Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace"

Transkript

1 Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

2 Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Michaela Prokešová školní metodik prevence

3 Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: a) Předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, závislost na politickém a náboženském extremismu, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) b) rozpoznávání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

4 Obsah MPP 1. Charakteristika školy 2. Analýza současného stavu ve škole 3. Vymezení cílové skupiny 4. Cíle programu 5. Metody a formy práce při realizaci prevence 6. Aktivity školy 7. Spolupráce s rodiči 8. Spolupráce s dalšími organizacemi 9. Úkoly pro jednotlivé pracovníky 10. Metodické, učební a další pomůcky 11. Vyhlášky a metodické pokyny 1. Charakteristika školy Typ školy: základní škola praktická, vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Počet žáků: 130 Počet pedagogů: 20 Počet asistentů: 11 ŠVP: Od letošního školního roku jsou žáci všech tříd vzděláváni podle ŠVP Otevřená škola, ŠVP pro ZV dle RVP - LMP 2. Analýza současného stavu ve škole Jako největší problém ve škole cítíme: výskyt žáků kuřáků i v nižších ročnících zvyšující se jednodenní či delší absence u některých žáků nevhodné zacházení se školním majetkem vzájemné chování ke spolužákům nadávky, jednorázové ubližování apod. objevující se drobné krádeže nevhodné trávení volného času nízká spolupráce s rodiči 3. Vymezení cílové skupiny MPP je vytvořen pro potřeby ZŠ Jihlava, Jungmannova 6. Je určen pro žáky, učitele, rodiče žáků a ostatní subjekty, které se budou i na realizaci MPP podílet.

5 4. Cíle programu Seznámit žáky, pedagogy a rodiče s problematikou sociálně patologických jevů, preventivně působit na žáky, zkvalitňovat klima a prostředí školy, zapojit učitele do MPP, spolupracovat s rodiči a veřejností, nabídnout žákům účast v různých zájmových i mimoškolních aktivitách, vést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit kvalitní hodnotový žebříček. 5. Metody a formy práce při realizaci prevence Besedy a přednášky Sociální hry Návštěva divadelního představení Schránka důvěry nejen žákům naší školy je k dispozici schránka důvěry, do které se mohou žáci svěřovat se svými problémy. Schránka důvěry je pravidelně kontrolovaná. Dotazník žákům bude předložen dotazník týkající se sociálně patologických jevů. Přístup k internetu v rámci výuky. Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), aktivity školního speciálního pedagoga práce s rizikovými třídami a jednotlivci, oblast šikany a záškoláctví 6. Aktivity školy Školní vzdělávací program o ŠVP obsahuje učivo podporující prevenci SP jevů (viz ŠVP) Tématické bloky otevřené hodiny o Především v rámci předmětu Etická výchova jsou do tematických plánů zapracována preventivní témata dle jednotlivých ročníků. (Viz příloha MPP) Projekty školy o V minulém školním roce (2010/2011) se naše škola zapojila do projektu Silní bez násilí, projektu posilující pozitivní sociální klima. V letošním školním roce byl tento projekt úspěšně ukončen. V současnosti se připravuje návazný projekt. Zájmové kroužky o Ve školním roce 2011/12 pracují ve škole tyto zájmové kroužky : Počítačový kroužek 1 Počítačový kroužek 2 Čtenářský kroužek Kroužek dílenských prací Kroužek vaření Sportovní kroužek Vycházky, výlety, exkurze o Během školního roku jsou pro žáky organizovány různé vycházky, výlety a exkurze. Besedy o Pro žáky jsou pořádány různé besedy s odborníky. o Práce s třídami a jednotlivci v ŠPP

6 Kulturní akce o Každý rok naše škola navštíví minimálně jedno kulturní představení - Horácké divadlo či místní kino Dukla. Lze využít i dalších kulturních akcí. o Kulturní akce jsou pro žáky pořádané i přímo v naší škole. Soutěže a olympiády o Žáci jsou zapojováni do školních i mimoškolních soutěží a olympiád. Soutěže: Hudební Zlatý slavík Výtvarné Recitační Olympiáda: Matematická Sportovní akce o Naši žáci se každoročně zapojují do sportovní soutěže Silák roku. o Každoroční sportovní akcí je Lehkoatletický čtyřboj žáků základních škol praktických. Škola sama organizuje okresní kolo, účastníme se krajského, popř. celorepublikového kola. Školní nástěnka o Aktuální témata sociálně patologických jevů jsou vyvěšována na nástěnce k tomu určené. o Ostatní nástěnky slouží k vystavení výtvorů žáků, podporující pozitivní klima školy. Žákovská knihovna o Ve škole funguje žákovská knihovna, kde si žáci mohou každou středu o velké přestávce půjčovat různé knihy. Internet o V rámci vyučování je žákům k dispozici internet. Během výuky na PC pedagogové dbají na posilování bezpečného užívání internetu. Rada žáků o Ve škole funguje rada žáků, kterou tvoří volení zástupci tříd II. stupně. Rada žáků se schází na pravidelných schůzkách s metodikem prevence 1xměsíčně, dle potřeby častěji. Na schůzkách jsou projednávány problémy, vyskytující se ve škole. Rada žáků se spolupodílí na životě školy, organizuje různé akce školy. O zveřejňování informací se starají členové rady žáků osobně mezi žáky, nástěnkou prevence či relacemi ve školním rozhlase. Tvořivé dílny pro rodiče a žáky o Letos uspořádáme tvořivé dílny pro rodiče a žáky, kde si žáci spolu se svými rodiči vytvoří společný výrobek. o Vánoční dílna výroba svíčky ze včelího vosku, výroba přání o Velikonoční dílna barvení vajíček, pletení pomlázky. 7. Spolupráce s rodiči Na začátku školního roku rodiče dostávají písemný informační materiál o chodu školy, školní jídelny a školní družiny. Jsou zde uvedena také telefonní čísla a konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce. Potřebné informace jsou rodičům předávány prostřednictvím informačních dnů, třídních schůzek či nástěnky vyhrazené pro prevenci.

