Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní řád stanovuje závazná pravidla. Žák školy se dobrovolným rozhodnutím ke studiu ve škole zavazuje osvojovat si znalosti a dovedno sti stanovené školním vzdělávacím programem, dodržovat zásady slušného chování a plnit všechny povinnosti stanovené školním řádem. Školní řád je v souladu se školským zákonem, 30 odstavec (3), zveřejněn ve škole na přístupném místě, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci i žáci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletil ých žáků. 1

2 Obsah: I. ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 A. ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ... 3 B. OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 C. CÍLE STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 II. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU... 5 A. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE... 5 B. PRŮBĚH STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:... 6 C. ORGANIZACE VÝUKY... 8 D. ORGANIZACE VÝUKY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V LABORATOŘÍCH OŠETŘOVATELSTVÍ A PEČOVATELSTVÍ... 8 III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ (BOZ) A. BOZ B. ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY C. PROJEVY NÁSILÍ, ŠIKANY A KYBERŠIKANY D. PROJEVY RASIZMU A NESNÁŠENLIVOSTI E. ÚRAZY, OSTATNÍ PŘÍPADY IV. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 14 A. PRÁVA ŽÁKŮ B. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ C. POVINNOSTI ŽÁKŮ D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ E. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY F. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ A. POCHVALY NEBO JINÁ OCENĚNÍ B. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM A ZAŘÍZENÍM ŠKOLY

3 I. ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ A. ZÁSADY V ZDĚLÁVÁNÍ jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon nebo ŠZ), 2 (1). Patří k nim zásada: a) rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání, i) dle 3 vzdělání je veřejnou službou, j) vzdělávání se uskutečňuje se podle školního vzdělávacího program (dále též ŠVP). B. OBECNÉ CÍLE V ZDĚLÁVÁNÍ jsou stanoveny 2 (2) ŠZ. Patří mezi ně: a) rozvoj osobnosti člověka, b) získání všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

4 C. CÍLE STŘEDNÍHO V ZDĚLÁVÁNÍ stanovuje ŠZ, 57. Střední vzdělávání: a) rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, b) poskytování odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňování hodnotové orientace žáků, c) vytváření předpokladů pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

5 II. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU je upravena školský zákonem. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. A. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE 1. Školní budova je otevřena od 6:30 hodin. Po skončení vyučování mohou být žáci v budově školy nejdéle do 16:10 h, kdy se budova školy zamyká. 2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou převážně pětiminutové, po druhé a sedmé vyučovací hodině desetiminutová, hlavní přestávka po páté vyučovací hodině je třicetiminutová. 3. O přestávkách se žáci přemísťují do učeben podle rozvrhu hodin. 4. Rozvrh suplování je vyvěšen s dostatečným předstihem na nástěnce u vchodu do budovy školy. Žáci rozvrh sledují a řídí se jím. Případné nejasnosti vyřizuje třídní služba se zástupcem ředitelky školy. Rozvrh hodin (včetně změn) je přístupný také dálkově, a to prostřednictvím internetu na stránkách bakalari.zdrskolafm.cz. 5. Určená služba dohlíží na pořádek ve třídě a maže tabuli. Není-li vyučující 10 minut po začátku hodiny ve třídě, oznámí to služba zástupci ředitelky školy nebo ředitelce školy. 6. Po poslední hodině v každé učebně zvedají žáci židle na lavice, zavřou okna, pokud v lavicích a jejich okolí zůstaly zbytky svačin, případně papíry, obaly, PET lahve, atd., vyhodí je do koše. 1 Třídní služba zodpovídá za smazání tabule. 7. Žáci jsou povinni dodržovat provozní řády jednotlivých prostor školy 2, udržovat v prostorách školy a na jejích pozemcích čistotu a pořádek Žáci mají k dispozici bufet v prostorách Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o. (dále též SŠGOaS), který mohou využívat o hlavní přestávce. Do bufetu žáci chodí o hlavní přestávce přes budovu SZŠ. V budově SŠGOaS se žáci zdrží pouze nezbytně nutnou dobu, je zakázáno zde sedět na chodbách nebo schodišti. 9. Žáci mají možnost stravovat se v jídelně SŠGOaS. 10. Budovu školy nesmí žáci opouštět o přestávkách. V době volné hodiny mohou po přezutí do venkovní obuvi z budovy odejít. Pokud zůstanou v budově, mohou využívat posezení, která se nacházejí ve všech patrech školy. Volné hodiny mezi vyučováním nejsou součástí vyučování a nemají ani s vyučováním přímou souvislost Aktualizováno

