Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi získávat a předávat informace o životě, kulturách a historii rozvíjet pozitivní vztah k jiným kulturám a jejich odlišnostem přispívat k rozvoji osobního a kulturního bohatství využívat jazyk jako prevenci xenofobie a rasismu Vedeme ke schopnosti uvádět věci do souvislostí, propojovat do větších celků poznatky z různých oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na svět. Učitel vytváří možnosti pro pochopení jevů v kontextu, propojení znalostí a vytvoření si komplexnějšího pohledu na svět Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí KLÍČOVÉ KOMPETENCE komunikativní sociální a personální Vedeme k rozvíjení schopnosti naslouchat ostatním lidem a vhodně reagovat na promluvy druhých Vytváříme možnosti využívat komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím a pro navazování vztahů Vedeme ke schopnosti spolupracovat s ostatními Přesvědčujeme o nutnosti přispět k diskusi ve dvojicích i skupině a respektovat názory ostatních Využíváme získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních, zdvořilých a tolerantních vztahů k druhým Učitel vede k respektování pozitivních, zdvořilých a tolerantních modelů vzájemného styku Učitel vytváří podmínky pro efektivní spolupráci pracovní Učitel vede žáky k ochraně životního prostředí a ochraně kulturních a společenských hodnot. občanské Učitel vede k respektování tradic, kulturních hodnot Vedeme k zdravému životnímu stylu, pohybu

2 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

3 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1.My life 1.1 Poznat odlišnost trávení času a průběhu dne různých lidí toleruje odlišnosti mezi lidmi a různými kulturami 1.1 Porovnání průběhu dne u nás, v Británii a jedné rozvojové zemi (možno využít dopisy z Adopce na dálku a obrázky). Sepsat výhody a nevýhody. Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa - kulturní, sociální a politická globalizace 1.2 Poznat tradice a zvyky jiných zemí 1.2 Práce s textem na téma jednotlivých tradic a zvyků a odpovídání na předem připravené otázky. Přiřazování obrázků k tradicím a zvykům (popis obrázku) a k zemi, kde se daná tradice provozuje. Porovnání, které zvyky a tradice jsou podobné našim.

4 2. Doctor, doctor 2.1 Získat základní informace o různých nemocech 2.1 seznámí se s různými nemocemi v cizím jazyce 2.1 Připravit karty s obrázky různých nemocí a karty s názvy těchto nemocí. Žáci přiřazují jednotlivé obrázky k nemocem, procvičují tyto názvy ve cvičeních (hláskování v angličtině, doplňovačky, křížovky) Globální problémy - zdravotní problémy, chudoba a nerovnost 2.2 Poznat jak se léčilo dříve a dnes (vývoj medicíny) 2.2 seznámí se s rozdíly mezi léčením dříve a dnes a zhodnotí pozitivní vývoj medicíny a její dostupnost 2.2 Práce s textem na téma zubní péče dříve a dnes. Následné využití Internetu jako zdroje pro získání informací pro projekt na podobné téma (srovnání dříve a nyní). Zhodnocení kam se medicína posunula. Diskuse nad tím, zda je tato moderní péče dostupná všem lidem. 3. Food, food 3.1 Seznámit se se stravovacími návyky v cizích zemích 3.1 seznámí se se stravovacími návyky v jiných zemích a zhodnotí jejich správnost s ohledem na lidské zdraví 3.1 Využití ukázek z pořadu Jamie Oliviera - Food revolution (stravovací návyky v USA a Británii) a následná společná diskuse o stravovacích návycích. Porovnání se stravovacími návyky u nás a v rozvojových zemích. Globální problémy - chudoba a nerovnost, podvýživa a hlad

