Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012 z Platnost od

2 Tato 1.změna byla vytvořena z důvodu posílení hodinových dotací o chov zvířat v odborném výcviku a naopak snížení dotací hodin v okruhu mechanizační prostředky. Změna logicky vyplynula ze zájmu dívek o daný obor (jejich zájem o chov zvířat). V předmětu Pěstování rostlin dochází k úpravě zařazení témat do ročníků. Ve škole se vyučuje anglický jazyk a německý jazyk. Žák Školního vzdělávacího programu Zemědělec, farmář si zvolí jeden z těchto jazyků, který bude studovat. Učební plán načetl oba jazyky (PC analogie programu Smile), ačkoli jsou označeny jako volitelné. Součet týdenních hodin učebního plánu je 96, nikoliv 102. Obdobně je uveden i součet ročníkového plánu, kde je jsou započteny také oba jazyky. V prvním ročníku je počet hodin 32 (v uč.pl.uvedeno 34), ve druhém ročníku 32 (v uč.pl.34) a ve třetím ročníku 33 (v uč.pl.uvedeno 35). Autoevaluace školy je specifikována v příloze programu. na konci školního vzdělávacího

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 24 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 35 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk-anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Stroje a zařízení Pěstování rostlin Chov zvířat 162 Strana 3 z 218

4 4.8.4 Motorová vozidla Ochrana rostlin Chov koní Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 210 Strana 4 z 218

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Motivační název: Farmář, farmářka Předkladatel: Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 IZO IČ Adresa Školská 105, Středokluy Ředitel Ing. Jindřich Burger Koordinátor Ing. Eva Čermáková Kontakty škola-sekretariát Telefon www Fax Zřizovatel: Název Krajský úřad Středočeského kraje IČ Kontakt Adresa Zborovská 11, Praha 5 Telefon Fax www Strana 5 z 218

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Zemědělec farmář Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od od Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Základní koncepcí školy je nabízet takové obory vzdělání, které požadují zaměstnavatelé v regionu. Škola školním vzdělávacím programem vychovává odborníky, kteří ovládají svoji profesi zemědělce - farmáře v oblasti pěstování, sklízení a expedici zahradnických produktů, zakládají a udržují sadovnické a krajinářské úpravy, pracují se zahradnickou technikou a udržují ji, vykonávají provozní činnosti, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, usilují o kvalitu své práce. Jsou připraveni se dále vzdělávat. Ovládají prvky komunikace se zákazníkem, zvládají informačně komunikační technologie, chovají se šetrně k životnímu prostředí. Po ukončení vzdělávání se dobře uplatňují na trhu práce. Tomu napomáhá také fakt, že jsme školou poblíž Prahy, kde je nízká nezaměstnanost. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: a) učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat b) učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován c) učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samotným úsudkem a osobní zodpovědností d) učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo Z důvodu této strategie je výuka orientována k - autodidaktickým metodám - sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování - metodám činnostně zaměřeného vyučování Strana 6 z 218

7 - důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení,k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky profese zemědělec - farmář. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech uzpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Příležitostně je využívána i interaktivní tabule. Jsou pořádány odborné exkurze na zemědělské farmy, výzkumného ústavu rostlin aj. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film,besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční zpívání, návštěvy divadel, kin,výstav). Průřezová témata jsou začleněna do školního vzdělávacího programu tak, jak odpovídají jednotlivým vzdělávacím oblastem. Jsou součástí vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Realizují se i prostřednictvím dalších aktivit školy - besedami, exkurzemi, praxí žáků, společenskými akcemi školy. V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21.století. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Organizace výuky Délka školního vzdělávacího programu je tři roky. Délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů (ve 3. ročníku 39 týdnů). Minimální počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální je 35 za 1 rok. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v denní formě vzdělávání v délce trvání 1 rok 32, maximální 35 za 1 rok. Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování. Teoretické a praktické vyučování se střídá po týdenních cyklech. Tělesná výchova je zařazena do týdnu teoretického vyučování v rozsahu 2 hodin. Strana 7 z 218

