Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012 z Platnost od

2 Tato 1.změna byla vytvořena z důvodu posílení hodinových dotací o chov zvířat v odborném výcviku a naopak snížení dotací hodin v okruhu mechanizační prostředky. Změna logicky vyplynula ze zájmu dívek o daný obor (jejich zájem o chov zvířat). V předmětu Pěstování rostlin dochází k úpravě zařazení témat do ročníků. Ve škole se vyučuje anglický jazyk a německý jazyk. Žák Školního vzdělávacího programu Zemědělec, farmář si zvolí jeden z těchto jazyků, který bude studovat. Učební plán načetl oba jazyky (PC analogie programu Smile), ačkoli jsou označeny jako volitelné. Součet týdenních hodin učebního plánu je 96, nikoliv 102. Obdobně je uveden i součet ročníkového plánu, kde je jsou započteny také oba jazyky. V prvním ročníku je počet hodin 32 (v uč.pl.uvedeno 34), ve druhém ročníku 32 (v uč.pl.34) a ve třetím ročníku 33 (v uč.pl.uvedeno 35). Autoevaluace školy je specifikována v příloze programu. na konci školního vzdělávacího

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 24 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 35 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk-anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Stroje a zařízení Pěstování rostlin Chov zvířat 162 Strana 3 z 218

4 4.8.4 Motorová vozidla Ochrana rostlin Chov koní Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 210 Strana 4 z 218

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Motivační název: Farmář, farmářka Předkladatel: Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 IZO IČ Adresa Školská 105, Středokluy Ředitel Ing. Jindřich Burger Koordinátor Ing. Eva Čermáková Kontakty škola-sekretariát Telefon www Fax Zřizovatel: Název Krajský úřad Středočeského kraje IČ Kontakt Adresa Zborovská 11, Praha 5 Telefon Fax www Strana 5 z 218

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Zemědělec farmář Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od od Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Základní koncepcí školy je nabízet takové obory vzdělání, které požadují zaměstnavatelé v regionu. Škola školním vzdělávacím programem vychovává odborníky, kteří ovládají svoji profesi zemědělce - farmáře v oblasti pěstování, sklízení a expedici zahradnických produktů, zakládají a udržují sadovnické a krajinářské úpravy, pracují se zahradnickou technikou a udržují ji, vykonávají provozní činnosti, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, usilují o kvalitu své práce. Jsou připraveni se dále vzdělávat. Ovládají prvky komunikace se zákazníkem, zvládají informačně komunikační technologie, chovají se šetrně k životnímu prostředí. Po ukončení vzdělávání se dobře uplatňují na trhu práce. Tomu napomáhá také fakt, že jsme školou poblíž Prahy, kde je nízká nezaměstnanost. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: a) učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat b) učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován c) učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samotným úsudkem a osobní zodpovědností d) učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo Z důvodu této strategie je výuka orientována k - autodidaktickým metodám - sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování - metodám činnostně zaměřeného vyučování Strana 6 z 218

7 - důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení,k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky profese zemědělec - farmář. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech uzpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Příležitostně je využívána i interaktivní tabule. Jsou pořádány odborné exkurze na zemědělské farmy, výzkumného ústavu rostlin aj. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film,besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční zpívání, návštěvy divadel, kin,výstav). Průřezová témata jsou začleněna do školního vzdělávacího programu tak, jak odpovídají jednotlivým vzdělávacím oblastem. Jsou součástí vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Realizují se i prostřednictvím dalších aktivit školy - besedami, exkurzemi, praxí žáků, společenskými akcemi školy. V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21.století. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Organizace výuky Délka školního vzdělávacího programu je tři roky. Délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů (ve 3. ročníku 39 týdnů). Minimální počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální je 35 za 1 rok. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v denní formě vzdělávání v délce trvání 1 rok 32, maximální 35 za 1 rok. Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování. Teoretické a praktické vyučování se střídá po týdenních cyklech. Tělesná výchova je zařazena do týdnu teoretického vyučování v rozsahu 2 hodin. Strana 7 z 218

