MANUÁL T ÍDNÍHO U ITELE INTEGROVANÉ ST EDNÍ KOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL T ÍDNÍHO U ITELE INTEGROVANÉ ST EDNÍ KOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV"

Transkript

1 MANUÁL T ÍDNÍHO U ITELE INTEGROVANÉ ST EDNÍ KOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV

2 0

3 Autoři: PaedDr. Zuzana Ondrová Mgr. Eva Borská Mgr. Ivana Pitrová Vyrobeno v rámci projektu "TRITON - zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků". 1

4 Obsah 1. Koho kontaktovat když, 2. Co dělat když, 2.1. má žák neomluvenou absenci? žák potřebuje uvolnit z vyučování? žák přijde pozdě do výuky? uvažujeme o komisionální zkoušce? se žák dostaví do školy pod vlivem alkoholu, nebo nějaké návykové látky? zachytíte u žáka alkohol nebo tabákové výrobky a chcete je někomu vrátit? zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní? se dozvíte, že některé z dětí do školy přináší omamné nebo psychotropní 8 látky a předává je spolužákům? 2.9. dojde k úrazu? dojde ke krádeži? vznikne škoda na školním majetku? není žák přezutý? žák poruší školní řád? máme podezření na šikanu ve třídě? Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Třídnické hodiny Psychohry Přílohy 6.1. č. F_030_1 Záznam o pohovoru o neomluvené absenci žáka 6.2. č. F_259_1 Oznámení o zanedbání školní docházky 6.3. č. F_260_1 Záznam o zadržení alkoholických a tabákových výrobků 6.4. č. F_261_1 Záznam o zadržení omamné a psychotropní látky 6.5. č. str. ustanovení školního řádu 6.6. č. F_262_1 Záznam o odcizené věci 6.7. č. F_263_1 Záznam o způsobené škodě na školním majetku 2

5 CO DĚLAT KDYŽ, má žák neomluvenou absenci? Řešení neomluvené nepřítomnosti žáků a postup zúčastněných subjektů: Neomluvená nepřítomnost do 5 vyučovacích hodin: napomenutí třídního učitele Neomluvená nepřítomnost od 6 do 20 vyučovacích hodin: důtka TU Neomluvená nepřítomnost žáka od 21 do 35 vyučovacích hodin: důtka ŘŠ Řeší třídní učitel se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem nejčastěji formou pohovoru. V případě, že neomluvená absence u nezletilého žáka dosáhne počtu 10 hodin, pozve třídní učitel rodiče do školy za účelem projednání neomluvených hodin. Pokud je žák zletilý, není přítomnost rodičů u pohovoru nutná. O tomto pohovoru udělá zápis, který zúčastnění podepíší. Formulář (Příloha č. F_030_1). Žáka s neomluvenou absencí nahlásí třídní učitel výchovné poradkyni (PaedDr. Z. Ondrová, 4207, tel ). Pokud absence nezletilého žáka dosáhne počtu 25 hodin a více, je povinností školy informovat odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Formulář (Příloha č. F_259_1). Vysoká neomluvená absence je důvodem ke svolání výchovné komise. Třídní učitel si vede evidenci o době a způsobu upozornění na absenci žáka Tato evidence slouží jako podklad pro jednání výchovné komise. Žák, jemuž byla udělena důtka ředitele školy, bude hodnocen z chování stupněm uspokojivé. Neomluvená nepřítomnost žáka od 36 do 50 vyučovacích hodin: podmíněné vyloučení Pokud absence nezletilého žáka dosáhne počtu 25 hodin a více, je povinností školy informovat odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Formulář (Příloha č. F_259_1). 3

6 Vysoká neomluvená absence je důvodem ke svolání výchovné komise. Třídní učitel si vede evidenci o době a způsobu upozornění na absenci žáka Tato evidence slouží jako podklad pro jednání výchovné komise. Žák, jemuž bylo uděleno podmíněné vyloučení ze studia, bude hodnocen z chování stupněm neuspokojivé. Souvislá neomluvená nepřítomnost žáka pod dobu 5 vyučovacích dnů vyloučení ze školy Zvýšená omluvená nepřítomnost: Třídní učitel podá podnět osobnímu oddělení (p. Jarošová, p. Kopková, tel , kancelář 1211), které pošle žákovi absenční výzvu. Pokud do deseti dnů od doručení výzvy žák nebo zákonný zástupce nedoloží důvod nepřítomnosti, přestává být žák žákem školy. Výchovná komise předloží návrh řediteli školy, který rozhodne o příslušném výchovném opatření. Třídní učitel spolu s výchovným poradcem vyzve rodiče k návštěvě školy Přehledný výpis ze školního řádu omlouvání absence. [online] OA T. Bati a VOŠ ekonomické Zlín, [cit ] Dostupné z 4

