Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 dle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění Obsah strana Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělání 4 Personální zabezpečení činnosti školy 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 10 Prevence sociálně patologických jevů 11 Oblast výchovného poradenství 13 Realizace environmentální výchovy 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15 Údaje o aktivitách školy 17 Prezentace školy na veřejnosti 32 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 33 Základní údaje o hospodaření školy 34 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 36 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 36 Školou realizované projekty financované z jiných zdrojů 36 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 40 Přílohy v listinné podobě Z webových stránek školy naplňování průřezových témat prostřednictvím projektové výuky 40 Zpracovala ředitelka ZŠ Pardubice Studánka Ivana Nejedlá Školská rada schválila ke dni

3 Základní údaje o škole název: Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice sídlo: Pod Zahradami 317, Pardubice Studánka IČO: právní forma: Příspěvková organizace organizace sdružuje: 1. Základní školu s kapacitou 720 žáků IZO Školní družinu s kapacitou 210 žáků IZO Školní jídelnu s kapacitou 690 jídel IZO zřizovatel: Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice ředitelka škola: Mgr. Ivana Nejedlá zástupce řed. školy: Mgr. Iva Papežová 1. stupeň školy Mgr. Filip Patlevič 2. stupeň školy kontakty na školu: telefon: e- mail: školská rada: zástupci zřizovatele: Mgr. Vítězslav Štěpánek Mgr. Ivona Mottlová zástupci zák. zástupců žáků: zástupci školy: Ing. Michal Komárek (předseda školské rady) paní Zuzana Bőhmová Mgr. Lada Burgetová Mgr. Ilona Bartošková 2

4 Charakteristika školy: Základní škola Pardubice - Studánka pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Pardubice k V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění umožňuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělávání. Škola je umístěna v oploceném parkovém areálu o rozloze 3,2 ha s asfaltovým a antukovým hřištěm. K vybavení dále náleží hala a tělocvična se sociálním zázemím, gymnastickým a ping pingovým sálem, 5 pavilonů s 22 kmenovými třídami, pavilon odborných učeben, v němž jsou umístěny pracovny a kabinety fyziky, chemie s laboratoří, hudební výchovy, dílen, přírodopisu, pěstitelských prací a 2 učebny informatiky. Odborné učebny zeměpisu, anglického, německého jazyka a výtvarné výchovy jsou umístěny ve 4. pavilonu. V učebně anglického jazyka je umístěna interaktivní tabule využívaná ve výuce cizích jazyků na 2. stupni. V budově bývalé hasičské zbrojnice jsou dvě oddělení družiny a keramická dílna. Dalších pěti oddělení školní družiny je umístěno v kmenových třídách 1. stupně. V hospodářském pavilonu se nachází kanceláře vedení školy, výchovného poradce, ekonoma, PAM, sborovna, kabinety českého jazyka, cizích jazyků a dějepisu, školní knihovna a cvičná žákovská kuchyň. V hlavní budově jsou k dispozici dvě učebny: jedna je koncipovaná jako víceúčelová posluchárna vybavená audiovizuální technikou a interaktivní tabulí, druhá slouží jako jazyková učebna pro žáky 1. stupně. Venkovní sportoviště (60 m běžecká dráha, skok daleký, vrh koulí) užívá škola při výuce. Samostatná část sportovišť je od areálu školy oddělená plotem. V areálu jsou umístěny dva venkovní stoly na stolní tenis, které žáci mají možnost využívat během velké přestávky a po vyučování. Sportovní zázemí umožňuje ve škole organizovat výuka ve třídách se sportovním zaměřením, žáci v těchto třídách se věnují především basketbalu. V každém ročníku 2. stupně je jedna třída se sportovním zaměřením. Díky bezbariérovým WC v 1., 2., 3., 5. pavilonu, v pavilonu odborných učeben a hospodářském pavilonu a dvěma výtahovým plošinám pro vozíčkáře (hospodářský pavilon a pavilon odborných učeben) lze školu považovat za bezbariérovou. Ve škole je vzděláváno velké množství žáků se specifickými poruchami učení a chování, děti se zdravotním postižením tělesným, sluchovým a zrakovým a autisté. 3

