Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní řád stanovuje závazná pravidla. Žák školy se dobrovolným rozhodnutím ke studiu ve škole zavazuje osvojovat si znalosti a dovedno sti stanovené školním vzdělávacím programem, dodržovat zásady slušného chování a plnit všechny povinnosti stanovené školním řádem. Školní řád je v souladu se školským zákonem, 30 odstavec (3), zveřejněn ve škole na přístupném místě, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci i žáci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletil ých žáků. 1

2 Obsah: I. ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 A. ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ... 3 B. OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 C. CÍLE STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 II. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU... 5 A. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE... 5 B. PRŮBĚH STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:... 6 C. ORGANIZACE VÝUKY... 8 D. ORGANIZACE VÝUKY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V LABORATOŘÍCH OŠETŘOVATELSTVÍ A PEČOVATELSTVÍ... 8 III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ (BOZ) A. BOZ B. ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY C. PROJEVY NÁSILÍ, ŠIKANY A KYBERŠIKANY D. PROJEVY RASIZMU A NESNÁŠENLIVOSTI E. ÚRAZY, OSTATNÍ PŘÍPADY IV. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 14 A. PRÁVA ŽÁKŮ B. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ C. POVINNOSTI ŽÁKŮ D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ E. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY F. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ A. POCHVALY NEBO JINÁ OCENĚNÍ B. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM A ZAŘÍZENÍM ŠKOLY

3 I. ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ A. ZÁSADY V ZDĚLÁVÁNÍ jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon nebo ŠZ), 2 (1). Patří k nim zásada: a) rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání, i) dle 3 vzdělání je veřejnou službou, j) vzdělávání se uskutečňuje se podle školního vzdělávacího program (dále též ŠVP). B. OBECNÉ CÍLE V ZDĚLÁVÁNÍ jsou stanoveny 2 (2) ŠZ. Patří mezi ně: a) rozvoj osobnosti člověka, b) získání všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

4 C. CÍLE STŘEDNÍHO V ZDĚLÁVÁNÍ stanovuje ŠZ, 57. Střední vzdělávání: a) rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, b) poskytování odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňování hodnotové orientace žáků, c) vytváření předpokladů pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

5 II. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU je upravena školský zákonem. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. A. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE 1. Školní budova je otevřena od 6:30 hodin. Po skončení vyučování mohou být žáci v budově školy nejdéle do 16:10 h, kdy se budova školy zamyká. 2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou převážně pětiminutové, po druhé a sedmé vyučovací hodině desetiminutová, hlavní přestávka po páté vyučovací hodině je třicetiminutová. 3. O přestávkách se žáci přemísťují do učeben podle rozvrhu hodin. 4. Rozvrh suplování je vyvěšen s dostatečným předstihem na nástěnce u vchodu do budovy školy. Žáci rozvrh sledují a řídí se jím. Případné nejasnosti vyřizuje třídní služba se zástupcem ředitelky školy. Rozvrh hodin (včetně změn) je přístupný také dálkově, a to prostřednictvím internetu na stránkách bakalari.zdrskolafm.cz. 5. Určená služba dohlíží na pořádek ve třídě a maže tabuli. Není-li vyučující 10 minut po začátku hodiny ve třídě, oznámí to služba zástupci ředitelky školy nebo ředitelce školy. 6. Po poslední hodině v každé učebně zvedají žáci židle na lavice, zavřou okna, pokud v lavicích a jejich okolí zůstaly zbytky svačin, případně papíry, obaly, PET lahve, atd., vyhodí je do koše. 1 Třídní služba zodpovídá za smazání tabule. 7. Žáci jsou povinni dodržovat provozní řády jednotlivých prostor školy 2, udržovat v prostorách školy a na jejích pozemcích čistotu a pořádek Žáci mají k dispozici bufet v prostorách Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o. (dále též SŠGOaS), který mohou využívat o hlavní přestávce. Do bufetu žáci chodí o hlavní přestávce přes budovu SZŠ. V budově SŠGOaS se žáci zdrží pouze nezbytně nutnou dobu, je zakázáno zde sedět na chodbách nebo schodišti. 9. Žáci mají možnost stravovat se v jídelně SŠGOaS. 10. Budovu školy nesmí žáci opouštět o přestávkách. V době volné hodiny mohou po přezutí do venkovní obuvi z budovy odejít. Pokud zůstanou v budově, mohou využívat posezení, která se nacházejí ve všech patrech školy. Volné hodiny mezi vyučováním nejsou součástí vyučování a nemají ani s vyučováním přímou souvislost Aktualizováno

