Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací"

Transkript

1 Příloha č. 1 Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního projektu je vytvoření inovačního záměru, tedy zpracování základní informace o Vámi zamýšlené inovaci. Inovační záměr bude expertně posouzen a případně budou ve formě konzultace doporučena jeho doplnění. Na základě konzultace žadatel vypracuje inovační přílohu k projektové žádosti v aplikaci Benefit. Inovační příloha má stejnou strukturu jako inovační záměr, ale díky konzultaci by měla představovat kvalitativní posun odpovídající potřebám hodnocení inovačních projektových charakteristik (jejich přehled zahrnuje text výzvy). Sociální inovace je z definice nové, dosud nerealizované řešení spojené s riziky a nejistotami. Inovační záměr představuje pouze výchozí krok. Inovátor by nicméně už v této fázi měl vědět, jaký problém chce řešit, v čem je toto řešení potřebné, nové a lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou základní charakteristiky inovace zejména zahrnuté inovační fáze, zapojení cílové skupiny jako spolutvůrce inovace, rozsah inovace (sektorový, územní, časový), předpokládaný dopad a jeho evaluace, podmínky zavedení a šíření inovace. Základní pojmy v oblasti sociálních inovací a jejich projektové realizace jsou objasněny v Příručce pro tvorbu a realizaci inovačních projektů, která je uložena u výzvy na Název inovačního záměru: Pes asistent psychosociální rehabilitace Jméno navrhovatele: Bc. Andrea Tvrdá Organizace: ELVA HELP o.s Stručné shrnutí záměru Podstata Vaší inovace: jaký problém chcete řešit, proč je toto řešení důležité (společensky potřebné), v čem spočívá novost Vašeho řešení a v čem je toto řešení lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou klíčové kroky inovačního řešení a jak budete hodnotit jeho impakt. Pes asistent - významná fyzická a psychická podpora pečujícím osobám a samotným handicapovaným osobám. (zejména i v nepřítomnosti jiné pomáhající osoby). Problémem je dlouhá čekací doba na vycvičeného psa, vysoké finanční náklady na trénink psa i na kompenzaci pomoci osobě s handicapem v době pasivního čekání na psa i výskyt nesouladu mezi psem a osobou s handicapem (poznávají se oba až v době kdy je pes již více než 18 měsíců starý a již vycvičený.) Osoba s handicapem by měla mít minimálně možnost volby zda uvedenou službu prožít standardně (pasivně) a nebo inovačně (aktivně), Organizace má nároky na prostor pro ubytování psů (psinec), cvičiště pro simulace situací atd.. Stávající postup KYNOLOGICKÝ SYSTÉM: Klient zažádá o službu a pasivně čeká Výcvik psa vede kynolog organizace a jde mimo klienta, vše v simulačních situacích, zkoušky se psem vykonává trenér, pes se učí i úkony které klient nepotřebuje k pomoci, zkoušku psa hodnotí kynolog. (klient se ze strany organizace, která poskytuje asistenční psy, nesetkává s odborníkem na svou diagnózu, pracovníci v přímé práci s klientem obvykle a rozhodčí u zkoušek psa standardně nerozumí typu a stupni a projevům handicapu klienta, rozhodčí posuzuje pouze stupeň poslušnosti psa a počet dovedností nikoli jejich účelnost vůči klientovi a tedy i účelnost vynaložených financí.) doba pasivního čekání je půl roku až i dva roky (doba soc. šetření u klienta a hledání vhodného psa a jeho vyšetření zdraví a povahy, trénink psa trenérem organizace, zkoušky psa) cílem je vycvičený pes předaný klientovy Novost předkládaného řešení SOCIÁLNÍ SYSTÉM: Klient žádá o službu a je aktivně zapojen 1

