ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY"

Transkript

1 ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Practicing What We Preach : An Argument for Cooperative Learning Opportunities for Elementary and Secondary Educators [Uveďme do praxe to, co hlásáme : argumenty ve prospěch možností spolupráce mezi učiteli základních a středních škol] / Pamela K. Coke. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Education -- [US] -- Roč. 126, č. 2 (2005), s Autorka pracovala jako učitelka na základní i střední škole a zastává názor, že vzdělávání by mělo být chápáno ve své kontinuitě, ne jako hierarchie škol. Vyučování na základní a na střední škole má každé svou vlastní kulturu a rutinu a vytváří svou vlastní žákovskou komunitu. Při kooperativním vzdělávání na obou stupních škol by měli učitelé vytvořit model, který by žáci následovali. Nutnost intenzivnější spolupráce mezi učiteli na základních a středních školách. základní škola ; střední škola ; učitel ; žák ; spolupráce ; styl výuky ; učení ve skupině ; didaktická kontinuita ; přechod ze základní na střední školu ; USA 2. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí [The involvement of parents in school socialisation of children] / Stanislav Štech. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Stať analyzuje domácí i zahraniční výzkumy tzv. rodičovské angažovanosti ve školní socializaci dětí. Sociálně-historický kontext vzniku požadavku rodičovské angažovanosti - individualizace života v moderní společnosti, důraz na proces personalizace, potřeba adaptace a osvojení nezbytných nástrojů ve škole (vědomosti, dovednosti, postoje) pro zařazení do společnosti. rodiče ; škola ; rodičovská role ; dítě ; socializace ; vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; školní adaptace ;

2 3. Dem Lernen Zeit geben [Dát učení čas] / Annemarie von der Groeben. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [GE] -- Roč. 57, č. 12 (2005), s fot. Pro děti a mládež je často obtížné přizpůsobit se časovým požadavkům ve škole. Stati v tomto čísle časopisu se zabývají otázkami, zda mají děti právo žít a učit se podle vlastního časového rytmu a kolik času žáci potřebují na opravdové porozumění učivu. Učení, vzdělávání a výchova jsou procesy, které probíhají v čase a jsou také určovány očekáváním v budoucnosti. Některé děti z rodin nezaměstnaných nemají pevný časový rytmus a nedokážou se vyrovnávat se školními časovými nároky. učení ; proces učení ; žák ; učební tempo ; doba učení ; časový faktor ; školní adaptace ; 4. Die ganztägige Grundschule in Russland [Celodenní škola v Rusku] / Maria N. Averina, Olga W. Soboleva. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Erziehung und Unterricht : Österreichische pädagogische zeitschrift. -- ISSN [AT] -- Roč. 155, č. 7-8 (2005), s fot. Snaha Ruska stát se plnohodnotnou součástí moderního světa vyžaduje zavedení mezinárodně uznávaných životních standardů. Nová ruská pedagogická vymoženost - sloučení mateřské a základní školy do jednoho integrovaného modelu. Výhody nového kombinovaného typu základní školy s mateřskou školou: o děti ve věku 4-10 let pečují pedagogové, kteří je dobře znají a jsou informováni i o jejich osobních vývojových zvláštnostech, děti neprožívají v průběhu školní docházky žádné radikální změny, vzniká pevné spojení mezi pedagogy a rodiči. školství ; inovace ve vzdělávání ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vztah rodiče-učitel ; Rusko ; integrovaná škola 5. Gender and Race as variables in psychosocial Adjustment to Middle and High School [Pohlaví a rasa jako proměnné v psychosociální adaptaci na nižší a vyšší střední školu] / Patrick Akos, John P. Galassi. -- eng -- lit.28 In: Journal of Educational Research -- [US] -- Roč. 98, č.2 (2004/05), s Res., 2 tab.

