Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky kvantitativní části evaluace

2 Obsah TEXTOVÁ ČÁST... 3 SHRNUTÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU 3 Celkové hodnocení akcí... 3 Oborové preference... 4 Hodnocení od pedagogů... 4 METODY A POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 5 POTENCIÁLNÍ UCHAZEČI O STUDIUM 6 Charakteristiky respondentů... 6 Oborové preference... 8 Celkové hodnocení akcí DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 17 Volba střední školy DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ RK VYSOČINA 21 HODNOCENÍ OD PEDAGOGŮ 27 Základní údaje o složení vzorku učitelů Hodnocení akcí SHRNUTÍ 31 PŘEHLEDOVÁ ČÁST HODNOCENÍ POPULARIZAČNÍCH AKCÍ 33 Hodnocení žáky základních škol Hodnocení studenty středních škol Hodnocení pedagogy DO JAKÉ MÍRY AKCE NAPLŇUJÍ OČEKÁVÁNÍ 37 Celkové hodnocení + naplnění očekávání žáci zš Celkové hodnocení + naplnění očekávání studenti sš Celkové hodnocení + naplnění očekávání pedagogové NEPŘÍMÉ INDIKÁTORY HODNOCENÍ 41 Podíl kladných doporučení a kladných odpovědí na otázku zda by akce přesvědčila váhající žáci zš Podíl kladných doporučení a kladných odpovědí na otázku zda by akce přesvědčila váhající studenti sš... 42

3 Podíl kladných doporučení a kladných odpovědí na otázku zda by akce přesvědčila k přehodnocení výukových metod - pedagogové Naplnění očekávání u studentů SŠ podle krajů Naplnění očekávání u žáků ZŠ podle krajů Hodnocení od pedagogů podle krajů Naplnění očekávání u pedagogů podle krajů

4 TEXTOVÁ ČÁST SHRNUTÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU 1. Výsledky průzkumu vychází z analýzy evaluačních dotazníků, sebraných na popularizačních akcích realizovaných regionálními koordinátory (RK) Individuálního projektu národního (IPN) Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO). Zpracována jsou data z více než 180 typů akcí, z nichž některé byly jednorázové, jiné se konaly opakovaně. 2. Celkově výsledky zahrnují data z více než vyplněných dotazníků, z toho studenty středních škol, žáky základních škol a pedagogy. 3. Všechny evaluační indikátory, které byly použity (hodnocení, naplnění předpokladů, nepřímé hodnocení) ukazují na velmi vysokou míru spokojenosti dotazovaných. Pozitivní hodnocení naprosto převažuje u pedagogů i žáků. CELKOVÉ HODNOCENÍ AKCÍ Jádrem dotazníku byly otázky, týkající se názoru na popularizační akce, kterých se respondenti účastnili. Hodnoceny byly program, organizace a přístup lektorů na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. Většina hodnocení se pohybuje mezi stupni 1-2 (okolo 90% odpovědí). Pokud bychom celkové hodnocení vyjádřili průměrem, známka by byla rovna 1,4 od žáků ZŠ a 1,5 od studentů SŠ. 3 Důležitější, než toto průměrné hodnocení je relativní hodnocení jednotlivých položek. Žáci ZŠ i studenti SŠ na prvním místě hodnotí přístup lektorů. Relativně nejnižší hodnocení má organizace akcí. Zde ovšem není možno odlišit, na kolik respondenti odlišují celkovou organizaci účasti na akci a podíl regionálních koordinátorů, vzhledem k tomu, že do organizace můžou žáci a studenti řadit i faktory, které regionální koordinátoři neovlivňovali (např. informovanost o akci ve škole, výběr studentů pro akci, atd.). Vedle přímých otázek na hodnocení akcí byly použity také nepřímé indikátory spokojenosti. V dotazníku měli respondenti odpovědět, zda by akci doporučili spolužákům a také zda by je akce přesvědčila ke studiu přírodovědného/technického oboru. V první otázce byla zaznamenána velká většina kladných odpovědí (přibližně 90%). Že by akce mohla změnit názor na oborové preference, připouští přibližně dvě třetiny respondentů ze základních i středních škol.

