Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu"

Transkript

1 ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT Květná 15, Brno tel.: , fax: Vyřizuje: Mgr. Petr Šula Tel.: Č.j.: SZPI/AG945-2/2018 Datum: Uveřejněno na profilu zadavatele: Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu Česká republika Státní zemědělská a potravinářská inspekce jako zadavatel Vás tímto vyzývá k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem VZ 25/2018 Bezpečnostní přístupový systém Zakázka není zadávána dle zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel zvolil jako druh zadávacího řízení otevřenou výzvu uveřejněnou na profilu zadavatele. 1. Název a sídlo, zadavatele: Česká republika Státní zemědělská a potravinářská inspekce se sídlem Květná 15, Brno, za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI IČO: DIČ: CZ (neplátce DPH) 1

2 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž bezpečnostního přístupového systému pro účely zabezpečení perimetru serveroven a technických místností na inspektorátech SZPI. Systém umožní vstup do zabezpečeného perimetru pouze pověřeným osobám a sledování vstupu do zabezpečeného perimetru. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v Příloze č. 2 - Specifikace plnění, která je součástí této výzvy. Další informace potřebné pro zpracování nabídky, jsou obsažené v Příloze č. 5 Fotodokumentace dveří a rozměry zámků, která je součástí této výzvy. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procerement Vocabulary: Druh dodávek CPV kód Elektronický bezpečnostní zámek Čtecí zařízení pro magnetické karty Systém magnetických karet Předpokládána hodnota veřejné zakázky činí: Kč bez DPH Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy. 3. Doba plnění veřejné zakázky: Termín dodání předmětu plnění bude nejpozději 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. 4. Místa plnění: Ústřední inspektorát Brno (Květná 15, Brno) Inspektorát v Brně (Běhounská 10, Brno) Inspektorát v Praze (Za Opravnou 300/6, Praha) Inspektorát v Olomouc (Pavelkova 13, Olomouc) Inspektorát v Hradci Králové (Březhradská 182, Hradec Králové) Inspektorát v Ústí nad Labem (Masarykova 19/275, Ústí nad Labem) Inspektorát v Táboře (Purkyňova 2533, Tábor) Inspektorát v Plzni (Jiráskovo náměstí 8, Plzeň) 2

3 5. Prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávacích podmínek Zadavatel umožní všem účastníkům, kteří mají zájem na podání nabídky prohlídku místa plnění. Ta bude možná po předchozí domluvě, min. 2 pracovní dny předem, s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Petr Horák, tel.: , mob.: , Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost o vysvětlení musí být zadavateli být doručena nejpozději do 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení uveřejní na svém profilu zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti., včetně přesného znění žádosti bez identifikace účastníka požadujícího vysvětlení. 6. Kvalifikace Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základní ani profesní způsobilosti. Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal technickou kvalifikaci předložením seznamu minimálně 3 významných dodávek poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení, jejichž předmět byl obdobný předmětu plnění této veřejné zakázky. Předmětem obdobným předmětu této veřejné zakázky se rozumí dodávka systému zabezpečujících zařízení sloužící k omezení vstupu do zabezpečované místnosti. Zadavatel požaduje, aby hodnota každé referenční zakázky činila min ,- Kč bez DPH. Seznam významných zakázek účastník předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka, které bude obsahovat následující: o název referenční zakázky, o kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit o popis poskytovaného plnění, z něhož bude jasně vyplývat, že se jedná o zakázku obdobného plnění o termín a místo realizace poskytovaného plnění o hodnotu (cenu) realizované referenční zakázky Zadavatel účastníkům doporučuje, aby použili vzor čestného prohlášení seznamu významných zakázek, který tvoří přílohou č. 4 této výzvy. 7. Nabídková cena Účastník předloží ve své nabídce nabídkovou cenu za realizaci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude stanovena jako cena pevná, neměnná, nejvýše přípustná a musí v sobě zahrnovat veškeré náklady potřebné ke splnění této veřejné zakázky malého rozsahu. Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2 - Specifikace plnění. Nabídkovou cenu účastník předloží v členění: 3

4 - cena bez DPH - výše DPH v Kč - cena včetně DPH Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce. 8. Obchodní podmínky a Návrh smlouvy: Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 3 - Návrh smlouvy, která je součástí této výzvy (dále jen závazný vzor smlouvy). Zadavatel výslovně požaduje použití závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky uvedeného v této příloze. Účastníci jsou povinni doplnit závazný vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje. Účastníci nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno. V případě, že dodavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele dodatečné informace. Návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka. 9. Požadavky na způsob a obsah zpracování nabídky Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení. Nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu, vyplněnou specifikaci plnění a originál návrhu smlouvy s předmětem plnění dle předmětu této veřejné zakázky. Nabídka se bude skládat z těchto dokumentů o Krycí list nabídky (vzor příloha č. 1) o Specifikace plnění veřejné zakázky (vzor příloha č. 2) o Návrh smlouvy (vzor příloha č. 3) o Čestné prohlášení (vzor příloha č. 4) Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Nabídka, musí být vyhotovena v českém jazyce. Výjimkou jsou obecně známé odborné názvy a pojmy. Nabídka musí být zpracována v souladu s touto výzvou a jejími přílohami. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný účastník. Podaná nabídka se nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo: o vyzvat účastníka k objasnění nebo doplnění nabídky, 4

5 o na zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, o upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky malého rozsahu během trvání lhůty pro podání nabídek o předloženou nabídku odmítnout, o neuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá v souvislosti s účastí v předmětném výběrovém řízení, a neposkytnout tyto informace třetím osobám bez předchozího souhlasu zadavatele. S osobními údaji získanými v rámci tohoto výběrového řízení bude nakládáno v souladu s pravidly, která nastavuje nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem výběru vhodného dodavatele pro tuto veřejnou zakázku. Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dostupné na ) ve formě informačního listu. Účastníkovi nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 10. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil, že jediným kritériem ekonomické výhodnosti, podle kterého budou nabídky hodnoceny, je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH. Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky včetně DPH a podle její výše stanoví pořadí nabídek, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH bude označena za ekonomicky nejvýhodnější. V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek. 11. Lhůta a místo pro podání nabídky: Lhůta pro podání nabídky je do do 10:00 hodin. Podáním se rozumí doručení nabídky zadavateli. Nabídku lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Nabídky v listinné podobě lze doručit: osobně v pracovních dnech ve stanovené lhůtě pro podání nabídky na adresu zadavatele: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, Brno, v době od 8.00 do hod., v poslední den lhůty do 10:00 hodin. doporučeně poštou na adresu zadavatele: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, Brno (takto podaná nabídka musí být odeslána v dostatečném předstihu tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídky). Nabídky v elektronické podobě se doručují prostřednictvím Národního elektronického nástroje na adrese 5

6 Úplná nabídka, zpracovaná a předložená v souladu s požadavky zadavatele musí být zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídka doručená po uvedené lhůtě nebo jiným způsobem nebude předmětem hodnocení. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, označená: NEOTEVÍRAT: Nabídka VZ a označená názvem veřejné zakázky. Zároveň musí být opatřená adresou dodavatele. Otevírání nabídek v bude probíhat bez účasti veřejnosti. Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Přílohy: o Příloha č. 1 - Krycí list nabídky o Příloha č. 2 - Specifikace plnění o Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o Příloha č. 5 Fotodokumentace dveří a rozměry zámků Mgr. Jaroslav Stross Pověřen vedením Odboru kanceláře úřadu 6