Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy 1

2 Část I Základní údaje o škole Název zařízení, sídlo, charakteristika školy - právní forma, IČ Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Zkrácený oficiální název: ZŠ a MŠ Andělská Hora Andělská Hora č. 215, PSČ Právní subjekt, příspěvková organizace IČ: Identifikátor ředitelství: Všechny součásti zařízení 1. Základní škola (IZO: ) 2. Školní družina (IZO: ) 3. Mateřská škola (IZO: ) 4. Školní jídelna (IZO: ) 2

3 Zřizovatel zařízení Město Andělská Hora, IČ: , č. p. 123, Andělská Hora Ředitel zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Jan Vavřík, Střelniční 608, Vrbno p. Pradědem, Zástupkyně ředitele zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Ivana Ostrčilíková, Světlá Hora 379, Světlá Hora, Adresy pro dálkový přístup Webové stránky: Datum zařazení do sítě Zařazení do sítě: Poslední úpravy a aktualizace (připojení MŠ a ŠJ ve Světlé Hoře) provedeny k s platností od Celková kapacita školy a jejích součástí (zpracováno podle Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení). Základní škola: Školní družina: Mateřská škola: Školní jídelna: 250 žáků 60 žáků 90 dětí 465 porcí 3

4 Údaje o školské radě Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla celkem čtyřikrát, z toho jedno jednání bylo neformálně pracovní, věnované především přípravě a zajištění největších školních akcí, a to karnevalu a plesu. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy: celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, úpravy školního řádu, změny v učebním plánu, výsledky výchovy a vzdělávání, ale i stav budov, údržba, opravy, možnosti získání grantů na opravy školních budov, rozpočet školy. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy. V tomto školním roce pracovala školská rada ve stejném složení jako v roce minulém. Jedinou změnou při jednáních školské rady byla změna osoby nového ředitele školy, kterým se od 1. srpna 2012 stal Mgr. Jan Vavřík, který byl (stejně jako předchozí ředitel) pravidelně přítomen jednání jako host. Na posledním jednání v dubnu pak byli členové školské rady seznámeni s budoucím směřováním školy ke sportovním aktivitám, což se perspektivně jeví jako jedna z velmi dobrých možností pro udržení, případně navýšení, počtu žáků školy a tím i zachování existence školy samotné. Škola počítá i s pokračováním současného zaměření na ekologické aktivity. Chce pokračovat i v trendu zachování vstřícného, otevřeného, přátelského a bezpečného klimatu pro děti i rodiče a chce se ještě více otevřít i široké veřejnosti. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Pomáháme potřebným Sbírka Český den proti rakovině 4

5 Přehled oborů vzdělání ročník: ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn.: 554/2007 Část II Přehled pracovníků školy Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených osob Pracovníci 2012/2013 fyzicky přepočteně Učitelé 14 11,49 Vychovatelů 2 1,25 Učitelů MŠ 4 4 Asistenti pedagoga 1 1 Ostatní (správní + THP) 5 4,9 Pracovnice ŠJ 4 3,16 Zaměstnanců celkem 30 25,8 Pozn.: počet fyzických osob se nerovná prostému součtu zaměstnanců někteří pracují např. na část. úvazek v ZŠ a také v ŠD. MŠ Světlá Hora 5

6 Část III Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V lednu 2012 se k zápisu dostavilo celkem 18 dětí, 1 dítěti byla docházka odložena o jeden rok, 3 rodiny se odstěhovaly, do první třídy nastoupilo ve školním roce celkem 14 prvňáčků. Část IV Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání A. Klasifikace prospěchu a chování Blíže příloha. B. Vycházející žáci V tomto školním roce opustilo naši základní školu 12 žáků z toho 5 dívek a 7 chlapců. Podmínky pro přijetí na střední školy byly pozměněny. Přihlášky v prvním kole si mohli žáci podat jen dvě, na maturitní obory se konaly písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. I přes těžší podmínky přijímacího řízení byli všichni naši žáci přijati na střední školy převážně v okrese Bruntál v prvním kole. Celkem 7 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 5 žáků na obory ukončené výučním listem. Žák/žákyně Škola Obor Andrysová Veronika Bocan Eduard Boháčová Andrea Eichler Vít Masarykova SŠZe a VOŠ Opava SOŠ Bruntál SOŠ Bruntál SPŠ Bruntál Fajmon Lukáš SOŠ Bruntál Kubičíková Patricie Langer Jiří SZŠ Opava SOŠ Bruntál agropodnikání opravář zem. strojů kuchař-číšník informační technologie strav. a ubyt. služby zdravotnický asistent opravář zem. strojů 6

