Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D Střední školy"

Transkript

1 č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č. 13/2005 Sb. a vyhlášky 374/2006 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středním vzdělávání a na základě vnitřních podmínek je vydán tento školní řád s platností od A. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Žáci mají právo: a) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, b) na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, d) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, e) volit a být voleni do Rady žáků školy a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky zabývat, f) požádat o konzultaci po nepřítomnosti z důvodu nemoci, úrazu či neporozumění učivu, g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání 2. Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků, instruktorů a dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. d) chránit své zdraví i jiných, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při udržování pořádku na pracovištích, ve škole a v jejím okolí, e) být ve škole vhodně a čistě oblečeni, f) šetřit školní zařízení a chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením, se školními pomůckami a majetkem školy zacházet šetrně a hospodárně, g) opatřit si na výuku předepsané učebnice, sešity a pomůcky podle pokynů vyučujících, nosit je do školy podle rozvrhu vyučování a provádět zápisy podle pokynů vyučujících, h) zpracovávat domácí úkoly, grafické práce a provádět přípravu ve stanovených termínech, i) dodržovat dobu vyučování a přestávek, o přestávce si připravit věci na následující hodinu, přechody do odborných učeben a tělocvičny provádět v době přestávky, j) zúčastňovat se akcí organizovaných školou, 1

2 k) hlásit neprodleně ztrátu či nález peněz, osobních věcí, školních pomůcek a dále poškození majetku, které způsobil nebo zjistil, l) sledovat změny v rozvrhu hodin, m) dodržovat pořádek ve třídách v průběhu celého vyučování i přestávek, n) nahradit škole i spolužákům škodu způsobenou úmyslně, z nedbalosti či nedovolenou manipulací, o) dodržovat zvláštní pravidla chování stanovená pro tělesnou výchovu a odborné učebny dle pokynů vyučujících, p) chovat se slušně v areálu školy ke všem zaměstnancům školy a dospělým osobám i k sobě navzájem, q) předkládat na požádání žákovskou knížku a omluvný list, oba doklady nosit vždy na teoretické i praktické vyučování, mít je stvrzeny podpisem zákonného zástupce viz kap. A, čl. 4, odst. f). r) neprodleně hlásit úraz, který se stane v průběhu vyučování nebo po vyučování v budově školy vyučujícímu.(úraz hlášený později nebude brán jako úraz ve škole a nebude možno uplatnit náhradu za úraz) 3. Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem viz kap. E, odst. c), c) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 4. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích, f) seznamovat se s výsledky výchovného a vzdělávacího procesu dítěte a žáka, kontrolovat pravidelně žákovské knížky a jedenkrát za 14 dní do žákovské knížky to svým podpisem potvrdit 5. Žákům je zakázáno: a) kouřit v areálu školy a jejím okolí, na pracovištích odborného výcviku a při činnostech organizovaných školou, b) přinášet do školy, na smluvní pracoviště nebo na akce pořádané školou alkoholické nápoje návykové látky, věci ohrožující zdraví nebo život, cenné věci, větší částky peněz, zbraně a předměty nesouvisející s výukou (nelze uplatňovat náhradu škody při poškození či ztrátě) c) přicházet do prostorů školy, dílen, na smluvní pracoviště a akce pořádané školou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek d) v době stanovené rozvrhem používat motorové vozidlo, 2

3 e) v době stanovené rozvrhem opouštět bez souhlasu pedagogických pracovníků učebnu, pracoviště, tělocvičnu nebo školu, f) hrát v areálu školy hazardní hry, g) poškozovat majetek školy a spolužáků, h) vstupovat do školních prostor při teoretickém vyučování bez přezutí a odložení svrchních oděvů, i) vstupovat bezdůvodně do prostoru šaten, j) po příchodu do školní budovy používat mobilní telefon, během vyučování odborného výcviku musí být přístroj vypnut, tj. na displeji mobilního telefonu není nic zobrazeno, k) v ranních hodinách před zahájením výuky (tj. do 7:45) setrvat v prostorách šaten a nevstupovat do prostor školní budovy, kde není zajištěn dozor l) manipulovat s okny ve třídách bez dohledu vyučujícího a vyklánět se z oken m) manipulovat s ústředním topením B. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ 1. Rodiče mají právo: a) na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte b) volit a být voleni do školské rady c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání jejich dětí d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání e) požádat o přezkoušení před komisionální komisi v případě sporného hodnocení f) žádat školu o odškodnění nahlášeného úrazu 2. Rodiče mají povinnost: a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích, f) seznamovat se s výsledky výchovného a vzdělávacího procesu dítěte a žáka, kontrolovat pravidelně žákovské knížky a jedenkrát za 14 dní do žákovské knížky to svým podpisem potvrdit C. DOKLADY ŽÁKŮ Základními doklady žáků jsou žákovská knížka a omluvný list žáka. Oba doklady jsou školní doklady a jakékoli zápisy nebo úpravy bez pokynu pedagogů nejsou povoleny. 3

