Obec Libiš Mělnická 579, Libiš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš"

Transkript

1 Obec Libiš Mělnická 579, Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona; 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á opatřením obecné povahy č. 1/2013 změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Libiš v roce 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou s nabytím účinnosti ke dni , změněného Změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce, změna nabyla účinnosti dne , změněného Změnou č. 2 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2009, změněného Změnou č. 3 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2010 a změněného Změnou č. 4 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2012.

2 Ode dne účinnosti této změny ( 173 odst. 1 správního řádu) se nepoužijí články obecně závazných vyhlášek o závazné části ÚPSÚ Libiš a jeho změn, které jsou s touto změnou ÚPSÚ v rozporu. ÚPSÚ Libiš ve shodě s 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti dnem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI změny č. 5 ÚPSÚ Libiš: vydávající správní orgán datum nabytí účinnosti změny č. 5 jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele funkce podpis Zastupitelstvo obce Libiš Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová referent stavebního odboru otisk úředního razítka (Městský úřad Neratovice) stránka 2 z 28

3 Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš obsahuje textovou a grafickou část. Textová část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI: 1 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů grafické části Náležitosti vyplývající ze správního řádu postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí... 17

4 11.3 uplatněné připomínky úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Výsledek přezkoumání změny územního plánu z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Vyhodnocení splnění požadavků zadání Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa stránka 4 z 28

5 Grafická část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI - VÝKRESY : 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres OBSAH ODŮVODNĚNÍ VÝKRESY: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 5 z 28

6 ZMĚNA ÚPSÚ VÝROKOVÁ ČÁST 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 5 nedochází ke změně vymezení zastavěného území v rámci ÚPSÚ Libiš. Změna se týká výhradně jediné lokality v ul. Železniční v Libiši, která je doposud vedena jako součást nezastavěného území. Touto změnou se stává součástí zastavitelných ploch. 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Předmětem změny je jediná lokalita Zm5 zahrnující pozemky parc. č. 406/1 (část), 405/1 (celý), 414 (část), 405/5 (celý) a 422/3 (část), vše v k.ú. Libiš o celkové výměře cca 1230 m2, přičemž změna spočívá ve změně využití předmětných pozemků a jejich částí z plochy typu ZA (zahrady) na plochu typu OV (všeobecně obytné území). Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš mění řešenou funkční plochu podle záměrů a potřeb v koordinaci veřejných a soukromých zájmů a na základě schváleného zadání. Změnou č. 5 se nemění koncepce rozvoje zemí obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Rozsah zastavitelných ploch se mění navýšením o řešenou plochu proluky v obytné zástavbě o výměře 1230 m2. Řešená změnová plocha je určena k umístění pouze jednoho rodinného domu. Nemění se základní směry rozvoje či orientace na převažující obytnou funkci v obci. Omezení vyplývající z ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jsou v řešeném území (řešené ploše) respektována. stránka 6 z 28

7 Obr.1: Umístění změnové lokality v rámci dosud platného ÚPSÚ Libiš Obr. 2: Detail vymezení změnové lokality stránka 7 z 28

8 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění urbanistická koncepce platného územního plánu. Touto změnou se podporuje orientace k posilování obytné funkce a dotváří urbanistická koncepce sídla, neboť se do zastavitelných ploch zařazuje nevýznamná a malá proluka v uliční frontě, která byla dosud určena v souladu se stávajícím využitím jako zahrada (ZA). Tato změna řešenou proluku vymezuje jako plochu zastavitelnou ve využití typu OV všeobecně obytné území, ve shodě s využitím ploch, které z obou stran navazují na řešenou změnovou plochu proluky. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ dopravní infrastruktura Záměry a zájmy železniční, silniční, letecké a vodní dopravy nejsou Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš dotčeny. Vzhledem k tomu, že řešené území se nachází v ochranném pásmu železniční tratě, podmínky jeho využití včetně případné zástavby stanovuje příslušný dotčený orgán. V podmínkách využití ploch v ochranném pásmu železnice je uvedeno, že v dalším stupni (tj. územní resp. stavební řízení) bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. Řešené území bude dopravně napojeno na stávající místní obslužnou komunikaci. technická infrastruktura Lokalitu bude možné bez problémů napojit na stávající rozvody technické infrastruktury. Navrhovaná změna územního plánu nebude mít žádný vliv na způsob likvidace komunálního odpadu. občanské vybavení Změna územního plánu nevyvolává nové požadavky na občanské vybavení obce, resp. toto vybavení má pro prakticky zanedbatelné nároky, vyvolané změnou, dostatečné rezervy. veřejná prostranství Koncepce veřejných prostranství není touto změnou územního plánu sídelního útvaru dotčena. Vzhledem k malému rozsahu řešeného území není třeba samostatně vymezovat související pozemky (plochy) veřejných prostranství v souladu s ustanovením 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších příslušných předpisů a norem. stránka 8 z 28

