MANUÁL T ÍDNÍHO U ITELE INTEGROVANÉ ST EDNÍ KOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL T ÍDNÍHO U ITELE INTEGROVANÉ ST EDNÍ KOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV"

Transkript

1 MANUÁL T ÍDNÍHO U ITELE INTEGROVANÉ ST EDNÍ KOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV

2 0

3 Autoři: PaedDr. Zuzana Ondrová Mgr. Eva Borská Mgr. Ivana Pitrová Vyrobeno v rámci projektu "TRITON - zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků". 1

4 Obsah 1. Koho kontaktovat když, 2. Co dělat když, 2.1. má žák neomluvenou absenci? žák potřebuje uvolnit z vyučování? žák přijde pozdě do výuky? uvažujeme o komisionální zkoušce? se žák dostaví do školy pod vlivem alkoholu, nebo nějaké návykové látky? zachytíte u žáka alkohol nebo tabákové výrobky a chcete je někomu vrátit? zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní? se dozvíte, že některé z dětí do školy přináší omamné nebo psychotropní 8 látky a předává je spolužákům? 2.9. dojde k úrazu? dojde ke krádeži? vznikne škoda na školním majetku? není žák přezutý? žák poruší školní řád? máme podezření na šikanu ve třídě? Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Třídnické hodiny Psychohry Přílohy 6.1. č. F_030_1 Záznam o pohovoru o neomluvené absenci žáka 6.2. č. F_259_1 Oznámení o zanedbání školní docházky 6.3. č. F_260_1 Záznam o zadržení alkoholických a tabákových výrobků 6.4. č. F_261_1 Záznam o zadržení omamné a psychotropní látky 6.5. č. str. ustanovení školního řádu 6.6. č. F_262_1 Záznam o odcizené věci 6.7. č. F_263_1 Záznam o způsobené škodě na školním majetku 2

5 CO DĚLAT KDYŽ, má žák neomluvenou absenci? Řešení neomluvené nepřítomnosti žáků a postup zúčastněných subjektů: Neomluvená nepřítomnost do 5 vyučovacích hodin: napomenutí třídního učitele Neomluvená nepřítomnost od 6 do 20 vyučovacích hodin: důtka TU Neomluvená nepřítomnost žáka od 21 do 35 vyučovacích hodin: důtka ŘŠ Řeší třídní učitel se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem nejčastěji formou pohovoru. V případě, že neomluvená absence u nezletilého žáka dosáhne počtu 10 hodin, pozve třídní učitel rodiče do školy za účelem projednání neomluvených hodin. Pokud je žák zletilý, není přítomnost rodičů u pohovoru nutná. O tomto pohovoru udělá zápis, který zúčastnění podepíší. Formulář (Příloha č. F_030_1). Žáka s neomluvenou absencí nahlásí třídní učitel výchovné poradkyni (PaedDr. Z. Ondrová, 4207, tel ). Pokud absence nezletilého žáka dosáhne počtu 25 hodin a více, je povinností školy informovat odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Formulář (Příloha č. F_259_1). Vysoká neomluvená absence je důvodem ke svolání výchovné komise. Třídní učitel si vede evidenci o době a způsobu upozornění na absenci žáka Tato evidence slouží jako podklad pro jednání výchovné komise. Žák, jemuž byla udělena důtka ředitele školy, bude hodnocen z chování stupněm uspokojivé. Neomluvená nepřítomnost žáka od 36 do 50 vyučovacích hodin: podmíněné vyloučení Pokud absence nezletilého žáka dosáhne počtu 25 hodin a více, je povinností školy informovat odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Formulář (Příloha č. F_259_1). 3

6 Vysoká neomluvená absence je důvodem ke svolání výchovné komise. Třídní učitel si vede evidenci o době a způsobu upozornění na absenci žáka Tato evidence slouží jako podklad pro jednání výchovné komise. Žák, jemuž bylo uděleno podmíněné vyloučení ze studia, bude hodnocen z chování stupněm neuspokojivé. Souvislá neomluvená nepřítomnost žáka pod dobu 5 vyučovacích dnů vyloučení ze školy Zvýšená omluvená nepřítomnost: Třídní učitel podá podnět osobnímu oddělení (p. Jarošová, p. Kopková, tel , kancelář 1211), které pošle žákovi absenční výzvu. Pokud do deseti dnů od doručení výzvy žák nebo zákonný zástupce nedoloží důvod nepřítomnosti, přestává být žák žákem školy. Výchovná komise předloží návrh řediteli školy, který rozhodne o příslušném výchovném opatření. Třídní učitel spolu s výchovným poradcem vyzve rodiče k návštěvě školy Přehledný výpis ze školního řádu omlouvání absence. [online] OA T. Bati a VOŠ ekonomické Zlín, [cit ] Dostupné z 4

