ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti"

Transkript

1 ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, listopadu ledna Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Mgr. Martin Havel Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Omluveni: Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Hosté: Edit Cermanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Pavel Hajšman Krajský úřad Ústeckého kraje Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Irena Kotlanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Vojtěch Krump Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Kušnierz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Karel Novotný od Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Milena Palánová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Tomáš Sýkora Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad v textu použito KK ROP Severozápad RR SZ R e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a d P o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/15 ro z v o j V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m

2 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ÚRR VRR Zahájení Předseda RR SZ Jiří Šulc zahájil ve 13:30 hodin 38. zasedání VRR. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Josefa Novotného a Václava Jakubíka a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Tomáš Hybner informoval členy VRR o plánované změně ve členství ve VRR za KK Karel Jakobec na druhém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne rezignuje na funkci člena VRR, na stejném zasedání bude zastupitelstvo KK jednat o novém členovi VRR. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Josefa Horu za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání Program: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1. Schválení zápisu z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. 2/15

3 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. 15. Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. 16. Informace o metodických pokynech. 17. Informace o auditech v roce Plán auditů na rok Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. 23. Schválení změn v IPRM Chomutova. 24. Aktualizace Plánu výzev Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. Schválení zápisu ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/38/2010 zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatoval, že všechny úkoly s termínem plnění do jsou beze zbytku splněny. Usnesení č. 2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení z 37. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 3/15

4 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že Řídící orgán ROP Severozápad v zájmu zajištění funkčnosti implementačního systému programu navrhl Etický kodex, který představuje pro každého člena implementační struktury ROP Severozápad dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP Severozápad principy vylučující střet zájmů. Tento dokument je zařazen do oficiální programové dokumentace programu, čímž se stává závazným pro všechny účastníky pracovníky ÚRR, členy VRR, členy výběrových komisí, experty na hodnocení apod. RR SZ je důležitým článkem implementačního systému ROP Severozápad. Morální závazky uvedené v Etickém kodexu se tedy vztahují na jednotlivé členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, i na pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Petr Kušnierz doplnil, že původní Etický kodex, přijatý dne usnesením č. 9/10/2007, se ve Článku 4 Střet zájmů a ohlášení zájmů odkazoval na dnes již neexistující Odbor technické asistence a publicity. Odstavec 6 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální organizační struktury ÚRR, a sice na Odbor vnitřních činností ÚRR. Usnesení č. 3/38/2010 p ř i j í m á Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; z a v a z u j e členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, členy výběrových komisí, experty na hodnocení technické a finanční kvality projektu a všechny další osoby zapojené do procesu implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, aby se Etickým kodexem řídili. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. Jiří Šulc informoval, že Jednací řád VRR schválený dne usnesením č. 7/37/2009 se ve Článku 7 Střet zájmů člena výboru odkazoval na již neplatný Etický kodex. Odstavec 1 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální skutečnosti, tedy Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad přijatým dne usnesením č. 3/38/ /15

5 Usnesení č. 4/38/2010 Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Jiří Šulc informoval, že většina usnesení, kterými výbor zmocnil či pověřil ředitele ÚRR, byla formulována... Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.... Takto formulovaná usnesení však v současné době nelze realizovat, resp. úkoly z něj vyplývající nemá kdo plnit, jelikož Petr Vráblík již není ředitelem ÚRR a na Petra Kušnierze lze delegovat pouze usnesení formulovaná na funkci ředitele. Usnesení č. 5/38/2010 úpravu/změnu ve všech usneseních, jimiž byl dlouhodobě zmocněn, resp. pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D., a to tak, že se spojení Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nahrazuje obecným spojením ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. Jiří Šulc informoval, členové Hodnotící komise VRR nesmí mj. být zaměstnanci RR SZ. Dne byl usnesením č. 3/37/2009 jmenován do funkce ředitele ÚRR Petr Kušnierz, jmenování zakládá pracovní poměr k Regionální radě. Z tohoto důvodu doručil Petr Kušnierz dne rezignaci na funkci náhradníka Hodnotící komise VRR. Usnesení č. 6/38/2010 o d v o l á v á stávajícího náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Bc. Petra Kušnierze; j m e n u j e nového náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Vladimíra Macholdu. 5/15

