MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V oblasti sociálně patologických jevů Střední odborná škola Nové Město na Moravě Mgr. Helena Švárová 1

2 I. ÚVOD V současnosti přibývá dětí a dospívajících, kteří mají zkušenosti s návykovými látkami, stále častěji se setkáváme s projevy agrese a nebo lhostejností vůči ní. Na ucelený systém primární drogové prevence zahájený na nižších stupních škol navazuje program na středních školách. Spoluprací školy, rodičů a dalších subjektů je možno výskyt sociálně patologických jevů alespoň výrazně omezit. Velice těžké je dávat dospívajícím dobré rady, daleko účinnější je náš osobní příklad. Jak se podařilo naplnit cíle programu a jak efektivní byly jednotlivé aktivity ukáže roční vyhodnocení. Minimální preventivní program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / , které do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu a kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus a z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 24246/ Při jeho tvorbě je brán zřetel na Strategii prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Charakteristika školy Střední odborná škola Nové Město na Moravě sdružuje studijní obory, učební obory s maturitou a učňovské obory. Pro šk. rok plánujeme otevřít nový učební obor Ošetřovatel/ka. V současnosti máme 14 tříd + 3 třídy dálkového studia, 440 žáků a pedagogický sbor čítající 23 učitelů teoretické výuky, 13 učitelů odborného výcviku a 4 vychovatelky. Projekty, informace Dokumenty pro oblast prevence: Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Přehled základních metodických pokynů resortu školství, mládeže a tělovýchovy a) vymezuje škály sociálně patologických jevů b) definuje minimální preventivní program (MPP) c) stanovuje kompetence jednotlivých institucí v systému primární prevence(tzn. jakou úlohu má v této oblasti MŠMT, odbor školství, krajský školský koordinátor, okresní metodik, ředitel školského nebo poradenského zařízení, ředitel výchovného nebo diagnostického ústavu) d) vymezuje kritéria pro výběr programu (to je v případě, že si škola pro realizaci programu MPP vybírá subjekt mimo školu) Věstník MŠ sešit 11/2007 2

3 Metodický pokyn 28275/ k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. a) charakterizuje šikanování b) vymezuje projevy šikany c) jak minimalizovat rizika spojená se vznikem a rozvinutím šikanování d) metody řešení šikanování e) jaká výchovná opatření uplatnit f) spolupráce školy s rodiči žáků při podezření na šikanování g) spolupráce školy se specializovanými i ostatními institucemi (v přílohách I,II,III a IV jsou příklady znaků šikany, jak by měl vypadat informační leták pro žáky a mládež, doporučená literatura,...) Věstník MŠ sešit 1/2001 Metodický pokyn 14423/ k projevům rasismu, xenofobie a intolerance. a) úkoly vyplývající se zabezpečení prevence proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance b) postup škol při uplatňování efektivní prevence v těchto oblastech c) doporučená literatura d) doporučená periodika Věstník MŠ sešit 5/1999 Metodický pokyn 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. a) prevence záškoláctví - kdo eviduje školní docházku b) způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené absence, postup zúčastněných subjektů Věstník MŠ sešit 3/2002 Metodický pokyn 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. a) vymezení věkových kategorií, terminologie a trestně právních předpisů b) vstup policie ČR do škol c) předvolání a předvedení ve školách a škol.zařízení d) postup při předvolání, předvedení nebo zajištění žáka e) kdy je policie oprávněna požadovat vysvětlení žáka f) zabezpečení žáka při výslechu (co škola může, musí a nesmí) g) postup v případě neomluvené absence žáka Věstník MŠ sešit 11/2003 3

4 II. VYTYČENÍ SOCIÁLNĚ NEGATIVNÍCH JEVU Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy zaměřuje své aktivity hlavně v následujících oblastech: 1) drogové závislosti,alkoholismus a kouření, 2) záškoláctví, 3) šikanování, vandalismus a další formy násilného chování. I. CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Program vychází s cíle stanoveného v Minimálním preventivním programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je zahájení dlouhodobého komplexního primárního programu, do kterého je zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici, co je dostupné a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Cílem je i motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Hlavní cíle programu 1) Krátkodobé cíle: a) zajištění finančních prostředků pro zlepšení vybavenosti školy, b) důsledné prosazování represivních opatření týkajících se kuřáků ( nepořádek), c) podpora činnosti studentské rady a vlastních aktivit studentů, d) pořádání odborných a metodických seminářů pro učitele. 2) Střednědobé cíle: a) informovanost žáků o problematice v oblasti nežádoucích jevů a zařazování informací do výuky jednotlivých předmětů, b) rozšíření volnočasových aktivit organizovaných školou, c) vytváření pozitivního klimatu ve vztahu mezi učiteli a žáky, mezi žáky a mezi pracovníky školy (soutěže, hry, představení, sportovní utkání). 3) Dlouhodobé cíle: a) zvýšit odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům, b) zvyšování sociální kompetence žáků rozvoj sociálních dovedností, posilování odpovědnosti za své chování, c) posilování komunikačních dovedností, řešení konfliktů, d) vytváření pozitivního sociálního klimatu, e) aktivní zapojení učitelů do realizace programu. Cílové skupiny 1) Žáci věková skupina let Znalosti: a) drogy a jejich účinky, znalost školních předpisů týkajících se drog a dalších 4

