Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky kvantitativní části evaluace

2 Obsah TEXTOVÁ ČÁST... 3 SHRNUTÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU 3 Celkové hodnocení akcí... 3 Oborové preference... 4 Hodnocení od pedagogů... 4 METODY A POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 5 POTENCIÁLNÍ UCHAZEČI O STUDIUM 6 Charakteristiky respondentů... 6 Oborové preference... 8 Celkové hodnocení akcí DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 17 Volba střední školy DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ RK VYSOČINA 21 HODNOCENÍ OD PEDAGOGŮ 27 Základní údaje o složení vzorku učitelů Hodnocení akcí SHRNUTÍ 31 PŘEHLEDOVÁ ČÁST HODNOCENÍ POPULARIZAČNÍCH AKCÍ 33 Hodnocení žáky základních škol Hodnocení studenty středních škol Hodnocení pedagogy DO JAKÉ MÍRY AKCE NAPLŇUJÍ OČEKÁVÁNÍ 37 Celkové hodnocení + naplnění očekávání žáci zš Celkové hodnocení + naplnění očekávání studenti sš Celkové hodnocení + naplnění očekávání pedagogové NEPŘÍMÉ INDIKÁTORY HODNOCENÍ 41 Podíl kladných doporučení a kladných odpovědí na otázku zda by akce přesvědčila váhající žáci zš Podíl kladných doporučení a kladných odpovědí na otázku zda by akce přesvědčila váhající studenti sš... 42

3 Podíl kladných doporučení a kladných odpovědí na otázku zda by akce přesvědčila k přehodnocení výukových metod - pedagogové Naplnění očekávání u studentů SŠ podle krajů Naplnění očekávání u žáků ZŠ podle krajů Hodnocení od pedagogů podle krajů Naplnění očekávání u pedagogů podle krajů

4 TEXTOVÁ ČÁST SHRNUTÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU 1. Výsledky průzkumu vychází z analýzy evaluačních dotazníků, sebraných na popularizačních akcích realizovaných regionálními koordinátory (RK) Individuálního projektu národního (IPN) Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO). Zpracována jsou data z více než 180 typů akcí, z nichž některé byly jednorázové, jiné se konaly opakovaně. 2. Celkově výsledky zahrnují data z více než vyplněných dotazníků, z toho studenty středních škol, žáky základních škol a pedagogy. 3. Všechny evaluační indikátory, které byly použity (hodnocení, naplnění předpokladů, nepřímé hodnocení) ukazují na velmi vysokou míru spokojenosti dotazovaných. Pozitivní hodnocení naprosto převažuje u pedagogů i žáků. CELKOVÉ HODNOCENÍ AKCÍ Jádrem dotazníku byly otázky, týkající se názoru na popularizační akce, kterých se respondenti účastnili. Hodnoceny byly program, organizace a přístup lektorů na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. Většina hodnocení se pohybuje mezi stupni 1-2 (okolo 90% odpovědí). Pokud bychom celkové hodnocení vyjádřili průměrem, známka by byla rovna 1,4 od žáků ZŠ a 1,5 od studentů SŠ. 3 Důležitější, než toto průměrné hodnocení je relativní hodnocení jednotlivých položek. Žáci ZŠ i studenti SŠ na prvním místě hodnotí přístup lektorů. Relativně nejnižší hodnocení má organizace akcí. Zde ovšem není možno odlišit, na kolik respondenti odlišují celkovou organizaci účasti na akci a podíl regionálních koordinátorů, vzhledem k tomu, že do organizace můžou žáci a studenti řadit i faktory, které regionální koordinátoři neovlivňovali (např. informovanost o akci ve škole, výběr studentů pro akci, atd.). Vedle přímých otázek na hodnocení akcí byly použity také nepřímé indikátory spokojenosti. V dotazníku měli respondenti odpovědět, zda by akci doporučili spolužákům a také zda by je akce přesvědčila ke studiu přírodovědného/technického oboru. V první otázce byla zaznamenána velká většina kladných odpovědí (přibližně 90%). Že by akce mohla změnit názor na oborové preference, připouští přibližně dvě třetiny respondentů ze základních i středních škol.