7 CO DĚLAT KDYŽ, žák potřebuje uvolnit z vyučování? Přehledný výpis ze školního řádu omlouvání absence Zásady uvolňování žáků ze školy: nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu uvolnění na 1 2 dny na více než 2 dny do 3 dnů od začátku nepřítomnosti oznámit třídní učitel předem sdělit TU telefonicky nebo na omluvném listu ředitel školy písemná žádost prokazatelným způsobem TU (nebo výchovné poradkyni) důvod nepřítomnosti TU prokazatelně kontaktuje rodiče v případě včasného neoznámení důvodu nepřítomnosti U nezletilých žáků budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat jejich rodiče (zákonní zástupci). U zletilých žáků si budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat samotní žáci s tím, že jejich rodiče můžou potvrdit svým podpisem, že o dané záležitosti vědí. Přehledný výpis ze školního řádu omlouvání absence. [online] OA T. Bati a VOŠ ekonomické Zlín, [cit ] Dostupné z 5

8 CO DĚLAT KDYŽ, žák přijde pozdě do výuky? Tři pozdní neomluvené příchody kratší než 15 minut - 1 neomluvená hodina. Neomluvený pozdní příchod delší než 15 minut 1 neomluvená hodina. Jedná se o porušení Školního řádu (pozdní příchod na vyučování) a tomu odpovídá příslušné výchovné opatření. CO DĚLAT KDYŽ, uvažujeme o komisionální zkoušce? Žák, jehož absence bude přesahovat 25 % docházky za pololetí v určitém předmětu, může být pozván k vykonání komisionální zkoušky. Žák, jehož absence přesahuje 50% docházky za pololetí, musí vykonat komisionální zkoušku. 6

9 CO DĚLAT KDYŽ, se žák dostaví do školy pod vlivem alkoholu, nebo nějaké návykové látky? Nejprve zajistěte jeho bezpečí a zjistěte co nejpřesněji zdravotní stav. Pokud se domníváte, že je žák ve stavu akutní intoxikace (některé z příznaků: poruchy koordinace, poruchy motoriky, panika, stres, neztišitelný smích, závratě, zvracení, výrazný útlum, bezvědomí) okamžitě informujte vedení školy/recepci školy (tel ), které zavolá záchranku, nebo volejte sami rychlou záchrannou pomoc s odůvodněním, že máte podezření na intoxikaci, popř. na zhoršující se zdravotní stav. Současně vyrozumíte zákonné zástupce Vyhodnotíte-li situaci tak, že lékaře není nutné volat, volejte zákonné zástupce a trvejte na tom, aby si dítě převzali. V dané situaci nedokážete dostatečně zajistit povinný dohled a je třeba, aby se ho ujali rodiče. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistěte povinný dohled po dobu školního vyučování a kontaktujte OSPOD. zachytíte u žáka alkohol nebo tabákové výrobky a chcete je někomu vrátit? O zachycení věcí sepište záznam, který obsahuje datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým. Osobám mladším 18 let žádnou takovou látku vracet nemůžete, neboť byste je tím v konzumaci podporovali a to vám zákon zakazuje. Informujte metodika prevence (Ing. E. Fikarová, tel , č. kabinetu 1605). Z nálezu vyvoďte kázeňské důsledky ve smyslu řádu školy (článek 25, odstavec 23.13, 23.14, 23.15, 23.18) nebo zařízení. Zachycené předměty vraťte zákonným zástupcům na základě protokolu (vzor viz Příloha č. F_260_1). Při předávání věcí jim opětovně vysvětlete, že nosit návykové látky do školy není dovolené, (viz ustanovení školního řádu příloha) a že jste v případě jejich užívání osobou mladší 18 let povinni informovat OSPOD. 7