5 OBOROVÉ PREFERENCE Vedlejším cílem kvantitativní evaluace bylo zjistit údaje o struktuře oborových preferencí potenciálních uchazečů o studium na vysokých školách. U obou zkoumaných skupin vcelku převažuje volba technických a přírodovědných oborů. Tento výsledek je však dle našeho názoru způsoben výběrem motivovaných účastníků akcí, tedy tím, že akcí se zúčastnili studenti, kteří se na tyto obory již profilují při svém studiu. To se ukazuje při srovnání s výzkumem z roku 2009 (Průzkum Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory zpracovaný v rámci IPN PTPO), kde byly preference zkoumány na náhodném vzorku žáků ZŠ a studentů SŠ. Pro zjednodušení byl výběr volby dalšího studia kategorizován do tří obecných oborových skupin - technické obory, přírodovědné obory a společenské obory. Při výběru prvního oboru je u žáků ZŠ i studentů SŠ rovnoměrné téměř třetinové zastoupení všech tří oborových skupin. Druhá volba se již více přiklání ke společenským oborům. Volba společenských oborů je rozšířenější na středních školách. Zkoumána byla také konzistence volby, tedy do jaké míry jsou studenti ve své volbě nevyhranění a přešli by k jinému oboru, než tomu preferovanému na prvním místě. Pokud vezmeme v úvahu podobnost mezi přírodovědnými a technickými obory a volbu budeme chápat jako výběr ze dvou možností, můžeme říci, že existuje přibližně třetina studentů, kteří jsou nevyhranění a přecházejí od technicko-přírodovědných oborů k sociálně-vědním a naopak. 4 Co se týká preferencí u žáků základních škol, tak rozdělíme-li typy středních škol do tří kategorií gymnázia, střední školy a učební obory, zjistíme, že zájem žáků se téměř rovnoměrně dělí mezi oborově profilované střední školy (u chlapců nejčastěji průmyslové, u dívek obchodní a zdravotní) a gymnázia. Poměrně malý zájem je o učební obory, o kterých uvažuje 12% chlapců a 9% dívek. HODNOCENÍ OD PEDAGOGŮ Hodnocení akcí bylo u učitelů zjišťováno prostřednictvím stejné škály jako u studentů ZŠ a SŠ, data jsou tedy plně srovnatelná. I v tomto případě dostáváme výsledky s převahou velmi pozitivního hodnocení (95% v kategorii 1 až 2). Učitelé tedy hodnotí akce ještě mírně pozitivněji, než žáci a studenti. Ve shodě jsou také obě skupiny, když na prvním místě hodnotí přístup lektorů. Relativně nejnižší hodnocení dávají učitelé programu, zatímco žáci dávají horší známky organizaci

6 akcí. Podobně jako u studentů jsme zařadili i nepřímé indikátory spokojenosti, kde zjišťujeme, že pedagogové by v 97% doporučili kolegům účast na podobné akci a také 62% z nich souhlasí s tím, že návštěva akce je přesvědčila k přehodnocení výukových metod. METODY A POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU Tento dokument představuje konečné výsledky kvantitativní části evaluace. Tato výzkumná zpráva si klade za cíl představit základní údaje o struktuře výzkumné populace, oborových preferencích účastníků popularizačních akcí (jako možný podklad pro sledování dopadu popularizace) a zejména shrnutí kvantitativních údajů o subjektivním hodnocení akcí od jejich účastníků. Pokročilé analýzy, podrobnější třídění výsledků a zejména rozsáhlejší sociologické interpretace výsledků budou předmětem analytické zprávy. Evaluační dotazníky byly připraveny ve čtyřech formách pro čtyři skupiny respondentů (žáky ZŠ, studenty SŠ, pedagogy a veřejnost). Vedle těchto typů byly na některých akcích v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina sebrány jiné typy dotazníků vytvořené regionálními koordinátory. Tyto dotazníky jsou taktéž zpracovány a výsledky prezentujeme v této zprávě. 5 Tabulka 1: Přehled typů dotazníků, podíl jednotlivých typů respondentů a přehled zpracování (údaje k ) Dodáno a přepsáno k Dodáno a přepsáno k Dotazníky Uchazeči* Validních** Celkem: Z toho ZŠ: 3931 Z toho SŠ: 9417 Zpracováno v analýze 100 % Dotazníky Pedagogové % Dotazníky Žáci ZŠ % Dotazníky Veřejnost % Dotazníky region vysočina (plná a zkrácená verze) % C e l k e m % *tato skupina zahrnuje dotazníky vyplněné žáky středních i základních škol (viz tabulka 2) ** jako nevalidní vyřazujeme dotazníky, kde nejsou vyplněny základní identifikační údaje o respondentech, dotazník vyplnila osoba, která

