ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Jan Pekař Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Milan Petr metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Milan Petr poradce Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) SŠ ostatní Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Naše škola se nachází v malém městě, kde se žáci nemohou moc schovávat za anonimitu davu. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Během školního roku mohou žáci navštěvovat nespočet kroužků vedených na naší škole, ale i školní klub, který provozuje ZŠ Libušina. V letošním roce bylo na naší škole otevřeno sportovní centrum, které sdružuje zájmové kroužky zaměřené na pohyb dětí a využití jejich volného času. Dobrá je spolupráce s vedlejší školou, městem a ostatními zájmovými organizacemi, jak v plánování společných akcí, tak ve využití sportovního areálu v našem městě. V řešení problémů, ale i v oblasti prevence je dobrá spolupráce s místním oddělením Policie ČR, Městskou policií, NNO z Veselí nad Lužnicí, Vojenskou policií a místními lékaři. 2. Informace od pedagogů Situace na naší škole z hlediska výskytu SPJ není zdaleka tak vážná, jako je na velkých školách a ve velkých městech. Přesto se některé tyto nešvary objevují i u nás. Jde zejména o kouření, občas i o záškoláctví a agresivní jednání jedinců, ničení školního a městského majetku. K řešení SPJ v kolektivu je potřeba získat větší zájem všech dětí i rodičů vyjádřit se k danému problému. Informace jsou získávány diskuzí v rámci porad 3. Informace od rodičů Informace získáváme diskusí v rámci třídních schůzek, dotazníkovým šetřením na 1. stupni i na 2. stupni Vztahy mezi žáky školy spíše dobré Vztahy rodiče učitelé rodiče jsou spokojeni s chováním učitelů Bezpečné a zdravé prostředí školy téměř 85% dotazovaných rodičů si nemyslí, že jejich dítě zažívá ve škole nebo z ní strach Obava rodičů ve vztahu chování žáků školy k jejich dítěti :75% dotazovaných nemá důvod se obávat šikany mezi žáky. Přesto je třeba zlepšovat chování některých jednotlivců v rámci třídních kolektivů 4. Informace od žáků: Zisk informací : a) diskuse v rámci vyučovacích hodin b) dotazník Školní klima c) schránka důvěry Analýza: a) žákovi by se občas dařilo lépe, kdyby měli spolužáci ve třídě lepší chování b) žáci se většinou ve škole cítí bezpečně c) hodnocení přestupků občas není stejný metr d) vylepšení vztahu učitel žák e) větší spokojenost ve škole bezpečnost šaten - celkové vybavení, sportovní vybavení - chování některých učitelů 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Největší problém bylo kouření žáků 9. třídy. V řešení tohoto problému pomohli strážníci místního oddělení MP, kteří prováděli častější kontrolu ve vytipovaných oblastech města a následné pohovory s rodiči. V této aktivitě bychom chtěli pokračovat i nadále. 2

3 Velmi se osvědčilo zřízení Centra sportu při naší škole. Celkem se všech nabízených aktivit pravidelně zúčastňovalo přes 70% žáků (i ostatní kroužky) Určitě nadále budeme pokračovat v zapojování dětí do volno časových aktivit a v prevenci v rámci výuky /Rv, Ov, Př,Vkz,,, /Spolupracovat s NNO a ostatními odborníky pro prevenci SPJ./ B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE - apelovat na žáky v oblasti zdravého životního stylu zejména o škodlivosti kouření, alkoholu a jiných návykových látek - tolerance k ostatním žákům, jejich přednostem i záporům - snaha minimalizovat agresivní chování jedinců - zlepšit vztahy v třídních kolektivech - vytváření vztahu ke školnímu majetku a věcem všeobecně - zvýšit zájem a účast dětí v jednorázových školních i mimoškolních aktivitách - záškoláctví škola není jen o učení, jsou to i kamarádi a vrstevníci, se kterými se denně žák schází, komunikuje s nimi C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Dle nabídky Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Kurz ŠMP celoročně DVPP 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Počty pedagogických pracovníků Celkem: 21 Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé 2,5 2,5 0 Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI - představení ŠMP na třídních schůzkách dne , nástěnka u hl. vchodu 3

