SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR"

Transkript

1 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGIE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR (Diplomová práce studijního programu Biologie oboru Obecná biologie - směr Mikrobiologie) BRNO, 2010 Zuzana Jurčíčková

2 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své práce Mgr. Lucii Pokludové, Dr. za ochotnou pomoc, informace potřebné k orientaci v dané problematice, za čas, který mi věnovala a cenné rady, kterými napomohla vzniku této práce. Chtěla bych poděkovat také RNDr. Monice Dolejské, Ph.D. za profesionální vedení a výrazné přispění svými odbornými znalostmi, za její názory a přátelský přístup. Mé poděkování patří také kolegyním Petře Slámové a Janě Soukupové za pomoc při zpracování materiálu a oběma laborantkám, paní Marii Slavíkové a Evě Suchanové, za vytvoření příjemného pracovního zázemí. Práci jsem vypracovávala na Ústavu mikrobiologie a imunologie na Fakultě veterinárního lékařství a na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Tato práce vznikla za finanční podpory věnované z grantu P502/10/P083 Grantové agentury České republiky. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně za použití uvedené literatury. V Brně dne 14. května

3 OBSAH ÚVOD TEORETICKÝ ÚVOD A PROBLEMATIKA Problematika nadužívání antibiotik u potravinových zvířat Spotřeba antibiotik v ČR a srovnání s členskými státy EU Legislativa upravující používání antibiotik Srovnání intenzivního chovu mléčného skotu a ekologického chovu Srovnání chovu v Těšanech a ekologického chovu na farmě v Luboměři Obecná kritéria pro ekologický chov Legislativa ekologického zemědělství Ekologický vývoj a význam ekofarem v ČR Antibiotika β-laktamová antibiotika Peniciliny Cefalosporiny Cefalosporiny 3. a 4. generace veterinární cefalosporiny s použitím u potravinových zvířat Mastitida Rezistence k antimikrobiálním látkám Mechanismy rezistence k antibiotikům Mechanismy rezistence ß-laktamů Enzymy β-laktamázy ESBL Mechanismy přenosu rezistence Horizontální přenos genů Plazmidy, transpozony, IS elementy, integrony, genové kazety, GI Způsoby přenosu genů Přenos rezistentních bakterií mezi zvířaty a lidmi Mléčné filtry Bakterie čeledi Enterobacteriaceae Rod Escherichia Escherichia coli CÍLE PRÁCE METODIKA MIKROORGANISMY KULTIVAČNÍ MÉDIA A ROZTOKY PŘÍSTROJE

4 3.4. POMŮCKY CHEMIKÁLIE A OSTATNÍ SUBSTANCE METODY Izolace producentů ESBL Double-disk synergy test - DDST Testování citlivosti k dalším antibiotikům diskovou difúzní metodou Biochemická identifikace vybraných bakteriálních izolátů testem API 10S Detekce genů rezistence metodou PCR Izolace bakteriální DNA rezistentních izolátů Polymerázová řetězová reakce se specifickými primery Schéma testování integronů Pulzní gelová elektroforéza Příprava PFGE bločků z agarových kultur Restrikční štěpení DNA v bločcích enzymem XbaI / S Příprava a nastavení programu vlastní PFGE Barvení a vizualizace gelu Izolace plazmidové DNA Konjugace u ESBL + izolátů Transformace plazmidové DNA do chemicky kompetentních buněk E. coli Multiplex PCR Polymorfismus délky restrikčních fragmentů - RFLP Příprava restrikční směsi Agarózová gelová elektroforéza VÝSLEDKY Farma v Těšanech Spotřeba antibiotik na farmě v Těšanech Výsledky biochemické identifikace Výsledky fenotypových a genotypových metod k detekci antibiotické rezistence u izolátů E. coli z farmy v Těšanech Ekologický chov Luboměř pod Strážnou Spotřeba antibiotik na ekofarmě v Luboměři Výsledky fenotypových a genotypových metod k detekci antibiotické rezistence u izolátů E. coli z ekofarmy v Luboměři Výsledky pulzní gelové elektroforézy (PFGE) u ESBL + izolátů E. coli z farmy v Těšanech a Luboměři Výsledky konjugace u ESBL + izolátů Výsledky transformace plazmidové DNA do chemicky kompetentních buněk E. coli Výsledky RFLP (makrorestrikční analýza) Výsledky Multiplex PCR

5 5. DISKUZE Používání cefalosporinů ve veterinární medicíně a dopad na vznik a šíření rezistence Srovnání antibiotické politiky na farmě v Těšanech a ekofarmě v Luboměři Záchyt ESBL + kmenů a antibiotická rezistence Výskyt producentů ESBL na farmě v Těšanech a ekofarmě v Luboměři Výskyt ESBL + kmenů ve veterinární oblasti Výskyt producentů ESBL v humánní medicíně Pandemické geny bla CTX-M Význam ekologických chovů v souvislosti se spotřebou antibiotik a šířením rezistence Analýza izolátů E. coli metodou PFGE Analýza plazmidů nesoucích gen bla CTX-M Horizontální přenos genů Konjugace Transformace...95 ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