8 Výuka k získání řidičského oprávnění se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole a její obsah je dán platnými předpisy, pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění. Školní vzdělávací program nabízí výuku jednoho volitelného cizího jazyka (anglický jazyk/ německý jazyk). Časová dotace je 2 hodiny týdně (4 hodiny v teoretickém vyučování). Žák může zvolit jeden z těchto jazyků, který navazuje na jazyk, který se učil na ZŠ, pouze v případě, že je dostatečný počet žáků pro výuku daného jazyka. V opačném případě určí jazyk, který bude vyučován, ředitel školy. Teoretická výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (např. jazyková učebna, ICT učebny). Při příznivém počasí v jarních a podzimních měsících je pro výuku vhodně využíván také vymezený prostor školní zahrady. Odborný výcvik se uskutečňuje v odborné učebně, ve školním areálu, v dílnách a na soukromých farmách v blízkém okolí. Odborný výcvik zajišťují učitelé odborného výcviku. Organizuje se v souladu s platnými právními předpisy. Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů za celou dobu vzdělávání je vykonávána v době školních prázdnin po 2. ročníku. Žák takto nacvičuje činnosti, které nelze v dostatečném rozsahu realizovat ve školním roce (sklizňové práce). Svoji praxi doloží učiteli odborného výcviku potvrzením o vykonané praxi ve stanoveném rozsahu na začátku školního roku. Učitelé organizují pro žáky besedy s odborníky a odborné exkurze. Výuka je uzpůsobena materiálním a personálním podmínkám školy. Žáci se podílejí na organizování výstav místních spolků (kaktusářský spolek, spolek chovatelů drobných hospodářských zvířat aj.), prodejních výstavách zahradnických dekorací. Pro žáky místní základní a mateřské školy organizujeme dětský den, pořádáme sportovní utkání mezi třídami. Způsob hodnocení Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Hodnocení je prováděno na základě ústního zkoušení, písemných prací, didaktických testů, seminárních prací, individuálních a skupinových prezentací a osobnímu přístupu k výuce. Kritéria hodnocení jsou žákům předem známa. Chyba je chápána jako přirozený jev, se kterým se musí dále pracovat. V hodinách je dáván prostor pro sebehodnocení žáků. Hodnocení je motivační, informativní a výchovné. Jeho pravidla jsou přílohou školního řádu. Specifika hodnocení jsou uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. V praktických činnostech jsou žáci hodnoceni na základě přístupu k práci, své zručnosti, úrovní splněného úkolu a výrobku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pojem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáka se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou individuálně integrování do tříd. Ze strany učitelů je maximálně respektována individualita žáka a jeho potřeby. Současně je budován pozitivní vztah k rodičům těchto žáků, kteří jsou zapojováni do řešení případných problémů. V rámci kolektivu se nám postupně daří měnit pohled na tyto žáky ve smyslu odklonu od negativního popisu jejich neschopnosti směrem ke zdůrazňování jejich výkonů a aplikaci modelu řešení celé problematiky. Strana 8 z 218

9 U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií aj.) jsou uzpůsobovány metody, formy výuky a způsoby hodnocení vždy dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Metody práce se žáky se specifickou poruchou učení a jejich hodnocení - dodatečné vysvětlení učiva a jeho zjednodušení - dodatečné vysvětlení zadání práce písemného charakteru, popř. jednotlivých částí práce - dostatek času na vypracování - během hodnocení všech oblastí předmětu přihlédnutí ke stupni dané poruchy učení - ocenění snahy a zájmu - poskytování pozitivní zpětné vazby U žáků se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylanta aj.) spolupracujeme se sociálními pracovníky a jinými odborníky, volíme vhodné výchovné prostředky, věnujeme péči osvojení si českého jazyka, seznamujeme žáky s kulturními zvyklostmi a tradicemi a s principy demokracie. Především těmto žákům umožňujeme kopírování učebních materiálů ve škole. Soustavnou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů. Přes třídní učitele a výchovného poradce (ředitel školy) pomáháme řešit problémy těchto žáků (pohovory se žáky, pomoc s učením aj.). Mimořádně nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky a podporovat je. Jedná se většinou o žáky s výrazným zájmem o obor, kteří svými dovednostmi převyšují ostatní žáky. Projevují se vysokou motivací, jsou cílevědomí a kreativní. Proto je jim umožněno studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé se jim věnují ve svých konzultačních hodinách, jsou nominováni do různých tvůrčích soutěží. Ředitel školy může za podmínek daných školským zákonem přeřadit individuálně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti, především školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žáci jsou s pravidly BOPZ a školním řádem seznámeni vždy první den školního roku ( zápis v třídní knize). Pravidla BOZP jsou stanovena v provozním řádu učeben. Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (exkurze, divadelní a filmové představení, tělovýchovné akce, kurzy, odborné praxe apod.), jsou žáci zvlášť instruováni příslušnými vyučujícími či dozorem. V prostorách určených pro vyučování jsou zajišťovány podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Žáci jsou důkladně a průkazně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy. Je používáno technické vybavení,, které odpovídá bezpečnostním normám a protipožárním předpisům. V odborném výcviku jsou používány ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů a je vykonáván stanovený dozor. Stupně dozoru: Práce pod dozorem: Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOPZ a pracovního postupu. Tato osoba musí všechny místa zrakově obsáhnout Strana 9 z 218