4 konzultační hodiny: každý čtvrtek sborovna, kabinet školních dílen veškeré další informace na webových stránkách školy: - informační tabule u vchodu do školy - nástěnka v 1. pavilonu školy - schránka důvěry - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů, - kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 1.Pojem šikana,vztahy ve třídě, kyberšikana Listopad- tř. Tř. učitel schůzky 2. Návykové a škodlivé látky Duben- tř. schůzky Tř. učitel 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Adaptační kurz žáků 6.A První den ve škole - soutěže, táborák: 1. třída Datum konání Vedoucí programu M. Petr, F. Oplatek Z. Kotounová, L. Panková, P. De Fantová Turistický kroužek na farmě v Sudoměřicích Výstava Č. Budějovice Vzdělání a řemeslo J. Radvanová, M. Dušková M. Petr 4

5 .Beseda o volbě povolání s pracovníkem Úřadu práce v Táboře Prezentace středních škol a učilišť, hotel Palcát Besedy s městskou policií Florbalový turnaj v Bernarticích Den otevřených dveří SUPŠ v Bechyni 4. A na dopravním hřišti v Táboře 4. B na dopravním hřišti v Táboře září duben M. Petr MP Bechyně M. Petr M. Petr Automotoklub Malý Jordán 5

6 Školní turnaj ve florbalu O pohár starosty města Bechyně florbalový turnaj Předškolák 1, 2, 3, 4,,Vánoční a Velikonoční dílničky LVVZ 2. STUPEŇ Konzultační odpoledne pro rodiče Bechyňská veverka soutěž ve šplhu Přebor školy v šachu Bechyňská laťka soutěž ve skoku vysokém Školní kolo dopravní soutěže Školní kolo recitační soutěže Okresní kolo soutěže mladých cyklistů Říjen, listopad, prosinec, leden Prosinec, březen Duben 2013 Únor 2013 Duben 2013 Únor 2013 Květen 2013 M. Petr M. Petr Učitelé 1. stupně Členové výboru SRPDŠ, rodiče, vychovatelky škol. Družiny J. Pazourek, učitelé tv. Vedení školy, učitelé Učitelé tv. Š. Bernáth Učitelé tv. M. Petr Městská policie F. Oplatek M. Borková M. Petr Školní lehkoatletická olympiáda Školní akademie žáků 9. třídy Slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. ročníku Květen 2013 Červen 2013 Učitelé a vedení obou základních škol F. Oplatek Vedení školy, městský úřad III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. stupeň : oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity : komunikace, sociální dovednosti : kolektivní soužití : vnímání jedince jako osobnost- kladné i záporné stránky - prostřednictvím třídních učitelů a učitelů v jednotlivých vyučovacích hodinách - v rámci různých krátkodobých i dlouhodobých projektů - kroužky, volnočasové aktivity, centrum sportu, ZUŠ, tělovýchovná jednota - školní družina - spolupráce s městskou policií 6

7 2. stupeň : oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity : oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), : oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), : oblast rodinné a občanské výchovy, : oblast sociálně-právní. -práce třídních učitelů - diskuse v rámci občanské, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví na škole - kroužky, zájmové útvary - dlouhodobé i krátkodobé projekty/ spolupráce s policií, lékaři, - práce ve skupinách - spolupráce s odborníky / lékaři, policie, PPP/ 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 1. stupeň : osobní představení ve třídách 2. stupeň : osobní představení v hodinách fyziky, rodinné výchovy konzultační hodiny: každý čtvrtek sborovna, kabinet školních dílen veškeré další informace na webových stránkách školy: schránka důvěry 1. pavilon nástěnka ŠMP 1. pavilon osobní schůzka kdykoliv při výskytu problému témata : školní násilí, šikana ze strany vrstevníků i starších spolužáků násilí doma i ve škole, ve volném čase ohrožení ze strany školy, rodiny výskyt, požívání a distribuce návykových látek, zejména alkohol, tabák, omamné látky sexuální a jiné zneužívání jiná nebezpečí pro zdravý vývoj dítěte Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. 7