5 Přehled oborů vzdělání v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 Přehled učebních plánů v ZŠ Pardubice - Studánka ve školním roce 2010/2011 Předmět Ročník sport. 7 7-sport 8 8-sport 9 9-sport zkratky Česká jazyk ČJ Český jazyk a literatura ČJ Anglický jazyk AJ 2. cizí jazyk NJ, RJ Matematika M (Ma, 4 Mg) Informatika Inf Člověk a jeho svět ČJS Přírodověda 2 Př Vlastivěda 2 Vl Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Regoinální a politický zeměpis 2 2 RPZ Dějepis D Výchova k občanství VkO Výchova ke zdraví 1 1 VkZ Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Svět práce SP Pracovní činnosti 1 PČ Volitelný VP Týdenní dotace povinných předm

6 Nepovinné předměty Ročník sport. 7 7-sport 8 8-sport 9 9-sport zkratky Anglický jazyk 1 AJ Basketbal BASKET Poznámka 1: Všechny ročníky s výjimkou 5. ročníku: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Studánecká cesta, platnost od vzdělávací programy 5. ročník: Vzdělávací program Základní škola čj /96-2, platnost od Poznámka 2: předmět Svět práce Zařazení praktických činností na 2. stupni: V 6. ročníku všichni žáci mají 1x za 14 dní hodinu týdně v rámci předmětu Svět práce práci s technickými materiály a 1x za 14 dní hodinu týdně přípravu pokrmů. Výuka je zařazována ve dvouhodinových blocích střídajících se s dvouhodinovými bloky informatiky v čtyřtýdenním cyklu. Žácijsou hodnocení z předmětu Svět práce jednou společnou známkou za obě oblasti. V 7. ročníku - Svět práce - Pěstitelství a chovatelství V 8. ročníku - Svět práce - Volba povolání 5

7 Personální zabezpečení činnosti v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/ Pedagogičtí pracovníci příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení Andrlová Petra 3 uč. II. st. Ch - AJ Chem. fakulta učitelka Bartošková Ilona 8 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava učitelka Bártová Petra 0 uč. II. st. Př - Ov PF HK učitelka Beranová Karla 25 uč. II. st. Č-Vv PF HK učitelka Březinová Marcela 25 uč. I. st. PF HK učitelka Brabcová Martina 7 uč. I. st. PF HK učitelka Burgetová Martina 10 uč I. st. PF HK učitelka Burgetová Lada 18 uč. I. st. PF HK učitelka Čermáková Evženie 15 uč. I. st. PF HK učitelka Friedrichová Lenka 34 uč. II. st Č-Tv FTVS UK učitelka Hantscherová Ivana 17 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka asistent pedagoga Hessová Veronika 9 uč. I. st. PH ÚstínL učitelka Jadrný Oldřich 23 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel Jarošová Soňa 33 uč. II. st.r-d(aj) PF HK učitelka Jeníčková Markéta 11 mistr odborné výchovy PF HK vychovatelka asistent pedagoga Jílková Ilona 26 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka Kafková Blanka 26 uč. I. st. PF HK učitelka Fuksová Hana 22 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent pedagoga Kaplan Miloš 18 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel Kárská Jitka 20 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka Kosová Eva 19 ped. asistent SŠ, kurz AP asistent Košvancová Ludmila 25 uč. I. st. PF HK učitelka Koubková Gabriela 15 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent pedagoga Labuťová Marcela 26 uč. I. stupeň PF HK učitelka Mandys Jiří 12 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel Marková Pavlína 0 uč. II. st. Př - Ch PF HK učitelka Misařová Milena 25 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. Mydlářová Martina 24 vychovatelství PŠ Praha vychovatel. Naštická Lenka 10 ped. asistent kurz AP asistent Nejedlá Ivana 25 uč. II. st. M-F MFF UK ŘŠ Němcová Zuzana 9 uč. II. St. TV PF Brno učitelka Nováková Iveta 13 ped. asistent kurz AP asistent Oplatková Jaroslava 25 uč. I. st. PF HK učitelka Papežová Iva 23 uč. I. st.,vp PF UK učitelka Patlevič Filip 13 uč. II. st. TV - Z PF Ústí n.l. učitel Pospíšil Pavel 23 uč. I. st. PF HK učitel Rybářová Jitka 16 uč. I. st., AJ PF HK učitelka Řípová Zuzana 16 uč. I. st. PF Praha učitelka Sedláková Jana 14 uč. I. st. PF HK učitelka Skalická Ivana 26 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitelka Slezáková Květa 44 uč. I. st. PŠ Pardubice asistent Sovová Hana 36 uč. II. st.př-pp, VP PF HK ZŘŠ Stehlíková Alena 38 uč. II. st. Ch-Pp PF HK učitelka Syrovátková Hana 12 uč I. st, AJ PF Olomouc Šmídová Hana 26 uč. I. st. PF HK učitelka Špatenková Eva 25 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. Štefková Alena 28 uč. I. st. PF HK učitelka Šušlíková Ladislava 40 uč. I. st. PF Praha asistent 6

