Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace

2 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhl.č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Charakteristika školského zařízení NÁZEV ŠKOLY : 1. Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Ţiţky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma školy : právní subjekt od Jméno ředitele, statutární orgán školy: Mgr. Marta Zakopalová, jmenování dne Zástupce statutárního orgánu školy: PaedDr. Jana Jurtíková 6. Kontakt na zařízení: , , e mail: 7. Pracovník pro informace : Mgr. Olga Kadlčíková, výchovný poradce 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od IČO: IZO: Kapacita ZŠ : škola 540 ţáků školní jídelna 600 ţáků školní druţina 125 ţáků 10. Škola sdruţuje : základní školu IZO školní jídelnu IZO školní druţinu IZO

4 Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje, za školní rok 2007/2008 : Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /ŠJ Počet ţáků na ped.úvazek 1. stupeň ,5 10,00 20,5 2. stupeň ,42 12,36 11 Školní druţina , ,33 Školní jídelna x 330 x 5,00 x - 2 asistentky pedagoga k nevidomým ţákům v deváté a druhé třídě Školská rada : ano Při ZŠ pracuje Sdruţení rodičů Vzdělávací programy školy Základní škola č.j / ,3.,4.,5., 7., 8., a 9. ročník 266 ţáků ŠVP Škola brána do ţivota 1. a 6. ročník 78 ţáků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné: Konverzace v cizím jazyce Informatika Domácnost Seminář z matematiky Německý jazyk Nepovinné předměty : Informatika,Skupinová náprava VPU, AJ v I. a II. třídě, Aktivity školy : Florbal mladší a starší ţáci, Hudební krouţek Zvoneček, projektové vyučování, výstavy výtvarných prací ţáků, prezentace školy v tisku a na veřejnosti, spolupráce s rodiči při akcích školy Zájmové činnosti v rámci školní druţiny: Florbal, Výtvarno rukodělná činnost, Základy PC, Sportovně pohybové hry, Dramatická činnost, Aerobic Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 25 24, 86 Externí pracovníci 0 0 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících: Pedagogický sbor byl sloţen z 25 učitelů a 1 ředitelky školy a 1 zástupkyně ředitelky. Na I. stupni pracovalo 10 učitelů a 13 na II. stupni školy. Při své práci pedagoga vykonávali ještě činnosti v pověřených funkcích,a to: 1 výchovná poradkyně, 1 školní metodička prevence, 2 informatici ( ICT ) zvlášť na I. a II. stupni a metodik koordinátor ENVO Dále byl pedagogický sbor sloţen ze 3 vychovatelek školní druţiny a 2 asistentek pedagoga ke slabozrakým ţákům ( 1x IX.třída, lx II. třída). Na škole vyučovali dva pedagogičtí pracovníci bez příslušné pedagogické kvalifikace jeden na I. stupni a druhý anglický jazyk na II. stupni. Zbývající pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : Kolektiv nepedagogických pracovníků byl sloţen ze 4 kuchařek a 1 kuchaře ( z toho 1 vedoucí ŠJ a 1 hlavní kuchařka,1 kuchař, 2 pomocné prac. síly),školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. Všichni tito pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Na DVPP bylo v roce 2007 stanoveno ,- Kč a tato částka byla do konce kalendářního roku zcela vyčerpána. Školení pracovníků ve stravovacích sluţbách v otázkách hygieny potravin 4 kuchařky Dítě v krizi ZŘŠ Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností 1uč.+1 asist. Efektivní metody výuky na 1. st. ZŠ (Didaktické hry ve vyučování) 1 uč. Batoh námětů do výuky 1 uč. Výtvarné inspirace 1. vych. ŠD Asertivní dovednosti a zvládání konfliktů v praxi ZŘŠ, 1 THP 3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 1 asist. Brána jazyků otevřená 1 uč. Evropské dotace příleţitost pro základní školy Zlínského kraje ŘŠ, VP Alternativní metody v literární výchově 1 uč. Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízeních 1 uč. Novela zákoníku práce pro zaměstnance škol ŘŠ Genderova perspektiva ve výchovném poradenství aneb Proč holky brečí a kluci se perou? VP Konflikty a způsoby jejich řešení VP Základní škola Evropské unie ZŘŠ Pomůţeme Vám lépe učit na počítačové učebně met. ICT Aplikace zákona o finanční kontrole ve škole ŘŠ, THP Motivační setkání vyučujících němčiny 1 uč. Microsoft pro školství met. ICT 5

6 Škola hrou Účetnictví pro školy a školská zařízení Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě Vyuţití moderní techniky v CH CŢV Fórum bohemikum Poznáváme přírodu smysly Kreativní dílna Školská legislativa Jednotlivé akce DVPP měly platnou akreditaci MŠMT a byly v souladu s plánem školy. 1 uč. ŘŠ 1 uč. 1 uč. 1 uč. 1 uč. 1 uč. ZŘŠ Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2007/2008 : Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupí do 2007 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 : Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Sníţené stupně z chování: počet % ze všech ţáků školy 2- uspokojivé 3 1 % 3- neuspokojivé 2 1 % 6