3 Výsledky výzkumů sledujících dopady přechodu na vyšší stupeň vzdělávání potvrzují negativní změny (snížené sebehodnocení nebo motivace žáků). Roli zde hraje též pohlaví a rasa. Americká studie zkoumala míru psychosociálního přizpůsobení žáků v 6. a 9.ročníku s ohledem na pohlaví a etnický původ a další faktory zde působící. přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; přechod ze základní na střední školu ; působení ; motivace ; motivace učení ; sebehodnocení ; adaptace ; školní adaptace ; pohlaví ; etnický původ ; 6. Im Klassenzimmer interkulturelle Kompetenz stärken! [Posílit ve třídě mezikulturní kompetenci!] / Almute Nischak, Rolf Schäfer. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN [CH] -- Roč. 74, č. 3 (2005), s Etnoložka a systémová terapeutka a speciální pedagog z Freiburku (SRN) analyzují aktuální problém současné doby; příslušnost učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (velkou většinou dětí přistěhovalců) k jiné jazykové kultuře a odlišnému kulturnímu a sociálnímu prostředí a těžkosti jejich vzájemné komunikace. Ovlivňování mentality dětí přistěhovalců ve školním prostředí. Asimilace žáků k novým životním podmínkám, úloha denních rituálů při jejich stabilizaci. Selhávání přistěhovalců v jejich rodičovských rolích. analýza ; školní adaptace ; přistěhovalec ; sociální prostředí ; sociálně znevýhodněný ; vztah učitel-žák ; mezikulturní komunikace ; rodinná výchova ; rodinné prostředí ; Freiburg ; SRN 7. Irlande: une transition formatrice [Irsko: formativní přechod] / Philippe Jacqué. -- fre -- lit.1 In: Monde de l'éducation -- [FR] -- č.326 (2004), s fot. Zpráva o praxi, která má v Irsku stále více přívrženců mezi žáky a učiteli státních a polostátních středních škol: jde o tzv. formativní přechodový rok mezi nižší a vyšší střední školou (ve Francii mezi college a lyceem). V tomto roce tráví žáci hodně času na různých stážích, které si mohou vybrat sami, mají čas na přemýšlení a na výběr toho, co je zajímá a co by snad mohlo být i jejich zaměstnáním. Místo známek platí systém kreditů. Tento v Evropě ojedinělý projekt podporují i rodiče.

4 škola ; střední škola ; přechod ze základní na střední školu ; didaktická kontinuita ; přípravný ročník ; vyšší střední škola ; profesní orientace ; Irsko 8. Jak předcházet specifickým poruchám učení [How to avoid specific learning disorders] / Jana Pleyerová. -- cze -- Lit. In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.2 (2004), s.8-9. Možnosti prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky. Spolupráce s MŠ. Testování úrovně vývoje funkcí potřebných k nácviku čtení a psaní. Využití výsledků testování: v MŠ, v rodině, v ZŠ. Práce s dětmi v prvních ročnících ZŠ - metody pro zmírnění obtíží se čtením a psaním: metoda dobrého startu, konzultační hodiny s rodiči a jejich dětmi, kurz pro rodiče s dětmi, nápravné hodiny, kurz malého knihovníka. Plán možných preventivních opatření v prvním roce školní docházky. mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; školní adaptace ; čtení ; psaní ; porucha učení ; dyslexie ; dysgrafie ; prevence ; terapie ; náprava ; 9. Jsou děti připraveny na mateřskou školu? [Are children prepared for kindergarten?] / Pavla Petrů-Kicková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 9. Autorka porovnává dřívější požadavky na základní znalosti a dovednosti, na jejichž základě mohlo být dítě přijato do mateřské školy, se současnou situací (sebeobsluha, znalosti o sobě a své rodině, samostatnost, společenské chování apod.). Oblasti, ve kterých by rodina a škola měla působit na dítě (v souladu s celospolečenskými požadavky). předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; sociální adaptace ; podmínky přijetí ; 10. Kdy je dítě připravené jít do školy? [When is child ready to start school attendance?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.9 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.1 (2004), s.8-10.

5 Problematika posuzování školní zralosti předškolního dítěte. Způsoby posuzování - doporučení MŠ, prohlídka pediatra, hodnocení při zápisu do školy. Odklad školní docházky - důvody pro podání žádosti, problémy dítěte plynoucí z neodůvodněného odkladu. Průběh zápisu do školy. Pedagogická diagnostika v MŠ. Připravenost rodiny na školní docházku dítěte. Příprava na školní docházku v MŠ. předškolní dítě ; předškolní věk ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; pedagogická diagnostika ; ročník Kdy žádat odklad školní docházky [When to ask for delay in school attendance] / Marie Těthalová. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 1 (2005), s fot. Schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládání školních nároků. Podle čeho se rozhodovat, zda dítě potřebuje/nepotřebuje odklad školní docházky. Konkrétní příklad dvou předškolních dětí. Odborná pomoc psychologů a pediatrů. Několik rad, jak a kdy žádat o odklad a jak využít odklad školní docházky. Upozornění na knihy, které jsou zaměřené na rozvoj schopností, které budou děti ve škole potřebovat. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; dítě ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; odklad ; docházka ; 12. Když prvňáčkovi dochází dech [When first-graders are out of breath] / Václava Masáková ; Věra Pilná. -- cze In: Děti a my -- [CZ] -- Roč. 34, č.2 (2004), s.25. Problematika prvnáčka, který se ráno nechce hnout od domovních dveří. Několik rad pro rodiče prvňáčků, jak školu co nejlépe zvládat. Chování dítěte, organizace dne, vztah učitel - žák, vzdělávací program školy. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; příprava na vyučování ; organizace času ; režim dne ; školní adaptace ; žák ; mladší školní věk ; základní škola ; ročník 1

