Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště Zřizovatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 Právní subjekt od Ředitel školy: Bohuslav Jandásek Datum jmenování do funkce: Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Hudečková Datum jmenování do funkce: Telefon: , , mobil: Webové stránky školy: Zaloţení školy: 1908 Zařazení do sítě: Aktualizace: Součásti školy: škola kapacita 500 ţákŧ od ţákŧ školní druţina kapacita 125 ţákŧ školní klub kapacita 150 ţákŧ školní jídelna kapacita 700 strávníkŧ Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2010/2011 : Počet tříd /skupin Počet ţákŧ Počet ţákŧ na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet ţákŧ na ped.úvazek 1. stupeň ,27 10,0 25,6 2. stupeň ,5 15,7 13,0 Školní druţina ,25 3,7 29,22 Školní klub ,6 1,6 9,69 Školní jídelna x 444 x 7,5 x Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Uh. Brodu z , počet členŧ 6, jednání v letošním školním roce proběhla 1krát. Členové: Mgr. Stanislav Zlámal, zástupce pedagogických pracovníkŧ Mgr. Roman Patka, zástupce pedagogických pracovníkŧ MUDr. Romana Nováková, zástupce zřizovatele Ing. Rostislav Rajchl, zástupce zřizovatele Elen Sladká, zástupce zákonných zástupcŧ ţákŧ, předsedkyně ŠR Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupcŧ ţákŧ Při škole pracuje Iniciativa rodičŧ a přátel školy, předsedkyní je paní Elen Sladká

2 2 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/2011 v ročnících počet ţákŧ Základní škola 16847/ ŠVP pro základní vzdělávání Brána do ţivota , PROJEKTY, REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 / 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - Od roku 2006 / 2007 spolupracujeme s OS Bez mámy a podporujeme školu v Simike v Tanzánii v letošním školním roce projekt úspěšně pokračoval - Stěţejním projektem byl projekt NAEP COMENIUS Spolupráce škol: My town + Your town = Our Europe, který realizujeme v letech se školami v Belgii, Španělsku, Francii, Německu a Litvě. V současném školním roce se realizovala návštěva pedagogŧ a ţákŧ v Německu, Litvě a Francii a byl úspěšně uzavřen viz webové stránky naší školy a webové stránky projektu PROJEKTY, PODPOROVANÉ ESF VK A MŠMT - PROJEKT MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU realizovaný v rámci ESF VK, GG ZK zahájen v listopadu 2010, výstupem je vybudování nové učebny pro MKV, realizace celoškolních projektŧ, škol v přírodě, adaptačních pobytŧ, zaměřených na MKV a inkluzívní vzdělávání, tvorba metodiky pro výuku MKV na ZŠ a mimoškolní aktivity - PROJEKT PREVENCE KAMARÁD SOBĚ I DRUHÝM realizovaný s podporou MŠMT, zaměřený na 1.stp., vyuţívající spolupráce Peer aktivistek z 2.stp., zaštiťovaný metodičkou prevence a výchovnou poradkyní pro 2.stp. - Projekt PEER REVIEW realizovaný s podporou ESF a MŠMT, s cílem podpořit autoevaluaci školy prostřednictvím peer týmu spolupracující školy, s návrhem opatření na zlepšení. Volba tématu pro naši školu: práce předmětových komisí, hodnocení ţákŧ - VIP KARIÉRA projekt IPPP je spolufinancován ESF a MŠMT školní psycholog doba realizace 2 roky, po celý 2. školní rok pŧsobila na škole školní psycholoţka, která měla vyhrazeny hodiny pro práci s ţáky, pedagogy a rodiči. Nyní jednáme o pokračování projektu - Projekt v rámci koncepce integrace cizincŧ MULTIKULTURNÍ EVROPA VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ POKRAČUJE PROJEKTY "NAPŘÍČ ŠKOLOU" - Škola v letošním roce opět dle zájmu vyučujících matematiky vyuţívala ve výuce projekt Tvořivá škola - středisko činnostního učení v ročníku ZŠ a 6. ročnících 2. stupně. - "Divadelní festiválek pro ţáky 1. stupně, v rámci projektu MKV s tématikou pohádek jiných zemí - "Partnerské třídy" - projekty spolupráce tříd 1. a 2. stupně - především v rámci vyučování českého jazyka - Celoškolní projekt 2. stupně Naučná stezka hraběte Kounice v rámci společenskovědných předmětŧ, informatiky a výchov, zaměřený na Uh. Brod a okolí, část projektu realizovaná ve škole, část v terénu - Projekty 1. stupně: Návštěvy galerie: Uherské Hradiště pro ţáky 2. stupně - Projekty školní knihovny: Vánoční a jarní soutěţ pro ţáky

