Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

2 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. Výroní zpráva o innosti školy za období školního roku 2010/2011 je zpracována v souladu s platnou legislativou, konkrétn s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výroních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jejím úkolem je poskytnout zizovateli, školské rad, pedagogm a široké veejnosti základní informace o prbhu a výsledcích výchovy a vzdlávání v daném školním roce. Všichni jist dobe víte, že školství prochází v souasné dob pomrn zásadní transformací. I naší školy se tyto zmny dotýkají. Vzhledem k demografickému propadu a k faktu, že chceme udržet vysokou kvalitu gymnaziálního vzdlávání, jsme se rozhodli snížit poet pijímaných žák do osmiletého gymnázia na polovinu. Za nejdležitjší úkoly v oblasti vzdlávání považujeme promyšlenou organizaci vyuovacích hodin, podporu interaktivity výuky prostednictvím využíváním ICT a podporu týmové práce žák. Proto mi prosím dovolte, abych vám pedstavil nejdležitjší inovace, k nimž bhem sledovaného období na škole došlo. Do oblasti, která se pímo týká výchovy a vzdlávání, patí bezesporu revize školního vzdlávacího programu pro osmileté gymnázium, pokraování výuky podle nového školního vzdlávacího programu v 1. a 2. roníku vyššího gymnázia, pokraování adaptaních kurz pro žáky nastupující do prvního roníku tyletého i osmiletého studia, rozšíení možností kariérového poradenství pro žáky ped volbou jejich budoucí profesní orientace, spolupráce s Gymnáziem Uherské Hradišt na projektech Aktivizace žáka v procesu uení a Rozvoj klíových kompetencí využitím ICT ve výuce všeobecn vzdlávacích pedmt v gymnáziu. V oblasti materiáln technických podmínek pro vzdlávání se nám podailo vybavit další 3 uebny moderní didaktickou a multimediální technikou, dokonit rekonstrukci školních šaten a zejména projekt úspor energie v celkové hodnot 20 milion K v rámci Operaního programu Životní prostedí. Z dalších aktivit uvádím alespo probíhající projekt e-twinning, na nmž spolupracujeme se stední školou z rumunského Sibiu a jenž je zamen mapování stedovké historie region (a který obdržel cenu European Quality Label), organizaci výbrového lyžaského kurzu v rakouských Alpách, rozšíení možností zahraniních poznávacích a výukových pobyt, organizaci výbrového letního kurzu v severní Itálii. Škola se rovnž podílí na organizaci okresních a krajských kol ady olympiád a soutží. Za nejdležitjší akci regionálního rozsahu lze v uplynulém školním roce považovat dubnové krajské kolo Stedoškolské odborné innosti. Za nejvýznamnjší úspchy našich žák pokládáme úast 14 z nich v celostátních kolech soutží a olympiád, vynikající úspchy Stanislava Chvíly v nkolika krajských kolech olympiád a 1. místo Michala Burán v celostátním kole soutže Matematický klokan. Nejen výše uvedené úspchy dokazují, že se na gymnáziu osvduje systematická podpora mimo- ádn nadaných žák a že naše role nositele všeobecného vzdlání je naplována. Michal Gergela editel školy 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odlouená pracovišt Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PS Zizovatel Zlínský kraj, T. T. Bati 21, Zlín editel školy (statutární orgán): Mgr. Michal Gergela Zástupce editele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce editele: Mgr. Radim Kopunec, Mgr. Eva Kopená Adresy a tel. ísla pro dálkový pístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková editel školy - Mgr. Michal Gergela zástupce Mgr. Radim Kopunec fax: , web: Datum zápisu školského rejstíku: Souásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žák Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žák školní jídelna kapacita 600 jídel V íjnu 2010 bylo dokoneno zateplení hlavních budov s výmnou oken. 2

4 2. Školská rada Byla zízena k 1. lednu 2006 a od pracuje v následujícím složení Zástupci nezletilých žák a zletilých žák Zdenk Masaík, jednatel firmy Agrikol, s.r.o. RNDr. Marie Kozáková, farmaceutická pracovnice lékárny Uherský Brod. Zástupci pedagogických pracovník školy Mgr. Lenka Ertlová, stedoškolská profesorka s aprobací eský jazyk, djepis, RNDr. Jaroslav Krpal, stedoškolský profesor s aprobací matematika, biologie. Zástupci zizovatele Ing. Ladislav Kryštof, len Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík. 3

