Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013"

Transkript

1 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013: - Ing. Vladimíra Opatrného (ZpLK) - RNDr. Víta Příkaského (ČSSD) USNESENÍ č. 129/13/ZK Volba návrhové komise v o l í návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - Ing. Tomáš Sláma, MSc. (ODS) USNESENÍ č. 130/13/ZK Volba volební komise v o l í volební komisi ve složení: - Mgr. Radek Cikl (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) USNESENÍ č. 131/13/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 370/12/ZK s termínem plnění z na

2 a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/13/ZK, 81/13/ZK. USNESENÍ č. 132/13/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. USNESENÍ č. 133/13/ZK Volba člena do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje v o l í členem Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje Jana Svitáka (SLK). USNESENÍ č. 134/13/ZK Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska r o z h o d u j e o poskytnutí finanční dotace ve výši 500 tisíc Kč občanskému sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli KÚ LK, zajistit splnění usnesení zastupitelstva. Termín: USNESENÍ č. 135/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 67/13, kterým se a) navyšují zdroje kraje ve výši tis. Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v celkové výši tis. Kč v kapitole o tis. Kč, r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ,- Kč těmto příjemcům: Městu Cvikov IČ ,- Kč Městu Česká Lípa IČ ,- Kč Městu Dubá IČ ,- Kč Městu Frýdlant IČ ,- Kč Městu Harrachov IČ ,- Kč Městu Hrádek nad Nisou IČ ,- Kč Městu Jilemnice IČ ,- Kč 2

3 Městu Lomnice nad Popelkou IČ ,- Kč Městu Mimoň IČ ,- Kč Městu Nový Bor IČ ,- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Turnov IČ ,- Kč Městu Železný Brod IČ ,- Kč USNESENÍ č. 136/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13 - snížení výdajů v kapitole Pokladní správa a navýšení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje OÚPSŘ, pořizování územních studií změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa ekonomického odboru, č.a , finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku ,- a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.a , pořizování územních studií ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje USNESENÍ č. 137/13/ZK Majetkoprávní operace zrušení části usnesení č. 370/11/ZK v bodě č. 4 a), b) r u š í část usnesení č. 370/11/ZK v bodě 4. a), b) - koupě p.p.č. 1954/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od Františky Šídové datum narození: a Josefa Šídy datum narození: , Semily, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80 Kč (slovy: osmdesátkorunčeských), důvodem zrušení je odmítnutí prodávajícího podepsat schválené smlouvy Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat Františku a Josefa Šídovi o usnesení. Termín: USNESENÍ č. 138/13/ZK Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Turnov od Státního pozemkového úřadu 3

4 a) záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 1257/1 o výměře 1020 m2, zahrada, p.p.č. 1258/5 o výměře 52 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1258/6 o výměře 144 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k.ú. Turnov, obci Turnov, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČ , pozemky tvoří ucelený areál školy a domova mládeže, b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 1390, Turnov, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 139/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/13 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 72/13, kterým se snižují příjmy kraje ve výši ,- Kč z titulu snížení nařízeného odvodu z investičního fondu Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 13, příspěvkové organizace na realizaci akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy a současně se snižují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč u akce Kazetové podhledy ve čtyřech učebnách přístavby školy Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmanovi pro resort ekonomiky, investic, správy majetku USNESENÍ č. 140/13/ZK Majetkoprávní operace - koupě: pozemků v k.ú. Chrastava I a) koupi p.p.č. 45/25 o výměře 31 m2, p.p.č. 45/29 o výměře 12 m2, p.p.č. 45/33 o výměře 3 m2, p.p.č. 45/34 o výměře 11 m2, p.p.č. 45/37 o výměře 1 m2, p.p.č. 74/1 o výměře 161 m2, p.p.č. 79/3 o výměře 23 m2, p.p.č. 79/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 83/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 83/10 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 85/8 o výměře 8 m2, p.p.č. 86/2 o výměře 55 m2, p.p.č. 1385/1 o výměře 1789 m2, p.p.č. 1385/2 o výměře 41 m2, p.p.č. 1385/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 1385/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1385/12 o výměře 49 m2, p.p.č. 1385/13 o výměře 19 m2, p.p.č. 1385/14 o výměře 9 m2, p.p.č. 1411/1 o výměře 124 m2, p.p.č. 1412/3 o výměře 100 m2, vše ostatní plocha, nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci Chrastava, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, od Města Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, Chrastava, IČ , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: jednostodvacetosmtisícsedmsetpadesátkorunčeských), důvodem je majetkoprávní narovnání vlastnických vztahů pozemků pod tělesem silnice, která je majetkem Libereckého kraje, 4

