ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8

2 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování 3. Cíl minimálního preventivního programu, cíle projektu 4. Spolupráce s rodiči 5. Zásady efektivní prevence 6. Preventivní činnost 7. Úkoly pedagogického sboru 8. Úkoly školního metodika prevence 9. Úkoly třídního učitele a ostatních vyučujících 10. Vlastní práce s žáky 11. Volnočasové aktivity 12. Jednorázové a další aktivity 13. Řešení přestupků 14. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 15. Šikanování ve škole 16. Plán akci na školní rok 2012/ Závěr 1.Úvod Drogy a jiné rizikové chování se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Je důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině. 2. Vytýčení rizikového chování Prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: -drogové závislosti, alkoholismus, kouření, šikanování, vandalismus, záškoláctví, intolerance, atd. 3. Cíl minimálního preventivního programu Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, vážit si svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Minimální preventivní program školy byl vypracován v souladu s ustanovení metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: / Minimální preventivní program (dále jen MPP) školy je vypracován výlučně pro potřeby ZŠ Loket. Je určen pro žáky, učitele, rodiče žáků i pro ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci. MPP vychází z pokynu MŠMT. Cíle projektu: Stránka 2 z 8

3 stanovit si správný žebříček hodnot učit se řešit různé problémy informovat žáky o účincích návykových látek mít zdravé sebevědomí umět čelit tlaku vrstevníků naučit se rozlišovat dobré a špatné schopnost zařadit se a obstát v kolektivu umět si vážit sebe samého umět trávit volný čas mít správný režim dne znát centra pomoci zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit znát svá práva a povinnosti rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů i ostatní veřejnosti s nebezpečím šíření problematiky rizikového chování nadále zlepšovat sociální klima ve škole (zlepšení sociální komunikace a mezilidských vztahů) zapojit do realizace MPP široké spektrum učitelů Do realizace projektu budou zapojení všichni žáci naší školy, pedagogičtí pracovníci, odborní pracovníci 4. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informování o realizaci Minimálního preventivního programu na škole. Problémy spojené s drogami a dalším rizikovým chováním je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Rodiče jsou na začátku školního roku informováni o chodu školy, školní jídelny, školní družiny atd. Nedílnou součástí je i široká nabídka aktivit vztahující se k prevenci rizikového chování. Objevují se zde i konzultační hodiny školního metodika prevence, výchovného poradce, kteří jsou po domluvě k dispozici kdykoliv. Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách či konzultačních hodinách. Na konzultační hodiny mohou žáci doprovázet své rodiče. O plánovaných represivních opatřeních jsou rodiče vždy informováni dopředu písemně či telefonicky. K nahlédnutí jsou také internetové stránky školy. 5. Zásady efektivní prevence včasné odhalování specifických poruch učení poradenská činnost věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů, diskuze o případech uvedených v médiích) nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací sledování efektivity opatření důsledné a soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu existence schránky důvěry ve škole existence nástěnky s protidrogovou tématikou Stránka 3 z 8

4 aktivní zapojení žáků např. ankety, možnost uspořádání jednotlivých akcí (soutěže, turnaje ) 6. Preventivní činnost 1. stupeň primární prevenci má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, samostatná práce, předávání informací, skupinová práce, projektové vyučování či dramatická výchova. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku. Probíhá zde návštěva předem připravených Peer aktivistů ( žáci 2. stupně) s Peer programem.tento program je zaměřený na včasnou intervenci v oblasti primární prevence (cílová skupina: 2. 5.třída). Připravené moduly probíhají ve dvouhodinových blocích ( 2x45 minut ). Účel a cíl projektu je v příloze, který je součástí MMP. 2. stupeň Celý druhý stupeň uplatňuje minimální preventivní program.k práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, atd. Témata MPP v rámci ostatních předmětů: -pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy pozitivní vzory osobností, zákony a lidé výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, účinky návykových látek na organismus vznik, výroba a účinky návykových látek tematické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům, k zdravému životnímu stylu zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu. 7. Úkoly učitelského sboru soustavně sleduje vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhaluje poruchy vývoje a poskytuje rychlou a účinnou intervenci při výskytu problémů zařazuje vhodná témata ve všech vyučovacích předmětech, zvláště pak v občanské výchově a výchově ke zdraví zajišťuje volnočasové aktivity 8. Úkoly školního metodika prevence koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního rizikového chování Stránka 4 z 8

5 vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření monitoring žáků s poruchami chování a problémových žáků spolupráce s třídními učiteli, vedením školy, výchovným poradcem, rodiči podávání pravidelných zpráv o činnosti na pedagogických radách prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností další vzdělávání školního metodika prevence účast na vzdělávacích akcích spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků školní metodik prevence používá několik výzkumných metod rozhovor, dotazník, anketa, slohová práce, schránka důvěry 9. Úkoly třídního učitele a ostatních vyučujících spolupracují se školním metodikem prevence i výchovným poradcem nabízejí činnost v nepovinných předmětech a zájmových sekcích monitorují rizikové rodinné prostředí žáků důsledně postihují šikanu, vandalismus, brutalitu, a ostatní projevy rizikového chování. Důsledně monitorují riziková místa ( záchody, zavřená třída., šatny.) působí na žáky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů sledují docházku žáků (prevence záškoláctví) snaží se vyhnout metodám a technikám, které zvyšují či vytvářejí napětí ( ironizování, zesměšňování, častý křik, srovnávání jednotlivých tříd a žáků) 10. Vlastní práce s žáky Školní rozhlas - moderátoři školního rozhlasu pravidelně informují spolužáky i učitele o připravovaných školních akcích a následně je i hodnotí. Rovněž se zmiňují o úspěšných umístěních, kterých dosáhli jejich spolužáci na sportovních i jiných soutěžích. Žáci si mohou nechat zahrát i písničku na přání. Školní akce Projektové dny Návštěvy divadelních a filmových představení Besedy v Městské knihovně Vánoční besídka Pálení čarodějnic Účast v různých soutěžích a olympiádách Výměnné pobyty Děti baví Loket Školní výlety Další aktivity- schránka důvěry zde se mohou děti svěřit se svým problémem (i anonymně), odpověď najde na nástěnce, která je umístěna vedle schránky informační nástěnka v 1. patře školy je umístěna nástěnka sloužící informacím z oblasti primární prevence informování rodičů třídní schůzky, den otevřených dveří, internetové stránky školy žákovská rada zástupci jednotlivých tříd se pravidelně schází s pedagogy Stránka 5 z 8