8 2. Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení Baladová Martina 9 vychovatelka PF Litomyšl Hojková Andrea 8 uč. II.st. Př Univer. Brno Richterová Martina 6 uč. II. st. Vv - Ov PF HK 3. Nepedagogičtí zaměstnanci 4. Zaměstnanci školní jídelny ukončen prac. poměr příjmení, jméno délka praxe kvalifikace zařazení Boháčová Naďa 39 SOU aranžérská uklízečka Dubišarová Jana 32 Střední ekonom. škola ekon.účet. Flekačová Marcela 32 Střední ekonom. škola PAM Hrušková Eva 31 vyučena uklízečka Krečmerová Eva 30 základní uklízečka Ozimcová Marie 45 vyučena - krejčová uklízečka Pithartová Anděla 33 vyučena uklízečka Šimonová Jaroslava 23 SOU textilní uklízečka Vondrová Martina 17 vyučena uklízečka Vojtěchová Monika 28 vyučena uklízečka Žák Miloslav 40 vyučen - elektro školník Caska Josef 43 VŠ údržbář délka příjmení, jméno praxe kvalifikace zařazení Chalupová Hana 12 SOU obchod kuchařka Krupičková Jarmila 31 SOU kuchařka ved. kuch. Kubelková Jaroslava 27 SOU kuchařka kuchařka Říhová Božena 36 základní kuchařka Říhová Jana 28 SOU telekom. kuchařka Žáková Věra 37 základní kuchařka Šotolová Lucie 12 základní kuchařka Trulíková Blanka 27 Střední ekonomi. škola vedoucí ŠJ 5. Další zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou příjmení, jméno Bydžovská Věra délka praxe kvalifikace 14 SOU cukrářská zařazení Výchovný poradce Metodik prevence Metodik ICT Koordinátor EVVO Papežová Iva Skalická Ivana Mandys Jiří Tajšlová Iva, Březinová Monika 7

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 Do prvních tříd ve školním roce 2010/2011 nastoupilo 88 nově zapsaných prvňáčků. Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 70 žáků. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku odchodem z osmého ročníku. Rozmístění žáků do středních škol : název školy počet žáků Gymnázium sportovní Dašická Pardubice 3 Gymnázium Dašická Pardubice 6 Gymnázium Mozartova Pardubice 3 Gymnázium Holice 1 Anglické gymnázium Pardubice 4 Obchodní akademie Štefánikova Pardubice 2 Obchodní akademie Jánské Lázně 1 Střední zdravotnická škola Pardubice 3 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 Střední umělecká škola grafická Jihlava 1 Střední škola cestovního ruchu Choceň 1 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 SPŠ Hradec Králové 1 SPŠ automobilní Holice 4 SPŠ potravinářské tech. Pardubice 5 SŠ obchodu a služeb Hradec Králové 1 SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 2 EDUcanet Rybitví 4 SOŠ a SOU elektrotechnické Do Nového, Pardubice 5 SOŠ a SOU Poděbradská Pardubice 3 SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové 3 TRIVIS veřejnosprávní Třebechovice 2 SŠ filmová a fotografická Skalsko, Mladá Boleslav 1 SŠ veterinární Kukleny 1 SOŠ a SOU Bohemia Chrudim 3 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 2 Labská hotelová škola Pardubice 3 SOŠ elektrotechnická Česká Třebová 1 SOU Kladruby 1 SOU stavební Černá za Bory 2 celkem 72 Na osmileté gymnázium byli přijati z 5. ročníku 4 žáci, pro odchod do gymnázia se rozhodli 3 žáci. Do budoucí sportovní třídy 6.A bylo zapsáno 26 žáků, kteří se budou 8