9 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, vzhledem ke svému malému rozsahu a lokálnímu charakteru (proluka ve stávající zástavbě) nemá žádný vliv na koncepci uspořádání krajiny. Stejně tak tato změna nemá vliv na územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření nebo ochranu před povodněmi. Řešená lokalita sousedí s lokálním biocentrem LBC 291 a se z něho vystupujícím lokálním biokoridorem LBK 173, vedeným podél železniční trati. Na vymezení a funkci těchto prvků ÚSES nemá řešená změna žádný vliv. Řešená lokalita jako původní plocha zahrady nebyla a není součástí prvků ÚSES. Změnová plocha je tedy vymezena mimo prvky ÚSES a neohrozí jejich funkčnost. Zeleň s přírodní funkcí bude současně plnit funkci protihlukové ochrany. Tato změna územního plánu neřeší ani nemění koncepci rekreace. Území řešené v návrhu nezasahuje žádné ložisko, dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Regulativy funkčního a prostorového uspořádání v území řešeném změnou vycházejí ze schválených regulativů pro daný typ funkční plochy. Regulativy jsou shodné s platným územním plánem identifikace pomocí kódu a barvy plochy (viz legenda hlavního a koordinačního výkresu). Cílovým (navrhovaným) typem využití území je následující typ plochy: OV - všeobecné obytné území v ostatních formách (mimo bytových domů) 6.1 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Pro celé řešené území jsou nepřípustné tyto funkce a jevy: skladování toxického odpadu (vyjma areálu a.s. Spolana) velké zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie znečišťující povrchové a spodní vody Pro zastavěné území (vymezení k návrhovému horizontu) jsou dále nepřípustné: nové střední zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace) přesahují hranice areálu stránka 9 z 28

10 Pro stávající a navrhované zóny s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné: zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních pozemcích aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy Pro čistě obytná území jsou nepřípustné (viz též tabulku regulativů funkčního využití polyfunkčních území): jakékoliv obtěžující zdroje hluku jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajících malých kotelen na pevná a kapalná paliva jakékoliv komerční aktivity, které předpokládanou hranicí svého atrakčního obvodu přesahují hranice zóny jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny Z hlediska funkčního využití je území města rozděleno na plochy polyfunkční a monofunkční, označené ve výkresu funkčního využití ploch příslušnou barvou a písmenným kódem. Jedná se o následující plochy: polyfunkční území: OCbd - čistě obytné území ve formě bytových domů OC - čistě obytné území v ostatních formách OVbd - všeobecné obytné území ve formě bytových domů OV - všeobecné obytné území v ostatních formách OS - smíšené obytné území MJ - smíšené území městského jádra NK - území nerušící výroby, služeb a komerce SS - území školských a zdravotnických areálů a sociálních služeb SR - sportovní a rekreační území IR - území individuální rekreace PS - území průmyslové výroby a skladů Způsob využití polyfunkčních (smíšených) území je přehledně vymezen v následující tabulce, která v průsečíku jednotlivých funkčních zón a různých činností nebo účelových staveb určuje, zda je příslušná činnost v příslušné zóně dominantní (D), vhodná (V), přípustná (P) nebo nepřípustná (N). Funkční regulace je tedy v podstatě negativní, tzn. že neurčuje jednoznačné funkční využití příslušného území, ale naopak vymezuje činnosti, které jsou v příslušném území nepřípustné. Uplatnění přípustných (P) činností by mělo být regulováno tak, aby v příslušné zóně plošně nepřevažovaly nad funkcemi dominantními a vhodnými. Dominantní činnosti (D) charakterizují hlavní funkční náplň některých smíšených zón. V těch smíšených zónách, kde jsou dominantní činnosti uvedeny, by měly mít plošně minimálně 40 % zastoupení. stránka 10 z 28

