V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26)

2 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem Na Polabí Mělník Středočeský kraj IČO: IZO: Kontakty: Telefon: 315/ / Fax: 315/ Ředitelka SVČ: Zdeňka Černá Telefon: 315/ Tel. + fax: 315/ Statutární zástupce: Zdeňka Černá Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné Strana 2 (celkem 26)

3 2. CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Dům dětí a mládeže v Mělníku je státní školské zařízení s právní subjektivitou zřizované od Krajským úřadem v Praze, které uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, individuelní prací, soutěžemi, přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit v průběhu celého roku včetně dnů prázdnin. DDM také spolupracuje s mnoha institucemi včetně podnikatelské veřejnosti. SVČ je umístěno v klidné části města a je obklopeno lesoparkem.nachází se ve výhodné poloze pro děti ze spádových obcí.jde o otevřené školské zařízení, poskytuje všechny formy zájmového vzdělávání, připravuje účastníky zájmového vzdělávání na smysluplné využívání volného času, zapojuje se do prevence rizikového chování, do akcí a výukových programů včetně organizování soutěží, přehlídek apod.spolupracuje s rodiči a širokou veřejností. Celý školní rok byl zaměřen na plnění úkolů ze Školního vzdělávacího programu DDM, který je vypracován na období pěti let a každý školní rok jsou písemně vypracovány dodatky k ŠVP včetně rozšířených aktivit našeho zařízení.právě našimi rozšířenými aktivitami jsme směřovali děti, mládež i dospělé k účelnému a efektivnímu naplnění volného času společně s prevencí rizikového chování, na kterou jsme vypracovali i projekt.rozšířila se nabídka pravidelných i spontánních činností a to směřovalo k nárůstu účastníků v našich zájmových útvarech a klubech. Akcemi se posiloval ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL zejména akcemi např. VESELÉ PLAVÁNÍ v místním plaveckém bazénu ve spolupráci s panem ing. Davidem, propagovali jsme dalšími akcemi i osvětovou a informační činnost včetně utužení spolupráce se školami speciálními a praktickými. Tímto způsobem se nám podařilo zapojit i děti z méně podnětného prostředí formou akcí během celého školního roku zejména akcemi zaměřenými na sport ( soustředění aerobicu ), zdravý životní styl a nebo karnevaly. Novým hitem pro tento rok byl Jumping aerobic ( skákání a cvičení na trampolínách ). Propagační činnost našeho pracoviště je na velmi vysoké úrovni a byla jí věnována velká pozornost.vydáváním našeho VOLNOČASKU - buletinek pro volný čas vhodná propagace všech našich volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. Dále jsme pravidelně zasílali podklady naší nabídky činnosti do měsíčníku RADNICE (1 x měsíčně ), propagovali jsme i v DENÍKU MĚLNICKO, TÝDENÍKU MĚLNICKO, MLADÉ FRONTĚ DNES a na FACEBOOKU včetně našich webových stránek apod. Nadále jsme využili nabídek ZDVPP Mladá Boleslav a účastnili se většiny nabízených kurzů, seminářů, školení v hojném počtu a dle potřeb a zájmu si pracovníci vybírali jednotlivá témata ( pohybové, výtvarné výchovy apod. ). Děti, mládež i rodičovská veřejnost si našli do našeho SVČ cestu a účelně tak využili svůj volný čas zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých ( dle aktuálních nabídek ). Celoročně jsme se zaměřovali na stále se měnící potřeby a zájmy účastníků zájmového vzdělávání.můžeme proto konstatovat, že dlouhodobý záměr vytváření příznivého klima v DDM se nám stoprocentně podařil. Strana 3 (celkem 26)

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Celkovou strukturu personálního obsazení popisuje níže tabulka. Ostatní bližší údaje o pracovnících jsou uvedeny v bodě číslo 6 ( údaje o pracovnících SVČ zaměstnané interní pracovníky a externí pracovníky ). Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikace dle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Ostatní provozní zaměstnanci rovněž splnili kvalifikační předpoklady včetně požadavků na obor vzdělání stanovené vnitřním platovým předpisem. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST SVČ V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola z Krajského úřadu Středočeského kraje Praha. součástí naší vnitřní a vnější kontrolní činnosti byly hospitace zaměřené na jednotlivé složky výchovného procesu, prováděly se průběžně dle ročního plánu hospitací, v případě potřeby se doplnily.týkaly se hlavně zájmového vzdělávání v zájmových útvarech, při příležitostných akcích, letních a zimních táborech i při běžném chodu DDM. Celkem bylo provedeno 167 hospitací všech typů a uskutečnilo se celkem 9 porad s interními a 2 porady s externími pracovníky ( viz plán hospitační činnosti ). Strana 4 (celkem 26)

