Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013"

Transkript

1 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013: - Ing. Vladimíra Opatrného (ZpLK) - RNDr. Víta Příkaského (ČSSD) USNESENÍ č. 129/13/ZK Volba návrhové komise v o l í návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - Ing. Tomáš Sláma, MSc. (ODS) USNESENÍ č. 130/13/ZK Volba volební komise v o l í volební komisi ve složení: - Mgr. Radek Cikl (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) USNESENÍ č. 131/13/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 370/12/ZK s termínem plnění z na

2 a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/13/ZK, 81/13/ZK. USNESENÍ č. 132/13/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. USNESENÍ č. 133/13/ZK Volba člena do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje v o l í členem Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje Jana Svitáka (SLK). USNESENÍ č. 134/13/ZK Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska r o z h o d u j e o poskytnutí finanční dotace ve výši 500 tisíc Kč občanskému sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli KÚ LK, zajistit splnění usnesení zastupitelstva. Termín: USNESENÍ č. 135/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13, kterým se a) navyšují zdroje kraje ve výši tis. Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v celkové výši tis. Kč v kapitole o tis. Kč, r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ,- Kč těmto příjemcům: Městu Cvikov IČ ,- Kč Městu Česká Lípa IČ ,- Kč Městu Dubá IČ ,- Kč Městu Frýdlant IČ ,- Kč Městu Harrachov IČ ,- Kč Městu Hrádek nad Nisou IČ ,- Kč Městu Jilemnice IČ ,- Kč 2

3 Městu Lomnice nad Popelkou IČ ,- Kč Městu Mimoň IČ ,- Kč Městu Nový Bor IČ ,- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Turnov IČ ,- Kč Městu Železný Brod IČ ,- Kč USNESENÍ č. 136/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13 - snížení výdajů v kapitole Pokladní správa a navýšení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje OÚPSŘ, pořizování územních studií změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa ekonomického odboru, č.a , finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku ,- a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.a , pořizování územních studií ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje USNESENÍ č. 137/13/ZK Majetkoprávní operace zrušení části usnesení č. 370/11/ZK v bodě č. 4 a), b) r u š í část usnesení č. 370/11/ZK v bodě 4. a), b) - koupě p.p.č. 1954/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Františky Šídové datum narození: a Josefa Šídy datum narození: , Semily, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80 Kč (slovy: osmdesátkorunčeských), důvodem zrušení je odmítnutí prodávajícího podepsat schválené smlouvy Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat Františku a Josefa Šídovi o usnesení. Termín: USNESENÍ č. 138/13/ZK Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Turnov od Státního pozemkového úřadu 3

4 a) záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 1257/1 o výměře 1020 m2, zahrada, p.p.č. 1258/5 o výměře 52 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1258/6 o výměře 144 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k.ú. Turnov, obci Turnov, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČ , pozemky tvoří ucelený areál školy a domova mládeže, b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 1390, Turnov, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 139/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/13 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 72/13, kterým se snižují příjmy kraje ve výši ,- Kč z titulu snížení nařízeného odvodu z investičního fondu Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 13, příspěvkové organizace na realizaci akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy a současně se snižují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč u akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmanovi pro resort ekonomiky, investic, správy majetku USNESENÍ č. 140/13/ZK Majetkoprávní operace - koupě: pozemků v k.ú. Chrastava I a) koupi p.p.č. 45/25 o výměře 31 m2, p.p.č. 45/29 o výměře 12 m2, p.p.č. 45/33 o výměře 3 m2, p.p.č. 45/34 o výměře 11 m2, p.p.č. 45/37 o výměře 1 m2, p.p.č. 74/1 o výměře 161 m2, p.p.č. 79/3 o výměře 23 m2, p.p.č. 79/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 83/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 83/10 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/8 o výměře 8 m2, p.p.č. 86/2 o výměře 55 m2, p.p.č. 1385/1 o výměře 1789 m2, p.p.č. 1385/2 o výměře 41 m2, p.p.č. 1385/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 1385/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1385/12 o výměře 49 m2, p.p.č. 1385/13 o výměře 19 m2, p.p.č. 1385/14 o výměře 9 m2, p.p.č. 1411/1 o výměře 124 m2, p.p.č. 1412/3 o výměře 100 m2, vše ostatní plocha, nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci Chrastava, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, od Města Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, Chrastava, IČ , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: jednostodvacetosmtisícsedmsetpadesátkorunčeských), důvodem je majetkoprávní narovnání vlastnických vztahů pozemků pod tělesem silnice, která je majetkem Libereckého kraje, 4

5 b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 141/13/ZK Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Městu Jablonné v Podještědí p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem čj. OŽPZ/477/2012 KULK9164/2013 ze dne 11. února 2013, ve výši Kč, Městu Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 142/13/ZK Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku obce Bílá do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. s o u h l a s í se změnou vlastnictví investičního majetku, který vznikl nebo byl technicky zhodnocen realizací projektu Bílá, Trávníček vodovod, podpořeného z dotace Fondu ochrany vod LK, a to z obce Bílá, se sídlem Bílá 76, Český Dub, IČ na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ Josefu Jadrnému, náměstku hejtmana pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství vyrozumět obec Bílá o udělení souhlasu. Termín: USNESENÍ č. 143/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 144/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 5