6 ÚVOD Vše začalo objevem penicilinu a dnes už si lékařskou péči neumíme bez antibiotik ani představit. S objevením antibiotik se zdálo, že lidstvo má vyhráno. Nicméně bakterie se začaly bránit a vyvíjet mechanismy, jak odolat účinkům těchto léků. Povedlo se jim vytvořit několik způsobů obrany, včetně produkce enzymu β-laktamázy se širokým spektrem účinku. Postupně se vznik a šíření bakterií rezistentních k antibiotikům staly celosvětovým problémem. Mezi antibiotika, na které si bakterie vytvořily rezistenci, patří i cefalosporiny. Tyto léky jsou nezbytnými v oblasti humánní i veterinární medicíny a šíření rezistence mezi bakteriemi významně omezuje možnosti léčby. Aktuálním problémem je v současnosti nadužívání veterinárních léčivých přípravků s obsahem cefalosporinů především u potravinových zvířat. Nadměrná aplikace cefalosporinů totiž přispívá k selekci rezistentních klonů, které mohou své geny rezistence dále šířit mezi ostatními zvířaty, lidmi a prostředím. Spojovacím článkem mezi bakteriální mikroflórou zvířat a lidí je bakterie Escherichia coli, která se vyskytuje jako běžná součást lidské i zvířecí střevní mikroflóry. Spotřeba veterinárních léčiv je v České republice zaznamenávána od roku 2002 a je zde především snaha o racionální používání antimikrobiálních léčiv. Cílem je zajistit optimální terapeutický účinek daného léčiva, a to společně s respektováním bezpečnosti antibiotické léčby. Důsledným dodržování racionální antibiotické politiky lze totiž předejít vzniku a šíření rezistentních klonů. Zároveň je potřeba nastavit indikační omezení při použití u zvířat v souladu s požadavky používání antibiotik v humánní medicíně. Rychlost šíření genů rezistence mezi bakteriemi je stále vyšší a boj s bakteriemi, které odolávají účinkům antibiotik, se stává celosvětovým problémem. Proto je třeba uvědomit si závažnost situace a přijmout opatření, která by vedla ke snížení výskytu rezistentních kmenů. Konkrétní opatření by však měla být přijímána především na lokální úrovni a to na základě odborných podkladů. Proto je zcela zásadní získávat informace o stavu citlivosti a rezistence bakterií a rovněž informace o spotřebách antimikrobiálních léčiv na regionální úrovni. 6

7 1. TEORETICKÝ ÚVOD A PROBLEMATIKA 1.1. Problematika nadužívání antibiotik u potravinových zvířat Nadšení pro používání antibiotik k léčbě potravinových zvířat vyústilo ve zvyšující se počet bakterií, které jsou rezistentní k jednotlivým antibiotikům (Sawant et al., 2007). Rostoucí odolnost bakterií komplikovala a stále komplikuje léčení infekcí v humánní i veterinární medicíně. Tato situace vedla k důležitým změnám v oblasti antibiotické politiky (zpřísnění používání a předepisování léků), zvláště pak v případě nasazování antibiotik jako růstových stimulátorů či profylakticky. V dřívější době byla antibiotika používána k léčbě, preventivně, či jako růstové stimulátory (Sawant et al., 2005). V případě používání antibiotik jako růstových stimulátorů byla podávána v nízkých dávkách po dlouhou dobu. Preventivně se antibiotika používala také v nízkých dávkách z toho důvodu, aby se zabránilo vzniku onemocnění. Antibiotika v subklinických dávkách mohou být z hlediska produkčního považována za užitečná z těchto důvodů: 1. urychlují růst dobytka 2. snižují riziko vzniku onemocnění 3. zlepšují trávení zvířat 4. přírůstek hmotnosti zvířete je vyšší 5. zkracují dobu a množství krmiva, které jsou potřebné pro dosažení porážkové hmotnosti zvířete Na druhou stranu nadměrné podávání antibiotik dobytku umožní bakteriím adaptovat se a rozvíjet mechanismy rezistence (Sawant et al., 2005). Selektivní tlak je hlavním faktorem, který dovolí bakteriím s novými mutacemi či nově získanými vlastnostmi přežít a množit se. Jak uvádí Billová (2007): Antimikrobiální léčiva mají u potravinových zvířat svou nezastupitelnou úlohu při léčbě a předcházení infekčním onemocněním vyvolaných bakteriemi, jsou nenahraditelná v léčbě infekčních onemocnění lidí a zvířat. Zároveň však jejich neuvážlivé používání může vést k rozvoji rezistence mikroorganismů, rezistentní zárodky se mohou dále šířit a snižovat účinnost terapie nejen ve veterinární sféře, ale i v oblasti humánní medicíny. 7

8 Cefalosporiny 3. a 4. generace jsou používány k léčbě hospodářských zvířat a mohou tedy ovlivnit výskyt rezistence (EMEA). Bakterie pocházející z hospodářských zvířat a rezistentní k cefalosporinům 3. a 4. generace jsou považovány za nebezpečné, vyskytují-li se v potravinách. Mohou se uplatňovat přímo jako lidské patogeny (např. Salmonella, Escherichia coli), nebo mohou napomáhat horizontálnímu přenosu genů rezistence. Navíc jsou cefalosporiny na seznamu antibiotik, která jsou velmi důležitá pro použití v humánní i veterinární medicíně. V té humánní oblasti medicíny jsou také často využívána Spotřeba antibiotik v ČR a srovnání s členskými státy EU Informace o spotřebě antimikrobiálních látek používaných u hospodářských zvířat nejsou v EU ještě komplexně dostupné, nicméně časem by se to mělo zlepšit (EMEA). Zaznamenaná data jsou většinou uváděna pro všechny druhy zvířat, včetně psů a koček. Navíc vypovídají o ß-laktamových antibiotikách obecně, či jsou záznamy rozděleny na peniciliny a cefalosporiny, a to bez rozlišení jednotlivých generací, jako např. v Tabulce 1. Je proto složité srovnávat údaje o spotřebě cefalosporinů v rámci jednotlivých generací. Tabulka 1. Spotřeba veterinárních léčivých přípravků (VLP) v České republice v letech (vybrané skupiny antibiotik) (upraveno dle Hera et al., 2009a) Skupina antibiotik 2003 (kg) 2004 (kg) 2005 (kg) 2006 (kg) 2007 (kg) 2008 (kg) Cefalosporiny 202,53 207,62 337,76 291,39 420,33 546,94 Peniciliny 16213, , , , , ,35 Peniciliny + kyselina klavulanová 753,16 520,69 612,02 571, ,43 636,97 Celkem 17169, , , , , ,26 V Tabulce 1 je zaznamenána spotřeba jednotlivých skupin antimikrobiálních látek v České republice mezi léty 2003 a Jednotlivá ß-laktamová antibiotika jsou rozdělena na peniciliny a cefalosporiny. Přehledy neuvádějí rozlišení jednotlivých generací cefalosporinů. Spotřeba cefalosporinů vzrostla od roku 2003 více než dvojnásobně, zatímco penicilinových přípravků se spotřebovalo nejvíce v roce 2005, a poté bylo zaznamenáno snížení spotřeby. Co se týče celkové spotřeby antibiotik, je tendence stabilně vzrůstající. 8

