Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 dle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění Obsah strana Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělání 4 Personální zabezpečení činnosti školy 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 10 Prevence sociálně patologických jevů 11 Oblast výchovného poradenství 13 Realizace environmentální výchovy 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15 Údaje o aktivitách školy 17 Prezentace školy na veřejnosti 32 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 33 Základní údaje o hospodaření školy 34 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 36 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 36 Školou realizované projekty financované z jiných zdrojů 36 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 40 Přílohy v listinné podobě Z webových stránek školy naplňování průřezových témat prostřednictvím projektové výuky 40 Zpracovala ředitelka ZŠ Pardubice Studánka Ivana Nejedlá Školská rada schválila ke dni

3 Základní údaje o škole název: Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice sídlo: Pod Zahradami 317, Pardubice Studánka IČO: právní forma: Příspěvková organizace organizace sdružuje: 1. Základní školu s kapacitou 720 žáků IZO Školní družinu s kapacitou 210 žáků IZO Školní jídelnu s kapacitou 690 jídel IZO zřizovatel: Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice ředitelka škola: Mgr. Ivana Nejedlá zástupce řed. školy: Mgr. Iva Papežová 1. stupeň školy Mgr. Filip Patlevič 2. stupeň školy kontakty na školu: telefon: e- mail: školská rada: zástupci zřizovatele: Mgr. Vítězslav Štěpánek Mgr. Ivona Mottlová zástupci zák. zástupců žáků: zástupci školy: Ing. Michal Komárek (předseda školské rady) paní Zuzana Bőhmová Mgr. Lada Burgetová Mgr. Ilona Bartošková 2

4 Charakteristika školy: Základní škola Pardubice - Studánka pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Pardubice k V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění umožňuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělávání. Škola je umístěna v oploceném parkovém areálu o rozloze 3,2 ha s asfaltovým a antukovým hřištěm. K vybavení dále náleží hala a tělocvična se sociálním zázemím, gymnastickým a ping pingovým sálem, 5 pavilonů s 22 kmenovými třídami, pavilon odborných učeben, v němž jsou umístěny pracovny a kabinety fyziky, chemie s laboratoří, hudební výchovy, dílen, přírodopisu, pěstitelských prací a 2 učebny informatiky. Odborné učebny zeměpisu, anglického, německého jazyka a výtvarné výchovy jsou umístěny ve 4. pavilonu. V učebně anglického jazyka je umístěna interaktivní tabule využívaná ve výuce cizích jazyků na 2. stupni. V budově bývalé hasičské zbrojnice jsou dvě oddělení družiny a keramická dílna. Dalších pěti oddělení školní družiny je umístěno v kmenových třídách 1. stupně. V hospodářském pavilonu se nachází kanceláře vedení školy, výchovného poradce, ekonoma, PAM, sborovna, kabinety českého jazyka, cizích jazyků a dějepisu, školní knihovna a cvičná žákovská kuchyň. V hlavní budově jsou k dispozici dvě učebny: jedna je koncipovaná jako víceúčelová posluchárna vybavená audiovizuální technikou a interaktivní tabulí, druhá slouží jako jazyková učebna pro žáky 1. stupně. Venkovní sportoviště (60 m běžecká dráha, skok daleký, vrh koulí) užívá škola při výuce. Samostatná část sportovišť je od areálu školy oddělená plotem. V areálu jsou umístěny dva venkovní stoly na stolní tenis, které žáci mají možnost využívat během velké přestávky a po vyučování. Sportovní zázemí umožňuje ve škole organizovat výuka ve třídách se sportovním zaměřením, žáci v těchto třídách se věnují především basketbalu. V každém ročníku 2. stupně je jedna třída se sportovním zaměřením. Díky bezbariérovým WC v 1., 2., 3., 5. pavilonu, v pavilonu odborných učeben a hospodářském pavilonu a dvěma výtahovým plošinám pro vozíčkáře (hospodářský pavilon a pavilon odborných učeben) lze školu považovat za bezbariérovou. Ve škole je vzděláváno velké množství žáků se specifickými poruchami učení a chování, děti se zdravotním postižením tělesným, sluchovým a zrakovým a autisté. 3

