Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy 1

2 Část I Základní údaje o škole Název zařízení, sídlo, charakteristika školy - právní forma, IČ Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Zkrácený oficiální název: ZŠ a MŠ Andělská Hora Andělská Hora č. 215, PSČ Právní subjekt, příspěvková organizace IČ: Identifikátor ředitelství: Všechny součásti zařízení 1. Základní škola (IZO: ) 2. Školní družina (IZO: ) 3. Mateřská škola (IZO: ) 4. Školní jídelna (IZO: ) 2

3 Zřizovatel zařízení Město Andělská Hora, IČ: , č. p. 123, Andělská Hora Ředitel zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Jan Vavřík, Střelniční 608, Vrbno p. Pradědem, Zástupkyně ředitele zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Ivana Ostrčilíková, Světlá Hora 379, Světlá Hora, Adresy pro dálkový přístup Webové stránky: Datum zařazení do sítě Zařazení do sítě: Poslední úpravy a aktualizace (připojení MŠ a ŠJ ve Světlé Hoře) provedeny k s platností od Celková kapacita školy a jejích součástí (zpracováno podle Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení). Základní škola: Školní družina: Mateřská škola: Školní jídelna: 250 žáků 60 žáků 90 dětí 465 porcí 3

4 Údaje o školské radě Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla celkem čtyřikrát, z toho jedno jednání bylo neformálně pracovní, věnované především přípravě a zajištění největších školních akcí, a to karnevalu a plesu. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy: celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, úpravy školního řádu, změny v učebním plánu, výsledky výchovy a vzdělávání, ale i stav budov, údržba, opravy, možnosti získání grantů na opravy školních budov, rozpočet školy. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy. V tomto školním roce pracovala školská rada ve stejném složení jako v roce minulém. Jedinou změnou při jednáních školské rady byla změna osoby nového ředitele školy, kterým se od 1. srpna 2012 stal Mgr. Jan Vavřík, který byl (stejně jako předchozí ředitel) pravidelně přítomen jednání jako host. Na posledním jednání v dubnu pak byli členové školské rady seznámeni s budoucím směřováním školy ke sportovním aktivitám, což se perspektivně jeví jako jedna z velmi dobrých možností pro udržení, případně navýšení, počtu žáků školy a tím i zachování existence školy samotné. Škola počítá i s pokračováním současného zaměření na ekologické aktivity. Chce pokračovat i v trendu zachování vstřícného, otevřeného, přátelského a bezpečného klimatu pro děti i rodiče a chce se ještě více otevřít i široké veřejnosti. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Pomáháme potřebným Sbírka Český den proti rakovině 4

5 Přehled oborů vzdělání ročník: ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn.: 554/2007 Část II Přehled pracovníků školy Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených osob Pracovníci 2012/2013 fyzicky přepočteně Učitelé 14 11,49 Vychovatelů 2 1,25 Učitelů MŠ 4 4 Asistenti pedagoga 1 1 Ostatní (správní + THP) 5 4,9 Pracovnice ŠJ 4 3,16 Zaměstnanců celkem 30 25,8 Pozn.: počet fyzických osob se nerovná prostému součtu zaměstnanců někteří pracují např. na část. úvazek v ZŠ a také v ŠD. MŠ Světlá Hora 5

6 Část III Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V lednu 2012 se k zápisu dostavilo celkem 18 dětí, 1 dítěti byla docházka odložena o jeden rok, 3 rodiny se odstěhovaly, do první třídy nastoupilo ve školním roce celkem 14 prvňáčků. Část IV Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání A. Klasifikace prospěchu a chování Blíže příloha. B. Vycházející žáci V tomto školním roce opustilo naši základní školu 12 žáků z toho 5 dívek a 7 chlapců. Podmínky pro přijetí na střední školy byly pozměněny. Přihlášky v prvním kole si mohli žáci podat jen dvě, na maturitní obory se konaly písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. I přes těžší podmínky přijímacího řízení byli všichni naši žáci přijati na střední školy převážně v okrese Bruntál v prvním kole. Celkem 7 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 5 žáků na obory ukončené výučním listem. Žák/žákyně Škola Obor Andrysová Veronika Bocan Eduard Boháčová Andrea Eichler Vít Masarykova SŠZe a VOŠ Opava SOŠ Bruntál SOŠ Bruntál SPŠ Bruntál Fajmon Lukáš SOŠ Bruntál Kubičíková Patricie Langer Jiří SZŠ Opava SOŠ Bruntál agropodnikání opravář zem. strojů kuchař-číšník informační technologie strav. a ubyt. služby zdravotnický asistent opravář zem. strojů 6