5 3. Pehled obor vzdlání, které škola vyuuje Typ školy Poet tíd Poet žák Poet žák na tídu k Gymnázium osmileté ,3 Gymnázium tyleté ,9 Pepotený poet ped. pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka 51,74 12,97 Typ Poet žák Pepotený poet školského zaízení k pracovník Školní jídelna 671 6,91 Seznam mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole * Pi škole pracuje obanské sdružení s názvem Sdružení rodi a pátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brod, jehož registrace byla provedena MV R dne * Na škole velmi intenzivn pracuje AŠSK. Pehled vzdlávacích obor Vyuované obory ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) Souást školy Denní studium Poet žák Ukonilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium osmileté 7941K801 škola Gymnázium tyleté 7941K41 škola

6 4. Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2010/2011 k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 56 52,43 Externí pracovníci 1 0,10 Uvolnný len zastupitelstva Mateská dovolená Ing. Petr Vrána 7 zamstnanc (z toho 6 pedagogických) Vková struktura pedagogických pracovník Vk (k datu ) Poet let let let a více let 10 5

7 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 po. Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace 6 Rok ped. praxe íslo Funkce Stupe vzdlání, aprobace 1. Mgr. Anincová Yveta Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY PhDr. Bros-Svobodová Jana Uitel 0,8095 vysokoškolské, J-FJ Mgr. Bušíková Ivona Uitel 1,00 vysokoškolské, J-RJ Mgr.Cahlová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Ertlová Lenka Uitel 1,00 vysokoškolské, J-D Mgr. Fornsková Martina Uitel 0,5714 vysokoškolské FJ 8 7. Mgr. Gergela Michal editel školy 1,00 vysokoškolské, FY-CH Mgr. Hauerlandová Zuzana Uitel 1,00 vysokoškolské, J-OV Mgr. Hetmer Patrik Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 1 10 Mgr. Hladiš Jií Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Vlasta Hrdá Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-TV Hromíková Michaela Uitel 1,00 Stedoškolské, AJ-ZSV Mgr. Jahdková Hana Uitel 0,4285 vysokoškolské, RJ-FJ Mgr. Knotková Helena Uitel 0,5714 vysokoškolské, J-NJ PaedDr. Koa Jan Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopená Eva Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, J-D Mgr. Kopunec Radim Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman Uitel 1,00 vysokoškolské, FY-INF Mgr. Králíková Milena Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D RNDr. Krpal Jaroslav Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Lebych Pavel Uitel 1,00 vysokoškolské, VV-ZSV Mgr. Lukáš Vojtch Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Machálek Karel Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Lenka Manová Uitel 1,00 vysokoškolské FJ-D Mgr. Mikesková Monika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Moš ková Andrea Uitel 1,00 vysokoškolské, J-ŠJ Mgr. Ondrušková Alena Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV PhDr. Ortová Jana Uitel 0,7619 vysokoškolské, J-NJ Mgr. Paníková Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-AJ Pomajbík Petr Uitel 1,00 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena Uitel 1,00 vysokoškolské, J-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D Prokopová Miriam Uitel 1,00 stedoškolské, ŠJ Mgr. Pustinová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-TV Rosenfeldová Marie Uitel 0,5238 vysokoškolské, AJ-HV RNDr. Rytíová Božena Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. ehoová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D Mgr. íhová Veronika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav Uitel 1,00 vysokoškolské, J-VV PhDr. Slabáková Vra Uitel 1,00 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Stelcová Monika Uitel 0,2857 vysokoškolské, NJ Mgr. Staš Radislav Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava Uitel 1,00 vysokoškolské, J-OV PhDr. Ševíková Zdeka Uitel 1,00 vysokoškolské, J-RJ RNDr. Škrabal Jaromír Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-NJ Thibedeau Todd Kevin Uitel 0,4762 anglický lektor Mgr. Uhrová Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ 15