9 V některých členských státech EU je na cefalosporinových lécích uvedeno v souhrnu údajů o přípravku, případně v příbalové informaci nebo na obale zvláštní upozornění o používání v souvislosti s antibiotickou rezistencí (Bilová et al., 2007). Česká republika má tento typ upozornění nazvaný indikační omezení uveden u přípravků obsahujících cefalosporiny 3. a 4. generace (indikační omezení je uvedeno rovněž pro některá další antibiotika, např. pro fluorochinolony). Z Tabulky 2 vyplývá, že zatímco ve Švýcarsku je spotřeba antimikrobiálních látek ročně přibližně stejná jako v České republice, v severských státech je výsledná spotřeba, i přes větší rozlohu státu, téměř poloviční. Je to důsledek dlouhodobé antibiotické politiky těchto států a celkově menšího množství registrovaných léčiv s antibiotiky, epizootologické situace, managementu chovů či zainteresovanosti veterinárních lékařů na zisku z prodeje VLP (veterinární léčivé přípravky). Tabulka 2. Spotřeby penicilinů a cefalosporinů (uvedeno v tunách) v různých evropských státech v roce 2007 (EMEA) Skupina antibiotik ČR Dánsko Holandsko Švédsko Švýcarsko Finsko Peniciliny 12,96 35,66-8,51 12,40 7,86 Cefalosporiny 0,42 0,66-0,95 0,50 1,00 ß-laktamy - 36,32 64,00 9,46 12,90 8,86 V Evropě byl zaznamenán zvyšující se výskyt rezistence k cefalosporinům 3. generace (např. u bakterií K. pneumoniae, E. coli) (EMEA). Důvodem je ve většině případů používání cefalosporinů v lékařství, nicméně není vyloučeno ani šíření genů rezistence z potravinových zvířat přes jídlo či okolním prostředím. Vyšší frekvence výskytu rezistence koresponduje rovněž s vyšší frekvencí používání cefalosporinů 3.generace. Graf 1. ukazuje na trendy ve spotřebách cefalosporinů 3. a 4. generace a celkové spotřeby cefalosporinů v porovnání s trendy v počtu hlavních druhů potravinových zvířat zastoupených v ČR. Rostoucí spotřeba cefalosporinů vyšších generací je v posledních letech velmi výrazná, nicméně spotřeba této skupiny antibiotik je relativně nižší ve srovnání s ostatními skupinami antibiotik. 9

10 Graf 1. Trend ve spotřebě cefalosporinů 3. a 4. generace v letech v závislost na počtu kusů potravinových zvířat (ovce, skot, prasata) (Pokludová et al., Poster EAVPT Leipzig, 2009) Srovnání spotřeby cefalosporinů s počtem zvířat v ČR v letech spotřeba cefalosporinů (kg) / počet kusů zvířat (x ) rok Cefalosporiny 3. a 4. generace Cefalosporiny všech generací Počet potravinových zvířat (skot, prasata, ovce) Legislativa upravující používání antibiotik (EMEA) V současnosti nejsou žádná striktní zákonná pravidla určující používání cefalosporinů u hospodářských zvířat (EMEA). Směrnice Evropské federace veterinářů doporučuje: je-li dostupné antibiotikum s užším spektrem účinku, mělo by být použito přednostně. Problém většiny států je ovšem v tom, že pokyny pro používání antibiotik v rámci jednotlivých indikací jsou pouze na obecné úrovni a bez specifikace cefalosporinů. V oblasti veterinární medicíny jsou léčiva obsahující antibiotika používána kromě individuální terapie také pro tzv. hromadné použití prostřednictvím medikovaných krmiv. Pro tyto aplikace jsou nutné přísné předpisy, aby se předešlo poškození zdraví lidí rezidui veterinárních léčiv či šíření rezistentních bakteriálních kmenů. V České republice není prostřednictvím hromadné medikace používán žádný přípravek obsahující cefalosporiny 3. a 4. generace. 10

11 Existuje několik způsobů, jak se mohou rezistentní zárodky k člověku dostat (Billová et al., 2007). Jsou to: 1. přímý kontakt se zvířaty zdravými nositeli rezistentních organismů, či nemocnými zvířaty 2. prostřednictvím potravního řetězce skrze potraviny, které jsou kontaminovány rezistentními zárodky 3. přenos genů rezistence mezi jednotlivými druhy bakterií Evropská léková agentura EMEA/CVMP vydala: (EMEA: European Medicines Agency Evropská léková agentura, od změna označení na EMA, CVMP: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use Komise pro veterinární léčivé přípravky) dokument jako revidovaný pokyn upravující SPC (Summary of Products Characteristics Souhrn údajů o přípravku) antimikrobiálních přípravků platný od 1. května 2008 (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005) dokument, který pojednává o strategii CVMP v oblasti antibiotik pro období (EMEA/CVMP/353297/2005) pokyn pro prokázání účinnosti veterinárních léčivých přípravků obsahujících antibiotika (EMEA/CVMP/627/01) také revidovaný dokument věnovaný problematice používání cefalosporinů 3. a 4. generace u potravinových zvířat, který je v platnosti je od 11. března 2009 (EMEA/CVMP/SAGAM/81730/2006-Rev.1*) CVMP strategie je založena na třech klíčových oblastech: (Hera et al., 2009b) 1. Registrace antimikrobiálních veterinárních léčivých přípravků Požadavky na dokumentaci pro veterinární léčivé přípravky jsou dány Směrnicí 2001/82/EC, ve znění pozdějších předpisů, resp. pro ČR zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a jeho prováděcími předpisy (vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků). Úlohou 11

