Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV Identifikátor školy: IZO: Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2006/2007 Schváleno v pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

2 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí 5. Údaje o výsledcích práce školy 6. Údaje o výsledcích ČŠI, provedené kontroly ve škole 7. Mimoškolní aktivity 8. Zpráva o činnosti mateřské školy 9. Zpráva o informacích II. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2006 III. Přílohy

3 I. 1. Charakteristika školy Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky IZO Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má poměrně velkou spádovou oblast. K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, Borovnice, Lačnova, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pasek, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. V několika případech navštěvují I. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, Dalečína, Věcova, Roženeckých Pasek a Míchova. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 206 žáků (na konci roku 204 žáků) ZŠ v 10 třídách, 45 dětí navštěvovalo MŠ a 56 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola. Mateřská škola pracovala podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a klidném prostředí. V červnu 2003 byla zkolaudována nová tělocvična a na podzim 2003 bylo dokončeno venkovní hřiště, čímž se výrazně zlepšily možnosti pro výuku TV i pro rozvoj zájmové činnosti. Začátkem školního roku 2005/2006 byla uvedena do provozu nová multimediální pracovna, pořízená z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou vedle veřejnosti mohou rovněž využívat žáci naší školy k výuce i k zájmové činnosti. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně (rovněž po rekonstrukci), učebna pro práci s informacemi a žákovská knihovna, malá učebna informatiky, kabinet ročníku a kancelář účetní. V přízemí je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na flétnu a klavír a hudební nauka. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých kulturních akcí pro školu a veřejnost. Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. O prázdninách 2003 byly prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů umístit děti do naší mateřské školy. Rovněž bylo požádáno o změnu zařazení v síti škol. Současná mateřská škola má kapacitu 50 žáků. V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozsáhlé opravy budovy I. stupně rekonstrukce hygienického zařízení, rozvody vody do tříd, vybudování šaten pro I. stupeň z bývalé nevyhovující tělocvičny, nová elektroinstalace a rozvod internetu, výměna topení, výměna školního rozhlasu a telefonní ústředny, oprava střechy a fasády, vybudování nové cvičné kuchyně. Druhá budova byla postavena v roce Jsou v ní umístěny třídy II. stupně, školní dílna, pracovna F a Ch, přírodopisu, ručních prací, dále kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, šatny pro II. stupeň. V přízemí se nachází kabinet výchovné poradkyně a třetím rokem zde funguje keramická dílna pro žáky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech třídách a učebnách opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F

4 výměna vody, elektřiny a zavedení plynu do jednotlivých žákovských pracovišť, výměna nábytku, zavedení internetu do tříd a kabinetů. V nevyužitém atriu mezi oběma školními budovami byla vybudována již zmíněná multimediální pracovna. Třetí budova, ve které je školní družina, školní jídelna a kotelna, byla uvedena do provozu v roce Ve čtvrté budově je umístěna již zmíněná tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním zařízením. Ve školním roce 2001/2002 byla realizována úprava části školní zahrady, provedeny částečné terénní úpravy a vybudováno nové pařeniště. Dříve málo využívaný prostor zahrady byl nově osázen okrasnými dřevinami a byla na něm vybudována učebna v přírodě, která je využívána nejen pro praktické činnosti, ale i pro výuku dalších předmětů obou stupňů škol. Část zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. Uvedené úpravy byly provedeny s minimálními náklady díky pochopení některých sponzorů, za pomoci některých učitelů a žáků. Prostor před školou získal nové využití a současně se zlepšil vzhled zahrady. Ve školním roce 2005/2006 byla také opravena podpěrná zeď a dokončeno oplocení areálu, vybudováno parkoviště při příjezdové cestě ke škole a prováděny další terénní úpravy kolem školy. Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro zájmovou činnost žáků Všechny provedené úpravy v posledních pěti letech a rekonstrukce budov výrazně zlepšily možnosti školy pro výchovně-vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly maximálně využity všechny prostory školy. Jejich dokončením získaly děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro připravované změny ve výuce i pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. Zřizovatel školy: Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, Jimramov, telefon , Školská rada: Školská rada byla ustavena , její působnosti jsou vytyčeny 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Rada je šestičlenná, v tomto školním roce se obměnil zástupce zřizovatele a zákonných zástupců žáků. Zřizovatele zastupují starosta Pavel Kalášek, Ing. Zdeněk Veselý, zákonné zástupce žáků Ing. Josef Kozáček, Mgr. Antonín Bradáč, za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Ludmila Teplá, Mgr. Sylva Totušková. Předsedou školské rady je Ing. Kozáček, místopředsedou Mgr. Teplá.