5 VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI SVČ Název doplňkové činnosti Cestovní agentura Specializovaný maloobchod Počet uživatelů doplňkové činnosti Děti př. 3 školní 4 Mládež 2 Dospělí 39 dle potřeby DDM,podle počtu příchozích do ZÚ i ostatních návštěvníků Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost 1 ředitelka 9 Pracovníci SVČ Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Pobytové výlety k moři,poznávací zájezdy (celkem 22 zájezdů ) Nabídka prodeje formou bufetu,prodej značkových produktů ze dvou automatů Poznámka Spolupráce s cca 37 CK v naší republice nelze spočítat nakupující osoby,v průměru okolo 30 osob denně MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY SVČ SVČ provozuje činnost v samostatné budově ležící v lesoparku na okraji města a jeho součástí je přilehlá terasa se zabudovaným krbem a velkými kamennými stoly.budova má bezbariérový přístup. Naše SVČ disponuje deseti učebnami ( klubovnami ) a jedním víceúčelovým sálem. Učebny jsou rozděleny na specializované ( počítače, keramika apod. ), dále víceúčelové (sál, modelárna, kuchyně apod. ) a ostatní ( šatna, klubovny video, kuželky, herna apod. ). Vybavení učeben, prostor a celkové zázemí je moderní, kvalitně vybavené učebním materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou a speciálními přístroji. Celoročně jsme pracovali a podíleli se na celkovém rozvoji a údržbě našeho SVČ. K tomuto nám napomáhaly výdělky z naší vedlejší výdělečné činnosti - naše CESTOVNÍ AGENTURA a SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD. Podařilo se nám z těchto prostředků nově vybavit a vylepšit prostory jednotlivých kluboven celková výměna dveří (15ks) včetně nového kování a zámků, zakoupení nových židlí do klubovny kuželek, sál - kompletní výměna podlahové krytiny s antistatickou úpravou, za oponou sálu instalovány celokovové regály včetně úložné skříně na pomůcky a k tomu následně zakoupena žebříková sestava s plošinou. V rámci oživení a zkvalitnění práce s dětmi a mládeží v jednotlivých zájmových útvarech byly zakoupeny nové učební pomůcky a sportovní náčiní pro zájmový útvar jumping aerobic a další pohybové aktivity zakoupeny trampolíny ( 17 ks ) včetně náhradních dílů. V pracovně v přízemí jsme pořídili nový sporák a kuchyňský pojízdný stolek, pěnič mléka, konvici a další potřebné vybavení, které jsme využívali během školního roku při různých akcích. Počítačová učebna se vybavila novými monitory ( 5 ks ) a PC ( 6ks), notebook Acer ( 2 ks ). Vstupní hala byla vylepšena o televizní obrazovku, která nám sloužila během celého roku k propagaci naší zájmové činnosti a prezentace všech našich zájmových útvarů včetně všech akcí. Strana 5 (celkem 26)

6 Během celého školního roku jsme se snažili o poskytnutí nadstandardních služeb dětem, mládeži i dospělým všem účastníků a návštěvníkům našeho zařízení. 3. ČINNOST STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU I. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ( k ) Činnost máme velmi obsáhlou a to ve všech dostupných oblastech. Pro velmi velký zájem se každoročně tyto činnosti obnovují, doplňují novými činnostmi, nápady a aktivitami ( např. nový ZÚ jumping aerobic ) NÁZEV ZÁJMOVÉHO ÚTVARU ÚČASTNÍK Ů ZÚ Strana 6 (celkem 26) VEDOUCÍ ZÚ 1. KERAMICKÝ I 7 BURIANOVÁ EP 2. VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ II 9 MENCLOVÁ EP 3. VÝTVARNÝ + AJ 10 PALÁTOVÁ EP 4. VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ VII 11 MENCLOVÁ EP 5. KERAMICKÝ + VÝTVARNÝ VIII 11 BURIANOVÁ EP 6. KERAMICKÝ X 9 BURIÁNOVÁ EP 7. KYTARA I 4 ŠANDOVÁ IP 8. KYTARA II 7 ŠANDOVÁ IP 9. FLÉTNA I 3 ŠANDOVÁ IP 10. FLÉTNA II - POKROČILÍ 4 NOVOTNÁ L. IP 11. FLÉTNA III - ZAČÁTEČNÍCI 6 NOVOTNÁ L. IP 12. RYTMIKA I PRO NEJMENŠÍ 22 JIRÁČKOVÁ IP 13. RYTMIKA II 27 HORNOVÁ IP 14. TANEČKY 26 HORNOVÁ IP 15. DRAMATICKÝ 7 GEŤKOVÁ EP 16. ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 8 ČERNÁ IP 17. DOVEDNÉ RUCE I 7 KOPŘIVOVÁ IP 18. DOVEDNÉ RUCE II 5 KOPŘIVOVÁ IP 19. DOVEDNÉ RUCE III 8 JENČOVÁ IP 20. JUDO I 19 JÁNY EP 21. JUDO II 20 NOVOTNÁ A. EP 22. JUDO III 12 TARABA EP 23. JUDO IV 12 RODR EP 24. SEBEOBRANA-PŘÍPR.+ML. ŽÁC I 13 HAVLÍK P. EP 25. SEBEOBRANA-PŘÍPR.+ML. ŽÁCI II 11 HAVLÍK J. EP 26. SEBEOBRANA-STARŠÍ ŽÁCI 15 HAVLÍK P. EP 27. RYBÁŘSKÝ 9 VANÍK EP 28. AEROBIC I - ZAČÁTEČNÍCI 20 HORNOVÁ IP 29. DANCE AEROBIC - POKROČILÍ 22 HORNOVÁ IP 30. JUMPING AEROBIC I 15 SMOLČÁKOVÁ EP 31. JUMPING AEROBIC II 13 HORNOVÁ IP 32. JUMPING AEROBIC III 13 JIRÁČKOVÁ IP 33. JUMPING AEROBIC IV 17 SMOLČÁKOVÁ EP 34. KOŠÍKOVÁ- mini žáci - chlapci 13 KVASNÝ EP 35. KOŠÍKOVÁ- žáci - chlapci 13 KARLOVEC EP EP,IP