2 Pes je trénován klientem a jeho rodinou v reálném prostředí a v reálných situacích pod vedením sociálního pracovníka-kynologa, zkoušky se psem vykonává klient, pes se učí pouze zcela účelové dovednosti, zkoušku psa hodnotí odborník na diagnózu klienta. (Klient se ze strany organizace poskytující psa-asistenta setkává výhradně s pracovníky odborně vyškolenými v oblastech jeho handicapu i kynologie, rozhodčí u zkoušky psa je osoba znalá handicapu klienta a jeho projevům a tedy posuzuje reálnou účelnost pomoci psa klientovi a tím i účelnost vynaložených financí) doba čekání na aktivní zapojení je jeden až tři měsíce (doba soc. šetření u klienta a hledání vhodného psa a jeho vyšetření zdraví a povahy) cílem je zrehabilitovaný klient, který si vlastními možnostmi vycvičil psa-asistenta pro účelnou pomoc Klient je od počátku aktivní spolutvůrce služby. Zásadní změnou a výhodou v našem inovovaném systému vedení služby je právě přímý, osobní podíl na tvorbě této služby samotným klientem jde o psychosociální rehabilitaci klienta i jeho rodiny. Dále i podpora a motivace zapojení rodiny a blízkých do pomoci a péči o handicapovaného. Úspora finančních prostředků Je zejména u procesních výdajů soc. služby. Organizace nepotřebuje provozovat psinec ani cvičiště. Součástí projektu bude osvěta samotných osob s postižením, které by uvažovali o pořízení si psa-asistenta.osvěta veřejnosti k tématu jak se chovat v přítomnosti postižené osoby s asistenčním psem a tedy prevence jejich sociálního vyloučení, kterou povedou přímo samy osoby s postižením. Dále osvěta veřejnosti k tématu jak se chovat v přítomnosti postižené osoby s asistenčním psem a tedy prevence jejich sociálního vyloučení, kterou povedou přímo samy osoby s postižením. Jednotlivými kroky služby jsou: Příjmutí žádosti, Speciální sociální šetření u klienta, Speciální poradentsví a konzultace s klientem, hledání vhodného psa (případně test stávajícího psa v rodině klienta), test povahy a zdraví psa, umístění psa u klienta a poradenství + konzultace, osobní psychorehabilitační a konzultační vstupy u klienta a jeho rodiny, příprava klienta na absolvování atestu Tým Pes asistent, doprovod klienta k atestu, předání listin a průkazky, vyrozumnění obce, kraje a strategických subjektů o výsledku atestu (banka, obchod, lékař, nákupní pasáž,... v okolí kienta a dle potřeb klienta), vstup klienta do procesu osvěty veřejnosti, nastavení dalšího pasivního kontaktu s klientem po dobu života psa. Indikátory: 1) počty vrácených psů klienty z důvodu neshody s rodinou (nesladí se) 2) počty nespokojených klientů stížnosti a nebo návrhy na nápravu tréninku psa a neboi doplnění tréninku psa 3) finanční výdaje 4) spokojenost klientů a jejich blízkých 5) počty zhlédnutí edukačních videí 2. Popis problému, který inovace řeší Problém, jeho příčiny, dosavadní řešení a jeho nedostatečnost: identifikujte problém, jeho příčiny a důsledky (stávající, předpokládané), objasněte, jak byl nebo je problém dosud řešen, proč se nepodařilo problém zatím vyřešit, proč je potřebné inovační řešení; rozsah problému a jeho předpokládaný vývoj se pokuste kvantifikovat. Pes asistent - významná fyzická a psychická podpora pečujícím osobám a samotným handicapovaným osobám. (zejména i v nepřítomnosti jiné pomáhající osoby). Fyzická podpora / pomoc psa :...přinese menší předmět a nebo podá upadlý předmět na lůžko, do vozíku, přitáhne vozík, židli, berle, chodítko k osobě, přivolá člena rodiny či jinou pomoc, zatlačí do vozíku (zapadlé kolečko, vysoký obrubník, ), otevře dveře, šuplík,, pomůže v obsluze domácnosti (např. pračka), atd....psychická podpora / pomoc psa: je stále nablízku handicapované osobě, zprostřekuje komunikaci s okolím (boří bariery mezi handicapovaným a ostaními lidmi), zajistí bezpečí (přivolá pomoc tlačítkem i osobně, nalezne ztraceného, apod.) - pocit klidu pro samotnou osobu s postižením i pro její rodinu, atd. Problémem je dlouhá čekací doba na vycvičeného psa, vysoké finanční náklady na trénink psa kynologem i na kompenzaci pomoci osobě s handicapem v době čekání na psa i výskyt nesouladu mezi psem a osobou s Vypracovala: Bc.Andrea Tvrdá, ELVA HELP o.s.