6 13. Mají MŠ připravovat děti na školu? [Should kindergartens prepare children for school?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.14 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.3 (2004), s.5-7. Srovnání poslání a funkce mateřské školy v přípravě dětí na povinnou školní docházku před 2.světovou válkou, před r.1989 (program prohloubené přípravy na čtení - Křivánek, Sušická, 1985, přípravná oddělení pro děti zapsané do ZŠ a nenavštěvující MŠ). Nové poslání MŠ po r odklon od pevně stanoveného režimu a dokumentů i plánované a řízené činnosti, hledání inspirací v zahraničí (waldorfský systém, pedagogika Montessori, program Začít spolu), vytváření nových programů a projektů. Legislativní změny v MŠ, příprava RVP PV (příprava na ZŠ jako integrální součást rozvoje osobnosti dítěte a jeho kompetencí). Příprava na školu v zahraničí. Celoživotní učení a MŠ jako jeho součást. předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; školní zralost ; školní adaptace ; cíl výchovy ; 14. Náš prvňák se ve škole nudí! [Our first-grader gets bored at school!] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 51, č.10 (2004), s.4-5. Příčiny nesoustředěnosti a nepozornosti malých školáků na začátku školní docházky. Stanovení pravidel ohledně nošení/nenošení hraček do školy. žák ; mladší školní věk ; nepozornost ; koncentrace ; školní adaptace ; hračka ; základní škola ; první stupeň ; nedostatek ; ročník Nový žák aneb teď nám o sobě něco pověz [Newcomer to class, or tell us something about yourself] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 18. Stěhování spojené se změnou školy představuje pro dítě velký zásah do jeho režimu, zvyků i prožívání. Problémy dítěte s adaptací, adaptační problémy doma a ve škole. Jak lze dítěti pomoci, pomoc třídního učitele. žák ; změna bydliště ; přechod do jiné školy ; působení ; školní adaptace ; chování žáka ; psychická zátěž ; vztahy mezi vrstevníky ; vztah učitel-žák ;

7 16. Partnerské soužití rodičů a kantorů - utopie, či realita [Partnership of parents and teachers - utopia or reality?] / Martina Štychová ; Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 12 (2005), s fot. Rozhovor s ředitelkou ZŠ Mohylová Mgr. Martinou Štychovou o spolupráci rodičů a žáků na vytváření příznivé atmosféry školy. Sponzorování školy rodiči při podpoře mimoškolních aktivit (letní a zimní tábory, sportovní aktivity, tematické výstavy). Formy spolupráce s mateřskými školami v přípravě předškolních dětí pro první třídu. Alternativní prvky moderní výuky - daltonský plán. spolupráce ve výchově ; klima školy ; základní škola ; rodičovská účast ; výchova pro volný čas ; přechod z mateřské na základní školu ; daltonský plán ; 17. Poprvé v mateřské škole [In kindergarten for the first time] / Josef Beránek. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 2 (2005), s fot., 1 obr. Pojem zralost pro mateřskou školu. Jak mohou rodiče svému dítěti usnadnit první dny v mateřské škole, co je důležité pro dobrou adaptaci dítěte. Nároky mateřské školy na děti. (Podle knihy Poprvé v mateřské škole od Renate Niesel a Wolfried Griebel, Portál 2005). dítě ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; rodičovská účast ; výchovné působení ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; 18. School Transition from Elementary to Secondary School: Changes in psychological adjustment [Přechod z elementární na sekundární školu: změny v psychickém přizpůsobování] / Arnold Lohaus, Cornelia Ev Elben, Juliane Ball, Johannes Klein-Hessling. -- eng -- lit.19 In: Educational Psychology -- [GB] -- Roč. 24, č.2 (2004), s tab., 1 graf. Přechod z jednoho typu školy na jiný může pro některé děti znamenat stres. Pedagogicko-psychologický výzkum dokumentuje hladinu stresu a psychických a somatických symptomů u 564 německých žáků během jejich přechodu z primární na sekundární školu, ze 4. do 5.ročníku, v porovnání se žáky, kteří přecházeli ze 3. do 4. a z 5. do 6.ročníku. Okruh stresových situací: změny požadavků na přípravu žáka, změna vyučujícího personálu, navázání vztahů s novými vrstevníky, změna budovy, dojíždění do jiného města.

