Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště Zřizovatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 Právní subjekt od Ředitel školy: Bohuslav Jandásek Datum jmenování do funkce: Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Hudečková Datum jmenování do funkce: Telefon: , , mobil: Webové stránky školy: Zaloţení školy: 1908 Zařazení do sítě: Aktualizace: Součásti školy: škola kapacita 500 ţákŧ od ţákŧ školní druţina kapacita 125 ţákŧ školní klub kapacita 150 ţákŧ školní jídelna kapacita 700 strávníkŧ Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2010/2011 : Počet tříd /skupin Počet ţákŧ Počet ţákŧ na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet ţákŧ na ped.úvazek 1. stupeň ,27 10,0 25,6 2. stupeň ,5 15,7 13,0 Školní druţina ,25 3,7 29,22 Školní klub ,6 1,6 9,69 Školní jídelna x 444 x 7,5 x Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Uh. Brodu z , počet členŧ 6, jednání v letošním školním roce proběhla 1krát. Členové: Mgr. Stanislav Zlámal, zástupce pedagogických pracovníkŧ Mgr. Roman Patka, zástupce pedagogických pracovníkŧ MUDr. Romana Nováková, zástupce zřizovatele Ing. Rostislav Rajchl, zástupce zřizovatele Elen Sladká, zástupce zákonných zástupcŧ ţákŧ, předsedkyně ŠR Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupcŧ ţákŧ Při škole pracuje Iniciativa rodičŧ a přátel školy, předsedkyní je paní Elen Sladká

2 2 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/2011 v ročnících počet ţákŧ Základní škola 16847/ ŠVP pro základní vzdělávání Brána do ţivota , PROJEKTY, REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 / 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - Od roku 2006 / 2007 spolupracujeme s OS Bez mámy a podporujeme školu v Simike v Tanzánii v letošním školním roce projekt úspěšně pokračoval - Stěţejním projektem byl projekt NAEP COMENIUS Spolupráce škol: My town + Your town = Our Europe, který realizujeme v letech se školami v Belgii, Španělsku, Francii, Německu a Litvě. V současném školním roce se realizovala návštěva pedagogŧ a ţákŧ v Německu, Litvě a Francii a byl úspěšně uzavřen viz webové stránky naší školy a webové stránky projektu PROJEKTY, PODPOROVANÉ ESF VK A MŠMT - PROJEKT MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU realizovaný v rámci ESF VK, GG ZK zahájen v listopadu 2010, výstupem je vybudování nové učebny pro MKV, realizace celoškolních projektŧ, škol v přírodě, adaptačních pobytŧ, zaměřených na MKV a inkluzívní vzdělávání, tvorba metodiky pro výuku MKV na ZŠ a mimoškolní aktivity - PROJEKT PREVENCE KAMARÁD SOBĚ I DRUHÝM realizovaný s podporou MŠMT, zaměřený na 1.stp., vyuţívající spolupráce Peer aktivistek z 2.stp., zaštiťovaný metodičkou prevence a výchovnou poradkyní pro 2.stp. - Projekt PEER REVIEW realizovaný s podporou ESF a MŠMT, s cílem podpořit autoevaluaci školy prostřednictvím peer týmu spolupracující školy, s návrhem opatření na zlepšení. Volba tématu pro naši školu: práce předmětových komisí, hodnocení ţákŧ - VIP KARIÉRA projekt IPPP je spolufinancován ESF a MŠMT školní psycholog doba realizace 2 roky, po celý 2. školní rok pŧsobila na škole školní psycholoţka, která měla vyhrazeny hodiny pro práci s ţáky, pedagogy a rodiči. Nyní jednáme o pokračování projektu - Projekt v rámci koncepce integrace cizincŧ MULTIKULTURNÍ EVROPA VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ POKRAČUJE PROJEKTY "NAPŘÍČ ŠKOLOU" - Škola v letošním roce opět dle zájmu vyučujících matematiky vyuţívala ve výuce projekt Tvořivá škola - středisko činnostního učení v ročníku ZŠ a 6. ročnících 2. stupně. - "Divadelní festiválek pro ţáky 1. stupně, v rámci projektu MKV s tématikou pohádek jiných zemí - "Partnerské třídy" - projekty spolupráce tříd 1. a 2. stupně - především v rámci vyučování českého jazyka - Celoškolní projekt 2. stupně Naučná stezka hraběte Kounice v rámci společenskovědných předmětŧ, informatiky a výchov, zaměřený na Uh. Brod a okolí, část projektu realizovaná ve škole, část v terénu - Projekty 1. stupně: Návštěvy galerie: Uherské Hradiště pro ţáky 2. stupně - Projekty školní knihovny: Vánoční a jarní soutěţ pro ţáky