12 CVMP je dále vytvářet pokyny pro žadatele a hodnotitele, které zpřesňují požadavky na informace, které musí být doloženy. V České republice je sledování spotřeby antibiotik v kompetenci ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv) a podle zákona o léčivech jsou od roku 2005 data o spotřebách antibiotik zveřejňována ve Věstníku této instituce, od roku 2010 jsou pak dostupné rovněž na webové stránce Ústavu (ÚSKVBL 1 ) 2. Mezinárodní aktivity v oblasti antibiotik Na evropské úrovni se oblasti antibiotické politiky a problematice rezistence na antibiotika věnuje vědecká skupina poradců pro antimikrobiální terapii Scientific Advisory Group On Antimicrobials (SAGAM). Tato skupina poskytuje expertízy CVMP k problematice týkající se registrace a používání antimikrobiálních léčiv. Kromě toho předkládá komisi CVMP kritické aspekty k současné situaci a trendům antibiotické rezistence v EU. Podrobné informace jsou veřejně dostupné na stránkách: CVMP_SAGAM.html. 3. Další rozvoj V oblasti antimikrobiálních léčiv dochází bezesporu k rychlému vývoji a tudíž i častým změnám, zejména pokud jde o vznik určité rezistence či používání antibiotik při léčbě. Proto je nutná aktualizace informací i strategie postupu boje proti rezistenci. V případě cefalosporinů je doporučeno nepoužívat je profylakticky, uvádět doporučení o rozumném používání na obalech, v příbalových informacích a v souhrnu údajů o přípravku. Dále je vhodné sledovat stav rezistence a spotřeby (s rozdělením spotřeby do jednotlivých generací) a vzdělávání veterinářů. Obecný postup při minimalizaci rizika spojeného s užíváním cefalosporinů zahrnuje: (Moulin, 2009) Identifikaci nebezpečí je třeba si uvědomit, že užívání antibiotik (včetně cefalosporinů) vede k selekci bakteriální rezistence Charakteristiku nebezpečí používání přípravků obsahujících cefalosporiny, zvláště 3. a 4. generace, u zvířat vede ke vzniku rezistence zvířecích patogenů a food-borne patogenů (patogenů pocházejících z potravin) a následně k selhání léčby infekcí, které jsou vyvolány těmito patogeny 12

13 Zhodnocení rizika provádí se na základě poskytnutých údajů o výši bakteriální rezistence v populaci mikroorganismů a to na základě údajů o spotřebě je třeba vyhodnotit trendy v této oblasti Řízení rizika opatření, která vedou ke snížení rizika jsou: o používání přípravků obsahujících cefalosporiny jen v případě závažných infekcí, či není-li jiná vhodná alternativní léčba o omezení využívání cefalosporinů k profylaktickým účelům o definování přesného dávkování o uvedení přesných instrukcí a informací o uvážlivém používání cefalosporinů na obale, v příbalové informaci a v souhrnu údajů o přípravku o vzdělávání veterinářů v oblasti antimikrobiální rezistence CVMP (Komise pro veterinární léčivé přípravky) velmi podporuje následující pokyny k zamezení šíření rezistence k cefalosporinům: (EMEA) Dodržení biologické bezpečnosti (např. potřebná vzdálenost nutná k udržení nemoci z dosahu populace, stáda či skupiny zvířat, ve kterých nemoc nepropukla, nebo omezení šíření nemoci ve stádu) Vzdělávání veterinářů a farmářů v postupech potřebných pro zmenšení či minimalizování antibiotické rezistence Sledování rezistence k cefalosporinům u patogenních bakterií Monitorování používání cefalosporinů v jednotlivých státech a zakročení, je-li to nutné. Následné zaznamenání dat, rozdělení spotřeby cefaloporinů pro lokální či systémové použití a rozlišení cefalosporinů vyšších generací Zábrana distribuce (reklamních nabídek) cefalosporinů majitelům zvířat Od nejsou v EU povoleny k používání žádné antibiotické růstové stimulátory (Billová et al., 2007). Jak Billová, (2007) uvádí: Rezistence bakterií k antibiotikům se stala vážným celosvětovým problémem. Důvodem je nadměrná spotřeba antimikrobiálních látek a jejich nezodpovědné používání. Důsledky se pak projevují v selhávání léčby, vyšší mortalitě a značných ekonomických nákladech. Při řešení nepříznivé situace musí být aktivně zapojeny 13

14 všechny složky, kterých se rezistence mikroorganismů k antibiotikům dotýká od veterinárních lékařů, přes farmaceutický průmysl, po řídící autority (národní lékové agentury, EMA, další mezinárodní organizace a vládní struktury). Jednotná strategie je základem úspěchu v boji proti antimikrobiální rezistenci Srovnání intenzivního chovu mléčného skotu a ekologického chovu Srovnání chovu v Těšanech a ekologického chovu na farmě v Luboměři Na obou farmách je chováno plemeno Holštýn. V Těšanech najdeme výhradně plemeno Holštýn černý, v Luboměři je z menší části zastoupeno plemeno Holštýn červený a ve více než 50 % je zde zastoupeno plemeno Čestr zušlechtěné Montbeliardem. Na těšanské farmě je chován pouze mléčný skot, zatímco v Luboměři chovají skot mléčný i masný. Na farmě v Luboměři se dodržují pravidla platná pro ekofarmy a řídí se zde pokyny platnými pro ekochov. Najdeme zde 180 mléčných krav, 80 masných krav a 50 telat, což je zhruba o jednu třetinu méně než v Těšanech, kde mají 360 mléčných krav a 80 telat. Co se týče spotřeby antibiotik, na farmě v Těšanech je vysoká. Frekvence aplikací antibiotik za rok 2008 (392 kusů dobytka) je 2-3 aplikace antibiotika na zvíře za rok. Vyskytují se zde ovšem i dojnice s aplikací 7-10 antimikrobiálních látek z různých farmakologických skupin. Mezi pět nejčastěji používaných antibiotik patří ceftiofur (cefalosporin 3. generace), amoxicilin + kyselina klavulanová, cefoperazon (cefalosporin 3. generace), kloxacilin a penicilin + neomycin. Ve srovnání s chovem v Těšanech vidíme na farmě v Luboměři velký rozdíl ve spotřebě antibiotik. Frekvence aplikací antibiotik je nízká a pohybuje se okolo 0,5 podání antibiotika na zvíře za rok. Mezi pěti nejčastěji používanými antibiotiky jsou CTC (chlortetracyklin), streptomycin, sulfathiazol, penicilin a kloxacilin. 14

