Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi získávat a předávat informace o životě, kulturách a historii rozvíjet pozitivní vztah k jiným kulturám a jejich odlišnostem přispívat k rozvoji osobního a kulturního bohatství využívat jazyk jako prevenci xenofobie a rasismu Vedeme ke schopnosti uvádět věci do souvislostí, propojovat do větších celků poznatky z různých oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na svět. Učitel vytváří možnosti pro pochopení jevů v kontextu, propojení znalostí a vytvoření si komplexnějšího pohledu na svět Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí KLÍČOVÉ KOMPETENCE komunikativní sociální a personální Vedeme k rozvíjení schopnosti naslouchat ostatním lidem a vhodně reagovat na promluvy druhých Vytváříme možnosti využívat komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím a pro navazování vztahů Vedeme ke schopnosti spolupracovat s ostatními Přesvědčujeme o nutnosti přispět k diskusi ve dvojicích i skupině a respektovat názory ostatních Využíváme získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních, zdvořilých a tolerantních vztahů k druhým Učitel vede k respektování pozitivních, zdvořilých a tolerantních modelů vzájemného styku Učitel vytváří podmínky pro efektivní spolupráci pracovní Učitel vede žáky k ochraně životního prostředí a ochraně kulturních a společenských hodnot. občanské Učitel vede k respektování tradic, kulturních hodnot Vedeme k zdravému životnímu stylu, pohybu

2 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

3 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1.My life 1.1 Poznat odlišnost trávení času a průběhu dne různých lidí toleruje odlišnosti mezi lidmi a různými kulturami 1.1 Porovnání průběhu dne u nás, v Británii a jedné rozvojové zemi (možno využít dopisy z Adopce na dálku a obrázky). Sepsat výhody a nevýhody. Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa - kulturní, sociální a politická globalizace 1.2 Poznat tradice a zvyky jiných zemí 1.2 Práce s textem na téma jednotlivých tradic a zvyků a odpovídání na předem připravené otázky. Přiřazování obrázků k tradicím a zvykům (popis obrázku) a k zemi, kde se daná tradice provozuje. Porovnání, které zvyky a tradice jsou podobné našim.

4 2. Doctor, doctor 2.1 Získat základní informace o různých nemocech 2.1 seznámí se s různými nemocemi v cizím jazyce 2.1 Připravit karty s obrázky různých nemocí a karty s názvy těchto nemocí. Žáci přiřazují jednotlivé obrázky k nemocem, procvičují tyto názvy ve cvičeních (hláskování v angličtině, doplňovačky, křížovky) Globální problémy - zdravotní problémy, chudoba a nerovnost 2.2 Poznat jak se léčilo dříve a dnes (vývoj medicíny) 2.2 seznámí se s rozdíly mezi léčením dříve a dnes a zhodnotí pozitivní vývoj medicíny a její dostupnost 2.2 Práce s textem na téma zubní péče dříve a dnes. Následné využití Internetu jako zdroje pro získání informací pro projekt na podobné téma (srovnání dříve a nyní). Zhodnocení kam se medicína posunula. Diskuse nad tím, zda je tato moderní péče dostupná všem lidem. 3. Food, food 3.1 Seznámit se se stravovacími návyky v cizích zemích 3.1 seznámí se se stravovacími návyky v jiných zemích a zhodnotí jejich správnost s ohledem na lidské zdraví 3.1 Využití ukázek z pořadu Jamie Oliviera - Food revolution (stravovací návyky v USA a Británii) a následná společná diskuse o stravovacích návycích. Porovnání se stravovacími návyky u nás a v rozvojových zemích. Globální problémy - chudoba a nerovnost, podvýživa a hlad

5 3.2 Poznat zdravé a nezdravé potraviny 3.2 určí, které potraviny jsou zdravé a nezdravé a zhodnotí složení svého jídelníčku 3.2 Práce s obrázkovými kartami - rozdělení na zdravé a nezdravé potraviny a sestavení nutriční pyramidy. Zakreslení vlastního jídelníčku do podoby nutriční pyramidy a zhodnocení, které složky jsou v žákovském jídelníčku nejvíce zastoupeny. Posouzení vhodnosti složení stravy. 3.3 Poznat recepty z cizích zemí 3.3 popíše postup při přípravě tradičního pokrmu v anglickém jazyce, rozdělí si role při práci, seznámí se s pojmem FAIR TRADE 3.3 Vaření ve školní kuchyňce. Žáci připraví pokrm dle pokynů v anglickém jazyce. V průběhu vaření při používání surovin se seznámení se značkou FAIR TRADE a významem tohoto slova. Pokusí se vlastními slovy vysvětlit, jaký má tento způsob obchodu význam. (Lze využít aktivitu z programu Skvrna na banánech- porcování banánu pro lepší pochopení fungování trhu)