8 přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; stres ; psychická zátěž ; školní adaptace ; psychologický výzkum ; SRN ; ročník 4 ; ročník Schulanfang [Začátek školní docházky] / Hanns Petillon. -- ger -- lit.8 In: Schüler -- [DE] -- (2004), s fot., 1 obr. Začátek školní docházky je pro děti významným životním zážitkem. Také různá kvalita počáteční školní výuky děti významně ovlivňuje. První týdny školní docházky - vysoké nároky na sociální kompetence dětí ve velké skupině školní třídy. Vznik nových přátelství a dlouholetých intenzivních vztahů. Složky podpory dětí ve věku 4-6 let pro úspěšné zvládnutí začátku školní docházky. dítě ; předškolní věk ; mladší školní věk ; docházka ; základní škola ; školní adaptace ; ročník Schulwechsel als kritisches Lebensereignis und die Entwicklung des Selbstkonzeptes bei Jugendlichen [Změna školy jako kritický životní zážitek a rozvoj sebekoncepce u mládeže] / Viola Meckelmann. -- ger -- lit.35 In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- [DE] -- Roč. 51, č.4 (2004), s Res. angl., 4 tab., 2 obr. Ve studii je charakterizován přechod ze základní na střední školu jako důležitý a kritický životní zážitek se specifickým vlivem na rozvoj sebekoncepce v období adolescence. 43 berlínských žáků bylo dotazováno před i po změně školy na svou sebekoncepci, školní a sportovní schopnosti a sebehodnocení. Změnu školy prožívala většina žáků převážně pozitivně. přechod ze základní na střední školu ; žák ; adolescence ; sebehodnocení ; sebeuvědomění ; psychologický výzkum ; SRN 21. Segodnja praktikant - zavtra pedagog : izučenije pedagogičeskogo opyta DOU studentami kolledža [Dnes praktikant - zítra pedagog : jak studenti Institutu pro učitele mateřských škol využívají pedagogických zkušeností] / Sergej Čechurov ; V. Milenko. -- rus In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN X [RU] -- Roč. 76, č. 8 (2004), s

9 Organizace pedagogické praxe studentů - budoucích učitelů mateřských škol v Institutu pro předškolní vzdělávání v bělgorodském Institutu pro vzdělávání učitelů mateřských škol. Diplomová práce studenta zaměřená na adaptaci dětí na mateřskou školu; změnu chování dítěte (smutek, plačtivost, agresivita), která vzniká ohrožením pocitu jistoty a bezpečí. Způsoby, jak za spolupráce rodičů pom oci dítěti zvyknout si na režim ve školce. student učitelství ; mateřská škola ; diplomová práce ; školní adaptace ; dítě ; chování ; spolupráce ve výchově ; rodičovská účast ; režim dne ; pedagogická praxe ; 22. Škola před školou [School before school] / Hana Imlaufová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 28. Informace o dvoudílné publikaci Vlasty Rezkové a Lucie Tumpachové Škola před školou (vydala Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004), která je zaměřena na systematickou přípravu předškoláka na vstup do 1. ročníku základní školy. Jde o soubor námětů, nápadů a úkolů rozvíjejících pozornost i paměť a posilujících schopnost zrakové a sluchové diferenciace, některá cvičení jsou věnována rozvoji vyjadřovacích schopností a početních představ. Součástí obou souborů jsou také grafomotorická cvičení (zlepšení kresebné koordinace ruky a příprava na psaní. předškolní dítě ; předškolní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; cvičení ; 23. Školní zralost a školní připravenost [School maturity and school preparedness] / Jana Kropáčková. -- cze -- lit.13 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.2 (2004), s tab.. Vysvětlení některých pojmů týkajících se vývojových předpokladů pro úspěšné zahájení školní docházky: školní zralost, fyzická, psychická, emocionální a sociální zralost, diagnostika školní zralosti, školní připravenost, školní způsobilost, školní úspěšnost, pedagogická zralost, rozvoj osobnosti dítěte. Autorka objasňuje obsah těchto pojmů a stupeň, kterého je třeba dosáhnout pro úspěšnou školní docházku. předškolní věk ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; diagnostika ; školní úspěšnost ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; socializace ; osobní předpoklady ;

