Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012 z Platnost od

2 Tato 1.změna byla vytvořena z důvodu posílení hodinových dotací o chov zvířat v odborném výcviku a naopak snížení dotací hodin v okruhu mechanizační prostředky. Změna logicky vyplynula ze zájmu dívek o daný obor (jejich zájem o chov zvířat). V předmětu Pěstování rostlin dochází k úpravě zařazení témat do ročníků. Ve škole se vyučuje anglický jazyk a německý jazyk. Žák Školního vzdělávacího programu Zemědělec, farmář si zvolí jeden z těchto jazyků, který bude studovat. Učební plán načetl oba jazyky (PC analogie programu Smile), ačkoli jsou označeny jako volitelné. Součet týdenních hodin učebního plánu je 96, nikoliv 102. Obdobně je uveden i součet ročníkového plánu, kde je jsou započteny také oba jazyky. V prvním ročníku je počet hodin 32 (v uč.pl.uvedeno 34), ve druhém ročníku 32 (v uč.pl.34) a ve třetím ročníku 33 (v uč.pl.uvedeno 35). Autoevaluace školy je specifikována v příloze programu. na konci školního vzdělávacího

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 24 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 35 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk-anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Stroje a zařízení Pěstování rostlin Chov zvířat 162 Strana 3 z 218

4 4.8.4 Motorová vozidla Ochrana rostlin Chov koní Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 210 Strana 4 z 218

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Motivační název: Farmář, farmářka Předkladatel: Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 IZO IČ Adresa Školská 105, Středokluy Ředitel Ing. Jindřich Burger Koordinátor Ing. Eva Čermáková Kontakty škola-sekretariát Telefon www Fax Zřizovatel: Název Krajský úřad Středočeského kraje IČ Kontakt Adresa Zborovská 11, Praha 5 Telefon Fax www Strana 5 z 218

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Zemědělec farmář Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od od Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Základní koncepcí školy je nabízet takové obory vzdělání, které požadují zaměstnavatelé v regionu. Škola školním vzdělávacím programem vychovává odborníky, kteří ovládají svoji profesi zemědělce - farmáře v oblasti pěstování, sklízení a expedici zahradnických produktů, zakládají a udržují sadovnické a krajinářské úpravy, pracují se zahradnickou technikou a udržují ji, vykonávají provozní činnosti, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, usilují o kvalitu své práce. Jsou připraveni se dále vzdělávat. Ovládají prvky komunikace se zákazníkem, zvládají informačně komunikační technologie, chovají se šetrně k životnímu prostředí. Po ukončení vzdělávání se dobře uplatňují na trhu práce. Tomu napomáhá také fakt, že jsme školou poblíž Prahy, kde je nízká nezaměstnanost. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: a) učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat b) učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován c) učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samotným úsudkem a osobní zodpovědností d) učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo Z důvodu této strategie je výuka orientována k - autodidaktickým metodám - sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování - metodám činnostně zaměřeného vyučování Strana 6 z 218

7 - důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení,k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky profese zemědělec - farmář. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech uzpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Příležitostně je využívána i interaktivní tabule. Jsou pořádány odborné exkurze na zemědělské farmy, výzkumného ústavu rostlin aj. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film,besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční zpívání, návštěvy divadel, kin,výstav). Průřezová témata jsou začleněna do školního vzdělávacího programu tak, jak odpovídají jednotlivým vzdělávacím oblastem. Jsou součástí vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Realizují se i prostřednictvím dalších aktivit školy - besedami, exkurzemi, praxí žáků, společenskými akcemi školy. V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21.století. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Organizace výuky Délka školního vzdělávacího programu je tři roky. Délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů (ve 3. ročníku 39 týdnů). Minimální počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální je 35 za 1 rok. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v denní formě vzdělávání v délce trvání 1 rok 32, maximální 35 za 1 rok. Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování. Teoretické a praktické vyučování se střídá po týdenních cyklech. Tělesná výchova je zařazena do týdnu teoretického vyučování v rozsahu 2 hodin. Strana 7 z 218