6 4. My country 4.1 Poznat zemi, jejíž jazyk se učíme 4.1 seznámí se se zemí, jejíž jazyk se učí, doplňuje informace na základě videonahrávky, zpracuje informace do podoby projektu, který prezentuje ostatním 4.1 Sledování dokumentu o Velké Británii, JAR, Indii, Zambii, s připraveným pracovním listem (zakreslení zemí, vlajky, významná místa, přírodní krásy atd.) Vytvoření projektu o jednotlivých zemích (Skotsko, Irsko, Anglie, JAR, Indie, ) Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa - kulturní, sociální a politická globalizace 4.2 Poznat světová nej 4.2 seznámí se se zajímavostmi celého světa, využívá média jako zdroj informací, pracuje v týmu a rozděluji si role 4.2 Soutěž "Riskuj"- žáci si za použití Internetu připraví otázky na téma světová nej se třemi variantami odpovědí, pak si navzájem skupiny kladou otázky za určitý počet bodů (dle obtížnosti), vyhrává skupina, která získá nejvíce bodů.

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Home and away 1.1 Poznat život v rodině dříve a dnes 1.1 seznámí se s životem svých předků a porovná ho s dnešní společností. Zhodnotí, zda lidé trávili společně více času dříve či nyní a popíše vlivy, které na to působí 1.1 Žáci si připraví vyprávění o životě a rodině svých prarodičů. Do třídy přinesou i fotografie jednotlivých členů rodiny a popíší je ostatním spolužákům. Společně na tabuli porovnají výhody a nevýhody rodinného života dříve a dnes (zaměřit se na společně trávený čas, vliv médií a technologií na společný čas a konzum) Kulturní, sociální a politická globalizace 1.2 Seznámit se s životem a vazbami v rodině v různých zemích 1.2 seznámí se se slovní zásobou týkající se rodiny popíše svoji rodinu za využití slovní zásoby týkající se rodiny seznámí se se vztahy v rodinách v jiných zemích 1.2 Vytvoření rodokmenu v českém, anglickém a třeba i ruském a německém jazyce (dle jazykové vybavenosti žáků) Kartičky se slovíčky - vylosují si a popisují v angličtině dané slovo ostatním, kteří ho mají dle popisu uhodnout. Ve skupinkách popíší ostatním svoji rodinu (jména, věk, koníčky, vlastnosti, co dělají společně atd.) Zároveň lze využít pro srovnání dopisů z Adopce na dálku - jaké je složení rodiny, hierarchie, vztahy atd.

8 2. Having fun! 2.1 Seznámit se se sporty typickými pro různé země 2.1 určí, které sporty pochází ze kterých zemí, seznámí se s jejich tradicemi - vznik a vývoj pracuje ve skupině a rozděluje si role při práci 2.1 Přinést noviny. Z novin vystříhat novinové články týkající se různých sportů. Ve skupinkách se pokusit přiřadit jednotlivé sporty k jednotlivým zemím světa. Pobavit se pro, které země je daný sport typický a jestli i v této zemi vznikl. Společné zanesení všech sportů do mapy světa. Kulturní, sociální a politická globalizace 2.2 Poznat, jak se změnila dnešní mládež působením konzumu. 2.2 pracují s dotazníkem seznámí se s tím, jak se tvoří dotazník a jak se dělá dotazníkové šetření vyzkouší si oslovovat lidi a dotazovat se jich prezentují výsledky svého výzkumu ostatním 2.2 Společně se žáky vytvořit dotazník v anglickém jazyce zaměřující se na trávení volného času a stravovací návyky. Žáci vyzpovídají další spolužáky z různých tříd ve škole. Nakonec vyhodnotí své dotazníky a přednesou své závěry ostatním. 3. Tomorrow s world 3.1. Poznat svět zítřka 3.1 poznají, jak naše dnešní jednání ovlivňuje naši budoucnost 3.1 Každý žák si vybere jeden vynález a na základě vyhledání informací a vlastní zkušenosti sepíše, jaký měl pozitivní ale i negativní přínos pro naši společnost a naši planetu. Výsledky své práce, každý prezentuje před ostatními. Pak následuje diskuse nad tím, jak můžeme zmírnit negativní vlivy těchto vynálezů a co každý můžeme udělat pro lepší zítřek. Kulturní, sociální a politická globalizace