5 3.2 Poznat zdravé a nezdravé potraviny 3.2 určí, které potraviny jsou zdravé a nezdravé a zhodnotí složení svého jídelníčku 3.2 Práce s obrázkovými kartami - rozdělení na zdravé a nezdravé potraviny a sestavení nutriční pyramidy. Zakreslení vlastního jídelníčku do podoby nutriční pyramidy a zhodnocení, které složky jsou v žákovském jídelníčku nejvíce zastoupeny. Posouzení vhodnosti složení stravy. 3.3 Poznat recepty z cizích zemí 3.3 popíše postup při přípravě tradičního pokrmu v anglickém jazyce, rozdělí si role při práci, seznámí se s pojmem FAIR TRADE 3.3 Vaření ve školní kuchyňce. Žáci připraví pokrm dle pokynů v anglickém jazyce. V průběhu vaření při používání surovin se seznámení se značkou FAIR TRADE a významem tohoto slova. Pokusí se vlastními slovy vysvětlit, jaký má tento způsob obchodu význam. (Lze využít aktivitu z programu Skvrna na banánech- porcování banánu pro lepší pochopení fungování trhu)

6 4. My country 4.1 Poznat zemi, jejíž jazyk se učíme 4.1 seznámí se se zemí, jejíž jazyk se učí, doplňuje informace na základě videonahrávky, zpracuje informace do podoby projektu, který prezentuje ostatním 4.1 Sledování dokumentu o Velké Británii, JAR, Indii, Zambii, s připraveným pracovním listem (zakreslení zemí, vlajky, významná místa, přírodní krásy atd.) Vytvoření projektu o jednotlivých zemích (Skotsko, Irsko, Anglie, JAR, Indie, ) Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa - kulturní, sociální a politická globalizace 4.2 Poznat světová nej 4.2 seznámí se se zajímavostmi celého světa, využívá média jako zdroj informací, pracuje v týmu a rozděluji si role 4.2 Soutěž "Riskuj"- žáci si za použití Internetu připraví otázky na téma světová nej se třemi variantami odpovědí, pak si navzájem skupiny kladou otázky za určitý počet bodů (dle obtížnosti), vyhrává skupina, která získá nejvíce bodů.

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Home and away 1.1 Poznat život v rodině dříve a dnes 1.1 seznámí se s životem svých předků a porovná ho s dnešní společností. Zhodnotí, zda lidé trávili společně více času dříve či nyní a popíše vlivy, které na to působí 1.1 Žáci si připraví vyprávění o životě a rodině svých prarodičů. Do třídy přinesou i fotografie jednotlivých členů rodiny a popíší je ostatním spolužákům. Společně na tabuli porovnají výhody a nevýhody rodinného života dříve a dnes (zaměřit se na společně trávený čas, vliv médií a technologií na společný čas a konzum) Kulturní, sociální a politická globalizace 1.2 Seznámit se s životem a vazbami v rodině v různých zemích 1.2 seznámí se se slovní zásobou týkající se rodiny popíše svoji rodinu za využití slovní zásoby týkající se rodiny seznámí se se vztahy v rodinách v jiných zemích 1.2 Vytvoření rodokmenu v českém, anglickém a třeba i ruském a německém jazyce (dle jazykové vybavenosti žáků) Kartičky se slovíčky - vylosují si a popisují v angličtině dané slovo ostatním, kteří ho mají dle popisu uhodnout. Ve skupinkách popíší ostatním svoji rodinu (jména, věk, koníčky, vlastnosti, co dělají společně atd.) Zároveň lze využít pro srovnání dopisů z Adopce na dálku - jaké je složení rodiny, hierarchie, vztahy atd.

