Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013"

Transkript

1 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013: - Ing. Vladimíra Opatrného (ZpLK) - RNDr. Víta Příkaského (ČSSD) USNESENÍ č. 129/13/ZK Volba návrhové komise v o l í návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - Ing. Tomáš Sláma, MSc. (ODS) USNESENÍ č. 130/13/ZK Volba volební komise v o l í volební komisi ve složení: - Mgr. Radek Cikl (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) USNESENÍ č. 131/13/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 370/12/ZK s termínem plnění z na

2 a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/13/ZK, 81/13/ZK. USNESENÍ č. 132/13/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. USNESENÍ č. 133/13/ZK Volba člena do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje v o l í členem Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje Jana Svitáka (SLK). USNESENÍ č. 134/13/ZK Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska r o z h o d u j e o poskytnutí finanční dotace ve výši 500 tisíc Kč občanskému sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli KÚ LK, zajistit splnění usnesení zastupitelstva. Termín: USNESENÍ č. 135/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13, kterým se a) navyšují zdroje kraje ve výši tis. Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v celkové výši tis. Kč v kapitole o tis. Kč, r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ,- Kč těmto příjemcům: Městu Cvikov IČ ,- Kč Městu Česká Lípa IČ ,- Kč Městu Dubá IČ ,- Kč Městu Frýdlant IČ ,- Kč Městu Harrachov IČ ,- Kč Městu Hrádek nad Nisou IČ ,- Kč Městu Jilemnice IČ ,- Kč 2

3 Městu Lomnice nad Popelkou IČ ,- Kč Městu Mimoň IČ ,- Kč Městu Nový Bor IČ ,- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Turnov IČ ,- Kč Městu Železný Brod IČ ,- Kč USNESENÍ č. 136/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13 - snížení výdajů v kapitole Pokladní správa a navýšení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje OÚPSŘ, pořizování územních studií změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa ekonomického odboru, č.a , finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku ,- a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.a , pořizování územních studií ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje USNESENÍ č. 137/13/ZK Majetkoprávní operace zrušení části usnesení č. 370/11/ZK v bodě č. 4 a), b) r u š í část usnesení č. 370/11/ZK v bodě 4. a), b) - koupě p.p.č. 1954/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Františky Šídové datum narození: a Josefa Šídy datum narození: , Semily, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80 Kč (slovy: osmdesátkorunčeských), důvodem zrušení je odmítnutí prodávajícího podepsat schválené smlouvy Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat Františku a Josefa Šídovi o usnesení. Termín: USNESENÍ č. 138/13/ZK Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Turnov od Státního pozemkového úřadu 3

4 a) záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 1257/1 o výměře 1020 m2, zahrada, p.p.č. 1258/5 o výměře 52 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1258/6 o výměře 144 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k.ú. Turnov, obci Turnov, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČ , pozemky tvoří ucelený areál školy a domova mládeže, b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 1390, Turnov, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 139/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/13 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 72/13, kterým se snižují příjmy kraje ve výši ,- Kč z titulu snížení nařízeného odvodu z investičního fondu Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 13, příspěvkové organizace na realizaci akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy a současně se snižují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč u akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmanovi pro resort ekonomiky, investic, správy majetku USNESENÍ č. 140/13/ZK Majetkoprávní operace - koupě: pozemků v k.ú. Chrastava I a) koupi p.p.č. 45/25 o výměře 31 m2, p.p.č. 45/29 o výměře 12 m2, p.p.č. 45/33 o výměře 3 m2, p.p.č. 45/34 o výměře 11 m2, p.p.č. 45/37 o výměře 1 m2, p.p.č. 74/1 o výměře 161 m2, p.p.č. 79/3 o výměře 23 m2, p.p.č. 79/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 83/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 83/10 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/8 o výměře 8 m2, p.p.č. 86/2 o výměře 55 m2, p.p.č. 1385/1 o výměře 1789 m2, p.p.č. 1385/2 o výměře 41 m2, p.p.č. 1385/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 1385/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1385/12 o výměře 49 m2, p.p.č. 1385/13 o výměře 19 m2, p.p.č. 1385/14 o výměře 9 m2, p.p.č. 1411/1 o výměře 124 m2, p.p.č. 1412/3 o výměře 100 m2, vše ostatní plocha, nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci Chrastava, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, od Města Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, Chrastava, IČ , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: jednostodvacetosmtisícsedmsetpadesátkorunčeských), důvodem je majetkoprávní narovnání vlastnických vztahů pozemků pod tělesem silnice, která je majetkem Libereckého kraje, 4

