MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1

2 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti cca 110. Na škole je 11 tříd. Ţáci se vzdělávají dle ŠVP LMP Tvořením se učíme a ŠVP ZŠS Učíme se a tvoříme a podle osnov Pomocná škola. Na I. stupni jsou v současné době 3 třídy, na II. stupni 4 třídy. Speciální třídy: 2 třídy. Na naší škole plní ţáci přípravu na školní docházku ve 2 přípravných třídách. K dispozici je školní druţina s kapacitou 14 ţáků. Dále k nám je přidruţena 1 třída MŠ, ZŠ a SŠ při nemocnici Kadaň. Vedení i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu, problematiky ţáků i spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený, ale důsledný přístup všech zúčastněných by měl napomoci předcházení přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu. Vzhledem k celkovému charakteru a sloţení třídních kolektivů je hlavní důraz kladen právě na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni vyučující, neboť zejména na 2. stupni je otázka jednotného postupu při řešení prohřešků velmi důleţitá, stejně jako otázka interdisciplinární. Naše škola je vybavena počítačovou učebnou, třemi učebnami s interaktivní tabulí. Ve škole jsou dvě dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna a školní pozemek. Škola vyuţívá pro TV multifunkční halu v Kadani. Architektonické řešení budovy naší umoţňuje dozor vykonávajícím pedagogům prohlédnout všechny prostory, v nichţ se o přestávkách ţáci nacházejí a tím předcházet jejich případnému rizikovému chování. Na naší škole je zaveden dozor v kaţdé třídě. 2. Hlavní cíle Vychází ze závěrečné hodnotící zprávy ŠMP. 1. Vychovávat z ţáků slušné lidi, kteří najdou správný směr ve svém ţivotě. 2. Naučit ţáky se slušně vyjadřovat a správně řešit problém slušnou diskuzí bez vulgarit. 3. Dovést ţáky k přesvědčení, ţe normální je nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat se slušně, navzájem si pomáhat apod. 4. Nabídnout ţákům nejrůznější formy trávení volného času a tím omezit časový prostor, který věnují neţádoucím činnostem. 5. Zapojit do veškerých aktivit i ţáky ze sociálně slabších vrstev. 6. Přesvědčit ţáky, ţe podváděním, lhaním a krádeţemi ubliţují především sami sobě. 7. Vést ţáky k zdravému ţivotnímu stylu. 8. Odbourávat prvky vandalismu a vést je k úctě i ochraně svého i cizího majetku. 9. Celkové zaměření na primární prevenci sociálně patologických jevů na škole. 10. Zapojit více do školních aktivit i jejich rodiče. 2

3 3. Program a jeho zaměření Minimální preventivní program je zaměřen na všechny ţáky ročníku naší, pedagogické pracovníky a rodičovskou veřejnost. Za poslední roky zaznamenáváme nárůst problémů z hlediska sociálně patologických jevů, proto se zaměřujeme prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování ţáků: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, uţívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování. Metodik prevence na naší škole působí v současné době i jako výchovný poradce. Vzhledem k těmto okolnostem začne v tomto školním roce na škole spolupracovat se ŠMP Mgr. Martinou Smiljekovou (za 2. stupeň) tým ve sloţení Nikola Eisenhammerová (za pedagogy), Lucie Turjančíková (za 1. stupeň), Zdeněk Hanták (za mimoškolní činnost), vše se souhlasem a pod dohledem vedení. Aktivity v rámci výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni jsou především otázky zdravého ţivotního stylu, zdravé výţivy, osobního bezpečí a partnerství součástí předmětu Člověk a jeho svět, Pracovní výchova, Tělesná výchova. Na 2. stupni jsou tato témata a další témata jako partnerství, rodičovství, etické stránky sexu a závislostí obsahem předmětu Přírodopis, Pracovní výchova, Tělesná výchova, Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Nástin obsahu prevence ročník - pravidla souţití mezi spoluţáky, mezi ţáky a učiteli, vzájemná komunikace - uvědomování si vlastní osobnosti, růst zdravého sebevědomí - tolerance k individuálním odlišnostem ţáků - péče o zdraví, zdravá výţiva ročník - posilování spolupráce v kolektivu - posilování vlastního já - vypěstování odmítavého postoje dětí k návykovým látkám a všem druhům závislostí - základy duševní hygieny - zvládání stresových situací - osobní bezpečí šikana, týrání, sexuální zneuţívání, drogy, hazardní hry a trestná činnost 3