7 CO DĚLAT KDYŽ, žák potřebuje uvolnit z vyučování? Přehledný výpis ze školního řádu omlouvání absence Zásady uvolňování žáků ze školy: nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu uvolnění na 1 2 dny na více než 2 dny do 3 dnů od začátku nepřítomnosti oznámit třídní učitel předem sdělit TU telefonicky nebo na omluvném listu ředitel školy písemná žádost prokazatelným způsobem TU (nebo výchovné poradkyni) důvod nepřítomnosti TU prokazatelně kontaktuje rodiče v případě včasného neoznámení důvodu nepřítomnosti U nezletilých žáků budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat jejich rodiče (zákonní zástupci). U zletilých žáků si budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat samotní žáci s tím, že jejich rodiče můžou potvrdit svým podpisem, že o dané záležitosti vědí. Přehledný výpis ze školního řádu omlouvání absence. [online] OA T. Bati a VOŠ ekonomické Zlín, [cit ] Dostupné z 5

8 CO DĚLAT KDYŽ, žák přijde pozdě do výuky? Tři pozdní neomluvené příchody kratší než 15 minut - 1 neomluvená hodina. Neomluvený pozdní příchod delší než 15 minut 1 neomluvená hodina. Jedná se o porušení Školního řádu (pozdní příchod na vyučování) a tomu odpovídá příslušné výchovné opatření. CO DĚLAT KDYŽ, uvažujeme o komisionální zkoušce? Žák, jehož absence bude přesahovat 25 % docházky za pololetí v určitém předmětu, může být pozván k vykonání komisionální zkoušky. Žák, jehož absence přesahuje 50% docházky za pololetí, musí vykonat komisionální zkoušku. 6

9 CO DĚLAT KDYŽ, se žák dostaví do školy pod vlivem alkoholu, nebo nějaké návykové látky? Nejprve zajistěte jeho bezpečí a zjistěte co nejpřesněji zdravotní stav. Pokud se domníváte, že je žák ve stavu akutní intoxikace (některé z příznaků: poruchy koordinace, poruchy motoriky, panika, stres, neztišitelný smích, závratě, zvracení, výrazný útlum, bezvědomí) okamžitě informujte vedení školy/recepci školy (tel ), které zavolá záchranku, nebo volejte sami rychlou záchrannou pomoc s odůvodněním, že máte podezření na intoxikaci, popř. na zhoršující se zdravotní stav. Současně vyrozumíte zákonné zástupce Vyhodnotíte-li situaci tak, že lékaře není nutné volat, volejte zákonné zástupce a trvejte na tom, aby si dítě převzali. V dané situaci nedokážete dostatečně zajistit povinný dohled a je třeba, aby se ho ujali rodiče. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistěte povinný dohled po dobu školního vyučování a kontaktujte OSPOD. zachytíte u žáka alkohol nebo tabákové výrobky a chcete je někomu vrátit? O zachycení věcí sepište záznam, který obsahuje datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým. Osobám mladším 18 let žádnou takovou látku vracet nemůžete, neboť byste je tím v konzumaci podporovali a to vám zákon zakazuje. Informujte metodika prevence (Ing. E. Fikarová, tel , č. kabinetu 1605). Z nálezu vyvoďte kázeňské důsledky ve smyslu řádu školy (článek 25, odstavec 23.13, 23.14, 23.15, 23.18) nebo zařízení. Zachycené předměty vraťte zákonným zástupcům na základě protokolu (vzor viz Příloha č. F_260_1). Při předávání věcí jim opětovně vysvětlete, že nosit návykové látky do školy není dovolené, (viz ustanovení školního řádu příloha) a že jste v případě jejich užívání osobou mladší 18 let povinni informovat OSPOD. 7

