ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti"

Transkript

1 ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, listopadu ledna Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Mgr. Martin Havel Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Omluveni: Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Hosté: Edit Cermanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Pavel Hajšman Krajský úřad Ústeckého kraje Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Irena Kotlanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Vojtěch Krump Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Kušnierz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Karel Novotný od Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Milena Palánová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Tomáš Sýkora Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad v textu použito KK ROP Severozápad RR SZ R e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a d P o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/15 ro z v o j V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m

2 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ÚRR VRR Zahájení Předseda RR SZ Jiří Šulc zahájil ve 13:30 hodin 38. zasedání VRR. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Josefa Novotného a Václava Jakubíka a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Tomáš Hybner informoval členy VRR o plánované změně ve členství ve VRR za KK Karel Jakobec na druhém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne rezignuje na funkci člena VRR, na stejném zasedání bude zastupitelstvo KK jednat o novém členovi VRR. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Josefa Horu za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání Program: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1. Schválení zápisu z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. 2/15

3 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. 15. Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. 16. Informace o metodických pokynech. 17. Informace o auditech v roce Plán auditů na rok Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. 23. Schválení změn v IPRM Chomutova. 24. Aktualizace Plánu výzev Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. Schválení zápisu ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/38/2010 zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatoval, že všechny úkoly s termínem plnění do jsou beze zbytku splněny. Usnesení č. 2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení z 37. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 3/15

4 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že Řídící orgán ROP Severozápad v zájmu zajištění funkčnosti implementačního systému programu navrhl Etický kodex, který představuje pro každého člena implementační struktury ROP Severozápad dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP Severozápad principy vylučující střet zájmů. Tento dokument je zařazen do oficiální programové dokumentace programu, čímž se stává závazným pro všechny účastníky pracovníky ÚRR, členy VRR, členy výběrových komisí, experty na hodnocení apod. RR SZ je důležitým článkem implementačního systému ROP Severozápad. Morální závazky uvedené v Etickém kodexu se tedy vztahují na jednotlivé členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, i na pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Petr Kušnierz doplnil, že původní Etický kodex, přijatý dne usnesením č. 9/10/2007, se ve Článku 4 Střet zájmů a ohlášení zájmů odkazoval na dnes již neexistující Odbor technické asistence a publicity. Odstavec 6 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální organizační struktury ÚRR, a sice na Odbor vnitřních činností ÚRR. Usnesení č. 3/38/2010 p ř i j í m á Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; z a v a z u j e členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, členy výběrových komisí, experty na hodnocení technické a finanční kvality projektu a všechny další osoby zapojené do procesu implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, aby se Etickým kodexem řídili. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. Jiří Šulc informoval, že Jednací řád VRR schválený dne usnesením č. 7/37/2009 se ve Článku 7 Střet zájmů člena výboru odkazoval na již neplatný Etický kodex. Odstavec 1 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální skutečnosti, tedy Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad přijatým dne usnesením č. 3/38/ /15

5 Usnesení č. 4/38/2010 Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Jiří Šulc informoval, že většina usnesení, kterými výbor zmocnil či pověřil ředitele ÚRR, byla formulována... Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.... Takto formulovaná usnesení však v současné době nelze realizovat, resp. úkoly z něj vyplývající nemá kdo plnit, jelikož Petr Vráblík již není ředitelem ÚRR a na Petra Kušnierze lze delegovat pouze usnesení formulovaná na funkci ředitele. Usnesení č. 5/38/2010 úpravu/změnu ve všech usneseních, jimiž byl dlouhodobě zmocněn, resp. pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D., a to tak, že se spojení Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nahrazuje obecným spojením ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. Jiří Šulc informoval, členové Hodnotící komise VRR nesmí mj. být zaměstnanci RR SZ. Dne byl usnesením č. 3/37/2009 jmenován do funkce ředitele ÚRR Petr Kušnierz, jmenování zakládá pracovní poměr k Regionální radě. Z tohoto důvodu doručil Petr Kušnierz dne rezignaci na funkci náhradníka Hodnotící komise VRR. Usnesení č. 6/38/2010 o d v o l á v á stávajícího náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Bc. Petra Kušnierze; j m e n u j e nového náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Vladimíra Macholdu. 5/15

6 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. Petr Kušnierz informoval, že navrhované dodatky promítají do směrnic změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 7/38/2010 dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-9/2008 o škodách, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-10/2008 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že navrhované změny promítají do statutu a jednacího řádu změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 8/38/2010 Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 6/15

7 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. Usnesení č. 9/38/2010 jmenný seznam členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Usnesení č. 10/38/2010 úpravu programové dokumentace, a to: Operační manuál Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 2.07, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení a Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 14.0, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 11/38/2010 prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad kontrolou plnění pracovních úkolů ředitele úřadu a stanovením výše odměn pro ředitele úřadu Regionální rady na základě prémiového řádu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7/15

