Obec Libiš Mělnická 579, Libiš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš"

Transkript

1 Obec Libiš Mělnická 579, Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona; 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á opatřením obecné povahy č. 1/2013 změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Libiš v roce 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou s nabytím účinnosti ke dni , změněného Změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce, změna nabyla účinnosti dne , změněného Změnou č. 2 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2009, změněného Změnou č. 3 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2010 a změněného Změnou č. 4 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2012.

2 Ode dne účinnosti této změny ( 173 odst. 1 správního řádu) se nepoužijí články obecně závazných vyhlášek o závazné části ÚPSÚ Libiš a jeho změn, které jsou s touto změnou ÚPSÚ v rozporu. ÚPSÚ Libiš ve shodě s 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti dnem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI změny č. 5 ÚPSÚ Libiš: vydávající správní orgán datum nabytí účinnosti změny č. 5 jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele funkce podpis Zastupitelstvo obce Libiš Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová referent stavebního odboru otisk úředního razítka (Městský úřad Neratovice) stránka 2 z 28

3 Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš obsahuje textovou a grafickou část. Textová část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI: 1 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů grafické části Náležitosti vyplývající ze správního řádu postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí... 17

4 11.3 uplatněné připomínky úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Výsledek přezkoumání změny územního plánu z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Vyhodnocení splnění požadavků zadání Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa stránka 4 z 28

5 Grafická část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI - VÝKRESY : 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres OBSAH ODŮVODNĚNÍ VÝKRESY: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 5 z 28

6 ZMĚNA ÚPSÚ VÝROKOVÁ ČÁST 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 5 nedochází ke změně vymezení zastavěného území v rámci ÚPSÚ Libiš. Změna se týká výhradně jediné lokality v ul. Železniční v Libiši, která je doposud vedena jako součást nezastavěného území. Touto změnou se stává součástí zastavitelných ploch. 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Předmětem změny je jediná lokalita Zm5 zahrnující pozemky parc. č. 406/1 (část), 405/1 (celý), 414 (část), 405/5 (celý) a 422/3 (část), vše v k.ú. Libiš o celkové výměře cca 1230 m2, přičemž změna spočívá ve změně využití předmětných pozemků a jejich částí z plochy typu ZA (zahrady) na plochu typu OV (všeobecně obytné území). Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš mění řešenou funkční plochu podle záměrů a potřeb v koordinaci veřejných a soukromých zájmů a na základě schváleného zadání. Změnou č. 5 se nemění koncepce rozvoje zemí obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Rozsah zastavitelných ploch se mění navýšením o řešenou plochu proluky v obytné zástavbě o výměře 1230 m2. Řešená změnová plocha je určena k umístění pouze jednoho rodinného domu. Nemění se základní směry rozvoje či orientace na převažující obytnou funkci v obci. Omezení vyplývající z ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jsou v řešeném území (řešené ploše) respektována. stránka 6 z 28

7 Obr.1: Umístění změnové lokality v rámci dosud platného ÚPSÚ Libiš Obr. 2: Detail vymezení změnové lokality stránka 7 z 28

8 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění urbanistická koncepce platného územního plánu. Touto změnou se podporuje orientace k posilování obytné funkce a dotváří urbanistická koncepce sídla, neboť se do zastavitelných ploch zařazuje nevýznamná a malá proluka v uliční frontě, která byla dosud určena v souladu se stávajícím využitím jako zahrada (ZA). Tato změna řešenou proluku vymezuje jako plochu zastavitelnou ve využití typu OV všeobecně obytné území, ve shodě s využitím ploch, které z obou stran navazují na řešenou změnovou plochu proluky. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ dopravní infrastruktura Záměry a zájmy železniční, silniční, letecké a vodní dopravy nejsou Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš dotčeny. Vzhledem k tomu, že řešené území se nachází v ochranném pásmu železniční tratě, podmínky jeho využití včetně případné zástavby stanovuje příslušný dotčený orgán. V podmínkách využití ploch v ochranném pásmu železnice je uvedeno, že v dalším stupni (tj. územní resp. stavební řízení) bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. Řešené území bude dopravně napojeno na stávající místní obslužnou komunikaci. technická infrastruktura Lokalitu bude možné bez problémů napojit na stávající rozvody technické infrastruktury. Navrhovaná změna územního plánu nebude mít žádný vliv na způsob likvidace komunálního odpadu. občanské vybavení Změna územního plánu nevyvolává nové požadavky na občanské vybavení obce, resp. toto vybavení má pro prakticky zanedbatelné nároky, vyvolané změnou, dostatečné rezervy. veřejná prostranství Koncepce veřejných prostranství není touto změnou územního plánu sídelního útvaru dotčena. Vzhledem k malému rozsahu řešeného území není třeba samostatně vymezovat související pozemky (plochy) veřejných prostranství v souladu s ustanovením 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších příslušných předpisů a norem. stránka 8 z 28