3 3 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. název volitelného předmětu Počet ţáků Konverzace Aj 66 Společenskovědný seminář 95 Přírodovědný seminář 58 2.cizí jazyk - NJ 70 2.cizí jazyk - RJ 77 Matematický seminář 108 Seminář ČJ a literatury 29 název nepovinného předmětu Počet ţáků náboţenství 87 dyslexie 7 logopedie 1 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 32 30,5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010 / 2011 : Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Rokŧ ped. praxe 1 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 17 2 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 10 3 učitel 1 VŠ Fy-Ch 12 4 učitelka, vých.poradkyně 1 VŠ 1.stupeň 18 5 učitelka 0,6 VŠ Aj - Rj 17 6 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 22 7 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 23 8 učitel 1 VŠ Ma 6 9 zástupce ředitele 1 VŠ Dě - Rj učitelka 1 VŠ Ma - Vv 6 11 ředitel 1 VŠ Bi - Tv učitelka,vých.poradkyně 1 VŠ Př - Tv učitel 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj-Dě 7 15 učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň 22

4 4 18 učitelka 1 VŠ ČJ - OV 4 19 učitelka 1 VŠ Nj - Hv učitel 1 VŠ Ma Dg 9 21 učitelka 1 VŠ Vv Rj ( Aj) učitelka 1 VŠ ČJ - HV učitel 1 VŠ zemědělská ( Bi Ch) učitelka 1 VŠ Rj Dě - Aj učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj On učitel 1 VŠ On - Dě vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 0,7 SŠ 2 31 učitelka, 0,2/ SŠ Tv 31 vedoucí vychovatelka 1,0 32 vychovatelka 0,57 SŠ 1 Zajištění výuky z hlediska pedagogické způsobilosti učitelů: vedení učitelé 1.stp. učitelé 2.stp. vychovatelky SŠ VOŠ VŠ pedagogická VŠ jiná Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010 / 2011 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 16 14,45 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 ekonomka 1 SOŠ ekonomická 2 školník 1 SOU instalatér, SOŠ - strojírenství 3 uklizečka 1 základní 4 uklizečka 1 SOU cukrářka 5 uklizečka 1 SOU prodavačka 6 uklizečka 1 SOŠ 7 hospodářka 0,5 SŠ gymnázium 8 údrţbář 0,2 základní 9 vedoucí ŠJ 1 SŠ gymnázium, SOŠ - hotelnictví 10 pomocná kuchařka 1 základní 11 pomocná kuchařka 1 základní 12 kuchařka 1 SOU - kuchařka 13 kuchařka 1 SOU - cukrářka 14 kuchař 1 SOU - kuchař 15 pomocná kuchařka 1 SOU - kuchařka 16 pomocná kuchařka 0,75 SOU - prodavačka

