Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah:"

Transkript

1 Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Personální zabezpečení činnosti d) Údaje o přijímacím řízení e) Výsledky vzdělávání žáků f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 Adresa školy: Velká 3, Hradec Králové www: sssoghk.cz právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové Datum zařazení školy do sítě škol , č.j / Kapacita školy a jejich součástí 1450 žáků Školská rada předseda: Mgr. Hana Kudelková učitelka školy členové : Ilona Špráchalová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Naděžda Pozlerová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Helena Holubičková matka Veroniky Holubičkové Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Romana Mencáková žákyně školy, obor kosmetička Vedení školy Ředitelka: PhDr. Helena Matyková Zástupci ředitelky pro praktické vyučování: Ing. Jaroslav Šrámek (statutární zástupce ředitelky školy) Ing. Vladimíra Baranová Zástupci ředitelky pro teoretické vyučování: Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Alena Kloučková Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Naděžda Veselková Vedoucí technického úseku: Josef Novotný Výchovný poradce: Ing. Blanka Ryplová, Ing. Helena Jirušková Metodik ICT: Ing. Věra Majzlanová, Vladimír Nodžák Koordinátor informačních a komunikačních technologií: Ing. V. Majzlanová, V. Nodžák Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Petra Čechová, Mgr. Ludmila Svítilová Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pultarová, Ing. Helena Jirušková Koordinátor školních vzdělávacích programů: Mgr. Alena Kloučková, Mgr. Stanislava Šůlová

3 Charakteristika školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1.července 2007 sloučením dvou hradeckých škol - SOU obchodního a SOU služeb. Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Obě původní školy mají dlouholetou tradici. První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19.století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech. V průběhu let škola prošla vývojem od kupecké školy k SOU obchodnímu, které vedle tradičního oboru vzdělání prodavač nabízelo vzdělání v oborech kuchař, číšník - servírka, obchodník. Novým oborem vycházejícím z potřeb 21.století je management obchodních firem a sportovních klubů. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání je možnost dvouletého denního studia v nástavbovém oboru podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30.letech 20.století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory: kosmetička, zahradník, obuvník, krejčí, fotograf. Zájemci z oboru kadeřník mohli své vzdělání rozšířit ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou v oboru vzdělání vlasová kosmetika. Po sloučení obou škol došlo k rozšíření nabídky oborů vzdělání o čtyřletý obor zahradnictví, který je zaměřen na projektování a úpravu zahrad. Změnou prošel i obor fotograf, který bude zakončen maturitní zkouškou. Teoretická výuka probíhá na třech budovách v Hradci Králové (Velká, Dlouhá, Truhlářská ulice), praktická výuka na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a Pardubicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání. Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru. Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží např. literární soutěže Hradecký škrabák, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolských sportovních soutěží, běhu Terryho Foxe a dalších. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance. Pro zájemce o studium, kteří jsou z větších vzdáleností, zprostředkovává škola ubytování v Domově mládeže. Škola pro své žáky zprostředkovává stravování. Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o Střední školu služeb ve Vizovicích a SOU Prešov. Výsledkem této spolupráce jsou např.

4 mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme. Součástí práce školy je i členství a aktivní zapojení do práce v profesních sdruženích - Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, která škole za dlouhodobou spolupráci udělila Zlatou medaili M.D. Rettigové, České barmanské asociaci, Asociaci číšníků České republiky, Asociaci kadeřníků a kosmetiček České republiky a Svazu učňovských zařízení. Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

5 b) Přehled oborů vzdělání Budova Velká Tříleté obory H/01 Kuchař - číšník - ŠVP Kuchař třída 1.C, třídní učitel Ing. František Ruprich H/01 Kuchař - číšník - ŠVP Číšník třída 1.E, třídní učitel Mgr. Alena Pekařová H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková H/001 Aranžér třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/001 Číšník, servírka třída 2.E, třídní učitelka Mgr. Ivana Vodičková třída 3.E, třídní učitel Mgr. Leoš Bílek H/001 Kuchař třída 2.C, třídní učitelka Bc. Jarmila Vohradníková třída 3.C, třídní učitelka Bc. Jarmila Vohradníková H/004 Prodavač-smíšené zboží třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/009 Prodavač-textil a oděvy třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/017 Prodavač-průmyslové zboží třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová

6 Čtyřleté obory L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management třída 1.M, třídní učitelka Ing. Jana Rašková M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP Sportovní management třída 1.A, třídní učitel Jaroslav Svoboda L/008 Obchodník třída 2.M, třídní učitelka Mgr. Ivana Šramarová třída 3.M, třídní učitelka Ing. Ludmila Vaňousová třída 4.M, třídní učetitelka Mgr. Hana Kudelková M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů třída 2.A, třídní učitelka Mgr. Jitka Pultarová třída 3.A, třídní učitelka Mgr. Petra Čechová Nástavbové studium L/524 Podnikání třída 1.N, třídní učitel Ing. Pavel Černý třída 1.P, třídní učitelka Mgr. Zdeněk Sítař třída 2.N, třídní učitelka Mgr. Renáta Málková třída 3.S, třídní učitelka Ing. Blanka Ryplová

7 Budova Dlouhá + Truhlářská H/01 Kadeřník třída KA 1A, třídní učitelka Mgr. Jaroslava Bomberová třída KA 1B, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 1C, třídní učitel Mgr. Vladimír Čeloud H/001 Kadeřník třída KA 2A, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 2B, třídní učitelka Radmila Dolanská třída KA 2C, třídní učitel Mgr. Zuzana Bařinková třída KA 3A, třídní učitelka Mgr. Lenka Kloučková třída KA 3B, třídní učitelka Helena Mikešová třída KA 3C, třídní učitelka Mgr. Eva Kovalčíková L/01 Kosmetické služby třída KO 1, třídní učitel Mgr. Leokratia Haňková L/004 Kosmetička třída KO 2, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata třída KO 3, třídní učitelka Mgr. Ludmila Svítilová třída KO 4, třídní učitelka Eva Štětinová L/01 Fotograf třída Ft 1, třídní učitelka Mgr. Hana Mervartová H/001 Fotograf třída FO 2, třídní učitelka Vladimír Nodžák třída FO 3, třídní učitelka Ing. Helena Jirušková L/502 Vlasová kosmetika (nást.) třída NA 2, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata H/01 Zahradník třída ZA 1, třídní učitelka Mgr. Zdeňka Cabrnochová H/001 Zahradník třída ZA 2, třídní učitelka Bc. Petra Svobodová třída ZA 3, třídní učitel Ing. Šárka Pechánková M/01 Zahradnictví třída ZV 1, třídní učitelka Ing. Šárka Pechánková

8 c) Personální zabezpečení činnosti pedagogičtí pracovníci - teoretické vyučování budova Velká Jméno Vyučovali předmětům Ing. Baranová Vladimíra zbožíznalství Mgr. Bílek Leoš matematika Mgr. Bomberová Jaroslava do informační a komunikační technologie Ing. Bujárková Jaroslava ekonomické předměty Mgr. Čechová Petra tělesná výchova, přírodovědné předměty Ing. Černý Pavel fyzika, inf. a komunikační technologie Mgr. Drahovzalová Pavla občanská nauka, dějepis, zeměpis Dr. Hodný Luboš, PhD. dějepis Ing. Jitka Janušová ekonomické předměty, učební praxe Mgr. Kloučková Alena odborné gastronomické předměty Mgr. Kudelková Hana cizí jazyky Ing. Majzlanová Věra informační a komunikační technologie Mgr. Málková Renáta český jazyk, německý jazyk Mgr. Maťátková Lenka matematika, odborné předměty aranžérů Mgr. Matouš Josef odborné předměty prodavačů a obchodníků PhDr. Matyková Helena ekonomické předměty, psychologie Ing. Nováková Marie ekonomické předměty Mgr. Pekařová Alena český jazyk, dějepis Mgr. Plhák Michal tělesná výchova, občanská nauka Mgr. Plšková Martina anglický jazyk Mgr. Pultarová Jitka anglický jazyk Ing. Rašková Jana ekonomické předměty Ing. Ruprich František matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Ryplová Blanka ekonomické předměty Mgr. Sítař Zdeněk anglický jazyk Srbová Soňa odborné předměty aranžérů Stříteský Pavel do anglický jazyk Svoboda Jaroslav do tělesná výchova Mgr. Šramarová Ivana český jazyk Ing. Vaňousová Ludmila zbožíznalství, potraviny a výživa Mgr. Vašata Tomáš do tělesná výchova Mgr. Vejborná Marcela cizí jazyky Mgr. Veselý Michal do tělesná výchova Mgr. Vlček Adam přírodovědné předměty Mgr. Vodičková Ivana ekonomické předměty Bc. Vohradníková Jarmila odborné gastronomické předměty

