Obec Libiš Mělnická 579, Libiš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš"

Transkript

1 Obec Libiš Mělnická 579, Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona; 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á opatřením obecné povahy č. 1/2013 změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Libiš v roce 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou s nabytím účinnosti ke dni , změněného Změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce, změna nabyla účinnosti dne , změněného Změnou č. 2 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2009, změněného Změnou č. 3 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2010 a změněného Změnou č. 4 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2012.

2 Ode dne účinnosti této změny ( 173 odst. 1 správního řádu) se nepoužijí články obecně závazných vyhlášek o závazné části ÚPSÚ Libiš a jeho změn, které jsou s touto změnou ÚPSÚ v rozporu. ÚPSÚ Libiš ve shodě s 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti dnem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI změny č. 5 ÚPSÚ Libiš: vydávající správní orgán datum nabytí účinnosti změny č. 5 jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele funkce podpis Zastupitelstvo obce Libiš Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová referent stavebního odboru otisk úředního razítka (Městský úřad Neratovice) stránka 2 z 28

3 Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš obsahuje textovou a grafickou část. Textová část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI: 1 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů grafické části Náležitosti vyplývající ze správního řádu postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí... 17

4 11.3 uplatněné připomínky úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Výsledek přezkoumání změny územního plánu z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Vyhodnocení splnění požadavků zadání Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa stránka 4 z 28

5 Grafická část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI - VÝKRESY : 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres OBSAH ODŮVODNĚNÍ VÝKRESY: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 5 z 28

6 ZMĚNA ÚPSÚ VÝROKOVÁ ČÁST 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 5 nedochází ke změně vymezení zastavěného území v rámci ÚPSÚ Libiš. Změna se týká výhradně jediné lokality v ul. Železniční v Libiši, která je doposud vedena jako součást nezastavěného území. Touto změnou se stává součástí zastavitelných ploch. 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Předmětem změny je jediná lokalita Zm5 zahrnující pozemky parc. č. 406/1 (část), 405/1 (celý), 414 (část), 405/5 (celý) a 422/3 (část), vše v k.ú. Libiš o celkové výměře cca 1230 m2, přičemž změna spočívá ve změně využití předmětných pozemků a jejich částí z plochy typu ZA (zahrady) na plochu typu OV (všeobecně obytné území). Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš mění řešenou funkční plochu podle záměrů a potřeb v koordinaci veřejných a soukromých zájmů a na základě schváleného zadání. Změnou č. 5 se nemění koncepce rozvoje zemí obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Rozsah zastavitelných ploch se mění navýšením o řešenou plochu proluky v obytné zástavbě o výměře 1230 m2. Řešená změnová plocha je určena k umístění pouze jednoho rodinného domu. Nemění se základní směry rozvoje či orientace na převažující obytnou funkci v obci. Omezení vyplývající z ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jsou v řešeném území (řešené ploše) respektována. stránka 6 z 28

7 Obr.1: Umístění změnové lokality v rámci dosud platného ÚPSÚ Libiš Obr. 2: Detail vymezení změnové lokality stránka 7 z 28