15 V roce 2008 byly v Luboměři používány veterinární léčivé přípravky (VLP) obsahující následující účinné látky: (Záznamy ošetřujícího veterinárního lékaře o VLP podávaných léčebně na farmě) Betalaktamy: penicilin, prokain benzyl penicillin, kloxacilin benzatin Aminoglykosidy: neomycin, streptomycin sulfát, dihydrostreptomycin Tetracykliny: OTC - oxytetracyklin, CTC - chlortetracyklin Nebyly používány žádné přípravky z kategorie cefalosporinů 3. a 4. generace. Farma v Těšanech má vyšší užitkovost. Produkce mléka se pohybuje v průměru okolo 30 litrů na jednu dojnici a roční užitkovost je tedy asi 9000 litrů mléka. Produkce mléka v chovu v Luboměři je opět zhruba o jednu třetinu nižší, tedy okolo 6000 litrů mléka ročně Obecná kritéria pro ekologický chov (Ekologické zemědělství - _cs) Jak uvedlo Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova při Evropské komisi v rámci kampaně na zvýšení povědomí o ekologickém zemědělství v celé Evropské unii, představuje ekologické zemědělství systém, který se snaží poskytovat spotřebitelům čerstvé a chutné potraviny, a přitom respektovat přirozené přírodní podmínky (Ekologické zemědělství, cit. 2010). Tohoto dosahuje ekologické zemědělství na základě pravidel a obecných principů, které se zaměřují na snížení negativního působení člověka na životní prostředí. Snahou je, aby celý tento zemědělský systém fungoval co nejvíce přirozeně. Typické postupy ekologického zemědělství zahrnují např.: Velmi přísné limity pro používání syntetických pesticidů, hnojiv a antibiotik u hospodářských zvířat, stejně jako pro používání potravinových aditiv a pomocných látek při zpracování a pro používání jiných podobných vstupů Absolutní zákaz používání geneticky modifikovaných organismů Využívání místních zdrojů, např. statkových hnojiv nebo krmiv vyprodukovaných přímo na farmě Výběr rostlinných a živočišných druhů rezistentních k chorobám a přizpůsobených místním podmínkám 15

16 Chov hospodářských zvířat na pastvě, ve venkovních výbězích a krmení ekologickými krmivy Používání chovatelských postupů odpovídajících různým druhům hospodářských zvířat Legislativa ekologického zemědělství (Legislativa - Pravidla o ekologickém zemědělství byla v EU formulována Nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. června 1991, o ekologické produkci zemědělských výrobků a označování zemědělských produktů a potravin (Legislativa, cit. 2010). Avšak od 1. ledna 2009 musí farmáři, distributoři, kontrolní orgány a kompetentní úřady ve všech členských státech EU používat obnovenou legislativu o ekologickém zemědělství, která zahrnuje: 1. Směrnice rady (ES) č. 834/2007 z 28. června 2007 o ekologické výrobě a označování ekologických výrobků, 2. Směrnicí rady (ES) č. 967/2008 z 29. září 2008 doplňující směrnicí (ES) č. 834/2007, o ekologické výrobě a označování ekologických výrobků, které vstoupily v platnost k 1. lednu 2009 Logo Logo EU pro ekologické zemědělství ubezpečuje spotřebitele o původu a kvalitě potravin a nápojů (Legislativa, cit. 2010). Přítomnost tohoto loga na výrobku zaručuje, že výrobce respektoval Nařízení EU týkající se ekologického zemědělství. V současné době mohou ekologičtí zemědělci umisťovat logo EU na své výrobky dobrovolně, nicméně od 1. července 2010 se stane označování bioproduktů logem povinné. Na Obrázku 1 je logo platné od prvního července Obrázek 1. Logo EU pro ekologické zemědělství platné od července

17 Ekologický vývoj a význam ekofarem v ČR (Hrabalová et Zander, 2006) Trh s ekologickými produkty je v ČR malý, možnosti pro nabídku produktů ekologického zemědělství jsou omezené. Z toho důvodu je podpora státem nepostradatelná. Historie a vývoj Počátky ekologických chovů v České republice lze datovat okolo roku V té době se v zemi vyskytovaly pouze 3 ekologické farmy. Od roku 1990 jsou produkty ekologického zemědělství podporovány z veřejných prostředků Ministerstvem zemědělství. Největší rozmach oblastí využívaných pro ekologické chovy nastal v letech Zejména tomu napomohlo obnovení státních příspěvků farmářům. Zastoupení zvířat v ekologickém zemědělství Hospodářství v ekologickém zemědělství jsou nejvíce zastoupena pasoucím se dobytkem, většinou skotem pasoucím se na pastvinách. Převažují stáda chovných krav v porovnání s mléčnými farmami, přičemž podíl krav chovaných pro maso a pro mléko je v poměru 95:5. Důležitou otázkou je, zda-li je zisk dostatečně vysoký k pokrytí všech nákladů. Zatím se ukazuje, že ano. Nicméně velká část příjmů u farem v celé západní Evropě je zajištěna státními dotacemi Antibiotika Antibiotika pro potravinová zvířata se rozdělují podle dvou kritérií, která byla stanovena jednotlivými členskými státy EU: (Biological Standards Commission, 2007) Kritérium 1 je splněno v případě, že více než polovina členských zemí považuje určitou antimikrobiální třídu za důležitou. Kritérium 2 je dodrženo, jestliže jsou jednotlivé antimikrobiální látky v rámci třídy nezastupitelné pro danou infekci anebo je pro ně jen velmi málo alternativních látek. 17

