ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti"

Transkript

1 ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, listopadu ledna Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Mgr. Martin Havel Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Omluveni: Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Hosté: Edit Cermanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Pavel Hajšman Krajský úřad Ústeckého kraje Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Irena Kotlanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Vojtěch Krump Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Kušnierz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Karel Novotný od Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Milena Palánová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Tomáš Sýkora Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad v textu použito KK ROP Severozápad RR SZ R e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a d P o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/15 ro z v o j V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m

2 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ÚRR VRR Zahájení Předseda RR SZ Jiří Šulc zahájil ve 13:30 hodin 38. zasedání VRR. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Josefa Novotného a Václava Jakubíka a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Tomáš Hybner informoval členy VRR o plánované změně ve členství ve VRR za KK Karel Jakobec na druhém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne rezignuje na funkci člena VRR, na stejném zasedání bude zastupitelstvo KK jednat o novém členovi VRR. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Josefa Horu za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání Program: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1. Schválení zápisu z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. 2/15

3 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. 15. Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. 16. Informace o metodických pokynech. 17. Informace o auditech v roce Plán auditů na rok Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. 23. Schválení změn v IPRM Chomutova. 24. Aktualizace Plánu výzev Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. Schválení zápisu ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/38/2010 zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatoval, že všechny úkoly s termínem plnění do jsou beze zbytku splněny. Usnesení č. 2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení z 37. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 3/15

4 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že Řídící orgán ROP Severozápad v zájmu zajištění funkčnosti implementačního systému programu navrhl Etický kodex, který představuje pro každého člena implementační struktury ROP Severozápad dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP Severozápad principy vylučující střet zájmů. Tento dokument je zařazen do oficiální programové dokumentace programu, čímž se stává závazným pro všechny účastníky pracovníky ÚRR, členy VRR, členy výběrových komisí, experty na hodnocení apod. RR SZ je důležitým článkem implementačního systému ROP Severozápad. Morální závazky uvedené v Etickém kodexu se tedy vztahují na jednotlivé členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, i na pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Petr Kušnierz doplnil, že původní Etický kodex, přijatý dne usnesením č. 9/10/2007, se ve Článku 4 Střet zájmů a ohlášení zájmů odkazoval na dnes již neexistující Odbor technické asistence a publicity. Odstavec 6 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální organizační struktury ÚRR, a sice na Odbor vnitřních činností ÚRR. Usnesení č. 3/38/2010 p ř i j í m á Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; z a v a z u j e členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, členy výběrových komisí, experty na hodnocení technické a finanční kvality projektu a všechny další osoby zapojené do procesu implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, aby se Etickým kodexem řídili. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. Jiří Šulc informoval, že Jednací řád VRR schválený dne usnesením č. 7/37/2009 se ve Článku 7 Střet zájmů člena výboru odkazoval na již neplatný Etický kodex. Odstavec 1 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální skutečnosti, tedy Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad přijatým dne usnesením č. 3/38/ /15

5 Usnesení č. 4/38/2010 Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Jiří Šulc informoval, že většina usnesení, kterými výbor zmocnil či pověřil ředitele ÚRR, byla formulována... Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.... Takto formulovaná usnesení však v současné době nelze realizovat, resp. úkoly z něj vyplývající nemá kdo plnit, jelikož Petr Vráblík již není ředitelem ÚRR a na Petra Kušnierze lze delegovat pouze usnesení formulovaná na funkci ředitele. Usnesení č. 5/38/2010 úpravu/změnu ve všech usneseních, jimiž byl dlouhodobě zmocněn, resp. pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D., a to tak, že se spojení Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nahrazuje obecným spojením ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. Jiří Šulc informoval, členové Hodnotící komise VRR nesmí mj. být zaměstnanci RR SZ. Dne byl usnesením č. 3/37/2009 jmenován do funkce ředitele ÚRR Petr Kušnierz, jmenování zakládá pracovní poměr k Regionální radě. Z tohoto důvodu doručil Petr Kušnierz dne rezignaci na funkci náhradníka Hodnotící komise VRR. Usnesení č. 6/38/2010 o d v o l á v á stávajícího náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Bc. Petra Kušnierze; j m e n u j e nového náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Vladimíra Macholdu. 5/15