6 11. Všechny mimovyučovací akce ve školní budově a všechny akce mimo budovu 5, kdy žáci vystupují jako žáci školy, je možno provádět jen se souhlasem ředitelky školy. B. PRŮBĚH STŘEDNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ: Zahájení studia: 1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí (ŠZ, 66, odstavec 1). Uvolnění z výuky: 2. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka písemně třídního učitele nebo ředitelku školy o uvolnění z vyučování. Zletilý žák žádá o uvolnění svým jménem. Žák, případně zákonný zástupce, žádá při uvolnění: a) z jedné vyučovací hodiny vyučujícího daného předmětu, b) z výuky jednoho nebo dvou dnů třídního učitele, c) při uvolnění na více dnů ředitelku školy. 3. Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě žádosti podané na formuláři školy podložené písemným doporučením registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Za nezletilého žáka žádost podepíší zákonní zástupci. Vznikne-li situace, kdy by měl být žák uvolněn z vyučování ze zdravotních důvodů v průběhu školního roku, je nutno o toto uvolnění požádat ředitelku školy neprodleně, nejpozději 14 dnů po změně situace. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 4. Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů. (ŠZ, 18) 6 5 6

7 Přerušení studia, opakování ročníku, přestup na jinou školu: 5. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání nebo opakování, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. 6. Při přestupu na jinou školu přestává být žák žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu (ŠZ, 66, odstavec 4). 7. Ředitelka školy může žákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitelka školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody (ŠZ, 66, odstavec 5). 8. Ředitelka školy je povinna přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně ( 66, odstavec 6). 9. Ředitelka školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti (ŠZ, 66, odstavec 7). Ukončení studia: 10. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější (ŠZ, 68, odstavec 1). 11. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (ŠZ, 68, odstavec 2). 12. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (ŠZ, 68, odstavec 3). 13. Žák může být vyloučen ze studia na základě pravidel daných školním řádem (oddíl V., část B, odstavec 5).

8 C. ORGANIZACE VÝUKY 1. Zamešká-li žák více než čtvrtinu 7 odučených hodin daného předmětu za pololetí: a) prokáže znalosti a dovednosti celého pololetí formou, o které rozhodne vyučující daného předmětu, b) pokud se jedná o druhé pololetí a v prvním pololetí byl žák hodnocen známkou nedostatečný, prokáže znalosti a dovednosti z celého školního roku, c) známka z této zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu, d) konkrétní termín zkoušky si žák domlouvá s vyučujícím daného předmětu 8 (žáci 1. až 3. ročníků zkoušku vykonají nejpozději do daného školního roku, žáci 4. ročníků nejpozději do daného školního roku. U žáků čtvrtých ročníků ve druhém pololetí může vyučující na základě zvážení důvodů absence zadat žákovi domácí práci v rozsahu hodin absence, tak aby žák prokázal znalost zameškaného učiva a mohl vykonat maturitní zkoušku v řádném termínu.), D. ORGANIZACE VÝUKY VE ZDRAV OTNICKÝCH ZAŘÍZE NÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V LABORATOŘÍCH OŠETŘOV ATELSTVÍ A PEČOVATELSTVÍ 1. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny plynoucí z poučení BOZ na pracovištích a pravidla daná provozním řádem v předmětech OSN, učební a odborné praxe. Dále dodržují pravidla chování, bezpečnosti a mlčenlivosti pro předmět OSN a předmět učební a odborné praxe. Provozní řád i pravidla chování jsou přílohou školního řádu. Při porušení provozního řádu laboratoří nebo pravidel chování na pracovišti praktické výuky, bude následovat kázeňské opatření Do výuky nastupují žáci podle pokynů vyučujících. 3. Úprava žáka je dána pokyny a předpisy daného zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, ve kterém žák vykonává praxi, žák je povinen je respektovat Žák je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které se dozví v zařízeních a v domácnostech klientů a uživatelů při praktickém vyučování Žákům je zakázáno v areálu nemocnice nebo pracoviště sociálních služeb kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky Žáci mají přísně zakázáno používat razítka či tiskopisy zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb k vlastní potřebě. Rovněž si nesmí z lékárny na pracovišti 7 Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 11 Aktualizováno dne Aktualizováno dne