5 sociálně patologických jevů, kde získat radu a pomoc, telef. čísla, poskytnutí pomoci, b) nebezpečí obchodování s drogami, zákonné normy vzhledem k drogám, rozvoj zdraví. Dovednosti: a) techniky odolávání nátlaku vrstevníků, posilování vlastního sebehodnocení, b) naslouchání druhým, sdělování svých pocitů, efektivní komunikace, řešení problémů, ventilace problémů vhodnými způsoby (sport, tanec), vztahy a rodičovství. Postoje: a) zodpovědnost vůči sobě i svému okolí, ochota vyhledávat pomoc, b) rozvoj sebepoznání a vnímání hodnot, tolerantní přístup k druhým, pozitivní seberealizace. 2) Pedagogové mezipředmětové propojení, aktivní účast učitelů, třídních učitelů při analýze, vzdělávání. 3) Rodiče informování, spolupráce, přednáškové akce. IV. KOORDINACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 1) Vypracování Minimálního preventivního programu a jeho realizace: Mgr. Helena Švárová, školní metodik prevence. 2) Spolupracující subjekty PPP Žďár nad Sázavou, Sdružení Nové Město na Moravě o.s - EZOP, nezisková organizace, ředitel školy, pedagogové. 3) Adaptační kurzy pro 1. ročníky vypracování projektu. 4) Přednáškové akce. V. VLASTNÍ PROGRAM 1.Cíle Posilování pozitivního sociálního klimatu ve škole Posilování správného sebehodnocení, zvládání stresů, řešení problémů bez pomoci návykových látek Podpořit protidrogové postoje a normy 2.Úvodní schůzka Červen vedení školy za přítomnosti školního metodika prevence informuje rodiče nastupujících 1. ročníků o preventivním programu na naší škole, o jeho cílech a aktivitách. 5

6 Rodiče ostatních žáků jsou informováni třídním učitelem na rodičovských schůzkách. Vypracovaný MPP je předkládán radě školy (vedení, zástupce rodičů, zástupce studentů, zástupce kraje). Pedagogičtí pracovníci jsou informováni na pedagogických radách. 3. Analýza současného stavu 1) Pravidelné informace o problémech na pedagogických radách nebo kontaktem třídního učitele s výchovným poradcem a metodikem prevence. 2) Cenné informace se získají při týdenním adaptačním kurzu 1. ročníků na počátku školního roku. 3) Anonymní dotazníkové šetření (příloha č.1), sociometrie pro měření vlivu ve třídě (příloha č. 2), dotazník D 3 k problematice šikany k vyhodnocení do PPP (příloha č. 3). 4) Záznamy o počtu přestupků řešených v souvislosti s návykovými látkami, případy záškoláctví, šikany. 5) Konzultace problematiky s rodiči na třídních schůzkách, při zahájení školního roku. 6) Mapování sociálně patologických jevů v regionu informace z odborných publikací, spolupráce s místní policií. Ze získaných informací vyplývá: - zvýšený výskyt absence a s ní spojené záškoláctví, vše se odráží ve špatném prospěchu žáků, - snížená sociální zdatnost u jedinců, kteří se stávají terčem útoků ojedinělé případy šikany, - masivní užívání tabákových výrobků, častá konzumace alkoholu, výskyt experimentování s marihuanou, výjimečně s jinými nelegálními látkami, - aktivity pro pedagogy školení, semináře, přednášky, - aktivity pro žáky sledování a vyhodnocení jejich efektivity, - zmapování subjektů pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase, kulturní a sportovní střediska, nabídka mimoškolních aktivit. 4. Tradice školy a školní prostředí - podíl žáků na výzdobě školy, třídy, - vedení ke spoluzodpovědnosti, realizace vlastních nápadů. - studentská rada 5. Vzdělávání pedagogů - výběr z nabídek účast, zhodnocení. 6

