Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi získávat a předávat informace o životě, kulturách a historii rozvíjet pozitivní vztah k jiným kulturám a jejich odlišnostem přispívat k rozvoji osobního a kulturního bohatství využívat jazyk jako prevenci xenofobie a rasismu Vedeme ke schopnosti uvádět věci do souvislostí, propojovat do větších celků poznatky z různých oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na svět. Učitel vytváří možnosti pro pochopení jevů v kontextu, propojení znalostí a vytvoření si komplexnějšího pohledu na svět Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí KLÍČOVÉ KOMPETENCE komunikativní sociální a personální Vedeme k rozvíjení schopnosti naslouchat ostatním lidem a vhodně reagovat na promluvy druhých Vytváříme možnosti využívat komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím a pro navazování vztahů Vedeme ke schopnosti spolupracovat s ostatními Přesvědčujeme o nutnosti přispět k diskusi ve dvojicích i skupině a respektovat názory ostatních Využíváme získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních, zdvořilých a tolerantních vztahů k druhým Učitel vede k respektování pozitivních, zdvořilých a tolerantních modelů vzájemného styku Učitel vytváří podmínky pro efektivní spolupráci pracovní Učitel vede žáky k ochraně životního prostředí a ochraně kulturních a společenských hodnot. občanské Učitel vede k respektování tradic, kulturních hodnot Vedeme k zdravému životnímu stylu, pohybu

2 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

3 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1.My life 1.1 Poznat odlišnost trávení času a průběhu dne různých lidí toleruje odlišnosti mezi lidmi a různými kulturami 1.1 Porovnání průběhu dne u nás, v Británii a jedné rozvojové zemi (možno využít dopisy z Adopce na dálku a obrázky). Sepsat výhody a nevýhody. Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa - kulturní, sociální a politická globalizace 1.2 Poznat tradice a zvyky jiných zemí 1.2 Práce s textem na téma jednotlivých tradic a zvyků a odpovídání na předem připravené otázky. Přiřazování obrázků k tradicím a zvykům (popis obrázku) a k zemi, kde se daná tradice provozuje. Porovnání, které zvyky a tradice jsou podobné našim.

4 2. Doctor, doctor 2.1 Získat základní informace o různých nemocech 2.1 seznámí se s různými nemocemi v cizím jazyce 2.1 Připravit karty s obrázky různých nemocí a karty s názvy těchto nemocí. Žáci přiřazují jednotlivé obrázky k nemocem, procvičují tyto názvy ve cvičeních (hláskování v angličtině, doplňovačky, křížovky) Globální problémy - zdravotní problémy, chudoba a nerovnost 2.2 Poznat jak se léčilo dříve a dnes (vývoj medicíny) 2.2 seznámí se s rozdíly mezi léčením dříve a dnes a zhodnotí pozitivní vývoj medicíny a její dostupnost 2.2 Práce s textem na téma zubní péče dříve a dnes. Následné využití Internetu jako zdroje pro získání informací pro projekt na podobné téma (srovnání dříve a nyní). Zhodnocení kam se medicína posunula. Diskuse nad tím, zda je tato moderní péče dostupná všem lidem. 3. Food, food 3.1 Seznámit se se stravovacími návyky v cizích zemích 3.1 seznámí se se stravovacími návyky v jiných zemích a zhodnotí jejich správnost s ohledem na lidské zdraví 3.1 Využití ukázek z pořadu Jamie Oliviera - Food revolution (stravovací návyky v USA a Británii) a následná společná diskuse o stravovacích návycích. Porovnání se stravovacími návyky u nás a v rozvojových zemích. Globální problémy - chudoba a nerovnost, podvýživa a hlad

5 3.2 Poznat zdravé a nezdravé potraviny 3.2 určí, které potraviny jsou zdravé a nezdravé a zhodnotí složení svého jídelníčku 3.2 Práce s obrázkovými kartami - rozdělení na zdravé a nezdravé potraviny a sestavení nutriční pyramidy. Zakreslení vlastního jídelníčku do podoby nutriční pyramidy a zhodnocení, které složky jsou v žákovském jídelníčku nejvíce zastoupeny. Posouzení vhodnosti složení stravy. 3.3 Poznat recepty z cizích zemí 3.3 popíše postup při přípravě tradičního pokrmu v anglickém jazyce, rozdělí si role při práci, seznámí se s pojmem FAIR TRADE 3.3 Vaření ve školní kuchyňce. Žáci připraví pokrm dle pokynů v anglickém jazyce. V průběhu vaření při používání surovin se seznámení se značkou FAIR TRADE a významem tohoto slova. Pokusí se vlastními slovy vysvětlit, jaký má tento způsob obchodu význam. (Lze využít aktivitu z programu Skvrna na banánech- porcování banánu pro lepší pochopení fungování trhu)