10 vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro třídy se sportovním zaměřením, celkově do 6. tříd přichází 7 žáků z jiných základních pardubických škol. Zápis do prvních tříd: Zapsáno bylo: Žádostí o odklad: 95 dětí (z toho 16 po loňském odkladu) 21 potvrzených odkladů Do 1. třídy školního roku 2011/2012 nastupuje nově 74 prvňáčků. 9

11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2010/ st. 2. st. Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 24,1 23,8 Třída Počet Prospěl Neprospěl Chování žáků s vyzn. 2. st. 3. st. 1.A B C D A B C A B C D A B C A B C celkem A B C ,0 0 6.D A opakující B C A vycházející B C vycházející A B C celkem celkem

12 Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2010/ Personální zabezpečení Jako metodik prevence ve škole pracuje paní učitelka Ivana Skalická, učitelka 2. stupně s aprobací český jazyk výchova k občanství. Paní učitelka Skalická spolupracuje s výchovnou poradkyní v otázkách volby povolání. 2. Školní preventivní program Metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy zpracovává na školní rok Školní preventivní program, dle kterého škola pracuje a který je na závěr školního roku vyhodnocován: Aktivity realizované ve školním roce 2010/2011 v rámci Školního preventivního programu Akce zaměřené na pozitivní vytváření vztahů v třídních kolektivech: ročník akce ročník Týdenní třídní kruhy ročník, 8.C Školy v přírodě 1., 2.ročník Program jeden za všechny, všichni za jednoho - Paleta 1. ročník Projekt Perníková chaloupka 1., 3. ročník Program Etiketa 6. ročník Harmonizační kurzy na začátku školního roku Program MmP Třídní kolektiv jsme my ročník Měsíční třídnické hodiny 6.A,7.A,8.A,9.A Sportovní soustředění žáků sportovních tříd 8.B Spaní ve škole ročník Třídní výlety, exkurze Společné akce různých kolektivů, tradiční školní akce: ročník akce 1. ročník Šerpování prvňáčků s pomocí deváťáků 1. až 9. ročník Strašidla a duchové ve Studánce 1.až 9. ročník Sportovní a dětský den ve škole 1. až 9. ročník Den Země 1. a 7. ročník Slavnost Slabikáře 2. a 7. ročník Martinská slavnost 8. ročník pro 1. Mikulášská nadílka ve škole stupeň Christmas Day a 8. ročník pro žáky 1. stupně Easer Day Zájemci (vždy 50 Běh naděje, Lidový běh, Běh Mizuno víkendové akce města 70 žáků) 4. ročník pro Dramatizace - Staré pověsti české ostatní třídy 5. ročník Rozloučení páťáků s 1. stupněm 2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků 11

13 1. 9. ročník Adventní sobota ve škole Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: ročník akce 3. ročník Projekt Multikulturní výchova Lidské rasy Program Jak to vidí nevidomí 4. ročník Výchova demokratického občana- Projekty Desatero bezpečného chování, Naše volby, Vím, co smím žáci 4. ročníků výstupy projektu předali žákům nižších ročníků 5.ročník Program V moci pověr a lží (o médiích) 6. ročník Program Mezilidské vztahy 7. a 8. ročník Beseda o multikulturitě Nadace Romea 7. ročník Projekt Multikulturní výchova Beseda o budhismu, exkurze v mešitě 8. ročník Projekt splněné sny generací (žijeme v EU) 9. ročník Projekt 60. léta doba nadějí a zklamání Akce zaměřené na ochranu zdraví: ročník akce 3. ročník Projekt Naše tělo ročník Program Výuka 1. pomoci 5. ročník Program Povodně 6. ročník Program Bezpečnost silničního provozu 4. a 5. ročník Výcvik dopravní výchova 6. ročník - dívky Beseda sexuální výchova 9. ročník Program Hra proti AIDS Akce zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy: ročník akce 3., 5., 6. ročník Program Internet 6. a 8. ročník Beseda s policií ČR 8. a 9. ročník Program Pěkně v tom lítám protidrogová prevence 9. ročník Program Když musíš, tak musíš Městská policie Akce zaměřené na volbu povolání: Škola v této oblasti spolupracovala s následujícími institucemi: instituce akce cílová skupina Úřad práce v Účast zástupců Úřadu na schůzce zákonní zástupci žáků Pardubicích pro zákonné zástupce žáků 9. tříd Výukový pořad o potřebnosti žáci 8. a 9. tříd různých profesí Služba škole Výstava středních škol v Ideonu žáci 9. tříd Schola Bohemia SPŠ automobilní Den zručnosti žáci 9. tříd Střední školy Dny otevřených dveří žáci 9. tříd v regionu Firma Konektel Exkurze ve výrobně žáci 8. tříd 12