10 tak, aby mohla zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo ohrožení zdraví. Práce pod dohledem: Osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště žáků před zahájením práce a pokud všechna místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností zástupce ředitele školy pro praktické vyučování v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní. Pravidelně jsou prováděny kontroly stavu objektů v areálu školy. Je vedena prevence před násilím, šikanou a jinými společensko negativními jevy v hodinách základů společenských věd, zdravotní a rodinné výchově aj. formou diskuzí, pohovorů, modelových situací, přednášek a filmů. Soustavně je zlepšováno pracovní prostředí (v závislosti na finančních možnostech školy) a pracovní podmínky podporující zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21.století. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: Do prvního ročníku školního vzdělávacího programu Zemědělec-farmář jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Jsou přijímáni i žáci se se zdravotním znevýhodněním (SVP) a žáci ze zvláštních škol s výrazným zájmem o obor. Přijímací řízení se řídí platnými předpisy. Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínky jsou zveřejněny rovněž způsobem umožňující dálkový přístup. Od začátku platnosti ŠVP, tj. pro školní rok 2009/2010, budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě následujících kritérií: - zájem o obor - přihláška ke vzdělávání - zdravotní způsobilost posouzená a potvrzená lékařem (potvrzená na přihlášce) Nedoporučuje se, aby se do oboru hlásili žáci s poruchami omezující funkci nosného a pohybového ústrojí a chronickým alergickým onemocněním. Ve školním roce 2009/2010 bude otevřena 1 třída 3letého učebního oboru (maximálně 10 žáků). Způsob ukončení vzdělání Způsob ukončení vzdělání se řídí platnými předpisy (Zákon 561/2004 Sb.a příslušné další platné předpisy). Žák získá střední vzdělání s výučním listem. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání středního vzdělání s výučním listem. Organizace závěrečné zkoušky se řídí aktuálními platnými předpisy. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím Strana 10 z 218

11 programem Zemědělec,farmář a ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo pro výkon povolání. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Strana 11 z 218

12 2.3 Charakteristika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 poslancem za Agrární stranu Stanislavem Kubrem (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí několik učebních oborů, obor studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky je školou veřejnou, jejímž zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 6749/06-21 s účinností od je ve školském rejstříku zapsaná jako Střední škola. Nejvyšší povolený počet žáků je 463. Obory vzdělávání denní forma vzdělávání: M/01 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání (nástavbové studium) H/01 Zahradník H/003 Provoz služeb H/01 Zemědělec-farmář dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (tříleté nástavbové studium) M/01 Veřejnosprávní činnost (pětileté studium) Vzdělávací, volnočasové, ubytovací možnosti a služby Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje, bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a ve správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč Strana 12 z 218

