ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti"

Transkript

1 ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, listopadu ledna Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Mgr. Martin Havel Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Omluveni: Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Hosté: Edit Cermanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Pavel Hajšman Krajský úřad Ústeckého kraje Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Irena Kotlanová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Vojtěch Krump Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Kušnierz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Karel Novotný od Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Milena Palánová Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Tomáš Sýkora Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad v textu použito KK ROP Severozápad RR SZ R e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a d P o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/15 ro z v o j V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m

2 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ÚRR VRR Zahájení Předseda RR SZ Jiří Šulc zahájil ve 13:30 hodin 38. zasedání VRR. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Josefa Novotného a Václava Jakubíka a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Tomáš Hybner informoval členy VRR o plánované změně ve členství ve VRR za KK Karel Jakobec na druhém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne rezignuje na funkci člena VRR, na stejném zasedání bude zastupitelstvo KK jednat o novém členovi VRR. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Josefa Horu za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání Program: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1. Schválení zápisu z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. 2/15

3 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. 15. Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. 16. Informace o metodických pokynech. 17. Informace o auditech v roce Plán auditů na rok Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. 23. Schválení změn v IPRM Chomutova. 24. Aktualizace Plánu výzev Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. Schválení zápisu ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/38/2010 zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatoval, že všechny úkoly s termínem plnění do jsou beze zbytku splněny. Usnesení č. 2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení z 37. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 3/15

4 3. Etický kodex ROP Severozápad změna v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že Řídící orgán ROP Severozápad v zájmu zajištění funkčnosti implementačního systému programu navrhl Etický kodex, který představuje pro každého člena implementační struktury ROP Severozápad dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP Severozápad principy vylučující střet zájmů. Tento dokument je zařazen do oficiální programové dokumentace programu, čímž se stává závazným pro všechny účastníky pracovníky ÚRR, členy VRR, členy výběrových komisí, experty na hodnocení apod. RR SZ je důležitým článkem implementačního systému ROP Severozápad. Morální závazky uvedené v Etickém kodexu se tedy vztahují na jednotlivé členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, i na pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Petr Kušnierz doplnil, že původní Etický kodex, přijatý dne usnesením č. 9/10/2007, se ve Článku 4 Střet zájmů a ohlášení zájmů odkazoval na dnes již neexistující Odbor technické asistence a publicity. Odstavec 6 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální organizační struktury ÚRR, a sice na Odbor vnitřních činností ÚRR. Usnesení č. 3/38/2010 p ř i j í m á Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; z a v a z u j e členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, členy výběrových komisí, experty na hodnocení technické a finanční kvality projektu a všechny další osoby zapojené do procesu implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, aby se Etickým kodexem řídili. 4. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad změna v souvislosti se změnou Etického kodexu ROP Severozápad. Jiří Šulc informoval, že Jednací řád VRR schválený dne usnesením č. 7/37/2009 se ve Článku 7 Střet zájmů člena výboru odkazoval na již neplatný Etický kodex. Odstavec 1 tohoto článku byl tedy změněn dle aktuální skutečnosti, tedy Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad přijatým dne usnesením č. 3/38/ /15

5 Usnesení č. 4/38/2010 Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 5. Revokace usnesení, kterými byl dlouhodobě zmocněn/pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Jiří Šulc informoval, že většina usnesení, kterými výbor zmocnil či pověřil ředitele ÚRR, byla formulována... Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.... Takto formulovaná usnesení však v současné době nelze realizovat, resp. úkoly z něj vyplývající nemá kdo plnit, jelikož Petr Vráblík již není ředitelem ÚRR a na Petra Kušnierze lze delegovat pouze usnesení formulovaná na funkci ředitele. Usnesení č. 5/38/2010 úpravu/změnu ve všech usneseních, jimiž byl dlouhodobě zmocněn, resp. pověřen Ing. Petr Vráblík, Ph.D., a to tak, že se spojení Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nahrazuje obecným spojením ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 6. Hodnotící komise VRR změna členů. Jiří Šulc informoval, členové Hodnotící komise VRR nesmí mj. být zaměstnanci RR SZ. Dne byl usnesením č. 3/37/2009 jmenován do funkce ředitele ÚRR Petr Kušnierz, jmenování zakládá pracovní poměr k Regionální radě. Z tohoto důvodu doručil Petr Kušnierz dne rezignaci na funkci náhradníka Hodnotící komise VRR. Usnesení č. 6/38/2010 o d v o l á v á stávajícího náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Bc. Petra Kušnierze; j m e n u j e nového náhradníka Hodnotící komise VRR Ing. Vladimíra Macholdu. 5/15