7 nepatří do výzkumné populace, popř. v dotazníku chybí podstatná část odpovědí. Odpovědi respondentů ze základních škol jsou v této zprávě zpracovány částečně na základě verze dotazníků pro uchazeče (zde tvoří 3931 z celkových validních případů), částečně na základě dotazníků určených pro žáky základních škol (2859 validních případů). Důvodem je fakt, že část respondentů ze základních škol byla regionálními koordinátory dotazována s využitím dotazníků určených pro uchazeče o studium na VŠ tedy primárně žáků středních škol. Tyto dotazníky však obsahují údaj o úrovni studia, na jehož základě lze skupiny rozlišit. Tam, kde to průnik otázek dovoluje, používáme sloučená data z obou verzí dotazníků (N = 6790). Všechny typy dotazníků (s výjimkou těch, které vytvořili krajští koordinátoři) se prolínají v základních hodnotících indikátorech tak, aby byla možná jejich srovnatelnost. Odchylky jsou u proměnných, které zjišťují kontext hodnocení a údaje o respondentech. POTENCIÁLNÍ UCHAZEČI O STUDIUM Tato část zprávy zpracovává data z dotazníků určených pro (potenciální) uchazeče o studium na vysokých školách. Celkový počet validních dotazníků je v této kategorii Patrně z organizačních důvodů byl tento typ dotazníků využit také pro žáky základních škol, proto v následující analýze budeme rozlišovat výsledky pro žáky ZŠ a SŠ. 6 Tabulka 2: podíl jednotlivých typů respondentů v datovém souboru uchazeči Absolutní četnost Relativní četnost (%) základní škola ,5 středoškolský obor s maturitou ,3 gymnázium ,2 Celkem ,0 CHARAKTERISTIKY RESPONDENTŮ Datový soubor pro kvantitativní část evaluace nebyl konstruován náhodným výběrem, ale jako vyčerpávající výběr (nebyli tedy dotazováni jen náhodně vybraní účastníci akcí, ale všichni). I při vyčerpávajícím výběru však vždy dochází k určitému procentu odmítnutí a pro interpretaci výsledků je důležité ověřit základní parametry datového souboru vzhledem k známým charakteristikám výzkumné populace. Alespoň základní kontrolu nám poskytuje rozložení podle věku a podle pohlaví. Z následujících grafů je patrné, že ve vzorku jsou zastoupena obě pohlaví rovnoměrně, což odpovídá poměrům v základní populaci. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie relevantní

8 podíl ve vzorku (%) pro výzkum. Graf 1: Složení vzorku žáků základních škol z hlediska věku a pohlaví ZŠ SŠ ZŠ muž 50% SŠ muž 47% věk dotazovaných žena 50% žena 53% U studentů středních škol zjišťujeme, zda jejich studium má již v tuto chvíli nějaké oborové zaměření. Tuto proměnnou použijeme při pozdějších analýzách k odpovědi na otázku, zda se oborová profilace kryje s preferencemi pro další studium. Z výsledků je patrné, že většina dotázaných zatím neprofiluje studium určitým směrem. Tento podíl však výrazně variuje podle pohlaví. Zatímco u chlapců je polovina nevyhraněných a přibližně třetina studuje na škole technického směru, u dívek je nevyhraněných 67% a častější je profilace humanitním či ekonomickým směrem. 7 Graf 2: Podíl oborového zaměření studia u studentů středních škol (Má vaše studium nějaké konkrétní oborové zaměření?) Pouze pro studenty středních škol nemá, je všeobecné 60% spíše technického směru 19% spíše přírodovědného směru 9% spíše humanitního nebo ekonomického směru 12% Má vaše studium nějaké konkrétní oborové zaměření? muž žena Celkem nemá, je všeobecné 50,9 67,0 59,4 spíše technického směru 34,7 5,3 19,3 spíše humanitního nebo ekonomického směru 6,7 16,6 11,9 spíše přírodovědného směru 7,6 11,0 9,4 100,0 100,0 100,0