8 Výuka k získání řidičského oprávnění se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole a její obsah je dán platnými předpisy, pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění. Školní vzdělávací program nabízí výuku jednoho volitelného cizího jazyka (anglický jazyk/ německý jazyk). Časová dotace je 2 hodiny týdně (4 hodiny v teoretickém vyučování). Žák může zvolit jeden z těchto jazyků, který navazuje na jazyk, který se učil na ZŠ, pouze v případě, že je dostatečný počet žáků pro výuku daného jazyka. V opačném případě určí jazyk, který bude vyučován, ředitel školy. Teoretická výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (např. jazyková učebna, ICT učebny). Při příznivém počasí v jarních a podzimních měsících je pro výuku vhodně využíván také vymezený prostor školní zahrady. Odborný výcvik se uskutečňuje v odborné učebně, ve školním areálu, v dílnách a na soukromých farmách v blízkém okolí. Odborný výcvik zajišťují učitelé odborného výcviku. Organizuje se v souladu s platnými právními předpisy. Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů za celou dobu vzdělávání je vykonávána v době školních prázdnin po 2. ročníku. Žák takto nacvičuje činnosti, které nelze v dostatečném rozsahu realizovat ve školním roce (sklizňové práce). Svoji praxi doloží učiteli odborného výcviku potvrzením o vykonané praxi ve stanoveném rozsahu na začátku školního roku. Učitelé organizují pro žáky besedy s odborníky a odborné exkurze. Výuka je uzpůsobena materiálním a personálním podmínkám školy. Žáci se podílejí na organizování výstav místních spolků (kaktusářský spolek, spolek chovatelů drobných hospodářských zvířat aj.), prodejních výstavách zahradnických dekorací. Pro žáky místní základní a mateřské školy organizujeme dětský den, pořádáme sportovní utkání mezi třídami. Způsob hodnocení Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Hodnocení je prováděno na základě ústního zkoušení, písemných prací, didaktických testů, seminárních prací, individuálních a skupinových prezentací a osobnímu přístupu k výuce. Kritéria hodnocení jsou žákům předem známa. Chyba je chápána jako přirozený jev, se kterým se musí dále pracovat. V hodinách je dáván prostor pro sebehodnocení žáků. Hodnocení je motivační, informativní a výchovné. Jeho pravidla jsou přílohou školního řádu. Specifika hodnocení jsou uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. V praktických činnostech jsou žáci hodnoceni na základě přístupu k práci, své zručnosti, úrovní splněného úkolu a výrobku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pojem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáka se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou individuálně integrování do tříd. Ze strany učitelů je maximálně respektována individualita žáka a jeho potřeby. Současně je budován pozitivní vztah k rodičům těchto žáků, kteří jsou zapojováni do řešení případných problémů. V rámci kolektivu se nám postupně daří měnit pohled na tyto žáky ve smyslu odklonu od negativního popisu jejich neschopnosti směrem ke zdůrazňování jejich výkonů a aplikaci modelu řešení celé problematiky. Strana 8 z 218