6 7. Změna vnitřních předpisů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury. Petr Kušnierz informoval, že navrhované dodatky promítají do směrnic změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 7/38/2010 dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-9/2008 o škodách, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-10/2008 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení. 8. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Jiří Šulc informoval, že navrhované změny promítají do statutu a jednacího řádu změny provedené v organizační struktuře ÚRR, která byla schválena usnesením VRR č. 16/37/2009 ze dne Usnesení č. 8/38/2010 Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 6/15

7 9. Monitorovací výbor ROP Severozápad změna členů. Usnesení č. 9/38/2010 jmenný seznam členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Změna programové dokumentace v souvislosti se změnou organizační struktury. Usnesení č. 10/38/2010 úpravu programové dokumentace, a to: Operační manuál Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 2.07, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení a Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , verze 14.0, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 11. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 11/38/2010 prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad kontrolou plnění pracovních úkolů ředitele úřadu a stanovením výše odměn pro ředitele úřadu Regionální rady na základě prémiového řádu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7/15

8 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. Usnesení č. 12/38/2010 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o částku ,-- Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 59 a 69 (položky nespecifikované rezervy 5901, rezervy kapitálových výdajů 6901), a to výhradně za účelem spolufinancování schválených projektů příjemců z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady na rok 2010, a to v seskupení položek 50 a 41, a to výhradně za účelem financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Personální změny na úrovni vedoucích odborů. Petr Kušnierz informoval, že dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne , kterým byla schválena nová organizační struktura ÚRR, vznikly k nové odbory řízení programu a vnitřních činností. Místo vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem nebylo k datu obsazeno, vedením odboru byl pověřen ředitel ÚRR. Na základě výběrového řízení byla sepsána pracovní smlouva s Tomášem Sýkorou (Odbor řízení programu), nástup , Karlem Novotným (Odbor vnitřních činností), nástup a Irenou Kotlanovou (Územní odbor realizace programu Ústí nad Labem), nástup Další změnou v souvislosti s novou organizační strukturou bylo zrušení místa Zástupce ředitele a náměstek pro strategické řízení ROP. Statutárním zástupcem ředitele byl bez výběrového řízení jmenován Jiří Červinka, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. Usnesení č. 13/38/2010 Mgr. Karla Novotného do funkce vedoucího Odboru vnitřních činností, Ing. Tomáše Sýkoru do funkce vedoucího Odboru řízení programu, Ing. Irenu Kotlanovou do funkce vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, 8/15

9 Ing. Jiřího Červinku do funkce zástupce ředitele a vedoucího Územního odboru realizace programu Karlovy Vary. 14. Zmocnění vedoucích odborů k podepisování. Jiří Šulc informoval, že zmocnění pro jednotlivé vedoucí odborů k vybraným úkonům vychází ze změn provedených v organizační struktuře ÚRR dle usnesení VRR č. 16/37/2009 ze dne a je plně v souladu se všemi dokumenty ROP Severozápad. Zmocnění J. Červinky dle přílohy č. 5 se týká zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy dle Směrnice ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek rozhoduje o zadání VZMR II. kategorie ředitel úřadu s předchozím souhlasem zástupce ředitele. Zmocnění místopředsedy RR SZ též souvisí se Směrnicí ředitele Úřadu Regionální rady č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, podle které předseda nebo místopředseda rozhodují o zadávání VZMR III. kategorie. Usnesením č. 8/17/2009 byl k zadávání VZMR III. kategorie pověřen J. Pavel, nikoli obecně místopředseda RR SZ. Ostatní zmocnění dle této směrnice, tedy zmocnění předsedy dle usnesení č. 8/17/2009 a zmocnění ředitele ÚRR dle usnesení č. 5/37/2009 zůstávají nadále v platnosti. Usnesení č. 14/38/2010 z m o c ň u j e Ing. Jiřího Červinku, vedoucího Územního odboru realizace programu v Karlových Varech, dle příloh číslo 1 a 5 tohoto usnesení, Ing. Irenu Kotlanovou, vedoucí Územního odboru realizace programu v Ústí nad Labem, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Ing. Milenu Palánovou, vedoucí Odboru auditu, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Ing. Tomáše Sýkoru, vedoucího Odboru řízení programu, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, místopředsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH a veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně ,- Kč, ale nedosahující částky ,- Kč bez DPH; r u š í zmocnění udělená vedoucím odborů na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 7/19/2008 ze dne Doplnění Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. Jiří Šulc informoval, že seznam expertů je sestaven z údajů z výběrového řízení, které bylo uzavřeno Dále dochází k vyjmutí externího hodnotitele, který se stal zaměstnancem 9/15