6 11. Všechny mimovyučovací akce ve školní budově a všechny akce mimo budovu 5, kdy žáci vystupují jako žáci školy, je možno provádět jen se souhlasem ředitelky školy. B. PRŮBĚH STŘEDNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ: Zahájení studia: 1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí (ŠZ, 66, odstavec 1). Uvolnění z výuky: 2. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka písemně třídního učitele nebo ředitelku školy o uvolnění z vyučování. Zletilý žák žádá o uvolnění svým jménem. Žák, případně zákonný zástupce, žádá při uvolnění: a) z jedné vyučovací hodiny vyučujícího daného předmětu, b) z výuky jednoho nebo dvou dnů třídního učitele, c) při uvolnění na více dnů ředitelku školy. 3. Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě žádosti podané na formuláři školy podložené písemným doporučením registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Za nezletilého žáka žádost podepíší zákonní zástupci. Vznikne-li situace, kdy by měl být žák uvolněn z vyučování ze zdravotních důvodů v průběhu školního roku, je nutno o toto uvolnění požádat ředitelku školy neprodleně, nejpozději 14 dnů po změně situace. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 4. Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů. (ŠZ, 18) 6 5 6

7 Přerušení studia, opakování ročníku, přestup na jinou školu: 5. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání nebo opakování, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. 6. Při přestupu na jinou školu přestává být žák žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu (ŠZ, 66, odstavec 4). 7. Ředitelka školy může žákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitelka školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody (ŠZ, 66, odstavec 5). 8. Ředitelka školy je povinna přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně ( 66, odstavec 6). 9. Ředitelka školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti (ŠZ, 66, odstavec 7). Ukončení studia: 10. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější (ŠZ, 68, odstavec 1). 11. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (ŠZ, 68, odstavec 2). 12. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (ŠZ, 68, odstavec 3). 13. Žák může být vyloučen ze studia na základě pravidel daných školním řádem (oddíl V., část B, odstavec 5).

8 C. ORGANIZACE VÝUKY 1. Zamešká-li žák více než čtvrtinu 7 odučených hodin daného předmětu za pololetí: a) prokáže znalosti a dovednosti celého pololetí formou, o které rozhodne vyučující daného předmětu, b) pokud se jedná o druhé pololetí a v prvním pololetí byl žák hodnocen známkou nedostatečný, prokáže znalosti a dovednosti z celého školního roku, c) známka z této zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu, d) konkrétní termín zkoušky si žák domlouvá s vyučujícím daného předmětu 8 (žáci 1. až 3. ročníků zkoušku vykonají nejpozději do daného školního roku, žáci 4. ročníků nejpozději do daného školního roku. U žáků čtvrtých ročníků ve druhém pololetí může vyučující na základě zvážení důvodů absence zadat žákovi domácí práci v rozsahu hodin absence, tak aby žák prokázal znalost zameškaného učiva a mohl vykonat maturitní zkoušku v řádném termínu.), D. ORGANIZACE VÝUKY VE ZDRAV OTNICKÝCH ZAŘÍZE NÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V LABORATOŘÍCH OŠETŘOV ATELSTVÍ A PEČOVATELSTVÍ 1. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny plynoucí z poučení BOZ na pracovištích a pravidla daná provozním řádem v předmětech OSN, učební a odborné praxe. Dále dodržují pravidla chování, bezpečnosti a mlčenlivosti pro předmět OSN a předmět učební a odborné praxe. Provozní řád i pravidla chování jsou přílohou školního řádu. Při porušení provozního řádu laboratoří nebo pravidel chování na pracovišti praktické výuky, bude následovat kázeňské opatření Do výuky nastupují žáci podle pokynů vyučujících. 3. Úprava žáka je dána pokyny a předpisy daného zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, ve kterém žák vykonává praxi, žák je povinen je respektovat Žák je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které se dozví v zařízeních a v domácnostech klientů a uživatelů při praktickém vyučování Žákům je zakázáno v areálu nemocnice nebo pracoviště sociálních služeb kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky Žáci mají přísně zakázáno používat razítka či tiskopisy zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb k vlastní potřebě. Rovněž si nesmí z lékárny na pracovišti 7 Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 11 Aktualizováno dne Aktualizováno dne