6 4. My country 4.1 Poznat zemi, jejíž jazyk se učíme 4.1 seznámí se se zemí, jejíž jazyk se učí, doplňuje informace na základě videonahrávky, zpracuje informace do podoby projektu, který prezentuje ostatním 4.1 Sledování dokumentu o Velké Británii, JAR, Indii, Zambii, s připraveným pracovním listem (zakreslení zemí, vlajky, významná místa, přírodní krásy atd.) Vytvoření projektu o jednotlivých zemích (Skotsko, Irsko, Anglie, JAR, Indie, ) Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa - kulturní, sociální a politická globalizace 4.2 Poznat světová nej 4.2 seznámí se se zajímavostmi celého světa, využívá média jako zdroj informací, pracuje v týmu a rozděluji si role 4.2 Soutěž "Riskuj"- žáci si za použití Internetu připraví otázky na téma světová nej se třemi variantami odpovědí, pak si navzájem skupiny kladou otázky za určitý počet bodů (dle obtížnosti), vyhrává skupina, která získá nejvíce bodů.

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Home and away 1.1 Poznat život v rodině dříve a dnes 1.1 seznámí se s životem svých předků a porovná ho s dnešní společností. Zhodnotí, zda lidé trávili společně více času dříve či nyní a popíše vlivy, které na to působí 1.1 Žáci si připraví vyprávění o životě a rodině svých prarodičů. Do třídy přinesou i fotografie jednotlivých členů rodiny a popíší je ostatním spolužákům. Společně na tabuli porovnají výhody a nevýhody rodinného života dříve a dnes (zaměřit se na společně trávený čas, vliv médií a technologií na společný čas a konzum) Kulturní, sociální a politická globalizace 1.2 Seznámit se s životem a vazbami v rodině v různých zemích 1.2 seznámí se se slovní zásobou týkající se rodiny popíše svoji rodinu za využití slovní zásoby týkající se rodiny seznámí se se vztahy v rodinách v jiných zemích 1.2 Vytvoření rodokmenu v českém, anglickém a třeba i ruském a německém jazyce (dle jazykové vybavenosti žáků) Kartičky se slovíčky - vylosují si a popisují v angličtině dané slovo ostatním, kteří ho mají dle popisu uhodnout. Ve skupinkách popíší ostatním svoji rodinu (jména, věk, koníčky, vlastnosti, co dělají společně atd.) Zároveň lze využít pro srovnání dopisů z Adopce na dálku - jaké je složení rodiny, hierarchie, vztahy atd.

8 2. Having fun! 2.1 Seznámit se se sporty typickými pro různé země 2.1 určí, které sporty pochází ze kterých zemí, seznámí se s jejich tradicemi - vznik a vývoj pracuje ve skupině a rozděluje si role při práci 2.1 Přinést noviny. Z novin vystříhat novinové články týkající se různých sportů. Ve skupinkách se pokusit přiřadit jednotlivé sporty k jednotlivým zemím světa. Pobavit se pro, které země je daný sport typický a jestli i v této zemi vznikl. Společné zanesení všech sportů do mapy světa. Kulturní, sociální a politická globalizace 2.2 Poznat, jak se změnila dnešní mládež působením konzumu. 2.2 pracují s dotazníkem seznámí se s tím, jak se tvoří dotazník a jak se dělá dotazníkové šetření vyzkouší si oslovovat lidi a dotazovat se jich prezentují výsledky svého výzkumu ostatním 2.2 Společně se žáky vytvořit dotazník v anglickém jazyce zaměřující se na trávení volného času a stravovací návyky. Žáci vyzpovídají další spolužáky z různých tříd ve škole. Nakonec vyhodnotí své dotazníky a přednesou své závěry ostatním. 3. Tomorrow s world 3.1. Poznat svět zítřka 3.1 poznají, jak naše dnešní jednání ovlivňuje naši budoucnost 3.1 Každý žák si vybere jeden vynález a na základě vyhledání informací a vlastní zkušenosti sepíše, jaký měl pozitivní ale i negativní přínos pro naši společnost a naši planetu. Výsledky své práce, každý prezentuje před ostatními. Pak následuje diskuse nad tím, jak můžeme zmírnit negativní vlivy těchto vynálezů a co každý můžeme udělat pro lepší zítřek. Kulturní, sociální a politická globalizace

