Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek. Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní řád stanovuje závazná pravidla. Žák školy se dobrovolným rozhodnutím ke studiu ve škole zavazuje osvojovat si znalosti a dovedno sti stanovené školním vzdělávacím programem, dodržovat zásady slušného chování a plnit všechny povinnosti stanovené školním řádem. Školní řád je v souladu se školským zákonem, 30 odstavec (3), zveřejněn ve škole na přístupném místě, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci i žáci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletil ých žáků. 1

2 Obsah: I. ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 A. ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ... 3 B. OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 C. CÍLE STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 II. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU... 5 A. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE... 5 B. PRŮBĚH STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:... 6 C. ORGANIZACE VÝUKY... 8 D. ORGANIZACE VÝUKY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V LABORATOŘÍCH OŠETŘOVATELSTVÍ A PEČOVATELSTVÍ... 8 III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ (BOZ) A. BOZ B. ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY C. PROJEVY NÁSILÍ, ŠIKANY A KYBERŠIKANY D. PROJEVY RASIZMU A NESNÁŠENLIVOSTI E. ÚRAZY, OSTATNÍ PŘÍPADY IV. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 14 A. PRÁVA ŽÁKŮ B. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ C. POVINNOSTI ŽÁKŮ D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ E. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY F. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ A. POCHVALY NEBO JINÁ OCENĚNÍ B. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM A ZAŘÍZENÍM ŠKOLY

3 I. ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ A. ZÁSADY V ZDĚLÁVÁNÍ jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon nebo ŠZ), 2 (1). Patří k nim zásada: a) rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání, i) dle 3 vzdělání je veřejnou službou, j) vzdělávání se uskutečňuje se podle školního vzdělávacího program (dále též ŠVP). B. OBECNÉ CÍLE V ZDĚLÁVÁNÍ jsou stanoveny 2 (2) ŠZ. Patří mezi ně: a) rozvoj osobnosti člověka, b) získání všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

4 C. CÍLE STŘEDNÍHO V ZDĚLÁVÁNÍ stanovuje ŠZ, 57. Střední vzdělávání: a) rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, b) poskytování odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňování hodnotové orientace žáků, c) vytváření předpokladů pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

5 II. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU je upravena školský zákonem. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. A. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE 1. Školní budova je otevřena od 6:30 hodin. Po skončení vyučování mohou být žáci v budově školy nejdéle do 16:10 h, kdy se budova školy zamyká. 2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou převážně pětiminutové, po druhé a sedmé vyučovací hodině desetiminutová, hlavní přestávka po páté vyučovací hodině je třicetiminutová. 3. O přestávkách se žáci přemísťují do učeben podle rozvrhu hodin. 4. Rozvrh suplování je vyvěšen s dostatečným předstihem na nástěnce u vchodu do budovy školy. Žáci rozvrh sledují a řídí se jím. Případné nejasnosti vyřizuje třídní služba se zástupcem ředitelky školy. Rozvrh hodin (včetně změn) je přístupný také dálkově, a to prostřednictvím internetu na stránkách bakalari.zdrskolafm.cz. 5. Určená služba dohlíží na pořádek ve třídě a maže tabuli. Není-li vyučující 10 minut po začátku hodiny ve třídě, oznámí to služba zástupci ředitelky školy nebo ředitelce školy. 6. Po poslední hodině v každé učebně zvedají žáci židle na lavice, zavřou okna, pokud v lavicích a jejich okolí zůstaly zbytky svačin, případně papíry, obaly, PET lahve, atd., vyhodí je do koše. 1 Třídní služba zodpovídá za smazání tabule. 7. Žáci jsou povinni dodržovat provozní řády jednotlivých prostor školy 2, udržovat v prostorách školy a na jejích pozemcích čistotu a pořádek Žáci mají k dispozici bufet v prostorách Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o. (dále též SŠGOaS), který mohou využívat o hlavní přestávce. Do bufetu žáci chodí o hlavní přestávce přes budovu SZŠ. V budově SŠGOaS se žáci zdrží pouze nezbytně nutnou dobu, je zakázáno zde sedět na chodbách nebo schodišti. 9. Žáci mají možnost stravovat se v jídelně SŠGOaS. 10. Budovu školy nesmí žáci opouštět o přestávkách. V době volné hodiny mohou po přezutí do venkovní obuvi z budovy odejít. Pokud zůstanou v budově, mohou využívat posezení, která se nacházejí ve všech patrech školy. Volné hodiny mezi vyučováním nejsou součástí vyučování a nemají ani s vyučováním přímou souvislost Aktualizováno

