Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV Identifikátor školy: IZO: Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2006/2007 Schváleno v pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

2 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí 5. Údaje o výsledcích práce školy 6. Údaje o výsledcích ČŠI, provedené kontroly ve škole 7. Mimoškolní aktivity 8. Zpráva o činnosti mateřské školy 9. Zpráva o informacích II. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2006 III. Přílohy

3 I. 1. Charakteristika školy Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky IZO Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má poměrně velkou spádovou oblast. K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, Borovnice, Lačnova, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pasek, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. V několika případech navštěvují I. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, Dalečína, Věcova, Roženeckých Pasek a Míchova. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 206 žáků (na konci roku 204 žáků) ZŠ v 10 třídách, 45 dětí navštěvovalo MŠ a 56 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola. Mateřská škola pracovala podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a klidném prostředí. V červnu 2003 byla zkolaudována nová tělocvična a na podzim 2003 bylo dokončeno venkovní hřiště, čímž se výrazně zlepšily možnosti pro výuku TV i pro rozvoj zájmové činnosti. Začátkem školního roku 2005/2006 byla uvedena do provozu nová multimediální pracovna, pořízená z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou vedle veřejnosti mohou rovněž využívat žáci naší školy k výuce i k zájmové činnosti. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně (rovněž po rekonstrukci), učebna pro práci s informacemi a žákovská knihovna, malá učebna informatiky, kabinet ročníku a kancelář účetní. V přízemí je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na flétnu a klavír a hudební nauka. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých kulturních akcí pro školu a veřejnost. Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. O prázdninách 2003 byly prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů umístit děti do naší mateřské školy. Rovněž bylo požádáno o změnu zařazení v síti škol. Současná mateřská škola má kapacitu 50 žáků. V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozsáhlé opravy budovy I. stupně rekonstrukce hygienického zařízení, rozvody vody do tříd, vybudování šaten pro I. stupeň z bývalé nevyhovující tělocvičny, nová elektroinstalace a rozvod internetu, výměna topení, výměna školního rozhlasu a telefonní ústředny, oprava střechy a fasády, vybudování nové cvičné kuchyně. Druhá budova byla postavena v roce Jsou v ní umístěny třídy II. stupně, školní dílna, pracovna F a Ch, přírodopisu, ručních prací, dále kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, šatny pro II. stupeň. V přízemí se nachází kabinet výchovné poradkyně a třetím rokem zde funguje keramická dílna pro žáky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech třídách a učebnách opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F

4 výměna vody, elektřiny a zavedení plynu do jednotlivých žákovských pracovišť, výměna nábytku, zavedení internetu do tříd a kabinetů. V nevyužitém atriu mezi oběma školními budovami byla vybudována již zmíněná multimediální pracovna. Třetí budova, ve které je školní družina, školní jídelna a kotelna, byla uvedena do provozu v roce Ve čtvrté budově je umístěna již zmíněná tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním zařízením. Ve školním roce 2001/2002 byla realizována úprava části školní zahrady, provedeny částečné terénní úpravy a vybudováno nové pařeniště. Dříve málo využívaný prostor zahrady byl nově osázen okrasnými dřevinami a byla na něm vybudována učebna v přírodě, která je využívána nejen pro praktické činnosti, ale i pro výuku dalších předmětů obou stupňů škol. Část zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. Uvedené úpravy byly provedeny s minimálními náklady díky pochopení některých sponzorů, za pomoci některých učitelů a žáků. Prostor před školou získal nové využití a současně se zlepšil vzhled zahrady. Ve školním roce 2005/2006 byla také opravena podpěrná zeď a dokončeno oplocení areálu, vybudováno parkoviště při příjezdové cestě ke škole a prováděny další terénní úpravy kolem školy. Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro zájmovou činnost žáků Všechny provedené úpravy v posledních pěti letech a rekonstrukce budov výrazně zlepšily možnosti školy pro výchovně-vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly maximálně využity všechny prostory školy. Jejich dokončením získaly děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro připravované změny ve výuce i pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. Zřizovatel školy: Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, Jimramov, telefon , Školská rada: Školská rada byla ustavena , její působnosti jsou vytyčeny 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Rada je šestičlenná, v tomto školním roce se obměnil zástupce zřizovatele a zákonných zástupců žáků. Zřizovatele zastupují starosta Pavel Kalášek, Ing. Zdeněk Veselý, zákonné zástupce žáků Ing. Josef Kozáček, Mgr. Antonín Bradáč, za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Ludmila Teplá, Mgr. Sylva Totušková. Předsedou školské rady je Ing. Kozáček, místopředsedou Mgr. Teplá.