18 Na základě těchto kritérií byly antimikrobiální látky určené pro potravinová zvířata rozděleny do tří skupin: Veterinární kriticky významná antibiotika v případě, že byla splněna obě kritéria (např. aminoglykosidy, cefalosporiny, makrolidy, peniciliny, amfenikoly, chinolony, sulfonamidy, tetracykliny) Veterinární vysoce významná antibiotika je-li splněno jen jedno z kritérií (např. ansamyciny, fosfomycin, linkosamidy, pleuromutiliny a polypeptidy) Veterinární významná antibiotika ani jedno z kritérií nebylo splněno (např. bicyclomycin, kyselina fusidová, novobiocin) V rámci skupiny vysoce významných antibiotik se mohou některá z nich řadit do skupiny kriticky významných v případě určitých druhů zvířat. Cefalosporiny U zvířat by měla být tato skupina antibiotik vyhrazena jen pro léčbu závažných onemocnění, v případě, že není jiná alternativa pro léčbu. Cefalosporinové přípravky se mohou podávat ve formě injekce, intramamární suspenze, tablety či prášku, který je určen pro podání léku ve vodě či mléčných náhražkách. Intramamární aplikace antibiotika však snižuje účinnost látky (ve smyslu systémového účinku) (EMEA). V mnoha členských státech jsou cefalosporiny často používány v období laktace či zaprahlosti (období mimo dojení) u skotu, což vede k selekci rezistentních bakterií. Navíc, pokud jsou telata krmena mlékem od nedávno léčené krávy, kdy ještě nevypršela ochranná lhůta (OL) na mléko, je mikroflóra telat vystavena účinkům používaného antibiotika β-laktamová antibiotika Mezi ß-laktamová antibiotika řadíme peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy a monobaktámy. Významnou skupinou související s ß-laktamy jsou antibiotika označovaná jako inhibitory ß- laktamáz. 18

19 Peniciliny Jak uvádí Votava et al. (2005), jsou peniciliny vysoce účinná antibiotika s nízkou toxicitou. Jsou získávány z kultury plísně Penicillium chrysogenum a dalších plísní, které produkují kyselinu 6-aminopenicilanovou. V molekule této kyseliny se vyskytuje ß-laktamový kruh konjugovaný s pětičlenným thiazolidinovým kruhem. Biochemické substituce tohoto meziproduktu vedou k rozmanitým druhům penicilinů. Liší se šířkou antibakteriálního spektra, stabilitou vůči nízkému ph a vůči ß-laktamázám Cefalosporiny Cefalosporiny jsou semisyntetická β-laktamová antibiotika odvozená od cefalosporinu C, produkovaného houbou Acremonium chrysogenum (Rafii et al., 2009). Cefalosporiny inhibují biosyntézu peptidoglykanu, ovšem některé bakterie produkují enzymy β-laktamázy schopné tyto cefalosporiny inaktivovat. Třetí a 4. generace cefalospoinů, jako jsou cefotaxim, ceftazidim, cefchinom či ceftiofur, jsou označovány jako širokospektré β-laktamy. Cefalosporiny a cefamyciny se řadí společně do skupiny a jsou klasifikovány na základě svých účinků in vitro, strukturních podobností a v některých případech dle roku jejich objevení (EMEA). ATCvet je systém klasifikace látek určených k terapeutickým účelům ve veterinární medicíně a může sloužit jako nástroj pro vyhledávání a orientaci v lékařsky využívaných výrobcích. Další informace je možno získat na veřejně dostupných stránkách Podle ATCvet (Anatomic Therapeutic Chemical index) z ledna roku 2010 se rozdělují na tyto čtyři skupiny: První generace cefalosporinů (v ČR registrovány veterinární léčivé přípravky - VLP s účinnými látkami cefalexin, cefadroxil, cefalotin, cefapirin) vyznačují se nejužším spektrem účinku. Výborně působí na grampozitivní koky, včetně stafylokoků produkujících penicilinázu. Naproti tomu účinek na gramnegativní baterie je omezený. Druhá generace cefalosporinů (v ČR registrován VLP s účinnou látkou cefaclor) v porovnání s první generací vykazují širší spektrum účinku. Obecně působí lépe proti gramnegativním bakteriím. 19

20 Třetí generace cefalosporinů (v ČR registrovány VLP s účinnými látkami ceftiofur, cefoperazon, cefovecin) je u nich známo, že mají široké spektrum účinku se zvyšující se odolností k mnoha ß-laktamázám. Takovéto ß-laktamázy dovedou inaktivovat první a druhou generaci cefalosporinů, stejně jako ostatní ß-laktamová antibiotika. Čtvrtá generace cefalosporinů (cefchinom) nalezneme zde rozšířené spektrum účinku proti gramnegativním bakteriím stejně jako vyšší odolnost k ß-laktamázám v porovnání s třetí generací. Prozatím jen pro humánní medicínu je dostupný nezařazený cefalosporin ceftobiprol medocaril, jenž byl schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) k použití v humánních léčivech na podzim roku 2008 (Doc.Ref.EMEA/CHMP/552347/2008). Historie Cefalosporiny 3. a 4. generace představují antibiotika, která jsou velmi důležitá pro léčbu závažných a invazivních lidských infekcí, proto jsou pod dohledem zdravotnictví (EMEA). V 80. letech 20. století bylo zaznamenáno první velké propuknutí výskytu bakterií, které odolávaly účinkům těchto cefalosporinů prostřednictvím produkce ß-laktamáz. Následně se ukázalo, že je výskyt infekcí způsobených těmito rezistentními bakteriemi celosvětovým problémem. Dříve byly v Evropě bakteriální infekce s rezistencí k cefalosporinům 3. a 4. generace nejčastěji způsobovány bakterií K. pneumoniae. V posledním desetiletí se ovšem situace změnila a rezistentních bakterií rapidně přibývá a to nejen v nemocnicích, ale i v kolektivech. Patogeny nesoucími geny, které kódují rezistenci k cefalosporinům 3. a 4. generace, jsou nyní především bakterie E. coli a Salmonella. Zavedení cefalosporinů 3. generace do praxe počátkem 80. let 20. století velmi napomohlo rozšíření léčebných prostředků v humánní i veterinární medicíně (Vo et al., 2007). Bohužel zanedlouho byla objevena jejich rezistence k širokospektrým cefalosporinům. Tato rezistence byla studována nejprve u lidských izolátů čeledi Enterobacteriaceae a následně i u izolátů z hospodářských zvířat. Jedinou indikací k použití cefalosporinů 3 a 4. generace u skotu je závažná mastitida se život ohrožující sepsí, která je způsobena zástupcem z čeledi Enterobacteriaceae (např. E. coli, Klebsiella) (EMEA). Cefalosporiny vyšších generací se navíc jen zřídkakdy dostanou do mléka. Možné alternativy cefalosporinů, které prokázaly odpovídající účinnost při léčbě mastitid jsou florochinolony, nebo cefalosproiny 3 a 4. generace 20

