Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská 998/ BRUNTÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská 998/9 792 01 BRUNTÁL"

Transkript

1 Minimální preventivní program na školní rok MPP pro daný školní rok navazuje na Strategii prevence SPJ školy a rozpracovává zejména krátkodobé cíle, plní dílčí úkoly dané cíly dlouhodobými a střednědobými. Krátkodobé cíle adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků diagnostika ohrožení SPJ v 1 ročnících, zaměřeno na podporu nekuřáctví včasné zachycení rizikových forem chování u všech žáků podpora vytváření zdravé atmosféry ve škole informovanost žáků v oblasti SPJ, zařazení témat do výuky, doplnění o besedy s odborníky z praxe vytvoření metodiky pro intervenci ve třídách při výskytu SPJ posílení kompetencí pedagogů při řešení problémů ve třídě, zejména komutace, řešení konfliktů, práce se skupinou 1.Obsah prevence konkretizace úkolů Základní informace o sociálně patologických jevech V rámci výchovně vzdělávacího procesu zaměřeného zejména na zvyšování sociální kompetence žáků je nutné předat i určité penzum základních informací o sociálně patologických jevech. Jedná se o problematiku šikany a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, virtuálních drog, patologického hráčství, dále pak projevů xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. Do tohoto rámce je nutno zařídit i téma, kterým byla doposud věnována menší pozornost. Jde o komerční zneužívání dětí a dále syndrom týraných a zneužívaných dětí. Zvýšená pozornost musí být věnována také zneužívání anabolik ve sportu, dalších běžně dostupných látek a medikamentů. Šikana a násilí Je hrozivý fenomén, který začíná provázet děti od předškolního věku. takové problémové chování vzniká v důsledku neuspokojení nebo deformování základních potřeb dítěte. V této souvislosti jde velmi často o nenaplněnou potřebu lásky, komunikace a zařazení se do určitého společenství nebo o malou stimulaci k vytvoření pozitivních životních cílů. Stejné důsledky přináší nedostatečně rozvinuté schopnosti dětí žít zdravým způsobem ve skupině, ve společenství s hodnotnými mezilidskými vazbami. Šikana totálně paralyzuje 1

2 výchovnou funkci skupiny a proměňuje její působení v destruktivní. V letošním školním roce se na SOŠ bude snažit pedagogickou obec přednáškami a školeními v této oblasti vzdělávat natolik, aby dokázala tuto problematiku správně pedagogicko-psychologicky a právně řešit. Současně jsou vypracovány postupy pro pedagogy, jak řešit jednotlivá stadia šikany, ŠMP pak provádí plošnou depistáž na výskyt konfliktů ve vztazích PC program Braun B 3, následně vyhodnocuje, stanovuje a realizuje další postupy. Syndrom CAN Týrané a zneužívané dítě je problematika, o které lze říci, v této oblasti přetrvává malá informovanost pedagogů a často i bezradnost při výskytu tohoto negativního jevu. Přednášky občanského sdružení ELPIS v Bruntále jsou zařazeny do 3. ročníků. 2. Témata zařazená do vzdělávacího programu školy Témata jsou začleněna v Interních tematických plánech SOŠ Bruntál pro jednotlivé ročníky a předměty I. ročníky účinnost drog, nikotinu a alkoholu na lidské zdraví rizika kouření, alkoholu, marihuany podpora abstinence problémy způsobené závislostmi vhodná náplň volného času vymezení a prevence životních cílů v období dospívání mezilidské vztahy jejich mravní zásady vrstevnické vztahy způsoby odmítání osobní zodpovědnost zdravé alternativy II. ročníky fyziologie působení drog na oběhový, dechový systém nervový, reprodukční a imunitní systém tělesné, duševní a sociální změny rozvoj závislosti a její nepředvídatelnost, stádia závislosti podpora abstinence závislost rodina společnost zákony a předpisy týkající se zneužívání drog, věková hranice trestní odpovědnosti aktivity podporující životní styl bez drog kontaktní místa, nadace, občanská sdružení 2