5 b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 141/13/ZK Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Městu Jablonné v Podještědí p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem čj. OŽPZ/477/2012 KULK9164/2013 ze dne 11. února 2013, ve výši Kč, Městu Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí, IČ Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 142/13/ZK Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku obce Bílá do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. s o u h l a s í se změnou vlastnictví investičního majetku, který vznikl nebo byl technicky zhodnocen realizací projektu Bílá, Trávníček vodovod, podpořeného z dotace Fondu ochrany vod LK, a to z obce Bílá, se sídlem Bílá 76, Český Dub, IČ na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ Josefu Jadrnému, náměstku hejtmana pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství vyrozumět obec Bílá o udělení souhlasu. Termín: USNESENÍ č. 143/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 144/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 5

6 zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 145/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 146/13/ZK Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny organizace Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 147/13/ZK Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace. USNESENÍ č. 148/13/ZK Poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci v roce 2013 r o z h o d u j e 1. o poskytnutí dotace na činnost Divadla F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zhořelecká 344/5, Liberec 1, IČ , ve výši Kč, 2. o poskytnutí dotace na činnost Naivního divadla Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 32/18, Liberec 4, IČ , ve výši Kč Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené vedením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat příjemce o poskytnutí dotace. USNESENÍ č. 149/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13 navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 a úpravy kapitol Působnosti a Fond kulturního dědictví změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 63/13, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje roku 2013 ve výši ,00 Kč a výdaje prostřednictvím kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč 6

7 o uhrazenou pokutu podnikem Lesy České republiky, IČ , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové a snižují finanční prostředky nerozpočtované rezervy kapitoly Fond kulturního dědictví ve výši ,00 Kč a navyšují výdaje kapitoly Působnosti ve výši ,00 Kč na úhradu vratky pokuty společnosti RWE GasNet., s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem USNESENÍ č. 150/13/ZK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice p o v o l u j e prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, uložené platebním výměrem č. j. KULK 6927/2013 ze dne 30. ledna 2013 Římskokatolické farnosti děkanství Jilemnice, IČ: , se sídlem Komenského 3, Jilemnice, a to ve výši ve výši Kč Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 151/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13 úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 81/13, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace USNESENÍ č. 152/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/13 - úprava kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 82/2013, kterým se snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola

8 Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,00 Kč na dopracování projektové dokumentace investiční akce Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě příspěvkové organizace USNESENÍ č. 153/13/ZK Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace do výše Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ na realizaci akce Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje na období od do a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. s poskytnutou neinvestiční dotací ve výši Kč Kč, b) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, jednat o zajištění dostatečných finančních prostředků na zabezpečení běžné údržby komunikací. Termín: USNESENÍ č. 154/13/ZK Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1 úplné znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením rezortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. se schváleným zněním zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, příspěvková organizace, IČ , včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině. Termín: USNESENÍ č. 155/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/13 úpravy v kapitole a změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/13, kterým se: 1. snižují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku Kč, a to z: a) akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně ve výši Kč, 8

9 b) akce silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně ve výši Kč, c) akce silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akce silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akce studie, dokumentace a služby ve výši Kč, 2. navyšují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na: a) akci silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně ve výši Kč, b) akci silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně ve výši Kč, c) akci silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ve výši Kč, d) akci silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ve výši Kč, e) akci Studie proveditelnosti železničního spojení Praha Mladá Boleslav Liberec ve výši Kč Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 156/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 65/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, IČ v celkové výši Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investičních dotací poskytnutých na základě smluv č. OLP/845/2012, OLP/1699/2012 a OLP/1725/2012, b) navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor dopravy o celkovou částku Kč a to na akci ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši Kč a na akci ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši Kč, r o z h o d u j e 1. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - II/270 Mimoňhumanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí, ve výši Kč, 2. o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem, ve výši Kč 9

