ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY"

Transkript

1 ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Practicing What We Preach : An Argument for Cooperative Learning Opportunities for Elementary and Secondary Educators [Uveďme do praxe to, co hlásáme : argumenty ve prospěch možností spolupráce mezi učiteli základních a středních škol] / Pamela K. Coke. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Education -- [US] -- Roč. 126, č. 2 (2005), s Autorka pracovala jako učitelka na základní i střední škole a zastává názor, že vzdělávání by mělo být chápáno ve své kontinuitě, ne jako hierarchie škol. Vyučování na základní a na střední škole má každé svou vlastní kulturu a rutinu a vytváří svou vlastní žákovskou komunitu. Při kooperativním vzdělávání na obou stupních škol by měli učitelé vytvořit model, který by žáci následovali. Nutnost intenzivnější spolupráce mezi učiteli na základních a středních školách. základní škola ; střední škola ; učitel ; žák ; spolupráce ; styl výuky ; učení ve skupině ; didaktická kontinuita ; přechod ze základní na střední školu ; USA 2. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí [The involvement of parents in school socialisation of children] / Stanislav Štech. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Stať analyzuje domácí i zahraniční výzkumy tzv. rodičovské angažovanosti ve školní socializaci dětí. Sociálně-historický kontext vzniku požadavku rodičovské angažovanosti - individualizace života v moderní společnosti, důraz na proces personalizace, potřeba adaptace a osvojení nezbytných nástrojů ve škole (vědomosti, dovednosti, postoje) pro zařazení do společnosti. rodiče ; škola ; rodičovská role ; dítě ; socializace ; vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; školní adaptace ;

2 3. Dem Lernen Zeit geben [Dát učení čas] / Annemarie von der Groeben. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [GE] -- Roč. 57, č. 12 (2005), s fot. Pro děti a mládež je často obtížné přizpůsobit se časovým požadavkům ve škole. Stati v tomto čísle časopisu se zabývají otázkami, zda mají děti právo žít a učit se podle vlastního časového rytmu a kolik času žáci potřebují na opravdové porozumění učivu. Učení, vzdělávání a výchova jsou procesy, které probíhají v čase a jsou také určovány očekáváním v budoucnosti. Některé děti z rodin nezaměstnaných nemají pevný časový rytmus a nedokážou se vyrovnávat se školními časovými nároky. učení ; proces učení ; žák ; učební tempo ; doba učení ; časový faktor ; školní adaptace ; 4. Die ganztägige Grundschule in Russland [Celodenní škola v Rusku] / Maria N. Averina, Olga W. Soboleva. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Erziehung und Unterricht : Österreichische pädagogische zeitschrift. -- ISSN [AT] -- Roč. 155, č. 7-8 (2005), s fot. Snaha Ruska stát se plnohodnotnou součástí moderního světa vyžaduje zavedení mezinárodně uznávaných životních standardů. Nová ruská pedagogická vymoženost - sloučení mateřské a základní školy do jednoho integrovaného modelu. Výhody nového kombinovaného typu základní školy s mateřskou školou: o děti ve věku 4-10 let pečují pedagogové, kteří je dobře znají a jsou informováni i o jejich osobních vývojových zvláštnostech, děti neprožívají v průběhu školní docházky žádné radikální změny, vzniká pevné spojení mezi pedagogy a rodiči. školství ; inovace ve vzdělávání ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vztah rodiče-učitel ; Rusko ; integrovaná škola 5. Gender and Race as variables in psychosocial Adjustment to Middle and High School [Pohlaví a rasa jako proměnné v psychosociální adaptaci na nižší a vyšší střední školu] / Patrick Akos, John P. Galassi. -- eng -- lit.28 In: Journal of Educational Research -- [US] -- Roč. 98, č.2 (2004/05), s Res., 2 tab.