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Rilexine 200 mg intramamární suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 aplikátor (9,4 g) suspenze obsahuje: Léčivá látka: Cefalexinum

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám Martin Hruška Jan Dlouhý Pojmy Patogen (patogenní agens, choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) je biologický faktor (organismus), který může zapřičinit

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty Nejširší možnost ochrany Spectron je velmi účinné baktericidní antibiotikum na drůbežích farmách po celém světě. Zcela široké spektrum

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ceftionil, 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot Přípravek s indikačním omezením 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ 1 ml

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každý 3g předplněný aplikátor přípravku Virbactan obsahuje:

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každý 3g předplněný aplikátor přípravku Virbactan obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU VIRBACTAN 150 mg intramamární mast Přípravek s indikačním omezením. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý 3g předplněný aplikátor

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Srpen č.27/2015 2015 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali standardní

Více

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate Příloha I Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, živočišných druhů, způsobů podání, indikací/ochranných lhůt a žadatelů/držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU RILEXINE 600 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Cefalexinum (ut C. monohydricum) 600 mg v 1 tabletě. Úplný

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZUPREVO 40 mg/ml injekční roztok pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivá látka: Tildipirosinum

Více

Florfeni-kel 300mg/ml inj. 100ml

Florfeni-kel 300mg/ml inj. 100ml Florfeni-kel 300mg/ml inj. 100ml Popis zboží: FLORFENIKEL 300 mg/ml injekční roztok pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý mililitr obsahuje Léčivá látka: Florfenicolum 300 mg Úplný

Více

CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot

CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot Popis zboží: B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU DRAXXIN 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Tulathromycinum

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

Státní veterinární ústav Praha. Odd. bakteriologie. Černý Tomáš

Státní veterinární ústav Praha. Odd. bakteriologie. Černý Tomáš Trendy vývoje antimikrobiální rezistence vybraných zoonotických bakterií v České republice v letech 2008-2015 a jejich srovnání s daty publikovanými EFSA Státní veterinární ústav Praha Odd. bakteriologie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Doporučené postupy pro správnou praxi při používání antimikrobiálních přípravků u zvířat určených k produkci potravin v ES

Doporučené postupy pro správnou praxi při používání antimikrobiálních přípravků u zvířat určených k produkci potravin v ES European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals Evropská platforma pro odpovědné používání léčiv u zvířat Doporučené postupy pro správnou praxi při používání antimikrobiálních přípravků

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU SURAMOX 500 mg/g premix pro medikaci krmiva 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Amoxicilinum (ut A.trihydricum)... 500

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Antibiotika a chemoterapeutika. Karel Holada

Antibiotika a chemoterapeutika. Karel Holada Antibiotika a chemoterapeutika Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Antibiotika Selektivní toxicita Baktericidní Bakteriostatický Terapeutický index MIC a MIB Testování citlivosti Mechanizmus účinku

Více

Název materiálu: Antimikrobní látky MUDr. Zdeňka Kasková. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Antimikrobní látky MUDr. Zdeňka Kasková. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí. K. Daniel Komora veterinárních lékařů ČR

Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí. K. Daniel Komora veterinárních lékařů ČR Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí K. Daniel Komora veterinárních lékařů ČR Monitoring používání antibiotik a monitoring rezistencí Ve většině evropských zemí jsou systémy

Více

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Toman M., Karpíšková R., Nedbalcová, K., Prodělalová J., Matiašovic J., Vašíčková P., Rubeš, J., Skřivánek M. VetFair 2014 jjjjjjjjj

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ubrostar Dry Cow intramamární suspenze pro skot 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden 4,5 g intramamární injektor obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls66153/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá mupirocinum 0,06

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Shotapen injekční suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1ml obsahuje: Léčivé látky: Benzylpenicillinum (ut benzathinum)...

Více

ANTIBIOTIKA. Mgr. Marie Vilánková. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

ANTIBIOTIKA. Mgr. Marie Vilánková. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena ANTIBIOTIKA Mgr. Marie Vilánková 1 Antibiotika - látky působící na mikroorganismy Antibiotika = původně získávána biologickou cestou (produkována plísněmi nebo bakteriemi) Chemoterapeutika = chemický původ,

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Expertní pravidla EUCAST verze 3.0

Expertní pravidla EUCAST verze 3.0 Expertní pravidla EUCAST verze 3.0 Přirozená rezistence a výjimečné fenotypy Expertní pravidla EUCAST verze 2.0 byla zveřejněna 29 října 20(http://www.eucast.org/expert_rules). V průběhu minulého roku

Více

CEFTAROLIN. Blanka Horová Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

CEFTAROLIN. Blanka Horová Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce, Praha CEFTAROLIN Blanka Horová Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce, Praha CEFTAROLIN = aktivní metabolit CEFTAROLIN FOSAMILU nový cefalosporin s rozšířeným spektrem účinku : - na AKUTNÍ bakteriální

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu)

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu) Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu) Popis zboží: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU DOXYPREX 100 mg/g premix pro medikaci krmiva pro

Více

Stanovení citlivosti k antibiotikům. Stanovení koncentrace antibiotik.