8 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění urbanistická koncepce platného územního plánu. Touto změnou se podporuje orientace k posilování obytné funkce a dotváří urbanistická koncepce sídla, neboť se do zastavitelných ploch zařazuje nevýznamná a malá proluka v uliční frontě, která byla dosud určena v souladu se stávajícím využitím jako zahrada (ZA). Tato změna řešenou proluku vymezuje jako plochu zastavitelnou ve využití typu OV všeobecně obytné území, ve shodě s využitím ploch, které z obou stran navazují na řešenou změnovou plochu proluky. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ dopravní infrastruktura Záměry a zájmy železniční, silniční, letecké a vodní dopravy nejsou Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš dotčeny. Vzhledem k tomu, že řešené území se nachází v ochranném pásmu železniční tratě, podmínky jeho využití včetně případné zástavby stanovuje příslušný dotčený orgán. V podmínkách využití ploch v ochranném pásmu železnice je uvedeno, že v dalším stupni (tj. územní resp. stavební řízení) bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. Řešené území bude dopravně napojeno na stávající místní obslužnou komunikaci. technická infrastruktura Lokalitu bude možné bez problémů napojit na stávající rozvody technické infrastruktury. Navrhovaná změna územního plánu nebude mít žádný vliv na způsob likvidace komunálního odpadu. občanské vybavení Změna územního plánu nevyvolává nové požadavky na občanské vybavení obce, resp. toto vybavení má pro prakticky zanedbatelné nároky, vyvolané změnou, dostatečné rezervy. veřejná prostranství Koncepce veřejných prostranství není touto změnou územního plánu sídelního útvaru dotčena. Vzhledem k malému rozsahu řešeného území není třeba samostatně vymezovat související pozemky (plochy) veřejných prostranství v souladu s ustanovením 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších příslušných předpisů a norem. stránka 8 z 28

9 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, vzhledem ke svému malému rozsahu a lokálnímu charakteru (proluka ve stávající zástavbě) nemá žádný vliv na koncepci uspořádání krajiny. Stejně tak tato změna nemá vliv na územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření nebo ochranu před povodněmi. Řešená lokalita sousedí s lokálním biocentrem LBC 291 a se z něho vystupujícím lokálním biokoridorem LBK 173, vedeným podél železniční trati. Na vymezení a funkci těchto prvků ÚSES nemá řešená změna žádný vliv. Řešená lokalita jako původní plocha zahrady nebyla a není součástí prvků ÚSES. Změnová plocha je tedy vymezena mimo prvky ÚSES a neohrozí jejich funkčnost. Zeleň s přírodní funkcí bude současně plnit funkci protihlukové ochrany. Tato změna územního plánu neřeší ani nemění koncepci rekreace. Území řešené v návrhu nezasahuje žádné ložisko, dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Regulativy funkčního a prostorového uspořádání v území řešeném změnou vycházejí ze schválených regulativů pro daný typ funkční plochy. Regulativy jsou shodné s platným územním plánem identifikace pomocí kódu a barvy plochy (viz legenda hlavního a koordinačního výkresu). Cílovým (navrhovaným) typem využití území je následující typ plochy: OV - všeobecné obytné území v ostatních formách (mimo bytových domů) 6.1 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Pro celé řešené území jsou nepřípustné tyto funkce a jevy: skladování toxického odpadu (vyjma areálu a.s. Spolana) velké zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie znečišťující povrchové a spodní vody Pro zastavěné území (vymezení k návrhovému horizontu) jsou dále nepřípustné: nové střední zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace) přesahují hranice areálu stránka 9 z 28

10 Pro stávající a navrhované zóny s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné: zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních pozemcích aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy Pro čistě obytná území jsou nepřípustné (viz též tabulku regulativů funkčního využití polyfunkčních území): jakékoliv obtěžující zdroje hluku jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajících malých kotelen na pevná a kapalná paliva jakékoliv komerční aktivity, které předpokládanou hranicí svého atrakčního obvodu přesahují hranice zóny jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny Z hlediska funkčního využití je území města rozděleno na plochy polyfunkční a monofunkční, označené ve výkresu funkčního využití ploch příslušnou barvou a písmenným kódem. Jedná se o následující plochy: polyfunkční území: OCbd - čistě obytné území ve formě bytových domů OC - čistě obytné území v ostatních formách OVbd - všeobecné obytné území ve formě bytových domů OV - všeobecné obytné území v ostatních formách OS - smíšené obytné území MJ - smíšené území městského jádra NK - území nerušící výroby, služeb a komerce SS - území školských a zdravotnických areálů a sociálních služeb SR - sportovní a rekreační území IR - území individuální rekreace PS - území průmyslové výroby a skladů Způsob využití polyfunkčních (smíšených) území je přehledně vymezen v následující tabulce, která v průsečíku jednotlivých funkčních zón a různých činností nebo účelových staveb určuje, zda je příslušná činnost v příslušné zóně dominantní (D), vhodná (V), přípustná (P) nebo nepřípustná (N). Funkční regulace je tedy v podstatě negativní, tzn. že neurčuje jednoznačné funkční využití příslušného území, ale naopak vymezuje činnosti, které jsou v příslušném území nepřípustné. Uplatnění přípustných (P) činností by mělo být regulováno tak, aby v příslušné zóně plošně nepřevažovaly nad funkcemi dominantními a vhodnými. Dominantní činnosti (D) charakterizují hlavní funkční náplň některých smíšených zón. V těch smíšených zónách, kde jsou dominantní činnosti uvedeny, by měly mít plošně minimálně 40 % zastoupení. stránka 10 z 28