7 6. Metodické, učební materiály a další pomůcky - CD, interaktivní tabule - literatura 7. Metody práce - výklad (informace) - samostatné práce (slohové práce, referáty, aktuální informace z tisku, TV, soutěže) - přednášky, besedy (s učitelem, pozvaným odborníkem), diskuze - sociální hry 8. Jednorázové, příležitostné aktivity - žáci 4. ročníků navštěvují každoročně MŠ a Centrum Zdislava s mikulášským programem - pořádání soutěží (např. jazykové, sportovní) - návštěva přednášek, promítacích akcí, kde se prezentuje zdravý životní styl - každoroční účast na charitativních sbírkách Projekt Šance, Fond Sidus, Tříkrálová sbírka 9. Další aktivity školy - zavedená schránka důvěry byla zrušena nesplňovala účel, lepší variantou je kontakt s výchovnou poradkyní (metodikem prevence) přes internet, osobně - stanovení konzultačních hodin s metodikem prevence, výchovným poradcem - existence knihovničky s odbornou literaturou, beletrií, propagačními materiály - účast školy v mezinárodních projektech 10. Volnočasové aktivity ve škole - sportovní hry - aerobik 11. Řešení přestupků Stanovení pravidel týkajících se návykových látek Školní řád vymezuje chování ve vztahu k návykovým látkám. Studenti mohou svoje podněty, stížnosti či dotazy směřovat přímo k vedení školy studentské rady. 12. Samostatné primárně preventivní projekty školy 7

8 Devět kroků při řešení počáteční šikany - rozhovor s informátory a oběťmi - nalezení vhodných svědků - individuální, příp. konfrontační rozhovory se svědky - ochrana oběti - rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi (poslední krok ve vyšetřování!) - výchovná komise - rozhovor s rodiči oběti - práce se třídou Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. Opatření v případě šikany: -napomenutí třídního učitele, důtka ředitele, podmínečné vyloučení na střední škole -snížení známky z chování -převedení do jiné třídy, pracovní skupiny -doporučit rodičům oběti i agresora návštěvu v poradenském či jiném zařízení -doporučit rodičům dobrovolně umístit dítě do pobytového zařízení SVP, diagnostická ústav -podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany mládeže k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy -vyrozumět polici, pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování, příp. se s policií domluvit, zda došlo k naplnění podstaty trestného činu. Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. 8

9 Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 1. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě se vyhýbá docházce do školy. 9

10 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. Informační leták pro žáky ZŠ a pro studenty SŠ Nikdo nemá právo druhému ubližovat! Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto. PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM PORADCEM). Co je to šikanování? Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Proč bývá člověk šikanován? Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí. Jak se můžeš bránit? Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší. Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě. Svěř se svým rodičům. V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku bezpečí, telefon nebo Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje. 10

11 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ČLOVĚK MEZI LIDMI V oblasti ovlivňování pozitivního sociálního klimatu SOŠ Nové Město na Moravě Na Bělisku 295 Nové Město na Moravě Realizátor: SOŠ Nové Město na Moravě, Garant: Mgr. Helena Švárová 11

12 POPIS PROJEKTU 1) Úvod Realizátor projektu: Mgr. Helena Švárová, aprobace učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro SŠ, 11 let ve funkci školního metodika prevence v oblasti sociálně patologických jevů. 2) Popis současného stavu Analýza současného stavu forma dotazníků, které sledují sociálně patologické jevy (návykové látky příloha č.1, šikana, mezilidské vztahy), sociometrie třídních kolektivů (cílené i preventivní příloha č. 2). Dostupnost materiálů CD, knihy, časopisy mohou využívat žáci, učitelé, další zaměstnanci, rodiče. Aktuální zařazování přednášek pro žáky a seminářů pro pedagogy. Konzultační hodiny s metodikem prevence pro žáky a rodiče. 3) Zdůvodnění projektu Při vytváření nových třídních kolektivů je důležité monitorování klimatu, odhalování rizik ze strany sociálně patologických jevů. V kolektivech se objevuje malá schopnost spolupráce, tolerance a odolnosti vůči zátěži, nerozvíjí se efektivní komunikace a určitá míra zodpovědnosti jedince. Projekt je zaměřen na pozorování, hodnocení a následné řešení problémů. 4) Konkrétní popis cílových skupin Žáci prvních ročníků ve věku let, s vybranou skupinou se bude pokračovat v dalších letech v oblasti drogové prevence. Pedagogové třídní učitelé rozvíjí optimální sociální klima v průběhu celého studia, hodnotí efektivitu programu - odborní učitelé aktivní zapojení do neformální komunikace se žáky a ke spolupráci s kolegy. Rodiče nepřímé ovlivnění přes žáky informovanost, sociální dovednosti. 5) Cíle projektu Hlavní cíl: Vytvářet a posilovat příznivé sociální klima ve školních kolektivech Dílčí cíle: Zvýšit odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům Posilovat žádoucí vlastnosti ve vztahu k sobě samému, k druhým lidem, k prostředí Posílit zodpovědnost jedince ke svému zdraví, společnosti Docílit zdravého sebevědomí a dovednosti řešit problémy bez návykových látek 6) Způsob realizace a podrobnější časový harmonogram Projekt bude realizován prostřednictvím adaptačního kurzu a následného programu. Druhý a třetí týden v září je plánován 2,5 denní pobyt žáků nastupujících 1. ročníků v Petrovicích. Žáci i rodiče budou o kurzu informováni na červnové schůzce nastupujících ročníků. 1.TEŽ 9. září (pondělí) Čas Činnost Zajišťuj e 7:30 Sraz u školy, vybírání podepsaných formulářů a zbývajících peněz Odvoz batohů šk. autem M. Materiál, pomůcky 12