8 Výuka k získání řidičského oprávnění se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole a její obsah je dán platnými předpisy, pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění. Školní vzdělávací program nabízí výuku jednoho volitelného cizího jazyka (anglický jazyk/ německý jazyk). Časová dotace je 2 hodiny týdně (4 hodiny v teoretickém vyučování). Žák může zvolit jeden z těchto jazyků, který navazuje na jazyk, který se učil na ZŠ, pouze v případě, že je dostatečný počet žáků pro výuku daného jazyka. V opačném případě určí jazyk, který bude vyučován, ředitel školy. Teoretická výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (např. jazyková učebna, ICT učebny). Při příznivém počasí v jarních a podzimních měsících je pro výuku vhodně využíván také vymezený prostor školní zahrady. Odborný výcvik se uskutečňuje v odborné učebně, ve školním areálu, v dílnách a na soukromých farmách v blízkém okolí. Odborný výcvik zajišťují učitelé odborného výcviku. Organizuje se v souladu s platnými právními předpisy. Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů za celou dobu vzdělávání je vykonávána v době školních prázdnin po 2. ročníku. Žák takto nacvičuje činnosti, které nelze v dostatečném rozsahu realizovat ve školním roce (sklizňové práce). Svoji praxi doloží učiteli odborného výcviku potvrzením o vykonané praxi ve stanoveném rozsahu na začátku školního roku. Učitelé organizují pro žáky besedy s odborníky a odborné exkurze. Výuka je uzpůsobena materiálním a personálním podmínkám školy. Žáci se podílejí na organizování výstav místních spolků (kaktusářský spolek, spolek chovatelů drobných hospodářských zvířat aj.), prodejních výstavách zahradnických dekorací. Pro žáky místní základní a mateřské školy organizujeme dětský den, pořádáme sportovní utkání mezi třídami. Způsob hodnocení Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Hodnocení je prováděno na základě ústního zkoušení, písemných prací, didaktických testů, seminárních prací, individuálních a skupinových prezentací a osobnímu přístupu k výuce. Kritéria hodnocení jsou žákům předem známa. Chyba je chápána jako přirozený jev, se kterým se musí dále pracovat. V hodinách je dáván prostor pro sebehodnocení žáků. Hodnocení je motivační, informativní a výchovné. Jeho pravidla jsou přílohou školního řádu. Specifika hodnocení jsou uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. V praktických činnostech jsou žáci hodnoceni na základě přístupu k práci, své zručnosti, úrovní splněného úkolu a výrobku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pojem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáka se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou individuálně integrování do tříd. Ze strany učitelů je maximálně respektována individualita žáka a jeho potřeby. Současně je budován pozitivní vztah k rodičům těchto žáků, kteří jsou zapojováni do řešení případných problémů. V rámci kolektivu se nám postupně daří měnit pohled na tyto žáky ve smyslu odklonu od negativního popisu jejich neschopnosti směrem ke zdůrazňování jejich výkonů a aplikaci modelu řešení celé problematiky. Strana 8 z 218

9 U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií aj.) jsou uzpůsobovány metody, formy výuky a způsoby hodnocení vždy dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Metody práce se žáky se specifickou poruchou učení a jejich hodnocení - dodatečné vysvětlení učiva a jeho zjednodušení - dodatečné vysvětlení zadání práce písemného charakteru, popř. jednotlivých částí práce - dostatek času na vypracování - během hodnocení všech oblastí předmětu přihlédnutí ke stupni dané poruchy učení - ocenění snahy a zájmu - poskytování pozitivní zpětné vazby U žáků se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylanta aj.) spolupracujeme se sociálními pracovníky a jinými odborníky, volíme vhodné výchovné prostředky, věnujeme péči osvojení si českého jazyka, seznamujeme žáky s kulturními zvyklostmi a tradicemi a s principy demokracie. Především těmto žákům umožňujeme kopírování učebních materiálů ve škole. Soustavnou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů. Přes třídní učitele a výchovného poradce (ředitel školy) pomáháme řešit problémy těchto žáků (pohovory se žáky, pomoc s učením aj.). Mimořádně nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky a podporovat je. Jedná se většinou o žáky s výrazným zájmem o obor, kteří svými dovednostmi převyšují ostatní žáky. Projevují se vysokou motivací, jsou cílevědomí a kreativní. Proto je jim umožněno studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé se jim věnují ve svých konzultačních hodinách, jsou nominováni do různých tvůrčích soutěží. Ředitel školy může za podmínek daných školským zákonem přeřadit individuálně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti, především školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žáci jsou s pravidly BOPZ a školním řádem seznámeni vždy první den školního roku ( zápis v třídní knize). Pravidla BOZP jsou stanovena v provozním řádu učeben. Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (exkurze, divadelní a filmové představení, tělovýchovné akce, kurzy, odborné praxe apod.), jsou žáci zvlášť instruováni příslušnými vyučujícími či dozorem. V prostorách určených pro vyučování jsou zajišťovány podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Žáci jsou důkladně a průkazně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy. Je používáno technické vybavení,, které odpovídá bezpečnostním normám a protipožárním předpisům. V odborném výcviku jsou používány ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů a je vykonáván stanovený dozor. Stupně dozoru: Práce pod dozorem: Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOPZ a pracovního postupu. Tato osoba musí všechny místa zrakově obsáhnout Strana 9 z 218

