UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Jarmila HORŇÁKOVÁ ČÍNA V UČEBNÍCH OSNOVÁCH ANALÝZA UČEBNIC ZEMĚPISU ČÍNY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ROZMEZÍ LET Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Kučera Olomouc 2005

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a uvedla veškeré prameny a použitou literaturu. Olomouc 7. června 2005.

3 Dík patří Mgr. Ondřeji Kučerovi za ochotu a odborné vedení mé bakalářské práce. Za přínosné konzultace děkuji Mgr. Miloši Fňukalovi, PhD. Nemalé poděkování patří i mým rodičům a sourozencům, kteří mě velmi podporovali během celého studia na FF UP. Tuto práci věnuji právě jim a Mirkovi.

4 OBSAH 1. Úvod Teorie učebnic Učebnice Funkce učebnic Struktura učebnice Schvalovací doložka MŠMT ČR pro učebnice Učebnice podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Proces udělení schvalovací doložky Trankripce čínského znakového písma do latinky Pinyin Zimu (Pchin-jin c -mu) Analýza učebnic Edice I: Bičík Hlaváček (Sobota) Schvalovací doložka MŠMT Porovnání změn v textu Transkripce čínských zeměpisných názvů Komentář k obsahu Edice II: Holeček Janský a kol Schvalovací doložka MŠMT Porovnání změn v textu Transkripce čínských zeměpisných názvů Komentář k obsahu Edice III: Červinka - Braun Schvalovací doložka MŠMT Porovnání změn v textu Transkripce čínských zeměpisných názvů Komentář k obsahu Návrh učebního textu o Číně pro základní školy Závěr Použitá literatura Seznam příloh

5 1. Úvod Po roce 1989 se na českém trhu začali objevovat nové učebnice, které neměly být zatíženy komunistickou minulostí. Nedošlo ke změnám jen v naší republice, ale i ke změnám celosvětovým, které by měly být zachyceny v učebnicích co nejdříve a co nejpřesněji. Ve své bakalářské práci se zaměřím na učebnice zeměpisu, které pojednávají o Čínské lidové republice, respektive o Číně či Říši středu, kterou takto většina autorů nepoliticky nazývá. Primárním cílem této práce je zjistit, jaký byl vývoj učebnic zeměpisu o Číně od roku 1990 do roku 2004, k jakým došlo v jednotlivých vydáních změnám, jakým způsobem autoři zeměpis Číny podávají žákům základních a středních škol, jaké jsou požadavky na vydávání učebnic zeměpisu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale také jakých chyb se autoři dopouštějí z pohledu sinologa. Druhotným cílem této práce je získat přehled o tom, jaké znalosti by žáci po absolvování základní a střední školy měli o Číně mít, či navrhnout samotný učební text. Budu čerpat z primárních zdrojů, kterými jsou učebnice zeměpisu pro základní a střední školy. Tyto učebnice jsem si vyhledala a zapůjčila ve Vědecké knihovně Olomouc, která má všechny učebnice z let k dispozici 1. Celkem jsem nalezla 6 druhů učebnic, 1 metodickou příručku k učebnici zeměpisu na základní škole a 2 pracovní sešity pro žáky základních škol. Ve zkoumaném období a na českém území působí tato nakladatelství, které se zabývají vydáváním učebnic zeměpisu: Alter, Česká geografická společnost, Fortuna, Fraus, Geodézie, Kartografie, Kvarta, Moby Dick, Práce, Prodos, Prospektrum, Scientia, Shocart, Státní pedagogické nakladatelství a Terra. Co se týče sekundárních zdrojů, základní definice a pojmy týkající se učebnic jsem čerpala z odborných publikací Jana Průchy a Arnošta Wahly. Další zdroje týkajícící se schvalovacích doložek učebnic jsem získala na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále nesmím opomenout důležitý sborník statí o transkripci čínštiny do češtiny, jehož editorkou je Hana Třísková, který prezentuje postoj sinologů k této problematice. 1 Vědecká knihovna je povinna doplňovat svůj fond akvizicí povinného výtisku. 5

6 2. Teorie učebnic V této kapitole se čtenář nejdříve seznámí se základními pojmy teorie učebnic, jejichž pochopení bude užitečné pro pochopení analýzy učebnic v dalších kapitolách. Teorie učebnic je obor obecné didaktiky, který studuje funkci učebnic, principy jejich tvorby a metody analýzy a hodnocení. (Wahla, 1983, s. 19) 2.1. Učebnice Nejdůležitějším pojmem v mé práci, kterým se budu zabývat a který je třeba objasnit a vysvětlit, je pojem učebnice. Učebnice je polyfunkční pedagogický prostředek, který vychází z obsahové normy učebních osnov a vymezuje a konkretizuje obsah a rozsah učiva daného vyučovacího předmětu v daném postupném ročníku. (Wahla, 1983, s. 12) Učebnice jako součást vzdělávacícho programu přímo zasahuje do sféry realizace vzdělávání. To znamená, že učebnice je bezprostředně používána žáky a učiteli k určitým učebním a vyučovacím činnostem, kdežto jiné projektové dokumenty tuto funkci nemají. (Průcha, 1989, s. 9) Učebnice jako druh školních didaktických textů je jedním (i když nejrozšířenějším) druhem didaktických textů a je konstruována jako kniha (ať už jakéhokoliv formátu). (Průcha, 1998, s. 16) 2.2. Funkce učebnic Funkcí učebnice se rozumí role, předpokládaný účel, který má tento didaktický prostředek plnit v reálném edukačním procesu. (Průcha, 1998, s. 19) Ve stejné publikaci Jan Průcha (1998) rozlišuje funkci učebnic ve vztahu k subjektům, které učebnice využívají, na: a) funkce učebnic pro žáky: z učebnic se žáci učí, tj. osvojují si nejen určité poznatky, ale i jiné složky vzdělání (dovednosti, hodnoty, normy, postoje aj.); b) funkce učebnic pro učitele: s využitím učebnic učitelé plánují obsah učiva, ale i přímou prezentaci tohoto obsahu ve výuce, hodnocení vzdělávacích výsledků žáků apod. Různí autoři uvádějí široký výčet funkcí, které by učebnice měla splňovat (např. informační, systematizační, sebevzdělávací, integrační, koordinační, motivační atd.), ale vždy by měla být dodržena organická jednota všech těchto funkcí. Tato jednota funkcí je dosažena vhodně zvolenou strukturou učebnice, kterou zmíním v následující kapitole. 6