3 Výsledky výzkumů sledujících dopady přechodu na vyšší stupeň vzdělávání potvrzují negativní změny (snížené sebehodnocení nebo motivace žáků). Roli zde hraje též pohlaví a rasa. Americká studie zkoumala míru psychosociálního přizpůsobení žáků v 6. a 9.ročníku s ohledem na pohlaví a etnický původ a další faktory zde působící. přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; přechod ze základní na střední školu ; působení ; motivace ; motivace učení ; sebehodnocení ; adaptace ; školní adaptace ; pohlaví ; etnický původ ; 6. Im Klassenzimmer interkulturelle Kompetenz stärken! [Posílit ve třídě mezikulturní kompetenci!] / Almute Nischak, Rolf Schäfer. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN [CH] -- Roč. 74, č. 3 (2005), s Etnoložka a systémová terapeutka a speciální pedagog z Freiburku (SRN) analyzují aktuální problém současné doby; příslušnost učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (velkou většinou dětí přistěhovalců) k jiné jazykové kultuře a odlišnému kulturnímu a sociálnímu prostředí a těžkosti jejich vzájemné komunikace. Ovlivňování mentality dětí přistěhovalců ve školním prostředí. Asimilace žáků k novým životním podmínkám, úloha denních rituálů při jejich stabilizaci. Selhávání přistěhovalců v jejich rodičovských rolích. analýza ; školní adaptace ; přistěhovalec ; sociální prostředí ; sociálně znevýhodněný ; vztah učitel-žák ; mezikulturní komunikace ; rodinná výchova ; rodinné prostředí ; Freiburg ; SRN 7. Irlande: une transition formatrice [Irsko: formativní přechod] / Philippe Jacqué. -- fre -- lit.1 In: Monde de l'éducation -- [FR] -- č.326 (2004), s fot. Zpráva o praxi, která má v Irsku stále více přívrženců mezi žáky a učiteli státních a polostátních středních škol: jde o tzv. formativní přechodový rok mezi nižší a vyšší střední školou (ve Francii mezi college a lyceem). V tomto roce tráví žáci hodně času na různých stážích, které si mohou vybrat sami, mají čas na přemýšlení a na výběr toho, co je zajímá a co by snad mohlo být i jejich zaměstnáním. Místo známek platí systém kreditů. Tento v Evropě ojedinělý projekt podporují i rodiče.

4 škola ; střední škola ; přechod ze základní na střední školu ; didaktická kontinuita ; přípravný ročník ; vyšší střední škola ; profesní orientace ; Irsko 8. Jak předcházet specifickým poruchám učení [How to avoid specific learning disorders] / Jana Pleyerová. -- cze -- Lit. In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.2 (2004), s.8-9. Možnosti prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky. Spolupráce s MŠ. Testování úrovně vývoje funkcí potřebných k nácviku čtení a psaní. Využití výsledků testování: v MŠ, v rodině, v ZŠ. Práce s dětmi v prvních ročnících ZŠ - metody pro zmírnění obtíží se čtením a psaním: metoda dobrého startu, konzultační hodiny s rodiči a jejich dětmi, kurz pro rodiče s dětmi, nápravné hodiny, kurz malého knihovníka. Plán možných preventivních opatření v prvním roce školní docházky. mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; školní adaptace ; čtení ; psaní ; porucha učení ; dyslexie ; dysgrafie ; prevence ; terapie ; náprava ; 9. Jsou děti připraveny na mateřskou školu? [Are children prepared for kindergarten?] / Pavla Petrů-Kicková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 9. Autorka porovnává dřívější požadavky na základní znalosti a dovednosti, na jejichž základě mohlo být dítě přijato do mateřské školy, se současnou situací (sebeobsluha, znalosti o sobě a své rodině, samostatnost, společenské chování apod.). Oblasti, ve kterých by rodina a škola měla působit na dítě (v souladu s celospolečenskými požadavky). předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; sociální adaptace ; podmínky přijetí ; 10. Kdy je dítě připravené jít do školy? [When is child ready to start school attendance?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.9 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.1 (2004), s.8-10.

5 Problematika posuzování školní zralosti předškolního dítěte. Způsoby posuzování - doporučení MŠ, prohlídka pediatra, hodnocení při zápisu do školy. Odklad školní docházky - důvody pro podání žádosti, problémy dítěte plynoucí z neodůvodněného odkladu. Průběh zápisu do školy. Pedagogická diagnostika v MŠ. Připravenost rodiny na školní docházku dítěte. Příprava na školní docházku v MŠ. předškolní dítě ; předškolní věk ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; pedagogická diagnostika ; ročník Kdy žádat odklad školní docházky [When to ask for delay in school attendance] / Marie Těthalová. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 1 (2005), s fot. Schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládání školních nároků. Podle čeho se rozhodovat, zda dítě potřebuje/nepotřebuje odklad školní docházky. Konkrétní příklad dvou předškolních dětí. Odborná pomoc psychologů a pediatrů. Několik rad, jak a kdy žádat o odklad a jak využít odklad školní docházky. Upozornění na knihy, které jsou zaměřené na rozvoj schopností, které budou děti ve škole potřebovat. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; dítě ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; odklad ; docházka ; 12. Když prvňáčkovi dochází dech [When first-graders are out of breath] / Václava Masáková ; Věra Pilná. -- cze In: Děti a my -- [CZ] -- Roč. 34, č.2 (2004), s.25. Problematika prvnáčka, který se ráno nechce hnout od domovních dveří. Několik rad pro rodiče prvňáčků, jak školu co nejlépe zvládat. Chování dítěte, organizace dne, vztah učitel - žák, vzdělávací program školy. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; příprava na vyučování ; organizace času ; režim dne ; školní adaptace ; žák ; mladší školní věk ; základní škola ; ročník 1