8 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. Usnesení č. 12/38/2010 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o částku ,-- Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 59 a 69 (položky nespecifikované rezervy 5901, rezervy kapitálových výdajů 6901), a to výhradně za účelem spolufinancování schválených projektů příjemců z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 50 a 41, a to výhradně za účelem financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. Petr Kušnierz informoval, že dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne , kterým byla schválena nová organizační struktura ÚRR, vznikly k nové odbory řízení programu a vnitřních činností. Místo vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem nebylo k datu obsazeno, vedením odboru byl pověřen ředitel ÚRR. Na základě výběrového řízení byla sepsána pracovní smlouva s Tomášem Sýkorou (Odbor řízení programu), nástup , Karlem Novotným (Odbor vnitřních činností), nástup a Irenou Kotlanovou (Územní odbor realizace programu Ústí nad Labem), nástup Další změnou v souvislosti s novou organizační strukturou bylo zrušení místa Zástupce ředitele a náměstek pro strategické řízení ROP. Statutárním zástupcem ředitele byl bez výběrového řízení jmenován Jiří Červinka, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. Usnesení č. 13/38/2010 Mgr. Karla Novotného do funkce vedoucího Odboru vnitřních činností, Ing. Tomáše Sýkoru do funkce vedoucího Odboru řízení programu, Ing. Irenu Kotlanovou do funkce vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, 8/15

9 Ing. Jiřího Červinku do funkce zástupce ředitele a vedoucího Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. Jiří Šulc informoval, že zmocnění pro jednotlivé vedoucí odborů k vybraným úkonům vychází ze změn provedených v organizační struktuře ÚRR dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne a je plně v souladu se všemi dokumenty ROP Severozápad. Zmocnění J. Červinky dle přílohy č. 5 se týká zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy dle Směrnice ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek rozhoduje o zadání VZMR II. kategorie ředitel úřadu s předchozím souhlasem zástupce ředitele. Zmocnění místopředsedy RR SZ též souvisí se Směrnicí ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, podle které předseda nebo místopředseda rozhodují o zadávání VZMR III. kategorie. Usnesením č. 8/17/2009 byl k zadávání VZMR III. kategorie pověřen J. Pavel, nikoli obecně místopředseda RR SZ. Ostatní zmocnění dle této směrnice, tedy zmocnění předsedy dle usnesení č. 8/17/2009 a zmocnění ředitele ÚRR dle usnesení č. 5/37/2009 zůstávají nadále v platnosti. Usnesení č. 14/38/2010 z m o c ň u j e Ing. Jiřího Červinku, vedoucího Územního odboru realizace programu v Karlových Varech, dle příloh číslo 1 a 5 tohoto usnesení, Ing. Irenu Kotlanovou, vedoucí Územního odboru realizace programu v Ústí nad Labem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Ing. Milenu Palánovou, vedoucí Odboru auditu, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Ing. Tomáše Sýkoru, vedoucího Odboru řízení programu, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, místopředsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH a veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH; r u š í zmocnění udělená vedoucím odborů na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 7/19/2008 ze dne Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. Jiří Šulc informoval, že seznam expertů je sestaven z údajů z výběrového řízení, které bylo uzavřeno Dále dochází k vyjmutí externího hodnotitele, který se stal zaměstnancem 9/15

10 RR SZ (Tomáš Sýkora) (dle Operačního manuálu, kapitoly nesmí být externí hodnotitel současně zaměstnancem RR SZ). Současný stav databáze expertů je po rozšíření a aktualizaci 174. Usnesení č. 15/38/2010 aktuální Seznam expertů dle návrhu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 16. Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 16/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o metodických pokynech Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 17. Informace o auditech v roce Usnesení č. 17/38/2010 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Odboru auditu za rok Plán auditů na rok Usnesení č. 18/38/2010 Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období /15

11 2012 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, podepsat Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, T: Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. Usnesení č. 19/38/2010 b e r e n a v ě d o m í stanovisko Ing. Václava Štrasera, ředitele odboru Auditní orgán Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí České republiky k Výroční kontrolní zprávě. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. Petr Kušnierz informoval, že vzhledem ke zpoždění stavebních prací a nutnosti úprav prostor dle našich požadavků dojde ke stěhování až v průběhu měsíce března 2010 (předpokládaný termín zahájení stěhování ), tak, abychom byli od již plně k dispozici na nové adrese. Nájemní smlouva ve stávajících prostorách RR SZ (v budově PB Centra) byla prodloužena do konce měsíce března K nájemní smlouvě na nové prostory (Masarykova 3488) byl uzavřen dodatek, kterým se mj. mění počátek nájemního vztahu, a to od Usnesení č. 20/38/2010 s o u h l a s í s posunutím termínu plnění usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 4/36/2009 ze dne na /15