3 Příloha č. 1 handicapem (poznávají se oba až v době kdy je pes již více než 18 měsíců starý a již vycvičený, pes je fixovaný na profesionálního trenéra, rodinu postiženého přijímá velmi pozvolna a ve stresu.). Problémem je pasivní role žadatele (klienta), který na psa čeká bez aktivity a nadále je v pozici pasivního čekatele, bez možnosti uplatnění se. Problémem bývá i nesoulad mezi klientem a psem, pes je vychován a cvičen kynologem mimo dosah žadatele klienta. Klient se psem setkává až po dosažení úspěšného složení zkoušky asistenčního psa, kterou pes skládá se svým trenérem kynologem(kromě krátkých kontaktních návštěv na cvičišti, které ale nemůže absovlovat vždy či často). Dospělý pes přichází do rodiny klienta a začíná doba zžívání se a vzájemného poznávání, zde se může stát že součinnost pána se psem nenastane na takové úrovni kde se může rozvynout vzájemná důvěra a pevný vztah. Nesoulad mezi klientem a psem je někdy eliminován tím, že kontakt klienta a psa se na krátkou chvíli poskytuje i během výcviku, nic však nemůže nahradit plné soužití. K úplnému řešení problému v ČR dosud nedošlo, neboť si to vyžaduje změnu celého systému z kynologického na sociální. V zahraničí (zejména v USA) obdobnou tendeci mají a organizace nabízí jak systém kynologický tak i sociální, ve kterém žadatel klient hraje hlavní roli tu aktivní. Domníváme se, že Čeští žadatelé mají právo minimálně na možnost volby mezi aktivní formou a pasivní formou služby. Víme, že aktivní forma není vhodná pro každého a mnoho lidí si vybere formu pasivní pokud si ji, infoirmováni o možnosti volby, sami vyberou, tak vnímáme, že je to v pořádku. Celá věc má i finanční rozměr. V kynologickém systému služby je hrazena výchova a trénink psa kynologům specialistům a to v návaznosti na počet psů, což motivuje k navýšení množství vycvičených psů je zde orientace na cíl vycvičený pes. Provozuje se i opravuje a vytápí psinec, udržuje se plocha cvičiště i místnosti na simulace situací k výcviku psa. V systému sociálním je vychovatelem a trenérem žadatel klient a jeho rodina a to bez nároku na honorář. Organizace nepotřebuje psinec ani cvičiště. Sociální pracovník-kynolog je odměňován řádnou stálou mzdou, bez ohledu na množství psů u klientů je zde orientace na cíl psychosociálně zrehabilitovaný klient. Vycvičený pes je samozřejmě cílem snah všech zúčastněných, ale důraz je kladen na proces, ne na cíl. Cílem je zde zrehabilitovaný klient, který si díky svým možnostem sám vycvičil psa asistenta. 3. Změna dosažená sociální inovací Cíle a cílové skupiny inovace: v návaznosti na bod 2 objasněte cíle, kterých má být dosaženo díky Vaší inovaci a způsob hodnocení úspěšnosti jejich dosažení; na koho je sociální inovace zaměřena a jak bude cílová skupina zapojena do inovačního řešení (jako spolutvůrce inovačního řešení). Cílem inovace jsou zejména klienti (žadatelé o službu psa asistenta) a to rodiče dětí s handicapem, dospělí s handicapem, rodiče nesvéprávných osob s handicapem, tělesným, smyslovým, psychickým, duševním, kombinovaným. Cílem je i rodina a blízcí klienta. Cílem jsou osoby s handicapem které uvažují o službě pes-asistent, také veřejnost laická i odborná (zaměstnanci veřejných služeb, zdravotníci, pracovníci ostatních sociálních služeb, školství atd..) Do procesu inovace bude zapojeny tyto skupiny: Zaměstnanci ELVA