Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1389/2017 RM 45 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1390/2017 RM 45 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Ondřej Vlček, Ing. Helena Hlavičková. 1391/2017 RM 45 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1297/2017-RM 42, 1320/2017-RM 43, 1335/2017-RM 43, 1341/2017-RM 43, 1352/2017-RM 43, 1353/2017-RM 43, 1354/2017-RM 43, 1360/2017-RM 44, 1361/2017-RM 44, 1362/2017-RM 44, 1363/2017-RM 44, 1364/2017-RM 44, 1365/2017-RM 44, 1366/2017-RM 44, 1367/2017-RM 44, 1368/2017-RM 44, 1369/2017-RM 44, 1370/2017-RM 44, 1373/2017-RM 44, 1374/2017-RM 44, 1375/2017-RM 44, 1376/2017-RM 44. 1

2 1392/2017 RM 45 Navržení zástupce města Lipník nad Bečvou do dozorčí rady Nemocnice Hranice a.s. 1. RM po projednání doporučuje ZM, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout jako zástupce města Lipník nad Bečvou do dozorčí rady Nemocnice Hranice starostu Ing. Miloslava Přikryla. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2017 RM 45 Souhlas zřizovatele s výpůjčkou nemovitého majetku 1. RM po projednání souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor mezi subjektem Člověk v tísni, o.p.s., IČO a mezi subjektem Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , a to v rozsahu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 45 Souhlas s přijetím peněžitého účelově určeného daru - Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje subjektu Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , souhlas s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace o výsledku jednání, T: b) ředitelce příspěvkové organizace zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. 2

3 1395/2017 RM 45 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21A v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, s paní Annou Hlostovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2017 RM 45 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2017 navýšení vstřícného podílu města RM po projednání schvaluje navýšení vstřícného podílu města Programu prevence kriminality na rok 2017 do výše 50 % z celkových nákladů. 1397/2017 RM 45 Schválení přijetí dotace, schválení spolufinancování města a schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace 1. RM po projednání schvaluje: a) přijetí investiční dotace ve výši Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a to s účelem použití na částečnou úhradu výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou I - Město - dopravní automobil (dále jen akce ). b) spolufinancování akce městem Lipník nad Bečvou v min. výši 50 % z celkových uznatelných výdajů z vlastních a jiných zdrojů dle čl. II odst. 2. Smlouvy o poskytnutí dotace. c) znění smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 2. RM zmocňuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. T:

4 1398/2017 RM 45 Rozvoj služeb mobilního volání pro město Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje záměr rozvoje služeb mobilního volání pro město Lipník nad Bečvou dle důvodové zprávy. 1399/2017 RM 45 Veřejná zakázka Rekonstrukce venkovního hřiště MŠ Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p. o. - informace o výsledku RM po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení u veřejné zakázky Rekonstrukce venkovního hřiště MŠ dle důvodové zprávy. 1400/2017 RM 45 Souhlas zřizovatele Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2017 RM 45 Souhlas zřizovatele Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T:

5 1402/2017 RM 45 Schválení cen Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , předložené ceny za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 45 Schválení cen Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , předložené ceny za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2017 RM 45 Prodejní cena pohlednic RM po projednání schvaluje cenu pohlednic s účinností od dle důvodové zprávy. 1405/2017 RM 45 Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou zadání veřejné zakázky 1. RM po projednání schvaluje zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby (otevřené řízení) Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání veřejné zakázky. 5

6 1406/2017 RM 45 Suchá nádrž na toku Loučka, Lipník nad Bečvou zadání veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele PD Suchá nádrž na toku Loučka, Lipník nad Bečvou, b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 1407/2017 RM 45 Přijetí neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky domu č.p. 29, ul. Novosady k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) přijetí neinvestičního dotace ve výši ,- Kč z Olomouckého kraje na obnovu kulturní památky domu č.p. 29, ul. Novosady k.ú. Lipník nad Bečvou, b) Smlouvu o poskytnutí dotace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 45 Přijetí neinvestiční dotace na opravu kamenného kříže z roku 1870 u kostela v Loučce 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) přijetí neinvestičního dotace ve výši ,- Kč z Olomouckého kraje na opravu kamenného kříže z roku 1870 u kostela v Loučce, parc.č. 2643/2 b) Smlouvu o poskytnutí dotace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

