Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah:"

Transkript

1 Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Personální zabezpečení činnosti d) Údaje o přijímacím řízení e) Výsledky vzdělávání žáků f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 Adresa školy: Velká 3, Hradec Králové www: sssoghk.cz právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové Datum zařazení školy do sítě škol , č.j / Kapacita školy a jejich součástí 1450 žáků Školská rada předseda: Mgr. Hana Kudelková učitelka školy členové : Ilona Špráchalová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Naděžda Pozlerová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Helena Holubičková matka Veroniky Holubičkové Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Romana Mencáková žákyně školy, obor kosmetička Vedení školy Ředitelka: PhDr. Helena Matyková Zástupci ředitelky pro praktické vyučování: Ing. Jaroslav Šrámek (statutární zástupce ředitelky školy) Ing. Vladimíra Baranová Zástupci ředitelky pro teoretické vyučování: Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Alena Kloučková Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Naděžda Veselková Vedoucí technického úseku: Josef Novotný Výchovný poradce: Ing. Blanka Ryplová, Ing. Helena Jirušková Metodik ICT: Ing. Věra Majzlanová, Vladimír Nodžák Koordinátor informačních a komunikačních technologií: Ing. V. Majzlanová, V. Nodžák Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Petra Čechová, Mgr. Ludmila Svítilová Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pultarová, Ing. Helena Jirušková Koordinátor školních vzdělávacích programů: Mgr. Alena Kloučková, Mgr. Stanislava Šůlová

3 Charakteristika školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1.července 2007 sloučením dvou hradeckých škol - SOU obchodního a SOU služeb. Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Obě původní školy mají dlouholetou tradici. První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19.století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech. V průběhu let škola prošla vývojem od kupecké školy k SOU obchodnímu, které vedle tradičního oboru vzdělání prodavač nabízelo vzdělání v oborech kuchař, číšník - servírka, obchodník. Novým oborem vycházejícím z potřeb 21.století je management obchodních firem a sportovních klubů. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání je možnost dvouletého denního studia v nástavbovém oboru podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30.letech 20.století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory: kosmetička, zahradník, obuvník, krejčí, fotograf. Zájemci z oboru kadeřník mohli své vzdělání rozšířit ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou v oboru vzdělání vlasová kosmetika. Po sloučení obou škol došlo k rozšíření nabídky oborů vzdělání o čtyřletý obor zahradnictví, který je zaměřen na projektování a úpravu zahrad. Změnou prošel i obor fotograf, který bude zakončen maturitní zkouškou. Teoretická výuka probíhá na třech budovách v Hradci Králové (Velká, Dlouhá, Truhlářská ulice), praktická výuka na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a Pardubicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání. Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru. Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží např. literární soutěže Hradecký škrabák, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolských sportovních soutěží, běhu Terryho Foxe a dalších. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance. Pro zájemce o studium, kteří jsou z větších vzdáleností, zprostředkovává škola ubytování v Domově mládeže. Škola pro své žáky zprostředkovává stravování. Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o Střední školu služeb ve Vizovicích a SOU Prešov. Výsledkem této spolupráce jsou např.

4 mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme. Součástí práce školy je i členství a aktivní zapojení do práce v profesních sdruženích - Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, která škole za dlouhodobou spolupráci udělila Zlatou medaili M.D. Rettigové, České barmanské asociaci, Asociaci číšníků České republiky, Asociaci kadeřníků a kosmetiček České republiky a Svazu učňovských zařízení. Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

5 b) Přehled oborů vzdělání Budova Velká Tříleté obory H/01 Kuchař - číšník - ŠVP Kuchař třída 1.C, třídní učitel Ing. František Ruprich H/01 Kuchař - číšník - ŠVP Číšník třída 1.E, třídní učitel Mgr. Alena Pekařová H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková H/001 Aranžér třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/001 Číšník, servírka třída 2.E, třídní učitelka Mgr. Ivana Vodičková třída 3.E, třídní učitel Mgr. Leoš Bílek H/001 Kuchař třída 2.C, třídní učitelka Bc. Jarmila Vohradníková třída 3.C, třídní učitelka Bc. Jarmila Vohradníková H/004 Prodavač-smíšené zboží třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/009 Prodavač-textil a oděvy třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/017 Prodavač-průmyslové zboží třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Maťátková třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová

6 Čtyřleté obory L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management třída 1.M, třídní učitelka Ing. Jana Rašková M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP Sportovní management třída 1.A, třídní učitel Jaroslav Svoboda L/008 Obchodník třída 2.M, třídní učitelka Mgr. Ivana Šramarová třída 3.M, třídní učitelka Ing. Ludmila Vaňousová třída 4.M, třídní učetitelka Mgr. Hana Kudelková M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů třída 2.A, třídní učitelka Mgr. Jitka Pultarová třída 3.A, třídní učitelka Mgr. Petra Čechová Nástavbové studium L/524 Podnikání třída 1.N, třídní učitel Ing. Pavel Černý třída 1.P, třídní učitelka Mgr. Zdeněk Sítař třída 2.N, třídní učitelka Mgr. Renáta Málková třída 3.S, třídní učitelka Ing. Blanka Ryplová

7 Budova Dlouhá + Truhlářská H/01 Kadeřník třída KA 1A, třídní učitelka Mgr. Jaroslava Bomberová třída KA 1B, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 1C, třídní učitel Mgr. Vladimír Čeloud H/001 Kadeřník třída KA 2A, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 2B, třídní učitelka Radmila Dolanská třída KA 2C, třídní učitel Mgr. Zuzana Bařinková třída KA 3A, třídní učitelka Mgr. Lenka Kloučková třída KA 3B, třídní učitelka Helena Mikešová třída KA 3C, třídní učitelka Mgr. Eva Kovalčíková L/01 Kosmetické služby třída KO 1, třídní učitel Mgr. Leokratia Haňková L/004 Kosmetička třída KO 2, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata třída KO 3, třídní učitelka Mgr. Ludmila Svítilová třída KO 4, třídní učitelka Eva Štětinová L/01 Fotograf třída Ft 1, třídní učitelka Mgr. Hana Mervartová H/001 Fotograf třída FO 2, třídní učitelka Vladimír Nodžák třída FO 3, třídní učitelka Ing. Helena Jirušková L/502 Vlasová kosmetika (nást.) třída NA 2, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata H/01 Zahradník třída ZA 1, třídní učitelka Mgr. Zdeňka Cabrnochová H/001 Zahradník třída ZA 2, třídní učitelka Bc. Petra Svobodová třída ZA 3, třídní učitel Ing. Šárka Pechánková M/01 Zahradnictví třída ZV 1, třídní učitelka Ing. Šárka Pechánková

8 c) Personální zabezpečení činnosti pedagogičtí pracovníci - teoretické vyučování budova Velká Jméno Vyučovali předmětům Ing. Baranová Vladimíra zbožíznalství Mgr. Bílek Leoš matematika Mgr. Bomberová Jaroslava do informační a komunikační technologie Ing. Bujárková Jaroslava ekonomické předměty Mgr. Čechová Petra tělesná výchova, přírodovědné předměty Ing. Černý Pavel fyzika, inf. a komunikační technologie Mgr. Drahovzalová Pavla občanská nauka, dějepis, zeměpis Dr. Hodný Luboš, PhD. dějepis Ing. Jitka Janušová ekonomické předměty, učební praxe Mgr. Kloučková Alena odborné gastronomické předměty Mgr. Kudelková Hana cizí jazyky Ing. Majzlanová Věra informační a komunikační technologie Mgr. Málková Renáta český jazyk, německý jazyk Mgr. Maťátková Lenka matematika, odborné předměty aranžérů Mgr. Matouš Josef odborné předměty prodavačů a obchodníků PhDr. Matyková Helena ekonomické předměty, psychologie Ing. Nováková Marie ekonomické předměty Mgr. Pekařová Alena český jazyk, dějepis Mgr. Plhák Michal tělesná výchova, občanská nauka Mgr. Plšková Martina anglický jazyk Mgr. Pultarová Jitka anglický jazyk Ing. Rašková Jana ekonomické předměty Ing. Ruprich František matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Ryplová Blanka ekonomické předměty Mgr. Sítař Zdeněk anglický jazyk Srbová Soňa odborné předměty aranžérů Stříteský Pavel do anglický jazyk Svoboda Jaroslav do tělesná výchova Mgr. Šramarová Ivana český jazyk Ing. Vaňousová Ludmila zbožíznalství, potraviny a výživa Mgr. Vašata Tomáš do tělesná výchova Mgr. Vejborná Marcela cizí jazyky Mgr. Veselý Michal do tělesná výchova Mgr. Vlček Adam přírodovědné předměty Mgr. Vodičková Ivana ekonomické předměty Bc. Vohradníková Jarmila odborné gastronomické předměty