10 zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní? Objevenou látku vložíte tak, jak je, do velké obálky a tu zapečetíte a uložíte do trezoru umístěného v ředitelně školy. S látkou, ani s obalem nijak nemanipulujete, nic nerozbalujete a neochutnáváte. O nálezu sepíšete písemný záznam (vzor viz Příloha č. F_261_1), ve kterém přesně uvedete, jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Protokol podepíše ředitel nebo zástupce ředitele, ten, u koho byla látka objevena, a třetí (dospělá) osoba jako svědek. Jestliže ten, u koho byla látka objevena (nebo ten, který látku odevzdal) odmítne záznam podepsat, uvedete do kolonky pro jeho podpis - odmítl podepsat. Celou dobu jste nemanipulovali s OPL, ale s látkou pro vás neznámou a podezřelou. Nález vedení školy předá Policii ČR. se dozvíte, že některé z dětí do školy přináší omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům? Taková osoba je distributorem OPL a je zcela jedno, jestli tyto látky užívá, někomu dává nebo prodává. Také je docela jedno, o jaké OPL se jedná (jde li o OPL ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách). Tato osoba se dopouští závažného trestného činu ( 187 trestního zákona) a vaší povinností je páchání tohoto trestného činu překazit ( 167 trestního zákona). Informujte metodika prevence (Ing. Fikarová, tel , kabinet 1605) a vedení školy (Mgr. Pavel Janus, tel , místnost č ředitel školy). Školní preventivní strategie SŠE Ostrava, Co dělat když [online] SŠ elektrotechnická Ostrava, [cit ] Dostupné z www. sse najizdarne.cz/dokumenty/ skolni_preventivni_ strategie.pdf 8

11 CO DĚLAT KDYŽ, dojde k úrazu? důležité je správné vyhodnocení situace - položte si klíčové otázky: 1) Došlo k nějakému zranění? Je akutně ohrožen něčí život nebo zdraví? ANO: Soustřeďte se pouze na první pomoc. Pošlete kohokoliv, kdo je poblíž, pro další dospělou osobu. Podle situace volejte záchranku (tel: 155). Informujte vedení školy (ředitel ; ZŘPV ; ZŘTV NE: Situaci není nutné řešit okamžitě, máte čas se rozmyslet. Uklidněte se, nespěchejte a položte si další otázku: 2) Mohu, chci a dokážu to řešit právě já a právě teď? ANO: Začněte se ptát žáků, co se přesně stalo. Problém rozkryjte, pojmenujte a rozmyslete si řešení. NE: Problém nechejte otevřený, kontaktujte školního metodika prevence (Ing. Eva Fikarová, tel , kabinet č. 1605) a řešení s ním konzultujte. Školní metodik prevence kontaktuje třídního učitele, výchovného poradce (PaedDr. Zuzana Ondrová, tel , kabinet č. 4207) a vedení školy (Mgr. Pavel Janus, tel , místnost č ředitel školy, Ing. Marcela Kůrková, tel , kabinet č ZŘTV; Ing. Jaroslav Vlček, tel , kabinet č ZŘPV). Škola je pojištěna proti úrazu Postup: Pokud dojde k úrazu v době vyučovací hodiny, zapíše událost do knihy úrazů příslušný pedagogický pracovník a zapíše událost do knihy úrazů (k dispozici u paní Plocové tel , kancelář č. 1202) a napíše záznam o úrazu. Pokud dojde k úrazu v době mimo vyučovací hodiny, zapíše událost do knihy úrazů TU (k dispozici u paní Plocové tel , kancelář č. 1202) a napíše záznam o úrazu. Záznam předá na sekretariátu školy paní Bartošové (tel , kancelář č. 1213). Žáka pošle k paní Freiynfeldové (tel , kancelář č. 1303), která mu dá další informace o uplatnění nároku na náhradu škody. Dodatečně záznamy úrazu jsou hrubou chybou a porušením pravidel BOZP. 9

12 CO DĚLAT KDYŽ, dojde ke krádeži? Škola je pojištěna proti odcizení Postup Pokud bude krádež oznámena během vyučovací hodiny, musí s poškozeným žákem udělat záznam o události příslušný pedagogický pracovník (vzor viz Příloha č. ZZ). Pokud bude krádež oznámena mimo vyučovací hodiny, musí s poškozeným žákem udělat záznam o události TU (vzor viz Příloha č. F_262_1). Vyplněný záznam neprodleně předá poškozený žák hospodářce úseku teoretické výuky, kancelář č. 1202, a ta zavolá Policii ČR, která případ začne vyšetřovat. Pedagogický pracovník pošle poškozeného žáka i za paní Freiynfeldovou (tel , kancelář č. 1303), která předá další informace o uplatnění nároku na náhradu škody. Žák musí přiložit doklad o koupi odcizeného předmětu. 10

13 CO DĚLAT KDYŽ vznikne škoda na školním majetku? Pokud je třídní učiteli nahlášena škoda na školním majetku, kterou způsobil žák jeho třídy, vyhotoví třídní učitel záznam (vzor Formulář č. F_263_1) a informuje rodiče. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci žáka a třídním učitelem k dohodě o nápravě škody, předá třídní učitel záznam příslušnému zástupci ředitele školy a škola může vymáhat náhradu soudní cestou. 11