10 tak, aby mohla zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo ohrožení zdraví. Práce pod dohledem: Osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště žáků před zahájením práce a pokud všechna místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností zástupce ředitele školy pro praktické vyučování v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní. Pravidelně jsou prováděny kontroly stavu objektů v areálu školy. Je vedena prevence před násilím, šikanou a jinými společensko negativními jevy v hodinách základů společenských věd, zdravotní a rodinné výchově aj. formou diskuzí, pohovorů, modelových situací, přednášek a filmů. Soustavně je zlepšováno pracovní prostředí (v závislosti na finančních možnostech školy) a pracovní podmínky podporující zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21.století. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: Do prvního ročníku školního vzdělávacího programu Zemědělec-farmář jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Jsou přijímáni i žáci se se zdravotním znevýhodněním (SVP) a žáci ze zvláštních škol s výrazným zájmem o obor. Přijímací řízení se řídí platnými předpisy. Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínky jsou zveřejněny rovněž způsobem umožňující dálkový přístup. Od začátku platnosti ŠVP, tj. pro školní rok 2009/2010, budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě následujících kritérií: - zájem o obor - přihláška ke vzdělávání - zdravotní způsobilost posouzená a potvrzená lékařem (potvrzená na přihlášce) Nedoporučuje se, aby se do oboru hlásili žáci s poruchami omezující funkci nosného a pohybového ústrojí a chronickým alergickým onemocněním. Ve školním roce 2009/2010 bude otevřena 1 třída 3letého učebního oboru (maximálně 10 žáků). Způsob ukončení vzdělání Způsob ukončení vzdělání se řídí platnými předpisy (Zákon 561/2004 Sb.a příslušné další platné předpisy). Žák získá střední vzdělání s výučním listem. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání středního vzdělání s výučním listem. Organizace závěrečné zkoušky se řídí aktuálními platnými předpisy. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím Strana 10 z 218

11 programem Zemědělec,farmář a ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo pro výkon povolání. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Strana 11 z 218

12 2.3 Charakteristika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 poslancem za Agrární stranu Stanislavem Kubrem (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí několik učebních oborů, obor studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky je školou veřejnou, jejímž zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 6749/06-21 s účinností od je ve školském rejstříku zapsaná jako Střední škola. Nejvyšší povolený počet žáků je 463. Obory vzdělávání denní forma vzdělávání: M/01 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání (nástavbové studium) H/01 Zahradník H/003 Provoz služeb H/01 Zemědělec-farmář dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (tříleté nástavbové studium) M/01 Veřejnosprávní činnost (pětileté studium) Vzdělávací, volnočasové, ubytovací možnosti a služby Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje, bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a ve správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč Strana 12 z 218

