Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu"

Transkript

1 Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci právní forma právnické osoby Školská právnická osoba Název oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika kód oboru vzdělání N/.. Název vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Zaměření vzdělávacího programu Specif. podm. zdrav. způsobilosti ano standardní délka 3 roky, 6 období vyučovací jazyk český Platnost předchozí akreditace 2016 návrh doby platnosti nové akreditace 6 let Typ žádosti Akreditace změny Forma vzdělávání denní Adresa www stránky Projednáno ŠR datum podpis ředitele školy dne

2 Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Poznámky: Specifické podmínky zdravotní způsobilosti odpovídají aktuálnímu znění příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění. Podmínkou zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání je skutečnost, že netrpí závažnou duševní nemocí a poruchou chování. 2

3 Ab Akreditace změny vzdělávacího programu Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní Zaměření vzdělávacího programu Druh změny Obsahové změny, formální změny, změny v personálním zabezpečení vzdělávacího programu 1. Zpřesnění profilu absolventa 2. Zavedení nových povinných a povinně volitelných předmětů 3. Sloučení několika předmětů do jednoho 4. Změna v uspořádání obsahu studijních období, názvu předmětů a hodinové dotaci 5. Změna složení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria 6. Aktualizace literatury 7. Personální změny Forma vzdělávání Denní 3

4 Ab Akreditace změny vzdělávacího programu Zaměření vzdělávacího programu Druh změny Formální změny, obsahové změny, změny v zabezpečení VP Zpřesnění profilu absolventa CARITAS-VOŠs Olomouc se zapojila v roce do pilotní implementace projektu Ministerstva školsví, mládeže a tělovýchovy Q-RAM (Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání). Cílem Projektu bylo vytvořit národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání, jehož prostřednictvím budou formulovány očekávané znalosti, dovednosti a kompetence absolventů terciárního vzdělávání. Jednou z aktivit zapojených subjektů byla i inovace a aktualizace Profilu absolventa. Díky tomuto projektu se stávající Profil absolventa oboru CHASOP zaktualizoval a konkrétněji byly vydefinovány znalosti a dovednosti ve vztahu ke konkrétním předmětům. Text v nové podobě více odpovídá aktuální terminologii, je více konkrétnější a kopíruje požadavky moderní sociální práce. Zavedení nových povinných a povinně volitelných předmětů: Posouzení situace klienta V návrhu předkládané akreditace se nově vyskytuje předmět Posouzení situace klienta, který je jedním ze základních profilujících předmětů reakreditace. Tento předmět má studenty vést k pochopení komplexního vnímání člověka z pohledu bio-psycho-sociálně-spirituálního. Předmět Posouzení situace klienta v sobě zahrnuje předměty předchozí akreditace - Zdravotní nauky, Patopsychologii, Sociální patologii a Spiritualitu soc. pracovníka. Z analýz předmětů a z evaluací studentů bylo zjištěno, že výše zmíněné předměty neposkytují dostatečnou provázanost informací a studenti nevnímali jednotlivé předměty jako ucelený celek. Nová filosofie předmětu Posouzení situace klienta má tento nedostatek odstranit. Studentům bude předmět nabízen jako komplex přednášek, ve kterých se studenti budou seznamovat s jednotlivými cílovými skupinami a bude jim na příkladu jedné cílové skupiny představen holistický přístup a pohled na klienta z oblasti bio-psycho-sociálně-spirituální. Výsledným efektem bude propojení odborných znalostí z odlišných předmětů a jejich praktické využívání v sociální práci při intervenci s klientem. Kazuistický seminář Nově zařazený předmět Kazuistický seminář je zaměřen na zvýšení praktických kompetencí studentů třetích ročníků. V rámci tohoto předmětu budou studenti analyzovat celý proces intervence a aplikovat teorie a metody sociální práce. Terénní sociální práce Předmět Terénní sociální práce je nově zařazen z důvodu vnímání zvýšené potřebnosti znát specifika sociální práce poskytované v terénu. Jedná se také o specifické zaměření na problematické cílové skupiny, které se vyskytují v sociální práci stále častěji, např. lidé závislí na návykových látkách, lidé bez domova (ženy bez domova), děti ulice, atd. 4