7 Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 29 0,1 % 2. pololetí 72 0,2 % za škol.rok 101 0,15 % Údaje o integrovaných ţácích ve školním roce 2007/2008: Druh postiţení ročník počet ţáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení 2.,9. 2 S vadami řeči 6. 1 Tělesné postiţení 6. 1 Kombinace S vývoj.poruch. učení 2., 4., 6.,., 9. 7 Celkem 11 Na škole pracovaly 2 asistentky pedagoga ke 2 nevidomým ţákům. Soutěţe a přehlídky a projekty počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2007/2008 : Počty účastníků : Název soutěţe, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo krajské Recitační VI.-IX.tř Lit. Soutěţ II. st. 22 Zeměpisná olympiáda 48 2 Florbal dívky Pythagoriáda 25 2 Klokan 108 Matematická olympiáda 12 4 Florbal chlapci Boj se šikanou II. st. 30 Olympiáda ČJ 14 2 Mládí kraje II. st. 6 3 Mluvený projev ČJ 2.st. 19 Výtvarná soutěţ -vánoce 20 AJ-vědomostní 30 AJ-celoroční soutěţ 103 AJ konverzace 20 AJ spelling 8 Projekt Rostlinstvo 20 Lit. soutěţ Vánoce 20 Chemie kolem nás 40 Hospodářství ČR 34 Místní krajina 24 Dopravní soutěţ 24 6 Soutěţ Coca Cola Cup Ústřední kolo

8 Výtv. soutěţ velik. I.st. 70 Hv-soutěţ 1.st. 34 Pohár otrokov.škol 86 Halový otrok.mítink 15 Atletický čtyřboj Aerobic 34 7 Otrok.florbal.liga Donalds Cup Soutěţ v Chemii 8.r. 34 Biolog.olymp Kurz profesní orientace 43 Rosteme s knihou II. st. 3 Lit. soutěţ Hledání II. st. 1 Lit.soutěţ Vánoce I.st. 1 Fyzikální soutěţ 132 Najdi co neznáš 32 Dějepisná olympiáda 15 2 Liter.soutěţ-Pomoc lidem 17 6 Pod Modrou oblohou inf 41 AZ kvíz 40 Masky kolem světa Veolia soutěţ vodohosp. 34 Spolupracující školy v oblasti sportu: Základní školy v Otrokovicích : Základní škola Trávníky, Základní škola Mánesova Základní škola ze Slovenské republiky : Základní škola Dubnica Občanské sdruţení při škole Sdruţení rodičů a přátel školy Orgán školy dle 167 zákona č. 561/2004 Školská rada Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce: Městský úřad Otrokovice Pedagogicko psychologická poradna Zlín-Louky Krajský úřad Zlín Krajská hygienická stanice Zlín Policie ČR Otrokovice Městská policie Otrokovice Technické sluţby Otrokovice DDM Sluníčko Otrokovice Městská knihovna Otrokovice ACS Otrokovice Zdravotní ústav Zlín Unie Kompas 8

9 Poradna pro ţeny Centrum prevence Zlín Základní školy v Otrokovicích Sociální odbor MěÚ Barum Continental ZUŠ Otrokovice Mateřská škola Otrokovice TJ Jiskra Otrokovice Svaz horolezců TV servis s.r.o. Otrokovice V rámci spolupráce s organizacemi probíhají na škole souvislé praxe: - praxe vysokoškolského studia 1 studentka - praxe středních škol 1 studentka Public relations Snahou školy je prezentovat své výsledky veřejnosti a zvláště rodičům. Pracují webové stránky, které pravidelně obnovuje informatik, články vychází v Otrokovických novinách a ve Zlínských novinách. Akce jsou prezentovány i televizí NET Zlín. 9