6 11. Všechny mimovyučovací akce ve školní budově a všechny akce mimo budovu 5, kdy žáci vystupují jako žáci školy, je možno provádět jen se souhlasem ředitelky školy. B. PRŮBĚH STŘEDNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ: Zahájení studia: 1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí (ŠZ, 66, odstavec 1). Uvolnění z výuky: 2. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka písemně třídního učitele nebo ředitelku školy o uvolnění z vyučování. Zletilý žák žádá o uvolnění svým jménem. Žák, případně zákonný zástupce, žádá při uvolnění: a) z jedné vyučovací hodiny vyučujícího daného předmětu, b) z výuky jednoho nebo dvou dnů třídního učitele, c) při uvolnění na více dnů ředitelku školy. 3. Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě žádosti podané na formuláři školy podložené písemným doporučením registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Za nezletilého žáka žádost podepíší zákonní zástupci. Vznikne-li situace, kdy by měl být žák uvolněn z vyučování ze zdravotních důvodů v průběhu školního roku, je nutno o toto uvolnění požádat ředitelku školy neprodleně, nejpozději 14 dnů po změně situace. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 4. Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů. (ŠZ, 18) 6 5 6

7 Přerušení studia, opakování ročníku, přestup na jinou školu: 5. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání nebo opakování, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. 6. Při přestupu na jinou školu přestává být žák žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu (ŠZ, 66, odstavec 4). 7. Ředitelka školy může žákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitelka školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody (ŠZ, 66, odstavec 5). 8. Ředitelka školy je povinna přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně ( 66, odstavec 6). 9. Ředitelka školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti (ŠZ, 66, odstavec 7). Ukončení studia: 10. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější (ŠZ, 68, odstavec 1). 11. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (ŠZ, 68, odstavec 2). 12. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (ŠZ, 68, odstavec 3). 13. Žák může být vyloučen ze studia na základě pravidel daných školním řádem (oddíl V., část B, odstavec 5).

8 C. ORGANIZACE VÝUKY 1. Zamešká-li žák více než čtvrtinu 7 odučených hodin daného předmětu za pololetí: a) prokáže znalosti a dovednosti celého pololetí formou, o které rozhodne vyučující daného předmětu, b) pokud se jedná o druhé pololetí a v prvním pololetí byl žák hodnocen známkou nedostatečný, prokáže znalosti a dovednosti z celého školního roku, c) známka z této zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu, d) konkrétní termín zkoušky si žák domlouvá s vyučujícím daného předmětu 8 (žáci 1. až 3. ročníků zkoušku vykonají nejpozději do daného školního roku, žáci 4. ročníků nejpozději do daného školního roku. U žáků čtvrtých ročníků ve druhém pololetí může vyučující na základě zvážení důvodů absence zadat žákovi domácí práci v rozsahu hodin absence, tak aby žák prokázal znalost zameškaného učiva a mohl vykonat maturitní zkoušku v řádném termínu.), D. ORGANIZACE VÝUKY VE ZDRAV OTNICKÝCH ZAŘÍZE NÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V LABORATOŘÍCH OŠETŘOV ATELSTVÍ A PEČOVATELSTVÍ 1. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny plynoucí z poučení BOZ na pracovištích a pravidla daná provozním řádem v předmětech OSN, učební a odborné praxe. Dále dodržují pravidla chování, bezpečnosti a mlčenlivosti pro předmět OSN a předmět učební a odborné praxe. Provozní řád i pravidla chování jsou přílohou školního řádu. Při porušení provozního řádu laboratoří nebo pravidel chování na pracovišti praktické výuky, bude následovat kázeňské opatření Do výuky nastupují žáci podle pokynů vyučujících. 3. Úprava žáka je dána pokyny a předpisy daného zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, ve kterém žák vykonává praxi, žák je povinen je respektovat Žák je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které se dozví v zařízeních a v domácnostech klientů a uživatelů při praktickém vyučování Žákům je zakázáno v areálu nemocnice nebo pracoviště sociálních služeb kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky Žáci mají přísně zakázáno používat razítka či tiskopisy zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb k vlastní potřebě. Rovněž si nesmí z lékárny na pracovišti 7 Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 11 Aktualizováno dne Aktualizováno dne