4 D. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikace uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen pedagog) přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při klasifikaci zohledňuje pedagog případný handicap žáka a skutečnost, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat. V hodnocení žáka se přihlíží k perspektivě jeho uplatnění ve zvoleném oboru. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) odborné předměty b) všeobecně vzdělávací předměty 2. Stupně hodnocení a klasifikace: a) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný. b) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům. c) V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé. d) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: - prospěl(a) s vyznamenáním - prospěl(a) - neprospěl(a). Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 4

5 Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává pedagog zejména těmito metodami, formami a prostředky: 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka 2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 4. kontrolními písemnými pracemi, závěrečnými pracemi, ročníkovými pracemi a praktickými zkouškami 5. analýzou výsledků činnosti žáka 6. konzultacemi s ostatními pedagogy a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb 7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka b) Žák musí být z předmětu hodnocen minimálně na základě tří známek za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. c) Pedagog oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocené činnosti. Při ústním vyzkoušení oznámí pedagog žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, písemných prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. d) Termíny kontrolních písemných prací projedná pedagog s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. e) Pedagog je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 4. Klasifikace žáka a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b) Klasifikační stupeň určí pedagog, který vyučuje příslušný předmět. c) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje pedagog výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. e) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při 5

6 výchovných komisích a na pedagogických radách. f) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší vyučující příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů v programu Bakalář a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. 5. Celkové hodnocení žáka a) Celkové hodnocení žáka zahrnuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení. b) Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí. c) Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci 1. pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v 1. pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. d) Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. e) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. f) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: koná-li opravné zkoušky, požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení, koná-li rozdílovou zkoušku. g) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. h) Nedostaví-li se žák ke stanovené zkoušce (opravná zkouška, rozdílová zkouška, náhradní klasifikace) pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky písemně omluvit řediteli školy. Zdravotní důvody lze omluvit pouze potvrzenou lékařskou zprávou, jiné závažné důvody posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána, posuzuje se výsledek zkoušky jako nedostatečný. 6

7 6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti, projevuje samostatnost a tvořivost. Grafický projev je přesný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, je schopen samostatně studovat vhodné texty. Plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti nebo podle menších podnětů pedagoga. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností, je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Žák využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v osvojení požadovaných poznatků mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky, podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci pedagoga korigovat. Grafický projev má menší nedostatky, je schopen studovat podle návodu pedagoga. V rámci svých možností využívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, závažné chyby dovede žák s pomocí pedagoga opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Výkon ovlivněný jeho handicapem je málo uspokojivý. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák má v osvojení požadovaných poznatků značné mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí pedagoga. Žák s ohledem na svůj handicap neprojevuje zájem a snahu. 7. Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, mentální postižení ) a) Vyučující musí zohledňovat daný druh postižení, při prověřování znalostí žáků je nutné využít všech metod (ústní zkoušení, písemná práce, praktické cvičení, test). Pokud je výkon žáka v některé složce slabý, musí pedagog využít jeho nejlepší složky. Špatný výkon v některé složce může být ovlivněn hendikepem (dysgrafie, dyslexie, porucha řeči, tréma apod.), takovou metodu využívat v minimální míře a nepřikládat jí velkou váhu. b) Písemné práce žáků (testy, diktáty, písemné práce, domácí práce apod.) uchovávají příslušní pedagogičtí pracovníci po celý školní rok, nejdéle do ukončení ročníku. 8. Hodnocení žáků s absencí větší než 30% v jednotlivých předmětech za příslušné pololetí školního roku. Vyučující musí mít prokazatelný dostatek podkladů pro hodnocení těchto žáků - t.j. minimálně 2 písemná práce resp. souhrnná práce na odborném výcviku, 1 ústní zkoušení, 7