10 zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní? Objevenou látku vložíte tak, jak je, do velké obálky a tu zapečetíte a uložíte do trezoru umístěného v ředitelně školy. S látkou, ani s obalem nijak nemanipulujete, nic nerozbalujete a neochutnáváte. O nálezu sepíšete písemný záznam (vzor viz Příloha č. F_261_1), ve kterém přesně uvedete, jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Protokol podepíše ředitel nebo zástupce ředitele, ten, u koho byla látka objevena, a třetí (dospělá) osoba jako svědek. Jestliže ten, u koho byla látka objevena (nebo ten, který látku odevzdal) odmítne záznam podepsat, uvedete do kolonky pro jeho podpis - odmítl podepsat. Celou dobu jste nemanipulovali s OPL, ale s látkou pro vás neznámou a podezřelou. Nález vedení školy předá Policii ČR. se dozvíte, že některé z dětí do školy přináší omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům? Taková osoba je distributorem OPL a je zcela jedno, jestli tyto látky užívá, někomu dává nebo prodává. Také je docela jedno, o jaké OPL se jedná (jde li o OPL ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách). Tato osoba se dopouští závažného trestného činu ( 187 trestního zákona) a vaší povinností je páchání tohoto trestného činu překazit ( 167 trestního zákona). Informujte metodika prevence (Ing. Fikarová, tel , kabinet 1605) a vedení školy (Mgr. Pavel Janus, tel , místnost č ředitel školy). Školní preventivní strategie SŠE Ostrava, Co dělat když [online] SŠ elektrotechnická Ostrava, [cit ] Dostupné z www. sse najizdarne.cz/dokumenty/ skolni_preventivni_ strategie.pdf 8

11 CO DĚLAT KDYŽ, dojde k úrazu? důležité je správné vyhodnocení situace - položte si klíčové otázky: 1) Došlo k nějakému zranění? Je akutně ohrožen něčí život nebo zdraví? ANO: Soustřeďte se pouze na první pomoc. Pošlete kohokoliv, kdo je poblíž, pro další dospělou osobu. Podle situace volejte záchranku (tel: 155). Informujte vedení školy (ředitel ; ZŘPV ; ZŘTV NE: Situaci není nutné řešit okamžitě, máte čas se rozmyslet. Uklidněte se, nespěchejte a položte si další otázku: 2) Mohu, chci a dokážu to řešit právě já a právě teď? ANO: Začněte se ptát žáků, co se přesně stalo. Problém rozkryjte, pojmenujte a rozmyslete si řešení. NE: Problém nechejte otevřený, kontaktujte školního metodika prevence (Ing. Eva Fikarová, tel , kabinet č. 1605) a řešení s ním konzultujte. Školní metodik prevence kontaktuje třídního učitele, výchovného poradce (PaedDr. Zuzana Ondrová, tel , kabinet č. 4207) a vedení školy (Mgr. Pavel Janus, tel , místnost č ředitel školy, Ing. Marcela Kůrková, tel , kabinet č ZŘTV; Ing. Jaroslav Vlček, tel , kabinet č ZŘPV). Škola je pojištěna proti úrazu Postup: Pokud dojde k úrazu v době vyučovací hodiny, zapíše událost do knihy úrazů příslušný pedagogický pracovník a zapíše událost do knihy úrazů (k dispozici u paní Plocové tel , kancelář č. 1202) a napíše záznam o úrazu. Pokud dojde k úrazu v době mimo vyučovací hodiny, zapíše událost do knihy úrazů TU (k dispozici u paní Plocové tel , kancelář č. 1202) a napíše záznam o úrazu. Záznam předá na sekretariátu školy paní Bartošové (tel , kancelář č. 1213). Žáka pošle k paní Freiynfeldové (tel , kancelář č. 1303), která mu dá další informace o uplatnění nároku na náhradu škody. Dodatečně záznamy úrazu jsou hrubou chybou a porušením pravidel BOZP. 9

12 CO DĚLAT KDYŽ, dojde ke krádeži? Škola je pojištěna proti odcizení Postup Pokud bude krádež oznámena během vyučovací hodiny, musí s poškozeným žákem udělat záznam o události příslušný pedagogický pracovník (vzor viz Příloha č. ZZ). Pokud bude krádež oznámena mimo vyučovací hodiny, musí s poškozeným žákem udělat záznam o události TU (vzor viz Příloha č. F_262_1). Vyplněný záznam neprodleně předá poškozený žák hospodářce úseku teoretické výuky, kancelář č. 1202, a ta zavolá Policii ČR, která případ začne vyšetřovat. Pedagogický pracovník pošle poškozeného žáka i za paní Freiynfeldovou (tel , kancelář č. 1303), která předá další informace o uplatnění nároku na náhradu škody. Žák musí přiložit doklad o koupi odcizeného předmětu. 10