7 36. ROZTLESKÁVAČKY 13 ŠANDOVÁ K. EP 37. STREET DANCE 14 VAJNEROVÁ EP 38. KUNG-FU 22 FRAIBIŠ EP 39. POČÍTAČE 5 HRUŠ IP 40. MODELÁŘ 6 MERTA EP 41. TURISTICKO-CYKLISTICKÝ 10 FRANĚK EP 42. TURISTICKÝ 12 SVOBODOVÁ EP KLUBY + OSTATNÍ Kluby a klubová činnost je nedílnou součástí naší výchovně vzdělávací práce a silně obohacuje její členy ( nové poznatky, zkušenosti, praktiky apod. ). V loňském roce se nám podařilo podchytit rodičovskou veřejnost a nabídnout své služby i matkám na mateřské dovolené.významným krokem byl i vznik dalších klubů např. CVIČENÍ SENIORŮ, PC PRO SENIORY A POKROČILÉ, cvičení ZUMBA TRAMPOLÍNY apod. 1. KLUB RODIČE + DĚTI 248 HORNOVÁ IP 2. KLUB BODY STYLING 98 HORNOVÁ IP 3. KLUB PC PRO POKROČILÉ, SENIORY 28 HRUŠ IP 4. KLUB RADOST 29 HORNOVÁ IP 5. KLUB KOPANÁ 149 DOMBAI, BARDA,TOUŠEK,VIŠÍNSKÝ, ZEIDLER EP 6. ZAMAT- KORESOPONDENČNÍ 147 ŠIMÁNEK,DANIŠKOVÁ J., DANIŠKOVÁ D. EP 7. KLUB CVIČENÍ S HUDBOU 24 MIKUŠOVÁ EP 8. KLUB KALANETIKA 43 SEMERÁDOVÁ EP 9. KLUB AEROBIC I 43 HORNOVÁ IP Strana 7 (celkem 26)

8 10. KLUB AEROBIC II 81 HORNOVÁ IP 11. KLUB CVIČENÍ SENIORŮ 22 STEINEROVÁ EP 12. KLUB KONDICE 18 HORNOVÁ IP 13. KLUB KUNG FU 10 FRAIBIŠ EP 14. TRAMPOLÍNY SMOLČÁKOVÁ EP PREZENTACE ÚSPĚCHŮ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ SVČ V našem DDM byl i v tomto roce velký počet zájmových útvarů a klubů. Děti z jednotlivých ZÚ se účastní různých soutěží, závodů, seminářů apod.všechny úspěchy byly shrnuty v akci akademii DĚTI DĚTEM. Uvádíme úspěchy dětí, mládeže i dospělých v jednotlivých zájmových útvarech v tuzemsku i v zahraničí. ZÚ VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ Výtvarný a keramický kroužek je velmi oblíbený jak dětmi, tak i mládeží a dospělými. Pro veřejnost byly pořádány atraktivní výstavy výtvarných prací a keramických výrobků dětí, mládeže i dospělých včetně výjezdů na výstavy. ZÚ JUDO MEMORIAL E.Brzegovskeho Polsko Najman Jakob 1.místo Burdová Dorotka 1.místo Machová Marie 3.místo MAZDA CUP Německo Postupim Černý Václav 2.místo Přibylová Petra 3.místo Burdová Dorotka 5.místo Najman Jakob 5.místo ČESKÝ POHÁR Černý Václav 2.místo Horyna Jan 3.místo Strana 8 (celkem 26)