9 V následujících grafech zpracováváme výsledky ze sekce dotazníku, která byla věnována zjišťování informovanosti, motivace a údajů o podpoře k účasti na akci. V prvních dvou případech jsou odpovědi v naprosté většině totožné a vystihují kontext akcí informace podal učitel a akce se konala v rámci vyučování. Data z třetí otázky využijeme pro další analýzu jako indikátor vnitřní a vnější motivace a budeme porovnávat, zda ti, kteří odpovídali, že se účastnili ze zájmu, mají jiné oborové preference a hodnotí akci rozdílně ve srovnání s ostatními. Graf 3: Zdroj informací o akci a podpora k účasti ze strany školy z internetu z novin z informační brož ury od kamaráda ZŠ SŠ ZŠ SŠ volno akce v rámci vyučování finanční podpora od učitele od rodiče jinak podíl ve vz orku (%) jiná forma podpory ž ádná podíl ve vz orku (%) 8 Graf 4: Motivace k účasti na akci kvůli volnu ZŠ SŠ kvůli rodičům bylo to povinné z ajímalo mě to podíl ve vz orku (%) OBOROVÉ PREFERENCE Vedlejším cílem kvantitativní evaluace bylo zjistit údaje o struktuře oborových preferencí potenciálních uchazečů o studium na vysokých školách. Jelikož použitý typ

10 dotazníku odpovídal výběru vysokoškolských oborů, v případě žáků základních 1 škol považujeme data pouze za orientační představy o celkovém dalším směřování studia. Otázka v dotazníku zněla: Označte prosím, o kterém z následujících oborů uvažujete jako o možném směru Vašeho dalšího studia. Vyberte, který byste volil(a) jako první a který druhý podle vaší preference. V následujících grafech jsou tedy vyneseny podíly voleb jednotlivých oborů a oborových skupin podle výskytu v první a druhé volbě. U obou zkoumaných skupin v celku převažuje volba technických a přírodovědných oborů (tato nadreprezentace je však způsobena výběrem motivovaných účastníků akcí srovnání s výzkumem z roku 2009 viz níže). Graf 5: Výběr oboru studia u žáků základních škol Přírodovědné z aměření Technické z aměření Zemědělsko- lesnické z aměření Veterinární z aměření Zdravotnictví, lékařství, farmacie Společenské vědy Obory filoz ofických fakult Umělecké z aměření Pedagogika Právo Informatika Ekonomie a management 9 Obor - první vybraný Obor - druhý vybraný Obě volby - součet procento respondentů 1 Zde je řeč o skupině žáků ZŠ, kteří vyplňovali dotazník určený pro uchazeče. Preference dalšího studia na středních školách zjišťujeme níže z dotazníků určených pro žáky základních škol.

11 Graf 6: Výběr oboru studia u studentů středních škol Přírodovědné z aměření Technické z aměření Zemědělsko- lesnické z aměření Veterinární z aměření Zdravotnictví, lékařství, farmacie Společenské vědy Obory filoz ofických fakult Umělecké z aměření Pedagogika Právo Informatika Ekonomie a management Obor - první vybraný Obor - druhý vybraný Obě volby - součet procento respondentů Pro zjednodušení jsme výběr kategorizovali do tří obecných oborových skupin. Při výběru prvního oboru je u žáků ZŠ i studentů SŠ rovnoměrné téměř třetinové zastoupení všech tří oborových skupin. Druhá volba se již více přiklání ke společenským oborům. Volba společenských oborů je rozšířenější na středních školách. Tato data použijeme při další analýze pro odpověď na otázku, zda se žáci s různými oborovými preferencemi liší ve svém hodnocení akcí. 10 Graf 7: Kategorizace výběru oborů u žáků ZŠ a SŠ první volba - ZŠ první volba - SŠ společens ké 35% přírodově dné 33% společens ké 39% přírodově dné 34% technické 32% technické 27%

12 druhá volba - ZŠ druhá volba - SŠ společens ké 43% přírodově dné 33% společens ké 48% přírodově dné 30% technické 24% technické 22% Oborové preference jsou mezi účastníky popularizačních akcí vychýleny směrem k technickým a přírodovědným oborům (ve srovnání s výchozím výzkumem z roku 2009 Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory ). Tyto obory jsou oproti šetření z roku 2009 nadreprezentovány u chlapců i dívek o 20%. Zároveň se projevuje diferenciace podle pohlaví, kterou lze na základě výsledků šetření z roku 2009 předpokládat. Zatímco u mužů středoškoláků, kteří se zúčastnili popularizačních akcí, tvoří technické obory téměř polovinu voleb, středoškolačky se výrazně častěji přiklánějí k přírodovědným oborům. U žen oslovených ve výzkumu z roku 2009 však většinu voleb tvoří společenskovědní a humanitní obory. 11 Graf 8: Kategorizace výběru oborů u žáků SŠ podle pohlaví a srovnání s výsledky šetření První volba, chlapci - SŠ První volba, dívky - SŠ společens ké 27% přírodově dné 24% společens ké 48% přírodově dné 44% technické 49% technické 8% 2 Průzkum Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory, pro IPN PTPO (MŠMT) zpracoval White Wolf Consulting, 2009.