5 Ab Akreditace změny vzdělávacího programu Gerontologie Předmět Gerontologie byl zařazen především pro aktuální situaci, která je závažná z pohledu vývoje počtu seniorů, a tedy i budoucích klientů v sociální práci. Podle statistik lze předpokládat, že právě z této cílové skupiny bude v budoucnu v sociální práci nejvíce klientů. Je tak pravděpodobné, že mnoho studentů v zařízeních poskytujících služby pro seniory, bude pracovat. Předmět Gerontologie studenty odborně připraví na jejich budoucí práci, seznámí je s řadou specifických technik a metod. Úvod do konceptů péče o klienta V uvedeném předmětu Úvod do konceptů péče o klienta se studenti seznámí s koncepty využívanými při poskytování péče, především seniorům a lidem se zdravotním postižením. Koncepty, které jsou obsahem předmětu, budou představeny v praktické, aplikované podobě a povedou k individuálnímu vnímání klienta studentem. Jedná se o časově náročnou výuku, proto je toto téma zařazeno jako samostatný předmět. Prezentační dovednosti Předmět Prezentační dovednosti povede studenty k dobré prezentaci své profese a také k obhajobě svých záměrů i práv a zájmů klientů. Jedná se o inovační předmět, doposud se s obdobným tématem studenti neseznamovali. Projektové řízení Předmět Projektové řízení se vyprofiloval z předchozí akreditace z předmětu Řízení neziskového sektoru. Oblast projektového řízení je ale v současné době natolik stěžejní a aktuální téma, proto došlo k vytvoření samostatného předmětu, aby byl zaručen praktický nácvik projektového cyklu a výstupy odpovídaly realitě praktické sociální práce. Sloučení několika předmětů do jednoho Odborná praxe (I-VI) Předmět Odborná praxe I IV vznikl sloučením předmětů předchozí akreditace Odborná praxe (I-V), předmětu Provázení odbornou praxí (I-V) a Supervize (I- III). Důvodem pro tento krok byla snaha o těsnější koncepční provázanost těchto jednotlivých oblastí s důrazem na jejich rovnocenný význam v systému praktického vzdělávání. Chceme, aby studenti vnímali odbornou praxi komplexně se vším, co se k praktickému vzdělávání váže (individuální doprovázení, supervize, vyjednávání cílů učení s pracovištěm, atd.) a ne výhradně jako pobyt na pracovišti. Sloučení tří předmětů do jednoho také přispívá k jednodušší orientaci v systému praxí pro všechny strany (studenty, pracovníky školy, mentory) a zefektivňuje agendu s tím spojenou. Změna v uspořádání obsahu studijních období, názvu předmětů a hodinové dotaci Předmět Základy ekonomiky je vyřazen se seznamu předmětů, jedná se však o změnu pouze administrativní. Předmět Základy ekonomiky se stal součástí předmětu Ekonomika neziskových organizací. Důvodem byla snaha o sjednocení příbuzných předmětů tak, aby se studenti lépe orientovali v nabízených předmětech a vnímali kontinuitu a komplexnost struktury výuky. 5

6 Ab Akreditace změny vzdělávacího programu Taktéž u předmětů Teologie charity a Teologie zdraví a nemoci se nejedná o jejich vyřazení z učebního plánu, nýbrž o změnu administrativního charakteru. Výše uvedené předměty se staly součástí předmětu Křesťanské základy sociální práce. V předkládané akreditaci je předmět Speciální pedagogika z původních čtyř studijních období zkrácen pouze na dvě studijní období. V předchozí akreditaci byl tento předmět součástí absolutoria, proto mu byla věnována velká pozornost, což se odráželo i v celkovém rozsahu výuky. V nové akreditaci vnímáme předmět Speciální pedagogika jako doplňkový, proto byl rozsah a počet hodin zkrácen. Změna složení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria Oproti předchozí akreditaci je ponechána pouze dvojice základních profilujících předmětů vzdělávacího programu. Dřívější volitelná část byla odstraněna, neboť zahrnovala specifické manažerské kompetence, pro které je vyhrazen prostor v navazujících magisterských oborech. Ve většině ostatních předmětů nedošlo obsahově k žádným změnám, pouze k upřesnění struktury výuky a přeskupení, u všech pak k doplnění a aktualizaci literatury. Drobné personální změny v zabezpečení vzdělávacího programu vyplývají s přirozené fluktuace zaměstnanců. 6