14 CO DĚLAT KDYŽ, není žák přezutý? Ve školních budovách jsou žáci povinni se přezouvat do zdravotně vhodných otevřených přezůvek, bez černé podešve. Je zakázáno používat obuv určenou pouze do hodin tělesné výchovy. Žáci jsou povinni ukládat si boty, oblečení apod. do uzamykatelných šatních skříněk. Z hygienických a bezpečnostních důvodů jsou všichni žáci povinni se přezouvat. Žákovi bude povolen pohyb uvnitř školní budovy pouze v řádné obuvi. Pokud žák nevlastní obuv na přezutí a účastní se výuky, je povinen se v prostorách školy pohybovat pouze s hygienickými návleky, které jsou ke koupi v bufetu školy. Žák nesmí sedět v učebně pouze v ponožkách. 12

15 CO DĚLAT KDYŽ, žák poruší školní řád? Školní řád, v oddíle VIII. Výchovná opatření, hodnocení a klasifikace žáků, část A, body 1-10, vymezuje výchovná opatření, která může třídní učitel navrhnout nebo sám udělit. Jsou to pochvaly, ocenění a kázeňská opatření. Při velmi vážném porušení školního řádu, obvykle tehdy, selhala-li všechna ostatní výchovná opatření, lze na základě správního řízení žákovi udělit podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia. O podmíněném vyloučení rozhoduje ředitel školy v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve správním řízení zahájeném z podnětu výchovné komise. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁVRHU NA SVOLÁNÍ VÝCHOVNÉ KOMISE Pokud jste si jistí, že jste udělali vše, co bylo ve Vašich silách třídního učitele, pak: 1. Návrh musíte podat písemně formou důvodové zprávy (formulář je přiložen). Musí být podepsán navrhujícím třídním učitelem, v případě, že navrhující není totožný s příslušným třídním učitelem, podepíše jej i TU. 2. Provinění musí být podrobně vypsána (kvůli eventuálnímu odvolání oznámení typu: Neuposlechl příkazu vyučujícího! neobstojí). 3. V případě, že se k události vyjadřují svědci, je nutné doplnit jejich výpovědi, které jimi musí být podepsány. 4. Kompletní návrh předáte výchovnému poradci, který na jeho základě svolá výchovnou komisi. 5. Na jednání výchovné komise pozvete provinivšího se žáka a jeho zákonného zástupce (jako vhodné řešení bez zbytečných prodlev se jeví ústní či telefonická dohoda se zákonným zástupcem, jestliže tato není možná, bude zákonný zástupce k jednání vyzván písemně vzor dopisu je k dispozici u výchovného poradce (umístěny na Q: záznamy/výchovný poradce/ pozvánka na výchovnou komisi/). Zvací dopis pro žáka a zákonné zástupce přepošlete asistentce ředitele školy, která jej odešle poštou). Je-li žák plnoletý, má jeho zákonný zástupce právo být informován a účastnit se jednání. 13

16 6. Výchovná komise se schází v následujícím složení: - zástupce vedení školy, - výchovný poradce, - třídní učitel, - v případě potřeby další pedagogičtí pracovníci a metodik prevence, - může být též pozván zástupce třídy. Důvody pro svolání výchovné komise: - Neomluvená absence přesahující deset hodin (vypište termíny), - Významně vysoká a zpochybnitelná absence, - Při hrubém porušení Školního řádu (např. napadení spolužáka), - Krádež, loupež, - napadení pedagogického pracovníka (i verbální), - doložený vliv alkoholu či omamných látek, - Hrubé porušení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, - Opakované výrazné porušování školního řádu (soustavná nekázeň, soustavné nerespektování příkazů učitele, stálé vyrušování při hodinách, hrubé narušování kázně při vyučování, drzé chování vůči vyučujícím ). Jakékoliv další problémy se budou řešit individuálně. Pravidla pro udělování výchovných opatření a snížených známek z chování: Pro udělení výchovného opatření za neomluvenou absenci je nutné posuzovat věci v kontextu. Třídní učitel může udělit výchovné opatření od jedné neomluvené hodiny. Na výchovné opatření navazuje snížená známka z chování. 14

