Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013"

Transkript

1 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013: - Ing. Vladimíra Opatrného (ZpLK) - RNDr. Víta Příkaského (ČSSD) USNESENÍ č. 129/13/ZK Volba návrhové komise v o l í návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - Ing. Tomáš Sláma, MSc. (ODS) USNESENÍ č. 130/13/ZK Volba volební komise v o l í volební komisi ve složení: - Mgr. Radek Cikl (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) USNESENÍ č. 131/13/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 370/12/ZK s termínem plnění z na

2 a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/13/ZK, 81/13/ZK. USNESENÍ č. 132/13/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. USNESENÍ č. 133/13/ZK Volba člena do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje v o l í členem Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje Jana Svitáka (SLK). USNESENÍ č. 134/13/ZK Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska r o z h o d u j e o poskytnutí finanční dotace ve výši 500 tisíc Kč občanskému sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli KÚ LK, zajistit splnění usnesení zastupitelstva. Termín: USNESENÍ č. 135/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13, kterým se a) navyšují zdroje kraje ve výši tis. Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v celkové výši tis. Kč v kapitole o tis. Kč, r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ,- Kč těmto příjemcům: Městu Cvikov IČ ,- Kč Městu Česká Lípa IČ ,- Kč Městu Dubá IČ ,- Kč Městu Frýdlant IČ ,- Kč Městu Harrachov IČ ,- Kč Městu Hrádek nad Nisou IČ ,- Kč Městu Jilemnice IČ ,- Kč 2

3 Městu Lomnice nad Popelkou IČ ,- Kč Městu Mimoň IČ ,- Kč Městu Nový Bor IČ ,- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Turnov IČ ,- Kč Městu Železný Brod IČ ,- Kč USNESENÍ č. 136/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13 - snížení výdajů v kapitole Pokladní správa a navýšení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje OÚPSŘ, pořizování územních studií změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa ekonomického odboru, č.a , finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku ,- a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.a , pořizování územních studií ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje USNESENÍ č. 137/13/ZK Majetkoprávní operace zrušení části usnesení č. 370/11/ZK v bodě č. 4 a), b) r u š í část usnesení č. 370/11/ZK v bodě 4. a), b) - koupě p.p.č. 1954/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Františky Šídové datum narození: a Josefa Šídy datum narození: , Semily, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80 Kč (slovy: osmdesátkorunčeských), důvodem zrušení je odmítnutí prodávajícího podepsat schválené smlouvy Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat Františku a Josefa Šídovi o usnesení. Termín: USNESENÍ č. 138/13/ZK Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Turnov od Státního pozemkového úřadu 3

4 a) záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 1257/1 o výměře 1020 m2, zahrada, p.p.č. 1258/5 o výměře 52 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1258/6 o výměře 144 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k.ú. Turnov, obci Turnov, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČ , pozemky tvoří ucelený areál školy a domova mládeže, b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 1390, Turnov, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 139/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/13 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 72/13, kterým se snižují příjmy kraje ve výši ,- Kč z titulu snížení nařízeného odvodu z investičního fondu Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 13, příspěvkové organizace na realizaci akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy a současně se snižují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč u akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmanovi pro resort ekonomiky, investic, správy majetku USNESENÍ č. 140/13/ZK Majetkoprávní operace - koupě: pozemků v k.ú. Chrastava I a) koupi p.p.č. 45/25 o výměře 31 m2, p.p.č. 45/29 o výměře 12 m2, p.p.č. 45/33 o výměře 3 m2, p.p.č. 45/34 o výměře 11 m2, p.p.č. 45/37 o výměře 1 m2, p.p.č. 74/1 o výměře 161 m2, p.p.č. 79/3 o výměře 23 m2, p.p.č. 79/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 83/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 83/10 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/8 o výměře 8 m2, p.p.č. 86/2 o výměře 55 m2, p.p.č. 1385/1 o výměře 1789 m2, p.p.č. 1385/2 o výměře 41 m2, p.p.č. 1385/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 1385/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1385/12 o výměře 49 m2, p.p.č. 1385/13 o výměře 19 m2, p.p.č. 1385/14 o výměře 9 m2, p.p.č. 1411/1 o výměře 124 m2, p.p.č. 1412/3 o výměře 100 m2, vše ostatní plocha, nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci Chrastava, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, od Města Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, Chrastava, IČ , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: jednostodvacetosmtisícsedmsetpadesátkorunčeských), důvodem je majetkoprávní narovnání vlastnických vztahů pozemků pod tělesem silnice, která je majetkem Libereckého kraje, 4

