Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace

2 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhl.č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Charakteristika školského zařízení NÁZEV ŠKOLY : 1. Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Ţiţky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma školy : právní subjekt od Jméno ředitele, statutární orgán školy: Mgr. Marta Zakopalová, jmenování dne Zástupce statutárního orgánu školy: PaedDr. Jana Jurtíková 6. Kontakt na zařízení: , , e mail: 7. Pracovník pro informace : Mgr. Olga Kadlčíková, výchovný poradce 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od IČO: IZO: Kapacita ZŠ : škola 540 ţáků školní jídelna 600 ţáků školní druţina 125 ţáků 10. Škola sdruţuje : základní školu IZO školní jídelnu IZO školní druţinu IZO

4 Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje, za školní rok 2007/2008 : Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /ŠJ Počet ţáků na ped.úvazek 1. stupeň ,5 10,00 20,5 2. stupeň ,42 12,36 11 Školní druţina , ,33 Školní jídelna x 330 x 5,00 x - 2 asistentky pedagoga k nevidomým ţákům v deváté a druhé třídě Školská rada : ano Při ZŠ pracuje Sdruţení rodičů Vzdělávací programy školy Základní škola č.j / ,3.,4.,5., 7., 8., a 9. ročník 266 ţáků ŠVP Škola brána do ţivota 1. a 6. ročník 78 ţáků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné: Konverzace v cizím jazyce Informatika Domácnost Seminář z matematiky Německý jazyk Nepovinné předměty : Informatika,Skupinová náprava VPU, AJ v I. a II. třídě, Aktivity školy : Florbal mladší a starší ţáci, Hudební krouţek Zvoneček, projektové vyučování, výstavy výtvarných prací ţáků, prezentace školy v tisku a na veřejnosti, spolupráce s rodiči při akcích školy Zájmové činnosti v rámci školní druţiny: Florbal, Výtvarno rukodělná činnost, Základy PC, Sportovně pohybové hry, Dramatická činnost, Aerobic Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 25 24, 86 Externí pracovníci 0 0 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících: Pedagogický sbor byl sloţen z 25 učitelů a 1 ředitelky školy a 1 zástupkyně ředitelky. Na I. stupni pracovalo 10 učitelů a 13 na II. stupni školy. Při své práci pedagoga vykonávali ještě činnosti v pověřených funkcích,a to: 1 výchovná poradkyně, 1 školní metodička prevence, 2 informatici ( ICT ) zvlášť na I. a II. stupni a metodik koordinátor ENVO Dále byl pedagogický sbor sloţen ze 3 vychovatelek školní druţiny a 2 asistentek pedagoga ke slabozrakým ţákům ( 1x IX.třída, lx II. třída). Na škole vyučovali dva pedagogičtí pracovníci bez příslušné pedagogické kvalifikace jeden na I. stupni a druhý anglický jazyk na II. stupni. Zbývající pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : Kolektiv nepedagogických pracovníků byl sloţen ze 4 kuchařek a 1 kuchaře ( z toho 1 vedoucí ŠJ a 1 hlavní kuchařka,1 kuchař, 2 pomocné prac. síly),školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. Všichni tito pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Na DVPP bylo v roce 2007 stanoveno ,- Kč a tato částka byla do konce kalendářního roku zcela vyčerpána. Školení pracovníků ve stravovacích sluţbách v otázkách hygieny potravin 4 kuchařky Dítě v krizi ZŘŠ Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností 1uč.+1 asist. Efektivní metody výuky na 1. st. ZŠ (Didaktické hry ve vyučování) 1 uč. Batoh námětů do výuky 1 uč. Výtvarné inspirace 1. vych. ŠD Asertivní dovednosti a zvládání konfliktů v praxi ZŘŠ, 1 THP 3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 1 asist. Brána jazyků otevřená 1 uč. Evropské dotace příleţitost pro základní školy Zlínského kraje ŘŠ, VP Alternativní metody v literární výchově 1 uč. Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízeních 1 uč. Novela zákoníku práce pro zaměstnance škol ŘŠ Genderova perspektiva ve výchovném poradenství aneb Proč holky brečí a kluci se perou? VP Konflikty a způsoby jejich řešení VP Základní škola Evropské unie ZŘŠ Pomůţeme Vám lépe učit na počítačové učebně met. ICT Aplikace zákona o finanční kontrole ve škole ŘŠ, THP Motivační setkání vyučujících němčiny 1 uč. Microsoft pro školství met. ICT 5

6 Škola hrou Účetnictví pro školy a školská zařízení Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě Vyuţití moderní techniky v CH CŢV Fórum bohemikum Poznáváme přírodu smysly Kreativní dílna Školská legislativa Jednotlivé akce DVPP měly platnou akreditaci MŠMT a byly v souladu s plánem školy. 1 uč. ŘŠ 1 uč. 1 uč. 1 uč. 1 uč. 1 uč. ZŘŠ Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2007/2008 : Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupí do 2007 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 : Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Sníţené stupně z chování: počet % ze všech ţáků školy 2- uspokojivé 3 1 % 3- neuspokojivé 2 1 % 6