5 Přehled oborů vzdělání v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 Přehled učebních plánů v ZŠ Pardubice - Studánka ve školním roce 2010/2011 Předmět Ročník sport. 7 7-sport 8 8-sport 9 9-sport zkratky Česká jazyk ČJ Český jazyk a literatura ČJ Anglický jazyk AJ 2. cizí jazyk NJ, RJ Matematika M (Ma, 4 Mg) Informatika Inf Člověk a jeho svět ČJS Přírodověda 2 Př Vlastivěda 2 Vl Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Regoinální a politický zeměpis 2 2 RPZ Dějepis D Výchova k občanství VkO Výchova ke zdraví 1 1 VkZ Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Svět práce SP Pracovní činnosti 1 PČ Volitelný VP Týdenní dotace povinných předm

6 Nepovinné předměty Ročník sport. 7 7-sport 8 8-sport 9 9-sport zkratky Anglický jazyk 1 AJ Basketbal BASKET Poznámka 1: Všechny ročníky s výjimkou 5. ročníku: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Studánecká cesta, platnost od vzdělávací programy 5. ročník: Vzdělávací program Základní škola čj /96-2, platnost od Poznámka 2: předmět Svět práce Zařazení praktických činností na 2. stupni: V 6. ročníku všichni žáci mají 1x za 14 dní hodinu týdně v rámci předmětu Svět práce práci s technickými materiály a 1x za 14 dní hodinu týdně přípravu pokrmů. Výuka je zařazována ve dvouhodinových blocích střídajících se s dvouhodinovými bloky informatiky v čtyřtýdenním cyklu. Žácijsou hodnocení z předmětu Svět práce jednou společnou známkou za obě oblasti. V 7. ročníku - Svět práce - Pěstitelství a chovatelství V 8. ročníku - Svět práce - Volba povolání 5

7 Personální zabezpečení činnosti v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/ Pedagogičtí pracovníci příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení Andrlová Petra 3 uč. II. st. Ch - AJ Chem. fakulta učitelka Bartošková Ilona 8 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava učitelka Bártová Petra 0 uč. II. st. Př - Ov PF HK učitelka Beranová Karla 25 uč. II. st. Č-Vv PF HK učitelka Březinová Marcela 25 uč. I. st. PF HK učitelka Brabcová Martina 7 uč. I. st. PF HK učitelka Burgetová Martina 10 uč I. st. PF HK učitelka Burgetová Lada 18 uč. I. st. PF HK učitelka Čermáková Evženie 15 uč. I. st. PF HK učitelka Friedrichová Lenka 34 uč. II. st Č-Tv FTVS UK učitelka Hantscherová Ivana 17 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka asistent pedagoga Hessová Veronika 9 uč. I. st. PH ÚstínL učitelka Jadrný Oldřich 23 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel Jarošová Soňa 33 uč. II. st.r-d(aj) PF HK učitelka Jeníčková Markéta 11 mistr odborné výchovy PF HK vychovatelka asistent pedagoga Jílková Ilona 26 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka Kafková Blanka 26 uč. I. st. PF HK učitelka Fuksová Hana 22 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent pedagoga Kaplan Miloš 18 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel Kárská Jitka 20 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka Kosová Eva 19 ped. asistent SŠ, kurz AP asistent Košvancová Ludmila 25 uč. I. st. PF HK učitelka Koubková Gabriela 15 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent pedagoga Labuťová Marcela 26 uč. I. stupeň PF HK učitelka Mandys Jiří 12 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel Marková Pavlína 0 uč. II. st. Př - Ch PF HK učitelka Misařová Milena 25 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. Mydlářová Martina 24 vychovatelství PŠ Praha vychovatel. Naštická Lenka 10 ped. asistent kurz AP asistent Nejedlá Ivana 25 uč. II. st. M-F MFF UK ŘŠ Němcová Zuzana 9 uč. II. St. TV PF Brno učitelka Nováková Iveta 13 ped. asistent kurz AP asistent Oplatková Jaroslava 25 uč. I. st. PF HK učitelka Papežová Iva 23 uč. I. st.,vp PF UK učitelka Patlevič Filip 13 uč. II. st. TV - Z PF Ústí n.l. učitel Pospíšil Pavel 23 uč. I. st. PF HK učitel Rybářová Jitka 16 uč. I. st., AJ PF HK učitelka Řípová Zuzana 16 uč. I. st. PF Praha učitelka Sedláková Jana 14 uč. I. st. PF HK učitelka Skalická Ivana 26 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitelka Slezáková Květa 44 uč. I. st. PŠ Pardubice asistent Sovová Hana 36 uč. II. st.př-pp, VP PF HK ZŘŠ Stehlíková Alena 38 uč. II. st. Ch-Pp PF HK učitelka Syrovátková Hana 12 uč I. st, AJ PF Olomouc Šmídová Hana 26 uč. I. st. PF HK učitelka Špatenková Eva 25 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. Štefková Alena 28 uč. I. st. PF HK učitelka Šušlíková Ladislava 40 uč. I. st. PF Praha asistent 6