9 budova Dlouhá + Truhlářská Ing. Jaroslav Šrámek Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Zuzana Bařinková Mgr. Jaroslava Bomberová Ing. Jaroslava Bujárková Mgr. Zdeňka Cabrnochová Mgr. Vladimír Čeloud Radmila Dolanská Mgr. Leokratia Haňková Ing. Helena Jirušková Mgr. Eva Kovalčíková Mgr. Lenka Kloučková Mgr. Hana Mervartová Mgr.Evžena Michálková Helena Mikešová Vladimír Nodžák Ing. Šárka Pechánková Ing. Hana Petrová Mgr. Jana Podlipná Mgr. Iva Raudová Mgr. Ludmila Svítilová Bc. Petra Svobodová Lucie Syrová Eva Štětinová Mgr. Jitka Teichmanová Mgr. Tomáš Vašata Mgr. Jitka Zahálková odborné předměty - zahradník německý jazyk, zeměpis anglický jazyk informační a komunikační tech., matematika ekonomické předměty tělesná výchova občanská nauka český jazyk a lit. výtvarná výchova anglický jazyk německý jazyka odborné před. - kosmetička, psychologie psychologie, odborné před.- fotograf odborné předměty - kadeřník matematika, informační a komunikační tech. německý jazyk, výtvarná výchova český jazyk a literatura, německý jazyk odborné předměty - kadeřník informační a komunikační technologie odborné předměty zahradník, zahradnictví odborné předměty zahradník, zahradnictví odborné předměty - kadeřník, dějepis anglický jazyk chemie, environmentální výchova český jazyk a literatura odborné před. fotograf odborné před. - kosmetička, občanská nauka anglický jazyk tělesná výchova, občanská nauka matematika

10 pedagogičtí pracovníci - praktické vyučování budova Velká Jméno Obor Klementová Marie prodavač Hynková Eva prodavač Lelková Ludmila prodavač Kafková Marta prodavač Vejslavová Liběna aranžér Dvořáková Ludmila vedoucí učitel gastronomických oborů Hejzlarová Iva číšník Housková Helena kuchař Kliková Vladislava kuchař Kundrtová Lenka kuchař, číšník Müllerová Alexandra číšník Truncová Magdalena kuchař, číšník Vávra Václav kuchař budova Dlouhá + Truhlářská Mrázová Jana Boháčová Eva Merklová Věra Klecová Lenka Šedivá Božena Mudruňková Alena Pešková Hana Kostková Štěpánka Pacáková Jaroslava Foglová Anna Skutilová Růžena Matuchová Monika Jelínková Soňa Hudáková Gabriela Zemanová Jitka Koudelková Jitka Nováková Jitka Hamplová Šárka Třasáková Drahoslava Nesvačinová Jana Janáčková Ludmila Bortlíková Lenka Skrovná Eva Tomanová Jaroslava Večeřová Lenka Syrová Lucie Tomas Jiří kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice fotograf fotograf fotograf fotograf

11 nepedagogičtí pracovníci pro celou školu Tomášková D., DiS Novotná P. Poláková M. Paděrová L. Kulička F. Částka Z. Černý V. Šebera Z. budova Velká Jméno Černý Vladimír Kindl Randová Olga Svobodová Iva Šmákalová Blanka personalistka materiálová účetní hlavní účetní mzdová účetní údržbář technik údržbář údržbář Pracovní zařazení do školník od školník uklizečka uklizečka sekretářka budova Dlouhá + Truhlářská Jaroslava Ferbasová Miroslava Vašatová Břetislav Vašata Hana Obešlová Jana Krbová Anna Hudečková Radoslava Lišková Hana Vašatová Olga Válková Marie Kubíková Veronika Melzerová Ludmila Vavřinková Darina Matalová Tomáš Vašata asistentka uklizečka uklizeč uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizeč

12 d) Údaje o přijímacím řízení (stav k ) Obor vzdělávání Počet přihl. v 1.kole Po I. kole odevzdalo ZL Počet přihlášek celkem Celkem přijato žáků H/01 Kuchař číšník ŠVP kuchař, ŠVP číšník H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje H/01 Aranžér ŠVP Aranžér L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management M/01 Hotelnictví ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch L/51 Podnikání ŠVP Podnikání H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetička L/01 Fotograf ŠVP Fotograf H/01 Zahradník ŠVP Zahradník M/01 Zahradnictví ŠVP Zahradnictví celkem

13 e) Výsledky vzdělávání žáků Absolventi školy: k závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet absolventů H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm.zb H/009 Prodavač-tex.a od H/017 Prodavač-pr.zb H/001 Aranžér H/001 Kadeřník H/001 Fotograf H/001 Zahradník 12 maturitní zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru L/524 Obchodník L/004 Kosmetička L/524 Podnikání L/524 Podnikání - DS L/ 502 Vlasová kosmetika 24

14 Přehled prospěchu a zameškaných hodin na konci školního roku Budova Velká, k roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I II ,2 III IV ,3 celkem ,6 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462, k roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I ,462 4,246 II ,760 0,702 III ,148 0,281 IV ,391 0 celkem ,690 1,307

15 Počty žáků Budova Velká, k obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata I Číšník II III celkem I Kuchař II III celkem I II III Sportovní management (management obch. firem a sp. klubů) celkem Obchodní management (obchodník) I II III IV celkem I II III. DS Podnikání celkem I Asistent prodeje celkem II Prodavač prům. Prodavač smíš. zb. Prodavač - textil Aranžér III celkem II III celkem II III celkem II III celkem SOUČET:

16 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata Kadeřník I II III celkem Kosmetické služby I Kosmetička II III IV celkem Fotograf/ 4letý I celkem Fotograf/3letý I II III celkem Zahradník I II III celkem Vlasová kosmetika I II celkem Zahradnictví I celkem SOUČET:

17 Žáci přijatí v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol, přijetí do vyššího ročníku, event. další kola přijímacího řízení) Budova Velká roč. 2009/ /9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I II III IV celkem Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2007/ / /2010 I II III IV celkem Budova Velká roč. 2009/10 I. 18 II. 7 III. 2 IV. 0 celkem 27 Žáci opakující ročník

18 Podmíněná vyloučení ze studia Budova Velká roč. 2009/ /9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I * II III IV celkem *z toho 1 nástavbové studium Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2009/ / / /2007 I II III IV celkem Uplatnění absolventů školy po ukončení studia 2010 Počet Stud. Obor mimo ÚP jiné Podnikání- denní Obchodník Aranžér Prodavač * Kuchař Číšník Celkem * MD

19 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů budova Velká Prevence sociálně patologických jevů I.r. II.r. III.r. Celkem IV. Kouření reálná zjištění podezření Alkohol reálná zjištění podezření Měkké drogy reálná zjištění podezření Tvrdé drogy reálná zjištění podezření Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování nepodložená podezření Záškoláctví* do 10 neomluvených hodin 67/90 54/85 84/110 9/8 214/293 nad 10 neomluvených hodin 471/ / /197 0/0 1434/2282 Kriminalita Násilné povahy (činy označované jako Majetkové povahy trestné) Pod vlivem návykové látky Týrané dítě reálná zjištění podezření Zneužívané dítě reálná zjištění podezření Zanedbané dítě reálná zjištění podezření Gamblerství reálná zjištění podezření Jiné reálná zjištění podezření * před lomítkem I. pololetí, za lomítkem II. pololetí

