školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014 Vypracovali: Mgr. Jiří Slouka ředitel školy Mgr. Eva Prudková zástupce ředitele Schválila ŠR:

2

3 Obsah výroční zprávy Strana Kapitola Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ped. pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Jmenný seznam všech pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích 5.3 Práce s nadanými a talentovanými žáky Výsledky celostátních srovnávacích testů v 5.,7. a 9. ročníku Hodnocení programu k volbě povolání 5.6 Hodnocení environmentální výchovy 5.7 Hodnocení plnění cílů a výstupů ŠVP ZV Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Samostudium Studium cizích jazyků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy Kulturní a divadelní představení Přednášky a besedy 8.4 Exkurze Účast žáků školy v soutěžích Zájmové kroužky na škole Modernizace školy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživ. učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 29 Příloha č. 1 - Výroční zpráva MŠ

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Adresa školy: Radostín nad Oslavou 136, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel školy Mgr. Jiří Slouka zástupce ředitele Mgr. Eva Prudková Kontakt: telefon: Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Radostín nad Oslavou Adresa zřizovatele: Radostín nad Oslavou 223, Kontakt: telefon: Součásti školy Mateřská škola kapacita: 55 Základní škola kapacita: 350 Školní družina kapacita: 60 Školní jídelna kapacita: Základní údaje o součástech školy: a) Mateřská škola Počet tříd: 2 Počet dětí: 55 Počet dětí na třídu: 27,5 Počet dětí na pedagoga: 14 1

5 b) Základní škola Třída Žáků Chlapců Dívek Učebna Třídní učitel I Mgr. Taťána Partlová II Mgr. Jitka Pelikánová III Mgr. Petra Svobodová IV Mgr. Marie Hladíková V Mgr. Jaroslava Slouková I. stupeň VI Mgr. Jan Hladík VII Mgr. Josef Fabík VIII. A Mgr. Jolana Smyčková VIII. B RNDr. Eliška Klimecká IX Mgr. Antonín Klusák II. stupeň celkem: Statistika podle místa bydliště Místo bydliště počet % Kněževes 9 4 Krásněves Netín 2 1 Ostrov nad Oslavou 20 8 Pavlov Radostín nad Oslavou Zadní Zhořec 17 7 Zahradiště 5 2 Záseka 2 1 Znětínek 20 8 Celkem: c) Školní družina Počet oddělení: 2 Počet žáků: 60 d) Školní jídelna ZŠ a MŠ Počet žáků:

6 1.5. Materiálně technické podmínky školy Umístění školy Celý školní areál leží na okraji obce v klidném a příjemném prostředí. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro tělesnou výchovu (blízkost fotbalového hřiště, asfaltového hřiště, tenisových kurtů, rybníka zimní sporty), pro environmentální výchovu a výuku přírodopisu, prvouky (školní pozemek, nedaleký lesík, louky, rybníky) i pro činnost školní družiny. Škola je tvořena třemi budovami hlavní budova, tělocvična, přístavba se školní jídelnou, které jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem. V rekonstruovaném suterénu hlavní budovy je od 1. září 2010 umístěna mateřská škola Výhodou je i dostupnost autobusového spojení a blízkost autobusové zastávky. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme plně organizovanou školou s 10 třídami 5 na I. stupni, 5 na II. stupni. K dispozici je 15 učeben, 9 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, hudební a výtvarné výchovy, učebna angličtiny, matematiky, učebna výpočetní techniky, školní dílna. Cvičná kuchyň byla nově vybudována v rámci vestavby MŠ do ZŠ, v prostorách u školní jídelny je využívaná školní knihovna s čítárnou. Samostatný velký prostor má školní družina. Pro výuku pěstitelství slouží školní pozemek vzdálený asi 200 m od školy. V roce 2005 byla dána do provozu úplně nově zrekonstruovaná tělocvična, která je využívána nejen pro výuku tělesné výchovy a s ní souvisejících volitelných předmětů, ale i pro činnost zájmových kroužků školy i veřejnosti. Dobře vybavená je učebna výpočetní techniky s datovým projektorem a 20 PC, které jsou připojeny na internet, jehož mohou žáci využívat v poledních pauzách či volných hodinách. Dále jsou počítače umístěny ve všech učebnách, učitelům jsou k dispozici dva počítače s internetem ve sborovně a jeden v kabinetu 1. stupně. Pro výuku na I. stupni byly v rámci projektu EU OPVK pořízeny do dvou tříd interaktivní tabule a do dalších tří učeben dataprojektory s počítači. Na II. stupni jsou rovněž k dispozici 3 interaktivní tabule a v dalších pěti učebnách datové projektory s počítači. Všechny tyto učebny jsou připojeny na internet. Na I. a i na II. stupni slouží k výuce 2 plazmové televize. V rámci projektu EU OPVK byla v roce 2013 vybudována nová jazyková učebna. Vybavení učeben a kabinetů pomůckami je na průměrné úrovni. Charakteristika žáků Asi 48% žáků tvoří děti z Radostína nad Oslavou, dále do školy dojíždějí děti z Kněževsi, Krásněvsi, Pavlova, Znětínka, Zadního Zhořce, Zahradišť, Záseky, Ostrova nad Oslavou a Netína. Ve škole se podle individuálních vzdělávacích plánů učí asi 5 % žáků se SPU. Všechny děti jsou české národnosti. 70 % žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Poslední volby: Členové školské rady: MUDr. Vojtěch Klimecký, Ing. Jindřich Doležal, Aleš Kališ František Švoma, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Antonín Klusák Kontakt: MUDr. Klimecký tel.:

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 79-01/-C/01 Základní škola I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.A, VIII.B, IX. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou platný od Zařazené třídy I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.A, VIII.B, IX Učební plán školy Povinné předměty ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín n. O. platný od Předmět Ročník Předmět celkem Český jazyk , ,5 Anglický jazyk Německý jazyk - D.c.j. 2 2 Německý jazyk - D.c.j. 1* Informatika Matematika Fyzika Chemie Přírodopis 2 1, ,5 Zeměpis ,5 6,5 Dějepis Občanská výchova Prvouka Přírodověda 2 1,5 3,5 Vlastivěda 2 1,5 3,5 Pracovní výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Osobnostní výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Mediální výchova 0,5 0,5 Volitelné předměty Ročník celkem , ,5 32 *Ti žáci, kteří v loňském roce neměli německý jazyk, tito žáci dále nemají volitelný předmět 4

8 Předmět Volitelné předměty - žáci si vybírají z nabídky Ročník Chemická praktika 1 1 Sportovní hry Technická praktika 1 1 Německý jazyk 2 Počet povinných hodin pro žáka 1 1 1(0) 3 Pozn: v 8. roč. mají volitelný předmět pouze ti žáci, kteří se učí NJ 2. rokem v 9. roč. mají všichni žáci NJ, další 1 hodinu si volí z nabídky Nepovinné předměty Předmět Ročník Předmět celkem Náboženství Ročník celkem Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob Úvazky Počet pracovníků celkem: 33 32,574 Počet učitelů ZŠ: 17 16,223 + dohody Počet vychovatelů ŠD: 2 1,289 Počet učitelek MŠ: 4 4 Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 6 5,35 Počet provozních zaměstnanců MŠ: 1 1 Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 5 4, Údaje o pedagogických pracovnících Ve školním roce 2013/2014 vyučovalo ve škole 17 pedagogických pracovníků různého věkového složení. Ve školní družině pracovaly 2 vychovatelky. Výuku náboženství zajišťují pan farář R.D.Mgr. Pavel Habrovec,Ing., Mgr. Anna Janů a Mgr. Marie Hladíková na dohodu o pracovní činnosti. Ve sboru je 25% mužů, všichni vyučující jsou kvalifikovaní. Je stanoven výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy, na škole pracují předmětové komise (tělovýchovná, přírodovědná a jazyková) a metodické sdružení. Průměrný věk učitelského sboru je 42 let. V mateřské škole pracují 4 učitelky, všechny jsou kvalifikované, průměrný věk je 50 let. 5

9 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace (vš vzdělání) % Aprobovanost ve výuce u kvalifikovaných uč. % Výuka na I. stupni stupeň 92 Výuka na II. stupni stupeň 54 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Jmenný seznam všech pracovníků a) pedagogičtí pracovníci ředitel školy: Mgr. Jiří Slouka zástupce ředitele: Mgr. Eva Prudková výchovný poradce a preventista soc.pat. jevů: PaedDr. Jaroslava Rybová třídní učitelé: Mgr. Taťána Partlová, Mgr. Jitka Pelikánová, Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Marie Hladíková, Mgr. Jaroslava Slouková, Mgr. Jan Hladík, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Jolana Smyčková, RNDr. Eliška Klimecká, Mgr. Antonín Klusák ostatní učitelé: Mgr. Kateřina Svobodová, Mgr. Iva Kolouchová, Mgr. Anna Janů, Mgr. Věra Ochranová vychovatelky školní družiny: Mgr. Kateřina Svobodová, Marie Černá, na DOPP Helena Michálková vyučující náboženství: Mgr. Marie Hladíková, R.D.Mgr. Pavel Habrovec, Ing., Mgr. Anna Janů učitelky mateřské školy: Iva Zítková (vedoucí učitelka), Miluše Prokopová, Irena Kadlecová, Ivana Fabíková b) správní zaměstnanci hospodářka a mzdová účetní, finanční účetní ( společný úvazek 1,5): Marie Černá, Helena Michálková školník: Pavel Hladký uklízečky: Ludmila Drápelová, Marie Večeřová, Marie Karásková uklízečka mateřské školy: Věra Doležalová 6

