ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Jan Pekař Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Milan Petr metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Milan Petr poradce Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) SŠ ostatní Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Naše škola se nachází v malém městě, kde se žáci nemohou moc schovávat za anonimitu davu. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Během školního roku mohou žáci navštěvovat nespočet kroužků vedených na naší škole, ale i školní klub, který provozuje ZŠ Libušina. V letošním roce bylo na naší škole otevřeno sportovní centrum, které sdružuje zájmové kroužky zaměřené na pohyb dětí a využití jejich volného času. Dobrá je spolupráce s vedlejší školou, městem a ostatními zájmovými organizacemi, jak v plánování společných akcí, tak ve využití sportovního areálu v našem městě. V řešení problémů, ale i v oblasti prevence je dobrá spolupráce s místním oddělením Policie ČR, Městskou policií, NNO z Veselí nad Lužnicí, Vojenskou policií a místními lékaři. 2. Informace od pedagogů Situace na naší škole z hlediska výskytu SPJ není zdaleka tak vážná, jako je na velkých školách a ve velkých městech. Přesto se některé tyto nešvary objevují i u nás. Jde zejména o kouření, občas i o záškoláctví a agresivní jednání jedinců, ničení školního a městského majetku. K řešení SPJ v kolektivu je potřeba získat větší zájem všech dětí i rodičů vyjádřit se k danému problému. Informace jsou získávány diskuzí v rámci porad 3. Informace od rodičů Informace získáváme diskusí v rámci třídních schůzek, dotazníkovým šetřením na 1. stupni i na 2. stupni Vztahy mezi žáky školy spíše dobré Vztahy rodiče učitelé rodiče jsou spokojeni s chováním učitelů Bezpečné a zdravé prostředí školy téměř 85% dotazovaných rodičů si nemyslí, že jejich dítě zažívá ve škole nebo z ní strach Obava rodičů ve vztahu chování žáků školy k jejich dítěti :75% dotazovaných nemá důvod se obávat šikany mezi žáky. Přesto je třeba zlepšovat chování některých jednotlivců v rámci třídních kolektivů 4. Informace od žáků: Zisk informací : a) diskuse v rámci vyučovacích hodin b) dotazník Školní klima c) schránka důvěry Analýza: a) žákovi by se občas dařilo lépe, kdyby měli spolužáci ve třídě lepší chování b) žáci se většinou ve škole cítí bezpečně c) hodnocení přestupků občas není stejný metr d) vylepšení vztahu učitel žák e) větší spokojenost ve škole bezpečnost šaten - celkové vybavení, sportovní vybavení - chování některých učitelů 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Největší problém bylo kouření žáků 9. třídy. V řešení tohoto problému pomohli strážníci místního oddělení MP, kteří prováděli častější kontrolu ve vytipovaných oblastech města a následné pohovory s rodiči. V této aktivitě bychom chtěli pokračovat i nadále. 2

3 Velmi se osvědčilo zřízení Centra sportu při naší škole. Celkem se všech nabízených aktivit pravidelně zúčastňovalo přes 70% žáků (i ostatní kroužky) Určitě nadále budeme pokračovat v zapojování dětí do volno časových aktivit a v prevenci v rámci výuky /Rv, Ov, Př,Vkz,,, /Spolupracovat s NNO a ostatními odborníky pro prevenci SPJ./ B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE - apelovat na žáky v oblasti zdravého životního stylu zejména o škodlivosti kouření, alkoholu a jiných návykových látek - tolerance k ostatním žákům, jejich přednostem i záporům - snaha minimalizovat agresivní chování jedinců - zlepšit vztahy v třídních kolektivech - vytváření vztahu ke školnímu majetku a věcem všeobecně - zvýšit zájem a účast dětí v jednorázových školních i mimoškolních aktivitách - záškoláctví škola není jen o učení, jsou to i kamarádi a vrstevníci, se kterými se denně žák schází, komunikuje s nimi C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Dle nabídky Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Kurz ŠMP celoročně DVPP 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Počty pedagogických pracovníků Celkem: 21 Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé 2,5 2,5 0 Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI - představení ŠMP na třídních schůzkách dne , nástěnka u hl. vchodu 3

