ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny (dále jen ŠD), je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s touto směrnicí provedou pedagogičtí pracovníci při třídních schůzkách zákonných zástupců žáků přihlášených do školní družiny a tato směrnice ŠD je přístupná v ředitelně školy, u vedoucího vychovatele a v elektronické podobě na Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. 1. Přihlašování a odhlašování a) Ve školní družině je určen ředitelem školy vedoucí vychovatel, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností souvisejících s činností ŠD. b) Přihlašování (zápisní lístky) a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. d) Změny v docházce nebo způsobu odchodu sdělí zákonní zástupci písemně. Žádost o uvolnění musí obsahovat datum a informaci: po tuto dobu přebírám za své dítě odpovědnost. Škola nebude brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky nebo ústně. e) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s tímto Vnitřním řádem školní družiny.

2 2. Stanovení výše úplaty ve školní družině a) Úhrada poplatku za školní družinu se řídí ustanovením zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 109/2011 Sb., o zájmovém vzdělávání. ředitel školy vydává vnitřní směrnici školy, která určuje pravidla pro úhradu ŠD. b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 200 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. c) Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti resp. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. d) Úplata může být dále snížena dítěti resp. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. e) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce písemně požádá ředitele školy a prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích doloží příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 3. Řízení o snížení nebo prominutí úplaty a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen. b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty. c) Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve školní družině. 4. Podmínky úplaty a) Úplata 200,- Kč je splatná do 10. dne v měsíci. Rodiče hradí částku ve dvou platbách ( za období září až leden Kč, únor až červen Kč) na účet školy. b) Pokud za dítě není zaplacena úplata, vedoucí vychovatel o tom uvědomí ředitele školy. Ředitel školy zašle písemnou formu zákonnému zástupci výzvu k zaplacení úplaty. Žák, jehož zákonný zástupce neuhradí úplatu pro dané období, přestává být účastníkem činnosti ŠD o čemž je zákonný zástupce žáka vyrozuměn prokazatelným způsobem v písemné formě. c) Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny nebo se žák účastní zotavovacího pobytu apod. 5. Provoz školní družiny Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování v době od 7.00 hod. do 7.45 hod. (ranní družina) a od do hod. Užívané místnosti jsou kmenové učebny tříd I. stupně, jejichž přesný seznam je vždy aktualizován pro daný školní rok vzhledem k umístění tříd. Vychovatelé ŠD mohou

3 v době stanovené rozvrhem využívat tělocvičnu školy a školní hřiště. Podmínkou je dodržování režimových opatření a řádů jednotlivých prostor. 6. Vyřazení žáka ze školní družiny Žák může být vyřazen ze školní družiny v případě opakovaného porušování tohoto řádu zejména tím, že žák není vyzvedáván před ukončením provozu školní družiny, žák svým chováním opakovaně ohrožuje zdraví své nebo svých spolužáků. Případné vyloučení musí být projednáno se zákonným zástupcem a o tomto projednání musí být vyhotoven písemný záznam. 7. Docházka žáků do školní družiny Žáky do ranní družiny předávají vychovatelům školní družiny zákonní zástupci. Do odpolední družiny předávají žáky vychovatelům školní družiny příslušní vyučující v daných třídách I. stupně. V případě, že se žák účastní činností zájmového kroužku pořádaného školou, předávají vychovatelé žáka vedoucímu kroužku a ten po skončení činnosti vrací žáka zpět do příslušného oddělení školní družiny. 8. Chování ve školní družině, bezpečnost a ochrana zdraví a) Žáci se řídí řádem školy. Dodržují zásady hygieny a chování tak, aby chránili zdraví své a svých spolužáků. b) Při vycházkách do přírody jsou žáci opakovaně seznamováni s pravidly bezpečnosti, dodržují příkazy a pokyny vychovatele. c) Každé poranění, úraz nebo nehodu související s činností družiny, hlásí ihned žáci vychovateli. Vychovatel okamžitě poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonného zástupce, úraz zapíše do knihy úrazů. d) Do ŠD žáci nenosí drahé věci, mobilní telefony a větší obnos peněz. Za jejich ztrátu škola neručí. Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá vychovatel školní družiny, který přiměřenou formou provádí školení žáků o bezpečném chování při činnostech v budově školy i mimo ni. O provedeném školení provádí záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Vychovatel ŠD je odpovědný za dodržování pravidel silničního provozu při vycházkách (používání terčíku) a je povinen nosit mobilní lékárničku pro poskytnutí první pomoci v případě poranění. 9.Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci docházející do ŠD mají všechna práva dítěte, jak jsou stanoveny v Úmluvě o právech dítěte. Žáci docházející do ŠD mají právo: a) Na účast ve vzdělávacích, výchovných, zájmových a tématických akcí zajišťovaných ŠD. b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování a dobrého občanského soužití. c) Na práva uvedená v odstavci a), b) mají právo i zákonní zástupci.