5 OBOROVÉ PREFERENCE Vedlejším cílem kvantitativní evaluace bylo zjistit údaje o struktuře oborových preferencí potenciálních uchazečů o studium na vysokých školách. U obou zkoumaných skupin vcelku převažuje volba technických a přírodovědných oborů. Tento výsledek je však dle našeho názoru způsoben výběrem motivovaných účastníků akcí, tedy tím, že akcí se zúčastnili studenti, kteří se na tyto obory již profilují při svém studiu. To se ukazuje při srovnání s výzkumem z roku 2009 (Průzkum Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory zpracovaný v rámci IPN PTPO), kde byly preference zkoumány na náhodném vzorku žáků ZŠ a studentů SŠ. Pro zjednodušení byl výběr volby dalšího studia kategorizován do tří obecných oborových skupin - technické obory, přírodovědné obory a společenské obory. Při výběru prvního oboru je u žáků ZŠ i studentů SŠ rovnoměrné téměř třetinové zastoupení všech tří oborových skupin. Druhá volba se již více přiklání ke společenským oborům. Volba společenských oborů je rozšířenější na středních školách. Zkoumána byla také konzistence volby, tedy do jaké míry jsou studenti ve své volbě nevyhranění a přešli by k jinému oboru, než tomu preferovanému na prvním místě. Pokud vezmeme v úvahu podobnost mezi přírodovědnými a technickými obory a volbu budeme chápat jako výběr ze dvou možností, můžeme říci, že existuje přibližně třetina studentů, kteří jsou nevyhranění a přecházejí od technicko-přírodovědných oborů k sociálně-vědním a naopak. 4 Co se týká preferencí u žáků základních škol, tak rozdělíme-li typy středních škol do tří kategorií gymnázia, střední školy a učební obory, zjistíme, že zájem žáků se téměř rovnoměrně dělí mezi oborově profilované střední školy (u chlapců nejčastěji průmyslové, u dívek obchodní a zdravotní) a gymnázia. Poměrně malý zájem je o učební obory, o kterých uvažuje 12% chlapců a 9% dívek. HODNOCENÍ OD PEDAGOGŮ Hodnocení akcí bylo u učitelů zjišťováno prostřednictvím stejné škály jako u studentů ZŠ a SŠ, data jsou tedy plně srovnatelná. I v tomto případě dostáváme výsledky s převahou velmi pozitivního hodnocení (95% v kategorii 1 až 2). Učitelé tedy hodnotí akce ještě mírně pozitivněji, než žáci a studenti. Ve shodě jsou také obě skupiny, když na prvním místě hodnotí přístup lektorů. Relativně nejnižší hodnocení dávají učitelé programu, zatímco žáci dávají horší známky organizaci

6 akcí. Podobně jako u studentů jsme zařadili i nepřímé indikátory spokojenosti, kde zjišťujeme, že pedagogové by v 97% doporučili kolegům účast na podobné akci a také 62% z nich souhlasí s tím, že návštěva akce je přesvědčila k přehodnocení výukových metod. METODY A POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU Tento dokument představuje konečné výsledky kvantitativní části evaluace. Tato výzkumná zpráva si klade za cíl představit základní údaje o struktuře výzkumné populace, oborových preferencích účastníků popularizačních akcí (jako možný podklad pro sledování dopadu popularizace) a zejména shrnutí kvantitativních údajů o subjektivním hodnocení akcí od jejich účastníků. Pokročilé analýzy, podrobnější třídění výsledků a zejména rozsáhlejší sociologické interpretace výsledků budou předmětem analytické zprávy. Evaluační dotazníky byly připraveny ve čtyřech formách pro čtyři skupiny respondentů (žáky ZŠ, studenty SŠ, pedagogy a veřejnost). Vedle těchto typů byly na některých akcích v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina sebrány jiné typy dotazníků vytvořené regionálními koordinátory. Tyto dotazníky jsou taktéž zpracovány a výsledky prezentujeme v této zprávě. 5 Tabulka 1: Přehled typů dotazníků, podíl jednotlivých typů respondentů a přehled zpracování (údaje k ) Dodáno a přepsáno k Dodáno a přepsáno k Dotazníky Uchazeči* Validních** Celkem: Z toho ZŠ: 3931 Z toho SŠ: 9417 Zpracováno v analýze 100 % Dotazníky Pedagogové % Dotazníky Žáci ZŠ % Dotazníky Veřejnost % Dotazníky region vysočina (plná a zkrácená verze) % C e l k e m % *tato skupina zahrnuje dotazníky vyplněné žáky středních i základních škol (viz tabulka 2) ** jako nevalidní vyřazujeme dotazníky, kde nejsou vyplněny základní identifikační údaje o respondentech, dotazník vyplnila osoba, která