5 I. 2. Přehled učebních plánů Ve školní roce 2006/2007 se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 (viz příloha). Výuka cizího jazyka probíhá od 4. ročníku, vyučuje se AJ a od 7. ročníku i NJ. Výuka jazyků probíhala rovněž v kroužcích: 3 skupiny AJ 1 skupina RJ 1 skupina NJ 1 skupina ŠpJ Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: - v 7. ročníku: informatika a přírodovědný seminář, konverzace v NJ/AJ - v 8. ročníku: informatika, přírodovědný seminář - v 9. ročníku: cvičení z ČJ, cvičení z M, konverzace v AJ/NJ. Jako nepovinný předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelického a 2 skupiny katolického náboženství. Práce na počítači byla umožněna všem zájemcům ročníku a podle možností také žákům I. stupně díky nové multimediální učebně, kde je 20 pracovišť. Malá učebna výpočetní techniky, kterou jsme si vybudovali vlastním úsilím, byla i nadále využívána při práci s integrovanými žáky, při výuce jazyků, při zájmové činnosti. Žáci i pedagogové mají k dispozici celodenní připojení k internetu. Na II. stupni pracovaly 2 kroužky informatiky. Vyřazené počítače používají děti ve školní družině. Škola věnuje velkou pozornost logopedické péči. Vede ji paní učitelka, která vystudovala obor speciální pedagogika na PdF MU v Brně. Velká péče byla rovněž věnována integrovaným žákům, kterých je v naší škole 10 (tj. 2,06 % z celkového počtu žáků ZŠ) a dále ještě 13 žáků s diagnózou nebo příznaky DL, DG, DO, DK. S dětmi se pracovalo podle individuálních učebních plánů ve vyučování i v hodinách navíc. Všem integrovaným žákům se pravidelně věnovaly 3 učitelky s kvalifikací pro práci s dětmi se SPUCH. V tomto školním roce pokračovala zvolená forma práce, která se osvědčila. Integrovaní žáci v 9. třídě byli vyčleňováni v jedné hodině z výuky českého jazyka. V této době se jim věnovala další učitelka s potřebnou kvalifikací a připravovala je na vyučování. Praktické zkušenosti z této formy práce jsou velmi dobré. Jako disponibilní hodina byla v 6. ročníku zavedena konverzace v AJ a zvýšena hodinová dotace AJ, v 7. ročníku byla zvýšena hodinová dotace Z na 2 hodiny, v 8. ročníku byl zvýšen počet hodin M ze 4 na 5 hodin a byla zavedena konverzace v cizím jazyce, v 9. ročníku byla zavedena konverzace v AJ/NJ jako volitelný předmět.