9 KVALIFIKACE na mistrovství republiky ČR -celkově Přibylová Petra Žižková Tereza 6.místo 12.místo 16.místo ZÚ MODELÁŘI Okresní přebor leteckých modelářů kategorie H: Platych Pavel 1.místo Kosmák Tomáš 2.místo kategorie ml.ž: Doubek Šimon Bohonek Matouš kategorie st.ž.: Špitálský Libor Martaus Matěj Švejcar Mirek 1.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo ZÚ ROZTLESKÁVAČKY Středočeský taneční pohár stupeň ZŠ ( kategorie skupiny) Středočeský taneční pohár stupeň ZŠ ( kategorie skupiny) 3.místo 6.místo II. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ( k ) Mezi tyto aktivity patřily akce všech typů - výlety, výstavy,karnevaly,akce s podtextem oslav svátků, akce zaměřené na sportovní hrátky a taneční vystoupení včetně veselého plavání, závody apod. Naším cílem bylo vytvořit akce atraktivní a tím se nám i v tomto školním roce podařilo oživit zájem o naše služby pro děti, mládež i dospělé. Název příležitostné zájmové činnosti Datum počet akcí Strana 9 (celkem 26) Počet účatníků celkem 1. DÝŇOVÝ DUCH VESELÉ PLAVÁNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VESELÉ PLAVÁNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL - pohádkový DĚTSKÝ KARNEVAL - princezny DĚTSKÝ KARNEVAL pro ZŠ DĚTSKÝ KARNEVAL - mateřinkový ČARODĚJNICE CESTA POHÁDKOVÝM PARKEM

10 11. ZÚ KOŠÍKOVÁ MINI ŽÁCI TURNAJE ( Kvasný ) 12. ZÚ KOŠÍKOVÁ ŽÁCI TURNAJE (Karlovec ) 13. ZÚ JUDO I ZÁVODY ( Jány ) ZÚ JUDO II ZÁVODY (Novotná) ZÚ JUDO III ZÁVODY ( Taraba) ZÚ JUDO IV ZÁVODY (Rodr ) ZÚ TURISTICKO-CYKLISTICKÝ STREET - DANCE ZÚ SEBEOBRANA I ZÚ SEBEOBRANA II ZÚ SEBEOBRANA STARŠÍ ŽÁCI ZÚ VÝTVARNĚ-KERAMICKÝ VII ZÚ ROZTLESKÁVAČKY CELKEM: III.POBYTOVÉ AKCE ( k ) Tyto akce jsou každoročně pořádány a patřily k oblíbeným aktivitám všech členů jednotlivých zájmových útvarů. Podporu jsme ocenili i přístupem rodičovské veřejnosti.vícedenní akce umožňují i reprezentovat Českou republiku v soutěžích konaných v zahraničí. Datum akce Název akce Počet Osobodny účastníků ZÚ TURISTICKO CYKLISTICKÝ spojení turistiky s cyklistikou (poznávací cesty po okrese ) ZÚ TURISTICKÝ- poznávání přírody, práce v terénu s mapou, buzolou, sport, topografie, tábornictví včetně teorie spojené s praxí (stavění stanů, rozdělávání ohně, vaření a ochrany přírody) CELKEM Strana 10 (celkem 26)

11 IV. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST ( k ) Během prázdnin a volných dnů dětí (např. ředitelská volna ) probíhala v našem DDM prázdninová činnost včetně klubové činnosti.naše zařízení nabízelo dětem, mládeži i dospělým širokou škálu zábavných zájezdů, programů, zimních a letních pobytových táborů, ozdravných pobytů, příměstských táborů a letních sportovních soustředění apod.. Klubová činnost probíhala od 8,00-21,00 hodin a nabízeli jsme: - internet ( cenově přístupný ) - počítačové hry + programy ( zábavné, naučné apod. ) - kulečník, kuželky - hrací stůl pro děti se 12-ti hrami - malý a velký fotbal, pojezdy na košíkovou včetně venkovního Člověče,nezlob se - k dispozici jsou i klubovny, video a prostory sálu (hraje se stolní tenis, míčové hry apod.) - příležitostné využití volných kluboven na běžné formy klubové činnosti ZIMNÍ A LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY, PT, OZDRAVNÉ POBYTY, SOUSTŘEDĚNÍ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet PP ZT ŠPINDLERŮV MLÝN ZT ŠPINDLERŮV MLÝN LT VARVAŽOV CK TOPINKA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I LT TÁBOR MOR.BOUDA KOSTELEC U JIHLAVY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LS AEROBIK - BEDŘICHOV Celkem: PRÁZDNINY Prázdninová činnost byla plně naplněna a předběžně naplánována na začátku roku.snahou bylo nabídnout zajímavé akce, činnosti, výlety, zájezdy, pobytové tábory pro děti a mládež včetně dospělých a to se nám v plném rozsahu podařilo. Datum Název prázdnin Počet dní Děti Mládež Dospělí PODZIMNÍ VÁNOČNÍ POLOLETNÍ Strana 11 (celkem 26)