8 2. Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení Baladová Martina 9 vychovatelka PF Litomyšl Hojková Andrea 8 uč. II.st. Př Univer. Brno Richterová Martina 6 uč. II. st. Vv - Ov PF HK 3. Nepedagogičtí zaměstnanci 4. Zaměstnanci školní jídelny ukončen prac. poměr příjmení, jméno délka praxe kvalifikace zařazení Boháčová Naďa 39 SOU aranžérská uklízečka Dubišarová Jana 32 Střední ekonom. škola ekon.účet. Flekačová Marcela 32 Střední ekonom. škola PAM Hrušková Eva 31 vyučena uklízečka Krečmerová Eva 30 základní uklízečka Ozimcová Marie 45 vyučena - krejčová uklízečka Pithartová Anděla 33 vyučena uklízečka Šimonová Jaroslava 23 SOU textilní uklízečka Vondrová Martina 17 vyučena uklízečka Vojtěchová Monika 28 vyučena uklízečka Žák Miloslav 40 vyučen - elektro školník Caska Josef 43 VŠ údržbář délka příjmení, jméno praxe kvalifikace zařazení Chalupová Hana 12 SOU obchod kuchařka Krupičková Jarmila 31 SOU kuchařka ved. kuch. Kubelková Jaroslava 27 SOU kuchařka kuchařka Říhová Božena 36 základní kuchařka Říhová Jana 28 SOU telekom. kuchařka Žáková Věra 37 základní kuchařka Šotolová Lucie 12 základní kuchařka Trulíková Blanka 27 Střední ekonomi. škola vedoucí ŠJ 5. Další zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou příjmení, jméno Bydžovská Věra délka praxe kvalifikace 14 SOU cukrářská zařazení Výchovný poradce Metodik prevence Metodik ICT Koordinátor EVVO Papežová Iva Skalická Ivana Mandys Jiří Tajšlová Iva, Březinová Monika 7

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 Do prvních tříd ve školním roce 2010/2011 nastoupilo 88 nově zapsaných prvňáčků. Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 70 žáků. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku odchodem z osmého ročníku. Rozmístění žáků do středních škol : název školy počet žáků Gymnázium sportovní Dašická Pardubice 3 Gymnázium Dašická Pardubice 6 Gymnázium Mozartova Pardubice 3 Gymnázium Holice 1 Anglické gymnázium Pardubice 4 Obchodní akademie Štefánikova Pardubice 2 Obchodní akademie Jánské Lázně 1 Střední zdravotnická škola Pardubice 3 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 Střední umělecká škola grafická Jihlava 1 Střední škola cestovního ruchu Choceň 1 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 SPŠ Hradec Králové 1 SPŠ automobilní Holice 4 SPŠ potravinářské tech. Pardubice 5 SŠ obchodu a služeb Hradec Králové 1 SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 2 EDUcanet Rybitví 4 SOŠ a SOU elektrotechnické Do Nového, Pardubice 5 SOŠ a SOU Poděbradská Pardubice 3 SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové 3 TRIVIS veřejnosprávní Třebechovice 2 SŠ filmová a fotografická Skalsko, Mladá Boleslav 1 SŠ veterinární Kukleny 1 SOŠ a SOU Bohemia Chrudim 3 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 2 Labská hotelová škola Pardubice 3 SOŠ elektrotechnická Česká Třebová 1 SOU Kladruby 1 SOU stavební Černá za Bory 2 celkem 72 Na osmileté gymnázium byli přijati z 5. ročníku 4 žáci, pro odchod do gymnázia se rozhodli 3 žáci. Do budoucí sportovní třídy 6.A bylo zapsáno 26 žáků, kteří se budou 8