13 Sedláče k 8:00? Třída turistický přesun do Petrovic Karel Odjezd osobním autem převoz svačiny, příprava ubytování Hela + Bohunk a 9:00? Příchod vyplňování dotazníku, ubytování B + H + K 9:45 Svačina 10:00? Nástup - seznámení s pravidly, rozdělení do K + H družstev + B 10:15 Seznamovací hry Já jsem a kdo jsi B + H ty? Kresba beze slov (dominance x submise) Pantomima povolání, příběh (komunikační šum) 12:30 Oběd 13:30-16:30 Odjezd do Bystřice lanové centrum - pěšky přesun Bratrušín M. Sedl. K + H + B 17:30- Paintbal 18:30 18:30 Odjezd do Petrovic M. Sedláče k 19:00 Večeře 20:00 Soutěživé hry Sbírání karet (družstva) aktivita) Hade, kde jsi? Bramborová trefa Elektrika Příběh (zklidňující Lékárna, foťák, baterka, seznam žáků + všechny pomůcky Dotazníky Barevná kolečka Papíry, tužky Svačiny Karty, šátky, záznamové karty pro družstva 22:00 Večerka 13

14 1.TEŽ 10. září (úterý) Čas Činnost Zajišťuje Materiál, pomůcky 7:30 Snídaně 8:00?- 8:45 Azimut Karel ½ třídy buzoly Drogy, šikana - dotazníky Hela + Bohunka 9:00? Výměna skupin B + H + K 9:45 Svačina 10:00? 3minutový test (vnímání a držení se instrukcí) Lék na AIDS (postoje, předsudky,domluva ve skupině) Stavba dopravního prostředku (rozvoj kreativity, spolupráce) 12:30 Oběd 14:00 Sportovní hry ponorky, kámen, šátek (pro družstva) Výkřiky ve tmě (dvojice) H + B K + H + B 18:00 Večeře 20:00 Večerní hra Energit nebo Transfúze K + H + B 22:00 Večerka ½ třídy Dotazníky, CD Testy, tabulky, krabičky, lepidla, papíry. šátky Barevná kolečka, papírové koule 1.TEŽ a 1. MES 11. září (středa) Čas Činnost Zajišťuje Materiál, pomůcky 7:30 Snídaně pak úklid pokojů B + H 9:00? Příchod 1. MES K 9:45 Svačina 10:00? Společná hra Borodino (vytrvalost, překonávání překážek) Odjezd 1. TEŽ a ubytování 1.MES 12:30 Oběd 14:00 Seznamovací hry Já jsem a kdo jsi ty? Kresba beze slov (dominance x submise) Pantomima povolání, příběh (komunikační šum) K + H + B H + B Šátky Dotazníky Tužky, papíry 14

15 Rozdělení do družstev 18:00 Večeře 20:00 Soutěživé hry Sbírání karet (družstva) Hade, kde jsi? Bramborová trefa Elektrika Příběh (zklidňující aktivita) 22:00 Večerka K + H + B Karty, šátky, záznamové karty pro družstva 1.O 16. září (pondělí) Čas Činnost Zajišťuje Materiál, pomůcky 7:30 Sraz u školy, vybírání podepsaných formulářů a zbývajících peněz Odvoz batohů šk. autem K 8:00? Třída turistický přesun do Petrovic H + B 9:00? Příchod vyplňování dotazníku, ubytování B + H + K 9:45 Svačina 10:00? Nástup - seznámení s pravidly, rozdělení K + H + do družstev B 10:15 Seznamovací hry Já jsem a kdo jsi B + H ty? Soutěživé hry Sbírání karet (družstva) Hade, kde jsi? Bramborová trefa Hod na koš 12:30 Oběd 13:30-15:30 Azimut Drogy, šikana dotazníky K + H + B 15:40 Svačina 16:00 3minutový test (vnímání a držení se instrukcí) Lék na AIDS (postoje, předsudky,domluva ve skupině) Pantomima povolání, příběh (komunikační šum) Stavba dopravního prostředku (rozvoj kreativity, spolupráce) H + B + K Dotazníky Barevná kolečka Tělocvična Karty, šátky, záznamové karty pro družstva ½ třídy Buzoly ½ třídy Dotazníky ½ třídy ½ třídy 18:00 Večeře 19:00 Messnerovy vrcholky Různé předměty 15