17 Napomenutí třídním učitelem nebo učitelem OV: Neomluvené absence (obvykle do 5 vyučovacích hodin), zapomínání pomůcek pro výuku, menší nedorozumění s vyučujícími nebo jinými pracovníky školy, drobné neplnění úkolů. Důtka třídního učitele nebo důtka učitele OV: Neomluvené absence (obvykle 6 20 vyučovacích hodin), kouření v prostorách školy, vyrušování při vyučování, častější neplnění úkolů (např. týdenní služba), pozdní příchody (2 4 za měsíc). Důtka ředitele školy: Neomluvené absence (obvykle hodin), velmi časté pozdní příchody (5 a více), vulgární vyjadřování, soustavné vyrušování ve vyučování, odmítání plnění příkazů učitele, kouření v prostorách školy, šikana (nutné šetření Policie ČR), rasová nenávist a propagování fašismu (verbální projev, malování znaků a symbolů), užívání alkoholu a psychotropních látek, držení jakékoliv zbraně (bodné, sečné, střelné). 15

18 Podmíněné vyloučení: Neomluvená absence (obvykle hodin), užívání alkoholu a psychotropních látek, distribuce a prodej drog, rasová nenávist a fyzické napadání z důvodu rasové nenávisti, manipulace se zbraněmi a výbušninami, verbální a fyzické napadení zaměstnance školy, všeobecné ohrožování zdraví spolužáků a zaměstnanců školy, nedodržování bezpečnosti práce (manipulace s elektřinou, ohněm). Žák se nepoučil na základě výchovného opatření důtky ředitele školy a pokračuje dále v porušování školního řádu. Vyloučení ze školy: Neomluvená absence (obvykle nad 51 hodin), velmi hrubé chování se spolužáky a zaměstnanci školy, hrubé porušení školního řádu, ublížení na zdraví, prodej a distribuce drog, vyvolání poplašné zprávy (ohlášení výbušniny, vyvolání katastrofy atd.). Žák se nepoučil z výše uvedeného výchovného opatření podmíněného vyloučení. Hodnocení chování uspokojivé (dvojka): Žák, jemuž byla udělena důtka ředitele školy, bude hodnocen z chování stupněm uspokojivé. Hodnocení chování neuspokojivé (trojka): Žák, jemuž bylo uděleno podmíněné vyloučení ze studia, bude hodnocen z chování stupněm neuspokojivé. 16

19 Pedagogický pracovník, který výchovné opatření navrhuje, vyplní formulář Důvodová zpráva pro svolání výchovné komise, kde podrobně vypíše, čím se žák provinil (zpráva slouží jako podklad pro zahájení správního řízení, proto musí být co nejpřesnější) a nechá ji podepsat i třídního učitele, s nímž celou záležitost prokonzultuje. Důvodová zpráva pro svolání výchovné komise: Jméno žáka/žákyně. Třída. Zdůvodnění: Předchozí výchovná opatření (jaká, kdy udělena a za co): V Sokolově dne:. Podpis: Vyjádření třídního učitele (není-li totožný s navrhovatelem): 17

20 CO DĚLAT KDYŽ máme podezření na šikanu ve třídě? Šikana se může objevit v jakékoli skupině a obvykle začíná velmi nenápadně. Kázeň v takové třídě může být dokonce velmi dobrá. V každé třídě se záhy objeví jednotlivci, kteří jsou nejméně vlivní a oblíbení, ti kteří se nacházejí na tzv. sociometrickém chvostu. Stávají se obětními beránky, outsidery, kteří zakoušejí prvky šikanování, tzv. ostrakismus. Zdroj: Kolář, 1997 Znaky ostrakismu: Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře je neoblíben a neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají si na jeho účet drobné legrácky, apod. Kolář, Michal, Skrytý svět šikanování ve školách, 1. vydání, Praha: Portál 1997, 13 s., ISBN Ostrakismus je první stupeň šikany, který může přerůst do dalšího stádia. V této etapě ještě můžeme zasáhnout, proto zejména ve třídách prvních ročníků pozorně sledujte, zdali se třída někomu neposmívá, nedělá narážky, nekomentuje chování některého jedince. Vyčleněného žáka poznáte obvykle snadno. Většinou sedí sám, s nikým se nebaví, nepatří do žádné skupinky, často se něčím odlišuje. Nezřídka se ze strachu před posměšky pod různými záminkami vyhýbá docházce do školy, má velkou absenci, trpí nevolnostmi, bývá často nemocný. Upozorněte na své pozorování třídního učitele a výchovného poradce! Pro případy objevení šikany (ve všech stádiích jejího vývoje) je pro školu vypracován 18