13 budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 10 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 multimediální učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 správní budova s kapacitou 4 učeben a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná k pronájmu (skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Teoretická výuka: probíhá v šestnácti učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou tři učebny. dvě učebny jsou VT, jedna učebna je uzpůsobena pro předmět technika administrativy, jedna učebna je jazyková, jedna učebna multimediální, interaktivní tabulí je vybavena jedna učebna, další učebna je připravena k instalování. Tělesná výchova je vyučována na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu školy i v tělocvičně Sokola Středokluky (dle dohody). Materiální vybavení všech učeben se odvíjí od finančních možností školy. Odorný výcvik školních vzdělávacích programů Zahradník a Zemědělec-farmář probíhá v areálu školy, na školní zahradě, v dílnách a odborných učebnách, dále na sjednaných pracovištích u sociálních partnerů. Odborná praxe ve vzdělávacím programu Veřejnosprávní činnost se uskutečňuje na obecních a městských úřadech, úřadech práce, finančních úřadech, v dalších správních organizacích, ve státních a v soukromých firmách na základě dohody o praxi. Výchova mimo vyučování: Domov mládeže zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců). Ubytovaní žáci ve volném čase využívají učebnu PC v budově ředitelství, sportovní aktivity jim umožňuje víceúčelové hřiště i učebna pohybové výchovy. K relaxaci a odpočinku slouží školní zahrada, kde jsou rozmístěny lavičky a stolky. V budově DM je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna. Škola provozuje vlastní autoškolu, která umožňuje žákům získat řidičské oprávnění typu B a T a tím zvýšit uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Významným prostorem školy je velká zahrada a parkovací prostory. V zahradě jsou umístěny dva skleníky, které využívají pro svoji činnost žáci v odborném výcviku ( střední vzdělání s výučním listem). Produkty jejich práce jsou využívány ve školní jídelně i pro prodej zaměstnancům a žákům i obyvatelům obce Středokluky. Některými produkty se žáci prezentují i při školních akcích ( Velikonoce trochu jinak, Vánoční čas, Dny otevřených dveří atd.) a především tvoří výzdobu interiérů všech budov. Žáci spolu s učiteli se zapojují do místního společenského života ve Středoklukách formou prodejních výstav zahradnických dekorací, zapojováním se do přípravy akcí pro děti a mládež (dětský den, karneval), organizováním sportovních utkání s místní základní školou, organizováním mikulášské nadílky pro mateřskou školu aj.. Strana 13 z 218

14 Škola se nachází v příjemném a udržovaném prostředí. Počtem žáků se řadí mezi školy menší, avšak se vzájemným vstřícným přístupem a rodinnou atmosférou. Vycházíme žákům maximálně vstříc ohledně dopravy do školy a ze školy, využíváním prostorů školy v době mimo vyučování i během vyučování. Uplatňujeme individuální a přátelský přístup k žákům se zájmen o jejich problémy a potřeby. Vedení školy a všichni učitelé usilují o předcházení šikany a její potírání, kladou důraz na etiku a takt ve vzájemných vztazích. Učitelé úspěšně pracují se žáky se zvláštními potřebami a poruchami učení. Koncem školního roku žáci společně se svými učiteli organizují tuzemské školní výlety, které slouží nejen k poznávání přírodních krás naší země, ale i k upevnění vzájemného vztahu mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Naše škola nejen vzdělává, ale také učí žáky být spolu a žít vedle sebe. Strana 14 z 218

15 2.4 Profil absolventa Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání v zemědělství. Absolventi se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu Podnikání a získat tak střední vzděláníí s maturitní zkouškou. Tím zvětší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Absolvent školního vzdělávacího programu Zemědělec - farmář ovládá základní druhy činností v zemědělské prvovýrobě, zejména základní zpracování půdy, přípravu půdy k setí a sázení, hnojení půdy různými druhy hnojiv, setí a sázení plodin, přepravu materiálu v zemědělství. V chovu zvířat připravuje krmiva a krmí jednotlivé kategorie a druhy hospodářských zvířat, ovládá ošetřování těchto zvířat. Je připraven starat se i o koně. Vykonává drobné opravy zemědělské techniky, ovládá ji, seřizuje.je připraven získat řidičské oprávnění typu T, B. Zná základy ekologického zemědělství. Pracuje tak, aby chránil životní prostředí, respektoval přírodní abnormality, chránil své zdraví a zdraví druhých a respektoval bezpečnostní a hygienické předpisy. Chápe zdraví jako nezbytnou součást života a životního uplatnění. Uvědomuje si škodlivost návykových látek, je veden ke zdravému životnímu stylu. Správně se vyjadřuje v mateřském jazyce, ovládá jeden cizí jazyk, ve kterém je schopen se dále vzdělávat. Ovládá práci na počítači, komunikuje v elektronické poště, informace vyhledává na internetu (zná jeho výhody i nebezpečnost). Způsob ukončení vzdělávání se řídí Zákonem č.561/2004 a příslušnými předpisy. Vzdělávání vede k dosažení středního vzdělání s výučním listem a ukončuje se závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro výkon povolání a další vzdělávání žáka. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence žák porozumí zadanému úkolu a řeší jej žák spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Strana 15 z 218