HELP o.s. (sociální pracovník-lektor-kynolog) role sociálního poradce specialisty. Klienti (žadatelé o asistenčního psa) role trenérů psa, role lektorů veřejnosti v tématu Pes-asistent a jeho pán. Rodina klienta role asistentů trenéra psa. Obec (obec ve které klient žije) spoluúčast na testaci klienta a psa-asistenta. Veřejnost (laická i odborná a osoby s handicapem které uvažují o službě pes-asistent, ) příjem informací z cílem edukace. Odborníci na diagnózu pedagogové, lékaři, psychologové, psychoterapeuté, fyzioterapeuté, a jiný odborníci na diagnózu toho kterého klienta) - účast na testaci klienta a psa-asistenta. Žadatel klient bude službou psychosociálně rehabilitován, bude zmocněn a budou propojeny jeho vazby s rodinou a blízkými. Klient získá nové informace a dovednosti, které přímo sám aplikuje a přímo sám bude těžit z plodů své práce (pes ho bude poslouchat a pomáhá mu). Klient sám pak korunuje svou práci účastí na atestech psa klient se stane úspěšným trenérem svého psa asistenta navíc se bude podílet na edukačním materiálu, který pomůže veřejnosti a pracovníkům ve službách (pohostinství, hoteli, atd.) chápat svět handicapovaných a komunikovat s nimi i jejich psími asistenty. 3

4 Veřejnost bude mít k dispozici ucelené infomace o službě pes-asistent a edukační materiál, kde se dozví jak komunikovat s osobou s handicapem doprovázenou psem-asistentem, jak se chovat v jejich přítomnosti a co a proč nečinit. Cílem je poučená veřejnost která následně usnadní integraci dvojici handicapovaná osoba se psemasistentem do společnosti a více znalá veřejnost má méně zábran ke komunikaci s postiženými. Úspěšnost lze měřit: 1) počty vrácených psů klienty z důvodu neshody s rodinou (nesladí se) 2) finanční výdaje 3) spokojenost klientů a jejich blízkých dotazník 4) počty poučených z veřejnosti 4. Novost a jedinečnost inovace Srovnání se stávajícím řešením: objasněte, v čem spočívá novost Vašeho řešení oproti stávajícím přístupům a v jakém měřítku jde o nové řešení (v rámci organizace, regionu, země, oboru, sektoru, cílové skupiny ad.); uveďte, zda bylo Vaše řešení (nebo jeho obdoba) někde realizováno (případně i neúspěšně) a tuto informaci doplňte odkazem. Naše inovace mění celý systém dané služby a mění její charakter z kynologického na sociální, přesto že kynologicky bude zachován účel a plnění psa jako asistenta (ve stávajícím systému Asistenční pes) ale navíc nese bonus klienta jako spolutvůrce služby jako trenéra psa a jeho blízkých jako jeho asistentů výcviku (jinak samostatně placených kynologů). V ČR tento způsob inovace dosud nikdo nepraktikoval ani nepraktikuje. Jde o inovační řešení v rámci celého oboru v celé ČR. 5. Zlepšení a dopad inovace Zlepšení a hodnocení účinku (dopadu)inovace: objasněte, proč je Vaše inovační řešení lepší oproti stávajícímu přístupu a jak jeho přínos prokážete (jde o vyjádření rozdílu oproti stávajícímu a inovačnímu řešení a o volbu metody hodnocení dopadu); uveďte podmínky dosažení předpokládaného účinku inovace (jeho maximalizace), případně jeho omezení (vnitřními nebo vnějšími faktory). Zlepšení v oblastech: prevence sociálního vyloučení, - zvýšení samostatnosti a sebevědomí klienta (výpověď klienta) zvýšení kompetentnosti a samostatnosti klienta, propojení a zaktivování rodiny a přátel klienta jako varianty v podpoře a pomoci osobě s postižením, (výpověď