7 Mako Jan SPŠ Bruntál strojírenství Matuška Petr Svobodová Vendula SOŠ Bruntál SŠ Kostka Vsetín opravář zem. strojů žurnalistika a média Výmola Petr SPŠ hasičská Hranice požární ochrana Zbránková Jana SPŠ Bruntál ekonomika a právo Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně C. Integrovaní žáci Na obou stupních ZŠ pracujeme se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak i žáky talentovanými. Talentovaní žáci pak mají možnost zapojit se do nepovinných předmětů, zájmových útvarů a především účastnit se olympiád a dalších vědomostních soutěží. V tomto školním roce jsme neměli ani jednoho žáka posouzeného PPP jako mimořádně nadaného. Pravidelně integrujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a dosahujeme na tomto poli dobrých výsledků a spokojenosti žáků i rodičů. Práci s tělesně postiženými žáky vyžadujícími zvláštní péči se nebráníme, avšak nejsme zcela připraveni a materiálně vybaveni na děti s těžším postižením mentálním ani fyzickým. V hodnoceném školním roce nenavštěvoval naši školu ani jeden žák s fyzickým postižením. V roce 2012/2013 jsme integrovali a zařadili do režimu speciálního vzdělávání s reedukační péčí dle zpracovaného Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) celkem 7 žáků, z toho ke dvěma žákům byla přidělena rozhodnutím KÚ MsK Ostrava také asistentka pedagoga. Tento počet je v průběhu školního roku průběžně aktualizován v návaznosti na spolupráci s PPP Bruntál. Dalším 13 žákům byla také poskytovaná reedukační péči, ovšem nebyli vzděláváni dle IVP. Kromě toho bylo ještě dalších 20 žáků zařazeno do režimu tzv. zohledňování. Tento počet je v průběhu školního roku také průběžně aktualizován v návaznosti na spolupráci s PPP Bruntál. Se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pracuje proškolený pedagog, který má také k dispozici odpovídající materiální zázemí (vlastní kabinet, PC s připojením na internet, speciální výukové programy, ). Zpracovala: Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupce ředitele 7

8 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Vzdělávání ředitelů 1 / 5 Počet zúčastněných pracovníků, počet akcí Sborovna práce s žákem 13 / 2 PC školení 13 / 1 Výprava za zlatem, Suchá Rudná,

9 Září Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zatímco žáčci si stále ještě užívali letních radovánek, učitelé se už ke konci srpna duševně i fyzicky připravovali na nový perný rok. Seznamovali se s novými kolegy, radili se na první pedagogické radě, dolaďovali rozvrhy hodin i výzdobu tříd. 2. září to vypuklo! Do školy se přivalily hordy vzděláníchtivých žáků, plných dojmů a energie z prázdnin. Všichni jsme se sešli ve školní jídelně, kde k nám promluvil nový pan ředitel a deváťáci si vzali pod křídlo čerstvé prvňáčky - přivítali je, aby mohli spolupracovat na různých akcích po celý rok. Bylo využito slavnostního oděvu a ještě ne zcela zřetelných kruhů pod učitelskýma očima a tento vzácný okamžik byl zvěčněn na třídních fotografiích. Poté, co byly sděleny nejžhavější letní dojmy, žáci byli seznámeni s rozvrhem, dostali nové učebnice, poznali nové vyučující a učitelé provedli spoustu administrativních úkonů, se rozjela opět naplno výuka. 26. září se přespolně proběhli běžečtí svěřenci paní učitelky Kyšové v Břidličné. 27. září absolvovali mladší žáci zajímavou besedu se zástupci Policie ČR. Říjen V říjnu se naplno rozběhly projektové aktivity zaměřené na adaptaci třídních kolektivů Prolamování ledů, tentokrát na chatě Sedmikráska v Malé Morávce. Adaptovat se vyrazili čtvrťáci, páťáci, šesťáci a sedmáci. Vedoucí projektu, paní učitelka Olivová, si pro děti připravila spoustu zajímavých her a činností pro stmelení kolektivu. Všichni odjížděli plni nových zážitků a zkušeností. V tomto měsíci si také žáci měli možnost začít vybírat z široké nabídky zájmových kroužků, které právě zahajovaly svoji činnost se pod bdělým dohledem pana učitele Bujnocha rozlétli vlastnoručně vyrobení draci na tradiční Drakiádě. Proběhl úvodní Projektový den prvního stupně s MŠ, na němž se malásci ze školky seznamují s prostředím školy i s budoucími spolužáky a učitelkami, aby při zahájení školní docházky nevstupovali do neznáma. Osmáci si zasoutěžili s paní učitelkou Kyšovou na Přírodovědném klokanu a rozjela se florbalová liga, tentokrát v Karlovicích. Naši úspěšní borci dokonce zaznamenali publicitu v regionálním tisku (Petr Výmola). Konala se první schůzka Školního parlamentu, kde se pravidelně radí zástupci všech tříd druhého stupně o školních aktivitách. V rámci propagace školního stravování mohli zájemci vyzkoušet um našich kuchařek na ochutnávkovém obědě. Zatímco si žáci užívali svých prvních letošních prázdnin dvoudenních podzimních, učitelé pilně pracovali na zdokonalování výuky a tzv. digitálních učebních materiálech, které nabízejí žákům ve výuce průběžně po celý rok. Listopad Hned první listopadový den probíhal v naší škole Den otevřených dveří. Tato tradiční událost se snaží nalákat rodiče i přátele školy do prostor našeho ústavu, aby si prošli pečlivě připravené učebny, poseděli, v jídelně popili kávu a zakousli mls a sdělili si vzájemně své dojmy z počátečních měsíců školního roku. Při této příležitosti se schází Školská rada a deváťáci mají možnost diskutovat svá budoucí rozhodnutí se zástupci středních škol se stala slavnou naše zvěř, neboť naši školní zoo přijel zdokumentovat pan Olejníček ze štábu Polar TV vyrazili deváťáci s paní učitelkou Olivovou na Veletrh řemesel do Krnova. Deváťáci se setkali spolu s prvňáčky a svými učitelkami na projektu Hrajeme si společně