6 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. Petr Kušnierz informoval, že navrhované dodatky promítají do směrnic změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 7/38/2010 dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-9/2008 o škodách, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-10/2008 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že navrhované změny promítají do statutu a jednacího řádu změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 8/38/2010 Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 6/15

7 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. Usnesení č. 9/38/2010 jmenný seznam členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Usnesení č. 10/38/2010 úpravu programové dokumentace, a to: Operační manuál Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 2.07, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení a Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 14.0, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 11/38/2010 prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad kontrolou plnění pracovních úkolů ředitele úřadu a stanovením výše odměn pro ředitele úřadu Regionální rady na základě prémiového řádu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7/15

8 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. Usnesení č. 12/38/2010 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o částku ,-- Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 59 a 69 (položky nespecifikované rezervy 5901, rezervy kapitálových výdajů 6901), a to výhradně za účelem spolufinancování schválených projektů příjemců z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 50 a 41, a to výhradně za účelem financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. Petr Kušnierz informoval, že dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne , kterým byla schválena nová organizační struktura ÚRR, vznikly k nové odbory řízení programu a vnitřních činností. Místo vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem nebylo k datu obsazeno, vedením odboru byl pověřen ředitel ÚRR. Na základě výběrového řízení byla sepsána pracovní smlouva s Tomášem Sýkorou (Odbor řízení programu), nástup , Karlem Novotným (Odbor vnitřních činností), nástup a Irenou Kotlanovou (Územní odbor realizace programu Ústí nad Labem), nástup Další změnou v souvislosti s novou organizační strukturou bylo zrušení místa Zástupce ředitele a náměstek pro strategické řízení ROP. Statutárním zástupcem ředitele byl bez výběrového řízení jmenován Jiří Červinka, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. Usnesení č. 13/38/2010 Mgr. Karla Novotného do funkce vedoucího Odboru vnitřních činností, Ing. Tomáše Sýkoru do funkce vedoucího Odboru řízení programu, Ing. Irenu Kotlanovou do funkce vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, 8/15

9 Ing. Jiřího Červinku do funkce zástupce ředitele a vedoucího Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. Jiří Šulc informoval, že zmocnění pro jednotlivé vedoucí odborů k vybraným úkonům vychází ze změn provedených v organizační struktuře ÚRR dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne a je plně v souladu se všemi dokumenty ROP Severozápad. Zmocnění J. Červinky dle přílohy č. 5 se týká zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy dle Směrnice ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek rozhoduje o zadání VZMR II. kategorie ředitel úřadu s předchozím souhlasem zástupce ředitele. Zmocnění místopředsedy RR SZ též souvisí se Směrnicí ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, podle které předseda nebo místopředseda rozhodují o zadávání VZMR III. kategorie. Usnesením č. 8/17/2009 byl k zadávání VZMR III. kategorie pověřen J. Pavel, nikoli obecně místopředseda RR SZ. Ostatní zmocnění dle této směrnice, tedy zmocnění předsedy dle usnesení č. 8/17/2009 a zmocnění ředitele ÚRR dle usnesení č. 5/37/2009 zůstávají nadále v platnosti. Usnesení č. 14/38/2010 z m o c ň u j e Ing. Jiřího Červinku, vedoucího Územního odboru realizace programu v Karlových Varech, dle příloh číslo 1 a 5 tohoto usnesení, Ing. Irenu Kotlanovou, vedoucí Územního odboru realizace programu v Ústí nad Labem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Ing. Milenu Palánovou, vedoucí Odboru auditu, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Ing. Tomáše Sýkoru, vedoucího Odboru řízení programu, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, místopředsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH a veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH; r u š í zmocnění udělená vedoucím odborů na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 7/19/2008 ze dne Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. Jiří Šulc informoval, že seznam expertů je sestaven z údajů z výběrového řízení, které bylo uzavřeno Dále dochází k vyjmutí externího hodnotitele, který se stal zaměstnancem 9/15

10 RR SZ (Tomáš Sýkora) (dle Operačního manuálu, kapitoly nesmí být externí hodnotitel současně zaměstnancem RR SZ). Současný stav databáze expertů je po rozšíření a aktualizaci 174. Usnesení č. 15/38/2010 aktuální Seznam expertů dle návrhu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 16. Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 16/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o metodických pokynech Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 17. Informace o auditech v roce Usnesení č. 17/38/2010 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Odboru auditu za rok Plán auditů na rok Usnesení č. 18/38/2010 Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období /15

