5.3.2 Informatika - 2. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3.2 Informatika - 2. stupeň"

Transkript

1 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzdělávání v předmětu vede žáky k: chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a případně k tvorbě prezentací používání a zpracování informací vyhledávání informací na Internetu. vzájemné komunikaci a předávání souborů elektronickou poštu. Předmět Informatika je vyučován na 2. stupni školy jako samostatný předmět v 6. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně (všichni žáci v 6. ročníku získají základy práce pro víceleté gymnázium, a pro výstup na střední školy). Žáci jsou na výuku děleni do dvou skupin (méně zdatní /třídy C a D/ a zdatnější). Výuka předmětu probíhá v počítačových učebnách. Průřezová témata: Předmět Informatika integruje témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - komunikace, kooperace a kompetice (pravidla komunikace, komunikace mezi lidmi, kolektivní činnosti) Výchova demokratického občana - formy participace občanů v politickém životě (zpracování informací, respektování autorských práv, lidská práva) Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí (ochrana prostředí) Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (ověřování a relevantnost informací, etický kodex, schopnost prezentace) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s různým SW, spolupráci s ostatními žáky, používají nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu na internetu apod.

2 - umožňuje žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech, žáci se tak učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou pomoci při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů: - zadáváním úloh a projektů vede žáky k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí je chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - jako konzultant vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce Kompetence komunikativní: - učí žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci vede žáky k dodržování vžitých konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální: - vede žáky ke kolegiální radě či pomoci při práci, případně při projektech je učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - vede žáky k hodnocení prací, žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské: - seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (Autorský zákon, plagiátorství, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo) - při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní: - vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou - umožňuje žákům využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

3 Předmět: INFORMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Uživatelský účet. - přihlášení a odhlášení ze - užívá pojem informace, je schopen se pokusit sítě, bezpečnostní pravidla zhodnotit její validitu a posoudit souvislosti (hesla) s jinými informacemi z dané oblasti - vývojové trendy - orientuje se v prostředí webu, vyhledává webové informačních technologií, stránky, stahuje informace z webových stránek kam směřuje vývoj a jaké - vysvětlí co je hypertextový odkaz a využívá jej jsou klíčové problémy - rozumí skladbě internetové adresy tohoto vývoje - hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování - prohlížeč webových stránek - internetové adresy - další užitečné nástroje - vyhledávání na Internetu - ukládání informací z Internetu - nebezpečí ze sítě - rozliší pojmy hardware a software Hardware a software. - popíše funkci procesoru, operační paměti a pevného vysvětlení pojmů: disku a jak tyto komponenty ovlivňují výkon - HW základní jednotka počítače (procesor, pevný disk, - orientuje se v jednotkách výkonu procesoru Výukové programy. operační paměť, a kapacit pamětí Operační systémy. mechaniky + vnější - chápe pojem periferie a zařadí sem nejběžnější Autorská práva kontra ceny paměťová média, karty, přídavná zařízení SW a jejich oprávněnost. porty, zdroj, základní - vysvětlí pojem software, zná základní skupiny deska) software a dokáže vysvětlit, jaké programy sem - jednotky: výkon procesoru zařazujeme, k čemu takové programy slouží (Hz), kapacita pamětí (B) VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE - ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ - ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem - pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji - zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

4 - bez problémů pracuje s myší, je schopen orientace na klávesnici a uspořádává si okna systému pro svou pohodlnou práci - na svém účtu si dovede samostatně uspořádat data a jejich násobky (K,M,G, T) - HW periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárny, reproduktory, ) - SW operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační programy. Operační systém Windows a jeho ovládání. - orientace na klávesnici, důležité klávesy Enter, Esc, Delete, Backspace, kurzorové šipky, Shift - práce s myší klik, uchopení a tažení, dvojklik, klik pravým tlačítkem - práce s okny zavřít, minimalizovat na lištu, maximalizovat na celou obrazovku, zmenšit do původní velikosti, změna velikosti nemaximalizovaného okna, posun okna za titulkový pruh, rolování obsahem okna (posuvníky), přepínání mezi okny Práce se složkami a soubory: - postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či souboru včetně variant (menu, myš, klávesové zkratky ) Ovládání výukových programů.

5 - dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho význam, rozlišuje základní služby Internetu a ví, k čemu slouží - používá elektronickou poštu pro komunikaci i pro odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů) - na svém účtu si dovede samostatně uspořádat data - využívá služeb webu jako informačního zdroje - dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující a změny uložit. Internet - co to je, kdy vznikl, služby Internetu ( , www, el. konference, e-banking, příp. ftp protokol přenosu) Elektronická pošta; - přístup k poště (samostatná služba, přes web. rozhranní) - poštovní programy - ovládání Outlook Expresu a Outlook - napsání zprávy, čtení došlé zprávy, smazání došlé zprávy - odpověď (Reply) a poslat kopii došlé zprávy dál (Forward) - připojení přílohy (Attachment) k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy WWW; world wide web; web - pojmy:hypertext, multimedium - pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známé adresy,vyhledávání - ukládání z webu: obrázek, - celá stránka, kopírování Textové editory Word - otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné - místo, pod jiným jménem) - pohyb v dokumentu, označení Vyhledávání a komunikace informací o světě. Komunikace s lidmi z různých kultur. Pravidla komunikace Využití v i-škole. Web jako informační zdroj o tématech probíraných i v jiných předmětech. Svoboda slova (ale i nebezpečí), plagiátorství, pluralita názorů.

6 - dokáže změnit vlastnosti písma a odstavců - do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu - dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a umístit ji do textu - pojmy: slovo, věta, odstavec jak je chápe Word, zobrazení netisknutelných znaků - změna vlastností písma (panel nástrojů, menu: Formát Písmo) - psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla, vložení symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici) - změna vlastností odstavce (panel nástrojů, menu: Formát Odstavec) - vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary, obrázek ze souboru do textového pole), nastavení vlastností: pravé tl. myši Formát objektu (velikost, barvy a čáry, obtékání), vytvoření obrázku v grafickém editoru a vložení do Wordu - pojmy: buňka, řádek, sloupec - vytvoření jednoduché tabulky, naplnění údaji, změna vlastností tabulky vč. přidávání a ubírání řad nebo sloupců - spolupráce s Excesem Matematika, Fyzika, Chemie využití objektu rovnice, grafické znázornění dat grafy, obrázky, animace, atd

7 - orientuje se v okně Excelu, sešitě Excelu, a pod - dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled - s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace - na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled - graf i tabulku dokáže vložit do Wordu Tabulkový procesor - Excel - k čemu jsou vhodné tabulkové procesory - pojmy: sešit, list, řádek, sloupec, buňka a její adresa - pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu - označení řádku, sloupce, buňky - zadávání údajů - vzhled tabulky Formát Buňky (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, stínování) - vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk, rozdělení buněk - jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení) - pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a vlastností grafu - vložení tabulky a grafu do Wordu Matematika, Fyzika, Chemie jednoduché početní operace, grafické znázornění dat grafy atd.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více