10 c) pracovnice školní jídelny vedoucí školní jídelny: Marcela Pytlíková vedoucí kuchařka: Marie Coufalová kuchařky: Jana Hrubá, Věra Pešková, pomocná kuchařka Dana Hladká pomocná kuchařka ve výdejně MŠ: Dana Hladká 4. Údaje o přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce I letos byli opět na střední školy přijati všichni žáci. Ze školy odchází 19 žáků z 9. ročníku, 1 žák na víceleté gymnázium počet střední škola obor sídlo SŠ okres 2 gymnázium všeobecné Žďár nad Sázavou ZR 2 gymnázium všeobecné Velké Mezíříčí ZR 2 Biskupské gymnázium všeobecné Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SP%S Žďár n.s. strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 1 SPŠ Třebíč strojírenství Třebíč TR 2 SPŠ Třebíč elektronické počítačové syst. Třebíč TR 1 SPŠ stavební technické lyceum Havlíčkův Brod HB 2 VOŠ a SŠ veterinární veterinářství Třebíč TR 1 Konzervatoř Brno hudba- housle Brno BM 1 SOŠ Nové Město na M. lesní mechanizátor Nové Město na M. ZR 1 SŠ řemesel a služeb opravář zem. strojů Velké Mezíříčí ZR 1 SŠ obch. a sl. SČSMD kosmetické služby Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ gastronomická A.K. kuchř - číšník Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ gastronomická A.K. cukrář Žďár nad Sázavou ZR 1 gymnázium všeob. osmileté Žďár nad Sázavou ZR Zápis do I. třídy proběhl 6. února Bylo vydáno 32 rozhodnutí o přijetí (z toho 6 dětí po jednoletém odkladu školní docházky) a 3 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Do I. A a I. B třídy by 1. září mělo usednout celkem 32 prvňáčků. 7

11 5. Údaje o výsledcích žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I. pololetí Zameškané hodiny Výchovná opatření Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospělo Z toho vyznamenání Neprospěli celkem průměr na žáka PTU PŘŠ DTU DŘŠ Szch I. 26 1, ,8 4 II. 24 1, ,1 3 III. 28 1, ,4 3 IV. 28 1, V. 28 1, ,9 17 VI. 28 1, , VII. 27 1, , VIII.A 16 1, ,9 8 2 VIII.B 17 1, ,3 3 4 IX. 19 1, ,4 6 5 II. pololetí Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospělo Z toho vyznamenání Neprospěli celkem Zameškané hodiny neomluvených neomluvených Výchovná opatření průměr na žáka PTU PŘŠ DTU DŘŠ Szch I. 26 1, ,0 3 2 II. 24 1, ,9 2 1 III. 28 1, ,8 4 2 IV. 28 1, ,9 5 5 V. 28 1, ,7 5 6 VI. 28 1, , VII. 27 1, ,3 8 5 VIII.A 16 1, , VIII.B 17 1, , IX. 19 1, ,0 5 7 PTU - pochvala třídního učitele PŘŠ - pochvala ředitele školy DTU - důtka třídního učitele DŘŠ - důtka ředitele školy 8