4 konzultační hodiny: každý čtvrtek sborovna, kabinet školních dílen veškeré další informace na webových stránkách školy: - informační tabule u vchodu do školy - nástěnka v 1. pavilonu školy - schránka důvěry - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů, - kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 1.Pojem šikana,vztahy ve třídě, kyberšikana Listopad- tř. Tř. učitel schůzky 2. Návykové a škodlivé látky Duben- tř. schůzky Tř. učitel 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Adaptační kurz žáků 6.A První den ve škole - soutěže, táborák: 1. třída Datum konání Vedoucí programu M. Petr, F. Oplatek Z. Kotounová, L. Panková, P. De Fantová Turistický kroužek na farmě v Sudoměřicích Výstava Č. Budějovice Vzdělání a řemeslo J. Radvanová, M. Dušková M. Petr 4

5 .Beseda o volbě povolání s pracovníkem Úřadu práce v Táboře Prezentace středních škol a učilišť, hotel Palcát Besedy s městskou policií Florbalový turnaj v Bernarticích Den otevřených dveří SUPŠ v Bechyni 4. A na dopravním hřišti v Táboře 4. B na dopravním hřišti v Táboře září duben M. Petr MP Bechyně M. Petr M. Petr Automotoklub Malý Jordán 5

6 Školní turnaj ve florbalu O pohár starosty města Bechyně florbalový turnaj Předškolák 1, 2, 3, 4,,Vánoční a Velikonoční dílničky LVVZ 2. STUPEŇ Konzultační odpoledne pro rodiče Bechyňská veverka soutěž ve šplhu Přebor školy v šachu Bechyňská laťka soutěž ve skoku vysokém Školní kolo dopravní soutěže Školní kolo recitační soutěže Okresní kolo soutěže mladých cyklistů Říjen, listopad, prosinec, leden Prosinec, březen Duben 2013 Únor 2013 Duben 2013 Únor 2013 Květen 2013 M. Petr M. Petr Učitelé 1. stupně Členové výboru SRPDŠ, rodiče, vychovatelky škol. Družiny J. Pazourek, učitelé tv. Vedení školy, učitelé Učitelé tv. Š. Bernáth Učitelé tv. M. Petr Městská policie F. Oplatek M. Borková M. Petr Školní lehkoatletická olympiáda Školní akademie žáků 9. třídy Slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. ročníku Květen 2013 Červen 2013 Učitelé a vedení obou základních škol F. Oplatek Vedení školy, městský úřad III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. stupeň : oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity : komunikace, sociální dovednosti : kolektivní soužití : vnímání jedince jako osobnost- kladné i záporné stránky - prostřednictvím třídních učitelů a učitelů v jednotlivých vyučovacích hodinách - v rámci různých krátkodobých i dlouhodobých projektů - kroužky, volnočasové aktivity, centrum sportu, ZUŠ, tělovýchovná jednota - školní družina - spolupráce s městskou policií 6

7 2. stupeň : oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity : oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), : oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), : oblast rodinné a občanské výchovy, : oblast sociálně-právní. -práce třídních učitelů - diskuse v rámci občanské, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví na škole - kroužky, zájmové útvary - dlouhodobé i krátkodobé projekty/ spolupráce s policií, lékaři, - práce ve skupinách - spolupráce s odborníky / lékaři, policie, PPP/ 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 1. stupeň : osobní představení ve třídách 2. stupeň : osobní představení v hodinách fyziky, rodinné výchovy konzultační hodiny: každý čtvrtek sborovna, kabinet školních dílen veškeré další informace na webových stránkách školy: schránka důvěry 1. pavilon nástěnka ŠMP 1. pavilon osobní schůzka kdykoliv při výskytu problému témata : školní násilí, šikana ze strany vrstevníků i starších spolužáků násilí doma i ve škole, ve volném čase ohrožení ze strany školy, rodiny výskyt, požívání a distribuce návykových látek, zejména alkohol, tabák, omamné látky sexuální a jiné zneužívání jiná nebezpečí pro zdravý vývoj dítěte Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. 7