8 2. Having fun! 2.1 Seznámit se se sporty typickými pro různé země 2.1 určí, které sporty pochází ze kterých zemí, seznámí se s jejich tradicemi - vznik a vývoj pracuje ve skupině a rozděluje si role při práci 2.1 Přinést noviny. Z novin vystříhat novinové články týkající se různých sportů. Ve skupinkách se pokusit přiřadit jednotlivé sporty k jednotlivým zemím světa. Pobavit se pro, které země je daný sport typický a jestli i v této zemi vznikl. Společné zanesení všech sportů do mapy světa. Kulturní, sociální a politická globalizace 2.2 Poznat, jak se změnila dnešní mládež působením konzumu. 2.2 pracují s dotazníkem seznámí se s tím, jak se tvoří dotazník a jak se dělá dotazníkové šetření vyzkouší si oslovovat lidi a dotazovat se jich prezentují výsledky svého výzkumu ostatním 2.2 Společně se žáky vytvořit dotazník v anglickém jazyce zaměřující se na trávení volného času a stravovací návyky. Žáci vyzpovídají další spolužáky z různých tříd ve škole. Nakonec vyhodnotí své dotazníky a přednesou své závěry ostatním. 3. Tomorrow s world 3.1. Poznat svět zítřka 3.1 poznají, jak naše dnešní jednání ovlivňuje naši budoucnost 3.1 Každý žák si vybere jeden vynález a na základě vyhledání informací a vlastní zkušenosti sepíše, jaký měl pozitivní ale i negativní přínos pro naši společnost a naši planetu. Výsledky své práce, každý prezentuje před ostatními. Pak následuje diskuse nad tím, jak můžeme zmírnit negativní vlivy těchto vynálezů a co každý můžeme udělat pro lepší zítřek. Kulturní, sociální a politická globalizace

9 4. London 4.1 Seznámit se s hlavním městem země, jejíž jazyk se učíme 4.1 poznají hlavní památky Londýna seznámí se s historií a kulturou Londýna 4.1 Zhlédnout film o Londýně. Rozdělit žáky do několika pracovních skupin a přidělit jim oblasti ke zpracování historie města, hlavní památky, kultura, vzdělání atd.). Za použití Internetu vyhledají a zpracují informace. Pak společné vytvoření posteru o Londýně, včetně obrázkové dokumentace. Kulturní, sociální a politická globalizace Migrace ve světě 5. The Big Screen 5.1 Seznámit se s filmovou tvorbou různých zemí 5.1 poznají tvorbu různých světových tvůrců posoudí, zda se typické kulturní prvky objevují i v této tvorbě 5.1 Pustit žákům kratší ukázky několika známých zahraničních filmů a nechat je hádat, ze které země jsou. Pak s nimi probrat podle čeho poznali, že je to ta země a kde se zmýlili, tak proč. Nechat přehrát znovu a žáci mají za úkol poznačit si nějaké prvky typické pro danou zemi, které se ve filmu objevily. Společná diskuse, zda se nejedná pouze o stereotypy a předsudky, anebo opravdu o typické věci pro danou zemi. Možno obohatit o přiřazování národností ke známým světovým hercům a herečkám (zdůraznit, že ne všichni, přestože hrají hlavně v amerických filmech, jsou Američané) Kulturní, sociální a politická globalizace

10 6. Problems - School 6.1 Seznámit se s různými školními systémy 6.1 seznámí se se školským systémem u nás, v Anglii a v jedné rozvojové zemi poznají pravidla jednotlivých systémů zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých školských systémů 6.1 Na základě četby textu v učebnici popsat školský systém v Anglii a u nás. Nejdříve v malých skupinách prodiskutovat výhody a nevýhody obou systémů a pak je společně sepsat na tabuli. Na základě pročtení dopisů z Adopce na dálku a dalších zdrojů popsat školský systém v jedné rozvojové zemi. Pak posoudit výhody a nevýhody i u tohoto systému a na závěr zhodnotit všechny tři školské systémy. Které prvky jsou stejné nebo podobné a které naopak zcela odlišné. Který projekt ČR se věnuje zvyšování úrovně vzdělávání v Africe př. Prezentace o projektu Postavme školu v Africe Kulturní, sociální a politická globalizace Nízká míra vzdělanosti Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS)

11 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. The world of work 1.1 Seznámit se s možnostmi pracovních příležitostí v zahraničí 1.1 seznámí se s možnostmi zahraničního studia a práce zapojuje se do diskuse a klade otázky 1.1 Domluvit besedu (student VŠ, zástupci NAEP, zástupci neziskovky, dobrovolnické činnosti či jiné organizace, která podporuje cesty do zahraničí). Žáci si připraví několik otázek dopředu a během besedy si dělají i poznámky ohledně různých možností. To pak zpracují do krátkých zpráv o jednotlivých možnostech, které prezentují ve své učebně. Migrace ve světě Mezinárodní instituce 1.2 Poznat výhody a nevýhody vzdělávání a práce 1.2 určí výhody a nevýhody práce a vzdělávání spolupracuje ve skupině 1.2 Přečíst si články o několika pracujících lidech. Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupinka si vezme jednu osobu a v textu o ní vyhledá výhody a nevýhody jejího zaměstnání. Pak prezentují svoji postavu ostatním skupinám. Po prezentaci všech sepsat společně obecné výhody a nevýhody zaměstnání. Po té se zeptat žáků, jaké si myslí, že jsou výhody a nevýhody studia a porovnat je ve vztahu k zaměstnání.