10 a jsme hostili v naší tělocvičně další turnaje florbalové ligy. Prvním kulturním počinem tohoto školního roku bylo vystoupení hudební skupiny Marbo ve školní jídelně. Prosinec Pokračovaly zápasy Okresní florbalové ligy pod odborným dohledem paní učitelky Kyšové. Proběhl další Projektový den národní školy a MŠ, tentokrát za účasti vedení Institutu společenské odpovědnosti k propagaci školy. Paní učitelka Hana Crhová vyjela s nadanými zpěváky z prvního stupně reprezentovat náš ústav na Vánoční rolničku do Vrbna pod Pradědem. Mikuláš, Petr Matuška z deváté třídy, se svou družinou čertů a andělů obešel školu s mikulášskou nadílkou. O vánoční výzdobu národní školy se postarali děti, rodiče i učitelky prvního a druhého ročníku na odpoledním tvoření. Děti z MŠ udělaly radost našim seniorům na vánočním setkání ve Světlé Hoře. Pan farář Žukowski se svou asistentkou připravili pro žáky besedy s interaktivním programem na téma význam svátků. Naši florbalisté vyjeli na turnaj do Albrechtic. Poslední den před odchodem na vánoční prázdniny si jednotlivé třídy zpestřily vánočními besídkami. Leden proběhlo neformální setkání členů Školské rady ke karnevalu a plesu, o němž už živě diskutovali i všichni zaměstnanci školy. Do náruživých příprav této mega akce nám vstoupily testy Kalibro, které slouží k objektivnímu posouzení znalostí našich svěřenců ve srovnání s vrstevníky celé republiky, a také 18. a zápis do budoucí první třídy. Pololetí se přiblížilo a se uzavírala klasifikace. Sotva bylo připraveno vysvědčení a kázeňské odměny, pokračovaly dokončovací přípravy plesu a karnevalu. Všechny dostupné ruce i chytré hlavy byly využity ku prospěchu akce. Nejdříve se děti poveselily na karnevalu a den poté se dospělí pobavili a protáhli na školním plese. To už však zasahujeme do dalšího měsíce. Únor Akce se vydařila, ale bylo třeba uklidit stopy a uvést vše opět do normálu. Na tomto se opět pilně podílely všechny děti i zaměstnanci. Pro děti jde o cennou zkušenost, že taková akce stojí mnoho úsilí a také zde poznávají různé činnosti spojené s organizací podobných záležitostí. Také v únoru pokračovalo testování Kalibro a už už se připravovaly Zimní sportovní dny alias lyžák, který se naplno rozjel od Začal se uvádět do praxe nový čipový systém ve školní jídelně a prvními pokusnými králíky se stali učitelé. Borci z osmého a devátého ročníku se utkali v Olympiádě češtiny, páťáci se vydali s panem učitelem na dobrodružnou výpravu po krásách našeho kraje, druháci s paní učitelkou Crhovou zorganizovali odpolední akci pro rodiče a přespali ve škole. Březen O jarních prázdninách probíhala výstavba nového schodiště a učitelé pokračovali v tvorbě digitálních učebních materiálů do svých předmětů. V březnu se naše škola zapojila do projektu Rodiče vítáni, který monitoruje školy příznivě nakloněny žákům i jejich rodičům. Osmáci si v rámci mediálního projektu připravili tiskovou konferenci, na níž vystupovali jako profesionální novináři a velmi kultivovaně se dotazovali pozvaného pana ředitele na zajímavé otázky. Na prvním stupni a také ve školní jídelně proběhlo velikonoční tvoření. Ve Skiareálu Annaberg se konala Zimní olympiáda, na které jsme také měli úspěšné závodníky naše tělocvična hostila další přátelské utkání ve florbale a odpoledne se sešli učitelé na přátelském posezení ke Dni učitelů. Na oslavu tohoto výjimečného dne si pro děti každoročně připravujeme speciální výuku tzv. Den bez stresu a Školu naruby, kdy mladší děti vyučují deváťáci a na druhém stupni si žáci mohou sestavit rozvrh z různých dílen. Ve středu nás naši biologičtí olympionici - Ondra Lengsfeld a Verunka Andrysová reprezentovali v Krnově. 10