7 Obsah Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu... 1 Ab Akreditace změny vzdělávacího programu... 3 Ba Návrh vzdělávacího programu profil absolventa... 9 Bb Návrh vzdělávacího programu kompetence a možnosti uplatnění absolventa Bc Návrh vzdělávacího programu charakteristika vzdělávacího programu Ca Informace o vzdělávacím programu rozsah Cb Informace o vzdělávacím programu hodnocení výsledků vzdělávání studentů Cc1 Informace o vzdělávacím programu Podrobný obsah studia Cd Charakteristika studijního předmětu Filozofie pro sociální pracovníky Sociologie I Sociologie II Psychologie I Psychologie II Úvod do právní teorie a praxe II Úvod do právní teorie a praxe III Speciální pedagogika I Speciální pedagogika II Posouzení situace klienta II Zdravotní nauky I Zdravotní nauky II Teorie a metody sociální práce I Teorie a metody sociální práce II Teorie a metody sociální práce III Teorie a metody sociální práce IV Teorie a metody sociální práce V Teorie a metody sociální práce VI Základy sociální práce s imigranty a uprchlíky Sociální politika I Sociální politika II Sociální politika III Sociální politika IV Sociální politika V Sociální politika VI Etika sociální práce I Etika sociální práce II Odborná praxe I Odborná praxe II Odborná praxe III Odborná praxe IV Odborná praxe V Metody a techniky sociálního výzkumu I Metody a techniky sociálního výzkumu II Křesťanské základy sociální práce I Křesťanské základy sociální práce II Křesťanské základy sociální práce III Křesťanské základy sociální práce IV Křesťanské základy sociální práce V Ekonomika neziskových organizací I Ekonomika neziskových organizací II

8 Ekonomika neziskových organizací III Cizí jazyk anglický I Cizí jazyk anglický II Cizí jazyk anglický III Cizí jazyk anglický IV Cizí jazyk anglický V Cizí jazyk anglický VI Cizí jazyk německý I Cizí jazyk německý II Cizí jazyk německý III Cizí jazyk německý IV Cizí jazyk německý V Cizí jazyk německý VI Výpočetní technika I Výpočetní technika II Propedeutický seminář Seminář k ročníkové práci I Seminář k ročníkové práci II Diplomový seminář I Diplomový seminář II Psychosociání výcvik Studijní soustředění I Studijní soustředění II Křesťanské reálie Úvod do duchovního života Základy mediální gramotnosti Úvod do konceptů péče o klienta Stereotypizace menšin Prezentační dovednosti Spiritualita charitního pracovníka Terénní sociální práce Projektové řízení Metody charitní práce Gerontologie Marketing Sociální práce a pastorace Kazuistický seminář Fundraising Ce Informace o vzdělávacím programu charakteristika odborné praxe D Personální zabezpečení vzdělávacího programu souhrnné údaje Fa Materiální zabezpečení vzdělávacího programu soupis výukových prostor Fb Materiální zabezpečení vzdělávacího programu informační služby H Rozvojové záměry školy I Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami J Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu K Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího procesu L Seznam příloh žádosti