5 b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 141/13/ZK Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Městu Jablonné v Podještědí p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem čj. OŽPZ/477/2012 KULK9164/2013 ze dne 11. února 2013, ve výši Kč, Městu Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 142/13/ZK Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku obce Bílá do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. s o u h l a s í se změnou vlastnictví investičního majetku, který vznikl nebo byl technicky zhodnocen realizací projektu Bílá, Trávníček vodovod, podpořeného z dotace Fondu ochrany vod LK, a to z obce Bílá, se sídlem Bílá 76, Český Dub, IČ na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ Josefu Jadrnému, náměstku hejtmana pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství vyrozumět obec Bílá o udělení souhlasu. Termín: USNESENÍ č. 143/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 144/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 5

6 zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 145/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 146/13/ZK Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny organizace Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 147/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 148/13/ZK Poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci v roce 2013 r o z h o d u j e 1. o poskytnutí dotace na činnost Divadla F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zhořelecká 344/5, Liberec 1, IČ , ve výši Kč, 2. o poskytnutí dotace na činnost Naivního divadla Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 32/18, Liberec 4, IČ , ve výši Kč Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené vedením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat příjemce o poskytnutí dotace. USNESENÍ č. 149/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13 navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 a úpravy kapitol Působnosti a Fond kulturního dědictví změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje roku 2013 ve výši ,00 Kč a výdaje prostřednictvím kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč 6

7 o uhrazenou pokutu podnikem Lesy České republiky, IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové a snižují finanční prostředky nerozpočtované rezervy kapitoly Fond kulturního dědictví ve výši ,00 Kč a navyšují výdaje kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč na úhradu vratky pokuty společnosti RWE GasNet., s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem USNESENÍ č. 150/13/ZK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem č. j. KULK 6927/2013 ze dne 30. ledna 2013 Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice, IČ: , se sídlem Komenského 3, Jilemnice, a to ve výši ve výši Kč Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 151/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13 úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace USNESENÍ č. 152/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/13 - úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/2013, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola

8 Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,00 Kč na dopracování projektové dokumentace investiční akce Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě příspěvkové organizace USNESENÍ č. 153/13/ZK Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace do výše Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ na realizaci akce Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje na období od do a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. s poskytnutou neinvestiční dotací ve výši Kč Kč, b) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, jednat o zajištění dostatečných finančních prostředků na zabezpečení běžné údržby komunikací. Termín: USNESENÍ č. 154/13/ZK Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1 úplné znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením rezortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. se schváleným zněním zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině. Termín: USNESENÍ č. 155/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/13 úpravy v kapitole a změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/13, kterým se: 1. snižují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku Kč, a to z: a) akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně ve výši Kč, 8

9 b) akce silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně ve výši Kč, c) akce silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akce silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akce studie, dokumentace a služby ve výši Kč, 2. navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na: a) akci silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně ve výši Kč, b) akci silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně ve výši Kč, c) akci silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akci silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akci Studie proveditelnosti železničního spojení Praha Mladá Boleslav Liberec ve výši Kč Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 156/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 65/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, IČ v celkové výši Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investičních dotací poskytnutých na základě smluv č. OLP/845/2012, OLP/1699/2012 a OLP/1725/2012, b) navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na akci ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši Kč a na akci ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši Kč, r o z h o d u j e 1. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - II/270 Mimoňhumanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí, ve výši Kč, 2. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem, ve výši Kč 9

10 Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 157/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 66/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje o částku Kč, jakožto vratka dotace od Města Česká Lípa, b) navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o částku Kč na akci studie, dokumentace a služby Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 158/13/ZK Změna zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o. Zastupitelstvo kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ změnu zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , která spočívá v doplnění článku VII. o bod 7. následujícího znění: Příslušný orgán volí ze svého středu předsedu. a) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje pro resort dopravy, informovat o přijatém usnesení jednatelku a dozorčí radu společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , Termín: b) Ing. Stanislavě Jakešové, jednatelce společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , zajistit vyhotovení notářského zápisu o změně zakladatelské listiny, vyhotovit její úplné znění a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. USNESENÍ č. 159/13/ZK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové v o l í na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty 1. paní Alenu Hořákovou 2. pana Alana Maria Uhuru přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, 3. paní Marii Ducháčkovou přísedící Krajského soudu v Hradci Králové. 10