7 2.3. Struktura učebnice Otevřeme-li jakoukoliv učebnici, všimneme si, že je pro ni charakteristické její vnitřní členění. Aby učebnice dobře plnila výše uvedené funkce, musí obsahovat správné komponenty s konkrétní funkcí, které jsou vhodně strukturovány. Problém funkcí a struktury tedy spolu úzce souvisí. Modely struktury učebnic se zabývají i čeští autoři, konkrétně již citovaný Arnošt Wahla (1983), který se zabývá strukturou učebnic zeměpisu, nebo Jan Průcha (1989), který se zabývá modely struktury učebnic všeobecně. V mé práci však uvedu model struktury učebnice podle Milana Bednaříka (1981), který navrhl pro učebnice fyziky, ale dá se s obměnou aplikovat i na učebnice zeměpisu: A. VÝKLADOVÉ SLOŽKY 1. Výkladový text 2. Doplňující text 3. Vysvětlující text výchozí text úvodní text vysvětlivky objasňující text text určený k četbě text k obrázkům popis pokusu dokumentační materiál základní text aplikační text shrnující text přehled učiva B. NEVÝKLADOVÉ SLOŽKY 1. Procesuální aparát 2. Orientační aparát 3. Obrazový materiál otázky a úkoly určené obrazy nahrazující věcný nadpisy ke zpevnění vědomostí obsah výkladových složek otázky a úkoly vyžadující obrazy rozvíjející věcný výhmaty aplikace vědomostí obsah výkladových složek otázky a úkoly směřující obrazy doplňující věcný odkazy k osvojení vědomostí obsah výkladových složek návody k pokusům grafické symboly pokyny k činnosti rejstříky odpovědi a řešení obsah Tab. č. 1. Model struktury učebnice podle M. Bednaříka (1981). 7

8 3. Schvalovací doložka MŠMT ČR pro učebnice Podmínkou pro zařazení učebnice do seznamu učebnic, který se vydává na základě 40 odst. 1, zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), je udělení schvalovací doložky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) příslušné učebnici. Podle Sdělení MŠMT č. j / (dále jen Sdělení 2 ) platného od 1. září 2003 může MŠMT udělit schvalovací doložku pouze učebnicím určeným k využití při výuce žáků základních škol a přípravných ročníků základních škol, středních škol, speciálních škol všech typů a stupňů Učebnice podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy V části II., v bodě č. 2 Sdělení jsou za učebnice považovány texty a grafické materiály, které: a) umožňují osvojení témat vymezených standardy vzdělávání a schválenými vzdělávacími programy (učebními plány a učebními osnovami), b) bezprostředně doplňují učebnice uvedené v bodě 2 písm. a), jsou pro kvalitu a efektivitu výuky nepostradatelné, zároveň jsou však takového charakteru, že nemohou být součástí učebnice podle bodu 2 písm. a). V dalších bodech části II. Sdělení MŠMT se rozlišuje učebnice podle zařazení do samostatného předmětu nebo do skupiny integrovaných předmětů, dále rozšiřuje definici doplňujících učebnic a také zmiňuje ucelenou řadu učebnic. V části III. Sdělení definuje ostatní texty a materiály, které nelze považovat za učebnice, protože je jen volně doplňují, nebo mají charakter cvičebnic Proces udělení schvalovací doložky Učebnice je základní pomůckou žáka i osnovou učitele při výuce. Stále však zůstává učiteli volnost v tom, kterou z učebnic si pro svoji výuku vybere. MŠMT přistoupilo k přidělování schvalovacích doložek, které kladou na vydavatele učebnic určitá kritéria a ty platí pro všechny nakladatele učebnic. Tato doložka by tedy měla pomoci učiteli při výběru vhodné učebnice, která vyhovuje jeho požadavkům a současně odpovídá požadavkům MŠMT. Akcentovaná jsou zejména kritéria vztahující se k odborné správnosti obsahu učebnic, přiměřenosti učebnic věku žáků a metodickému a didaktickému zpracování textů. V této kapitole stručně nastíním proces, jakým může učebnice obdržet schvalovací doložku MŠMT. 2 Plné znění Sdělení MŠMT č. j / je uvedeno v Příloze č. 1. 8

