Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života."

Transkript

1 Výroční zpráva školy 2013/2014 Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.

2 Počítačová učebna Knihovna, relaxační místnost Šatna na II. st. ZŠ Knihovna, relaxační místnost 2

3 Multimediální učebna Multimediální učebna Multimediální učebna s PC Učebna 1. tř. s interaktivním triptychem 3

4 Název a sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Náměstí 35, Pilníkov Zřizovatel: www: Město Pilníkov 1. Úvodní informace o škole 1.1.Základní údaje: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Název: Sídlo: Náměstí 35, Pilníkov IZO: REDIZO: IČO: www: Kontakty: Ředitelství ZŠ a MŠ ZŠ - II. stupeň Náměstí Pilníkov tel.:

5 ZŠ - I. stupeň Trutnovská Pilníkov tel.: Mateřská škola Úzká Pilníkov tel.: Školní družina Náměstí Pilníkov tel.: Školní jídelna Pilníkov tel.: Vedení školy: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ilona Skořepová Ing. Dagmar Hegrová 5

6 1.3.Charakteristika školy: Školní budovy jsou více než 100 let staré. Původně zde byla německá obecná škola. České školství se datuje od roku 1945, kdy do Pilníkova přišli čeští osídlenci. Do června roku 1953 se vyučovalo ve škole obecné (1. 5. třída) a ve škole měšťanské (6. 9. třída). Podle nového školského zákona se od září r školy sloučily v osmiletou střední školu. Škola se nachází 8 km od Trutnova v blízkosti hlavní silnice Trutnov- Jičín. Základní škola je školou úplnou ročník získala škola právní subjektivitu. Mateřská škola 42 dětí Základní škola 1. a 2. stupeň 161 žáků Spádová škola pro Chotěvice, Vlčice, Staré Buky, ale dojíždějí žáci i z Hostinného, Čermné, Trutnova, Prosečné 42 % dojíždějících žáků Součástí právního subjektu jsou od čtyři budovy: Mateřská škola Základní škola 1. stupeň Základní škola 2. stupeň Školní družina 6

7 1.4.Personální obsazení školy: Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov šk. rok 2013/2014 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Skořepová Zástupkyně ředitelky: Ing. Dagmar Hegrová I. stupeň ZŠ: 1. třída: Mgr. Klára Petříčková 2. třída: Mgr. Romana Hašková 3. třída: Mgr. Martina Junková, asistent pedagoga: Berenika Plešingerová, od třída: PaedDr. Václava Nesvadbová 5. třída: Mgr. Jana Jablonská, od Jana Reilová II. stupeň ZŠ: 6. třída: Mgr. Ivan Adam, od Mgr. Pavel Havlíček 7. třída: Mgr. Světluše Pospíšilová 8. třída: Mgr. Pavla Strasserová 9. třída: Mgr. Michal Matěna učitel: od Mgr. Jan Erben výchovný a kariérový poradce, metodik prevence: Mgr. Pavla Strasserová správce počítačové sítě: Zbyněk Koláčný od na plný úvazek správce školní matriky: Mgr. Michal Matěna vychovatelky ve školní družině: Soňa Grusová Šárka Geciová školnice I. stupně: Stanislava Balcarová školník II. stupně: Zdeněk Tringela Mateřská škola: vedoucí učitelka: Jiřina Malá učitelky: Lenka Mihálková Martina Janatová školnice: Jitka Vitvarová Školní jídelna: vedoucí ŠJ: Lenka Petráková kuchařky: Alena Jiřičková Zdeňka Voženílková kuchařka v MŠ: Jiřina Sedlmajerová 7