16 Kimova hra (tělocvična tma) 22:00 Večerka (hmat) Během celého roku se do výuky v jednotlivých předmětech zařazuje a sleduje projektová tématika. V říjnu až prosinci nastupují se svým programem primární prevence lektoři z EZOPU (příloha č. 4). Pro učební obory jsme vybrali téma ke komunikaci, kooperaci, respektování ostatních a studijní obor má téma k vyjasnění vztahů vůči normám a pravidlům. 7) Způsob zjišťování efektivity programu Hodnocení ze strany žáků vyplnění anketního lístku (příloha č. 5) Hodnocení stanovených kritérií míra spolupráce, aktivity, tolerance, komunikativnosti, výskyt nežádoucího chování průběžně zaznamenávají učitelé u skupin i jednotlivců. Sociogramy zaznamenávající důvěru žáků k jednotlivým osobám hodnocení pozice učitele. Zprávy o plnění programu předkládané vedení školy. 16

17 Příloha č. 1 Dotazník sociálně patologické jevy Věk: Pohlaví: 1) Setkali jste se (vůči vaší osobě) s některým projevem agrese? a) fyzická agrese napadení, nepříjemný tělesný kontakt b) slovní agrese, zastrašování c) ničení věcí, manipulace s věcmi, krádeže d) psychický nátlak násilné a manipulativní příkazy Kdy to bylo? Kde? (ve třídě, na WC, po cestě ze školy ) 2) Byli jste svědkem agresivního chování (šikany)? 3) Odvážili byste se vyjádřit podporu oběti? 4) Co navrhujete jako preventivní opatření? Skríningový dotazník pro dospívající, identifikující rizikové oblasti (Volně podle R. E. Tartera adaptovali Nešpor, Csémy a Műllerová, 1995) 18. verze) Dotazník vyplněn anonymně: ano ne Pokud ne, uveď své jméno a příjmení: Počet dovršených let věku: Pohlaví: mužské ženské Odpověz, prosím na všechny následující otázky. Zakřížkuj souhlasí nebo nesouhlasí. I když to nebude úplně přesné, odpověz podle toho, jestli je pravdivá odpověď podle tvého názoru blíže souhlasu nebo nesouhlasu. Odpovědi se týkají období posledních 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. 1. Oblast 1. Sportuješ méně nežli vrstevníci? souhlasí nesouhlasí 2. Odcházíš večer před dny, kdy je škola nebo jiné povinnosti, z domova bez dovolení? souhlasí nesouhlasí 3. Díváš se obvykle více než 2 hodiny na televizi? souhlasí nesouhlasí 4. Nebyli rodiče na večírcích, kterých ses v poslední souhlasí nesouhlasí době účastnil (účastnila)? 5. Cvičíš méně než většina vrstevníků, které znáš? souhlasí nesouhlasí 6. Trávíš volný čas většinou tím, že se jen tak touláš s přáteli? souhlasí nesouhlasí 7. Nudíš se většinou? souhlasí nesouhlasí 17