7 Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 29 0,1 % 2. pololetí 72 0,2 % za škol.rok 101 0,15 % Údaje o integrovaných ţácích ve školním roce 2007/2008: Druh postiţení ročník počet ţáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení 2.,9. 2 S vadami řeči 6. 1 Tělesné postiţení 6. 1 Kombinace S vývoj.poruch. učení 2., 4., 6.,., 9. 7 Celkem 11 Na škole pracovaly 2 asistentky pedagoga ke 2 nevidomým ţákům. Soutěţe a přehlídky a projekty počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2007/2008 : Počty účastníků : Název soutěţe, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo krajské Recitační VI.-IX.tř Lit. Soutěţ II. st. 22 Zeměpisná olympiáda 48 2 Florbal dívky Pythagoriáda 25 2 Klokan 108 Matematická olympiáda 12 4 Florbal chlapci Boj se šikanou II. st. 30 Olympiáda ČJ 14 2 Mládí kraje II. st. 6 3 Mluvený projev ČJ 2.st. 19 Výtvarná soutěţ -vánoce 20 AJ-vědomostní 30 AJ-celoroční soutěţ 103 AJ konverzace 20 AJ spelling 8 Projekt Rostlinstvo 20 Lit. soutěţ Vánoce 20 Chemie kolem nás 40 Hospodářství ČR 34 Místní krajina 24 Dopravní soutěţ 24 6 Soutěţ Coca Cola Cup Ústřední kolo

8 Výtv. soutěţ velik. I.st. 70 Hv-soutěţ 1.st. 34 Pohár otrokov.škol 86 Halový otrok.mítink 15 Atletický čtyřboj Aerobic 34 7 Otrok.florbal.liga Donalds Cup Soutěţ v Chemii 8.r. 34 Biolog.olymp Kurz profesní orientace 43 Rosteme s knihou II. st. 3 Lit. soutěţ Hledání II. st. 1 Lit.soutěţ Vánoce I.st. 1 Fyzikální soutěţ 132 Najdi co neznáš 32 Dějepisná olympiáda 15 2 Liter.soutěţ-Pomoc lidem 17 6 Pod Modrou oblohou inf 41 AZ kvíz 40 Masky kolem světa Veolia soutěţ vodohosp. 34 Spolupracující školy v oblasti sportu: Základní školy v Otrokovicích : Základní škola Trávníky, Základní škola Mánesova Základní škola ze Slovenské republiky : Základní škola Dubnica Občanské sdruţení při škole Sdruţení rodičů a přátel školy Orgán školy dle 167 zákona č. 561/2004 Školská rada Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce: Městský úřad Otrokovice Pedagogicko psychologická poradna Zlín-Louky Krajský úřad Zlín Krajská hygienická stanice Zlín Policie ČR Otrokovice Městská policie Otrokovice Technické sluţby Otrokovice DDM Sluníčko Otrokovice Městská knihovna Otrokovice ACS Otrokovice Zdravotní ústav Zlín Unie Kompas 8

9 Poradna pro ţeny Centrum prevence Zlín Základní školy v Otrokovicích Sociální odbor MěÚ Barum Continental ZUŠ Otrokovice Mateřská škola Otrokovice TJ Jiskra Otrokovice Svaz horolezců TV servis s.r.o. Otrokovice V rámci spolupráce s organizacemi probíhají na škole souvislé praxe: - praxe vysokoškolského studia 1 studentka - praxe středních škol 1 studentka Public relations Snahou školy je prezentovat své výsledky veřejnosti a zvláště rodičům. Pracují webové stránky, které pravidelně obnovuje informatik, články vychází v Otrokovických novinách a ve Zlínských novinách. Akce jsou prezentovány i televizí NET Zlín. 9