14 Oblast výchovného poradenství 1. Personální zabezpečení a) Ustanoveným výchovným poradcem je Iva Papežová, zároveň vykonává funkci zástupce ředitele školy pro 1. stupeň. Kvalifikaci získala externím studiem výchovného poradenství na PF UK. b) S výchovnými poradci spolupracuje a konzultuje otázky sexuální výchovy paní učitelka Ludmila Košvancová, která je v této oblasti garantem a poradcem učitelů. c) V průběhu roku na škole pracuje pravidelně vždy jedno odpoledne v měsíci Mgr. Dojčánová (jako terénní psycholog z PPP Pardubice). Po domluvě s rodiči přešetřuje převážně děti s výchovnými problémy a pomáhá je řešit. Poradenská činnost všech těchto pracovníků je bezplatná, výchovné poradkyně, metodička prevence i terénní psycholožka měly stanovené konzultační hodiny. 2. Spolupráce s organizacemi v oblasti výchovného poradenství - s Městskou policií besedy se žáky - s Pedagogicko psychologickou poradnou Pardubice - s odborem sociálních věcí MmP oddělením sociálně právní ochrany dětí - se Speciálně pedagogickým centrem Svítání, Speciálně pedagogickými centry Hradec Králové pro sluchově a zrakově postižené 3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami integrace Ve školním roce 2010/2011 bylo integrováno dle 18 školského zákona 23 žáků, z toho: Se zdravotním postižením: autismem 3 sluchovým 5 tělesným 2 více vadami 3 zrakovým 1 vývojové poruchy učení 8 vývojové poruchy chování 1 Žáci s SPU jsou od 2. do 7. třídy přiděleni dyslektickým asistentkám/asistentovi, kteří s nimi individuálně pracují, případně provádějí nápravu formou dyslektických kroužků ve speciálně vybavené učebně. U všech žáků se specifickými vzdělávacími potřebami byl na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.pro žáka v předmětech, které porucha ovlivňuje. Individuální plán je konzultován s rodiči, v červnu na pedagogické radě posouzen a vyhodnocen se závěry pro další školní rok. Žáci v péči asistentů pedagoga. Ve školním roce 2010/2011 sedm žáků s tělesným postižením, více vadami, poruchou učení nebo autismem pracovalo s pomocí pedagogického asistenta (tři žáci na 1. stupni, čtyři žáci na 2. stupni). 13

15 Realizace environmentální výchovy 1. Personální zabezpečení Koordinátory environmentální výchovy ve škole jsou paní učitelky Monika Březinová (1. stupeň) a Iva Tajšlová (2. stupeň) 2. Spolupráce s organizacemi v oblasti environmentální výchovy - Sdružení Tereza projekty: Les ve škole, škola v lese Ekoškola - Centrum ekologické výchovy Paleta škola je zapojena do sítě škol M.R.K.E.V. - účast žáků školy na výchovně vzdělávacích akcích Palety - účast žáků školy v soutěžích organizovaných Paletou - Společnost EKO-KOM třídění odpadů - Asekol třídění elektrozařízení - Ecobat třídění vybitých baterií - Ecolamp třídění světelných zdrojů - Lesy České republiky - Vodní zdroje Chrudim - ZOO Dvůr Králové - Útulek pro opuštěná zvířata při veterinární stanici - Východočeské muzeum Pardubice 3.Činnosti a akce - sběr starých autolékárniček, soutěž tříd ve sběru baterií - sběr vyřazeného elektrozařízení ve škole, vybitých baterií, světelných zdrojů, starých tonerů, papíru a plastů - zapojení do soutěže recyklohraní - 3. místo v kategorii úplných středních škol v ekologické soutěži Zelený Pardoubek a titul Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně - zapojení do programu Ekoškola práce školního ekotýmu - výukové programy - sběrové dny sběr papíru - školní projekty, Den Země 14