7 nepatří do výzkumné populace, popř. v dotazníku chybí podstatná část odpovědí. Odpovědi respondentů ze základních škol jsou v této zprávě zpracovány částečně na základě verze dotazníků pro uchazeče (zde tvoří 3931 z celkových validních případů), částečně na základě dotazníků určených pro žáky základních škol (2859 validních případů). Důvodem je fakt, že část respondentů ze základních škol byla regionálními koordinátory dotazována s využitím dotazníků určených pro uchazeče o studium na VŠ tedy primárně žáků středních škol. Tyto dotazníky však obsahují údaj o úrovni studia, na jehož základě lze skupiny rozlišit. Tam, kde to průnik otázek dovoluje, používáme sloučená data z obou verzí dotazníků (N = 6790). Všechny typy dotazníků (s výjimkou těch, které vytvořili krajští koordinátoři) se prolínají v základních hodnotících indikátorech tak, aby byla možná jejich srovnatelnost. Odchylky jsou u proměnných, které zjišťují kontext hodnocení a údaje o respondentech. POTENCIÁLNÍ UCHAZEČI O STUDIUM Tato část zprávy zpracovává data z dotazníků určených pro (potenciální) uchazeče o studium na vysokých školách. Celkový počet validních dotazníků je v této kategorii Patrně z organizačních důvodů byl tento typ dotazníků využit také pro žáky základních škol, proto v následující analýze budeme rozlišovat výsledky pro žáky ZŠ a SŠ. 6 Tabulka 2: podíl jednotlivých typů respondentů v datovém souboru uchazeči Absolutní četnost Relativní četnost (%) základní škola ,5 středoškolský obor s maturitou ,3 gymnázium ,2 Celkem ,0 CHARAKTERISTIKY RESPONDENTŮ Datový soubor pro kvantitativní část evaluace nebyl konstruován náhodným výběrem, ale jako vyčerpávající výběr (nebyli tedy dotazováni jen náhodně vybraní účastníci akcí, ale všichni). I při vyčerpávajícím výběru však vždy dochází k určitému procentu odmítnutí a pro interpretaci výsledků je důležité ověřit základní parametry datového souboru vzhledem k známým charakteristikám výzkumné populace. Alespoň základní kontrolu nám poskytuje rozložení podle věku a podle pohlaví. Z následujících grafů je patrné, že ve vzorku jsou zastoupena obě pohlaví rovnoměrně, což odpovídá poměrům v základní populaci. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie relevantní

8 podíl ve vzorku (%) pro výzkum. Graf 1: Složení vzorku žáků základních škol z hlediska věku a pohlaví ZŠ SŠ ZŠ muž 50% SŠ muž 47% věk dotazovaných žena 50% žena 53% U studentů středních škol zjišťujeme, zda jejich studium má již v tuto chvíli nějaké oborové zaměření. Tuto proměnnou použijeme při pozdějších analýzách k odpovědi na otázku, zda se oborová profilace kryje s preferencemi pro další studium. Z výsledků je patrné, že většina dotázaných zatím neprofiluje studium určitým směrem. Tento podíl však výrazně variuje podle pohlaví. Zatímco u chlapců je polovina nevyhraněných a přibližně třetina studuje na škole technického směru, u dívek je nevyhraněných 67% a častější je profilace humanitním či ekonomickým směrem. 7 Graf 2: Podíl oborového zaměření studia u studentů středních škol (Má vaše studium nějaké konkrétní oborové zaměření?) Pouze pro studenty středních škol nemá, je všeobecné 60% spíše technického směru 19% spíše přírodovědného směru 9% spíše humanitního nebo ekonomického směru 12% Má vaše studium nějaké konkrétní oborové zaměření? muž žena Celkem nemá, je všeobecné 50,9 67,0 59,4 spíše technického směru 34,7 5,3 19,3 spíše humanitního nebo ekonomického směru 6,7 16,6 11,9 spíše přírodovědného směru 7,6 11,0 9,4 100,0 100,0 100,0