9 brát léky. Mají přísně zakázáno odnášet z pracoviště, oddělení nebo učeben laboratoří jakékoli pomůcky, nástroje nebo věci V případě podezření, že je žák v průběhu odborné nebo učební praxe pod vlivem návykové látky, je žák povinen se podrobit testování, které provede pracovník zařízení, ve kterém žák praxi vykonává. 14 Obor sociální činnost 8. Pokud bude mít žák absenci 2 dny a více při výuce učební praxe a při výuce odborné praxe více než čtvrtinu z odučených hodin, bude si odbornou praxi i učební praxi nahrazovat prokazatelným způsobem (záznamem v deníku praxe, kde bude datum a podpis dohlížejícího pracovníka) 15, a to v době mimo vyučování. 9. Žáci jsou povinni omluvit svou absenci na praxi nejpozději do zahájení praxe, a to prokazatelným způsobem (telefonní hovor, sms, ) kontaktní osobě na stanovišti v daném zařízení praxe. Pokud se tak nestane, je absence neomluvená. Obor zdravotnický asistent 10. Zamešká-li žák více než čtvrtinu 16 odučených hodin předmětu ošetřování nemocných za pololetí, nebude klasifikován v řádném termínu, ale až po vykonání zkoušky za přítomnosti dalších dvou vyučujících. 11. Součástí předmětu OSN ve třetím ročníku je absolvování souvislé odborné praxe. Absenci v průběhu této praxe si žák bude nahrazovat v posledním týdnu měsíce srpna. Nesplnění bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu Žáci jsou povinni omluvit absenci na praktickém vyučování a odborné praxi nejpozději do jejich zahájení, a to svému vyučujícímu, v případě odborné praxe také staniční sestře zdravotnického pracoviště. Pokud se tak nestane, je absence neomluvená. 13. Žáci na konci prvního až třetího 18 ročníku píší v předmětu ošetřovatelství souhrnný opakovací test. Výsledek testu je jedním z kritérií pro výslednou známku z předmětu ošetřovatelství (dále též OSE). 14. Žáci čtvrtého ročníku píší v březnu souhrnný test znalostí z předmětu OSE. Známka z testu je jedním z kritérií pro výslednou známku z předmětu OSE Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne

10 III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ (BOZ) A. BOZ Žáci mají právo na zajištění BOZ, na informace o rizicích při činnostech spojených s teoretickou i praktickou výukou a na informace o opatřeních na ochranu před nimi. 1. Seznámení s předpisy ochrany a bezpečnosti bude provedeno takto: a) třídní učitelé seznámí žáky na začátku školního roku se školním řádem, protipožárními předpisy a postupem v případě požáru 19, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích a v šatnách 20, na veřejných komunikacích, s postupem při úrazech. Žáci svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, b) bezprostředně před plánovanou mimoškolní akcí (výlet, exkurze, atd.) budou žáci poučeni o BOZ na akci, svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, c) učitelé v rámci svého předmětu při zahájení 1. hodiny práce v učebnách a laboratořích provedou zápis o poučení o bezpečnosti provozu do třídní knihy. Žáci svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, d) žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, poučí učitel v nejbližším termínu a doplní zápis o poučení do třídní knihy, e) bezpečnostní technik příslušné nemocnice, zdravotnického nebo sociálního zařízení proškolí žáky před jejich nástupem na praktické vyučování v těchto zařízeních, f) na školních exkurzích, kurzech, výletech a jiných školních akcích jsou žáci povinni řídit se pokyny osob pověřených dohledem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit. Bezpečnost žáků na těchto akcích je dále ošetřena zvláštními pravidly, s nimiž budou žáci seznámeni vždy bezprostředně před zahájením těchto mimořádných akcí. Žáci svým podpisem na oficiálním formuláři potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, g) zákonní zástupci jsou poučeni a berou na vědomí, že případné plánované 21 změny v rozvrhu jsou zveřejněny na internetových stránkách školy minimálně ve výukovém dni předcházejícím změně. 22 Při nečekané změně může být výuka zkrácena Žáci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni vyučujícím daného předmětu Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 20 Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne

11 3. O přestávkách se žáci chovají klidně, aby si nepřivodili zranění. Nesmí sedět na parapetech oken ani na zábradlích. Žáci nesmějí z oken vyhazovat žádné předměty Ve třídách po dobu přestávek mohou být okna otevřená pouze na ventilaci, nesmí být otevřená dokořán Žáci mají právo odmítnout výkon činnosti, o níž důvodně předpokládají, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, případně život nebo zdraví jiných osob. 6. Žáci nesmí do budovy školy vstoupit se zbraní (střelnou, sečnou, bodnou) ani jinými předměty určenými k útoku nebo obraně. Pokud nosí žáci sebeobranné prostředky (např. pepřový sprej) určené pro vlastní potřebu, po celou dobu pobytu v prostorách školy je ponechají ve své tašce Žáci mají povinnost oznámit vyučujícímu případné nedostatky a závady z hlediska BOZ, které by mohly ohrozit zdraví nebo život jejich, případně ostatních účastníků výuky. 8. Žáci mají povinnost konat jen ty práce a činnosti, které jsou vlastním předmětem výuky, a používat zařízení a pomůcky k tomu určené. 9. Žáci mohou používat pouze počítače v učebně výpočetní techniky, v ostatních učebnách mají přístup k PC zakázán Žáci si chrání svoje zdraví a dodržují všechny bezpečnostní předpisy nezbytné pro činnosti ve škole. 11. Dobíjení vlastních mobilních telefonů a používání vlastních elektrických spotřebičů je ve škole zakázáno. 12. Při dopravě do školy a ze školy se chovají slušně, ukázněně a ohleduplně. B. ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁ TKY 1. Žákům je v celém areálu školy a při činnostech organizovaných školou zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné škodlivé a návykové látky. Do školy není dovoleno přinášet a distribuovat věci nebezpečné zdraví a životu. (Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / , příloha č. 1 a 4.) Distribuce omamných a psychotropních látek (dále též OPL) je protiprávním jednáním, je kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není rozhodující. Při podezření na distribuci pedagog vždy informuje ředitelku, případně jejího zástupce, a ti informaci předají oddělení Policie ČR. Je-li žák nezletilý, Z původního zákazu změněno dne Aktualizováno číslo metodického pokynu dne

12 informují se i zákonní zástupci. Sepisuje se záznam, který je založen do evidence u školního metodika prevence. C. PROJEVY NÁSILÍ, ŠIKANY A KYBERŠIKANY jsou postihovány. Prokázané násilí, šikana a kyberšikana vedou k podmíněnému vyloučení ze školy. Násilí a šikanu oznamuje ředitelka školy, popř. její zástupce, Policii ČR, pokud se týká nezletilých osob, hlásí se také OSPOD Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. (MŠMT č. j.: 21291/ , příloha č. 6.) 2. Kyberšikana je definována metodickým pokynem MŠMT č. j.: 21291/ , příloha č. 7. Jedná se o zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. D. PROJEVY RASIZMU A NES NÁŠENLIV OSTI Ve škole nejsou tolerovány jakékoli projevy rasismu a nesnášenlivosti. Prokázané projevy vedou k podmíněnému vyloučení a jsou nahlášeny vedení školy, které informuje Policii ČR, a pokud se týkají nezletilých také OSPOD. 31 E. ÚRAZY, OSTATNÍ PŘÍPADY 1. Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu." 32 Úrazy žáků se evidují. Žáci jsou povinni hlásit bez odkladu vyučujícímu nebo dohledu každý úraz, ke kterému došlo v rámci školních i mimoškolních aktivit organizovaných školou. O úrazu se sepisuje protokol Aktualizováno dne na základě Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole, čl 20

13 2. Lékárnička pro první pomoc je k dispozici v kanceláři školy. Žákům nebudou podávány žádné léky Cenné věci a větší peněžní obnosy, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, se žákům nedoporučuje do školy nosit. Za případnou ztrátu škola nenese odpovědnost Aktualizováno dne , odsouhlaseno pedagogickou radou téhož dne. 34

14 IV. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ jsou dány školským zákonem, 21 a 22. A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. 2. Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 5. Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 6. Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 7. S žáky je jednáno v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 8. Žáci mají právo na vzdělání a získávání nových informací poskytovaných kvalifikovanými pracovníky školy. Mají právo využívat knihy, publikace a časopisy školní knihovny. 9. Žáci mají právo svobodně projevit svůj názor a postoj, ale zároveň respektují názory a postoje spolužáků a zaměstnanců školy. 10. Žáci mají právo na taktní přístup, pochopení a respektování své osobnosti. K sobě se navzájem chovají slušně a ohleduplně a mají právo na takové jednání ze strany všech pracovníků školy. 11. Žáci mají právo na přiměřenou studijní zátěž, odpovídající rozsahu učiva jednotlivých předmětů daného ŠVP (příp. osnovami). 12. Žáci mají právo pobývat v prostředí školy, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům a bezpečnostním normám. B. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ jsou dána 21 (3) školského zákona. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a také na poradenskou pomoc školy. V případě zletilých žáků mají tato práva jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

