Minimální preventivní program 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, Kladno Č.j. 1951/2014/ZŠa MŠ Minimální preventivní program 2014/2015 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Kosová Mgr. Martina Mlynárová Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Vyčítalová Metodik prevence: Mgr. Martina Lhotáková

2 Obsah 1. 1) Kontaktní údaje 2) Úvod 3) Charakteristika naší školy 4) Vzdělávací dokumenty 5) Situace na škole 6) Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi 7) Školní kroužky 8) Další školní akce 9) Aktivity pro žáky pořádané v rámci výuky 10) Žákovská samospráva 11) Evidence realizované prevence 12) Efektivita 13) Náplň práce metodika prevence 14) Rozpočet 15) Řešení přestupků 16) Školní poradenské pracoviště Přílohy Seznam a adresář organizací zabývajících se primární prevencí Program proti šikanování (Krizový scénář, Popis šikanování) Hodnocení MPP za školní rok

3 2. 1) Kontaktní údaje Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská Kladno 2 Telefony: - ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna , družina mateřská škola - Foglarova: mateřská škola - Vodárenská: Fax www stránky školy: Datová schránka: 9s6gjbs Garant minimálního preventivního programu Jméno, příjmení, titul: PaedDr. Zuzana Holečková Funkce: ředitelka školy

4 2) Úvod 3. Součástí života lidí celého světa se staly drogy. Jejich zneužívání se stalo velmi vážným problémem dnešní doby. Každý z nás určitě chce prožít svůj život co nejlépe, to znamená bez drog. Drogová problematika se dnes týká stále mladších lidí, dokonce i dětí. Protože jsme si tohoto celosvětového problému dobře vědomi, snažíme se naše žáky tohoto jevu chránit. Chceme našim žákům nabídnout zajímavé aktivity. Pro naše žáky bychom chtěli nejen školu, ale také celé jejich okolí bez drog. Problematickými se však jeví nejen drogy, ale také veškeré rizikové chování. Naším cílem je těmto jevům předcházet, popř. snížit na minimum. S tím úzce souvisí využívání volného času dětí, chceme jim nabídnout jeho účelné využití. K těmto cílům směřuje náš Minimální preventivní program.

5 3) Charakteristika naší školy 4. Naše škola se nachází v Kladně Kročehlavech. Jde o typickou sídlištní školu, ve které je navázán pozitivní vztah rodič-žák-učitel. K tomuto vztahu přispívá i zapojení naší školy do projektu Rodiče vítáni. Vyučující znají děti a děti se znají navzájem. Škola má tři poschodí a pavilon. V přízemí se nacházejí čtyři třídy nejmladších dětí, v prvním patře je sedm tříd prvního stupně. Druhé a třetí patro je vyhrazeno deseti kmenovým třídám druhého stupně. Pavilon, který stojí v blízkosti školy, slouží nejen třem třídám prvního stupně, ale také třem oddělením školní družiny. Školu navštěvuje celkem 645 žáků. Do naší školy jsou také integrováni žáci se specifickými poruchami učení. Pro všechny žáky byly vypracovány individuální vzdělávací programy a všichni tito žáci mají možnost navštěvovat hodiny speciální reedukační péče. Naši školu také navštěvují sociálně slabé dětí, které podle školského zákona postupují i s nedostatečnými známkami dále, protože již dříve opakovali ročník. Toto není pro ostatní děti příliš dobrý příklad, ale všichni vyučující se snaží tyto problémy minimalizovat a dětem ukazovat správné modely chování.