7 Mako Jan SPŠ Bruntál strojírenství Matuška Petr Svobodová Vendula SOŠ Bruntál SŠ Kostka Vsetín opravář zem. strojů žurnalistika a média Výmola Petr SPŠ hasičská Hranice požární ochrana Zbránková Jana SPŠ Bruntál ekonomika a právo Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně C. Integrovaní žáci Na obou stupních ZŠ pracujeme se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak i žáky talentovanými. Talentovaní žáci pak mají možnost zapojit se do nepovinných předmětů, zájmových útvarů a především účastnit se olympiád a dalších vědomostních soutěží. V tomto školním roce jsme neměli ani jednoho žáka posouzeného PPP jako mimořádně nadaného. Pravidelně integrujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a dosahujeme na tomto poli dobrých výsledků a spokojenosti žáků i rodičů. Práci s tělesně postiženými žáky vyžadujícími zvláštní péči se nebráníme, avšak nejsme zcela připraveni a materiálně vybaveni na děti s těžším postižením mentálním ani fyzickým. V hodnoceném školním roce nenavštěvoval naši školu ani jeden žák s fyzickým postižením. V roce 2012/2013 jsme integrovali a zařadili do režimu speciálního vzdělávání s reedukační péčí dle zpracovaného Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) celkem 7 žáků, z toho ke dvěma žákům byla přidělena rozhodnutím KÚ MsK Ostrava také asistentka pedagoga. Tento počet je v průběhu školního roku průběžně aktualizován v návaznosti na spolupráci s PPP Bruntál. Dalším 13 žákům byla také poskytovaná reedukační péči, ovšem nebyli vzděláváni dle IVP. Kromě toho bylo ještě dalších 20 žáků zařazeno do režimu tzv. zohledňování. Tento počet je v průběhu školního roku také průběžně aktualizován v návaznosti na spolupráci s PPP Bruntál. Se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pracuje proškolený pedagog, který má také k dispozici odpovídající materiální zázemí (vlastní kabinet, PC s připojením na internet, speciální výukové programy, ). Zpracovala: Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupce ředitele 7

8 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Vzdělávání ředitelů 1 / 5 Počet zúčastněných pracovníků, počet akcí Sborovna práce s žákem 13 / 2 PC školení 13 / 1 Výprava za zlatem, Suchá Rudná,

9 Září Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zatímco žáčci si stále ještě užívali letních radovánek, učitelé se už ke konci srpna duševně i fyzicky připravovali na nový perný rok. Seznamovali se s novými kolegy, radili se na první pedagogické radě, dolaďovali rozvrhy hodin i výzdobu tříd. 2. září to vypuklo! Do školy se přivalily hordy vzděláníchtivých žáků, plných dojmů a energie z prázdnin. Všichni jsme se sešli ve školní jídelně, kde k nám promluvil nový pan ředitel a deváťáci si vzali pod křídlo čerstvé prvňáčky - přivítali je, aby mohli spolupracovat na různých akcích po celý rok. Bylo využito slavnostního oděvu a ještě ne zcela zřetelných kruhů pod učitelskýma očima a tento vzácný okamžik byl zvěčněn na třídních fotografiích. Poté, co byly sděleny nejžhavější letní dojmy, žáci byli seznámeni s rozvrhem, dostali nové učebnice, poznali nové vyučující a učitelé provedli spoustu administrativních úkonů, se rozjela opět naplno výuka. 26. září se přespolně proběhli běžečtí svěřenci paní učitelky Kyšové v Břidličné. 27. září absolvovali mladší žáci zajímavou besedu se zástupci Policie ČR. Říjen V říjnu se naplno rozběhly projektové aktivity zaměřené na adaptaci třídních kolektivů Prolamování ledů, tentokrát na chatě Sedmikráska v Malé Morávce. Adaptovat se vyrazili čtvrťáci, páťáci, šesťáci a sedmáci. Vedoucí projektu, paní učitelka Olivová, si pro děti připravila spoustu zajímavých her a činností pro stmelení kolektivu. Všichni odjížděli plni nových zážitků a zkušeností. V tomto měsíci si také žáci měli možnost začít vybírat z široké nabídky zájmových kroužků, které právě zahajovaly svoji činnost se pod bdělým dohledem pana učitele Bujnocha rozlétli vlastnoručně vyrobení draci na tradiční Drakiádě. Proběhl úvodní Projektový den prvního stupně s MŠ, na němž se malásci ze školky seznamují s prostředím školy i s budoucími spolužáky a učitelkami, aby při zahájení školní docházky nevstupovali do neznáma. Osmáci si zasoutěžili s paní učitelkou Kyšovou na Přírodovědném klokanu a rozjela se florbalová liga, tentokrát v Karlovicích. Naši úspěšní borci dokonce zaznamenali publicitu v regionálním tisku (Petr Výmola). Konala se první schůzka Školního parlamentu, kde se pravidelně radí zástupci všech tříd druhého stupně o školních aktivitách. V rámci propagace školního stravování mohli zájemci vyzkoušet um našich kuchařek na ochutnávkovém obědě. Zatímco si žáci užívali svých prvních letošních prázdnin dvoudenních podzimních, učitelé pilně pracovali na zdokonalování výuky a tzv. digitálních učebních materiálech, které nabízejí žákům ve výuce průběžně po celý rok. Listopad Hned první listopadový den probíhal v naší škole Den otevřených dveří. Tato tradiční událost se snaží nalákat rodiče i přátele školy do prostor našeho ústavu, aby si prošli pečlivě připravené učebny, poseděli, v jídelně popili kávu a zakousli mls a sdělili si vzájemně své dojmy z počátečních měsíců školního roku. Při této příležitosti se schází Školská rada a deváťáci mají možnost diskutovat svá budoucí rozhodnutí se zástupci středních škol se stala slavnou naše zvěř, neboť naši školní zoo přijel zdokumentovat pan Olejníček ze štábu Polar TV vyrazili deváťáci s paní učitelkou Olivovou na Veletrh řemesel do Krnova. Deváťáci se setkali spolu s prvňáčky a svými učitelkami na projektu Hrajeme si společně

