Minimální preventivní program 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, Kladno Č.j. 1951/2014/ZŠa MŠ Minimální preventivní program 2014/2015 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Kosová Mgr. Martina Mlynárová Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Vyčítalová Metodik prevence: Mgr. Martina Lhotáková

2 Obsah 1. 1) Kontaktní údaje 2) Úvod 3) Charakteristika naší školy 4) Vzdělávací dokumenty 5) Situace na škole 6) Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi 7) Školní kroužky 8) Další školní akce 9) Aktivity pro žáky pořádané v rámci výuky 10) Žákovská samospráva 11) Evidence realizované prevence 12) Efektivita 13) Náplň práce metodika prevence 14) Rozpočet 15) Řešení přestupků 16) Školní poradenské pracoviště Přílohy Seznam a adresář organizací zabývajících se primární prevencí Program proti šikanování (Krizový scénář, Popis šikanování) Hodnocení MPP za školní rok

3 2. 1) Kontaktní údaje Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská Kladno 2 Telefony: - ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna , družina mateřská škola - Foglarova: mateřská škola - Vodárenská: Fax www stránky školy: Datová schránka: 9s6gjbs Garant minimálního preventivního programu Jméno, příjmení, titul: PaedDr. Zuzana Holečková Funkce: ředitelka školy

4 2) Úvod 3. Součástí života lidí celého světa se staly drogy. Jejich zneužívání se stalo velmi vážným problémem dnešní doby. Každý z nás určitě chce prožít svůj život co nejlépe, to znamená bez drog. Drogová problematika se dnes týká stále mladších lidí, dokonce i dětí. Protože jsme si tohoto celosvětového problému dobře vědomi, snažíme se naše žáky tohoto jevu chránit. Chceme našim žákům nabídnout zajímavé aktivity. Pro naše žáky bychom chtěli nejen školu, ale také celé jejich okolí bez drog. Problematickými se však jeví nejen drogy, ale také veškeré rizikové chování. Naším cílem je těmto jevům předcházet, popř. snížit na minimum. S tím úzce souvisí využívání volného času dětí, chceme jim nabídnout jeho účelné využití. K těmto cílům směřuje náš Minimální preventivní program.

5 3) Charakteristika naší školy 4. Naše škola se nachází v Kladně Kročehlavech. Jde o typickou sídlištní školu, ve které je navázán pozitivní vztah rodič-žák-učitel. K tomuto vztahu přispívá i zapojení naší školy do projektu Rodiče vítáni. Vyučující znají děti a děti se znají navzájem. Škola má tři poschodí a pavilon. V přízemí se nacházejí čtyři třídy nejmladších dětí, v prvním patře je sedm tříd prvního stupně. Druhé a třetí patro je vyhrazeno deseti kmenovým třídám druhého stupně. Pavilon, který stojí v blízkosti školy, slouží nejen třem třídám prvního stupně, ale také třem oddělením školní družiny. Školu navštěvuje celkem 645 žáků. Do naší školy jsou také integrováni žáci se specifickými poruchami učení. Pro všechny žáky byly vypracovány individuální vzdělávací programy a všichni tito žáci mají možnost navštěvovat hodiny speciální reedukační péče. Naši školu také navštěvují sociálně slabé dětí, které podle školského zákona postupují i s nedostatečnými známkami dále, protože již dříve opakovali ročník. Toto není pro ostatní děti příliš dobrý příklad, ale všichni vyučující se snaží tyto problémy minimalizovat a dětem ukazovat správné modely chování.