20 budova Dlouhá, Truhlářská Prevence rizikového chování Primární prevence je zaměřena na předcházení rizikového chování žáků, jeho rozpoznání a zajištění včasné intervence. K rizikovým jevům v současnosti patří především : - užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin) - záškoláctví - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování - rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus - kriminalita a delikvence - virtuální drogy ( počítače, televize) Pozornost je nutné věnovat včasnému rozpoznání těchto jevů : - domácí násilí - týrání a zneužívání dětí - ohrožování mravní výchovy dítěte - poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sebepoškozování V rámci prevence byly zajištěny následující činnosti a současně v průběhu celého školního roku 2009/2010 byla snaha vytvářet, rozvíjet a podporovat následující oblasti : 1) odborné vzdělávání školního metodika prevence 2) učitelé průběžně sledují situaci ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých (dotazníkové akce s jejich vyhodnocením) 3) učitelé posilují a vytvářejí podmínky pro zapojování všech žáků do aktivit třídy a školy (lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze) 4) podporovat zájmové aktivity žáků 5) uplatňovat osobní příklad učitelů 6) seznamovat žáky s krizovým plánem školy, opakovaně se školním řádem a výchovnými opatřeními 7) informace třídním učitelům letáky, brožury k tématům z těchto oblastí 8) účast žáků na veřejných sbírkách (rozvoj sociálního cítění u žáků) - projekt Šance - Sbírka fondu Sidus pomoc dětskému onkologickému oddělení Praha Motol - Den proti rakovině Květinový den 9) další aktivity : - sportovní hry - sebeobrana s Městskou policií - besedy s Městskou policií (domácí násilí, právní vědomí, ) - přednáška o výchově ke zdraví pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob - zážitkový kurz třídy Ft1 pořádaný Střediskem volného času Trutnov 10) byl kladen důraz na spolupráci s rodiči, a to prostřednictvím rodičovských schůzek a konzultačních hodin. Ve školním roce nebyl žádný případ s řešením rizikového chování žáků ve škole ani při mimoškolních akcí.

21 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Doplnění kvalifikace 1 Rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ 0 Rozšiřující studium dalšího předmětu 2 Jazyková škola anglický jazyk 2 Brána jazyků anglický jazyk 2 Maturitní zkouška - zadavatel zadavatel PUP ŠMK Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk 1 Výchovné poradenství II. 1 Tvorba prezentací v Power Pointu 26 Pokročilejší práce PC 2 Digitální fotografie 1 Výjezd metodiků prevence 1 Inovace ve výuce 1 Workshop CBA 2 Lektorské dovednosti 26

22 h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Budova Velká ocenění školy sportovní soutěže: I. místo Školní futsalová liga (I. kolo. II. kolo) Kantor futsal cup chlapci, , Ústí nad Labem II. místo Semifinále divize školní futsalové ligy, Krajské kolo minikopaná dívek, Lázně Bělohrad III. místo Turnaj školních týmů ve florbalu, Hokejbal okresní kolo chlapci soutěže odborností Gastro Hradec 2010 bronzová medaile Ondřej Dostál, David Kubeček školní MINIGASTRO zlatý diplom Barbora Vlachá, 2.C stříbrný diplom Martin Dostál, 1.D bronzový diplom Ondřej Dostál, 3.C ostatní soutěže II. místo Ivan Kocek, 1.E, 28. ročník regionální matematické soutěže pro žáky SOŠ pořádané MŠMT a Jednotou českých matematiků, kategorie U1, 16. března 2010 Holice prezentace školy na veřejnosti Vánoční výzdoba hotelu Černigov aranžéři Poklad na Stříbrném rybníku, spolupořadatelé akce pro předškolní děti, Organizace soutěží - Fotbalový turnaj středních škol - Gastrohradec 2010 (spoluorganizace) další aktivity Kulturní akce - Evropský den jazyků (26.září 2009) - Vánoční zpívání 18. a 22. prosince Filmové představení v kině Cinestar 28.ledna 2010, film Jánošík - Maturitní ples 26. února Návštěva přenosu z Metropolitní opery Lazebník sevilský Školní soutěže - Psaní na stroji - Prodavač 2010 Olympiády - matematická školní kolo 21. ledna 2010 Besedy Holocaust , 1.A + 1.P