13 budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 10 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 multimediální učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 správní budova s kapacitou 4 učeben a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná k pronájmu (skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Teoretická výuka: probíhá v šestnácti učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou tři učebny. dvě učebny jsou VT, jedna učebna je uzpůsobena pro předmět technika administrativy, jedna učebna je jazyková, jedna učebna multimediální, interaktivní tabulí je vybavena jedna učebna, další učebna je připravena k instalování. Tělesná výchova je vyučována na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu školy i v tělocvičně Sokola Středokluky (dle dohody). Materiální vybavení všech učeben se odvíjí od finančních možností školy. Odorný výcvik školních vzdělávacích programů Zahradník a Zemědělec-farmář probíhá v areálu školy, na školní zahradě, v dílnách a odborných učebnách, dále na sjednaných pracovištích u sociálních partnerů. Odborná praxe ve vzdělávacím programu Veřejnosprávní činnost se uskutečňuje na obecních a městských úřadech, úřadech práce, finančních úřadech, v dalších správních organizacích, ve státních a v soukromých firmách na základě dohody o praxi. Výchova mimo vyučování: Domov mládeže zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců). Ubytovaní žáci ve volném čase využívají učebnu PC v budově ředitelství, sportovní aktivity jim umožňuje víceúčelové hřiště i učebna pohybové výchovy. K relaxaci a odpočinku slouží školní zahrada, kde jsou rozmístěny lavičky a stolky. V budově DM je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna. Škola provozuje vlastní autoškolu, která umožňuje žákům získat řidičské oprávnění typu B a T a tím zvýšit uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Významným prostorem školy je velká zahrada a parkovací prostory. V zahradě jsou umístěny dva skleníky, které využívají pro svoji činnost žáci v odborném výcviku ( střední vzdělání s výučním listem). Produkty jejich práce jsou využívány ve školní jídelně i pro prodej zaměstnancům a žákům i obyvatelům obce Středokluky. Některými produkty se žáci prezentují i při školních akcích ( Velikonoce trochu jinak, Vánoční čas, Dny otevřených dveří atd.) a především tvoří výzdobu interiérů všech budov. Žáci spolu s učiteli se zapojují do místního společenského života ve Středoklukách formou prodejních výstav zahradnických dekorací, zapojováním se do přípravy akcí pro děti a mládež (dětský den, karneval), organizováním sportovních utkání s místní základní školou, organizováním mikulášské nadílky pro mateřskou školu aj.. Strana 13 z 218

14 Škola se nachází v příjemném a udržovaném prostředí. Počtem žáků se řadí mezi školy menší, avšak se vzájemným vstřícným přístupem a rodinnou atmosférou. Vycházíme žákům maximálně vstříc ohledně dopravy do školy a ze školy, využíváním prostorů školy v době mimo vyučování i během vyučování. Uplatňujeme individuální a přátelský přístup k žákům se zájmen o jejich problémy a potřeby. Vedení školy a všichni učitelé usilují o předcházení šikany a její potírání, kladou důraz na etiku a takt ve vzájemných vztazích. Učitelé úspěšně pracují se žáky se zvláštními potřebami a poruchami učení. Koncem školního roku žáci společně se svými učiteli organizují tuzemské školní výlety, které slouží nejen k poznávání přírodních krás naší země, ale i k upevnění vzájemného vztahu mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Naše škola nejen vzdělává, ale také učí žáky být spolu a žít vedle sebe. Strana 14 z 218

15 2.4 Profil absolventa Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání v zemědělství. Absolventi se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu Podnikání a získat tak střední vzděláníí s maturitní zkouškou. Tím zvětší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Absolvent školního vzdělávacího programu Zemědělec - farmář ovládá základní druhy činností v zemědělské prvovýrobě, zejména základní zpracování půdy, přípravu půdy k setí a sázení, hnojení půdy různými druhy hnojiv, setí a sázení plodin, přepravu materiálu v zemědělství. V chovu zvířat připravuje krmiva a krmí jednotlivé kategorie a druhy hospodářských zvířat, ovládá ošetřování těchto zvířat. Je připraven starat se i o koně. Vykonává drobné opravy zemědělské techniky, ovládá ji, seřizuje.je připraven získat řidičské oprávnění typu T, B. Zná základy ekologického zemědělství. Pracuje tak, aby chránil životní prostředí, respektoval přírodní abnormality, chránil své zdraví a zdraví druhých a respektoval bezpečnostní a hygienické předpisy. Chápe zdraví jako nezbytnou součást života a životního uplatnění. Uvědomuje si škodlivost návykových látek, je veden ke zdravému životnímu stylu. Správně se vyjadřuje v mateřském jazyce, ovládá jeden cizí jazyk, ve kterém je schopen se dále vzdělávat. Ovládá práci na počítači, komunikuje v elektronické poště, informace vyhledává na internetu (zná jeho výhody i nebezpečnost). Způsob ukončení vzdělávání se řídí Zákonem č.561/2004 a příslušnými předpisy. Vzdělávání vede k dosažení středního vzdělání s výučním listem a ukončuje se závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro výkon povolání a další vzdělávání žáka. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence žák porozumí zadanému úkolu a řeší jej žák spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Strana 15 z 218