10 HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE Výchovné poradenství PROFESNÍ ORIENTACE ŢÁKŮ Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Povinnou školní docházku skončilo 35 ţáků v devátém ročníku a čtyři ţáci v osmém ročníku. Během druhého pololetí se odstěhovala jedna ţákyně z deváté třídy, proto se liší celkový počet podaných přihlášek od celkového počtu umístěných ţáků. Ze sedmého ročníku se ke studiu na šestiletém gymnáziu přihlásili 2 ţáci (oba na Gymnázium Otrokovice) a na osmileté gymnázium se přihlásil jeden ţák pátého ročníku. Všichni přihlášení ţáci byli na víceletá gymnázia přijati a ukončí na naší škole plnění povinné školní docházky. Návštěvu IPS ÚP Zlín pro vycházející ţáky jsme v letošním školním roce opět uskutečnili v podzimním termínu roku Obdobný termín bude nabídnut i ţákům letošního osmého ročníku ( podzim 2008 ). Pro současné osmé třídy jsme vyuţili nabídku kurzu Profesní orientace, kterou zpracovala a připravila organizace Junior Achievement, ČR. Kurz obsahoval kapitoly Volba povolání, Sebehodnocení, Mozaiky povolání a První zaměstnání. Ţáci pracovali za přítomnosti konzultanta zaměstnance firmy Barum Continental spol. s r.o. a součástí celé akce byla i návštěva tohoto podniku. Začátkem školního roku proběhly na škole placené testy profesní orientace. Této nabídky vyuţilo 23 vycházejících ţáků. Následné konzultace byly sice časově velmi náročné, ale byly zvládnuty ve dvou dnech v odpoledních hodinách a V současné době byla tato sluţba nabídnuta rodičům ţáků osmého ročníku a zájem je obdobný. Bohuţel došlo ke značnému navýšení finanční částky za tuto poskytovanou sluţbu a tím zájem rodičů opadl. Zatím nebyla nalezena rozsahem ani kvalitou odpovídající náhradní akce. K získání co nejširšího okruhu informací o středních školách a jejich oborech, byly pro rodiče a ţáky připraveny tradiční akce: schůzka s rodiči vycházejících ţáků, na které se měly moţnost prezentovat i SŠ našeho regionu, prezentace nabídek prostřednictvím nástěnek, videokazet, prezentace na CD, dny otevřených dveří, návštěva zástupců škol v jednotlivých třídách, zpřístupnění internetu. Vycházející ţáci plně vyuţili moţnosti navštívit prezentaci SŠ na SPŠ Zlín a zajistili si tak potřebné informace o podmínkách přijímacího řízení. Většina ţáků byla opět přijata bez přijímacích zkoušek nebo po pohovoru. Jeden ţák byl přijat po odvolání a jeden ţák nebyl po prvním kole přijat. V současné době jsou všichni vycházející ţáci na SŠ přijati.výsledek přijímacího řízení a konečné umístění vycházejících ţáků je součástí dokumentace výchovného poradenství. Abychom zajistili srovnatelnost studijních výsledků našich ţáků, zúčastnili jsme se i letos Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008, které zajišťovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT, Praha. Testování se týkalo matematických dovedností, dovedností v ČJ a obecných dovedností. Kaţdý ţák, který se testu zúčastnil, obdrţel Osvědčení o dosaţených výsledcích. Letos poprvé jsme se zapojili také do testování ţáků devátých tříd, které poskytuje společnost SCIO. 10

11 Děkuji všem, kteří připravovali ţáky k přijímacím zkouškám, podíleli se na vyplňování přihlášek a sestavení výstupního hodnocení. Při realizaci akcí zaměřených na volbu povolání vycházíme z ohlasu ţáků a rodičů a pokud se nové přístupy a návrhy nesetkají s kladnou odezvou, vracíme se k akcím, které předchozí roky prověřily. Hledáme však i nové moţnosti poradenských sluţeb. Výchova a vzdělávání ţáků Na začátku školního roku 2007/2008 jsme měli v evidenci 11 integrovaných ţáků ( z toho 9 chlapců a 2 dívky ). K byla ukončena integrace pěti ţákům a v evidenci jich tak zůstalo šest. V průběhu druhého pololetí byla uznána integrace ještě jednomu ţákovi druhého ročníku a od tak evidujeme 7 integrovaných ţáků. Navýšení finančních prostředků na mzdy a pomůcky jsme poţadovali pro 5 ţáků v celkových nákladech ,- Kč ( mzdy ,- Kč, pomůcky Kč ). Pro nového integrovaného ţáka jsme v květnu, společně se ţádostí o asistenta pedagoga pro ţáka v prvním ročníku příštího školního roku, poţadovali navýšení mzdových prostředků na individuální práci s ţákem o 1 920,-Kč, na práci ve skupině o 400,-Kč a na učební pomůcky o 200,-Kč. Na škole pracovaly dvě asistentky pedagoga, jedna pracovala se zrakově postiţeným ţákem ve druhém ročníku a druhá se ţákem se tejným postiţením v devátém ročníku. Skupinovou nápravu vývojových poruch učení zajišťovala v tomto roce v jedné skupině paní učitelka Kateřina Skochová. Individuální náprava ţáků probíhala na prvním stupni pod vedením třídních učitelek, na druhém stupni pak pod vedením jednotlivých učitelů s vyuţitím počítačové učebny a výukových programů. Pracovnice SPC a PPP Zlín pravidelně navštěvují naši školu a konzultují s vyučujícími problémy, úspěchy i neúspěchy, metody a formy práce při výuce ţáků s VPU, individuální výchovně vzdělávací plány a hodnocení výsledků na konci školního roku. O vyšetření v PPP Zlín jsme zatím v tomto školním roce poţádali u 15 ţáků. Důvody byly různé obtíţe v ČJ, v M, pomalost, nejistota, bázlivost, problémy v chování, zhoršení prospěchu, posouzení stavu VPU vzhledem k integraci, přechod na SŠ. Naše škola nadále pokračuje v motivaci ţáků k učení, získávání nových informací a k zájmu o výuku formou různých soutěţí a olympiád. Letos jsme bohuţel zaznamenali zvýšené problémy s chováním ţáků, zejména v těch kolektivech, do kterých byli zařazeni ţáci opakující ročník. Projevily se také problémy v kolektivech pátého ročníku. Na základě konzultace s PPP Zlín jsme poţádali o sociometrické šetření v problematických třídách a o doporučení vhodných postupů v řešení daného problému. V řešení problémů s chováním ţáků, záškoláctvím a nedostatečnou péčí rodiny nám také pomáhají sociální pracovnice a kurátorka pro mládeţ. Své kladné výsledky při řešení těchto problémů mají také společná jednání třídních učitelů, vedení školy, VP a školního metodika prevence s rodiči. O zlepšení chování ţáků ke spoluţákům v třídním kolektivu a k vyučujícím se letos svými akcemi snaţil nejen metodik školní prevence, ale i všichni učitelé. Stejně jako řešení problémů a poruch v sociálním a osobnostním rozvoji ţáků, je to však dlouhodobá záleţitost a kladné výsledky vyvíjené snahy ze strany pedagogů se dostavují sporadicky. Proto děkuji všem kolegům za jejich celoroční práci a péči, kterou věnovali našim ţákům v jejich výchově a vzdělávání. Mgr. Kadlčíková Olga, výchovná poradkyně 11