11 Před odchodem na Velikonoční prázdniny si vyšlápli deváťáci spolu s paní učitelkou Olivovou na Uhlířský vrch v Bruntále, školkáčci se sešli s malými školáky na projektu Souznění a nazdobili spolu velikonoční strom v Andělské Hoře. Páťáci absolvovali další dobrodružnou výpravu, tentokrát do opavského muzea na výstavu prací Zdeňka Buriana. Duben Ihned po Velikonocích jsme se zúčastnili zajímavé filmové produkce v bruntálském kině, kde jsme zhlédli zajímavý a poučný dokumentární film Síla lidskosti o známém protifašistickém hrdinovi Nicolasi Wintonovi. 5. a se učitelé vzdělávali na školení v Malé Morávce, na němž se seznámili s novými metodami výuky. Proběhl další florbalový turnaj a další Projektový den ZŠ a MŠ. Velkou akcí tohoto měsíce pak byla vernisáž výstavy výtvarných prací ve školní jídelně, na níž mohli obdivovat práce svých ratolestí také rodiče odpoledne při třídních schůzkách. První, druhá a třetí třída vyrazila do divadla v Bruntále a tento výlet spojila s návštěvou bruntálského zámku. Naši ekologové pod vedením paní učitelky Kyšové reprezentovali naši školu na soutěži v Bruntále. Zcela náhle se spustily žáby a s nimi i projekt Žába, a tak se narychlo stavěly zábrany, aby se tyto potvůrky dařilo co nejúčinněji chránit. Záchranáři z řad našich žáků pracovali na jejich přenášení tentokrát pouze několik dnů. Deváťáci zažívali perné chvíle u přijímacích zkoušek na střední školy, ale naštěstí se všem většinou podařilo dostat se na školy vybrané. Proběhl zápis nových dětí do mateřské školy a také zajímavé klání pod vedením pana učitele Bujnocha - Zálesácký šestihnoj, na kterém účastníci prověří nejen své znalosti, ale též žaludky. Květen Květen byl kulturou přímo nabitý. Kulturně nás povznesli manželé Kocůrkovi, bývalí filharmonici, kteří nám předvedli své umění v naší jídelně. Dalším kulturním počinem byl výjezd zájemců z řad starších žáků do opavského divadla na hru na motivy Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves. Byl zahájen plavecký výcvik našich nejmladších. Taky se pilně dolaďovali třídní výstupy na školní akademii, která se úspěšně odehrála a vyžádala si přípravy nejen herecké, ale také technické a podíleli se na ní opět všichni žáci i zaměstnanci. Dalším netypickým počinem bylo setkání se známými osobnostmi - herci Petrem Novotným a Sandrou Pogodovou, s nimiž jsme podiskutovali na improvizované besedě za účasti regionálního tisku. Deváťáci tradičně spolupracují na Květinové sbírce proti rakovině a ani letos tomu nebylo jinak. Výtěžek této sbírky byl odeslán nadaci, která tuto sbírku organizuje. Na konci měsíce se žáci čtvrtého až sedmého ročníku zúčastnili druhé části adaptačního projektu, tentokrát na horské chatě v Ludvíkově. Červen vyrazili výletníci z prvního stupně do Zlatých Hor, kde si měli narýžovat valouny zlata, což se bohužel díky nepříznivému počasí nezdařilo, a tak pro ně jejich paní učitelky připravily náhradní program. Díky nutné potřebě vymalovat stěny školních chodeb a nedostupnosti malířů o prázdninách, jsme si užili ředitelské volno, po němž jsme přišli do čistých zářících prostor. Dále se konaly poslední letošní třídní schůzky, aby bylo možno žactvo ještě popohnat k uspokojivým výkonům , v pekelném vedru, si vyšlápli turisté z osmého ročníku na Skřítek, deváťáci si zabojovali v paintballe a třeťáci putovali na Annaberg. Den poté se v MŠ loučili s předškoláky na slavnostním odpoledni. Zatímco učitelé měli ještě plnou hlavu Ročenky, spousty administrativních úkonů, vysvědčení a 11

12 organizace budoucího školního roku, žáci už cítili v kostech léto a blížící se prázdniny jim nedaly soustředit se. Bc. Kamila Bezová, vyučující ČJ VÝSLEDKY NĚKTERÝCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A AKCÍ Šikovné ruce Tento kroužek letos navštěvovaly děti od první po pátou třídu. Vzhledem k většímu počtu zájemců jsme se rozdělili na dvě skupiny pondělní a úterní. Scházeli jsme se v těchto dnech vždy po obědě. Vyráběli jsme, kreslili, malovali, využívali jsme různé materiály. I letos došlo na přípravu pochutin, sladkých i slaných, pečených, smažených i ze studené kuchyně. Po všech dobrotách se vždy jen zaprášilo. Děti samy vyhledávaly a nosily recepty na nejrůznější pokrmy, ale také nápady a náměty na vyrábění. V samotném závěru se všichni naučili přišívat knoflíky pro dospělého hračka, pro děti však náročná práce. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku Chovatelský kroužek Chovatelský kroužek v letošním školním roce navštěvovalo rekordních třicet dětí. Proto byly rozděleny do dvou skupin - pondělní a středeční. Hlavní náplní kroužku byla péče o naše zvířata ve školním zvěřinci. Z kraje roku jsme se starali o tři morčata, osm křečků syrských, jednoho králíka zakrslého, jednu andulku, jednu roselu pestrou, dvě želvy nádherné a dvanáct osmáků degu. V průběhu roku jsme měli několik přírůstků, bohužel také několik ztrát, ale tak už to na světě chodí. Přírůstky ale převažují nad ztrátami, školní zvěřinec se nám utěšeně rozrůstá, a proto si této příležitosti dovoluji využít i k prosbě. Máte-li přebytky starého chleba (ne plesnivého), případně jiné krmení vhodné pro hlodavce - zeleninu, seno, budeme za ně velmi rádi. O naše zvířata se nejen staráme, ale také je pozorujeme a získáváme o nich další informace, aby naše péče o ně byla co nejlepší. Také jsme jim z keramické hlíny vyrobili misky a domečky. V pěkných dne, kterých letos nebylo mnoho, chodíme zvířatům ven na zelené krmení. Sběrová soutěž Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Konečné pořadí k datu Mgr. Ivana Sekaninová, vedoucí kroužku poř. třída příjmení a jméno poč. bodů 1 V.A Bezová Eliška II.A Jelínková Kateřina II.A Soroka Ondřej VI.A Svoboda Robert IV.A Hapl Miroslav IV.A Eversonsová Laura I.A Nekorancová Martina