21 krizový plán: V každém případě VYUČUJÍCÍ NAHLÁSÍ VZNIKLOU SITUACI TU, VP, MP. - Pokud je zaměstnanec školy svědkem šikany nebo se dozví o šikanování, okamžitě zabrání jejímu dalšímu pokračování. - Vhodné je oběť umístit do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. - V žádném případě neřešíme před třídou či skupinou dětí! - Informujeme ředitele školy, výchovného poradce, metodika primární prevence a třídního učitele, z nichž je vytvořen intervenční tým. Zhodnotíme stupeň šikany: A) 1. stupeň - zárodky šikany ostrakismus jedná se o slovní útoky, posměšky, nadávky. Zhodnotíme, zda jsme schopni zvládnout situaci vlastními silami na půdě školy, aniž bychom volali policii. Předpokládáme, že žák nebo skupina žáků je schopna náhledu a změny svého jednání. Nikdy nekonfrontujeme oběť s agresorem! Vyšetřování a řešení se zúčastněnými vede metodik prevence a výchovný poradce. Kdokoli (učitel, rodič, žák ) oznámí projevy šikanování třídnímu učiteli, metodičce prevence Ing. Fikarové, výchovné poradkyni PaedDr. Ondrové, 1) metodik prevence společně s výchovným poradcem zmapují situaci ve třídě, promluví s obětí, svědky a agresory, zkonzultují pozorování a postřehy dalších vyučujících, vyvodí závěry. Výpovědi zúčastněných budou písemně zaznamenány, 2) škola si pozve rodiče obětí a agresorů na individuální schůzky. Jednání je přítomen intervenční tým. Je sepsán zápis, který obě strany podepíší a rodiče obdrží kopii, 3) bude svolána výchovná komise, 4) ke vzniklé situaci proběhne mimořádná třídnická hodina za přítomnosti VP a MP, 5) podle závažnosti projevu šikany a v závislosti na předchozích výchovných opatřeních bude žákovi (skupině žáků) uděleno výchovné opatření DŘŠ, či podmíněné vyloučení ze školy. B) šikana řešená s pomocí Policie ČR v případě fyzické agrese či přitvrzování manipulace vůči oběti, kdy nejsme schopni řešit situaci vlastními silami, voláme policii. Oznamovací povinnost plní ředitel školy. - oznamovací povinnost příslušnému Orgánu sociálně právní ochrany dětí bude plnit ředitel školy, - spolupráci s odbornými institucemi zajišťuje pro případ šikany výchovný 19

22 poradce ve spolupráci s metodikem prevence. Učitelé musí dodržovat zákon na ochranu osobnosti (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), proto se vyvarují sdělování informací. Těžko ovlivníme to, aby vyloučený žák byl oblíbený a uznávaný, ale můžeme zamezit tomu, aby mu bylo ve třídě ubližováno. Ke zmapování situace ve třídě můžete použít některou ze sociometrických metod, popř. využít standardizovaného sociometrického dotazníku B3, který zadá a vyhodnotí PaedDr. Ondrová. Třídní učitelé mají možnost působit na klima třídy v rámci dobře vedených třídnických hodin. 3. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Zákon 561/ 2004, 16, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání čl. (6). Při volbě metod výuky i způsobu hodnocení je nutno přihlížet k povaze postižení nebo znevýhodnění. Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy předpokládají dysfunkci nervového systému. Jak postupovat: Hned na začátku prvního ročníku upozorněte žáky, kteří mají zprávu z pedagogickopsychologické poradny, aby vám ji neprodleně přinesli. Bez této zprávy se na ně nebudou vztahovat žádná podpůrná opatření, na která jinak mají podle zákona nárok. Zprávu předejte výchovné poradkyni (PaedDr. Ondrová) a kopii si založte. Upozorněte všechny vyučující ve vaší třídě, že takového žáka máte. Na žádost zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Naši žáci nejčastěji přicházejí s diagnózou dyslexie, dysgrafie a dysortografie, ADHD (syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou) nebo ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity). DYSLEXIE - specifická porucha čtení, která se projevuje neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a žije 20

23 v prostředí, které mu dává dostatek potřebných podnětů k žádoucímu společenskému a kulturnímu rozvoji. TYPICKÉ DYSLEKTICKÉ PROJEVY: - obtížné rozlišování tvarů písmen, - obtíže v rozlišování tvarově podobných písmen, - snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky, - nerozlišování hlásek zvukově si blízkých, - obtíže v měkčení, - nedodržování správného pořadí písmen ve slabice, či slově, tzv. inverze, - přídavky písmen, slabik do slov, - vynechávání písmen, slabik ve slově, - domýšlení si konců slov, - nedodržování délek samohlásek, nepochopení obsahu textu, - dvojí čtení: čte nejprve pro sebe, pak nahlas. MATĚJČEK, Zdeněk. Diagnostika poruch čtené a psané řeči.[online] Portál, Osveta 1995, ISBN [cit ] Dostupné z: portal.cz/scripts/detail.php?id=2996. DYSGRAFIE - specifická porucha psaní, čili grafického projevu jako takového. Samotný proces psaní vyčerpává dysgrafikovu kapacitu koncentrace pozornosti natolik, že již není schopen se plně soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. Převaha obtíží je v narušení úrovně jemné motoriky. Písmo je neupravené, kostrbaté až nečitelné, žák píše neúnosně pomalu a těžkopádně. TYPICKÉ PROJEVY - obecně nečitelné písmo, 21