12 Hodnocení práce školního preventisty, hodnocení minimálního preventivního programu Úvod Aktivity MPP byly v letošním školním roce cíleně směřovány k efektivní primární prevenci uskutečňované na naší škole. Ţáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších neţádoucích jevech. Na nás učitelích leţel celoroční těţký úkol a to především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi ţáky, spolupráce s rodinou a prevence neţádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. Během celého školního roku se ţáci zapojovali do třídních projektů, jejichţ cílem bylo podporovat zdravý ţivotní styl, dodrţovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování. Metodik prevence ve školním roce seznámil celý učitelský sbor spolu s vedením naší školy s novým Metodickým pokynem vydaným k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: / , ze dne 16. října Přehled vybraných platných předpisů a dokumentů pro oblast prevence sociálně patologických jevů : Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe (č.j / ). Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení (č.j / ). Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období (Praha, 2001). Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (Praha, 2001). Volný čas a prevence u dětí a mládeţe (Praha, 2002). Evaluace a diagnostika preventivních programů (Praha, 2002). Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období (Č.j.:10844/ ). Minimální preventivní program ve škole na školní rok 2006/2007 (září 2006). Minimální preventivní program ve škole je realizován v rámci výchovného působení školy na ţáky. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy 1. Dramatizace románu Memento Radka Johna Tento pořad jsme nabídli jako program v rámci protidrogové prevence ţákům tříd. Ţáci po zhlédnutí s tématem dále pracovali, diskutovali o problému narkomanů. Výsledkem jejich práce bylo vypracování slohových prací, kde se zamýšlí nad problematikou. 2. Beseda na téma Poruchy příjmu potravy Beseda proběhla s psychologem MUDr. V. Kouřilem v naší škole s ţáky 8. ročníků. Téma besedy vychází z celospolečenského problému bulimie a anorexie a z nutnosti včasné informovanosti především dospívajících dívek. Na základě získaných informací ţáci vypracovali miniprojekty na zadaná témata- Talíř pod lupou, Jak pečovat o zdraví a Můj domov, moje rodina. 12

13 3. Meziškolní soutěţ Boj proti šikaně soutěţ vyhlášená městem Otrokovice Ţáci II. stupně v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy pracovali na příspěvcích do literární soutěţe vyhlášené městem Otrokovice. Ţáci se zamýšleli nad tím, co je šikana, psali příběhy dětí, které se se šikanou setkaly nebo jen své představy o tom, jak můţe šikana ovlivnit ţivot dítěte. Za nejlepší práce byli ţáci oceněni. 4. Akce pro 9. ročníky- prevence kriminality návštěva Krajského soudu ve Zlíně Tato akce byla pro naše ţáky velkým přínosem. Seznámili se zde s probační a mediační sluţbou, se základy trestního řízení a trestních předpisů. Cílem této besedy je zvyšování právního povědomí ţáků. 5. Interaktivní program v 8. třídě uskutečněný v klubu ŠLIKR v Otrokovicích Prostřednictvím záţitkových technik si měli moţnost ţáci lépe poznat sami sebe a své spoluţáky v různých situacích. Tento program se uskutečnil ve 3 celodopoledních setkáních jako prevence šikany a jiných patologických jevů ve třídním kolektivu. 6. Akce Dětská policie Městská policie v Otrokovicích vyhlásila akci pro ţáky 4. tříd, která se setkala s velkým ohlasem. Ţáci společně se stráţníky tvořili kontrolní hlídky vozidel.cílem této nespecifické primární prevence bylo dodrţování určitých pravidel silničního provozu. Přehled uskutečněných aktivit, prostřednictvím kterých byla plněna prevence SPJ Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Mami, tati, kde se berou Zdravotnická, vztahy v rodině. Poradna pro ţeny a 1. děti? dívky Táta, máma a já. Dopravní výchova Jak jsme přišli na svět? Dopravní výchova Nechej mně, ne- to nechci! Dopravní výchova Kdo jsem já? Šikana. Soc. patologické jevy, rodinné vztahy. Zdravotnická, vztahy v rodině. Soc. patologické jevy, rodinné vztahy. Prevence soc. patologických jevů, šikana. Poradna pro ţeny a dívky DDM Sluníčko Poradna pro ţeny a dívky DDM Sluníčko Poradna pro ţeny a dívky DDM Sluníčko Poradna pro ţeny a dívky UNIE KOMPAS Šikana. Šikana. UNIE KOMPAS 13