8 53. PhDr. Veselková Marie Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Viktorýn Drahoslav Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Vrba Roman Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemík Zdenk Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 28 Externisté 54. Mgr. et ing. Kucha Radim Knz 0,0952 vysokoškolské, NÁB Komentá k tabulkám doplující výše uvedené údaje Až na dv výjimky mli všichni pedagogití pracovníci vyuující v tomto školním roce odbornou a pedagogickou zpsobilost pro výuku na stedních školách. Požadovaná aprobovanost a stupe vzdlání uitel ve školním roce 2010/2011 v % Požadovaný stupe vzdlání 96,5 Aprobovanost výuky 96,5 Nepedagogití pracovníci školy ve školním roce 2010/2011 poet fyzických osob K datu pepotené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Pracovní zaazení Úvazek Stupe vzdlání po. íslo Funkce Obor 1. Mikesková Dana hospodáka 1 úplné stední 2. Špíšková Marcela úetní 1 úplné stední 3. Vrbová Ivana admin. pracovnice 1 úplné stední 4. Ing. Na Igor správce sít 1 vysokoškolské 5. Pindešová Andrea prac.inf.centra 1 stední odborné 6. Kolek Václav školník, topi 1,5 stední 7. Uher Jaroslav údržbá, topi 1,5 stední 8. Sedláková Andrea uklizeka 0,67 základní 9. Horáková Ludmila uklizeka 0,67 základní 10. Kandrnálová Jana uklizeka 0,67 základní 11. Šrámková Vra uklizeka 0,67 základní 12. Tkáová Ludmila uklizeka 0,67 základní 13. Švestková Eva uklizeka 0,67 základní 14. Nevailová Marie uklizeka 0,84 základní 15. Zítková Anežka uklizeka 0,50 základní 16. Straková Dana vedoucí šk. kuchyn 1 úplné stední 17. Plášková Libuše vedoucí kuchaka 1 stední odborné 18. Stojaspalová Jarmila samostatná kuchaka 1 stední odborné 19. Hrubá Andla kuchaka 1 stední odborné 20. Uhrová Vlasta kuchaka 1 stední odborné 21. Bazalová Šárka kuchaka 0,5 stední odborné 22. Duráková Magdaléna kuchaka 1 stední odborné 7

9 5. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník školy V souladu s celoroním plánem školy na vzdlávání pedagogických pracovník byla tento školní rok velice obtížná situace s ohledem na velmi omezené finanní možnosti v oblasti pímých výdaj. Bylo realizováno pouze 7 vzdlávacích akcí pro pedagogy, z toho 3 hromadné. Celkový pehled lze rozdlit do tí základních oblastí: a) pouze 1 vzdlávací akce zamená na rozvoj jazykových dovedností vyuujících cizích jazyk, - motivaní setkání vyuujících anglitiny 1 vyuující. Celkové náklady na kursovné inily 754,- K, úhrada cestovních náklad inila 104,- K, b) pouze 1 vzdlávací akce zamená na vzdlávání dalších pedagogických pracovník v profesním oboru matematika. - praktické úlohy z finanní matematiky pro SŠ 1 vyuující. Celkové náklady na kursovné inily 1279,- K, úhrada cestovních náklad inila 289,- K. c) pouze 1 vzdlávací akce pro výchovnou poradkyni kompetence výchovných poradc v oblasti pée o žáky se zdravotním postižením. Celkové náklady na kursovné inily 2300,- K. d) skupinové vzdlávání pro celý pedagogický sbor Psychologické aspekty pedagogické práce, listopad 2010 a bezen 2011, celkové náklady 0 K. e) jedno školení pro celý pedagogický sbor BOZP Celkové náklady 2400,- K f) výkon pedsedy maturitní komise 1 vyuující Celkové náklady na kursovné inily 537,- K, úhrada cestovních náklad inila 137,- K. Pro nepedagogické pracovníky zabezpeila škola 6 školení, seminá a kurz. - úetní závrky, - zákon o nemocenském pojištní, - roní zútování a dan, - úetnictví v programu Gordic, - kurz svaování 2 úastníci Celková cena kursovného tchto školení, kurz a seminá inila 6142,- K, ástka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla 626,- K. 8