9 brát léky. Mají přísně zakázáno odnášet z pracoviště, oddělení nebo učeben laboratoří jakékoli pomůcky, nástroje nebo věci V případě podezření, že je žák v průběhu odborné nebo učební praxe pod vlivem návykové látky, je žák povinen se podrobit testování, které provede pracovník zařízení, ve kterém žák praxi vykonává. 14 Obor sociální činnost 8. Pokud bude mít žák absenci 2 dny a více při výuce učební praxe a při výuce odborné praxe více než čtvrtinu z odučených hodin, bude si odbornou praxi i učební praxi nahrazovat prokazatelným způsobem (záznamem v deníku praxe, kde bude datum a podpis dohlížejícího pracovníka) 15, a to v době mimo vyučování. 9. Žáci jsou povinni omluvit svou absenci na praxi nejpozději do zahájení praxe, a to prokazatelným způsobem (telefonní hovor, sms, ) kontaktní osobě na stanovišti v daném zařízení praxe. Pokud se tak nestane, je absence neomluvená. Obor zdravotnický asistent 10. Zamešká-li žák více než čtvrtinu 16 odučených hodin předmětu ošetřování nemocných za pololetí, nebude klasifikován v řádném termínu, ale až po vykonání zkoušky za přítomnosti dalších dvou vyučujících. 11. Součástí předmětu OSN ve třetím ročníku je absolvování souvislé odborné praxe. Absenci v průběhu této praxe si žák bude nahrazovat v posledním týdnu měsíce srpna. Nesplnění bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu Žáci jsou povinni omluvit absenci na praktickém vyučování a odborné praxi nejpozději do jejich zahájení, a to svému vyučujícímu, v případě odborné praxe také staniční sestře zdravotnického pracoviště. Pokud se tak nestane, je absence neomluvená. 13. Žáci na konci prvního až třetího 18 ročníku píší v předmětu ošetřovatelství souhrnný opakovací test. Výsledek testu je jedním z kritérií pro výslednou známku z předmětu ošetřovatelství (dále též OSE). 14. Žáci čtvrtého ročníku píší v březnu souhrnný test znalostí z předmětu OSE. Známka z testu je jedním z kritérií pro výslednou známku z předmětu OSE Aktualizováno dne Aktualizováno dne Aktualizováno dne

10 III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ (BOZ) A. BOZ Žáci mají právo na zajištění BOZ, na informace o rizicích při činnostech spojených s teoretickou i praktickou výukou a na informace o opatřeních na ochranu před nimi. 1. Seznámení s předpisy ochrany a bezpečnosti bude provedeno takto: a) třídní učitelé seznámí žáky na začátku školního roku se školním řádem, protipožárními předpisy a postupem v případě požáru 19, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích a v šatnách 20, na veřejných komunikacích, s postupem při úrazech. Žáci svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, b) bezprostředně před plánovanou mimoškolní akcí (výlet, exkurze, atd.) budou žáci poučeni o BOZ na akci, svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, c) učitelé v rámci svého předmětu při zahájení 1. hodiny práce v učebnách a laboratořích provedou zápis o poučení o bezpečnosti provozu do třídní knihy. Žáci svým podpisem oficiálního formuláře potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, d) žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, poučí učitel v nejbližším termínu a doplní zápis o poučení do třídní knihy, e) bezpečnostní technik příslušné nemocnice, zdravotnického nebo sociálního zařízení proškolí žáky před jejich nástupem na praktické vyučování v těchto zařízeních, f) na školních exkurzích, kurzech, výletech a jiných školních akcích jsou žáci povinni řídit se pokyny osob pověřených dohledem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit. Bezpečnost žáků na těchto akcích je dále ošetřena zvláštními pravidly, s nimiž budou žáci seznámeni vždy bezprostředně před zahájením těchto mimořádných akcí. Žáci svým podpisem na oficiálním formuláři potvrdí, že byli proškoleni a sdělené informace pochopili, g) zákonní zástupci jsou poučeni a berou na vědomí, že případné plánované 21 změny v rozvrhu jsou zveřejněny na internetových stránkách školy minimálně ve výukovém dni předcházejícím změně. 22 Při nečekané změně může být výuka zkrácena Žáci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni vyučujícím daného předmětu Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 20 Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne

11 3. O přestávkách se žáci chovají klidně, aby si nepřivodili zranění. Nesmí sedět na parapetech oken ani na zábradlích. Žáci nesmějí z oken vyhazovat žádné předměty Ve třídách po dobu přestávek mohou být okna otevřená pouze na ventilaci, nesmí být otevřená dokořán Žáci mají právo odmítnout výkon činnosti, o níž důvodně předpokládají, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, případně život nebo zdraví jiných osob. 6. Žáci nesmí do budovy školy vstoupit se zbraní (střelnou, sečnou, bodnou) ani jinými předměty určenými k útoku nebo obraně. Pokud nosí žáci sebeobranné prostředky (např. pepřový sprej) určené pro vlastní potřebu, po celou dobu pobytu v prostorách školy je ponechají ve své tašce Žáci mají povinnost oznámit vyučujícímu případné nedostatky a závady z hlediska BOZ, které by mohly ohrozit zdraví nebo život jejich, případně ostatních účastníků výuky. 8. Žáci mají povinnost konat jen ty práce a činnosti, které jsou vlastním předmětem výuky, a používat zařízení a pomůcky k tomu určené. 9. Žáci mohou používat pouze počítače v učebně výpočetní techniky, v ostatních učebnách mají přístup k PC zakázán Žáci si chrání svoje zdraví a dodržují všechny bezpečnostní předpisy nezbytné pro činnosti ve škole. 11. Dobíjení vlastních mobilních telefonů a používání vlastních elektrických spotřebičů je ve škole zakázáno. 12. Při dopravě do školy a ze školy se chovají slušně, ukázněně a ohleduplně. B. ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁ TKY 1. Žákům je v celém areálu školy a při činnostech organizovaných školou zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné škodlivé a návykové látky. Do školy není dovoleno přinášet a distribuovat věci nebezpečné zdraví a životu. (Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / , příloha č. 1 a 4.) Distribuce omamných a psychotropních látek (dále též OPL) je protiprávním jednáním, je kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není rozhodující. Při podezření na distribuci pedagog vždy informuje ředitelku, případně jejího zástupce, a ti informaci předají oddělení Policie ČR. Je-li žák nezletilý, Z původního zákazu změněno dne Aktualizováno číslo metodického pokynu dne

12 informují se i zákonní zástupci. Sepisuje se záznam, který je založen do evidence u školního metodika prevence. C. PROJEVY NÁSILÍ, ŠIKANY A KYBERŠIKANY jsou postihovány. Prokázané násilí, šikana a kyberšikana vedou k podmíněnému vyloučení ze školy. Násilí a šikanu oznamuje ředitelka školy, popř. její zástupce, Policii ČR, pokud se týká nezletilých osob, hlásí se také OSPOD Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. (MŠMT č. j.: 21291/ , příloha č. 6.) 2. Kyberšikana je definována metodickým pokynem MŠMT č. j.: 21291/ , příloha č. 7. Jedná se o zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. D. PROJEVY RASIZMU A NES NÁŠENLIV OSTI Ve škole nejsou tolerovány jakékoli projevy rasismu a nesnášenlivosti. Prokázané projevy vedou k podmíněnému vyloučení a jsou nahlášeny vedení školy, které informuje Policii ČR, a pokud se týkají nezletilých také OSPOD. 31 E. ÚRAZY, OSTATNÍ PŘÍPADY 1. Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu." 32 Úrazy žáků se evidují. Žáci jsou povinni hlásit bez odkladu vyučujícímu nebo dohledu každý úraz, ke kterému došlo v rámci školních i mimoškolních aktivit organizovaných školou. O úrazu se sepisuje protokol Aktualizováno dne na základě Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole, čl 20