6 I. 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Pedagogický sbor školy aprobace praxe Ředitelka školy pověřená zřizovatelem: Mgr. Věra Křížová (ČJ, D) 22 Zástupkyně ředitele: Mgr. Svatava Hejtmánková (Ped., RJ) 20 Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 22 Vyučující ročníku 1. třída Mgr. Romana Bukáčková (1. st., SpP) 7 2. třída Mgr. Jaroslava Bartošová (1. st.) třída Mgr. Gabriela Havlíčková (1. st.) 5 4. třída Mgr. Libuše Kutalová (1. st.) třída Mgr. Sylva Totušková (1. st.) 20 Vyučující ročníku 6. třída Mgr. Miloslava Stará (M, SpP) 1 7. A Mgr. Alena Málková (Př, Ch) B Mgr. Michal Budig (etika, nábož.) 5 8. třída Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) třída Mgr. Ludmila Teplá (TV, Př) 23 Bez třídnictví Mgr. Miloslav Procházka (M, F) 29 Šárka Sýkorová 0 Školní družina Milada Vojtová (vych.) 27 Jarmila Chalupníková (vych.) 0 Vyučující náboženství Mgr. Jakub Holík Mgr. Tomáš Jirků Mgr. Antonín Bradáč (kat. farář) (ev. farář) (etika, nábož.) Ekonomka Ing. Alena Štěrbová Ve vedení školy pracovali: Věra Křížová, pověřená vedením školy; Svatava Hejtmánková, zástupkyně ředitele; Dana Hanělová, výchovná poradkyně; Jarmila Junová, vedoucí učitelka MŠ; Libuše Kutalová, učitelka I. stupně. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 14, z toho kvalifikovaných 12, aprobovaně bylo vyučováno 76,35 % hodin.

7 Školní rok Aprobovaná výuka(v %) Neaprobovaná výuka (v %) Nekvalifikovaní učitelé 2000/ ,5 21, / ,0 20, / ,5 22, / ,0 33, / ,0 26, / ,4 23, / ,5 32,5 2 V posledních letech se zhoršily možnosti pro zavádění nepovinných předmětů (nové metodiky pro tvorbu rozpočtu). Proto jsme se snažili nabídnout dětem co nejširší možnost zapojení do zájmových kroužků. V této oblasti byla nabídka mimořádná. Ve škole pracovalo 26 kroužků, z toho 23 kroužků vedli učitelé. Změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2006/2007 pracovalo v ZŠ 14 pedagogických pracovníků, 12 z nich má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 2 pracovníci zastupují mateřskou dovolenou. V listopadu z rodičovské dovolené nastoupila paní učitelka Buršíková jako třídní učitelka 3. třídy. V dubnu 2007 se uskutečnilo konkurzní řízení na ředitele školy a na základě usnesení Rady městyse s účinností od 10. května 2007 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Věra Křížová. Provozní pracovníci školy Školník: Josef Ehrenberger (úv. 1) Uklizečky: Ivana Dvořáková (úv. 1) Marie Ehrenbergerová (úv. 1) Ilona Moravcová (úv. 1) Drahomíra Koudelová (úv. 0,5) Topič: Josef Ehrenberger (6 hodin týdně v zimním období, 3 hodiny týdně v letním období) Pracovnice školní jídelny Vedoucí: Marie Pečínková Vedoucí kuchařka: Božena Podsedníková Kuchařky: Dana Břeňová Alena Mašíková Stanislava Vraspírová

8 I. 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí Přijímací řízení vycházejících žáků v roce 2006/2007 Z 9. třídy vyšlo 24 žáků (11 chlapců, 13 dívek). Z 8. třídy vychází 1 chlapec. Z 5. třídy odchází 4 žáci na víceleté gymnázium (1 chlapec, 3 dívky). Na maturitní obory bylo přijato 18 žáků (4 chlapci, 14 dívek). Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město Gymnázium všeob.gymn Nové Město na Moravě Gymnázium víceleté Polička Stř. prům. škola stroj. a Žďár nad Sázavou techn. administr. Stř. prům. škola technické Žďár nad Sázavou lyceum Škola ekon. a cest. ruchu Žďár nad Sázavou ek. a cest. ruch Škola ekon. a cest. ruchu Žďár nad Sázavou právní administrativa Obchodní akademie Svitavy Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem manag. cest. ruchu SOU A. Citroena mechanikelektronik Boskovice ISŠ mechanik - elekronik Brno Střední pedag. škola předšk Boskovice a mimoškolní výchova SŠ veterinární veterinární Třebíč prevence SOŠ agropodnikání Kostelec nad Orlicí SOŠ obchodně podnik. činnost Polička