10 6. Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2010/2011 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení Kritéria pijímacího ízení se zamila na prospch uchaze v posledních dvou pololetích základní školy, na výsledky testu obecných studijních pedpoklad, matematiky a eského jazyka. Ve tyletém gymnáziu rovnž na umístní na prvních tech místech v okresním i krajském kole soutží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Odvolací ízení proti nepijetí ve školním roce 2010/2011 8letý studijní cyklus: Po pijímacích zkouškách bylo pijato 27 uchaze, celkem 6 z nepijatých poslalo odvolání proti nepijetí, jednomu z nich bylo vyhovno. Celkem pijato 28 žák. 4letý studijní cyklus: Po pijímacích zkouškách bylo pijato 60 uchaze. Odvolání proti nepijetí podali celkem 43 zájemc. V první fázi bylo odevzdáno 37 zápisových lístk, dva byly vzaty zpt. Celkem 27 bylo na odvolání vyhovno, tím bylo pijato po prvním kole 62 žák. Druhé kolo nebylo organizováno, protože v prvním kole byly oba vzdlávací obory naplnny. Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2010/2011 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Pijatí celkem

11 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdlání žák Celkový prospch žák ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - tyleté Poet žák k Prosplo Prosplo s vyznamenáním Neprosplo k Neklasifikováno k Neprosplo po opr. zkouškách Neklasifikováno Komentá analyzující prospch žák, vetn problematiky neprospchu Prmrný prospch na konci školního roku se pohyboval v rozmezí 1,37 2,03. Prmry dosažené žáky primy (1,40) svdí o tom, že studijn žáci dobe zvládli pechod z 1.stupn ZŠ, i pi vyšších nárocích a v prostedí silnjší konkurence. Pi porovnání maturitních roník mají výrazn lepší studijní prmr tídy z osmiletého typu studia, což svdí o smyslu tohoto typu studia. Ze 671 žák na konci roku prosplo s vyznamenáním 225 žák, což iní 33,5,3%. V prvním a ve druhém pololetí bylo udleno celkem 44 pochval editele školy a 62 pochval tídního uitele. Celkem 12 žák k datu klasifikaní porady neprosplo, 11 mlo odloženo klasifikaní období. Opravnou zkoušku v ádném srpnovém termínu úspšn složilo 9 student, celkem 3 pestali být žáky školy. Prodlouženou klasifikaci do konce záí všichni úspšn zvládli. MATURITNÍ ZKOUŠKY Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou (ádný termín) Srovnání tíd: Tída Poet Prosplo Prosplo Neprosplo Neklasifikováno Prmrný žák s vyznamenáním prospch 4. A ,74 4.B ,91 OA ,56 OB ,64 Celkem ,71 Poet žák v posledním roníku Prosplo v ádném termínu Prosplo s vyznamenáním Neprosplo Neklasifikováno ze zdrav. dvod Opravné zkoušky a náhradní termín Gymnázium

12 Zhodnocení maturitní zkoušky Tída Oktáva B pi zakonení maturit Letos historicky poprvé konali žáci maturitní zkoušku ve form spolené ásti, organizované celostátn ve dvou úrovních, a ásti profilové, organizované školou. Ve spolené ásti maturovali ze dvou pedmt - všichni z eského jazyka a literatury a bu z cizího jazyka, anebo matematiky. Vyšší úrove si na naší škole zvolilo 7% žák, 93% absolvovalo úrove základní. V profilové ásti si vybírali voliteln 2 pedmty. Maturitní zkoušky probíhaly v dstojné a klidné atmosfée a byly všemi tymi pedsedy maturitních komisí hodnoceny na závrené porad velmi pozitivn. Vyzdvižena byla pipravenost maturujících student, úrove znalostí pi odpovdích u vylosovaných témat a vedení zkoušení pedagogy. V ádném termínu uspli ve spolené ásti všichni žáci gymnázia, v profilové ásti maturity neuspli 3 žáci, jeden žák ze zdravotních dvod konal spolenou ást maturitní zkoušky v náhradním termínu. V záí pak všichni maturitní zkoušku úspšn absolvovali. Celkový prmrný prospch u maturitních zkoušek byl 1,7. 11

