Minimální preventivní program 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, Kladno Č.j. 1951/2014/ZŠa MŠ Minimální preventivní program 2014/2015 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Kosová Mgr. Martina Mlynárová Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Vyčítalová Metodik prevence: Mgr. Martina Lhotáková

2 Obsah 1. 1) Kontaktní údaje 2) Úvod 3) Charakteristika naší školy 4) Vzdělávací dokumenty 5) Situace na škole 6) Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi 7) Školní kroužky 8) Další školní akce 9) Aktivity pro žáky pořádané v rámci výuky 10) Žákovská samospráva 11) Evidence realizované prevence 12) Efektivita 13) Náplň práce metodika prevence 14) Rozpočet 15) Řešení přestupků 16) Školní poradenské pracoviště Přílohy Seznam a adresář organizací zabývajících se primární prevencí Program proti šikanování (Krizový scénář, Popis šikanování) Hodnocení MPP za školní rok

3 2. 1) Kontaktní údaje Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská Kladno 2 Telefony: - ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna , družina mateřská škola - Foglarova: mateřská škola - Vodárenská: Fax www stránky školy: Datová schránka: 9s6gjbs Garant minimálního preventivního programu Jméno, příjmení, titul: PaedDr. Zuzana Holečková Funkce: ředitelka školy

4 2) Úvod 3. Součástí života lidí celého světa se staly drogy. Jejich zneužívání se stalo velmi vážným problémem dnešní doby. Každý z nás určitě chce prožít svůj život co nejlépe, to znamená bez drog. Drogová problematika se dnes týká stále mladších lidí, dokonce i dětí. Protože jsme si tohoto celosvětového problému dobře vědomi, snažíme se naše žáky tohoto jevu chránit. Chceme našim žákům nabídnout zajímavé aktivity. Pro naše žáky bychom chtěli nejen školu, ale také celé jejich okolí bez drog. Problematickými se však jeví nejen drogy, ale také veškeré rizikové chování. Naším cílem je těmto jevům předcházet, popř. snížit na minimum. S tím úzce souvisí využívání volného času dětí, chceme jim nabídnout jeho účelné využití. K těmto cílům směřuje náš Minimální preventivní program.

5 3) Charakteristika naší školy 4. Naše škola se nachází v Kladně Kročehlavech. Jde o typickou sídlištní školu, ve které je navázán pozitivní vztah rodič-žák-učitel. K tomuto vztahu přispívá i zapojení naší školy do projektu Rodiče vítáni. Vyučující znají děti a děti se znají navzájem. Škola má tři poschodí a pavilon. V přízemí se nacházejí čtyři třídy nejmladších dětí, v prvním patře je sedm tříd prvního stupně. Druhé a třetí patro je vyhrazeno deseti kmenovým třídám druhého stupně. Pavilon, který stojí v blízkosti školy, slouží nejen třem třídám prvního stupně, ale také třem oddělením školní družiny. Školu navštěvuje celkem 645 žáků. Do naší školy jsou také integrováni žáci se specifickými poruchami učení. Pro všechny žáky byly vypracovány individuální vzdělávací programy a všichni tito žáci mají možnost navštěvovat hodiny speciální reedukační péče. Naši školu také navštěvují sociálně slabé dětí, které podle školského zákona postupují i s nedostatečnými známkami dále, protože již dříve opakovali ročník. Toto není pro ostatní děti příliš dobrý příklad, ale všichni vyučující se snaží tyto problémy minimalizovat a dětem ukazovat správné modely chování.