5 5 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) : DVPP se zúčastnilo všech 33 pedagogŧ, většina z nich se zúčastnila několika seminářŧ. Celkem bylo vyčerpáno na DVPP ve školním roce 2010 z našich zdrojŧ ,- Kč. Ostatní semináře byly hrazeny z prostředků projektů ESF VK a MŠMT. Cíle DVPP ve školním roce 2010/11: PRIORITY: oblast jazykového vzdělávání a sebevzdělávání (Brána jazykŧ, VYVA, zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy v rámci programŧ NAEP), metodika výuky cizích jazykŧ na ZŠ ICT technologie jejich praktické vyuţívání ve výuce DVPP v rámci ESF EU: GG ZK Multikulturní vzdělávání šance pro Evropu práce s uţivatelskými programy Photoshop, Pinacle individuální práce s ţáky, problematika výuky cizincŧ týmová spolupráce a vzájemná komunikace týmová sborovna v rámci projektu ESF EU: GG ZK Multikulturní vzdělávání šance pro Evropu rozvoj kompetencí ţákŧ v rámci ŠVP, hodnocení a sebehodnocení ţákŧ Hodnocení DVPP ve šk. roce 2010/11 ANGLIČTINA PRVOUKA - MULHAUSEROVÁ PHOTOSHOP - ESF VK MKV šance pro Evropu KONFERENCE MP SEMINÁŘ MP SYSTÉMOVÉ ŠKOLNÍ KONSTALACE PROFILY POZITIVNÍCH VZTAHŦ NAEP COMENIUS SEMINÁŘ METODICKÝ KURZ AJ VE VELKÉ BRITÁNII ROZUMĚT DĚJINÁM TSTTT - KOV A SKLO (NE)ZNÁMÉ POMŦCKY VE VYUČOVÁNÍ MA HRY VE VYUČOVÁNÍ, NEJEN V MA TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ PARLAMENT SMART BOARD ČEŠTINA EFEKTIVNĚ - MULHAUSEROVÁ ANGLIČTINA - MU BRNO KONFERENCE AJ PEER REVIEW RUKU V RUCE - WORKSHOP KRITICKÉ ČTENÍ V PRVOUCE 4 OSOBY 2 OSOBY 11 OSOB 4 OSOBY 2 OSOBY 2 OSOBY 2 OSOBY 3 OSOBY 4 OSOBY 2 OSOBY

6 6 POČÍTAČE A INTERAKTIVNÍ TABULE TVORBA VIDEA V PROGRAMU PINACLE ZNOJEMSKÁ JARNÍ INSPIRACE BAKALÁŘ - MATRIKA, ROZVRH, ÚVAZKY INOVACE VE VÝUCE NA ZŠ ČJ A LITERATURA NA 2. STP. Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní do 1. tříd 2010 Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2010 / 2011 : Počet ţádostí o odklad/změna školy Nastoupili do 1. třídy 2010 Zapsaní do 1. tříd 2011 Počet ţádostí o odklad/změna školy Nastoupí do 1. třídy /5 43 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole v závěru školního roku 2010/2011 : Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 : Gymnázium SOŠ 4L s M SOU 3L s VL 8leté 4leté Ţáci 5., 9. ročníku se tradičně zúčastnili celostátního testování KALIBRO v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce. Výsledky jsou k nahlédnutí ve škole. Škole slouţí dlouhodobě ke sledování prŧběhu vzdělávání, pomáhá při stanovování dlouhodobých cílŧ a záměrŧ ve vzdělávání a pomáhá nacházet rezervy.