23 Charitativní aktivity žáků - Veřejná sbírka ARCHA MODLETÍN (komunitní centrum pro lidi s mentálním postižením pořádané občanským sdružením Benediktus), 10. prosince Květinový den 16. května Adopce rosničky pruhované v ZOO Dvůr Králové nad Labem od do Zájmová aktivity žáků Školní sportovní klub Mgr. Petra Čechová Počítačová učebna přístupná žákům ve středu odpoledne Ing. Věra Majzlanová Barmanský kroužek Mgr. Alena Kloučková Úpravy, rekonstrukce školy Budování bufetu školy školní restaurace Sportovní akce Lyžařský výcvik Rakousko Vodácko cyklistický kurz Rakousko Turistický kurz Slovensko, Vysoké Tatry Sportovní dny červen 2010 Lanové centrun, lezecká stěna průběžně ve školním roce Práce na vzdělávacích dokumentech školy Tvorba ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch Podnikání Aranžér Enviro výchova žáků - návštěva hvězdárny Země a její sousedé duben enviro dny červen Hrajeme si hlavou (projekt UHK) červen Školní projekt Voda červen Zapojení do programu MŠMT Recyklohraní (třídění a recyklace odpadů) - celoročně Příprava obyvatelstva na mimořádné situace červen 2010, evakuace školy 2 dny Prohloubení kompetencí žáků projekty Gastronomie Britských ostrovů gastronomické obory II.r. - červen Podnikání v papírenství dříve a nyní obor obchodník - červen Exkurze Salima Muzeum řemesel Lysá nad Labem Královská cesta Výstava Jan Kaplický Vlastní cestou Dřevařské závody Státní vědecká knihovna Hradec Králové IKEA

24 Budova Dlouhá, Truhlářská Soutěže oborů vzdělání: kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník ve školním roce 2009/2010 Kadeřník školní kolo 22.ledna 2010 V Lipkách, Hradec Králové Téma 1. Businessman Soutěžících : 7 1. Meliš Petr Ka 3 C středisko Li Kubíková Miroslava Ka 2 A středisko Pa Stejskal Petr Ka 2 A středisko Li Téma 2. Dovolená na Havaji Soutěžících : 8 1. Fermanová Žaneta Ka 3 C středisko Li 2. Tycová Michaela Ka 3 A středisko Pa 3. Brandejsová Markéta Ka 3 B středisko Pa Téma 3. Účesy 30. let Soutěžících : 3 1. Josková Kristýna Ka 3 C středisko Vě 2. Zárubová Vlasta Ka 3 A středisko Li 3. Marešová Veronika Ka 3 A středisko Li Lanškroun Kalibr Cup února 2010 Téma : Účesy 30. léta dámská kategorie Soutěžících : Josková Kristýna Ka 3 C středisko Vě. 28. Zárubová Vlasta Ka 3 A středisko Li Brno Harmonie března 2010 Téma : dámská kategorie Dovolená na Havaji pánská kategorie Businessman Soutěžících : Dámská kategorie 36 Pánská kategorie Fermanová Žaneta dámská kategorie středisko Li 17. Meliš Petr pánská kategorie středisko Li

25 Kosmetička školní kolo soutěže v líčení a nail-artu 21.prosince.2009 Téma : 1 Hvězda 30. let Soutěžících : Halamová Adéla Šmejdířová Veronika 2. Schejbalová Petra Téma : 2 Paví říše Soutěžících : 9 1. Schejbalová Petra 2. Bukačová Ilona 3. Vohnoutová Eliška Téma : 1 Nail art - Carmen Soutěžících : 8 1. Mráziková Monika 2. Moravcová Jana 3. Janovská Kristýna Téma : 2 Nail art léta Soutěžících : 7 1. Kőnigová Hana 2. Mencáková Romana 3. Reiprichová Nikoletta Lanškroun Kalibr Cup února 2010 Téma : make-up Hvězda 30. let Soutěžících : Šmejdířová Veronika 7. Halamová Adéla Téma:nail- art 30. léta Soutěžících : Kőnigová Hana 17. Moravcová Jana Soutěžící Šmejdířová Veronika a Halamová Adéla z Kalibr Cupu 2010 si zajistily postup na Juniorský pohár pražského výstaviště. Ve finále make-up Hvězda 30. let obsadily 5. místo Šmejdířová Veronika a 6. místo Halamová Adéla.