6 4) Vzdělávací dokumenty: ročník: ŠVP Sedma pro život 5. Témata týkající se prevence rizikového chování u dětí se nejčastěji vztahují k předmětům: prvouka, přírodověda, výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie. Ve všech těchto předmětech se problematice rizikového chování věnujeme, využíváme nejrůznějších mezipředmětových vztahů např. v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy. 5) Situace na škole Pedagogický sbor: Celkem učitelů ZŠ: 33 Vychovatelky: 7 Muži: 3 Ženy: 30 Pedagogové s předepsanou kvalifikací: 25 Pedagogové bez předepsané kvalifikace: 8 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 14

7 6. Počet žáků Třída Hoši Děvčata Celkem I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C II.D III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem

8 6) Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi 7. Na základě nabídky institucí, které působí v našem regionu v oblasti prevence, budeme objednávat besedy, přednášky a jiné vhodné programy, které budou absolvovat jak žáci, tak jejich pedagogové. Stejně bude zajištěna spolupráce školy a odborných pracovišť v oblasti diagnostiky specifických poruch učení u žáků naší školy. Instituce Forma spolupráce Termín Centrum pro rodinu VEGA - Konzultace - Poradenství - Semináře Průběh celého školního roku PPP - Semináře - Odborné semináře pro MP a vyučující - Vyšetření žáků s problémy učení a chování - Konzultace IVP Průběh celého školního roku

9 ROSA - Vyšetření žáků s problémy chování - Odborná pomoc pro rodiče i žáky Průběh celého školního roku OHS - Informace Průběh celého školního roku AVES - Programy Průběh celého enviromentál. školního roku výchovy - Den Země pomoc při organizaci pro ZŠ z Kladna a okolí Sládečkovo vlastivědné muzeum SVP Slaný SPC Kladno - Besedy - Exkurze - Odborná pomoc pro rodiče i žáky - Poradenské konzultační hodiny Průběh celého školního roku Průběh celého školního roku Průběh celého školního roku Úřad práce - Přednášky - Odborné konzultace Průběh celého školního roku

10 Zodpovídá: ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé Kontakty na uvedené organizace jsou součástí přílohy. 9. 7) Školní kroužky Pro využití volného času dětí je významná i činnost školních kroužků na naší škole. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny tyto zájmové kroužky: a) Nápravné kroužky Dyslektický kroužek Dyskalkulie b) Vzdělávací kroužky Ruský jazyk Německý jazyk Matematika Procvičování z českého jazyka a matematiky c) Kroužky s kulturním zaměřením Školní časopis Výtvarný kroužek

11 10. Dramatický kroužek Keramický kroužek Kytara Minisbor Klub mladého diváka d) Kroužky se sportovním zaměřením Sportovní kroužek Plavání Florbal Turistický kroužek 8) Další školní akce V rámci osnov jednotlivých ročníků začleňujeme problematiku rizikového chování. Zaměřujeme se na rodinu a její význam, škodlivost kouření, alkoholismus, zdravý životní styl, drogy a boj proti nim, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus apod. Pro minimalizaci rizikového chování připravují vyučující ve spolupráci se staršími žáky školy různé mimoškolní akce. Jedná se zejména o akce odpolední.

12 11. Vedeme žáky k pohybovým aktivitám, spolupráci, pozitivnímu pohledu, ke snaze seberealizovat se a reprezentovat sám sebe i svou školu, k sociálnímu cítění. V letošním školním roce plánujeme tyto akce: Lampionový průvod Světlušky Mikulášská nadílka Čertoviny Vánoční trhy Den dětí Vyřazování žáků 5. a 9. ročníků Soutěže (sběr starého papíru, drobných elektrospotřebičů, starých mobilních telefonů) Den Země sběr hliníku Lyžařský kurz Škola v přírodě Poznávací zájezdy do zahraničí Adopce na dálku Návštěvy kina a divadla Výchovné koncerty Exkurze Sportovní utkání Olympiády

13 12. Erasmus - Pollution! Find a STEM sollution! Science, Technology, Engineering, Maths Ekoškola Zdravá výživa Zodpovídají: všichni vyučující 9) Aktivity pro žáky pořádané v rámci výuky I v letošním školním roce spolupracujeme s PPP, která diagnostikuje naše žáky a v případě potřeby provádí i vrstevnické programy. Zapojili jsme se do pilotního programu primární prevence Statutárního města Kladna. Zařízení sociální intervence ve spolupráci se Statutárním městem Kladnem připravili program primární prevence závislostního chování pro žáky 6. a 7. Tříd. Cílem prevence je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů a nácvik sociálních dovedností v případě rizikových situací. Žáci nižších ročníků se v rámci prevence budou zaměřovat na Dopravní výchovu, či Zdravý životní styl. Se žáky 2. stupně pracují vyučující v rámci třídního kolektivu. Zodpovídá: ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitelé

14 13. 10) Žákovská samospráva Žáci mají možnost spolurozhodovat o dění ve škole. Žáci ročníku si na začátku školního roku volí své mluvčí, kteří se pravidelně schází s metodikem prevence a výchovným poradcem. Na těchto schůzkách tlumočí požadavky třídy, které jsou prostřednictvím metodika prevence konzultovány s vedením školy. Z řad dětí přicházejí nápady na sportovní akce, diskotéky, ale i na materiální vybavení svých kmenových tříd, kabinetů, chodeb atp. Zodpovídá: ředitelka školy, zástupkyně ředitele, metodik prevence, výchovný poradce 11) Evidence realizované prevence Ročně: Hodnocení MPP Výroční zpráva školy Pravidelně: Záznam z realizovaných programů

15 12) Efektivita 14. V rámci možné měřitelnosti hodnotíme jednotlivé programy: Kvantitativní hledisko: - Počet programů - Počet účastníků / pohlaví, věkové složení/ - Délka programu, celkový čas prevence Kvalitativní hledisko: - Kvalifikace realizátorů programů / odbornost/ - Subjektivní hodnocení účastníků - Subjektivní hodnocení lektora - Subjektivní hodnocení pedagoga - Hledisko zapamatování Ústně: rozhovor, porada pedagogického sboru Písemně: dotazník, soutěž, téma pro slohovou práci 13) Náplň práce metodika prevence - spolupráce s organizacemi a institucemi zabývající se prevencí - spolupráce s třídními učiteli, vedením školy, rodiči a žáky

16 15. - nákup odborné literatury, dle možností i jiných pomůcek - zajišťování letáků, brožur, popř. jiných materiálů - spravování informační nástěnky - vzdělávání na seminářích, přednáškách a programech akreditovaných MŠMT - pravidelné schůzky MP v PPP - pravidelné schůzky s mluvčími tříd - poskytování pomoci v oblasti primární prevence žákům, rodičům, učitelům - účast při jednání výchovných komisí Zodpovídá: ředitelka školy, metodik prevence 14) Rozpočet Rozpočet školy pamatuje na finance vyhrazené pro práci s dětmi s SPU, dále pak využíváme rodičovských příspěvků, výtěžků ze sběrů papíru, vánoční prodejní výstavy apod. Ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu školy. Přehled příjmů a výdajů je k nahlédnutí u hospodářky školy. Zodpovídá: ředitelka školy, hospodářka

17 16. 15) Řešení přestupků Škola má k vlastní potřebě vypracován interní školní sankční řád, který je součástí Školního řádu. Řád vychází ze standardních postupů a daných metodických pokynů a vyhlášek. Postup řešení přestupků: - Podchycení rizikového chování - Ohodnocení rizikovosti - Rozdělení podle četnosti výskytu rizikového chování u žáka: první výskyt, opakovaný výskyt - Další hlediska věk, prognóza, osobní charakteristika - Navržení sankce - Konzultace v případě nejasností s vedením školy - Realizace sankce 16) Školní poradenské pracoviště Výchovný poradce: Termín konzultací: Mgr. Věra Vyčítalová středa 12:00 14:00 hod. (dále dle dohody) Místo konzultace: kabinet 104

18 17. Metodik prevence: Termín konzultací: Mgr. Martina Lhotáková úterý 13:40 14:30 hod. (dále dle dohody) Místo konzultace: kabinet 204 Také ostatní pedagogičtí pracovníci školy jsou dětem kdykoli k dispozici při řešení jakýchkoli problémů. Kontaktní osoba PPP Kladno: Mgr. Martin Jelínek Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 zpracovala Martina Lhotáková. PaedDr. Zuzana Holečková Mgr. Martina Lhotáková Ředitelka školy Metodik prevence v Kladně