5 I. 2. Přehled učebních plánů Ve školní roce 2006/2007 se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 (viz příloha). Výuka cizího jazyka probíhá od 4. ročníku, vyučuje se AJ a od 7. ročníku i NJ. Výuka jazyků probíhala rovněž v kroužcích: 3 skupiny AJ 1 skupina RJ 1 skupina NJ 1 skupina ŠpJ Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: - v 7. ročníku: informatika a přírodovědný seminář, konverzace v NJ/AJ - v 8. ročníku: informatika, přírodovědný seminář - v 9. ročníku: cvičení z ČJ, cvičení z M, konverzace v AJ/NJ. Jako nepovinný předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelického a 2 skupiny katolického náboženství. Práce na počítači byla umožněna všem zájemcům ročníku a podle možností také žákům I. stupně díky nové multimediální učebně, kde je 20 pracovišť. Malá učebna výpočetní techniky, kterou jsme si vybudovali vlastním úsilím, byla i nadále využívána při práci s integrovanými žáky, při výuce jazyků, při zájmové činnosti. Žáci i pedagogové mají k dispozici celodenní připojení k internetu. Na II. stupni pracovaly 2 kroužky informatiky. Vyřazené počítače používají děti ve školní družině. Škola věnuje velkou pozornost logopedické péči. Vede ji paní učitelka, která vystudovala obor speciální pedagogika na PdF MU v Brně. Velká péče byla rovněž věnována integrovaným žákům, kterých je v naší škole 10 (tj. 2,06 % z celkového počtu žáků ZŠ) a dále ještě 13 žáků s diagnózou nebo příznaky DL, DG, DO, DK. S dětmi se pracovalo podle individuálních učebních plánů ve vyučování i v hodinách navíc. Všem integrovaným žákům se pravidelně věnovaly 3 učitelky s kvalifikací pro práci s dětmi se SPUCH. V tomto školním roce pokračovala zvolená forma práce, která se osvědčila. Integrovaní žáci v 9. třídě byli vyčleňováni v jedné hodině z výuky českého jazyka. V této době se jim věnovala další učitelka s potřebnou kvalifikací a připravovala je na vyučování. Praktické zkušenosti z této formy práce jsou velmi dobré. Jako disponibilní hodina byla v 6. ročníku zavedena konverzace v AJ a zvýšena hodinová dotace AJ, v 7. ročníku byla zvýšena hodinová dotace Z na 2 hodiny, v 8. ročníku byl zvýšen počet hodin M ze 4 na 5 hodin a byla zavedena konverzace v cizím jazyce, v 9. ročníku byla zavedena konverzace v AJ/NJ jako volitelný předmět.

6 I. 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Pedagogický sbor školy aprobace praxe Ředitelka školy pověřená zřizovatelem: Mgr. Věra Křížová (ČJ, D) 22 Zástupkyně ředitele: Mgr. Svatava Hejtmánková (Ped., RJ) 20 Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 22 Vyučující ročníku 1. třída Mgr. Romana Bukáčková (1. st., SpP) 7 2. třída Mgr. Jaroslava Bartošová (1. st.) třída Mgr. Gabriela Havlíčková (1. st.) 5 4. třída Mgr. Libuše Kutalová (1. st.) třída Mgr. Sylva Totušková (1. st.) 20 Vyučující ročníku 6. třída Mgr. Miloslava Stará (M, SpP) 1 7. A Mgr. Alena Málková (Př, Ch) B Mgr. Michal Budig (etika, nábož.) 5 8. třída Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) třída Mgr. Ludmila Teplá (TV, Př) 23 Bez třídnictví Mgr. Miloslav Procházka (M, F) 29 Šárka Sýkorová 0 Školní družina Milada Vojtová (vych.) 27 Jarmila Chalupníková (vych.) 0 Vyučující náboženství Mgr. Jakub Holík Mgr. Tomáš Jirků Mgr. Antonín Bradáč (kat. farář) (ev. farář) (etika, nábož.) Ekonomka Ing. Alena Štěrbová Ve vedení školy pracovali: Věra Křížová, pověřená vedením školy; Svatava Hejtmánková, zástupkyně ředitele; Dana Hanělová, výchovná poradkyně; Jarmila Junová, vedoucí učitelka MŠ; Libuše Kutalová, učitelka I. stupně. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 14, z toho kvalifikovaných 12, aprobovaně bylo vyučováno 76,35 % hodin.