13 2. Lékárnička pro první pomoc je k dispozici v kanceláři školy. Žákům nebudou podávány žádné léky Cenné věci a větší peněžní obnosy, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, se žákům nedoporučuje do školy nosit. Za případnou ztrátu škola nenese odpovědnost Aktualizováno dne , odsouhlaseno pedagogickou radou téhož dne. 34

14 IV. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ jsou dány školským zákonem, 21 a 22. A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. 2. Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 5. Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 6. Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 7. S žáky je jednáno v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 8. Žáci mají právo na vzdělání a získávání nových informací poskytovaných kvalifikovanými pracovníky školy. Mají právo využívat knihy, publikace a časopisy školní knihovny. 9. Žáci mají právo svobodně projevit svůj názor a postoj, ale zároveň respektují názory a postoje spolužáků a zaměstnanců školy. 10. Žáci mají právo na taktní přístup, pochopení a respektování své osobnosti. K sobě se navzájem chovají slušně a ohleduplně a mají právo na takové jednání ze strany všech pracovníků školy. 11. Žáci mají právo na přiměřenou studijní zátěž, odpovídající rozsahu učiva jednotlivých předmětů daného ŠVP (příp. osnovami). 12. Žáci mají právo pobývat v prostředí školy, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům a bezpečnostním normám. B. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ jsou dána 21 (3) školského zákona. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a také na poradenskou pomoc školy. V případě zletilých žáků mají tato práva jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

15 C. POVINNOSTI ŽÁKŮ jsou dány 22 školského zákona Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 1. Žáci jsou povinni: a) docházet do školy pravidelně a včas (nejpozději 10 minut před začátkem vyučování) podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování ve všech předmětech. Výjimky a individuální studijní plán povoluje ředitelka školy, b) přezouvat se. Školní obuv musí mít světlou podrážku a parametry bezpečné zdravotní obuvi (pevná pata nebo přezka přes patu), c) chodit do školy čistí a upravení, d) řídit se pokyny vyučujících 35, e) ve všech hodinách mít připraveny pomůcky potřebné k výuce, f) před hodinou vypnout zvonění i vibrační vyzvánění na mobilním telefonu a mobilní telefon uložit do své tašky. Používání mobilních telefonů a záznamových zařízení 36 během vyučovacích hodin není dovoleno. 2. V případě absence jsou žáci povinni: a) v případě předem známých důvodů absence postupovat dle pravidel školního řádu, oddíl II., část B, odstavec 2, b) v případě, že se nemohou zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, telefonicky (tel. č ) třídnímu učiteli, oznámit důvod nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů od začátku absence. V případě nezletilého žáka má tuto povinnost jeho zákonný zástupce, c) v den návratu do vyučování písemně ve studijním průkaze doložit 37 třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci) důvod své nepřítomnosti, d) dokladovat důvody nepřítomnosti sami, jsou-li zletilí. V případě nevěrohodnosti si třídní učitel vyžádá omluvenku od lékaře, e) kromě akutních případů si vyřizovat potvrzení a lékařská vyšetření v době mimo vyučování. Pokud je vyšetření v době výuky, z výuky se vzdálit jen na dobu nezbytně nutnou 38, f) pokud jsou podmíněně vyloučeni ze studia z důvodu opakované neomluvené absence, omluvit se u akutní absence v den absence ráno, nejpozději do 10. hodiny (u nezletilých žáků tuto povinnost má zákonný zástupce) Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne Aktualizováno