9 Nakladatel, který chce, aby jeho učebnice měla schvalovací doložku MŠMT, musí prostřednictvím podatelny postoupit MŠMT žádost o udělení schvalovací položky. Náležitosti žádosti se týkají rukopisu učebnice a základních údajů souvisejících s učebnicí, tj. jméno autora, název učebnice, předmět, ročníku(ů), typu školy a názvu vzdělávacího programu, pro který je určena. Nakladatel je dále povinnen přiložit minimálně jednu dvoustranu učebnice v podobě, jakou bude učebnice mít. Žádost musí obsahovat údaje o formátu učebnice a hmotnosti, typu vazby, použitého papíru, obálky apod. a údaj o předpokládané ceně učebnice. V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur, musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována. Žádost musí obsahovat prohlášení, kterým se nakladatel zavazuje, že na požádání MŠMT vydá polskou verzi, popř. verzi v jazyce jiné národnostní menšiny, případně v podobě pro potřeby přepisu hmatového písma pro zrakově postižené. Učebnice musí projít recenzním řízením pod dohledem MŠMT. MŠMT má vlastní seznam recenzentů, ze kterých vybírá tři recenzenty. Dva recenzenti musí být odborníky v oboru, třetí recenzent musí být z řad zkušených pedagogů vyučujících předmětu, pro který je učebnice určena. Posudek musí být vypracován dle požadavků MŠMT (viz Příloha č. 1). Schvalovací doložka má platnost šest let a uděluje ji ředitel toho odboru MŠMT, kterému věcně náleží schvalování vzdělávacích dokumentů druhu a typu školy, pro který je příslušná učebnice určena. Vyjádření k udělení schvalovací doložky nepřesáhne dobu 60 dnů od data podání žádosti. Pokud má MŠMT k učebnici připomínky, které brání udělení schvalovací doložky, informuje o nich písemně nakladatele. Nakladatel pak písemně informuje MŠMT o způsobu zapracování připomínek, a pokud dále není ze strany MŠMT námitek, učebnice získá schvalovací doložku. Platnou schvalovací doložku mají pouze učebnice, které jsou uvedeny v seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní (střední) školy se schvalovací doložkou. Seznam je zveřejňován ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT. Nakladatel je oprávněn po udělení schvalovací doložky učebnici uvést na rubové straně titulního listu text schvalovací doložky ve znění: Schválilo MŠMT čj. dne k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy (popř. pro zvláštní školy, střední odborné školy, ) s dobou platnosti let. Je-li učebnice součástí ucelené řady učebnic, text to uvádí. V mé práci se budu zabývat učebnicemi zeměpisu pro základní a střední školu a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Zde je důležité zmínit, že pro předmět zeměpis je schvalovací doložka udělována pouze učebnicím, které jsou součástí ucelené řady. 9

10 4. Trankripce čínského znakového písma do latinky V mé práci bych se chtěla zaměřit na největší nedostatek většiny učebnic zeměpisu, které se zabývají Čínou, a to je použití vhodné transkripce pro přepis čínských zeměpisných názvů do latinky. Problémem není provedení samotného přepisu, ale použití několika druhů přepisů v jednom textu. Kombinace pinyinu, standardní české transkripce nebo ještě navíc použití zažitých geografických názvů (např. Kanton, Peking apod.), dokáže v hlavě žáka, a troufám si tvrdit, že i v hlavě učitele, vyvolat zmatek a otázku, jak je to tedy správně Pinyin Zimu (Pchin-jin c -mu) Abeceda Pinyin Zimu (Pchin-jin c -mu), založená na latince, je od roku 1958 oficiální transkripcí čínštiny v Čínské lidové republice. Došlo ke sjednocení zásad pro přepis čínských jmen do čínštiny. V roce 1974 byla vydána mapa ČLR s rejstříkem 3800 zeměpisných názvů v transkripci pinyin a ve znacích. O tři roky později vyšel Atlas provincií ČLR s rejstříkem zeměpisných názvů. Na III. konferenci o standardizaci zeměpisných názvů v Aténách roku 1977 byl přijat čínský návrh, aby pro jazyky užívající latinku bylo psaní čínských zeměpisných jmen v systému pinyin považováno za mezinárodní standard. (Vochala, 1999, s. 35) Podle pravidel, o kterých informovala na konferenci v Aténách čínská delegace, se propriální 3 a apelativní 4 části čínských zeměpisných jmen píší samostatně, a to s velkými začátečními písmeny (např. Tai Shan, Hebei Sheng, Zhu Jiang, Beijing Shi) s výjimkou místních jmen (např. Zhoukoudian). Určující adjektiva tvoří součást jmen (např. Xiliao He). Tato delegace také zmínila způsob psaní jmen v jazycích národnostních menšin v pinyinu (mongolské, tibetské a ujgurské). Pavel Boháč dále shrnuje: Za výhodu použití systému pinyin na mapách se považuje mizivé množství diakritických znamének, což přispívá k jednoznačnosti a snižuje možnost omylu. Celosvětové uplatnění tohoto systému je žádoucí zejména proto, že mapy jsou využívány mezinárodně. (Boháč, 1999, s ) V roce 1982 uznala Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization) pinyin, oficiální čínskou transkripci ČLR, za mezinárodní standard pro přepis čínštiny do jazyků užívajích latinku. Tato organizace publikovala dokument International Standard ISO 7098, který byl schválen vyjmenovanými členskými 3 Vlastní jméno, tj. slovo nebo slovní spojení, které hlavně pojmenovává a tím identifikuje jednotlivé objekty. (Klimeš, 2002, 613-4) 4 Obecné jméno; označuje. 10