7 7 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného a odborného poradenství na škole. Na škole pracují 2 výchovné poradkyně. 1 výchovná poradkyně pracuje na 1. stupni a zároveň pracuje jako dyslektická asistentka a logopedka, se speciálním vzděláním v oboru učitelství pro mládeţ vyţadující zvláštní péči. Výchovné poradkyně mají plnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Zároveň na škole pŧsobila školní psycholoţka v rámci projektu MŠMT VIP Kariéra. Na škole pŧsobí školní metodička prevence, která dokončila specializační studium na KU v Praze. Vedoucí metodického sdruţení 1. stupně pŧsobí jako koordinátorka ŠVP a dokončila specializační studium na VŠ v Brně. Na škole pŧsobí ICT koordinátor, pedagog, vyučující Ma, Inf. Zatím nemá potřebnou specializaci pro výkon této funkce. V roce 2010 ukončil specializační studium EVVO koordinátor EVVO na škole a zároveň vyučující přírodopisu, chemie a PŘVS. Výchovné poradenství: V roce 2010/11 bylo na 1. stupni integrováno z dŧvodu poruchy učení 7 ţáků, pracovalo se s nimi v rámci speciálních hodin nápravy dyslexie a logopedie. S 1 talentovaným ţákem se pracovalo podle individuálního plánu. V prŧběhu školního roku se individuálně pracovalo také s ţákyní vietnamské národnosti z dŧvodu adaptace po kulturním šoku a neznalosti ČJ. Výchovné problémy, drobné patologické jevy, především krádeţe a lhaní, záškoláctví byly řešeny VP pro 1. stupeň ve spolupráci se školní psycholoţkou, s metodičkou prevence, vedením školy, třídními učitelkami a OSPOD. Při zjištění byly vyšetřeny a provedena prevence proti opakování. Vytypované ţáky má v evidenci školní psycholoţka, která s ţáky dlouhodobě pracuje, spolupracuje s rodiči a vede skupinovou terapii. Na 2. stupni byli integrováni 2 ţáci. Zohledňováno bylo pro poruchy učení na 2. stupni 32 ţáků. V prŧběhu školního roku se individuálně pracovalo s ţákem vietnamské národnosti z dŧvodu adaptace po kulturním šoku a neznalosti ČJ. VP se školní psycholoţkou, metodičkou prevence, TU, vedením školy a za spolupráce zákonných zástupcŧ ţákŧ řešili v prŧběhu roku především případy záškoláctví, přestupkŧ proti školnímu řádu a běţné výchovné problémy. Problémy se záškoláctvím ţákyně 8. třídy byly opakovaně projednávány na úrovni OSPOD a v závěru šk. roku bylo zahájeno trestní stíhání matky za zanedbání péče. Pro ţáky 6. tříd byl uskutečněn tradiční adaptační pobyt na začátku školního roku s aktivitami na stmelování kolektivu a tvorbu třídních pravidel. Školní psycholoţka pracovala s ţáky a rodiči individuálně, organizovala pro rodiče přednášky a besedy na témata: - Setkání s rodiči dětí se SPUCH - Setkání s rodiči dětí s ADHD, ADD - Setkání s rodiči prevence rizikového chování dětí Na poţádání třídních učitelŧ prováděla skupinové terapie, komunitní kruhy a pravidelně se scházely terapeutické skupiny ţákŧ tříd. Výsledky prevence rizikového chování: Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, má vypracovaný krizový plán a školní metodik prevence vyuţívá spolupráce se školní psycholoţkou, krouţkem Peer aktivistŧ na škole, PPP Uh. Hradiště a vyuţívá nabídek dalších organizací a sdruţení. Akce jsou pořádány v rámci tříd, ročníkŧ, jsou zváni i rodiče v rámci třídních schŧzek. V rámci prevence byl realizován projekt, podpořený MŠMT Kamarád sobě i druhým. V prŧběhu školního roku byly dle vypracovaného krizového plánu řešeny ojedinělé případy náznakŧ šikany a nevhodného chování ke spoluţákŧm. Pro ţáky i rodiče a učitele byly informace vyvěšovány na nástěnce školní prevence a na webových stránkách školy. Dle celoročního plánu se ţáci účastnili přednášek a besed,

8 proběhly tradiční relace ve školním rozhlase pod názvem Čtení pro denní pohodu ukončené předvánočními příběhy. Pro pedagogy byla doplněna odborná literatura do učitelské knihovny a k samostudiu jsou určeny časopisy: Prevence a Prameny zdraví. Pochvaly a ocenění Starosta města ocenil 2 nejlepší ţáky 9. ročníkŧ, třídní učitelé udělili v prŧběhu školního roku celkem na vysvědčení 202 pochval za aktivní práci pro třídní kolektiv, úspěšnou reprezentaci školy a mimořádné studijní výsledky. IRPŠ věnovalo kniţní odměnu nejlepším 19 ţákům tříd podle návrhŧ třídních učitelŧ za prospěch, reprezentaci školy a mimořádnou práci pro třídu a spolupráci. V letošním roce byli oceněni i někteří ţáci, kteří se aktivně zapojili do mezinárodního projektu NAEP. Napomenutí a důtky V prŧběhu školního roku bylo uděleno 14 napomenutí třídního učitele, 33 dŧtek třídního učitele a 8 dŧtek ředitele školy, za porušování školního řádu: záškoláctví, hrubé vyjadřování, nevhodné chování a neplnění si školních povinností. Sníţené stupně z chování ve školním roce 2010/11 Počet % ze všech ţákŧ školy 2 uspokojivé 3 0,71 3 neuspokojivé 2 0,48 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 63 0,23 2. pololetí 435 0,95 za školní rok 498 0,59 Omluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Prŧměr % ze všech zameškaných hodin školy 1. pololetí 26,89 99,77% 2. pololetí 47,45 99,05% za školní rok 37,17 99,41% Údaje o integrovaných ţácích : Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Tělesné postiţení 2., 6. 2 S vývojovými poruchami /1 učení/talentovaní ţáci S poruchou chování Mimoškolní činnost ţáků v rámci školní druţiny a školního klubu Ve 4 odděleních jsou děti rŧzného věku od 1. do 4. ročníku. Činnosti ve ŠD rozvíjí talent a schopnosti dětí, podporují spolupráci a vzájemné povzbuzování a pomoc. Děti si mohou relaxovat v odpočinkové a spontánní činnosti po náročné výuce na koberci či lehátkách.