13 8 V.A Pivoňová Nikol VI.A Bušíková Natali I.A Zelený Adam III.A Nagyová Kateřina VI.A Kameníčková Zdeňka V.A Langer Jakub I.A Harazin Adam III.A Szukalská Julie III.A Výmola Libor III.A Andrys Matyáš III.A Kupková Kristýna III.A Vach Oldřich VI.A Krajčovičová Lucie V.A Mako Petr III.A Jurmanová Tereza I.A Jurman Daniel 30 Recy věci Tento kroužek se zaměřoval na přetváření starých věcí na nové. Vyráběli jsme například ze staré klávesnice šperky, ze starých riflí kabelky, ze starých halenek a koulí korále, z vyřazeného trička textilní šperky a mnoho dalších. Mgr. Věra Saganová, vedoucí kroužku Vernisáž výtvarných prací Na vernisáži, která se uskutečnila ve čtvrtek v jídelně naší školy, se nás sešlo opravdu mnoho. Za zřizovací obec nás poctila svou návštěvou místostarostka Andělské Hory paní Jana Kučerová. Naše výstava byla zahájena pěkným přednesem básní našimi mladšími žáky. Výtvarné práce neměly v letošním roce žádné společné téma. Vyučující VV prostě vybraly to nezdařilejší, co se žákům povedlo tak, aby na výstavě měl každý žák alespoň jednu svou výtvarnou práci. A opravdu se bylo na co dívat. Své práce zde také vystavil místní občan Andělské Hory pan Oldřich Průdek, který si maluje doma pro radost. Nechybělo ani občerstvení a nápoje. Tentokrát jsme nehodnotili nejzdařilejší práce. Odpoledne si mohli výstavu prohlédnout rodiče našich výtvarníků. Se staršími žáky jsme nedávno shlédli dokumentární film o záchraně českých židovských dětí před vypuknutím II. světové války Síla lidskosti. Protože v nás tento příběh zanechal obdiv ke člověku, který svým činem zachránil 699 dětí, myslíme si, že sir Nicolas Winton si zasluhuje za tento statečný čin Nobelovu cenu za mír. V průběhu naší výstavy se pod petici podepsalo 68 žáků a dospělých. Mgr. Soňa Olivová 13

14 Výchovný koncert Ve čtvrtek naši školu navštívili manželé Kocůrkovi z Brna. V průběhu koncertu, který byl rozšiřujícím doplňkem předmětu hudební výchova, jsme se seznámili s různými zajímavými nástroji, které pocházely téměř z celého světa. Manželé Kocůrkovi je získávají na svých cestách. Kromě hry na housle jsme si poslechli například hru na přirozený lesní roh, na kytaru. Poznali jsme nástroje z Jižní Ameriky, Afriky, Indie, Persie, Finska O jednotlivých nástrojích nám vyprávěl Mgr. Karel Kocůrek velmi poutavě. Zájezd do divadla v Opavě Mgr. Soňa Olivová V pondělí jsme se se 41 žáky z ročníku naší školy vypravili na dlouho očekávané představení Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert, které nastudoval činoherní soubor Slezského divadla v Opavě pod vedením režiséra Jakuba Nvoty j.h. Autorem původní pohádky Zapomenutý čert, která se stala předlohou divadelního představení, je Jan Drda, který mimo jiné dále napsal Němou barikádu, Hrátky s čertem, Dařbujána a Pandrholu. Příběh popisuje polidšťování Trepifajksla, který se čertovskému řemeslu vůbec nevěnoval, což rozhněvalo peklo, které vysílá na svět čerta-doktora filozofie. Ten v podobě faráře usiluje o to, aby obyvatelé Dalskabát hřešili a propadli peklu. Ale jak to v pohádkách bývá, zlo je potrestáno a ze zapomenutého čerta se stává Mates, pomocník kováře. Do divadla v Opavě velmi rádi jezdíme. Vždy nás přivítá krásné prostředí divadla, které nedávno prodělalo obnovu vnitřního vybavení. Těšíme se na nabídku divadla v příštím školním roce. Evropa kolem nás "EVVO" ekologie, příroda. Tělovýchovné aktivity Mgr. Soňa Olivová V průběhu května a června se škola účastnila týmové ekologicko-zeměpisné krajské soutěže, probíhající v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Za nás soutěžily dva týmy, které se v ostré konkurenci statečně popraly se zajímavými úkoly a z celkových 31 týmů naši žáci skončili na krásném 7. a 8. místě. Součástí soutěže byla i výtvarná část, ve které uspěli a byli oceněni i naši žáci, kteří pod vedením paní učitelky Olivové vytvořili mloka a rosničku. Ekologická soutěž Bruntál Tradiční soutěž, pořádaná ZŠ Okružní Bruntálu, se opět konala v polovině dubna. Letošním tématem bylo ekologické zemědělství. V této týmové soutěži naši školu reprezentovalo 5 týmů, tj. 20 žáků. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, a to starší a mladší. Celkem se soutěže zúčastnilo okolo 160 žáků. Naši žáci se ve velké konkurenci ostatních škol z okresu Bruntál utkali v nelehkých soutěžních úkolech. Úkoly spočívaly např. v roztřiďování odpadů, v určování vitamínů, poznávání rostlin a určování jejich využití pro člověka, škrábání brambor na čas a v porozumění anglickému článku o potravinách. I přes nelehkou konkurenci se družstvo z 8. třídy umístilo v první třetině startovního pole. Při čekání na konečné výsledky byly uspořádány pro žáky doprovodné soutěže, ve kterých i naši žáci zabodovali a získali drobné ceny. Technika v přírodě Projekt Technika v přírodě je zaměřený na využití moderních chytrých telefonů nejen pro zábavu, ale i poučení. Tento projekt občanského sdružení Campanula z Prahy uskutečnilo na naší škole sdružení ACTAEA, společnost pro přírodu a krajinu, které se zaměřuje na vytváření, načítání a využívání QR kódů (pozn. jeden takový kód je i před Městským úřadem Andělská Hora na 14