13 První volba, chlapci - SŠ - výzkum technické 29% První volba, dívky - SŠ - výzkum 2009 technické 6% společens ké 47% přírodově dné 24% společens ké 68% přírodově dné 26% Studentům jsme dali možnost vybrat v dotazníku dva obory, proto můžeme také porovnat konzistenci mezi první a druhou volbou. V první z níže uvedených tabulek jsou zachyceny změny volby podle toho, do jaké oborové skupiny spadá první z vybraných oborů studia. Nejkonzistentnější volba je u žáků ZŠ i studentů SŠ v případě společenských oborů 51 resp. 69% studentů, kteří vybrali první obor společenskovědní, vybírají ve stejné kategorii i druhý. U technických a přírodovědných oborů je míra konzistence volby nižší. Společenské obory v druhé volbě vybírala přibližně třetina těch, kteří jako první zaškrtli obor přírodovědný či technický. Pokud však vezmeme v úvahu podobnost mezi přírodovědnými a technickými obory a volbu budeme chápat jako dichotomii, můžeme říci, že konzistence voleb je podobná a existuje přibližně třetina studentů, kteří jsou nevyhranění a přecházejí od technicko-přírodovědných oborů k sociálně-vědním a naopak. 12 Druhá tabulka nám dává celkový přehled o proporci pevně rozhodnutých ve vzorku (celková procenta na diagonále tabulky) tedy těch, kteří v první i druhé volbě spadají do stejné oborové kategorie. Takových je v souboru ZŠ 44% a v souboru středoškoláků 55%. Vyšší podíl těchto konzistentně odpovídajících studentů volí společenské vědy (19 resp. 27%). Naproti tomu pokud bychom považovali volbu mezi přírodovědnými a technickými obory za konzistentní v jedné skupině oproti společenským vědám, je zde pevně rozhodnutých studentů SŠ i žáků ZŠ přibližně 40%.

14 Tabulka 3: Konzistence oborové volby u žáků ZŠ a studentů SŠ řádková procenta obor - druhý vybraný - trichotomicky Total ZŠ SŠ přírodovědné technické společenské obor - první přírodovědné 40,8 17,8 41,4 100 vybraný - technické 28,1 38,8 33,1 100 trichotomicky společenské 31,2 17,4 51,4 100 Total 33,4 24,1 42,5 100 obor - první vybraný - trichotomicky přírodovědné 48,7 17,9 33,4 100 technické 22,8 42,3 34,9 100 společenské 18,2 12,4 69,4 100 Total 29,9 22,3 47,8 100 Tabulka 4: Konzistence oborové volby u žáků ZŠ a studentů SŠ celková procenta obor - druhý vybraný - trichotomicky Total ZŠ SŠ obor - první vybraný - trichotomicky přírodovědné technické společenské přírodovědné 13,6 5,9 13,8 33,3 technické 8,6 11,9 10,1 30,7 společenské 11,2 6,3 18,5 36,1 Total 33,4 24,1 42,5 100,0 obor - první vybraný - trichotomicky přírodovědné 16,7 6,1 11,4 34,3 technické 6,1 11,4 9,4 26,9 společenské 7,1 4,8 26,9 38,8 Total 29,9 22,3 47,8 100,0 13 CELKOVÉ HODNOCENÍ AKCÍ Jádrem dotazníku byly otázky, týkající se názoru na popularizační akci, které se studenti účastnili. Tato evaluace byla rozdělena do tří oblastí hodnocení akce (Graf 9, Graf 10), hodnocení subjektivního přínosu (do jaké míry byla naplněna očekávání) a s tím spojené hodnocení důležitosti jednotlivých očekávání (Graf 12, Graf 13). Jako nepřímé indikátory spokojenosti jsme použili také otázku na doporučení akce a případné změny oborové preference. Účastníci byli požádáni, aby v dotazníku akci ohodnotili z hlediska programu, organizace a přístupu lektorů na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. Většina hodnocení se pohybuje mezi stupni 1-2 (okolo 90% odpovědí). V pravé části grafů je výpočet průměrného hodnocení porovnán podle oborové skupiny, kterou respondent preferuje pro své předpokládané další studium. Z výsledků je patrné, že studenti středních škol jsou mírně kritičtější, ale v průměru se jejich