9 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, vzhledem ke svému malému rozsahu a lokálnímu charakteru (proluka ve stávající zástavbě) nemá žádný vliv na koncepci uspořádání krajiny. Stejně tak tato změna nemá vliv na územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření nebo ochranu před povodněmi. Řešená lokalita sousedí s lokálním biocentrem LBC 291 a se z něho vystupujícím lokálním biokoridorem LBK 173, vedeným podél železniční trati. Na vymezení a funkci těchto prvků ÚSES nemá řešená změna žádný vliv. Řešená lokalita jako původní plocha zahrady nebyla a není součástí prvků ÚSES. Změnová plocha je tedy vymezena mimo prvky ÚSES a neohrozí jejich funkčnost. Zeleň s přírodní funkcí bude současně plnit funkci protihlukové ochrany. Tato změna územního plánu neřeší ani nemění koncepci rekreace. Území řešené v návrhu nezasahuje žádné ložisko, dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Regulativy funkčního a prostorového uspořádání v území řešeném změnou vycházejí ze schválených regulativů pro daný typ funkční plochy. Regulativy jsou shodné s platným územním plánem identifikace pomocí kódu a barvy plochy (viz legenda hlavního a koordinačního výkresu). Cílovým (navrhovaným) typem využití území je následující typ plochy: OV - všeobecné obytné území v ostatních formách (mimo bytových domů) 6.1 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Pro celé řešené území jsou nepřípustné tyto funkce a jevy: skladování toxického odpadu (vyjma areálu a.s. Spolana) velké zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie znečišťující povrchové a spodní vody Pro zastavěné území (vymezení k návrhovému horizontu) jsou dále nepřípustné: nové střední zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace) přesahují hranice areálu stránka 9 z 28

10 Pro stávající a navrhované zóny s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné: zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních pozemcích aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy Pro čistě obytná území jsou nepřípustné (viz též tabulku regulativů funkčního využití polyfunkčních území): jakékoliv obtěžující zdroje hluku jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajících malých kotelen na pevná a kapalná paliva jakékoliv komerční aktivity, které předpokládanou hranicí svého atrakčního obvodu přesahují hranice zóny jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny Z hlediska funkčního využití je území města rozděleno na plochy polyfunkční a monofunkční, označené ve výkresu funkčního využití ploch příslušnou barvou a písmenným kódem. Jedná se o následující plochy: polyfunkční území: OCbd - čistě obytné území ve formě bytových domů OC - čistě obytné území v ostatních formách OVbd - všeobecné obytné území ve formě bytových domů OV - všeobecné obytné území v ostatních formách OS - smíšené obytné území MJ - smíšené území městského jádra NK - území nerušící výroby, služeb a komerce SS - území školských a zdravotnických areálů a sociálních služeb SR - sportovní a rekreační území IR - území individuální rekreace PS - území průmyslové výroby a skladů Způsob využití polyfunkčních (smíšených) území je přehledně vymezen v následující tabulce, která v průsečíku jednotlivých funkčních zón a různých činností nebo účelových staveb určuje, zda je příslušná činnost v příslušné zóně dominantní (D), vhodná (V), přípustná (P) nebo nepřípustná (N). Funkční regulace je tedy v podstatě negativní, tzn. že neurčuje jednoznačné funkční využití příslušného území, ale naopak vymezuje činnosti, které jsou v příslušném území nepřípustné. Uplatnění přípustných (P) činností by mělo být regulováno tak, aby v příslušné zóně plošně nepřevažovaly nad funkcemi dominantními a vhodnými. Dominantní činnosti (D) charakterizují hlavní funkční náplň některých smíšených zón. V těch smíšených zónách, kde jsou dominantní činnosti uvedeny, by měly mít plošně minimálně 40 % zastoupení. stránka 10 z 28