9 4. London 4.1 Seznámit se s hlavním městem země, jejíž jazyk se učíme 4.1 poznají hlavní památky Londýna seznámí se s historií a kulturou Londýna 4.1 Zhlédnout film o Londýně. Rozdělit žáky do několika pracovních skupin a přidělit jim oblasti ke zpracování historie města, hlavní památky, kultura, vzdělání atd.). Za použití Internetu vyhledají a zpracují informace. Pak společné vytvoření posteru o Londýně, včetně obrázkové dokumentace. Kulturní, sociální a politická globalizace Migrace ve světě 5. The Big Screen 5.1 Seznámit se s filmovou tvorbou různých zemí 5.1 poznají tvorbu různých světových tvůrců posoudí, zda se typické kulturní prvky objevují i v této tvorbě 5.1 Pustit žákům kratší ukázky několika známých zahraničních filmů a nechat je hádat, ze které země jsou. Pak s nimi probrat podle čeho poznali, že je to ta země a kde se zmýlili, tak proč. Nechat přehrát znovu a žáci mají za úkol poznačit si nějaké prvky typické pro danou zemi, které se ve filmu objevily. Společná diskuse, zda se nejedná pouze o stereotypy a předsudky, anebo opravdu o typické věci pro danou zemi. Možno obohatit o přiřazování národností ke známým světovým hercům a herečkám (zdůraznit, že ne všichni, přestože hrají hlavně v amerických filmech, jsou Američané) Kulturní, sociální a politická globalizace

10 6. Problems - School 6.1 Seznámit se s různými školními systémy 6.1 seznámí se se školským systémem u nás, v Anglii a v jedné rozvojové zemi poznají pravidla jednotlivých systémů zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých školských systémů 6.1 Na základě četby textu v učebnici popsat školský systém v Anglii a u nás. Nejdříve v malých skupinách prodiskutovat výhody a nevýhody obou systémů a pak je společně sepsat na tabuli. Na základě pročtení dopisů z Adopce na dálku a dalších zdrojů popsat školský systém v jedné rozvojové zemi. Pak posoudit výhody a nevýhody i u tohoto systému a na závěr zhodnotit všechny tři školské systémy. Které prvky jsou stejné nebo podobné a které naopak zcela odlišné. Který projekt ČR se věnuje zvyšování úrovně vzdělávání v Africe př. Prezentace o projektu Postavme školu v Africe Kulturní, sociální a politická globalizace Nízká míra vzdělanosti Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS)

11 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. The world of work 1.1 Seznámit se s možnostmi pracovních příležitostí v zahraničí 1.1 seznámí se s možnostmi zahraničního studia a práce zapojuje se do diskuse a klade otázky 1.1 Domluvit besedu (student VŠ, zástupci NAEP, zástupci neziskovky, dobrovolnické činnosti či jiné organizace, která podporuje cesty do zahraničí). Žáci si připraví několik otázek dopředu a během besedy si dělají i poznámky ohledně různých možností. To pak zpracují do krátkých zpráv o jednotlivých možnostech, které prezentují ve své učebně. Migrace ve světě Mezinárodní instituce 1.2 Poznat výhody a nevýhody vzdělávání a práce 1.2 určí výhody a nevýhody práce a vzdělávání spolupracuje ve skupině 1.2 Přečíst si články o několika pracujících lidech. Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupinka si vezme jednu osobu a v textu o ní vyhledá výhody a nevýhody jejího zaměstnání. Pak prezentují svoji postavu ostatním skupinám. Po prezentaci všech sepsat společně obecné výhody a nevýhody zaměstnání. Po té se zeptat žáků, jaké si myslí, že jsou výhody a nevýhody studia a porovnat je ve vztahu k zaměstnání.