8 Počet žáků ve školním roce 2013/2014 Třída Třídní učitel Celkem Dívky Chlapci Docházející a dojíždějící žáci I. Mgr. Klára Petříčková II. Mgr. Romana Hašková III. Mgr. Martina Junková IV. PaedDr. Václava Nesvadbová V. Mgr. Jana Jablonská Jana Reilová Celkem I. stupeň Pilníkov Chotěvice Hostinné Vlčice Staré Čermná Prosečné Trutnov Buky X X 5 X x X X X 1 3 X X X X X X 1 X X X X X 3 X X X X X 5 X X X VI. VII. VIII. Mgr. Ivan Adam Mgr. Pavel Havlíček Mgr. Světluše Pospíšilová Mgr. Pavla Strasserová X X X X X X 1 IX. Mgr. Michal X X Matěna Celkem stupeň Celkem % 100% 42 % 58 % 58 % 8,1% 3,1 % 8,1 % 16% 3,1 % 0,5% 3,1 % 8

9 1.5. Školská rada: Školská rada pracovala v tomto složení: Zástupci zřizovatele: Jiří Haken Mgr. Veronika Sokolovičová Zástupci pedagogů: Ing. Dagmar Hegrová Mgr. Martina Junková Zástupci nezletilých žáků: Josef Červený Pavel Dostál Předseda školské rady: Josef Červený Zápisy z jednání školské rady jsou zveřejněny na webu školy Obor vzdělávání a učební dokumenty: C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 210-kapacita Platné Ano Učební dokumenty: 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ekola, č. j. 110/2007, platnost od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ekola, verze 2 č. j. 77/2013, platnost dokumentu od

10 1.1. Tabulace učebního plánu pro 1. st. ZŠ oblasti dis.h. předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet: Český jazyk a Jazyk a literatura jazyková komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví 0 Člověk a svět práce 0 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti ,5 2 3, ,5 2 3, Volitelné 0 Celkem povinně hodin Poznámky k učebnímu plánu I. stupně Vyučovací předmět Informatika je zařazen v 5. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Zahrnuje základní práce s počítačem povinně pro všechny žáky a pokračuje jako povinný předmět i v 6. ročníku. Od 7. ročníku mohou žáci ve výuce pokračovat formou volitelného předmětu s dotací jedné hodiny týdně. Disponibilní hodiny byly využity k posílení povinných předmětů. Český jazyk o 8 hodin (v 1..a 3. ročníku o 2 hodiny, ve 2. ročníku o 3 hodiny a ve 4. ročníku o 1 hodinu týdně). Navýšení bylo provedeno ke zlepšení komunikace, písma a prvků dramatické výchovy. Matematika o 4 hodiny týdně, ve 2., 3., 4. a 5. ročníku po 1 hodině. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět byla posílena o 2 hodiny týdně a to ve 4. a 5. ročníku po 1 hodině týdně v předmětu přírodověda. Časová dotace je věnována první pomoci, zdravému životnímu stylu a dopravní výchově. 10

11 1.2 Tabulace učebního plánu pro 2. st. ZŠ oblasti dis.h. předměty 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. celkem Český jazyk a Jazyk a literatura jazyková komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné Celkem dis.h. 24 Celkem povinně hodin

12 Volitelné předměty pro 2.st.ZŠ:platné pro školní rok 2013/2014 ročník: celkem: Základy německého jazyka (1/2tř.) 2 Základy anglického jazyka Ekologie (1/2tř.) 3 Informatika volitelná Etická výchova celkem: Poznámky k učebnímu plánu II. stupně Disponibilní hodiny byly využity: Předmět Český jazyk a literatura posílen o 2 hodiny týdně a to v 8. ročníku o 1 hodinu k rozvoji komunikačních schopností a čtení s porozuměním a v 9. ročníku o 1 hodinu k vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků a k přípravě na přijímací zkoušky. Nově zavedený Německý jazyk byl posílen o 5 hodin týdně a to v 7. ročníku o 2 hodiny a v 8. ročníku o 3 hodiny. Matematika posílena o 2 hodiny týdně a to o 1 hodinu v 6. ročníku z důvodu pozvolného snižování počtu hodin při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň a o 1 hodinu v 9.ročníku vzhledem k možnosti budoucího výběru technických oborů. Oblast Člověk a příroda posílena o 6 hodin týdně. V 6. ročníku přírodopis o 2 hodiny a fyzika o 1 hodinu. Přírodopis v 7. a 8. ročníku o 1 hodinu. Fyzika v 9. ročníku o 1 hodinu týdně. Navýšení hodin přírodopisu souvisí s podporou zaměření školy. Navýšení hodin ve fyzice je věnováno posílení učiva, které se týká probíraných kapitol vzhledem k praktickému užití a k motivaci výběru technických oborů. Oblast Člověk a společnost posílena o 1 hodinu týdně a to v předmětu Dějepis v 9. ročníku z důvodu rozšiřování znalostí novodobých a regionálních dějin. --- Oblast Člověk a svět práce posílena o 1 hodinu týdně v předmětu Pracovní výchova v 6. ročníku vzhledem kx regionálním specifikům a k zájmu žáků a zaměření školy. Zbývajících 7 hodin je věnováno volitelným předmětům v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Žáci si mohou zvolit Etickou výchovu, Základy německého jazyka, Ekologii nebo Informatiku volitelnou. 12