9 K výchovně- vzdělávacímu programu vyuţíváme 4 třídy ŠD, legohernu, PC učebnu, multikulturní učebnu, tělocvičny, park, školní hřiště, stadion za sokolovnou, stadion Lapač. Krouţky: Výtvarně-pracovní "Šikulky" Tělovýchovný " Sporťáček " Aktivity ŠD: - návštěva městské knihovny v Uherském Brodě, Muzea J. A. Komenského, Domu dětí a mládeţe - recitační soutěţ - turnaj ve vybíjené, ve stolních hrách - účast na vánočních dílnách - Ţabky - skoky přes švihadlo - soutěţ ve zpěvu "Slavíček ŠD" - účast na velikonočních dílnách - dopravní soutěţ ŠD + okrsek - olympiáda v LA ŠD - hravé odpoledne k MDD v MŠ Olšava - netradiční druţinka - Sladké ukončení školního roku Účast na okrskových soutěţích ŠD - recitační, výtvarná, pěvecká, dopravní, sportovní KROUŢKY ŠKOLNÍHO KLUBU 9 název jméno vyučujícího počet h. ŠIKULKY LENKA KUŢELOVÁ 2 SPORŤÁČEK HELENA ZEMČÍKOVÁ 2 FLOORBALL RADIM KOUDELA 2 ANGLIČTINA HRAVĚ MARIE MOŠŤKOVÁ 2 SPORTOVNÍ KROUŢEK ROMANA HLADILOVÁ 1 DRAMATICKO - FOLKLORNÍ MARCELA BRANDOVÁ 2 PEER AKTIVISTKY BLANKA KŇAZEJOVÁ 1 MLADÝ KNIHOVNÍK MARTINA KRAJČOVÁ 1 MULTIMEDIÁLNÍ KROUŢEK ROMAN PATKA 2 KERAMIKA YVETA RESOVÁ 2 PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY FRANTIŠEK ŠOPÍK 2 ANGLIČTINA NAPŘÍČ EVROPOU ZDEŇKA UHROVÁ 2 TAJEMSTVÍ ČEŠTINY DAGMAR VICHORCOVÁ 2 VÝTVARNÝ KROUŢEK LENKA JANČOVÁ 2 CHEMICKÉ POKUSY JAROSLAV BURÁŇ 2 LENKA ŠIŠPEROVÁ, ŠKOLNÍ ČASOPIS MARTINA BÁBÍČKOVÁ 2 MATEMATIKA PRO 9.ROČ ZDENĚK HORÁK 2