13 8. Hodnocení výsledk výchovného psobení Opatení k posílení kázn udlená bhem školního roku 2010/2011 Kázeská opatení dle 10 vyhlášky.13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, udlená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí tídním uitelem: 26 Dtka tídního uitele: 21 Dtka editele školy: 9 Podmínné vylouení ze studia: 2 Vylouení ze studia: 0 Pochvaly udlené bhem školního roku 2010/2011 Pochvala tídního uitele: Pochvala editele školy: 62 žákm 44 žákm Pochvaly tídního uitele a pochvaly editele školy byly udleny žákm za píkladnou a úspšnou reprezentaci školy v soutžích a olympiádách, za nkolikaletou úspšnou práci ve folklorním souboru školy a za vzornou sportovní reprezentaci, za pomoc pi organizaci krajského kola SO. Snížené stupn z chování na konci školního roku Poet % ze všech žák školy 2 uspokojivé 1 0,1% 3 - neuspokojivé - - Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Poet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 113 0,45 (celkem hodin) 2. pololetí 126 0,39 (celkem hodin) za školní rok 239 0,41 (celkem hodin) Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2010/2011 studoval na škole jeden žák s mimoádným nadáním - Barbora Goldmannová. Dále podle individuálního plánu studovala Jolana Foltýnová ze zdravotních dvod. Obma bylo na základ doporuení Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti povoleno vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu. 12

14 9. Poznatky z uplatnní absolvent školy na trhu práce, úspšnost pijetí ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce 2010/2011 maturovalo na našem gymnáziu ve tyech tídách celkem 119 žák. Na vysoké školy si podalo pihlášku všech 119 žák a to v potu 1-6 pihlášek.. Na vysokou školu bylo pijato 112 žák, což iní 94,1 % z potu všech maturujících. Jedna žákyn nastupuje na jazykovou školu v Brn a ti studenti na VOŠ. Poet pihlášených na VŠ a pijatých na VŠ podle tíd (poítána pouze jedna pihláška a jedno pijetí nebo nepijetí) : tída maturovalo pihlášeno na VŠ pijato 4.A B OA OB Poet pijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult: msto vysoká škola fakulta Poet pijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta filozofická 1 Fakulta lékaská Hradec Králové 1 Fakulta lékaská 2 Fakulta pedagogická 2 eské vysoké uení technické Fakulta architektury 2 Fakulta matematicko-fyzikální 1 Fakulta biomedicínského inženýrství 1 Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztah 1 Fakulta financí a úetnictví 3 Vysoká škola mez. a ve. vztah 1 Brno Vysoké uení technické Masarykova univerzita Fakulta informaních technologií 4 Fakulta podnikatelská 3 Fakulta chemická 3 Fakulta architektury 1 Fakulta stavební 6 Fakulta filozofická 12 Fakulta sportovních studií 1 Fakulta lékaská 3 Fakulta sociálních studií 2 Fakulta pedagogická 5 13

15 Fakulta právnická 3 Fakulta pírodovdecká 4 Mendelova zem. a lesnická univerzita Fakulta regionálního rozvoje a teritoriálních studií 1 Provozn ekonomická fakulta 4 Olomouc Zlín Ostrava Opava Rakousko Veterinární a farmaceut. univerzita Univerzita obrany Univerzita Palackého Univerzita Tomáše Bati Ostravská univerzita VŠ báská Tech.univerzita Ostrava Slezská univerzita Universität Wien Fakulta veterinárního lékaství 2 Fakulta ekonomiky a managementu 1 Fakulta filozofická 11 Fakulta lékaská 2 Fakulta pedagogická 3 Fakulta právnická 3 Fakulta pírodovdecká 4 Fakulta tlesné kultury 3 Fakulta humanitních studií 5 Fakulta managmentu a ekonomiky 3 Fakulta technologická 2 Fakulta filozofická 1 Fakulta lékaská 1 Fakulta ekonomická 1 Fakulta filozoficko-pírodovdná 1 Ekonomie 1 Velká Británie Salford Španlština a pekladatelství a výuka AJ 1 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 30. záí Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledk a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základ informací, které zptn shromáždila od svých absolvent. Úspšnost žák pi pijímacím ízení na vysoké školy je již tradin velmi vysoká. 14