16 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 Čerpáno (v roce 2010): Kč Školení a exkurze Metodiky Odborné časopisy Celkem PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP školní rok 2010/2011 a) vzdělávání v oblasti cizích jazyků: Andrlová Petra Culture in English Lessons Jarošová Soňa Culture in English Lessons Oplatková Jaroslava Metoda CLIL AJ NIDV Angličtina a děti s SPU CPIV HK Syrovátková Hana Angličtina a děti s SPU CPIV HK Metoda CLIL AJ NIDV Culture in English Lessons 2 týdenní studijní pobyt Anglie Inernational Study Pr. Theer Martin Metoda CLIL AJ NIDV b) vzdělávání vedení školy: Nejedlá Ivana Novely právních předpisů Zeman Odměňování pracovníků školství 2011 Paris Cyklus Leader Ccv Jak na tvorbu DUM KrÚ Papežová Iva Další rozvoj profesních NIDV kompetencí ZŘŠ Jak na tvorbu DUM KrÚ Patlevič Filip Novely právních předpisů Zeman Jak na tvorbu DUM KrÚ c) environmentální výchova: M. Březinová, I. Tajšlová Konference EVVO Ccv Škola pro udržitelný rozvoj Paleta Seminář o třídění odpadů Oucmanice Ekopolis Oucmanice d) výchovné poradenství a metodika prevence: Papežová Iva Péče o žáky s autismem NIDV Projekt CPIV setkání CPIV Nejedlá Ivana Projekt CPIV setkání CPIV 15

17 Tajšlová Iva Vedení problémových tříd MmP Skalická Ivana Kyberšikana ve školách MmP e) nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty: Bartošková Ilona Výuka dějepisu v ZŠ NIDV Projekt Výchova k občanství Praha cyklus Beranová Karla Animace ve školní výuce Udržitelná doprava MmP Brabcová Martina Činnostní učení v matematice Tvořivá škola Březinová Monika ADHD, dítě s hyperaktivní Ccv poruchou ve třídě Zdravotník zot. akcí doškolení Rescue Burgetová Lada Činnostní učení v matematice Tvořivá Škola Burgetová Martina Činnostní učení v matematice Tvořivá škola Čermáková Evženie Přemýšlení a počítání nová M Akademie vzd. Plzeň Hessová Veronika Činnostní učení v matematice Tvořivá Škola Kafková Blanka Přemýšlení a počítání nová M Akademie vzd. Plzeň Kárská Jitka Výuka holocaustu v D Praha Košvancová Ludmila Výtvarné proměny odpadových Ccv materiálů a přírodnin Řeč těla neverbální Ccv Jak na to, aby děti četly? Ccv Misařová Milena Projekty ve školní družině a klubu? Ccv Nováková Iveta Zdravotník zot. akcí doškolení Rescue Oplatková Jaroslava Činnostní učení v matematice Tvořivá škola Sedláková Jana Respektovat a být respektován Ccv cyklus Přemýšlení a počítání nová M Akademie vzd. Plzeň Skalická Ivana Udržitelná doprava MmP Tajšlová Iva Projekt Výchova k občanství Praha cyklus Vilímová Iva Zdravotník zot. akcí doškolení Rescue Volkovová Zuzana Výuka holocaustu v D Praha 2. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKAC - Studium k rozšíření odborné kvalifikace H. Syrovátková Rozšiřující studium anglického jazyka ČVUT Masarykův ústav vyšších studií 16