7 1409/2017 RM 45 Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností RM po projednání navrhuje rozdělení finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR z Programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností následovně : - Město Lipník nad Bečvou Oprava ohradní zdi židovského hřbitova číslo rejstříku 12213/ (výše nákladů na realizaci v roce ,10 Kč vč. DPH) navrhovaná výše příspěvku ,00 Kč, - Obec Veselíčko Restaurování pomníku na vojenském pohřebišti z roku 1905 číslo rejstříku 23307/8-603 (výše nákladů na realizaci v roce ,00 Kč vč. DPH) navrhovaná výše příspěvku ,00 Kč, 2. RM ukládá starostovi zajistit zaslání žádosti na MK ČR. 1410/2017 RM 45 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 1411/2017 RM 45 Podnájem garáže č. 2/19 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu garáže č. 2/19 o velikosti 22,13 m 2 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Ing. Bohuslavem Slánským, bytem. (jako nájemcem garáže) a panem Jaroslavem Šímou, trvale bytem. (jako podnájemníkem garáže) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 1412/2017 RM 45 Nájemní smlouva k bytu č. 16 v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v IV. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Milanem Dudou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v IV. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s panem Jakubem Kalivodou, bytem., s panem Stanislavem Kovaříkem, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 45 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemků v k. ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu části pozemků v k. ú. Lipník nad Bečvou (instalace poštovních odkladných schrán) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru výpůjčky části pozemků: p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 1 m 2 (viz situační plán), p. č. 1242/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za účelem umístění poštovních odkladných schrán. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 8

9 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemků: p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 1 m 2 (viz situační plán), p. č. 1242/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán), p. č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. - Části pozemků budou využity k umístění poštovních odkladných schrán. - Instalaci poštovních odkladných schrán na své náklady zajistí nájemce, a to v souladu s podmínkami stanovenými stavebním úřadem. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. - Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši 100 Kč/odkladnou schránu/rok. - Nájemné je splatné do běžného roku. - V případě ukončení pronájmu je nájemce povinen na vlastní náklady zajistit odstranění poštovních odkladných schrán. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Pronajímatel neponese odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení schrány, nebyla-li jím prokazatelně způsobena. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě hrubého porušení povinností nájemcem. V případě ukončení pronájmu je nájemce povinen odstranit umístěná zařízení včetně součástí umístěných pod zemí, a to na své náklady. Nejpozději do 30 dnů od odstranění schrán nájemce na své náklady uvede dotčenou veřejnou zeleň do původního stavu (zásyp bude prováděn zeminou bez přítomnosti kameniva; následné zatravnění bude provedeno parkovým zátěžovým osivem), v případě dotčení dlážděného povrchu - komunikace bude v místě zásahu provedena v šířce 100 cm na každou stranu od místa dotčení. Předmětné pozemky budou po ukončení pronájmu protokolárně předány zástupci pronajímatele. Jestliže nájemce po odstranění schrán neupraví předmětné pozemky, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši Kč za každou jednotlivou lokalitu (schránu). K úhradě smluvní pokuty bude nájemce písemně vyzván, termín úhrady pokuty bude stanoven do 30 dnů od obdržení výzvy. - Přílohou žádosti o pronájem musí být přesný zákres umístění schrán, které nebude kolidovat s již umístěnými inženýrskými sítěmi. - V případě, že nebude v době vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o pronájem, pozbude tento bod usnesení platnosti. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 9

10 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. 5. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 45 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Podhoří na Moravě (ve středu obce) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 59/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 64 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Podhoří na Moravě za níže uvedených podmínek. Způsob využití - části pozemku a a b zřízení zahrádky, - část pozemku c pod stavbou domu č. p. 44. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 5 Kč/m 2 /rok (pozemek pod stavbou), 3 Kč/m 2 /rok (zahrádka). Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. 3. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

11 1415/2017 RM 45 Částečná revokace usnesení č. 330/2016 ZM 16 ze dne Záměr prodeje části pozemku p. č. 914/1 a p. č. 965/2 v k. ú. Podhoří na Moravě (východně od výletiště) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 330/2016 ZM 16 ze dne bod 1b), b) vyhlášení záměru prodeje části parcel p. č. 914/1 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 965/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 160 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Podhoří na Moravě za níže uvedených podmínek. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - V případě, že nebude v době vyvěšení záměru prodeje na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o převod, pozbude tento bod usnesení platnosti. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Nejnižší nabídková cena činí 180 Kč/m 2 + DPH. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

12 1416/2017 RM 45 Částečná revokace usnesení č. 1004/2016 RM 31 ze dne RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 1004/2016 RM 31 ze dne bod 13 týkající se vyhlášení záměru propachtování pozemků p. č. 3680, p. č a p. č v k. ú. Loučka. 1417/2017 RM 45 Změna usnesení č. 1298/2017 RM 42 ze dne (rybník v Loučce) 1. RM po projednání schvaluje změnu usnesení č. 1298/2017 RM 42 ze dne , a to změnu výše pachtovného z původní částky Kč/rok (osvobozeno od DPH) na Kč/rok (osvobozeno od DPH). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. 1418/2017 RM 45 Prodej bytové jednotky č. 4 v domě č.p. 959 ul. Mánesova v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 4, o velikosti 3+1, standard, v domě č.p. 959, ul. Mánesova v Lipníku nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu manželům Andrejovi a Nadě Haluškovým, bytem. a na společných částech domu za nabídkovou cenu ,-Kč za těchto podmínek: - v případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města - pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude zastupitelstvem města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 1.000,- Kč je považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, 12