11 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón Ocbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS bytové domy D P D P P V N N N N N rodinné domy N D N D V N N N N N N malá ubytovací zařízení, penziony N N V V V V N N N N N turistické a podnikové ubytovny N N P P V P P N P N N hotely N N N N P V P N P N N motely N N N N P N P N P N N veřejná tábořiště N N N N N N N N P P N stanové tábory N N N N N N N N P P N rekreační chaty a domky *) N N N N P N N N N P N ubytovací hostince N N N P V P V N P N N mateřské a základní školy, zvláštní školy N N N P P P N D N N N střední školy, odborná učiliště N N N P P P P D N N N domovy mládeže N N N P P P N P N N N základní umělecké školy N N N P P P N V N N N dětské domovy N N N P P N N P N N N domovy důchodců N N P P P P N P N N N domy s pečovatelskou službou N N P P P P P P N N N divadla, kina, muzea, galerie, knihovny N N P P P V V N N N N letní kina N N N N N N N N P N N otevřená zábavní zařízení N N N N N P P N P N N kostely a modlitebny N N P P P V P N N N N obecní a státní administrativa N N P P P V P N N N N poštovní úřady, peněžní ústavy N N P P P V P N N N N policejní služebny N N P P P V P N N N N požární zbrojnice N N N N N N P N N N P zájmové kluby, politické strany, spolky N N P P P V P P P P N komerční administrativa N N P P P V V N N N N malá privátní zdravotnická zařízení N N P P P V P V N N N zdravotní střediska, poliklinika N N N N P V N D N N N lékárny N N P P P V P V N N N drobná hřiště pro neorganiz. sport V V V V V P V P V V P lokálního významu otevřená sportoviště celoměstského N N N N N N P P D N N významu tělocvičny, sport. haly, bazény N N N N P P P P D N P celoměstského významu nerušící služby a provozy lokálního významu P P V V V V D P V P P stránka 11 z 28

12 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón OCbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS obchodní vybavenost lokálního významu P P V V V V D P V P P nerušící služby a provozy celoměstského N N P P P V D N P N N významu obchodní vybavenost celoměstského N N N N P V D N N N N významu obchodní vybavenost nadměstského N N N N N P P N N N P významu služby a provozy s rušícím vlivem na N N N N N N N N N N D hranici areálu služby a provozy s velkým obratem zboží N N N N N N P N N N D služby a provozy s velkým obratem N N N N N P P N P N P návštěvníků technické vybavení sloužící potřebám P P P P P P P P P P P zóny odstavné plochy a garáže sloužící P P P P P V V V V P V potřebám zóny čerpací stanice pohonných hmot N N N N P N P N N N V příslušné obslužné a pěší komunikace V V V V V V V V V P V užitkové zahrady s chovem drobného N N N P P N N N N N N zvířectva zahrádkářská osada, zahradní chata *) N N N N P N N N P D N veřejně přístupná zeleň liniová a plošná V V V V V V V V V V P užitková zeleň (sady, školky, zahradnictví) N N N N P N P N N P P FUNKCE: DOMINANTNÍ D VHODNÁ V PŘÍPUSTNÁ P NEPŘÍPUSTNÁ N *) Pozn.: Ze staveb pro individuální rekreaci (rekreační chaty a domky, zahradní chaty) jsou pro novou výstavbu přípustné pouze zahradní chaty s výměrou zastavěné plochy do 25m 2. Pro stavební činnost podléhající stavebně správnímu řízení jsou předepsány na funkčních plochách určených k zastavění maximální zastavitelnost, minimální podíl (procento) zeleně na pozemku a maximální výška objektu. stránka 12 z 28