12 2. Style 2.1 In a Out 2.1 seznámí se s pojmy in a out poukáže na rozdílné názory lidí na stejnou věc zamyslí se nad proměnlivostí názorů svého okolí 2.1 Na Internetu nebo z jiných zdrojů vyhledat, jak se vyvíjela móda v různých obdobích. Udělat módní přehlídku tak, že si žáci připraví zajímavý model z nějakého období a anglicky popíší každý model. Pak nechat hlasovat o nejlepší a nejhorší model. Na základě toho posoudit, jak jsou lidské názory pomíjivé -pro někoho je jedna věc in, pro jiného out. Ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.2 Vznik oblečení každodenního nošení 2.2 pozná, jak funguje propojenost dnešního světa, seznámí se s klady a zápory procesu globalizace 2.2 Využití materiálu Bohoušovy džíny (nutno upravit do anglického jazyka) - viz Varianty: 17&item=163 Na začátku vést diskusi a pak využít zmíněný materiál. 3.Living in the past 3.1 Porovnat život včera a dnes 3.1 seznámí se s různými desetiletími lidského života zhodnotí, které období bylo úspěšné a které naopak ne pozná, zda platí čím modernější doba tím lepší 3.1 Každý žák si vybere jedno desetiletí a zpracuje o něm projekt v anglickém jazyce (móda, cestování, vynálezy, historické milníky, příroda atd.) Pak své projekty prezentují ostatním a zhodnotí, kde došlo ke zlepšení, ale kde naopak začínáme strádat. Rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost

13 4. Fitness and health 4.1 Seznámit se se zásadami zdravého životního stylu 4.1 seznámí se s pozitivními a negativními vlivy na náš organismus vytvoří seznam zásad zdravého životního stylu 4.1 Žáci dostanou za úkol sledovat a zaznamenávat jeden týden, co jedí a co dělají za aktivity. Seznam si přinesou do hodiny a ve skupinkách mají vypracovat společný seznam. Každá skupina prezentuje svůj seznam ostatním a na postery se vytvoří seznam celé třídy. Pak mají žáci za úkol rozdělit seznam na pozitivní a negativní věci pro náš organismus. Následuje společná diskuse a doplnění pozitivní složky. Na základě toho vytvořit seznam několika bodů, které obsahují zásady zdravého životního stylu. Zdravotní problémy Podvýživa a hlad 4.2 Stravování ve fast foodech 4.2 seznámí se s problematikou fast foodů prohlédne si, z čeho se tato strava skládá pozná, kde všude se fast foody vyskytují 4.2 Zhlédnutí dokumentu Super size me. Žáci si během dokumentu dělají poznámky, co je překvapilo, zaujalo nebo čemu nerozuměli. Po dokumentu následuje diskuse. Zeptat se žáků, jak často se stravují ve fast foodech, který navštěvují nejčastěji, proč je mají tak rádi. Navést diskusi k tomu jak si myslí, že je tomu v zahraničí, zda jsou dostupné i v rozvojových zemích, zda jsou i zde tak populární atd.