9 brát léky. Mají přísně zakázáno odnášet z pracoviště, oddělení nebo učeben laboratoří jakékoli pomůcky, nástroje nebo věci V případě podezření, že je žák v průběhu odborné nebo učební praxe pod vlivem návykové látky, je žák povinen se podrobit testování, které provede pracovník zařízení, ve kterém žák praxi vykonává. 14 Obor sociální činnost 8. Pokud bude mít žák absenci 2 dny a více při výuce učební praxe a při výuce odborné praxe více než čtvrtinu z odučených hodin, bude si odbornou praxi i učební praxi nahrazovat prokazatelným způsobem (záznamem v deníku praxe, kde bude datum a podpis dohlížejícího pracovníka) 15, a to v době mimo vyučování. 9. Žáci jsou povinni omluvit svou absenci na praxi nejpozději do zahájení praxe, a to prokazatelným způsobem (telefonní hovor, sms, ) kontaktní osobě na stanovišti v daném zařízení praxe. Pokud se tak nestane, je absence neomluvená. Obor zdravotnický asistent 10. Zamešká-li žák více než čtvrtinu 16 odučených hodin předmětu ošetřování nemocných za pololetí, nebude klasifikován v řádném termínu, ale až po vykonání zkoušky za přítomnosti dalších dvou vyučujících. 11. Součástí předmětu OSN ve třetím ročníku je absolvování souvislé odborné praxe. Absenci v průběhu této praxe si žák bude nahrazovat v posledním týdnu měsíce srpna. Nesplnění bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu Žáci jsou povinni omluvit absenci na praktickém vyučování a odborné praxi nejpozději do jejich zahájení, a to svému vyučujícímu, v případě odborné praxe také staniční sestře zdravotnického pracoviště. Pokud se tak nestane, je absence neomluvená. 13. Žáci na konci prvního až třetího 18 ročníku píší v předmětu ošetřovatelství souhrnný opakovací test. Výsledek testu je jedním z kritérií pro výslednou známku z předmětu ošetřovatelství (dále též OSE). 14. Žáci čtvrtého ročníku píší v březnu souhrnný test znalostí z předmětu OSE. Známka z testu je jedním z kritérií pro výslednou známku z předmětu OSE Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne

10 III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ (BOZ) A. BOZ Žáci mají právo na zajištění BOZ, na informace o rizicích při činnostech spojených s teoretickou i praktickou výukou a na informace o opatřeních na ochranu před nimi. 1. Seznámení s předpisy ochrany a bezpečnosti bude provedeno takto: a) třídní učitelé seznámí žáky na začátku školního roku se školním řádem, protipožárními předpisy a postupem v případě požáru 19, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích a v šatnách 20, na veřejných komunikacích, s postupem při úrazech. Žáci svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, b) bezprostředně před plánovanou mimoškolní akcí (výlet, exkurze, atd.) budou žáci poučeni o BOZ na akci, svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, c) učitelé v rámci svého předmětu při zahájení 1. hodiny práce v učebnách a laboratořích provedou zápis o poučení o bezpečnosti provozu do třídní knihy. Žáci svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, d) žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, poučí učitel v nejbližším termínu a doplní zápis o poučení do třídní knihy, e) bezpečnostní technik příslušné nemocnice, zdravotnického nebo sociálního zařízení proškolí žáky před jejich nástupem na praktické vyučování v těchto zařízeních, f) na školních exkurzích, kurzech, výletech a jiných školních akcích jsou žáci povinni řídit se pokyny osob pověřených dohledem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit. Bezpečnost žáků na těchto akcích je dále ošetřena zvláštními pravidly, s nimiž budou žáci seznámeni vždy bezprostředně před zahájením těchto mimořádných akcí. Žáci svým podpisem na oficiálním formuláři potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, g) zákonní zástupci jsou poučeni a berou na vědomí, že případné plánované 21 změny v rozvrhu jsou zveřejněny na internetových stránkách školy minimálně ve výukovém dni předcházejícím změně. 22 Při nečekané změně může být výuka zkrácena Žáci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni vyučujícím daného předmětu Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 20 Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne

11 3. O přestávkách se žáci chovají klidně, aby si nepřivodili zranění. Nesmí sedět na parapetech oken ani na zábradlích. Žáci nesmějí z oken vyhazovat žádné předměty Ve třídách po dobu přestávek mohou být okna otevřená pouze na ventilaci, nesmí být otevřená dokořán Žáci mají právo odmítnout výkon činnosti, o níž důvodně předpokládají, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, případně život nebo zdraví jiných osob. 6. Žáci nesmí do budovy školy vstoupit se zbraní (střelnou, sečnou, bodnou) ani jinými předměty určenými k útoku nebo obraně. Pokud nosí žáci sebeobranné prostředky (např. pepřový sprej) určené pro vlastní potřebu, po celou dobu pobytu v prostorách školy je ponechají ve své tašce Žáci mají povinnost oznámit vyučujícímu případné nedostatky a závady z hlediska BOZ, které by mohly ohrozit zdraví nebo život jejich, případně ostatních účastníků výuky. 8. Žáci mají povinnost konat jen ty práce a činnosti, které jsou vlastním předmětem výuky, a používat zařízení a pomůcky k tomu určené. 9. Žáci mohou používat pouze počítače v učebně výpočetní techniky, v ostatních učebnách mají přístup k PC zakázán Žáci si chrání svoje zdraví a dodržují všechny bezpečnostní předpisy nezbytné pro činnosti ve škole. 11. Dobíjení vlastních mobilních telefonů a používání vlastních elektrických spotřebičů je ve škole zakázáno. 12. Při dopravě do školy a ze školy se chovají slušně, ukázněně a ohleduplně. B. ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁ TKY 1. Žákům je v celém areálu školy a při činnostech organizovaných školou zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné škodlivé a návykové látky. Do školy není dovoleno přinášet a distribuovat věci nebezpečné zdraví a životu. (Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / , příloha č. 1 a 4.) Distribuce omamných a psychotropních látek (dále též OPL) je protiprávním jednáním, je kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není rozhodující. Při podezření na distribuci pedagog vždy informuje ředitelku, případně jejího zástupce, a ti informaci předají oddělení Policie ČR. Je-li žák nezletilý, Z původního zákazu změněno dne Aktualizováno číslo metodického pokynu dne

12 informují se i zákonní zástupci. Sepisuje se záznam, který je založen do evidence u školního metodika prevence. C. PROJEVY NÁSILÍ, ŠIKANY A KYBERŠIKANY jsou postihovány. Prokázané násilí, šikana a kyberšikana vedou k podmíněnému vyloučení ze školy. Násilí a šikanu oznamuje ředitelka školy, popř. její zástupce, Policii ČR, pokud se týká nezletilých osob, hlásí se také OSPOD Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. (MŠMT č. j.: 21291/ , příloha č. 6.) 2. Kyberšikana je definována metodickým pokynem MŠMT č. j.: 21291/ , příloha č. 7. Jedná se o zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. D. PROJEVY RASIZMU A NES NÁŠENLIV OSTI Ve škole nejsou tolerovány jakékoli projevy rasismu a nesnášenlivosti. Prokázané projevy vedou k podmíněnému vyloučení a jsou nahlášeny vedení školy, které informuje Policii ČR, a pokud se týkají nezletilých také OSPOD. 31 E. ÚRAZY, OSTATNÍ PŘÍPADY 1. Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu." 32 Úrazy žáků se evidují. Žáci jsou povinni hlásit bez odkladu vyučujícímu nebo dohledu každý úraz, ke kterému došlo v rámci školních i mimoškolních aktivit organizovaných školou. O úrazu se sepisuje protokol Aktualizováno dne na základě Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole, čl 20

13 2. Lékárnička pro první pomoc je k dispozici v kanceláři školy. Žákům nebudou podávány žádné léky Cenné věci a větší peněžní obnosy, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, se žákům nedoporučuje do školy nosit. Za případnou ztrátu škola nenese odpovědnost Aktualizováno dne , odsouhlaseno pedagogickou radou téhož dne. 34

14 IV. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ jsou dány školským zákonem, 21 a 22. A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. 2. Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 5. Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 6. Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 7. S žáky je jednáno v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 8. Žáci mají právo na vzdělání a získávání nových informací poskytovaných kvalifikovanými pracovníky školy. Mají právo využívat knihy, publikace a časopisy školní knihovny. 9. Žáci mají právo svobodně projevit svůj názor a postoj, ale zároveň respektují názory a postoje spolužáků a zaměstnanců školy. 10. Žáci mají právo na taktní přístup, pochopení a respektování své osobnosti. K sobě se navzájem chovají slušně a ohleduplně a mají právo na takové jednání ze strany všech pracovníků školy. 11. Žáci mají právo na přiměřenou studijní zátěž, odpovídající rozsahu učiva jednotlivých předmětů daného ŠVP (příp. osnovami). 12. Žáci mají právo pobývat v prostředí školy, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům a bezpečnostním normám. B. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ jsou dána 21 (3) školského zákona. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a také na poradenskou pomoc školy. V případě zletilých žáků mají tato práva jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