6 4) Vzdělávací dokumenty: ročník: ŠVP Sedma pro život 5. Témata týkající se prevence rizikového chování u dětí se nejčastěji vztahují k předmětům: prvouka, přírodověda, výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie. Ve všech těchto předmětech se problematice rizikového chování věnujeme, využíváme nejrůznějších mezipředmětových vztahů např. v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy. 5) Situace na škole Pedagogický sbor: Celkem učitelů ZŠ: 33 Vychovatelky: 7 Muži: 3 Ženy: 30 Pedagogové s předepsanou kvalifikací: 25 Pedagogové bez předepsané kvalifikace: 8 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 14

7 6. Počet žáků Třída Hoši Děvčata Celkem I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C II.D III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem

8 6) Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi 7. Na základě nabídky institucí, které působí v našem regionu v oblasti prevence, budeme objednávat besedy, přednášky a jiné vhodné programy, které budou absolvovat jak žáci, tak jejich pedagogové. Stejně bude zajištěna spolupráce školy a odborných pracovišť v oblasti diagnostiky specifických poruch učení u žáků naší školy. Instituce Forma spolupráce Termín Centrum pro rodinu VEGA - Konzultace - Poradenství - Semináře Průběh celého školního roku PPP - Semináře - Odborné semináře pro MP a vyučující - Vyšetření žáků s problémy učení a chování - Konzultace IVP Průběh celého školního roku

9 ROSA - Vyšetření žáků s problémy chování - Odborná pomoc pro rodiče i žáky Průběh celého školního roku OHS - Informace Průběh celého školního roku AVES - Programy Průběh celého enviromentál. školního roku výchovy - Den Země pomoc při organizaci pro ZŠ z Kladna a okolí Sládečkovo vlastivědné muzeum SVP Slaný SPC Kladno - Besedy - Exkurze - Odborná pomoc pro rodiče i žáky - Poradenské konzultační hodiny Průběh celého školního roku Průběh celého školního roku Průběh celého školního roku Úřad práce - Přednášky - Odborné konzultace Průběh celého školního roku

10 Zodpovídá: ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé Kontakty na uvedené organizace jsou součástí přílohy. 9. 7) Školní kroužky Pro využití volného času dětí je významná i činnost školních kroužků na naší škole. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny tyto zájmové kroužky: a) Nápravné kroužky Dyslektický kroužek Dyskalkulie b) Vzdělávací kroužky Ruský jazyk Německý jazyk Matematika Procvičování z českého jazyka a matematiky c) Kroužky s kulturním zaměřením Školní časopis Výtvarný kroužek

11 10. Dramatický kroužek Keramický kroužek Kytara Minisbor Klub mladého diváka d) Kroužky se sportovním zaměřením Sportovní kroužek Plavání Florbal Turistický kroužek 8) Další školní akce V rámci osnov jednotlivých ročníků začleňujeme problematiku rizikového chování. Zaměřujeme se na rodinu a její význam, škodlivost kouření, alkoholismus, zdravý životní styl, drogy a boj proti nim, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus apod. Pro minimalizaci rizikového chování připravují vyučující ve spolupráci se staršími žáky školy různé mimoškolní akce. Jedná se zejména o akce odpolední.

12 11. Vedeme žáky k pohybovým aktivitám, spolupráci, pozitivnímu pohledu, ke snaze seberealizovat se a reprezentovat sám sebe i svou školu, k sociálnímu cítění. V letošním školním roce plánujeme tyto akce: Lampionový průvod Světlušky Mikulášská nadílka Čertoviny Vánoční trhy Den dětí Vyřazování žáků 5. a 9. ročníků Soutěže (sběr starého papíru, drobných elektrospotřebičů, starých mobilních telefonů) Den Země sběr hliníku Lyžařský kurz Škola v přírodě Poznávací zájezdy do zahraničí Adopce na dálku Návštěvy kina a divadla Výchovné koncerty Exkurze Sportovní utkání Olympiády

13 12. Erasmus - Pollution! Find a STEM sollution! Science, Technology, Engineering, Maths Ekoškola Zdravá výživa Zodpovídají: všichni vyučující 9) Aktivity pro žáky pořádané v rámci výuky I v letošním školním roce spolupracujeme s PPP, která diagnostikuje naše žáky a v případě potřeby provádí i vrstevnické programy. Zapojili jsme se do pilotního programu primární prevence Statutárního města Kladna. Zařízení sociální intervence ve spolupráci se Statutárním městem Kladnem připravili program primární prevence závislostního chování pro žáky 6. a 7. Tříd. Cílem prevence je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů a nácvik sociálních dovedností v případě rizikových situací. Žáci nižších ročníků se v rámci prevence budou zaměřovat na Dopravní výchovu, či Zdravý životní styl. Se žáky 2. stupně pracují vyučující v rámci třídního kolektivu. Zodpovídá: ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitelé

14 13. 10) Žákovská samospráva Žáci mají možnost spolurozhodovat o dění ve škole. Žáci ročníku si na začátku školního roku volí své mluvčí, kteří se pravidelně schází s metodikem prevence a výchovným poradcem. Na těchto schůzkách tlumočí požadavky třídy, které jsou prostřednictvím metodika prevence konzultovány s vedením školy. Z řad dětí přicházejí nápady na sportovní akce, diskotéky, ale i na materiální vybavení svých kmenových tříd, kabinetů, chodeb atp. Zodpovídá: ředitelka školy, zástupkyně ředitele, metodik prevence, výchovný poradce 11) Evidence realizované prevence Ročně: Hodnocení MPP Výroční zpráva školy Pravidelně: Záznam z realizovaných programů

15 12) Efektivita 14. V rámci možné měřitelnosti hodnotíme jednotlivé programy: Kvantitativní hledisko: - Počet programů - Počet účastníků / pohlaví, věkové složení/ - Délka programu, celkový čas prevence Kvalitativní hledisko: - Kvalifikace realizátorů programů / odbornost/ - Subjektivní hodnocení účastníků - Subjektivní hodnocení lektora - Subjektivní hodnocení pedagoga - Hledisko zapamatování Ústně: rozhovor, porada pedagogického sboru Písemně: dotazník, soutěž, téma pro slohovou práci 13) Náplň práce metodika prevence - spolupráce s organizacemi a institucemi zabývající se prevencí - spolupráce s třídními učiteli, vedením školy, rodiči a žáky

16 15. - nákup odborné literatury, dle možností i jiných pomůcek - zajišťování letáků, brožur, popř. jiných materiálů - spravování informační nástěnky - vzdělávání na seminářích, přednáškách a programech akreditovaných MŠMT - pravidelné schůzky MP v PPP - pravidelné schůzky s mluvčími tříd - poskytování pomoci v oblasti primární prevence žákům, rodičům, učitelům - účast při jednání výchovných komisí Zodpovídá: ředitelka školy, metodik prevence 14) Rozpočet Rozpočet školy pamatuje na finance vyhrazené pro práci s dětmi s SPU, dále pak využíváme rodičovských příspěvků, výtěžků ze sběrů papíru, vánoční prodejní výstavy apod. Ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu školy. Přehled příjmů a výdajů je k nahlédnutí u hospodářky školy. Zodpovídá: ředitelka školy, hospodářka

17 16. 15) Řešení přestupků Škola má k vlastní potřebě vypracován interní školní sankční řád, který je součástí Školního řádu. Řád vychází ze standardních postupů a daných metodických pokynů a vyhlášek. Postup řešení přestupků: - Podchycení rizikového chování - Ohodnocení rizikovosti - Rozdělení podle četnosti výskytu rizikového chování u žáka: první výskyt, opakovaný výskyt - Další hlediska věk, prognóza, osobní charakteristika - Navržení sankce - Konzultace v případě nejasností s vedením školy - Realizace sankce 16) Školní poradenské pracoviště Výchovný poradce: Termín konzultací: Mgr. Věra Vyčítalová středa 12:00 14:00 hod. (dále dle dohody) Místo konzultace: kabinet 104

18 17. Metodik prevence: Termín konzultací: Mgr. Martina Lhotáková úterý 13:40 14:30 hod. (dále dle dohody) Místo konzultace: kabinet 204 Také ostatní pedagogičtí pracovníci školy jsou dětem kdykoli k dispozici při řešení jakýchkoli problémů. Kontaktní osoba PPP Kladno: Mgr. Martin Jelínek Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 zpracovala Martina Lhotáková. PaedDr. Zuzana Holečková Mgr. Martina Lhotáková Ředitelka školy Metodik prevence v Kladně