9 U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií aj.) jsou uzpůsobovány metody, formy výuky a způsoby hodnocení vždy dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Metody práce se žáky se specifickou poruchou učení a jejich hodnocení - dodatečné vysvětlení učiva a jeho zjednodušení - dodatečné vysvětlení zadání práce písemného charakteru, popř. jednotlivých částí práce - dostatek času na vypracování - během hodnocení všech oblastí předmětu přihlédnutí ke stupni dané poruchy učení - ocenění snahy a zájmu - poskytování pozitivní zpětné vazby U žáků se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylanta aj.) spolupracujeme se sociálními pracovníky a jinými odborníky, volíme vhodné výchovné prostředky, věnujeme péči osvojení si českého jazyka, seznamujeme žáky s kulturními zvyklostmi a tradicemi a s principy demokracie. Především těmto žákům umožňujeme kopírování učebních materiálů ve škole. Soustavnou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů. Přes třídní učitele a výchovného poradce (ředitel školy) pomáháme řešit problémy těchto žáků (pohovory se žáky, pomoc s učením aj.). Mimořádně nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky a podporovat je. Jedná se většinou o žáky s výrazným zájmem o obor, kteří svými dovednostmi převyšují ostatní žáky. Projevují se vysokou motivací, jsou cílevědomí a kreativní. Proto je jim umožněno studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé se jim věnují ve svých konzultačních hodinách, jsou nominováni do různých tvůrčích soutěží. Ředitel školy může za podmínek daných školským zákonem přeřadit individuálně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti, především školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žáci jsou s pravidly BOPZ a školním řádem seznámeni vždy první den školního roku ( zápis v třídní knize). Pravidla BOZP jsou stanovena v provozním řádu učeben. Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (exkurze, divadelní a filmové představení, tělovýchovné akce, kurzy, odborné praxe apod.), jsou žáci zvlášť instruováni příslušnými vyučujícími či dozorem. V prostorách určených pro vyučování jsou zajišťovány podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Žáci jsou důkladně a průkazně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy. Je používáno technické vybavení,, které odpovídá bezpečnostním normám a protipožárním předpisům. V odborném výcviku jsou používány ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů a je vykonáván stanovený dozor. Stupně dozoru: Práce pod dozorem: Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOPZ a pracovního postupu. Tato osoba musí všechny místa zrakově obsáhnout Strana 9 z 218

10 tak, aby mohla zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo ohrožení zdraví. Práce pod dohledem: Osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště žáků před zahájením práce a pokud všechna místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností zástupce ředitele školy pro praktické vyučování v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní. Pravidelně jsou prováděny kontroly stavu objektů v areálu školy. Je vedena prevence před násilím, šikanou a jinými společensko negativními jevy v hodinách základů společenských věd, zdravotní a rodinné výchově aj. formou diskuzí, pohovorů, modelových situací, přednášek a filmů. Soustavně je zlepšováno pracovní prostředí (v závislosti na finančních možnostech školy) a pracovní podmínky podporující zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21.století. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: Do prvního ročníku školního vzdělávacího programu Zemědělec-farmář jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Jsou přijímáni i žáci se se zdravotním znevýhodněním (SVP) a žáci ze zvláštních škol s výrazným zájmem o obor. Přijímací řízení se řídí platnými předpisy. Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínky jsou zveřejněny rovněž způsobem umožňující dálkový přístup. Od začátku platnosti ŠVP, tj. pro školní rok 2009/2010, budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě následujících kritérií: - zájem o obor - přihláška ke vzdělávání - zdravotní způsobilost posouzená a potvrzená lékařem (potvrzená na přihlášce) Nedoporučuje se, aby se do oboru hlásili žáci s poruchami omezující funkci nosného a pohybového ústrojí a chronickým alergickým onemocněním. Ve školním roce 2009/2010 bude otevřena 1 třída 3letého učebního oboru (maximálně 10 žáků). Způsob ukončení vzdělání Způsob ukončení vzdělání se řídí platnými předpisy (Zákon 561/2004 Sb.a příslušné další platné předpisy). Žák získá střední vzdělání s výučním listem. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání středního vzdělání s výučním listem. Organizace závěrečné zkoušky se řídí aktuálními platnými předpisy. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím Strana 10 z 218

11 programem Zemědělec,farmář a ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo pro výkon povolání. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Strana 11 z 218

12 2.3 Charakteristika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 poslancem za Agrární stranu Stanislavem Kubrem (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí několik učebních oborů, obor studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky je školou veřejnou, jejímž zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 6749/06-21 s účinností od je ve školském rejstříku zapsaná jako Střední škola. Nejvyšší povolený počet žáků je 463. Obory vzdělávání denní forma vzdělávání: M/01 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání (nástavbové studium) H/01 Zahradník H/003 Provoz služeb H/01 Zemědělec-farmář dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (tříleté nástavbové studium) M/01 Veřejnosprávní činnost (pětileté studium) Vzdělávací, volnočasové, ubytovací možnosti a služby Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje, bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a ve správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč Strana 12 z 218

