MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1

2 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti cca 110. Na škole je 11 tříd. Ţáci se vzdělávají dle ŠVP LMP Tvořením se učíme a ŠVP ZŠS Učíme se a tvoříme a podle osnov Pomocná škola. Na I. stupni jsou v současné době 3 třídy, na II. stupni 4 třídy. Speciální třídy: 2 třídy. Na naší škole plní ţáci přípravu na školní docházku ve 2 přípravných třídách. K dispozici je školní druţina s kapacitou 14 ţáků. Dále k nám je přidruţena 1 třída MŠ, ZŠ a SŠ při nemocnici Kadaň. Vedení i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu, problematiky ţáků i spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený, ale důsledný přístup všech zúčastněných by měl napomoci předcházení přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu. Vzhledem k celkovému charakteru a sloţení třídních kolektivů je hlavní důraz kladen právě na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni vyučující, neboť zejména na 2. stupni je otázka jednotného postupu při řešení prohřešků velmi důleţitá, stejně jako otázka interdisciplinární. Naše škola je vybavena počítačovou učebnou, třemi učebnami s interaktivní tabulí. Ve škole jsou dvě dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna a školní pozemek. Škola vyuţívá pro TV multifunkční halu v Kadani. Architektonické řešení budovy naší umoţňuje dozor vykonávajícím pedagogům prohlédnout všechny prostory, v nichţ se o přestávkách ţáci nacházejí a tím předcházet jejich případnému rizikovému chování. Na naší škole je zaveden dozor v kaţdé třídě. 2. Hlavní cíle Vychází ze závěrečné hodnotící zprávy ŠMP. 1. Vychovávat z ţáků slušné lidi, kteří najdou správný směr ve svém ţivotě. 2. Naučit ţáky se slušně vyjadřovat a správně řešit problém slušnou diskuzí bez vulgarit. 3. Dovést ţáky k přesvědčení, ţe normální je nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat se slušně, navzájem si pomáhat apod. 4. Nabídnout ţákům nejrůznější formy trávení volného času a tím omezit časový prostor, který věnují neţádoucím činnostem. 5. Zapojit do veškerých aktivit i ţáky ze sociálně slabších vrstev. 6. Přesvědčit ţáky, ţe podváděním, lhaním a krádeţemi ubliţují především sami sobě. 7. Vést ţáky k zdravému ţivotnímu stylu. 8. Odbourávat prvky vandalismu a vést je k úctě i ochraně svého i cizího majetku. 9. Celkové zaměření na primární prevenci sociálně patologických jevů na škole. 10. Zapojit více do školních aktivit i jejich rodiče. 2

3 3. Program a jeho zaměření Minimální preventivní program je zaměřen na všechny ţáky ročníku naší, pedagogické pracovníky a rodičovskou veřejnost. Za poslední roky zaznamenáváme nárůst problémů z hlediska sociálně patologických jevů, proto se zaměřujeme prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování ţáků: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, uţívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování. Metodik prevence na naší škole působí v současné době i jako výchovný poradce. Vzhledem k těmto okolnostem začne v tomto školním roce na škole spolupracovat se ŠMP Mgr. Martinou Smiljekovou (za 2. stupeň) tým ve sloţení Nikola Eisenhammerová (za pedagogy), Lucie Turjančíková (za 1. stupeň), Zdeněk Hanták (za mimoškolní činnost), vše se souhlasem a pod dohledem vedení. Aktivity v rámci výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni jsou především otázky zdravého ţivotního stylu, zdravé výţivy, osobního bezpečí a partnerství součástí předmětu Člověk a jeho svět, Pracovní výchova, Tělesná výchova. Na 2. stupni jsou tato témata a další témata jako partnerství, rodičovství, etické stránky sexu a závislostí obsahem předmětu Přírodopis, Pracovní výchova, Tělesná výchova, Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Nástin obsahu prevence ročník - pravidla souţití mezi spoluţáky, mezi ţáky a učiteli, vzájemná komunikace - uvědomování si vlastní osobnosti, růst zdravého sebevědomí - tolerance k individuálním odlišnostem ţáků - péče o zdraví, zdravá výţiva ročník - posilování spolupráce v kolektivu - posilování vlastního já - vypěstování odmítavého postoje dětí k návykovým látkám a všem druhům závislostí - základy duševní hygieny - zvládání stresových situací - osobní bezpečí šikana, týrání, sexuální zneuţívání, drogy, hazardní hry a trestná činnost 3