9 V následujících grafech zpracováváme výsledky ze sekce dotazníku, která byla věnována zjišťování informovanosti, motivace a údajů o podpoře k účasti na akci. V prvních dvou případech jsou odpovědi v naprosté většině totožné a vystihují kontext akcí informace podal učitel a akce se konala v rámci vyučování. Data z třetí otázky využijeme pro další analýzu jako indikátor vnitřní a vnější motivace a budeme porovnávat, zda ti, kteří odpovídali, že se účastnili ze zájmu, mají jiné oborové preference a hodnotí akci rozdílně ve srovnání s ostatními. Graf 3: Zdroj informací o akci a podpora k účasti ze strany školy z internetu z novin z informační brož ury od kamaráda ZŠ SŠ ZŠ SŠ volno akce v rámci vyučování finanční podpora od učitele od rodiče jinak podíl ve vz orku (%) jiná forma podpory ž ádná podíl ve vz orku (%) 8 Graf 4: Motivace k účasti na akci kvůli volnu ZŠ SŠ kvůli rodičům bylo to povinné z ajímalo mě to podíl ve vz orku (%) OBOROVÉ PREFERENCE Vedlejším cílem kvantitativní evaluace bylo zjistit údaje o struktuře oborových preferencí potenciálních uchazečů o studium na vysokých školách. Jelikož použitý typ

10 dotazníku odpovídal výběru vysokoškolských oborů, v případě žáků základních 1 škol považujeme data pouze za orientační představy o celkovém dalším směřování studia. Otázka v dotazníku zněla: Označte prosím, o kterém z následujících oborů uvažujete jako o možném směru Vašeho dalšího studia. Vyberte, který byste volil(a) jako první a který druhý podle vaší preference. V následujících grafech jsou tedy vyneseny podíly voleb jednotlivých oborů a oborových skupin podle výskytu v první a druhé volbě. U obou zkoumaných skupin v celku převažuje volba technických a přírodovědných oborů (tato nadreprezentace je však způsobena výběrem motivovaných účastníků akcí srovnání s výzkumem z roku 2009 viz níže). Graf 5: Výběr oboru studia u žáků základních škol Přírodovědné z aměření Technické z aměření Zemědělsko- lesnické z aměření Veterinární z aměření Zdravotnictví, lékařství, farmacie Společenské vědy Obory filoz ofických fakult Umělecké z aměření Pedagogika Právo Informatika Ekonomie a management 9 Obor - první vybraný Obor - druhý vybraný Obě volby - součet procento respondentů 1 Zde je řeč o skupině žáků ZŠ, kteří vyplňovali dotazník určený pro uchazeče. Preference dalšího studia na středních školách zjišťujeme níže z dotazníků určených pro žáky základních škol.

11 Graf 6: Výběr oboru studia u studentů středních škol Přírodovědné z aměření Technické z aměření Zemědělsko- lesnické z aměření Veterinární z aměření Zdravotnictví, lékařství, farmacie Společenské vědy Obory filoz ofických fakult Umělecké z aměření Pedagogika Právo Informatika Ekonomie a management Obor - první vybraný Obor - druhý vybraný Obě volby - součet procento respondentů Pro zjednodušení jsme výběr kategorizovali do tří obecných oborových skupin. Při výběru prvního oboru je u žáků ZŠ i studentů SŠ rovnoměrné téměř třetinové zastoupení všech tří oborových skupin. Druhá volba se již více přiklání ke společenským oborům. Volba společenských oborů je rozšířenější na středních školách. Tato data použijeme při další analýze pro odpověď na otázku, zda se žáci s různými oborovými preferencemi liší ve svém hodnocení akcí. 10 Graf 7: Kategorizace výběru oborů u žáků ZŠ a SŠ první volba - ZŠ první volba - SŠ společens ké 35% přírodově dné 33% společens ké 39% přírodově dné 34% technické 32% technické 27%

12 druhá volba - ZŠ druhá volba - SŠ společens ké 43% přírodově dné 33% společens ké 48% přírodově dné 30% technické 24% technické 22% Oborové preference jsou mezi účastníky popularizačních akcí vychýleny směrem k technickým a přírodovědným oborům (ve srovnání s výchozím výzkumem z roku 2009 Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory ). Tyto obory jsou oproti šetření z roku 2009 nadreprezentovány u chlapců i dívek o 20%. Zároveň se projevuje diferenciace podle pohlaví, kterou lze na základě výsledků šetření z roku 2009 předpokládat. Zatímco u mužů středoškoláků, kteří se zúčastnili popularizačních akcí, tvoří technické obory téměř polovinu voleb, středoškolačky se výrazně častěji přiklánějí k přírodovědným oborům. U žen oslovených ve výzkumu z roku 2009 však většinu voleb tvoří společenskovědní a humanitní obory. 11 Graf 8: Kategorizace výběru oborů u žáků SŠ podle pohlaví a srovnání s výsledky šetření První volba, chlapci - SŠ První volba, dívky - SŠ společens ké 27% přírodově dné 24% společens ké 48% přírodově dné 44% technické 49% technické 8% 2 Průzkum Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory, pro IPN PTPO (MŠMT) zpracoval White Wolf Consulting, 2009.