24 - směšování psacího a tiskacího písma, nepravidelnosti ve velikosti, sklonu, nedodržuje řádky, - nedopsaná slova či písmena, vynechávání slov v textu, - nepravidelné uspořádání na stránce, - zvláštní držení těla při psaní, - výrazně pomalé tempo psaní, - obsah napsaného v časové tísni nekoordinuje se skutečnými žákovými jazykovými schopnostmi a dovednostmi. DYSORTOGRAFIE - specifická porucha pravopisu, která se velice často vyskytuje ve spojení s dyslexií. TYPICKÉ PROJEVY - neschopnost dodržet pořadí písmen při psaní ve slově, - nedostatky v měkčení (nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky), - nedodržování délek samohlásek, - neschopnost aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné podoby, - chybí cit pro jazyk, důsledkem je snížená schopnost např. skloňovat a časovat příslušné druhy slov, - záměny tvarově podobných písmen, - chyby v důsledku sykavkových asimilací, - přidávání nepatřičných písmen a slabik do slov, - neschopnost rozlišovat hranice slov ve větě, - porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, ale dotýká se pouze specifických dysortografických projevů. 22

25 MOŽNOSTI ÚLEV A TOLERANCÍ U ŽÁKŮ SE SPU - preferování ústní formy zkoušení před písemnou, - v písemných projevech volíme takovou formu zkoušení, při níž stačí krátká odpověď, - písemné zkoušení formou předtištěného textu s možností volby správné odpovědi, - nehodnotíme chyby v písemném projevu u naukových předmětů, zaměříme se na obsah, - pozor na správné pochopení slovních úloh u dyslektiků v matematice, - u dysgrafiků hodnoťme s tolerancí i práce při rýsování, - ve výuce cizích jazyků preferovat učení sluchovou cestou s cílem soustředit se na ovládnutí základní slovní zásoby. Žáci s diagnózou ADHD mohou mít problémy nejen s udržením pozornosti, ale i s motorickým neklidem, se sebeovládáním, často vykřikují, někdy se chovají nevhodně, zlobí. 23

26 TŘÍDNICKÉ HODINY Smyslem pravidelných třídnických hodin je využití jedinečné možnosti práce se vztahy uvnitř třídy. Na osobnosti třídního učitele a jeho umění třídu vést žádoucím směrem do značné míry záleží, jaké klima se ve třídě vytvoří. Učitel by měl mít přehled o tom co se ve třídě děje, jakým způsobem a jaké vztahy se mezi žáky utvářejí, v čem jsou problémy a jak se ve třídě řeší. Dobrý vztah mezi učitelem a třídou nevzniká automaticky. Základem je důvěra postavená na stanovení a oboustranném dodržování pravidel, zájem učitele o žáky a jistota, že se na něj mohou bez obav obrátit. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, podaří se nám mnohdy podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak přerostou do téměř neřešitelných rozměrů. Využít třídnické hodiny lze jednak pro řešení aktuálních problémů třídy, jednak pro cílený rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáků. ZÁSADY VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN - zapojení žáků do činností, - propojenost se životem žáků, - provázející způsob vedení třídnických hodin (učitel direktivně neřídí, nediktuje správné řešení, ale připravuje prostor pro aktivitu žáků. 24

27 Mají-li mít žáci chuť angažovat se ve věcech spojených s jejich třídou, měl by být prostor pro jejich aktivitu v hranicích daných učitelem co největší. PŘÍNOS TŘÍDNICKÝCH HODIN vedených tímto způsobem: - větší motivace žáků při aktivním řešení problémů, které se jich týkají, - žáci mohou konstruktivně ovlivňovat své okolí (třídu, školu), - žáci se učí samostatně řešit problémy a přijímat za ně odpovědnost, - žáci si osvojí některé techniky efektivní např. při řešení konfliktů, plánování činnosti skupiny, - žáci jsou ochotnější dodržovat pravidla, na jejichž vytváření se sami podíleli. TÉMATA, kterým se lze věnovat v rámci třídnických hodin: - řešení provozních záležitostí (např. školní akce a příprava na ně), - seznamování (v nově vzniklém kolektivu, s novým žákem), - práce s pravidly a řešení aktuálních problémů třídy (např. utekli z hodiny, ztráta mobilu), - práce se vztahy, - tvorba vlastních projektů v rámci školy i mimo ni (příprava různých soutěží, akcí pro školu, plánování společné činnosti, třídní výlet), - diagnostika ve třídě (vztahů, klimatu dotazníky, ankety). Rozvržení obsahu třídnických hodin je vždy závislé na konkrétní třídě a konkrétním učiteli. Vychází samozřejmě z aktuální situace, avšak je dobré připravit si předem i harmonogram činnosti na školní rok. MOŽNÉ ROZVRŽENÍ TÉMAT při plánování třídnických hodin během roku: 25