15 1,0 1,5 2,0 2,5 "průměrná z námka" 1,0 1,5 2,0 2,5 "průměrná z námka" hodnocení liší o desetinu stupně na pětibodové škále. Rozdíly mezi studenty preferující různé obory jsou taktéž malé. Relativně nejpříznivěji hodnotí akce ve všech ohledech studenti, kteří preferují přírodovědné obory studia. Graf 9: Hodnocení akce žáci ZŠ (Jak hodnotíte dnešní akci v následujících ohledech? ) téma organiz ace přírodovědné technické společenské přednášející 0% 20% 40% 60% 80% 100% podíl hodnocení výborný nedostatečný Graf 10: Hodnocení akce studenti SŠ (Jak hodnotíte dnešní akci v následujících ohledech? ) hodnocení - program hodnocení - organiz ace přírodovědné technické společenské 14 hodnocení - přístup lektorů 0% 20% 40% 60% 80% 100% podíl hodnocení výborný nedostatečný Ze tří otázek hodnocení lze zkonstruovat takzvaný součtový index, který využijeme při srovnávacích analýzách celkového hodnocení podle jednotlivých popularizačních akcí. Index je konstruován ve shodném měřítku a orientaci jako původní škály, tedy ten, kdo volil 3 x 1 má nejnižší hodnotu indexu: 1. Takových případů je mezi studenty SŠ 45 % a mezi žáky ZŠ 60 %. Celkové rozložení indexu má tvar L, neboť většina hodnot je posunuta směrem ke kladnému okraji škály. Pokud bychom celkové hodnocení vyjádřili průměrem, známka by byla rovna 1,4 od žáků ZŠ a 1,5 od studentů SŠ.

16 podíl hodnocení Graf 11: Rozložení součtového indexu celkového hodnocení (program+organizace+lektor/3) ,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 ZŠ SŠ Vedle přímého subjektivního hodnocení nás zajímalo, do jaké míry si účastníci myslí, že byla naplněna jejich očekávání. Pro tyto otázky jsme kromě škály souhlasu přidali měření kontextu důležitosti, neboť splnění důležitých předpokladů má jinou váhu, než naplnění nedůležitých očekávání. (viz Graf 12 a Graf 13) Graf 12: Naplnění očekávání, žáci základních škol odpovědi na otázku: Do jaké míry splnila akce Vaše celková očekávání? (v každém řádku vyznačte prosím hodnocení akce a nakolik je pro Vás daný typ informací důležitý) 15 Získal/ a informace o náplni oboru Získal/ a informace o uplatnění oboru Získal/ a informace o mož nostech studia oboru Získal/ a informace o přijímacím říz ení na obor 0% 20% 40% 60% 80% 100 % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 0% 20% 40% 60% 80% 100% důležité tak napůl nedůležité

17 Graf 13: Naplnění očekávání, studenti středních škol odpovědi na otázku: Do jaké míry splnila akce Vaše celková očekávání? (v každém řádku vyznačte prosím hodnocení akce a nakolik je pro Vás daný typ informací důležitý) Získal/ a informace o náplni oboru Získal/ a informace o uplatnění oboru Získal/ a informace o mož nostech studia oboru Získal/ a informace o přijímacím říz ení na obor 0% 20% 40% 60% 80% 100 % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 0% 20% 40% 60% 80% 100% důležité tak napůl nedůležité Vedle přímých otázek hodnocení akce jsme použili také nepřímé indikátory spokojenosti. V dotazníku měli respondenti odpovědět, zda by akci doporučili spolužákům a také zda by je akce přesvědčila ke studiu přírodovědného/technického oboru. V první otázce jsme zaznamenali velkou většinou kladných odpovědí (přibližně 90%). Že by akce mohla změnit názor na oborové preference, připouští přibližně dvě třetiny respondentů ze základních i středních škol. Žáci a studenti, kteří preferují společenské obory, jsou v tomto ohledu o něco skeptičtější, přesto i oni v polovině případů připouštějí možnou změnu názoru. 16