13 První volba, chlapci - SŠ - výzkum technické 29% První volba, dívky - SŠ - výzkum 2009 technické 6% společens ké 47% přírodově dné 24% společens ké 68% přírodově dné 26% Studentům jsme dali možnost vybrat v dotazníku dva obory, proto můžeme také porovnat konzistenci mezi první a druhou volbou. V první z níže uvedených tabulek jsou zachyceny změny volby podle toho, do jaké oborové skupiny spadá první z vybraných oborů studia. Nejkonzistentnější volba je u žáků ZŠ i studentů SŠ v případě společenských oborů 51 resp. 69% studentů, kteří vybrali první obor společenskovědní, vybírají ve stejné kategorii i druhý. U technických a přírodovědných oborů je míra konzistence volby nižší. Společenské obory v druhé volbě vybírala přibližně třetina těch, kteří jako první zaškrtli obor přírodovědný či technický. Pokud však vezmeme v úvahu podobnost mezi přírodovědnými a technickými obory a volbu budeme chápat jako dichotomii, můžeme říci, že konzistence voleb je podobná a existuje přibližně třetina studentů, kteří jsou nevyhranění a přecházejí od technicko-přírodovědných oborů k sociálně-vědním a naopak. 12 Druhá tabulka nám dává celkový přehled o proporci pevně rozhodnutých ve vzorku (celková procenta na diagonále tabulky) tedy těch, kteří v první i druhé volbě spadají do stejné oborové kategorie. Takových je v souboru ZŠ 44% a v souboru středoškoláků 55%. Vyšší podíl těchto konzistentně odpovídajících studentů volí společenské vědy (19 resp. 27%). Naproti tomu pokud bychom považovali volbu mezi přírodovědnými a technickými obory za konzistentní v jedné skupině oproti společenským vědám, je zde pevně rozhodnutých studentů SŠ i žáků ZŠ přibližně 40%.

14 Tabulka 3: Konzistence oborové volby u žáků ZŠ a studentů SŠ řádková procenta obor - druhý vybraný - trichotomicky Total ZŠ SŠ přírodovědné technické společenské obor - první přírodovědné 40,8 17,8 41,4 100 vybraný - technické 28,1 38,8 33,1 100 trichotomicky společenské 31,2 17,4 51,4 100 Total 33,4 24,1 42,5 100 obor - první vybraný - trichotomicky přírodovědné 48,7 17,9 33,4 100 technické 22,8 42,3 34,9 100 společenské 18,2 12,4 69,4 100 Total 29,9 22,3 47,8 100 Tabulka 4: Konzistence oborové volby u žáků ZŠ a studentů SŠ celková procenta obor - druhý vybraný - trichotomicky Total ZŠ SŠ obor - první vybraný - trichotomicky přírodovědné technické společenské přírodovědné 13,6 5,9 13,8 33,3 technické 8,6 11,9 10,1 30,7 společenské 11,2 6,3 18,5 36,1 Total 33,4 24,1 42,5 100,0 obor - první vybraný - trichotomicky přírodovědné 16,7 6,1 11,4 34,3 technické 6,1 11,4 9,4 26,9 společenské 7,1 4,8 26,9 38,8 Total 29,9 22,3 47,8 100,0 13 CELKOVÉ HODNOCENÍ AKCÍ Jádrem dotazníku byly otázky, týkající se názoru na popularizační akci, které se studenti účastnili. Tato evaluace byla rozdělena do tří oblastí hodnocení akce (Graf 9, Graf 10), hodnocení subjektivního přínosu (do jaké míry byla naplněna očekávání) a s tím spojené hodnocení důležitosti jednotlivých očekávání (Graf 12, Graf 13). Jako nepřímé indikátory spokojenosti jsme použili také otázku na doporučení akce a případné změny oborové preference. Účastníci byli požádáni, aby v dotazníku akci ohodnotili z hlediska programu, organizace a přístupu lektorů na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. Většina hodnocení se pohybuje mezi stupni 1-2 (okolo 90% odpovědí). V pravé části grafů je výpočet průměrného hodnocení porovnán podle oborové skupiny, kterou respondent preferuje pro své předpokládané další studium. Z výsledků je patrné, že studenti středních škol jsou mírně kritičtější, ale v průměru se jejich