7 Školní rok Aprobovaná výuka(v %) Neaprobovaná výuka (v %) Nekvalifikovaní učitelé 2000/ ,5 21, / ,0 20, / ,5 22, / ,0 33, / ,0 26, / ,4 23, / ,5 32,5 2 V posledních letech se zhoršily možnosti pro zavádění nepovinných předmětů (nové metodiky pro tvorbu rozpočtu). Proto jsme se snažili nabídnout dětem co nejširší možnost zapojení do zájmových kroužků. V této oblasti byla nabídka mimořádná. Ve škole pracovalo 26 kroužků, z toho 23 kroužků vedli učitelé. Změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2006/2007 pracovalo v ZŠ 14 pedagogických pracovníků, 12 z nich má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 2 pracovníci zastupují mateřskou dovolenou. V listopadu z rodičovské dovolené nastoupila paní učitelka Buršíková jako třídní učitelka 3. třídy. V dubnu 2007 se uskutečnilo konkurzní řízení na ředitele školy a na základě usnesení Rady městyse s účinností od 10. května 2007 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Věra Křížová. Provozní pracovníci školy Školník: Josef Ehrenberger (úv. 1) Uklizečky: Ivana Dvořáková (úv. 1) Marie Ehrenbergerová (úv. 1) Ilona Moravcová (úv. 1) Drahomíra Koudelová (úv. 0,5) Topič: Josef Ehrenberger (6 hodin týdně v zimním období, 3 hodiny týdně v letním období) Pracovnice školní jídelny Vedoucí: Marie Pečínková Vedoucí kuchařka: Božena Podsedníková Kuchařky: Dana Břeňová Alena Mašíková Stanislava Vraspírová

8 I. 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí Přijímací řízení vycházejících žáků v roce 2006/2007 Z 9. třídy vyšlo 24 žáků (11 chlapců, 13 dívek). Z 8. třídy vychází 1 chlapec. Z 5. třídy odchází 4 žáci na víceleté gymnázium (1 chlapec, 3 dívky). Na maturitní obory bylo přijato 18 žáků (4 chlapci, 14 dívek). Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město Gymnázium všeob.gymn Nové Město na Moravě Gymnázium víceleté Polička Stř. prům. škola stroj. a Žďár nad Sázavou techn. administr. Stř. prům. škola technické Žďár nad Sázavou lyceum Škola ekon. a cest. ruchu Žďár nad Sázavou ek. a cest. ruch Škola ekon. a cest. ruchu Žďár nad Sázavou právní administrativa Obchodní akademie Svitavy Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem manag. cest. ruchu SOU A. Citroena mechanikelektronik Boskovice ISŠ mechanik - elekronik Brno Střední pedag. škola předšk Boskovice a mimoškolní výchova SŠ veterinární veterinární Třebíč prevence SOŠ agropodnikání Kostelec nad Orlicí SOŠ obchodně podnik. činnost Polička

9 Do učebních oborů bylo přijato 11 žáků (9 chlapců, 2 dívky). Učební obor Celkem Chlapců Dívek Město SOU lesnické zedník Petrovice SOU lesnické mechanik, Petrovice opravář SOU lesnické mechanizátor Petrovice lesní výroby SOU A. Citroena - klempíř Boskovice SOU a SZŠ opravář zeměd Bystřice nad Pernštejnem strojů SOU a SZŠ automechanik Bystřice nad Pernštejnem SŠ polytechnická instalatér Brno SOŠ A. Kolpinga kuchař Žďár nad Sázavou SOU obchodní kadeřnice Polička SOU kuchař, číšník Polička Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2007/2008 Bylo zapsáno 19 dětí, z toho jsou 4 odklady školní docházky. Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2006/2007 Bylo zařazeno 56 dětí ročníku, bez problémů.