10 10 Účast na soutěţích a přehlídkách ve školním roce 2010 / 2011: SPORTOVNÍ SOUTĚŢE SPRINTERSKÝ VÍCEBOJ OLYMPIJSKÝ DEN ZDRAVÍ PŘESPOLNÍ BĚH ŠPLH UB ŢÁK. LIGA HOKEJOVÉ MLÁDÍ VÁNOČNÍ LAŤKA PLAVECKÉ ZÁVODY 1.STP. KINDERIÁDA UMÍSTĚNÍ 3. MÍSTO - ML. ŢÁKYNĚ 1. MÍSTO V BĚHU - DRUŢSTVO 1. MÍSTO - M. OSOHOVÁ - OKRESNÍ PŘEBORNICE 1. MÍSTO 1. MÍSTO - DRUŢSTVO CHLAPCŮ 1., 3. MÍSTO - ML. ŢÁKYNĚ, 2., 3. MÍSTO - ML. ŢÁCI, 2. MÍSTO - ST. ŢÁKYNĚ, 3. MÍSTO - ST. ŢÁCI 1. MÍSTO 10 ŢÁKŦ 1. STP., 2. MÍSTO - K.MIHLOVÁ, S. ZÁLEŠÁKOVÁ, 3. MÍSTO - E. NESÁZALOVÁ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE TSTTT - MEZINÁRODNÍ ČARODĚJNICE - DOLNÍ NĚMČÍ POD MODROU OBLOHOU HVĚZDÁRNA VÝROČÍ MOJE MĚSTO ČESKÝ JEŢÍŠEK POŢÁRNÍ OCHRANA VESMÍR ÚČAST - UMÍSTĚNÍ 6. ROČNÍK: 2. MÍSTO - A. BUČKOVÁ, N. JIŘÍČKOVÁ 2. MÍSTO: K. MUTNEANOVÁ 7. B, 3. MÍSTO - M. HABARTOVÁ 8. A MALOVÁNÍ NA PC - 2. STP. 6., 8., 9. ROČNÍK 9. ROČNÍK 2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 5., ROČNÍK HUDEBNÍ SOUTĚŢE SLAVÍČEK ÚČAST - UMÍSTĚNÍ ROČNÍK SOUTĚŢE - JAZYKY OLYMPIÁDA V AJ OLYMPIÁDA V ČJ RECITAČNÍ SOUTĚŢ ÚČAST - UMÍSTĚNÍ V OK 16 ŢÁKŦ, OK - 9., 15. MÍSTO 45 ŢÁKŦ, OK - 14., 23. MÍSTO 6 ŢÁKŦ 2. STP MÍSTO OK - Š. BENÍČKOVÁ 9. A 9 ŢÁKŦ 1. STP. - K. ŠMÍDOVÁ - OK SOUTĚŢE - MATEMATIKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA PYTHAGORIÁDA KLOKAN ÚČAST - UMÍSTĚNÍ V OK 18 ŢÁKŦ V OK 2. STP ŢÁKŦ V OK, T. KOLÁRIK 6 A MÍSTO OK, POSTUP DO KK 1. STP. - 6 ŢÁKŦ V OK, 2., MÍSTO VŠICHNI ŢÁCI TŘÍD NAUČNÉ SOUTĚŢE JAK ZNÁŠ SVOJE MĚSTO ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA RUBIKON BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST ÚČAST - UMÍSTĚNÍ V OK ŢÁCI 5. TŘÍD - 3. MÍSTO ŢÁCI 2. STP. ŢÁCI 9. TŘÍD DRUŢSTVO 8. B - 3. MÍSTO V KK ŢÁCI 2. STP., L. KROČA - 1. MÍSTO OK, 6. MÍSTO - KK ŢÁCI TŘÍD, DRUŢSTVO - 3. MÍSTO V OK

11 11 Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity školy A / školní aktivity: B / mimořádné aktivity školy: Den otevřených dveří s ukázkami činnosti ţákŧ, prezentací školních projektŧ Projekt sdruţení Bez mámy: Škola škole besedy, ţákovské koncerty pro veřejnost celkem vybráno a věnováno škole v Simike 6 225,- Kč. Naučná stezka hraběte Kounice 2 denní projekt 2. Stupně Ukázkové hodiny pro rodiče především na 1. stupni, v rámci dne otevřených dveří a v hodinách matematiky 2. stupně Divadelní festiválek 1. stupně s tématikou MKV pohádky cizích zemí Podpora čtenářské gramotnosti: čtení s rodiči na 1. stupni Projekty spolupráce v rámci ročníků na 1. stp. tematicky zaměřené Projekty napříč školou spolupráce ţákŧ 1., 2.stp. Setkání s rodiči nadaných dětí páteční odpoledne s deskovými hrami Soutěţe školní knihovny tematické zaměření Přírodovědné exkurze: lomy, Prakšická vrchovina Spolupráce se SPŠ Uh. Brod nové HI TECH ve výuce matematiky Spolupráce na projektech Člověka v tísni: projekty: Měsíc filmŧ na školách, Příběhy bezpráví z místa, kde ţijeme Školní soutěţe lego soutěţ pro 1.stp. lyţařský kurz pro ţáky 7. tříd Beskydy plavecký výcvik ţáků 1. stupně 2., 3. třídy škola v přírodě v rámci projektu MKV pro ţáky 4., 5.tříd návštěvy divadelních, filmových představení a koncertů, tématické vzdělávací pořady Dŧm kultury UB, Kino Máj, Hvězdárna UB Exkurze a návštěvy muzeí: Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Muzeum JAK v Uh. Brodě, návštěvy městské knihovny - Slavnost Slabikáře předplatné do Slováckého divadla ţáci 2.stp. Sponzorství ZOO Lešná gorily 5.třídy C / spolupráce s rodiči, organizace IRPŠ: slavnostní přivítání ţákŧ 1. tříd rozloučení s ţáky 9. tříd školní sběr tříděného papíru ruční dílny rŧzné výtvarné techniky Vánoční a Velikonoční dílny turnaje v Sudoku, stolním tenise výroba dárkŧ ke Dni matek tradiční Den dětí s MŠ Olšava D/ spolupráce s odborovou organizací: probíhala standardně a byla ošetřena kolektivní smlouvou FKSP bylo pouţíváno dle směrnice, schválené vedením školy a zástupci odborové organizace