9 Do učebních oborů bylo přijato 11 žáků (9 chlapců, 2 dívky). Učební obor Celkem Chlapců Dívek Město SOU lesnické zedník Petrovice SOU lesnické mechanik, Petrovice opravář SOU lesnické mechanizátor Petrovice lesní výroby SOU A. Citroena - klempíř Boskovice SOU a SZŠ opravář zeměd Bystřice nad Pernštejnem strojů SOU a SZŠ automechanik Bystřice nad Pernštejnem SŠ polytechnická instalatér Brno SOŠ A. Kolpinga kuchař Žďár nad Sázavou SOU obchodní kadeřnice Polička SOU kuchař, číšník Polička Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2007/2008 Bylo zapsáno 19 dětí, z toho jsou 4 odklady školní docházky. Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2006/2007 Bylo zařazeno 56 dětí ročníku, bez problémů.

10 I. 5. Údaje o výsledcích práce školy Počet tříd: stupeň 5 2. stupeň 5 Počet žáků: na začátku školního roku 206 na konci školního roku stupeň 95 (93) 2. stupeň 111 Oddělení školní družiny: 2 Hodnocení prospěchu na konci školního roku 2006/2007 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 70 75,27 % z toho samé jedničky 28 40,00 % prospělo 23 24,73 % neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 33 29,73 % z toho samé jedničky 5 15,15 % prospělo 78 70,27 % neprospělo 0 Celkem prospělo s vyznamenáním ,49 % z toho samé jedničky 33 32,04 % prospělo ,51 % neprospělo 0

11 Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2006/2007 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 3 2. stupeň z chování 2 Pochvala 28 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 1 DTU 1 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 5 3. stupeň z chování 1 Pochvala 21 Celkem v ročníku: NTU 4 DTU 1 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 7 3. stupeň z chování 1 Pochvala 49 Zameškané hodiny omluveno průměr na žáka 45,7 neomluveno 0 Přehled akcí v průběhu školního roku PROJEKTY 47 Naše městečko Velikonoce Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana člověka za mimoř. udál. Zdravé zuby Požární ochrana očima dětí Bydlíme s keramikou a batikou Zdobení stromečků pro zvířátka Pečení perníků Vysočina očima našich žáků Poznáváme Evropu aneb Veletrh evr. zemí Bezpečná cesta do školy Podzim Pečení čertovských perníků Broučci Halloween Toulky českou krajinou Cestovní kancelář prvouka 3. tř. 1. tř. 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 1. a 2. stupeň VV, ČJ 1. a 2. stupeň VV 1. stupeň a ŠD 2. tř. 2. stupeň VV, Z 7. ročník 1. stupeň VV přírodověda 4. tř. 4. tř. 5. tř. AJ 4. a 5. tř. Z 8. tř. Z 6. tř.

12 Pohlednicový král 1. a 2. stupeň Velikonoce 6. tř. Matiáda 2. stupeň M Pečení jidášů 2. třída Pyžamový den 3. třída Den plný her a soutěží 3. třída Happy Easter AJ 3. tř. Křížovkářský den 3. tř. Našich 5 smyslů AJ, prvouka 3. tř. Lodí po světě 3. tř. Volby do žákovské rady 1. a 2. stupeň Poznáváme kraje ČR Z 8. tř. Vánoční noviny sloh 9. tř. Zeměználek 2. stupeň Husitství VV, D 7. ročník Česká věda, kultura a umění ve 2. pol. 19. st. D 8. tř. Easter AJ 4. a 5. tř. Kloboukový den 4. tř. Tvoříme s Iberií VV 7.B Les Přsem.7. tř. Savci Př 8. tř. Geologické éry Př 9. tř. Evr. význ. druhy živočichů v CHKO Žď. Vrchy Přsem. 7. tř. Jmelí Přsem. 7. tř. Přírodní krajiny na Zemi Z 9. tř. Les Přsem. 8. tř. Roční období ČJ 9. tř. Mein Hobby KNJ 8. a 9. tř. Mein Traumurlaub KNJ 8. a 9. tř. BESEDY S PŘEDNÁŠKOU 5 Poznej sám sebe Život na střední škole Země Beneluxu Bulimie a anorexie Zdravý životní styl listopad, leden (6. 9. tř.) (9. tř.) (7.A a 7.B) květen (7. tř.) červen ( 4x - RV 2. stupeň) DIVADLO, KINO 8 Čert a Káča Mravenčí polepšovna (IMAX Praha) Čáry máry fuk Čert Všudybyl a princezna Zlobilka Jaro s Kamarády Lovci mamutů (Polárka Brno) Nebe na zemi Aladinova kouzelná lampa 9. 5.