14 5. Our world 5.1 Seznámit se s problémy v oblasti životního prostředí 5.1 vyjmenuje nejznámější problémy v oblasti životního prostředí popíše daný problém 5.1 Na základě obrázku, na němž jsou zachyceny nejpalčivější problémy v oblasti životního prostředí, vypracovat slovní zásobu týkající se této oblasti. Ke každému problému vytvořit memory map. Pak se pokusí vlastními slovy popsat ostatním jeden z problémů v anglickém jazyce za použití slovní zásoby z memory map. Ostatní se snaží poznat, o který problém se jedná. Zahrát si stolní hru (Way to win - učebnice pro 7. ročník - unit 8) Životní prostředí Aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojová spolupráce Aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 5.2 Poznat organizace, které se snaží o zlepšení a ochranu životního prostředí 5.2 seznámí se s organizacemi usilujícími o ochranu životního prostředí zpracuje informace o těchto organizacích 5.2 Přinést do třídy obrázky log některých organizací, které se snaží o zlepšení a ochranu životního prostředí. Představit je žákům a zjistit, zda nějakou organizaci znají. Pokud ne, prozradit žákům jména organizací. Rozdělit žáky do skupin podle počtu organizací a rozdat každé krátký text o ní. Žáci mají za úkol vybrat z textu podstatné informace o dané organizaci a tu po té představit ostatním skupinám. Společně vytvořit poster o těchto organizacích.

15 5.3 Poznat, jak může člověk jako jedinec přispět k ochraně životního prostředí 5.3 pozná, jaké možnosti pomoci životnímu prostředí již existují stanoví vlastní možnosti ochrany životního prostředí 5.3 Na základě četby textu o adopci zvířecích sirotků, započít diskusi, na téma jak mi můžeme pomoci při ochraně životního prostředí. Zapisovat nápady žáků na tabuli. Rozdělit je na lokální a globální. Pokusit se během měsíce naplnit lokální cíle. Po měsíci společně zhodnotit, které se podařily naplnit a které ne a proč.

16 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Bullying 1.1 objasnit pojem šikana, seznámit se s různými způsoby šikany 1.1 vysvětlí, co je to šikana, seznámí se s různými způsoby šikany 1.1 rozdat každému žákovi symbol- všichni mají stejný, jen jeden žák má odlišný - nutno vybrat žáka, který je silnou osobností a je oblíbený v rámci kolektivu. Žáci mají za úkol najít lidi se stejným symbolem. Po rozdělení následuje diskuse. Jak se cítil ten samotný žák a jak ostatní. Přečíst si text o chlapci, který byl šikanován (Project 5). Pokusit se popsat, jaké typické znaky vykazuje ten, který šikanuje a ten, který je šikanován. Jaké způsoby šikanování žáci znají, setkali se s něčím podobným? Zdůraznit pojem kyberšikana a pobavit se o něm. Společně sepsat body, jak se bránit šikaně. Základní lidská práva Dětská práva Diskriminace 2. A dangerous world 2.1 seznámit se s nebezpečím, které na nás číhá 2.1 seznámí se s přírodními katastrofami - jejich příčinami a důsledky 2.1 Nechat žáky přinést noviny a prohlédnout si, které články se týkají přírodních katastrof. Vytvořit memory map na téma příroda a přírodní katastrofy. Žáci pracují se slovníky a vyhledávají v nich pojmy jako sopečná činnost, povodně, zemětřesení atd. Pak pracují ve skupinkách a každá skupina diskutuje nad příčinami těchto katastrof a jejich následky pro životní prostředí a člověka. Možno využít krátkých textů o jednotlivých katastrofách. Své závěry představí ostatním spolužákům. Životní prostředí Humanitární pomoc

17 3.Using the media 3.1 seznámit se s pojmem média, různými druhy a jejich vlivem na lidskou populaci 3.1 seznámí se s pojmem média a poznají, jaký vliv na nás mají 3.1 Zeptat se žáků, co si představí pod pojmem média. Několik médií nechat žáky hádat prostřednictvím hry na oběšence ( hangman ). Společně sepsat výhody a nevýhody používání médií. Zamyslet se nad tím, zda jsou všechna média dostupná všem lidem na planetě. Upozornit žáky na vliv a proměnlivost médií. Využití článku o stejné události od tří různých zdrojů. Jsou informace a pohled na událost stejné anebo se nějak liší? Pokud ano, tak proč? Kulturní, sociální a politická globalizace 3.2 poznat vliv Internetu na společnost 3.2 zhodnotí, jak často využívají Internet a posoudí, jaké je rozšíření používání Internetu ve světě 3.2 S přeházených písmenek poskládat název média, které patří v dnešní době k těm nejpoužívanějším. Využití dotazníku o používání Internetu ( Project 5). Zodpovězení otázek nejdříve samostatně. Pak sesbírání výsledků ve skupinkách a vytvoření závěru. Prezentace závěrů jednotlivých skupin. Jak často využíváme internet, pro jaké účely jej využíváme? Pokusit se odhadnout, jak jsou na tom s využíváním Internetu jednotlivé kontinenty světa - sestavit žebříček. Na internetu vyhledat informace o rozšíření počítačů a Internetu na jednotlivých kontinentech světa. Porovnat skutečné výsledky s naším odhadem.