13 MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNOST: Zastavitelnost je míra (procento) pokrytí vymezeného území nebo stavebního pozemku stavebními objekty (objekty vystupující min. 1m nad úroveň terénu). Vztahuje se buď k celkovým plochám jednotlivých území s vymezeným funkčním využitím, popřípadě k souborům pozemků nebo k jednotlivým stavebním pozemkům, bude-li území zastavováno postupně. MINIMÁLNÍ PODÍL ZELENĚ: Podíl zeleně je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na pozemku pro individuální výstavbu nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Maximální zastavitelnost a minimální podíl zeleně jsou definovány ve vztahu k funkčním typům zástavby takto: Funkční typ (kód) Maximální zastavěná plocha budov a zařízení Ostatní zpevněné plochy do 1m výšky Minimální plocha zeleně OCbd 35 % 15 % 50 % OC 40 % 15 % 45 % OVbd 40 % 25 % 35 % OV 40 % 30 % 30 % OS 50 % 25 % 25 % MJ 60 % 20 % 20 % NK městské 50 % 25 % 25 % centrum NK okraj města 40 % 25 % 35 % PS 40 % 30 % 30 % ZV 40 % 30 % 30 % SR 40 % 30 % 30 % SS 30 % 20 % 50 % TV individuálně dle projektového řešení DV 85 % 15 % IR 35 % 65 % VÝŠKA ZÁSTAVBY: Maximální výška zástavby je dána maximálním počtem nadzemních podlaží, event. výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty objektu (hřebene nebo vrcholu sklonité střechy, horní hrany atiky ploché střechy, atp.) a je vztažena k průměrné výšce stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího pozemku, na kterém objekt stojí. Kategorie funkčního využití území Maximální počet NP Maximální výška v m nad terénem OCbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OC 2 NP + podkroví 10,5 OVbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OV 2 NP + podkroví 10,5 OS 2 NP + podkroví 12,0 MJ bytové domy 6 NP stránka 13 z 28

14 NK centrum města 3 NP 12,0 NK okraj města 2 NP 10,0 PS 2 NP 10,0 ZV 2 NP 10,0 SR krytá zařízení individuální řešení ověřené studií SR otevřená zařízení 2 NP 7,5 SS 3 NP 15 TV individuální řešení ověřené studií IR 1 NP + podkroví 6 Stanovení maximálních výšek se nevztahuje na významné budovy a speciální zařízení, jako např. speciální technologická zařízení, komíny, stožáry, tribuny ap., ale jejich umístění v území musí být prokázáno urbanistickými nebo architektonickými studiemi. Konkrétní územní zpřesnění maximálních výškových hladin zástavby může být provedeno v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plány). 6.2 Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Řešená lokalita je ovlivněna polohou v ochranném pásmu stabilizované železniční tratě č. 092 Neratovice Kralupy n. Vlt. Nejbližší vzdálenost k ose tratě je v jižním cípu lokality (cca 16m), největší je v severním cípu (cca 65m). Ochranné pásmo je 60m od osy tratě. Z těchto důvodů existuje v předmětné lokalitě předpoklad negativního ovlivnění hlukem z provozu železniční dopravy. Realizace obytné zástavby ve změnové ploše musí být s ohledem na platné hygienické předpisy podmíněna prokázáním (v úrovni řízení o umístění stavby), že nedojde k překročení hygienických limitů hluku, resp. budou navržena a realizována potřebná a účinná protihluková opatření. Obytná zástavba formou rodinného domu bude realizována v severní části změnové plochy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu proluky v uliční frontě obytné zástavby, kde je vzdálenost rodinných domů vůči železnici místy ještě menší, a dále vzhledem ke stabilizovanému charakteru tratě bez dalších rozvojových předpokladů, je možné za výše uvedených podmínek stavbu rodinného domu v ochranném pásmu železnice připustit. Dále je řešená lokalita částečně ovlivněna polohou v ochranném pásmu lesa (50m), neboť svým západním lomovým bodem sousedí s pozemkem parc. č. 406/5 k.ú. Libiš, který je katastrálně evidován jako lesní pozemek a kromě toho je součástí funkčního lokálního biocentra LBC 291. Pokud by poloha rodinného domu zasahovala do ochranného pásma tohoto lesního pozemku, musí být podmínky jeho umístění odsouhlaseny příslušným orgánem státní správy lesů. 7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Tato změna územního plánu ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření nebo asanace v území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. stránka 14 z 28

15 8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš nestanovuje kompenzační opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona, neboť příslušný orgán konstatoval, že lze vyloučit negativní vliv této změny na předměty ochrany soustavy NATURA ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část obsahuje 15 stran (listů) výrokové části a 6 stran (listů) odůvodnění. Grafická část výroku obsahuje výkresy: 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres Grafická část odůvodnění obsahuje výkresy: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 15 z 28