8 1., 2., 3. ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy / návštěva městského Prvouka strážníka p. Kabelky, přechody pro chodce, bezpečnost na komunikacích../ Prvouka Dramatická výchova 3. ročník Tělesná výchova 3. ročník Prvouka 3. r. Naučit schopnosti klást otázky Uplatňovat svůj názor Vysvětlit škodlivost kouření Zásady vzájemné komunikace dětí a dospělých. Rozvoj komunikativních dovedností, učení kooperace Řešení problémů, zvyšování sebevědomí a sebepojetí, rozvoj empatie- forma. Dramatické hry a cvičení, příběhové drama, strukturované drama, lekce na básně, pohádky Pomoc druhému, vzájemné naslouchání, neotvírat cizím lidem, vyčlenění jedince, podržení slibu, zodpovědnost, tolerance odlišností, přátelství mezi různými etniky, chování ke starým lidem, návykové látky, šikana Názvy aktivit: Noční les, Opice a pan kocour, O vlkovi a kůzlátkách, O Smolíčkovi, Schovávaná, Čarodějův učeň, Veverka a dikobraz, O pyšné sově, Faustův dům, Chlapec a velryba, Příliš drahá nosítka, Adam v nesnázích Kurz plavání - prožitková pedagogika, Sebepoznávání, vzájemná komunikace, hry, rozvoj tělesné a duševní zdatnosti, orientace a zvykání na jiné prostředí i kamarády Domov-ochrana před lidmi, místní bezpečí Škola podpora a rozvoj kladných povahových vlastností Učitel Z. Kotounová L. Panková Městská policie Uč.1.stupě, F. Oplatek Učitelé 1. stupně, vychovatelky školní družiny J. Fišerová J.Morkes 4. ročník Vyučovaný předmět Přírodověda, vlastivěda Čj, M, Dv Tv Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy ( návštěva městského J. Fišerová strážníka p. Halamy, p. Kabelky) přechody pro chodce, bezpečnost F. na komunikacích, beseda o návykových látkách.. Oplatek, J. Vašicová Rozvíjení schopnosti uplatňovat vlastní názor, učení vzájemné F. Oplatek pomoci a vyrovnání se s neúspěchem Výchova ke zdraví, komunikaci, zvyšování fyz. kondice, lásky ke M. Petr sportu Kurz plavání - prožitková pedagogika. J. Sebepoznávání, vzájemná komunikace, hry, rozvoj tělesné a Vašicová, duševní zdatnosti, orientace a zvykání na jiné prostředí F. Oplatek i kamarády vychovatelky školní družiny 8

9 5. ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Realizátor Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy / návštěva městského strážníka p. Halamy, přechody pro chodce, bezpečnost na komunikacích../ Rozvoj spolupráce, zvyšování sebedůvěry, forma rozhovorů, vzájemné pomoci 6. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Výchova ke zdraví- zdravý životní styl-projekt- sportovní utkání, beseda s lékařem - dietoložka, nástěnky Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Multikulturní výchova- náboženství, báje, mýty Tv-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Rozvoj komunikativních dovedností, učení kooperace Řešení problémů, zvyšování sebevědomí a sebepojetí, rozvoj empatie- forma. Slohová průprava, dram. hry, práce s literárními texty Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Městská policie J. Vašicová P.DeFantová Realizátor J. Radvanová, Vojenská policie. F.Oplatek Učitelé Tv F. Oplatek 7. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prevence závislosti návykových látek, řešení stresu, schopnost vyjádřit svůj vlastní názor Výchova ke zdraví- zdravý životní styl-projekt- sportovní utkání, nástěnky Realizátor J. Radvanová, J. Radvanová, Učitelé Tv 9

10 Tv.-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Kyberšikana Ov.-rodina- rodinné a mezilidské vztahy, vzájemná pomoc, rovné postavení muže a ženy majetek a bohatství-ochrana osobního a rodinného majetku, sociální spravedlnost Vkz-týrání a zneužívání dětí Učitelé Tv J. Pekař J. Fišerová J. Radvanová 8. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Abeceda lidské sexuality- videoprojekce Tv-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Ov-tolerance v lidské společnosti, Řešení problémových situací- návykové látky, šikana, xenofobie, narušené rodinné vztahy, vliv médií na život, vliv náboženství Formy- strukturovaná dramata, hra v roli. Rasová diskriminace, útlak menšin v mnohonárodnostních státech Uplatnění ve společnosti, vznik států, současnost. Forma: práce ve dvojicích, skupinách Vkz-komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, Realizátor J. Radvanová, Učitelé Tv. M. Petr F. Oplatek J. Pazourek J. Radvanová 9. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Abeceda lidské sexuality- videoprojekce Ch- zneužití léků Tv-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Ov, Rv volba povolání- nová škola, nový kolektiv, nové místo, adaptace na nový život- Rasová diskriminace, útlak menšin v mnohonárodnostních státech Uplatnění ve společnosti, vznik států, současnost. Forma: práce ve dvojicích, skupinách Vkz-předčasná sexuální zkušenost a její rizika, choroby přenosné pohlavním stykem Realizátor J. Radvanová, J. Radvanová Učitelé Tv, M. Petr J. Pazourek M. Petr J. Radvanová Hodiny občanské výchovy, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Zvyšování sebevědomí žáků Objektivní hodnocení svých schopností 10