10 I. 5. Údaje o výsledcích práce školy Počet tříd: stupeň 5 2. stupeň 5 Počet žáků: na začátku školního roku 206 na konci školního roku stupeň 95 (93) 2. stupeň 111 Oddělení školní družiny: 2 Hodnocení prospěchu na konci školního roku 2006/2007 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 70 75,27 % z toho samé jedničky 28 40,00 % prospělo 23 24,73 % neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 33 29,73 % z toho samé jedničky 5 15,15 % prospělo 78 70,27 % neprospělo 0 Celkem prospělo s vyznamenáním ,49 % z toho samé jedničky 33 32,04 % prospělo ,51 % neprospělo 0

11 Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2006/2007 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 3 2. stupeň z chování 2 Pochvala 28 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 1 DTU 1 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 5 3. stupeň z chování 1 Pochvala 21 Celkem v ročníku: NTU 4 DTU 1 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 7 3. stupeň z chování 1 Pochvala 49 Zameškané hodiny omluveno průměr na žáka 45,7 neomluveno 0 Přehled akcí v průběhu školního roku PROJEKTY 47 Naše městečko Velikonoce Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana člověka za mimoř. udál. Zdravé zuby Požární ochrana očima dětí Bydlíme s keramikou a batikou Zdobení stromečků pro zvířátka Pečení perníků Vysočina očima našich žáků Poznáváme Evropu aneb Veletrh evr. zemí Bezpečná cesta do školy Podzim Pečení čertovských perníků Broučci Halloween Toulky českou krajinou Cestovní kancelář prvouka 3. tř. 1. tř. 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 1. a 2. stupeň VV, ČJ 1. a 2. stupeň VV 1. stupeň a ŠD 2. tř. 2. stupeň VV, Z 7. ročník 1. stupeň VV přírodověda 4. tř. 4. tř. 5. tř. AJ 4. a 5. tř. Z 8. tř. Z 6. tř.

12 Pohlednicový král 1. a 2. stupeň Velikonoce 6. tř. Matiáda 2. stupeň M Pečení jidášů 2. třída Pyžamový den 3. třída Den plný her a soutěží 3. třída Happy Easter AJ 3. tř. Křížovkářský den 3. tř. Našich 5 smyslů AJ, prvouka 3. tř. Lodí po světě 3. tř. Volby do žákovské rady 1. a 2. stupeň Poznáváme kraje ČR Z 8. tř. Vánoční noviny sloh 9. tř. Zeměználek 2. stupeň Husitství VV, D 7. ročník Česká věda, kultura a umění ve 2. pol. 19. st. D 8. tř. Easter AJ 4. a 5. tř. Kloboukový den 4. tř. Tvoříme s Iberií VV 7.B Les Přsem.7. tř. Savci Př 8. tř. Geologické éry Př 9. tř. Evr. význ. druhy živočichů v CHKO Žď. Vrchy Přsem. 7. tř. Jmelí Přsem. 7. tř. Přírodní krajiny na Zemi Z 9. tř. Les Přsem. 8. tř. Roční období ČJ 9. tř. Mein Hobby KNJ 8. a 9. tř. Mein Traumurlaub KNJ 8. a 9. tř. BESEDY S PŘEDNÁŠKOU 5 Poznej sám sebe Život na střední škole Země Beneluxu Bulimie a anorexie Zdravý životní styl listopad, leden (6. 9. tř.) (9. tř.) (7.A a 7.B) květen (7. tř.) červen ( 4x - RV 2. stupeň) DIVADLO, KINO 8 Čert a Káča Mravenčí polepšovna (IMAX Praha) Čáry máry fuk Čert Všudybyl a princezna Zlobilka Jaro s Kamarády Lovci mamutů (Polárka Brno) Nebe na zemi Aladinova kouzelná lampa 9. 5.