11 státy této mezinárodní organizace, mezi nimiž je uvedeno i bývalé Československo. (Vochala, 1999, s. 36) Koncem 80. let se pinyin prosadil v kartografických dílech i v Československu. Tehdejší vydavatelství, Geodetický a kartografický podnik (dnes Kartografie Praha), vydalo Velký atlas světa (1. vydání 1988), Školní atlas světa (1. vydání 1989) a Kapesní atlas světa (1. vydání 1994). (Boháč, 1999, s. 50) Dále se vychází ze zásady, že pokud existují česká exonyma (tj. vžitá vlastní jména zeměpisná), je povoleno jejich užívání. Příkladem mohou být jména velkoměst jako Peking (místo Beijing), Nanking (místo Nanjing), Tiencin (místo Tianjin), Charbin (místo Harbin), ale i doslovné překlady jako Žlutá řeka (místo Huang He) apod. (Liščák, 1999, 58) I já se přikláním k názoru bohemisty Jiřího Krause, který tvrdí, že pchin-jin je v češtině vhodný tam, kde se cizí výrazy ponechávají v citátové podobě, např. u jmen v nominativu. Je tomu tak v zeměpisných atlasech, ve slovníkových heslech, v názvech výrobků. (Kraus, 1999, s ) V učebnicích zeměpisu a v dalších pomůckách pro výuku zeměpisu, jako jsou tabulky, atlasy, mapy bych volila pinyin. Učebnici bych pro žáky základních i středních škol doplnila přehlednou tabulkou s přepisem čínských zeměpisných názvů z pinyinu do české transkripce, případně ji ještě doplnila o základní vžitá jména zeměpisná. Takovou tabulku s názvem Čínská jména vžitá v češtině (viz Příloha 2) vypracovala Zdenka Heřmanová podle publikace Českého úřadu geodetického a kartografického Vžitá česká vlastní jména geografická, Geografická názvoslovné seznamy OSN ČSSR, Praha Tato tabulka ale může být ještě otázkou diskuze u některých názvů, které by se mohly vyřadit úplně a zapisovaly by se pouze pinyinem, nebo by se naopak mohlo zavést používání nových termínů jako Dlouhá řeka (Chang Jiang), Žlutá řeka (Huang He) či Perlová řeka (Zhu Jiang). Tato exonyma by byla pro žáky základních škol bližší a snadnější pro zapamatování. 11

12 5. Analýza učebnic Hlavní částí mé práce je analýza učebnic zeměpisu pro základní a střední školy v rozmezí let 1990 až Budu porovnávat tři edice učebnic, které vyšly v několika vydáních. Dvě edice jsou učebnice pro základní školy, jedna je pro střední školy. V samotných edicích se zaměřím na: 1) vývoj udělení schvalovací doložky MŠMT dané učebnici, 2) porovnání změn textu v různých vydáních učebnic, 3) transkripci čínských zeměpisných názvů, 4) samotný obsah učebního textu o Číně. Do analýzy jsem z důvodu omezeného rozsahu této práce nezařadila tyto učebnice, které zatím vyšly pouze v jednom vydání (doplňuji je i údaje o schvalovací doložce): ANDĚL, Jiří, PEŠTOVÁ, Jana, SKOKAN, Ladislav. Asie a Evropa. Zeměpis pro základní školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Prospektrum, Schvalovací doložka MŠMT č. j /94-22 dne zařazena do seznamu učebnic pro základní školy. BRINKE, Josef, BAAR, Vladimír, KAŠPAR, Václav, POLLAKOVÁ, Miluše. Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Fortuna, Schvalovací doložka MŠMT č. j / dne zařazena do seznamu učebnic pro ZŠ jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět zeměpis s dobou platnosti šest let. 5 VOŽENÍLEK, Vít, FŇUKAL, Miloš, MAHROVÁ, Marta. Zeměpis 3. Zeměpis oceánů a světadílů (2): Amerika Asie Evropa. 1. vyd. Olomouc: Prodos, (tato učebnice vyšla i s komentářem pro učitele) Schvalovací doložka MŠMT č. j / dne zařazena do seznamu učebnic pro ZŠ jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět zeměpis s dobou platnosti šest let. 5 5 Tato učebnice je zpracovaná podle učebních osnov nového vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, který schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /96-2 s platností od

13 5.1. Edice I: Bičík Hlaváček (Sobota) BIČÍK, Ivan, HLAVÁČEK, Petr. Zeměpis světadílů (učebnice zeměpisu). Úvod SNS Asie. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost a nakladatelství Terra, (1993) 6 BIČÍK, Ivan, HLAVÁČEK, Petr, SOBOTA, Karel. Regionální zeměpis I. Úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, (1994) 6 BIČÍK, Ivan, HLAVÁČEK, Petr, SOBOTA, Karel. Regionální zeměpis I. Úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie. 2. upravené vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, (1995) Schvalovací doložka MŠMT Na rozdíl od prvního vydání (1993), u obou vydání Regionálního zeměpisu I je uvedeno schválení MŠMT ze 14. ledna 1994 pod č.j /94-23 k zařazení do seznamu učebnic pro gymnázia a další střední školy. Z prvního vydání (1993) tedy jednoznačně nevyplývá, zda je učebnice určena pro základní nebo střední školu Porovnání změn v textu První vydání učebnice Zeměpis světadílů (1993) je první vydanou učebnicí zeměpisu po roce Je velmi zajímavé, že po dobu téměř čtyř let nebyla vydána nová učebnice po pádu komunismu v Československu. Tato učebnice je první vlaštovkou, kterou jsem zařadila do edice I, protože je pokusem o vyplnění poptávky po takové učebnici v 90. letech, na který kolektiv autorů posílený o Petra Sobotu navázal o rok později v Nakladatelství České geografické společnosti (dále jen NČGS) prvním vydáním učebnice Regionální zeměpis I. Z hlediska obsahu a úpravy textu v dalších vydáních je tato edice učebnic nejvíce pozměněna v porovnání s dalšími edicemi. V prvním vydání (1993) je Asie zastoupena v 13 kapitolách (s ). Pro analýzu jsem vybrala čtyři kapitoly: Asie největší a nejlidnatější světadíl, Východní Asie let nepřetržitého vývoje, Čína sociální protiklady nejlidnatější země a Čína hospodářský gigant nebo trpaslík?. V prvním vydání (1994) i v druhém upraveném vydání (1995) je Asie zastoupena 16 kapitolami (s ), ze kterých vybírám 4 kapitoly: Asie největší a nejlidnatější světadíl, Východní Asie let nepřetržitého vývoje, Čína sociální protiklady nejlidnatější země a Čína hospodářský gigant nebo trpaslík?. 6 Dále se v kapitole 5.1. budu na jednotlivá vydání Bičíka odkazovat pouze rokem vydání, případně ještě údajem strany. 13