9 Ba Návrh vzdělávacího programu profil absolventa Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní Vymezení výstupních znalostí a dovedností: Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací. Zvláštní důraz je kladen na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce. Jeho cílem je zlepšení nebo obnovení schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je schopen preventivně působit při řešení sociálních problémů, profesionálně zachází s nástroji sociální kontroly. Znalosti a dovednosti získané propojením teorie a promyšleným systémem praxí v ČR i v zahraničí umí uplatnit v bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti. Student si sám volí podobu své profilace v oblasti teologických nebo ekonomických a manažerských kompetencí vzhledem ke svým osobním východiskům, zájmům a budoucímu uplatnění. Znalosti absolventa Charitativní a sociální práce: zná historii, jednotlivé teoretické koncepty sociální práce, její metody a techniky zná metody komplexního posouzení sociální situace klienta a formy intervence orientuje se v problematice jednotlivých cílových skupin orientuje se v metodách a technikách výzkumu v sociální práci zná působnost a strukturu institucí a nástrojů sociálního zabezpečení rozumí etickým a filosofickým východiskům sociální práce zná platné právní předpisy související s výkonem charitativní a sociální práce včetně církevního práva rozumí problematice kvality v sociálních službách má základní znalosti z managementu (ekonomického, finančního, personálního) v různých typech organizací rozumí specifikům církevních poskytovatelů sociálních služeb rozumí náboženským zdrojům klíčových principů sociální práce, především důstojnosti člověka a požadavku sociální spravedlnosti zná ideové zdroje a historický vývoj křesťansky motivované sociální práce rozumí vzájemné provázanosti somatických a psychosociálních problémů na sociální fungování klienta ovládá základní odbornou terminologii sociální práce a příbuzných disciplín alespoň v jednom cizím jazyce Dovednosti absolventa Charitativní a sociální práce: respektuje a reflektuje hodnoty, principy a etická východiska profese je schopen identifikovat ohrožené skupiny, jedince a komunity je schopen rozpoznat individuální potřeby klienta (skupiny, rodiny a komunity) a sestavit intervenční plán či komunitní projekt dovede vyhledávat a zpracovávat relevantní informace a pracovat s nimi je schopen nacházet adekvátní řešení problémů v intencích právních předpisů umí poskytnout sociální pomoc, zejména formou základního sociálního poradenství, tréninku, organizování, vyjednávání a zastupování s využitím znalosti teoretických přístupů umí využít nejnovější trendy v informačních technologiích, zejména při vedení dokumentace umí se podílet na realizaci a vyhodnocování základního výzkumu v sociální práci umí rozpoznat spirituální potřeby klienta a reagovat na ně je schopen trvalé formace a vzdělávání, včetně osobnostního a spirituálního růstu v návaznosti na reflexi své praxe 9

10 Ba Návrh vzdělávacího programu profil absolventa umí využívat pro svou práci a sebevzdělávání znalosti nejméně jednoho cizího jazyka podílí se na rozvoji a profesionalizaci sociální práce a sociálních služeb je schopen zaujmout stanovisko k profesním otázkám a aktuálnímu dění na poli sociální práce Cíle studia Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi pro výkon této náročné profese. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 30 % rozsahu studia. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Při přípravě reakreditace byly využity zkušenosti z dosavadního vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce. Jeho kvality nejlépe potvrzuje skutečnost, že prakticky nemá nezaměstnané absolventy, resp. jsou na trhu práce napříč celým spektrem zaměstnavatelů velice žádáni. Bakalářské studijní programy v příbuzných oborech vzdělávání, definice rozdílů, možnosti prostupu absolventů: Charitativní a sociální práce na CMTF UP Olomouc. Tento bakalářský studijní obor je realizován ve spolupráci s CARITAS VOŠs Olomouc. Díky vzájemné smlouvě o spolupráci je možná 100 % prostupnost absolventů. Školní vzdělávací programy oboru vzdělání a definice přidané hodnoty absolventa VOŠ: Sociální práci nelze studovat na střední škole. Plnou kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka lze dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění získat studiem minimálně na úrovni vyššího odborného studia. 10