13 VÝCHOVNÝ KONCERT - 3 Od Osvobozeného divadla k Semaforu (7.B) p. Tomáš Najbrt BESIP (8. a 9. tř.) VÝSTAVY 6 Komiksy a papírové modely Bydlíme (nejen s batikou a keramikou) Vánoční při ÚM Jimramov Vánoční jarmark Betlémy Jimramov ve fotografiích EXKURZE 13 Brno Anthropos 1.-3.tř Olomouc 6. a 8.tř Praha 4. a 5.tř Zámek Žďár nad Sázavou 7.B Volební místnost v Jimramově 4. tř Kovovýroba Bystřice nad Pernštejnem 7. tř , Doba měst a hradů (muzeum Polička) 7. tř , Pštrosí farma 8. tř Galerie Nové Město na Moravě 1. tř Okresní archiv Ve Žďáru nad Sázavou 9. tř Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou 8. tř ČOV Bystřice nad Pernštejnem 8. tř Bonsaje Sněžné 7. tř ŠKOLNÍ VÝLETY 6 ZOO Dvůr Králové nad Labem tř Nesměř 6. tř Brno 7.B Letovice, Kunštát 7.A Mladočov 5. tř sjezd Divoké Orlice 8. a 9. tř ZAHRANIČNÍ POBYT Ozdravně sportovní pobyt Chorvatsko 2. stupeň ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Název Kategorie Školní kolo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 6 žáků 7. tříd 18 žáků

14 Klokan tř. 168 žáků Biologická olympiáda kat. D 15 žáků 1 žák ( m.) Olympiáda v ČJ I. kat. 18 žáků Olympiáda v NJ II A 1 žákyně (9. m.) Matematická olympiáda 5. tř. 4 žáci 4 žáci (3., 6., 40., 49. m.) Dějepisná olympiáda 6 žáků 2 žákyně (41., 49. m.) Olympiáda v AJ II A 2 žákyně 1 žákyně (3.-5. m.) Zeměpisná olympiáda kat. A 20 žáků 1 žákyně (21. místo) kat. B 21 žák 1 žákyně (9. místo) kat. C 13 žáků 1 žák (2. místo) kraj. kolo (10. m.) Fyzikální olympiáda 3 žáci Všeználek (5. třída) oblastní kolo družstvo 5. místo Požární ochrana očima dětí - výtvarná 78 žáků - literární 43 žáků 8 prací II. kat. 2. místo v okrese III. kat. 1.,2. místo v okr. 1. místo v kraji IV. kat. 1.,2. místo v okr. 1.a 2. místo v kraji Celostátní soutěž Diskíto (5. tř.) Celostátní keram.soutěž Sláva večerníčkům 6. místo (15 000,- Kč na školní výlet) 3. místo Dopr. soutěž mladých cykl. obl. kolo I. kat. 13. místo II. kat. 10. místo Školní kola soutěží Jimramovský skřivánek Recitační soutěž Turnaje v košíkové, fotbalu, florbalu a softbalu Zeměználek Pohlednicový král Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, Plamínek, Bezpečná cesta do školy, Ježíšek, Nedostatek vody Eurorebus DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plavání žáků 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy

15 Práce s internetem pro zájemce Kurz 1. pomoci pro žáky 8. třídy Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pern. cyklus besed a přednášek pro žáky 2. st. AKCE PRO VEŘEJNOST Kurzy keramiky celoročně Kurz angličtiny celoročně Kurzy práce s počítačem a internetem celoročně Vzdělávání žen v počítačové gramotnosti celoročně Prodejní výstava Bydlíme (nejen s batikou a keramikou) Vánoční besídka a výroba přání pro seniory Den otevřených dveří,vánoční jarmark a vánoční kavárna Vánoční dílničky Karneval Kurz pletení z pedigového proutí a Velikonoční dílničky Cvičení matek s dětmi celoročně Besídka ke Svátku matek Školní akademie Pomoc OÚ při úpravách a úklidech veřejného prostranství Sběr odpadových surovin 2x ročně DALŠÍ AKCE ŠKOLY Olympijský den stupeň a ZŠ Dalečín, Unčín, Věcov stupeň a ZŠ Sněžné Den Země soutěže, čistění studánky, úklidy veřejných prostranství, sázení stromků Dravci ukázka výcviku dravců, jejich ochrana, Slované vystoupení skupiny historického šermu z Jeseníku, Kampaň Pásovec - k dětským zádržným systémům (používání dětských autosedaček), účastnily se děti MŠ a třídy ve spolupráci s Policií ČR Fond Sidus sbírka na pomoc dětem s onkologickým onemocněním 1 130,- Kč Sběr odpadových surovin odevzdáno kg odpadového papíru Sběr léčivých bylin list břízy 113,90 kg - list kopřivy 16,40 kg - květ hluchavky 1,43 kg - nať pampelišky 1,60 kg