15 C. POVINNOSTI ŽÁKŮ jsou dány 22 školského zákona Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 1. Žáci jsou povinni: a) docházet do školy pravidelně a včas (nejpozději 10 minut před začátkem vyučování) podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování ve všech předmětech. Výjimky a individuální studijní plán povoluje ředitelka školy, b) přezouvat se. Školní obuv musí mít světlou podrážku a parametry bezpečné zdravotní obuvi (pevná pata nebo přezka přes patu), c) chodit do školy čistí a upravení, d) řídit se pokyny vyučujících 35, e) ve všech hodinách mít připraveny pomůcky potřebné k výuce, f) před hodinou vypnout zvonění i vibrační vyzvánění na mobilním telefonu a mobilní telefon uložit do své tašky. Používání mobilních telefonů a záznamových zařízení 36 během vyučovacích hodin není dovoleno. 2. V případě absence jsou žáci povinni: a) v případě předem známých důvodů absence postupovat dle pravidel školního řádu, oddíl II., část B, odstavec 2, b) v případě, že se nemohou zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, telefonicky (tel. č ) třídnímu učiteli, oznámit důvod nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů od začátku absence. V případě nezletilého žáka má tuto povinnost jeho zákonný zástupce, c) v den návratu do vyučování písemně ve studijním průkaze doložit 37 třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci) důvod své nepřítomnosti, d) dokladovat důvody nepřítomnosti sami, jsou-li zletilí. V případě nevěrohodnosti si třídní učitel vyžádá omluvenku od lékaře, e) kromě akutních případů si vyřizovat potvrzení a lékařská vyšetření v době mimo vyučování. Pokud je vyšetření v době výuky, z výuky se vzdálit jen na dobu nezbytně nutnou 38, f) pokud jsou podmíněně vyloučeni ze studia z důvodu opakované neomluvené absence, omluvit se u akutní absence v den absence ráno, nejpozději do 10. hodiny (u nezletilých žáků tuto povinnost má zákonný zástupce) Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne Aktualizováno

16 3. V případě absence z důvodu nemoci přesahující 3 dny škola požaduje 40 potvrzení ošetřujícího lékaře žáka, resp. praktického lékaře pro děti a dorost (jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem), v němž bude dokladován důvod nepřítomnosti. Ve výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka svědčící o zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i při nepřítomnosti kratší tří dnů Při absenci ze zdravotních důvodů, pokud trvá déle než 10 dnů, doručí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli potvrzení lékaře o nezbytnosti této absence nejpozději do 10. dne trvání absence. Pokud třídní učitel nebude mít nejpozději 10. den absence toto potvrzení k dispozici, nahlásí škola absenci nezletilého žáka sociální pracovnici OSPOD Z uvedeného vyplývá, že žák má neomluvenou absenci, pokud: a) se neuvolní dle pravidel (oddíl II., část B, odstavec 2) u předem známé absence, b) odejde ze školy v průběhu vyučování bez omluvy třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu, c) odejde ze školy přes zákaz vyučujícího, d) při absenci telefonicky, popř. jinak, neohlásí do tří dnů důvod absence (čtvrtý den eviduje třídní učitel neomluvenou absenci, včetně předchozích dnů), e) je podmíněně vyloučen ze studia a při absenci neohlásí důvod absence již první den absence 43, f) první den po nemoci, příp. jiné absenci, nedoloží třídnímu, případně zastupujícímu učiteli důvod absence 44, g) přijde do výuky třikrát pozdě (omlouvá se pouze zpoždění dopravního prostředku nebo vyšetření u lékaře, popř. jiný závažný důvod), h) neomluví se na praxi dle daných pravidel O každé neomluvené absenci třídní učitel informuje výchovného poradce. Při neomluvené absenci deset hodin a více svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Výchovná komise je zřízená interní směrnicí ředitelky školy jako poradní organ ředitelky školy Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 46