15 1,0 1,5 2,0 2,5 "průměrná z námka" 1,0 1,5 2,0 2,5 "průměrná z námka" hodnocení liší o desetinu stupně na pětibodové škále. Rozdíly mezi studenty preferující různé obory jsou taktéž malé. Relativně nejpříznivěji hodnotí akce ve všech ohledech studenti, kteří preferují přírodovědné obory studia. Graf 9: Hodnocení akce žáci ZŠ (Jak hodnotíte dnešní akci v následujících ohledech? ) téma organiz ace přírodovědné technické společenské přednášející 0% 20% 40% 60% 80% 100% podíl hodnocení výborný nedostatečný Graf 10: Hodnocení akce studenti SŠ (Jak hodnotíte dnešní akci v následujících ohledech? ) hodnocení - program hodnocení - organiz ace přírodovědné technické společenské 14 hodnocení - přístup lektorů 0% 20% 40% 60% 80% 100% podíl hodnocení výborný nedostatečný Ze tří otázek hodnocení lze zkonstruovat takzvaný součtový index, který využijeme při srovnávacích analýzách celkového hodnocení podle jednotlivých popularizačních akcí. Index je konstruován ve shodném měřítku a orientaci jako původní škály, tedy ten, kdo volil 3 x 1 má nejnižší hodnotu indexu: 1. Takových případů je mezi studenty SŠ 45 % a mezi žáky ZŠ 60 %. Celkové rozložení indexu má tvar L, neboť většina hodnot je posunuta směrem ke kladnému okraji škály. Pokud bychom celkové hodnocení vyjádřili průměrem, známka by byla rovna 1,4 od žáků ZŠ a 1,5 od studentů SŠ.

16 podíl hodnocení Graf 11: Rozložení součtového indexu celkového hodnocení (program+organizace+lektor/3) ,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 ZŠ SŠ Vedle přímého subjektivního hodnocení nás zajímalo, do jaké míry si účastníci myslí, že byla naplněna jejich očekávání. Pro tyto otázky jsme kromě škály souhlasu přidali měření kontextu důležitosti, neboť splnění důležitých předpokladů má jinou váhu, než naplnění nedůležitých očekávání. (viz Graf 12 a Graf 13) Graf 12: Naplnění očekávání, žáci základních škol odpovědi na otázku: Do jaké míry splnila akce Vaše celková očekávání? (v každém řádku vyznačte prosím hodnocení akce a nakolik je pro Vás daný typ informací důležitý) 15 Získal/ a informace o náplni oboru Získal/ a informace o uplatnění oboru Získal/ a informace o mož nostech studia oboru Získal/ a informace o přijímacím říz ení na obor 0% 20% 40% 60% 80% 100 % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 0% 20% 40% 60% 80% 100% důležité tak napůl nedůležité

17 Graf 13: Naplnění očekávání, studenti středních škol odpovědi na otázku: Do jaké míry splnila akce Vaše celková očekávání? (v každém řádku vyznačte prosím hodnocení akce a nakolik je pro Vás daný typ informací důležitý) Získal/ a informace o náplni oboru Získal/ a informace o uplatnění oboru Získal/ a informace o mož nostech studia oboru Získal/ a informace o přijímacím říz ení na obor 0% 20% 40% 60% 80% 100 % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 0% 20% 40% 60% 80% 100% důležité tak napůl nedůležité Vedle přímých otázek hodnocení akce jsme použili také nepřímé indikátory spokojenosti. V dotazníku měli respondenti odpovědět, zda by akci doporučili spolužákům a také zda by je akce přesvědčila ke studiu přírodovědného/technického oboru. V první otázce jsme zaznamenali velkou většinou kladných odpovědí (přibližně 90%). Že by akce mohla změnit názor na oborové preference, připouští přibližně dvě třetiny respondentů ze základních i středních škol. Žáci a studenti, kteří preferují společenské obory, jsou v tomto ohledu o něco skeptičtější, přesto i oni v polovině případů připouštějí možnou změnu názoru. 16