5 b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 141/13/ZK Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Městu Jablonné v Podještědí p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem čj. OŽPZ/477/2012 KULK9164/2013 ze dne 11. února 2013, ve výši Kč, Městu Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 142/13/ZK Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku obce Bílá do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. s o u h l a s í se změnou vlastnictví investičního majetku, který vznikl nebo byl technicky zhodnocen realizací projektu Bílá, Trávníček vodovod, podpořeného z dotace Fondu ochrany vod LK, a to z obce Bílá, se sídlem Bílá 76, Český Dub, IČ na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ Josefu Jadrnému, náměstku hejtmana pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství vyrozumět obec Bílá o udělení souhlasu. Termín: USNESENÍ č. 143/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 144/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 5

6 zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 145/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 146/13/ZK Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny organizace Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 147/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 148/13/ZK Poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci v roce 2013 r o z h o d u j e 1. o poskytnutí dotace na činnost Divadla F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zhořelecká 344/5, Liberec 1, IČ , ve výši Kč, 2. o poskytnutí dotace na činnost Naivního divadla Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 32/18, Liberec 4, IČ , ve výši Kč Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené vedením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat příjemce o poskytnutí dotace. USNESENÍ č. 149/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13 navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 a úpravy kapitol Působnosti a Fond kulturního dědictví změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje roku 2013 ve výši ,00 Kč a výdaje prostřednictvím kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč 6

7 o uhrazenou pokutu podnikem Lesy České republiky, IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové a snižují finanční prostředky nerozpočtované rezervy kapitoly Fond kulturního dědictví ve výši ,00 Kč a navyšují výdaje kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč na úhradu vratky pokuty společnosti RWE GasNet., s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem USNESENÍ č. 150/13/ZK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem č. j. KULK 6927/2013 ze dne 30. ledna 2013 Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice, IČ: , se sídlem Komenského 3, Jilemnice, a to ve výši ve výši Kč Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 151/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13 úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace USNESENÍ č. 152/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/13 - úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/2013, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola

8 Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,00 Kč na dopracování projektové dokumentace investiční akce Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě příspěvkové organizace USNESENÍ č. 153/13/ZK Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace do výše Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ na realizaci akce Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje na období od do a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. s poskytnutou neinvestiční dotací ve výši Kč Kč, b) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, jednat o zajištění dostatečných finančních prostředků na zabezpečení běžné údržby komunikací. Termín: USNESENÍ č. 154/13/ZK Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1 úplné znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením rezortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. se schváleným zněním zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině. Termín: USNESENÍ č. 155/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/13 úpravy v kapitole a změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/13, kterým se: 1. snižují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku Kč, a to z: a) akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně ve výši Kč, 8

9 b) akce silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně ve výši Kč, c) akce silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akce silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akce studie, dokumentace a služby ve výši Kč, 2. navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na: a) akci silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně ve výši Kč, b) akci silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně ve výši Kč, c) akci silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akci silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akci Studie proveditelnosti železničního spojení Praha Mladá Boleslav Liberec ve výši Kč Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 156/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 65/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, IČ v celkové výši Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investičních dotací poskytnutých na základě smluv č. OLP/845/2012, OLP/1699/2012 a OLP/1725/2012, b) navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na akci ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši Kč a na akci ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši Kč, r o z h o d u j e 1. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - II/270 Mimoňhumanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí, ve výši Kč, 2. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem, ve výši Kč 9

10 Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 157/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 66/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje o částku Kč, jakožto vratka dotace od Města Česká Lípa, b) navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o částku Kč na akci studie, dokumentace a služby Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 158/13/ZK Změna zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o. Zastupitelstvo kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ změnu zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , která spočívá v doplnění článku VII. o bod 7. následujícího znění: Příslušný orgán volí ze svého středu předsedu. a) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje pro resort dopravy, informovat o přijatém usnesení jednatelku a dozorčí radu společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , Termín: b) Ing. Stanislavě Jakešové, jednatelce společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , zajistit vyhotovení notářského zápisu o změně zakladatelské listiny, vyhotovit její úplné znění a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. USNESENÍ č. 159/13/ZK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové v o l í na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty 1. paní Alenu Hořákovou 2. pana Alana Maria Uhuru přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, 3. paní Marii Ducháčkovou přísedící Krajského soudu v Hradci Králové. 10