12 JARNÍ VELIKONOČNÍ LETNÍ(hlavní) Celkem: V. DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Dalšími činnostmi zájmového vzdělávání jsme doplnili naši již tak pestrou nabídku akcí. Mezi nejoblíbenější patří výstavky (pro děti i širokou veřejnost) produktů jednotlivých zájmových útvarů zaměřených na estetiku a estetické cítění zejména zájmové útvary výtvarné, keramické a modelářské. Celoroční výzdobou interiéru budovy ( nástěnky, dveře, okna a volné prostory ) k jednotlivým svátkům včetně akcí (VÁNOCE, VELIKONOCE, CESTA ZA DÝŇOVÝM DUCHEM, ČARODĚJNICE, KARNEVALY apod.)nabídka se rozšířila i o kurzy, které byly velmi oblíbené a hojně navštěvované. Motivačním prvkem pro rozšíření dalších možností v oblasti činností zájmového vzdělávání byla nabídka DVPP a spolupráce se střediskem v Mladé Boleslavi ( celoroční nabídka vzdělávacích akcí, kurzů, seminářů ).Tyto vzdělávací akce plně využívali všichni naši pracovníci, našli si svá oblíbená témata a tím přispívali ke zkvalitnění pedagogické práce s dětmi, mládeží i dospělými.i v tomto školním roce jsme se zaměřili na další vzdělávací akce pro naše jednotlivé pracovníky ( dle jejich zájmu a potřeby DDM ). VI. OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST Celoroční propagací a naší výchovnou prací v zájmovém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých jsme směřovali k celkovému zhodnocení a ucelení naší výchovné práce.jako každoročně jsme uspořádali akce pro rodiče, děti a širokou veřejnost, ve kterých jsme prezentovali veškeré činnost konané v jednotlivých zájmových útvarech během celého školního roku.kvalitní přípravou a schopnostmi tvořivých aplikací ze stran vedoucích zájmových útvarů jsme dosáhli i v tomto směru velkých úspěchů a ohlasu veřejnosti Datum Název akce Počet účastníků PODANÁ RUKA- ZŠ 1. TŘÍDA DĚTI DĚTEM 434 CELKEM: 461 Strana 12 (celkem 26)

13 ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK SVČ VII. PRÁCE S TALENTY ( k ) I v tomto školním roce se konaly soutěže, přehlídky, olympiády, které byly vyhlášeny MŠMT, ASŠK,KÚ PRAHA ( základní okresní i krajská kola ).Celkový počet účastníků byl uspokojivý a zkonstatovali jsme, že některé soutěže se stávají stále více atraktivními bez ohledu na ocenění ( například Biologické olympiády okresní kola ) SPOLEČENSKÉ VĚDY OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL ÚČASTNÍKŮ KK OČJ I. KATEGORIE ZŠ OČJ II KATEGORIE SŠ O.DĚJEPISNÁ ZŠ OK.PŘEBOR LET.MODELÁŘŮ BESIP ZŠ CELKEM PŘÍRODNÍ VĚDY OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL POPČET ÚČASTNÍKŮ KK FO-KAT. E,F - ZŠ BIO C - ZŠ BIO D - ZŠ MAT.KLOKAN-Cvrček MAT.KLOKAN-Klokánek Benjamin Kadet SŠ Junior SŠ Student PYTHÁGORIÁDA- 5.r.ZŠ PYTHÁGORIÁDA- 6.,7.r.ZŠ PYTHÁGORIÁDA- 8.r.ZŠ O.CHEMICKÁ A - SŠ O.CHEMICKÁ B SŠ O.CHEMICKÁ C SŠ O.CHEMICKÁ D - ZŠ PŘ.KLOKAN- Kadet PŘ.KLOKAN- Junior CELKEM Strana 13 (celkem 26)

14 ESTETIKA OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL ÚČASTNÍKŮ KK SOUTĚŽ ML.RECITÁTORŮ ZŠ KARLOV.SKŘIVÁNEK ZŠ,ZUŠ CELKEM TĚLOVÝCHOVA A SPORT PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR - ZŠ ZK ÚČAST. ZK OK ÚČAST. OK KK ÚČAST. KK MC DONALD CUP VOLEJBAL SŠ DÍVKY VOLEJBAL SŠ CHLAPCI BASKETBAL ZŠ III.KAT. chlapci a dívky VOLEJBAL ZŠ DÍVKY STOLNÍ TENIS ZŠ CHL VOLEJBAL ZŠ CHLAPCI PŘESPOLNÍ BĚH ZŠ,SŠ SHM PRO ZŠS a ZŠP MINIFOTBAL ZŠ VYBÍJENÁ II.KAT. DÍVKY FLORBAL ZŠ DÍVKY III.kat FLORBAL ZŠ DÍVKY IV.kat FLORBAL ZŠ CHLAPCI III kat FLORBAL ZŠ DÍVKY IV.kat FLORBAL ZŠ CHLAPCI IV.kat FLORBAL ZŠ II.kat TANEČNÍ POHÁR 2010/ VYBÍJENÁ II.KAT. CHLAPCI A SMÍŠ. DRUŽ. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST CELKEM SOUTĚŽE CELKEM: Základní kola Počet účastníků ZK Okresní kola Počet účastníků OK Krajská kola Počet účastníků KK Soutěží celkem Účastníků celkem Strana 14 (celkem 26)