13 VÝCHOVNÝ KONCERT - 3 Od Osvobozeného divadla k Semaforu (7.B) p. Tomáš Najbrt BESIP (8. a 9. tř.) VÝSTAVY 6 Komiksy a papírové modely Bydlíme (nejen s batikou a keramikou) Vánoční při ÚM Jimramov Vánoční jarmark Betlémy Jimramov ve fotografiích EXKURZE 13 Brno Anthropos 1.-3.tř Olomouc 6. a 8.tř Praha 4. a 5.tř Zámek Žďár nad Sázavou 7.B Volební místnost v Jimramově 4. tř Kovovýroba Bystřice nad Pernštejnem 7. tř , Doba měst a hradů (muzeum Polička) 7. tř , Pštrosí farma 8. tř Galerie Nové Město na Moravě 1. tř Okresní archiv Ve Žďáru nad Sázavou 9. tř Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou 8. tř ČOV Bystřice nad Pernštejnem 8. tř Bonsaje Sněžné 7. tř ŠKOLNÍ VÝLETY 6 ZOO Dvůr Králové nad Labem tř Nesměř 6. tř Brno 7.B Letovice, Kunštát 7.A Mladočov 5. tř sjezd Divoké Orlice 8. a 9. tř ZAHRANIČNÍ POBYT Ozdravně sportovní pobyt Chorvatsko 2. stupeň ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Název Kategorie Školní kolo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 6 žáků 7. tříd 18 žáků

14 Klokan tř. 168 žáků Biologická olympiáda kat. D 15 žáků 1 žák ( m.) Olympiáda v ČJ I. kat. 18 žáků Olympiáda v NJ II A 1 žákyně (9. m.) Matematická olympiáda 5. tř. 4 žáci 4 žáci (3., 6., 40., 49. m.) Dějepisná olympiáda 6 žáků 2 žákyně (41., 49. m.) Olympiáda v AJ II A 2 žákyně 1 žákyně (3.-5. m.) Zeměpisná olympiáda kat. A 20 žáků 1 žákyně (21. místo) kat. B 21 žák 1 žákyně (9. místo) kat. C 13 žáků 1 žák (2. místo) kraj. kolo (10. m.) Fyzikální olympiáda 3 žáci Všeználek (5. třída) oblastní kolo družstvo 5. místo Požární ochrana očima dětí - výtvarná 78 žáků - literární 43 žáků 8 prací II. kat. 2. místo v okrese III. kat. 1.,2. místo v okr. 1. místo v kraji IV. kat. 1.,2. místo v okr. 1.a 2. místo v kraji Celostátní soutěž Diskíto (5. tř.) Celostátní keram.soutěž Sláva večerníčkům 6. místo (15 000,- Kč na školní výlet) 3. místo Dopr. soutěž mladých cykl. obl. kolo I. kat. 13. místo II. kat. 10. místo Školní kola soutěží Jimramovský skřivánek Recitační soutěž Turnaje v košíkové, fotbalu, florbalu a softbalu Zeměználek Pohlednicový král Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, Plamínek, Bezpečná cesta do školy, Ježíšek, Nedostatek vody Eurorebus DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plavání žáků 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy

15 Práce s internetem pro zájemce Kurz 1. pomoci pro žáky 8. třídy Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pern. cyklus besed a přednášek pro žáky 2. st. AKCE PRO VEŘEJNOST Kurzy keramiky celoročně Kurz angličtiny celoročně Kurzy práce s počítačem a internetem celoročně Vzdělávání žen v počítačové gramotnosti celoročně Prodejní výstava Bydlíme (nejen s batikou a keramikou) Vánoční besídka a výroba přání pro seniory Den otevřených dveří,vánoční jarmark a vánoční kavárna Vánoční dílničky Karneval Kurz pletení z pedigového proutí a Velikonoční dílničky Cvičení matek s dětmi celoročně Besídka ke Svátku matek Školní akademie Pomoc OÚ při úpravách a úklidech veřejného prostranství Sběr odpadových surovin 2x ročně DALŠÍ AKCE ŠKOLY Olympijský den stupeň a ZŠ Dalečín, Unčín, Věcov stupeň a ZŠ Sněžné Den Země soutěže, čistění studánky, úklidy veřejných prostranství, sázení stromků Dravci ukázka výcviku dravců, jejich ochrana, Slované vystoupení skupiny historického šermu z Jeseníku, Kampaň Pásovec - k dětským zádržným systémům (používání dětských autosedaček), účastnily se děti MŠ a třídy ve spolupráci s Policií ČR Fond Sidus sbírka na pomoc dětem s onkologickým onemocněním 1 130,- Kč Sběr odpadových surovin odevzdáno kg odpadového papíru Sběr léčivých bylin list břízy 113,90 kg - list kopřivy 16,40 kg - květ hluchavky 1,43 kg - nať pampelišky 1,60 kg

16 Plnění celoročního plánu školy Hlavní úkoly celoročního plánu byly průběžně plněny. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí pracovníci zaměřili na přípravu ŠVP. Společně byla do vzdělávacích oblastí začleněna průřezová témata, která umožňují jejich vzájemné propojení a tím přispívají ke komplexnějšímu vzdělávání žáků a utváření a rozvíjení jejich klíčových kompetencí. Byly vytvořeny skupiny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí, které začaly zpracovávat konkrétní plány učiva. První verze ŠVP je připravena k realizaci v 1. a 6. ročníku. V této souvislosti věnovali učitelé větší pozornost uplatňování nových forem práce ve výuce, o čemž svědčí řada realizovaných projektů. Při své práci důsledně uplatňovali platné metodické pokyny, patřičnou pozornost věnovali dětem se SPUCH. Zvýšená pozornost byla věnována žákům 1. a 6. ročníku, kde se teprve formuje třídní kolektiv. Do výuky byl v průběhu celého školního roku zařazován program environmentální výchovy, která je velmi důležitou složkou výchovy mladé generace. Škola je členem Klubu ekologické výchovy (KEV) a MRKEV (metodika a realizace ekologické výchovy), spolupracuje s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody a životního prostředí. Ke Dni Země bylo připraveno několik akcí žáci se zaměřili především na úklidy travnatých ploch a okolí školy, ale i na veřejných prostranstvích (autobusové zastávky, park Bludník, přístupové cesty ke škole apod.), viděli ukázky výcviku dravých ptáků v přírodě a dozvěděli se řadu zajímavostí z jejich života, žáci 1. stupně čistili studánku v Hoře a sázeli keře. Škola dvakrát ročně zajišťovala pro zřizovatele sběr odpadových surovin. Také zůstává stále úkol využít solární demonstrační zařízení při výuce. V kalendářním roce 2007 však bohužel skončila finanční podpora v oblasti SIPVZ. Což značně omezilo rozšiřování a obnovu počítačových pracovišť a sítí ve škole. Úkoly výchovného poradenství byly splněny. Byly rozděleny kompetence týkající se oblasti výchovného poradenství a volby povolání a oblasti prevence. Nová výchovná poradkyně se ve své práci snažila důsledně uplatňovat platné metodické pokyny, pozornost byla věnována žákům integrovaným, diagnostikovaným, ze slabších sociálních rodin, ale i žákům talentovaným. Výchovná poradkyně i třídní učitelé realizovali při své práci úkoly plánu výchovy k volbě povolání. Do budoucna je třeba zajistit kvalifikaci výchovné poradkyně. Metodička prevence sjednocovala činnost učitelů v oblasti prevence šikany, návykových látek, rasismu apod. podle Minimálního preventivního programu. V letošním školním roce došlo k úzké spolupráci s centrem prevence Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem, které zajistilo a realizovalo ve všech třídách 2. stupně program Poznej sám sebe a provedlo sociometrii tříd. Plnění úkolů obou plánů je přílohou výroční zprávy. Úkoly stanovené pro oblast rodiče a škola byly rovněž splněny. Na začátku školního roku byl vydán pro rodiče informační bulletin. Byly uspořádány zahajovací schůzky rodičů v jednotlivých třídách, v průběhu školního roku byly zajištěny konzultační dny pro rodiče a Den otevřených dveří. Letos poprvé se uskutečnila na konci školního roku informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou a současně koordinátorkou ŠVP a vedením školy, kde byli rodiče informováni o změnách, které nastanou v 1. třídě od nového školního roku. Rodiče i veřejnost byli pravidelně informováni o veškerém dění ve škole, o soutěžích, kulturních akcích, ale i o přímém telefonním spojení do jednotlivých kabinetů na webových stránkách školy. Důraz byl kladen na včasné informování zákonných zástupců o chování a prospěchu žáků. Rodiče se mohli kdykoliv obrátit se svými dotazy na výchovnou poradkyni i na ředitelství školy. Pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Při říjnových komunálních volbách škola svými výtvarnými projekty zajistila výzdobu volebních místností a zpřístupnila prodejní výstavu keramiky, batiky a dalších výrobků v místě voleb. Ekologové školy pečovali