3 3 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. název volitelného předmětu Počet ţáků Konverzace Aj 66 Společenskovědný seminář 95 Přírodovědný seminář 58 2.cizí jazyk - NJ 70 2.cizí jazyk - RJ 77 Matematický seminář 108 Seminář ČJ a literatury 29 název nepovinného předmětu Počet ţáků náboţenství 87 dyslexie 7 logopedie 1 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 32 30,5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010 / 2011 : Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Rokŧ ped. praxe 1 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 17 2 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 10 3 učitel 1 VŠ Fy-Ch 12 4 učitelka, vých.poradkyně 1 VŠ 1.stupeň 18 5 učitelka 0,6 VŠ Aj - Rj 17 6 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 22 7 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 23 8 učitel 1 VŠ Ma 6 9 zástupce ředitele 1 VŠ Dě - Rj učitelka 1 VŠ Ma - Vv 6 11 ředitel 1 VŠ Bi - Tv učitelka,vých.poradkyně 1 VŠ Př - Tv učitel 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj-Dě 7 15 učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň 22

4 4 18 učitelka 1 VŠ ČJ - OV 4 19 učitelka 1 VŠ Nj - Hv učitel 1 VŠ Ma Dg 9 21 učitelka 1 VŠ Vv Rj ( Aj) učitelka 1 VŠ ČJ - HV učitel 1 VŠ zemědělská ( Bi Ch) učitelka 1 VŠ Rj Dě - Aj učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj On učitel 1 VŠ On - Dě vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 0,7 SŠ 2 31 učitelka, 0,2/ SŠ Tv 31 vedoucí vychovatelka 1,0 32 vychovatelka 0,57 SŠ 1 Zajištění výuky z hlediska pedagogické způsobilosti učitelů: vedení učitelé 1.stp. učitelé 2.stp. vychovatelky SŠ VOŠ VŠ pedagogická VŠ jiná Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010 / 2011 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 16 14,45 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 ekonomka 1 SOŠ ekonomická 2 školník 1 SOU instalatér, SOŠ - strojírenství 3 uklizečka 1 základní 4 uklizečka 1 SOU cukrářka 5 uklizečka 1 SOU prodavačka 6 uklizečka 1 SOŠ 7 hospodářka 0,5 SŠ gymnázium 8 údrţbář 0,2 základní 9 vedoucí ŠJ 1 SŠ gymnázium, SOŠ - hotelnictví 10 pomocná kuchařka 1 základní 11 pomocná kuchařka 1 základní 12 kuchařka 1 SOU - kuchařka 13 kuchařka 1 SOU - cukrářka 14 kuchař 1 SOU - kuchař 15 pomocná kuchařka 1 SOU - kuchařka 16 pomocná kuchařka 0,75 SOU - prodavačka

5 5 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) : DVPP se zúčastnilo všech 33 pedagogŧ, většina z nich se zúčastnila několika seminářŧ. Celkem bylo vyčerpáno na DVPP ve školním roce 2010 z našich zdrojŧ ,- Kč. Ostatní semináře byly hrazeny z prostředků projektů ESF VK a MŠMT. Cíle DVPP ve školním roce 2010/11: PRIORITY: oblast jazykového vzdělávání a sebevzdělávání (Brána jazykŧ, VYVA, zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy v rámci programŧ NAEP), metodika výuky cizích jazykŧ na ZŠ ICT technologie jejich praktické vyuţívání ve výuce DVPP v rámci ESF EU: GG ZK Multikulturní vzdělávání šance pro Evropu práce s uţivatelskými programy Photoshop, Pinacle individuální práce s ţáky, problematika výuky cizincŧ týmová spolupráce a vzájemná komunikace týmová sborovna v