9 budova Dlouhá + Truhlářská Ing. Jaroslav Šrámek Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Zuzana Bařinková Mgr. Jaroslava Bomberová Ing. Jaroslava Bujárková Mgr. Zdeňka Cabrnochová Mgr. Vladimír Čeloud Radmila Dolanská Mgr. Leokratia Haňková Ing. Helena Jirušková Mgr. Eva Kovalčíková Mgr. Lenka Kloučková Mgr. Hana Mervartová Mgr.Evžena Michálková Helena Mikešová Vladimír Nodžák Ing. Šárka Pechánková Ing. Hana Petrová Mgr. Jana Podlipná Mgr. Iva Raudová Mgr. Ludmila Svítilová Bc. Petra Svobodová Lucie Syrová Eva Štětinová Mgr. Jitka Teichmanová Mgr. Tomáš Vašata Mgr. Jitka Zahálková odborné předměty - zahradník německý jazyk, zeměpis anglický jazyk informační a komunikační tech., matematika ekonomické předměty tělesná výchova občanská nauka český jazyk a lit. výtvarná výchova anglický jazyk německý jazyka odborné před. - kosmetička, psychologie psychologie, odborné před.- fotograf odborné předměty - kadeřník matematika, informační a komunikační tech. německý jazyk, výtvarná výchova český jazyk a literatura, německý jazyk odborné předměty - kadeřník informační a komunikační technologie odborné předměty zahradník, zahradnictví odborné předměty zahradník, zahradnictví odborné předměty - kadeřník, dějepis anglický jazyk chemie, environmentální výchova český jazyk a literatura odborné před. fotograf odborné před. - kosmetička, občanská nauka anglický jazyk tělesná výchova, občanská nauka matematika

10 pedagogičtí pracovníci - praktické vyučování budova Velká Jméno Obor Klementová Marie prodavač Hynková Eva prodavač Lelková Ludmila prodavač Kafková Marta prodavač Vejslavová Liběna aranžér Dvořáková Ludmila vedoucí učitel gastronomických oborů Hejzlarová Iva číšník Housková Helena kuchař Kliková Vladislava kuchař Kundrtová Lenka kuchař, číšník Müllerová Alexandra číšník Truncová Magdalena kuchař, číšník Vávra Václav kuchař budova Dlouhá + Truhlářská Mrázová Jana Boháčová Eva Merklová Věra Klecová Lenka Šedivá Božena Mudruňková Alena Pešková Hana Kostková Štěpánka Pacáková Jaroslava Foglová Anna Skutilová Růžena Matuchová Monika Jelínková Soňa Hudáková Gabriela Zemanová Jitka Koudelková Jitka Nováková Jitka Hamplová Šárka Třasáková Drahoslava Nesvačinová Jana Janáčková Ludmila Bortlíková Lenka Skrovná Eva Tomanová Jaroslava Večeřová Lenka Syrová Lucie Tomas Jiří kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice fotograf fotograf fotograf fotograf

11 nepedagogičtí pracovníci pro celou školu Tomášková D., DiS Novotná P. Poláková M. Paděrová L. Kulička F. Částka Z. Černý V. Šebera Z. budova Velká Jméno Černý Vladimír Kindl Randová Olga Svobodová Iva Šmákalová Blanka personalistka materiálová účetní hlavní účetní mzdová účetní údržbář technik údržbář údržbář Pracovní zařazení do školník od školník uklizečka uklizečka sekretářka budova Dlouhá + Truhlářská Jaroslava Ferbasová Miroslava Vašatová Břetislav Vašata Hana Obešlová Jana Krbová Anna Hudečková Radoslava Lišková Hana Vašatová Olga Válková Marie Kubíková Veronika Melzerová Ludmila Vavřinková Darina Matalová Tomáš Vašata asistentka uklizečka uklizeč uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizeč

12 d) Údaje o přijímacím řízení (stav k ) Obor vzdělávání Počet přihl. v 1.kole Po I. kole odevzdalo ZL Počet přihlášek celkem Celkem přijato žáků H/01 Kuchař číšník ŠVP kuchař, ŠVP číšník H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje H/01 Aranžér ŠVP Aranžér L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management M/01 Hotelnictví ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch L/51 Podnikání ŠVP Podnikání H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetička L/01 Fotograf ŠVP Fotograf H/01 Zahradník ŠVP Zahradník M/01 Zahradnictví ŠVP Zahradnictví celkem

13 e) Výsledky vzdělávání žáků Absolventi školy: k závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet absolventů H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm.zb H/009 Prodavač-tex.a od H/017 Prodavač-pr.zb H/001 Aranžér H/001 Kadeřník H/001 Fotograf H/001 Zahradník 12 maturitní zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru L/524 Obchodník L/004 Kosmetička L/524 Podnikání L/524 Podnikání - DS L/ 502 Vlasová kosmetika 24

14 Přehled prospěchu a zameškaných hodin na konci školního roku Budova Velká, k roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I II ,2 III IV ,3 celkem ,6 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462, k roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I ,462 4,246 II ,760 0,702 III ,148 0,281 IV ,391 0 celkem ,690 1,307

15 Počty žáků Budova Velká, k obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata I Číšník II III celkem I Kuchař II III celkem I II III Sportovní management (management obch. firem a sp. klubů) celkem Obchodní management (obchodník) I II III IV celkem I II III. DS Podnikání celkem I Asistent prodeje celkem II Prodavač prům. Prodavač smíš. zb. Prodavač - textil Aranžér III celkem II III celkem II III celkem II III celkem SOUČET:

16 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata Kadeřník I II III celkem Kosmetické služby I Kosmetička II III IV celkem Fotograf/ 4letý I celkem Fotograf/3letý I II III celkem Zahradník I II III celkem Vlasová kosmetika I II celkem Zahradnictví I celkem SOUČET:

17 Žáci přijatí v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol, přijetí do vyššího ročníku, event. další kola přijímacího řízení) Budova Velká roč. 2009/ /9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I II III IV celkem Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2007/ / /2010 I II III IV celkem Budova Velká roč. 2009/10 I. 18 II. 7 III. 2 IV. 0 celkem 27 Žáci opakující ročník

18 Podmíněná vyloučení ze studia Budova Velká roč. 2009/ /9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I * II III IV celkem *z toho 1 nástavbové studium Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2009/ / / /2007 I II III IV celkem Uplatnění absolventů školy po ukončení studia 2010 Počet Stud. Obor mimo ÚP jiné Podnikání- denní Obchodník Aranžér Prodavač * Kuchař Číšník Celkem * MD

19 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů budova Velká Prevence sociálně patologických jevů I.r. II.r. III.r. Celkem IV. Kouření reálná zjištění podezření Alkohol reálná zjištění podezření Měkké drogy reálná zjištění podezření Tvrdé drogy reálná zjištění podezření Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování nepodložená podezření Záškoláctví* do 10 neomluvených hodin 67/90 54/85 84/110 9/8 214/293 nad 10 neomluvených hodin 471/ / /197 0/0 1434/2282 Kriminalita Násilné povahy (činy označované jako Majetkové povahy trestné) Pod vlivem návykové látky Týrané dítě reálná zjištění podezření Zneužívané dítě reálná zjištění podezření Zanedbané dítě reálná zjištění podezření Gamblerství reálná zjištění podezření Jiné reálná zjištění podezření * před lomítkem I. pololetí, za lomítkem II. pololetí