13 budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 10 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 multimediální učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 správní budova s kapacitou 4 učeben a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná k pronájmu (skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Teoretická výuka: probíhá v šestnácti učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou tři učebny. dvě učebny jsou VT, jedna učebna je uzpůsobena pro předmět technika administrativy, jedna učebna je jazyková, jedna učebna multimediální, interaktivní tabulí je vybavena jedna učebna, další učebna je připravena k instalování. Tělesná výchova je vyučována na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu školy i v tělocvičně Sokola Středokluky (dle dohody). Materiální vybavení všech učeben se odvíjí od finančních možností školy. Odorný výcvik školních vzdělávacích programů Zahradník a Zemědělec-farmář probíhá v areálu školy, na školní zahradě, v dílnách a odborných učebnách, dále na sjednaných pracovištích u sociálních partnerů. Odborná praxe ve vzdělávacím programu Veřejnosprávní činnost se uskutečňuje na obecních a městských úřadech, úřadech práce, finančních úřadech, v dalších správních organizacích, ve státních a v soukromých firmách na základě dohody o praxi. Výchova mimo vyučování: Domov mládeže zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců). Ubytovaní žáci ve volném čase využívají učebnu PC v budově ředitelství, sportovní aktivity jim umožňuje víceúčelové hřiště i učebna pohybové výchovy. K relaxaci a odpočinku slouží školní zahrada, kde jsou rozmístěny lavičky a stolky. V budově DM je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna. Škola provozuje vlastní autoškolu, která umožňuje žákům získat řidičské oprávnění typu B a T a tím zvýšit uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Významným prostorem školy je velká zahrada a parkovací prostory. V zahradě jsou umístěny dva skleníky, které využívají pro svoji činnost žáci v odborném výcviku ( střední vzdělání s výučním listem). Produkty jejich práce jsou využívány ve školní jídelně i pro prodej zaměstnancům a žákům i obyvatelům obce Středokluky. Některými produkty se žáci prezentují i při školních akcích ( Velikonoce trochu jinak, Vánoční čas, Dny otevřených dveří atd.) a především tvoří výzdobu interiérů všech budov. Žáci spolu s učiteli se zapojují do místního společenského života ve Středoklukách formou prodejních výstav zahradnických dekorací, zapojováním se do přípravy akcí pro děti a mládež (dětský den, karneval), organizováním sportovních utkání s místní základní školou, organizováním mikulášské nadílky pro mateřskou školu aj.. Strana 13 z 218

14 Škola se nachází v příjemném a udržovaném prostředí. Počtem žáků se řadí mezi školy menší, avšak se vzájemným vstřícným přístupem a rodinnou atmosférou. Vycházíme žákům maximálně vstříc ohledně dopravy do školy a ze školy, využíváním prostorů školy v době mimo vyučování i během vyučování. Uplatňujeme individuální a přátelský přístup k žákům se zájmen o jejich problémy a potřeby. Vedení školy a všichni učitelé usilují o předcházení šikany a její potírání, kladou důraz na etiku a takt ve vzájemných vztazích. Učitelé úspěšně pracují se žáky se zvláštními potřebami a poruchami učení. Koncem školního roku žáci společně se svými učiteli organizují tuzemské školní výlety, které slouží nejen k poznávání přírodních krás naší země, ale i k upevnění vzájemného vztahu mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Naše škola nejen vzdělává, ale také učí žáky být spolu a žít vedle sebe. Strana 14 z 218