6 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. Petr Kušnierz informoval, že navrhované dodatky promítají do směrnic změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 7/38/2010 dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-9/2008 o škodách, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-10/2008 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že navrhované změny promítají do statutu a jednacího řádu změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 8/38/2010 Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 6/15

7 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. Usnesení č. 9/38/2010 jmenný seznam členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Usnesení č. 10/38/2010 úpravu programové dokumentace, a to: Operační manuál Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 2.07, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení a Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 14.0, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 11/38/2010 prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad kontrolou plnění pracovních úkolů ředitele úřadu a stanovením výše odměn pro ředitele úřadu Regionální rady na základě prémiového řádu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7/15

8 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. Usnesení č. 12/38/2010 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o částku ,-- Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 59 a 69 (položky nespecifikované rezervy 5901, rezervy kapitálových výdajů 6901), a to výhradně za účelem spolufinancování schválených projektů příjemců z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 50 a 41, a to výhradně za účelem financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. Petr Kušnierz informoval, že dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne , kterým byla schválena nová organizační struktura ÚRR, vznikly k nové odbory řízení programu a vnitřních činností. Místo vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem nebylo k datu obsazeno, vedením odboru byl pověřen ředitel ÚRR. Na základě výběrového řízení byla sepsána pracovní smlouva s Tomášem Sýkorou (Odbor řízení programu), nástup , Karlem Novotným (Odbor vnitřních činností), nástup a Irenou Kotlanovou (Územní odbor realizace programu Ústí nad Labem), nástup Další změnou v souvislosti s novou organizační strukturou bylo zrušení místa Zástupce ředitele a náměstek pro strategické řízení ROP. Statutárním zástupcem ředitele byl bez výběrového řízení jmenován Jiří Červinka, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. Usnesení č. 13/38/2010 Mgr. Karla Novotného do funkce vedoucího Odboru vnitřních činností, Ing. Tomáše Sýkoru do funkce vedoucího Odboru řízení programu, Ing. Irenu Kotlanovou do funkce vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, 8/15

9 Ing. Jiřího Červinku do funkce zástupce ředitele a vedoucího Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. Jiří Šulc informoval, že zmocnění pro jednotlivé vedoucí odborů k vybraným úkonům vychází ze změn provedených v organizační struktuře ÚRR dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne a je plně v souladu se všemi dokumenty ROP Severozápad. Zmocnění J. Červinky dle přílohy č. 5 se týká zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy dle Směrnice ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek rozhoduje o zadání VZMR II. kategorie ředitel úřadu s předchozím souhlasem zástupce ředitele. Zmocnění místopředsedy RR SZ též souvisí se Směrnicí ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, podle které předseda nebo místopředseda rozhodují o zadávání VZMR III. kategorie. Usnesením č. 8/17/2009 byl k zadávání VZMR III. kategorie pověřen J. Pavel, nikoli obecně místopředseda RR SZ. Ostatní zmocnění dle této směrnice, tedy zmocnění předsedy dle usnesení č. 8/17/2009 a zmocnění ředitele ÚRR dle usnesení č. 5/37/2009 zůstávají nadále v platnosti. Usnesení č. 14/38/2010 z m o c ň u j e Ing. Jiřího Červinku, vedoucího Územního odboru realizace programu v Karlových Varech, dle příloh číslo 1 a 5 tohoto usnesení, Ing. Irenu Kotlanovou, vedoucí Územního odboru realizace programu v Ústí nad Labem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Ing. Milenu Palánovou, vedoucí Odboru auditu, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Ing. Tomáše Sýkoru, vedoucího Odboru řízení programu, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, místopředsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH a veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH; r u š í zmocnění udělená vedoucím odborů na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 7/19/2008 ze dne Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. Jiří Šulc informoval, že seznam expertů je sestaven z údajů z výběrového řízení, které bylo uzavřeno Dále dochází k vyjmutí externího hodnotitele, který se stal zaměstnancem 9/15