4 6. ročník - mezilidské vztahy vztahy ve dvojici a kolektivu - výţiva a zdraví - formování správného postoje ve skupině - přátelství a kamarádství - bezpečné chování - posilování odmítavých postojů k omamným a psychotropním látkám, šikaně, xenofobním projevům 7. ročník - sebepoznání, sebepojetí, ego - psychohygiena - komunikace člověk v cizím prostředí - bezpečné chování - zdravý ţivotní styl reţim dne - sexuální dospívání a rizika s tím spojená - nebezpečí závislostí umění říci ne - mezilidské vztahy vztahy k opačnému pohlaví 8. ročník - etika - morální zrání osobnosti - latentní formy individuálního násilí - ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami - promiskuitní chování, prostituce - kriminalita mladistvých, závadové chování 9. ročník - morálka - seberegulace, sebereflexe - stres a jeho vliv na zdraví - asertivita a empatie - autodestruktivní závislosti a chování - manipulativní chování medií a některých náboţenských sdruţení a sekt 4

5 4. Program navazuje na výuku v jednotlivých předmětech: výchova ke zdraví výchova k občanství přírodopis zeměpis český jazyk ve všech výchovách - hudební, výtvarná, pracovní, tělesná průřezová témata OSV, MKV, VDO 5. Spolupráce v rámci programu: školení pedagogických pracovníků úzká spolupráce mezi všemi zaměstnanci spolupráce s městem Kadaň spolupráce se sociálně správním odborem MěÚ Kadaň spolupráce s Policií ČR i s Městskou policií Kadaň spolupráce s PPP Kadaň, SPC Litvínov a SPC Ţatec, SVP Chomutov a SVP Most spolupráce s neziskovými organizacemi např. občanské sdruţení Světlo, Radka, Společný start Prunéřov, K-centrum Kadaň apod. 6. Výchozí materiály pro tvorbu MPP: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT: č.j / ze dne Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č.j / Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT, Č. j.: / , ze dne Další závazné dokumenty vyhlášky a nařízení týkající se chodu (Řád ) informační zdroje (webové stránky MŠMT. cz o drogách.cz, drogy.cz, webové stránky odborných zařízení) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných 5

6 7. Vlastní program - konkrétní aktivity podporující primární prevenci Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou vyuţívány dotazníky, práce třídních učitelů, připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběţné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP a další odborní pracovníci. Konají se různé besedy a školní projekty, v kterých se uplatňuje záţitková pedagogika, sociální hry apod. děti a škola vyučování podle nového Školního vzdělávacího programu schránka důvěry informativní nástěnka důleţitá telefonní čísla, letáky knihovnička s tematicky zaměřenou literaturou, videokazety, propagační materiály volba povolání projekt pro PT a 1. stupeň na téma Osobní bezpečí celoškolní projekt Výchova ke zdraví školní projekt zaměřený na šikanu a kyberšikanu projekt pro 2. stupeň na téma Drogy celoškolní projekt zaměřený na Dopravní výchovu děti, škola a rodiče spolupráce s rodiči informovanost třídní schůzky nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence pomoc rodičů při organizaci školních akcí informace pro rodiče o prospěchu i klimatu ve škole distribuce propagačních i poučných materiálů nejen pro ţáky, ale i pro rodiče na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších ţáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách děti a zdraví projekt Výchova ke zdraví pomoc při organizaci besedy a projekty zaměřené na protidrogovou politiku třídní výlety zaměřené na turistiku projekt Dopravní výchova 6

7 děti a sport aktivní účast ţáků na akcích pomoc při organizaci projekt Dopravní výchova zapojení našich ţáků do akcí mimo školu děti umění návštěva výchovně vzdělávacích akcí dle nabídky kulturního centra výroba předmětů na vánoční a velikonoční prodejní výstavu celoroční účast ve výtvarných soutěţích na zadaná témata kulturní vystoupení našich ţáků spolupráce na společné tvorbě výtvorů pro výstavy v městské galerii děti a svět kolem nich besedy předmětové exkurze projektové dny prezentace v různých médiích noviny, regionální televize, www stránky mimoškolní aktivity krouţky výchovně poznávací zájezdy školní druţina 8. Spolupráce ŠMP s pedagogy a vedením Kromě spolupráce s vedením bude potřebná také spolupráce ŠMP s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všechna jednání probíhají většinou bez problémů a se vzájemnou vstřícností. Třídní učitel, který je jakoby třetím rodičem, je ve velmi úzkém vztahu s ţáky. Většina ţáků má ke svému třídnímu důvěru, informují ho o vztazích uvnitř kolektivu, problémech, které se objevují, potřebách třídy. Třídní učitel má tedy moţnost se velmi brzy dozvědět o moţných problémech v kolektivu a včas zamezit moţnému vzniku krizových jevů. Díky těmto vztahům můţe třídní učitel také velmi výrazně působit na ţáky, ovlivňovat jejich chování a postoje, vést je ke spolupráci, toleranci, vzájemné úctě. Vedení umoţňuje a podporuje další vzdělávání pedagogů dle nabídek zasílaných na školu nebo povoluje účast na různých akcích, které si zvolí na základě vlastního výběru. Samostudium pedagogů je realizováno pomocí rozličných materiálů, skript a knih k dané problematice nebo sledováním vzdělávacích programů v televizi apod. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány vedením nebo ŠMP a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznamováni pedagogové na pedagogických radách, rodiče na třídních schůzkách a ţáci prostřednictvím nástěnky. 7