rámci projektu ESF EU: GG ZK Multikulturní vzdělávání šance pro Evropu rozvoj kompetencí ţákŧ v rámci ŠVP, hodnocení a sebehodnocení ţákŧ Hodnocení DVPP ve šk. roce 2010/11 ANGLIČTINA PRVOUKA - MULHAUSEROVÁ PHOTOSHOP - ESF VK MKV šance pro Evropu KONFERENCE MP SEMINÁŘ MP SYSTÉMOVÉ ŠKOLNÍ KONSTALACE PROFILY POZITIVNÍCH VZTAHŦ NAEP COMENIUS SEMINÁŘ METODICKÝ KURZ AJ VE VELKÉ BRITÁNII ROZUMĚT DĚJINÁM TSTTT - KOV A SKLO (NE)ZNÁMÉ POMŦCKY VE VYUČOVÁNÍ MA HRY VE VYUČOVÁNÍ, NEJEN V MA TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ PARLAMENT SMART BOARD ČEŠTINA EFEKTIVNĚ - MULHAUSEROVÁ ANGLIČTINA - MU BRNO KONFERENCE AJ PEER REVIEW RUKU V RUCE - WORKSHOP KRITICKÉ ČTENÍ V PRVOUCE 4 OSOBY 2 OSOBY 11 OSOB 4 OSOBY 2 OSOBY 2 OSOBY 2 OSOBY 3 OSOBY 4 OSOBY 2 OSOBY

6 6 POČÍTAČE A INTERAKTIVNÍ TABULE TVORBA VIDEA V PROGRAMU PINACLE ZNOJEMSKÁ JARNÍ INSPIRACE BAKALÁŘ - MATRIKA, ROZVRH, ÚVAZKY INOVACE VE VÝUCE NA ZŠ ČJ A LITERATURA NA 2. STP. Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní do 1. tříd 2010 Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2010 / 2011 : Počet ţádostí o odklad/změna školy Nastoupili do 1. třídy 2010 Zapsaní do 1. tříd 2011 Počet ţádostí o odklad/změna školy Nastoupí do 1. třídy /5 43 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole v závěru školního roku 2010/2011 : Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 : Gymnázium SOŠ 4L s M SOU 3L s VL 8leté 4leté Ţáci 5., 9. ročníku se tradičně zúčastnili celostátního testování KALIBRO v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce. Výsledky jsou k nahlédnutí ve škole. Škole slouţí dlouhodobě ke sledování prŧběhu vzdělávání, pomáhá při stanovování dlouhodobých cílŧ a záměrŧ ve vzdělávání a pomáhá nacházet rezervy.

7 7 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného a odborného poradenství na škole. Na škole pracují 2 výchovné poradkyně. 1 výchovná poradkyně pracuje na 1. stupni a zároveň pracuje jako dyslektická asistentka a logopedka, se speciálním vzděláním v oboru učitelství pro mládeţ vyţadující zvláštní péči. Výchovné poradkyně mají plnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Zároveň na škole pŧsobila školní psycholoţka v rámci projektu MŠMT VIP Kariéra. Na škole pŧsobí školní metodička prevence, která dokončila specializační studium na KU v Praze. Vedoucí metodického sdruţení 1. stupně pŧsobí jako koordinátorka ŠVP a dokončila specializační studium na VŠ v Brně. Na škole pŧsobí ICT koordinátor, pedagog, vyučující Ma, Inf. Zatím nemá potřebnou specializaci pro výkon této funkce. V roce 2010 ukončil specializační studium EVVO koordinátor EVVO na škole a zároveň vyučující přírodopisu, chemie a PŘVS. Výchovné poradenství: V roce 2010/11 bylo na 1. stupni integrováno z dŧvodu poruchy učení 7 ţáků, pracovalo se s nimi v rámci speciálních hodin nápravy dyslexie a logopedie. S 1 talentovaným ţákem se pracovalo podle individuálního plánu. V prŧběhu školního roku se individuálně pracovalo také s ţákyní vietnamské národnosti z dŧvodu adaptace po kulturním šoku a neznalosti ČJ. Výchovné problémy, drobné patologické jevy, především krádeţe a lhaní, záškoláctví byly řešeny VP pro 1. stupeň ve spolupráci se školní psycholoţkou, s metodičkou prevence, vedením školy, třídními učitelkami a OSPOD. Při zjištění byly vyšetřeny a provedena prevence proti opakování. Vytypované ţáky má v evidenci školní psycholoţka, která s ţáky dlouhodobě pracuje, spolupracuje s rodiči a vede skupinovou terapii. Na 2. stupni byli integrováni 2 ţáci. Zohledňováno bylo pro poruchy učení na 2. stupni 32 ţáků. V prŧběhu školního roku se individuálně pracovalo s ţákem vietnamské