12 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). Jiří Šulc informoval, že žadateli městu Františkovy Lázně byla nabídnuta možnost realizace projektu se zkrácenou výší dotace. Město tuto možnost odmítlo, proto byla oslovena Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Tento žadatel nabídku na financování se zkrácenou dotací přijal. Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou dalších žadatelů došlo ke zkrácení výše dotace z důvodu závěrů z kontroly ex-ante, je možno dle Operačního manuálu o tuto částku navýšit dotaci z RR SZ poskytnutou žadateli, kterému byla dotace zkrácena. Usnesení č. 21/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o konečné výši dotace z rozpočtu RR SZ pro projekt uvedený na 23. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která byla schválena dne usnesením 5/35/2009 na 35. zasedání VRR. 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. Jiří Šulc informoval, že ze žádosti o prodloužení termínu podpisu smlouvy žadatele Ústecký kraj vyplývá, že důvodem žádosti je důvodem zdlouhavý proces přípravy liniových staveb. Především se jedná o problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků silnic. Všechny povinné přílohy budou doloženy do Druhý žadatel, Střední škola živnostenská Sokolov, byl informován o přidělení dotace v pozdějším termínu než žadatelé umístění na místě, kteří mají nejzazší termín podpisu Smlouvy o dotaci Žadatel doloží všechny požadované přílohy a bude připraven k podpisu smlouvy do Usnesení č. 22/38/2010 žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ ; 12/15

13 u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ Schválení změn v IPRM Chomutova. Usnesení č. 23/38/2010 změny Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad). 24. Aktualizace Plánu výzev :50 14:10 jednání bylo přerušeno Usnesení č. 24/38/2010 upravenou aktualizaci Plánu výzev na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 25. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 25/38/2010 termín 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na od 11:00 hodin na zámku Červený Hrádek u Jirkova. 13/15

14 26. Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad. Petr Kušnierz informoval o dvou na sobě nezávislých žádostech o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek pořízený z dotace RR SZ. Obě žádosti byly zdůvodněny snahou o získání finančních prostředků na realizaci projektu realizovaného v rámci ROP Severozápad, a to z úvěru, který by byl zajištěn touto nemovitostí. Usnesení č. 26.1/38/2010 záměr zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovat výjimku z pravidel ROP Severozápad, T: Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 26.2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í rezignaci Ing. Karla Jakobce na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj; d o p o r u č u j e předsedovi a místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad iniciovat změnu jednacích řádů krajských zastupitelstev ve smyslu důvodové zprávy. 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil ve 14:10 hodin předseda Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: /15

15 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Josef Hora Jiří Š u l c předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 15/15

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8647/2010 /2009 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16. listopadu dubna 2010 2009

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří VÝPIS USNESENÍ ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 9 Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 7. listopadu 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala PaedDr.

Více

ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence ZÁPIS z 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 22. května 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2011 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto dokumentem, jsou spolufinancovány Evropskou unií (Evropským

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 24. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala Ing. Pavel

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc JUDr.

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2010 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ÚNOR A 2010 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 50. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 3224/2011 Chomutov, 28. března 2011 Prezence.

ZÁPIS z 50. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 3224/2011 Chomutov, 28. března 2011 Prezence. Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

PID: č. j.: RRSZ 19236/2011 Chomutov, 19. prosince 2011 Prezence Přítomni:

PID: č. j.: RRSZ 19236/2011 Chomutov, 19. prosince 2011 Prezence Přítomni: Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY

ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK 20 13 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY Č.j.: RRSC 346/2013 Počet stran: 6 OBSAH Úvod...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Usnesení č. 3/92/2014 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/92/2014 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Josef Murčo Ing. Petr Navrátil

Josef Murčo Ing. Petr Navrátil Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Karlovy Vary, 12.5.2008 Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následujících oblastech podpory Regionálního

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007 Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán IOP IČ: 66 00 22 22 se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 zastoupený Jiřím Čunkem, 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní

Více

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů Příloha č. 1, bod 42-13/2013 Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Č. j.: 1666/300/15 83201/ENV/15 Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2007 2013, konaného dne 23. listopadu 2015

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro evropské fondy ZHMP ZÁPIS z 2. jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 2. 6. 2016 v 16:00 hod. Zasedací místnost Magistrátu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 12. 12. 2007 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Aktuální

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku k zástavám na majetku Platnost: od 19. 9. 2014 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 5. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 24. 8. 2015 Čas konání: 16:00 16:20 Místo konání: Zasedací místnost Rady města (č. 314) Pozván a účasten: Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ing.

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01/ 2015 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 12.02.2015 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více