12 2. Style 2.1 In a Out 2.1 seznámí se s pojmy in a out poukáže na rozdílné názory lidí na stejnou věc zamyslí se nad proměnlivostí názorů svého okolí 2.1 Na Internetu nebo z jiných zdrojů vyhledat, jak se vyvíjela móda v různých obdobích. Udělat módní přehlídku tak, že si žáci připraví zajímavý model z nějakého období a anglicky popíší každý model. Pak nechat hlasovat o nejlepší a nejhorší model. Na základě toho posoudit, jak jsou lidské názory pomíjivé -pro někoho je jedna věc in, pro jiného out. Ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.2 Vznik oblečení každodenního nošení 2.2 pozná, jak funguje propojenost dnešního světa, seznámí se s klady a zápory procesu globalizace 2.2 Využití materiálu Bohoušovy džíny (nutno upravit do anglického jazyka) - viz Varianty: 17&item=163 Na začátku vést diskusi a pak využít zmíněný materiál. 3.Living in the past 3.1 Porovnat život včera a dnes 3.1 seznámí se s různými desetiletími lidského života zhodnotí, které období bylo úspěšné a které naopak ne pozná, zda platí čím modernější doba tím lepší 3.1 Každý žák si vybere jedno desetiletí a zpracuje o něm projekt v anglickém jazyce (móda, cestování, vynálezy, historické milníky, příroda atd.) Pak své projekty prezentují ostatním a zhodnotí, kde došlo ke zlepšení, ale kde naopak začínáme strádat. Rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost

13 4. Fitness and health 4.1 Seznámit se se zásadami zdravého životního stylu 4.1 seznámí se s pozitivními a negativními vlivy na náš organismus vytvoří seznam zásad zdravého životního stylu 4.1 Žáci dostanou za úkol sledovat a zaznamenávat jeden týden, co jedí a co dělají za aktivity. Seznam si přinesou do hodiny a ve skupinkách mají vypracovat společný seznam. Každá skupina prezentuje svůj seznam ostatním a na postery se vytvoří seznam celé třídy. Pak mají žáci za úkol rozdělit seznam na pozitivní a negativní věci pro náš organismus. Následuje společná diskuse a doplnění pozitivní složky. Na základě toho vytvořit seznam několika bodů, které obsahují zásady zdravého životního stylu. Zdravotní problémy Podvýživa a hlad 4.2 Stravování ve fast foodech 4.2 seznámí se s problematikou fast foodů prohlédne si, z čeho se tato strava skládá pozná, kde všude se fast foody vyskytují 4.2 Zhlédnutí dokumentu Super size me. Žáci si během dokumentu dělají poznámky, co je překvapilo, zaujalo nebo čemu nerozuměli. Po dokumentu následuje diskuse. Zeptat se žáků, jak často se stravují ve fast foodech, který navštěvují nejčastěji, proč je mají tak rádi. Navést diskusi k tomu jak si myslí, že je tomu v zahraničí, zda jsou dostupné i v rozvojových zemích, zda jsou i zde tak populární atd.

14 5. Our world 5.1 Seznámit se s problémy v oblasti životního prostředí 5.1 vyjmenuje nejznámější problémy v oblasti životního prostředí popíše daný problém 5.1 Na základě obrázku, na němž jsou zachyceny nejpalčivější problémy v oblasti životního prostředí, vypracovat slovní zásobu týkající se této oblasti. Ke každému problému vytvořit memory map. Pak se pokusí vlastními slovy popsat ostatním jeden z problémů v anglickém jazyce za použití slovní zásoby z memory map. Ostatní se snaží poznat, o který problém se jedná. Zahrát si stolní hru (Way to win - učebnice pro 7. ročník - unit 8) Životní prostředí Aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojová spolupráce Aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 5.2 Poznat organizace, které se snaží o zlepšení a ochranu životního prostředí 5.2 seznámí se s organizacemi usilujícími o ochranu životního prostředí zpracuje informace o těchto organizacích 5.2 Přinést do třídy obrázky log některých organizací, které se snaží o zlepšení a ochranu životního prostředí. Představit je žákům a zjistit, zda nějakou organizaci znají. Pokud ne, prozradit žákům jména organizací. Rozdělit žáky do skupin podle počtu organizací a rozdat každé krátký text o ní. Žáci mají za úkol vybrat z textu podstatné informace o dané organizaci a tu po té představit ostatním skupinám. Společně vytvořit poster o těchto organizacích.