11 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón Ocbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS bytové domy D P D P P V N N N N N rodinné domy N D N D V N N N N N N malá ubytovací zařízení, penziony N N V V V V N N N N N turistické a podnikové ubytovny N N P P V P P N P N N hotely N N N N P V P N P N N motely N N N N P N P N P N N veřejná tábořiště N N N N N N N N P P N stanové tábory N N N N N N N N P P N rekreační chaty a domky *) N N N N P N N N N P N ubytovací hostince N N N P V P V N P N N mateřské a základní školy, zvláštní školy N N N P P P N D N N N střední školy, odborná učiliště N N N P P P P D N N N domovy mládeže N N N P P P N P N N N základní umělecké školy N N N P P P N V N N N dětské domovy N N N P P N N P N N N domovy důchodců N N P P P P N P N N N domy s pečovatelskou službou N N P P P P P P N N N divadla, kina, muzea, galerie, knihovny N N P P P V V N N N N letní kina N N N N N N N N P N N otevřená zábavní zařízení N N N N N P P N P N N kostely a modlitebny N N P P P V P N N N N obecní a státní administrativa N N P P P V P N N N N poštovní úřady, peněžní ústavy N N P P P V P N N N N policejní služebny N N P P P V P N N N N požární zbrojnice N N N N N N P N N N P zájmové kluby, politické strany, spolky N N P P P V P P P P N komerční administrativa N N P P P V V N N N N malá privátní zdravotnická zařízení N N P P P V P V N N N zdravotní střediska, poliklinika N N N N P V N D N N N lékárny N N P P P V P V N N N drobná hřiště pro neorganiz. sport V V V V V P V P V V P lokálního významu otevřená sportoviště celoměstského N N N N N N P P D N N významu tělocvičny, sport. haly, bazény N N N N P P P P D N P celoměstského významu nerušící služby a provozy lokálního významu P P V V V V D P V P P stránka 11 z 28

12 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón OCbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS obchodní vybavenost lokálního významu P P V V V V D P V P P nerušící služby a provozy celoměstského N N P P P V D N P N N významu obchodní vybavenost celoměstského N N N N P V D N N N N významu obchodní vybavenost nadměstského N N N N N P P N N N P významu služby a provozy s rušícím vlivem na N N N N N N N N N N D hranici areálu služby a provozy s velkým obratem zboží N N N N N N P N N N D služby a provozy s velkým obratem N N N N N P P N P N P návštěvníků technické vybavení sloužící potřebám P P P P P P P P P P P zóny odstavné plochy a garáže sloužící P P P P P V V V V P V potřebám zóny čerpací stanice pohonných hmot N N N N P N P N N N V příslušné obslužné a pěší komunikace V V V V V V V V V P V užitkové zahrady s chovem drobného N N N P P N N N N N N zvířectva zahrádkářská osada, zahradní chata *) N N N N P N N N P D N veřejně přístupná zeleň liniová a plošná V V V V V V V V V V P užitková zeleň (sady, školky, zahradnictví) N N N N P N P N N P P FUNKCE: DOMINANTNÍ D VHODNÁ V PŘÍPUSTNÁ P NEPŘÍPUSTNÁ N *) Pozn.: Ze staveb pro individuální rekreaci (rekreační chaty a domky, zahradní chaty) jsou pro novou výstavbu přípustné pouze zahradní chaty s výměrou zastavěné plochy do 25m 2. Pro stavební činnost podléhající stavebně správnímu řízení jsou předepsány na funkčních plochách určených k zastavění maximální zastavitelnost, minimální podíl (procento) zeleně na pozemku a maximální výška objektu. stránka 12 z 28