18 Graf 14: Nepřímé indikátory hodnocení: odpovědi na otázky Doporučil(a) byste vašim spolužákům nebo kamarádům účast na podobné akci? a Přesvědčila by Vás návštěva podobné akce ke studiu přírodovědného/technického oboru v případě, že byste váhal/a? doporučení změna názoru roz hodně ano roz hodně ano spíše ano spíše ano spíše ne spíše ne roz hodně ne ZŠ SŠ roz hodně ne ZŠ SŠ procento odpovědí procento odpovědí Graf 15: Nepřímé indikátory hodnocení podle oborové volby (pouze studenti SŚ) doporučení změna názoru roz hodně ano roz hodně ano 17 spíše ano spíše ano spíše ne spíše ne roz hodně ne roz hodně ne přírodovědné technické společenské procento odpovědí přírodovědné technické společenské procento odpovědí DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Dotazníky určené pro žáky základních škol byly rozdány a vyplňovány na dvaceti typech popularizačních akcí v rámci osmi krajů. Vyplnilo je 2926 respondentů a z toho 2859 dotazníků je použitelných pro analýzu. Soubor je přibližně vyrovnaný z hlediska reprezentace pohlaví (i v jednotlivých krajích nedochází k výraznějším výpadkům) a z hlediska zastoupení jednotlivých ročníků studia.

19 podíl ve vz orku (%) podíl ve vz orku (%) Kraj Četnost Procento z toho chlapci % z toho dívky % Jihočeský ,0 48,4 51,6 Jihomoravský ,9 52,5 47,5 Karlovarský ,3 47,5 52,5 Moravskoslezský 69 2,4 55,2 44,8 Olomoucký 204 7,1 59,4 40,6 Pardubický 135 4,7 52,6 47,4 Plzeňský ,1 51,8 48,2 Vysočina 184 6,4 50,0 50,0 C e l k e m ,0 50,8 49,2 Graf 16: Složení vzorku žáků ZŠ z hlediska věku a ročníku věk ž áků ročník ZŠ 18 Podobně jako v souboru uchazečů byla zde položena otázka o zdroji informací.

20 Graf 17: zdroje informací a kontext účasti na akci z internetu z novin z informační brož ury od kamaráda v mém volné m čase 31% od učitele od rodiče jinak podíl ve vz orku (%) v rámci vyučo vání 69% VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY Dotazníky pro žáky základních škol obsahovaly sekci o informovanosti a sekci hodnocení akcí shodnou s dotazníky pro studenty SŠ, proto jsme tato data zařadili již v předchozím oddílu. Nyní se budeme věnovat otázkám, které byly formulovány specificky pro kontext základních škol. I v tomto případě nás zajímalo rozhodování o dalším studiu, zde jsme však nepředkládali žákům na výběr oborové skupiny jako v případě středoškoláků. Předpokládáme, že jejich oborová profilace není zatím tolik vyhraněná. Ptáme se tedy na typ střední školy. Otázka v dotazníku zněla: Označ prosím, o jaké škole uvažuješ pro další studium s možností volby první vybrané a druhé vybrané. 19

21 Graf 18: předpokládaná volba střední školy první a druhá vybraná Víceleté gymnáz ium Přírodovědné gymnáz ium Humanitní gymnáz ium Všeobecné gymnáz ium Obchodní nebo ekonomická škola Zdravotní škola Průmyslová škola Škola s uměleckým z aměřením Učební obor Střední škola - první vybraná Střední škola - druhá vybraná procento respondentů Graf 19: předpokládaná volba střední školy podle pohlaví Víceleté gymnáz ium Přírodovědné gymnáz ium 20 Humanitní gymnáz ium Všeobecné gymnáz ium Obchodní nebo ekonomická škola Zdravotní škola Průmyslová škola Škola s uměleckým z aměřením Učební obor chlapci dívky procento respondentů Rozdělíme-li typy středních škol do tří kategorií gymnázia, střední školy a učební obory, zjistíme, že zájem žáků se téměř rovnoměrně dělí mezi oborově profilované střední školy (u chlapců nejčastěji průmyslové, u dívek obchodní a zdravotní) a gymnázia. Poměrně malý zájem je o učební obory, o kterých uvažuje 12% chlapců a 9% dívek.

22 první vybraná škola - kategorie druhá vybraná škola - kategorie chlapci dívky C e l k e m gymnázia 46,1 41,6 43,8 střední školy 41,6 49,4 45,6 učební obory 12,3 9,0 10,6 C e l k e m 100,0 100,0 100,0 gymnázia 45,4 37,6 41,3 střední školy 47,2 56,2 51,9 učební obory 7,4 6,2 6,8 C e l k e m 100,0 100,0 100,0 DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ RK VYSOČINA V rámci Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina byly použity další typy evaluačních dotazníků, jejichž obsah byl odlišný od předchozích. V následujícím oddílu prezentujeme tyto výsledky. Tento typ evaluačních dotazníků vyplnilo celkem 2538 respondentů, použitelných pro analýzu je Soubor obsahuje data ze dvou krajů z celkem 16 typů popularizačních akcí. Četnost Procento plná verze ,3 zkrácená verze ,7 Total ,0 21 Použité dotazníky nebyly rozlišeny zvlášť pro studenty SŠ, žáky základních škol a pedagogy. Podle některých proměnných však lze rozlišit typ respondentů tak, abychom v následujících analýzách mohli pracovat s relevantním souborem. Jednak máme k dispozici údaj o typu studia z něj však nerozlišíme pedagogy, kteří dotazníky vyplnili (pouze podle studia VŠ). Pedagogy tedy odfiltrujeme jednak podle otázky na studium, jednak podle věku (všechny respondenty starší než 20 let zařadíme do kategorie pedagog). Takto v souboru identifikujeme celkem 183 pedagogů, jejichž odpovědi zpracováváme odděleně.