16 Komunikativní kompetence Dílčí kompetence žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování žák chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence kompetence k pracovnímu uplatnění sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu žák dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence žák má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady žák se orientuje v podnikání fyzických osob Matematické kompetence Dílčí kompetence žák využívá početní metody a chápe význam matematických operací Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence Strana 16 z 218

17 žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií žák komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace Odborné kompetence Vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin Dílčí kompetence žák provádí základní zpracování půdy, předseťovou přípravu a kultivaci půdy během vegetace žák aplikuje statková a průmyslová hnojiva žák seje hlavní druhy pěstovaných rostlin žák ošetřuje rostliny během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců žák sklízí, provádí posklizňovou úpravu a skladuje rostlinné produkty, hnojiva, chemikálie apod. žák rozlišuje ekologické zemědělství Vykonávat pracovní činnosti při chovu zvířat Dílčí kompetence žák při práci uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečuje pohodu zvířat (welfare) žák provádí ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat Využívat efektivně zemědělskou techniku, řídit motorová vozidla Dílčí kompetence žák obsluhuje, seřizuje a provádí běžnou údržbu a základní opravy zemědělské techniky žák je odborně připraven k řízení motorových vozidel skupiny T, B Vykonávat provozní činnosti Dílčí kompetence žák se orientuje v chodu farmy Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Strana 17 z 218

18 žák dbá a dodržujei základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence žák je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence žák chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Dílčí kompetence žák zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení žák nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Strana 18 z 218

19 2.5 Podmínky realizace ŠVP Popis materiálních a personálních podmínek realizace školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je realizován ve vlastních prostorách školy, vlastníkem je zřizovatel školy, tj. Středočeský kraj. Škola je oprávněna využívat a spravovat prostory školy na základě zřizovací listiny. Jedná se o tyto prostory: budova školy budova ředitelství budova dílen a odborného výcviku 2 budovy domova mládeže včetně školní jídelny areál školy včetně víceúčelového hřiště Výuka probíhá cca v šestnácti učebnách ( devět učeben je kmenových), které se nacházejí ve třech budovách areálu školy (podstatná část učeben je v budově školy). Popis učeben: učebna č. 1 vybavena interaktivní tabulí učebna č. 2 učebna výpočetní techniky s dvanácti počítači učebna č. 3 kmenová učebna učebna č. 5 učebna pro méně než 20 žáků učebna č. 6 jazyková učebna s televizorem a DVD přehrávačem učebna č. 7 kmenová učebna učebna č. 8 kmenová učebna učebna č. 9 kmenová učebna učebna č. 10 kmenová učebna učebna č. 11 vybavena dataprojektorem a počítačem Ve všech těchto učebnách je možnost připojení na internet. učebna pohybové výchovy vybavena horolezeckou stěnou, posilovacími stroji a dalším náčiním pro výuku tělesné výchovy učebna č. 12 učebna výpočetní techniky s dvanácti počítači učebna č. 13 učebna pro maximálně 20 žáků učebna č. 14 učebna odborného výcviku učebna č. 15 učebna pro maximálně 26 žáků učebna "klubovna" učebna pro maximálně 20 žáků učebna výživy slouží k výuce učebních oborů, je vybavena kuchyňkou (2x) a jídelnou učebna odívání slouží k výuce učebních oborů, je vybavena šicími stroji, speciálním obnitkovacím strojem, střihacím stolem dílny pro praktické vyučování jsou vybaveny příslušným nářadím, zahradnickými stroji, traktorem a uzpůsobeny pro vzdělávací oblasti odborného výcviku Strana 19 z 218