16 Komunikativní kompetence Dílčí kompetence žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování žák chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence kompetence k pracovnímu uplatnění sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu žák dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence žák má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady žák se orientuje v podnikání fyzických osob Matematické kompetence Dílčí kompetence žák využívá početní metody a chápe význam matematických operací Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence Strana 16 z 218

17 žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií žák komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace Odborné kompetence Vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin Dílčí kompetence žák provádí základní zpracování půdy, předseťovou přípravu a kultivaci půdy během vegetace žák aplikuje statková a průmyslová hnojiva žák seje hlavní druhy pěstovaných rostlin žák ošetřuje rostliny během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců žák sklízí, provádí posklizňovou úpravu a skladuje rostlinné produkty, hnojiva, chemikálie apod. žák rozlišuje ekologické zemědělství Vykonávat pracovní činnosti při chovu zvířat Dílčí kompetence žák při práci uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečuje pohodu zvířat (welfare) žák provádí ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat Využívat efektivně zemědělskou techniku, řídit motorová vozidla Dílčí kompetence žák obsluhuje, seřizuje a provádí běžnou údržbu a základní opravy zemědělské techniky žák je odborně připraven k řízení motorových vozidel skupiny T, B Vykonávat provozní činnosti Dílčí kompetence žák se orientuje v chodu farmy Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Strana 17 z 218

18 žák dbá a dodržujei základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence žák je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence žák chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Dílčí kompetence žák zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení žák nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Strana 18 z 218

19 2.5 Podmínky realizace ŠVP Popis materiálních a personálních podmínek realizace školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je realizován ve vlastních prostorách školy, vlastníkem je zřizovatel školy, tj. Středočeský kraj. Škola je oprávněna využívat a spravovat prostory školy na základě zřizovací listiny. Jedná se o tyto prostory: budova školy budova ředitelství budova dílen a odborného výcviku 2 budovy domova mládeže včetně školní jídelny areál školy včetně víceúčelového hřiště Výuka probíhá cca v šestnácti učebnách ( devět učeben je kmenových), které se nacházejí ve třech budovách areálu školy (podstatná část učeben je v budově školy). Popis učeben: učebna č. 1 vybavena interaktivní tabulí učebna č. 2 učebna výpočetní techniky s dvanácti počítači učebna č. 3 kmenová učebna učebna č. 5 učebna pro méně než 20 žáků učebna č. 6 jazyková učebna s televizorem a DVD přehrávačem učebna č. 7 kmenová učebna učebna č. 8 kmenová učebna učebna č. 9 kmenová učebna učebna č. 10 kmenová učebna učebna č. 11 vybavena dataprojektorem a počítačem Ve všech těchto učebnách je možnost připojení na internet. učebna pohybové výchovy vybavena horolezeckou stěnou, posilovacími stroji a dalším náčiním pro výuku tělesné výchovy učebna č. 12 učebna výpočetní techniky s dvanácti počítači učebna č. 13 učebna pro maximálně 20 žáků učebna č. 14 učebna odborného výcviku učebna č. 15 učebna pro maximálně 26 žáků učebna "klubovna" učebna pro maximálně 20 žáků učebna výživy slouží k výuce učebních oborů, je vybavena kuchyňkou (2x) a jídelnou učebna odívání slouží k výuce učebních oborů, je vybavena šicími stroji, speciálním obnitkovacím strojem, střihacím stolem dílny pro praktické vyučování jsou vybaveny příslušným nářadím, zahradnickými stroji, traktorem a uzpůsobeny pro vzdělávací oblasti odborného výcviku Strana 19 z 218