6 zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 145/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 146/13/ZK Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny organizace Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 147/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 148/13/ZK Poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci v roce 2013 r o z h o d u j e 1. o poskytnutí dotace na činnost Divadla F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zhořelecká 344/5, Liberec 1, IČ , ve výši Kč, 2. o poskytnutí dotace na činnost Naivního divadla Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 32/18, Liberec 4, IČ , ve výši Kč Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené vedením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat příjemce o poskytnutí dotace. USNESENÍ č. 149/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13 navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 a úpravy kapitol Působnosti a Fond kulturního dědictví změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje roku 2013 ve výši ,00 Kč a výdaje prostřednictvím kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč 6

7 o uhrazenou pokutu podnikem Lesy České republiky, IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové a snižují finanční prostředky nerozpočtované rezervy kapitoly Fond kulturního dědictví ve výši ,00 Kč a navyšují výdaje kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč na úhradu vratky pokuty společnosti RWE GasNet., s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem USNESENÍ č. 150/13/ZK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem č. j. KULK 6927/2013 ze dne 30. ledna 2013 Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice, IČ: , se sídlem Komenského 3, Jilemnice, a to ve výši ve výši Kč Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 151/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13 úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace USNESENÍ č. 152/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/13 - úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/2013, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola

8 Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,00 Kč na dopracování projektové dokumentace investiční akce Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě příspěvkové organizace USNESENÍ č. 153/13/ZK Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace do výše Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ na realizaci akce Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje na období od do a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. s poskytnutou neinvestiční dotací ve výši Kč Kč, b) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, jednat o zajištění dostatečných finančních prostředků na zabezpečení běžné údržby komunikací. Termín: USNESENÍ č. 154/13/ZK Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1 úplné znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením rezortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. se schváleným zněním zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině. Termín: USNESENÍ č. 155/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/13 úpravy v kapitole a změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/13, kterým se: 1. snižují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku Kč, a to z: a) akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně ve výši Kč, 8

9 b) akce silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně ve výši Kč, c) akce silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akce silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akce studie, dokumentace a služby ve výši Kč, 2. navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na: a) akci silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně ve výši Kč, b) akci silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně ve výši Kč, c) akci silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akci silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akci Studie proveditelnosti železničního spojení Praha Mladá Boleslav Liberec ve výši Kč Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 156/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 65/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, IČ v celkové výši Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investičních dotací poskytnutých na základě smluv č. OLP/845/2012, OLP/1699/2012 a OLP/1725/2012, b) navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na akci ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši Kč a na akci ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši Kč, r o z h o d u j e 1. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - II/270 Mimoňhumanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí, ve výši Kč, 2. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem, ve výši Kč 9

10 Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 157/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 66/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje o částku Kč, jakožto vratka dotace od Města Česká Lípa, b) navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o částku Kč na akci studie, dokumentace a služby Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 158/13/ZK Změna zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o. Zastupitelstvo kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ změnu zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , která spočívá v doplnění článku VII. o bod 7. následujícího znění: Příslušný orgán volí ze svého středu předsedu. a) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje pro resort dopravy, informovat o přijatém usnesení jednatelku a dozorčí radu společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , Termín: b) Ing. Stanislavě Jakešové, jednatelce společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , zajistit vyhotovení notářského zápisu o změně zakladatelské listiny, vyhotovit její úplné znění a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. USNESENÍ č. 159/13/ZK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové v o l í na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty 1. paní Alenu Hořákovou 2. pana Alana Maria Uhuru přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, 3. paní Marii Ducháčkovou přísedící Krajského soudu v Hradci Králové. 10

11 USNESENÍ č. 160/13/ZK Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) b e r e n a v ě d o m í předložený dokument Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit aktualizaci dokumentu Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2014) Zastupitelstvu Libereckého kraje. Termín: USNESENÍ č. 161/13/ZK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 mezi Ústeckým krajem, IČ: , a Libereckým krajem, číslo smlouvy: OLP/746/2013 Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 k podpisu hejtmanovi. Termín: USNESENÍ č. 162/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13 úprava kapitoly působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13, kterým se: 1. snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2. navyšuje kapitola působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku ,00 Kč k zajištění plynulosti a efektivnosti níže uvedených akcí, navýšení ukazatelů: a) číslo akce o částku ,00 Kč na zajištění metodické pomoci na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), b) číslo akce o částku ,00 Kč na zhotovení koncepčních materiálů vztahujících se k Dlouhodobému záměru vzdělávací soustavy Libereckého kraje, c) číslo akce o částku ,00 Kč na podporu odborného vzdělávání, d) číslo akce o částku ,00 Kč na dofinancování soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro žáky základních a středních škol a podporu talentovaných dětí a mládeže, e) číslo akce o částku ,00 Kč na propagaci školství a podporu regionálních aktivit - na akce, které jsou podporovány z rozhodnutí zastupitelstva kraje nebo rady kraje, f) číslo akce o částku ,00 Kč na nárokové platby v souvislosti 11