15 VIII. METODICKÁ A ODBORNÁ ČINNOST SVČ Proběhly pravidelné porady a konzultační činnost k otázkám ŠVP, k práci s externími pracovníky, k naplánování akcí a soutěží ( celoroční spolupráce se SVČ v kraji včetně dalších školských zařízení ).Naši pracovníci se pravidelně zúčastňovali DVPP a rozšiřovali si tak pedagogické vzdělání ( teorie + praxe ). Na našem pracovišti máme plně kvalifikovaný tým pracovníků. IX. SPONTÁNNÍ ČINNOST SVČ Spontánní činnosti v našem zařízení probíhaly denně během celého školního roku a nabízeli v čase od 13,00 21,30 hodin mnoho zajímavých aktivit ( níže uvedených ) pro děti, mládež i dospělé. Klubovny ( učebny ) byly k tomuto účelu přizpůsobeny a vylepšeny a počet účastníků využívajících těchto nabídek stále stoupá.v tomto školním roce se zvedl zájem o horolezeckou stěnu, která byla plně využívána nejen návštěvníky DDM, přilehlého lesoparku, ale i základními školami včetně škol speciálních a praktických. SPONTÁNNÍ ČINNOSTI DĚTI MLÁDEŽ DOSPĚLÍ CELKEM Internet, počítač, stolní tenis, malý fotbal, kulečník, líný tenis, stolní společenské hry společně s využitím víceúčelového herního stolu, společenské hry, košíkové házecí koše využití herny ( hračky, knihy ), venkovní velké Člověče,nezlob se, horolezecká stěna Dětem se neustále obnovují aktivity a je využito i prostor lesoparku okolo DDM, nových laviček a prostoru, který je rájem nejen pro předškolní děti s maminkami. CELKEM: INFORMACE O ŽÁCÍCH A STUDENTECH SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A STUDENTECH NADANÝCH VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SVČ Proběhla celoroční spolupráce se školami speciálními a praktickými ve formě zábavných odpoledních setkání včetně pravidelných aktivit dětí v KLUBU RADOST.I v tomto školním roce bylo naším cílem zapojit tuto skupinu dětí, podnítit v nich iniciativu a podílet se na rozvoji jejich osobnosti,což se nám zcela podařilo. Strana 15 (celkem 26)

16 Všichni účastníci a uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami měli možnost se účastnit a byli plně integrováni do všech forem činností obsah, formy a metody práce odpovídaly jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ). NÁZEV AKCE DATUM AKCÍ ÚČASTNÍKŮ CELKEM 1. PODANÁ RUKA PRO ZŠP A ZŠS + MŠ 2. ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ZŠP A ZŠS 3. ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ZŠP A ZŠS CELKEM: ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH SVČ A PREZENTACI SVČ NA VEŘEJNOSTI PROGRAMY A PROJEKTY SVČ Naše středisko volného času navštěvuje dnes a denně velký počet dětí, mládeže a rodičovské veřejnosti včetně ostatních návštěvníků. V roli pedagogů ( speciálně pedagogů volného času ) se nám naskýtá možnost nabídnout dětem, mládeži pohled na aktuální problémy dnešní doby, se kterými se v poslední době stále více a častěji setkávají a musí je řešit. K rozšíření, zlepšení a zkvalitnění podmínek zájmového vzdělávání žáků a studentů jsme využili možnosti nabídky grantových programů na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže vyhlášených Krajským úřadem Středočeského kraje Praha. Pokračovali jsme i v rozšíření projektu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, kterým jsme navázali na předešlý školní rok a tímto krokem jsme utužili spolupráci s ostatními školami a školskými zařízeními ( akce PODANÁ RUKA ( hravou a zábavnou formou ukázat dětem z MŠ, 1. tříd ZŠ jak předejít úrazům a jiným rizikovým jevům), taneční soustředění AEROBICU ( výlety a pohybové aktivity v přírodě apod. ). Zpracovali a podali jsme projekt na EU Nuda nemá šanci a na Fond životního prostředí KÚ Praha projekt Hrátky s přírodou. Podnětným prostředím se nám podařilo motivovat velký počet účastníků zájmového vzdělávání, preventivně na ně působit a chránit je. Dle ohlasů dětí i rodičů přispěly naše akce k rozvoji vzájemné tolerance mezi dětmi a mládeží. Celkově můžeme konstatovat, že se nám podařilo docílit během celého školního roku naučit všechny účastníky smysluplně a s radostí trávit volný čas. Strana 16 (celkem 26)