4 6. ročník - mezilidské vztahy vztahy ve dvojici a kolektivu - výţiva a zdraví - formování správného postoje ve skupině - přátelství a kamarádství - bezpečné chování - posilování odmítavých postojů k omamným a psychotropním látkám, šikaně, xenofobním projevům 7. ročník - sebepoznání, sebepojetí, ego - psychohygiena - komunikace člověk v cizím prostředí - bezpečné chování - zdravý ţivotní styl reţim dne - sexuální dospívání a rizika s tím spojená - nebezpečí závislostí umění říci ne - mezilidské vztahy vztahy k opačnému pohlaví 8. ročník - etika - morální zrání osobnosti - latentní formy individuálního násilí - ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami - promiskuitní chování, prostituce - kriminalita mladistvých, závadové chování 9. ročník - morálka - seberegulace, sebereflexe - stres a jeho vliv na zdraví - asertivita a empatie - autodestruktivní závislosti a chování - manipulativní chování medií a některých náboţenských sdruţení a sekt 4

5 4. Program navazuje na výuku v jednotlivých předmětech: výchova ke zdraví výchova k občanství přírodopis zeměpis český jazyk ve všech výchovách - hudební, výtvarná, pracovní, tělesná průřezová témata OSV, MKV, VDO 5. Spolupráce v rámci programu: školení pedagogických pracovníků úzká spolupráce mezi všemi zaměstnanci spolupráce s městem Kadaň spolupráce se sociálně správním odborem MěÚ Kadaň spolupráce s Policií ČR i s Městskou policií Kadaň spolupráce s PPP Kadaň, SPC Litvínov a SPC Ţatec, SVP Chomutov a SVP Most spolupráce s neziskovými organizacemi např. občanské sdruţení Světlo, Radka, Společný start Prunéřov, K-centrum Kadaň apod. 6. Výchozí materiály pro tvorbu MPP: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT: č.j / ze dne Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č.j / Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT, Č. j.: / , ze dne Další závazné dokumenty vyhlášky a nařízení týkající se chodu (Řád ) informační zdroje (webové stránky MŠMT. cz o drogách.cz, drogy.cz, webové stránky odborných zařízení) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných 5

6 7. Vlastní program - konkrétní aktivity podporující primární prevenci Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou vyuţívány dotazníky, práce třídních učitelů, připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběţné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP a další odborní pracovníci. Konají se různé besedy a školní projekty, v kterých se uplatňuje záţitková pedagogika, sociální hry apod. děti a škola vyučování podle nového Školního vzdělávacího programu schránka důvěry informativní nástěnka důleţitá telefonní čísla, letáky knihovnička s tematicky zaměřenou literaturou, videokazety, propagační materiály volba povolání projekt pro PT a 1. stupeň na téma Osobní bezpečí celoškolní projekt Výchova ke zdraví školní projekt zaměřený na šikanu a kyberšikanu projekt pro 2. stupeň na téma Drogy celoškolní projekt zaměřený na Dopravní výchovu děti, škola a rodiče spolupráce s rodiči informovanost třídní schůzky nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence pomoc rodičů při organizaci školních akcí informace pro rodiče o prospěchu i klimatu ve škole distribuce propagačních i poučných materiálů nejen pro ţáky, ale i pro rodiče na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších ţáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách děti a zdraví projekt Výchova ke zdraví pomoc při organizaci besedy a projekty zaměřené na protidrogovou politiku třídní výlety zaměřené na turistiku projekt Dopravní výchova 6

