Plán práce výchovného poradce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce výchovného poradce"

Transkript

1 Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011sb. Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence, spolupracuje s třídními učiteli, s vedením základní i mateřské školy. Poradenská činnost: Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky: - ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy / konzultace s pedagogickými pracovníky, řešení problému, změna hodnocení, konzultace s rodiči, návrh na další vhodná opatření např.: změna místa ve třídě, hodnocení ne základě ústního přezkoušení, návrh na vyšetření v PPP, atd./, - předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky, - vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky, - v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost, - ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky. - Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC, - pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálněpedagogická vyšetření. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního

2 režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám Metodické a informační činnosti Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence / pedagogická diagnostika - je zaměřena na hodnocení vědomostí, dovedností, návyků, které si děti osvojily v průběhu výchovy a vzdělání, popř. další oblasti, které ovlivňují efektivnost výchovného působení, intervence je činnost, kterou použijeme v momentě, kdy potřebujeme něco řešit, zasáhnout v něčí prospěch nebo něco vyřešit, zprostředkovat či se přimluvit/. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. - poskytovat poradenskou činnost pro rodiče / konzultace, individuální pohovor s rodiči, s rodiči i žáky, informační schůze o přijímacím řízení na střední školu a učiliště pro rodiče 5. a 9. tříd /, - poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích / individuální i skupinový rozhovor/, - navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák), - spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí, - metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči / rozebrání pedagogicko-psychologického vyšetření, jak postupovat při výuce individuální přístup, zkoušení ústní formou, písemnou zohlednit, využívat metodu pochvaly /. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

3 Konkrétní úkoly výchovného - kariérového poradce na 2. stupni Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Poradenské činnosti: Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména: - koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka / profesní diagnostický test ve škole a na úřadu práce, přes internet možnost vyplnění testu k volbě povolání, možnost profesní orientace v pedagogicko psychologické poradně/. - základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků, - poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků / schůzka s rodiči, individuální konzultace/, - informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu / výuka k volbě povolání, informace na úřadu práce a internetu, vzdělávacím veletrhu, na Dnech otevřených dveří, z Atlasu škol, od studentů navštěvující danou školu nebo učiliště, různé brožury a časopisy, vyplnění přihlášky nanečisto, vypsání originálu a následná kontrola výchovnou poradkyní/, - organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků 5. a 9. třídy / vysvětlení jak postupovat při vyplňování a následném odeslání přihlášky, seznámení se změnami MŠMT /, - zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka), - zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. Kariérové poradenství informuje žáky i rodiče jak postupovat a volit si školu, kde získat nejlepší informace. Jednou z možností jsou exkurze, které však narušují celkovou výuku třídy. Proto je tato situace řešena prezentacemi škol přímo na naší základní škole kdy jsou využity hodiny pracovních činnosti, kde volba povolání je přímo její náplní..

4 Poradenské pracoviště slouží rodičům, žákům, i pedagogům a snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíži a přispět k lepší vzájemné spolupráci, protože nám všem záleží na spokojeném dítěti. Cílem poradenského pracoviště: - přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům / poradenská činnost je poskytována výchovnou poradkyní rodičům i žákům v konzultační den, ale i mimo, dle individuální domluvy tato forma je využívána častěji /, - zkvalitnění péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí / žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují pravidelně dyslektický kroužek, v hodinách jsou zohledňováni, je jim poskytnuto dostatek času na práci, užívá se metody pochvaly a povzbuzení, prověřování znalostí se provádí písemnou i ústní formou, učivo je doplněno vhodnými pomůckami usnadňujícími práci ve výuce, dítě s integrací pracuje s asistentkou pedagoga - vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách / pozorování změn chování žáků v hodinách i o přestávkách, ale i mimo, např. školních akcích, nepodceňovat změny pozorované u dítěte, reagovat na ně intervencí s žákem i rodiči, nutná souhra žák + učitel + rodič + výchovný poradce nebo metodik prevence /, - omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem / věnovat pozornost méně úspěšným dětem podrobnějším vysvětlením, individuálním přístupem a spoluprací s rodiči, výchovná poradkyně se stará i o žáky, kteří vychází z osmé třídy - opakovali některý z ročníků - a nepožádali ředitelku školy o prodloužení a dokončení základní devítileté docházky mohou studovat na speciální škole /, - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - zajištění plynulejšího přechodu žáků z prvního stupně na druhý stupeň /vzájemná konzultace mezi současným třídním a nastávajícím učitelem, využití náslechu pro poznání dětí v kolektivu, při sportovních akcích, organizace akcí k seznámení s novým prostředím., škola v přírodě, atd./ - nadále pokračování v přípravném kurzu Škola nanečisto - děti z mateřské školy se seznámí s prostředím školy, třídy a se systémem práce na základní škole - spolupracovat nadále s mateřskou školou v organizování sportovních akcí, společných výletů a vystoupeních, - poskytování služeb kariérového poradenství s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ na trhu práce / toto téma je hlavní náplní pracovních činností žáků deváté třídy žáci se seznamují s různými profesemi pomocí internetu, studiem brožur, využitím Atlasu škol, pokud potřebují i individuálními konzultacemi s výchovnou poradkyní, navštěvují úřad práce zde si po informacích o studiu vyplní test, který pracovnice z úřadu práce s jednotlivými žáky rozebere a popřípadě doporučí výběr školy - možnost studia, dále vzdělávací veletrh a v neposlední