8 1., 2., 3. ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy / návštěva městského Prvouka strážníka p. Kabelky, přechody pro chodce, bezpečnost na komunikacích../ Prvouka Dramatická výchova 3. ročník Tělesná výchova 3. ročník Prvouka 3. r. Naučit schopnosti klást otázky Uplatňovat svůj názor Vysvětlit škodlivost kouření Zásady vzájemné komunikace dětí a dospělých. Rozvoj komunikativních dovedností, učení kooperace Řešení problémů, zvyšování sebevědomí a sebepojetí, rozvoj empatie- forma. Dramatické hry a cvičení, příběhové drama, strukturované drama, lekce na básně, pohádky Pomoc druhému, vzájemné naslouchání, neotvírat cizím lidem, vyčlenění jedince, podržení slibu, zodpovědnost, tolerance odlišností, přátelství mezi různými etniky, chování ke starým lidem, návykové látky, šikana Názvy aktivit: Noční les, Opice a pan kocour, O vlkovi a kůzlátkách, O Smolíčkovi, Schovávaná, Čarodějův učeň, Veverka a dikobraz, O pyšné sově, Faustův dům, Chlapec a velryba, Příliš drahá nosítka, Adam v nesnázích Kurz plavání - prožitková pedagogika, Sebepoznávání, vzájemná komunikace, hry, rozvoj tělesné a duševní zdatnosti, orientace a zvykání na jiné prostředí i kamarády Domov-ochrana před lidmi, místní bezpečí Škola podpora a rozvoj kladných povahových vlastností Učitel Z. Kotounová L. Panková Městská policie Uč.1.stupě, F. Oplatek Učitelé 1. stupně, vychovatelky školní družiny J. Fišerová J.Morkes 4. ročník Vyučovaný předmět Přírodověda, vlastivěda Čj, M, Dv Tv Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy ( návštěva městského J. Fišerová strážníka p. Halamy, p. Kabelky) přechody pro chodce, bezpečnost F. na komunikacích, beseda o návykových látkách.. Oplatek, J. Vašicová Rozvíjení schopnosti uplatňovat vlastní názor, učení vzájemné F. Oplatek pomoci a vyrovnání se s neúspěchem Výchova ke zdraví, komunikaci, zvyšování fyz. kondice, lásky ke M. Petr sportu Kurz plavání - prožitková pedagogika. J. Sebepoznávání, vzájemná komunikace, hry, rozvoj tělesné a Vašicová, duševní zdatnosti, orientace a zvykání na jiné prostředí F. Oplatek i kamarády vychovatelky školní družiny 8

9 5. ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Realizátor Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy / návštěva městského strážníka p. Halamy, přechody pro chodce, bezpečnost na komunikacích../ Rozvoj spolupráce, zvyšování sebedůvěry, forma rozhovorů, vzájemné pomoci 6. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Výchova ke zdraví- zdravý životní styl-projekt- sportovní utkání, beseda s lékařem - dietoložka, nástěnky Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Multikulturní výchova- náboženství, báje, mýty Tv-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Rozvoj komunikativních dovedností, učení kooperace Řešení problémů, zvyšování sebevědomí a sebepojetí, rozvoj empatie- forma. Slohová průprava, dram. hry, práce s literárními texty Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Městská policie J. Vašicová P.DeFantová Realizátor J. Radvanová, Vojenská policie. F.Oplatek Učitelé Tv F. Oplatek 7. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prevence závislosti návykových látek, řešení stresu, schopnost vyjádřit svůj vlastní názor Výchova ke zdraví- zdravý životní styl-projekt- sportovní utkání, nástěnky Realizátor J. Radvanová, J. Radvanová, Učitelé Tv 9