11 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón Ocbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS bytové domy D P D P P V N N N N N rodinné domy N D N D V N N N N N N malá ubytovací zařízení, penziony N N V V V V N N N N N turistické a podnikové ubytovny N N P P V P P N P N N hotely N N N N P V P N P N N motely N N N N P N P N P N N veřejná tábořiště N N N N N N N N P P N stanové tábory N N N N N N N N P P N rekreační chaty a domky *) N N N N P N N N N P N ubytovací hostince N N N P V P V N P N N mateřské a základní školy, zvláštní školy N N N P P P N D N N N střední školy, odborná učiliště N N N P P P P D N N N domovy mládeže N N N P P P N P N N N základní umělecké školy N N N P P P N V N N N dětské domovy N N N P P N N P N N N domovy důchodců N N P P P P N P N N N domy s pečovatelskou službou N N P P P P P P N N N divadla, kina, muzea, galerie, knihovny N N P P P V V N N N N letní kina N N N N N N N N P N N otevřená zábavní zařízení N N N N N P P N P N N kostely a modlitebny N N P P P V P N N N N obecní a státní administrativa N N P P P V P N N N N poštovní úřady, peněžní ústavy N N P P P V P N N N N policejní služebny N N P P P V P N N N N požární zbrojnice N N N N N N P N N N P zájmové kluby, politické strany, spolky N N P P P V P P P P N komerční administrativa N N P P P V V N N N N malá privátní zdravotnická zařízení N N P P P V P V N N N zdravotní střediska, poliklinika N N N N P V N D N N N lékárny N N P P P V P V N N N drobná hřiště pro neorganiz. sport V V V V V P V P V V P lokálního významu otevřená sportoviště celoměstského N N N N N N P P D N N významu tělocvičny, sport. haly, bazény N N N N P P P P D N P celoměstského významu nerušící služby a provozy lokálního významu P P V V V V D P V P P stránka 11 z 28

12 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón OCbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS obchodní vybavenost lokálního významu P P V V V V D P V P P nerušící služby a provozy celoměstského N N P P P V D N P N N významu obchodní vybavenost celoměstského N N N N P V D N N N N významu obchodní vybavenost nadměstského N N N N N P P N N N P významu služby a provozy s rušícím vlivem na N N N N N N N N N N D hranici areálu služby a provozy s velkým obratem zboží N N N N N N P N N N D služby a provozy s velkým obratem N N N N N P P N P N P návštěvníků technické vybavení sloužící potřebám P P P P P P P P P P P zóny odstavné plochy a garáže sloužící P P P P P V V V V P V potřebám zóny čerpací stanice pohonných hmot N N N N P N P N N N V příslušné obslužné a pěší komunikace V V V V V V V V V P V užitkové zahrady s chovem drobného N N N P P N N N N N N zvířectva zahrádkářská osada, zahradní chata *) N N N N P N N N P D N veřejně přístupná zeleň liniová a plošná V V V V V V V V V V P užitková zeleň (sady, školky, zahradnictví) N N N N P N P N N P P FUNKCE: DOMINANTNÍ D VHODNÁ V PŘÍPUSTNÁ P NEPŘÍPUSTNÁ N *) Pozn.: Ze staveb pro individuální rekreaci (rekreační chaty a domky, zahradní chaty) jsou pro novou výstavbu přípustné pouze zahradní chaty s výměrou zastavěné plochy do 25m 2. Pro stavební činnost podléhající stavebně správnímu řízení jsou předepsány na funkčních plochách určených k zastavění maximální zastavitelnost, minimální podíl (procento) zeleně na pozemku a maximální výška objektu. stránka 12 z 28