14 7. Linka SOS, dobrý den. Šikana. Zvládnutí krizové situace. Šikana. Linka SOS, Zlín UNIE KOMPAS Poruchy příjmu potravy. Zdravotnická. MUDr. V. Kouřil 8. Linka SOS, dobrý den. Zdraví a zodpovědná sexualita Zvládnutí krizové situace. Zdravotnická Linka SOS, Zlín Poradna pro ţeny a dívky 9. Následky rizikového chování. Probační a mediační sluţba Chodíme spolu Protidrogová prevence, zdravotnická. Prevence kriminalistiky Soc.- pat. jevy, zdravotnická Krajská hygienická stanice Zlín, MUDr. H. Kadlecová Okresní soud ve Zlíně, Louky Poradna pro ţeny a dívky Přehled kulturních akcí ve školním roce 2007/ 2008: Měsíc říjen listopad prosinec leden únor Název kulturní akce Okresní soud Zlín prevent. Program mediační a probační program 9.roč. Úřad práce program k volbě povolání 9.roč. Exkurze Dukovany Dalešice 9.roč. Výchovný koncert 8.-9.roč., roč. Hudba kolem nás 1. stupeň ZOO Lešná- 5.třídy Kulturní vystoupení pro MŠ- 5.třídy Poruchy příjmu potravin beseda dr.kouřil Vzdělávací pásmo Slované roč., 1. stupeň Následky rizikového chování beseda 9.roč. Výchovný program Planeta Země 6.-9.roč. Beseda- Austrálie, 2. stupeň Divadelní představení,,popelnice pantomima 6.-9.roč. Vánoční dílny 9.A Výchovný koncert, mistři Baroka roč. Reprezentační ples školy Filmové představení,,once Memento dramatizace knihy R.Johna 14

15 Výchovný program Geologie 9.roč. Výchovný koncert- Dobro a zlo v hudbě roč. březen květen červen Divadelní představení,,brouk v hlavě 6.-9.roč. Výchovný koncert Království zlatého slunce roč. Výukový program - Velká voda 9.roč. Projektový den Ukaţ, co umíš roč. Beseda se starostkou města 9.roč. Beseda v knihovně 8.-9.roč. Zahraniční vzděl. zájezd Polsko 8.-9.roč. Folklór v symfonii, roč. DFF 6.-9.roč. Den VZP 9.roč. Beseda se sociální kurátorkou 9.roč. Přehled sportovní činnosti ve školním roce 2007/2008: Měsíc Září Název sportovní činnosti, umístění, výsledky Závody v přespolním běhu ZŠ Mánesova Otrokovice Říjen Prosinec Pohár ve čtyřboji Florbal okresní finále ZŠ Mánesova Otrokovice 17.ZŠ Křiby Zlín Únor Duben Turnaj v halové kopané (školní kolo II. stupeň) Turnaj ve vybíjené a přehazované dívek (školní kolo) Květen Pohár rozhlasu ZŠ Mánesova Otrokovice Říjen - Duben Červen Otrokovická florbalová liga ZŠ Mánesova Otrokovice Memoriál M. Herdovej (Dubnica nad Váhom SK) Sportovní den - turnaj v kopané turnaj ve vybíjené, přehazované smíšená štafeta 4 x 60 m Spolupráce školy a dalších subjektů 1. Pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně 2. Dům dětí a mládeţe v Otrokovicích 3. Úřad práce ve Zlíně 15