19 Seznam a adresář organizací zabývající se primární prevencí 18. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Pracoviště Kladno Cyrila Boudy 2953 Centrum pro rodinu VEGA Váňova ulice 664 Kladno Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Římská 2846 Kladno 4 Středisko výchovné péče Tomanova 1361 Slaný Magistrát města Kladna Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení péče o dítě Severní 2952 Kladno - Rozdělov

20 19. AVES Záchranná stanice pro ochranu zraněných a handicapovaných ptáků Brandýsek-Čabárna Sídlo: Ukrajinská 2226 Kladno Městská policie Kladno Náměstí Starosty Pavla 44 Kladno Prevence ve škole Suchardova 694 Kladno Úřad práce Dukelských hrdinů 1372 Kladno Okresní hygienická stanice Generála Klapálka 1583 Kladno

21 Program proti šikanování 20. Tento program vychází z dokumentů MŠMT: - Školský zákon č.561/2004 Sb., O předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j / (platné od ) Toto metodické doporučení ruší metodický pokyn č.j / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT 22294/2013-1

22 21. Prevence Zlepšování komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci - dodržování Školního řádu - podpora spolupráce mezi žáky - vytváření důvěrného prostředí pro rodiče spolupráce s nimi - včasná informovanost rodičů v případě zjištění náznaků šikany Zvýšení vnímavosti vůči změnám ve třídách - sledování dětí zejména o přestávkách - pozitivní hodnocení slušného chování - včasné vnímání a řešení šikany Prevence ve výuce - zaměstnávání žáků, kontrola plnění úkolů - zamezení zesměšňování jedinců - monitorování vzájemných vztahů při práci ve skupinách - zařazování vhodných témat do výuky (práva a povinnosti, demokracie, svoboda, morálka, tolerance, člověk jako osobnost, komunikace, respektování individuality člověka, trestné činy a zodpovědnost za ně)

23 22. Primární prevence - spolupráce všech třídních učitelů a metodika prevence - absolvování vhodných seminářů zaměřených na prevenci, předávání si poznatků z těchto seminářů Třídnické hodiny - řešení aktuálních problémů ve třídě, zjišťování klimatu třídy - hry na stmelování kolektivu - hodnocení výsledků chování, prospěchu a přístupu k práci - Školní a mimoškolní akce - výběr ze širokého spektra zájmových kroužků - návštěva kin a divadel - vhodná motivace pro všechny žáky Spolupráce se specializovanými zařízeními - PPP Kladno - Oddělení krizového řízení a drogové prevence - ROSA Kladno - SVP Slaný - OSPOD Kladno

24 23. Krizový scénář Zdroj informací: rodiče, učitelé, žáci 1. Odhad závažnosti - rozhodnutí, zda budeme řešit problém sami, nebo požádáme o pomoc odborníka - řídíme se podle těchto kritérii: a) způsob chování obětí a svědků b) závažnost a četnost agresivních projevů c) délka šikanování d) počet agresorů a obětí 2. Rozhovor s informátory a obětí (provádí MP, VP) - prověření jakýchkoli informací, zaznamenání rozhovoru - být na straně oběti, naslouchání, empatie - utajení rozhovoru s obětí (možná msta) 3. Zajištění vhodných svědků - spolupráce s obětí a informátory - spolupráce se žáky sympatizující s obětí - vedení jednotlivých rozhovorů (zajištění ochrany oběti) 4. Individuální a konfrontační rozhovory se svědky - nikdy nekonfrontovat oběť s agresorem

25 24. - využití jen v případě protichůdných informací 5. Ochrana oběti - zpřísnění dozorů na chodbách, ošetření pohybu dětí na WC 6. Rozhovor s agresory - shromažďování důkazů 7. Výchovná komise - účast: vedení školy, MP, VP, třídní učitel, rodiče žáka, popř. další odborník PPP, SVP, OSPOD - sdělení jednoznačného postoje vedení školy nežádoucím projevům chování - rozhovor se zákonnými zástupci - seznámení s konkrétním řešením - provedení zápisu z jednání 8. Rozhovor se zákonnými zástupci - musí se uskutečnit v jiný den, než jsou výchovné komise - sdělení postupů řešení, závěry, další opatření - sdělení časového horizontu pro sledování situace 9. Práce se třídou - uzavření celé záležitosti vedením školy se všemi žáky ve třídě