10 a jsme hostili v naší tělocvičně další turnaje florbalové ligy. Prvním kulturním počinem tohoto školního roku bylo vystoupení hudební skupiny Marbo ve školní jídelně. Prosinec Pokračovaly zápasy Okresní florbalové ligy pod odborným dohledem paní učitelky Kyšové. Proběhl další Projektový den národní školy a MŠ, tentokrát za účasti vedení Institutu společenské odpovědnosti k propagaci školy. Paní učitelka Hana Crhová vyjela s nadanými zpěváky z prvního stupně reprezentovat náš ústav na Vánoční rolničku do Vrbna pod Pradědem. Mikuláš, Petr Matuška z deváté třídy, se svou družinou čertů a andělů obešel školu s mikulášskou nadílkou. O vánoční výzdobu národní školy se postarali děti, rodiče i učitelky prvního a druhého ročníku na odpoledním tvoření. Děti z MŠ udělaly radost našim seniorům na vánočním setkání ve Světlé Hoře. Pan farář Žukowski se svou asistentkou připravili pro žáky besedy s interaktivním programem na téma význam svátků. Naši florbalisté vyjeli na turnaj do Albrechtic. Poslední den před odchodem na vánoční prázdniny si jednotlivé třídy zpestřily vánočními besídkami. Leden proběhlo neformální setkání členů Školské rady ke karnevalu a plesu, o němž už živě diskutovali i všichni zaměstnanci školy. Do náruživých příprav této mega akce nám vstoupily testy Kalibro, které slouží k objektivnímu posouzení znalostí našich svěřenců ve srovnání s vrstevníky celé republiky, a také 18. a zápis do budoucí první třídy. Pololetí se přiblížilo a se uzavírala klasifikace. Sotva bylo připraveno vysvědčení a kázeňské odměny, pokračovaly dokončovací přípravy plesu a karnevalu. Všechny dostupné ruce i chytré hlavy byly využity ku prospěchu akce. Nejdříve se děti poveselily na karnevalu a den poté se dospělí pobavili a protáhli na školním plese. To už však zasahujeme do dalšího měsíce. Únor Akce se vydařila, ale bylo třeba uklidit stopy a uvést vše opět do normálu. Na tomto se opět pilně podílely všechny děti i zaměstnanci. Pro děti jde o cennou zkušenost, že taková akce stojí mnoho úsilí a také zde poznávají různé činnosti spojené s organizací podobných záležitostí. Také v únoru pokračovalo testování Kalibro a už už se připravovaly Zimní sportovní dny alias lyžák, který se naplno rozjel od Začal se uvádět do praxe nový čipový systém ve školní jídelně a prvními pokusnými králíky se stali učitelé. Borci z osmého a devátého ročníku se utkali v Olympiádě češtiny, páťáci se vydali s panem učitelem na dobrodružnou výpravu po krásách našeho kraje, druháci s paní učitelkou Crhovou zorganizovali odpolední akci pro rodiče a přespali ve škole. Březen O jarních prázdninách probíhala výstavba nového schodiště a učitelé pokračovali v tvorbě digitálních učebních materiálů do svých předmětů. V březnu se naše škola zapojila do projektu Rodiče vítáni, který monitoruje školy příznivě nakloněny žákům i jejich rodičům. Osmáci si v rámci mediálního projektu připravili tiskovou konferenci, na níž vystupovali jako profesionální novináři a velmi kultivovaně se dotazovali pozvaného pana ředitele na zajímavé otázky. Na prvním stupni a také ve školní jídelně proběhlo velikonoční tvoření. Ve Skiareálu Annaberg se konala Zimní olympiáda, na které jsme také měli úspěšné závodníky naše tělocvična hostila další přátelské utkání ve florbale a odpoledne se sešli učitelé na přátelském posezení ke Dni učitelů. Na oslavu tohoto výjimečného dne si pro děti každoročně připravujeme speciální výuku tzv. Den bez stresu a Školu naruby, kdy mladší děti vyučují deváťáci a na druhém stupni si žáci mohou sestavit rozvrh z různých dílen. Ve středu nás naši biologičtí olympionici - Ondra Lengsfeld a Verunka Andrysová reprezentovali v Krnově. 10