17 o zeleň v městečku, žáci se podíleli na úklidu veřejných prostranství. Škola pořádala řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pravidelně pro Městys Jimramov zajišťuje dvakrát ročně sběr starého papíru. Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na stránkách Jimramovského zpravodaje. V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se spádovými školami na společných kulturních akcích a na 8. ročníku Jimramovské olympiády. Z organizačních úkolů mezi nesplněné úkoly patří vydávání školního časopisu na 2. stupni a absence tradičního rodičovského plesu. Úkoly pro příští období Úkoly pro příští období budou rozpracovány v celoročním plánu práce. Patří k nim především: dotváření vlastního ŠVP pro další ročníky (2. a 7.) vzdělávání zástupkyně ředitelky v oblasti školského managementu funkční studium ředitelky školy vzdělávání učitelů cizích jazyků metodické kurzy zaměřit pozornost na absenci žáků zaměřit se na chování a kázeň žáků ve vyučování i o přestávkách větší pozornost věnovat talentovaným žákům, jejich zapojení do soutěží a olympiád věnovat zvýšenou pozornost volnočasovým sportovním a jazykovým aktivitám žáků umožnit vzájemné hospitace učitelů pokračovat v rekonstrukci školních budov (kuchyně s jídelnou, okna, zateplení, elektroinstalace v budově druhého stupně)

18 I. 6. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách V letošním školním roce nebyla kontrola ČŠI provedena. Ve dnech 24. a 25. ledna 2007 byl proveden účetní audit účetní jednotky za období od do Zpráva nezávislého auditora je přílohou této výroční zprávy. Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou provedla dne 1. března 2007 kontrolu pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění. Celkový výsledek kontroly byl v souladu s ustanovením 16 zákona č. 552/1991 Sb., v platném znění. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. VZP České republiky se sídlem v Novém Městě na Moravě provedla dne 25. května 2007 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období do Ze závěrečného protokolu vyplývá, že organizace zaplatila včas pojistné za celé kontrolované období a že nedošlo k žádnému porušení zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. 11. května 2007 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola ve školní jídelně. Kontrolní zjištění: Ve zprávě jsou uvedeny některé nedostatky. Nedostatky uvedené pod body 1,2,3 jsou stavebního charakteru, opakují se při každé kontrole a mají být odstraněny do Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci ŠJ, ale zatím chybějí potřebné finance. Pravděpodobně bude žádáno o prodloužení výjimky. Bod 4 měření teploty u výrobků nebylo prováděno pravidelně. Od doby kontroly pravidelně prováděno. Bod 5 porušený povrch lednice nátěrem odstraněn v průběhu prázdnin. Bod 6 vyšší teplota a relativní vlhkost skladu potravin byla způsobena čerstvě umytou a ještě vlhkou podlahou. Teplota se pravidelně kontroluje a snižuje větráním. Bod 7 nebyly označeny knedlíky na prodej, protože byly čerstvě dovařeny a zabaleny před příchodem SZD. Jakmile vychladnou, okamžitě se označují.