13 CO DĚLAT KDYŽ vznikne škoda na školním majetku? Pokud je třídní učiteli nahlášena škoda na školním majetku, kterou způsobil žák jeho třídy, vyhotoví třídní učitel záznam (vzor Formulář č. F_263_1) a informuje rodiče. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci žáka a třídním učitelem k dohodě o nápravě škody, předá třídní učitel záznam příslušnému zástupci ředitele školy a škola může vymáhat náhradu soudní cestou. 11

14 CO DĚLAT KDYŽ, není žák přezutý? Ve školních budovách jsou žáci povinni se přezouvat do zdravotně vhodných otevřených přezůvek, bez černé podešve. Je zakázáno používat obuv určenou pouze do hodin tělesné výchovy. Žáci jsou povinni ukládat si boty, oblečení apod. do uzamykatelných šatních skříněk. Z hygienických a bezpečnostních důvodů jsou všichni žáci povinni se přezouvat. Žákovi bude povolen pohyb uvnitř školní budovy pouze v řádné obuvi. Pokud žák nevlastní obuv na přezutí a účastní se výuky, je povinen se v prostorách školy pohybovat pouze s hygienickými návleky, které jsou ke koupi v bufetu školy. Žák nesmí sedět v učebně pouze v ponožkách. 12

15 CO DĚLAT KDYŽ, žák poruší školní řád? Školní řád, v oddíle VIII. Výchovná opatření, hodnocení a klasifikace žáků, část A, body 1-10, vymezuje výchovná opatření, která může třídní učitel navrhnout nebo sám udělit. Jsou to pochvaly, ocenění a kázeňská opatření. Při velmi vážném porušení školního řádu, obvykle tehdy, selhala-li všechna ostatní výchovná opatření, lze na základě správního řízení žákovi udělit podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia. O podmíněném vyloučení rozhoduje ředitel školy v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve správním řízení zahájeném z podnětu výchovné komise. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁVRHU NA SVOLÁNÍ VÝCHOVNÉ KOMISE Pokud jste si jistí, že jste udělali vše, co bylo ve Vašich silách třídního učitele, pak: 1. Návrh musíte podat písemně formou důvodové zprávy (formulář je přiložen). Musí být podepsán navrhujícím třídním učitelem, v případě, že navrhující není totožný s příslušným třídním učitelem, podepíše jej i TU. 2. Provinění musí být podrobně vypsána (kvůli eventuálnímu odvolání oznámení typu: Neuposlechl příkazu vyučujícího! neobstojí). 3. V případě, že se k události vyjadřují svědci, je nutné doplnit jejich výpovědi, které jimi musí být podepsány. 4. Kompletní návrh předáte výchovnému poradci, který na jeho základě svolá výchovnou komisi. 5. Na jednání výchovné komise pozvete provinivšího se žáka a jeho zákonného zástupce (jako vhodné řešení bez zbytečných prodlev se jeví ústní či telefonická dohoda se zákonným zástupcem, jestliže tato není možná, bude zákonný zástupce k jednání vyzván písemně vzor dopisu je k dispozici u výchovného poradce (umístěny na Q: záznamy/výchovný poradce/ pozvánka na výchovnou komisi/). Zvací dopis pro žáka a zákonné zástupce přepošlete asistentce ředitele školy, která jej odešle poštou). Je-li žák plnoletý, má jeho zákonný zástupce právo být informován a účastnit se jednání. 13

16 6. Výchovná komise se schází v následujícím složení: - zástupce vedení školy, - výchovný poradce, - třídní učitel, - v případě potřeby další pedagogičtí pracovníci a metodik prevence, - může být též pozván zástupce třídy. Důvody pro svolání výchovné komise: - Neomluvená absence přesahující deset hodin (vypište termíny), - Významně vysoká a zpochybnitelná absence, - Při hrubém porušení Školního řádu (např. napadení spolužáka), - Krádež, loupež, - napadení pedagogického pracovníka (i verbální), - doložený vliv alkoholu či omamných látek, - Hrubé porušení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, - Opakované výrazné porušování školního řádu (soustavná nekázeň, soustavné nerespektování příkazů učitele, stálé vyrušování při hodinách, hrubé narušování kázně při vyučování, drzé chování vůči vyučujícím ). Jakékoliv další problémy se budou řešit individuálně. Pravidla pro udělování výchovných opatření a snížených známek z chování: Pro udělení výchovného opatření za neomluvenou absenci je nutné posuzovat věci v kontextu. Třídní učitel může udělit výchovné opatření od jedné neomluvené hodiny. Na výchovné opatření navazuje snížená známka z chování. 14