10 RR SZ (Tomáš Sýkora) (dle Operačního manuálu, kapitoly nesmí být externí hodnotitel současně zaměstnancem RR SZ). Současný stav databáze expertů je po rozšíření a aktualizaci 174. Usnesení č. 15/38/2010 aktuální Seznam expertů dle návrhu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 16. Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 16/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o metodických pokynech Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 17. Informace o auditech v roce Usnesení č. 17/38/2010 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Odboru auditu za rok Plán auditů na rok Usnesení č. 18/38/2010 Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období /15

11 2012 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Roční plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, podepsat Střednědobý plán interního auditu a Pověřeného auditního subjektu pro období dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, T: Výroční kontrolní zpráva stanovisko CHJ. Usnesení č. 19/38/2010 b e r e n a v ě d o m í stanovisko Ing. Václava Štrasera, ředitele odboru Auditní orgán Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí České republiky k Výroční kontrolní zprávě. 20. Změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad posunutí termínu. Petr Kušnierz informoval, že vzhledem ke zpoždění stavebních prací a nutnosti úprav prostor dle našich požadavků dojde ke stěhování až v průběhu měsíce března 2010 (předpokládaný termín zahájení stěhování ), tak, abychom byli od již plně k dispozici na nové adrese. Nájemní smlouva ve stávajících prostorách RR SZ (v budově PB Centra) byla prodloužena do konce měsíce března K nájemní smlouvě na nové prostory (Masarykova 3488) byl uzavřen dodatek, kterým se mj. mění počátek nájemního vztahu, a to od Usnesení č. 20/38/2010 s o u h l a s í s posunutím termínu plnění usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 4/36/2009 ze dne na /15

12 21. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 7. Výzvy (oblast podpory 1.2). Jiří Šulc informoval, že žadateli městu Františkovy Lázně byla nabídnuta možnost realizace projektu se zkrácenou výší dotace. Město tuto možnost odmítlo, proto byla oslovena Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Tento žadatel nabídku na financování se zkrácenou dotací přijal. Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou dalších žadatelů došlo ke zkrácení výše dotace z důvodu závěrů z kontroly ex-ante, je možno dle Operačního manuálu o tuto částku navýšit dotaci z RR SZ poskytnutou žadateli, kterému byla dotace zkrácena. Usnesení č. 21/38/2010 b e r e n a v ě d o m í informaci o konečné výši dotace z rozpočtu RR SZ pro projekt uvedený na 23. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která byla schválena dne usnesením 5/35/2009 na 35. zasedání VRR. 22. Prodloužení termínu podpisu smluv s příjemci. Jiří Šulc informoval, že ze žádosti o prodloužení termínu podpisu smlouvy žadatele Ústecký kraj vyplývá, že důvodem žádosti je důvodem zdlouhavý proces přípravy liniových staveb. Především se jedná o problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků silnic. Všechny povinné přílohy budou doloženy do Druhý žadatel, Střední škola živnostenská Sokolov, byl informován o přidělení dotace v pozdějším termínu než žadatelé umístění na místě, kteří mají nejzazší termín podpisu Smlouvy o dotaci Žadatel doloží všechny požadované přílohy a bude připraven k podpisu smlouvy do Usnesení č. 22/38/2010 žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ , posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ ; 12/15