10 vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro třídy se sportovním zaměřením, celkově do 6. tříd přichází 7 žáků z jiných základních pardubických škol. Zápis do prvních tříd: Zapsáno bylo: Žádostí o odklad: 95 dětí (z toho 16 po loňském odkladu) 21 potvrzených odkladů Do 1. třídy školního roku 2011/2012 nastupuje nově 74 prvňáčků. 9

11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2010/ st. 2. st. Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 24,1 23,8 Třída Počet Prospěl Neprospěl Chování žáků s vyzn. 2. st. 3. st. 1.A B C D A B C A B C D A B C A B C celkem A B C ,0 0 6.D A opakující B C A vycházející B C vycházející A B C celkem celkem

12 Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2010/ Personální zabezpečení Jako metodik prevence ve škole pracuje paní učitelka Ivana Skalická, učitelka 2. stupně s aprobací český jazyk výchova k občanství. Paní učitelka Skalická spolupracuje s výchovnou poradkyní v otázkách volby povolání. 2. Školní preventivní program Metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy zpracovává na školní rok Školní preventivní program, dle kterého škola pracuje a který je na závěr školního roku vyhodnocován: Aktivity realizované ve školním roce 2010/2011 v rámci Školního preventivního programu Akce zaměřené na pozitivní vytváření vztahů v třídních kolektivech: ročník akce ročník Týdenní třídní kruhy ročník, 8.C Školy v přírodě 1., 2.ročník Program jeden za všechny, všichni za jednoho - Paleta 1. ročník Projekt Perníková chaloupka 1., 3. ročník Program Etiketa 6. ročník Harmonizační kurzy na začátku školního roku Program MmP Třídní kolektiv jsme my ročník Měsíční třídnické hodiny 6.A,7.A,8.A,9.A Sportovní soustředění žáků sportovních tříd 8.B Spaní ve škole ročník Třídní výlety, exkurze Společné akce různých kolektivů, tradiční školní akce: ročník akce 1. ročník Šerpování prvňáčků s pomocí deváťáků 1. až 9. ročník Strašidla a duchové ve Studánce 1.až 9. ročník Sportovní a dětský den ve škole 1. až 9. ročník Den Země 1. a 7. ročník Slavnost Slabikáře 2. a 7. ročník Martinská slavnost 8. ročník pro 1. Mikulášská nadílka ve škole stupeň Christmas Day a 8. ročník pro žáky 1. stupně Easer Day Zájemci (vždy 50 Běh naděje, Lidový běh, Běh Mizuno víkendové akce města 70 žáků) 4. ročník pro Dramatizace - Staré pověsti české ostatní třídy 5. ročník Rozloučení páťáků s 1. stupněm 2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků 11

13 1. 9. ročník Adventní sobota ve škole Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: ročník akce 3. ročník Projekt Multikulturní výchova Lidské rasy Program Jak to vidí nevidomí 4. ročník Výchova demokratického občana- Projekty Desatero bezpečného chování, Naše volby, Vím, co smím žáci 4. ročníků výstupy projektu předali žákům nižších ročníků 5.ročník Program V moci pověr a lží (o médiích) 6. ročník Program Mezilidské vztahy 7. a 8. ročník Beseda o multikulturitě Nadace Romea 7. ročník Projekt Multikulturní výchova Beseda o budhismu, exkurze v mešitě 8. ročník Projekt splněné sny generací (žijeme v EU) 9. ročník Projekt 60. léta doba nadějí a zklamání Akce zaměřené na ochranu zdraví: ročník akce 3. ročník Projekt Naše tělo ročník Program Výuka 1. pomoci 5. ročník Program Povodně 6. ročník Program Bezpečnost silničního provozu 4. a 5. ročník Výcvik dopravní výchova 6. ročník - dívky Beseda sexuální výchova 9. ročník Program Hra proti AIDS Akce zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy: ročník akce 3., 5., 6. ročník Program Internet 6. a 8. ročník Beseda s policií ČR 8. a 9. ročník Program Pěkně v tom lítám protidrogová prevence 9. ročník Program Když musíš, tak musíš Městská policie Akce zaměřené na volbu povolání: Škola v této oblasti spolupracovala s následujícími institucemi: instituce akce cílová skupina Úřad práce v Účast zástupců Úřadu na schůzce zákonní zástupci žáků Pardubicích pro zákonné zástupce žáků 9. tříd Výukový pořad o potřebnosti žáci 8. a 9. tříd různých profesí Služba škole Výstava středních škol v Ideonu žáci 9. tříd Schola Bohemia SPŠ automobilní Den zručnosti žáci 9. tříd Střední školy Dny otevřených dveří žáci 9. tříd v regionu Firma Konektel Exkurze ve výrobně žáci 8. tříd 12