10 Tv.-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Negativní vlivy kouření, alkoholu- beseda, projekce Kyberšikana Ov.-rodina- rodinné a mezilidské vztahy, vzájemná pomoc, rovné postavení muže a ženy majetek a bohatství-ochrana osobního a rodinného majetku, sociální spravedlnost Vkz-týrání a zneužívání dětí Učitelé Tv J. Pekař J. Fišerová J. Radvanová 8. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Abeceda lidské sexuality- videoprojekce Tv-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Ov-tolerance v lidské společnosti, Řešení problémových situací- návykové látky, šikana, xenofobie, narušené rodinné vztahy, vliv médií na život, vliv náboženství Formy- strukturovaná dramata, hra v roli. Rasová diskriminace, útlak menšin v mnohonárodnostních státech Uplatnění ve společnosti, vznik států, současnost. Forma: práce ve dvojicích, skupinách Vkz-komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, Realizátor J. Radvanová, Učitelé Tv. M. Petr F. Oplatek J. Pazourek J. Radvanová 9. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Abeceda lidské sexuality- videoprojekce Ch- zneužití léků Tv-zvyšování fyzické zdatnosti a získávání určité dovednosti, budování správného životního stylu Ov, Rv volba povolání- nová škola, nový kolektiv, nové místo, adaptace na nový život- Rasová diskriminace, útlak menšin v mnohonárodnostních státech Uplatnění ve společnosti, vznik států, současnost. Forma: práce ve dvojicích, skupinách Vkz-předčasná sexuální zkušenost a její rizika, choroby přenosné pohlavním stykem Realizátor J. Radvanová, J. Radvanová Učitelé Tv, M. Petr J. Pazourek M. Petr J. Radvanová Hodiny občanské výchovy, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Zvyšování sebevědomí žáků Objektivní hodnocení svých schopností 10

11 Schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor- besedy na aktuální témata Řešení stresu Zdravý životní styl projekt, beseda Programy zaměřené na prevenci závislosti- videa, besedy Volba povolání Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě SPJ který bude řešen: Výskyt a zneužívání tabáku Jak byla situace zjištěna:diskuse mezi pedagogy o využívání volného času některými jedinci, informační dopis městské policie-potulování po městě, kouření na veřejnosti, ničení městského majetku Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: třídní učitel, ŠMP, Kdy bude situace řešena: průběh školního roku, třídní schůzky SRPDŠ S použitím jakých metod bude intervence vedena: rozhovor, diskuse, přednáška, projektové dny Způsob ověření efektivity intervence: menší výskyt těchto nešvarů žáků na veřejnosti, spolupráce s městskou i státní policií Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor Kyberšikana Dle tříd J. Pekař Škodlivost návykových látek Prosinec Učitelé Rv, Vkz a Ov Dopravní značení, kolo, bezpečně na silnici Říjen, duben Městská policie obvodní oddělení Policie ČR Projektové dny Celoročně Právní vědomí mládeže Zábavná pyrotechnika Bezpečnost na silnicích Prosinec 2012 Březen 2013 Městská policie obvodní oddělení Policie ČR 11

12 2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky Název aktivity, akce, kroužku Florbal 1. stupeň Florbal 2. stupeň Sportovní hry 1. stupeň Sportovní hry - košíková, Dramatický kroužek Keramický kroužek Angličtina hrou Šikovné ruce Kondiční posilování Orientální tanec Šachový kroužek Florbalové turnaje Šachový přebor škol Kroužky při školním klubu ZŠ Libušina Vaření Turistický kroužek IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Datum nebo frekvence konání 2x týdně 4x týdně 2x týdně 2x týdně 2x týdně Prázdniny 1x za rok Vedoucí programu M. Petr M. Petr S. Ingrová J. Krejčová F. Oplatek p. D. Půlpytlová J. Vašicová p. D. Langerová J. Pazourek L. Panková Ing. Š. Bernáth M. Petr Ing. Š. Bernáth J. Radvanová J. Radvanová Výchovně poznávací a rekreační pobyt žáků a rodičů v Itálii Návštěvy výstav, galerií, vánoční a velikonoční tradice Pomoc žáků při výzdobě a úpravách školy a školního okolí Poslední zvonění žáků 9. ročníku Divadelní představení dramatického kroužku naší školy pod vedením F. Oplatka pro žáky i širokou veřejnost V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Městská policie Bechyně p. Halama, p. Kabelka Novodvorská, tel Policie ČR Mě.Ú. Bechyně, odbor p. Fišerová soc. věcí Mě.Ú. Týn nad Vltavou p. Cíchová Dětský lékaři Mudr. Z. Mikulášová Mudr. J. Trucová PPP Tábor IPS Tábor MŠ Jahůdka J. Bláhová Psotová p.dana Turečková

13 VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA Evidence SPJ je uložena u ŠMP a výchovného poradce M. Petra / neomluvené hodiny, zápisy z prospěchových a výchovných komisí, zápisy se setkání s rodiči, zprávy z kontrolních vyšetření z PPP, kopie vzdělávacích plánů integrovaných žáků, VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Podpis ředitele/ředitelky školy 13

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více