14 Prvního rozdílu si můžeme hned všimnout v názvu kapitoly: Asie největší a nejlidnatější světadíl (1993, s. 26), který byl v novém vydání přeměněn na Monzunová Asie nejlidnatější část světa (1994, 1995, s. 24). Tato kapitola doznala nejpodstatnějších změn. Kapitola byla nově přeformulována, zůstalo jen několik shodných vět a formulací v posledním odstavci týkajících se například nově industrializovaných zemí. Stejné zůstaly i otázky k textu uvedené na levém okraji stránky, které se liší pouze zarovnáním do bloku (1993, 1994) nebo zarovnáním doprava (1995). K další změně došlo na následující straně (1994, 1995, s. 25) věnované grafům, mapám a fotografiím. Oproti prvnímu vydání (1993, s. 27) došlo k zvětšení a prohození fotografií s pohledem na šanghajskou ulici a na rýžová pole v deltě Mekongu. Pojmenování další kapitoly zůstalo zachováno Východní Asie let nepřetržitého vývoje ve všech třech verzích. V novější verzi textu došlo k několika úpravám. Za třetí odstavec byl přidán odstavec nový: Koncentrace průmyslových a obslužných aktivit Korejského poloostrova a pobřeží Číny nedosahuje zatím japonské úrovně. Její význam však trvale vzrůstá a tempa rozvoje hospodářství jsou díky nízké úrovni velmi výrazná. Rozvoj pobřežních oblastí je motorem hospodářského rozvoje celé Číny. (1994, 1995, s. 26) Ve druhém vydání (1995) byl doplněn šestý odstavec o větu: Nepatrný je rozsah orné půdy a lesů. Z hlediska obsahu textu a jeho změny jsou nejzajímavější poslední dva odstavce. Za text Stejně lze charakterizovat i Vnitřní Mongolsko a Xinjiang. Po druhé světové válce sem směřoval silný migrační proud Číňanů a původní obyvatelstvo (Mongolové, Ujgurové, Kazaši) bylo násilně počínšťováno. Dnes převažují v obou oblastech etničtí Číňané. bylo přidáno ve vydáních z roku 1994 a 1995: V minulosti představovaly stepi a polopouště Mongolska a severozápadních oblastí svými kočovníky pro usedlé zemědělce (Číňany) velké nebezpečí. Ochranu před nájezdy měly poskytnout stavby mohutných hradeb čínské zdi. V posledním odstavci, který se týká Tibetu došlo oproti prvnímu vydání (1993) k opravě nadmořské výšky Tibetské plošiny z až metrů na až metrů a dále údaj o horských pásmech, která přesahují metrů (1993), se změnil na metrů (1994, 1995). Druhé vydání (1995) bylo rozšířeno o formulaci: Přírodní podmínky ovlivnily rozptyl obyvatel do malých osad, těžko navzájem dostupných, i zformování lámaismu (odnož buddhismu) a jeho specifické kultury. Následující text se týká událostí v Tibetu v roce V prvním vydání (1993) zní závěrečná věta: Celá oblast je pod kontrolou čínské armády, pod politickou i hospodářskou nadvládou Číny., ale v následujících vydáních (1994, 1995) je již vynecháno pod politickou i hospodářskou nadvládou Číny. 14

15 Každá kapitola je ukončena a shrnuta v samostatném, tučně zvýrazněném rámečku v prvním vydání (1993) nebo v novějších vydáních je text označen šipkou v rámečku a je vyznačen tučně. Tento shrnující text je v novějším vydání (1994, 1995) ze stylistického hlediska lépe zformulován. Otázky a úkoly k textu na stránce vlevo jsou v novém vydání (1994) lépe rozčleněny, případně přeformulovány, a doplněny o úkol: Zkuste pojmenovat podstatné rozdíly mezi evropskou a čínskou či japonskou kulturou. Ve vydání z roku 1995 jsou pak tyto úpravy ponechány, došlo jen ke změně grafické úpravy a text byl zarovnán doprava. Nově přibyla pouze jedna otázka: Čím se může prosadit Mongolsko v zahraničním obchodě? K dalším změnám došlo na straně věnované mapám a fotografiím. Fotografie byly zvětšeny a některé z nich přesunuty. V prvním vydání (1993) byla uvedena fotografie vesnice na ostrově Honšú, která v dalších vydáních (1994, 1995) byla nahrazena fotografií tibetského města Žikace s doprovodným textem: Tibetské město Šigace na náhorní plošině s typickými obydlími této oblasti. U doprovodného textu k fotografii Zakázaného města došlo ke změně formulace z Zakázané město je jednou z historických dominant Pekingu. Tady se v minulosti rozhodovalo o osudech Říše středu. na Takzvané zakázané město o osudech rozlehlé a mocné a rozšířeno o větu Dnes je turisticky zpřístupněno. Dostáváme se k další kapitole nazvané ve všech třech vydáních stejně Čína sociální protiklady nejlidnatější země. V této kapitole došlo k drobným, ale přesto zajímavým úpravám a opravám chybných údajů. Například v druhém odstavci prvního vydání (1993) se uvádí, že hlavou rodiny se stal nejproduktivnější muž, ale v nových vydáních (1994, 1995) je přídavné jméno zaměněno za nejbohatší. Následující souvětí souřadné je v nových vydáních rozděleno do dvou vět jednoduchých. Ve stejném odstavci došlo ke grafické úpravě oproti prvnímu vydání (1993) již není kurzívou období tzv. ale pouze velkého skoku. Hrubá chyba se ale objevuje v prvním vydání (1993), kde je špatně uveden údaj o rozmezí trvání velké proletářské kulturní revoluce V nových vydáních (1994, 1995) došlo k nápravě hrubé chyby na správný údaj V tomto odstavci byla oproti prvnímu vydání (1993) změněna a přeformulována poslední věta z Opět došlo ke kolapsu hospodářství, byly zničeny četné historické památky, hladomory však byly výjimečné. na Opět došlo k nuceným přesunům obyvatel a ke kolapsu hospodářství, doprovázenému nedostatkem potravin. (1994, 1995, s. 30). Ve třetím odstavci prvního vydání (1993) byla rozšířena a přeformulována věta: Prosperity Hongkongu nebo Taiwanu však v rámci centrálně řízeného hospodářství nebylo a není možné dosáhnout. na umožnila rozvoj pobřežních oblastí Číny a celkově [celkově je vynecháno ve 2. vydání 15