16 4. Policie ČR v Otrokovicích 5. SPC Zlín 6. Poradna pro ţeny 7. Unie Kompas 8. Linka SOS, Zlín 9. Krajská hygienická stanice, Zlín 10. Okresní soud, Zlín Hlubší spolupráce byla navázána s linkou SOS Zlín. Společně jsme vypracovali projekt Netolismu a gamblingu řekni ne Přehled činnosti školní metodičky prevence ve školním roce Vypracovala jsem Minimální preventivní program a zajistila jeho plnění. Podle aktuálních potřeb a podmínek program doplňovala Poskytovala jsem učitelům a ostatním pracovníkům školy informace z oblasti prevence, pravidelně je informovala o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. Seznamovala jsem ostatní vyučující s odbornými a metodickými materiály, se kterými jsem se seznámila na seminářích. Sledovala jsem ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů, navrhovala a zajišťovala opatření k včasnému odhalování těchto rizik. Spolupracovala jsem s okresním metodikem prevence, účastnila se pravidelných porad organizovaných pedagogicko- psychologickou poradnou a zajišťovala přenos zásadních informací z jejich obsahu. Spolupracovala jsem se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí a mládeţe. Prostřednictvím webových stránek jsem informovala rodiče a veřejnost o činnosti a akcích uskutečněných v rámci prevence. Zajistila jsem dodávání časopisu Prevence do školy a přístupnost všem vyučujícím. Zřídila jsem knihovničku s literaturou a pracovním materiálem z oblasti prevence. Pravidelně jsem zpracovávala témata sociálně patologických jevů, zapojovala do práce ţáky a prezentovala tuto práci na školní nástěnce určenou pro prevenci. Prezentace práce byla uskutečňována i na webových stránkách školy. Velmi úzce jsem spolupracovala s výchovným poradcem a vedením školy. Pravidelně jsem sledovala Schránku důvěry. Co se nám nepodařilo : Snaţila jsem se zapojit do prevence na naší škole i rodiče a to prostřednictvím přednášky Alkohol, drogy a Vaše dítě. Tato akce se však neuskutečnila z důvodu nezájmu rodičů. Do příštích let budeme hledat důvody a ty se snaţit odbourávat. Dotazníková šetření : Dotazník MCI klima ve třídě, realizován metodikem prevence V ročníku proběhly dvě formy tohoto dotazníku. Na základě výsledků pracovali a nadále budou pracovat třídní učitelé s kolektivy tříd a postupně odstraňovat negativní 16

17 výsledky tohoto šetření. V příštím roce bude dotazník znovu realizován a výsledky porovnány. Vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v oblasti prevence: semináře, školení organizované pro metodiky prevence -metodik prevence komunitní plánování metodik prevence, výchovný poradce, ředitelka školy Dítě v krizi, X.celorepublikový seminář vyučující OV krajská konference k primární prevenci SPJ vyučující RV kongres k sexuální výchově vyučující RV Projekty realizované ve školním roce : Netolismu a gamblingu řekni ne projekt schválen Krajským úřadem ve Zlíně. Cílem projektu je přispět k prevenci těchto sociálně patologických jevů nejen poskytnutím podstatných informací, ale i záţitkem ze setkání s vyléčeným hráčem. Realizace projektu bude probíhat do ledna Mami, tati, odkud se berou děti projekt uskutečněný formou besedy pro rodiče s dětmi v prvních třídách.. Děti se hravou a nenásilnou formou seznámily s tím, jak přišly na svět. Celou přednáškou je provázely loutky, které všechno komentovaly, vysvětlovaly a pobízely děti k otázkám a odpovědím. Přednášku završil hraný,částečně animovaný film, který dětem vtipně ukázal, jak se vyvíjí a roste miminko u maminky v bříšku během těhotenství. Pro přítomné maminky byla přednáška příleţitostí k rozhovoření se s dětmi o věcech, které provázely jejich narození. Kamarádstvím proti šikaně projekt uskutečněný pro ţáky 1. a 8. tříd.během jednoho dopoledne si ve skupinách ţáci vyměňovali informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech a o naší škole.všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, ţe i při tak velkém věkovém rozdílu si ţáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. Budování kamarádských vztahů ve třídě ve čtvrté třídě proběhl třítýdenní projekt, jehoţ cílem bylo upevňování dobrých vztahů mezi ţáky a učitelem. Ţáci museli řešit problémové situace, museli se mezi sebou domlouvat a mnohdy bezkonfliktně vyřešit nastolený problém. Tématem projektu bylo Společenstvo ţivých organizmů. Závěr: Primární prevence je součástí kaţdodenního ţivota v naší škole. Ve škole optimálním způsobem funguje preventivní tým sloţený z výchovné poradkyně, školní metodičky prevence, zástupce ředitelky a třídních učitelů. Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitelky školy a celého pedagogického sboru. Spolupracujícími subjekty s naší školou jsou zařízení výchovného poradenství a neziskové organizace. Neziskové organizace nám nabízejí nejrůznější ucelené programy specifické prevence. Při výběru nabízeného programu dbáme na aktuálnost a míru uţití. Naše preventivní působení je efektivní s jasně definovaným cílem. 17