16 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 11 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 11.1 postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš POŘIZOVATEL ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Městský úřad Neratovice stavební odbor územní plánování Kojetická 1028, Neratovice Zodpovědná osoba pořizovatele: Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová OBEC, PRO KTEROU JE ZMĚNA POŘIZOVÁNA: Obec Libiš Kojetická 1028, Neratovice starosta: Zdeněk Mráz určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem: Vladimír Vávra ZPRACOVATEL: Ing. arch. Zdeněk Kindl, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA Pavla Lista 1462, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Základní data postupu pořizování rozhodnutí zastupitelstva obce Libiš o pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš oznámeno projednávání návrhu zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš a vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů, tj. od do v kanceláři MěÚ Neratovice, stavební odbor, na obecním úřadu v Libiši a na webových stránkách obce Libiš a města Neratovice úprava zadání dle požadavků dotčených orgánů schválení zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš v zastupitelstvu obce oznámeno společného jednávání o návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš na den a vystavení návrhu po dobu 45 dnů, tj. od do na webových stránkách města Neratovice a obce Libiš žádost o stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje oznámeno zahájení řízení o změně č. 5 ÚPSÚ Libiš s termínem veřejného projednání návrhu změny dne a vystavení návrhu změny na webových stránkách města Neratovice a obce Libiš do dne veřejného jednání veřejné jednání o návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš vydání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš zastupitelstvem obce stránka 16 z 28

17 11.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí V souladu s 52 stavebního zákona proběhlo dne veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš. Do konce veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona uplatněné připomínky Před veřejným jednáním byly uplatněny následující písemné připomínky: Česká republika - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, stanovisko ze dne pod č.j.: MOCR /69094-ÚP/ /44: - nemá k řešené ÚPD připomínek Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, státní správa lesů, stanovisko ze dne pod zn.: ev.č /13 č.j. 1273/ZP/12/LISV: - platí stanovisko ze dne , ev.č /12, č.j. 1273/ZP/12/LISV, nemá další připomínky Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník ze dne pod zn.: SPU /2013: - nemá další připomínky Vyhodnocení: všem připomínkám bylo vyhověno Při veřejném jednání nebyly k návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš uplatněny žádné připomínky. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky veřejnosti úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Dokumentaci nebylo nutné dále upravovat. 12 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU 12.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Obec Libiš patří do rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha - vymezené platnou Politikou územního rozvoje ČR 2008 (vydána Usnesením vlády ČR č. 929 ze dne ). Tato rozvojová oblast byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje (ZÚR) stránka 17 z 28

18 Středočeského kraje a obec Libiš v nich byla potvrzena jako součást rozvojové oblasti OB1. V této oblasti se významně projevuje nejsilnější koncentrace obyvatelstva v ČR, je zde nejvyšší soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části celostátní a mezinárodní významový přesah. Významným rozvojovým předpokladem je dobré napojení na silniční a železniční síť. Kromě těchto obecných charakteristik pro územní plán Libiše žádné specifické požadavky z Politiky územního rozvoje ČR ani ze ZÚR nevyplývají. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro územní plán sídelního útvaru Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Tato změna územního plánu obsahuje pouze jedinou lokalitu a svým územním rozsahem je nepodstatná. Celkový rozsah změn využití území je 0,12 ha (1230 m2). Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se rozšiřují zastavitelné plochy o danou výměru změnové plochy. Architektonické a urbanistické hodnoty v území nejsou v žádném případě dotčeny. Tato lokální a nevýznamná změna podporuje možnost využití plochy v proluce pro bydlení v nízkopodlažních formách zástavby. Tato změna územního plánu sídelního útvaru Libiš je v obecné rovině v souladu s cíli a úkoly územního plánování ( 18 a 19 stavebního zákona), neboť mimo jiné: směřuje k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a již dříve vymezených zastavitelných ploch stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení stránka 18 z 28