10 HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE Výchovné poradenství PROFESNÍ ORIENTACE ŢÁKŮ Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Povinnou školní docházku skončilo 35 ţáků v devátém ročníku a čtyři ţáci v osmém ročníku. Během druhého pololetí se odstěhovala jedna ţákyně z deváté třídy, proto se liší celkový počet podaných přihlášek od celkového počtu umístěných ţáků. Ze sedmého ročníku se ke studiu na šestiletém gymnáziu přihlásili 2 ţáci (oba na Gymnázium Otrokovice) a na osmileté gymnázium se přihlásil jeden ţák pátého ročníku. Všichni přihlášení ţáci byli na víceletá gymnázia přijati a ukončí na naší škole plnění povinné školní docházky. Návštěvu IPS ÚP Zlín pro vycházející ţáky jsme v letošním školním roce opět uskutečnili v podzimním termínu roku Obdobný termín bude nabídnut i ţákům letošního osmého ročníku ( podzim 2008 ). Pro současné osmé třídy jsme vyuţili nabídku kurzu Profesní orientace, kterou zpracovala a připravila organizace Junior Achievement, ČR. Kurz obsahoval kapitoly Volba povolání, Sebehodnocení, Mozaiky povolání a První zaměstnání. Ţáci pracovali za přítomnosti konzultanta zaměstnance firmy Barum Continental spol. s r.o. a součástí celé akce byla i návštěva tohoto podniku. Začátkem školního roku proběhly na škole placené testy profesní orientace. Této nabídky vyuţilo 23 vycházejících ţáků. Následné konzultace byly sice časově velmi náročné, ale byly zvládnuty ve dvou dnech v odpoledních hodinách a V současné době byla tato sluţba nabídnuta rodičům ţáků osmého ročníku a zájem je obdobný. Bohuţel došlo ke značnému navýšení finanční částky za tuto poskytovanou sluţbu a tím zájem rodičů opadl. Zatím nebyla nalezena rozsahem ani kvalitou odpovídající náhradní akce. K získání co nejširšího okruhu informací o středních školách a jejich oborech, byly pro rodiče a ţáky připraveny tradiční akce: schůzka s rodiči vycházejících ţáků, na které se měly moţnost prezentovat i SŠ našeho regionu, prezentace nabídek prostřednictvím nástěnek, videokazet, prezentace na CD, dny otevřených dveří, návštěva zástupců škol v jednotlivých třídách, zpřístupnění internetu. Vycházející ţáci plně vyuţili moţnosti navštívit prezentaci SŠ na SPŠ Zlín a zajistili si tak potřebné informace o podmínkách přijímacího řízení. Většina ţáků byla opět přijata bez přijímacích zkoušek nebo po pohovoru. Jeden ţák byl přijat po odvolání a jeden ţák nebyl po prvním kole přijat. V současné době jsou všichni vycházející ţáci na SŠ přijati.výsledek přijímacího řízení a konečné umístění vycházejících ţáků je součástí dokumentace výchovného poradenství. Abychom zajistili srovnatelnost studijních výsledků našich ţáků, zúčastnili jsme se i letos Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008, které zajišťovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT, Praha. Testování se týkalo matematických dovedností, dovedností v ČJ a obecných dovedností. Kaţdý ţák, který se testu zúčastnil, obdrţel Osvědčení o dosaţených výsledcích. Letos poprvé jsme se zapojili také do testování ţáků devátých tříd, které poskytuje společnost SCIO. 10

11 Děkuji všem, kteří připravovali ţáky k přijímacím zkouškám, podíleli se na vyplňování přihlášek a sestavení výstupního hodnocení. Při realizaci akcí zaměřených na volbu povolání vycházíme z ohlasu ţáků a rodičů a pokud se nové přístupy a návrhy nesetkají s kladnou odezvou, vracíme se k akcím, které předchozí roky prověřily. Hledáme však i nové moţnosti poradenských sluţeb. Výchova a vzdělávání ţáků Na začátku školního roku 2007/2008 jsme měli v evidenci 11 integrovaných ţáků ( z toho 9 chlapců a 2 dívky ). K byla ukončena integrace pěti ţákům a v evidenci jich tak zůstalo šest. V průběhu druhého pololetí byla uznána integrace ještě jednomu ţákovi druhého ročníku a od tak evidujeme 7 integrovaných ţáků. Navýšení finančních prostředků na mzdy a pomůcky jsme poţadovali pro 5 ţáků v celkových nákladech ,- Kč ( mzdy ,- Kč, pomůcky Kč ). Pro nového integrovaného ţáka jsme v květnu, společně se ţádostí o asistenta pedagoga pro ţáka v prvním ročníku příštího školního roku, poţadovali navýšení mzdových prostředků na individuální práci s ţákem o 1 920,-Kč, na práci ve skupině o 400,-Kč a na učební pomůcky o 200,-Kč. Na škole pracovaly dvě asistentky pedagoga, jedna pracovala se zrakově postiţeným ţákem ve druhém ročníku a druhá se ţákem se tejným postiţením v devátém ročníku. Skupinovou nápravu vývojových poruch učení zajišťovala v tomto roce v jedné skupině paní učitelka Kateřina Skochová. Individuální náprava ţáků probíhala na prvním stupni pod vedením třídních učitelek, na druhém stupni pak pod vedením jednotlivých učitelů s vyuţitím počítačové učebny a výukových programů. Pracovnice SPC a PPP Zlín pravidelně navštěvují naši školu a konzultují s vyučujícími problémy, úspěchy i neúspěchy, metody a formy práce při výuce ţáků s VPU, individuální výchovně vzdělávací plány a hodnocení výsledků na konci školního roku. O vyšetření v PPP Zlín jsme zatím v tomto školním roce poţádali u 15 ţáků. Důvody byly různé obtíţe v ČJ, v M, pomalost, nejistota, bázlivost, problémy v chování, zhoršení prospěchu, posouzení stavu VPU vzhledem k integraci, přechod na SŠ. Naše škola nadále pokračuje v motivaci ţáků k učení, získávání nových informací a k zájmu o výuku formou různých soutěţí a olympiád. Letos jsme bohuţel zaznamenali zvýšené problémy s chováním ţáků, zejména v těch kolektivech, do kterých byli zařazeni ţáci opakující ročník. Projevily se také problémy v kolektivech pátého ročníku. Na základě konzultace s PPP Zlín jsme poţádali o sociometrické šetření v problematických třídách a o doporučení vhodných postupů v řešení daného problému. V řešení problémů s chováním ţáků, záškoláctvím a nedostatečnou péčí rodiny nám také pomáhají sociální pracovnice a kurátorka pro mládeţ. Své kladné výsledky při řešení těchto problémů mají také společná jednání třídních učitelů, vedení školy, VP a školního metodika prevence s rodiči. O zlepšení chování ţáků ke spoluţákům v třídním kolektivu a k vyučujícím se letos svými akcemi snaţil nejen metodik školní prevence, ale i všichni učitelé. Stejně jako řešení problémů a poruch v sociálním a osobnostním rozvoji ţáků, je to však dlouhodobá záleţitost a kladné výsledky vyvíjené snahy ze strany pedagogů se dostavují sporadicky. Proto děkuji všem kolegům za jejich celoroční práci a péči, kterou věnovali našim ţákům v jejich výchově a vzdělávání. Mgr. Kadlčíková Olga, výchovná poradkyně 11