18 Sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji ţáků, potom není v kompetenci školy to vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam. Tento princip plně dodrţujeme. Problém v uskutečňování prevence sociálně patologických jevů vidím v rozporu mezi povinnostmi školy řešit tyto problémy a nedostatkem finančních prostředků na krytí služeb, které se tímto zabývají. Část nákladů tak padá na bedra rodičů žáků, kteří již tak jsou zatěžováni vynakládáním nemalých finančních částek v průběhu školního roku. Mgr. Ivana Bezděková, metodik prevence Hodnocení environmentální výchovy Především se nám daří v akcích, které směřují k třídění odpadů. Sběr papíru se jiţ tradičně daří sbírat úspěšně a v tomto roce jsme i přidali do celkového výsledku papír, který sbíráme do velkých modrých kontejnerů, jejichţ počet byl ve škole výrazně posílen. Je to papír, který běţně spotřebovává kaţdá třída při práci. Dařilo se pravidelně tyto kontejnery vyváţet vţdy v den sběru. Byl posílen téţ počet ţlutých kontejnerů na PET láhve, avšak zde občas vyváţení mírně vázlo. Nově pořízené ţluté koše ve třídách na II. stupni na PET láhve se osvědčily.spolupráce s Ekocentrem Čtyřlístek se zdá být aţ na malé výjimky úspěšná. Toto sdruţení pro nás pořádalo besedy ve škole, které přesně mapovaly problematiku environmentální výchovy. V příštím roce bychom chtěli vyzkoušet jimi nabízené akce mimo školu jsou to různá pozorování v přírodě, zkrátka pobyt mimo budovu školy. Ve spolupráci s učiteli volitelných předmětů se dařilo pečovat o zeleň na chodbách. Na I. stupni jsme zařazovali aktuálně témata související s problematikou ţivotního prostředí v prvouce, přírodovědě i ve slohu. Ve spolupráci s TS Otrokovice se uskutečnila pro III. ročníky exkurze, na které si děti prohlédly třídicí linku PET lahví a seznámily se s dalšími moţnostmi, jak zpracovávat a třídit odpad. Mgr. Skochová Kateřina 18

19 Hodnocení práce jednotlivých předmětových komisí,metodických sdruţení a metodiků (ICT, environmentální výchova) Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie V letošním školním roce vyučující naší PK pracovali v 6. ročníku dle ŠVP Škola - brána do ţivota a ve všech ostatních ročnících 2. stupně ( ročnících) dle učebních osnov Základní školy a s učebnicemi, které jsou s těmito osnovami v souladu. Výuka informatiky byla v letošním školním realizována dle ŠVP v 6.ročníku jako povinný předmět, v ročnících jako povinně volitelný předmět. Pracovali jsme v počítačové učebně s 17 počítači a výuka byla usnadněna 15 kusy učebnic Informatika na základní škole a Informatika pro základní školy 1, které jsou k dispozici v počítačové učebně. V jednotlivých vyučovacích hodinách jsme k názornému výkladu pouţívali učebnice, modely, nástěnné tabule, zpětný projektor, počítače, dataprojektor apod. Dále jsme se snaţili, aby se ţáci sami podíleli na vyvozování nového učiva a aby spojováním starých poznatků získávali nové vědomosti. Při čtení matematických textů jsme kontrolovali především správné pochopení textu a správné matematické vyjadřování. Velký důraz jsme kladli na zpětnou kontrolu a procvičování případných nedostatků, samozřejmě v rámci moţností jednotlivých ţáků. Zaměřili jsme se na individuální přístup k jednotlivým ţákům a na zlepšení mluveného projevu. Při tom jsme dbali hlavně na správné odborné, ale i jazykové vyjadřování. Snaţili jsme se také o slušnou úroveň grafického projevu, ale to se nám u řady ţáků, bohuţel, nedařilo. Zde cítíme určité rezervy do dalšího školního roku. Velkou pozornost jsme věnovali práci se ţáky se specifickou vývojovou poruchu a ţákům integrovaným individuální plány, individuální přístup, respektování schopností ţáka, procvičování základního učiva. Jiţ čtvrtým rokem jme pracovali s Martinem Hrtúsem, který má pouze zbytky zraku a tudíţ píše v Braillovu písmu.. Tato práce byla náročná především z hlediska výkladu a pomůcek, které jsme si často museli sami vyrobit. Nejproblematičtější je geometrie i proto, ţe Martin nemá v matematice učebnice shodné s ostatními ţáky. Tato práce by byla nemyslitelná bez pomoci paní asistentky Ludmily Kudláčkové, za coţ jí mnohokrát děkuji. Ţáky jsme se snaţili motivovat formou soutěţí Pythagoriády, Matematického klokana, tematickými soutěţemi v rámci jednotlivých ročníků. Řešení příkladů matematické olympiády bylo nabídnuto talentovanějším ţákům. Do okresního kola postoupily pouze z 9. ročníku dvě ţákyně, bohuţel ani jedna z nich nebyla úspěšnou řešitelkou okresního kola.. S výsledky jednotlivých soutěţí bylo moţné se seznámit na internetových stránkách naší školy. Ţáci 6.ročníku a VIII.B se zúčastnili Exkurze do Ostravy, kde navštívili provozovnu na sestavování počítačů, a tak měli moţnost zhlédnout i praktickou část své výuky. Ţáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili celostátní výtvarné soutěţe v programu Malování,,Pod modrou oblohou a přestoţe se neumístili na předních místech, byla organizátory soutěţe výuka Informatiky na naší škole ohodnocena jako kvalitní. Dále se zúčastnili internetové vědomostní soutěţe Najdi, co neznáš a za účast ve finále obdrţeli diplom a drobné ceny. Ţákům devátých ročníků byla nabídnuta mimo vyučování dobrovolná příprava k přijímacím zkouškám na SŠ pod vedením paní uč. Michnové. Tito ţáci byli také testováni v rámci testů SCIO A CERMAT. Jiţ druhým rokem pracujeme ve dvou počítačových učebnách s internetovou sítí. Své vlastní postřehy, zajímavosti a vědomosti mohli ţáci prezentovat ve školním časopise, který letos má na starosti školní parlament pod vedením p. učitele M. Drtila.. A jiţ tradicí se stává moţnost přístupu k počítačům pro ţáky v odpoledních hodinách, coţ se setkává ze strany ţáků s velkým zájmem. Nejedná se však pouze o internet, ale ţáci vyuţívají také různé výukové programy, které jsou ve škole k dispozici. V rámci DVPP členové naší PK absolvovali v průběhu roku řadu seminářů a školení - např. Microsoft pro školství, Vision for Windows. V rámci samostudia jsme nadále pracovali na Školním vzdělávacím programu. 19