11 Bb Návrh vzdělávacího programu kompetence a možnosti uplatnění absolventa Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní Činnosti, pro které je absolvent připravován: Sociální šetření, zabezpečení sociální agendy vč. řešení sociálně právních problémů, sociální a sociálně právní poradenství, analytická, metodická a koncepční činnost, odborná činnost v oblasti depistáže, sociální prevence, sociálního poradenství, sociální pomoci, vč. krizové pomoci, sociální rehabilitace. Posuzování životní situace jednotlivých klientů, jejich potíží v interakci se subjekty v sociálním prostředí, příčiny těchto potíží, jejich důsledky pro klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí a možnosti jejich překonávání. Navrhování, provádění a vyhodnocení intervence, která je přiměřená situaci klienta a povaze jeho interakcí se subjekty v sociálním prostředí. Sociální práci s jednotlivcem, skupinou, rodinou a komunitou. Možnosti uplatnění absolventa: Absolventi najdou uplatnění na úseku charitativní a sociální práce, a to v rámci všech zřizovatelů organizací zde působících. Zejména se uplatní v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence. Dobře budou připraveni pro práci na úseku sociální práce ve státní správě i samosprávě. Zde všude se uplatní jako kvalifikovaní sociální pracovníci. Specifickou kompetencí je schopnost rozvíjet diakonický charakter veškeré pastorační činnosti církve. Povolání a typové pozice: Sociální pracovník Odborný sociální pracovník v sociálních službách: Typová pozice: odborný sociální pracovník, odborný asistent v sociálních službách, odborný kontaktní pracovník v sociálních službách, odborný resocializační pracovník, poradce v sociálních službách, samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, samostatný resocializační pracovník, samostatný sociální pracovník, koordinátor pečovatelské služby, sociální pracovník v oblasti veřejné správy, sociální pracovník v oblasti zdravotnictví, sociální pracovník v oblasti poradenství včetně pedagogicko-psychologických poraden. 11

12 Bc Návrh vzdělávacího programu charakteristika vzdělávacího programu Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní Pojetí a cíle: Vzdělávací program byl koncipován na základě úzké spolupráce s poskytovateli sociální práce a sociálních služeb v regionu. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patří Arcidiecézní charita Olomouc, jakožto největší nestátní poskytovatel sociálních služeb a Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi pro výkon této náročné profese. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 30 % rozsahu studia. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Při přípravě programu byly využity zkušenosti z dosavadního vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce. Jeho kvality nejlépe potvrzuje skutečnost, že prakticky nemá nezaměstnané absolventy, resp. jsou na trhu práce napříč celým spektrem zaměstnavatelů velice žádáni. Nezanedbatelná je také skutečnost, že řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí. V rámci přípravy akreditačních materiálů byly využity poznatky z dosavadní výuky, požadavky z praxe a zahraniční zkušenosti. Prezentovaný obsah prošel v několika kolech připomínkovým řízením významných odborníků sociální práce. Studující je během svého studia motivován ke své permanentní odborné i osobní formaci. Charakteristika vzdělávacího programu: Tříletý vzdělávací program se skládá z předmětů všeobecně vzdělávacích a profilujících. Více než třicet procent rozsahu studia tvoří praxe. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci. Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Předmět teorie a metody sociální práce je tak základním integrujícím prvkem celého vzdělávacího programu. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: psychosociální výcvik, studijní soustředění apod. Studentům je umožněna individuální profilace prostřednictvím povinně volitelných předmětů. Kromě toho mohou využít široké nabídky volitelných předmětů. Jejich obsah navazuje na potřeby budoucího pracovního uplatnění. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví odpovídají předpisům v této oblasti. Veškeré prostory školy jsou nově zrekonstruované a splňují příslušné normy. Zvýšená pozornost je věnována praxi, pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Podíl praxe se v průběhu studia zvyšuje, praxe je supervidována. Ve třetím ročníku mají studenti možnost absolvovat souvislou praxi v zahraničí. Organizace výuky: Organizace výuky odpovídá vyhlášce 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skladba předmětů je taková, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. Část předmětů je povinně volitelná a část volitelná. Tento systém umožňuje profilaci dle zájmu studentů. Povinně volitelné předměty jsou řazené do bloků a student si musí vybrat z každého bloku vždy jeden předmět. Volitelné předměty jsou koncipovány speciálně pro vzdělávací program Charitativní a sociální práce, a to především s ohledem na zájem studentů. Kromě toho lze na základě smlouvy o spolupráci s CMTF UP Olomouc využívat celouniverzitní nabídku. 12