16 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Mezinárodní spolupráce a programy etwinning podruhé Ve dnech probhlo v rámci projektu Medieval towns in the mirror (Stedovká msta v zrcadle) již 2. setkání našich a rumunských student. Tentokrát se odehrálo v rumunském Sibiu, více než stotisícovém mst s bohatou historií. Krom návštvy partnerské školy, historických památek a také nejvtšího pírodního skanzenu v Rumunsku jsme mli možnost navštívit také historické msto Brašov a nedaleké Sighisoara rodišt Draculy. Do projektu jsou krom partnerských škol zapojena také píslušná regionální muzea. Pedpokládáme, že v následujícím školním roce rozšííme spolupráci o další partnerskou školu a pokusíme se získat grant z programu Comenius partnerství škol. Naši studenti s rumunskými kamarády v historickém mst Brašov. 15

17 Soutže a olympiády Poty úastník soutží a pehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2010/2011 Soutže a pehlídky Poty úastník název školní okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce Soutž v umleckém pednesu Literární soutže Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradišt 37 Olympiáda ze španlského jazyka Djepisná olympiáda Stopy 6 Zempisná olympiáda Eurorebus 6 3 Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 111 Internetová matematická olympiáda 6 Pisqworky 5 5 Pírodovdný klokan 26 Fyzikální olympiáda Astronomická olympiáda Biologická olympiáda Zelená stezka - zlatý list 12 Chemická olympiáda Soutž v programování Bobík informatiky 180 Celostátní soutž v informatice JuniorInternet 45 Najdi, co neznám 60 Stedoškolská odborná innost Evropské srdce 50 Soutž o logo knihovny 15 Sportovní soutže 22 sportovních akcí, kterých se zúastnilo 295 žák 16

18 Sportovní akce 2010/2011 AKCE KDO KDY KDE SOUTŽ DOPROVOD POET Umístní 1. Pespolní bh H UB UBL Staš Pespolní bh D UB UBL Staš Florbal H-IV UB Okrs.k. Zemík Florbal H UB UBL Hladiš, Zemík Florbal H-III UB Okrs.k. Hetmer, Hladiš Hokej H UB UBL Viktorýn Florbal H-III UB Okres.f. Hetmer, Zemík Stelba H UB UBL Zemík Stelba D UB UBL Zemík Volejbal D UB UBL Staš, Zemík Volejbal H UB UBL Staš, Zemík Florbal H UB Okres.f. Zemík Florbal D UB Okres.f. Hrdá Sálová kopaná H UB UBL Hetmer, Zemík Basketbal H 9.3. UB UBL Zemík Florbal D UB UBL Zemík Velikononí la ka H UB UBL Staš Velikononí la ka D UB UBL Staš Basketbal - Rotary H-st UB Staš Basketbal - Rotary H-ml UB Staš Basketbal - Rotary D-st 4.5. UB Staš Basketbal - Rotary D-ml 4.5. UB Staš Atletika H UB UBL Ondrušková Atletika D UB UBL Ondrušková Orientaní bh UB Hetmer Kopaná H UB UBL Zemík