14 Oblast výchovného poradenství 1. Personální zabezpečení a) Ustanoveným výchovným poradcem je Iva Papežová, zároveň vykonává funkci zástupce ředitele školy pro 1. stupeň. Kvalifikaci získala externím studiem výchovného poradenství na PF UK. b) S výchovnými poradci spolupracuje a konzultuje otázky sexuální výchovy paní učitelka Ludmila Košvancová, která je v této oblasti garantem a poradcem učitelů. c) V průběhu roku na škole pracuje pravidelně vždy jedno odpoledne v měsíci Mgr. Dojčánová (jako terénní psycholog z PPP Pardubice). Po domluvě s rodiči přešetřuje převážně děti s výchovnými problémy a pomáhá je řešit. Poradenská činnost všech těchto pracovníků je bezplatná, výchovné poradkyně, metodička prevence i terénní psycholožka měly stanovené konzultační hodiny. 2. Spolupráce s organizacemi v oblasti výchovného poradenství - s Městskou policií besedy se žáky - s Pedagogicko psychologickou poradnou Pardubice - s odborem sociálních věcí MmP oddělením sociálně právní ochrany dětí - se Speciálně pedagogickým centrem Svítání, Speciálně pedagogickými centry Hradec Králové pro sluchově a zrakově postižené 3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami integrace Ve školním roce 2010/2011 bylo integrováno dle 18 školského zákona 23 žáků, z toho: Se zdravotním postižením: autismem 3 sluchovým 5 tělesným 2 více vadami 3 zrakovým 1 vývojové poruchy učení 8 vývojové poruchy chování 1 Žáci s SPU jsou od 2. do 7. třídy přiděleni dyslektickým asistentkám/asistentovi, kteří s nimi individuálně pracují, případně provádějí nápravu formou dyslektických kroužků ve speciálně vybavené učebně. U všech žáků se specifickými vzdělávacími potřebami byl na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.pro žáka v předmětech, které porucha ovlivňuje. Individuální plán je konzultován s rodiči, v červnu na pedagogické radě posouzen a vyhodnocen se závěry pro další školní rok. Žáci v péči asistentů pedagoga. Ve školním roce 2010/2011 sedm žáků s tělesným postižením, více vadami, poruchou učení nebo autismem pracovalo s pomocí pedagogického asistenta (tři žáci na 1. stupni, čtyři žáci na 2. stupni). 13

15 Realizace environmentální výchovy 1. Personální zabezpečení Koordinátory environmentální výchovy ve škole jsou paní učitelky Monika Březinová (1. stupeň) a Iva Tajšlová (2. stupeň) 2. Spolupráce s organizacemi v oblasti environmentální výchovy - Sdružení Tereza projekty: Les ve škole, škola v lese Ekoškola - Centrum ekologické výchovy Paleta škola je zapojena do sítě škol M.R.K.E.V. - účast žáků školy na výchovně vzdělávacích akcích Palety - účast žáků školy v soutěžích organizovaných Paletou - Společnost EKO-KOM třídění odpadů - Asekol třídění elektrozařízení - Ecobat třídění vybitých baterií - Ecolamp třídění světelných zdrojů - Lesy České republiky - Vodní zdroje Chrudim - ZOO Dvůr Králové - Útulek pro opuštěná zvířata při veterinární stanici - Východočeské muzeum Pardubice 3.Činnosti a akce - sběr starých autolékárniček, soutěž tříd ve sběru baterií - sběr vyřazeného elektrozařízení ve škole, vybitých baterií, světelných zdrojů, starých tonerů, papíru a plastů - zapojení do soutěže recyklohraní - 3. místo v kategorii úplných středních škol v ekologické soutěži Zelený Pardoubek a titul Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně - zapojení do programu Ekoškola práce školního ekotýmu - výukové programy - sběrové dny sběr papíru - školní projekty, Den Země 14