13 MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNOST: Zastavitelnost je míra (procento) pokrytí vymezeného území nebo stavebního pozemku stavebními objekty (objekty vystupující min. 1m nad úroveň terénu). Vztahuje se buď k celkovým plochám jednotlivých území s vymezeným funkčním využitím, popřípadě k souborům pozemků nebo k jednotlivým stavebním pozemkům, bude-li území zastavováno postupně. MINIMÁLNÍ PODÍL ZELENĚ: Podíl zeleně je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na pozemku pro individuální výstavbu nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Maximální zastavitelnost a minimální podíl zeleně jsou definovány ve vztahu k funkčním typům zástavby takto: Funkční typ (kód) Maximální zastavěná plocha budov a zařízení Ostatní zpevněné plochy do 1m výšky Minimální plocha zeleně OCbd 35 % 15 % 50 % OC 40 % 15 % 45 % OVbd 40 % 25 % 35 % OV 40 % 30 % 30 % OS 50 % 25 % 25 % MJ 60 % 20 % 20 % NK městské 50 % 25 % 25 % centrum NK okraj města 40 % 25 % 35 % PS 40 % 30 % 30 % ZV 40 % 30 % 30 % SR 40 % 30 % 30 % SS 30 % 20 % 50 % TV individuálně dle projektového řešení DV 85 % 15 % IR 35 % 65 % VÝŠKA ZÁSTAVBY: Maximální výška zástavby je dána maximálním počtem nadzemních podlaží, event. výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty objektu (hřebene nebo vrcholu sklonité střechy, horní hrany atiky ploché střechy, atp.) a je vztažena k průměrné výšce stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího pozemku, na kterém objekt stojí. Kategorie funkčního využití území Maximální počet NP Maximální výška v m nad terénem OCbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OC 2 NP + podkroví 10,5 OVbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OV 2 NP + podkroví 10,5 OS 2 NP + podkroví 12,0 MJ bytové domy 6 NP stránka 13 z 28

14 NK centrum města 3 NP 12,0 NK okraj města 2 NP 10,0 PS 2 NP 10,0 ZV 2 NP 10,0 SR krytá zařízení individuální řešení ověřené studií SR otevřená zařízení 2 NP 7,5 SS 3 NP 15 TV individuální řešení ověřené studií IR 1 NP + podkroví 6 Stanovení maximálních výšek se nevztahuje na významné budovy a speciální zařízení, jako např. speciální technologická zařízení, komíny, stožáry, tribuny ap., ale jejich umístění v území musí být prokázáno urbanistickými nebo architektonickými studiemi. Konkrétní územní zpřesnění maximálních výškových hladin zástavby může být provedeno v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plány). 6.2 Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Řešená lokalita je ovlivněna polohou v ochranném pásmu stabilizované železniční tratě č. 092 Neratovice Kralupy n. Vlt. Nejbližší vzdálenost k ose tratě je v jižním cípu lokality (cca 16m), největší je v severním cípu (cca 65m). Ochranné pásmo je 60m od osy tratě. Z těchto důvodů existuje v předmětné lokalitě předpoklad negativního ovlivnění hlukem z provozu železniční dopravy. Realizace obytné zástavby ve změnové ploše musí být s ohledem na platné hygienické předpisy podmíněna prokázáním (v úrovni řízení o umístění stavby), že nedojde k překročení hygienických limitů hluku, resp. budou navržena a realizována potřebná a účinná protihluková opatření. Obytná zástavba formou rodinného domu bude realizována v severní části změnové plochy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu proluky v uliční frontě obytné zástavby, kde je vzdálenost rodinných domů vůči železnici místy ještě menší, a dále vzhledem ke stabilizovanému charakteru tratě bez dalších rozvojových předpokladů, je možné za výše uvedených podmínek stavbu rodinného domu v ochranném pásmu železnice připustit. Dále je řešená lokalita částečně ovlivněna polohou v ochranném pásmu lesa (50m), neboť svým západním lomovým bodem sousedí s pozemkem parc. č. 406/5 k.ú. Libiš, který je katastrálně evidován jako lesní pozemek a kromě toho je součástí funkčního lokálního biocentra LBC 291. Pokud by poloha rodinného domu zasahovala do ochranného pásma tohoto lesního pozemku, musí být podmínky jeho umístění odsouhlaseny příslušným orgánem státní správy lesů. 7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Tato změna územního plánu ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření nebo asanace v území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. stránka 14 z 28