18 Graf 14: Nepřímé indikátory hodnocení: odpovědi na otázky Doporučil(a) byste vašim spolužákům nebo kamarádům účast na podobné akci? a Přesvědčila by Vás návštěva podobné akce ke studiu přírodovědného/technického oboru v případě, že byste váhal/a? doporučení změna názoru roz hodně ano roz hodně ano spíše ano spíše ano spíše ne spíše ne roz hodně ne ZŠ SŠ roz hodně ne ZŠ SŠ procento odpovědí procento odpovědí Graf 15: Nepřímé indikátory hodnocení podle oborové volby (pouze studenti SŚ) doporučení změna názoru roz hodně ano roz hodně ano 17 spíše ano spíše ano spíše ne spíše ne roz hodně ne roz hodně ne přírodovědné technické společenské procento odpovědí přírodovědné technické společenské procento odpovědí DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Dotazníky určené pro žáky základních škol byly rozdány a vyplňovány na dvaceti typech popularizačních akcí v rámci osmi krajů. Vyplnilo je 2926 respondentů a z toho 2859 dotazníků je použitelných pro analýzu. Soubor je přibližně vyrovnaný z hlediska reprezentace pohlaví (i v jednotlivých krajích nedochází k výraznějším výpadkům) a z hlediska zastoupení jednotlivých ročníků studia.

19 podíl ve vz orku (%) podíl ve vz orku (%) Kraj Četnost Procento z toho chlapci % z toho dívky % Jihočeský ,0 48,4 51,6 Jihomoravský ,9 52,5 47,5 Karlovarský ,3 47,5 52,5 Moravskoslezský 69 2,4 55,2 44,8 Olomoucký 204 7,1 59,4 40,6 Pardubický 135 4,7 52,6 47,4 Plzeňský ,1 51,8 48,2 Vysočina 184 6,4 50,0 50,0 C e l k e m ,0 50,8 49,2 Graf 16: Složení vzorku žáků ZŠ z hlediska věku a ročníku věk ž áků ročník ZŠ 18 Podobně jako v souboru uchazečů byla zde položena otázka o zdroji informací.

20 Graf 17: zdroje informací a kontext účasti na akci z internetu z novin z informační brož ury od kamaráda v mém volné m čase 31% od učitele od rodiče jinak podíl ve vz orku (%) v rámci vyučo vání 69% VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY Dotazníky pro žáky základních škol obsahovaly sekci o informovanosti a sekci hodnocení akcí shodnou s dotazníky pro studenty SŠ, proto jsme tato data zařadili již v předchozím oddílu. Nyní se budeme věnovat otázkám, které byly formulovány specificky pro kontext základních škol. I v tomto případě nás zajímalo rozhodování o dalším studiu, zde jsme však nepředkládali žákům na výběr oborové skupiny jako v případě středoškoláků. Předpokládáme, že jejich oborová profilace není zatím tolik vyhraněná. Ptáme se tedy na typ střední školy. Otázka v dotazníku zněla: Označ prosím, o jaké škole uvažuješ pro další studium s možností volby první vybrané a druhé vybrané. 19

21 Graf 18: předpokládaná volba střední školy první a druhá vybraná Víceleté gymnáz ium Přírodovědné gymnáz ium Humanitní gymnáz ium Všeobecné gymnáz ium Obchodní nebo ekonomická škola Zdravotní škola Průmyslová škola Škola s uměleckým z aměřením Učební obor Střední škola - první vybraná Střední škola - druhá vybraná procento respondentů Graf 19: předpokládaná volba střední školy podle pohlaví Víceleté gymnáz ium Přírodovědné gymnáz ium 20 Humanitní gymnáz ium Všeobecné gymnáz ium Obchodní nebo ekonomická škola Zdravotní škola Průmyslová škola Škola s uměleckým z aměřením Učební obor chlapci dívky procento respondentů Rozdělíme-li typy středních škol do tří kategorií gymnázia, střední školy a učební obory, zjistíme, že zájem žáků se téměř rovnoměrně dělí mezi oborově profilované střední školy (u chlapců nejčastěji průmyslové, u dívek obchodní a zdravotní) a gymnázia. Poměrně malý zájem je o učební obory, o kterých uvažuje 12% chlapců a 9% dívek.