16 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 Čerpáno (v roce 2010): Kč Školení a exkurze Metodiky Odborné časopisy Celkem PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP školní rok 2010/2011 a) vzdělávání v oblasti cizích jazyků: Andrlová Petra Culture in English Lessons Jarošová Soňa Culture in English Lessons Oplatková Jaroslava Metoda CLIL AJ NIDV Angličtina a děti s SPU CPIV HK Syrovátková Hana Angličtina a děti s SPU CPIV HK Metoda CLIL AJ NIDV Culture in English Lessons 2 týdenní studijní pobyt Anglie Inernational Study Pr. Theer Martin Metoda CLIL AJ NIDV b) vzdělávání vedení školy: Nejedlá Ivana Novely právních předpisů Zeman Odměňování pracovníků školství 2011 Paris Cyklus Leader Ccv Jak na tvorbu DUM KrÚ Papežová Iva Další rozvoj profesních NIDV kompetencí ZŘŠ Jak na tvorbu DUM KrÚ Patlevič Filip Novely právních předpisů Zeman Jak na tvorbu DUM KrÚ c) environmentální výchova: M. Březinová, I. Tajšlová Konference EVVO Ccv Škola pro udržitelný rozvoj Paleta Seminář o třídění odpadů Oucmanice Ekopolis Oucmanice d) výchovné poradenství a metodika prevence: Papežová Iva Péče o žáky s autismem NIDV Projekt CPIV setkání CPIV Nejedlá Ivana Projekt CPIV setkání CPIV 15

17 Tajšlová Iva Vedení problémových tříd MmP Skalická Ivana Kyberšikana ve školách MmP e) nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty: Bartošková Ilona Výuka dějepisu v ZŠ NIDV Projekt Výchova k občanství Praha cyklus Beranová Karla Animace ve školní výuce Udržitelná doprava MmP Brabcová Martina Činnostní učení v matematice Tvořivá škola Březinová Monika ADHD, dítě s hyperaktivní Ccv poruchou ve třídě Zdravotník zot. akcí doškolení Rescue Burgetová Lada Činnostní učení v matematice Tvořivá Škola Burgetová Martina Činnostní učení v matematice Tvořivá škola Čermáková Evženie Přemýšlení a počítání nová M Akademie vzd. Plzeň Hessová Veronika Činnostní učení v matematice Tvořivá Škola Kafková Blanka Přemýšlení a počítání nová M Akademie vzd. Plzeň Kárská Jitka Výuka holocaustu v D Praha Košvancová Ludmila Výtvarné proměny odpadových Ccv materiálů a přírodnin Řeč těla neverbální Ccv Jak na to, aby děti četly? Ccv Misařová Milena Projekty ve školní družině a klubu? Ccv Nováková Iveta Zdravotník zot. akcí doškolení Rescue Oplatková Jaroslava Činnostní učení v matematice Tvořivá škola Sedláková Jana Respektovat a být respektován Ccv cyklus Přemýšlení a počítání nová M Akademie vzd. Plzeň Skalická Ivana Udržitelná doprava MmP Tajšlová Iva Projekt Výchova k občanství Praha cyklus Vilímová Iva Zdravotník zot. akcí doškolení Rescue Volkovová Zuzana Výuka holocaustu v D Praha 2. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKAC - Studium k rozšíření odborné kvalifikace H. Syrovátková Rozšiřující studium anglického jazyka ČVUT Masarykův ústav vyšších studií 16