10 Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 157/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/13 navýšení příjmů a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 66/13, kterým se: a) navyšují příjmy kraje o částku Kč, jakožto vratka dotace od Města Česká Lípa, b) navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor dopravy o částku Kč na akci studie, dokumentace a služby Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok USNESENÍ č. 158/13/ZK Změna zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o. Zastupitelstvo kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ změnu zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , která spočívá v doplnění článku VII. o bod 7. následujícího znění: Příslušný orgán volí ze svého středu předsedu. a) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje pro resort dopravy, informovat o přijatém usnesení jednatelku a dozorčí radu společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , Termín: b) Ing. Stanislavě Jakešové, jednatelce společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ , zajistit vyhotovení notářského zápisu o změně zakladatelské listiny, vyhotovit její úplné znění a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. USNESENÍ č. 159/13/ZK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové v o l í na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty 1. paní Alenu Hořákovou 2. pana Alana Maria Uhuru přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, 3. paní Marii Ducháčkovou přísedící Krajského soudu v Hradci Králové. 10

11 USNESENÍ č. 160/13/ZK Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) b e r e n a v ě d o m í předložený dokument Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit aktualizaci dokumentu Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2014) Zastupitelstvu Libereckého kraje. Termín: USNESENÍ č. 161/13/ZK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 mezi Ústeckým krajem, IČ: , a Libereckým krajem, číslo smlouvy: OLP/746/2013 Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, předložit Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013 k podpisu hejtmanovi. Termín: USNESENÍ č. 162/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13 úprava kapitoly působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 62/13, kterým se: 1. snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2. navyšuje kapitola působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku ,00 Kč k zajištění plynulosti a efektivnosti níže uvedených akcí, navýšení ukazatelů: a) číslo akce o částku ,00 Kč na zajištění metodické pomoci na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), b) číslo akce o částku ,00 Kč na zhotovení koncepčních materiálů vztahujících se k Dlouhodobému záměru vzdělávací soustavy Libereckého kraje, c) číslo akce o částku ,00 Kč na podporu odborného vzdělávání, d) číslo akce o částku ,00 Kč na dofinancování soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro žáky základních a středních škol a podporu talentovaných dětí a mládeže, e) číslo akce o částku ,00 Kč na propagaci školství a podporu regionálních aktivit - na akce, které jsou podporovány z rozhodnutí zastupitelstva kraje nebo rady kraje, f) číslo akce o částku ,00 Kč na nárokové platby v souvislosti 11

12 s nemovitým majetkem v resortu školství - na úhradu věcných břemen, znaleckých posudků při prodeji nemovitého majetku, stavebně technického dozoru. USNESENÍ č. 163/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 69/13, kterým se: 1 snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku ,00 Kč, 2 navyšuje kapitola příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku ,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů, navýšení dílčích ukazatelů: a) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč b) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč d) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč f) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč h) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč i) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč USNESENÍ č. 164/13/ZK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 12

13 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 2. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 3. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Aleně Losové, dipl. um., člence rady kraje, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1 zřizovacích listin. Termín: USNESENÍ č. 165/13/ZK Žádost o prominutí penále Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace n e prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace IČ: ve výši 6 368,- Kč Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. USNESENÍ č. 166/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13 úprava kapitoly Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a kapitoly Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 71/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství č. a , osvětová činnost o částku ,00 Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, č. a , ostatní zájmová činnost soutěž zlatá včela o částku ,00 Kč USNESENÍ č. 167/13/ZK 13

14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13 převod finančních prostředků z kapitoly Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 75/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku o částku ,- Kč na níže uvedené akce: 1) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec), číslo akce , 2) ,- Kč na investiční akci,,zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa), číslo akce , 3) ,- Kč na investiční akci,,rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT (Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou), číslo akce , 4) ,- Kč na investiční akci,,modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku (Střední průmyslová škola, Česká Lípa), číslo akce , 5) ,- Kč na investiční akci,,samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant), číslo akce , 6) ,- Kč na investiční akci,,studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů (Střední uměleckoprůmyslová škola, Turnov), číslo akce , 7) ,- Kč na investiční akci,,investice do vybavení laboratoře pro stavební obory (Střední průmyslová škola stavební, Liberec), číslo akce , 8) ,- Kč na investiční akci,,dlaždičské práce pro 21. století (Střední odborná škola, Liberec), číslo akce , 9) ,- Kč na investiční akci,,inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů (Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou), číslo akce USNESENÍ č. 168/13/ZK 14

15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 a Revitalizace přírodní areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti o celkovou částku ,- Kč, snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec o celkovou částku ,- Kč USNESENÍ č. 169/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13 Projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory Realizace úspor energie, b) předpokládaný závazek předfinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A" Libereckým krajem do výše ,- Kč, c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 84/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A 15

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 07.07.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0543/R14/14 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 06.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0396/R10/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více