19 Seznam a adresář organizací zabývající se primární prevencí 18. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Pracoviště Kladno Cyrila Boudy 2953 Centrum pro rodinu VEGA Váňova ulice 664 Kladno Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Římská 2846 Kladno 4 Středisko výchovné péče Tomanova 1361 Slaný Magistrát města Kladna Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení péče o dítě Severní 2952 Kladno - Rozdělov

20 19. AVES Záchranná stanice pro ochranu zraněných a handicapovaných ptáků Brandýsek-Čabárna Sídlo: Ukrajinská 2226 Kladno Městská policie Kladno Náměstí Starosty Pavla 44 Kladno Prevence ve škole Suchardova 694 Kladno Úřad práce Dukelských hrdinů 1372 Kladno Okresní hygienická stanice Generála Klapálka 1583 Kladno

21 Program proti šikanování 20. Tento program vychází z dokumentů MŠMT: - Školský zákon č.561/2004 Sb., O předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j / (platné od ) Toto metodické doporučení ruší metodický pokyn č.j / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT 22294/2013-1

22 21. Prevence Zlepšování komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci - dodržování Školního řádu - podpora spolupráce mezi žáky - vytváření důvěrného prostředí pro rodiče spolupráce s nimi - včasná informovanost rodičů v případě zjištění náznaků šikany Zvýšení vnímavosti vůči změnám ve třídách - sledování dětí zejména o přestávkách - pozitivní hodnocení slušného chování - včasné vnímání a řešení šikany Prevence ve výuce - zaměstnávání žáků, kontrola plnění úkolů - zamezení zesměšňování jedinců - monitorování vzájemných vztahů při práci ve skupinách - zařazování vhodných témat do výuky (práva a povinnosti, demokracie, svoboda, morálka, tolerance, člověk jako osobnost, komunikace, respektování individuality člověka, trestné činy a zodpovědnost za ně)

23 22. Primární prevence - spolupráce všech třídních učitelů a metodika prevence - absolvování vhodných seminářů zaměřených na prevenci, předávání si poznatků z těchto seminářů Třídnické hodiny - řešení aktuálních problémů ve třídě, zjišťování klimatu třídy - hry na stmelování kolektivu - hodnocení výsledků chování, prospěchu a přístupu k práci - Školní a mimoškolní akce - výběr ze širokého spektra zájmových kroužků - návštěva kin a divadel - vhodná motivace pro všechny žáky Spolupráce se specializovanými zařízeními - PPP Kladno - Oddělení krizového řízení a drogové prevence - ROSA Kladno - SVP Slaný - OSPOD Kladno

24 23. Krizový scénář Zdroj informací: rodiče, učitelé, žáci 1. Odhad závažnosti - rozhodnutí, zda budeme řešit problém sami, nebo požádáme o pomoc odborníka - řídíme se podle těchto kritérii: a) způsob chování obětí a svědků b) závažnost a četnost agresivních projevů c) délka šikanování d) počet agresorů a obětí 2. Rozhovor s informátory a obětí (provádí MP, VP) - prověření jakýchkoli informací, zaznamenání rozhovoru - být na straně oběti, naslouchání, empatie - utajení rozhovoru s obětí (možná msta) 3. Zajištění vhodných svědků - spolupráce s obětí a informátory - spolupráce se žáky sympatizující s obětí - vedení jednotlivých rozhovorů (zajištění ochrany oběti) 4. Individuální a konfrontační rozhovory se svědky - nikdy nekonfrontovat oběť s agresorem