13 2. Zápis do prvních tříd, přijímací řízení Zápis žáků k povinné školní docházce na školní rok 2013/2014 žáci celkem z toho dívky zapsaní přijatí k pov. šk. docházce 20 9 z toho přestup z jiné školy 2 1 odložení šk. pov. docházky Výsledky přijímacího řízení 2013/2014 Maturitní obory Škola celkem přijatí z toho dívky Obchodní akademie Trutnov 2 1 SOŠ a SOU Volanovská Trutnov 3 3 SOŠ a SOU Vrchlabí 1 0 Střední průmyslová škola Trutnov 4 0 Gymnázium a SOŠ Hořice 1 0 Gymnázium Trutnov 1 0 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové 1 0 SOŠ veterinární Hradec Králové 1 0 celkem

14 Učební obory Škola přijatí celkem z toho dívky SŠ řemeslná Jaroměř 2 0 SPŠ Trutnov 3 0 SOŠ a SOU Vrchlabí 1 0 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují 1 1 OU Hostinné 1 0 SŠ služeb, obchodu a gastronomie SOU Hradec Králové Lázně Bělohrad celkem 10 2 Vycházející žáci Přijatí v % Maturitní obor 58 Učební obor 42 Žáci končící docházku na základní škole Vycházející žáci celkem z toho dívky z 9. roč

15 4. Výsledky vzdělávání žáků třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli x x x x x x x X x celkem

16 5. Prevence sociálně patologických jevů Na začátku školního roku proběhl ve dvou dnech adaptační kurz pro žáky 6. třídy. Ve všech třídách proběhla třídní setkání. Jednotlivá témata pro prevenci jsou zařazena do výuky. Ve druhém pololetí se žáci 6. a 8. třídy zúčastnili turistického kurzu, žáci 7. třídy lyžařského kurzu. Do programu byly zařazeny stmelovací aktivity. Škola pokračovala ve spolupráci s o. s. Semiramis Mladá Boleslav, které pracuje v oblasti primární prevence. Proběhla setkání s lektory z tohoto občanského sdružení ve všech třídách 2. stupně. PPP Trutnov provedla sociometrické šetření v 7. třídě, po kterém navázala projektem Práce se třídou pro zlepšení kázně a vztahů ve třídě V rámci volnočasových aktivit mohli žáci navštěvovat 9 kroužků. Z toho na prvním stupni Hudebně- pohybový- flétny, Pojď si hrát, Kašpárek, Angličtina hrou a na druhém stupni Florbal, Sportovní hry, Zdravotnický, Přehazovaná, Kytara. K prevenci kriminality mládeže proběhl školní turnaj ve florbale, přehazované a fotbale. Ve spolupráci s PPP Trutnov byl realizován výukový program SZŠ A VOŠ Trutnov na téma krádež (6.roč.) a návykové látky (6.,8. roč.) a někteří žáci 1. stupně za pomocí učitelek secvičili divadlo Medvídek Brůma na téma vztahy mezi kamarády, spolužáky. Divadelní představení se odehrálo pro 1. stupeň naší školy a pro mateřskou školu Hostinné. Ve všech třídách dvakrát ročně proběhla návštěva zubního lékaře. 16