7 děti a sport aktivní účast ţáků na akcích pomoc při organizaci projekt Dopravní výchova zapojení našich ţáků do akcí mimo školu děti umění návštěva výchovně vzdělávacích akcí dle nabídky kulturního centra výroba předmětů na vánoční a velikonoční prodejní výstavu celoroční účast ve výtvarných soutěţích na zadaná témata kulturní vystoupení našich ţáků spolupráce na společné tvorbě výtvorů pro výstavy v městské galerii děti a svět kolem nich besedy předmětové exkurze projektové dny prezentace v různých médiích noviny, regionální televize, www stránky mimoškolní aktivity krouţky výchovně poznávací zájezdy školní druţina 8. Spolupráce ŠMP s pedagogy a vedením Kromě spolupráce s vedením bude potřebná také spolupráce ŠMP s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všechna jednání probíhají většinou bez problémů a se vzájemnou vstřícností. Třídní učitel, který je jakoby třetím rodičem, je ve velmi úzkém vztahu s ţáky. Většina ţáků má ke svému třídnímu důvěru, informují ho o vztazích uvnitř kolektivu, problémech, které se objevují, potřebách třídy. Třídní učitel má tedy moţnost se velmi brzy dozvědět o moţných problémech v kolektivu a včas zamezit moţnému vzniku krizových jevů. Díky těmto vztahům můţe třídní učitel také velmi výrazně působit na ţáky, ovlivňovat jejich chování a postoje, vést je ke spolupráci, toleranci, vzájemné úctě. Vedení umoţňuje a podporuje další vzdělávání pedagogů dle nabídek zasílaných na školu nebo povoluje účast na různých akcích, které si zvolí na základě vlastního výběru. Samostudium pedagogů je realizováno pomocí rozličných materiálů, skript a knih k dané problematice nebo sledováním vzdělávacích programů v televizi apod. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány vedením nebo ŠMP a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznamováni pedagogové na pedagogických radách, rodiče na třídních schůzkách a ţáci prostřednictvím nástěnky. 7

8 9. Metodické, učební materiály a další možné materiály či pomůcky. Videokazety, CD a DVD : Oči hadů I., II. Drogy Pravda o drogách Mezi stěnami Osobní bezpečí Běţná rizika Poţáry Mimořádné události I. Dopravní výchova Seznam se bezpečně 1., 2. Prezentační DVD o aktivitách MD v oblasti bezpečnosti silničního provozu Řekni drogám ne! Nebezpečí zvané droga Knihy: Christine F., My děti ze stanice ZOO Cílek R., Odvrácená tvář Klíma J., Brutalita Cimický J., Útěk do klece John R., Memento Presl J., Drogová závislost Keulsová L., Matka Davida S. Svět drog v Čechách Martínek Z., Agresivita a kriminalita školní mládeţe Nešpor K., Müllerová M., Jak přestat brát drogy John R., Presl J., Drogy Persl J., Drogová závislost. Můţe být ohroţeno i Vaše dítě? Metodiky, skripta apod. Učební texty autorů Z. Kašparové a T. Houšky Sám sebou 1 4 Drogy ze všech stran sborník přednášek Drogy, poznej svého nepřítele vydala Medea kultur, s.r.o. Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí a HIV/AIDS: Dušan Dvořák Prevence problémů způsobených návykovým látkami na školách: Karel Nešpor a kol. Problematika návykových látek studijní skripta Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence.: Nešpor Karel, Csémy Ladislav, Pernicová Hana Prevence problémů působených návykovými látkami na školách příručka pro pedagogy: Nešpor Karel, Csémy Ladislav, Pernicová Hana Alkohol, drogy a vaše děti: Karel Nešpor Panenka Jablenka a kluk Viktor prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku: Dagmar Nováková Ţivotní styl závislost: Sejkorová Tereza Kouření nebo zdraví: Jiří Kozák 10 kroků jak pomoci svému dítěti říkat NE alkoholu a drogám 8