26 Brno Harmonie ledna 2010 Téma : nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : Mráziková Monika Brno Harmonie února 2010 Soutěžících : Šanovcová Klára Fotograf Cesofoto Jihlava 2010 Téma : 1. ročník Fotogram čb Soutěžících : Jelínková Petra Téma : 1. a 3. ročník Podívej se kolem sebe digi barva Soutěžících : Patka Jaromír 3. Nožička Jan 4. Nožička Jan 5. Patka Jaromír 9. Sidorová Edita Téma : 1.a 3. ročník- Autoportrét digi barva Soutěžících : Nožička Jan 14. Oščiatková Litida 20. Kňourková Veronika Téma : 2.a 3. ročník Surrealismus digi barva Soutěžících : Pokštefl Jan 5. Pokštefl Jan 7. Sidorová Edita 11.Fridrichová Květa 17. Rudolfová Pavlína Fotograf Mezinárodní fotografická soutěž Vizovice ( Prešov Slovensko, Tarnów Polsko, Vizovice, Hradec Králové, ) Téma : 1. ročník Fotogram Soutěžících : 9 4. Michlová Veronika 6. Tonová Klára 7. Matluš Jakub

27 Téma : 1. ročník Volné téma Soutěžících : Nožička Jan 4. Nožička Jan 8. Kratochvílová Monika Téma : 2. ročník Autoportrét Soutěžících : 9 1. Konvalinka Michal 3. Cvrčková Veronika 9. Ježková Veronika Téma : 2. ročník Experiment Soutěžících : 9 1. Burket Jan 4. Štěrbová Aneta 7. Burket Jan Téma : 3. ročník Ekologie Soutěžících : 9 1. Vinklerová Šárka 3. Poláková Gabriela 6. Pokštefl Jan Téma : 3. ročník Snímek v pohybu Soutěžících : Forbelská Denisa 4. Kolková Lucie 5. Poláková Gabriela Celkové umístění škol : 1. místo Hradec Králové 16 bodů 2. místo Vizovice 13 bodů 3. místo Prešov 7 bodů 4. místo Tarnów 0 bodů Velkým úspěchem skončilo umístění našeho žáka v celostátní soutěži po internetu FotoAparát.cz ( IV. ročník Olympus FotoAkademie ) Jana Nožičky v kategorii středních škol Dveře,Dvířka, kde se umístil na 3. místě z 2500 účastníků. Časopis FotoVideo vyhlásil na kalendářní rok 2010 soutěž Fotograf roku 2009-Junior, kde v průběžném pořadí je naše škola na 3. místě a žák Nožička Jan obsadil v pátém kole Architektura a památky 2. místo.

28 prezentace školy na veřejnosti Prezentační výstavy : Náchod : Trutnov : Kolín : Jičín : Nový Bydžov, ZŠ Karlova : Pardubice : Černilov, ZŠ : Nový Bydžov, ZŠ Klicperova : Hradec Králové, Aldis : Hořice, ZŠ Daliborka : Chlumec n. Cidlinou, ZŠ : Týniště n. Orlicí, ZŠ : Libčany, ZŠ Dny otevřených dveří : pracoviště teoretické výuky a odborného výcviku : pracoviště teoretické výuky a odborného výcviku Exhibiční vystoupení žáků školy na Akademii partnerské Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Městské hudební síni kulturní akce - Divadelní představení Maškaráda, 12.listopadu 2009 : zájemci z řad žáků, večerní představení - Divadelní přestavení Revizor, 22.prosince 2009 : žáci oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník, zahradnictví - Divadelní představení Princ a chuďas, : žáci oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník, zahradnictví - Filmové představení Podivuhodný život Benjamina Buttona, : žáci oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník, zahradnictví - Maturitní ples, 26.února 2010 sportovní akce - Lyžařský výcvik ( ) : žáci 1.-3.ročníků oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradnictví - Turnaj v korfbalu ( 6.května 2010 ) : školní kolo tříd budovy Dlouhá Environmentální kurz ( června 2010) : žáci 1.ročníků oborů vzdělání kosmetička, zahradnictví - Sportovně turistický kurz ( června 2010) : žáci 2.-3.ročníků oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 www: sssoghk.cz e-mail: sekretariat@sssoghk.cz adresa: Velká 3, 503 41 Hradec Králové právní forma: příspěvková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Volanovská 243, 54101 Trutnov Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Východiska programu 2. Legislativní rámec 3. Charakteristika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace Jana Palacha 711/2, 434 01 Most Identifikátor školy: 600 011

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více