9 4. London 4.1 Seznámit se s hlavním městem země, jejíž jazyk se učíme 4.1 poznají hlavní památky Londýna seznámí se s historií a kulturou Londýna 4.1 Zhlédnout film o Londýně. Rozdělit žáky do několika pracovních skupin a přidělit jim oblasti ke zpracování historie města, hlavní památky, kultura, vzdělání atd.). Za použití Internetu vyhledají a zpracují informace. Pak společné vytvoření posteru o Londýně, včetně obrázkové dokumentace. Kulturní, sociální a politická globalizace Migrace ve světě 5. The Big Screen 5.1 Seznámit se s filmovou tvorbou různých zemí 5.1 poznají tvorbu různých světových tvůrců posoudí, zda se typické kulturní prvky objevují i v této tvorbě 5.1 Pustit žákům kratší ukázky několika známých zahraničních filmů a nechat je hádat, ze které země jsou. Pak s nimi probrat podle čeho poznali, že je to ta země a kde se zmýlili, tak proč. Nechat přehrát znovu a žáci mají za úkol poznačit si nějaké prvky typické pro danou zemi, které se ve filmu objevily. Společná diskuse, zda se nejedná pouze o stereotypy a předsudky, anebo opravdu o typické věci pro danou zemi. Možno obohatit o přiřazování národností ke známým světovým hercům a herečkám (zdůraznit, že ne všichni, přestože hrají hlavně v amerických filmech, jsou Američané) Kulturní, sociální a politická globalizace

10 6. Problems - School 6.1 Seznámit se s různými školními systémy 6.1 seznámí se se školským systémem u nás, v Anglii a v jedné rozvojové zemi poznají pravidla jednotlivých systémů zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých školských systémů 6.1 Na základě četby textu v učebnici popsat školský systém v Anglii a u nás. Nejdříve v malých skupinách prodiskutovat výhody a nevýhody obou systémů a pak je společně sepsat na tabuli. Na základě pročtení dopisů z Adopce na dálku a dalších zdrojů popsat školský systém v jedné rozvojové zemi. Pak posoudit výhody a nevýhody i u tohoto systému a na závěr zhodnotit všechny tři školské systémy. Které prvky jsou stejné nebo podobné a které naopak zcela odlišné. Který projekt ČR se věnuje zvyšování úrovně vzdělávání v Africe př. Prezentace o projektu Postavme školu v Africe Kulturní, sociální a politická globalizace Nízká míra vzdělanosti Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS)

11 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. The world of work 1.1 Seznámit se s možnostmi pracovních příležitostí v zahraničí 1.1 seznámí se s možnostmi zahraničního studia a práce zapojuje se do diskuse a klade otázky 1.1 Domluvit besedu (student VŠ, zástupci NAEP, zástupci neziskovky, dobrovolnické činnosti či jiné organizace, která podporuje cesty do zahraničí). Žáci si připraví několik otázek dopředu a během besedy si dělají i poznámky ohledně různých možností. To pak zpracují do krátkých zpráv o jednotlivých možnostech, které prezentují ve své učebně. Migrace ve světě Mezinárodní instituce 1.2 Poznat výhody a nevýhody vzdělávání a práce 1.2 určí výhody a nevýhody práce a vzdělávání spolupracuje ve skupině 1.2 Přečíst si články o několika pracujících lidech. Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupinka si vezme jednu osobu a v textu o ní vyhledá výhody a nevýhody jejího zaměstnání. Pak prezentují svoji postavu ostatním skupinám. Po prezentaci všech sepsat společně obecné výhody a nevýhody zaměstnání. Po té se zeptat žáků, jaké si myslí, že jsou výhody a nevýhody studia a porovnat je ve vztahu k zaměstnání.