20 Kabinety učitelů jsou umístěny v budově školy vedle učeben (kabinet je vždy pro 2-4 učitele). Pět kabinetů je napojeno na server přes terminály s připojením na internet. Učitelé odborného výcviku programu Zahradník a Zemědělec-farmář mají společný kabinet v budově ředitelství. V prvním patře školy se nachází sborovna s kuchyňkou. Ve sborovně je umístěna kopírka pro potřeby výuky (je využívána nejen učiteli, ale především žáky). Tělesná výchova probíhá na víceúčelovém hřišti v areálu školy, na fotbalovém hřišti obce Středokluky a v učebně pohybové výchovy. Škola provozuje vlastní autoškolu k získání řidičského oprávnění. Autoškola vlastní osobní automobil, využívá odbornou učebnu v budově ředitelství. Kanceláře ekonomického úseku, ředitelna se nacházejí v budově ředitelství. Školní jídelna s kuchyní je v přízemí jedné ze dvou budov domova mládeže, kde jsou ubytováni žáci. Druhá budova domova mládeže je pronajímána k ubytování zájemců v rámci doplňkové činnosti školy. Kapacita domova mládeže je 60 lůžek. Prostorný areál školy je také využíván pro potřeby výuky v jarních a podzimních měsících ( prostor zahrady s lavicemi), pro výuku tělesné výchovy i pro relaxaci žáků v době přestávek a pro žáky ubytované na domově mládeže. Personální podmínky Školní vzdělávací program realizuje kolektiv pedagogických pracovníků školy (cca dvacetři učitelů, z toho cca 4 jsou učitelé odborného výcviku a dva vychovatelé). Patnáct učitelů splňuje odbornou kvalifikaci, čtyři učitelé si kvalifikaci doplňují, tři učitelé jsou v důchodovém věku. Správcem sítě je ICT specialista, který zároveň vyučuje výpočetní techniku. Preventistou sociálně patologických jevů je vyučující předmětu Právo, výchovné poradenství zajišťuje ředitel školy. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci si zvyšují své profesní znalosti a dovednosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) formou školení. Organizační podmínky Organizace a průběh středního vzdělávánní se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými právními předpisy. Teoretické vyučování probíhá podle aktuálního učebního plánu. Při výuce teoretických předmětů jsou žáci sloučeni do jedné třídy spolu se žáky vzdělávacího programu Zahradník a učebního oboru Provoz služeb. Na odborné předměty se třída dělí dle jednotlivých oborů. Výuka je střídavá (1 týden odborného výcviku a jeden týden teoretického vyučování). Státní program environmentálního vzdělávání je realizován v předmětu Ekologie, národní program Zdraví pro 21.století v předmětech zdravotní a rodinná výchova, biologie a tělesná výchova. Odborný výcvik probíhá v příslušných učebnách odborného výcviku, v dílnách, na školní zahradě a na smluvních pracovištích u sociálních partnerů. Během školního roku jsou organizovány odborné jednodenní exkurze, které jsou v kompetenci učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Učitelé jazykového vzdělávání zajištují divadelní a filmová představení, popř. besedy. V oblasti Vzdělávání pro zdraví je organizován koncem školního roku sportovní den, ve kterém se třídy vzájemně utkávají ve fotbale, vybíjené a stolním tenisu a vykonávají nácvik první Strana 20 z 218

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PĚSTOVÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PĚSTOVÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 41-52-E/01 PĚSTOVÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PĚSTOVÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PĚSTOVÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 41-52-E/01 PĚSTOVÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 23-51-H/01 Strojní mechanik 23-51-H/01Strojní mechanik Verze první z 14. 02. 2013 Platnost 1.9.2013 Obor bude

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-52-H/01 Zahradník Zahradník,zahradnice 41-52-H/01Zahradník Verze první, č.j.500/09 z 06. 05. 2009 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce

Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce Zaměření: Zednické práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-67-E/01 Zednické práce Motivační název Zednické práce Platnost od

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-51-E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-52-H/01 Zahradník Zahradník,zahradnice 41-52-H/01Zahradník Verze první, č.j.500/09 z 06. 05. 2009 Platnost

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 68-41-M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejná správa 68-43-M/01Veřejnosprávní činnost Verze Verzi první, č.j.499/09

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více