národnosti z dŧvodu adaptace po kulturním šoku a neznalosti ČJ. VP se školní psycholoţkou, metodičkou prevence, TU, vedením školy a za spolupráce zákonných zástupcŧ ţákŧ řešili v prŧběhu roku především případy záškoláctví, přestupkŧ proti školnímu řádu a běţné výchovné problémy. Problémy se záškoláctvím ţákyně 8. třídy byly opakovaně projednávány na úrovni OSPOD a v závěru šk. roku bylo zahájeno trestní stíhání matky za zanedbání péče. Pro ţáky 6. tříd byl uskutečněn tradiční adaptační pobyt na začátku školního roku s aktivitami na stmelování kolektivu a tvorbu třídních pravidel. Školní psycholoţka pracovala s ţáky a rodiči individuálně, organizovala pro rodiče přednášky a besedy na témata: - Setkání s rodiči dětí se SPUCH - Setkání s rodiči dětí s ADHD, ADD - Setkání s rodiči prevence rizikového chování dětí Na poţádání třídních učitelŧ prováděla skupinové terapie, komunitní kruhy a pravidelně se scházely terapeutické skupiny ţákŧ tříd. Výsledky prevence rizikového chování: Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, má vypracovaný krizový plán a školní metodik prevence vyuţívá spolupráce se školní psycholoţkou, krouţkem Peer aktivistŧ na škole, PPP Uh. Hradiště a vyuţívá nabídek dalších organizací a sdruţení. Akce jsou pořádány v rámci tříd, ročníkŧ, jsou zváni i rodiče v rámci třídních schŧzek. V rámci prevence byl realizován projekt, podpořený MŠMT Kamarád sobě i druhým. V prŧběhu školního roku byly dle vypracovaného krizového plánu řešeny ojedinělé případy náznakŧ šikany a nevhodného chování ke spoluţákŧm. Pro ţáky i rodiče a učitele byly informace vyvěšovány na nástěnce školní prevence a na webových stránkách školy. Dle celoročního plánu se ţáci účastnili přednášek a besed,

8 proběhly tradiční relace ve školním rozhlase pod názvem Čtení pro denní pohodu ukončené předvánočními příběhy. Pro pedagogy byla doplněna odborná literatura do učitelské knihovny a k samostudiu jsou určeny časopisy: Prevence a Prameny zdraví. Pochvaly a ocenění Starosta města ocenil 2 nejlepší ţáky 9. ročníkŧ, třídní učitelé udělili v prŧběhu školního roku celkem na vysvědčení 202 pochval za aktivní práci pro třídní kolektiv, úspěšnou reprezentaci školy a mimořádné studijní výsledky. IRPŠ věnovalo kniţní odměnu nejlepším 19 ţákům tříd podle návrhŧ třídních učitelŧ za prospěch, reprezentaci školy a mimořádnou práci pro třídu a spolupráci. V letošním roce byli oceněni i někteří ţáci, kteří se aktivně zapojili do mezinárodního projektu NAEP. Napomenutí a důtky V prŧběhu školního roku bylo uděleno 14 napomenutí třídního učitele, 33 dŧtek třídního učitele a 8 dŧtek ředitele školy, za porušování školního řádu: záškoláctví, hrubé vyjadřování, nevhodné chování a neplnění si školních povinností. Sníţené stupně z chování ve školním roce 2010/11 Počet % ze všech ţákŧ školy 2 uspokojivé 3 0,71 3 neuspokojivé 2 0,48 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 63 0,23 2. pololetí 435 0,95 za školní rok 498 0,59 Omluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Prŧměr % ze všech zameškaných hodin školy 1. pololetí 26,89 99,77% 2. pololetí 47,45 99,05% za školní rok 37,17 99,41% Údaje o integrovaných ţácích : Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Tělesné postiţení 2., 6. 2 S vývojovými poruchami /1 učení/talentovaní ţáci S poruchou chování Mimoškolní činnost ţáků v rámci školní druţiny a školního klubu Ve 4 odděleních jsou děti rŧzného věku od 1. do 4. ročníku. Činnosti ve ŠD rozvíjí talent a schopnosti dětí, podporují spolupráci a vzájemné povzbuzování a pomoc. Děti si mohou relaxovat v odpočinkové a spontánní činnosti po náročné výuce na koberci či lehátkách.