8 1 účast žáka na stanovených konzultačních hodinách, případně další podklady. Opatření se nevztahuje na předmět tělesná výchova. E. ORGANIZACE VÝUKY VE ŠKOLE a) Součástí školy jsou budova školy, tělocvična, areál odborných dílen a pracoviště praktického vyučování. Komunikacemi na pozemku školy zřízenými a udržovanými za účelem chůze jsou oba chodníky z ulice Pod Šachtami k hlavnímu vchodu školy a chodník ke vchodu do tělocvičny. b) Výuka ve škole je dána rozpisem vyučovacích hodin, přestávek a rozvrhem hodin jednotlivých tříd. Po začátku hodiny jsou žáci v určených třídách a na svých místech. Vyučovací hodiny jsou stanoveny takto: c) Pro žáky OU a PrŠ je určeno přízemí a III. patro budovy a sociální zařízení v přízemí a III. patře budovy. Prostory I. a II. patra budovy by neměli žáci navštěvovat. Bez závažného důvodu nevstupují do cizích tříd. Po ukončení výuky či zájmových útvarů neprodleně opustí budovu školy. d) Pokud mají žáci volné hodiny, mohou opustit budovu školy nebo mají k dispozici vyhrazenou místnost č. 308 ve III. patře budovy. e) Služba žáků v učebně je stanovena třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku, zpravidla na jeden týden a rozpis je uveden v třídní knize resp. v deníku odborného výcviku. Služba ve třídě by měla zajišťovat: přípravu tabule, celkový pořádek v učebně, přípravu pomůcek dle pokynů učitele, ohlašování chybějících žáků, třídní knihu na vyučování mimo vlastní učebnu, informování zástupce ředitele pro teoretické vyučování o tom, že se do pěti minut po zvonění nedostavil vyučující do třídy. F. DOCHÁZKA DO ŠKOLY a) Žák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňuje se aktivně teoretického vyučování i praktického vyučování. Pro evidenci nepřítomnosti v tomto vyučování a omlouvání absence je zaveden omluvný list. b) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, požádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele, nebo učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování. Je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí o tom současně vychovatele. 8

9 c) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. d) Při návratu do školy po nepřítomnosti, žák neprodleně předloží omluvný list, nezletilý žák omluvný list podepsaný zákonným zástupcem, třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku nebo oběma pedagogickým pracovníkům. e) Opakuje-li se nepřítomnost pro nemoc žáka častěji, může třídní učitel nebo učitel odborného výcviku požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře nebo sdělení jména ošetřujícího lékaře a údaj o zdravotnickém zařízení. Omluvení nepřítomnosti se zásadně zaznamenává do omluvného listu. f) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku omluví nepřítomnost žáka ve vyučování na základě omluvného listu, u nezletilého žáka podepsaného zákonným zástupcem, jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody). O omluvení nepřítomnosti rozhoduje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku. g) Jestliže se žák, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. h) O uvolnění žáka během učební doby rozhoduje ve zvlášť odůvodněných případech příslušný vyučující v rámci své hodiny, třídní učitel na 2 hodiny až 1 den. Ředitel školy na dva a více dny na základě žádosti zletilého žáka nebo zástupce nezletilého žáka podané včas (nejméně týden před předpokládanou nepřítomností). Uvolňování je možné pouze na základě předem předložené pozvánky k úřednímu jednání, lékařskému ošetření nebo k ambulantním zákrokům. Pokud dochází k uvolnění nezletilého žáka během vyučování, musí jej osobně vyzvednout zákonný zástupce nebo jím určený další zletilý zástupce. i) K lékařským vyšetřením a vyřizování administrativních úkonů využívají žáci dobu mimo stanovený rozvrh hodin tj. odpolední a úřední hodiny. j) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. k) Vznikne-li u žáka, který přijde do školy, dílen nebo se má účastnit akcí pořádaných školou, podezření z požití alkoholu nebo návykové látky, má pedagog právo požádat zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o souhlas s provedením testu na přítomnost alkoholu nebo návykové látky. V případě souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka bude přivolána Policie ČR, která tento test provede. Bude-li výsledek testu pozitivní, bude žákovi uděleno výchovné opatření. l) V případě odmítnutí testu na alkohol nebo návykovou látku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, má pedagog právo rozhodnout o zákazu činnosti žáka. Nezletilý 9

10 žák setrvá ve škole do doby převzetí zákonným zástupcem nebo do konce vyučovací doby. Žákovi bude uděleno výchovné opatření. G. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ a) V případě mimořádných projevů lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci může být žákovi udělena: pochvala třídního učitele nebo pochvala ředitele školy b) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtku třídního učitele, důtku učitele odborného výcviku, důtku ředitele školy. c) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem a tímto školním řádem. Za zvlášť závažné provinění se považuje: neomluvená absence, nezdvořilé a hrubé chování vůči pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, hrubé chování, fyzické a psychické násilí, šikanování a vydírání spolužáků, projevy rasismu, xenofobie nebo šikany krádeže, podvody a svévolné ničení a poškozování majetku školy a spolužáků, požívání, držení a distribuce návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků v areálu školy, odborných dílen, na smluvních pracovištích a na akcích pořádaných školou, držení zbraní případně dalších předmětů ohrožujících zdraví, nerespektování Školního řádu. e) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Kriteria k udělení výchovných opatření 1) Napomenutí třídního učitele nebo UOV drobné přestupky neslučující se se Školním řádem 10