19 Soutže a pehlídky - významná umístní a úspchy ve školním roce 2010/2011 Soutže a pehlídky Kolo Píjmení a jméno Tída název kategorie okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce I 1. místo 1. místo Chvíla Stanislav KA Olympiáda v eském jazyce II 3. místo 6. místo Pospíšilová Lenka OB Soutž v umleckém pednesu II úast Mikesková Aneta KB Soutž v umleckém pednesu III 1. místo 1. místo úast Trtková Marie 2. B Soutž v umleckém pednesu III úast Dynková Dagmar QB Soutž v umleckém pednesu III úast Klová Frederika XA Soutž v umleckém pednesu IV 3. místo Vanková Kateina YB Soutž v umleckém pednesu IV úast Jana Viktor OA Bible a my II 2. místo úast Sýkora Vojtch SB Bible a my III 1. místo 3. místo Lekešová Alžbta TA Bible a my IV 5. místo Mlúchová Kristýna XA Projekt MF Dnes ocen. práce Bulejková Michaela 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Dvoáková Klára 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Trtková Ivana 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Trtková Marie 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Viktorýnová Michaela 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Koláek Ondej 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Lukášová Silvie XA Projekt MF Dnes ocen. práce Krystková Karolína XA Olympiáda v anglickém jazyce primy + sek. 3. místo Kopená Jana SA olympiáda v anglickém jazyce tercie + kvar. 1. místo 5. místo Chvíla Stanislav KA Olympiáda v anglickém jazyce 3.ro.+septimy 2. místo 1. místo 5. místo Surý Jan YB Olympiáda ze šp. jazyka SŠ I 1. místo 5. místo Cmolová Vendula 2. B Olympiáda ze šp. jazyka SŠ I 2. místo Beríková Renáta 2. B Djepisná olympiáda tercie + kvarty 1. místo Chvíla Stanislav KA Zempisná olympiáda C 1. místo 4. místo Chvíla Stanislav KA Zempisná olympiáda D 3. místo Krejiík Jií QA Eurorebus tídy - SŠ 5. místo 32. místo Rytina Matj QA Eurorebus tídy - SŠ 5. místo 32. místo Krejiík Jií QA Eurorebus tídy - SŠ 5. místo 32. místo Vaculík Ondej QA Eurorebus tídy - SŠ 11. místo Žabka Jan QB Eurorebus tídy - SŠ 11. místo Papírek Jan QB Eurorebus tídy - SŠ 11. místo Remeš Patrik QB Matematická olympiáda A úsp. eš. Maas Martin 3. B Matematická olympiáda B mís. Burá Michal XB Matematická olympiáda B úsp. eš. Hloušek Petr XA Matematická olympiáda Z místo 1. místo Chvíla Stanislav KA Matematická olympiáda Z místo Píška Jakub KB Matematická olympiáda Z místo Frenzl Tomáš TA Matematická olympiáda Z8 úsp. eš. Vozár Jií TA Matematická olympiáda Z8 úsp. eš. Zubík David TB Matematická olympiáda Z7 2. místo Bainka Martin SB Matematická olympiáda Z7 úsp. eš. Dolinská Kamila SB Matematická olympiáda Z7 úsp. eš. Kopená Jana SA Matematická olympiáda Z6 úsp. eš. Pelc Jakub PA Matematická olympiáda Z6 úsp. eš. Bruštík Adam PA 18

20 Pythagoriáda 6. ro.+primy místo 2.místo Pelc Jakub PA Pythagoriáda 6. ro.+primy 2. místo úsp. eš. Moštk Daniel PA Pythagoriáda 7.ro.+sekundy místo 3.-6.mís. Sýkora Vojtch SB Pythagoriáda 7.ro.+sekundy úsp. eš. úsp. eš. Dolinská Kamila SB Pythagoriáda 7.ro.+sekundy úsp. eš. Janaík Jakub SB Pythagoriáda 8. ro.+tercie úsp. eš. Zálešák Tomáš TB Pythagoriáda 8. ro.+tercie úsp. eš. Janaík Václav TA Matematický klokan junior 1. místo 1. místo 1. místo Burá Michal XB Matematický klokan junior 2. místo 3.místo Smetana Štpán QB Internetová matematická olympiáda 38. místo Kaisler V. a kolektiv 3.-4.r Pisqworky 3. místo Šurá a kolektiv 3.-4.r Fyzikální olympiáda B úsp. eš. Maas Martin 3. B Fyzikální olympiáda C 3. místo Burá Michal XB Fyzikální olympiáda C 4. místo Hloušek Petr XA Fyzikální olympiáda D úspšný ešitel Berka Miroslav 1. A Fyzikální olympiáda F úsp. eš. Vozár Jií TA Fyzikální olympiáda F úsp. eš. Hollý Jozef TA Fyzikální olympiáda G 4. místo Machala Jan SA Fyzikální olympiáda G 6. místo Bainka Martin SB Astronomická olympiáda C,D 1. místo 12. místo Valeka Vít 1. A Biologická olympiáda A 5. místo Jurásková Veronika YB Biologická olympiáda C 5. místo Jeglová Lucie TB Biologická olympiáda D 5. místo Kopená Jana SA Biologická olympiáda D 6. místo Žabková Svtlana SA Zelená stezka - zlatý list ZŠ 5. místo družstva Chemická olympiáda A 1. místo 12. místo Jurásková Veronika YB Chemická olympiáda A 3. místo Zemánková Anežka YB Chemická olympiáda B 1. místo Jurásková Veronika YB Chemická olympiáda B 4. místo Zemánková Anežka YB Chemická olympiáda C 3. místo Zapletalová Bára 1. B Chemická olympiáda D 1. místo 1. místo Chvíla Stanislav KA Chemická olympiáda D 2. místo 6. místo Píška Jakub KB Chemická olympiáda D 4. místo Juríková Adéla KB Soutž v programování starší žáci 1. místo 1. místo 2. místo Vozár Jií TA Soutž v programování starší žáci 3. místo 2. místo Hollý Jozef TA Soutž v programování - aplikaní software mládež 1. místo 2. místo Velecký Lukáš XB Soutž v programování - aplikaní software starší žáci 1. místo 1. místo 2. místo Plášek Tomáš KB Soutž v programování - aplikaní software starší žáci 2. místo 2. místo Janaík Václav TA Bobík informatiky kadet 1. místo Jakub Píška KB Soutž o logo knihovny ocen. práce Hrochová Karolína TB Stedoškolská odborná innost biologie 2. místo 2. místo Slaníková Michala 4. B Stedoškolská odborná innost historie 2. místo 3. místo Kováová Kateina YA Stedoškolská odborná innost život. prost. 1. místo 2. místo Marková Štpánka 4. A Stedoškolská odborná innost informatika 2. místo 2. místo Šmigura Jií 4. B Ve školním roce 2010/2011 se úastnilo všech olympiád a soutží (vetn sportovních) celkem 1595 žák školy (nkteí vícekrát). Dosahování úspch v krajských a celostátních kolech soutží a olympiád je dsledkem systematické práce, která vede žáky nejen k získávání znalostí v konkrétních oborech, ale i ke schopnosti pracovat v týmu, prezentovat výsledky své práce a obhájit je v konkurenci žák dalších stedních škol. 19