26 25. - práce se třídou v rámci třídnických hodin - informování všech členů pedagogického sboru Popis šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí

27 26. pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky: je cílené vůči jedinci, nebo skupině je obvykle opakované, často dlouhodobé jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí Stádia šikanování 1. Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

28 Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. 4. Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 5. Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. (zpracováno podle knihy Kolář, M. Bolest šikanování. Praha, Portál 2005)

29 28. Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Základní údaje Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Metodik prevence: Mgr. Martina Lhotáková I. Práce pedagogického sboru 1. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti v oblasti prevence 2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence Po celý školní rok se MP účastnil setkání a seminářů pro MP v PPP. 3. Spolupráce s ostatními pedagogy Třídní učitelé všech tříd se se svými třídami zúčastnili různých preventivních programů (viz graf).

30 29. Aktivity podporující prevenci školní rok Preventivní aktivity - 1. čtvrtletí práce se třídou návštěva knihovny zdravá výživa sportovní akce světlušky planetárium filmové představení dopravní výchova strom pro mír Preventivní aktivity - 2. čtvrtletí stmelování kolektivu vánoční besídky LVVZ tolerance a úcta spolupráce rodina sportovní klání slušné chování dramatizace bezpečnost exkurze

31 30. Preventivní aktivity - 3. čtvrtletí stmelování kolektivu prevence šikany chování a vztahy zdravý životní styl sportovní aktivity Velikonoce divadlo hudební pořady recitace návštěva knihovny planetárium Preventivní aktivity - 4. čtvrtletí celoškolní projekt prevence rizikového chování spolupráce tolerance slušné chování ochrana přírody a životního prostředí exkurze

32 31. II. Spolupráce školy s rodiči Spolupráce rodičů se školou byla naplněna zejména při mimoškolních akcích: Lampionový průvod Světlušky Mikulášská besídka Vánoční trhy Sběr III. Preventivní aktivity pro žáky školy 1. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Minimální prevence je součástí ŠVP a ve výuce je realizována zejména v těchto předmětech: Prvouka, Přírodověda, Přírodopis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Chemie Všichni vyučující se snaží v těchto předmětech minimální prevenci naplňovat.

33 Jednorázové aktivity pro žáky V letošním roce jsme vstoupili do pilotního programu Města Kladna, který nabízí dvouhodinové programy primární prevence pro žáky 6. a 7. ročníků. 3. Volnočasové aktivity Na naší škole je zajišťuje: Školní družina Školní kroužky Jednorázové mimoškolní akce IV. Výskyt rizikového chování V loňském školním roce byly na naší škole řešeny hlavně tyto problémy: neomluvené hodiny, záškoláctví, kouření, krádeže Tyto přestupky proti Školnímu řádu byly řešeny výchovnými komisemi a následnými výchovnými opatřeními.

34 33. V. Závěrečné informace Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015 bude součástí MPP na školní rok 2015/2016. S hodnocením bylo seznámeno vedení školy a všichni pedagogové I. a II. stupně na pedagogické radě.

Preventivní program školy

Preventivní program školy Č.j. 1977/2016/ZŠaMŠ ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, 272 01 Kladno Preventivní program školy 2016/2017 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Kosová

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Č.j. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, 272 01 Kladno Minimální preventivní program 2013/2014 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Kosová Mgr. Martina

Více

Minimální preventivní program 2015/2016

Minimální preventivní program 2015/2016 Č. j. 2261/2015/ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, 272 01 Kladno Minimální preventivní program 2015/2016 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO: 49 459 767 Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních a je součástí školního

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy)

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy) Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31 příspěvková organizace Plzeň, T. Brzkové 31, PSČ 318 00 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 33. základní škola Plzeň MPP je neoddělitelnou součástí školy a je

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více