11 2) Důtka třídního učitele nebo UOV 3 až 7 neomluvených hodin absence (žák opakující ročník od 1 neomluvené hodiny) další přestupky neslučující se se Školním řádem po předchozím udělení napomenutí třídního učitele 3) Důtka ředitele školy až 30 neomluvených hodin absence další přestupky neslučující se se Školním řádem po předchozím udělení důtky TU nebo UOV 4) Podmíněné vyloučení více než 30 neomluvených hodin absence závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem vyloučení žáka z pracoviště praktického vyučování další porušení školního řádu po předchozím udělení důtky ŘŠ Návrh na podmíněné vyloučení dává třídní učitel spolu s učitelem odborného výcviku k projednání řediteli školy, prostřednictvím příslušného zástupce ředitele. 5) Vyloučení žáka ze školy další přestupky neslučující se se Školním řádem ve stanovené zkušební lhůtě uděleného podmíněného vyloučení zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem Kázeňská opatření budou předávána podle tohoto klíče: Napomenutí a důtku třídního učitele resp. UOV zapíší třídní učitelé resp. UOV do žákovské knížky a zaznamenají do školní matriky program Bakalář. Důtka ředitele školy, rozhodnutí o podmíněném vyloučení a rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy bude žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků zasíláno. Třídní učitelé zaznamenají, po obdržení kopie příslušného dopisu, důtku ředitele školy a rozhodnutí o podmíněném vyloučení do školní matriky program Bakalář. Rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy zapisuje do školní matriky program Bakalář sekretářka školy. H. PŘEZOUVÁNÍ A ODKLÁDÁNÍ ŠATSTVA a) Žáci se před vstupem do školních prostor přezouvají a odkládají svrchní šatstvo po dobu teoretického vyučování, každý žák má k dispozici šatní skříňku, ke které si zajistí vlastní zámek. Šatní skříňky žáků musí být stále uzamčeny. b) Škola nezodpovídá za cenné věci ponechané v šatní skříňce. 11

12 c) Ponechávat v šatní skříňce jakékoliv věci do příštího dne nebo ve dnech, kdy neprobíhá výuka lze pouze na vlastní riziko žáka. d) Na praktickém vyučování se žáci vždy převlékají do pracovního oděvu a přezouvají do pracovní obuvi, dále používají podle pokynů vyučujícího ochranné prostředky (pracovní rukavice, ochranu zraku a sluchu apod.). Šatní skříňky žáků musí být stále uzamčeny. e) Na tělesnou výchovu případně další předměty se žáci vždy převlékají a přezouvají dle pokynu příslušného vyučujícího. CH. STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ Žáci mohou využívat ke stravování školní jídelnu v budově školy. Výdejní doba obědů pro jednotlivé třídy je po skončení vyučování nebo vyplývá z rozvrhu hodin. Žáci dodržují zásady hygieny a obědy odebírají v pořadí, v jakém do jídelny přišli. K personálu kuchyně se chovají slušně a uposlechnou jejich pokyny či pokyny učitele vykonávajícího dozor. I. ZÁVĚR 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele školy. O kontrolách provádí písemné záznamy. 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem Podle 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na veřejně přístupném místě v hale školy pro žáky a pro veřejnost a na webových stránkách školy. 5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě. 6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy. 7. Žáci jsou vždy po nástupu do školy seznámeni s tímto Školním řádem a tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Formulář s podpisy se stává součástí dokumentace o třídě. V Příbrami dne Mgr. Pavel Bartl ředitel školy 12

13 Příloha č.1 Žáci stvrzují svým podpisem seznámení se Školním řádem OU, PrŠ, ZŠ a MŠ, Příbram IV, p.o. Třída : příjmení jméno dne : podpis : 13

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáka

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáka Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinnosti žáka 1) Žák má právo na vzdělávání, na informace o jeho průběhu a výsledcích, na použití materiálně

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk V souladu s Organizačním řádem a ostatními předpisy, týkajícími se vnitřní organizace středních škol, vydávám Školní řád, který

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59 A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci mají právo

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a Školní řád 2010 OBSAH OBSAH... 2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 II. Podrobnosti k výkonu povinností dotčených osob... 4 A. Docházka do školy... 4 B.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád nabývá účinnosti: od 1. 10.2013 Schváleno školskou radou pod číslem jednacím 01-10-02/ŠR/2013: 01. 10. 2013 Projednáno v pedagogické radě

Více

Školní řád SPŠ textilní v Liberci

Školní řád SPŠ textilní v Liberci Školní řád SPŠ textilní v Liberci Z organizačních i výchovných důvodů jsou tímto řádem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (změna 472/2011) a s vyhláškou MŠMT č 13/2005 Sb. o středním vzdělání a metodickým

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více