28 Jednotlivá témata Aktivity pro tato témata (popis vhodných aktivit několik příkladů, které jsou popsány v příloze Psychohry ) I. seznamovací hry podpora vztahů mezi žáky a mezi pedagogem a třídou II. aktivity na práci s pravidly školy Vizitka, Co o tobě vím? Erb, hra na jména, aj. Skupinová vytváření pravidel, III. aktivity na tvorbu pravidel třídy + postupy při jejich porušování IV. aktivity na aktivní přístup k dění ve třídě V. aktivity na utváření identity třídy (profilace, nikoli izolace třídy) VI. aktivity pro rozvoj vztahů ve třídě Diskuse, Brainstorming, burza nápadů, Zrcadlo, bodlák a růže, První dojem, strom radosti, ruka, VII. aktivity na řešení záležitostí ve třídě VIII. aktivity na uzavírání nějaké zkušenosti IX. aktivity s cílem pobavit Listy na zádech, místo po pravici, Kresba jednou tužkou, intuice, klíče. DUDEC, Michal. Třídnické hodiny [online] Odyssea [cit ] 1. vydání, Projekt Odyssea 2007 ISBN PRÁCE SE TŘÍDOU V případě, že učitel zjistí ve své třídě problém, o kterém se domnívá, že je potřeba ho řešit, je vhodné, aby si předem zjistil co nejvíce informací. K co nejvíce objektivnímu pohledu může použít např. krátký dotazník či anketu. Někdy je to právě dotazník, který na problém ve třídě upozorní. Samotná intervence ve třídě je odborná činnost a učitel by se na ní měl dobře připravit. Učitel může využít pomoci výchovného poradce pro zjištění klimatu a vztahů ve třídě a nechat si vypracovat sociometrický dotazník. Výsledky šetření mu pomohou v poznání základních skupinových fenoménů: 26

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Krizový plán Gymnázia Nymburk

Krizový plán Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Krizový plán Gymnázia Nymburk Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, školní metodička prevence žák kouří

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Základní škola Prosiměřice Školní rok 2015/2016

Základní škola Prosiměřice Školní rok 2015/2016 Základní škola Prosiměřice Školní rok 2015/2016 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu šikany a návykových látek

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Překládací zpráva V průběhu loňského roku se na celém území České republiky objevily problémy s vystavováním potvrzení o nemoci žáků základních a středních škol pro účely omlouvání nepřítomnosti žáků ve

Více

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči 19. Výchovná komise Téma: spolupráce s rodiči Anotace Co je vlastně účelem výchovné komise: podpořit žáka, podpořit jeho rodiče, vyvodit sankce, potrestat nevhodné chování, nebo zastrašit? Již název výchovná

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Krizové plány

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Krizové plány Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Krizové plány Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah Podezření na šikanu... 4 Šikana zaměřená na učitele... 6 Neomluvená

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, Police nad Metují, SANKČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, Police nad Metují, SANKČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, Police nad Metují, 549 54 SANKČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ:

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Právní vymezení dokumentu Školní řád Základní umělecké školy, Prachatice, Husova 110 (dále jen ZUŠ Prachatice) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

Školní řád ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou

Školní řád ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou Školní řád ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou PRÁVA ŽÁKA: Každý žák naší školy má právo na důstojné jednání, svobodné vyjadřování svých názorů, uplatnění hlasu v kolektivu třídy, řešení svých problémů

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Krizový plán školy Krizový plán školy upravuje zásady jednotného postupu pracovníků školy při zjištění rizikového chování žáků. Krizový plán je nedílnou součástí preventivního programu. Krizový plán se

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace SANKČNÍ ŘÁD Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace SANKČNÍ ŘÁD Č.j. ZSG- 419/2016 Spisový znak: 3.1.1 Skartační znak: A 5 Projednáno ŠR dne: 6. 10. 2016 Projednáno na PR dne: 11. 10. 2016

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více