15 bělozeleném obdélníku tzv. tagglist). Projektu se zúčastnili žáci šesté až deváté třídy. Žáci si pod dohledem lektorů projektu vyzkoušeli, jak systém funguje. Na zapůjčených telefonech si žáci vyhledávali informace, z nichž pak luštili tajenku. Poté si zkusili vytvářet odkazy na webových stránkách o zajímavých místech v Andělské i Světlé Hoře. Kromě naší školy se projekt ještě uskutečnil např. ve školách v Albrechticích a v Bruntále. Našim žákům se odkazy tak povedly, že se ACTAEA rozhodla z nich vytvořit naučnou stezku. Tohoto úspěchu jsme dosáhli jako jedna z mála vybraných škol v okrese Bruntál. Zlatý list Zlatý list je přírodovědně-ekologická soutěž. 14. května se naše 3 šestičlenná družstva zúčastnila krajského kola v této celorepublikové soutěži. Soutěž se konala v areálu ZŠ Břidličná za slunečného počasí v příjemné atmosféře. Bylo připraveno osm soutěžních úkolů od praktických hmatových poznávání přírodnin, puzzle, vytvoření hmyzích domečků až po pracovní listy zaměřené na naše ryby a ptactvo. Bohužel hlavní organizátorka si špatně propočítala délku soutěží, a tak naše dva týmy nestihly všechny úkoly, což se projevilo na celkovém umístění. Florbal Naše škola se tradičně zapojuje do několika florbalových soutěží. Letos to byly: Okresní florbalová liga, Orion florbal cup, Velikonoční vajíčko. Uskutečnil se florbalový turnaj prvního stupně a sehráli jsme i sérii přátelských zápasů. Naši školu reprezentovali jednak starší žáci z 8. a 9. ročníku, které zdatně doplňovali žáci ze 6. a 7. ročníku. Za naše nejstarší nám už vyrůstá plnohodnotná náhrada v řadách našich páťáků a mladších. Naši školu v jednotlivých soutěžích a turnajích reprezentovali: Veronika Andrysová, Eduard Bocan, Vít Eichler, Patricie Kubičíková, Jan Mako, Petr Matuška, Jiří Langer a Petr Výmola z 9. ročníku, Jakub Hynek, Josef Klíma, Ondřej Lengsfeld a Barbora Vikartovská z 8. ročníku, Terezie Andrysová, Dominik Fajmon, Petr Jor a Michaela Kučerová ze 7. ročníku, Tomáš Bocan, Jakub Boček, Natali Bušíková, Adéla Gocalová, Denisa Jombíková, Zdeňka Kameníčková, Lucie Krajčovičová, Josef Lengsfeld, Matěj Matějka a Robert Svoboda ze 6. ročníku. Marie Andrysová, Ondřej Hynek, Petr Mako, Barbora Lengsfeldová, Jan Mikuláš Oslej a Tereza Vaváková z 5. ročníku, Miroslav Hapl, Václav Jurman a Šárka Lukaštíková ze 4. ročníku, Matyáš Andrys, Ladislav Černobila, Radim Kačmarčík, Dominik Silnica a Libor Výmola ze 3. ročníku. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie a TV Tradiční karneval 15

16 Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět), nejlépe doložené kopií jejich závěrů. Ve školním roce nebyla prováděna kontrolní činnost ze strany ČŠI Poslední kontrola proběhla ve školním roce Inspekční zpráva + závěry jsou k dispozici v kanceláři školy. Část VIII. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2), písm. a) až l)., a podle zákona č. 561/2004 ("školský zákon") eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 1 0 Zařazení mezi integrované žáky se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Vyřazení z integrovaných žáků se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 0 Zařazení do MŠ 6 0 Přijetí k plnění povinné školní docházky

17 Část IX. Další údaje o zařízení doplňující informace Další aktivity zařízení. Veškeré aktivity nad rámec povinné výuky se uskutečňují formou zájmových kroužků (z větší části pod vedením učitelů školy). Nepovinné předměty, zájmové kroužky ve školním roce Název NP/ZÚ Vedoucí Výuka hry na klavír soukr. F. Rybář Náboženství NP M. Žukowski Sportovní kroužek ZÚ M. Novotná Ruční práce ZÚ M. Ogurčáková Hudebně dramatický kroužek ZÚ V. Keilingová Výtvarný kroužek ZÚ H. Caletková Šikovné ruce ZÚ H. Crhová Knihovnický kroužek ZÚ K. Bezová Tenis ZÚ M. Ogurčáková Sportovní hry ZÚ E. Kyšová Bubny ZÚ J. Vavřík Pohybové hry ZÚ S. Olivová Chovatelský kroužek ZÚ I. Sekaninová Recy věci ZÚ V. Saganová Partneři - Podařilo se úspěšně spolupracovat se školskou radou - Pravidelná je i spolupráce s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). - Výbornou spolupráci máme i se SDH v našich obcích i s HZS MsK Bruntál - Tradičně spolupracujeme s Policií ČR, pracoviště Bruntál - Zapojujeme se do akcí organizace TEREZA, jsme v síti MRKEV, máme titul GLOBE SCHOOL - Spolupracujeme s oběma obcemi (kulturní a společenské akce, separace odpadů ) 17