11 Před odchodem na Velikonoční prázdniny si vyšlápli deváťáci spolu s paní učitelkou Olivovou na Uhlířský vrch v Bruntále, školkáčci se sešli s malými školáky na projektu Souznění a nazdobili spolu velikonoční strom v Andělské Hoře. Páťáci absolvovali další dobrodružnou výpravu, tentokrát do opavského muzea na výstavu prací Zdeňka Buriana. Duben Ihned po Velikonocích jsme se zúčastnili zajímavé filmové produkce v bruntálském kině, kde jsme zhlédli zajímavý a poučný dokumentární film Síla lidskosti o známém protifašistickém hrdinovi Nicolasi Wintonovi. 5. a se učitelé vzdělávali na školení v Malé Morávce, na němž se seznámili s novými metodami výuky. Proběhl další florbalový turnaj a další Projektový den ZŠ a MŠ. Velkou akcí tohoto měsíce pak byla vernisáž výstavy výtvarných prací ve školní jídelně, na níž mohli obdivovat práce svých ratolestí také rodiče odpoledne při třídních schůzkách. První, druhá a třetí třída vyrazila do divadla v Bruntále a tento výlet spojila s návštěvou bruntálského zámku. Naši ekologové pod vedením paní učitelky Kyšové reprezentovali naši školu na soutěži v Bruntále. Zcela náhle se spustily žáby a s nimi i projekt Žába, a tak se narychlo stavěly zábrany, aby se tyto potvůrky dařilo co nejúčinněji chránit. Záchranáři z řad našich žáků pracovali na jejich přenášení tentokrát pouze několik dnů. Deváťáci zažívali perné chvíle u přijímacích zkoušek na střední školy, ale naštěstí se všem většinou podařilo dostat se na školy vybrané. Proběhl zápis nových dětí do mateřské školy a také zajímavé klání pod vedením pana učitele Bujnocha - Zálesácký šestihnoj, na kterém účastníci prověří nejen své znalosti, ale též žaludky. Květen Květen byl kulturou přímo nabitý. Kulturně nás povznesli manželé Kocůrkovi, bývalí filharmonici, kteří nám předvedli své umění v naší jídelně. Dalším kulturním počinem byl výjezd zájemců z řad starších žáků do opavského divadla na hru na motivy Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves. Byl zahájen plavecký výcvik našich nejmladších. Taky se pilně dolaďovali třídní výstupy na školní akademii, která se úspěšně odehrála a vyžádala si přípravy nejen herecké, ale také technické a podíleli se na ní opět všichni žáci i zaměstnanci. Dalším netypickým počinem bylo setkání se známými osobnostmi - herci Petrem Novotným a Sandrou Pogodovou, s nimiž jsme podiskutovali na improvizované besedě za účasti regionálního tisku. Deváťáci tradičně spolupracují na Květinové sbírce proti rakovině a ani letos tomu nebylo jinak. Výtěžek této sbírky byl odeslán nadaci, která tuto sbírku organizuje. Na konci měsíce se žáci čtvrtého až sedmého ročníku zúčastnili druhé části adaptačního projektu, tentokrát na horské chatě v Ludvíkově. Červen vyrazili výletníci z prvního stupně do Zlatých Hor, kde si měli narýžovat valouny zlata, což se bohužel díky nepříznivému počasí nezdařilo, a tak pro ně jejich paní učitelky připravily náhradní program. Díky nutné potřebě vymalovat stěny školních chodeb a nedostupnosti malířů o prázdninách, jsme si užili ředitelské volno, po němž jsme přišli do čistých zářících prostor. Dále se konaly poslední letošní třídní schůzky, aby bylo možno žactvo ještě popohnat k uspokojivým výkonům , v pekelném vedru, si vyšlápli turisté z osmého ročníku na Skřítek, deváťáci si zabojovali v paintballe a třeťáci putovali na Annaberg. Den poté se v MŠ loučili s předškoláky na slavnostním odpoledni. Zatímco učitelé měli ještě plnou hlavu Ročenky, spousty administrativních úkonů, vysvědčení a 11

12 organizace budoucího školního roku, žáci už cítili v kostech léto a blížící se prázdniny jim nedaly soustředit se. Bc. Kamila Bezová, vyučující ČJ VÝSLEDKY NĚKTERÝCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A AKCÍ Šikovné ruce Tento kroužek letos navštěvovaly děti od první po pátou třídu. Vzhledem k většímu počtu zájemců jsme se rozdělili na dvě skupiny pondělní a úterní. Scházeli jsme se v těchto dnech vždy po obědě. Vyráběli jsme, kreslili, malovali, využívali jsme různé materiály. I letos došlo na přípravu pochutin, sladkých i slaných, pečených, smažených i ze studené kuchyně. Po všech dobrotách se vždy jen zaprášilo. Děti samy vyhledávaly a nosily recepty na nejrůznější pokrmy, ale také nápady a náměty na vyrábění. V samotném závěru se všichni naučili přišívat knoflíky pro dospělého hračka, pro děti však náročná práce. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku Chovatelský kroužek Chovatelský kroužek v letošním školním roce navštěvovalo rekordních třicet dětí. Proto byly rozděleny do dvou skupin - pondělní a středeční. Hlavní náplní kroužku byla péče o naše zvířata ve školním zvěřinci. Z kraje roku jsme se starali o tři morčata, osm křečků syrských, jednoho králíka zakrslého, jednu andulku, jednu roselu pestrou, dvě želvy nádherné a dvanáct osmáků degu. V průběhu roku jsme měli několik přírůstků, bohužel také několik ztrát, ale tak už to na světě chodí. Přírůstky ale převažují nad ztrátami, školní zvěřinec se nám utěšeně rozrůstá, a proto si této příležitosti dovoluji využít i k prosbě. Máte-li přebytky starého chleba (ne plesnivého), případně jiné krmení vhodné pro hlodavce - zeleninu, seno, budeme za ně velmi rádi. O naše zvířata se nejen staráme, ale také je pozorujeme a získáváme o nich další informace, aby naše péče o ně byla co nejlepší. Také jsme jim z keramické hlíny vyrobili misky a domečky. V pěkných dne, kterých letos nebylo mnoho, chodíme zvířatům ven na zelené krmení. Sběrová soutěž Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Konečné pořadí k datu Mgr. Ivana Sekaninová, vedoucí kroužku poř. třída příjmení a jméno poč. bodů 1 V.A Bezová Eliška II.A Jelínková Kateřina II.A Soroka Ondřej VI.A Svoboda Robert IV.A Hapl Miroslav IV.A Eversonsová Laura I.A Nekorancová Martina