15 2.4 Profil absolventa Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání v zemědělství. Absolventi se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu Podnikání a získat tak střední vzděláníí s maturitní zkouškou. Tím zvětší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Absolvent školního vzdělávacího programu Zemědělec - farmář ovládá základní druhy činností v zemědělské prvovýrobě, zejména základní zpracování půdy, přípravu půdy k setí a sázení, hnojení půdy různými druhy hnojiv, setí a sázení plodin, přepravu materiálu v zemědělství. V chovu zvířat připravuje krmiva a krmí jednotlivé kategorie a druhy hospodářských zvířat, ovládá ošetřování těchto zvířat. Je připraven starat se i o koně. Vykonává drobné opravy zemědělské techniky, ovládá ji, seřizuje.je připraven získat řidičské oprávnění typu T, B. Zná základy ekologického zemědělství. Pracuje tak, aby chránil životní prostředí, respektoval přírodní abnormality, chránil své zdraví a zdraví druhých a respektoval bezpečnostní a hygienické předpisy. Chápe zdraví jako nezbytnou součást života a životního uplatnění. Uvědomuje si škodlivost návykových látek, je veden ke zdravému životnímu stylu. Správně se vyjadřuje v mateřském jazyce, ovládá jeden cizí jazyk, ve kterém je schopen se dále vzdělávat. Ovládá práci na počítači, komunikuje v elektronické poště, informace vyhledává na internetu (zná jeho výhody i nebezpečnost). Způsob ukončení vzdělávání se řídí Zákonem č.561/2004 a příslušnými předpisy. Vzdělávání vede k dosažení středního vzdělání s výučním listem a ukončuje se závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro výkon povolání a další vzdělávání žáka. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence žák porozumí zadanému úkolu a řeší jej žák spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Strana 15 z 218

16 Komunikativní kompetence Dílčí kompetence žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování žák chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence kompetence k pracovnímu uplatnění sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu žák dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence žák má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady žák se orientuje v podnikání fyzických osob Matematické kompetence Dílčí kompetence žák využívá početní metody a chápe význam matematických operací Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence Strana 16 z 218

17 žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií žák komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace Odborné kompetence Vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin Dílčí kompetence žák provádí základní zpracování půdy, předseťovou přípravu a kultivaci půdy během vegetace žák aplikuje statková a průmyslová hnojiva žák seje hlavní druhy pěstovaných rostlin žák ošetřuje rostliny během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců žák sklízí, provádí posklizňovou úpravu a skladuje rostlinné produkty, hnojiva, chemikálie apod. žák rozlišuje ekologické zemědělství Vykonávat pracovní činnosti při chovu zvířat Dílčí kompetence žák při práci uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečuje pohodu zvířat (welfare) žák provádí ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat Využívat efektivně zemědělskou techniku, řídit motorová vozidla Dílčí kompetence žák obsluhuje, seřizuje a provádí běžnou údržbu a základní opravy zemědělské techniky žák je odborně připraven k řízení motorových vozidel skupiny T, B Vykonávat provozní činnosti Dílčí kompetence žák se orientuje v chodu farmy Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Strana 17 z 218

18 žák dbá a dodržujei základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence žák je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence žák chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Dílčí kompetence žák zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení žák nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Strana 18 z 218

19 2.5 Podmínky realizace ŠVP Popis materiálních a personálních podmínek realizace školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je realizován ve vlastních prostorách školy, vlastníkem je zřizovatel školy, tj. Středočeský kraj. Škola je oprávněna využívat a spravovat prostory školy na základě zřizovací listiny. Jedná se o tyto prostory: budova školy budova ředitelství budova dílen a odborného výcviku 2 budovy domova mládeže včetně školní jídelny areál školy včetně víceúčelového hřiště Výuka probíhá cca v šestnácti učebnách ( devět učeben je kmenových), které se nacházejí ve třech budovách areálu školy (podstatná část učeben je v budově školy). Popis učeben: učebna č. 1 vybavena interaktivní tabulí učebna č. 2 učebna výpočetní techniky s dvanácti počítači učebna č. 3 kmenová učebna učebna č. 5 učebna pro méně než 20 žáků učebna č. 6 jazyková učebna s televizorem a DVD přehrávačem učebna č. 7 kmenová učebna učebna č. 8 kmenová učebna učebna č. 9 kmenová učebna učebna č. 10 kmenová učebna učebna č. 11 vybavena dataprojektorem a počítačem Ve všech těchto učebnách je možnost připojení na internet. učebna pohybové výchovy vybavena horolezeckou stěnou, posilovacími stroji a dalším náčiním pro výuku tělesné výchovy učebna č. 12 učebna výpočetní techniky s dvanácti počítači učebna č. 13 učebna pro maximálně 20 žáků učebna č. 14 učebna odborného výcviku učebna č. 15 učebna pro maximálně 26 žáků učebna "klubovna" učebna pro maximálně 20 žáků učebna výživy slouží k výuce učebních oborů, je vybavena kuchyňkou (2x) a jídelnou učebna odívání slouží k výuce učebních oborů, je vybavena šicími stroji, speciálním obnitkovacím strojem, střihacím stolem dílny pro praktické vyučování jsou vybaveny příslušným nářadím, zahradnickými stroji, traktorem a uzpůsobeny pro vzdělávací oblasti odborného výcviku Strana 19 z 218