10 24. Umí základní škola připravit žáky na studium na střední škole? [Can primary school prepare pupils for study at secondary school?] / Iva Svačinová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s. 12. Přechod dítěte ze základní na střední školu jako jedno z klíčových období jeho života. Role základní školy v tomto období - pomoc a poradenství, ovlivnění volby žáka při výběru dalšího studia a vliv na jeho úspěšnost při přijímacím řízení a později při studiu na SŠ. Autorka se zabývá vybaveností dětí potřebnými vědomostmi a dovednostmi. Zatímco u faktografických znalostí nejsou vyučujícími SŠ pociťovány vážné nedostatky, v oblasti dovedností či návyků (umět se učit, uvažovat logicky, uvažovat globálně, v souvislostech, využít teoretické poznatky v praxi a naopak) jsou problémy závažné. Nedostatky v podpoře žáků ZŠ při volbě SŠ (oblast kariérního poradenství). Několik rovin přípravy žáka na SŠ. Diagnostický odhad učitele (vhodné obory), spolupráce s výchovným poradcem (přehled o poptávce). Potřeba spolupráce s rodiči. profesní orientace ; přechod ze základní na střední školu ; poradenství ; volba povolání ; volba studijního oboru ; volba školy ; profesní poradenství ; 25. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów [Znalosti učitelů o problémech školní adaptace žáků první třídy] / Marzena Basiaga. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 60, č.6 (2004), s tab. Pro žáka první třídy je učitel nejvyšší autoritou, proto je třeba, aby se mezi nimi od začátku vytvořil dobrý vztah. Autorka článku informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na znalosti učitelů o problematice školní adaptace nejmladších žáků. Zjistila, že učitelé jsou si velmi dobře vědomi její důležitosti a věnují jí přiměřenou pozornost. Znalosti však nejsou nejdůležitější, výsledek učitelova úsilí ovlivňuje v první řadě jeho osobnost. žák ; školní adaptace ; učitel ; role učitele ; osobnost ; základní škola ; výchovné působení ; Polsko ; ročník Změny rodičovského vztahu ke škole a vzdělávání dětí [Changes in parents' relations to school and education of their children] / Ida Viktorová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

11 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Text se zabývá vztahem ke školnímu vzdělání dětí a jejich rodičů na konci povinné školní docházky. V tomto kontextu si všímá změn postavení dítěte doma a ve škole, postupů při volbě školní kariéry, školní práce a domácí přípravy. Na základě empirických dat ze dvou šetření dětí devátých tříd (1992, 2003) a longitudinálního sledování poukazuje také na vzrůstající rozdíly mezi rodinami školních dětí, které se projevují i na poli profesionální orientace a projektování vzdělávací kariéry. vztah rodiče-škola ; dítě ; vzdělávání ; samostatnost ; volba školy ; přechod ze základní na střední školu ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; pedagogický výzkum ; závěrečná třída ; základní škola ; 27. Žáci v Irsku dostali rok na rozmyšlenou [One more year to make decision for pupils in Ireland] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 15.X. (2004), s.21. V Irsku mohou všechny střední školy nabízet svým studentům tzv. přechodný rok. Jde o jednoletý školní program mezi 2.stupněm ZŠ a SŠ. Žáci tak dostávají šanci naučit se samostatně přemýšlet a jednat a rozhodnout o dalším směřování svého života. Angličtina, galština, jeden cizí jazyk a matematika jsou pro ně povinné, další předměty si vybírají. K přechodnému roku patří 3 týdenní stáže v různých organizacích a firmách, které mohou studenty inspirovat při volbě povolání. přechod ze základní na střední školu ; střední škola ; přípravný ročník ; didaktická kontinuita ; výchovný program ; obsah výuky ; žák ; profesní orientace ; Irsko

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa : LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více