13 8 V.A Pivoňová Nikol VI.A Bušíková Natali I.A Zelený Adam III.A Nagyová Kateřina VI.A Kameníčková Zdeňka V.A Langer Jakub I.A Harazin Adam III.A Szukalská Julie III.A Výmola Libor III.A Andrys Matyáš III.A Kupková Kristýna III.A Vach Oldřich VI.A Krajčovičová Lucie V.A Mako Petr III.A Jurmanová Tereza I.A Jurman Daniel 30 Recy věci Tento kroužek se zaměřoval na přetváření starých věcí na nové. Vyráběli jsme například ze staré klávesnice šperky, ze starých riflí kabelky, ze starých halenek a koulí korále, z vyřazeného trička textilní šperky a mnoho dalších. Mgr. Věra Saganová, vedoucí kroužku Vernisáž výtvarných prací Na vernisáži, která se uskutečnila ve čtvrtek v jídelně naší školy, se nás sešlo opravdu mnoho. Za zřizovací obec nás poctila svou návštěvou místostarostka Andělské Hory paní Jana Kučerová. Naše výstava byla zahájena pěkným přednesem básní našimi mladšími žáky. Výtvarné práce neměly v letošním roce žádné společné téma. Vyučující VV prostě vybraly to nezdařilejší, co se žákům povedlo tak, aby na výstavě měl každý žák alespoň jednu svou výtvarnou práci. A opravdu se bylo na co dívat. Své práce zde také vystavil místní občan Andělské Hory pan Oldřich Průdek, který si maluje doma pro radost. Nechybělo ani občerstvení a nápoje. Tentokrát jsme nehodnotili nejzdařilejší práce. Odpoledne si mohli výstavu prohlédnout rodiče našich výtvarníků. Se staršími žáky jsme nedávno shlédli dokumentární film o záchraně českých židovských dětí před vypuknutím II. světové války Síla lidskosti. Protože v nás tento příběh zanechal obdiv ke člověku, který svým činem zachránil 699 dětí, myslíme si, že sir Nicolas Winton si zasluhuje za tento statečný čin Nobelovu cenu za mír. V průběhu naší výstavy se pod petici podepsalo 68 žáků a dospělých. Mgr. Soňa Olivová 13

14 Výchovný koncert Ve čtvrtek naši školu navštívili manželé Kocůrkovi z Brna. V průběhu koncertu, který byl rozšiřujícím doplňkem předmětu hudební výchova, jsme se seznámili s různými zajímavými nástroji, které pocházely téměř z celého světa. Manželé Kocůrkovi je získávají na svých cestách. Kromě hry na housle jsme si poslechli například hru na přirozený lesní roh, na kytaru. Poznali jsme nástroje z Jižní Ameriky, Afriky, Indie, Persie, Finska O jednotlivých nástrojích nám vyprávěl Mgr. Karel Kocůrek velmi poutavě. Zájezd do divadla v Opavě Mgr. Soňa Olivová V pondělí jsme se se 41 žáky z ročníku naší školy vypravili na dlouho očekávané představení Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert, které nastudoval činoherní soubor Slezského divadla v Opavě pod vedením režiséra Jakuba Nvoty j.h. Autorem původní pohádky Zapomenutý čert, která se stala předlohou divadelního představení, je Jan Drda, který mimo jiné dále napsal Němou barikádu, Hrátky s čertem, Dařbujána a Pandrholu. Příběh popisuje polidšťování Trepifajksla, který se čertovskému řemeslu vůbec nevěnoval, což rozhněvalo peklo, které vysílá na svět čerta-doktora filozofie. Ten v podobě faráře usiluje o to, aby obyvatelé Dalskabát hřešili a propadli peklu. Ale jak to v pohádkách bývá, zlo je potrestáno a ze zapomenutého čerta se stává Mates, pomocník kováře. Do divadla v Opavě velmi rádi jezdíme. Vždy nás přivítá krásné prostředí divadla, které nedávno prodělalo obnovu vnitřního vybavení. Těšíme se na nabídku divadla v příštím školním roce. Evropa kolem nás "EVVO" ekologie, příroda. Tělovýchovné aktivity Mgr. Soňa Olivová V průběhu května a června se škola účastnila týmové ekologicko-zeměpisné krajské soutěže, probíhající v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Za nás soutěžily dva týmy, které se v ostré konkurenci statečně popraly se zajímavými úkoly a z celkových 31 týmů naši žáci skončili na krásném 7. a 8. místě. Součástí soutěže byla i výtvarná část, ve které uspěli a byli oceněni i naši žáci, kteří pod vedením paní učitelky Olivové vytvořili mloka a rosničku. Ekologická soutěž Bruntál Tradiční soutěž, pořádaná ZŠ Okružní Bruntálu, se opět konala v polovině dubna. Letošním tématem bylo ekologické zemědělství. V této týmové soutěži naši školu reprezentovalo 5 týmů, tj. 20 žáků. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, a to starší a mladší. Celkem se soutěže zúčastnilo okolo 160 žáků. Naši žáci se ve velké konkurenci ostatních škol z okresu Bruntál utkali v nelehkých soutěžních úkolech. Úkoly spočívaly např. v roztřiďování odpadů, v určování vitamínů, poznávání rostlin a určování jejich využití pro člověka, škrábání brambor na čas a v porozumění anglickému článku o potravinách. I přes nelehkou konkurenci se družstvo z 8. třídy umístilo v první třetině startovního pole. Při čekání na konečné výsledky byly uspořádány pro žáky doprovodné soutěže, ve kterých i naši žáci zabodovali a získali drobné ceny. Technika v přírodě Projekt Technika v přírodě je zaměřený na využití moderních chytrých telefonů nejen pro zábavu, ale i poučení. Tento projekt občanského sdružení Campanula z Prahy uskutečnilo na naší škole sdružení ACTAEA, společnost pro přírodu a krajinu, které se zaměřuje na vytváření, načítání a využívání QR kódů (pozn. jeden takový kód je i před Městským úřadem Andělská Hora na 14