15 5.3 Poznat, jak může člověk jako jedinec přispět k ochraně životního prostředí 5.3 pozná, jaké možnosti pomoci životnímu prostředí již existují stanoví vlastní možnosti ochrany životního prostředí 5.3 Na základě četby textu o adopci zvířecích sirotků, započít diskusi, na téma jak mi můžeme pomoci při ochraně životního prostředí. Zapisovat nápady žáků na tabuli. Rozdělit je na lokální a globální. Pokusit se během měsíce naplnit lokální cíle. Po měsíci společně zhodnotit, které se podařily naplnit a které ne a proč.

16 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Bullying 1.1 objasnit pojem šikana, seznámit se s různými způsoby šikany 1.1 vysvětlí, co je to šikana, seznámí se s různými způsoby šikany 1.1 rozdat každému žákovi symbol- všichni mají stejný, jen jeden žák má odlišný - nutno vybrat žáka, který je silnou osobností a je oblíbený v rámci kolektivu. Žáci mají za úkol najít lidi se stejným symbolem. Po rozdělení následuje diskuse. Jak se cítil ten samotný žák a jak ostatní. Přečíst si text o chlapci, který byl šikanován (Project 5). Pokusit se popsat, jaké typické znaky vykazuje ten, který šikanuje a ten, který je šikanován. Jaké způsoby šikanování žáci znají, setkali se s něčím podobným? Zdůraznit pojem kyberšikana a pobavit se o něm. Společně sepsat body, jak se bránit šikaně. Základní lidská práva Dětská práva Diskriminace 2. A dangerous world 2.1 seznámit se s nebezpečím, které na nás číhá 2.1 seznámí se s přírodními katastrofami - jejich příčinami a důsledky 2.1 Nechat žáky přinést noviny a prohlédnout si, které články se týkají přírodních katastrof. Vytvořit memory map na téma příroda a přírodní katastrofy. Žáci pracují se slovníky a vyhledávají v nich pojmy jako sopečná činnost, povodně, zemětřesení atd. Pak pracují ve skupinkách a každá skupina diskutuje nad příčinami těchto katastrof a jejich následky pro životní prostředí a člověka. Možno využít krátkých textů o jednotlivých katastrofách. Své závěry představí ostatním spolužákům. Životní prostředí Humanitární pomoc

17 3.Using the media 3.1 seznámit se s pojmem média, různými druhy a jejich vlivem na lidskou populaci 3.1 seznámí se s pojmem média a poznají, jaký vliv na nás mají 3.1 Zeptat se žáků, co si představí pod pojmem média. Několik médií nechat žáky hádat prostřednictvím hry na oběšence ( hangman ). Společně sepsat výhody a nevýhody používání médií. Zamyslet se nad tím, zda jsou všechna média dostupná všem lidem na planetě. Upozornit žáky na vliv a proměnlivost médií. Využití článku o stejné události od tří různých zdrojů. Jsou informace a pohled na událost stejné anebo se nějak liší? Pokud ano, tak proč? Kulturní, sociální a politická globalizace 3.2 poznat vliv Internetu na společnost 3.2 zhodnotí, jak často využívají Internet a posoudí, jaké je rozšíření používání Internetu ve světě 3.2 S přeházených písmenek poskládat název média, které patří v dnešní době k těm nejpoužívanějším. Využití dotazníku o používání Internetu ( Project 5). Zodpovězení otázek nejdříve samostatně. Pak sesbírání výsledků ve skupinkách a vytvoření závěru. Prezentace závěrů jednotlivých skupin. Jak často využíváme internet, pro jaké účely jej využíváme? Pokusit se odhadnout, jak jsou na tom s využíváním Internetu jednotlivé kontinenty světa - sestavit žebříček. Na internetu vyhledat informace o rozšíření počítačů a Internetu na jednotlivých kontinentech světa. Porovnat skutečné výsledky s naším odhadem.