17 7. Žáci jsou dále povinni: a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, g) informovat školu neprodleně o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a změnu doložit vyjádřením lékaře o způsobilosti absolvovat praktické vyučování a odbornou praxi, c) oznamovat škole údaje podle školského zákona, 28 odst. 2 a 3 (viz příloha č. 1), a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, d) zdravit vhodnou formou všechny dospělé osoby, které se pohybují v budově školy, e) při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu pozdravit povstáním, nekonají-li právě písemné práce, f) omluvit se řádným způsobem vyučujícímu na začátku hodiny, pokud nejsou připraveni na vyučování nebo pokud nevypracovali domácí úkol, g) ve škole i mimo školu se chovat slušně a ukázněně. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem 31. Velmi přísně budou rovněž posuzovány jakékoli náznaky rasismu, šikany, vydírání či ponižování spolužáků. Podobně přísně budou posuzovány projevy sexuálního obtěžování. D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZL ETILÝCH ŽÁKŮ jsou dány 22 (3) školského zákona. Zákonný zástupce je povinen: 1. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 3. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

18 E. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝ CH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 1. Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu. 2. Žáci školy jsou ve vztahu ke všem pracovníkům školy povinni dodržovat pravidla slušného chování a příslušná ustanovení školního řádu. 3. Pracovníci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v podmínkách své působnosti. 4. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před násilím, diskriminací, působením negativních jevů a respektují jejich soukromí. 5. Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci, řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 6. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, informují zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání a chování žáků. F. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci mají právo: 1. Na zdvořilé jednání ze stran žáků a jejich zákonných zástupců (hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti žáka). 2. Na ochranu před neobjektivním nebo neoprávněným zasahováním rodičů do záležitostí, které se týkají výhradně jejich profesionálních povinností. 3. Rozhodovat o výběru vyučovacích metod a postupů při plnění cílů vzdělávacího programu školy a naplňování práv žáků. 4. Odmítnout poskytnout informace o průběhu a výsledcích vzdělávání či jednat s žákem nebo zákonným zástupcem v době, kdy plní jiné pracovní povinnosti.

19 V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ jsou dána ŠZ, 31. Udělení pochvaly případně jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. A. POCHVALY NEBO JINÁ OC ENĚNÍ uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. (1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. (2) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 47 B. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ ukládá třídní učitel nebo ředitelka školy. 1. Napomenutí třídního učitele je žákovi uloženo třídním učitelem: a) za neplnění povinností, b) první neomluvenou absenci (1 3 hodiny) Důtka třídního učitele je uložena třídním učitelem, po oznámení důvodu ředitelce školy, na základě: a) jednorázového porušení některého z bodů školního řádu, b) opakované neomluvené absence (2 5 hodin) 49, c) první neomluvené absence (4 5 hodin) 50,

20 d) opakovaného zatajení nebo zkreslení údajů při OSN (zapsaný, ale nezměřený krevní tlak apod.) nebo praxi v zařízeních oboru sociální činnosti Důtka ředitelky školy je uložena ředitelkou školy na základě: a) opakovaného porušení některého z bodů školního řádu, b) neomluvené absence (6 25 hodin) 52, c) zatajení závažné chyby při OSN (např. neoznámená záměna léků nebo pacienta) nebo praxi v zařízeních sociálních služeb, 53 d) vědomého poškození školního majetku, e) plagiátorství (viz příloha č. 4), f) porušení zásad BOZ, g) porušení ŠŘ v oddílu II, části 3, odstavci 3 a 10, 54 h) kouření ve vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení (zákon č. 379/2005 Sb.) a v areálu zdravotnického nebo v zařízeních praxe oboru sociální činnost Podmíněné vyloučení ze školy O podmíněném vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitelka školy v případě závažného zaviněného porušení povinností (školský zákon, 31, odstavec 2). V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Důvody podmíněného vyloučení: a) podvod (např. falšování podpisů, omluvenek), b) neomluvená absence přesahující 25 hodin 56, c) donesení omamné látky do školy, nebo na akci pořádanou školou 57, d) distribuce omamných látek, e) příchod do školy, na praktické vyučování nebo odbornou praxi pod vlivem omamné látky nebo požití omamné látky ve škole nebo na praxi, Aktualizováno den

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci školy, zákonní zástupci žáků, všichni zaměstnanci školy Mgr. Ludmila Pavlátová

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tuto novelizaci

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1 Úloha školy... 2 2 Práva žáků žáci mají právo... 2 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 3 4 Žákům je zakázáno... 4 5 Docházka... 4 6 Hodnocení žáků... 5 7 Výchovná opatření... 5 8

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ Š k o l n í ř á d Školní řád Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124/50 vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Slatiňany vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více