17 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školení, seminář Pedagogové počet Konference Šikana a kyberšikana ve školách- HK Mgr. Skořepová I., Mgr. Strasserová P., Ing. Hegrová D. 3 Studium pro 1. stupeň na VŠ pedagogická HK Reilová J. 1 Matematika plná činností Mgr. Junková M., Ing. Hegrová D. 2 Písmo Comenia Script Mgr. Junková, Mgr. Petříčková K. 2 Hodnocení žáků, jejich práce a dovednosti Všichni zaměstnanci - pedagogové 14 První pomoc a život zachraňující úkony Mgr. Junková M. 1 Ukončení studia Metodik prevence Mgr. Strasserová P. 1 Konflikty a krizové situace ve škole Mgr. Strasserová P. 1 Kanis terapie Mgr. Skořepová P., Grusová S. 2 Kurzy anglického jazyka Mgr. Junková Martina 1 Studium asistenta pedagoga Berenika Plešingerová 1 17

18 7. Prezentace a aktivity školy na veřejnosti, účast školy v soutěžích Akce Dětská olympiáda Pro ZŠ Společenství obcí Podkrkonoší turnaj v minikopané, přehazované, streetballu, minigolfu Havlovice, všichni žáci 9. třídy O sošku podkrkonošské Sněženky Den otevřených dveří Vánoční trhy Bazar oblečení a sportovních potřeb Návštěva Domova pro seniory Žáci 5. třídy zapojeni do projektu Společenství Jestřebích hor- Vítejte u Vás rodiče mohou navštívit prostory školy a výuku nejen pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost pro veřejnost realizuje ŠD kulturní vystoupení žáků školy 3x výroba dárečků žáky ŠD Školní akademie Den obce Sběr plastových víček Občanské sdružení Život dětem Školní ples Vánoční stromek v ZOO Čarodějnický rej vystoupení žáků školy pro rodiče a veřejnost prezentace školy a ruční dílny pro veřejnost nasbíraná víčka věnována chlapci Nikymu s vážnou poruchou Arnold-Chiarivo malformací žáci 1. stupně přispěli částkou 1 195,- Kč kulturní akce pro veřejnost výroba ozdob, zdobení stromečku a prohlídka ZOO Žáci ze školní družiny vyrobili čarodějnici pro hasiče 18

19 Účast žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 školní okresní, okrskové Celorepublikové celkem ZUČ Florbal Cup dívky Zdravá výživa Vv Olympiáda v Čj Olympiáda v Čj Chráníme naši planetu-vv Turnaj přehazovaná Turnaj florbal Turnaj fotbal BussinessDay + cena za nejlepšího obchodníka soutěže Florball Cup chlapci Předlékařská pomoc Mc Donalds Cup 1. stupeň Podkrkonošská sněženka Krkonošský florbalový pohár dívky-1.m. ZUČ Dětská scéna Šťastné stáří očima dětí - Vv Moderní české zemědělství -Vv Zlatá tužka - Čj Matematický klokan tř soutěží Celkem zúčastněných žáků