6 13. Mají MŠ připravovat děti na školu? [Should kindergartens prepare children for school?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.14 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.3 (2004), s.5-7. Srovnání poslání a funkce mateřské školy v přípravě dětí na povinnou školní docházku před 2.světovou válkou, před r.1989 (program prohloubené přípravy na čtení - Křivánek, Sušická, 1985, přípravná oddělení pro děti zapsané do ZŠ a nenavštěvující MŠ). Nové poslání MŠ po r odklon od pevně stanoveného režimu a dokumentů i plánované a řízené činnosti, hledání inspirací v zahraničí (waldorfský systém, pedagogika Montessori, program Začít spolu), vytváření nových programů a projektů. Legislativní změny v MŠ, příprava RVP PV (příprava na ZŠ jako integrální součást rozvoje osobnosti dítěte a jeho kompetencí). Příprava na školu v zahraničí. Celoživotní učení a MŠ jako jeho součást. předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; školní zralost ; školní adaptace ; cíl výchovy ; 14. Náš prvňák se ve škole nudí! [Our first-grader gets bored at school!] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 51, č.10 (2004), s.4-5. Příčiny nesoustředěnosti a nepozornosti malých školáků na začátku školní docházky. Stanovení pravidel ohledně nošení/nenošení hraček do školy. žák ; mladší školní věk ; nepozornost ; koncentrace ; školní adaptace ; hračka ; základní škola ; první stupeň ; nedostatek ; ročník Nový žák aneb teď nám o sobě něco pověz [Newcomer to class, or tell us something about yourself] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 18. Stěhování spojené se změnou školy představuje pro dítě velký zásah do jeho režimu, zvyků i prožívání. Problémy dítěte s adaptací, adaptační problémy doma a ve škole. Jak lze dítěti pomoci, pomoc třídního učitele. žák ; změna bydliště ; přechod do jiné školy ; působení ; školní adaptace ; chování žáka ; psychická zátěž ; vztahy mezi vrstevníky ; vztah učitel-žák ;

7 16. Partnerské soužití rodičů a kantorů - utopie, či realita [Partnership of parents and teachers - utopia or reality?] / Martina Štychová ; Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 12 (2005), s fot. Rozhovor s ředitelkou ZŠ Mohylová Mgr. Martinou Štychovou o spolupráci rodičů a žáků na vytváření příznivé atmosféry školy. Sponzorování školy rodiči při podpoře mimoškolních aktivit (letní a zimní tábory, sportovní aktivity, tematické výstavy). Formy spolupráce s mateřskými školami v přípravě předškolních dětí pro první třídu. Alternativní prvky moderní výuky - daltonský plán. spolupráce ve výchově ; klima školy ; základní škola ; rodičovská účast ; výchova pro volný čas ; přechod z mateřské na základní školu ; daltonský plán ; 17. Poprvé v mateřské škole [In kindergarten for the first time] / Josef Beránek. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 2 (2005), s fot., 1 obr. Pojem zralost pro mateřskou školu. Jak mohou rodiče svému dítěti usnadnit první dny v mateřské škole, co je důležité pro dobrou adaptaci dítěte. Nároky mateřské školy na děti. (Podle knihy Poprvé v mateřské škole od Renate Niesel a Wolfried Griebel, Portál 2005). dítě ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; rodičovská účast ; výchovné působení ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; 18. School Transition from Elementary to Secondary School: Changes in psychological adjustment [Přechod z elementární na sekundární školu: změny v psychickém přizpůsobování] / Arnold Lohaus, Cornelia Ev Elben, Juliane Ball, Johannes Klein-Hessling. -- eng -- lit.19 In: Educational Psychology -- [GB] -- Roč. 24, č.2 (2004), s tab., 1 graf. Přechod z jednoho typu školy na jiný může pro některé děti znamenat stres. Pedagogicko-psychologický výzkum dokumentuje hladinu stresu a psychických a somatických symptomů u 564 německých žáků během jejich přechodu z primární na sekundární školu, ze 4. do 5.ročníku, v porovnání se žáky, kteří přecházeli ze 3. do 4. a z 5. do 6.ročníku. Okruh stresových situací: změny požadavků na přípravu žáka, změna vyučujícího personálu, navázání vztahů s novými vrstevníky, změna budovy, dojíždění do jiného města.