13 Bc Návrh vzdělávacího programu charakteristika vzdělávacího programu Do prvního a druhého ročníku je zařazeno studijní soustředění. Do druhého ročníku zařazen psychosociální výcvik. Podrobný rozpis výukových aktivit je uveden v časovém plánu studia. Organizaci studia, vč. informačního systému má na starosti studijní oddělení školy. Pravidla a podmínky pro zařazování odborné praxe, její obsah a rozsah Odborná praxe navazuje na získané teoretické znalosti. V denním studiu je v prvním a druhém období zařazena motivační týdenní praxe, ve třetím i čtvrtém odbobí jsou praxe dotovány 4 týdny. V pátém období je zařazena osmitýdenní praxe, zaměřená dle profilace studentů, zejména s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Tuto praxi je možné absolvovat v zahraničí. Celkový rozsah vlastní praxe na pracovišti tvoří 720 hodin, časová dotace semináře k Odborné praxi společně se supervizí tvoří 56 hodin. Každý student je povinnen absolvovat praxi v celém jejím stanovaném rozsahu, přičemž podmínkou jejího uznání je i splnění dalších požadavků souvisejících s Odbornou praxí jako je účast na semináři k Odborné praxi, účast na Supervizi či odevzdání portfolia. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví odpovídají předpisům v této oblasti. BOZP: Z hlediska BOZP nejsou na studenty kladeny žádné mimořádné nároky nad rámec obecně platných předpisů. Oblast BOZP na škole ve vztahu ke studentům má na starosti proškolený interní pracovník a smluvní bezpečnostní technik. Přijímání uchazečů: Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, úspěšné absolvování přijímacího řízení. Specifické podmínky zdravotní způsobilosti odpovídají aktuálnímu znění příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění. Podmínkou zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání je skutečnost, že netrpí závažnou duševní nemocí a poruchou chování. Kritéria přijímacího řízení: 1) Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal současně s přihláškou ke studiu - studijní výsledky na střední škole, zkušenosti, dobrovolnická činnost, doporučení, životopis - písemné zpracování odpovědí na předem definované otázky Hodnotícími kritérii jsou obsah, vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním hodnotám, stylistika, pravopis, formální stránka. 2) Test z cizího jazyka (angličtina/němčina) 3) Osobní pohovor, jehož hodnotícími kritérii jsou osobnostní předpoklady, motivace pro zvolený obor a školu, orientace v oboru sociální a humanitární práce, zkušenosti v sociální oblasti, dobrovolnictví, všeobecný rozhled, znalost reálií, současných problémů, názorové ukotvení uchazeče, komunikační dovednosti, osobnostní předpoklady pro sociální práci, studijní předpoklady. 4) V případě vysokého počtu uchazečů o studium může být zařazen také test studijních předpokladů či vědomostní test. O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. 13

14 Ca Informace o vzdělávacím programu rozsah Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní všeobecné odborné Členění předmětů všeobecné teoretické jazykové komunikační ITC odborné povinné povinně volitelné volitelné odborná praxe Počet předmětů Počet hodin za celé studium dle individuální volby 776 Počet konz. hodin za celé studium Počet hodin samostudia za celé studium 2239 hodin 800 hodin Počet hodin přednášek dle individuální volby 0 Počet hodin seminářů a cvičení dle individuální volby 56 Přehled využití týdnů 1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 Výuka Samostudium příprava na hodnocení Souvislá odborná praxe Rezerva Celkem

15 Cb Informace o vzdělávacím programu hodnocení výsledků vzdělávání studentů Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní Způsob a podmínky kontroly studia Základními formami hodnocení studia jsou zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu období mohou učitelé provádět kontrolu studia zejména kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s programem předmětu mohou být výsledky těchto kontrol příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, zápočtu a klasifikovaném zápočtu. Do druhého ročníku je zařazeno zpracování ročníkové práce. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník. 15