12 Hodnocení práce školního preventisty, hodnocení minimálního preventivního programu Úvod Aktivity MPP byly v letošním školním roce cíleně směřovány k efektivní primární prevenci uskutečňované na naší škole. Ţáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších neţádoucích jevech. Na nás učitelích leţel celoroční těţký úkol a to především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi ţáky, spolupráce s rodinou a prevence neţádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. Během celého školního roku se ţáci zapojovali do třídních projektů, jejichţ cílem bylo podporovat zdravý ţivotní styl, dodrţovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování. Metodik prevence ve školním roce seznámil celý učitelský sbor spolu s vedením naší školy s novým Metodickým pokynem vydaným k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: / , ze dne 16. října Přehled vybraných platných předpisů a dokumentů pro oblast prevence sociálně patologických jevů : Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe (č.j / ). Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení (č.j / ). Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období (Praha, 2001). Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (Praha, 2001). Volný čas a prevence u dětí a mládeţe (Praha, 2002). Evaluace a diagnostika preventivních programů (Praha, 2002). Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období (Č.j.:10844/ ). Minimální preventivní program ve škole na školní rok 2006/2007 (září 2006). Minimální preventivní program ve škole je realizován v rámci výchovného působení školy na ţáky. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy 1. Dramatizace románu Memento Radka Johna Tento pořad jsme nabídli jako program v rámci protidrogové prevence ţákům tříd. Ţáci po zhlédnutí s tématem dále pracovali, diskutovali o problému narkomanů. Výsledkem jejich práce bylo vypracování slohových prací, kde se zamýšlí nad problematikou. 2. Beseda na téma Poruchy příjmu potravy Beseda proběhla s psychologem MUDr. V. Kouřilem v naší škole s ţáky 8. ročníků. Téma besedy vychází z celospolečenského problému bulimie a anorexie a z nutnosti včasné informovanosti především dospívajících dívek. Na základě získaných informací ţáci vypracovali miniprojekty na zadaná témata- Talíř pod lupou, Jak pečovat o zdraví a Můj domov, moje rodina. 12

13 3. Meziškolní soutěţ Boj proti šikaně soutěţ vyhlášená městem Otrokovice Ţáci II. stupně v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy pracovali na příspěvcích do literární soutěţe vyhlášené městem Otrokovice. Ţáci se zamýšleli nad tím, co je šikana, psali příběhy dětí, které se se šikanou setkaly nebo jen své představy o tom, jak můţe šikana ovlivnit ţivot dítěte. Za nejlepší práce byli ţáci oceněni. 4. Akce pro 9. ročníky- prevence kriminality návštěva Krajského soudu ve Zlíně Tato akce byla pro naše ţáky velkým přínosem. Seznámili se zde s probační a mediační sluţbou, se základy trestního řízení a trestních předpisů. Cílem této besedy je zvyšování právního povědomí ţáků. 5. Interaktivní program v 8. třídě uskutečněný v klubu ŠLIKR v Otrokovicích Prostřednictvím záţitkových technik si měli moţnost ţáci lépe poznat sami sebe a své spoluţáky v různých situacích. Tento program se uskutečnil ve 3 celodopoledních setkáních jako prevence šikany a jiných patologických jevů ve třídním kolektivu. 6. Akce Dětská policie Městská policie v Otrokovicích vyhlásila akci pro ţáky 4. tříd, která se setkala s velkým ohlasem. Ţáci společně se stráţníky tvořili kontrolní hlídky vozidel.cílem této nespecifické primární prevence bylo dodrţování určitých pravidel silničního provozu. Přehled uskutečněných aktivit, prostřednictvím kterých byla plněna prevence SPJ Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Mami, tati, kde se berou Zdravotnická, vztahy v rodině. Poradna pro ţeny a 1. děti? dívky Táta, máma a já. Dopravní výchova Jak jsme přišli na svět? Dopravní výchova Nechej mně, ne- to nechci! Dopravní výchova Kdo jsem já? Šikana. Soc. patologické jevy, rodinné vztahy. Zdravotnická, vztahy v rodině. Soc. patologické jevy, rodinné vztahy. Prevence soc. patologických jevů, šikana. Poradna pro ţeny a dívky DDM Sluníčko Poradna pro ţeny a dívky DDM Sluníčko Poradna pro ţeny a dívky DDM Sluníčko Poradna pro ţeny a dívky UNIE KOMPAS Šikana. Šikana. UNIE KOMPAS 13