18 8. Trávíš většinu volného času sám (sama)? souhlasí nesouhlasí 9. Bereš alkohol nebo drogy jako způsob odpočinku? souhlasí nesouhlasí 10. Máš ve srovnání s většinou vrstevníků méně koníčků a zájmů mimo domov? souhlasí nesouhlasí 11. Jsi nespokojen (nespokojená) s tím, jak trávíš volný čas? souhlasí nesouhlasí 12. Unavíš se rychle při námaze? souhlasí nesouhlasí 2. Oblast 1. Často prosazuješ své názory za každou cenu, souhlasí nesouhlasí třeba i nevhodně? 2. Často zdůrazňuješ, že jsi lepší než druzí? souhlasí nesouhlasí 3. Trápíš někdy zvířata nebo si na nich vyléváš zlost? souhlasí nesouhlasí 4. Často křičíš? souhlasí nesouhlasí 5. Stojíš často za svým názorem, i když tušíš, že není správný? souhlasí nesouhlasí 6. Často kleješ nebo mluvíš sprostě? souhlasí nesouhlasí 7. Podezíráš často druhé, že ti chtějí ublížit? souhlasí nesouhlasí 8. Úmyslně a často druhé zlobíš a děláš jim schválnosti? souhlasí nesouhlasí 9. Míváš špatnou náladu? souhlasí nesouhlasí 10. Působí ti výraznější obtíže jednání zejména s cizími lidmi? souhlasí nesouhlasí 11. Vyhrožuješ druhým násilím? souhlasí nesouhlasí 12. Mluvíš hlasitěji nežli většina tvých vrstevníků? souhlasí nesouhlasí 13. Snadno se dáš vyvést z rovnováhy? souhlasí nesouhlasí 14. Děláš často věci a neuvažuješ před tím o jejich následcích? souhlasí nesouhlasí 15.Děláš často riskantní nebo nebezpečné věci? souhlasí nesouhlasí 16.Využíváš druhé lidi, když k tomu máš příležitost? souhlasí nesouhlasí 17. Často se rozčiluješ? souhlasí nesouhlasí 18.Trávíš většinu volného času o samotě? souhlasí nesouhlasí 19. Utekl (utekla) jsi z domova nebo nějakého zařízení na více než 48 hodin? souhlasí nesouhlasí 20. Hodně ti vadí, když tě někdo kritizuje? souhlasí nesouhlasí 3. Oblast 1. Chodíš na pravidelné lékařské kontroly kvůli nějaké nemoci? souhlasí nesouhlasí 2. Stal se ti nějaký úraz nebo nehoda, jejímiž následky trpíš? souhlasí nesouhlasí 3. Trpíš nespavostí nebo naopak spíš nadměrně? souhlasí nesouhlasí 4. Přibral (přibrala) nebo jsi zhubl (zhubla) v poslední době o víc než 5 kg? souhlasí nesouhlasí 5. Máš méně energie než si myslíš, že bys měl (měla) mít? souhlasí nesouhlasí 6. Míváš dýchací potíže nebo kašel? souhlasí nesouhlasí 7. Máš nějaké problémy, týkající se sexu nebo pohlavních orgánů? souhlasí nesouhlasí 8. Měl (měla) jsi někdy sexuální kontakty s někým, kdo bere drogy? souhlasí nesouhlasí 9. Míváš bolesti břicha nebo nevolnosti? souhlasí nesouhlasí 10. Měl (měla) jsi během posledních 12 měsíců žloutenku? souhlasí nesouhlasí 11. Trpíš nějakými jinými dlouhodobějšími bolestivými problémy? souhlasí nesouhlasí 12. Trpíš nějakým tělesným onemocněním, které tě ve srovnání s vrstevníky nějak omezuje nebo znevýhodňuje? souhlasí nesouhlasí 2 4. Oblast 1. Poškodil (poškodila) jsi někdy majetek někoho jiného? souhlasí nesouhlasí 2. Kradl (kradla) jsi opakovaně? souhlasí nesouhlasí 3. Pereš nebo hádáš se častěji než tví vrstevníci? souhlasí nesouhlasí 4. Trpíš často nedostatkem energie? souhlasí nesouhlasí 5. Nedokážeš v klidu sedět a jsi neklidný (neklidná)? souhlasí nesouhlasí 6. Snadno cítíš zklamání? souhlasí nesouhlasí 7. Obtížně se soustřeďuješ? souhlasí nesouhlasí 8. Často se cítíš hodně smutný (smutná)? souhlasí nesouhlasí 9. Okusuješ si nehty? souhlasí nesouhlasí 10. Máš neklidný spánek? souhlasí nesouhlasí 11. Jsi nervózní? souhlasí nesouhlasí 12. Dostaneš snadno strach? souhlasí nesouhlasí 13. Děláš si hodně starostí? souhlasí nesouhlasí 14. Je pro tebe obtížné pustit věci z hlavy? souhlasí nesouhlasí 18