12 12 Mimořádné pedagogické aktivity učitelů Většina pedagogŧ se aktivně zapojila do realizace projektu NAEP Moje město + tvoje město = naše Evropa, v rámci projektu vycestovali do partnerských škol ve Francii, Litvě a Německu, ostatní pomáhali při přípravě a realizaci projektu na naší škole. 1 pedagog studoval v rámci projektu Comenius na jazykové škole ve Velké Británii. 4 pedagogové se zapojili do projektu MŠMT Peer Review na zlepšení kvality řízení a sebehodnocení školy, který vedl k zlepšení práce širšího vedení školy (pravidelnému setkávání a řešení problémŧ s realizací ŠVP a hodnocením ţákŧ). 2 pedagoţky pracovaly jako lektorky Tvořivé školy matematika na 2. stupni a vyuţití interaktivní tabule ve výuce. 1 pedagoţka spolupracovala na metodikách a lektorovala semináře v rámci Člověka v tísni Jeden svět na školách Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI. Údaje o zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY V PRŮBĚHU ŠK.ROKU 2010 / 11 VIP KARIÉRA projekt IPPP je spolufinancován ESF a MŠMT školní psycholog doba realizace 2 roky, po celý 2. školní rok pŧsobila na škole školní psycholoţka, která měla vyhrazeny hodiny pro práci s ţáky, pedagogy a rodiči. Nyní jednáme o pokračování projektu NAEP COMENIUS: partnerství škol projekt: My city + Your city = Our Europe, spolupráce 6 škol ze zemí EU: ČR, Litva, Francie,Belgie,Německo, Španělsko pro roky Náklady na realizaci: EU: ,-. Projekt v rámci koncepce integrace cizincŧ Multikulturní Evropa vzdělávání pro 21.století pokračuje - poţadováno a získáno ,- Kč pro rok Ukončen v prosinci Projekt Multikulturní výchova šance pro Evropu v rámci globálních grantŧ kraje, 3. kolo výzvy, oblast podpory 1.2, realizován od listopadu 2010 do června 2012 získána dotace ,66 Kč. NAEP COMENIUS: hostitelské organizace od října 2011 bude na škole pŧsobit jazykový asistent z Turecka pro výuku AJ. Jeho pobyt je hrazen z grantu NAEP Comenius. Projekt prevence Kamarád sobě i druhým v rámci MŠMT, zaměřený na spolupráci ţákŧ 1., 2. Stp. V rámci práce Peer aktivistek a koordinovaný metodičkou prevence a výchovnou poradkyní pro 2.stupeň. Získána dotace z MŠMT ,- Kč. Nadace Děti, kultura a sport na zkvalitnění vybavení a prostředí školní druţiny ,- Kč.