20 Exkurze, kurzy a aktivita žáků Exkurze, kurzy, aktivity K výběru povolání K rozšíření vědomostí kurzy kulturní Žáci ÚP Trutnov 8.,9.tř. K. Čapek Malé Svatoňovice 3.tř. Adaptační 6. tř. Halloween 4.-5.tř. Projekt ve škole Veletrh středních škol 9.tř. Klenotnice Nová Paka - 8. tř. Plavecký 1.,2.tř. Klicperovo divadlo HK 2x pro 2. st. SZeŠ Hořice 8.tř. Pasování na čtenáře 1.třída Dopravní 4., 3., Divadelní vystoupení 2x Trutnov UFFO, pro 1. st. SŠ Veterinární HK 8.tř. Vánoční ZOO 1. stupeň, parlament Lyžařský 7., 8., 9. třída Den učitelů Mikulášská nadílka Jumping a solná jeskyně - ŠD Empla s.r.o. HK 8.tř. Planeta 3000, 5.-9.tř. Turistický 6. tř. Vědomostní hra Cesta kolem světa za 8 měs. Výroba svícnů a prezent. SŠ Kopidlno, 8.,9. tř. Prachovské skály 9.tř. Turisticko zdravotnický 8.tř. Program pro žáky při zápisu do 1.třídy SPŠ Trutnov -9.tř. VARIA Trutnov Všestary-archeopark 1.-3.tř. Lyžařská školička tř. Výroba čarodějnice pro hasiče SŠ a SOU Volanovská 8.tř. Jeden den v budoucím pov Praha, Pražské památky 7.-9.tř. Edukační program o Krakonošovi v muzeu Trutnov První pomoc 8.tř. Módní přehlídka Bioplynová stanice Vlčice 9.tř. Prázdninové putování Zámek Hrádek u Nechanic tř. Státní okresní archiv Trutnov 6.tř. Městská knihovna Trutnov 3.-5.tř. Muzeum Trutnov 4.,5.tř. Hvězdárna Úpice 1.-5.tř. Hrad Pecka 20

21 BESEDY PRO ŽÁKY Tonda obal na cestách Beseda Ecokom třída 8.-9.tř. Život hadů třída První pomoc Poselství křest. svátků Úřad práce třída 1.-4.třída 8.,9. tř. Ve školním roce 2013/2014 žáci nasbírali cca Sběr Papír Plastová víčka Vybité monočlánky Nefunkční drobné elektropřístroje Pomerančová a citrónová kůra Léčivé byliny Hliníková folie kg 260 kg ks 4 ks 39 kg a 2 kg 1,5 kg 5 kg 21

22 Environmentální výchova a osvěta EVVO I tento školní rok jsme byli zapojeni v síti M.R.K.E.V., v celostátním projektu Recyklohraní. Ve škole žáci třídili odpad na 3 složky papír, plast a směsný odpad. Pokračovali ve sběru vybitých monočlánků, plastových víček a léčivých bylin. Na prvním stupni proběhly projekty na téma Vesmír a Jarní kouzlení, na druhém stupni Pohled do minulosti. Předmět Ekologie probíhal v 7. a 9. třídě. V rámci vyučovacích hodin v 9. třídě byly realizovány projekty Minulost a přítomnost krajiny, ekosystém jezírko a v 7. třídě z nabídky Recyklohraní Inventura a projekt Poznáváme okolí a organismy. Besedy Tonda obal o třídění, recyklaci obalů a odpadu se zúčastnili žáci třídy a besedy se společností ECOKOM žáci 8.,9.tř.. Nové informace o bioplynové stanici získali žáci 9. třídy ve Vlčicích. K rozšíření vědomostí žáci 8. třídy navštívili Klenotnici drahých kamenů v Nové Pace, žáci třídy navštívili Archeopark ve Všestarech a 9. Třída Prachovské skály. Projekt Planeta Země 3000 na téma Indonésie se zúčastnili žáci třídy. V rámci turistických kurzů se seznámili s okolí Nové Paky Pecky. Dále proběhly dva celoškolní projekty Vánoční trhy a Člověk za mimořádných situací. Žákovský parlament Žákovský parlament složený ze zástupců tříd pracoval po celý rok. Na schůzkách byly hodnoceny zadané úkoly a práce tříd, přijímány návrhy na vylepšení prostředí školy a v rámci možností realizovány a řešeny problémy ve škole s vedením školy. Zrealizované akce - Vánoční stromeček v ZOO, Život dětem, Den učitelů, Přírodovědný kvíz pro třídu, Plakáty na školní ples, Turnaj ve florbale, přehazované a fotbale. Soutěžní den pro 1. stupeň nebyl zrealizován. Zahájena spolupráce se žákovskými parlamenty škol MAS Království Jestřebí hory -Sportovní den v Havlovicích. 22