18 Údaje o aktivitách ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 I. Výuka v hodinách byla doplňována dalšími vzdělávacími akcemi jako jsou besedy, kulturní představení, výstavy a vzdělávací akce organizované jinými subjekty. Kulturní představení: 1. pololetí 1. ročník KD Dubina Program Když jde kůzle otevřít Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata 2. ročník Východočeské divadlo Divadelní předplatné Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři 3. ročník Východočeské divadlo Divadelní předplatné 3.B,D KD Dubina Program Putování za vánoční hvězdou Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři 4. ročník KD Hronovická Program Ezop a ti druzí KD Dubina Program Putování za vánoční hvězdou Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři 5. ročník Východočské divadlo Divadelní předplatné Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři ročník CineStar Předvánoční film 9. ročník Východočeské divadlo Divadelní předplatné 2. pololetí 2.B,C, 3.B,D, Východočeské divadlo Divadelní předplatné 5. ročník 1. ročník KD Dubina Program Pověz mi, čížečku Program Honza Nebojsa Program Zajíčku a slepičko 2. ročník Východočeské dovadlo Představení Pohádkový cirkus Východočeské divadlo Představení Z deníku kocoura Modroočky 2.A,B, 3.A Východočeské divadlo Představení Drak 3. a 4. ročník KD Hronovická Program Hodina zpěvu 5. ročník Praha Národní divadlo Opera Hra o Marii KD Dubina Představení Velikonoční pohádka 6. ročník Filmové představení v rámci přehlídky Febiofest 8.A,C, 9.B,C Východočeské divadlo Představení Vinetou ročník KD Dubina Koncert Pardubické filharmonie 17

19 2. 9. ročník KD Dubina Koncert skupiny Vypsaná fixa společné bubnování výběr s žáky školy ročník Cine Star Film RIO na závěr školního roku Výstavy: 1. ročník Mázhaus Výstava Čerti 8., 9.. ročník Ideon Výstava středních škol Schola Bohemia Další vzdělávací akce: 1. pololetí 1. ročník Ekocentrum Paleta Program Jeden za všechny, všichni za jednoho Program Odpady Program Vánoce Geomag Práce se stavebnicemi KD Dubina Program Etiketa Rescue Program Výuka 1. pomoci 2. ročník Ekocentrum Paleta Program Jeden za všechny všichni za jednoho Program Pečení v peci Krajská knihovna Program v knihovně - rozvoj čtenářské gramotnosti Geomag Práce se stavebnicemi Záchranná stanice Beseda Jak pomoci malému ježkovi Tělocvična školy Program Africká pohádka Rescue Program Výuka 1. pomoci 3. ročník Ekocentrum Paleta Program Robinsoni Program Mravenci Program Nákupy s rozumem Geomag Práce se stavebnicemi Paní Gabesamová Vánoční dekorace práce s kukuřičným šustím DDM Štolbova Program Stezka Viléma z Pernštejna KD Dubina Program Etiketa Tělocvična školy program Africká pohádka Rescue Program Výuka 1. pomoci DDM Štolbova Beseda Vánoční zvyky a tradice 4. ročník Ekocentrum Paleta Program Lovci mamutů Program Včely Tělocvična školy program Africká pohádka 4.C Geomag Práce se stavebnicemi Záchranná stanice Program Ježci DDM Štolbova Program Pověsti Pardubicka Rescue Program Výuka 1. pomoci Paní Gabesamová Vánoční dekorace práce s kukuřičným šustím DDM Štolbova Beseda Vánoční zvyky a tradice 5. ročník Ekocentrum Paleta Program Bylinky Program V moci pověr a lží Geomag Práce se stavebnicemi Paní Gabesamová Vánoční dekorace práce s kukuřičným šustím Krajská knihovna Program v knihovně - rozvoj čtenářské gramotnosti Krajská knihovna Čtení s herci VČD - oblíbená kniha - 5.A Rescue Program Výuka 1. pomoci Škola - knihovna Vánoční čtení s hercem Josefem Pejchalem 6. ročník Městská policie Program Městské policie MmP odbor prevence Program Třídní kolektiv jsme my - 6.A,B 18