4 d) Na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, svobodu projevu. e) Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. f) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním stylu. g) Žáci mají právo na ochranu jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáním před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománie. Povinnosti žáků : a) Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a poslechnout pokyny vychovatelky. b) Žáci jsou povinni poslechnout i pokynů správního zaměstnance. c) Žáci nesmí bez dovolení opustit družinu. d) Žáci docházející do ŠD dodržují pravidla kulturního chování. e) Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování. f) Nepoškozují majetek školy ani spolužáků. g) Neodnášejí ze ŠD hračky, hry a pomůcky. h) Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce. ch) Žáci neotvírají okna, pečují o pořádek a čistotu, přezouvají se. i) Žáci nenosí do ŠD cenné věci, mobilní telefony, předměty, o které by se mohli zranit, větší obnos peněz, předměty ohrožující mravní výchovu. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením, ztrátou, u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost okamžitě vychovatelce. Práva a povinnosti zákonných zástupců: a) Zákonný zástupce má právo informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky. b) Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci ŠD u vychovatelky nebo u ředitele školy. c) Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák, přihlášený k pravidelné denní docházce docházel řádně do ŠD. d) Zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. e) Zákonný zástupce žáka hradí škody, které žák způsobil nedbalostí nebo úmyslem. f) Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řáde ŠD a respektovat ho. g) Nebude-li žák přítomen v době vyučování, může být přítomen v družině pouze po předchozí domluvě zákonného zástupce s vychovatelkou. 10. Vyzvedávání žáků V případě, že zákonný zástupce si nevyzvedne žáka v době do 13:00 hod., vychovatel školní družiny zařadí žáka do činnosti oddělení podle plánu činnosti. Z činnosti ŠD žák odchází podle údajů uvedených na zápisním lístku. V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do skončení provozu ŠD tj. do hod., vychovatel provede následující úkony: 1. Příslušný z vychovatel zajistí péči do 17: 30 hod a pokusí se o spojení se zákonným zástupcem žáka.

5 2. Po 17:30 hod. bude příslušný vychovatel nastalou situaci řešit v součinnosti s Policií ČR. 11. Změna provozu školy Pokud ředitel školy změní provoz školy v den, na který připadá vyučování, může být zařazen do činnosti školní družiny i žák, který družinu nenavštěvuje. Ve výše uvedeném případě zaniká povinnost úplaty za činnost školní družiny. Zákonný zástupce požádá o zařazení písemně. 12. Spolupráce s třídními učiteli příslušných tříd Vychovatelé ŠD se účastní úvodních třídních schůzek, spolupracují s třídními učiteli a v případě potřeby se speciálním pedagogem. O případných změnách v umístění žáků jsou rodiče informováni písemně na nástěnce v budově školy. 13. Režimová opatření a) Žáci odcházejí ze školní družiny (odpolední činnost) podle podmínek zapsaných v zápisném lístku v době od do 13:00 hod. a pak od do hod. V době mezi a hod. není odchod žáků většinou možný, vzhledem k organizačním důvodům spočívajícím v zajištění náplně činnosti jednotlivých oddělení školní družiny v souladu s plánem. b) Jednotliví vychovatelé školní družiny jsou povinni zpracovávat plán činnosti, který je zveřejňován v jednotlivých třídách, kde je umístěno oddělení. c) Žáci neopouštějí oddělení ŠD bez svolení vychovatele školní družiny. Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen vedoucí vychovatel školní družiny. 2. O kontrolách provádí písemné záznamy. V Kunicích dne Mgr. Blanka Chramostová Ředitelka školy

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.02 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Č.j.: RGaZS/526/2012 Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Lonkova 510, Pardubice-Polabiny 530 09 část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZUŠP 190/2014/ 4 1.1.3 A10 Vypracoval: Mgr. Naděžda Gregorová

Více