20 Kabinety učitelů jsou umístěny v budově školy vedle učeben (kabinet je vždy pro 2-4 učitele). Pět kabinetů je napojeno na server přes terminály s připojením na internet. Učitelé odborného výcviku programu Zahradník a Zemědělec-farmář mají společný kabinet v budově ředitelství. V prvním patře školy se nachází sborovna s kuchyňkou. Ve sborovně je umístěna kopírka pro potřeby výuky (je využívána nejen učiteli, ale především žáky). Tělesná výchova probíhá na víceúčelovém hřišti v areálu školy, na fotbalovém hřišti obce Středokluky a v učebně pohybové výchovy. Škola provozuje vlastní autoškolu k získání řidičského oprávnění. Autoškola vlastní osobní automobil, využívá odbornou učebnu v budově ředitelství. Kanceláře ekonomického úseku, ředitelna se nacházejí v budově ředitelství. Školní jídelna s kuchyní je v přízemí jedné ze dvou budov domova mládeže, kde jsou ubytováni žáci. Druhá budova domova mládeže je pronajímána k ubytování zájemců v rámci doplňkové činnosti školy. Kapacita domova mládeže je 60 lůžek. Prostorný areál školy je také využíván pro potřeby výuky v jarních a podzimních měsících ( prostor zahrady s lavicemi), pro výuku tělesné výchovy i pro relaxaci žáků v době přestávek a pro žáky ubytované na domově mládeže. Personální podmínky Školní vzdělávací program realizuje kolektiv pedagogických pracovníků školy (cca dvacetři učitelů, z toho cca 4 jsou učitelé odborného výcviku a dva vychovatelé). Patnáct učitelů splňuje odbornou kvalifikaci, čtyři učitelé si kvalifikaci doplňují, tři učitelé jsou v důchodovém věku. Správcem sítě je ICT specialista, který zároveň vyučuje výpočetní techniku. Preventistou sociálně patologických jevů je vyučující předmětu Právo, výchovné poradenství zajišťuje ředitel školy. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci si zvyšují své profesní znalosti a dovednosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) formou školení. Organizační podmínky Organizace a průběh středního vzdělávánní se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými právními předpisy. Teoretické vyučování probíhá podle aktuálního učebního plánu. Při výuce teoretických předmětů jsou žáci sloučeni do jedné třídy spolu se žáky vzdělávacího programu Zahradník a učebního oboru Provoz služeb. Na odborné předměty se třída dělí dle jednotlivých oborů. Výuka je střídavá (1 týden odborného výcviku a jeden týden teoretického vyučování). Státní program environmentálního vzdělávání je realizován v předmětu Ekologie, národní program Zdraví pro 21.století v předmětech zdravotní a rodinná výchova, biologie a tělesná výchova. Odborný výcvik probíhá v příslušných učebnách odborného výcviku, v dílnách, na školní zahradě a na smluvních pracovištích u sociálních partnerů. Během školního roku jsou organizovány odborné jednodenní exkurze, které jsou v kompetenci učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Učitelé jazykového vzdělávání zajištují divadelní a filmová představení, popř. besedy. V oblasti Vzdělávání pro zdraví je organizován koncem školního roku sportovní den, ve kterém se třídy vzájemně utkávají ve fotbale, vybíjené a stolním tenisu a vykonávají nácvik první Strana 20 z 218

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Prodavač - lahůdkář 66-51-H/01Prodavač Verze první z 31. 08. 2009 Platnost od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-53-H/01 Pekař "Zdravé a chutné pečivo je náš cíl" 29-53-H/01Pekař Verze 1. z 05. 11. 2008 Platnost od 01. září 2009.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více