11 2012 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, podepsat Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, T: Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. Usnesení č. 19/38/2010 b e r e n a v ě d o m í stanovisko Ing. Václava Štrasera, ředitele odboru Auditní orgán Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí České republiky k Výroční kontrolní zprávě. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. Petr Kušnierz informoval, že vzhledem ke zpoždění stavebních prací a nutnosti úprav prostor dle našich požadavků dojde ke stěhování až v průběhu měsíce března 2010 (předpokládaný termín zahájení stěhování ), tak, abychom byli od již plně k dispozici na nové adrese. Nájemní smlouva ve stávajících prostorách RR SZ (v budově PB Centra) byla prodloužena do konce měsíce března K nájemní smlouvě na nové prostory (Masarykova 3488) byl uzavřen dodatek, kterým se mj. mění počátek nájemního vztahu, a to od Usnesení č. 20/38/2010 s o u h l a s í s posunutím termínu plnění usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 4/36/2009 ze dne na /15

12 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). Jiří Šulc informoval, že žadateli městu Františkovy Lázně byla nabídnuta možnost realizace projektu se zkrácenou výší dotace. Město tuto možnost odmítlo, proto byla oslovena Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Tento žadatel nabídku na financování se zkrácenou dotací přijal. Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou dalších žadatelů došlo ke zkrácení výše dotace z důvodu závěrů z kontroly ex-ante, je možno dle Operačního manuálu o tuto částku navýšit dotaci z RR SZ poskytnutou žadateli, kterému byla dotace zkrácena. Usnesení č. 21/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o konečné výši dotace z rozpočtu RR SZ pro projekt uvedený na 23. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která byla schválena dne usnesením 5/35/2009 na 35. zasedání VRR. 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. Jiří Šulc informoval, že ze žádosti o prodloužení termínu podpisu smlouvy žadatele Ústecký kraj vyplývá, že důvodem žádosti je důvodem zdlouhavý proces přípravy liniových staveb. Především se jedná o problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků silnic. Všechny povinné přílohy budou doloženy do Druhý žadatel, Střední škola živnostenská Sokolov, byl informován o přidělení dotace v pozdějším termínu než žadatelé umístění na místě, kteří mají nejzazší termín podpisu Smlouvy o dotaci Žadatel doloží všechny požadované přílohy a bude připraven k podpisu smlouvy do Usnesení č. 22/38/2010 žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ ; 12/15

13 u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ Schválení změn v IPRM Chomutova. Usnesení č. 23/38/2010 změny Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad). 24. Aktualizace Plánu výzev :50 14:10 jednání bylo přerušeno Usnesení č. 24/38/2010 upravenou aktualizaci Plánu výzev na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 25. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 25/38/2010 termín 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na od 11:00 hodin na zámku Červený Hrádek u Jirkova. 13/15

14 26. Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad. Petr Kušnierz informoval o dvou na sobě nezávislých žádostech o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek pořízený z dotace RR SZ. Obě žádosti byly zdůvodněny snahou o získání finančních prostředků na realizaci projektu realizovaného v rámci ROP Severozápad, a to z úvěru, který by byl zajištěn touto nemovitostí. Usnesení č. 26.1/38/2010 záměr zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovat výjimku z pravidel ROP Severozápad, T: Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 26.2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í rezignaci Ing. Karla Jakobce na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj; d o p o r u č u j e předsedovi a místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad iniciovat změnu jednacích řádů krajských zastupitelstev ve smyslu důvodové zprávy. 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil ve 14:10 hodin předseda Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: /15

15 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Josef Hora Jiří Š u l c předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 15/15

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří VÝPIS USNESENÍ ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 9 Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah.

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah. 1. Hodnocení projektů podle hodnotících kritérií 1.1 Fáze hodnocení projektů podle hodnotících kritérií Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou dále

Více

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Karlovy Vary, 12.5.2008 Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následujících oblastech podpory Regionálního

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 1 Vize přestane být snem X. Nadpis Text 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing. Jaromír Andrle, Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Michal Franek, JUDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 RRSZP80322GL Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (4) Č. j.: RRSZ &y%%é$a\ počet listů:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 26. 6. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté:

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více