6 4) Vzdělávací dokumenty: ročník: ŠVP Sedma pro život 5. Témata týkající se prevence rizikového chování u dětí se nejčastěji vztahují k předmětům: prvouka, přírodověda, výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie. Ve všech těchto předmětech se problematice rizikového chování věnujeme, využíváme nejrůznějších mezipředmětových vztahů např. v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy. 5) Situace na škole Pedagogický sbor: Celkem učitelů ZŠ: 33 Vychovatelky: 7 Muži: 3 Ženy: 30 Pedagogové s předepsanou kvalifikací: 25 Pedagogové bez předepsané kvalifikace: 8 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 14

7 6. Počet žáků Třída Hoši Děvčata Celkem I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C II.D III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem

8 6) Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi 7. Na základě nabídky institucí, které působí v našem regionu v oblasti prevence, budeme objednávat besedy, přednášky a jiné vhodné programy, které budou absolvovat jak žáci, tak jejich pedagogové. Stejně bude zajištěna spolupráce školy a odborných pracovišť v oblasti diagnostiky specifických poruch učení u žáků naší školy. Instituce Forma spolupráce Termín Centrum pro rodinu VEGA - Konzultace - Poradenství - Semináře Průběh celého školního roku PPP - Semináře - Odborné semináře pro MP a vyučující - Vyšetření žáků s problémy učení a chování - Konzultace IVP Průběh celého školního roku

9 ROSA - Vyšetření žáků s problémy chování - Odborná pomoc pro rodiče i žáky Průběh celého školního roku OHS - Informace Průběh celého školního roku AVES - Programy Průběh celého enviromentál. školního roku výchovy - Den Země pomoc při organizaci pro ZŠ z Kladna a okolí Sládečkovo vlastivědné muzeum SVP Slaný SPC Kladno - Besedy - Exkurze - Odborná pomoc pro rodiče i žáky - Poradenské konzultační hodiny Průběh celého školního roku Průběh celého školního roku Průběh celého školního roku Úřad práce - Přednášky - Odborné konzultace Průběh celého školního roku

10 Zodpovídá: ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé Kontakty na uvedené organizace jsou součástí přílohy. 9. 7) Školní kroužky Pro využití volného času dětí je významná i činnost školních kroužků na naší škole. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny tyto zájmové kroužky: a) Nápravné kroužky Dyslektický kroužek Dyskalkulie b) Vzdělávací kroužky Ruský jazyk Německý jazyk Matematika Procvičování z českého jazyka a matematiky c) Kroužky s kulturním zaměřením Školní časopis Výtvarný kroužek

11 10. Dramatický kroužek Keramický kroužek Kytara Minisbor Klub mladého diváka d) Kroužky se sportovním zaměřením Sportovní kroužek Plavání Florbal Turistický kroužek 8) Další školní akce V rámci osnov jednotlivých ročníků začleňujeme problematiku rizikového chování. Zaměřujeme se na rodinu a její význam, škodlivost kouření, alkoholismus, zdravý životní styl, drogy a boj proti nim, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus apod. Pro minimalizaci rizikového chování připravují vyučující ve spolupráci se staršími žáky školy různé mimoškolní akce. Jedná se zejména o akce odpolední.

12 11. Vedeme žáky k pohybovým aktivitám, spolupráci, pozitivnímu pohledu, ke snaze seberealizovat se a reprezentovat sám sebe i svou školu, k sociálnímu cítění. V letošním školním roce plánujeme tyto akce: Lampionový průvod Světlušky Mikulášská nadílka Čertoviny Vánoční trhy Den dětí Vyřazování žáků 5. a 9. ročníků Soutěže (sběr starého papíru, drobných elektrospotřebičů, starých mobilních telefonů) Den Země sběr hliníku Lyžařský kurz Škola v přírodě Poznávací zájezdy do zahraničí Adopce na dálku Návštěvy kina a divadla Výchovné koncerty Exkurze Sportovní utkání Olympiády