14 7. Linka SOS, dobrý den. Šikana. Zvládnutí krizové situace. Šikana. Linka SOS, Zlín UNIE KOMPAS Poruchy příjmu potravy. Zdravotnická. MUDr. V. Kouřil 8. Linka SOS, dobrý den. Zdraví a zodpovědná sexualita Zvládnutí krizové situace. Zdravotnická Linka SOS, Zlín Poradna pro ţeny a dívky 9. Následky rizikového chování. Probační a mediační sluţba Chodíme spolu Protidrogová prevence, zdravotnická. Prevence kriminalistiky Soc.- pat. jevy, zdravotnická Krajská hygienická stanice Zlín, MUDr. H. Kadlecová Okresní soud ve Zlíně, Louky Poradna pro ţeny a dívky Přehled kulturních akcí ve školním roce 2007/ 2008: Měsíc říjen listopad prosinec leden únor Název kulturní akce Okresní soud Zlín prevent. Program mediační a probační program 9.roč. Úřad práce program k volbě povolání 9.roč. Exkurze Dukovany Dalešice 9.roč. Výchovný koncert 8.-9.roč., roč. Hudba kolem nás 1. stupeň ZOO Lešná- 5.třídy Kulturní vystoupení pro MŠ- 5.třídy Poruchy příjmu potravin beseda dr.kouřil Vzdělávací pásmo Slované roč., 1. stupeň Následky rizikového chování beseda 9.roč. Výchovný program Planeta Země 6.-9.roč. Beseda- Austrálie, 2. stupeň Divadelní představení,,popelnice pantomima 6.-9.roč. Vánoční dílny 9.A Výchovný koncert, mistři Baroka roč. Reprezentační ples školy Filmové představení,,once Memento dramatizace knihy R.Johna 14

15 Výchovný program Geologie 9.roč. Výchovný koncert- Dobro a zlo v hudbě roč. březen květen červen Divadelní představení,,brouk v hlavě 6.-9.roč. Výchovný koncert Království zlatého slunce roč. Výukový program - Velká voda 9.roč. Projektový den Ukaţ, co umíš roč. Beseda se starostkou města 9.roč. Beseda v knihovně 8.-9.roč. Zahraniční vzděl. zájezd Polsko 8.-9.roč. Folklór v symfonii, roč. DFF 6.-9.roč. Den VZP 9.roč. Beseda se sociální kurátorkou 9.roč. Přehled sportovní činnosti ve školním roce 2007/2008: Měsíc Září Název sportovní činnosti, umístění, výsledky Závody v přespolním běhu ZŠ Mánesova Otrokovice Říjen Prosinec Pohár ve čtyřboji Florbal okresní finále ZŠ Mánesova Otrokovice 17.ZŠ Křiby Zlín Únor Duben Turnaj v halové kopané (školní kolo II. stupeň) Turnaj ve vybíjené a přehazované dívek (školní kolo) Květen Pohár rozhlasu ZŠ Mánesova Otrokovice Říjen - Duben Červen Otrokovická florbalová liga ZŠ Mánesova Otrokovice Memoriál M. Herdovej (Dubnica nad Váhom SK) Sportovní den - turnaj v kopané turnaj ve vybíjené, přehazované smíšená štafeta 4 x 60 m Spolupráce školy a dalších subjektů 1. Pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně 2. Dům dětí a mládeţe v Otrokovicích 3. Úřad práce ve Zlíně 15