22 první vybraná škola - kategorie druhá vybraná škola - kategorie chlapci dívky C e l k e m gymnázia 46,1 41,6 43,8 střední školy 41,6 49,4 45,6 učební obory 12,3 9,0 10,6 C e l k e m 100,0 100,0 100,0 gymnázia 45,4 37,6 41,3 střední školy 47,2 56,2 51,9 učební obory 7,4 6,2 6,8 C e l k e m 100,0 100,0 100,0 DATA ZE SPECIFICKÝCH DOTAZNÍKŮ RK VYSOČINA V rámci Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina byly použity další typy evaluačních dotazníků, jejichž obsah byl odlišný od předchozích. V následujícím oddílu prezentujeme tyto výsledky. Tento typ evaluačních dotazníků vyplnilo celkem 2538 respondentů, použitelných pro analýzu je Soubor obsahuje data ze dvou krajů z celkem 16 typů popularizačních akcí. Četnost Procento plná verze ,3 zkrácená verze ,7 Total ,0 21 Použité dotazníky nebyly rozlišeny zvlášť pro studenty SŠ, žáky základních škol a pedagogy. Podle některých proměnných však lze rozlišit typ respondentů tak, abychom v následujících analýzách mohli pracovat s relevantním souborem. Jednak máme k dispozici údaj o typu studia z něj však nerozlišíme pedagogy, kteří dotazníky vyplnili (pouze podle studia VŠ). Pedagogy tedy odfiltrujeme jednak podle otázky na studium, jednak podle věku (všechny respondenty starší než 20 let zařadíme do kategorie pedagog). Takto v souboru identifikujeme celkem 183 pedagogů, jejichž odpovědi zpracováváme odděleně.

23 četnost procento procento platných základní 89 3,5 3,7 střední odborné učiliště 19 0,8 0,8 střední školu se zaměřením na: ,1 20,9 všeobecné gymnázium ,0 61,4 gymnázium se zaměřením na: ,5 10,9 vysokou školu 56 2,2 2,3 Celkem platných ,1 100,0 Neuvedeno 98 3,9 C e l k e m ,0 četnost procento procento platných Věk 9 20 let ,2 93,3 věk 21 a více let 163 6,4 6,7 Celkem platných ,6 100,0 Věk neuveden 111 4,4 C e l k e m ,0 22 V úvodní sekci dotazníku byly podobné otázky jako v předchozích typech zjišťujeme, že většina studentů i pedagogů se o akcích dozvěděla na základě osobního sdělení. Zdroj v dotazníku nebyl kódován a z volných výpisů jsou patrné nejčastější odpovědi jmenující učitele u žáků a kolegy u pedagogů. Pokud jde o podporu účasti na akci, nejčastější je volno, nebo v kategorii jiná žáci uváděli v rámci výuky, nebo exkurze. U učitelů nejčastěji žádná zvláštní forma podpory nebyla jmenována.

24 Graf 20: Rozložení odpovědí na otázky: Jak jste se o akci dozvěděl a jaká byla podpora účasti ze strany školy internet studenti pedagogové volno studenti pedagogové noviny finance informační brož ura ž ádná osobní sdělení od: jiná podíl ve vz orku (%) podíl ve vz orku (%) U důvodů k návštěvě akce je patrná nejčastěji motivace ze zvědavosti. Konkrétnější důvody udává menší podíl studentů, nejčastěji chlapci, kteří studují daný obor a chtějí si rozšířit znalosti. V kategorii jiné jsou z volných odpovědí nejčastější bylo to povinné, musel jsem nebo v rámci výuky tedy vnější motivace. Graf 21: Rozložení odpovědí na otázku: Proč jste se akce zúčastnil/a? pouze studenti 23 z e z vědavosti chci si roz šířit z nalosti v oboru, který studuji chci si roz šířit z nalosti v oboru, který mne z ajímá, ale nestuduji jej uvaž uji o studiu a rád/ a bych se o oboru něco doz věděl/ a muž žena jiné: podíl ve vz orku (%) Dotazníky RK Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina obsahovaly také otázky směřující k hodnocení akcí. Tyto otázky však nejsou plně srovnatelné s ostatními typy dotazníků, proto je zpracováváme v této části samostatně. Na otázku, zda akce splnila očekávání, odpověděla kladně naprostá většina respondentů. Pokud byly zmíněny výhrady, nebo zklamání, pak pouze u studentů. Takových zmínek je celkem 21 a týkají se nejčastěji nezajímavosti akce či nudy.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy EVALUACE 2006/2007 TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY Tento materiál obsahuje výklad a podrobný návod ke studiu výsledků srovnávacích testů pro 6. třídy základních

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Závěrečná zpráva z pilotního šetření Vypracovalo:

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ Hlavní mìsto Praha 26 dílèí zpráva Zpracování výsledků testování žáků prvních ročníků středních škol z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních

Více