23 Spolupráce se středními školami v Trutnově Ve školním roce jsme opět spolupracovali se SPŠ Trutnov a SOU Volanovská Trutnov. Studenti oboru elektrikář silnoproud pracovali na opravách elektroinstalace v budovách školy. Studenti oboru truhlář vyrobili nábytek na míru a dle požadavků do ředitelny, nové školní knihovny na II. st. ZŠ. Umožněna praxe studentům SŠ: 1. Oděvní 1 studentka 2. Slaboproudá elektrotechnika 1 student 3. Poštovní manipulant 1 studentka 4. Kuchař 2 studenti Praxe probíhaly vždy ve čtrnáctidenních cyklech a studenti byli seznámeni s managementem školy, s vedením účetnictví, se zpracováním faktur, vedením školní jídelny a mateřské školy. Vše si vyzkoušely i prakticky. Studentka střední oděvní školy se účastnila i výuky hodin Vv od tř., kde spolu s vyučujícím uplatnila své poznatky z oblasti návrhářství. Student slaboproudé elektrotechniky se seznámil s vedením a správou počítačové učebny. Vyzkoušel si i tvorbu webových stránek a prakticky byl nápomocen v hodinách při obsluze dataprojektoru v učebně PC. Studenti v oboru kuchař absolvovali roční praxi ve školní jídelně. Umožnili jsme souvislou praxi studentce Pedagogické fakulty v Hradci Králové obor I. stupeň ZŠ paní učitelce Janě Reilové. 8. Inspekční činnost ČŠI Ve školním roce 2013/ 2014 proběhla ve dnech kontrolní činnost ze strany ČŠI. Tým tvořilo šest inspektorek ČŠI. Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů dle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost proběhla v součástech právního subjektu MŠ a ZŠ. V celkovém hodnocení ČŠI škola dopadla úspěšně. Inspekční zpráva je zveřejněna na webových stránkách školy a byla předána zřizovateli školy. 23

24 Závěry: Koncepční záměry školy jsou kvalitně zpracované. Povinná dokumentace je průkazná a je v souladu s platnými právními předpisy. Škola naplňuje učební plány v souladu s RVP ZV. Organizace vzdělávání je funkční, odpovídá možnostem školy a potřebám dojíždějících žáků. Podmínky pro přijímání a vzdělávání žáků jsou rovné. Spolupráce školy s partnery je velmi přínosná. Pedagogický sbor je stabilní, ředitelka školy vytváří podmínky pro DVPP. Výchovné poradenství a preventivní strategie školy jsou účinně nastaveny. Škola má standardní materiální podmínky, které se v posledních letech velice zlepšily. Prostředí pro výchovně vzdělávací činnost žáků je bezpečné. Závěry Vedení školy aktivně využívá možnost čerpat finanční prostředky prostřednictvím grantů a projektů a tím zabezpečuje realizaci vzdělávacích programů, zkvalitnění podmínek vzdělávání žáků a zajišťuje jejich další mimoškolní aktivity. Sledovaný průběh vzdělávání na 1. stupni měl celkově velmi dobrou úroveň. Vzdělávání v oblasti předmětů s přírodovědným zaměřením je na standardní úrovni. Výuka českého jazyka, cizích jazyků, dějepisu a občanské výchovy na 2. stupni ZŠ je v celkovém hodnocení standardní. Široká nabídka mimoškolních aktivit efektivně podporuje osobnostní rozvoj žáků. Škola pravidelně zjišťuje a vyhodnocuje výsledky vzdělávání žáků a hodnotí jejich chování. Výsledky zveřejňuje v dokumentech školy. K analýze a evaluaci využívá nejen vnitřní nástroje a postupy, ale i komerční testování žáků ve stěžejních etapách jejich vzdělávání. Zhodnocení vývoje školy Ředitelka školy nastoupila do funkce v roce V posledních pěti letech ve spolupráci se zřizovatelem realizovala v ZŠ, ŠD a na školním hřišti velké stavební úpravy. Byly zřízeny nové učebny a obnoveny stávající. Velký posun nastal v celkovém technickém vybavení školy, modernizován byl také fond učebnic a nábytek. Pozitivní změny ředitelka školy realizovala v oblasti prezentace školy. Zřídila nové webové stránky školy, vydává brožuru o aktivitách školy, pravidelně přispívá do místního i regionálního tisku. Škola získala finanční prostředky ze sedmi velkých projektů. 24.