12 2. Style 2.1 In a Out 2.1 seznámí se s pojmy in a out poukáže na rozdílné názory lidí na stejnou věc zamyslí se nad proměnlivostí názorů svého okolí 2.1 Na Internetu nebo z jiných zdrojů vyhledat, jak se vyvíjela móda v různých obdobích. Udělat módní přehlídku tak, že si žáci připraví zajímavý model z nějakého období a anglicky popíší každý model. Pak nechat hlasovat o nejlepší a nejhorší model. Na základě toho posoudit, jak jsou lidské názory pomíjivé -pro někoho je jedna věc in, pro jiného out. Ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.2 Vznik oblečení každodenního nošení 2.2 pozná, jak funguje propojenost dnešního světa, seznámí se s klady a zápory procesu globalizace 2.2 Využití materiálu Bohoušovy džíny (nutno upravit do anglického jazyka) - viz Varianty: 17&item=163 Na začátku vést diskusi a pak využít zmíněný materiál. 3.Living in the past 3.1 Porovnat život včera a dnes 3.1 seznámí se s různými desetiletími lidského života zhodnotí, které období bylo úspěšné a které naopak ne pozná, zda platí čím modernější doba tím lepší 3.1 Každý žák si vybere jedno desetiletí a zpracuje o něm projekt v anglickém jazyce (móda, cestování, vynálezy, historické milníky, příroda atd.) Pak své projekty prezentují ostatním a zhodnotí, kde došlo ke zlepšení, ale kde naopak začínáme strádat. Rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost

13 4. Fitness and health 4.1 Seznámit se se zásadami zdravého životního stylu 4.1 seznámí se s pozitivními a negativními vlivy na náš organismus vytvoří seznam zásad zdravého životního stylu 4.1 Žáci dostanou za úkol sledovat a zaznamenávat jeden týden, co jedí a co dělají za aktivity. Seznam si přinesou do hodiny a ve skupinkách mají vypracovat společný seznam. Každá skupina prezentuje svůj seznam ostatním a na postery se vytvoří seznam celé třídy. Pak mají žáci za úkol rozdělit seznam na pozitivní a negativní věci pro náš organismus. Následuje společná diskuse a doplnění pozitivní složky. Na základě toho vytvořit seznam několika bodů, které obsahují zásady zdravého životního stylu. Zdravotní problémy Podvýživa a hlad 4.2 Stravování ve fast foodech 4.2 seznámí se s problematikou fast foodů prohlédne si, z čeho se tato strava skládá pozná, kde všude se fast foody vyskytují 4.2 Zhlédnutí dokumentu Super size me. Žáci si během dokumentu dělají poznámky, co je překvapilo, zaujalo nebo čemu nerozuměli. Po dokumentu následuje diskuse. Zeptat se žáků, jak často se stravují ve fast foodech, který navštěvují nejčastěji, proč je mají tak rádi. Navést diskusi k tomu jak si myslí, že je tomu v zahraničí, zda jsou dostupné i v rozvojových zemích, zda jsou i zde tak populární atd.

14 5. Our world 5.1 Seznámit se s problémy v oblasti životního prostředí 5.1 vyjmenuje nejznámější problémy v oblasti životního prostředí popíše daný problém 5.1 Na základě obrázku, na němž jsou zachyceny nejpalčivější problémy v oblasti životního prostředí, vypracovat slovní zásobu týkající se této oblasti. Ke každému problému vytvořit memory map. Pak se pokusí vlastními slovy popsat ostatním jeden z problémů v anglickém jazyce za použití slovní zásoby z memory map. Ostatní se snaží poznat, o který problém se jedná. Zahrát si stolní hru (Way to win - učebnice pro 7. ročník - unit 8) Životní prostředí Aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojová spolupráce Aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 5.2 Poznat organizace, které se snaží o zlepšení a ochranu životního prostředí 5.2 seznámí se s organizacemi usilujícími o ochranu životního prostředí zpracuje informace o těchto organizacích 5.2 Přinést do třídy obrázky log některých organizací, které se snaží o zlepšení a ochranu životního prostředí. Představit je žákům a zjistit, zda nějakou organizaci znají. Pokud ne, prozradit žákům jména organizací. Rozdělit žáky do skupin podle počtu organizací a rozdat každé krátký text o ní. Žáci mají za úkol vybrat z textu podstatné informace o dané organizaci a tu po té představit ostatním skupinám. Společně vytvořit poster o těchto organizacích.