15 bělozeleném obdélníku tzv. tagglist). Projektu se zúčastnili žáci šesté až deváté třídy. Žáci si pod dohledem lektorů projektu vyzkoušeli, jak systém funguje. Na zapůjčených telefonech si žáci vyhledávali informace, z nichž pak luštili tajenku. Poté si zkusili vytvářet odkazy na webových stránkách o zajímavých místech v Andělské i Světlé Hoře. Kromě naší školy se projekt ještě uskutečnil např. ve školách v Albrechticích a v Bruntále. Našim žákům se odkazy tak povedly, že se ACTAEA rozhodla z nich vytvořit naučnou stezku. Tohoto úspěchu jsme dosáhli jako jedna z mála vybraných škol v okrese Bruntál. Zlatý list Zlatý list je přírodovědně-ekologická soutěž. 14. května se naše 3 šestičlenná družstva zúčastnila krajského kola v této celorepublikové soutěži. Soutěž se konala v areálu ZŠ Břidličná za slunečného počasí v příjemné atmosféře. Bylo připraveno osm soutěžních úkolů od praktických hmatových poznávání přírodnin, puzzle, vytvoření hmyzích domečků až po pracovní listy zaměřené na naše ryby a ptactvo. Bohužel hlavní organizátorka si špatně propočítala délku soutěží, a tak naše dva týmy nestihly všechny úkoly, což se projevilo na celkovém umístění. Florbal Naše škola se tradičně zapojuje do několika florbalových soutěží. Letos to byly: Okresní florbalová liga, Orion florbal cup, Velikonoční vajíčko. Uskutečnil se florbalový turnaj prvního stupně a sehráli jsme i sérii přátelských zápasů. Naši školu reprezentovali jednak starší žáci z 8. a 9. ročníku, které zdatně doplňovali žáci ze 6. a 7. ročníku. Za naše nejstarší nám už vyrůstá plnohodnotná náhrada v řadách našich páťáků a mladších. Naši školu v jednotlivých soutěžích a turnajích reprezentovali: Veronika Andrysová, Eduard Bocan, Vít Eichler, Patricie Kubičíková, Jan Mako, Petr Matuška, Jiří Langer a Petr Výmola z 9. ročníku, Jakub Hynek, Josef Klíma, Ondřej Lengsfeld a Barbora Vikartovská z 8. ročníku, Terezie Andrysová, Dominik Fajmon, Petr Jor a Michaela Kučerová ze 7. ročníku, Tomáš Bocan, Jakub Boček, Natali Bušíková, Adéla Gocalová, Denisa Jombíková, Zdeňka Kameníčková, Lucie Krajčovičová, Josef Lengsfeld, Matěj Matějka a Robert Svoboda ze 6. ročníku. Marie Andrysová, Ondřej Hynek, Petr Mako, Barbora Lengsfeldová, Jan Mikuláš Oslej a Tereza Vaváková z 5. ročníku, Miroslav Hapl, Václav Jurman a Šárka Lukaštíková ze 4. ročníku, Matyáš Andrys, Ladislav Černobila, Radim Kačmarčík, Dominik Silnica a Libor Výmola ze 3. ročníku. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie a TV Tradiční karneval 15

16 Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět), nejlépe doložené kopií jejich závěrů. Ve školním roce nebyla prováděna kontrolní činnost ze strany ČŠI Poslední kontrola proběhla ve školním roce Inspekční zpráva + závěry jsou k dispozici v kanceláři školy. Část VIII. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2), písm. a) až l)., a podle zákona č. 561/2004 ("školský zákon") eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 1 0 Zařazení mezi integrované žáky se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Vyřazení z integrovaných žáků se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 0 Zařazení do MŠ 6 0 Přijetí k plnění povinné školní docházky