15 C. POVINNOSTI ŽÁKŮ jsou dány 22 školského zákona Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 1. Žáci jsou povinni: a) docházet do školy pravidelně a včas (nejpozději 10 minut před začátkem vyučování) podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování ve všech předmětech. Výjimky a individuální studijní plán povoluje ředitelka školy, b) přezouvat se. Školní obuv musí mít světlou podrážku a parametry bezpečné zdravotní obuvi (pevná pata nebo přezka přes patu), c) chodit do školy čistí a upravení, d) řídit se pokyny vyučujících 35, e) ve všech hodinách mít připraveny pomůcky potřebné k výuce, f) před hodinou vypnout zvonění i vibrační vyzvánění na mobilním telefonu a mobilní telefon uložit do své tašky. Používání mobilních telefonů a záznamových zařízení 36 během vyučovacích hodin není dovoleno. 2. V případě absence jsou žáci povinni: a) v případě předem známých důvodů absence postupovat dle pravidel školního řádu, oddíl II., část B, odstavec 2, b) v případě, že se nemohou zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, telefonicky (tel. č ) třídnímu učiteli, oznámit důvod nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů od začátku absence. V případě nezletilého žáka má tuto povinnost jeho zákonný zástupce, c) v den návratu do vyučování písemně ve studijním průkaze doložit 37 třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci) důvod své nepřítomnosti, d) dokladovat důvody nepřítomnosti sami, jsou-li zletilí. V případě nevěrohodnosti si třídní učitel vyžádá omluvenku od lékaře, e) kromě akutních případů si vyřizovat potvrzení a lékařská vyšetření v době mimo vyučování. Pokud je vyšetření v době výuky, z výuky se vzdálit jen na dobu nezbytně nutnou 38, f) pokud jsou podmíněně vyloučeni ze studia z důvodu opakované neomluvené absence, omluvit se u akutní absence v den absence ráno, nejpozději do 10. hodiny (u nezletilých žáků tuto povinnost má zákonný zástupce) Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne Aktualizováno

16 3. V případě absence z důvodu nemoci přesahující 3 dny škola požaduje 40 potvrzení ošetřujícího lékaře žáka, resp. praktického lékaře pro děti a dorost (jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem), v němž bude dokladován důvod nepřítomnosti. Ve výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka svědčící o zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i při nepřítomnosti kratší tří dnů Při absenci ze zdravotních důvodů, pokud trvá déle než 10 dnů, doručí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli potvrzení lékaře o nezbytnosti této absence nejpozději do 10. dne trvání absence. Pokud třídní učitel nebude mít nejpozději 10. den absence toto potvrzení k dispozici, nahlásí škola absenci nezletilého žáka sociální pracovnici OSPOD Z uvedeného vyplývá, že žák má neomluvenou absenci, pokud: a) se neuvolní dle pravidel (oddíl II., část B, odstavec 2) u předem známé absence, b) odejde ze školy v průběhu vyučování bez omluvy třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu, c) odejde ze školy přes zákaz vyučujícího, d) při absenci telefonicky, popř. jinak, neohlásí do tří dnů důvod absence (čtvrtý den eviduje třídní učitel neomluvenou absenci, včetně předchozích dnů), e) je podmíněně vyloučen ze studia a při absenci neohlásí důvod absence již první den absence 43, f) první den po nemoci, příp. jiné absenci, nedoloží třídnímu, případně zastupujícímu učiteli důvod absence 44, g) přijde do výuky třikrát pozdě (omlouvá se pouze zpoždění dopravního prostředku nebo vyšetření u lékaře, popř. jiný závažný důvod), h) neomluví se na praxi dle daných pravidel O každé neomluvené absenci třídní učitel informuje výchovného poradce. Při neomluvené absenci deset hodin a více svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Výchovná komise je zřízená interní směrnicí ředitelky školy jako poradní organ ředitelky školy Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 46