15 8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš nestanovuje kompenzační opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona, neboť příslušný orgán konstatoval, že lze vyloučit negativní vliv této změny na předměty ochrany soustavy NATURA ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část obsahuje 15 stran (listů) výrokové části a 6 stran (listů) odůvodnění. Grafická část výroku obsahuje výkresy: 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres Grafická část odůvodnění obsahuje výkresy: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 15 z 28

16 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 11 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 11.1 postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš POŘIZOVATEL ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Městský úřad Neratovice stavební odbor územní plánování Kojetická 1028, Neratovice Zodpovědná osoba pořizovatele: Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová OBEC, PRO KTEROU JE ZMĚNA POŘIZOVÁNA: Obec Libiš Kojetická 1028, Neratovice starosta: Zdeněk Mráz určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem: Vladimír Vávra ZPRACOVATEL: Ing. arch. Zdeněk Kindl, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA Pavla Lista 1462, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Základní data postupu pořizování rozhodnutí zastupitelstva obce Libiš o pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš oznámeno projednávání návrhu zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš a vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů, tj. od do v kanceláři MěÚ Neratovice, stavební odbor, na obecním úřadu v Libiši a na webových stránkách obce Libiš a města Neratovice úprava zadání dle požadavků dotčených orgánů schválení zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš v zastupitelstvu obce oznámeno společného jednávání o návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš na den a vystavení návrhu po dobu 45 dnů, tj. od do na webových stránkách města Neratovice a obce Libiš žádost o stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje oznámeno zahájení řízení o změně č. 5 ÚPSÚ Libiš s termínem veřejného projednání návrhu změny dne a vystavení návrhu změny na webových stránkách města Neratovice a obce Libiš do dne veřejného jednání veřejné jednání o návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš vydání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš zastupitelstvem obce stránka 16 z 28

17 11.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí V souladu s 52 stavebního zákona proběhlo dne veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš. Do konce veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona uplatněné připomínky Před veřejným jednáním byly uplatněny následující písemné připomínky: Česká republika - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, stanovisko ze dne pod č.j.: MOCR /69094-ÚP/ /44: - nemá k řešené ÚPD připomínek Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, státní správa lesů, stanovisko ze dne pod zn.: ev.č /13 č.j. 1273/ZP/12/LISV: - platí stanovisko ze dne , ev.č /12, č.j. 1273/ZP/12/LISV, nemá další připomínky Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník ze dne pod zn.: SPU /2013: - nemá další připomínky Vyhodnocení: všem připomínkám bylo vyhověno Při veřejném jednání nebyly k návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš uplatněny žádné připomínky. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky veřejnosti úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Dokumentaci nebylo nutné dále upravovat. 12 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU 12.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Obec Libiš patří do rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha - vymezené platnou Politikou územního rozvoje ČR 2008 (vydána Usnesením vlády ČR č. 929 ze dne ). Tato rozvojová oblast byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje (ZÚR) stránka 17 z 28