16 Cc1 Informace o vzdělávacím programu Název školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Kód oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Denní studium Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. garant Povinné předměty společného profilujícího základu Filozofie pro sociální pracovníky 2p klasifik. zápočet p Koblížek, Th.D. 1. Sociologie I. Sociologie II. 1p+1c 1p+1c zápočet zkouška p p Mgr. Závrská Psychologie I. 1p+1c zápočet p PhDr. Pastuszaková, 1. Psychologie II. 1p+1c zkouška p Ph.D. 2. Úvod do právní teorie a praxe I. Úvod do právní teorie a praxe II. Úvod do právní teorie a praxe III. 2p 1p+1s 1p+1s klasifik. zápočet zápočet zkouška p p p JUDr. Šosová Speciální pedagogika I. Speciální pedagogika II. Posouzení situace klienta I. Posouzení situace klienta II. 1p+1s 1p+1c 2p+2s 2p+2s zápočet klasifik. zápočet zápočet klasifik. zápočet p p p p dop. obd. Mgr. Hutyrová, Ph.D Mgr. Šotolová 3. Mgr. Štěpánková 4. Mgr. Petřeková, Mgr. Chovancová Zdravotní nauky I. Zdravotní nauky II. 1p+1c 1p+1c zápočet klasifik. zápočet p p Mgr. Petřeková Mgr. Chovancová Teorie a metody soc. práce I. Teorie a metody sociální práce II. Teorie a metody sociální práce III. Teorie a metody sociální práce IV. Teorie a metody sociální práce V. Teorie a metody sociální práce VI. 1p+1c 1p+1c 1p+1c 1p+1c 2p+2c 2p+1c zápočet klasifik. zápočet zkouška zápočet zkouška klasifik. zápočet p p p p p p PhDr. Nečasová, Ph.D Mgr. Šotolová Základy sociální práce s imigranty a 1s zápočet p Mgr. Malochová 5. uprchlíky Sociální politika I. Sociální politika II. Sociální politika III. Sociální politika IV. Sociální politika V. Sociální politika VI. 1p+1c 1p+1c 2p 2p 1p 1p+1c zápočet zkouška zápočet zkouška zápočet zkouška p p p p p p Mgr. Ing. Říkovský Mgr. Bednář, Ph.D. Mgr. Musilová Etika sociální práce I. Etika sociální práce II. 2p 1p+1s zápočet klasifik. zápočet p p PhDr. Nečasová, Ph.D Odborná praxe I. Odborná praxe II. Odborná praxe III. Odborná praxe IV. Odborná praxe V. 58 hod. 50 hod. 170 h. 170 h. 328 h. zápočet zápočet zápočet zápočet zápočet p p p p p Mgr. Růžičková Metody a techniky sociálního 1p+1c zápočet p Mgr. Valouchová 3. výzkumu I. Metody a techniky sociálního 1p+2c klasifik. zápočet p Mgr. Závrská 4. výzkumu II. Křesťanské základy sociální práce I. Křesťanské základy sociální práce II. Křesťanské základy sociální práce III. Křesťanské základy sociální práce IV. Křesťanské základy sociální práce V. 2p 2p 2p 2p 2p zápočet zápočet zkouška zápočet zápočet p p p p p ThLic. Cincialová, Th.D. ThLic. Doležel, Th.D. ThLic. Umlauf