12 Celkový přehled konec školního roku Prospělo s Počet žáků vyznamenáním Počet žáků s Neprospělo dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hod. 1. stupeň , stupeň ,8 0 Celkem ,3 0 Počet žáků PTU PŘŠ DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích V tomto školním roce bylo na škole 32 dětí s vývojovou poruchou učení, z nichž 12 bylo integrovaných. Těmto žákům byla poskytována individuální péče a byli vyučováni podle individuálních učebních plánů. Hlavním koordinátorem práce s žáky s poruchami učení a chování je výchovná poradkyně PaedDr. Jaroslava Rybová, která spolupracuje se všemi vyučujícími, zvláště pak s učiteli českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Odbornou pomoc při práci s těmito dětmi také poskytuje Mgr. Marie Hladíková, absolventka speciální pedagogiky. Všichni učitelé se ve své práci řídí metodickými pokyny MŠMT pro hodnocení a klasifikaci žáků s vývojovými poruchami učení. Při práci s těmito žáky využívají odbornou literaturu, dyslektické čítanky, tabulky, pracovní sešity, počítačové programy a další vhodné pomůcky. Při výuce používají metody a formy práce doporučené pedagogickopsychologickou poradnou. Integrovaným žákům, kterým PPP ve Žďáře nad Sázavou doporučuje 1 hodinu individuální práce navíc, se příslušní vyučující pravidelně věnují. V letošním školním roce se takto pracovalo v 4 hodinách týdně, výuku zabezpečovaly Mgr. Eva Prudková, Mgr. Iva Kolouchová, Mgr. Taťána Partlová a Mgr. Jitka Pelikánová 5.3 Práce s nadanými a talentovanými žáky Nadaní a talentovaní žáci jsou podporováni v rozvíjení svých aktivit zejména zadáváním specifických úkolů, zapojováním do samostatných rozsáhlejších prací a projektů, pověřováním vedením a řízením skupiny. Dále jsou zapojováni do soutěží a olympiád v rámci školy i mimo ní. Talentovaní žáci dosahují tradičně vynikajících výsledků v celostátních srovnávacích testech SCIO. Naše žákyně Kateřina Kamanová z 9. ročníku získala ocenění společností SCIO za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testování z českého jazyka devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. 9

13 5.4 Výsledky celostátních srovnávacích testů SCIO v 5. a 9. ročníku Výsledky testů SCIO v V. třídě percentily Výsledky testů SCIO v IX. třídě percentily 10

14 5.5 Hodnocení programu k volbě povolání Většina témat plánu volby povolání byla zařazena do osnov předmětů občanská výchova a pracovní výchova. V těchto předmětech bylo vše probráno. Největší problémy dětem dělá akční plánování. Někteří žáci osmého ročníku ještě nemají rozhodnuto, které školy napíší na přihlášky. Každoroční návštěva osmého ročníku na úřadu práce proběhla podle plánu a samotnými dětmi byla kladně hodnocena. Poté navštívili Střední průmyslovou školu ve Žďáru nad Sázavou. Taktéž Festival vzdělávání, který navštěvujeme s devátým ročníkem, je každoroční akce, která je vesměs kladně hodnocena. Informace o vyplňování přihlášek byly poskytnuty rodičům na třídních schůzkách a dětem při předávání přihlášek. Díky tomu se letos vyskytlo minimum chyb ve vyplňování těchto tiskopisů. Většina žáků využila možnost podat více přihlášek. Všichni žáci devátého ročníku se umístili hned v prvním kole nejméně na jednu zvolenou školu. Z 19 vycházejících žáků se 6 žáků dostalo na gymnázia, z nich 3 absolvovali úspěšně zkoušky na dvou gymnáziích. Dalších 5 žáků bude dále studovat na středních průmyslových školách, 2 na škole zaměřené na veterinární studia a 1 na konzervatoři. 5.6 Hodnocení environmentální výchovy Program environmentálního vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se podařilo splnit. Okruhy ekologického vzdělávání jsou zařazeny jako průřezová témata ve všech ročnících převážně v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodopisu, pracovní výchovy a zeměpisu. Dále se na I. stupni uskutečnil celodenní projekt ke Dni Země, který byl hodnocen velice kladně jak učiteli tak žáky. Děti zde rozvíjely kompetence v oblasti ekologické výchovy. Žáci v rámci exkurzí navštívili vybrané programy ekologického střediska Chaloupky Ostrůvek Velké Meziříčí, čistírnu odpadních vod v Radostíně nad Oslavou, vycházky v okolí obce. 5.7 Hodnocení plnění cílů a výstupů ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou V letošním roce se všechny třídy vyučovaly podle ŠVP ZV ZŚ a MŠ Radostín nad Oslavou, který platí od V tomto upraveném ŠVP byla začleněna (na základě upraveného RVP pro ZV), dopracována nebo upravena tato témata: cizí jazyk a další cizí jazyk, finanční gramotnost, matematika, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova. Očekávané výstupy RVP i dílčí výstupy ŠVP se daří plnit. Klíčové kompetence jsou úspěšně rozvíjeny. Zpětnou vazbou (celostátní srovnávací testy SCIO, besedy s našimi bývalými žáky, hospitační činnost, vlastní testy) si ověřujeme a potvrzujeme, že jsme školní vzdělávací program vypracovali dobře a práce podle něho je pro žáky přínosná. Závěrem školního roku učitelé zpracovávají hodnocení plnění ŠVP ve svém předmětu. Závěry vyplývající z jednotlivých hodnocení: 1. Učivo v jednotlivých předmětech bylo probráno, dílčí výstupy splněny. 2. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny. 3. Daří se začleňovat a plnit průřezová témata. 11