20 Kabinety učitelů jsou umístěny v budově školy vedle učeben (kabinet je vždy pro 2-4 učitele). Pět kabinetů je napojeno na server přes terminály s připojením na internet. Učitelé odborného výcviku programu Zahradník a Zemědělec-farmář mají společný kabinet v budově ředitelství. V prvním patře školy se nachází sborovna s kuchyňkou. Ve sborovně je umístěna kopírka pro potřeby výuky (je využívána nejen učiteli, ale především žáky). Tělesná výchova probíhá na víceúčelovém hřišti v areálu školy, na fotbalovém hřišti obce Středokluky a v učebně pohybové výchovy. Škola provozuje vlastní autoškolu k získání řidičského oprávnění. Autoškola vlastní osobní automobil, využívá odbornou učebnu v budově ředitelství. Kanceláře ekonomického úseku, ředitelna se nacházejí v budově ředitelství. Školní jídelna s kuchyní je v přízemí jedné ze dvou budov domova mládeže, kde jsou ubytováni žáci. Druhá budova domova mládeže je pronajímána k ubytování zájemců v rámci doplňkové činnosti školy. Kapacita domova mládeže je 60 lůžek. Prostorný areál školy je také využíván pro potřeby výuky v jarních a podzimních měsících ( prostor zahrady s lavicemi), pro výuku tělesné výchovy i pro relaxaci žáků v době přestávek a pro žáky ubytované na domově mládeže. Personální podmínky Školní vzdělávací program realizuje kolektiv pedagogických pracovníků školy (cca dvacetři učitelů, z toho cca 4 jsou učitelé odborného výcviku a dva vychovatelé). Patnáct učitelů splňuje odbornou kvalifikaci, čtyři učitelé si kvalifikaci doplňují, tři učitelé jsou v důchodovém věku. Správcem sítě je ICT specialista, který zároveň vyučuje výpočetní techniku. Preventistou sociálně patologických jevů je vyučující předmětu Právo, výchovné poradenství zajišťuje ředitel školy. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci si zvyšují své profesní znalosti a dovednosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) formou školení. Organizační podmínky Organizace a průběh středního vzdělávánní se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými právními předpisy. Teoretické vyučování probíhá podle aktuálního učebního plánu. Při výuce teoretických předmětů jsou žáci sloučeni do jedné třídy spolu se žáky vzdělávacího programu Zahradník a učebního oboru Provoz služeb. Na odborné předměty se třída dělí dle jednotlivých oborů. Výuka je střídavá (1 týden odborného výcviku a jeden týden teoretického vyučování). Státní program environmentálního vzdělávání je realizován v předmětu Ekologie, národní program Zdraví pro 21.století v předmětech zdravotní a rodinná výchova, biologie a tělesná výchova. Odborný výcvik probíhá v příslušných učebnách odborného výcviku, v dílnách, na školní zahradě a na smluvních pracovištích u sociálních partnerů. Během školního roku jsou organizovány odborné jednodenní exkurze, které jsou v kompetenci učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Učitelé jazykového vzdělávání zajištují divadelní a filmová představení, popř. besedy. V oblasti Vzdělávání pro zdraví je organizován koncem školního roku sportovní den, ve kterém se třídy vzájemně utkávají ve fotbale, vybíjené a stolním tenisu a vykonávají nácvik první Strana 20 z 218

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 23-51-H/01 Strojní mechanik 23-51-H/01Strojní mechanik Verze první z 14. 02. 2013 Platnost 1.9.2013 Obor bude

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 68-41-M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejná správa 68-43-M/01Veřejnosprávní činnost Verze Verzi první, č.j.499/09

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 64-41-L/51 Podnikání Nástavba podnikání 64-41-L/51Podnikání Verze č.j. z 16. 11. 2009 Platnost 1.9.2012 V

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2015 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze druhá č.j. 0461/2015/ISSPZ z

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

Školní vzdělávací program 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Školní vzdělávací program 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Zaměření:Elektromechanik Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Motivační název Elektromechanik

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více