16 4. Policie ČR v Otrokovicích 5. SPC Zlín 6. Poradna pro ţeny 7. Unie Kompas 8. Linka SOS, Zlín 9. Krajská hygienická stanice, Zlín 10. Okresní soud, Zlín Hlubší spolupráce byla navázána s linkou SOS Zlín. Společně jsme vypracovali projekt Netolismu a gamblingu řekni ne Přehled činnosti školní metodičky prevence ve školním roce Vypracovala jsem Minimální preventivní program a zajistila jeho plnění. Podle aktuálních potřeb a podmínek program doplňovala Poskytovala jsem učitelům a ostatním pracovníkům školy informace z oblasti prevence, pravidelně je informovala o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. Seznamovala jsem ostatní vyučující s odbornými a metodickými materiály, se kterými jsem se seznámila na seminářích. Sledovala jsem ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů, navrhovala a zajišťovala opatření k včasnému odhalování těchto rizik. Spolupracovala jsem s okresním metodikem prevence, účastnila se pravidelných porad organizovaných pedagogicko- psychologickou poradnou a zajišťovala přenos zásadních informací z jejich obsahu. Spolupracovala jsem se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí a mládeţe. Prostřednictvím webových stránek jsem informovala rodiče a veřejnost o činnosti a akcích uskutečněných v rámci prevence. Zajistila jsem dodávání časopisu Prevence do školy a přístupnost všem vyučujícím. Zřídila jsem knihovničku s literaturou a pracovním materiálem z oblasti prevence. Pravidelně jsem zpracovávala témata sociálně patologických jevů, zapojovala do práce ţáky a prezentovala tuto práci na školní nástěnce určenou pro prevenci. Prezentace práce byla uskutečňována i na webových stránkách školy. Velmi úzce jsem spolupracovala s výchovným poradcem a vedením školy. Pravidelně jsem sledovala Schránku důvěry. Co se nám nepodařilo : Snaţila jsem se zapojit do prevence na naší škole i rodiče a to prostřednictvím přednášky Alkohol, drogy a Vaše dítě. Tato akce se však neuskutečnila z důvodu nezájmu rodičů. Do příštích let budeme hledat důvody a ty se snaţit odbourávat. Dotazníková šetření : Dotazník MCI klima ve třídě, realizován metodikem prevence V ročníku proběhly dvě formy tohoto dotazníku. Na základě výsledků pracovali a nadále budou pracovat třídní učitelé s kolektivy tříd a postupně odstraňovat negativní 16

17 výsledky tohoto šetření. V příštím roce bude dotazník znovu realizován a výsledky porovnány. Vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v oblasti prevence: semináře, školení organizované pro metodiky prevence -metodik prevence komunitní plánování metodik prevence, výchovný poradce, ředitelka školy Dítě v krizi, X.celorepublikový seminář vyučující OV krajská konference k primární prevenci SPJ vyučující RV kongres k sexuální výchově vyučující RV Projekty realizované ve školním roce : Netolismu a gamblingu řekni ne projekt schválen Krajským úřadem ve Zlíně. Cílem projektu je přispět k prevenci těchto sociálně patologických jevů nejen poskytnutím podstatných informací, ale i záţitkem ze setkání s vyléčeným hráčem. Realizace projektu bude probíhat do ledna Mami, tati, odkud se berou děti projekt uskutečněný formou besedy pro rodiče s dětmi v prvních třídách.. Děti se hravou a nenásilnou formou seznámily s tím, jak přišly na svět. Celou přednáškou je provázely loutky, které všechno komentovaly, vysvětlovaly a pobízely děti k otázkám a odpovědím. Přednášku završil hraný,částečně animovaný film, který dětem vtipně ukázal, jak se vyvíjí a roste miminko u maminky v bříšku během těhotenství. Pro přítomné maminky byla přednáška příleţitostí k rozhovoření se s dětmi o věcech, které provázely jejich narození. Kamarádstvím proti šikaně projekt uskutečněný pro ţáky 1. a 8. tříd.během jednoho dopoledne si ve skupinách ţáci vyměňovali informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech a o naší škole.všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, ţe i při tak velkém věkovém rozdílu si ţáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. Budování kamarádských vztahů ve třídě ve čtvrté třídě proběhl třítýdenní projekt, jehoţ cílem bylo upevňování dobrých vztahů mezi ţáky a učitelem. Ţáci museli řešit problémové situace, museli se mezi sebou domlouvat a mnohdy bezkonfliktně vyřešit nastolený problém. Tématem projektu bylo Společenstvo ţivých organizmů. Závěr: Primární prevence je součástí kaţdodenního ţivota v naší škole. Ve škole optimálním způsobem funguje preventivní tým sloţený z výchovné poradkyně, školní metodičky prevence, zástupce ředitelky a třídních učitelů. Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitelky školy a celého pedagogického sboru. Spolupracujícími subjekty s naší školou jsou zařízení výchovného poradenství a neziskové organizace. Neziskové organizace nám nabízejí nejrůznější ucelené programy specifické prevence. Při výběru nabízeného programu dbáme na aktuálnost a míru uţití. Naše preventivní působení je efektivní s jasně definovaným cílem. 17