13 MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNOST: Zastavitelnost je míra (procento) pokrytí vymezeného území nebo stavebního pozemku stavebními objekty (objekty vystupující min. 1m nad úroveň terénu). Vztahuje se buď k celkovým plochám jednotlivých území s vymezeným funkčním využitím, popřípadě k souborům pozemků nebo k jednotlivým stavebním pozemkům, bude-li území zastavováno postupně. MINIMÁLNÍ PODÍL ZELENĚ: Podíl zeleně je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na pozemku pro individuální výstavbu nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Maximální zastavitelnost a minimální podíl zeleně jsou definovány ve vztahu k funkčním typům zástavby takto: Funkční typ (kód) Maximální zastavěná plocha budov a zařízení Ostatní zpevněné plochy do 1m výšky Minimální plocha zeleně OCbd 35 % 15 % 50 % OC 40 % 15 % 45 % OVbd 40 % 25 % 35 % OV 40 % 30 % 30 % OS 50 % 25 % 25 % MJ 60 % 20 % 20 % NK městské 50 % 25 % 25 % centrum NK okraj města 40 % 25 % 35 % PS 40 % 30 % 30 % ZV 40 % 30 % 30 % SR 40 % 30 % 30 % SS 30 % 20 % 50 % TV individuálně dle projektového řešení DV 85 % 15 % IR 35 % 65 % VÝŠKA ZÁSTAVBY: Maximální výška zástavby je dána maximálním počtem nadzemních podlaží, event. výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty objektu (hřebene nebo vrcholu sklonité střechy, horní hrany atiky ploché střechy, atp.) a je vztažena k průměrné výšce stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího pozemku, na kterém objekt stojí. Kategorie funkčního využití území Maximální počet NP Maximální výška v m nad terénem OCbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OC 2 NP + podkroví 10,5 OVbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OV 2 NP + podkroví 10,5 OS 2 NP + podkroví 12,0 MJ bytové domy 6 NP stránka 13 z 28

14 NK centrum města 3 NP 12,0 NK okraj města 2 NP 10,0 PS 2 NP 10,0 ZV 2 NP 10,0 SR krytá zařízení individuální řešení ověřené studií SR otevřená zařízení 2 NP 7,5 SS 3 NP 15 TV individuální řešení ověřené studií IR 1 NP + podkroví 6 Stanovení maximálních výšek se nevztahuje na významné budovy a speciální zařízení, jako např. speciální technologická zařízení, komíny, stožáry, tribuny ap., ale jejich umístění v území musí být prokázáno urbanistickými nebo architektonickými studiemi. Konkrétní územní zpřesnění maximálních výškových hladin zástavby může být provedeno v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plány). 6.2 Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Řešená lokalita je ovlivněna polohou v ochranném pásmu stabilizované železniční tratě č. 092 Neratovice Kralupy n. Vlt. Nejbližší vzdálenost k ose tratě je v jižním cípu lokality (cca 16m), největší je v severním cípu (cca 65m). Ochranné pásmo je 60m od osy tratě. Z těchto důvodů existuje v předmětné lokalitě předpoklad negativního ovlivnění hlukem z provozu železniční dopravy. Realizace obytné zástavby ve změnové ploše musí být s ohledem na platné hygienické předpisy podmíněna prokázáním (v úrovni řízení o umístění stavby), že nedojde k překročení hygienických limitů hluku, resp. budou navržena a realizována potřebná a účinná protihluková opatření. Obytná zástavba formou rodinného domu bude realizována v severní části změnové plochy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu proluky v uliční frontě obytné zástavby, kde je vzdálenost rodinných domů vůči železnici místy ještě menší, a dále vzhledem ke stabilizovanému charakteru tratě bez dalších rozvojových předpokladů, je možné za výše uvedených podmínek stavbu rodinného domu v ochranném pásmu železnice připustit. Dále je řešená lokalita částečně ovlivněna polohou v ochranném pásmu lesa (50m), neboť svým západním lomovým bodem sousedí s pozemkem parc. č. 406/5 k.ú. Libiš, který je katastrálně evidován jako lesní pozemek a kromě toho je součástí funkčního lokálního biocentra LBC 291. Pokud by poloha rodinného domu zasahovala do ochranného pásma tohoto lesního pozemku, musí být podmínky jeho umístění odsouhlaseny příslušným orgánem státní správy lesů. 7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Tato změna územního plánu ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření nebo asanace v území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. stránka 14 z 28

15 8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš nestanovuje kompenzační opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona, neboť příslušný orgán konstatoval, že lze vyloučit negativní vliv této změny na předměty ochrany soustavy NATURA ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část obsahuje 15 stran (listů) výrokové části a 6 stran (listů) odůvodnění. Grafická část výroku obsahuje výkresy: 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres Grafická část odůvodnění obsahuje výkresy: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 15 z 28