11 USNESENÍ č. 160/13/ZK Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) b e r e n a v ě d o m í předložený dokument Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit aktualizaci dokumentu Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2014) Zastupitelstvu Libereckého kraje. Termín: USNESENÍ č. 161/13/ZK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 mezi Ústeckým krajem, IČ: , a Libereckým krajem, číslo smlouvy: OLP/746/2013 Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 k podpisu hejtmanovi. Termín: USNESENÍ č. 162/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13 úprava kapitoly působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13, kterým se: 1. snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2. navyšuje kapitola působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku ,00 Kč k zajištění plynulosti a efektivnosti níže uvedených akcí, navýšení ukazatelů: a) číslo akce o částku ,00 Kč na zajištění metodické pomoci na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), b) číslo akce o částku ,00 Kč na zhotovení koncepčních materiálů vztahujících se k Dlouhodobému záměru vzdělávací soustavy Libereckého kraje, c) číslo akce o částku ,00 Kč na podporu odborného vzdělávání, d) číslo akce o částku ,00 Kč na dofinancování soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro žáky základních a středních škol a podporu talentovaných dětí a mládeže, e) číslo akce o částku ,00 Kč na propagaci školství a podporu regionálních aktivit - na akce, které jsou podporovány z rozhodnutí zastupitelstva kraje nebo rady kraje, f) číslo akce o částku ,00 Kč na nárokové platby v souvislosti 11

12 s nemovitým majetkem v resortu školství - na úhradu věcných břemen, znaleckých posudků při prodeji nemovitého majetku, stavebně technického dozoru. USNESENÍ č. 163/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13, kterým se: 1 snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2 navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů, navýšení dílčích ukazatelů: a) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč b) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč d) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč f) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč h) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč i) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč USNESENÍ č. 164/13/ZK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 12

13 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Aleně Losové, dipl. um., člence rady kraje, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1 zřizovacích listin. Termín: USNESENÍ č. 165/13/ZK Žádost o prominutí penále Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace n e prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace IČ: ve výši 6 368,- Kč Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 166/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13 úprava kapitoly Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a kapitoly Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství č. a , osvětová činnost o částku ,00 Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, č. a , ostatní zájmová činnost soutěž zlatá včela o částku ,00 Kč USNESENÍ č. 167/13/ZK 13

14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13 převod finančních prostředků z kapitoly Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč na níže uvedené akce: 1) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec), číslo akce , 2) ,- Kč na investiční akci,,zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa), číslo akce , 3) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT (Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou), číslo akce , 4) ,- Kč na investiční akci,,modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku (Střední průmyslová škola, Česká Lípa), číslo akce , 5) ,- Kč na investiční akci,,samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant), číslo akce , 6) ,- Kč na investiční akci,,studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů (Střední uměleckoprůmyslová škola, Turnov), číslo akce , 7) ,- Kč na investiční akci,,investice do vybavení laboratoře pro stavební obory (Střední průmyslová škola stavební, Liberec), číslo akce , 8) ,- Kč na investiční akci,,dlaždičské práce pro 21. století (Střední odborná škola, Liberec), číslo akce , 9) ,- Kč na investiční akci,,inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů (Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou), číslo akce USNESENÍ č. 168/13/ZK 14

15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 a Revitalizace přírodní areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti o celkovou částku ,- Kč, snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec o celkovou částku ,- Kč USNESENÍ č. 169/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A 15

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 Pořadí jednání č. 63 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 40/14 finanční vypořádání kapitoly 923 Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2013 Rada kraje

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 USNESENÍ č. 527/07/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady kraje, v y p

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 Rozpočtové opatření č. 6 statutárního města Liberec r. 2015 - zapojení dotací Předkládá: Mgr.

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne 26. 5. 2014 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Č. 72/2011 Majetkoprávní operace s c h v a l u j e majetkoprávní operace pod body: VI. Záměr výkupu pozemku Rada města záměr výkupu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 11. 2011

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 11. 2011 USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 11. 2011 USNESENÍ Č. 231/2011 MŠ Delfínek - realizace úspor energie Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0122/13/Nov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Kateřina Klikarová,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více