18 Sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji ţáků, potom není v kompetenci školy to vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam. Tento princip plně dodrţujeme. Problém v uskutečňování prevence sociálně patologických jevů vidím v rozporu mezi povinnostmi školy řešit tyto problémy a nedostatkem finančních prostředků na krytí služeb, které se tímto zabývají. Část nákladů tak padá na bedra rodičů žáků, kteří již tak jsou zatěžováni vynakládáním nemalých finančních částek v průběhu školního roku. Mgr. Ivana Bezděková, metodik prevence Hodnocení environmentální výchovy Především se nám daří v akcích, které směřují k třídění odpadů. Sběr papíru se jiţ tradičně daří sbírat úspěšně a v tomto roce jsme i přidali do celkového výsledku papír, který sbíráme do velkých modrých kontejnerů, jejichţ počet byl ve škole výrazně posílen. Je to papír, který běţně spotřebovává kaţdá třída při práci. Dařilo se pravidelně tyto kontejnery vyváţet vţdy v den sběru. Byl posílen téţ počet ţlutých kontejnerů na PET láhve, avšak zde občas vyváţení mírně vázlo. Nově pořízené ţluté koše ve třídách na II. stupni na PET láhve se osvědčily.spolupráce s Ekocentrem Čtyřlístek se zdá být aţ na malé výjimky úspěšná. Toto sdruţení pro nás pořádalo besedy ve škole, které přesně mapovaly problematiku environmentální výchovy. V příštím roce bychom chtěli vyzkoušet jimi nabízené akce mimo školu jsou to různá pozorování v přírodě, zkrátka pobyt mimo budovu školy. Ve spolupráci s učiteli volitelných předmětů se dařilo pečovat o zeleň na chodbách. Na I. stupni jsme zařazovali aktuálně témata související s problematikou ţivotního prostředí v prvouce, přírodovědě i ve slohu. Ve spolupráci s TS Otrokovice se uskutečnila pro III. ročníky exkurze, na které si děti prohlédly třídicí linku PET lahví a seznámily se s dalšími moţnostmi, jak zpracovávat a třídit odpad. Mgr. Skochová Kateřina 18

19 Hodnocení práce jednotlivých předmětových komisí,metodických sdruţení a metodiků (ICT, environmentální výchova) Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie V letošním školním roce vyučující naší PK pracovali v 6. ročníku dle ŠVP Škola - brána do ţivota a ve všech ostatních ročnících 2. stupně ( ročnících) dle učebních osnov Základní školy a s učebnicemi, které jsou s těmito osnovami v souladu. Výuka informatiky byla v letošním školním realizována dle ŠVP v 6.ročníku jako povinný předmět, v ročnících jako povinně volitelný předmět. Pracovali jsme v počítačové učebně s 17 počítači a výuka byla usnadněna 15 kusy učebnic Informatika na základní škole a Informatika pro základní školy 1, které jsou k dispozici v počítačové učebně. V jednotlivých vyučovacích hodinách jsme k názornému výkladu pouţívali učebnice, modely, nástěnné tabule, zpětný projektor, počítače, dataprojektor apod. Dále jsme se snaţili, aby se ţáci sami podíleli na vyvozování nového učiva a aby spojováním starých poznatků získávali nové vědomosti. Při čtení matematických textů jsme kontrolovali především správné pochopení textu a správné matematické vyjadřování. Velký důraz jsme kladli na zpětnou kontrolu a procvičování případných nedostatků, samozřejmě v rámci moţností jednotlivých ţáků. Zaměřili jsme se na individuální přístup k jednotlivým ţákům a na zlepšení mluveného projevu. Při tom jsme dbali hlavně na správné odborné, ale i jazykové vyjadřování. Snaţili jsme se také o slušnou úroveň grafického projevu, ale to se nám u řady ţáků, bohuţel, nedařilo. Zde cítíme určité rezervy do dalšího školního roku. Velkou pozornost jsme věnovali práci se ţáky se specifickou vývojovou poruchu a ţákům integrovaným individuální plány, individuální přístup, respektování schopností ţáka, procvičování základního učiva. Jiţ čtvrtým rokem jme pracovali s Martinem Hrtúsem, který má pouze zbytky zraku a tudíţ píše v Braillovu písmu.. Tato práce byla náročná především z hlediska výkladu a pomůcek, které jsme si často museli sami vyrobit. Nejproblematičtější je geometrie i proto, ţe Martin nemá v matematice učebnice shodné s ostatními ţáky. Tato práce by byla nemyslitelná bez pomoci paní asistentky Ludmily Kudláčkové, za coţ jí mnohokrát děkuji. Ţáky jsme se snaţili motivovat formou soutěţí Pythagoriády, Matematického klokana, tematickými soutěţemi v rámci jednotlivých ročníků. Řešení příkladů matematické olympiády bylo nabídnuto talentovanějším ţákům. Do okresního kola postoupily pouze z 9. ročníku dvě ţákyně, bohuţel ani jedna z nich nebyla úspěšnou řešitelkou okresního kola.. S výsledky jednotlivých soutěţí bylo moţné se seznámit na internetových stránkách naší školy. Ţáci 6.ročníku a VIII.B se zúčastnili Exkurze do Ostravy, kde navštívili provozovnu na sestavování počítačů, a tak měli moţnost zhlédnout i praktickou část své výuky. Ţáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili celostátní výtvarné soutěţe v programu Malování,,Pod modrou oblohou a přestoţe se neumístili na předních místech, byla organizátory soutěţe výuka Informatiky na naší škole ohodnocena jako kvalitní. Dále se zúčastnili internetové vědomostní soutěţe Najdi, co neznáš a za účast ve finále obdrţeli diplom a drobné ceny. Ţákům devátých ročníků byla nabídnuta mimo vyučování dobrovolná příprava k přijímacím zkouškám na SŠ pod vedením paní uč. Michnové. Tito ţáci byli také testováni v rámci testů SCIO A CERMAT. Jiţ druhým rokem pracujeme ve dvou počítačových učebnách s internetovou sítí. Své vlastní postřehy, zajímavosti a vědomosti mohli ţáci prezentovat ve školním časopise, který letos má na starosti školní parlament pod vedením p. učitele M. Drtila.. A jiţ tradicí se stává moţnost přístupu k počítačům pro ţáky v odpoledních hodinách, coţ se setkává ze strany ţáků s velkým zájmem. Nejedná se však pouze o internet, ale ţáci vyuţívají také různé výukové programy, které jsou ve škole k dispozici. V rámci DVPP členové naší PK absolvovali v průběhu roku řadu seminářů a školení - např. Microsoft pro školství, Vision for Windows. V rámci samostudia jsme nadále pracovali na Školním vzdělávacím programu. 19