10 RR SZ (Tomáš Sýkora) (dle Operačního manuálu, kapitoly nesmí být externí hodnotitel současně zaměstnancem RR SZ). Současný stav databáze expertů je po rozšíření a aktualizaci 174. Usnesení č. 15/38/2010 aktuální Seznam expertů dle návrhu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 16. Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 16/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o metodických pokynech Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 17. Informace o auditech v roce Usnesení č. 17/38/2010 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Odboru auditu za rok Plán auditů na rok Usnesení č. 18/38/2010 Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období /15

11 2012 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, podepsat Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, T: Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. Usnesení č. 19/38/2010 b e r e n a v ě d o m í stanovisko Ing. Václava Štrasera, ředitele odboru Auditní orgán Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí České republiky k Výroční kontrolní zprávě. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. Petr Kušnierz informoval, že vzhledem ke zpoždění stavebních prací a nutnosti úprav prostor dle našich požadavků dojde ke stěhování až v průběhu měsíce března 2010 (předpokládaný termín zahájení stěhování ), tak, abychom byli od již plně k dispozici na nové adrese. Nájemní smlouva ve stávajících prostorách RR SZ (v budově PB Centra) byla prodloužena do konce měsíce března K nájemní smlouvě na nové prostory (Masarykova 3488) byl uzavřen dodatek, kterým se mj. mění počátek nájemního vztahu, a to od Usnesení č. 20/38/2010 s o u h l a s í s posunutím termínu plnění usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 4/36/2009 ze dne na /15

12 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). Jiří Šulc informoval, že žadateli městu Františkovy Lázně byla nabídnuta možnost realizace projektu se zkrácenou výší dotace. Město tuto možnost odmítlo, proto byla oslovena Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Tento žadatel nabídku na financování se zkrácenou dotací přijal. Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou dalších žadatelů došlo ke zkrácení výše dotace z důvodu závěrů z kontroly ex-ante, je možno dle Operačního manuálu o tuto částku navýšit dotaci z RR SZ poskytnutou žadateli, kterému byla dotace zkrácena. Usnesení č. 21/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o konečné výši dotace z rozpočtu RR SZ pro projekt uvedený na 23. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která byla schválena dne usnesením 5/35/2009 na 35. zasedání VRR. 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. Jiří Šulc informoval, že ze žádosti o prodloužení termínu podpisu smlouvy žadatele Ústecký kraj vyplývá, že důvodem žádosti je důvodem zdlouhavý proces přípravy liniových staveb. Především se jedná o problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků silnic. Všechny povinné přílohy budou doloženy do Druhý žadatel, Střední škola živnostenská Sokolov, byl informován o přidělení dotace v pozdějším termínu než žadatelé umístění na místě, kteří mají nejzazší termín podpisu Smlouvy o dotaci Žadatel doloží všechny požadované přílohy a bude připraven k podpisu smlouvy do Usnesení č. 22/38/2010 žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ ; 12/15

13 u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ Schválení změn v IPRM Chomutova. Usnesení č. 23/38/2010 změny Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad). 24. Aktualizace Plánu výzev :50 14:10 jednání bylo přerušeno Usnesení č. 24/38/2010 upravenou aktualizaci Plánu výzev na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 25. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 25/38/2010 termín 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na od 11:00 hodin na zámku Červený Hrádek u Jirkova. 13/15

14 26. Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad. Petr Kušnierz informoval o dvou na sobě nezávislých žádostech o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek pořízený z dotace RR SZ. Obě žádosti byly zdůvodněny snahou o získání finančních prostředků na realizaci projektu realizovaného v rámci ROP Severozápad, a to z úvěru, který by byl zajištěn touto nemovitostí. Usnesení č. 26.1/38/2010 záměr zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovat výjimku z pravidel ROP Severozápad, T: Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 26.2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í rezignaci Ing. Karla Jakobce na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj; d o p o r u č u j e předsedovi a místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad iniciovat změnu jednacích řádů krajských zastupitelstev ve smyslu důvodové zprávy. 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil ve 14:10 hodin předseda Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: /15

15 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Josef Hora Jiří Š u l c předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 15/15

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více