16 3. V případě absence z důvodu nemoci přesahující 3 dny škola požaduje 40 potvrzení ošetřujícího lékaře žáka, resp. praktického lékaře pro děti a dorost (jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem), v němž bude dokladován důvod nepřítomnosti. Ve výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka svědčící o zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i při nepřítomnosti kratší tří dnů Při absenci ze zdravotních důvodů, pokud trvá déle než 10 dnů, doručí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli potvrzení lékaře o nezbytnosti této absence nejpozději do 10. dne trvání absence. Pokud třídní učitel nebude mít nejpozději 10. den absence toto potvrzení k dispozici, nahlásí škola absenci nezletilého žáka sociální pracovnici OSPOD Z uvedeného vyplývá, že žák má neomluvenou absenci, pokud: a) se neuvolní dle pravidel (oddíl II., část B, odstavec 2) u předem známé absence, b) odejde ze školy v průběhu vyučování bez omluvy třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu, c) odejde ze školy přes zákaz vyučujícího, d) při absenci telefonicky, popř. jinak, neohlásí do tří dnů důvod absence (čtvrtý den eviduje třídní učitel neomluvenou absenci, včetně předchozích dnů), e) je podmíněně vyloučen ze studia a při absenci neohlásí důvod absence již první den absence 43, f) první den po nemoci, příp. jiné absenci, nedoloží třídnímu, případně zastupujícímu učiteli důvod absence 44, g) přijde do výuky třikrát pozdě (omlouvá se pouze zpoždění dopravního prostředku nebo vyšetření u lékaře, popř. jiný závažný důvod), h) neomluví se na praxi dle daných pravidel O každé neomluvené absenci třídní učitel informuje výchovného poradce. Při neomluvené absenci deset hodin a více svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Výchovná komise je zřízená interní směrnicí ředitelky školy jako poradní organ ředitelky školy Aktualizováno dne , schváleno pedagogickou radou téhož dne 46

17 7. Žáci jsou dále povinni: a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, g) informovat školu neprodleně o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a změnu doložit vyjádřením lékaře o způsobilosti absolvovat praktické vyučování a odbornou praxi, c) oznamovat škole údaje podle školského zákona, 28 odst. 2 a 3 (viz příloha č. 1), a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, d) zdravit vhodnou formou všechny dospělé osoby, které se pohybují v budově školy, e) při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu pozdravit povstáním, nekonají-li právě písemné práce, f) omluvit se řádným způsobem vyučujícímu na začátku hodiny, pokud nejsou připraveni na vyučování nebo pokud nevypracovali domácí úkol, g) ve škole i mimo školu se chovat slušně a ukázněně. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem 31. Velmi přísně budou rovněž posuzovány jakékoli náznaky rasismu, šikany, vydírání či ponižování spolužáků. Podobně přísně budou posuzovány projevy sexuálního obtěžování. D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZL ETILÝCH ŽÁKŮ jsou dány 22 (3) školského zákona. Zákonný zástupce je povinen: 1. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 3. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

18 E. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝ CH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 1. Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu. 2. Žáci školy jsou ve vztahu ke všem pracovníkům školy povinni dodržovat pravidla slušného chování a příslušná ustanovení školního řádu. 3. Pracovníci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v podmínkách své působnosti. 4. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před násilím, diskriminací, působením negativních jevů a respektují jejich soukromí. 5. Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci, řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 6. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, informují zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání a chování žáků. F. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci mají právo: 1. Na zdvořilé jednání ze stran žáků a jejich zákonných zástupců (hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti žáka). 2. Na ochranu před neobjektivním nebo neoprávněným zasahováním rodičů do záležitostí, které se týkají výhradně jejich profesionálních povinností. 3. Rozhodovat o výběru vyučovacích metod a postupů při plnění cílů vzdělávacího programu školy a naplňování práv žáků. 4. Odmítnout poskytnout informace o průběhu a výsledcích vzdělávání či jednat s žákem nebo zákonným zástupcem v době, kdy plní jiné pracovní povinnosti.

