AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)"

Transkript

1 AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního hodnocení Základní v Komenského ulici Sušice. Cílem hodnocení a vlastního hodnocení jsou: neustálé zlepšování kvality, profesionální růst pedagogů a komplexní rozvoj žáků. Systém evaluace a sebeevaluace využívá nástrojů, uvedených v dokumentu Struktura a kritéria vlastního hodnocení..podrobněji viz níže. Vlastní hodnocení bude škola zpracovávat vždy za období dvou let. V pedagogické radě bude projednáno vždy nejpozději k 31. říjnu následujícího školního roku. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLY NEBO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST Soulad ŠVP s RVP Hodnocení hodin, znalostí a dovedností žáků, Kontroly České školní inspekce Škola neovlivní Úroveň aktivita, písemné výstupy Hodnocení zřizovatelem pedagogického a žáků, vztahy ve škole, Hodnocení krajem výchovného úroveň pedagogického procesu, plnění sboru a jeho složení, cílů ŠVP plnění tématických, Personálního školní kurikulum, organizace, obsazení otevřenost, Management prezentace, přístup k žákům se SPU, spolupráce s rodiči, personalistika, kultura, klima, uplatnění žáků,. Hospodaření Odborné oblasti revize Kontroly BOZP, PO apod. Hodnocení úrovně práce ředitelky Rozbory statistických výkazů, smlouvy, personalistika, plnění rozpočtů a závazných ukazatelů. Technický stav, předpisy, Výsledky dlouhodobé práce, druh vyžádaných podkladů Revizní zprávy odborných firem a kontrolorů Hodnocení zřizovatelem- Radou města Revize dle, škola neovlivní Pololetní podklady

2 Úroveň vědomostí a dovedností Komplexní rozbor marketingu Kultura, image Klima SWOT analýza Vyhodnocení strategického. plánu Úspěšnost žáků při přijímacím řízení Popřípadě výsledky testů Prostředí, demografický vývoj, trhy, konkurenti, analýzy, příležitosti, rizika Výstupy dotazníku, pozorování, anket, analýz Výstupy dotazníku, pozorování, anket, analýz Silné a slabé stránky, příležitosti, rizika Vyhodnocení jednotlivých dílčích oblastí Sponzoring a fundraising Získání prostředků od sponzorů Úspěšnost grantů Prezentace Demografický vývoj, zájem o školu, spolupráce s MŠ Zhodnocení práce ve školním roce, plnění cílů ŠVP Články a fotografie v tisku četnost Prezentace na veřejnosti Prezentace na webových stránkách Žáci nastupující do 1. ročníku, důvody k výběru a) úroveň pedagogického procesu jednotlivé části výroční zprávy Vyhodnocení na pedagogické radě Vědomostní a dovednostní testy Audit vnitřní Dotazníky, pozorování, ankety, analýzy - učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel, veřejnost Dotazníky, pozorování, ankety, analýzy - učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel, veřejnost Přehledy - učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel, k dílčím otázkám příležitostně Kombinace evaluačních nástrojů podle typu oblasti Vedení přehledů Přehled o článcích v tisku Akce pro veřejnost Webové stránky Dotazník pro rodiče, seznamy žáků Konzultace s rodiči a)výroční zpráva o výsledcích pedagogického působení a Vlastní hodnocení 1 x za 2 roky dle min. 1 x za 3 r. dle min. 1 x za 3 r. 1 x za 3 roky 1 x za 3 roky AUTOEVALUACE Úroveň pedagogického procesu a práce jednotlivých pracovníků, uplatňování strategických postupů ŠVP b) hospodaření čerpání rozpočtu, doplňková činnost, hlavní činnost Průběh pedagogického procesu, příprava na výuku, úroveň písemných prací, sebevzdělávání, tématické plány, úroveň vedení, aktivita a iniciativa práce pro školu a další aktivity ve vyučovacím procesu. b) Výroční zpráva o hospodaření ( součástí VZ ) Hospitace, pohospitační rozhovor, kontroly testů, sešitů, portfolií vedení přehledů o vzdělávání pracovníků kontroly vedení přehledů, zhodnocení osobním pohovorem při přidělování osobního příplatku a další kontroly Dle plánu kontrol a aktuálních