15 5.3 Poznat, jak může člověk jako jedinec přispět k ochraně životního prostředí 5.3 pozná, jaké možnosti pomoci životnímu prostředí již existují stanoví vlastní možnosti ochrany životního prostředí 5.3 Na základě četby textu o adopci zvířecích sirotků, započít diskusi, na téma jak mi můžeme pomoci při ochraně životního prostředí. Zapisovat nápady žáků na tabuli. Rozdělit je na lokální a globální. Pokusit se během měsíce naplnit lokální cíle. Po měsíci společně zhodnotit, které se podařily naplnit a které ne a proč.

16 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Bullying 1.1 objasnit pojem šikana, seznámit se s různými způsoby šikany 1.1 vysvětlí, co je to šikana, seznámí se s různými způsoby šikany 1.1 rozdat každému žákovi symbol- všichni mají stejný, jen jeden žák má odlišný - nutno vybrat žáka, který je silnou osobností a je oblíbený v rámci kolektivu. Žáci mají za úkol najít lidi se stejným symbolem. Po rozdělení následuje diskuse. Jak se cítil ten samotný žák a jak ostatní. Přečíst si text o chlapci, který byl šikanován (Project 5). Pokusit se popsat, jaké typické znaky vykazuje ten, který šikanuje a ten, který je šikanován. Jaké způsoby šikanování žáci znají, setkali se s něčím podobným? Zdůraznit pojem kyberšikana a pobavit se o něm. Společně sepsat body, jak se bránit šikaně. Základní lidská práva Dětská práva Diskriminace 2. A dangerous world 2.1 seznámit se s nebezpečím, které na nás číhá 2.1 seznámí se s přírodními katastrofami - jejich příčinami a důsledky 2.1 Nechat žáky přinést noviny a prohlédnout si, které články se týkají přírodních katastrof. Vytvořit memory map na téma příroda a přírodní katastrofy. Žáci pracují se slovníky a vyhledávají v nich pojmy jako sopečná činnost, povodně, zemětřesení atd. Pak pracují ve skupinkách a každá skupina diskutuje nad příčinami těchto katastrof a jejich následky pro životní prostředí a člověka. Možno využít krátkých textů o jednotlivých katastrofách. Své závěry představí ostatním spolužákům. Životní prostředí Humanitární pomoc

17 3.Using the media 3.1 seznámit se s pojmem média, různými druhy a jejich vlivem na lidskou populaci 3.1 seznámí se s pojmem média a poznají, jaký vliv na nás mají 3.1 Zeptat se žáků, co si představí pod pojmem média. Několik médií nechat žáky hádat prostřednictvím hry na oběšence ( hangman ). Společně sepsat výhody a nevýhody používání médií. Zamyslet se nad tím, zda jsou všechna média dostupná všem lidem na planetě. Upozornit žáky na vliv a proměnlivost médií. Využití článku o stejné události od tří různých zdrojů. Jsou informace a pohled na událost stejné anebo se nějak liší? Pokud ano, tak proč? Kulturní, sociální a politická globalizace 3.2 poznat vliv Internetu na společnost 3.2 zhodnotí, jak často využívají Internet a posoudí, jaké je rozšíření používání Internetu ve světě 3.2 S přeházených písmenek poskládat název média, které patří v dnešní době k těm nejpoužívanějším. Využití dotazníku o používání Internetu ( Project 5). Zodpovězení otázek nejdříve samostatně. Pak sesbírání výsledků ve skupinkách a vytvoření závěru. Prezentace závěrů jednotlivých skupin. Jak často využíváme internet, pro jaké účely jej využíváme? Pokusit se odhadnout, jak jsou na tom s využíváním Internetu jednotlivé kontinenty světa - sestavit žebříček. Na internetu vyhledat informace o rozšíření počítačů a Internetu na jednotlivých kontinentech světa. Porovnat skutečné výsledky s naším odhadem.