21 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2010/2011 pracovalo na škole 19 zájmových kroužk s pravidelnou týdenní inností se zamením na sport, folklor, informaní technologie, literární innost, jazykové vzdlání, pírodní vdy a zdravý životní styl. Zájmové kroužky chápeme jako smysluplné trávení volného asu a zejména jako možnost, jak zvýraznit a zefektivnit práci s mimoádn nadanými žáky. Ve spolupráci s eskou zemdlskou univerzitou v Praze probíhá na škole Virtuální univerzita tetího vku (VU3V). Tento dlouhodobý projekt je zamen na vzdlávání senior, kteí se z rzných dvod nemohou osobn zúastovat pednášek VU3V v sídlech vysokých škol a univerzit. Folklorním souborem Jakub (se složkou jak tanení, tak i hudební) se škola prezentovala na spole- enských akcích poádaných mstem Uherský Brod (ples Msta Uherský Brod a Domu kultury, studentská akademie pro veejnost, maturitní ples), Ústavem sociální pée v Bojkovicích (benefiní koncert); rovnž pijala úast na folklorních pehlídkách (Otrokovice). Žáci školy se rovnž významnou mrou podílejí na organizaci charitativních akcí a na sociologických przkumech pro msto Uherský Brod a další spolupracující subjekty. Folklórní soubor JAKUB pi vystoupení 11. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena žádná protokolární kontrola. 20

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008 Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Nkolik slov na úvod. dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu.

Nkolik slov na úvod. dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. ! " " #$%%&#$%# Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. Výroní zpráva o innosti školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní údaje o škole 2 Název školy, sídlo, odloučená

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006

Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006 1 Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2005/2006 Charakteristika školy: Název : Gymnázium,Rumburk,Komenského 10, píspvková organizace 2 Sídlo : Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zpracovalo: vedení gymnázia

Zpracovalo: vedení gymnázia O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovalo: vedení gymnázia Zábeh, 7. íjna 2008 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 ehled oborvzdlání 3 ehled uebních plán

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc íslo projektu: Píjemce: VS/2006/0658 MKOS eská republika Manažer projektu: Dušan Martinek - vedoucí

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábeží 356/1 500 03 Hradec Králové 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2013/2014

Více