rodiny klienta) ušetření nákladů na službu zejména za náklady kynologů, provozu psince, cvičiště. (počty) podmínkou jsou vstupní a následně udržitelné finanční zdroje (viz níže náklady) 6. Nároky inovačního řešení Přímé a nepřímé: uveďte zdroje (finanční, personální ad.), které vyžaduje Vaše inovační řešení, a to přímé (nárokované v projektové žádosti) a případně nepřímé (další náklady např. pro realizaci navazujících fází inovačního cyklu, zavedení a šíření inovace ad.). Personální nároky: Vedoucí projektu (Sociální pracovník, terapeut, s kynologickou znalostí, VŠ)...HPP Asistent projektu (Pracovník sociálních služeb, intervent, s kynologickou znalostí, SŠ)...HPP Administrativní manager projektu, SŠ...HPP Asistent administrativy, SŠ...DPČ Asistent v sociálních službách, SŠ...DPČ Asistent pracovníka v soc.sl., SŠ...DPČ Materiální nároky: dlouhodobý materiál Vozový park (terénní služba) Vypracovala: Bc.Andrea Tvrdá, ELVA HELP o.s.

5 Příloha č. 1-1 osobní auto pro lokálně místní terénní návštěvy a jiné místní služební výjezdy - 1 auto dodávka se speciální úpravou pro přepravu psů pro služební cesty mimo kraj pom celé ČR s více denním pobytem krátkodobý materiál - Kancelářské potřeby - Krmivo psům - Veterinární přípravky Finanční nároky: stabilní : - mzdy a odvody - cestovné - krátkodobý materiál (viz výše) - údržba vozového parku - - veterinární služby a přípravky, krmivo psům jednorázové: - vstupní: dlouhodobý materiál (viz výše) 7. Fáze inovačního řešení (inovačního cyklu) Objasněte, jakou fázi nebo fáze inovačního cyklu zahrnuje Vaše inovační řešení a jaké budou (hodnotitelné) milníky těchto fází; pokud předpokládáte realizaci pouze části inovačního cyklu, objasněte průběh (výsledky) předchozích fází (např. realizovaných v minulých projektech nebo jinými subjekty), resp. předpoklad realizace následných fází (např. podmínky udržení a šíření inovace, jejího promítnutí do systémových změn). Fáze inovačního řešení (členění může být podrobnější): 1. Identifikace problému (jeho příčin, kontextu, rozsahu, dopadu, poptávky po řešení) Dlouhá čekací doba na vycvičeného psa, vysoké finanční náklady na provoz psince, trénink psa i na kompenzaci pomoci osobě s handicapem v době pasivního čekání na psa i výskyt nesouladu mezi psem a osobou s handicapem, vše řízeno kynology, malý náhled na psychosociální aspekt služby, nesoulad mezi psem a klientem, pasivita klienta a role pasivního příjemce péče, klient mnohdy ani netuší, že může službu žádat s jiným systémem. 2. Vývoj postupů řešení (prototypizace, formulace hypotéz, vytvoření variant, příprava pilotu) analýza zájmu žadatelů-klientů analýza možností poskytovatele služby stanovení kapacity služby a potřebnost lidských zdrojů finanční rozvaha návrh uceleného projektu - pilotu Vývojem bude procházek několik disciplin které, jsou nedílnou součástí zahájení a procesi inovace, např.: Školení personálu v oblasti koučingu, komunikace a terapie a znalostí diagnóz, vývoj procesu vstupního speciálního sociálního šetření s klientem, příprava vozového parku k terénní službě, 3. Demonstrace a zlepšování (prokázání hypotéz, pilotáž funkčnosti navrhovaného řešení) Monitoring procesu služby Stanovení rozsahu zdrojů 4. Rozvoj a udržení (replikace řešení a jeho rozšíření, zavedení v praxi) Standardizace postupů netýkajících se individuálních řešení definice individuálních postupů Zajištění prevence vyhoření personálu. Zajištění finančních dotací pro základní náklady služby (mzdy + odvody, vozový park,pohonné hmoty, cestovní náklady, kynologické pomůcky, krmivo psům, veterinární služby, kancelářské potřeby, vzdělávání personálu,...) 5