18 Středočeského kraje a obec Libiš v nich byla potvrzena jako součást rozvojové oblasti OB1. V této oblasti se významně projevuje nejsilnější koncentrace obyvatelstva v ČR, je zde nejvyšší soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části celostátní a mezinárodní významový přesah. Významným rozvojovým předpokladem je dobré napojení na silniční a železniční síť. Kromě těchto obecných charakteristik pro územní plán Libiše žádné specifické požadavky z Politiky územního rozvoje ČR ani ze ZÚR nevyplývají. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro územní plán sídelního útvaru Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Tato změna územního plánu obsahuje pouze jedinou lokalitu a svým územním rozsahem je nepodstatná. Celkový rozsah změn využití území je 0,12 ha (1230 m2). Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se rozšiřují zastavitelné plochy o danou výměru změnové plochy. Architektonické a urbanistické hodnoty v území nejsou v žádném případě dotčeny. Tato lokální a nevýznamná změna podporuje možnost využití plochy v proluce pro bydlení v nízkopodlažních formách zástavby. Tato změna územního plánu sídelního útvaru Libiš je v obecné rovině v souladu s cíli a úkoly územního plánování ( 18 a 19 stavebního zákona), neboť mimo jiné: směřuje k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a již dříve vymezených zastavitelných ploch stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení stránka 18 z 28

19 12.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou (autorizovanou) osobou s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů V případě řešené lokality změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je třeba respektovat podmínky výstavby v ochranném pásmu železniční dopravní infrastruktury a v ochranném pásmu lesa, uvedené v kap. 6.2 (výroková část). Tyto podmínky jsou dány platnými právními předpisy i stanovisky příslušných dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Ze stanovisek dotčených orgánů nevyplynuly další požadavky a podmínky, které by bylo nutné do této změny ÚPSÚ zapracovat. 13 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Návrh změny nevyžaduje na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje viz Koordinované stanovisko č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más k návrhu zadání této změny ze dne zpracování vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto stanovisku byl rovněž vyloučen významný vliv na území NATURA Z uvedeného vyplývá, že ve smyslu ustanovení 47 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání této změny č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más ze dne orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš na životní prostředí s odůvodněním, že na základě zadání této změny se nepředpokládá významný zásah do složek životního prostředí ani budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. 15 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš vymezuje jedinou zastavitelnou plochu v proluce stávající obytné zástavby (změna využití z kategorie ZA zahrady na OV všeobecně obytné území) o výměře pouze 1230 m2. Při stanoveném maximálním koeficientu zastavěnosti 40% a stránka 19 z 28

20 omezeních, vyplývajících z ochranného pásma železniční tratě a ochranného pásma lesa lze předpokládat v řešené ploše zástavbu pouze jediným rodinným domem. Obec Libiš je ve svém územním rozvoji limitována značným počtem přírodních a technických bariér, které prakticky znemožňují vymezování zastavitelných ploch většího rozsahu (Labe a jeho záplavové území, přírodní prvky (ÚSES), koridor silnice I/9, železnice, produktovody a ropovody s širokým ochranným pásmem, podnik Spolana atd.). Poloha v rozvojové oblasti OB-1 Praha a dobré dopravní napojení jsou přitom faktory podporující poptávku po trvalém bydlení. Využití všech proluk ve stávající zástavbě je proto logickým důsledkem a potřebou rozvoje obce. 16 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Z hlediska širších vztahů v území navrhovaná změna nevyvolává potřebu změn územních plánů okolních obcí v rámci koordinace územních plánů. Navrhovanou změnou se nemění platná koncepce územního rozvoje obce Libiš, orientovaná zejména na rozvoj obytné funkce s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schválena Vládou ČR ) je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti Praha (OB1). Tato rozvojová oblast byla dále zpřesněna Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (2012). Řešeného území změny ÚPSÚ se netýkají žádné specifické úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou oblast. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro ÚPSÚ Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Návrh zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Všechny pokyny pro zpracování návrhu změny, obsažené ve schváleném zadání, jsou ve změně č. 5 ÚPSÚ Libiš splněny. Zadání neobsahovalo požadavek na zpracování návrhu řešení ve variantách. stránka 20 z 28