19 12.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou (autorizovanou) osobou s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů V případě řešené lokality změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je třeba respektovat podmínky výstavby v ochranném pásmu železniční dopravní infrastruktury a v ochranném pásmu lesa, uvedené v kap. 6.2 (výroková část). Tyto podmínky jsou dány platnými právními předpisy i stanovisky příslušných dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Ze stanovisek dotčených orgánů nevyplynuly další požadavky a podmínky, které by bylo nutné do této změny ÚPSÚ zapracovat. 13 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Návrh změny nevyžaduje na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje viz Koordinované stanovisko č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más k návrhu zadání této změny ze dne zpracování vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto stanovisku byl rovněž vyloučen významný vliv na území NATURA Z uvedeného vyplývá, že ve smyslu ustanovení 47 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání této změny č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más ze dne orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš na životní prostředí s odůvodněním, že na základě zadání této změny se nepředpokládá významný zásah do složek životního prostředí ani budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. 15 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš vymezuje jedinou zastavitelnou plochu v proluce stávající obytné zástavby (změna využití z kategorie ZA zahrady na OV všeobecně obytné území) o výměře pouze 1230 m2. Při stanoveném maximálním koeficientu zastavěnosti 40% a stránka 19 z 28

20 omezeních, vyplývajících z ochranného pásma železniční tratě a ochranného pásma lesa lze předpokládat v řešené ploše zástavbu pouze jediným rodinným domem. Obec Libiš je ve svém územním rozvoji limitována značným počtem přírodních a technických bariér, které prakticky znemožňují vymezování zastavitelných ploch většího rozsahu (Labe a jeho záplavové území, přírodní prvky (ÚSES), koridor silnice I/9, železnice, produktovody a ropovody s širokým ochranným pásmem, podnik Spolana atd.). Poloha v rozvojové oblasti OB-1 Praha a dobré dopravní napojení jsou přitom faktory podporující poptávku po trvalém bydlení. Využití všech proluk ve stávající zástavbě je proto logickým důsledkem a potřebou rozvoje obce. 16 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Z hlediska širších vztahů v území navrhovaná změna nevyvolává potřebu změn územních plánů okolních obcí v rámci koordinace územních plánů. Navrhovanou změnou se nemění platná koncepce územního rozvoje obce Libiš, orientovaná zejména na rozvoj obytné funkce s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schválena Vládou ČR ) je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti Praha (OB1). Tato rozvojová oblast byla dále zpřesněna Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (2012). Řešeného území změny ÚPSÚ se netýkají žádné specifické úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou oblast. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro ÚPSÚ Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Návrh zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Všechny pokyny pro zpracování návrhu změny, obsažené ve schváleném zadání, jsou ve změně č. 5 ÚPSÚ Libiš splněny. Zadání neobsahovalo požadavek na zpracování návrhu řešení ve variantách. stránka 20 z 28

21 orná půda chmelnice vinice zahrady ovoc.sady trv.travní porosty Investice do půdy (ha) Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš 18 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš neobsahuje záležitosti nadmístního významu ve smyslu 43 odst. 1 stavebního zákona. 19 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Změna územního plánu sídelního útvaru Libiš vyvolává ve své lokalitě nárok na nový zábor zemědělského půdního fondu velmi malého rozsahu. Z celkové výměry lokality 1230 m2 (0,123 ha) patří do ZPF 1180 m2 (0,118 ha), z toho pouze cca 10 m2 je v kultuře zahrada (část pozemku p.č. 422/3), zbytek tvoří trvalé travní porosty. Dotčený půdní fond má BPEJ , což je V. (nejméně kvalitní) třída ochrany. k.ú.: Libiš Zábor ZPF podle kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) č.lok. Způsob využití plochy Celkový zábor ZPF (ha) I. II. III. IV. V. Zm5 všeobecné bydlení 0,118 0,001 0,117 0,118 Nejkvalitnější zemědělská půda (stupeň ochrany I., II.) není dotčena. Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš nedochází v žádném případě k důsledkům na pozemky určené k plnění funkce lesa, neboť lokalita změny do těchto pozemků nezasahuje. stránka 21 z 28

22 POUČENÍ Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě v Neratovicích, stavebním odboru územní plánování, na obecním úřadu v Libiši a bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup - ÚČINNOST Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.... Zdeněk Mráz starosta obce... Ing. Aleš Goldšmíd místostarosta obce Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. stránka 22 z 28

23 1. Základní členění území stránka 23 z 28

24 2. Hlavní výkres stránka 24 z 28

25 3. Koordinační výkres LEGENDA: stránka 25 z 28

26 stránka 26 z 28

27 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš stránka 27 z 28

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více