6 8. Zapojení inovačních aktérů Objasněte, jak budou do Vašeho inovačního řešení zapojeni jeho aktéři (tvůrci a uživatelé inovace) z hlediska intenzity a formy, toto zapojení specifikujte podle jednotlivých fází inovačního cyklu; pozornost věnujte vytváření interakcí a spolupráce mezi inovačními aktéry jako součásti inovačního řešení. Zaměstnanci ELVA HELP o.s. - role poradců (sociální pracovníci, terapeuti, interventi, pracovnící v soc.sl vše spolu s kynologickou praxí a dovedností) Klienti (žadatelé o asistenčního psa) role trenérů psa. Rodina klienta role asistentů trenéra psa. Lékař, fyzioterapeut, speciální pedagog, psycholog, rehabilitační pracovník, odborný pracovník soc. sl.,a pod. - role rozhodčího na zkouškách psa Obec (obec ve které klient žije) spoluúčast na testaci klienta a psa-asistenta. Veřejnost i z řad handicapovaných osob edukace vedoucí k osvětě a informovanosti 9. Rizika a nejistoty inovačního řešení Objasněte rizika a nejistoty Vašeho inovačního řešení v jednotlivých fázích cyklu a možnosti jejich managementu, a to včetně fází následujících po ukončení Vašeho projektu (např. při zavedení, udržení a šíření inovace); soustřeďte se na rizika samotného inovačního řešení (tedy dosažení změny oproti stávajícímu přístupu). Rizikem je nedostatek financí na uspokojení provozních nákladů teréní služby. Rizikem je vysoký zájem klientů o službu a nedostatek lidských zdrojů pracovníků řešitelů projektu tím páden prodloužená čekací doba klienta na zahájení slžuby. Rizikem je finanční kompetentnost k udržení zavedené inovace, přesto že náklady se zmenší než u služby s neinovovcaným systémem. Rizikem mohou být i žadatelé, kteří si novinku budou chtít jen vyzkoušet a nebudou mít vůli se vážně zapojit důraz na úvodní šetření (!). 10. Inovační kapacity organizace Předpoklady pro realizaci inovačního řešení: uveďte konkrétní zkušenosti s realizovanými nebo projektovanými inovacemi (vlastními nebo spoluvytvářenými), znalosti inovačních přístupů a jejich šíření (inovační transfer), účasti v domácích nebo zahraničních inovačních sítích nebo jejich aktivní (spolu)vytváření. Přetvořením systému na sociální, jde v podstatě službu terénní v sociálním prostředí klienta (žadatele o psaasistenta), předpokladem tedy je schopnost se přepravovat po ČR, dále je to kapacita lidských zdrojů a jejich kompetentnost (vzdělání a praxe) Ostatní informace Uveďte jakékoli další informace a odkazy (ve formě přílohy nebo linku) k Vašemu inovačnímu záměru, které považujete za důležité o problému, který chcete řešit, o Vaší kompetenci k inovačnímu řešení, o inspiraci k Vašemu inovačnímu řešení ad. V zahraničí užívají jak kynologický tak sociální systém této služby, např. v USA, Holandsku, Belgii, Austrálii, Velké Británii, Canada, Vypracovala: Bc.Andrea Tvrdá, ELVA HELP o.s.

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU PRO DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ JAKO NÁSTROJŮ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Veřejná

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více