23 četnost procento procento platných základní 89 3,5 3,7 střední odborné učiliště 19 0,8 0,8 střední školu se zaměřením na: ,1 20,9 všeobecné gymnázium ,0 61,4 gymnázium se zaměřením na: ,5 10,9 vysokou školu 56 2,2 2,3 Celkem platných ,1 100,0 Neuvedeno 98 3,9 C e l k e m ,0 četnost procento procento platných Věk 9 20 let ,2 93,3 věk 21 a více let 163 6,4 6,7 Celkem platných ,6 100,0 Věk neuveden 111 4,4 C e l k e m ,0 22 V úvodní sekci dotazníku byly podobné otázky jako v předchozích typech zjišťujeme, že většina studentů i pedagogů se o akcích dozvěděla na základě osobního sdělení. Zdroj v dotazníku nebyl kódován a z volných výpisů jsou patrné nejčastější odpovědi jmenující učitele u žáků a kolegy u pedagogů. Pokud jde o podporu účasti na akci, nejčastější je volno, nebo v kategorii jiná žáci uváděli v rámci výuky, nebo exkurze. U učitelů nejčastěji žádná zvláštní forma podpory nebyla jmenována.

24 Graf 20: Rozložení odpovědí na otázky: Jak jste se o akci dozvěděl a jaká byla podpora účasti ze strany školy internet studenti pedagogové volno studenti pedagogové noviny finance informační brož ura ž ádná osobní sdělení od: jiná podíl ve vz orku (%) podíl ve vz orku (%) U důvodů k návštěvě akce je patrná nejčastěji motivace ze zvědavosti. Konkrétnější důvody udává menší podíl studentů, nejčastěji chlapci, kteří studují daný obor a chtějí si rozšířit znalosti. V kategorii jiné jsou z volných odpovědí nejčastější bylo to povinné, musel jsem nebo v rámci výuky tedy vnější motivace. Graf 21: Rozložení odpovědí na otázku: Proč jste se akce zúčastnil/a? pouze studenti 23 z e z vědavosti chci si roz šířit z nalosti v oboru, který studuji chci si roz šířit z nalosti v oboru, který mne z ajímá, ale nestuduji jej uvaž uji o studiu a rád/ a bych se o oboru něco doz věděl/ a muž žena jiné: podíl ve vz orku (%) Dotazníky RK Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina obsahovaly také otázky směřující k hodnocení akcí. Tyto otázky však nejsou plně srovnatelné s ostatními typy dotazníků, proto je zpracováváme v této části samostatně. Na otázku, zda akce splnila očekávání, odpověděla kladně naprostá většina respondentů. Pokud byly zmíněny výhrady, nebo zklamání, pak pouze u studentů. Takových zmínek je celkem 21 a týkají se nejčastěji nezajímavosti akce či nudy.

Fyzikální programy na středních školách

Fyzikální programy na středních školách EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) Fyzikální programy na středních školách Pilotní projekt: Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením

Více

DOPLNĚNÍ KVANTITATIVNÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKY Z ROKU 2012

DOPLNĚNÍ KVANTITATIVNÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKY Z ROKU 2012 EVALUACE POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT REGIONÁLNÍCH KOORDINÁTORŮ PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) V KRÁLOVÉHRADECKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI DOPLNĚNÍ KVANTITATIVNÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKY

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva 2. října 2014 Kontakty: Vedoucí projektu přijímací zkoušky Scio: Helena Nováková email: hnovakova@scio.cz tel.: 234 705 579 Kontakt s médii: Štěpán

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Lenka Šnajdrová www.osetrovatelstvi.info Centrum zdravotních pomůcek Rybná 11, 1 00 Praha 1 www.pomucky.com Centrum zdravotních pomůcek a vzdělávání Filipova

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více