16 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 11 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 11.1 postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš POŘIZOVATEL ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Městský úřad Neratovice stavební odbor územní plánování Kojetická 1028, Neratovice Zodpovědná osoba pořizovatele: Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová OBEC, PRO KTEROU JE ZMĚNA POŘIZOVÁNA: Obec Libiš Kojetická 1028, Neratovice starosta: Zdeněk Mráz určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem: Vladimír Vávra ZPRACOVATEL: Ing. arch. Zdeněk Kindl, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA Pavla Lista 1462, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Základní data postupu pořizování rozhodnutí zastupitelstva obce Libiš o pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš oznámeno projednávání návrhu zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš a vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů, tj. od do v kanceláři MěÚ Neratovice, stavební odbor, na obecním úřadu v Libiši a na webových stránkách obce Libiš a města Neratovice úprava zadání dle požadavků dotčených orgánů schválení zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš v zastupitelstvu obce oznámeno společného jednávání o návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš na den a vystavení návrhu po dobu 45 dnů, tj. od do na webových stránkách města Neratovice a obce Libiš žádost o stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje oznámeno zahájení řízení o změně č. 5 ÚPSÚ Libiš s termínem veřejného projednání návrhu změny dne a vystavení návrhu změny na webových stránkách města Neratovice a obce Libiš do dne veřejného jednání veřejné jednání o návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš vydání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš zastupitelstvem obce stránka 16 z 28

17 11.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí V souladu s 52 stavebního zákona proběhlo dne veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš. Do konce veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona uplatněné připomínky Před veřejným jednáním byly uplatněny následující písemné připomínky: Česká republika - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, stanovisko ze dne pod č.j.: MOCR /69094-ÚP/ /44: - nemá k řešené ÚPD připomínek Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, státní správa lesů, stanovisko ze dne pod zn.: ev.č /13 č.j. 1273/ZP/12/LISV: - platí stanovisko ze dne , ev.č /12, č.j. 1273/ZP/12/LISV, nemá další připomínky Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník ze dne pod zn.: SPU /2013: - nemá další připomínky Vyhodnocení: všem připomínkám bylo vyhověno Při veřejném jednání nebyly k návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš uplatněny žádné připomínky. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky veřejnosti úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Dokumentaci nebylo nutné dále upravovat. 12 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU 12.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Obec Libiš patří do rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha - vymezené platnou Politikou územního rozvoje ČR 2008 (vydána Usnesením vlády ČR č. 929 ze dne ). Tato rozvojová oblast byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje (ZÚR) stránka 17 z 28

18 Středočeského kraje a obec Libiš v nich byla potvrzena jako součást rozvojové oblasti OB1. V této oblasti se významně projevuje nejsilnější koncentrace obyvatelstva v ČR, je zde nejvyšší soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části celostátní a mezinárodní významový přesah. Významným rozvojovým předpokladem je dobré napojení na silniční a železniční síť. Kromě těchto obecných charakteristik pro územní plán Libiše žádné specifické požadavky z Politiky územního rozvoje ČR ani ze ZÚR nevyplývají. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro územní plán sídelního útvaru Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Tato změna územního plánu obsahuje pouze jedinou lokalitu a svým územním rozsahem je nepodstatná. Celkový rozsah změn využití území je 0,12 ha (1230 m2). Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se rozšiřují zastavitelné plochy o danou výměru změnové plochy. Architektonické a urbanistické hodnoty v území nejsou v žádném případě dotčeny. Tato lokální a nevýznamná změna podporuje možnost využití plochy v proluce pro bydlení v nízkopodlažních formách zástavby. Tato změna územního plánu sídelního útvaru Libiš je v obecné rovině v souladu s cíli a úkoly územního plánování ( 18 a 19 stavebního zákona), neboť mimo jiné: směřuje k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a již dříve vymezených zastavitelných ploch stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení stránka 18 z 28