17 Část IX. Další údaje o zařízení doplňující informace Další aktivity zařízení. Veškeré aktivity nad rámec povinné výuky se uskutečňují formou zájmových kroužků (z větší části pod vedením učitelů školy). Nepovinné předměty, zájmové kroužky ve školním roce Název NP/ZÚ Vedoucí Výuka hry na klavír soukr. F. Rybář Náboženství NP M. Žukowski Sportovní kroužek ZÚ M. Novotná Ruční práce ZÚ M. Ogurčáková Hudebně dramatický kroužek ZÚ V. Keilingová Výtvarný kroužek ZÚ H. Caletková Šikovné ruce ZÚ H. Crhová Knihovnický kroužek ZÚ K. Bezová Tenis ZÚ M. Ogurčáková Sportovní hry ZÚ E. Kyšová Bubny ZÚ J. Vavřík Pohybové hry ZÚ S. Olivová Chovatelský kroužek ZÚ I. Sekaninová Recy věci ZÚ V. Saganová Partneři - Podařilo se úspěšně spolupracovat se školskou radou - Pravidelná je i spolupráce s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). - Výbornou spolupráci máme i se SDH v našich obcích i s HZS MsK Bruntál - Tradičně spolupracujeme s Policií ČR, pracoviště Bruntál - Zapojujeme se do akcí organizace TEREZA, jsme v síti MRKEV, máme titul GLOBE SCHOOL - Spolupracujeme s oběma obcemi (kulturní a společenské akce, separace odpadů ) 17

18 - Udržujeme čilé partnerské vztahy se školami v polských partnerských obcích Reńska Wies (Dlugomilowice) a Polska Cerekiew Školní družina V letošním školním roce se do školní družiny přihlásilo celkem 55 žáků a všem dětem se věnovaly vychovatelky Alena Barčíková a Marta Ogurčáková. Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných, průběžných a příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Aby byla splněna všechna specifika pedagogické práce ve školní družině, připravovaly jsme pro děti během celého školního roku program, při kterém si děti odpočinou, prohloubí vztahy mezi vrstevníky a rozvíjí své zájmy, a který má především relaxační funkci. Provoz ranní družiny byl od 6:50 do 7:15 a činnosti v tomto čase byly vzhledem k postupnému přicházení žáků spíše individuální, klidné a nenáročné. Činnosti si děti volily spontánně, podle vlastního výběru. Po vyučování přicházely děti do školní družiny, kde trávily čas od 11:15 do 12:00. Tato doba byla využívána k odpočinkovým a rekreačním činnostem. Děti rády hrály společenské hry, tvořily ze stavebnic a kostek nebo si kreslily. Důležitý byl také pobyt venku. Zařazovány byly sportovní pohybové aktivity, a to jak organizované, tak individuální. Populární byly míčové hry, hlavně kopaná a vybíjená, ale také různé honičky, školky přes švihadlo a gumu, kolektivní pohybové a závodivé hry. Občas jsme místo sportovních aktivit zařazovaly vycházky do přírody, ale i po městě. V době od 13:00 do 14:00 hodin byl čas na náročnější zájmovou činnost, např. výtvarné a rukodělné činnosti, soutěže, hudební, dramatické, dopravní a sportovní činnosti. Oblíbené byly také různé přírodovědné pokusy a pozorování, náměty čerpané většinou z dětských časopisů a publikací tohoto zaměření. Děti byly na účasti v připraveném programu vhodně motivované, pokud ale neprojevily o tyto aktivity zájem, mohly si hrát podle vlastní volby. Počet dětí se během dne měnil a kolísání počtu dětí zvyšovalo nároky na organizaci všech činností. Vychovatelky proto přizpůsobovaly činnost ve školní družině těmto změnám počtu dětí. Všechny tyto činnosti byly rozděleny do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho školního vzdělávacího programu. Ve školní družině probíhaly také během celého školního roku připravované větší akce a projekty. Mezi ně patří: Výchova demokratického občana občanská společnost a škola jednodenní projekt Osobnostní a sociální výchova jednodenní projekt Tak jde čas jednodenní projekt Zdravověda jednodenní projekt Zachraňte princeznu týdenní projekt Létáme vesmírem třídenní projekt Vítání jara týdenní projekt Mediální výchova dvoudenní projekt Environmentální výchova: Den Země dvoudenní projekt 18