20 budova Dlouhá, Truhlářská Prevence rizikového chování Primární prevence je zaměřena na předcházení rizikového chování žáků, jeho rozpoznání a zajištění včasné intervence. K rizikovým jevům v současnosti patří především : - užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin) - záškoláctví - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování - rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus - kriminalita a delikvence - virtuální drogy ( počítače, televize) Pozornost je nutné věnovat včasnému rozpoznání těchto jevů : - domácí násilí - týrání a zneužívání dětí - ohrožování mravní výchovy dítěte - poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sebepoškozování V rámci prevence byly zajištěny následující činnosti a současně v průběhu celého školního roku 2009/2010 byla snaha vytvářet, rozvíjet a podporovat následující oblasti : 1) odborné vzdělávání školního metodika prevence 2) učitelé průběžně sledují situaci ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých (dotazníkové akce s jejich vyhodnocením) 3) učitelé posilují a vytvářejí podmínky pro zapojování všech žáků do aktivit třídy a školy (lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze) 4) podporovat zájmové aktivity žáků 5) uplatňovat osobní příklad učitelů 6) seznamovat žáky s krizovým plánem školy, opakovaně se školním řádem a výchovnými opatřeními 7) informace třídním učitelům letáky, brožury k tématům z těchto oblastí 8) účast žáků na veřejných sbírkách (rozvoj sociálního cítění u žáků) - projekt Šance - Sbírka fondu Sidus pomoc dětskému onkologickému oddělení Praha Motol - Den proti rakovině Květinový den 9) další aktivity : - sportovní hry - sebeobrana s Městskou policií - besedy s Městskou policií (domácí násilí, právní vědomí, ) - přednáška o výchově ke zdraví pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob - zážitkový kurz třídy Ft1 pořádaný Střediskem volného času Trutnov 10) byl kladen důraz na spolupráci s rodiči, a to prostřednictvím rodičovských schůzek a konzultačních hodin. Ve školním roce nebyl žádný případ s řešením rizikového chování žáků ve škole ani při mimoškolních akcí.

21 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Doplnění kvalifikace 1 Rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ 0 Rozšiřující studium dalšího předmětu 2 Jazyková škola anglický jazyk 2 Brána jazyků anglický jazyk 2 Maturitní zkouška - zadavatel zadavatel PUP ŠMK Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk 1 Výchovné poradenství II. 1 Tvorba prezentací v Power Pointu 26 Pokročilejší práce PC 2 Digitální fotografie 1 Výjezd metodiků prevence 1 Inovace ve výuce 1 Workshop CBA 2 Lektorské dovednosti 26

22 h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Budova Velká ocenění školy sportovní soutěže: I. místo Školní futsalová liga (I. kolo. II. kolo) Kantor futsal cup chlapci, , Ústí nad Labem II. místo Semifinále divize školní futsalové ligy, Krajské kolo minikopaná dívek, Lázně Bělohrad III. místo Turnaj školních týmů ve florbalu, Hokejbal okresní kolo chlapci soutěže odborností Gastro Hradec 2010 bronzová medaile Ondřej Dostál, David Kubeček školní MINIGASTRO zlatý diplom Barbora Vlachá, 2.C stříbrný diplom Martin Dostál, 1.D bronzový diplom Ondřej Dostál, 3.C ostatní soutěže II. místo Ivan Kocek, 1.E, 28. ročník regionální matematické soutěže pro žáky SOŠ pořádané MŠMT a Jednotou českých matematiků, kategorie U1, 16. března 2010 Holice prezentace školy na veřejnosti Vánoční výzdoba hotelu Černigov aranžéři Poklad na Stříbrném rybníku, spolupořadatelé akce pro předškolní děti, Organizace soutěží - Fotbalový turnaj středních škol - Gastrohradec 2010 (spoluorganizace) další aktivity Kulturní akce - Evropský den jazyků (26.září 2009) - Vánoční zpívání 18. a 22. prosince Filmové představení v kině Cinestar 28.ledna 2010, film Jánošík - Maturitní ples 26. února Návštěva přenosu z Metropolitní opery Lazebník sevilský Školní soutěže - Psaní na stroji - Prodavač 2010 Olympiády - matematická školní kolo 21. ledna 2010 Besedy Holocaust , 1.A + 1.P