16 Plnění celoročního plánu školy Hlavní úkoly celoročního plánu byly průběžně plněny. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí pracovníci zaměřili na přípravu ŠVP. Společně byla do vzdělávacích oblastí začleněna průřezová témata, která umožňují jejich vzájemné propojení a tím přispívají ke komplexnějšímu vzdělávání žáků a utváření a rozvíjení jejich klíčových kompetencí. Byly vytvořeny skupiny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí, které začaly zpracovávat konkrétní plány učiva. První verze ŠVP je připravena k realizaci v 1. a 6. ročníku. V této souvislosti věnovali učitelé větší pozornost uplatňování nových forem práce ve výuce, o čemž svědčí řada realizovaných projektů. Při své práci důsledně uplatňovali platné metodické pokyny, patřičnou pozornost věnovali dětem se SPUCH. Zvýšená pozornost byla věnována žákům 1. a 6. ročníku, kde se teprve formuje třídní kolektiv. Do výuky byl v průběhu celého školního roku zařazován program environmentální výchovy, která je velmi důležitou složkou výchovy mladé generace. Škola je členem Klubu ekologické výchovy (KEV) a MRKEV (metodika a realizace ekologické výchovy), spolupracuje s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody a životního prostředí. Ke Dni Země bylo připraveno několik akcí žáci se zaměřili především na úklidy travnatých ploch a okolí školy, ale i na veřejných prostranstvích (autobusové zastávky, park Bludník, přístupové cesty ke škole apod.), viděli ukázky výcviku dravých ptáků v přírodě a dozvěděli se řadu zajímavostí z jejich života, žáci 1. stupně čistili studánku v Hoře a sázeli keře. Škola dvakrát ročně zajišťovala pro zřizovatele sběr odpadových surovin. Také zůstává stále úkol využít solární demonstrační zařízení při výuce. V kalendářním roce 2007 však bohužel skončila finanční podpora v oblasti SIPVZ. Což značně omezilo rozšiřování a obnovu počítačových pracovišť a sítí ve škole. Úkoly výchovného poradenství byly splněny. Byly rozděleny kompetence týkající se oblasti výchovného poradenství a volby povolání a oblasti prevence. Nová výchovná poradkyně se ve své práci snažila důsledně uplatňovat platné metodické pokyny, pozornost byla věnována žákům integrovaným, diagnostikovaným, ze slabších sociálních rodin, ale i žákům talentovaným. Výchovná poradkyně i třídní učitelé realizovali při své práci úkoly plánu výchovy k volbě povolání. Do budoucna je třeba zajistit kvalifikaci výchovné poradkyně. Metodička prevence sjednocovala činnost učitelů v oblasti prevence šikany, návykových látek, rasismu apod. podle Minimálního preventivního programu. V letošním školním roce došlo k úzké spolupráci s centrem prevence Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem, které zajistilo a realizovalo ve všech třídách 2. stupně program Poznej sám sebe a provedlo sociometrii tříd. Plnění úkolů obou plánů je přílohou výroční zprávy. Úkoly stanovené pro oblast rodiče a škola byly rovněž splněny. Na začátku školního roku byl vydán pro rodiče informační bulletin. Byly uspořádány zahajovací schůzky rodičů v jednotlivých třídách, v průběhu školního roku byly zajištěny konzultační dny pro rodiče a Den otevřených dveří. Letos poprvé se uskutečnila na konci školního roku informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou a současně koordinátorkou ŠVP a vedením školy, kde byli rodiče informováni o změnách, které nastanou v 1. třídě od nového školního roku. Rodiče i veřejnost byli pravidelně informováni o veškerém dění ve škole, o soutěžích, kulturních akcích, ale i o přímém telefonním spojení do jednotlivých kabinetů na webových stránkách školy. Důraz byl kladen na včasné informování zákonných zástupců o chování a prospěchu žáků. Rodiče se mohli kdykoliv obrátit se svými dotazy na výchovnou poradkyni i na ředitelství školy. Pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Při říjnových komunálních volbách škola svými výtvarnými projekty zajistila výzdobu volebních místností a zpřístupnila prodejní výstavu keramiky, batiky a dalších výrobků v místě voleb. Ekologové školy pečovali