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Preventivní práce prostupuje prací všech třídních učitelů na prvním i druhém stupni. Věnují se dětským problémům na třídnických hodinách i o přestávkách a jsou vždy ochotni vyslechnout i pomoci, což je pro děti všech věkových kategorií nejdůležitější. Další bloky, které se týkají ostatních sociálně-patologických jevů, jsou rozloženy do jednotlivých ročníků a některých předmětů. 6. ročník je ve znamení adaptačního kurzu. Žáci se v hodinách v rámci osnov učí různým metodám práce, jako je diskuse, dramatická výchova apod. Vzhledem k tomu, že podle psychologů je 6. ročník jedním z posledních, kdy lze zvenčí (tedy učitelem) ovlivnit dění a vztahy v kolektivu, je řada aktivit zaměřena na posilování kladných vztahů a vzorců chování. Mnoho těchto problémů se ukázalo na adaptačním kurzu, ale z časových důvodů nemohlo být zcela vyřešeno přímo na místě. Proto jsou v tomto ročníku zařazena témata Režim dne, Kamarádství, Důvěra a Pomoc druhým. Formy a metody se liší podle specifik třídy a jejích problémů. Hlavním koordinátorem je výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními vyučujícími. 7. a 8. ročník se snaží žákům odpovědět na otázku Jací jsme. Jsou zde zařazena témata týkající se komunikace, sebepoznání a zvládání konfliktů. Hlavní blok v obou ročních je Komunikace. V 9. ročníku se snažíme společně nalézt řešení problému Čím budu. Volba povolání v podstatě zasahuje do obou posledních ročníků základní školy. Nejprve musí mít žáci aspoň trochu jasno v tom, jací jsou (sebepoznání), teprve pak na to může navázat zjišťování, čím chtějí být, co od své budoucnosti očekávají apod. Většina témat potřebných pro volbu povolání je nově podle ŠVP zařazena do předmětu pracovní výchova. V tomto rozhodování jim velmi výrazně pomáhá i řada akcí, které bychom mohli souhrnně nazvat exkurze. Pravidelně zařazujeme i dlouhodobý program prevence zneužívání návykových látek a jiných nežádoucích jevů, který nabízí Ponorka. Ohlasy u dětí i rodičů byly vesměs kladné. Součástí těchto programů je i výstupní zpráva, ve které je mimo jiné i hodnocení daného programu samotnými účastníky. Žáci kladně hodnotí přístup lektorů i zařazované aktivity. Podle ŠVP jsme do všech ročníků zařadili předmět nazvaný osobnostní výchova. Tento předmět pomáhá zjišťovat a ovlivňovat celkové klima třídy. Používá se k tomu řada interaktivních, zážitkových a dalších metod. Velmi důležitou součástí mé práce je i zjišťování efektivity daného programu. Zde využívám několika možností. Názory žáků zjišťuji pomocí krátkých dotazníků nebo přímo v diskusi. Objektivitu zajišťuje to, že se pod dotazník nemusí podepsat. Většinou s tím nemívám problém, žáci vědí, že jejich názory nezneužiji proti nim, natolik už mi důvěřují. Vybudování důvěry je pro moji další práci výchovného poradce velmi důležité. Také velmi pečlivě naslouchám názorům vyučujících. Většinou jsou kladné, učitelé oceňují větší spolupráci ve třídě, snahu pomoci těm, kterým učivo nejde apod. Nejobjektivnějším hodnocením vlivu těchto aktivit na klima třídy se jeví zjišťování stavu pomocí sociometrických dotazníků. Hodnocení zpracovala: PaedDr. Jaroslava Rybová 12