13 u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekty registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/ a CZ.1.09/3.1.00/ , podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ Schválení změn v IPRM Chomutova. Usnesení č. 23/38/2010 změny Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad). 24. Aktualizace Plánu výzev :50 14:10 jednání bylo přerušeno Usnesení č. 24/38/2010 upravenou aktualizaci Plánu výzev na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 25. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 25/38/2010 termín 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na od 11:00 hodin na zámku Červený Hrádek u Jirkova. 13/15

14 26. Různé Žádost o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad. Petr Kušnierz informoval o dvou na sobě nezávislých žádostech o zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek pořízený z dotace RR SZ. Obě žádosti byly zdůvodněny snahou o získání finančních prostředků na realizaci projektu realizovaného v rámci ROP Severozápad, a to z úvěru, který by byl zajištěn touto nemovitostí. Usnesení č. 26.1/38/2010 záměr zrušení podmínky nemožnosti zápisu zástavního práva na majetek spolufinancovaný z ROP Severozápad; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovat výjimku z pravidel ROP Severozápad, T: Různé Návrh na změnu jednacích řádů zastupitelstev v souvislosti s rezignací člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 26.2/38/2010 b e r e n a v ě d o m í rezignaci Ing. Karla Jakobce na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj; d o p o r u č u j e předsedovi a místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad iniciovat změnu jednacích řádů krajských zastupitelstev ve smyslu důvodové zprávy. 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil ve 14:10 hodin předseda Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: /15

15 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Josef Hora Jiří Š u l c předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 15/15

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří VÝPIS USNESENÍ ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 9 Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 7. listopadu 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence ZÁPIS z 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 22. května 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2011 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto dokumentem, jsou spolufinancovány Evropskou unií (Evropským

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 24. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala Ing. Pavel

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc JUDr.

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2010 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ÚNOR A 2010 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

ZÁPIS z 50. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 3224/2011 Chomutov, 28. března 2011 Prezence.

ZÁPIS z 50. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 3224/2011 Chomutov, 28. března 2011 Prezence. Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY

ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK 20 13 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY Č.j.: RRSC 346/2013 Počet stran: 6 OBSAH Úvod...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Josef Murčo Ing. Petr Navrátil

Josef Murčo Ing. Petr Navrátil Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Karlovy Vary, 12.5.2008 Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následujících oblastech podpory Regionálního

Více

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007 Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán IOP IČ: 66 00 22 22 se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 zastoupený Jiřím Čunkem, 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01/ 2015 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 12.02.2015 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 5. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala

Více

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku k zástavám na majetku Platnost: od 19. 9. 2014 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 24. 8. 2015 Čas konání: 16:00 16:20 Místo konání: Zasedací místnost Rady města (č. 314) Pozván a účasten: Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ing.

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

Zápis z 18. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne

Zápis z 18. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne Zápis z 18. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne 06.06.2016 Naše č.j.: MMPr/076062/2016 Sp. zn.: MMPr/071493/2016 Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 08.06.2016 Přítomni: Omluveni:

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

MOŽNOSTI A RIZIKA FINANCOVÁNÍ Z IROP

MOŽNOSTI A RIZIKA FINANCOVÁNÍ Z IROP MOŽNOSTI A RIZIKA FINANCOVÁNÍ Z IROP DOTACE EU 2014-2020 IROP Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj Centrum regionálního rozvoje www.dotaceeu.cz Prioritní osa 3 - Instituce

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Host: Ing. Jaroslava Syrovátková,

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 Příloha číslo 1 bodu jednání 9 Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 1. Úvod Účelem dokumentu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne 13. 12. 2016 Č.j. 326 /2016/OU Lhota u Příbramě, 13. 12. 2016 Přítomni: Vladimír Drmla, Mgr. Jiří Kadlec, Ivan Lachnitt, Bc. David Hnízdil

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více