19 12.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou (autorizovanou) osobou s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů V případě řešené lokality změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je třeba respektovat podmínky výstavby v ochranném pásmu železniční dopravní infrastruktury a v ochranném pásmu lesa, uvedené v kap. 6.2 (výroková část). Tyto podmínky jsou dány platnými právními předpisy i stanovisky příslušných dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Ze stanovisek dotčených orgánů nevyplynuly další požadavky a podmínky, které by bylo nutné do této změny ÚPSÚ zapracovat. 13 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Návrh změny nevyžaduje na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje viz Koordinované stanovisko č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más k návrhu zadání této změny ze dne zpracování vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto stanovisku byl rovněž vyloučen významný vliv na území NATURA Z uvedeného vyplývá, že ve smyslu ustanovení 47 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání této změny č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más ze dne orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš na životní prostředí s odůvodněním, že na základě zadání této změny se nepředpokládá významný zásah do složek životního prostředí ani budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. 15 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš vymezuje jedinou zastavitelnou plochu v proluce stávající obytné zástavby (změna využití z kategorie ZA zahrady na OV všeobecně obytné území) o výměře pouze 1230 m2. Při stanoveném maximálním koeficientu zastavěnosti 40% a stránka 19 z 28

20 omezeních, vyplývajících z ochranného pásma železniční tratě a ochranného pásma lesa lze předpokládat v řešené ploše zástavbu pouze jediným rodinným domem. Obec Libiš je ve svém územním rozvoji limitována značným počtem přírodních a technických bariér, které prakticky znemožňují vymezování zastavitelných ploch většího rozsahu (Labe a jeho záplavové území, přírodní prvky (ÚSES), koridor silnice I/9, železnice, produktovody a ropovody s širokým ochranným pásmem, podnik Spolana atd.). Poloha v rozvojové oblasti OB-1 Praha a dobré dopravní napojení jsou přitom faktory podporující poptávku po trvalém bydlení. Využití všech proluk ve stávající zástavbě je proto logickým důsledkem a potřebou rozvoje obce. 16 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Z hlediska širších vztahů v území navrhovaná změna nevyvolává potřebu změn územních plánů okolních obcí v rámci koordinace územních plánů. Navrhovanou změnou se nemění platná koncepce územního rozvoje obce Libiš, orientovaná zejména na rozvoj obytné funkce s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schválena Vládou ČR ) je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti Praha (OB1). Tato rozvojová oblast byla dále zpřesněna Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (2012). Řešeného území změny ÚPSÚ se netýkají žádné specifické úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou oblast. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro ÚPSÚ Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Návrh zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Všechny pokyny pro zpracování návrhu změny, obsažené ve schváleném zadání, jsou ve změně č. 5 ÚPSÚ Libiš splněny. Zadání neobsahovalo požadavek na zpracování návrhu řešení ve variantách. stránka 20 z 28

21 orná půda chmelnice vinice zahrady ovoc.sady trv.travní porosty Investice do půdy (ha) Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš 18 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš neobsahuje záležitosti nadmístního významu ve smyslu 43 odst. 1 stavebního zákona. 19 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Změna územního plánu sídelního útvaru Libiš vyvolává ve své lokalitě nárok na nový zábor zemědělského půdního fondu velmi malého rozsahu. Z celkové výměry lokality 1230 m2 (0,123 ha) patří do ZPF 1180 m2 (0,118 ha), z toho pouze cca 10 m2 je v kultuře zahrada (část pozemku p.č. 422/3), zbytek tvoří trvalé travní porosty. Dotčený půdní fond má BPEJ , což je V. (nejméně kvalitní) třída ochrany. k.ú.: Libiš Zábor ZPF podle kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) č.lok. Způsob využití plochy Celkový zábor ZPF (ha) I. II. III. IV. V. Zm5 všeobecné bydlení 0,118 0,001 0,117 0,118 Nejkvalitnější zemědělská půda (stupeň ochrany I., II.) není dotčena. Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš nedochází v žádném případě k důsledkům na pozemky určené k plnění funkce lesa, neboť lokalita změny do těchto pozemků nezasahuje. stránka 21 z 28

22 POUČENÍ Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě v Neratovicích, stavebním odboru územní plánování, na obecním úřadu v Libiši a bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup - ÚČINNOST Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.... Zdeněk Mráz starosta obce... Ing. Aleš Goldšmíd místostarosta obce Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. stránka 22 z 28

23 1. Základní členění území stránka 23 z 28

24 2. Hlavní výkres stránka 24 z 28

25 3. Koordinační výkres LEGENDA: stránka 25 z 28

26 stránka 26 z 28

27 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš stránka 27 z 28

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více