18 Údaje o aktivitách ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2010/2011 I. Výuka v hodinách byla doplňována dalšími vzdělávacími akcemi jako jsou besedy, kulturní představení, výstavy a vzdělávací akce organizované jinými subjekty. Kulturní představení: 1. pololetí 1. ročník KD Dubina Program Když jde kůzle otevřít Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata 2. ročník Východočeské divadlo Divadelní předplatné Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři 3. ročník Východočeské divadlo Divadelní předplatné 3.B,D KD Dubina Program Putování za vánoční hvězdou Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři 4. ročník KD Hronovická Program Ezop a ti druzí KD Dubina Program Putování za vánoční hvězdou Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři 5. ročník Východočské divadlo Divadelní předplatné Aréna Pardubice Dětská lední revue Škola Koncert skupiny Víceméně CineStar Film Chlupatá odplata Zámek Rytířský sál Vánoční koncert Muzikáři ročník CineStar Předvánoční film 9. ročník Východočeské divadlo Divadelní předplatné 2. pololetí 2.B,C, 3.B,D, Východočeské divadlo Divadelní předplatné 5. ročník 1. ročník KD Dubina Program Pověz mi, čížečku Program Honza Nebojsa Program Zajíčku a slepičko 2. ročník Východočeské dovadlo Představení Pohádkový cirkus Východočeské divadlo Představení Z deníku kocoura Modroočky 2.A,B, 3.A Východočeské divadlo Představení Drak 3. a 4. ročník KD Hronovická Program Hodina zpěvu 5. ročník Praha Národní divadlo Opera Hra o Marii KD Dubina Představení Velikonoční pohádka 6. ročník Filmové představení v rámci přehlídky Febiofest 8.A,C, 9.B,C Východočeské divadlo Představení Vinetou ročník KD Dubina Koncert Pardubické filharmonie 17

19 2. 9. ročník KD Dubina Koncert skupiny Vypsaná fixa společné bubnování výběr s žáky školy ročník Cine Star Film RIO na závěr školního roku Výstavy: 1. ročník Mázhaus Výstava Čerti 8., 9.. ročník Ideon Výstava středních škol Schola Bohemia Další vzdělávací akce: 1. pololetí 1. ročník Ekocentrum Paleta Program Jeden za všechny, všichni za jednoho Program Odpady Program Vánoce Geomag Práce se stavebnicemi KD Dubina Program Etiketa Rescue Program Výuka 1. pomoci 2. ročník Ekocentrum Paleta Program Jeden za všechny všichni za jednoho Program Pečení v peci Krajská knihovna Program v knihovně - rozvoj čtenářské gramotnosti Geomag Práce se stavebnicemi Záchranná stanice Beseda Jak pomoci malému ježkovi Tělocvična školy Program Africká pohádka Rescue Program Výuka 1. pomoci 3. ročník Ekocentrum Paleta Program Robinsoni Program Mravenci Program Nákupy s rozumem Geomag Práce se stavebnicemi Paní Gabesamová Vánoční dekorace práce s kukuřičným šustím DDM Štolbova Program Stezka Viléma z Pernštejna KD Dubina Program Etiketa Tělocvična školy program Africká pohádka Rescue Program Výuka 1. pomoci DDM Štolbova Beseda Vánoční zvyky a tradice 4. ročník Ekocentrum Paleta Program Lovci mamutů Program Včely Tělocvična školy program Africká pohádka 4.C Geomag Práce se stavebnicemi Záchranná stanice Program Ježci DDM Štolbova Program Pověsti Pardubicka Rescue Program Výuka 1. pomoci Paní Gabesamová Vánoční dekorace práce s kukuřičným šustím DDM Štolbova Beseda Vánoční zvyky a tradice 5. ročník Ekocentrum Paleta Program Bylinky Program V moci pověr a lží Geomag Práce se stavebnicemi Paní Gabesamová Vánoční dekorace práce s kukuřičným šustím Krajská knihovna Program v knihovně - rozvoj čtenářské gramotnosti Krajská knihovna Čtení s herci VČD - oblíbená kniha - 5.A Rescue Program Výuka 1. pomoci Škola - knihovna Vánoční čtení s hercem Josefem Pejchalem 6. ročník Městská policie Program Městské policie MmP odbor prevence Program Třídní kolektiv jsme my - 6.A,B 18