19 Dopravní výchova: Cesta nejen do školy týdenní projekt Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každý čtvrtek. Kroužek navštěvovalo celkem 13 žáků od 1. po 8. třídu. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny, a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. Další kroužek ručních prací, který byl taktéž součástí družiny, se konal každou středu. Do tohoto kroužku se přihlásilo 17 dětí. Pracovali jsme s různým materiálem, a to převážně netradičním. Děti vyráběly papírové draky, rámečky na fotografii, bylinkový polštářek, obrázek z barviček na sklo, svíčky z voskových plátků, gelové svíčky, zvonečky z bavlnky, lampióny, různá přáníčka k výročím, magnetky z hlíny, strašidla z bambulí, karnevalové masky z papírových tácků, velikonoční vajíčka z bavlnky, velikonoční hlavy z pilin a trávy, vajíčka malovaná voskem, obrázek ze slaného těsta, korále a náramky z nabarvených těstovin, batikovaná trička, zvířátka z mechové pryže, dětskou hru z krabičky od sýrů a záložku z plyšových drátků. Práce v tomto kroužku byla sice náročnější, ale děti s pomocí starších žáků a vychovatelky vše nakonec zvládaly. Novinkou ve školní družině jsou v tomto roce informace na webových stránkách školy. Na těchto stránkách si můžete přečíst něco o charakteristice ŠD, dále je zde vložen vnitřní řád ŠD, informace o kroužcích, fotogalerie a v neposlední řadě aktualizovaný týdenní plán ŠD, kde si můžou rodiče přečíst, jakou činností se budeme v následujícím týdnu zabývat a kde jsou také v kolonce poznámky a jiná sdělení, vzkazy pro rodiče dětí navštěvujících ŠD. Školní jídelna Marta Ogurčáková, vychovatelka V letošním školním roce u nás došlo k výrazné změně, kterou je zavedení čipového systému pro stravování, kdy tento je běžně po republice zaveden už i na malých školách. Díky tomuto systému odpadl tedy velký problém pro děti, a to nošení stravenek. I pro rodiče to má spoustu výhod, protože mohou děti přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetu, stejně tak si mohou kontrolovat, jestli jejich dítě bylo vůbec na obědě. Rodiče mají také zcela jasný přehled o přeplatcích či nedoplatcích stravného. Co se týče obědů, snažíme se opět vyhovět všem strávníkům. Jídelníčky připravujeme tak, aby si každý strávník našel své oblíbené jídlo. Opět zařazujeme další druhy ryb, jako Mahi Mahi, štiku a různé druhy filé. Začali jsme připravovat jogurtové knedlíky s ovocným přelivem (borůvky nebo maliny). Snažíme se dětem dávat co nejvíce ovoce, zeleniny i mléčné výrobky. Věříme, že po prázdninách se budou opět děti těšit na dobré jídlo z naší školní jídelny. Za kolektiv pracovnic ŠJ Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ Dovětek ředitele školy: Naše školní jídelna vaří jídla, která jsou velmi dobrá nejen chuťově, ale také co se výživy týká. Rádi vás a vaše děti přesvědčíme o výhodnosti školního stravování (přijatelná a dostupná cena, kontrolovaná a vyvážená strava v pravidelnou dobu, ). Zvláště děti, které čekají na odpolední vyučování, školní družinu nebo autobus, by se měly (i dle doporučení lékařů) ve škole stravovat. Umožňujeme stravování také pouze v některé dny (např. v úterý kdy má dítě odpolední výuku nebo kroužek). Mnohdy jsme svědky, že děti raději místo oběda investují peníze do svačinek (koblihy s čokoládou, coca-cola), přitom pořizovací cena našeho oběda bývá výrazně nižší. Děkujeme za letošní přízeň a dobrou chuť do dalšího školního roku! 19

20 Mateřská škola ve Světlé Hoře Každý školní rok začíná stejně, ale přesto jinak. Ten letošní nebyl výjimkou. Loni v červnu jsme na rozloučení s předškoláčky předali paní učitelce Sekaninové 20 nových prvňáčků a tak k nám do školičky přibylo 20 nových tvářiček, někdy usměvavých, někdy plačících, v každém případě však zvědavých na nové kamarády, hračky, školičku a vše s tím spojené. A protože máme dvě věkově smíšené třídy, tak velkým a už ostříleným školáčkům připadl velký úkol těm maličkým pomoci, potěšit je úsměvem, pohlazením a vstřícností. Myslíme si, že naše mrňata mají nejen v paní učitelce, ale i ve svých velkých kamarádech opravdovou oporu a pomoc. Celý školní rok nás již tradičně provázely akce, které jsou už jakýmsi zvykem a očekávají se s radostí a těšením, ale i akce jiné a nové, mezi něž patřily: Podzimníček Rodina Vánoční besídka Besídka ke dni matek Rozloučení s předškoláky Výlet MŠ Ve spolupráci se ZŠ pak pro předškoláčky oblíbené projektové dny, karneval a akademie. V rámci dopoledního programu v MŠ jsme měli exkurzi do hasičárny, návštěvu divadýlka v MŠ i v Bruntále, mikulášskou nadílku a spoustu her, povídání, zpěvu, kreslení, tance a vyrábění s našimi paními učitelkami. O třídu Sluníček se po celý rok staraly paní učitelky Vladislava Keilingová a Hana Caletková, o třídu Kuřátek paní učitelky Michaela Horáková a Monika Novotná. O naše bříška pečovala paní kuchařka Emília Černotová a o úklid a čistotu se starala paní Zdenka Meluchová. Nesmíme také zapomenout ještě na další aktivity, které MŠ po celý rok nabízela: Hudebně dramatický kroužek paní učitelka V. Keilingová Sportovní kroužek paní učitelka M. Novotná Výtvarný kroužek paní učitelka H. Caletková Logopedická náprava řeči paní učitelka M. Horáková Vše jednou začíná, ale i končí. A tak i ten letošní školní rok. Proto mi dovolte se podělit o jeden z příběhů k zamyšlení. O třech sudičkách Nevím, zda si vzpomínáte, ale to, co sudička nad kolébkou vyřkne, to je neodvolatelné a žádná moc to nemůže vzít zpět. Jednou se stalo, že se dvě starší sudičky pohašteřily a začaly si dělat naschvály. Narodilo se děťátko. Je noc, vše spí, dům spí, dítě spí, A v tom se nad kolébkou zamihotá bílá záře a už jsou tu tři napolo průhledné postavy. První vztáhne ruku nad děťátko: Dávám ti radostný a smysluplný život. Druhá honem také vztáhne ruku: Dávám ti život smutný a beze smyslu. Třetí sudička, jediná, která si zachovala zdravý rozum, vidí, co ty dvě tropí. Horečně přemýšlí, až konečně dostane nápad. Vztáhne ruku nad kolébku: A já ti dávám dar svobodné vůle, které z těch dvou uvěříš. A tak záleží jen na nás pro jakou volbu se rozhodneme. Kolektiv MŠ ve Světlé Hoře 20

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více