17 Napomenutí třídním učitelem nebo učitelem OV: Neomluvené absence (obvykle do 5 vyučovacích hodin), zapomínání pomůcek pro výuku, menší nedorozumění s vyučujícími nebo jinými pracovníky školy, drobné neplnění úkolů. Důtka třídního učitele nebo důtka učitele OV: Neomluvené absence (obvykle 6 20 vyučovacích hodin), kouření v prostorách školy, vyrušování při vyučování, častější neplnění úkolů (např. týdenní služba), pozdní příchody (2 4 za měsíc). Důtka ředitele školy: Neomluvené absence (obvykle hodin), velmi časté pozdní příchody (5 a více), vulgární vyjadřování, soustavné vyrušování ve vyučování, odmítání plnění příkazů učitele, kouření v prostorách školy, šikana (nutné šetření Policie ČR), rasová nenávist a propagování fašismu (verbální projev, malování znaků a symbolů), užívání alkoholu a psychotropních látek, držení jakékoliv zbraně (bodné, sečné, střelné). 15

18 Podmíněné vyloučení: Neomluvená absence (obvykle hodin), užívání alkoholu a psychotropních látek, distribuce a prodej drog, rasová nenávist a fyzické napadání z důvodu rasové nenávisti, manipulace se zbraněmi a výbušninami, verbální a fyzické napadení zaměstnance školy, všeobecné ohrožování zdraví spolužáků a zaměstnanců školy, nedodržování bezpečnosti práce (manipulace s elektřinou, ohněm). Žák se nepoučil na základě výchovného opatření důtky ředitele školy a pokračuje dále v porušování školního řádu. Vyloučení ze školy: Neomluvená absence (obvykle nad 51 hodin), velmi hrubé chování se spolužáky a zaměstnanci školy, hrubé porušení školního řádu, ublížení na zdraví, prodej a distribuce drog, vyvolání poplašné zprávy (ohlášení výbušniny, vyvolání katastrofy atd.). Žák se nepoučil z výše uvedeného výchovného opatření podmíněného vyloučení. Hodnocení chování uspokojivé (dvojka): Žák, jemuž byla udělena důtka ředitele školy, bude hodnocen z chování stupněm uspokojivé. Hodnocení chování neuspokojivé (trojka): Žák, jemuž bylo uděleno podmíněné vyloučení ze studia, bude hodnocen z chování stupněm neuspokojivé. 16

19 Pedagogický pracovník, který výchovné opatření navrhuje, vyplní formulář Důvodová zpráva pro svolání výchovné komise, kde podrobně vypíše, čím se žák provinil (zpráva slouží jako podklad pro zahájení správního řízení, proto musí být co nejpřesnější) a nechá ji podepsat i třídního učitele, s nímž celou záležitost prokonzultuje. Důvodová zpráva pro svolání výchovné komise: Jméno žáka/žákyně. Třída. Zdůvodnění: Předchozí výchovná opatření (jaká, kdy udělena a za co): V Sokolově dne:. Podpis: Vyjádření třídního učitele (není-li totožný s navrhovatelem): 17

20 CO DĚLAT KDYŽ máme podezření na šikanu ve třídě? Šikana se může objevit v jakékoli skupině a obvykle začíná velmi nenápadně. Kázeň v takové třídě může být dokonce velmi dobrá. V každé třídě se záhy objeví jednotlivci, kteří jsou nejméně vlivní a oblíbení, ti kteří se nacházejí na tzv. sociometrickém chvostu. Stávají se obětními beránky, outsidery, kteří zakoušejí prvky šikanování, tzv. ostrakismus. Zdroj: Kolář, 1997 Znaky ostrakismu: Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře je neoblíben a neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají si na jeho účet drobné legrácky, apod. Kolář, Michal, Skrytý svět šikanování ve školách, 1. vydání, Praha: Portál 1997, 13 s., ISBN Ostrakismus je první stupeň šikany, který může přerůst do dalšího stádia. V této etapě ještě můžeme zasáhnout, proto zejména ve třídách prvních ročníků pozorně sledujte, zdali se třída někomu neposmívá, nedělá narážky, nekomentuje chování některého jedince. Vyčleněného žáka poznáte obvykle snadno. Většinou sedí sám, s nikým se nebaví, nepatří do žádné skupinky, často se něčím odlišuje. Nezřídka se ze strachu před posměšky pod různými záminkami vyhýbá docházce do školy, má velkou absenci, trpí nevolnostmi, bývá často nemocný. Upozorněte na své pozorování třídního učitele a výchovného poradce! Pro případy objevení šikany (ve všech stádiích jejího vývoje) je pro školu vypracován 18