12 s nemovitým majetkem v resortu školství - na úhradu věcných břemen, znaleckých posudků při prodeji nemovitého majetku, stavebně technického dozoru. USNESENÍ č. 163/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13, kterým se: 1 snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2 navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů, navýšení dílčích ukazatelů: a) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč b) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč d) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč f) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč h) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč i) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč USNESENÍ č. 164/13/ZK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 12

13 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Aleně Losové, dipl. um., člence rady kraje, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1 zřizovacích listin. Termín: USNESENÍ č. 165/13/ZK Žádost o prominutí penále Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace n e prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace IČ: ve výši 6 368,- Kč Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 166/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13 úprava kapitoly Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a kapitoly Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství č. a , osvětová činnost o částku ,00 Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, č. a , ostatní zájmová činnost soutěž zlatá včela o částku ,00 Kč USNESENÍ č. 167/13/ZK 13

14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13 převod finančních prostředků z kapitoly Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč na níže uvedené akce: 1) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec), číslo akce , 2) ,- Kč na investiční akci,,zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa), číslo akce , 3) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT (Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou), číslo akce , 4) ,- Kč na investiční akci,,modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku (Střední průmyslová škola, Česká Lípa), číslo akce , 5) ,- Kč na investiční akci,,samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant), číslo akce , 6) ,- Kč na investiční akci,,studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů (Střední uměleckoprůmyslová škola, Turnov), číslo akce , 7) ,- Kč na investiční akci,,investice do vybavení laboratoře pro stavební obory (Střední průmyslová škola stavební, Liberec), číslo akce , 8) ,- Kč na investiční akci,,dlaždičské práce pro 21. století (Střední odborná škola, Liberec), číslo akce , 9) ,- Kč na investiční akci,,inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů (Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou), číslo akce USNESENÍ č. 168/13/ZK 14

15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 a Revitalizace přírodní areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti o celkovou částku ,- Kč, snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec o celkovou částku ,- Kč USNESENÍ č. 169/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A 15

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 11 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 26. 11. 2013 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, Alena Losová dipl. um., Ing. Petr Neumann,

Více

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 Přítomno: 13 Eva Bartoňová; Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Petr

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 15. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Předkládá: K jednání přizván: Návrh na usnesení: Majetkoprávní operace

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 14. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace koupě: 1. pozemku v k.ú. Modlibohov (FAMA 2014/10/035) 2.

Více

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 10. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22.9.2015 Přítomní: Ivan Kunetka, PhDr. Miroslav Hudec, František Kaiser,

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 6. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 1234/15/ZK Bc. Lucie Hložková

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2011 Bod pořadu jednání: 11. Název : Majetkoprávní operace - přijetí daru: 1. pozemku v k.ú. Tuhanec 2. pozemků v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou

Více

Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel

Více

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 7. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluveni: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2013 Přítomno: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Bohumil Kašpar PhDr.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14. 1. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 13.12.2011 USNESENÍ č. 452/11/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 11. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje: - Mgr. Stanislava

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje konaného dne 24. dubna 2012 v budově KrÚ JMK v Brně

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje konaného dne 24. dubna 2012 v budově KrÚ JMK v Brně U S N E S E N Í z 27. zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje konaného dne 24. dubna 2012 v budově KrÚ JMK v Brně Navržený program pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského

Více

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a Žadatel IČ Název projektu Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková 70694982 Sportovní vybavení na ZŠ Pelechovská Výše přidělené

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 Pořadí jednání č. 63 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 40/14 finanční vypořádání kapitoly 923 Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2013 Rada kraje

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp Porada OŠMTS s pracovníky školství obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014, KÚ LK Projekt Podpora přírodovědného a technického

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Z á p i s č. 7 ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 7 ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 7 ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 15. 4. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Petr Anton, Mgr.

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.8.216 Bod pořadu jednání: 65. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 snížení výdajů kapitoly 923 3 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Vladimír

Více

Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Č. 382/2011 Zřízení komise pro veřejné zakázky z ř izuje komisi pro veřejné zakázky, vydává Statut komise pro veřejné

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 1. 2016 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 60. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého

Více

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 27. 5. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Petr Anton,

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 USNESENÍ č. 527/07/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady kraje, v y p

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 4.2 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 32. kolo

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 4. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2016 USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 07.11.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání 161107/ZM/118 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 Usn. č. 812/26/2014 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Josef Herout, Bc. Jaroslav

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Z á p i s č. 2 ze 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 ze 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 ze 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 2. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 14.11.2016 Usnesení č. 419 /16-444 /16 419/16 Volba návrhové komise 420/16 Schválení programu 421/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Evropské, národní a krajské zdroje pro financování projektů

Evropské, národní a krajské zdroje pro financování projektů Evropské, národní a krajské zdroje pro financování projektů odbor regionáln lního rozvoje a evropských projektů Liberec, 19.5.2010 Evropské zdroje pro financování projektů Programovací období 2007-2013

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, HLASOVÁNÍ č. 1 25.5.2016 16:05:31 01. Určení ověřovatelů zápisu 919 - určuje na základě 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Václava

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více