3 III. ročníky představa zdravého životního stylu mladistvých sebevědomí a sebepojetí, komunikace volba životního partnera způsoby řešení osobních problémů podpora abstinence vztahy mezi užíváním návykových látek a chorob, problematika sexuální chování, drog a HIV/AIDS kontaktní místa v oblasti drogové závislosti Žáci by si měli před opuštěním SOŠ osvojit: poznatky o povaze a chemické podstatě návykových látek a jejich interakcí poznatky o fyziologické působnosti návykových látek na lidské tělo pochopit vznik a rozvoj fyzické a psychické závislosti nebezpečí experimentování s drogami vzhledem k nepředvídatelnosti znalosti vlivů ovlivňujících individuální náchylnost k rozvoji závislosti. sociální dopady závislostí - komplikace vztahů k druhým lidem znalost základní legislativy v oblasti SPJ, právní odpovědnost rozpoznání propagace návykových látek,kritické hodnocení informací podle zdroje, práce s informacemi sociální dovednosti a kompetence, přijatelné formy a metody komunikace, sebevědomí a sebepojetí schopnost čelit tlaku vrstevníků, uměl odmítat kriticky uvažovat a správně se rozhodovat, přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí i jednání. dávat v životě přednost zdravým alternativám, hodnotit přínosy v souvislostech pochopit krátkodobé a dlouhodobé účinky návykových látek souvisejících s chorobami a poškozením včetně HIV/AIDS, poruch učení, různých společenských, sociálních a ekonomických rizicích, fyzické a psychické poškození matky nebo plodu v těhotenství. Pochopit osobní a společenskou zodpovědnost a zdravé alternativy. 3. Třídnické hodiny Třídní učitelé zařadí jednou měsíčně třídnickou hodinu. Tuto využije pro práci se třídou a bude zejména: soustavně seznamovat žáky se Školním řádem a Hodnocení výsledků vzdělávání žáků učit žáky psát žádosti, seznámit je s pravidly komunikace ve škole, významu třídního učitele. učit žáky chápat rozdílnost jednotlivců, vážit si jeden druhého 3

4 nenechat bez povšimnutí žádný projev intolerance, rasismu a bude okamžitě přijímat opatření věnovat neustálou pozornost vytváření příznivého klimatu ve třídě i škole, věnovat se vztahům žák žák, žák učitel pěstovat u žáků právní vědomí 4. Volnočasové aktivity Sport Škola má dvě tělocvičny a posilovnu. V nabídce je floorball, fotbal, posilovna. Ve škole je rovněž sauna, provoz organizuje správce budov. Sportovní soutěže, turnaje Účastníme se řady olympiád, komerčních i meziškolních turnajů Odborné soutěže Škola se účastní zejména odborných soutěží automechaniků, opravářů zemědělských strojů, truhlářů, barmanů, kuchařů a kadeřnic. Plánované akce Návštěva zámku, divadelní představení, výstup na Uhlířský vrch, žákovský filmový klub. 5. Sociálně výcvikové kurzy Adaptační kurz Pro I. ročníky jsou organizovány s pomocí odborného lektora pod supervizí okresního metodika. Obsah kurzů je zaměřen na vytvoření pozitivních sociálních vztahů ve třídě a to jak mezi žáky navzájem, tak mezi třídním učitelem a učiteli odborného výcviku. Účelem je snížení školní zátěže, kterou žáci prožívají při příchodu na novou školu, diagnostika problémových žáků a vztahů, s možností následovaného plánování dalšího postupu při práci se třídou. Nastolení pravidel soužití. Učení se pro život Je modul pro žáky speciálních tříd i problémových tříd, je připraven školním psychologem a zahrnuje při zahájení školního roku v každé třídě několikahodinovou intervenci, zaměřenou na osobnostně sociální růst, komunikací, zvládání zátěže, přijaté sociální chování, posilování sebedůvěry a rozvoj sebepojetí žáků. 4