17 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SVČ I v tomto školním roce SVČ DDM Mělník nezahájilo žádnou spolupráci se zahraničními organizacemi ani školskými institucemi. V rámci CA DDM Mělník byly pořádány celoročně zahraniční výlety, zájezdy pro děti a jejich rodiče. Opět se nám podařilo našimi zájezdy uspokojit mnoho našich stálých klientů včetně nově získaných, kteří využili jednotlivých nabídek naší CA. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V našem zařízení se prozatím nevyskytly žádné projevy diskriminace, šikany ani násilí. Režim a dozor pedagogických pracovníků je neustálý a je přizpůsoben tak, aby k těmto projevům nemohlo docházet ( rozdělení služeb dne + návaznost viz. zákon 379/2005 Sb. platný od ).V této souvislosti ochrany a prevence plně spolupracujeme s příslušníky městské Policie Mělník. Prevence rizikového chování byla prováděna poradenstvím žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických i externích pracovníků na téma záškoláctví, šikana, nepřátelství, násilí, projevy diskriminace, zneužívání návykových látek apod.. Proběhly besedy k prevenci, proškolení zaměstnanců v této problematice včetně spolupráce s PPP. Našimi cíli pro prevenci rizikového chování byla především kvalitní pedagogická práce, kvalitní managment a atraktivita našich poskytovaných služeb.v oblasti vzdělávání byla pro nás důležitá orientace na trhu volného času. MULTIKULTURNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Cílem v této oblasti výchovy a zájmového vzdělávání obecně bylo naučit účastníky v jednotlivých zájmových útvarech, pozitivnímu vztahu k přírodě, vytvořit povědomí o možnostech dopadu na krajinu a přírodu, neplýtvat energiemi, vodou, potravinami, podporovat společné mimoškolní aktivity rodičů a dětí, seznamovat se s tradicemi a odkazy našich předků, mít pozitivní vztah k vlastní rodině a tím vším získat potřebu smysluplného využití volného času ( zimní a letní dětské tábory, příměstské tábory, letní taneční a sportovní soustředění apod. ). Všemi těmito aktivitami se nám podařilo vést děti nenásilnou formou ke zdravému životnímu stylu ( viz. návaznost na pokračování projektu DDM ), pozitivnímu vztahu k přírodě ( viz. plány aktivit jednotlivých zájmových útvarů včetně výjezdů apod. ), k toleranci, úctě a v neposlední řadě také ke zlepšení komunikace mezi dětmi a dospělými ( společné akce, soutěže, cvičení apod. ). VNĚJŠÍ PARTNEŘI SVČ I v loňském roce jsme se snažili spolupracovat a hlavně rozšiřovat spolupráci s novými objekty.to se nám jednoznačně podařilo.dobrá spolupráce je i s naším zřizovatelem KÚ Praha. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MĚLNÍK má díky své činnosti i aktivit řadu příznivců, kteří nám velmi ochotně pomáhají a spolupracují s námi (široká podnikatelská sféra, podniky, církevní organizace, politické strany, cestovní kanceláře apod.).jen pro zajímavost uvádíme některé z nich: - KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA VČETNĚ MŠMT, NIDM - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK Strana 17 (celkem 26)