13 12. Erasmus - Pollution! Find a STEM sollution! Science, Technology, Engineering, Maths Ekoškola Zdravá výživa Zodpovídají: všichni vyučující 9) Aktivity pro žáky pořádané v rámci výuky I v letošním školním roce spolupracujeme s PPP, která diagnostikuje naše žáky a v případě potřeby provádí i vrstevnické programy. Zapojili jsme se do pilotního programu primární prevence Statutárního města Kladna. Zařízení sociální intervence ve spolupráci se Statutárním městem Kladnem připravili program primární prevence závislostního chování pro žáky 6. a 7. Tříd. Cílem prevence je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů a nácvik sociálních dovedností v případě rizikových situací. Žáci nižších ročníků se v rámci prevence budou zaměřovat na Dopravní výchovu, či Zdravý životní styl. Se žáky 2. stupně pracují vyučující v rámci třídního kolektivu. Zodpovídá: ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitelé

14 13. 10) Žákovská samospráva Žáci mají možnost spolurozhodovat o dění ve škole. Žáci ročníku si na začátku školního roku volí své mluvčí, kteří se pravidelně schází s metodikem prevence a výchovným poradcem. Na těchto schůzkách tlumočí požadavky třídy, které jsou prostřednictvím metodika prevence konzultovány s vedením školy. Z řad dětí přicházejí nápady na sportovní akce, diskotéky, ale i na materiální vybavení svých kmenových tříd, kabinetů, chodeb atp. Zodpovídá: ředitelka školy, zástupkyně ředitele, metodik prevence, výchovný poradce 11) Evidence realizované prevence Ročně: Hodnocení MPP Výroční zpráva školy Pravidelně: Záznam z realizovaných programů

15 12) Efektivita 14. V rámci možné měřitelnosti hodnotíme jednotlivé programy: Kvantitativní hledisko: - Počet programů - Počet účastníků / pohlaví, věkové složení/ - Délka programu, celkový čas prevence Kvalitativní hledisko: - Kvalifikace realizátorů programů / odbornost/ - Subjektivní hodnocení účastníků - Subjektivní hodnocení lektora - Subjektivní hodnocení pedagoga - Hledisko zapamatování Ústně: rozhovor, porada pedagogického sboru Písemně: dotazník, soutěž, téma pro slohovou práci 13) Náplň práce metodika prevence - spolupráce s organizacemi a institucemi zabývající se prevencí - spolupráce s třídními učiteli, vedením školy, rodiči a žáky

16 15. - nákup odborné literatury, dle možností i jiných pomůcek - zajišťování letáků, brožur, popř. jiných materiálů - spravování informační nástěnky - vzdělávání na seminářích, přednáškách a programech akreditovaných MŠMT - pravidelné schůzky MP v PPP - pravidelné schůzky s mluvčími tříd - poskytování pomoci v oblasti primární prevence žákům, rodičům, učitelům - účast při jednání výchovných komisí Zodpovídá: ředitelka školy, metodik prevence 14) Rozpočet Rozpočet školy pamatuje na finance vyhrazené pro práci s dětmi s SPU, dále pak využíváme rodičovských příspěvků, výtěžků ze sběrů papíru, vánoční prodejní výstavy apod. Ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu školy. Přehled příjmů a výdajů je k nahlédnutí u hospodářky školy. Zodpovídá: ředitelka školy, hospodářka

17 16. 15) Řešení přestupků Škola má k vlastní potřebě vypracován interní školní sankční řád, který je součástí Školního řádu. Řád vychází ze standardních postupů a daných metodických pokynů a vyhlášek. Postup řešení přestupků: - Podchycení rizikového chování - Ohodnocení rizikovosti - Rozdělení podle četnosti výskytu rizikového chování u žáka: první výskyt, opakovaný výskyt - Další hlediska věk, prognóza, osobní charakteristika - Navržení sankce - Konzultace v případě nejasností s vedením školy - Realizace sankce 16) Školní poradenské pracoviště Výchovný poradce: Termín konzultací: Mgr. Věra Vyčítalová středa 12:00 14:00 hod. (dále dle dohody) Místo konzultace: kabinet 104