8 přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; stres ; psychická zátěž ; školní adaptace ; psychologický výzkum ; SRN ; ročník 4 ; ročník Schulanfang [Začátek školní docházky] / Hanns Petillon. -- ger -- lit.8 In: Schüler -- [DE] -- (2004), s fot., 1 obr. Začátek školní docházky je pro děti významným životním zážitkem. Také různá kvalita počáteční školní výuky děti významně ovlivňuje. První týdny školní docházky - vysoké nároky na sociální kompetence dětí ve velké skupině školní třídy. Vznik nových přátelství a dlouholetých intenzivních vztahů. Složky podpory dětí ve věku 4-6 let pro úspěšné zvládnutí začátku školní docházky. dítě ; předškolní věk ; mladší školní věk ; docházka ; základní škola ; školní adaptace ; ročník Schulwechsel als kritisches Lebensereignis und die Entwicklung des Selbstkonzeptes bei Jugendlichen [Změna školy jako kritický životní zážitek a rozvoj sebekoncepce u mládeže] / Viola Meckelmann. -- ger -- lit.35 In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- [DE] -- Roč. 51, č.4 (2004), s Res. angl., 4 tab., 2 obr. Ve studii je charakterizován přechod ze základní na střední školu jako důležitý a kritický životní zážitek se specifickým vlivem na rozvoj sebekoncepce v období adolescence. 43 berlínských žáků bylo dotazováno před i po změně školy na svou sebekoncepci, školní a sportovní schopnosti a sebehodnocení. Změnu školy prožívala většina žáků převážně pozitivně. přechod ze základní na střední školu ; žák ; adolescence ; sebehodnocení ; sebeuvědomění ; psychologický výzkum ; SRN 21. Segodnja praktikant - zavtra pedagog : izučenije pedagogičeskogo opyta DOU studentami kolledža [Dnes praktikant - zítra pedagog : jak studenti Institutu pro učitele mateřských škol využívají pedagogických zkušeností] / Sergej Čechurov ; V. Milenko. -- rus In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN X [RU] -- Roč. 76, č. 8 (2004), s

9 Organizace pedagogické praxe studentů - budoucích učitelů mateřských škol v Institutu pro předškolní vzdělávání v bělgorodském Institutu pro vzdělávání učitelů mateřských škol. Diplomová práce studenta zaměřená na adaptaci dětí na mateřskou školu; změnu chování dítěte (smutek, plačtivost, agresivita), která vzniká ohrožením pocitu jistoty a bezpečí. Způsoby, jak za spolupráce rodičů pom oci dítěti zvyknout si na režim ve školce. student učitelství ; mateřská škola ; diplomová práce ; školní adaptace ; dítě ; chování ; spolupráce ve výchově ; rodičovská účast ; režim dne ; pedagogická praxe ; 22. Škola před školou [School before school] / Hana Imlaufová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 28. Informace o dvoudílné publikaci Vlasty Rezkové a Lucie Tumpachové Škola před školou (vydala Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004), která je zaměřena na systematickou přípravu předškoláka na vstup do 1. ročníku základní školy. Jde o soubor námětů, nápadů a úkolů rozvíjejících pozornost i paměť a posilujících schopnost zrakové a sluchové diferenciace, některá cvičení jsou věnována rozvoji vyjadřovacích schopností a početních představ. Součástí obou souborů jsou také grafomotorická cvičení (zlepšení kresebné koordinace ruky a příprava na psaní. předškolní dítě ; předškolní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; cvičení ; 23. Školní zralost a školní připravenost [School maturity and school preparedness] / Jana Kropáčková. -- cze -- lit.13 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.2 (2004), s tab.. Vysvětlení některých pojmů týkajících se vývojových předpokladů pro úspěšné zahájení školní docházky: školní zralost, fyzická, psychická, emocionální a sociální zralost, diagnostika školní zralosti, školní připravenost, školní způsobilost, školní úspěšnost, pedagogická zralost, rozvoj osobnosti dítěte. Autorka objasňuje obsah těchto pojmů a stupeň, kterého je třeba dosáhnout pro úspěšnou školní docházku. předškolní věk ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; diagnostika ; školní úspěšnost ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; socializace ; osobní předpoklady ;