5 Jednorázové akce, besedy diagnostika tříd a žáků v oblasti SPJ dotazníková a diagnostická činnost pod koordinací psychologa ŠPP jednotlivé akce pro školy preventivní přednášky, účasti na soutěžích organizovaných školou apod. jsou zpracovány samostatně nabídka mimoškolních aktivit při domově mládeže besedy k problematice SPJ dle nabídek nástěnky, soutěže spolupráce s rómskými rodinami akce etnických iniciativ 6. Akce pro rodiče seznámení rodičů s filosofií a cílem ŠSP seznámení rodičů s možností mimoškolních aktivit jejich dětí (souhlas rodičů aktivitami ŠSP jejich dětí nad rámec výuky) konzultační hodiny pro rodiče účast rodičů na akcích tříd účast rodičů na celoškolních aktivitách spolupráce s rómskými rodinami akce etnických iniciativ. 7. Další aktivity Konzultační hodiny Ve škole působí ŠPP, kam je možno se obrátit v případě potřeby. K dispozici je vždy některý z jeho pracovníků. Konzultační hodiny má v rozvrhu výchovný poradce a pravidelně také psycholog. Školní metodik je v současné době učitel s plným úvazkem, stejně jako na jiných školách. ŠMP navštěvuje rodiče o třídních schůzkách, děti za ním chodí se svými problémy a úzce spolupracuje se školním psychologem a vedením školy. Rodiče příliš zájmu neprojevují. Rodiče vědí, kdo jeve škole ŠMP a mohou si schůzku dojednat. Nástěnka Na dvou frekventovaných místech jsou informační tabule s kontakty. Ve škole funguje schránka důvěry. Nadstavbové aktivity Všechno, co se po děti připravuje mimo rámec běžné výuky ve třídě, nezaručuje ještě úspěch ani efektivitu, přestože nestandardní forma i prostředí umožňuje dětem lépe vnímat problémy v kontextu společenského jevu, nikoli jako podbíranou látku. Zkušenosti posledních let naznačují, že ŠSP nelze omezit na vyučovací hodiny a 1-2 besedy s odborníkem ve třídě. Problematika je mnohem závažnější a děti by měli projít, poznat a prožít mnohem více. Další aktivity jež 5

6 je možné využít pro prevenci jsou soutěže a přehlídky. Těchto profesních přehlídek se naše škola účastní velmi často, žáci zapojení do přípravy jsou většinou bezproblémoví a schopní, naznačuje se zde možnost realizace v oboru a zaměření pozornosti a úsilí žáků žádoucím směrem. Školní psycholog Psycholog je zaměstnanec školy, pracuje na poloviční úvazek. Našeho psychologa navštěvují děti všech ročníků, má stálé klienty, některé děti přijdou jen jednou. Školní psycholog konzultuje svoji práci jak s vedením školy a ŠPP, tak s rodiči při schůzkách nebo při dni otevřených dveří. Zachovává diskrétnost a tím si získal důvěru u dětí. Je navíc členem týmu, který již realizuje zážitkové aktivity, kde ho děti poznávají, poznává také on je, a tak o klienty není nouze. Při řešení SPJ je, kromě případného opatření k posílení kázně, podmínkou také terapie u školního psychologa zaměřená na odstranění problematického chování. Dny otevřených dveří Slouží především k prezentaci školy a její práce bývá tématicky zarámován a na jeho přípravě a realizaci se podílejí především žáci, zcela dobrovolně a rády chystají a prezentují svoji práci se podílejí především žáci, zcela dobrovolně a rády chystají a prezentují svoji práci nebo jednotlivé předměty. Škola má příležitost rodiče seznámit se svou koncepcí a prezentovat svoji aktivitu. Schránka Ve škole visí dva informativní plakáty s kontaktními tel. čísly, informující o možnosti konzultací a vyhledání pomoci u psychologa,vp a ŠMP. Schránka důvěry je umístěna u kabinetu VP. Její vybírání zajišťuje VP. 8. Časový harmonogram Depistáž tříd: září - říjen zjištění problémů v oblasti SPJ v jednotlivých třídách; vytlačení problémů, jejich konkretizace a volba jednotlivých metod prevence po konzultaci s PPP, využití spolupráce se školním psychologem, doplnění oblastí aktuálních SPJ do tematických plánů vhodných předmětů. adaptační kurzy 1. ročníků běžných tříd psychosociální výcvik ve speciálních třídách diagnostika klimatu 1. ročníku. Podle výsledku intervenční program se školním psychologem diagnostika výskytu kouření, dotazník podle výsledků následná intervence; plán besed a akcí 9. Projekty školy adaptační kurzy pro I. ročníky 6