16 (1995)] vyšší tempo hospodářského rozvoje. Rozvíjí se soukromý sektor, který nebyl nikdy tak potlačen jako u nás. Centrálně řízené hospodářství spojované s prvky tržního systému však v současné komunistické Číně nemůže dosáhnout prosperity Hongkongu nebo Taiwanu. Čtvrtý odstavec se zabývá obyvatelstvem Číny. Z hlediska stylistiky došlo v novějším vydání (1994) ke změně k lepšímu. Druhé aktualizované vydání (1995) je pak dále doplněno o větu: Stát a jeho úředníci velmi důrazně kontrolují počty dětí a nutí ženy k potratům, především ve městech. Rozdíl je pak v poslední větě odstavce, kde je jinak položena závěrečná otázka k popsané problematice jednodětných rodin v Číně: Souhlasíte s tímto řešením? (1993, s. 30) oproti Jaký je váš názor na podobné řešení? (1994, 1995, s. 30). V pátém odstavci je údaj o počtu obyvatel Číny. Ve vydání z roku 1993 a 1994 je shodně uveden údaj obyvatel, v druhém aktualizovaném vydání (1995) je uveden údaj vyšší miliónů. Věta v pátém odstavci prvního vydání (1993) Dodnes však Číňané zastávají rozhodující funkce na územích osídlených menšinami a kontrolují jejich politický i hospodářský život. je v dalším vydání (1994) zkrácena na Dodnes však Číňané zastávají rozhodující funkce na územích osídlených menšinami. I ve vydání z roku 1995 je stejně zkrácená věta a odstavec je ještě rozšířen o informaci o zahraničních Číňanech: Mnoho Číňanů (25 30 miliónů ) žije v zahraničí, především v jihovýchodní Asii a v USA. V některých zemích (Singapur, Malajsie) tvoří ekonomicky i sociálně nejsilnější vrstvy společnosti. Nově je oproti prvnímu vydání (1993) přidán závěrečný odstavec: Čínská společnost je velmi rozdílná ve městech a na venkově. Jedním z charakteristických rysů městského obyvatelstva je masové užívání kol. Na venkově s minimální mechanizaci převládá ruční práce, v dopravě káry tažené člověkem, oslem či buvolem. Shrnující text v závěru kapitoly nedoznal větších změn jen u Pekingu, Šanghaje a Kantonu je uveden jejich přepis do pinyinu. V poslední větě je text na suchém západě z prvního vydání (1993) přeformulován na ve stepích a polopouštích západu (1994, 1995), které zní lépe. Otázky a úkoly k textu vlevo zůstávají stejné, jen v novějších vydáních (1994, 1995) byl přidán úkol: Pokuste se o vyjádření představy běžného dne rolníka nížin a rodiny pastevců hornatého západu Číny. V grafickém zpracování došlo opět ke změně zarovnání textu. U všech tří vydání zůstávají stejné fotografie na straně 31, u novějších vydání vypadla mapka znázorňující Národy Číny (1993) a došlo k přeformulování popisků obrázků a grafů. Například u mapky Změna toku řeky Huang He je text zkrácen a přeformulován z Huang 16