25 9. Projekty, dotační tituly Ve školním roce 2013/14 se naše škola zapojila do následujících projektů: 1. Volba povolání Projekt je zaměřen na zvyšování podílu technických profesí na trhu práce. Cílem projektu je výrazné posílení zájmu a motivace žáků a studentů o technicky orientované obory a zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce. S tím souvisí i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností žáků. Je realizován prostřednictvím Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. 1. SPŠ a SOU Trutnov nám díky tomuto projektu umožnila celodenní exkurzi ve zcela zmodernizovaných prostorách praktické výuky všech oborů SPŠ a SOU v Mladých Bukách pro žáky 9. tř. 2. SOŠ a SOU Volanovská Trutnov umožnila celodenní exkurzi v prostorách výuky učebních oborů. Žáci 8. tř. si vyzkoušeli praktické dovednosti oborů truhlář, kuchař, číšník, barman, instalatér, cukrář. 2. Environmental Realiteach Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí- pro žáky 8. tř. v oblasti volby povolání zaměřeno na povolání se vztahem k přírodě. Projekt absolvovali žáci 8. tř. 3. Ve škole i po škole aneb smysluplně využíváme svůj čas Projekt s dotační žádostí podán v únoru 2013 ke Královéhradeckému kraji na dofinancování vedení kroužků pedagogy. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z DROBNÉHO PROGRAMU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE. Název programu: Zájmová práce se žáky mimo vyučování - 13SMV04. Cíl projektu: 1. Zajistit smysluplné trávení volného času dětí po skončení vyučování. 2. Zabezpečit dětem širokou nabídku volnočasových zájmových aktivit - kroužků v odpoledních hodinách. 3. Umožnit zvláště dojíždějícím žákům ( vliv dopravní obslužnosti) co největší účast a seberealizaci v zájmových odpoledních kroužcích poskytnutých školou. 4. Realizací volnočasových zájmových odpoledních aktivit přispět k lepšímu životnímu stylu dětí. 5. Pohybovými aktivitami - kroužky - boj proti obezitě dětí. 6. Získanou dotací hradit činnost - aktivity učitelů při vedení kroužku s dětmi. 7. Smysluplným trávením volného času zamezení rizikového chování - kouření, další požívání návykových látek, ničení majetku. 8. Smysluplnými volnočasovými aktivitami - boj proti nudě dětí. 9. Umožnění plnohodnotného vyžití při volnočasových aktivitách pro nevidomou žákyni. Získali jsme ,- Kč. Na dofinancování vedení kroužků bylo použito 9 500,- Kč. V hodnotě 500,-Kč zakoupen kopírovací papír. 25

26 4. Prevence Semiramis projekt s výukovými bloky občanského sdružení Semiramis Mladá Boleslav Centrum primární prevence tř. návazný dvouletý projekt v oblasti prevence: mezilidské a partnerské vztahy, návykové látky, sociální prostředí, vzájemná komunikace, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti, vyjasnění pojmů z oblasti sexuality 5. Hrajeme si, sportujeme Hrajeme si, sportujeme projekt s žádostí o dotaci byl podán v únoru 2012 k MAS Království Jestřebí hory, metodou LEADERU při veřejných obhajobách tento projekt zvítězil v oblasti Občanského vybavení péče o děti. Předmětem projektu bylo vybudování multifunkční variabilní herní sestavy Flora 09 na zahradě MŠ v hodnotě ,-. Výše dotace bude 90% ,-. Celková cena realizace stavby i s dopadovou pryžovou plochou je ,-. Sestavu jsme postavili v květnu Proběhlo slavnostní otevření s aktivní akcí pro veřejnost. Žádost o proplacení dotace z Programu rozvoje venkova ze SZIF bude podána Po úspěšné kontrole výše dotace ,- připsána k na účet školy. 26