18 - VŠECHNY SVČ ( SŘEDOČESKÝ KRAJ ) + ŠKOLSKÁ ZAŽÍZENÍ VŠECH TYPŮ - MĚSTSKÉ MUZEUM MĚLNÍK - ÚŘAD PRÁCE MĚLNÍK - CHKO KOKOŘÍNSKO - ČČK, ASŠK, ÚAMK ČR - KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM - JUDA KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ - AIKIDO, JUDO,FK MĚLNÍK - DIAKONIE ÚPICE - DENÍK MĚLNICKO, TÝDENÍK MĚLNICKO, MĚLNICKÁ RADNICE,MLADÁ FRONTA DNES, - CK ( EXIM TOURS, FIRO, ČEDOK, AXIA apod. ) Další organizace včetně médií, široké rodičovské a podnikatelské veřejnosti Všem těmto partnerům bylo upřímně poděkováno za pomoc, přízeň, důvěru a těšíme se na další spolupráci do budoucna. EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST SVČ Vedle informace do tisku jsme se samy podíleli na propagaci našich aktivit vydáváním čtvrtletníku VOLNOČÁSEK, který uceleně informuje širokou veřejnost, děti, mládež, dospělí o všech činnostech a nabídkách a celkovém dění v DDM Mělní včetně zasílání plánu činností do měsíčníku RADNICE ( 1 x měsíčně ). Dále byly informace podávány prostřednictvím vnitřních tabulí, nástěnek, polepením venkovních dveří, stojkami přibližující jednotlivé akce včetně vytváření vlastních plakátků, informačních lístečků apod. Propagace je nedílnou součástí naší práce a nám přináší její úspěšnost velký prospěch a tím i větší návštěvnost.prostřednictvím nově vyvěšené trojkřídlé prosklené vitríny jsme naučili naše klienty pravidelně docházet do DDM a informovat se nejen o naší činnosti, ale i o vyhlášených akcích, soutěžích včetně aktualit a nabídek divadelních představení apod.od června 2010 byl založen FACEBOOK zde jsme připomínali veškeré akce, které budou, ale sledovali jsme i zpětné reakce na akce již proběhlé nahrávky, videa apod. DALŠÍ AKCE NEBO ČINNOSTI SVČ Pro velký zájem veřejnosti jsme poskytli možnost kulturního vyžití zájezdy do divadel v Praze. Dobrou organizací těchto akcí jsme získali mnoho nových zájemců. Prostřednictvím těchto neformálních setkání jsme propagovali naše další činnosti a akce pořádané během loňského školního roku. Uvádíme divadla, která jsme navštívili: DIVADLO SPEJBLA + HURVÍNKA - STÁTNÍ OPERA PRAHA - HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN - DIVADLO NA VINOHRADECH - DIVADLO BROADWAY Datum Název představení Před. děti školní děti mládež dospělí celkem DĚTI RÁJE JESUS CHRIST SUPERSTAR Strana 18 (celkem 26)

19 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ NA FLÁMU RIGOLLETO NOC NA KARLŠTEJNĚ HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ KAT MYDLÁŘ LA BOHÉME Celkem: Mimo zájezdů na divadelní představení jsme široké veřejnosti umožnili další akce různého zaměření a typu ( sportovního, charitativního, kulturního apod. ). NÁZEV AKCE DATUM AKCÍ 1. CHARITATIVNÍ SBĚR (VŠE,CO SE HODÍ PRO POMOC LIDEM) 2. VÝMĚNNÝ PRODEJ DĚTSKÝCH ODĚVŮ A HRAČEK 3. VÝMĚNNÝ PRODEJ DĚTSKÝCH ODĚVŮ A HRAČEK 4. CHARITATIVNÍ SBĚR (VŠE,CO SE HODÍ PRO POMOC LIDEM) ÚČASTNÍKŮ CELKEM CELKEM: Individuelně jsme pokračovali v poskytování poradenské a konzultační činnosti, pořádali jsme další výukové programy s novou náplní a obsahem např. PODANÁ RUKA. Celoročně jsme umožňovali realizovat na našem pracovišti DVPP ve spolupráci se střediskem v Mladé Boleslavi ( využívání kluboven pro DVPP). Naše prostory DDM i jeho blízké okolí využívaly také základní školy ke svým sportovním hrám a soutěžím ( přilehlý lesopark - horolezecká stěna). Strana 19 (celkem 26)

20 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH SVČ I.Základní údaje o pracovnících SVČ ( k ) ÚVAZKY K Celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogická způsobilost Počet účastníků prav.činnosti na přep.počet ped.pr ,25 ÚVAZKY OD Celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogická způsobilost Počet účastníků prav.činnosti na přep.počet ped.pr ,625 II. DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ( k ) Na činnosti našeho zařízení se podíleli interní a externí pracovníci, kteří mají pevně stanovené kompetence, odpovědnost a řídí se Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky vydaným MŠMT ČR. Naším cílem bylo všechny plánované úkoly a aktivity splnit, připravit a dobře zorganizovat nabídku aktivit pro volný čas včetně soutěží apod. ( využili jsme znalostí pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností ). INTERNÍ PRACOVNÍCI Ředitelka DDM : Zdeňka Černá. Vedoucí oddělení: Verneková Jana - vedoucí pedagogického oddělení Jiráčková Helena - vedoucí ekonomického oddělení Pedagogičtí a nepedagogičtí ( provozní ) pracovníci viz. rozdělení v tabulce Pedagogičtí pracovníci funkce vzdělán í věk Úvazek k Úvazek od 1.4. titul délka praxe 1. Černá Zdeňka ředitelka ÚSŠ Hornová Ivana PVČ ÚSŠ Novotná Lucie PVČ ÚSŠ Kopřivová Zuzana PVČ ÚSŠ 48 0,750 0, Verneková Jana PVČ ÚSŠ 45 0,750 0, Jenčová Jana PVČ ÚSŠ 47 0, Jiráčková Helena PVČ VŠ 42 0,125 0,375 Mgr. 6 Strana 20 (celkem 26)

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více