20 Zpráva o činnosti koordinátora informačních technologií - hardware 1. V průběhu měsíce září došlo za pomoci programu Ghost k instalaci 17 legálních kopií programu Windows XP na počítačích ve velké počítačové učebně. Tato instalace proběhla ve spolupráci s firmou ACS Zlín. 2. Na začátku školního roku byl zprovozněn počítač a speciální tiskárna schopná tisknout Braillovým písmem pro ţáka Martina Hrtúse. 3. Ve spolupráci s firmou ACS Zlín byly instalovány nové doménové a poštovní servery, zakoupeno a instalováno 5 antivirových programů NOD Na základě iniciativy pana Holuba ze servisní organizace bylo vyuţito prodlouţené záruční doby na škole instalovaných PC značky Dell. Odborný technik provedl kontrolu především stavu základních desek těchto počítačů a následně byla provedena výměna 3 ks základních desek. 5. Spolupráce s panem Holubem pokračovala i v následujícím období, kdy škola výhodně zakoupila 5 ks starších monitorů značky HP. Ty byly přednostně instalovány ve velké počítačové učebně. V blízké budoucnosti bude moţno dle uvedení pana Holuba uvaţovat o moţná bezplatné dodávce starších počítačů z firmy Barum Otrokovice. 6. V průběhu celého školního roku jsem pravidelně aktualizoval antivirové programy Avast na počítačích celé školy. Časté také byly instalace, případně reinstalace počítačů a tiskáren. 7. V zimním období jsem připravil a realizoval zhotovení ţákovských průkazek pro ţáky tříd školy. 8. V dalším období jsem provedl instalaci 2 ks ţákovských počítačů v učebně IV.A. Bylo by vhodné vyuţívat starších PC i nadále v dalších učebnách školy, popřípadě k nim přivést i síťové zapojení. Podobná instalace proběhla také do druţiny M. Dolanské. V této souvislosti také zvaţuji realizaci odloţeného projektu vybudování tzv. internetového koutku s instalací 2 ks starších PC s připojením na Internet. 9. V jarním období jsem připravil k odpisu jiţ nevyhovující počítače a tiskárny z kabinetu VT. V tomto počínání budu pokračovat i v dalším školním roce. 10. Ve spolupráci s panem Holubem byla provedena oprava a výměna zdroje v učitelském PC v kabinetu 1. stupně. 11. Byla provedena práce na přípravě naší techniky na změnu adresy webových stránek školy a ových adres zaměstnanců školy. Tato akce proběhla ve spolupráci s firmou Tc servis Otrokovice. Doporučuji tuto změnu aplikovat na začátku školního roku 2008/2009. Jen pro informaci konstatuji, ţe v uplynulém školním roce se zvýšila návštěvnost webových stránek školy o 40 %, na školních stránkách je aktuálně vystaveno 60 zpráv o činnosti školy a na webovém serveru je v současnosti více neţ fotografií ze ţivota školy. 12. V pololetí a na závěr školního roku jsem se podílel na tisku vysvědčení (výpisu vysvědčení) pro 1. stupeň ZŠ. Hodnocení ICT - software Mgr. Richard Fritscher koordinátor ICT Na naší škole mohou ţáci pracovat ve dvou počítačových učebnách s úplným připojením k internetu. Na počítačích je nainstalována řada výukových programů, které jsou dle potřeby obměňovány a aktualizovány (viz přiloţený seznam). Ţáci prvního stupně vyuţívají řadu výukových programů, především z matematiky a českého jazyka. Individuální péče je věnována ţákům s poruchami učení v krouţku pod vedením p. učitelky K. Skochové, kde vyuţívali především speciální program DysEdice. Ţáci navštěvující školní druţinku se mohou se základy práce na počítači seznámit v krouţku pod vedením p. vychovatelky M. Dolanské. 20

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více