13 13 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Spotřeba materiálu (ÚSC) Celkem Z toho: potraviny Čistící prostředky DDHM Z toho: Rozhledna se skluzavkou, kytara (projekt) Nábytek skříňky do tříd, kontejnery, stoly, tabule Policové regály do šatny ŠD 5000 Automatická pračka Spotřeba materiálu (MŠMT) Celkem Z toho: učebnice Učební pomŧcky Učební pomŧcky projekty Ochranné pracovní pomŧcky Spotřeba energií: Elektřina Voda Plyn Opravy: Malování Oprava systémŧ v plynové kotelně, kotlŧ Oprava strojŧ a zařízení ZŠ ŠJ Oprava šatny ŠD Oprava ţaluzií Mzdové prostředky včetně odvodů ÚSC MŠMT MŠMT projekty

14 14 Závěr výroční zprávy V letošním roce se pokračovalo v zavádění nového školního vzdělávacího programu, Vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota ve 4., 9. třídách. Byl dále ověřován ŠVP školní druţiny. Cílem a prioritou zŧstává i nadále rozvoj osobnosti ţáka s dŧrazem na výchovu a všestranné vzdělávání. Ke splnění těchto záměrŧ se nám podařilo dále zlepšovat materiálně technické vybavení školy v rámci finančních moţností školy a díky projektu Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu, kdy byla vybudována nová učebna MKV a doplněna o pomŧcky a knihy pro ţákovskou a učitelskou knihovnu s tématikou MKV. Z dŧvodu nedostatku financí se nám zatím nedaří realizovat projekt sportovního areálu školy, který je naší prioritou, stejně jako rekonstrukce sociálního zařízení školy, je moţné realizovat pro svoji finanční náročnost pouze z rozpočtu zřizovatele města Uherský Brod a v rámci dotačních fondŧ. Tyto poţadavky opakovaně předkládáme na další rozpočtová období. Škola se aktivně zapojuje do řady projektŧ v rámci MŠMT, ZK, dalších nadací a získává prostředky pro svoji činnost z těchto zdrojŧ. Škola podala opět projektovou ţádost v rámci globálního grantu kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ţádost je podána v OP VK 1.2- Školní poradenské pracoviště. O výsledku budeme informováni na podzim Připravujeme i projekt v rámci tzv. šablon MŠMT. Úspěšně pokračoval projekt MŠMT VIP Kariéra II, pŧsobení školní psycholoţky na škole je velmi kladně hodnoceno pedagogy i rodiči. Stěţejním byl po celý školní rok projekt partnerství Comenius Moje město + tvoje město = naše Evropa. Do projektu se velmi aktivně zapojili pedagogové i ţáci. Nadstandardně dlouhodobě funguje spolupráce s organizací rodičŧ IRPŠ při škole. Velmi dobrá je spolupráce s institucemi města, zaměřujícími se na vzdělávání a výchovu mládeţe, odbory školství a kultury a ţivotního prostředí. Návrhy a připomínky: V příštím školním roce se zaměříme především na další implementaci nového ŠVP ZV Brána do ţivota v 5. ročnících. Vyučující by se měli dále vzdělávat především v jazykových dovednostech, nových vyučovacích metodách a formách. Stěţejní bude podpora multikulturní výchovy a vzdělávání, coţ nám umoţní schválený projekt ESF VK. Budeme usilovat o získání finančních prostředkŧ z projektŧ ESF EU v rámci tzv. šablon. Chceme dále prohlubovat motivaci ţákŧ pro výuku cizích jazykŧ, především v rámci projektu NAEP - COMENIUS - hostitelské organizace a pokračovat v jiţ dlouholeté spolupráci s rakouskou školou v Grafeneggu. Nadále budeme podporovat projekt OS Bez mámy Škola škole v Tanzánii. V rámci materiálně technického zázemí je nutné pokračovat ve výměně nábytku a modernizaci učeben a kabinetŧ. Prioritou pro nás bude i nadále projekt školního hřiště s odpovídajícím zázemím pro činnost školní druţiny a vybudování odpovídajícího sociálního zařízení pro ţáky z hlediska poţadavkŧ na hygienické normy. Očekáváme také realizaci zateplení a výměny oken školní budovy dle vypracovaného projektu zřizovatelem. Datum zpracování zprávy: Datum schválení zprávy školskou radou: Bohuslav Jandásek ředitel školy

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012 1.- 5. ročník 1. ročník : září Průběžně - projekt Rodiče prvňáčků ve škole - zahájení činnosti kroužků školního klubu a ŠD - projekt Podzimní den

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více