8 9. Metodické, učební materiály a další možné materiály či pomůcky. Videokazety, CD a DVD : Oči hadů I., II. Drogy Pravda o drogách Mezi stěnami Osobní bezpečí Běţná rizika Poţáry Mimořádné události I. Dopravní výchova Seznam se bezpečně 1., 2. Prezentační DVD o aktivitách MD v oblasti bezpečnosti silničního provozu Řekni drogám ne! Nebezpečí zvané droga Knihy: Christine F., My děti ze stanice ZOO Cílek R., Odvrácená tvář Klíma J., Brutalita Cimický J., Útěk do klece John R., Memento Presl J., Drogová závislost Keulsová L., Matka Davida S. Svět drog v Čechách Martínek Z., Agresivita a kriminalita školní mládeţe Nešpor K., Müllerová M., Jak přestat brát drogy John R., Presl J., Drogy Persl J., Drogová závislost. Můţe být ohroţeno i Vaše dítě? Metodiky, skripta apod. Učební texty autorů Z. Kašparové a T. Houšky Sám sebou 1 4 Drogy ze všech stran sborník přednášek Drogy, poznej svého nepřítele vydala Medea kultur, s.r.o. Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí a HIV/AIDS: Dušan Dvořák Prevence problémů způsobených návykovým látkami na školách: Karel Nešpor a kol. Problematika návykových látek studijní skripta Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence.: Nešpor Karel, Csémy Ladislav, Pernicová Hana Prevence problémů působených návykovými látkami na školách příručka pro pedagogy: Nešpor Karel, Csémy Ladislav, Pernicová Hana Alkohol, drogy a vaše děti: Karel Nešpor Panenka Jablenka a kluk Viktor prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku: Dagmar Nováková Ţivotní styl závislost: Sejkorová Tereza Kouření nebo zdraví: Jiří Kozák 10 kroků jak pomoci svému dítěti říkat NE alkoholu a drogám 8

9 Metodické příručky a učebnice pro výuku občanské výchovy a rodinné výchovy Právo a rodina atd. Doporučení EU pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS Příručka pro Co dělat, kdyţ Kdyţ se stane neštěstí Poţární výchova Prevence uţívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících: Roman Pešek a Kateřina Nečesaná Zdravý způsob ţivota a prevence závislostí metodika pro MŠ a 1. st. ZŠ Časopis Prevence Pokud daný materiál není v knihovně či MPP, VP lze si jej vypůjčit z PPP Kadaň. 10. Evaluace MPP Naším cílem je dosaţení toho, aby si ţáci jak 1., tak i 2. stupně včetně ţáků PT uvědomovali cenu zdraví, byli si vědomi následků zdravotních i sociálních, které s sebou rizikové chování přináší. O těchto věcech se ţáky hovoříme zcela otevřeně. Stejně otevřeně a adresně hovoříme o otázkách vandalismu, xenofobie či rasismu. Jsou dána jasná kriteria postihu přestupků viz školní řád. Ke zhodnocení postojů ţáků a aktuální situace slouţí dotazníky. Jiţ výše zmíněný otevřený, vstřícný přístup pedagogů umoţňuje navázat snadno dialog se ţáky. Toto je také jeden z nejlepších způsobů, jak si ověřit, zda-li to, co je ţákům prezentováno, padá na úrodnou půdu. Právě soustavnost a systematičnost nese úspěchy. Tým pod vedením ŠMP se bude scházet pravidelně 4x do roka, jinak dle okamţité situace a potřeby. V červnu vţdy zhodnotí uplynulý školní rok a ŠMP vypracuje hodnocení jejich činnosti na škole. Hodnocení MPP je součástí Výroční zprávy. 11. Finanční zabezpečení V letošním roce budou veškeré akce realizovány z rozpočtu, proto se zaměříme především na aktivity, které nejsou finančně náročné nebo jsou sluţbou škole zdarma. 9