18 - Udržujeme čilé partnerské vztahy se školami v polských partnerských obcích Reńska Wies (Dlugomilowice) a Polska Cerekiew Školní družina V letošním školním roce se do školní družiny přihlásilo celkem 55 žáků a všem dětem se věnovaly vychovatelky Alena Barčíková a Marta Ogurčáková. Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných, průběžných a příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Aby byla splněna všechna specifika pedagogické práce ve školní družině, připravovaly jsme pro děti během celého školního roku program, při kterém si děti odpočinou, prohloubí vztahy mezi vrstevníky a rozvíjí své zájmy, a který má především relaxační funkci. Provoz ranní družiny byl od 6:50 do 7:15 a činnosti v tomto čase byly vzhledem k postupnému přicházení žáků spíše individuální, klidné a nenáročné. Činnosti si děti volily spontánně, podle vlastního výběru. Po vyučování přicházely děti do školní družiny, kde trávily čas od 11:15 do 12:00. Tato doba byla využívána k odpočinkovým a rekreačním činnostem. Děti rády hrály společenské hry, tvořily ze stavebnic a kostek nebo si kreslily. Důležitý byl také pobyt venku. Zařazovány byly sportovní pohybové aktivity, a to jak organizované, tak individuální. Populární byly míčové hry, hlavně kopaná a vybíjená, ale také různé honičky, školky přes švihadlo a gumu, kolektivní pohybové a závodivé hry. Občas jsme místo sportovních aktivit zařazovaly vycházky do přírody, ale i po městě. V době od 13:00 do 14:00 hodin byl čas na náročnější zájmovou činnost, např. výtvarné a rukodělné činnosti, soutěže, hudební, dramatické, dopravní a sportovní činnosti. Oblíbené byly také různé přírodovědné pokusy a pozorování, náměty čerpané většinou z dětských časopisů a publikací tohoto zaměření. Děti byly na účasti v připraveném programu vhodně motivované, pokud ale neprojevily o tyto aktivity zájem, mohly si hrát podle vlastní volby. Počet dětí se během dne měnil a kolísání počtu dětí zvyšovalo nároky na organizaci všech činností. Vychovatelky proto přizpůsobovaly činnost ve školní družině těmto změnám počtu dětí. Všechny tyto činnosti byly rozděleny do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho školního vzdělávacího programu. Ve školní družině probíhaly také během celého školního roku připravované větší akce a projekty. Mezi ně patří: Výchova demokratického občana občanská společnost a škola jednodenní projekt Osobnostní a sociální výchova jednodenní projekt Tak jde čas jednodenní projekt Zdravověda jednodenní projekt Zachraňte princeznu týdenní projekt Létáme vesmírem třídenní projekt Vítání jara týdenní projekt Mediální výchova dvoudenní projekt Environmentální výchova: Den Země dvoudenní projekt 18

19 Dopravní výchova: Cesta nejen do školy týdenní projekt Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každý čtvrtek. Kroužek navštěvovalo celkem 13 žáků od 1. po 8. třídu. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny, a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. Další kroužek ručních prací, který byl taktéž součástí družiny, se konal každou středu. Do tohoto kroužku se přihlásilo 17 dětí. Pracovali jsme s různým materiálem, a to převážně netradičním. Děti vyráběly papírové draky, rámečky na fotografii, bylinkový polštářek, obrázek z barviček na sklo, svíčky z voskových plátků, gelové svíčky, zvonečky z bavlnky, lampióny, různá přáníčka k výročím, magnetky z hlíny, strašidla z bambulí, karnevalové masky z papírových tácků, velikonoční vajíčka z bavlnky, velikonoční hlavy z pilin a trávy, vajíčka malovaná voskem, obrázek ze slaného těsta, korále a náramky z nabarvených těstovin, batikovaná trička, zvířátka z mechové pryže, dětskou hru z krabičky od sýrů a záložku z plyšových drátků. Práce v tomto kroužku byla sice náročnější, ale děti s pomocí starších žáků a vychovatelky vše nakonec zvládaly. Novinkou ve školní družině jsou v tomto roce informace na webových stránkách školy. Na těchto stránkách si můžete přečíst něco o charakteristice ŠD, dále je zde vložen vnitřní řád ŠD, informace o kroužcích, fotogalerie a v neposlední řadě aktualizovaný týdenní plán ŠD, kde si můžou rodiče přečíst, jakou činností se budeme v následujícím týdnu zabývat a kde jsou také v kolonce poznámky a jiná sdělení, vzkazy pro rodiče dětí navštěvujících ŠD. Školní jídelna Marta Ogurčáková, vychovatelka V letošním školním roce u nás došlo k výrazné změně, kterou je zavedení čipového systému pro stravování, kdy tento je běžně po republice zaveden už i na malých školách. Díky tomuto systému odpadl tedy velký problém pro děti, a to nošení stravenek. I pro rodiče to má spoustu výhod, protože mohou děti přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetu, stejně tak si mohou kontrolovat, jestli jejich dítě bylo vůbec na obědě. Rodiče mají také zcela jasný přehled o přeplatcích či nedoplatcích stravného. Co se týče obědů, snažíme se opět vyhovět všem strávníkům. Jídelníčky připravujeme tak, aby si každý strávník našel své oblíbené jídlo. Opět zařazujeme další druhy ryb, jako Mahi Mahi, štiku a různé druhy filé. Začali jsme připravovat jogurtové knedlíky s ovocným přelivem (borůvky nebo maliny). Snažíme se dětem dávat co nejvíce ovoce, zeleniny i mléčné výrobky. Věříme, že po prázdninách se budou opět děti těšit na dobré jídlo z naší školní jídelny. Za kolektiv pracovnic ŠJ Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ Dovětek ředitele školy: Naše školní jídelna vaří jídla, která jsou velmi dobrá nejen chuťově, ale také co se výživy týká. Rádi vás a vaše děti přesvědčíme o výhodnosti školního stravování (přijatelná a dostupná cena, kontrolovaná a vyvážená strava v pravidelnou dobu, ). Zvláště děti, které čekají na odpolední vyučování, školní družinu nebo autobus, by se měly (i dle doporučení lékařů) ve škole stravovat. Umožňujeme stravování také pouze v některé dny (např. v úterý kdy má dítě odpolední výuku nebo kroužek). Mnohdy jsme svědky, že děti raději místo oběda investují peníze do svačinek (koblihy s čokoládou, coca-cola), přitom pořizovací cena našeho oběda bývá výrazně nižší. Děkujeme za letošní přízeň a dobrou chuť do dalšího školního roku! 19