7 Pokud se vyskytne nějaký problém, jsou rodiče vyzváni k návštěvě školy. Podle závažnosti problému jedná s rodiči pouze třídní učitel nebo třídní učitel a výchovný poradce a v nejzávažnějších případech je přizvána i ředitelka školy, popřípadě pracovník OSPOD. Z každého jednání je vyhotoven zápis. Jelikož spolupráce s rodiči není příliš dobrá, chtěli bychom tento rok uspořádat pro rodiče a žáky tvořivé dílny, které by mohly spolupráci rodičů podpořit. 8. Spolupráce s dalšími organizacemi PPP v Jihlavě SPC Jihlava Policie ČR Městská policie Jihlava DDM v Jihlavě Domov důchodců v Jihlavě Orgán sociálně právní ochrany dětí Soudy Krajská hygienická stanice Jihlava Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě Charita Jihlava 9. Úkoly pro jednotlivé pracovníky Školní metodik prevence MP připravuje preventivní program školy a kontroluje jeho zavádění, podle aktuálních potřeb program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost, poskytuje poradenskou a konzultační činnost v době svých poradních hodin ve středu od do hod. v 1. poschodí, 2. tř., metodicky a odborně pomáhá pedagogům školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, pravidelně informuje učitele o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními, navrhuje vhodné odborné a metodické materiály, účastní se školních výchovných komisí, průběžně doplňuje knihovničku metodika prevence, vede informační nástěnku, vede si deník metodika prevence, zajišťuje spolupráci školy s pracovišti, která mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, spolupracuje s dalšími MP a s odborníky, kteří působí v oblasti prevence SPJ, účastní se školení školních metodiků prevence a přenáší aktuální informace do metodického sdružení, podává pravidelné zprávy o činnosti na pedagogických radách, věnuje se problematice kouření, a to od nejnižších tříd příprava materiálů pro učitele.

8 Výchovný poradce Viz Plán práce výchovného poradce Třídní učitelé (ve vztahu k primární prevenci) Spolupracují se školním MP, s výchovným poradcem, doporučují vhodné volnočasové aktivity žákům, monitorují rodinné prostředí žáků, spolupracují s rodiči, působí na žáky ve všech oblastech zdravého životního stylu, napomáhají při plnění MPP, který je zapracován do jednotlivých předmětů, do tematických plánů, které jsou pro učitele závazné. 10. Metodické, učební a další pomůcky videokazety: Láska je láska Neubližuj mi! Abeceda lidské sexuality Pedofil, AIDS, chci být štíhlá Dospívání a menstruace Co je třeba vědět o sexu I. Co je třeba vědět o sexu II. Prevence obchodu se ženami Ženy na přelomu tisíciletí Kouření a já Drogová problematika, sexuální výchova Mami, ty to pochopíš Na zdraví! Oči hadů! III. Ty a droga Hazardní a počítačové hry u dětí a dospívajících Základy první pomoci I. Základy první pomoci II. Základy první pomoci III. První pomoc díl První pomoc díl Nepřítel dětí Kouzlo nezranitelnosti Proto pozor, proto bacha! knihy: Kašparová,Z.,Houška,T.,Kašpar,K.: Sám sebou pro 1. až 5. ročník ZŠ Kašparová,Z.,Houška,T.: Sám sebou 1 (6. třída/prima) Kašparová,Z.,Houška,T.: Sám sebou 2 (7. třída/sekunda) Kašparová,Z.,Houška,T.: Sám sebou 3 (8.třída/tercie) Kašparová,Z.,Houška,T.: Sám sebou 4 (9.třída/kvinta) Presl,J.: Drogová závislost Lucká,Y.,Kobrle,L.: Prevence obchodu s ženami Nešpor,K.,Csémy,K.: Alkohol, drogy a vaše děti Nešpor,K.: Tajná zpráva z planety X

9 Nešpor,K.: Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami Nešpor,K.,Mullerová,M.: Jak přestat brát (drogy) Nešpor,K.: Jak překonat problém s hazardní hrou Nešpor,K.: Týká se to i mne? Nešpor,K.: Romantické období končí Višňovský,P.,Bečková,I.: Bludný kruh toxikomanií Miovský,M.: LSD a jiné halucinogeny Halász,J.,Tichý,Š.,Hamplová,A.: Příručka primární protidrogové prevence Skácelová,L.: Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů Borník,M.: Drogy co bychom o nich měli vědět Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo Zvěřina,J.: Lékařská sexuologie Taubner,V.: Metodika sexuální výchovy Muller,J.,Geisler,D.: Konečně to chápu! Kolář,M.: Bolest šikanování Johnson, Magic,E.: Jak se vyhnout AIDS kol.autorů: AIDS fakta naděje (připraveno v Pasteurově institutu v Paříři pod vedením prof. Luca Montagniera) kol.autorů: Domácí násilí v kostce (mat. k projektu Jak to vidím JÁ ) kol.autorů: O čem se nemluví a mě to zajímá (Pomocné materiály pro školy účastnící se preventivního projektu Jak to vidím JÁ ) překlad z angl. originálu: Cože? Já, a rasista?

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více