18 3.3 poznat vliv televize na společnost 3.3 seznámí se s přínosem a také s nebezpečím, které nám televize přináší 3.3 Zeptat se žáků, jak nejčastěji tráví svůj volný čas. Často se objeví odpověď - dívání na televizi. Rozdat žákům do skupinek rozstříhaný text týkající se vzniku a vývoje televizorů. Žáci mají za úkol seřadit text, přečíst si jej a vybrat 3 nejzajímavější informace, následuje společná četba textu a sepsání na tabuli 3 zajímavostí od každé skupiny. Žáci udělají průzkum v rámci třídy - jak často se dívají na televizi, jaký typ programu mají nejraději, sledují televizi sami nebo společně s někým dalším (s kým). Následuje diskuse nad výsledky průzkumu ve třídě. Společně si přečíst text o televizích (Project 5) a sepsat výhody a nevýhody televize pro společnost. Zdůraznění násilí v televizi, odcizení se v rámci společenských vztahů a nezdravého trávení volného času. 4. Buying and selling 4.1 seznámit se s vývojem peněz a různými druhy peněz 4.1 popíše vývoj peněz a rozpozná různé druhy peněz 4.1 Hra, které významné osobnosti se vyskytují na našich bankovkách. Na základě četby textu (Project 5) doplnit pracovní list týkající se vývoje peněz. Společně si zkontrolovat odpovědi. Seřadit kartičky se slovíčky, které se týkají různých typů peněz, podle toho, jak se vyvíjely. Zahrát si hru na vysvětlování. Rozdělení na skupiny a vysvětlovat anglicky jednotlivá slovíčka svým spoluhráčům. Za každé uhádnuté slovo získá skupina bod. Ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství Životní prostředí Rozvojové cíle tisíciletí

19 4.2 poznat, co je to černé zlato a jaký vliv má na celou lidskou společnost 4.2 seznámí se s pojmem černé zlato a vysvětlí, jaký má vliv na společnost a přírodu 5. Protest 5.1 boj za lidská práva 5.1 seznámí se s bojem za lidská práva v USA 4.2 Nechat žáky hádat, co to je černé zlato. Představit jim tento pojem. Četba textu o ropě (Project 5). Následné seřazení rozstříhaných lístečků, jak vznikla ropa. Na lístečky si nachystat různé věci a žáci mají za úkol rozřadit, které se vyrábí z ropy a které ne. Zdůraznění, co všechno za produkty je na ropě závislé. Diskuse o udržitelnosti tohoto zdroje a jeho alternativách. 5.1 Brainstorming, co si představí pod pojmem lidská práva. Kde jsou zakotvena základní lidská práva. Vybrat některá z nich a nechat je žáky pantomimicky ztvárnit. Ostatní hádají, o které právo se jedná. Dojít k právu, že všichni lidé jsou si rovni. Poukázat, že ne vždy tomu tak bylo. Četba textu o Rose Parks ( Project 5) a situaci černochů v Americe. Následuje diskuse. Porovnání minulosti a dneška. Možno promítnout na situaci v ČR. Základní lidská práva Diskriminace a xenofobie Demokracie a dobré vládnutí

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) Ročník(y): Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, druhý stupeň šestý Výchova k občanství 1hodina týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor duben Vo Potřebujeme jeden druhého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více