25 24. - využití jen v případě protichůdných informací 5. Ochrana oběti - zpřísnění dozorů na chodbách, ošetření pohybu dětí na WC 6. Rozhovor s agresory - shromažďování důkazů 7. Výchovná komise - účast: vedení školy, MP, VP, třídní učitel, rodiče žáka, popř. další odborník PPP, SVP, OSPOD - sdělení jednoznačného postoje vedení školy nežádoucím projevům chování - rozhovor se zákonnými zástupci - seznámení s konkrétním řešením - provedení zápisu z jednání 8. Rozhovor se zákonnými zástupci - musí se uskutečnit v jiný den, než jsou výchovné komise - sdělení postupů řešení, závěry, další opatření - sdělení časového horizontu pro sledování situace 9. Práce se třídou - uzavření celé záležitosti vedením školy se všemi žáky ve třídě

26 25. - práce se třídou v rámci třídnických hodin - informování všech členů pedagogického sboru Popis šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí

27 26. pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky: je cílené vůči jedinci, nebo skupině je obvykle opakované, často dlouhodobé jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí Stádia šikanování 1. Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

28 Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. 4. Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 5. Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. (zpracováno podle knihy Kolář, M. Bolest šikanování. Praha, Portál 2005)

29 28. Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Základní údaje Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Metodik prevence: Mgr. Martina Lhotáková I. Práce pedagogického sboru 1. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti v oblasti prevence 2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence Po celý školní rok se MP účastnil setkání a seminářů pro MP v PPP. 3. Spolupráce s ostatními pedagogy Třídní učitelé všech tříd se se svými třídami zúčastnili různých preventivních programů (viz graf).

30 29. Aktivity podporující prevenci školní rok Preventivní aktivity - 1. čtvrtletí práce se třídou návštěva knihovny zdravá výživa sportovní akce světlušky planetárium filmové představení dopravní výchova strom pro mír Preventivní aktivity - 2. čtvrtletí stmelování kolektivu vánoční besídky LVVZ tolerance a úcta spolupráce rodina sportovní klání slušné chování dramatizace bezpečnost exkurze

31 30. Preventivní aktivity - 3. čtvrtletí stmelování kolektivu prevence šikany chování a vztahy zdravý životní styl sportovní aktivity Velikonoce divadlo hudební pořady recitace návštěva knihovny planetárium Preventivní aktivity - 4. čtvrtletí celoškolní projekt prevence rizikového chování spolupráce tolerance slušné chování ochrana přírody a životního prostředí exkurze

32 31. II. Spolupráce školy s rodiči Spolupráce rodičů se školou byla naplněna zejména při mimoškolních akcích: Lampionový průvod Světlušky Mikulášská besídka Vánoční trhy Sběr III. Preventivní aktivity pro žáky školy 1. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Minimální prevence je součástí ŠVP a ve výuce je realizována zejména v těchto předmětech: Prvouka, Přírodověda, Přírodopis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Chemie Všichni vyučující se snaží v těchto předmětech minimální prevenci naplňovat.

33 Jednorázové aktivity pro žáky V letošním roce jsme vstoupili do pilotního programu Města Kladna, který nabízí dvouhodinové programy primární prevence pro žáky 6. a 7. ročníků. 3. Volnočasové aktivity Na naší škole je zajišťuje: Školní družina Školní kroužky Jednorázové mimoškolní akce IV. Výskyt rizikového chování V loňském školním roce byly na naší škole řešeny hlavně tyto problémy: neomluvené hodiny, záškoláctví, kouření, krádeže Tyto přestupky proti Školnímu řádu byly řešeny výchovnými komisemi a následnými výchovnými opatřeními.

34 33. V. Závěrečné informace Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015 bude součástí MPP na školní rok 2015/2016. S hodnocením bylo seznámeno vedení školy a všichni pedagogové I. a II. stupně na pedagogické radě.

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy)

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy) Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Minimální preventivní program školní rok 2012 / 2013 Garant programu: Školní metodik prevence:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Adresa: tř. Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc Telefon: 585 158 920 Fax: 585 158 938 www.logopaed.cz E-mail: skola@logopaed.cz Bankovní spojení: KB Olomouc 7138-811/0100 IČ: 00601683 DIČ: CZ00601683 Č. j.:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280. Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280. Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program je vypracován pro potřeby Gymnázia, Říčany v souladu s Metodickým pokynem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program)

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více