13 - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - při prodeji bytové jednotky nebude se stávajícím nájemcem uzavřena kupní smlouva v případě, že na nájemném vázne dluh, 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 45 Prodej pozemku p. č. st. 1534/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 1534/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou paní Ing. Běle Michálkové, bytem., za cenu Kč včetně DPH. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 500 Kč je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 45 Prodej pozemku p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou panu Romanu Šišmovi, bytem., za cenu 666 Kč včetně DPH. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. 13

14 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - Kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 45 Prodej části pozemku p. č. 4092/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 4092/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 6 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 4092/4, v k. ú. Lipník nad Bečvou manželům RNDr. Petru a MUDr. Haně Schovánkovým, bytem., za cenu Kč včetně DPH. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - Kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - Uvedený pozemek je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

15 1422/2017 RM 45 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, MITRANET.CZ, s. r. o. Optická síť Lipník nad Bečvou 4. a 6. etapa Optická síť Lipník nad Bečvou 4. etapa Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene) a společností MITRANET.CZ, s. r. o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Mlýnecká 1626, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Jiřím Žáčkem, jednatelem, (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování optické sítě podzemního kabelového vedení, v rámci staveb Optická síť Lipník nad Bečvou 4. a 6. etapa, Optická síť Lipník nad Bečvou 4. etapa a Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou, které je uloženo v pozemcích p. č. 1224/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1224/28 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1225/1 orná půda, p. č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1225/58 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1242/2 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2632/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1238/2 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1242/2 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1242/4 orná půda, p. č. 1246/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1239/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1242/20 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st. 1712/1 zastavěna plocha a nádvoří, p. č. 1242/21 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2016 ze dne a č /2016 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 45 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE /BVB/001 v rámci stavby Lipník n. B., Smetanova obnova vedení NNv k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN, rozpojovací a přípojkové kabelové skříně v pozemcích p. č. 2751/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2752/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2752/5 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st. 629 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, p. č. 2594/7 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 2594/10 ostatní plocha silnice, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., Smetanova obnova vedení NNv dle předložené situace. 15

16 b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE /BVB/001 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo s. r. o. se sídlem Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou na základě poveření Petrou Skříčkovou (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN, rozpojovací a přípojkové kabelové skříně v pozemcích p. č. 2751/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2752/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2752/5 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st. 629 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, p. č. 2594/7 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 2594/10 ostatní plocha silnice, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n. B., Smetanova obnova nedení NNv dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 45 Dodatek k servisní smlouvě č RM po projednání schvaluje předložený Dodatek k servisní smlouvě č mezi městem Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka č.p. 89, Lipník nad Bečvou IČO: a společností Schindler CZ, a.s. Řevnická 170/4, Praha 5, IČO: , dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku k servisní smlouvě č T: ihned 1425/2017 RM 45 Smlouva o dílo speciální ochranná deratizace 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o dílo speciální ochranná deratizace mezi městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, IČO: , DIČ: CZ (jako objednatel) a společnosti SERVIS 3xD spol. s r.o., se sídlem ul. Jarmily Glazarové 370/5a, Olomouc-Hejčín, IČO: (jako zhotovitel), jejímž předmětem je zajištění týkající se speciální ochranné deratizace dle z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů v souladu s evropskou normou ČSN EN 16636/15 na venkovních plochách včetně aktivního ochranného monitoringu v Lipníku nad Bečvou a místních částech - Podhoří, Trnávky, Loučky a Nových Dvorů. Účinnost smlouvy je od

17 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 45 Podnájem bytu č. 1/11 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/11 o velikosti garsoniéra ve III. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Karolem Máčkem, bytem. (jako nájemcem bytu) a panem Pavolem Mičkechem, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 45 Světový den roztroušené sklerózy nasvícení kostela sv. Františka Serafínského RM po projednání: 1. souhlasí s účastí města Lipník nad Bečvou v projektu Nasvícení veřejných budov zelenou barvou v rámci Mezinárodního dne roztroušené sklerózy, a to v rozsahu dle důvodové zprávy. 2. ukládá starostovi města zajistit nasvícení kostela sv. Františka Serafínského na podporu Mezinárodního dne roztroušené sklerózy. Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 17

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více