23 Charitativní aktivity žáků - Veřejná sbírka ARCHA MODLETÍN (komunitní centrum pro lidi s mentálním postižením pořádané občanským sdružením Benediktus), 10. prosince Květinový den 16. května Adopce rosničky pruhované v ZOO Dvůr Králové nad Labem od do Zájmová aktivity žáků Školní sportovní klub Mgr. Petra Čechová Počítačová učebna přístupná žákům ve středu odpoledne Ing. Věra Majzlanová Barmanský kroužek Mgr. Alena Kloučková Úpravy, rekonstrukce školy Budování bufetu školy školní restaurace Sportovní akce Lyžařský výcvik Rakousko Vodácko cyklistický kurz Rakousko Turistický kurz Slovensko, Vysoké Tatry Sportovní dny červen 2010 Lanové centrun, lezecká stěna průběžně ve školním roce Práce na vzdělávacích dokumentech školy Tvorba ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch Podnikání Aranžér Enviro výchova žáků - návštěva hvězdárny Země a její sousedé duben enviro dny červen Hrajeme si hlavou (projekt UHK) červen Školní projekt Voda červen Zapojení do programu MŠMT Recyklohraní (třídění a recyklace odpadů) - celoročně Příprava obyvatelstva na mimořádné situace červen 2010, evakuace školy 2 dny Prohloubení kompetencí žáků projekty Gastronomie Britských ostrovů gastronomické obory II.r. - červen Podnikání v papírenství dříve a nyní obor obchodník - červen Exkurze Salima Muzeum řemesel Lysá nad Labem Královská cesta Výstava Jan Kaplický Vlastní cestou Dřevařské závody Státní vědecká knihovna Hradec Králové IKEA

24 Budova Dlouhá, Truhlářská Soutěže oborů vzdělání: kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník ve školním roce 2009/2010 Kadeřník školní kolo 22.ledna 2010 V Lipkách, Hradec Králové Téma 1. Businessman Soutěžících : 7 1. Meliš Petr Ka 3 C středisko Li Kubíková Miroslava Ka 2 A středisko Pa Stejskal Petr Ka 2 A středisko Li Téma 2. Dovolená na Havaji Soutěžících : 8 1. Fermanová Žaneta Ka 3 C středisko Li 2. Tycová Michaela Ka 3 A středisko Pa 3. Brandejsová Markéta Ka 3 B středisko Pa Téma 3. Účesy 30. let Soutěžících : 3 1. Josková Kristýna Ka 3 C středisko Vě 2. Zárubová Vlasta Ka 3 A středisko Li 3. Marešová Veronika Ka 3 A středisko Li Lanškroun Kalibr Cup února 2010 Téma : Účesy 30. léta dámská kategorie Soutěžících : Josková Kristýna Ka 3 C středisko Vě. 28. Zárubová Vlasta Ka 3 A středisko Li Brno Harmonie března 2010 Téma : dámská kategorie Dovolená na Havaji pánská kategorie Businessman Soutěžících : Dámská kategorie 36 Pánská kategorie Fermanová Žaneta dámská kategorie středisko Li 17. Meliš Petr pánská kategorie středisko Li

25 Kosmetička školní kolo soutěže v líčení a nail-artu 21.prosince.2009 Téma : 1 Hvězda 30. let Soutěžících : Halamová Adéla Šmejdířová Veronika 2. Schejbalová Petra Téma : 2 Paví říše Soutěžících : 9 1. Schejbalová Petra 2. Bukačová Ilona 3. Vohnoutová Eliška Téma : 1 Nail art - Carmen Soutěžících : 8 1. Mráziková Monika 2. Moravcová Jana 3. Janovská Kristýna Téma : 2 Nail art léta Soutěžících : 7 1. Kőnigová Hana 2. Mencáková Romana 3. Reiprichová Nikoletta Lanškroun Kalibr Cup února 2010 Téma : make-up Hvězda 30. let Soutěžících : Šmejdířová Veronika 7. Halamová Adéla Téma:nail- art 30. léta Soutěžících : Kőnigová Hana 17. Moravcová Jana Soutěžící Šmejdířová Veronika a Halamová Adéla z Kalibr Cupu 2010 si zajistily postup na Juniorský pohár pražského výstaviště. Ve finále make-up Hvězda 30. let obsadily 5. místo Šmejdířová Veronika a 6. místo Halamová Adéla.