16 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Datum Cena Učitelé Interaktivní tabule APC pro učitele Kolouchová Metodika k TV a školská legislativa Fabík Der Wert Europas Klimecká Seminář Oxford University Press Smyčková Elektrotechnika vyhláška 50/ Fabík Elektrotechnika vyhláška 50/ Klusák Práce s dětským recitátorem Kolouchová Práce s dětským recitátorem Ochranová NJ - metodika Klimecká Prevence rizikového sexuálního chování Klimecká Geometrie v ročníku Tvořivá škola Hladíková Geometrie v ročníku Tvořivá škola Svobodová P. Doškolovací instruktorský lyžařský kurz Klusák Doškolovací instruktorský lyžařský kurz Partlová Deutschlehrertag Klimecká Teaching Knowledge Test h. 0 Kolouchová Teaching Knowledge Test h. 0 Smyčková 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Kateřina Svobodová 5. ročník dálkového studia učitelství 1. stupně na PF MU Brno, ukončeno v červnu 2014 SZZ 7.3 Samostudium Ve vedlejších prázdninách čerpali učitelé samostudium, ve kterém studovali především materiály k moderním metodám a formám práce (škola pořizuje učitelům např. Kafomet, Rádce učitele, Moderní vyučování, Učitelské noviny), dále k zdokonalování práce s moderními informačními technologiemi, interaktivními tabulemi. Bylo vyčerpáno 78 % z možného počtu dnů samostudia pedagogických pracovníků. Zbývající dny nebylo možné dočerpat z důvodů přednostního čerpání dovolené. 13

17 7.4 Studium cizích jazyků Učitelé a pracovníci školy se dále zdokonalují studiem angličtiny v soukromých kurzech a formou samostudia. Dále využívají nabídek vzdělávacích center a absolvují nabízené semináře. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy Adaptační kurz žáků VI. třídy Divadelní představení žáků 5., 6. a 7. ročníku Sněhurka, zvířátka a 7 mužíčků Pokračování projektu Celé Česko čte dětem tentokrát poděkování zaslouží dědečkové dětí z jednotlivých tříd I. stupně, kteří krásně dětem četli Vánoční hrátky poslední den před vánočními prázdninami spojené s varhanním koncertem v místním kostele a zakončené volejbalovým turnajem žáci versus učitelé Velikonoční turnaj ve vybíjené pořádaný pro okolní školy (Bory, Netín) Zapojení VII. třídy do krajského projektu Ukliďme si Vysočinu Oslava Dne dětí plná soutěží a her spojená se zhlédnutím historického vystoupení skupiny Pernštejni První Přemyslovci, bohužel letos nám příliš nepřálo počasí, proto den pokračoval v prostorách školy a tělocvičny Plavecký výcvik 3. a 4. třídy Exkurze ekologické exkurze ve V. Meziříčí, Festival vzdělávání Žďár n. S., Dopravní hřiště Žďár n. S., zámek Žďár n. S. i Velké Meziříčí, Úřad práce Žďár n. S., Terezín - holocaust, Hvězdárna Brno, Koncerty, semináře, přednášky: školení první pomoci, Záchranná služba V. Meziříčí, prevence patologických jevů: 7. a 9. ročník Ponorka Žďár n. S., přednáška Mudr. Bartošíka, Návštěvy divadelních představení v Mahenově divadle v Brně: Jak je důležité míti Filipa a Ostrov pokladů, divadelní vystoupení v MŠ pro prvňáčky, Pěkné - nadprůměrné výsledky v celostátních srovnávacích testech Scio v 5., a 9. ročníku Práce dětí v kroužcích keramický, taneční, anglický, volejbalový, sportovní, psaní všemi deseti, Dokončení realizace projektu Moderní škola v rámci EU peníze do škol, který přinesl škole Kč, které byly převážně použity na modernizaci vyučovacího procesu (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače), vybudování moderní jazykové učebny Dny otevřených dveří a Slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře společně s rodiči dětí Pěvecká soutěž Zlatý slavík aneb Superstar, na kterou byla pozvána i veřejnost. Nejlepší pěvecké výkony mohli rodiče a zájemci vyslechnout i v podvečerní přehlídce nejlepších zpěváků Projektový den I. stupně Den Země s ekologickou tématikou, s jehož realizací pomáhali žáci 9. ročníku Opakování loňského divadelního představení Robin Hood v kulturním domě Spolupráce s obecním úřadem vystoupení na vítání občánků, loučení s předškoláky, rozloučení s deváťáky, pomoc při organizaci prezentace školy a obce v soutěži 14