19 V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ jsou dána ŠZ, 31. Udělení pochvaly případně jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. A. POCHVALY NEBO JINÁ OC ENĚNÍ uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. (1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. (2) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 47 B. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ ukládá třídní učitel nebo ředitelka školy. 1. Napomenutí třídního učitele je žákovi uloženo třídním učitelem: a) za neplnění povinností, b) první neomluvenou absenci (1 3 hodiny) Důtka třídního učitele je uložena třídním učitelem, po oznámení důvodu ředitelce školy, na základě: a) jednorázového porušení některého z bodů školního řádu, b) opakované neomluvené absence (2 5 hodin) 49, c) první neomluvené absence (4 5 hodin) 50,

20 d) opakovaného zatajení nebo zkreslení údajů při OSN (zapsaný, ale nezměřený krevní tlak apod.) nebo praxi v zařízeních oboru sociální činnosti Důtka ředitelky školy je uložena ředitelkou školy na základě: a) opakovaného porušení některého z bodů školního řádu, b) neomluvené absence (6 25 hodin) 52, c) zatajení závažné chyby při OSN (např. neoznámená záměna léků nebo pacienta) nebo praxi v zařízeních sociálních služeb, 53 d) vědomého poškození školního majetku, e) plagiátorství (viz příloha č. 4), f) porušení zásad BOZ, g) porušení ŠŘ v oddílu II, části 3, odstavci 3 a 10, 54 h) kouření ve vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení (zákon č. 379/2005 Sb.) a v areálu zdravotnického nebo v zařízeních praxe oboru sociální činnost Podmíněné vyloučení ze školy O podmíněném vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitelka školy v případě závažného zaviněného porušení povinností (školský zákon, 31, odstavec 2). V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Důvody podmíněného vyloučení: a) podvod (např. falšování podpisů, omluvenek), b) neomluvená absence přesahující 25 hodin 56, c) donesení omamné látky do školy, nebo na akci pořádanou školou 57, d) distribuce omamných látek, e) příchod do školy, na praktické vyučování nebo odbornou praxi pod vlivem omamné látky nebo požití omamné látky ve škole nebo na praxi, Aktualizováno den

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro studenty vyšší odborné školy Čj. 1075/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9.

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Školní řád ZŠ při nemocnici

Školní řád ZŠ při nemocnici Školní řád ZŠ při nemocnici Č.j.: MZPSZN-611/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín V souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci školy, zákonní zástupci žáků, všichni zaměstnanci školy Mgr. Ludmila Pavlátová

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Š k o l n í ř á d Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pravidla školního řádu pro žáky Všichni žáci (včetně žáků při zaměstnání)

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ:

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Právní vymezení dokumentu Školní řád Základní umělecké školy, Prachatice, Husova 110 (dále jen ZUŠ Prachatice) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. InterDACT s.r.o., Pionýrů 2806, Most

ŠKOLNÍ ŘÁD. InterDACT s.r.o., Pionýrů 2806, Most InterDACT s.r.o., Pionýrů 2806, 434 01 Most ŠKOLNÍ ŘÁD Schválila: Mgr. Jana Synková, ředitelka školy Projednala a schválila pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost: od 1.9.2015 Tento školní řád nahrazuje

Více

Školní řád. Přílohy a formuláře

Školní řád. Přílohy a formuláře Střední průmyslová škola chemická Pardubice Školní řád Čj.: 4.100-SkolRad-010916 Kapitola ISO: 4.10 Vytvořil: Schválil: Uvolnil: Mgr. Polanská Ing. Ptáček Mgr. Polanská Podpis: Podpis: Podpis: Účinnost

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

Školní řád pro ZŠ speciální

Školní řád pro ZŠ speciální Školní řád pro ZŠ speciální Č.j.: ŠSDK-S-23/2016 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: A4 Skartační znak / lhůta: A/5 Změny: Zpracoval: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy Platnost: na dobu neurčitou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š k o l n í ř á d pro denní formu vzdělávání

Š k o l n í ř á d pro denní formu vzdělávání Karlínské gymnázium Praha 8, Pernerova 25 Š k o l n í ř á d pro denní formu vzdělávání I. Základní ustanovení 1) Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více