17 o zeleň v městečku, žáci se podíleli na úklidu veřejných prostranství. Škola pořádala řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pravidelně pro Městys Jimramov zajišťuje dvakrát ročně sběr starého papíru. Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na stránkách Jimramovského zpravodaje. V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se spádovými školami na společných kulturních akcích a na 8. ročníku Jimramovské olympiády. Z organizačních úkolů mezi nesplněné úkoly patří vydávání školního časopisu na 2. stupni a absence tradičního rodičovského plesu. Úkoly pro příští období Úkoly pro příští období budou rozpracovány v celoročním plánu práce. Patří k nim především: dotváření vlastního ŠVP pro další ročníky (2. a 7.) vzdělávání zástupkyně ředitelky v oblasti školského managementu funkční studium ředitelky školy vzdělávání učitelů cizích jazyků metodické kurzy zaměřit pozornost na absenci žáků zaměřit se na chování a kázeň žáků ve vyučování i o přestávkách větší pozornost věnovat talentovaným žákům, jejich zapojení do soutěží a olympiád věnovat zvýšenou pozornost volnočasovým sportovním a jazykovým aktivitám žáků umožnit vzájemné hospitace učitelů pokračovat v rekonstrukci školních budov (kuchyně s jídelnou, okna, zateplení, elektroinstalace v budově druhého stupně)

18 I. 6. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách V letošním školním roce nebyla kontrola ČŠI provedena. Ve dnech 24. a 25. ledna 2007 byl proveden účetní audit účetní jednotky za období od do Zpráva nezávislého auditora je přílohou této výroční zprávy. Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou provedla dne 1. března 2007 kontrolu pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění. Celkový výsledek kontroly byl v souladu s ustanovením 16 zákona č. 552/1991 Sb., v platném znění. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. VZP České republiky se sídlem v Novém Městě na Moravě provedla dne 25. května 2007 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období do Ze závěrečného protokolu vyplývá, že organizace zaplatila včas pojistné za celé kontrolované období a že nedošlo k žádnému porušení zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. 11. května 2007 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola ve školní jídelně. Kontrolní zjištění: Ve zprávě jsou uvedeny některé nedostatky. Nedostatky uvedené pod body 1,2,3 jsou stavebního charakteru, opakují se při každé kontrole a mají být odstraněny do Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci ŠJ, ale zatím chybějí potřebné finance. Pravděpodobně bude žádáno o prodloužení výjimky. Bod 4 měření teploty u výrobků nebylo prováděno pravidelně. Od doby kontroly pravidelně prováděno. Bod 5 porušený povrch lednice nátěrem odstraněn v průběhu prázdnin. Bod 6 vyšší teplota a relativní vlhkost skladu potravin byla způsobena čerstvě umytou a ještě vlhkou podlahou. Teplota se pravidelně kontroluje a snižuje větráním. Bod 7 nebyly označeny knedlíky na prodej, protože byly čerstvě dovařeny a zabaleny před příchodem SZD. Jakmile vychladnou, okamžitě se označují.