3 Úspěšnost absolventů Zhodnocení úspěchu při přijímacím řízení (ve vztahu ke kritičnosti volby) Vedení přehledů, zpráva výchovné poradkyně v pedagogické radě Výchovné problémy Neomluvená absence Šikana Ostatní nežádoucí jevy Zápis z ped. rady třídní učitel a výchovná poradkyně na ped. radě Dotazníky dle plánu výchovné poradkyně Dotazníky dle plánu výchovné poradkyně Čtvrtletně Aktuálně Min. 1 x 3 roky Aktuálně Min. 1 x 3 roky Postoj rodičů ke škole Názory rodičů Dotazníky, ankety, rozhovory, schůzky s rodiči apod. Postoj žáků ke škole Názory žáků Dotazníky, ankety, rozhovory, třídnické hodiny Hodnocení pedagogy Úspěšnost organizovaných akcí Názory učitelů Stupeň hodnocení jednotlivými pedagogy apod. Dotazníky, ankety, rozhovory, ped. rady a osobní pohovory apod. Slovní a písemné zhodnocení jednotlivými pedagogy Podle y

4 PLÁN EVALUACE A AUTOEVALUACE UČITELE EVALUACE CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST Kvalita vyučovacího procesu Záznam z hospitací vedení, ČŠI Hospitace + pohospitační rozhovor Podle y Úroveň tématických Kontrola tém. 1x ročně Kázeň žáků Pozorování (vedení, vzájemné hospitace) Vztah učitel x žák Pozorování Spolupráce s rodiči Rozhovory s rodiči, zápisy z třídních schůzek Úroveň písemných Kontrola prací Plnění tematických Kontrola Integrovaní žáci Kontrola dodržování 4 x ročně individuálních vých. poradkyně Rozvoj vlastní Účast na vzdělávacích Přehledy, rozhovory osobnosti, studium Přínos pro školu, motivace Vedení pedagogické Komplexní hodnocení pedagogického pracovníka akcích Větší šíře úkolů, aktivita, práce pro školu mimo vyučování Kvalita vedení pedagogické Komplexní souhrn výše uvedených indikátorů Zpráva o vzdělávací akci Pozorování, osobní kontakty Kontroly třídních knih Kontroly třídních výkazů a kat. listů Kontroly ostatní Učitelské portfolio Osobní pohovor 7 x ročně 4 x ročně 1 x ročně AUTOEVAULACE Průběh hodiny Výsledek pedagogického působení (okamžitý) Úroveň vědomostí a dovedností, výstupů Kvalita vyučovacího procesu Zpětná vazba učitel x žák Srozumitelnost učiva Časové rozvržení učiva Aktivita žáků Schopnost aplikovat učivo Metody, vystupování, řečové schopnosti Výsledky dotazníku Diskuse se žáky Pohovor se žáky Pozorování, dotazník Testy, kontrolní či písemné práce Pozorování Vzájemné hospitace, rozbor hodiny případná audio/video záznam Dotazník hodnocení učitele žákem v hodině, kontrolní dle tématických Dle uvážení Dle uvážení

5 Komplexní osobní růst Sebevzdělávání, příspěvky do místního či odborného tisku, akce pro žáky, osvědčení, nejlepší práce svých žáků, případné úspěchy v soutěžích, zhodnocení práce TU, podíl na projektech třídy či, závěry z provedených kontrol a všechny další aktivity vedoucí k rozvoji a její prezentaci Osobní portfolio HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení žáků podrobně rozpracovává platný Školní řád. Ten stanovuje způsoby a zásady hodnocení žáka. Usilujeme o vytvoření podmínek pro postupné přijetí slovního hodnocení, které je zatím využíváno u žáků s individuálním učebním plánem a specifickými poruchami učení. ŠVP nevylučuje i slovní hodnocení ve všech ročnících a předmětech 1. i 2. st., pokud bude tato forma odpovídat požadavku rodičů a učitelů. Tomuto způsobu hodnocení musí předcházet pravidelné záznamy a vyhodnocování jednotlivých oblastí činností a úrovně kompetencí žáka. Nové vyučovací metody tento nový způsob hodnocení podmiňují. Využíváme jej jako průběžné např. při hodnocení týmové ( skupinové) práce, projektového či jiného činnostního učení, kde se nemůžeme soustředit pouze na hodnocení výstupů. Veškeré hodnocení by vždy mělo být pozitivní a motivující, mělo by hledat úspěchy a správná řešení, mělo by brát v úvahu pokroky žáků v osvojování učiva. Podle schopností žáků budou učitelé využívat různé způsoby hodnocení a jejich kombinace. Významnou součástí celého systému hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy je sebehodnocení žáků. Jedná se o okamžitou zpětnou vazbu při posuzování výkonu a případného pokroku.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole je získávání zpětné vazby o výsledcích naší činnosti (žáků i pracovníků školy). Závěry z jejich pravidelného

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více