26 Brno Harmonie ledna 2010 Téma : nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : Mráziková Monika Brno Harmonie února 2010 Soutěžících : Šanovcová Klára Fotograf Cesofoto Jihlava 2010 Téma : 1. ročník Fotogram čb Soutěžících : Jelínková Petra Téma : 1. a 3. ročník Podívej se kolem sebe digi barva Soutěžících : Patka Jaromír 3. Nožička Jan 4. Nožička Jan 5. Patka Jaromír 9. Sidorová Edita Téma : 1.a 3. ročník- Autoportrét digi barva Soutěžících : Nožička Jan 14. Oščiatková Litida 20. Kňourková Veronika Téma : 2.a 3. ročník Surrealismus digi barva Soutěžících : Pokštefl Jan 5. Pokštefl Jan 7. Sidorová Edita 11.Fridrichová Květa 17. Rudolfová Pavlína Fotograf Mezinárodní fotografická soutěž Vizovice ( Prešov Slovensko, Tarnów Polsko, Vizovice, Hradec Králové, ) Téma : 1. ročník Fotogram Soutěžících : 9 4. Michlová Veronika 6. Tonová Klára 7. Matluš Jakub

27 Téma : 1. ročník Volné téma Soutěžících : Nožička Jan 4. Nožička Jan 8. Kratochvílová Monika Téma : 2. ročník Autoportrét Soutěžících : 9 1. Konvalinka Michal 3. Cvrčková Veronika 9. Ježková Veronika Téma : 2. ročník Experiment Soutěžících : 9 1. Burket Jan 4. Štěrbová Aneta 7. Burket Jan Téma : 3. ročník Ekologie Soutěžících : 9 1. Vinklerová Šárka 3. Poláková Gabriela 6. Pokštefl Jan Téma : 3. ročník Snímek v pohybu Soutěžících : Forbelská Denisa 4. Kolková Lucie 5. Poláková Gabriela Celkové umístění škol : 1. místo Hradec Králové 16 bodů 2. místo Vizovice 13 bodů 3. místo Prešov 7 bodů 4. místo Tarnów 0 bodů Velkým úspěchem skončilo umístění našeho žáka v celostátní soutěži po internetu FotoAparát.cz ( IV. ročník Olympus FotoAkademie ) Jana Nožičky v kategorii středních škol Dveře,Dvířka, kde se umístil na 3. místě z 2500 účastníků. Časopis FotoVideo vyhlásil na kalendářní rok 2010 soutěž Fotograf roku 2009-Junior, kde v průběžném pořadí je naše škola na 3. místě a žák Nožička Jan obsadil v pátém kole Architektura a památky 2. místo.

28 prezentace školy na veřejnosti Prezentační výstavy : Náchod : Trutnov : Kolín : Jičín : Nový Bydžov, ZŠ Karlova : Pardubice : Černilov, ZŠ : Nový Bydžov, ZŠ Klicperova : Hradec Králové, Aldis : Hořice, ZŠ Daliborka : Chlumec n. Cidlinou, ZŠ : Týniště n. Orlicí, ZŠ : Libčany, ZŠ Dny otevřených dveří : pracoviště teoretické výuky a odborného výcviku : pracoviště teoretické výuky a odborného výcviku Exhibiční vystoupení žáků školy na Akademii partnerské Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Městské hudební síni kulturní akce - Divadelní představení Maškaráda, 12.listopadu 2009 : zájemci z řad žáků, večerní představení - Divadelní přestavení Revizor, 22.prosince 2009 : žáci oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník, zahradnictví - Divadelní představení Princ a chuďas, : žáci oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník, zahradnictví - Filmové představení Podivuhodný život Benjamina Buttona, : žáci oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradník, zahradnictví - Maturitní ples, 26.února 2010 sportovní akce - Lyžařský výcvik ( ) : žáci 1.-3.ročníků oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf, zahradnictví - Turnaj v korfbalu ( 6.května 2010 ) : školní kolo tříd budovy Dlouhá Environmentální kurz ( června 2010) : žáci 1.ročníků oborů vzdělání kosmetička, zahradnictví - Sportovně turistický kurz ( června 2010) : žáci 2.-3.ročníků oborů vzdělání kadeřník, kosmetička, fotograf

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 www: sssoghk.cz e-mail: sekretariat@sssoghk.cz adresa: Velká 3, 503 41 Hradec Králové právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Sbírka zákonů č. 561/2004 Zákon o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2008/2009. Základní škola Benešov, Dukelská 1818 1

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2008/2009. Základní škola Benešov, Dukelská 1818 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2008/2009 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 1 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 2 OBSAH : A) Základní údaje

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 4 3. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více