20 Východočeské muzeum Program Bezpečnost silničního provozu 8. ročník Městská policie program Městské policie Škola program Legenda V + W 9. ročník Střední zdravotnická škola program Hra proti AIDS Škola program Legenda V + W 2. pololetí 1. ročník Městská knihovna Program Už jsi čtenář KD Dubina Velikonoční dílna Jan Lušovský Dopoledne s obrázky Ekocentrum Paleta Program Hračky 2. ročník Škola Program Geomeg Ekocentrum Paleta Program Domácí zvířata Škola Beseda se spisovatelkou S. Wagnerovou Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem Pardubice Dům u Jonáše Program Tajemný a hravý svět obrazů Dům u Jonáše Výtvarná dílna u příležitosti výstavy V. Boštíka 3. ročník Ekocentrum Paleta Program Jako to vidí nevidomí Škola Program Geomag KD Dubina Program Internet Paní Gabesamová Výtvarná velikonoční dílna KD Dubina Velikonoční dílna 4. ročník Východočeské muzeum Program Zádržné systémy Pardubice Ekocentrum Paleta Program Papír Ekocentrum Paleta Program Geomag Paní Gabesamová Výtvarná dílna Vodní zdroje Chrudim Geologická stezka Chrudim Východočeské muzeum Výstava Slované Pardubice Paní Gabesamová Program Keltské šperky Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem Pardubice KD Dubina Velikonoční dílna Jan Lušovský Zásady správného stolničení Škola Přednáška České kněžny a královny Škola Přednáška Doba Rudolfa II. 5. ročník Beseda Pardubice v době protektorátu Krajské knihovna Beseda se spisovatelkou R. Štulcovou 5.A,C KD Dubina Program Internet Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem Pardubice Tvůrce Večerníčku Krysáci Program o animaci KD Dubina Velikonoční dílna Ekocentrum Paleta Program Bubeníkovy sady Ekocentrum Paleta Program Povodně 6. ročník KD Dubina Program Internet Východočeské muzeum Program V zámku za zrcadlem 6.C Pardubice Ekocentrum Paleta Program Mezilidské vztahy 6.D 19

21 6. 7. ročník Zelená brána Pardubice Program o Vzniku znaku historický seminář 7. ročník Škola Beseda o buddhismu v rámci projektu o multikulturní výchově 8. ročník Úřad práce Pardubice Program Volba povolání 9. ročník Úřad práce Pardubice Program Volba povolání Kino Dukla DDM Delta Program ČR země neznámá Program Když musíš, tak musíš -protidrogová prevence 8. a 9. ročník KD Hronovicka Program Pěkně v tom lítám- protidrogová prevence ročník Škola Ukázka vojenské techniky II. Žáci se vzdělávali i na exkurzích, výletech a školách v přírodě, které pro ně jejich vyučující zorganizovali, a na které s nimi vyjížděli. Exkurze: 1. pololetí Poniklá u Jilemnice v 3. ročník Krkonoších Exkurze - perličkové ozdoby, muzeum řemesel - 3.D 4. ročník Botanicus Ostrá Exkurze středověká vesnice Poniklá u Jilemnice v Krkonoších Exkurze - perličkové ozdoby, muzeum řemesel Hrádek u Nechanic Předvánoční exkurze 5. ročník Horní Bradlo, Nasavrky Exkurze Po stopách Keltů,výrobna vánočních ozdob Polička Exkurze v rámci projektu o B. Martinů Praha Exkurze Země jako planeta - Štefánikova hvězdárna 6. ročník Všestary Exkurze - dějepis - pravěk Hlinsko Předvánoční exkurze 6.D expozice využití dřeva Brno Předvánoční exkurze 6.B,C 7. ročník Hradec Králové Exkurze - přírodopis - obří akvárium 8. ročník Brandýs nad Orlicí Exkurze - český jazyk - Po stopách J. A. Komenského-8.A Praha Exkurze - anglický jazyk - ZOO Městský útulek Exkurze - přírodopis Pardubický pivovar Exkurze - chemie Vídeň Předvánoční exkurze Praha Předvánoční exkurze + WAX Museum - 8.C 9. ročník Praha Exkurze - zeměpis - letiště SŠ automobilní Holice Volba povolání - Den zručnosti Vídeň Předvánoční exkurze Praha Předvánoční exkurze + WAX Museum - 9.C 2. pololetí 2. ročník + 3.A Cesta sýra v Lozicích environmentální výchova 4. ročník Praha Pražský hrad, člověk a jeho svět Staré město Kunětická hora program člověk a jeho svět Putování za Kelty 5. ročník Knihovna Chrudim český jazyk, člověk a jeho svět program Mediální výchova 6. ročník Muzeum Chrudim přírodopis Městský úřad Pardubice III výchova k občanství Letohrad muzeum dějepis, výchova k občanství řemesel 6.D Brno technické muzeum výchova k občanství, fyzika 20

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2009/2010 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2009 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Rámcový plán práce školní rok 2016/2017 Organizace školního roku Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2016 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více