17 He unáší velké množství materiálu ze sprašové plošiny. Tento materiál se na dolním toku ukládá a řeka tu teče výše, než je okolní terén. V minulosti to způsobovalo katastrofální záplavy a časté změny toku. Dnes jsou podél celého dolního toku vybudovány ochranné hráze. (1993, s. 31) na Část změny toku souvisí s velkým množstvím materiálu unášeného ze sprašové kotliny. V dolním toku se ukládá a řeka teče nad úrovní terénu svázaná nanesenými či uměle vybudovanými hrázemi. (1994, 1995, s. 31) Změna byla provedena i u grafu Přirozený pohyb obyvatel Číny (1993), který byl přejmenován na Přirozená [z]měna čínské populace a doplněn o údaje N narození, Z zemřelí (1994, 1995). Následující otázky byly také změněny z Jak se chovaly křivky přirozeného přírůstku a úbytku v obdobích velkého skoku a kulturní revoluce? Projevil se nějak program plánování rodiny? (1993) na Jaké jsou změny průběhu křivek v období velkého skoku a kulturní revoluce? Jak se liší charakteristiky čínské populace od české? (1994, 1995) U fotografie plakátu znázorňujícího pár s jedním dítětem byl změněn text z Takové plakáty lze nalézt po celé Číně. Mladá rodina s jedním dítětem symbol šťastné budoucnosti. (1993) na Rodina s jedním dítětem symbol šťastné budoucnosti. Takovými plakáty propaguje čínský stát omezování porodnosti. U fotografie mužů nechanské národnosti byl upraven text z Čína má pestré národnostní složení, i když 94 % obyvatel představují Číňané. Národnostní menšiny osídlují zejména západ a jih země. na Čína má množství národnostních menšin, i když 94 % představují Číňané, kteří si říkají Han. Menšiny osídlují zejména západ a jih země. Poslední kapitola, kterou se budu v této edici učebnic zabývat, se v prvním vydání jmenuje Čína hospodářský gigant nebo trpaslík? (1993, s. 32), v novějších vydáních (1994, 1995, s. 28) je název zkrácen na Čína hospodářský gigant? V prvním odstavci došlo v novějších vydáních pouze k doplnění příslovce téměř před 70 % obyvatel. (1994, 1995) Podobně ve třetím odstavci došlo k záměně neurčitého zájmena některé za neurčitou číslovku mnoho. Ve vydání z roku 1993 i 1994 je položena otázka vztahující se k pěstování nenáročných plodin: Které to jsou? Ale už ve druhém aktualizovaném vydání (1995) je otázka vynechána a rovnou zodpovězena: se na zavlažovaných polích pěstují rýže a zelenina, na nezavlažovaných plochách ječmen a proso. Ve třetím odstavci je správně uvedeno, že přirozenou hranicí mezi nimi je spojnice pohoří Qin Ling a řeky Huai He, která je zároveň hranicí mezi mírným a subtropickým klimatickým pásem. Ale v novějších vydáních (1994, 1995) byl údaj Huai He nahrazen Huang He, který není zcela přesný. Do novějších vydání (1994, 1995) bylo na konec třetího odstavce přidáno: Intenzivně využívaná venkovská krajina je v nížinách úplně člověkem pozměněná. Stabilizovaly se v ní ekosystémy vytvořené před několika tisíci let. Jistě zde sehrála roli i tradiční úcta 17

18 k přírodě. Ve čtvrtém odstavci je zajímavé sledovat vývoj grafického zdůraznění fráze hodnocení průmyslu. Vydání z roku 1993 dává do kurzivy celou frázi jako celek zaostalý, ve vydání z roku 1994 už jen jako celek zaostalý a v posledním vydání pouze jako celek zaostalý. Tento odstavec je v dalším vydání (1994) oproti prvnímu (1993) rozšířen o text: Jedním z podstatných nedostatků dalšího rozvoje průmyslu je naprosto nedostatečná dopravní síť především železnic, dálkových silnic, ropovodů a plynovodů. Proto si dopravní význam udržují velké řeky. (1994, 1995) Druhé aktualizované vydání (1995) navazuje navíc novým textem: Rozvoj vnitrozemských oblastí a jejich zapojení do meziregionální dělby práce závisí na velkých investicích do dopravní infrastruktury. Tyto prostředky má však Čína jen omezené. V pátém odstavci této kapitoly došlo ke grafické změně ve spojení otevřené přístavy, které je v prvním vydání (1993) uvedeno kurzívou, ale v následujících vydáních (1994, 1995) je zvýrazněno tučně. Zkratka zvláštní ekonomické zóny ZEZ je ve větě ZEZ je nyní pět (1993) v dalších vydáních (1994, 1995) rozepsána na Zvláštních zón je nyní pět. Nově je ve vydáních z roku 1994 a 1995 na konec odstavce přidáno: V těchto zvláštních ekonomických zónách se soustřeďují odvětví náročná na počet pracovních sil. Jsou to hlavně odvětví textilního, oděvního, elektronického a drobného strojírenského průmyslu. a v posledním vydání (1995) následuje navíc věta: Většina produkce jde na export. Poslední shrnující odstavec je ve všech třech vydáních stejný, jen číselný údaj 15 (1993) je přepsán na 15krát. Otázky a úkoly na levém okraji jsou v novějších vydáních přehledněji rozděleny podle témat. Co se týče grafické úpravy liší se opět v druhu zarovnání do bloku (1993, 1994) nebo vpravo (1995). Fotografie a grafy k této kapitole, které jsou na následující straně (1993, s. 33; 1994, 1995, s. 29) jsou ponechány stejné. Změn doznaly pouze popisky k nim. Nadpis k mapě Číny byl změněn z Zemědělské regiony a otevřené oblasti Číny (1993) na Zemědělské oblasti a zvláštní zóny Číny. Následuje změna u popisky grafu bod 1 z region pastevectví a závlahové zemědělství (1993) na oblast pastevectví a oázového rolnictví (1994, 1995), bod 2 z region pěstování rýže a subtropických plodin (1993) na oblast pěstování rýže a subtropických rostlin (1994, 1995), bod 3 opět záměna region[u] (1993) za oblast (1994, 1995), bod a z hranice mezi mírným a subtropickým pásem (spojnice pohoří Qin Ling a řeky Huai He) (1993) na hranice oddělující 2 a 3 (1994, 1995), bod b je rozšířen z Sichuanská pánev (1993) na Sichuanská pánev s mimořádně intenzivním rolnictvím (1994, 1995). Změněna byla i otázka v popisku mapy z Které plodiny se pěstují v jednotlivých zemědělských regionech? (1993) na Jaké znáte čínské zemědělské produkty 18