18 3.3 poznat vliv televize na společnost 3.3 seznámí se s přínosem a také s nebezpečím, které nám televize přináší 3.3 Zeptat se žáků, jak nejčastěji tráví svůj volný čas. Často se objeví odpověď - dívání na televizi. Rozdat žákům do skupinek rozstříhaný text týkající se vzniku a vývoje televizorů. Žáci mají za úkol seřadit text, přečíst si jej a vybrat 3 nejzajímavější informace, následuje společná četba textu a sepsání na tabuli 3 zajímavostí od každé skupiny. Žáci udělají průzkum v rámci třídy - jak často se dívají na televizi, jaký typ programu mají nejraději, sledují televizi sami nebo společně s někým dalším (s kým). Následuje diskuse nad výsledky průzkumu ve třídě. Společně si přečíst text o televizích (Project 5) a sepsat výhody a nevýhody televize pro společnost. Zdůraznění násilí v televizi, odcizení se v rámci společenských vztahů a nezdravého trávení volného času. 4. Buying and selling 4.1 seznámit se s vývojem peněz a různými druhy peněz 4.1 popíše vývoj peněz a rozpozná různé druhy peněz 4.1 Hra, které významné osobnosti se vyskytují na našich bankovkách. Na základě četby textu (Project 5) doplnit pracovní list týkající se vývoje peněz. Společně si zkontrolovat odpovědi. Seřadit kartičky se slovíčky, které se týkají různých typů peněz, podle toho, jak se vyvíjely. Zahrát si hru na vysvětlování. Rozdělení na skupiny a vysvětlovat anglicky jednotlivá slovíčka svým spoluhráčům. Za každé uhádnuté slovo získá skupina bod. Ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství Životní prostředí Rozvojové cíle tisíciletí

19 4.2 poznat, co je to černé zlato a jaký vliv má na celou lidskou společnost 4.2 seznámí se s pojmem černé zlato a vysvětlí, jaký má vliv na společnost a přírodu 5. Protest 5.1 boj za lidská práva 5.1 seznámí se s bojem za lidská práva v USA 4.2 Nechat žáky hádat, co to je černé zlato. Představit jim tento pojem. Četba textu o ropě (Project 5). Následné seřazení rozstříhaných lístečků, jak vznikla ropa. Na lístečky si nachystat různé věci a žáci mají za úkol rozřadit, které se vyrábí z ropy a které ne. Zdůraznění, co všechno za produkty je na ropě závislé. Diskuse o udržitelnosti tohoto zdroje a jeho alternativách. 5.1 Brainstorming, co si představí pod pojmem lidská práva. Kde jsou zakotvena základní lidská práva. Vybrat některá z nich a nechat je žáky pantomimicky ztvárnit. Ostatní hádají, o které právo se jedná. Dojít k právu, že všichni lidé jsou si rovni. Poukázat, že ne vždy tomu tak bylo. Četba textu o Rose Parks ( Project 5) a situaci černochů v Americe. Následuje diskuse. Porovnání minulosti a dneška. Možno promítnout na situaci v ČR. Základní lidská práva Diskriminace a xenofobie Demokracie a dobré vládnutí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Akční plán. Oslava vánočních svátků v. v různých částech světa.

Akční plán. Oslava vánočních svátků v. v různých částech světa. ZŠ, 2. stupeň Ročník(y): 7. a 9. Anglický jazyk Mgr. Dana Březinová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) Aj 7.r. - 3h týdně, 9.r. - 4h týdně Měsíc říjen listopad prosinec únor květen Aj 7.r. Oslava

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení ETWINNING Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od 1.9. 2008 Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: DĚJEPIS zpracoval/a: Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet a

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy Úvod Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se svým pojetím a obsahem zaměřuje na aktuální dění a změny ve

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P4 Pestrý svět Autor projektu: Charlotta Kurcová k průřezovému tématu Multikulturní výchova Příloha ŠVP ZV Škola hrou Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová ředitelka

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP. a seznam aktivit. na školní rok

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP. a seznam aktivit. na školní rok Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP a seznam aktivit na školní rok 2012-2013 Mgr. Iva Dobiášová, Mgr. Petr Mazánek, Mgr. Yvona Řehořková 1. Činnosti naší školy - konkrétní aktivity a celoškolní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Výchova k občanství zpracoval/a: Mgr. Lucie Hedrichová Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín)

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Šestileté gymnázium nižší i vyšší stupeň Y2,Y3,Y4 Biologie Y2, Biology Y3, Y4 2 hodiny týdně Měsíc říjen prosinec květen květen květen červen červen Y2

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová

KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová Vzdělávací cíle předmětu KLÍČOVÉ KOMPE TENCE k učení Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více