10 ČASOVÝ PLÁN PLNĚNÍ AKCÍ V RÁMCI MPP ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Účinnost od Činnost ŠMP je zaměřena na: práci s ţáky v rámci vzdělávacího programu a v školní zájmové činnosti. spolupráci s třídními učiteli, ostatními pedagogy, asistenty pedagogů a vedením. spolupráci s rodiči. spolupráci se speciálními zařízeními např. PPP Kadaň, SPC Litvínov a Ţatec a SPV Chomutov a Most. spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Kadaň. spolupráci s městem Kadaň. spolupráci s organizacemi zajišťujícími volnočasové aktivity např. DDM Šuplík Kadaň, občanské sdruţení Světlo, Radka, Společný start Prunéřov, K-centrum Kadaň apod. Hlavní úkoly minimálního preventivního programu pro ţáky 1. a 2. stupně naší jsou: působení na výchovu ţáků, která vede ke zdravému ţivotnímu stylu. posílení kladných vlastností. připravit ţáky pro budoucnost a schopnost plně se odvrátit od negativních sociálně patologických jevů. naučit adekvátně reagovat a zvládat stresové situace. Plánované akce ve školním roce 2012/2013 Celoročně se plní plán MPP a cíle jednotlivých sekcí exkurze, besedy, projekty. Většina akcí se plánuje aţ během školního roku, kdy se vyuţívají různé nabídky. Termín Činnost Cílová skupina Seznámení ţáků se školním řádem zákaz nošení, drţení, a září distribuce a zneuţívání rodiče návykových látek v areálu, včetně zákazu kouření, poţívání alkoholu, nevhodných forem chování a vandalismu. Upozornit na sankce při porušení zákazu. Zodpovědná osoba ředitel třídní učitelé VP a ŠMP 10

11 září Schránka důvěry v přízemí, nástěnka VP a MPP v 2. patře. Celoškolní projekt - Výchova ke zdraví učitelé a asistenti učitele učitelé a asistenti učitele říjen listopad Akce - Osobní obrana Zahájení zájmové činnosti na škole krouţky ţáci 2. st. třídní učitelé, Policie ČR pracovníci Třídní projekty Barvy podzimu ţáci 1. st. třídní učitelé Projekt OSOBNÍ BEZPEČÍ ţáci 1. st. třídní učitelé a ŠMP Mikulášská nadílka prosinec leden Třídní projekty k Mikuláši Celoškolní projekt Vánoční dílničky a vánoční prodejní výstava Anketa, dotazník sociální klima třídy, Třídní projekty - Lidské tělo ţáci 1. st. pracovníci třídní učitelé, ŠMP třídní učitelé únor Projekt KYBERŠIKANA březen Návštěva knihovny třídní učitelé a ŠMP, VP, PPP třídní učitelé Třídní projekty - Domácí a uţitková zvířata Celoškolní projekt Velikonoční dílničky a velikonoční prodejní výstava ţáci 1. st. třídní učitelé pracovníci duben květen Třídní projekty Den Země Oslava Dne čarodějnic Celoškolní projekt Dopravka Třídní výlety třídní učitelé třídní učitelé pracovníci, Městská policie Kadaň 11

12 červen Oslava Dne dětí pracovníci Vedení k aktivnímu a smysluplnému vyuţívání volného času během školních prázdnin. Věnovat pozornost v oblasti ochrany zdraví a prevence úrazů (výuku kombinujeme s besedou na téma zdravá výţiva a ţivotní styl a kontrolou klimatu třídy) a jejich rodiče pracovníci průběžně po celý školní rok Získávání důvěry a potřeby ţáka řešit problémy s učitelem. Pozorovat ţáky v kolektivu, sledovat a upozorňovat na patologické jevy. pracovníci pracovníci Při výskytu soc. pat. jevů ve škole uvědomit okamţitě o této skutečnosti odpovědného pracovníka MÚ. ředitel a zástupce ŘŠ, VP Zajistit spolupráci s rodiči v oblasti prevence soc. - pat. jevů. rodiče ţáků ŠMP, VP, ředitel, zástupce ŘŠ Besedy a přednášky na téma drogy, šikana a kyberšikana. ţáci 2. st. PPP, ŠMP, VP Dopravní výchova ţáci 4. a 5. ročníku Městská policie Kadaň Spolupracovat se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními v rámci prevence a zajistit informovanost ţáků a rodičů o činnosti různých institucí a organizací. a jejich rodiče ŠMP, VP 12

13 Systematické vzdělávání MPP a dalších pedagogických pracovníků. pracovníci ředitel Konzultační hodiny: středa nebo dle individuální domluvy 13

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program 2.ZŠ Propojení Sedlčany v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015

Minimální preventivní program 2.ZŠ Propojení Sedlčany v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 Minimální preventivní program 2.ZŠ Propojení Sedlčany v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog ZDRAVÉ PROPOJENÍ 2014-2015 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Obsah str. 1

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více