19 15. Máš pocit, že se na tebe lidé dívají? souhlasí nesouhlasí 16. Slýcháš věci, které jiní lidé neslyší, slyšel (slyšela) jsi někdy hlasy? souhlasí nesouhlasí 17. Myslíš, že máš nějaké zvláštní síly, které druzí lidé nemají? souhlasí nesouhlasí 18. Míváš mezi lidmi strach? souhlasí nesouhlasí 19. Je ti často do pláče? souhlasí nesouhlasí 20. Míváš často tolik energie, že nevíš, co s ní udělat? souhlasí nesouhlasí 5. Oblast 1. Jsi mezi vrstevníky málo oblíbený (oblíbená)? souhlasí nesouhlasí 2. Jsi většinou nespokojený (nespokojená) s tím, jak se zapojuješ do toho, co dělají kamarádi nebo kamarádky? souhlasí nesouhlasí 3. Je pro tebe těžké nacházet ve skupině neznámých lidí přátele? souhlasí nesouhlasí 4. Využívají tě druzí ke svým zájmům? souhlasí nesouhlasí 5. Bojíš se hájit vlastní zájmy? souhlasí nesouhlasí 6. Je pro tebe hodně těžké požádat druhé o pomoc? souhlasí nesouhlasí 7. Vrstevníci tě snadno ovlivňují? souhlasí nesouhlasí 8. Baví tě spíše společnost starších dětí nebo dospívajících nežli společnost vrstevníků? souhlasí nesouhlasí 3 9. Děláš si často starosti, jak to, co děláš bude působit na druhé? souhlasí nesouhlasí 10. Dělá ti těžkosti hájit svůj názor? souhlasí nesouhlasí 11. Dělá ti těžkosti odmítat druhým? souhlasí nesouhlasí 12. Cítíš se příjemně, když tě někdo chválí? souhlasí nesouhlasí 13. Vnímají tě druzí jako málo přátelského (přátelskou)? souhlasí nesouhlasí 14. Když mluvíš s druhými, vyhýbáš se často pohledu na ně? souhlasí nesouhlasí 6. Oblast Pokud jsi nebyl (nebyla) poslední rok s rodinou ve styku a nemáš o ní zprávy, odpovídej za předchozí období. Jestliže není možné ani to, tuto oblast vynechej. 1. Stalo se, že někdo z rodiny (matka, otec, bratr nebo sestra) si vzal marihuanu, kokain, heroin nebo pervitin? souhlasí nesouhlasí 2. Stalo se, že by se někdo z rodiny opil takovým způsobem, že by z toho měl problémy v rodině, v práci nebo s přáteli? souhlasí nesouhlasí 3. Byl někdo z blízké rodiny během tvého života uvězněn? souhlasí nesouhlasí 4. Často se s rodiči nebo pěstouny hádáš a při tom na sebe křičíte? souhlasí nesouhlasí 5. Bývá rodina zřídka pohromadě? souhlasí nesouhlasí 6. Rodiče nebo pěstouni neví, co se ti líbí a co ne? souhlasí nesouhlasí 7. Neexistují v tvé rodině jasná pravidla, co můžeš a co ne? souhlasí nesouhlasí 8. Nevědí rodiče nebo pěstouni, co si doopravdy myslíš o věcech, které jsou pro tebe důležité? souhlasí nesouhlasí 9. Hádají se rodiče nebo pěstouni často? souhlasí nesouhlasí 10. Nevědí často rodiče nebo pěstouni, kde jsi a co děláš? souhlasí nesouhlasí 11. Bývají rodiče nebo pěstouni většinou mimo domov? souhlasí nesouhlasí 12. Máš pocit, že se o tebe rodiče nebo pěstouni nestarají? souhlasí nesouhlasí 13. Jsi nespokojen (nespokojená) s uspořádáním svého života? souhlasí nesouhlasí 14. Necítíš se doba bezpečně? souhlasí nesouhlasí 15. Bijí tě doma často? souhlasí nesouhlasí 16. Stalo se, že tě někdo z blízké rodiny sexuálně obtěžoval? souhlasí nesouhlasí 17. Trpí nebo trpěl někdo z rodičů nebo pěstounů vážnou duševní chorobou? souhlasí nesouhlas 4 7. Oblast Pokud jsi nebyl (nebyla) poslední rok ve škole, odpovídej za předchozí období. 1. Školu nemáš rád (ráda)? souhlasí nesouhlasí 2. Těžko se ve škole nebo při učení soustřeďuješ? souhlasí nesouhlasí 3. Máš podprůměrné známky? souhlasí nesouhlasí 4. Chodíš za školu častěji nežli dva dny v měsíci? souhlasí nesouhlasí 5. Máš často zmeškané hodiny? souhlasí nesouhlasí 6. Uvažoval (uvažovala) jsi vážně o tom, že ze školy odejdeš? souhlasí nesouhlasí 7. Stává se často, že nenapíšeš úkoly? souhlasí nesouhlasí 8. Jsi ve škole často ospalý (ospalá)? souhlasí nesouhlasí 19