27 Herní variabilní sestava Flora 09 vybudovaná na zahradě v MŠ 27

28 Školní atletické hřiště s umělým povrchem Conipur Prostory školní jídelny Prostory školní jídelny Prostory školní kuchyně 28

29 10. Spolupráce s odborovými organizacemi S odborovou organizací s předsedou Mgr. Jiřím Vítkem byla projednána Kolektivní smlouva a Směrnice ředitele školy o fondu kulturních a sociálních potřeb. Přílohy: Výroční zpráva právního subjektu o hospodaření V Pilníkově: 29. září 2014 Mgr. Ilona Skořepová ředitelka školy Projednáno školskou radou dne: Josef Červený předseda školské rady 29

30 Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2013/2014 Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.1 v tis. Kč 2013 číslo řádku UKAZATEL číslo účtu číslo řádku výkazu* hlavní činnost doplňková činnost celkem výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 I.1. 2 výnosy z prodeje služeb 602 I ,58 233, ,94 3 z toho: produktivní práce žáků 4 školné - popl. MŠ, ŠD, kroužky 123,33 123,33 5 stravné 716,25 233,36 949,61 6 poplatky za ubytování 7 výnosy z pronájmu 603 I.3. 8 výnosy z prodaného zboží 604 I.4. 9 změna stavu, aktivace sk I ostatní výnosy sk. 64 I ,31 658,31 11 z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641, zúčtování fondů ,86 520,86 13 výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje DNM, DHM 645, výnosy z finančního majetku sk. 66 II ,39 4,39 17 provozní dotace sk. 67 IV , ,05 18 z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 2 000, ,00 19 příspěvek na přímé náklady na vzdělávání 8 964, ,50 20 příspěvky z jiných rozpočtů 12,55 12,55 21 výnosy celkem (č.ř ) ,33 233, ,69 Náklady z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.2 v tis. Kč 2013 číslo řádku UKAZATEL číslo účtu číslo řádku výkazu* hlavní činnost doplňková činnost celkem spotřeba materiálu 501 I ,49 106, ,14 2 z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky 132,43 132,43 3 potraviny 717,56 106,65 824,21

31 4 spotřeba energie 502 I ,58 829,58 5 z toho: voda 24,45 24,45 6 pára 7 plyn 333,11 333,11 8 elektrická energie 472,02 472,02 9 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 I služby skup.51 I ,67 768,67 11 z toho: opravy a udržování ,33 485,33 12 nájemné telekomunikace ,39 35,39 14 osobní náklady skup. 52 I ,52 94, ,32 15 z toho: mzdové náklady ,78 75, ,98 16 náklady na sociální a zdravotní pojištění 524, ,49 19, ,53 17 daně a poplatky skup. 53 I ostatní náklady skup.54 I , 32. 8,09 8,09 19 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky skup. 55 I ,50 684,50 20 z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku ,79 178,79 21 z toho: náklady z drobného dlouhodobého majetku ,71 505,71 22 finanční náklady skup. 56 II daň z příjmů 591, náklady celkem (č.ř ) ,85 201, ,30 Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.3 v tis. Kč rok 2013 číslo řádku UKAZATEL číslo účtu číslo řádku výkazu* hlavní činnost doplňková činnost celkem hospodářský výsledek (výnosy - náklady) x 72,48 31,91 104,39 Poznámka *čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty **příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz tab. č. 4) ***ostatní dotace a granty 31

32 Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2013/2014 Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov tab. č. 4 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU Účelo vý znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele Použito k v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0, z toho: Přímé náklady na vzdělávání ,00 0, ,00 0,00 v tom: a) platy , ,00 0,00 c) OON , ,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se 0,00 sociokulturním znevýhodněním Podpora informačních center pro mládež 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a , ,00 0,00 rehabilitačního charakteru Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v 0,00 podzimním zkušebním období Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012-Excelence SŠ 0, Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 0,00 32

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více