20 Zpráva o činnosti koordinátora informačních technologií - hardware 1. V průběhu měsíce září došlo za pomoci programu Ghost k instalaci 17 legálních kopií programu Windows XP na počítačích ve velké počítačové učebně. Tato instalace proběhla ve spolupráci s firmou ACS Zlín. 2. Na začátku školního roku byl zprovozněn počítač a speciální tiskárna schopná tisknout Braillovým písmem pro ţáka Martina Hrtúse. 3. Ve spolupráci s firmou ACS Zlín byly instalovány nové doménové a poštovní servery, zakoupeno a instalováno 5 antivirových programů NOD Na základě iniciativy pana Holuba ze servisní organizace bylo vyuţito prodlouţené záruční doby na škole instalovaných PC značky Dell. Odborný technik provedl kontrolu především stavu základních desek těchto počítačů a následně byla provedena výměna 3 ks základních desek. 5. Spolupráce s panem Holubem pokračovala i v následujícím období, kdy škola výhodně zakoupila 5 ks starších monitorů značky HP. Ty byly přednostně instalovány ve velké počítačové učebně. V blízké budoucnosti bude moţno dle uvedení pana Holuba uvaţovat o moţná bezplatné dodávce starších počítačů z firmy Barum Otrokovice. 6. V průběhu celého školního roku jsem pravidelně aktualizoval antivirové programy Avast na počítačích celé školy. Časté také byly instalace, případně reinstalace počítačů a tiskáren. 7. V zimním období jsem připravil a realizoval zhotovení ţákovských průkazek pro ţáky tříd školy. 8. V dalším období jsem provedl instalaci 2 ks ţákovských počítačů v učebně IV.A. Bylo by vhodné vyuţívat starších PC i nadále v dalších učebnách školy, popřípadě k nim přivést i síťové zapojení. Podobná instalace proběhla také do druţiny M. Dolanské. V této souvislosti také zvaţuji realizaci odloţeného projektu vybudování tzv. internetového koutku s instalací 2 ks starších PC s připojením na Internet. 9. V jarním období jsem připravil k odpisu jiţ nevyhovující počítače a tiskárny z kabinetu VT. V tomto počínání budu pokračovat i v dalším školním roce. 10. Ve spolupráci s panem Holubem byla provedena oprava a výměna zdroje v učitelském PC v kabinetu 1. stupně. 11. Byla provedena práce na přípravě naší techniky na změnu adresy webových stránek školy a ových adres zaměstnanců školy. Tato akce proběhla ve spolupráci s firmou Tc servis Otrokovice. Doporučuji tuto změnu aplikovat na začátku školního roku 2008/2009. Jen pro informaci konstatuji, ţe v uplynulém školním roce se zvýšila návštěvnost webových stránek školy o 40 %, na školních stránkách je aktuálně vystaveno 60 zpráv o činnosti školy a na webovém serveru je v současnosti více neţ fotografií ze ţivota školy. 12. V pololetí a na závěr školního roku jsem se podílel na tisku vysvědčení (výpisu vysvědčení) pro 1. stupeň ZŠ. Hodnocení ICT - software Mgr. Richard Fritscher koordinátor ICT Na naší škole mohou ţáci pracovat ve dvou počítačových učebnách s úplným připojením k internetu. Na počítačích je nainstalována řada výukových programů, které jsou dle potřeby obměňovány a aktualizovány (viz přiloţený seznam). Ţáci prvního stupně vyuţívají řadu výukových programů, především z matematiky a českého jazyka. Individuální péče je věnována ţákům s poruchami učení v krouţku pod vedením p. učitelky K. Skochové, kde vyuţívali především speciální program DysEdice. Ţáci navštěvující školní druţinku se mohou se základy práce na počítači seznámit v krouţku pod vedením p. vychovatelky M. Dolanské. 20

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více