18 17. Metodik prevence: Termín konzultací: Mgr. Martina Lhotáková úterý 13:40 14:30 hod. (dále dle dohody) Místo konzultace: kabinet 204 Také ostatní pedagogičtí pracovníci školy jsou dětem kdykoli k dispozici při řešení jakýchkoli problémů. Kontaktní osoba PPP Kladno: Mgr. Martin Jelínek Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 zpracovala Martina Lhotáková. PaedDr. Zuzana Holečková Mgr. Martina Lhotáková Ředitelka školy Metodik prevence v Kladně

19 Seznam a adresář organizací zabývající se primární prevencí 18. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Pracoviště Kladno Cyrila Boudy 2953 Centrum pro rodinu VEGA Váňova ulice 664 Kladno Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Římská 2846 Kladno 4 Středisko výchovné péče Tomanova 1361 Slaný Magistrát města Kladna Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení péče o dítě Severní 2952 Kladno - Rozdělov

20 19. AVES Záchranná stanice pro ochranu zraněných a handicapovaných ptáků Brandýsek-Čabárna Sídlo: Ukrajinská 2226 Kladno Městská policie Kladno Náměstí Starosty Pavla 44 Kladno Prevence ve škole Suchardova 694 Kladno Úřad práce Dukelských hrdinů 1372 Kladno Okresní hygienická stanice Generála Klapálka 1583 Kladno

21 Program proti šikanování 20. Tento program vychází z dokumentů MŠMT: - Školský zákon č.561/2004 Sb., O předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j / (platné od ) Toto metodické doporučení ruší metodický pokyn č.j / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT 22294/2013-1

22 21. Prevence Zlepšování komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci - dodržování Školního řádu - podpora spolupráce mezi žáky - vytváření důvěrného prostředí pro rodiče spolupráce s nimi - včasná informovanost rodičů v případě zjištění náznaků šikany Zvýšení vnímavosti vůči změnám ve třídách - sledování dětí zejména o přestávkách - pozitivní hodnocení slušného chování - včasné vnímání a řešení šikany Prevence ve výuce - zaměstnávání žáků, kontrola plnění úkolů - zamezení zesměšňování jedinců - monitorování vzájemných vztahů při práci ve skupinách - zařazování vhodných témat do výuky (práva a povinnosti, demokracie, svoboda, morálka, tolerance, člověk jako osobnost, komunikace, respektování individuality člověka, trestné činy a zodpovědnost za ně)

23 22. Primární prevence - spolupráce všech třídních učitelů a metodika prevence - absolvování vhodných seminářů zaměřených na prevenci, předávání si poznatků z těchto seminářů Třídnické hodiny - řešení aktuálních problémů ve třídě, zjišťování klimatu třídy - hry na stmelování kolektivu - hodnocení výsledků chování, prospěchu a přístupu k práci - Školní a mimoškolní akce - výběr ze širokého spektra zájmových kroužků - návštěva kin a divadel - vhodná motivace pro všechny žáky Spolupráce se specializovanými zařízeními - PPP Kladno - Oddělení krizového řízení a drogové prevence - ROSA Kladno - SVP Slaný - OSPOD Kladno

24 23. Krizový scénář Zdroj informací: rodiče, učitelé, žáci 1. Odhad závažnosti - rozhodnutí, zda budeme řešit problém sami, nebo požádáme o pomoc odborníka - řídíme se podle těchto kritérii: a) způsob chování obětí a svědků b) závažnost a četnost agresivních projevů c) délka šikanování d) počet agresorů a obětí 2. Rozhovor s informátory a obětí (provádí MP, VP) - prověření jakýchkoli informací, zaznamenání rozhovoru - být na straně oběti, naslouchání, empatie - utajení rozhovoru s obětí (možná msta) 3. Zajištění vhodných svědků - spolupráce s obětí a informátory - spolupráce se žáky sympatizující s obětí - vedení jednotlivých rozhovorů (zajištění ochrany oběti) 4. Individuální a konfrontační rozhovory se svědky - nikdy nekonfrontovat oběť s agresorem