5 řadě Dny otevřených dveří, výchovná poradkyně zajišťuje přímo do výuky prezentaci škol a odborných učilišť /, - prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními / PPP, SPC využívání seminářů a konzultací pro získání informací a jejich předávání a přenášení do praxe a dalším pedagog/. Na naší základní škole se dlouhodobě věnujeme dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a to přináší i úspěchy. Žáci navštěvují pravidelně dyslektický kroužek, kde je jim věnována velká péče zaměřená na problémy dysgrafického, dyslektického či dysortografického charakteru. Vyučující vychází ze závěrů vyšetření. U dětí se specifickými poruchami je nutná velmi úzká spolupráce mezi třídní učitelkou a učitelkou vedoucí kroužek i rodiči. Domácí práce musí být systematická, pravidelná a časově rozvržena, tak aby nebylo dítě přetíženo nutno pracovat v kratších časových intervalech proloženými chvilkou relaxace, nelze pracovat nárazově. Při doručení vyšetření škole je výchovnou poradkyní s rodiči probrán závěr z vyšetření, objasněny pojmy a dohodnuta pravidla, která budou obě strany dodržovat, aby došlo ke zlepšení školní úspěšnosti. Příliš se nám nedaří spolupráce s rodiči dětí z méně podnětného prostředí. Vázne zde komunikace ze strany rodičů zákonných zástupců. Žáci, kteří vycházejí z osmé třídy / opakovali některý z ročníků /, nevyužívají možnosti dokončit si základní vzdělání, aby mohli pokračovat ve studiu na speciální střední škole. Výjimečně se objevují výchovné problémy - nevhodné a vulgární chování nejen ke spolužákům, ale i učitelům, případně vysoká omluvená či neomluvená absence - které je nutné okamžitě řešit domluvou, vysvětlením, pohovorem se zákonnými zástupci / pokud se dostaví/. V takových případech konzultujeme a spolupracujeme s pracovníky z pedagogicko - psychologické poradny, OSPODu, někdy zasahuje a problémy řeší i Městská policie a Policie ČR. Dobrých výsledků dosahujeme u vycházejících žáků, ať se jedná o žáky 5. nebo 9. třídy. Máme 100% úspěšnost přijetí na školu / přihlášky do druhého kola nepodáváme/. Úspěchy nedosahujeme jen u přijetí žáků na další studium, ale i ve sportovních a naukových soutěžích a olympiádách.

6 Informovanost Každý rok jsou rodiče žáků páté i deváté třídy informováni na schůzce i na webových stránkách školy o změnách, které vydává MŠMT ohledně přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště. Výchovná poradkyně je rodičům k dispozici v konzultační dny i dle individuální domluvy. Pro karierové rozhodování je vhodné navštívit provozovny, soukromé firmy, závody formou exkurze, ale vzhledem tomu, že příliš vysoká frekvence těchto aktivit narušuje výuku, jsou omezovány a částečně nahrazovány prezentací škol přímo v naší škole. Žáci tak mohou konzultovat se zástupci škol konkrétní podmínky vzdělávání a požadavky na studenty Velkým přínosem pro rozhodování je i vzdělávací veletrh, na který jezdí žáci se svými rodiči, stejně jako na Dny otevřených dveří. Mgr. Ludmila Dobešová výchovná poradkyně

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

1. Výchozí legislativní rámec výchovného poradenství

1. Výchozí legislativní rámec výchovného poradenství 1. Výchozí legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle školského zákona

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová 2012/13 Poradenské služby ve škole Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více