9 K výchovně- vzdělávacímu programu vyuţíváme 4 třídy ŠD, legohernu, PC učebnu, multikulturní učebnu, tělocvičny, park, školní hřiště, stadion za sokolovnou, stadion Lapač. Krouţky: Výtvarně-pracovní "Šikulky" Tělovýchovný " Sporťáček " Aktivity ŠD: - návštěva městské knihovny v Uherském Brodě, Muzea J. A. Komenského, Domu dětí a mládeţe - recitační soutěţ - turnaj ve vybíjené, ve stolních hrách - účast na vánočních dílnách - Ţabky - skoky přes švihadlo - soutěţ ve zpěvu "Slavíček ŠD" - účast na velikonočních dílnách - dopravní soutěţ ŠD + okrsek - olympiáda v LA ŠD - hravé odpoledne k MDD v MŠ Olšava - netradiční druţinka - Sladké ukončení školního roku Účast na okrskových soutěţích ŠD - recitační, výtvarná, pěvecká, dopravní, sportovní KROUŢKY ŠKOLNÍHO KLUBU 9 název jméno vyučujícího počet h. ŠIKULKY LENKA KUŢELOVÁ 2 SPORŤÁČEK HELENA ZEMČÍKOVÁ 2 FLOORBALL RADIM KOUDELA 2 ANGLIČTINA HRAVĚ MARIE MOŠŤKOVÁ 2 SPORTOVNÍ KROUŢEK ROMANA HLADILOVÁ 1 DRAMATICKO - FOLKLORNÍ MARCELA BRANDOVÁ 2 PEER AKTIVISTKY BLANKA KŇAZEJOVÁ 1 MLADÝ KNIHOVNÍK MARTINA KRAJČOVÁ 1 MULTIMEDIÁLNÍ KROUŢEK ROMAN PATKA 2 KERAMIKA YVETA RESOVÁ 2 PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY FRANTIŠEK ŠOPÍK 2 ANGLIČTINA NAPŘÍČ EVROPOU ZDEŇKA UHROVÁ 2 TAJEMSTVÍ ČEŠTINY DAGMAR VICHORCOVÁ 2 VÝTVARNÝ KROUŢEK LENKA JANČOVÁ 2 CHEMICKÉ POKUSY JAROSLAV BURÁŇ 2 LENKA ŠIŠPEROVÁ, ŠKOLNÍ ČASOPIS MARTINA BÁBÍČKOVÁ 2 MATEMATIKA PRO 9.ROČ ZDENĚK HORÁK 2

10 10 Účast na soutěţích a přehlídkách ve školním roce 2010 / 2011: SPORTOVNÍ SOUTĚŢE SPRINTERSKÝ VÍCEBOJ OLYMPIJSKÝ DEN ZDRAVÍ PŘESPOLNÍ BĚH ŠPLH UB ŢÁK. LIGA HOKEJOVÉ MLÁDÍ VÁNOČNÍ LAŤKA PLAVECKÉ ZÁVODY 1.STP. KINDERIÁDA UMÍSTĚNÍ 3. MÍSTO - ML. ŢÁKYNĚ 1. MÍSTO V BĚHU - DRUŢSTVO 1. MÍSTO - M. OSOHOVÁ - OKRESNÍ PŘEBORNICE 1. MÍSTO 1. MÍSTO - DRUŢSTVO CHLAPCŮ 1., 3. MÍSTO - ML. ŢÁKYNĚ, 2., 3. MÍSTO - ML. ŢÁCI, 2. MÍSTO - ST. ŢÁKYNĚ, 3. MÍSTO - ST. ŢÁCI 1. MÍSTO 10 ŢÁKŦ 1. STP., 2. MÍSTO - K.MIHLOVÁ, S. ZÁLEŠÁKOVÁ, 3. MÍSTO - E. NESÁZALOVÁ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE TSTTT - MEZINÁRODNÍ ČARODĚJNICE - DOLNÍ NĚMČÍ POD MODROU OBLOHOU HVĚZDÁRNA VÝROČÍ MOJE MĚSTO ČESKÝ JEŢÍŠEK POŢÁRNÍ OCHRANA VESMÍR ÚČAST - UMÍSTĚNÍ 6. ROČNÍK: 2. MÍSTO - A. BUČKOVÁ, N. JIŘÍČKOVÁ 2. MÍSTO: K. MUTNEANOVÁ 7. B, 3. MÍSTO - M. HABARTOVÁ 8. A MALOVÁNÍ NA PC - 2. STP. 6., 8., 9. ROČNÍK 9. ROČNÍK 2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 5., ROČNÍK HUDEBNÍ SOUTĚŢE SLAVÍČEK ÚČAST - UMÍSTĚNÍ ROČNÍK SOUTĚŢE - JAZYKY OLYMPIÁDA V AJ OLYMPIÁDA V ČJ RECITAČNÍ SOUTĚŢ ÚČAST - UMÍSTĚNÍ V OK 16 ŢÁKŦ, OK - 9., 15. MÍSTO 45 ŢÁKŦ, OK - 14., 23. MÍSTO 6 ŢÁKŦ 2. STP MÍSTO OK - Š. BENÍČKOVÁ 9. A 9 ŢÁKŦ 1. STP. - K. ŠMÍDOVÁ - OK SOUTĚŢE - MATEMATIKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA PYTHAGORIÁDA KLOKAN ÚČAST - UMÍSTĚNÍ V OK 18 ŢÁKŦ V OK 2. STP ŢÁKŦ V OK, T. KOLÁRIK 6 A MÍSTO OK, POSTUP DO KK 1. STP. - 6 ŢÁKŦ V OK, 2., MÍSTO VŠICHNI ŢÁCI TŘÍD NAUČNÉ SOUTĚŢE JAK ZNÁŠ SVOJE MĚSTO ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA RUBIKON BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST ÚČAST - UMÍSTĚNÍ V OK ŢÁCI 5. TŘÍD - 3. MÍSTO ŢÁCI 2. STP. ŢÁCI 9. TŘÍD DRUŢSTVO 8. B - 3. MÍSTO V KK ŢÁCI 2. STP., L. KROČA - 1. MÍSTO OK, 6. MÍSTO - KK ŢÁCI TŘÍD, DRUŢSTVO - 3. MÍSTO V OK

11 11 Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity školy A / školní aktivity: B / mimořádné aktivity školy: Den otevřených dveří s ukázkami činnosti ţákŧ, prezentací školních projektŧ Projekt sdruţení Bez mámy: Škola škole besedy, ţákovské koncerty pro veřejnost celkem vybráno a věnováno škole v Simike 6 225,- Kč. Naučná stezka hraběte Kounice 2 denní projekt 2. Stupně Ukázkové hodiny pro rodiče především na 1. stupni, v rámci dne otevřených dveří a v hodinách matematiky 2. stupně Divadelní festiválek 1. stupně s tématikou MKV pohádky cizích zemí Podpora čtenářské gramotnosti: čtení s rodiči na 1. stupni Projekty spolupráce v rámci ročníků na 1. stp. tematicky zaměřené Projekty napříč školou spolupráce ţákŧ 1., 2.stp. Setkání s rodiči nadaných dětí páteční odpoledne s deskovými hrami Soutěţe školní knihovny tematické zaměření Přírodovědné exkurze: lomy, Prakšická vrchovina Spolupráce se SPŠ Uh. Brod nové HI TECH ve výuce matematiky Spolupráce na projektech Člověka v tísni: projekty: Měsíc filmŧ na školách, Příběhy bezpráví z místa, kde ţijeme Školní soutěţe lego soutěţ pro 1.stp. lyţařský kurz pro ţáky 7. tříd Beskydy plavecký výcvik ţáků 1. stupně 2., 3. třídy škola v přírodě v rámci projektu MKV pro ţáky 4., 5.tříd návštěvy divadelních, filmových představení a koncertů, tématické vzdělávací pořady Dŧm kultury UB, Kino Máj, Hvězdárna UB Exkurze a návštěvy muzeí: Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Muzeum JAK v Uh. Brodě, návštěvy městské knihovny - Slavnost Slabikáře předplatné do Slováckého divadla ţáci 2.stp. Sponzorství ZOO Lešná gorily 5.třídy C / spolupráce s rodiči, organizace IRPŠ: slavnostní přivítání ţákŧ 1. tříd rozloučení s ţáky 9. tříd školní sběr tříděného papíru ruční dílny rŧzné výtvarné techniky Vánoční a Velikonoční dílny turnaje v Sudoku, stolním tenise výroba dárkŧ ke Dni matek tradiční Den dětí s MŠ Olšava D/ spolupráce s odborovou organizací: probíhala standardně a byla ošetřena kolektivní smlouvou FKSP bylo pouţíváno dle směrnice, schválené vedením školy a zástupci odborové organizace