25 24. - využití jen v případě protichůdných informací 5. Ochrana oběti - zpřísnění dozorů na chodbách, ošetření pohybu dětí na WC 6. Rozhovor s agresory - shromažďování důkazů 7. Výchovná komise - účast: vedení školy, MP, VP, třídní učitel, rodiče žáka, popř. další odborník PPP, SVP, OSPOD - sdělení jednoznačného postoje vedení školy nežádoucím projevům chování - rozhovor se zákonnými zástupci - seznámení s konkrétním řešením - provedení zápisu z jednání 8. Rozhovor se zákonnými zástupci - musí se uskutečnit v jiný den, než jsou výchovné komise - sdělení postupů řešení, závěry, další opatření - sdělení časového horizontu pro sledování situace 9. Práce se třídou - uzavření celé záležitosti vedením školy se všemi žáky ve třídě

26 25. - práce se třídou v rámci třídnických hodin - informování všech členů pedagogického sboru Popis šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí

27 26. pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky: je cílené vůči jedinci, nebo skupině je obvykle opakované, často dlouhodobé jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí Stádia šikanování 1. Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

28 Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. 4. Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 5. Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. (zpracováno podle knihy Kolář, M. Bolest šikanování. Praha, Portál 2005)

29 28. Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Základní údaje Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Metodik prevence: Mgr. Martina Lhotáková I. Práce pedagogického sboru 1. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti v oblasti prevence 2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence Po celý školní rok se MP účastnil setkání a seminářů pro MP v PPP. 3. Spolupráce s ostatními pedagogy Třídní učitelé všech tříd se se svými třídami zúčastnili různých preventivních programů (viz graf).

30 29. Aktivity podporující prevenci školní rok Preventivní aktivity - 1. čtvrtletí práce se třídou návštěva knihovny zdravá výživa sportovní akce světlušky planetárium filmové představení dopravní výchova strom pro mír Preventivní aktivity - 2. čtvrtletí stmelování kolektivu vánoční besídky LVVZ tolerance a úcta spolupráce rodina sportovní klání slušné chování dramatizace bezpečnost exkurze

31 30. Preventivní aktivity - 3. čtvrtletí stmelování kolektivu prevence šikany chování a vztahy zdravý životní styl sportovní aktivity Velikonoce divadlo hudební pořady recitace návštěva knihovny planetárium Preventivní aktivity - 4. čtvrtletí celoškolní projekt prevence rizikového chování spolupráce tolerance slušné chování ochrana přírody a životního prostředí exkurze

32 31. II. Spolupráce školy s rodiči Spolupráce rodičů se školou byla naplněna zejména při mimoškolních akcích: Lampionový průvod Světlušky Mikulášská besídka Vánoční trhy Sběr III. Preventivní aktivity pro žáky školy 1. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Minimální prevence je součástí ŠVP a ve výuce je realizována zejména v těchto předmětech: Prvouka, Přírodověda, Přírodopis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Chemie Všichni vyučující se snaží v těchto předmětech minimální prevenci naplňovat.

33 Jednorázové aktivity pro žáky V letošním roce jsme vstoupili do pilotního programu Města Kladna, který nabízí dvouhodinové programy primární prevence pro žáky 6. a 7. ročníků. 3. Volnočasové aktivity Na naší škole je zajišťuje: Školní družina Školní kroužky Jednorázové mimoškolní akce IV. Výskyt rizikového chování V loňském školním roce byly na naší škole řešeny hlavně tyto problémy: neomluvené hodiny, záškoláctví, kouření, krádeže Tyto přestupky proti Školnímu řádu byly řešeny výchovnými komisemi a následnými výchovnými opatřeními.

34 33. V. Závěrečné informace Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015 bude součástí MPP na školní rok 2015/2016. S hodnocením bylo seznámeno vedení školy a všichni pedagogové I. a II. stupně na pedagogické radě.

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více