11 USNESENÍ č. 160/13/ZK Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) b e r e n a v ě d o m í předložený dokument Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit aktualizaci dokumentu Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2014) Zastupitelstvu Libereckého kraje. Termín: USNESENÍ č. 161/13/ZK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 mezi Ústeckým krajem, IČ: , a Libereckým krajem, číslo smlouvy: OLP/746/2013 Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 k podpisu hejtmanovi. Termín: USNESENÍ č. 162/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13 úprava kapitoly působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13, kterým se: 1. snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2. navyšuje kapitola působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku ,00 Kč k zajištění plynulosti a efektivnosti níže uvedených akcí, navýšení ukazatelů: a) číslo akce o částku ,00 Kč na zajištění metodické pomoci na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), b) číslo akce o částku ,00 Kč na zhotovení koncepčních materiálů vztahujících se k Dlouhodobému záměru vzdělávací soustavy Libereckého kraje, c) číslo akce o částku ,00 Kč na podporu odborného vzdělávání, d) číslo akce o částku ,00 Kč na dofinancování soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro žáky základních a středních škol a podporu talentovaných dětí a mládeže, e) číslo akce o částku ,00 Kč na propagaci školství a podporu regionálních aktivit - na akce, které jsou podporovány z rozhodnutí zastupitelstva kraje nebo rady kraje, f) číslo akce o částku ,00 Kč na nárokové platby v souvislosti 11

12 s nemovitým majetkem v resortu školství - na úhradu věcných břemen, znaleckých posudků při prodeji nemovitého majetku, stavebně technického dozoru. USNESENÍ č. 163/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13, kterým se: 1 snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2 navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů, navýšení dílčích ukazatelů: a) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč b) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč d) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč f) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč h) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč i) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč USNESENÍ č. 164/13/ZK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 12

13 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Aleně Losové, dipl. um., člence rady kraje, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1 zřizovacích listin. Termín: USNESENÍ č. 165/13/ZK Žádost o prominutí penále Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace n e prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace IČ: ve výši 6 368,- Kč Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 166/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13 úprava kapitoly Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a kapitoly Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství č. a , osvětová činnost o částku ,00 Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, č. a , ostatní zájmová činnost soutěž zlatá včela o částku ,00 Kč USNESENÍ č. 167/13/ZK 13

14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13 převod finančních prostředků z kapitoly Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč na níže uvedené akce: 1) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec), číslo akce , 2) ,- Kč na investiční akci,,zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa), číslo akce , 3) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT (Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou), číslo akce , 4) ,- Kč na investiční akci,,modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku (Střední průmyslová škola, Česká Lípa), číslo akce , 5) ,- Kč na investiční akci,,samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant), číslo akce , 6) ,- Kč na investiční akci,,studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů (Střední uměleckoprůmyslová škola, Turnov), číslo akce , 7) ,- Kč na investiční akci,,investice do vybavení laboratoře pro stavební obory (Střední průmyslová škola stavební, Liberec), číslo akce , 8) ,- Kč na investiční akci,,dlaždičské práce pro 21. století (Střední odborná škola, Liberec), číslo akce , 9) ,- Kč na investiční akci,,inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů (Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou), číslo akce USNESENÍ č. 168/13/ZK 14

15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 a Revitalizace přírodní areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti o celkovou částku ,- Kč, snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec o celkovou částku ,- Kč USNESENÍ č. 169/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A 15

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 Pořadí jednání č. 63 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 40/14 finanční vypořádání kapitoly 923 Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2013 Rada kraje

Více

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Č. 382/2011 Zřízení komise pro veřejné zakázky z ř izuje komisi pro veřejné zakázky, vydává Statut komise pro veřejné

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 USNESENÍ č. 527/07/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady kraje, v y p

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 Rozpočtové opatření č. 6 statutárního města Liberec r. 2015 - zapojení dotací Předkládá: Mgr.

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.03.2015

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.03.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.03.2015 Pořadí jednání č. 102 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 50/15 finanční vypořádání kapitoly 923 Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2014 do rozpočtu

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007 USNESENÍ Č. 156/07 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje: Návrh na změnu usnesení č. 453/06 záměr snížení základního kapitálu společnosti

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 3. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008 USNESENÍ č. 205/08/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více