10 24. Umí základní škola připravit žáky na studium na střední škole? [Can primary school prepare pupils for study at secondary school?] / Iva Svačinová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s. 12. Přechod dítěte ze základní na střední školu jako jedno z klíčových období jeho života. Role základní školy v tomto období - pomoc a poradenství, ovlivnění volby žáka při výběru dalšího studia a vliv na jeho úspěšnost při přijímacím řízení a později při studiu na SŠ. Autorka se zabývá vybaveností dětí potřebnými vědomostmi a dovednostmi. Zatímco u faktografických znalostí nejsou vyučujícími SŠ pociťovány vážné nedostatky, v oblasti dovedností či návyků (umět se učit, uvažovat logicky, uvažovat globálně, v souvislostech, využít teoretické poznatky v praxi a naopak) jsou problémy závažné. Nedostatky v podpoře žáků ZŠ při volbě SŠ (oblast kariérního poradenství). Několik rovin přípravy žáka na SŠ. Diagnostický odhad učitele (vhodné obory), spolupráce s výchovným poradcem (přehled o poptávce). Potřeba spolupráce s rodiči. profesní orientace ; přechod ze základní na střední školu ; poradenství ; volba povolání ; volba studijního oboru ; volba školy ; profesní poradenství ; 25. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów [Znalosti učitelů o problémech školní adaptace žáků první třídy] / Marzena Basiaga. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 60, č.6 (2004), s tab. Pro žáka první třídy je učitel nejvyšší autoritou, proto je třeba, aby se mezi nimi od začátku vytvořil dobrý vztah. Autorka článku informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na znalosti učitelů o problematice školní adaptace nejmladších žáků. Zjistila, že učitelé jsou si velmi dobře vědomi její důležitosti a věnují jí přiměřenou pozornost. Znalosti však nejsou nejdůležitější, výsledek učitelova úsilí ovlivňuje v první řadě jeho osobnost. žák ; školní adaptace ; učitel ; role učitele ; osobnost ; základní škola ; výchovné působení ; Polsko ; ročník Změny rodičovského vztahu ke škole a vzdělávání dětí [Changes in parents' relations to school and education of their children] / Ida Viktorová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

11 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Text se zabývá vztahem ke školnímu vzdělání dětí a jejich rodičů na konci povinné školní docházky. V tomto kontextu si všímá změn postavení dítěte doma a ve škole, postupů při volbě školní kariéry, školní práce a domácí přípravy. Na základě empirických dat ze dvou šetření dětí devátých tříd (1992, 2003) a longitudinálního sledování poukazuje také na vzrůstající rozdíly mezi rodinami školních dětí, které se projevují i na poli profesionální orientace a projektování vzdělávací kariéry. vztah rodiče-škola ; dítě ; vzdělávání ; samostatnost ; volba školy ; přechod ze základní na střední školu ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; pedagogický výzkum ; závěrečná třída ; základní škola ; 27. Žáci v Irsku dostali rok na rozmyšlenou [One more year to make decision for pupils in Ireland] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 15.X. (2004), s.21. V Irsku mohou všechny střední školy nabízet svým studentům tzv. přechodný rok. Jde o jednoletý školní program mezi 2.stupněm ZŠ a SŠ. Žáci tak dostávají šanci naučit se samostatně přemýšlet a jednat a rozhodnout o dalším směřování svého života. Angličtina, galština, jeden cizí jazyk a matematika jsou pro ně povinné, další předměty si vybírají. K přechodnému roku patří 3 týdenní stáže v různých organizacích a firmách, které mohou studenty inspirovat při volbě povolání. přechod ze základní na střední školu ; střední škola ; přípravný ročník ; didaktická kontinuita ; výchovný program ; obsah výuky ; žák ; profesní orientace ; Irsko

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

LEVÁCTVÍ. Zápas o každé písmeno. Pro rodiče prvňáčků / [] / Jana Šemberová -- čeština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 36, č.11 (1989), s.6.

LEVÁCTVÍ. Zápas o každé písmeno. Pro rodiče prvňáčků / [] / Jana Šemberová -- čeština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 36, č.11 (1989), s.6. LEVÁCTVÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d

ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d ŠKOLNÍ ZRALOST Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 15. května 2008 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2.

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 7/2011 1. Eine Erziehung für JEDEN in einer Klasse für ALLE : [Výchova pro každého ve třídě pro všechny :: příspěvek z Řecka] / ein Beitrag aus Griechenland / Spiridon-

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více