21 krizový plán: V každém případě VYUČUJÍCÍ NAHLÁSÍ VZNIKLOU SITUACI TU, VP, MP. - Pokud je zaměstnanec školy svědkem šikany nebo se dozví o šikanování, okamžitě zabrání jejímu dalšímu pokračování. - Vhodné je oběť umístit do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. - V žádném případě neřešíme před třídou či skupinou dětí! - Informujeme ředitele školy, výchovného poradce, metodika primární prevence a třídního učitele, z nichž je vytvořen intervenční tým. Zhodnotíme stupeň šikany: A) 1. stupeň - zárodky šikany ostrakismus jedná se o slovní útoky, posměšky, nadávky. Zhodnotíme, zda jsme schopni zvládnout situaci vlastními silami na půdě školy, aniž bychom volali policii. Předpokládáme, že žák nebo skupina žáků je schopna náhledu a změny svého jednání. Nikdy nekonfrontujeme oběť s agresorem! Vyšetřování a řešení se zúčastněnými vede metodik prevence a výchovný poradce. Kdokoli (učitel, rodič, žák ) oznámí projevy šikanování třídnímu učiteli, metodičce prevence Ing. Fikarové, výchovné poradkyni PaedDr. Ondrové, 1) metodik prevence společně s výchovným poradcem zmapují situaci ve třídě, promluví s obětí, svědky a agresory, zkonzultují pozorování a postřehy dalších vyučujících, vyvodí závěry. Výpovědi zúčastněných budou písemně zaznamenány, 2) škola si pozve rodiče obětí a agresorů na individuální schůzky. Jednání je přítomen intervenční tým. Je sepsán zápis, který obě strany podepíší a rodiče obdrží kopii, 3) bude svolána výchovná komise, 4) ke vzniklé situaci proběhne mimořádná třídnická hodina za přítomnosti VP a MP, 5) podle závažnosti projevu šikany a v závislosti na předchozích výchovných opatřeních bude žákovi (skupině žáků) uděleno výchovné opatření DŘŠ, či podmíněné vyloučení ze školy. B) šikana řešená s pomocí Policie ČR v případě fyzické agrese či přitvrzování manipulace vůči oběti, kdy nejsme schopni řešit situaci vlastními silami, voláme policii. Oznamovací povinnost plní ředitel školy. - oznamovací povinnost příslušnému Orgánu sociálně právní ochrany dětí bude plnit ředitel školy, - spolupráci s odbornými institucemi zajišťuje pro případ šikany výchovný 19

22 poradce ve spolupráci s metodikem prevence. Učitelé musí dodržovat zákon na ochranu osobnosti (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), proto se vyvarují sdělování informací. Těžko ovlivníme to, aby vyloučený žák byl oblíbený a uznávaný, ale můžeme zamezit tomu, aby mu bylo ve třídě ubližováno. Ke zmapování situace ve třídě můžete použít některou ze sociometrických metod, popř. využít standardizovaného sociometrického dotazníku B3, který zadá a vyhodnotí PaedDr. Ondrová. Třídní učitelé mají možnost působit na klima třídy v rámci dobře vedených třídnických hodin. 3. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Zákon 561/ 2004, 16, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání čl. (6). Při volbě metod výuky i způsobu hodnocení je nutno přihlížet k povaze postižení nebo znevýhodnění. Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy předpokládají dysfunkci nervového systému. Jak postupovat: Hned na začátku prvního ročníku upozorněte žáky, kteří mají zprávu z pedagogickopsychologické poradny, aby vám ji neprodleně přinesli. Bez této zprávy se na ně nebudou vztahovat žádná podpůrná opatření, na která jinak mají podle zákona nárok. Zprávu předejte výchovné poradkyni (PaedDr. Ondrová) a kopii si založte. Upozorněte všechny vyučující ve vaší třídě, že takového žáka máte. Na žádost zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Naši žáci nejčastěji přicházejí s diagnózou dyslexie, dysgrafie a dysortografie, ADHD (syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou) nebo ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity). DYSLEXIE - specifická porucha čtení, která se projevuje neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a žije 20