17 Podpůrné předměty Ekonomika neziskových organizací I. Ekonomika nezisk. organizací II. Ekonomika nezisk. organizací III. Cizí jazyk I. Cizí jazyk II. Cizí jazyk III. Cizí jazyk IV. Cizí jazyk V. Cizí jazyk VI. Výpočetní technika I. Výpočetní technika II. 1p 1p+1s 1p+1s 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c zápočet zápočet zkouška zápočet zkouška zápočet zápočet zkouška zápočet zápočet zápočet p p p p p p p p p p p Ing. Danihelková Mgr. Puškášová Mgr. Tkadlčíková Mgr. Svozil Mgr. Chovanec Propedeutický seminář 1s zápočet p Mgr. Valouchová 1. Seminář k ročníkové práci I. Seminář k ročníkové práci II. 0,5s 0,5s zápočet zápočet p p Mgr. Valouchová Diplomový seminář I. Diplomový seminář II. 1s 1s zápočet zápočet p p Mgr. Votoupal Psychosociální výcvik 20 hod. zápočet p PhDr.Gabrhelík, CSc. 3. Studijní soustředění I. Studijní soustředění II. 30 hod. 30 hod. zápočet zápočet p p Mgr. Synková Povinně volitelné bloky Blok 1. student si volí 1 předmět Křesťanské reálie 1p klasifik. zápočet pv ThLic. Franc,Th.D. 1. Úvod do duchovního života 1p klasifik. zápočet pv ThLic. Cincialová,Th.D 1. Blok 2. student si volí 1 předmět Základy mediální gramotnosti 1s zápočet pv Mgr. Mludek 2. Úvod do konceptů péče o klienta 1c zápočet pv Mgr. Petřeková 2. Blok 3. student si volí 1 předmět Stereotypizace menšin 1c zápočet pv Mgr. Mludek 3. Prezentační dovednosti 1c zápočet pv Mgr. Palaščáková 3. Spiritualita charitního pracovníka 1p zápočet pv ThLic.Cincialová, 3. Th.D. Blok 4. student si volí 1 předmět Terénní sociální práce 1s zápočet pv Mgr. Šotolová 4. Projektové řízení 1c zápočet pv Ing. Danihelková 4. Metody charitní práce 1c zápočet pv ThLic. Doležel, Th.D. 4. Blok 5. student si volí 1 předmět Gerontologie 2s zápočet pv Mgr. Chovancová 5. Marketing 2c zápočet pv Ing. Danihelková 5. Sociální práce a pastorace 2p zápočet pv ThLic. Umlauf 5. Blok 6. student si volí 1 předmět Kasuistický seminář 1s zápočet pv Mgr. Musilová 6. Fundraising 1c zápočet pv Ing. Danihelková 6. Předměty absolutoria Cizí jazyk Teorie a metody sociální práce Sociální politika

18 Vzdělávací program dle předmětů a ročníků Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Denní Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Povinné předměty Předměty společného profilujícího základu Filozofie pro sociální pracovníky KZ Sociologie Z Zk Psychologie Z Zk Úvod do právní teorie a praxe KZ Z Zk Speciální pedagogika Z KZ Posouzení situace klienta Z KZ Zdravotní nauky Z KZ Teorie a metody sociální práce Z KZ Zk Z Zk KZ Základy sociální práce s imigranty a uprchlíky Z Sociální politika Z Zk Z Zk Z Zk Etika sociální práce Z KZ Odborná praxe 58 h. 50 h. 170 h. 170 h. 328 h. 776 Z Z Z Z Z Metody a techniky sociálního výzkumu Z KZ Křesťanské základy sociální práce Z Z Zk Z Z 18

19 Podpůrné předměty Ekonomika neziskových organizací Cizí jazyk Výpočetní technika Propedeutický seminář Seminář k ročníkové práci Diplomový seminář Psychosociální výcvik Studijní soustředění Z Z Zk Z Zk Z Z Zk Z Z Z Z 0 0, , Z Z Z Z 20 h. 20 h. Z 30 h. 30 h. 60 h. Z Z Celkem hodin povinných předmětů ,5 21,

20 Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma Charitativní a sociální práce Předmět Povinně volitelné bloky 1. blok student si volí 1 předmět Křesťanské reálie Úvod do duchovního života 2. blok - student si volí 1 předmět Základy mediální gramotnosti Úvod do konceptů péče o klienta 3. blok - student si volí 1 předmět Stereotypizace menšin Prezentační dovednosti Spiritualita charitního pracovníka 4. blok - student si volí 1 předmět Terénní sociální práce Projektové řízení Metody charitní práce 5. blok - student si volí 1 předmět Gerontologie Marketing Sociální práce a pastorace 6. blok - student si volí 1 předmět Kazuistický seminář Fundraising Celkem hodin povinně volitelných předmětů Celkem hodin povinných a povinně volitelných předmětů N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO celkem KZ KZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1, ,5 22, Z Z Pozn.: Počty hodin v tabulce jsou uváděné za týden; Výjimkou jsou počty hodin u studijního soustředění, psychosociálního výcviku a odborné praxe, které udávají počet hodin za dané studijní období. 20

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost A Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, Hořice 508 22 Vzdělávací program Obnova a rozvoj venkova Obor vzdělávání 68-43-N/.. Veřejnosprávní

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více