19 I. 7. Mimoškolní aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro rok 2006 bylo přiděleno na DVPP 13 tisíc Kč. Skutečné čerpání celkem ,- Kč. Vzdělávání probíhalo podle plánu, dostupné nabídky a finančních možností školy. Výchovná poradkyně dokončila kvalifikační studium pro výchovné poradce na PdF MU v Brně, ale vzhledem k tomu, že přijala místo zástupkyně ředitelky školy, svoji kvalifikaci v praxi neuplatňuje. Nová výchovná poradkyně zatím studium nezahájila. Na vzdělávání učitelů v rámci projektu SIPVZ bylo vyčleněno ,50 Kč, vyčerpáno ,50 Kč. V současné době má 100 % učitelů splněn kurz P 0, koordinátor ICT má splněny všechny moduly P, 9 pedagogických pracovníků má splněn modul multimediální výchova. Mezi další vzdělávání PP v roce 2006 patřilo: Název vzdělávací akce Termín Místo konání Jméno učitele Hudební dílna PC Žďár nad Sázavou Čuprová RVP 9.3. PC Žďár nad Sázavou Matoušek Multimediální výchova 20.4.,10.5. Praha Procházka Cesta je odměna 4.5. PC Žďár nad Sázavou Křížová Koordinátor RVP 4.5., NIDV Jihlava Kutalová ŠVP ZŠ Nové Veselí Matoušek BOZP a PO pro vedoucí prac Jihlava Hejtmánková MEJA celoročně Žďár nad Sázavou Totušková Školení učitelů chemie PC Žďár nad Sázavou Málková Žáci se SPUCH 1. pololetí Brno Sýkorová Využití ICT v zeměpisu 1. pololetí Nové Město na Moravě Stará Problém zvaný šikana 9.11., Brno Teplá Moderní formy dopr. vých Žďár nad Sázavou Chalupníková Microsoft pro školství Jihlava Procházka RVP s Frausem Žďár nad Sázavou Hanělová Etikoterapie Nadosah Bystřice n. P. Teplá Bezpečná cesta Žďár nad Sázavou Chalupníková Nuda při češtině PC Žďár nad Sázavou Křížová Komunikace a sloh jako hra Žďár nad Sázavou Křížová Pávní předpisy ve školství Jihlava Křížová Důležitým zdrojem informací jsou rovněž vzájemné hospitace. V tomto roce bylo provedeno šest vzájemných hospitací, větší množství se z rozvrhových důvodů nepodařilo zrealizovat. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2007/2008 budeme učit v 1. a 6. třídě podle vlastního ŠVP, učitelé připravovali a zpracovávali ve skupinách plány pro jednotlivé vzdělávací oblasti, průřezová témata a jednotlivé předměty, jejichž dosavadní strukturu zachováme i ve ŠVP. Práci na ŠVP byly věnovány čtvrtky odpoledne. Učitelky 1. stupně s pomocí koordinátorky L. Kutalové zpracovávaly ŠVP společně každý týden. Na 2. stupni byla situace trochu jiná, protože každý předmět je většinou zastoupen jedním pedagogem, takže společná práce na zařazování průřezových témat a na mezipředmětových vztazích a dalších problémech spojených s přípravou ŠVP a konzultace s koordinátorkou D. Hanělovou se uskutečňovala jeden čtvrtek v měsíci.

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více