12 12 Mimořádné pedagogické aktivity učitelů Většina pedagogŧ se aktivně zapojila do realizace projektu NAEP Moje město + tvoje město = naše Evropa, v rámci projektu vycestovali do partnerských škol ve Francii, Litvě a Německu, ostatní pomáhali při přípravě a realizaci projektu na naší škole. 1 pedagog studoval v rámci projektu Comenius na jazykové škole ve Velké Británii. 4 pedagogové se zapojili do projektu MŠMT Peer Review na zlepšení kvality řízení a sebehodnocení školy, který vedl k zlepšení práce širšího vedení školy (pravidelnému setkávání a řešení problémŧ s realizací ŠVP a hodnocením ţákŧ). 2 pedagoţky pracovaly jako lektorky Tvořivé školy matematika na 2. stupni a vyuţití interaktivní tabule ve výuce. 1 pedagoţka spolupracovala na metodikách a lektorovala semináře v rámci Člověka v tísni Jeden svět na školách Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI. Údaje o zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY V PRŮBĚHU ŠK.ROKU 2010 / 11 VIP KARIÉRA projekt IPPP je spolufinancován ESF a MŠMT školní psycholog doba realizace 2 roky, po celý 2. školní rok pŧsobila na škole školní psycholoţka, která měla vyhrazeny hodiny pro práci s ţáky, pedagogy a rodiči. Nyní jednáme o pokračování projektu NAEP COMENIUS: partnerství škol projekt: My city + Your city = Our Europe, spolupráce 6 škol ze zemí EU: ČR, Litva, Francie,Belgie,Německo, Španělsko pro roky Náklady na realizaci: EU: ,-. Projekt v rámci koncepce integrace cizincŧ Multikulturní Evropa vzdělávání pro 21.století pokračuje - poţadováno a získáno ,- Kč pro rok Ukončen v prosinci Projekt Multikulturní výchova šance pro Evropu v rámci globálních grantŧ kraje, 3. kolo výzvy, oblast podpory 1.2, realizován od listopadu 2010 do června 2012 získána dotace ,66 Kč. NAEP COMENIUS: hostitelské organizace od října 2011 bude na škole pŧsobit jazykový asistent z Turecka pro výuku AJ. Jeho pobyt je hrazen z grantu NAEP Comenius. Projekt prevence Kamarád sobě i druhým v rámci MŠMT, zaměřený na spolupráci ţákŧ 1., 2. Stp. V rámci práce Peer aktivistek a koordinovaný metodičkou prevence a výchovnou poradkyní pro 2.stupeň. Získána dotace z MŠMT ,- Kč. Nadace Děti, kultura a sport na zkvalitnění vybavení a prostředí školní druţiny ,- Kč.