18 Vesnice roku, kde obec získala ocenění Bílá stuha spojený s finančním ohodnocením Spolupráce se Střední technickou školou Žďár nad Sázavou a Biskupským gymnáziem ve Žďáře v rámci projektu středních škol, který má vést k zvýšení žáků a studentů o technické a přírodovědné obory Pokračování v soutěži ve sběru papíru, které využívá i veřejnost, letos jsme získali 1. místo! Poděkování patří hlavním organizátorům p. uč. Fabíkovi a p. Hladkému. Aktivita a umístění žáků v různých soutěžích a olympiádách 8.2 Kulturní a divadelní představení I. MŠ Ježek Bodlináček a jablíčko I. MŠ Kouzla a písničky I. MŠ Zvířátka a loupežníci I. MŠ Zlatá rybka VIII.A,B,IX. Mahenovo div. Jak je důležité míti Filipa VI., VII. Mahenovo div. Ostrov pokladů I. IX. ZŠ První Přemyslovci - Pernštejni I. IX. ZŠ Sněhurka, zvířátka a 7 mužíčků 8.3. Přednášky, koncerty a besedy I. IX. místní kostel Varhanní koncert 5.3., VIII.A,B ZŠ Semináře první pomoci - ČČK VIII.A,B ZŠ Ukázka PP záchranné služby V. Meziříčí VII. ZŠ Ponorka: Ďáblíci a andílci VII. ZŠ Ponorka: Dvě strany mince IX. ZŠ Ponorka: Jsem online IX. ZŠ Ponorka: Něco končí, něco začíná IX. ZŠ Přednáška MUDr. Bartošík 8.4 Exkurze červen I. Radostín n. O. Vycházky - obec, instituce červen II. Radostín n. O. Vycházky - obec, instituce červen III. Radostín n. O. Čistička odpadních vod III. Velké Meziříčí zámek, náměstí, kostelní věž IV. Velké Meziříčí Ek.stř. - Než si ukrojím krajíc červen V. Žďár n. S. Zelená hora, Muzeum knihy červen VI. VII. Jihlava krajské město, podzemí, muzeum V. Velké Meziříčí Dopravní hřiště IV. Žďár nad Sázavou Dopravní hřiště 6.5. VIII.A,B Žďár n. S. Úřad práce, SPŠ Žďár nad Sázavou VI. Jimramov Adaptační kurz IX. Žďár n. S. Festival vzdělávání + exkurze Žďas VI., VII. Brno Planetárium Cesta k planetám VIII.,A,B,IX. Terezín Holocaust IV. Velké Meziříčí MK Ilustrátoři dětských knih 6.5. V. Velké Meziříčí MK Karel IV V. V.Meziříčí Ek.stř.: Než si obléknu šaty VII. V. Meziříčí Ek. stř.: Lesní schovávanky VIII.A,B V. Meziříčí Ek. stř.: Ekospotřebitel 15

19 8.5 Projekty 14. a IX. SŠT ZR 9.4. a VIII.B SŠT ZR 7.4. a 8.4. VIII.A SŠT ZR a VII. SŠT ZR a VI. SŠT ZR Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost mechatronika a automatizace Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost elektromontážní práce Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost elektromontážní práce Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost ruční zpracování kovů Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost ruční zpracování dřeva 2.5. I. V. okolí školy Den Země ekologická výchova 8.6 Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách A) Krajská kola soutěží recitační soutěž Svobodová Jakub Láznička - 3. třída - získal čestné uznání přespolní běh Fabík Starší chlapci-6. místo z 10 družstev Hladík Roman, Rimeš Marek, Koukal Vojtěch, Koudela Tomáš, Mikulecký Marek, Skryja Libor B) Okresní kola naukových soutěží a olympiád Jeřabinka Klimecká 4.místo: Michálková E.-8.B, Sýkora J. -8.A, Koukal V., Kamanová K.-9. tř. odborné dovednosti Fabík Ráliš Václav, Vokoun Pavel - 1. místo, Hladík Roman (9.tř.) matematická ol. Prudková 5. roč.: Váša Marek místo, Staňková Jitka, Fňukalová Adéla dějepisná ol. Hladík Koukal Vojtěch místo (9.třída) český jazyk - ol. Smyčková Rosecká Jiřina - 30.místo (9. třída) zeměpis ol. Hladík Parcl Václav - 6.místo (9. tř.) zeměpis ol. Hladík Kudláčková Eva místo (6. tř.) angličtina angličtina Smyčková Bradáč Ondřej - 7. třída - 4. místo Smyčková Smyčka Jiří místo (9. tř.) chemická ol. Slouka Václav Ráliš - 7. místo (9.tř.) biologická ol. Klimecká Kamanová Kateřina, místo, Koukal Vojtěch místo (9. tř.) matematika Fabík 6. tř.: Petra Vaňková - 4. místo, účast J. Novotná, N. Poulová, P. Dvořák matematika Fabík 7. tř.: Doležal Jindřich místo, Poulová Veronika 26. m., Švomová Adéla místo Všeználek 5. tříd Slouková Váša Marek, Fňukalová Adéla, Cejnek Vojtěch, Poul Pavel - 3. místo biologická ol. Klimecká Kudláčková Eva - 8. místo (6. tř.), Fejt Josef místo (7. tř.) dopravní soutěž Hladík 5. místo: Michal Ženčúch, Magd. Inwaldová, Vojtěch Pavliš (4. tř.), Nat. Poulová(6. tř.) 2. místo: Eva Kudláčková, Jaroslav Svoboda, Patrik Dvořák, Lucie Kališová (6. tř.) recitační soutěž uč. ČJ Jakub Láznička - 1. místo, účast: Adéla Švomová, Olga Klusáková 16