19 I. 7. Mimoškolní aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro rok 2006 bylo přiděleno na DVPP 13 tisíc Kč. Skutečné čerpání celkem ,- Kč. Vzdělávání probíhalo podle plánu, dostupné nabídky a finančních možností školy. Výchovná poradkyně dokončila kvalifikační studium pro výchovné poradce na PdF MU v Brně, ale vzhledem k tomu, že přijala místo zástupkyně ředitelky školy, svoji kvalifikaci v praxi neuplatňuje. Nová výchovná poradkyně zatím studium nezahájila. Na vzdělávání učitelů v rámci projektu SIPVZ bylo vyčleněno ,50 Kč, vyčerpáno ,50 Kč. V současné době má 100 % učitelů splněn kurz P 0, koordinátor ICT má splněny všechny moduly P, 9 pedagogických pracovníků má splněn modul multimediální výchova. Mezi další vzdělávání PP v roce 2006 patřilo: Název vzdělávací akce Termín Místo konání Jméno učitele Hudební dílna PC Žďár nad Sázavou Čuprová RVP 9.3. PC Žďár nad Sázavou Matoušek Multimediální výchova 20.4.,10.5. Praha Procházka Cesta je odměna 4.5. PC Žďár nad Sázavou Křížová Koordinátor RVP 4.5., NIDV Jihlava Kutalová ŠVP ZŠ Nové Veselí Matoušek BOZP a PO pro vedoucí prac Jihlava Hejtmánková MEJA celoročně Žďár nad Sázavou Totušková Školení učitelů chemie PC Žďár nad Sázavou Málková Žáci se SPUCH 1. pololetí Brno Sýkorová Využití ICT v zeměpisu 1. pololetí Nové Město na Moravě Stará Problém zvaný šikana 9.11., Brno Teplá Moderní formy dopr. vých Žďár nad Sázavou Chalupníková Microsoft pro školství Jihlava Procházka RVP s Frausem Žďár nad Sázavou Hanělová Etikoterapie Nadosah Bystřice n. P. Teplá Bezpečná cesta Žďár nad Sázavou Chalupníková Nuda při češtině PC Žďár nad Sázavou Křížová Komunikace a sloh jako hra Žďár nad Sázavou Křížová Pávní předpisy ve školství Jihlava Křížová Důležitým zdrojem informací jsou rovněž vzájemné hospitace. V tomto roce bylo provedeno šest vzájemných hospitací, větší množství se z rozvrhových důvodů nepodařilo zrealizovat. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2007/2008 budeme učit v 1. a 6. třídě podle vlastního ŠVP, učitelé připravovali a zpracovávali ve skupinách plány pro jednotlivé vzdělávací oblasti, průřezová témata a jednotlivé předměty, jejichž dosavadní strukturu zachováme i ve ŠVP. Práci na ŠVP byly věnovány čtvrtky odpoledne. Učitelky 1. stupně s pomocí koordinátorky L. Kutalové zpracovávaly ŠVP společně každý týden. Na 2. stupni byla situace trochu jiná, protože každý předmět je většinou zastoupen jedním pedagogem, takže společná práce na zařazování průřezových témat a na mezipředmětových vztazích a dalších problémech spojených s přípravou ŠVP a konzultace s koordinátorkou D. Hanělovou se uskutečňovala jeden čtvrtek v měsíci.

20 I. 8. Zpráva o činnosti mateřské školy Mateřská škola se nachází v prvním poschodí hlavní budovy ZŠ. Od ledna 2001 je součástí základní školy, která je právním subjektem. Ve školním roce 2006/2007 bylo ve dvou odděleních zapsáno 46 dětí, docházku dokončilo z důvodu přestěhování 43 dětí. V mladším oddělení byl v tomto školním roce na doporučení odborného lékaře a SPC ve Žďáru nad Sázavou integrován čtyřletý chlapec s diagnózou M Down, který má osobní asistentku. Údaje o zaměstnancích a jejich kvalifikaci Pedagogičtí pracovníci 3 Jarmila Junová, vedoucí učitelka Miroslava Benešová, učitelka Ilona Veselá, učitelka Všechny učitelky mají potřebnou kvalifikaci pro učitelství v mateřské škole. Osobní asistentka Renáta Ondrůchová Provozní zaměstnanci 1 Ilona Moravcová Akce pro veřejnost Barevný podzim, výstava dětských prací z přírodnin Prodejní výstava knih v průběhu celého roku Vánoční besídka pro starší spoluobčany Vánoční besídka v MŠ pro rodiče spojená s divadelním představením Vánoční příběh Spoluúčast na vánočních dílničkách a vánočním jarmarku Den otevřených dveří spojený se zápisem do MŠ Spoluúčast na velikonočních dílničkách Program pro seniory v DPS k Svátku matek Besídka pro maminky k Svátku matek Program při školní akademii Akce pro děti mateřské školy Návštěva Síně rodáků a rodného domku J. Karafiáta září Účast na divadelním představení Čert a Káča září Účast na výchovném koncertu říjen Uspávání broučků s výrobou lampionů, vědomostní soutěže listopad Mikulášská besídka s nadílkou prosinec Pečení vánočních perníků prosinec Účast na kouzelnickém představení prosinec Vánoční příběh (divadlo) prosinec Posezení u vánočního stromečku s žáky 1. a 7. třídy prosinec Návštěva výstavy betlémů prosinec Testy školní zralosti předškoláků leden Pásovec Eli a beseda s příslušníky Policie ČR leden Příprava těstovinového salátu spojená s akcí Co si sám připravíš, to si sníš únor

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jimramov za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jimramov za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562516, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Jimramově dne 24. srpna 2011 Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více