19 na našem trhu? (1994, 1995) Další změny se týkají textu ke grafu Indexy růstu společenského produktu v Číně, a to položených otázek: Jaké nepravidelnosti naleznete v růstu jednotlivých odvětví hospodářství? (1993) oproti Jak se liší vývoj hospodářství v Číně v poválečném období od Indie, Japonska, SSSR? (1994, 1995) Poslední poznámka se týká obrázku z tržiště, kdy se přídavné jméno primitivní (1993) změnilo na jednoduché (1994, 1995) Transkripce čínských zeměpisných názvů Důležitou poznámkou, která se vztahuje k mé analýze učebního textu, je, že v učebnici jsou použita zeměpisná vlastní jména v podobách, které uvádí Školní atlas světa: 1) Zeměpis světadílů (Bičík, 1993): Praha: Kartografie, 1989; 2) Regionální zeměpis I. (Bičík, 1994): Praha: Kartografie, 1993; 3) Regionální zeměpis I. (Bičík, 1995): 5. vydání, Praha: Kartografie, Tato učebnice se snaží o dodržení přepisu čínských zeměpisných jmen podle atlasu. Kde jsou použita exonyma, je u nich zpravidla uveden i přepis v pinyinu, např. Šanghaj/Shanghai, Kanton/Guangzhou. Občas se objeví překlep Xinjang místo Xinjiang. (1995, s. 26) Na straně 27 je špatně přepsána Žlutá řeka do pinyinu jako Huang-He, která se píše bez spojovníku. Další kritickou poznámku mám k přepisu menšinových národností v ČLR. Autoři uvádějí národnost Han, která je správně napsána v pynyinu, ale pak nedodržují tento přepis u ostatních národností jako Cuang, I, Mia[o], Pai, Tung aj. (1995, s. 27), který by měl vypadat takto: Zhuang, Yi, Miao, Bai, Dong atd. Další chybný přepis je u města Šigace (1995, s. 27), který neexistuje ani v české transkripci (Šikace, Žikace), ani v pinyinu (Xigazê). Dále mě překvapuje použití kolem ústí řek Chang Jiang a Perlové řeky (1995, s. 28), kdy autoři opět kombinují dva různé přepisy. Proč jednotně nepoužít buď kolem ústí Dlouhé a Perlové řeky, nebo kolem ústí Chang Jiang a Zhu Jiang, případně použít české vžité názvy a do závorky uvést jejich přepis do pinyinu. U mapy na straně 28 jsou znázorněná města uvedena v pinyinu kromě Pekingu (1995), který bych pro zachování jednotného stylu také převedla. Z textu je vidět snaha o dodržení transkripce v pinyinu, tak jak je podle přijatých norem uvedena ve školním atlase. V případě českých vžitých názvů se autoři snažili doplnit pinyin. Problém nastává u přepisu národnostních menšin, které v zeměpisném atlase uvedeny nejsou a které si autoři nezkontrolovali a kombinují je. 19

20 Komentář k obsahu V učebnici je uvedeno, že v prvním vydání (1993) text zachycuje stav ve světě k , v prvním vydání (1994) k a v druhém aktualizovaném vydání (1995) k Pozdější změny na politické mapě světa již nemohly být zachyceny. (1993, 1995, s. 3) V této edici je Asie a Čína rozebrána v pěti kapitolách na straně 22 až 31. Autoři se velmi podrobně zabývají různými vlivy na počet obyvatelstva v Asii (monzuny, hospodářská vyspělost) kapitola Monzunová Asie, počátky čínské civilizace, autonomními oblastmi Číny (Vnitřní Mongolsko, Tibet, Xinjiang) kapitola Východní Asie let nepřetržitého vývoje, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a zvláštními ekonomickými zónami kapitola Čína hospodářský gigant, a poslední kapitola Čína sociální protiklady nejlidnatější země se zabývá čínskou společností. Struktura a zvolená témata učebního textu určeného pro středoškoláky je vhodná. Otázky a úkoly se vztahují k probrané látce, mapy a grafy rozvíjejí výklad, fotografie text doplňují a oživují. Z této edice mám jako sinolog velmi rozporuplné pocity. Autoři zvolili pro studenty středních škol zajímavá témata ke studiu, ale jejich podání vyznívá pro Čínu jen negativně. Tato učebnice mi přijde velmi tendenční. Autoři nejsou schopni předložit žádné pozitivní argumenty pro dané téma, které existují. Proč by si studenti střední školy nemohli utvořit názor na danou problematiku, kterou by mohli posoudit z několika různých hledisek, a ne jen z jednostranných, z velké části negativních, podkladů, které jsou jim podsouvány. Fráze jako násilně počínšťováno (1995, s. 26), kontrolují počty dětí a nutí ženy k potratům (1995, s. 30), kampaň za jednodětné rodiny (1995, s. 30) a další formulace jsou zavádějící. Za další negativum považuji i množství překlepů a nesprávné uvedení údajů. 20

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej)

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) JV Asie -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) Příroda: -velké řeky monzunový režim (Iravadí, Mekong ) -tropické podnebí, místy vysokohorské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková Kód materiálu Název materiálu Severní Evropa přírodní poměry Datum 1. 4. 20111 Anotace Autor Jazyk Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s textem, mapami a vyhledáváním informací na webu. Podporuje

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE V didaktice je prostředek vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení výukových cílů. Rozlišují se dvě třídy: 1. Nemateriální didaktické prostředky jako

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Východní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s vynechávanými

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Střední Evropa. Přírodní podmínky

Střední Evropa. Přírodní podmínky Střední Evropa Přírodní podmínky Obr. 1 Severoněmecká nížina Středopolská nížina Česká vysočina Gerlachovský štít 2655 m Mt. Blanc 4807 m ALPY Velká uherská nížina Obr. 2 Bodamské j. Ženevské j. Balaton

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Březen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_12 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země projekt GML Brno Docens DUM č. 16 v sadě 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země Autor: Lukáš Plachý Datum: 18.06.2013 Ročník: 1C, 2AF, 2BF Anotace DUMu: Zemědělství: formy, vlastnictví, způsoby

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Mgr. Lenka Razáková Číslo vzdělávacího materiálů

Více

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly 60.TEST k ověření znalostí Světadíly - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE Jan Demel, 4.B Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova INDIE Obecná charakteristika Indický subkontinent, Jižní Asie Asi 1 210 000 000 obyvatel

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více