20 C) Okresní kola sportovních soutěží přespolní běh uč. TV starší chlapci - 2. místo : Hladík Roman (2.), Koukal Vojtěch (6.), Rimeš Marek Mikulecký Marek (26.), Skryja Libor (45.), Koudela Tomáš (48.) mladší chlapci místo : Poul Jan, Ochrana Filip, Titauer Jan, Bartoš Lukáš mladší dívky místo: Kališová Lucie, Kudláčková Eva, Poulová Natálie stolní tenis Slouka chlapci - 5. místo: Parcl Václav, Staněk Tomáš, Láznička Ondřej pětiboj Klusák chlapci 4. třídy - 9. místo: Poul D., Štegner P., Mach St. dívky 4. třídy - 5. místo: Stupková A., Sýkorová A., Inwaldová M. chlapci 5. třídy- 8. místo: Weinhofer P., Cejnek V.,Poul P. dívky 5. třídy - 8. místo: Fňukalová A., Vilišová J., Klimecká M. florbal Fabík 5.místo: Poul J., Pešek L.,Koudela Z., Skryja L., Invald D., Karásek O.,Krča D., Staněk T., Staněk P., Koukal V., Smyčka J., Hladík R., Rimeš M., Vokoun P., Parcl V. trojboj Kolouchová 2. místo: Ambrožová Erika, Švomová Adéla, Švomová Veronika 6. místo: Fabíková Monika, Kudláčková Eva, Turková Tereza 6. místo: Kadlecová Adéla, Michálková Eva, Pokorná Jitka šplh uč. TV Radovan Svoboda - 6. místo (1.tř.,), Láznička Jakub - 4. místo (3.tř., Stupková Alžběta - 3. místo, Ženčúch Michal - 4. místo (4. tř.), Fňukalová Adéla 7.m. D) Obvodní - okrsková kola soutěží minifotbal Fabík 4. místo - Staněk Petr, Staněk Tomáš, Rimeš Josef, Hladík Roman, Smyčka Jiří, Poul Josef, Koudela Tomáš, Mikulecký Marek, Skryja Libor recitace uč. ČJ Láznička Jakub - 1. místo (3.tř.), Švomová Adéla 2.místo (7.tř.), Klusáková Olga místo (5.tř.), účast: T. Havlíčková, V. Poulová, Staněk P., Ráliš V. florbal Klusák žáci - 5.místo: Dohnal M., Dvořák P., Ochrana F., Smyčka P.,Titauer J.,Vaněk M.-6.tř Barták P., Bradáč O., Fiala P., Poul J., Srnský M., Bartoš L.-7. tř. florbal Kolouchová ml. žákyně - 5. místo : Fabíková M., Kališová L., Koukalová K., Kudláčková E., Mičková S.,Smetanová M.,Svobodová L., (6.tř.) Ambrožová E., Dvořáková L., Havelková B., Pešková M., Švomová A. (7.tř.) florbal Fabík 2. místo: Poul J., Pešek L, Koudela Z., Skryja L. (8.tř.), Staněk T., Staněk P., Koukal V., Smyčka J., Hladík R., Rimeš M., Vokoun P., Parcl V. (9. tř.) Všeználek 5. tříd Slouková Váša Marek, Fňukalová Adéla, Cejnek Vojtěch, Poul Pavel - 1. místo šplh uč. TV Svoboda Radovan - 2. místo (1.tř.), Láznička Jakub - 3. místo (3.tř.), Ženčuch Michal - 3. místo (4.tř.), Stupková A místo (4.tř.), Čapka Jeroným - 2. místo (5.tř.), Fňukalová Adéla - 3. místo (5.tř.), další soutěžící: Hallová Karolína, Marek Jiří, Kučerová Tereza, Jurová Magdalena Železný mužíček uč TV I.kat: V. Doležal, J. Láznička, A. Hanák, M. Jurová, A. Pešková ZŠ Bory II. kat.: M. Váša, P. Weinhofer, M. Ženčúch, A. Fňukalová, J. Vilišová III.kat.: F. Ochrana, M. Dohnal, J. Poul, L. Kališová, E. Ambrožová IV. kat.: R. Hladík, M. Rimeš, V. Parcl, A. Humlíčková, P. Humlíčková 17

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více