21 orná půda chmelnice vinice zahrady ovoc.sady trv.travní porosty Investice do půdy (ha) Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš 18 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš neobsahuje záležitosti nadmístního významu ve smyslu 43 odst. 1 stavebního zákona. 19 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Změna územního plánu sídelního útvaru Libiš vyvolává ve své lokalitě nárok na nový zábor zemědělského půdního fondu velmi malého rozsahu. Z celkové výměry lokality 1230 m2 (0,123 ha) patří do ZPF 1180 m2 (0,118 ha), z toho pouze cca 10 m2 je v kultuře zahrada (část pozemku p.č. 422/3), zbytek tvoří trvalé travní porosty. Dotčený půdní fond má BPEJ , což je V. (nejméně kvalitní) třída ochrany. k.ú.: Libiš Zábor ZPF podle kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) č.lok. Způsob využití plochy Celkový zábor ZPF (ha) I. II. III. IV. V. Zm5 všeobecné bydlení 0,118 0,001 0,117 0,118 Nejkvalitnější zemědělská půda (stupeň ochrany I., II.) není dotčena. Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš nedochází v žádném případě k důsledkům na pozemky určené k plnění funkce lesa, neboť lokalita změny do těchto pozemků nezasahuje. stránka 21 z 28

22 POUČENÍ Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě v Neratovicích, stavebním odboru územní plánování, na obecním úřadu v Libiši a bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup - ÚČINNOST Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.... Zdeněk Mráz starosta obce... Ing. Aleš Goldšmíd místostarosta obce Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. stránka 22 z 28

23 1. Základní členění území stránka 23 z 28

24 2. Hlavní výkres stránka 24 z 28

25 3. Koordinační výkres LEGENDA: stránka 25 z 28

26 stránka 26 z 28

27 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš stránka 27 z 28

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ Pořizovatel úřad územního plánování: Městský úřad Neratovice Datum zpracování: květen 2012 Číslo projektu: 110 628 Zpracovatel změny ÚPSÚ: IKP Consulting

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ. ZMĚNA č. 5 - NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel:

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ. ZMĚNA č. 5 - NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ ZMĚNA č. 5 - NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Neratovice stavební odbor, územní plánování Kojetická 1028, 277 11 Neratovice zodpovědná osoba pořizovatele: Ing.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

LIBIŠ. ZMĚNA č. 3 NÁVRH. územního plánu sídelního útvaru

LIBIŠ. ZMĚNA č. 3 NÁVRH. územního plánu sídelního útvaru ZMĚNA č. 3 územního plánu sídelního útvaru LIBIŠ NÁVRH Pořizovatel úřad územního plánování: Městský úřad Neratovice Datum zpracování: září 2009 Číslo projektu: 108 469 Zpracovatel: IKP Consulting Engineers

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení V Blansku dne 01.07.2015 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE ZMĚNA č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 1 Název územně plánovací

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Územní plán obce Sluštice změna č. 4

Územní plán obce Sluštice změna č. 4 Územní plán obce Sluštice změna č. 4 okres Praha východ kraj Středočeský Dokumentace ke společnému jednání Pořizovatel: Obecní úřad Sluštice, se sídlem Sluštice 21, 250 84, Sluštice zastoupená starostou

Více

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice Datum: 10/2014 Změna č. 2 územního plánu obce Písty Zastupitelstvo obce Písty, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více