11 Schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor- besedy na aktuální témata Řešení stresu Zdravý životní styl projekt, beseda Programy zaměřené na prevenci závislosti- videa, besedy Volba povolání Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě SPJ který bude řešen: Výskyt a zneužívání tabáku Jak byla situace zjištěna:diskuse mezi pedagogy o využívání volného času některými jedinci, informační dopis městské policie-potulování po městě, kouření na veřejnosti, ničení městského majetku Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: třídní učitel, ŠMP, Kdy bude situace řešena: průběh školního roku, třídní schůzky SRPDŠ S použitím jakých metod bude intervence vedena: rozhovor, diskuse, přednáška, projektové dny Způsob ověření efektivity intervence: menší výskyt těchto nešvarů žáků na veřejnosti, spolupráce s městskou i státní policií Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor Kyberšikana Dle tříd J. Pekař Škodlivost návykových látek Prosinec Učitelé Rv, Vkz a Ov Dopravní značení, kolo, bezpečně na silnici Říjen, duben Městská policie obvodní oddělení Policie ČR Projektové dny Celoročně Právní vědomí mládeže Zábavná pyrotechnika Bezpečnost na silnicích Prosinec 2012 Březen 2013 Městská policie obvodní oddělení Policie ČR 11

12 2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky Název aktivity, akce, kroužku Florbal 1. stupeň Florbal 2. stupeň Sportovní hry 1. stupeň Sportovní hry - košíková, Dramatický kroužek Keramický kroužek Angličtina hrou Šikovné ruce Kondiční posilování Orientální tanec Šachový kroužek Florbalové turnaje Šachový přebor škol Kroužky při školním klubu ZŠ Libušina Vaření Turistický kroužek IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Datum nebo frekvence konání 2x týdně 4x týdně 2x týdně 2x týdně 2x týdně Prázdniny 1x za rok Vedoucí programu M. Petr M. Petr S. Ingrová J. Krejčová F. Oplatek p. D. Půlpytlová J. Vašicová p. D. Langerová J. Pazourek L. Panková Ing. Š. Bernáth M. Petr Ing. Š. Bernáth J. Radvanová J. Radvanová Výchovně poznávací a rekreační pobyt žáků a rodičů v Itálii Návštěvy výstav, galerií, vánoční a velikonoční tradice Pomoc žáků při výzdobě a úpravách školy a školního okolí Poslední zvonění žáků 9. ročníku Divadelní představení dramatického kroužku naší školy pod vedením F. Oplatka pro žáky i širokou veřejnost V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Městská policie Bechyně p. Halama, p. Kabelka Novodvorská, tel Policie ČR Mě.Ú. Bechyně, odbor p. Fišerová soc. věcí Mě.Ú. Týn nad Vltavou p. Cíchová Dětský lékaři Mudr. Z. Mikulášová Mudr. J. Trucová PPP Tábor IPS Tábor MŠ Jahůdka J. Bláhová Psotová p.dana Turečková

13 VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA Evidence SPJ je uložena u ŠMP a výchovného poradce M. Petra / neomluvené hodiny, zápisy z prospěchových a výchovných komisí, zápisy se setkání s rodiči, zprávy z kontrolních vyšetření z PPP, kopie vzdělávacích plánů integrovaných žáků, VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Podpis ředitele/ředitelky školy 13

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav Hodek Telefon

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola Malšice Malšice 232, 391 75 Malšice Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola České Velenice Jméno a příjmení ředitele Ing. Oldřich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II 377 01 Jméno a příjmení ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a MŠ Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod Jméno a příjmení ředitelky Mgr. M. Nováková

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II 377 01 Jméno a příjmení ředitele

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více