6 PEER program aktivisté tohoto programu budou primárně působit na své spolužáky ( pro žáky 1. stupně, tř. viz Peer program) 11. Volnočasové aktivity Prostřednictvím třídních schůzek pro rodiče jsou žákům 1. a 2. stupně nabízeny různé zájmové kroužky a nepovinné předměty. 12. Jednorázové a další aktivity Aktivity, které se opakují : např. Den otevřených dveří, školní výlety atd. 13. Řešení přestupků Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce. Budou sledovány i další projevy rizikového chování šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění budou navržena cílová opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1. Individuální pohovor se žákem 2. Podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 3. Doručení kontaktu s odborníky 4. V případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 5. V případě dealerství oznámení Policii ČR Akutní výskyty rizikového chování řeší škola s rodiči okamžitě, doplňuje je zápisem z jednání a vždy nabídne rodičům vhodné poradenství (PPP Sokolov, popř. jiný odborník) 14. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Budou probíhat besedy s odborníky podle možností školy a momentální nabídky akcí průběžně během školního roku. Spolupracovat budeme především s Policií OOP ČR, a to jak při prevenci kriminality, tak i při výskytu závažnějších přestupků žáků, /K-centrem/Kotec/, Pedagogicko-psychologickou poradna Sokolov, Gynekologickou poradnou Sokolov, dalšími odborníky: např. /PaedDr. Z. Ondrovou, Mgr.H. Taušnerovou, plk. Mgr.J.Grosmanem, mjr.mgr. L. Janečkem, stržm.bc K. Dohnalovou, npor. L. Hejdou, nstržm. V. Malou, prap.bc. M. Klimešovou, Mudr. K. Bauerová, ) 15. Šikanování ve škole V prevenci proti šikanování a v postupech řešení šikanování postupuje škola podle Programu proti šikaně. Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí Primární prevence rizikového chování ve škole a Minimálního preventivního programu. Minimální preventivní program je pro všechny výchovné pracovníky školy závazný. Stránka 6 z 8

7 16. Plán akci na školní rok 2013/ čtvrtletí tvorba pravidel třídy ( žáci společně vytvoří s třídními učiteli ( září) výběr nových členů pro Peer program ( vyškolení těchto členů příprava Peer aktivistů pro práci se žáky 1. stupně tříd)) Policie OOP ČR Loket akce: Dětská policie 1. stupeň ( říjen) zaměřenou především na dopravní výchovu, chování cyklistů v silniční dopravě 2. čtvrtletí prezentace protidrogové prevence ve spolupráci s K-centrem /Kotec/, tř. ročníky ( listopad) Projekt pro pedagogický sbor Školní nekázeň 1. výukový blok Mgr. M. Veselá, beseda abstinující alkoholik, patologické hráčstvi- gamblerství O. Temňak, (listopad) 9. ročník průzkumný dotazník k šikanování - podle potřeby 3. čtvrtletí beseda Policie ČR Kriminalita mladistvých ( krádeže)- p. Uzlík (březen) 6.-8.tř., po domluvě domluvit besedu pro 5. ročníky krádeže, zneužití sociálních sítí, mobilní nezákonné nahrávky zodpovědnost za své činy stržm.bc K. Dohnalová. ( leden )- 9. roč. nebezpečí internetu- kyberšikana, kybergrooming, stolking.. 7. roč. K. Dohnalová- ( únor) PEER aktivisté navštíví 1. stupeň (leden 3. tř., únor 4. tř., 2. tř. březen pálení čarodějnic- pomoc Peer aktivistů při realizaci ( duben) 4. čtvrtletí sociometrie (podle potřeby u problematických tříd, ve spolupráci s výchovným poradcem) Peer aktivisté navštíví 1. stupeň (květen 5. tř.) gynekologická poradna MUDr. Kateřina Bauerová (květen) domácí násilí 9. ročník - stržm.bc K. Dohnalová prevence kriminality věznice, vězeňská služba ČR - plk. Mgr.J.Grosman, mjr. Mgr. L. Janeček (červen) Stránka 7 z 8

8 Informace Přehled institucí (adresy, telefonní čísla), center krizové intervence v okrese bude vyvěšen na příslušné informační nástěnce v přízemí budovy. Propagační materiály, videokazety a další metodické pomůcky jsou k dispozici u preventivy v kabinetě Čj, Z a školní knihovně. Prostřednictvím žákovské samosprávy a schránek důvěry budeme udržovat a zvyšovat důvěru žáků v nás, v učitele, kterým se mohou svěřit s problémem, který je trápí. Žáci mají možnost ve svém volném čase využívat Internet. 17. Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu jer nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Budeme se snažit nalézt správnou cestu v případě pomoci. Stránka 8 z 8

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více