9 Metodické příručky a učebnice pro výuku občanské výchovy a rodinné výchovy Právo a rodina atd. Doporučení EU pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS Příručka pro Co dělat, kdyţ Kdyţ se stane neštěstí Poţární výchova Prevence uţívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících: Roman Pešek a Kateřina Nečesaná Zdravý způsob ţivota a prevence závislostí metodika pro MŠ a 1. st. ZŠ Časopis Prevence Pokud daný materiál není v knihovně či MPP, VP lze si jej vypůjčit z PPP Kadaň. 10. Evaluace MPP Naším cílem je dosaţení toho, aby si ţáci jak 1., tak i 2. stupně včetně ţáků PT uvědomovali cenu zdraví, byli si vědomi následků zdravotních i sociálních, které s sebou rizikové chování přináší. O těchto věcech se ţáky hovoříme zcela otevřeně. Stejně otevřeně a adresně hovoříme o otázkách vandalismu, xenofobie či rasismu. Jsou dána jasná kriteria postihu přestupků viz školní řád. Ke zhodnocení postojů ţáků a aktuální situace slouţí dotazníky. Jiţ výše zmíněný otevřený, vstřícný přístup pedagogů umoţňuje navázat snadno dialog se ţáky. Toto je také jeden z nejlepších způsobů, jak si ověřit, zda-li to, co je ţákům prezentováno, padá na úrodnou půdu. Právě soustavnost a systematičnost nese úspěchy. Tým pod vedením ŠMP se bude scházet pravidelně 4x do roka, jinak dle okamţité situace a potřeby. V červnu vţdy zhodnotí uplynulý školní rok a ŠMP vypracuje hodnocení jejich činnosti na škole. Hodnocení MPP je součástí Výroční zprávy. 11. Finanční zabezpečení V letošním roce budou veškeré akce realizovány z rozpočtu, proto se zaměříme především na aktivity, které nejsou finančně náročné nebo jsou sluţbou škole zdarma. 9

10 ČASOVÝ PLÁN PLNĚNÍ AKCÍ V RÁMCI MPP ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Účinnost od Činnost ŠMP je zaměřena na: práci s ţáky v rámci vzdělávacího programu a v školní zájmové činnosti. spolupráci s třídními učiteli, ostatními pedagogy, asistenty pedagogů a vedením. spolupráci s rodiči. spolupráci se speciálními zařízeními např. PPP Kadaň, SPC Litvínov a Ţatec a SPV Chomutov a Most. spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Kadaň. spolupráci s městem Kadaň. spolupráci s organizacemi zajišťujícími volnočasové aktivity např. DDM Šuplík Kadaň, občanské sdruţení Světlo, Radka, Společný start Prunéřov, K-centrum Kadaň apod. Hlavní úkoly minimálního preventivního programu pro ţáky 1. a 2. stupně naší jsou: působení na výchovu ţáků, která vede ke zdravému ţivotnímu stylu. posílení kladných vlastností. připravit ţáky pro budoucnost a schopnost plně se odvrátit od negativních sociálně patologických jevů. naučit adekvátně reagovat a zvládat stresové situace. Plánované akce ve školním roce 2012/2013 Celoročně se plní plán MPP a cíle jednotlivých sekcí exkurze, besedy, projekty. Většina akcí se plánuje aţ během školního roku, kdy se vyuţívají různé nabídky. Termín Činnost Cílová skupina Seznámení ţáků se školním řádem zákaz nošení, drţení, a září distribuce a zneuţívání rodiče návykových látek v areálu, včetně zákazu kouření, poţívání alkoholu, nevhodných forem chování a vandalismu. Upozornit na sankce při porušení zákazu. Zodpovědná osoba ředitel třídní učitelé VP a ŠMP 10