7 učíme se pro život pro speciální třídy IF AFTER pro II. Ročníky 10. Autoevaluace, evidence Při hodnocení vycházíme ze zkušeností a návaznosti jednotlivých aktivit. Všechny aktivity dětí, ať už projekty z vyučování nebo třeba kurzy, opakovaně prezentujeme dětem, rodičům i učitelům. Zájem o některé akce stoupá, jinde je nižší, což je východiskem pro osnovu aktivit na následující rok. K řadě akcí zjišťujeme ohlas u dětí návazným programem a píšeme výstup, který je odrazovým můstkem do budoucna. sledujeme problémové děti, jejich počet, chování a vliv ve skupině, přičemž podle situace reagujeme. Na pedagogických radách jsou vyhodnocována uložená opatření, jejich nárůst nebo pokles, opakování apod. Z těchto závěrů pak vychází plánování dalšího působení. klima třídy k diagnostice jsou používány dotazníky Braun B3, jsou zadávány na začátku šk. roku a opakovaně na konči šk. roku. Podle zjištění jsou vyhodnoceny možné efekty proběhlých intervenci a naplánován další postup při práci se třídou. v rámci školních projektů jsou zadávány žákům dotazníky k hodnocení projektů. 11. Metodiky řešení přestupků Postup při řešení krádeže charakteristika SPJ krádeže Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou (nad 5 000,-Kč) čin spáchá vloupáním bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo na peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Způsobí-li činem uvedeným v předešlém odstavci škodu nikoliv malou (nad ,-Kč). může být potrestán odnětí svobody šest měsíců nebo až tři léta nebo peněžitým trestem. Odpovědní pracovníci školy dbají na dodržování Řádu školy a organizace provozu zejména v šatnách. 7

8 činí preventivní opatření na všech úsecích, tak aby nebyla dávána příležitost ke krádežím Každou krádež jsou povinni důsledně řešit, poučit žáky o možnostech postihů, trvat na vyšetření a nezlehčovat krádeže Vedou žáky k aktivitě při ochraně majetku svého i ostatních Pracovníci vytipují riziková místa vhodná ke krádežím na svém pracovišti a budou věnovat jejich kontrole zvýšenou pozornost. Okamžitě řeší situaci, pokud žák přes všechna tato opatření oznámí ztrátu učiteli, případně jinému pracovníkovi učiliště, který: a) vyslechne žáka, případně svědky; b) zajistí, aby podezřelí žáci neopustili školu (pokud už neodešli); c) informuje ředitelku školy popřípadě statutárního zástupce, který informuje Policii, jen Policie je oprávněna vést vyšetřování; d) zjišťuje možné okolnosti a uvede je v zápisu; e) o vyslechnutí žáka a svědků pořídí zápis s podpisy účastníků a předá je vedení školy (pokud nevyhotoví zápis Policie). Zápis o výslechu žáka, vyjádření policie, potvrzení o cenách ztracených věcí apod. se ukládají na personálním. Oznamovací povinnost k orgánům činným v trestním řízení plní ředitelka školy. Kouření v budově školy V prostorách školy platí zákaz kouření. V souladu se Školním řádem je porušení tohoto zákazu přestupkem proti školnímu řádu a je postihováno Platí zákaz kouření v prostorách školy. Kontrola prostor školy, kde je možné kouření (WC, šatny, zákoutí chodeb, prostory často neužívané) všemi pracovníky školy. V případě porušení zákazu kouření musí zasáhnout kterýkoliv ze zaměstnanců školy, který přestupek proti školnímu řádu oznámí třídnímu učiteli, ti pak provedou opatření k postihu, zařadí do výuky téma kouření, opakovaně seznámí žáky s riziky kouření. Užívání alkoholu Alkoholismus je negativní jev způsobující značné společenské škody. Alkoholické nápoje jsou: lihoviny, destiláty, pivo, víno a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu 9. V řádu školy je zákaz požívání alkoholických nápojů ve škole. S žáky užívajícími alkohol hovořit o problému, nabídnou pomoc, konzultace s metodikem školy, možnost kontaktu odborníka, lékaře, PPP. Informovat rodiče a nabídnout jim spolupráci a pomoc. Pokud se žák dostaví do výuky pod vlivem alkoholu, ihned informovat rodiče Zpracovala: Mgr, M. Hebnarová, ŠMP 8

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA OBSAH: 1.ÚVOD: 2. CÍL: 3. VLASTNÍ PROGRAM 3.1. VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 3.2. ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 3.3.

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více