20 9. Přicházíš často na hodiny pozdě? souhlasí nesouhlasí 10. Změnil jsi své přátele ve škole ve srovnání s předchozím rokem? souhlasí nesouhlasí 11. Cítíš se ve škole podrážděný a rozrušený? souhlasí nesouhlasí 12. Nudíš se ve škole? souhlasí nesouhlasí 13. Zhoršil se tvůj školní prospěch? souhlasí nesouhlasí 14. Cítíš se ve škole fyzicky ohrožován (ohrožována)? souhlasí nesouhlasí 15. Propadl (propadla) jsi někdy v životě? souhlasí nesouhlasí 16. Cítíš se během mimoškolních aktivit nebo v zájmových kroužcích nevítaný (nevítaná)? souhlasí nesouhlasí 17. Vynechal (vynechala) jsi někdy školu nebo jsi přišel (přišla) pozdě kvůli alkoholu nebo drogám? souhlasí nesouhlasí 18. Měl (měla) jsi někdy ve škole problémy kvůli alkoholu nebo drogám? souhlasí nesouhlasí 19. Stalo se, že alkohol nebo droga ti zabránily napsat úlohu nebo se připravit do školy? souhlasí nesouhlasí 20. Stalo se někdy v životě, že tě z nějaké školy vyloučili? souhlasí nesouhlasí 8. Oblast Jestliže jsi nikdy žádnou placenou práci ani brigádu nedělala (nedělala), tuto oblast vynechej. 1. Měl (měla) jsi nějakou placenou práci (i brigádu) a propustili tě z ní předčasně? souhlasí nesouhlasí 2. Přestal (přestala) jsi do nějaké práce nebo na brigádu prostě chodit? souhlasí nesouhlasí 3. Při hledání práce nebo brigády potřebuješ pomoc druhých? souhlasí nesouhlasí 4. Chodil (chodila) jsi často do práce nebo na brigádu pozdě nebo jsi vynechával (vynechávala)? souhlasí nesouhlasí 5 5. Bylo pro tebe těžké dokončovat pracovní úkoly? souhlasí nesouhlasí 6. Vydělal (vydělala) jsi někdy peníze nezákonným způsobem? souhlasí nesouhlasí 7. Vzal (vzala) sis někdy v práci alkohol nebo drogy? souhlasí nesouhlasí 8. Propustili tě někdy z práce kvůli alkoholu nebo drogám? souhlasí nesouhlasí 9. Měl (měla) jsi problémy vycházet s nadřízenými? souhlasí nesouhlasí 10. Chodil (chodila) jsi někdy do práce proto, abys měl (měla) peníze na alkohol nebo na drogy? souhlasí nesouhlasí 11. Měl (měla) jsi v práci konflikty nebo problémy se spoluzaměstnanci? souhlasí nesouhlasí 12. Ještě nevíš, jaké práci my ses chtěl (chtěla) v budoucnu věnovat? souhlasí nesouhlasí 9. Oblast 1. Pije některý z tvých přátel pravidelně alkohol nebo bere drogy? souhlasí nesouhlasí 2. Dává nebo prodává některý z přátel drogy vrstevníkům? souhlasí nesouhlasí 3. Švindluje někdo z přátel při písemkách ve škole nebo nějak podvádí? souhlasí nesouhlasí 4. Nemají rodiče tvoje kamarády rádi? souhlasí nesouhlasí 5. Měl někdo z tvých přátel problémy se zákonem? souhlasí nesouhlasí 6. Je většina tvých přátel starších než ty? souhlasí nesouhlasí 7. Chodí tvoji přátelé často za školu nebo žádnou školu nenavštěvují a ani nechodí do práce? souhlasí nesouhlasí 8. Nebaví přátele večírky, kde se nepodává alkohol nebo kde nejsou drogy? souhlasí nesouhlasí 9. Přinesli přátelé na nějaký večírek během posledních 12 měsíců alkohol nebo drogy? souhlasí nesouhlasí 10. Ukradli přátelé něco v obchodě nebo úmyslně poškodili cizí majetek během posledních 12 měsíců? souhlasí nesouhlasí 11. Patříš do party, která se zabývá něčím nezákonným? souhlasí nesouhlasí 12. Trápí tě v současnosti nějaký problém, který máš s přítelem nebo přítelkyní? souhlasí nesouhlasí 13. Nemáš žádného přítele nebo přítelkyni, kterému by ses mohl (mohla) svěřit? souhlasí nesouhlasí 14. Máš v porovnání s vrstevníky málo přátel? souhlasí nesouhlasí 10. Oblast (A) 1. Cítil (cítila) jsi někdy silnou touhu nebo přání po alkoholu, jiných drogách nebo hazardní hře? souhlasí nesouhlasí 6 20

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů Pořadové

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE?

CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE? CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE? O CO SE JEDNÁ? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ponížit, zesměšnit či ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Tlustice vychází z pokynů MŠMT, č.j.1454/2000-51. Je zpracován

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mgr. Olga Výtisková školní metodik prevence

Mgr. Olga Výtisková školní metodik prevence Informační materiál pro rodiče ŠIKANA DROGY Vážení rodiče, školní preventivní strategie naší školy ve snaze o snížení rizika výskytu sociopatologických jevů počítá také se spoluprací rodiny. Proto byl

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Minimální preventivní program

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Minimální preventivní program 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více