20 Východočeské muzeum Program Bezpečnost silničního provozu 8. ročník Městská policie program Městské policie Škola program Legenda V + W 9. ročník Střední zdravotnická škola program Hra proti AIDS Škola program Legenda V + W 2. pololetí 1. ročník Městská knihovna Program Už jsi čtenář KD Dubina Velikonoční dílna Jan Lušovský Dopoledne s obrázky Ekocentrum Paleta Program Hračky 2. ročník Škola Program Geomeg Ekocentrum Paleta Program Domácí zvířata Škola Beseda se spisovatelkou S. Wagnerovou Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem Pardubice Dům u Jonáše Program Tajemný a hravý svět obrazů Dům u Jonáše Výtvarná dílna u příležitosti výstavy V. Boštíka 3. ročník Ekocentrum Paleta Program Jako to vidí nevidomí Škola Program Geomag KD Dubina Program Internet Paní Gabesamová Výtvarná velikonoční dílna KD Dubina Velikonoční dílna 4. ročník Východočeské muzeum Program Zádržné systémy Pardubice Ekocentrum Paleta Program Papír Ekocentrum Paleta Program Geomag Paní Gabesamová Výtvarná dílna Vodní zdroje Chrudim Geologická stezka Chrudim Východočeské muzeum Výstava Slované Pardubice Paní Gabesamová Program Keltské šperky Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem Pardubice KD Dubina Velikonoční dílna Jan Lušovský Zásady správného stolničení Škola Přednáška České kněžny a královny Škola Přednáška Doba Rudolfa II. 5. ročník Beseda Pardubice v době protektorátu Krajské knihovna Beseda se spisovatelkou R. Štulcovou 5.A,C KD Dubina Program Internet Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem Pardubice Tvůrce Večerníčku Krysáci Program o animaci KD Dubina Velikonoční dílna Ekocentrum Paleta Program Bubeníkovy sady Ekocentrum Paleta Program Povodně 6. ročník KD Dubina Program Internet Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem 6.C Pardubice Ekocentrum Paleta Program Mezilidské vztahy 6.D 19

21 6. 7. ročník Zelená brána Pardubice Program o Vzniku znaku historický seminář 7. ročník Škola Beseda o buddhismu v rámci projektu o multikulturní výchově 8. ročník Úřad práce Pardubice Program Volba povolání 9. ročník Úřad práce Pardubice Program Volba povolání Kino Dukla DDM Delta Program ČR země neznámá Program Když musíš, tak musíš -protidrogová prevence 8. a 9. ročník KD Hronovicka Program Pěkně v tom lítám- protidrogová prevence ročník Škola Ukázka vojenské techniky II. Žáci se vzdělávali i na exkurzích, výletech a školách v přírodě, které pro ně jejich vyučující zorganizovali, a na které s nimi vyjížděli. Exkurze: 1. pololetí Poniklá u Jilemnice v 3. ročník Krkonoších Exkurze - perličkové ozdoby, muzeum řemesel - 3.D 4. ročník Botanicus Ostrá Exkurze středověká vesnice Poniklá u Jilemnice v Krkonoších Exkurze - perličkové ozdoby, muzeum řemesel Hrádek u Nechanic Předvánoční exkurze 5. ročník Horní Bradlo, Nasavrky Exkurze Po stopách Keltů,výrobna vánočních ozdob Polička Exkurze v rámci projektu o B. Martinů Praha Exkurze Země jako planeta - Štefánikova hvězdárna 6. ročník Všestary Exkurze - dějepis - pravěk Hlinsko Předvánoční exkurze 6.D expozice využití dřeva Brno Předvánoční exkurze 6.B,C 7. ročník Hradec Králové Exkurze - přírodopis - obří akvárium 8. ročník Brandýs nad Orlicí Exkurze - český jazyk - Po stopách J. A. Komenského-8.A Praha Exkurze - anglický jazyk - ZOO Městský útulek Exkurze - přírodopis Pardubický pivovar Exkurze - chemie Vídeň Předvánoční exkurze Praha Předvánoční exkurze + WAX Museum - 8.C 9. ročník Praha Exkurze - zeměpis - letiště SŠ automobilní Holice Volba povolání - Den zručnosti Vídeň Předvánoční exkurze Praha Předvánoční exkurze + WAX Museum - 9.C 2. pololetí 2. ročník + 3.A Cesta sýra v Lozicích environmentální výchova 4. ročník Praha Pražský hrad, člověk a jeho svět Staré město Kunětická hora program člověk a jeho svět Putování za Kelty 5. ročník Knihovna Chrudim český jazyk, člověk a jeho svět program Mediální výchova 6. ročník Muzeum Chrudim přírodopis Městský úřad Pardubice III výchova k občanství Letohrad muzeum dějepis, výchova k občanství řemesel 6.D Brno technické muzeum výchova k občanství, fyzika 20

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více