23 v prostředí, které mu dává dostatek potřebných podnětů k žádoucímu společenskému a kulturnímu rozvoji. TYPICKÉ DYSLEKTICKÉ PROJEVY: - obtížné rozlišování tvarů písmen, - obtíže v rozlišování tvarově podobných písmen, - snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky, - nerozlišování hlásek zvukově si blízkých, - obtíže v měkčení, - nedodržování správného pořadí písmen ve slabice, či slově, tzv. inverze, - přídavky písmen, slabik do slov, - vynechávání písmen, slabik ve slově, - domýšlení si konců slov, - nedodržování délek samohlásek, nepochopení obsahu textu, - dvojí čtení: čte nejprve pro sebe, pak nahlas. MATĚJČEK, Zdeněk. Diagnostika poruch čtené a psané řeči.[online] Portál, Osveta 1995, ISBN [cit ] Dostupné z: portal.cz/scripts/detail.php?id=2996. DYSGRAFIE - specifická porucha psaní, čili grafického projevu jako takového. Samotný proces psaní vyčerpává dysgrafikovu kapacitu koncentrace pozornosti natolik, že již není schopen se plně soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. Převaha obtíží je v narušení úrovně jemné motoriky. Písmo je neupravené, kostrbaté až nečitelné, žák píše neúnosně pomalu a těžkopádně. TYPICKÉ PROJEVY - obecně nečitelné písmo, 21

24 - směšování psacího a tiskacího písma, nepravidelnosti ve velikosti, sklonu, nedodržuje řádky, - nedopsaná slova či písmena, vynechávání slov v textu, - nepravidelné uspořádání na stránce, - zvláštní držení těla při psaní, - výrazně pomalé tempo psaní, - obsah napsaného v časové tísni nekoordinuje se skutečnými žákovými jazykovými schopnostmi a dovednostmi. DYSORTOGRAFIE - specifická porucha pravopisu, která se velice často vyskytuje ve spojení s dyslexií. TYPICKÉ PROJEVY - neschopnost dodržet pořadí písmen při psaní ve slově, - nedostatky v měkčení (nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky), - nedodržování délek samohlásek, - neschopnost aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné podoby, - chybí cit pro jazyk, důsledkem je snížená schopnost např. skloňovat a časovat příslušné druhy slov, - záměny tvarově podobných písmen, - chyby v důsledku sykavkových asimilací, - přidávání nepatřičných písmen a slabik do slov, - neschopnost rozlišovat hranice slov ve větě, - porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, ale dotýká se pouze specifických dysortografických projevů. 22

25 MOŽNOSTI ÚLEV A TOLERANCÍ U ŽÁKŮ SE SPU - preferování ústní formy zkoušení před písemnou, - v písemných projevech volíme takovou formu zkoušení, při níž stačí krátká odpověď, - písemné zkoušení formou předtištěného textu s možností volby správné odpovědi, - nehodnotíme chyby v písemném projevu u naukových předmětů, zaměříme se na obsah, - pozor na správné pochopení slovních úloh u dyslektiků v matematice, - u dysgrafiků hodnoťme s tolerancí i práce při rýsování, - ve výuce cizích jazyků preferovat učení sluchovou cestou s cílem soustředit se na ovládnutí základní slovní zásoby. Žáci s diagnózou ADHD mohou mít problémy nejen s udržením pozornosti, ale i s motorickým neklidem, se sebeovládáním, často vykřikují, někdy se chovají nevhodně, zlobí. 23

26 TŘÍDNICKÉ HODINY Smyslem pravidelných třídnických hodin je využití jedinečné možnosti práce se vztahy uvnitř třídy. Na osobnosti třídního učitele a jeho umění třídu vést žádoucím směrem do značné míry záleží, jaké klima se ve třídě vytvoří. Učitel by měl mít přehled o tom co se ve třídě děje, jakým způsobem a jaké vztahy se mezi žáky utvářejí, v čem jsou problémy a jak se ve třídě řeší. Dobrý vztah mezi učitelem a třídou nevzniká automaticky. Základem je důvěra postavená na stanovení a oboustranném dodržování pravidel, zájem učitele o žáky a jistota, že se na něj mohou bez obav obrátit. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, podaří se nám mnohdy podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak přerostou do téměř neřešitelných rozměrů. Využít třídnické hodiny lze jednak pro řešení aktuálních problémů třídy, jednak pro cílený rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáků. ZÁSADY VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN - zapojení žáků do činností, - propojenost se životem žáků, - provázející způsob vedení třídnických hodin (učitel direktivně neřídí, nediktuje správné řešení, ale připravuje prostor pro aktivitu žáků. 24