11 září Schránka důvěry v přízemí, nástěnka VP a MPP v 2. patře. Celoškolní projekt - Výchova ke zdraví učitelé a asistenti učitele učitelé a asistenti učitele říjen listopad Akce - Osobní obrana Zahájení zájmové činnosti na škole krouţky ţáci 2. st. třídní učitelé, Policie ČR pracovníci Třídní projekty Barvy podzimu ţáci 1. st. třídní učitelé Projekt OSOBNÍ BEZPEČÍ ţáci 1. st. třídní učitelé a ŠMP Mikulášská nadílka prosinec leden Třídní projekty k Mikuláši Celoškolní projekt Vánoční dílničky a vánoční prodejní výstava Anketa, dotazník sociální klima třídy, Třídní projekty - Lidské tělo ţáci 1. st. pracovníci třídní učitelé, ŠMP třídní učitelé únor Projekt KYBERŠIKANA březen Návštěva knihovny třídní učitelé a ŠMP, VP, PPP třídní učitelé Třídní projekty - Domácí a uţitková zvířata Celoškolní projekt Velikonoční dílničky a velikonoční prodejní výstava ţáci 1. st. třídní učitelé pracovníci duben květen Třídní projekty Den Země Oslava Dne čarodějnic Celoškolní projekt Dopravka Třídní výlety třídní učitelé třídní učitelé pracovníci, Městská policie Kadaň 11

12 červen Oslava Dne dětí pracovníci Vedení k aktivnímu a smysluplnému vyuţívání volného času během školních prázdnin. Věnovat pozornost v oblasti ochrany zdraví a prevence úrazů (výuku kombinujeme s besedou na téma zdravá výţiva a ţivotní styl a kontrolou klimatu třídy) a jejich rodiče pracovníci průběžně po celý školní rok Získávání důvěry a potřeby ţáka řešit problémy s učitelem. Pozorovat ţáky v kolektivu, sledovat a upozorňovat na patologické jevy. pracovníci pracovníci Při výskytu soc. pat. jevů ve škole uvědomit okamţitě o této skutečnosti odpovědného pracovníka MÚ. ředitel a zástupce ŘŠ, VP Zajistit spolupráci s rodiči v oblasti prevence soc. - pat. jevů. rodiče ţáků ŠMP, VP, ředitel, zástupce ŘŠ Besedy a přednášky na téma drogy, šikana a kyberšikana. ţáci 2. st. PPP, ŠMP, VP Dopravní výchova ţáci 4. a 5. ročníku Městská policie Kadaň Spolupracovat se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními v rámci prevence a zajistit informovanost ţáků a rodičů o činnosti různých institucí a organizací. a jejich rodiče ŠMP, VP 12

13 Systematické vzdělávání MPP a dalších pedagogických pracovníků. pracovníci ředitel Konzultační hodiny: středa nebo dle individuální domluvy 13

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o. Vítězslava Nezvala 2467/25, Most Minimální preventivní program šk. rok 2016/2017 Vypracoval: Mgr. Marcela Černá - školní metodik prevence Schválil: Mgr. Marcela Černá

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, Brno, příspěvková organizace. Pro školní rok

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, Brno, příspěvková organizace. Pro školní rok Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Pro školní rok 2016-2017 Vypracovala: Mgr. Eva Nováčková, ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Jana Nálezková,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program pro šk. rok 2015-2016

Minimální preventivní program pro šk. rok 2015-2016 Minimální preventivní program pro šk. rok 2015-2016 Ředitel školy Mgr. Jiří Čupa Školní metodik prevence (ŠMP) Mgr. Šárka Řezníčková Výchovný poradce (VP) Mgr. Jana Trnková Telefon školy 558 678 169 E-mail

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov

Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí 29 257 03 Jankov IČ: 75033364 Tel.: 317833235 http://zs.jankov.net email:zs@jankov.net Zodpovědná

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více