18 3.3 poznat vliv televize na společnost 3.3 seznámí se s přínosem a také s nebezpečím, které nám televize přináší 3.3 Zeptat se žáků, jak nejčastěji tráví svůj volný čas. Často se objeví odpověď - dívání na televizi. Rozdat žákům do skupinek rozstříhaný text týkající se vzniku a vývoje televizorů. Žáci mají za úkol seřadit text, přečíst si jej a vybrat 3 nejzajímavější informace, následuje společná četba textu a sepsání na tabuli 3 zajímavostí od každé skupiny. Žáci udělají průzkum v rámci třídy - jak často se dívají na televizi, jaký typ programu mají nejraději, sledují televizi sami nebo společně s někým dalším (s kým). Následuje diskuse nad výsledky průzkumu ve třídě. Společně si přečíst text o televizích (Project 5) a sepsat výhody a nevýhody televize pro společnost. Zdůraznění násilí v televizi, odcizení se v rámci společenských vztahů a nezdravého trávení volného času. 4. Buying and selling 4.1 seznámit se s vývojem peněz a různými druhy peněz 4.1 popíše vývoj peněz a rozpozná různé druhy peněz 4.1 Hra, které významné osobnosti se vyskytují na našich bankovkách. Na základě četby textu (Project 5) doplnit pracovní list týkající se vývoje peněz. Společně si zkontrolovat odpovědi. Seřadit kartičky se slovíčky, které se týkají různých typů peněz, podle toho, jak se vyvíjely. Zahrát si hru na vysvětlování. Rozdělení na skupiny a vysvětlovat anglicky jednotlivá slovíčka svým spoluhráčům. Za každé uhádnuté slovo získá skupina bod. Ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství Životní prostředí Rozvojové cíle tisíciletí

19 4.2 poznat, co je to černé zlato a jaký vliv má na celou lidskou společnost 4.2 seznámí se s pojmem černé zlato a vysvětlí, jaký má vliv na společnost a přírodu 5. Protest 5.1 boj za lidská práva 5.1 seznámí se s bojem za lidská práva v USA 4.2 Nechat žáky hádat, co to je černé zlato. Představit jim tento pojem. Četba textu o ropě (Project 5). Následné seřazení rozstříhaných lístečků, jak vznikla ropa. Na lístečky si nachystat různé věci a žáci mají za úkol rozřadit, které se vyrábí z ropy a které ne. Zdůraznění, co všechno za produkty je na ropě závislé. Diskuse o udržitelnosti tohoto zdroje a jeho alternativách. 5.1 Brainstorming, co si představí pod pojmem lidská práva. Kde jsou zakotvena základní lidská práva. Vybrat některá z nich a nechat je žáky pantomimicky ztvárnit. Ostatní hádají, o které právo se jedná. Dojít k právu, že všichni lidé jsou si rovni. Poukázat, že ne vždy tomu tak bylo. Četba textu o Rose Parks ( Project 5) a situaci černochů v Americe. Následuje diskuse. Porovnání minulosti a dneška. Možno promítnout na situaci v ČR. Základní lidská práva Diskriminace a xenofobie Demokracie a dobré vládnutí

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Výchova k občanství zpracoval/a: Mgr. Lucie Hedrichová Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová

KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová Vzdělávací cíle předmětu KLÍČOVÉ KOMPE TENCE k učení Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Hodina proběhne v počítačové učebně naší školy. Přítomno 9 žákyň 1. ročníku PrŠ. 1. Seznámení s úkolem hodiny. 2. Zadání opakovacích úkolů / samostatná práce

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: MATEMATIKA zpracoval/a: Mgr. Veronika Ješátková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín)

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Šestileté gymnázium nižší i vyšší stupeň Y2,Y3,Y4 Biologie Y2, Biology Y3, Y4 2 hodiny týdně Měsíc říjen prosinec květen květen květen červen červen Y2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6 GV9 výstupy PT Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT OBV + MPVZ nabídka (není povinná) aktivit vedoucích k naplňování jednotlivých výstupů indikátory a měřitelné výstupy (nabídka) Globalizace vysvětlení pojmu

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) Ročník(y): Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, druhý stupeň šestý Výchova k občanství 1hodina týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor duben Vo Potřebujeme jeden druhého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více