20 Mateřská škola ve Světlé Hoře Každý školní rok začíná stejně, ale přesto jinak. Ten letošní nebyl výjimkou. Loni v červnu jsme na rozloučení s předškoláčky předali paní učitelce Sekaninové 20 nových prvňáčků a tak k nám do školičky přibylo 20 nových tvářiček, někdy usměvavých, někdy plačících, v každém případě však zvědavých na nové kamarády, hračky, školičku a vše s tím spojené. A protože máme dvě věkově smíšené třídy, tak velkým a už ostříleným školáčkům připadl velký úkol těm maličkým pomoci, potěšit je úsměvem, pohlazením a vstřícností. Myslíme si, že naše mrňata mají nejen v paní učitelce, ale i ve svých velkých kamarádech opravdovou oporu a pomoc. Celý školní rok nás již tradičně provázely akce, které jsou už jakýmsi zvykem a očekávají se s radostí a těšením, ale i akce jiné a nové, mezi něž patřily: Podzimníček Rodina Vánoční besídka Besídka ke dni matek Rozloučení s předškoláky Výlet MŠ Ve spolupráci se ZŠ pak pro předškoláčky oblíbené projektové dny, karneval a akademie. V rámci dopoledního programu v MŠ jsme měli exkurzi do hasičárny, návštěvu divadýlka v MŠ i v Bruntále, mikulášskou nadílku a spoustu her, povídání, zpěvu, kreslení, tance a vyrábění s našimi paními učitelkami. O třídu Sluníček se po celý rok staraly paní učitelky Vladislava Keilingová a Hana Caletková, o třídu Kuřátek paní učitelky Michaela Horáková a Monika Novotná. O naše bříška pečovala paní kuchařka Emília Černotová a o úklid a čistotu se starala paní Zdenka Meluchová. Nesmíme také zapomenout ještě na další aktivity, které MŠ po celý rok nabízela: Hudebně dramatický kroužek paní učitelka V. Keilingová Sportovní kroužek paní učitelka M. Novotná Výtvarný kroužek paní učitelka H. Caletková Logopedická náprava řeči paní učitelka M. Horáková Vše jednou začíná, ale i končí. A tak i ten letošní školní rok. Proto mi dovolte se podělit o jeden z příběhů k zamyšlení. O třech sudičkách Nevím, zda si vzpomínáte, ale to, co sudička nad kolébkou vyřkne, to je neodvolatelné a žádná moc to nemůže vzít zpět. Jednou se stalo, že se dvě starší sudičky pohašteřily a začaly si dělat naschvály. Narodilo se děťátko. Je noc, vše spí, dům spí, dítě spí, A v tom se nad kolébkou zamihotá bílá záře a už jsou tu tři napolo průhledné postavy. První vztáhne ruku nad děťátko: Dávám ti radostný a smysluplný život. Druhá honem také vztáhne ruku: Dávám ti život smutný a beze smyslu. Třetí sudička, jediná, která si zachovala zdravý rozum, vidí, co ty dvě tropí. Horečně přemýšlí, až konečně dostane nápad. Vztáhne ruku nad kolébku: A já ti dávám dar svobodné vůle, které z těch dvou uvěříš. A tak záleží jen na nás pro jakou volbu se rozhodneme. Kolektiv MŠ ve Světlé Hoře 20

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Mateřská škola ve Světlé Hoře

Mateřská škola ve Světlé Hoře Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Hoře Jaro na sebe nechalo opravdu dlouho čekat a zdálo se, že si hraje se zimou na honičku. Přesto jsme si o jaru zpívali, povídali i malovali,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více