13 13 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Spotřeba materiálu (ÚSC) Celkem Z toho: potraviny Čistící prostředky DDHM Z toho: Rozhledna se skluzavkou, kytara (projekt) Nábytek skříňky do tříd, kontejnery, stoly, tabule Policové regály do šatny ŠD 5000 Automatická pračka Spotřeba materiálu (MŠMT) Celkem Z toho: učebnice Učební pomŧcky Učební pomŧcky projekty Ochranné pracovní pomŧcky Spotřeba energií: Elektřina Voda Plyn Opravy: Malování Oprava systémŧ v plynové kotelně, kotlŧ Oprava strojŧ a zařízení ZŠ ŠJ Oprava šatny ŠD Oprava ţaluzií Mzdové prostředky včetně odvodů ÚSC MŠMT MŠMT projekty

14 14 Závěr výroční zprávy V letošním roce se pokračovalo v zavádění nového školního vzdělávacího programu, Vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota ve 4., 9. třídách. Byl dále ověřován ŠVP školní druţiny. Cílem a prioritou zŧstává i nadále rozvoj osobnosti ţáka s dŧrazem na výchovu a všestranné vzdělávání. Ke splnění těchto záměrŧ se nám podařilo dále zlepšovat materiálně technické vybavení školy v rámci finančních moţností školy a díky projektu Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu, kdy byla vybudována nová učebna MKV a doplněna o pomŧcky a knihy pro ţákovskou a učitelskou knihovnu s tématikou MKV. Z dŧvodu nedostatku financí se nám zatím nedaří realizovat projekt sportovního areálu školy, který je naší prioritou, stejně jako rekonstrukce sociálního zařízení školy, je moţné realizovat pro svoji finanční náročnost pouze z rozpočtu zřizovatele města Uherský Brod a v rámci dotačních fondŧ. Tyto poţadavky opakovaně předkládáme na další rozpočtová období. Škola se aktivně zapojuje do řady projektŧ v rámci MŠMT, ZK, dalších nadací a získává prostředky pro svoji činnost z těchto zdrojŧ. Škola podala opět projektovou ţádost v rámci globálního grantu kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ţádost je podána v OP VK 1.2- Školní poradenské pracoviště. O výsledku budeme informováni na podzim Připravujeme i projekt v rámci tzv. šablon MŠMT. Úspěšně pokračoval projekt MŠMT VIP Kariéra II, pŧsobení školní psycholoţky na škole je velmi kladně hodnoceno pedagogy i rodiči. Stěţejním byl po celý školní rok projekt partnerství Comenius Moje město + tvoje město = naše Evropa. Do projektu se velmi aktivně zapojili pedagogové i ţáci. Nadstandardně dlouhodobě funguje spolupráce s organizací rodičŧ IRPŠ při škole. Velmi dobrá je spolupráce s institucemi města, zaměřujícími se na vzdělávání a výchovu mládeţe, odbory školství a kultury a ţivotního prostředí. Návrhy a připomínky: V příštím školním roce se zaměříme především na další implementaci nového ŠVP ZV Brána do ţivota v 5. ročnících. Vyučující by se měli dále vzdělávat především v jazykových dovednostech, nových vyučovacích metodách a formách. Stěţejní bude podpora multikulturní výchovy a vzdělávání, coţ nám umoţní schválený projekt ESF VK. Budeme usilovat o získání finančních prostředkŧ z projektŧ ESF EU v rámci tzv. šablon. Chceme dále prohlubovat motivaci ţákŧ pro výuku cizích jazykŧ, především v rámci projektu NAEP - COMENIUS - hostitelské organizace a pokračovat v jiţ dlouholeté spolupráci s rakouskou školou v Grafeneggu. Nadále budeme podporovat projekt OS Bez mámy Škola škole v Tanzánii. V rámci materiálně technického zázemí je nutné pokračovat ve výměně nábytku a modernizaci učeben a kabinetŧ. Prioritou pro nás bude i nadále projekt školního hřiště s odpovídajícím zázemím pro činnost školní druţiny a vybudování odpovídajícího sociálního zařízení pro ţáky z hlediska poţadavkŧ na hygienické normy. Očekáváme také realizaci zateplení a výměny oken školní budovy dle vypracovaného projektu zřizovatelem. Datum zpracování zprávy: Datum schválení zprávy školskou radou: Bohuslav Jandásek ředitel školy

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích 5.. 2 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více