27 Mají-li mít žáci chuť angažovat se ve věcech spojených s jejich třídou, měl by být prostor pro jejich aktivitu v hranicích daných učitelem co největší. PŘÍNOS TŘÍDNICKÝCH HODIN vedených tímto způsobem: - větší motivace žáků při aktivním řešení problémů, které se jich týkají, - žáci mohou konstruktivně ovlivňovat své okolí (třídu, školu), - žáci se učí samostatně řešit problémy a přijímat za ně odpovědnost, - žáci si osvojí některé techniky efektivní např. při řešení konfliktů, plánování činnosti skupiny, - žáci jsou ochotnější dodržovat pravidla, na jejichž vytváření se sami podíleli. TÉMATA, kterým se lze věnovat v rámci třídnických hodin: - řešení provozních záležitostí (např. školní akce a příprava na ně), - seznamování (v nově vzniklém kolektivu, s novým žákem), - práce s pravidly a řešení aktuálních problémů třídy (např. utekli z hodiny, ztráta mobilu), - práce se vztahy, - tvorba vlastních projektů v rámci školy i mimo ni (příprava různých soutěží, akcí pro školu, plánování společné činnosti, třídní výlet), - diagnostika ve třídě (vztahů, klimatu dotazníky, ankety). Rozvržení obsahu třídnických hodin je vždy závislé na konkrétní třídě a konkrétním učiteli. Vychází samozřejmě z aktuální situace, avšak je dobré připravit si předem i harmonogram činnosti na školní rok. MOŽNÉ ROZVRŽENÍ TÉMAT při plánování třídnických hodin během roku: 25

28 Jednotlivá témata Aktivity pro tato témata (popis vhodných aktivit několik příkladů, které jsou popsány v příloze Psychohry ) I. seznamovací hry podpora vztahů mezi žáky a mezi pedagogem a třídou II. aktivity na práci s pravidly školy Vizitka, Co o tobě vím? Erb, hra na jména, aj. Skupinová vytváření pravidel, III. aktivity na tvorbu pravidel třídy + postupy při jejich porušování IV. aktivity na aktivní přístup k dění ve třídě V. aktivity na utváření identity třídy (profilace, nikoli izolace třídy) VI. aktivity pro rozvoj vztahů ve třídě Diskuse, Brainstorming, burza nápadů, Zrcadlo, bodlák a růže, První dojem, strom radosti, ruka, VII. aktivity na řešení záležitostí ve třídě VIII. aktivity na uzavírání nějaké zkušenosti IX. aktivity s cílem pobavit Listy na zádech, místo po pravici, Kresba jednou tužkou, intuice, klíče. DUDEC, Michal. Třídnické hodiny [online] Odyssea [cit ] 1. vydání, Projekt Odyssea 2007 ISBN PRÁCE SE TŘÍDOU V případě, že učitel zjistí ve své třídě problém, o kterém se domnívá, že je potřeba ho řešit, je vhodné, aby si předem zjistil co nejvíce informací. K co nejvíce objektivnímu pohledu může použít např. krátký dotazník či anketu. Někdy je to právě dotazník, který na problém ve třídě upozorní. Samotná intervence ve třídě je odborná činnost a učitel by se na ní měl dobře připravit. Učitel může využít pomoci výchovného poradce pro zjištění klimatu a vztahů ve třídě a nechat si vypracovat sociometrický dotazník. Výsledky šetření mu pomohou v poznání základních skupinových fenoménů: 26

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 1 vypracovala: Mgr. Lenka Wenzelová výchovná poradkyně 2 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Podle nového školského

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark na základě povinnosti

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Platnost od 1. září 2013

Platnost od 1. září 2013 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z něho platných vyhlášek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků A. Obecná ustanovení Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014 Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání žáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád nabývá účinnosti: od 1. 10.2013 Schváleno školskou radou pod číslem jednacím 01-10-02/ŠR/2013: 01. 10. 2013 Projednáno v pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6

VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 PŘÍLOHA Č. 1 VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 Školní řád se řídí povinnou legislativou MŠMT. Z metodického MŠMT pokynu jednoznačně vyplývá: nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více