17 7. Žáci jsou dále povinni: a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, g) informovat školu neprodleně o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a změnu doložit vyjádřením lékaře o způsobilosti absolvovat praktické vyučování a odbornou praxi, c) oznamovat škole údaje podle školského zákona, 28 odst. 2 a 3 (viz příloha č. 1), a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, d) zdravit vhodnou formou všechny dospělé osoby, které se pohybují v budově školy, e) při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu pozdravit povstáním, nekonají-li právě písemné práce, f) omluvit se řádným způsobem vyučujícímu na začátku hodiny, pokud nejsou připraveni na vyučování nebo pokud nevypracovali domácí úkol, g) ve škole i mimo školu se chovat slušně a ukázněně. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem 31. Velmi přísně budou rovněž posuzovány jakékoli náznaky rasismu, šikany, vydírání či ponižování spolužáků. Podobně přísně budou posuzovány projevy sexuálního obtěžování. D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZL ETILÝCH ŽÁKŮ jsou dány 22 (3) školského zákona. Zákonný zástupce je povinen: 1. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 3. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

18 E. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝ CH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 1. Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu. 2. Žáci školy jsou ve vztahu ke všem pracovníkům školy povinni dodržovat pravidla slušného chování a příslušná ustanovení školního řádu. 3. Pracovníci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v podmínkách své působnosti. 4. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před násilím, diskriminací, působením negativních jevů a respektují jejich soukromí. 5. Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci, řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 6. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, informují zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání a chování žáků. F. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci mají právo: 1. Na zdvořilé jednání ze stran žáků a jejich zákonných zástupců (hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti žáka). 2. Na ochranu před neobjektivním nebo neoprávněným zasahováním rodičů do záležitostí, které se týkají výhradně jejich profesionálních povinností. 3. Rozhodovat o výběru vyučovacích metod a postupů při plnění cílů vzdělávacího programu školy a naplňování práv žáků. 4. Odmítnout poskytnout informace o průběhu a výsledcích vzdělávání či jednat s žákem nebo zákonným zástupcem v době, kdy plní jiné pracovní povinnosti.

19 V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ jsou dána ŠZ, 31. Udělení pochvaly případně jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. A. POCHVALY NEBO JINÁ OC ENĚNÍ uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. (1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. (2) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 47 B. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ ukládá třídní učitel nebo ředitelka školy. 1. Napomenutí třídního učitele je žákovi uloženo třídním učitelem: a) za neplnění povinností, b) první neomluvenou absenci (1 3 hodiny) Důtka třídního učitele je uložena třídním učitelem, po oznámení důvodu ředitelce školy, na základě: a) jednorázového porušení některého z bodů školního řádu, b) opakované neomluvené absence (2 5 hodin) 49, c) první neomluvené absence (4 5 hodin) 50,

20 d) opakovaného zatajení nebo zkreslení údajů při OSN (zapsaný, ale nezměřený krevní tlak apod.) nebo praxi v zařízeních oboru sociální činnosti Důtka ředitelky školy je uložena ředitelkou školy na základě: a) opakovaného porušení některého z bodů školního řádu, b) neomluvené absence (6 25 hodin) 52, c) zatajení závažné chyby při OSN (např. neoznámená záměna léků nebo pacienta) nebo praxi v zařízeních sociálních služeb, 53 d) vědomého poškození školního majetku, e) plagiátorství (viz příloha č. 4), f) porušení zásad BOZ, g) porušení ŠŘ v oddílu II, části 3, odstavci 3 a 10, 54 h) kouření ve vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení (zákon č. 379/2005 Sb.) a v areálu zdravotnického nebo v zařízeních praxe oboru sociální činnost Podmíněné vyloučení ze školy O podmíněném vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitelka školy v případě závažného zaviněného porušení povinností (školský zákon, 31, odstavec 2). V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Důvody podmíněného vyloučení: a) podvod (např. falšování podpisů, omluvenek), b) neomluvená absence přesahující 25 hodin 56, c) donesení omamné látky do školy, nebo na akci pořádanou školou 57, d) distribuce omamných látek, e) příchod do školy, na praktické vyučování nebo odbornou praxi pod vlivem omamné látky nebo požití omamné látky ve škole nebo na praxi, Aktualizováno den

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr. Mária

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30 Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení.

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení. 1 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň Platný od 1. září 2014 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH: A: Všeobecná ustanovení k výkonu práv a povinností žáků školy a jejich zákonných

Více