Stanovení citlivosti k antibiotikům. Stanovení koncentrace antibiotik. Stanovení citlivosti k antibiotikům. Stanovení koncentrace antibiotik. Antimikrobiální látky Látky působící celkově: Antiparazitární látky proti parazitům Antimykotika proti kvasinkám a vláknitým houbám

Více

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP TIGECYKLIN Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny Počet bakteriálních

Více

Rezistence ke karbapenemům a karbapenemázy

Rezistence ke karbapenemům a karbapenemázy ezistence ke karbapenemům a karbapenemázy Petr Ježek Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie 7.4.211 Oblastní nemocnice Příbram a.s. 1 Úvod V současné době dochází k významným změnám v epidemiologii

Více

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls143390/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi

Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi Praha, 13.6.2013 Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Multirezistentní (nozokomiální) bakterie Gram-pozitivní

Více

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Popis zboží: 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Přípravek s indikačním omezením 2.

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CURACEF DUO 50 mg/ml / 150 mg/ml injekční suspenze pro skot Přípravek s indikačním omezením 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Návod k odečítání Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování antibiotické citlivosti

Návod k odečítání Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování antibiotické citlivosti Návod k odečítání Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování antibiotické citlivosti Verze 5.0 Leden 2017 Změny proti předchozí verzi (v 4.0) Obrázek Změna 3 17 Objasnění týkající se odečítání zón a

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Praha Antibiotická rezistence Od

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Rutinní a rozšířená kontrola kvality doporučená EUCAST Verze 6., platná od 0. 03. 06 Tento dokument se doporučuje citovat takto: "The European

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Mastitidy. MVDr. Jana Štossová Eurofarm systems s. r. o.

Mastitidy. MVDr. Jana Štossová Eurofarm systems s. r. o. Mastitidy MVDr. Jana Štossová Eurofarm systems s. r. o. Zánět mléčné žlázy MASTITIS Zánět mléčné žlázy nemůžeme považovat za jednotnou nosologickou jednotku, protože při jejím vzniku se uplatňují tři biosystémy

Více

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division SeptiFast rychlá detekce sepse Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Požadavky kliniků Rychlá detekce a identifikace patogenů způsobujících sepsi Rychlé výsledky Výsledky do několika hodin Jednoznačné

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU RILEXINE 75 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Cefalexinum (ut monohydricum) V jedné 200 mg tabletě... 75

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls201848/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku očních kapek obsahuje ofloxacinum 3 mg.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: AMOXYGAL 500 mg/g prášek pro perorální roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: AMOXYGAL 500 mg/g prášek pro perorální roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: AMOXYGAL 500 mg/g prášek pro perorální roztok 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE PHARMAGAL

Více

Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa. V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN

Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa. V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN Klasifikace léčby antibiotiky Empirická terapie (pathogen non-specific therapy) - odhadem, bez mikrobiologického

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inţenýrství Studijní obor: Agroekologie Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27:

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27: RESPIRA NÍ INFEKCE Milan Kolá Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nej ast j ími bakteriálními p vodci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prost edí jsou kmeny: Streptococcus pyogenes

Více

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku VANOQUAT Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství Mikrobiologická dokumentace přípravku 1 Obsah strana ÚVOD 3 1 NÁRODNÍ REGISTRACE 4 2 BAKTERIOSTATICKÁ ÚČINNOST 5 3 BAKTERCIDNÍ ÚČINNOST 6-8 4 FUNGISTATICKÁ

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g.

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS Daniel, K. Cymedica s.r.o. Diagnostická činnost a poradenství pro veterinární lékaře i chovatele V chovech prasat a drůbeže

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Hustopeče. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hustopeče. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 4. 11. 2016 Hustopeče ŘÍZENÍ STÁDA GENETIKA USTÁJENÍ A CHOVNÉ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ ZVÍŘATÍ VÝŽIVA 1 » Šlechtění na vysokou

Více

Rhemox premix 24 kg - premix pro medikaci krmiva, pro prasata

Rhemox premix 24 kg - premix pro medikaci krmiva, pro prasata Rhemox premix 24 kg - premix pro medikaci krmiva, pro prasata Popis zboží: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU RHEMOX PREMIX 100 mg/g premix pro medikaci krmiva, pro prasata

Více

Přehledy citlivostí k antibiotikům r

Přehledy citlivostí k antibiotikům r Přehledy citlivostí k antibiotikům r. 2012-2013 Přehledy dle druhů materiálu: I. Přehledy citlivostí k nejčastějším respiračním patogenů II. Přehledy citlivostí k močovým patogenů III. Přehledy citlivostí

Více

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Jak zabránit kolonizaci kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Wael Abdelrahman Odborný konzultant pro probiotika u drůbeže Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat Obrázek 1. Campylobacter

Více

NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL O ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL O ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL O ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1 Nizozemsko NL 10351 AST Beheer BV Sulfatrim

Více

Aktivity Mze v oblasti antibiotické politiky ve veterinární medicíně

Aktivity Mze v oblasti antibiotické politiky ve veterinární medicíně Aktivity Mze v oblasti antibiotické politiky ve veterinární medicíně Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. PRAHA 18.11.2015 V recentním kontextu EU AKČNÍ PLÁN EK v boji proti AMR Koncept

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

ROZDĚLENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, VYŠETŘOVÁNÍ CITLIVOSTI. M.Hanslianová Antibiotické středisko OKM FN Brno

ROZDĚLENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, VYŠETŘOVÁNÍ CITLIVOSTI. M.Hanslianová Antibiotické středisko OKM FN Brno ROZDĚLENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, VYŠETŘOVÁNÍ CITLIVOSTI M.Hanslianová Antibiotické středisko OKM FN Brno Antimikrobiální látky I. Antibiotika= léčiva používaná k profylaxi a terapii infekčních onemocnění

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

Návod k odečítání. Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování antibiotické citlivosti. Verze 3.0 Duben 2013

Návod k odečítání. Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování antibiotické citlivosti. Verze 3.0 Duben 2013 Návod k odečítání Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování antibiotické citlivosti Verze 3.0 Duben 2013 2 Modifikace obrázkového návodu k odečítání EUCAST Verze Verze 3.0 Duben 2013 Verze 2.0 Květen

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Canigen Puppy 2b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Složení v dávce 1 ml Léčivá látka: Parvovirus enteritidis canis attenuatum

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více