Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

2 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. Výroní zpráva o innosti školy za období školního roku 2010/2011 je zpracována v souladu s platnou legislativou, konkrétn s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výroních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jejím úkolem je poskytnout zizovateli, školské rad, pedagogm a široké veejnosti základní informace o prbhu a výsledcích výchovy a vzdlávání v daném školním roce. Všichni jist dobe víte, že školství prochází v souasné dob pomrn zásadní transformací. I naší školy se tyto zmny dotýkají. Vzhledem k demografickému propadu a k faktu, že chceme udržet vysokou kvalitu gymnaziálního vzdlávání, jsme se rozhodli snížit poet pijímaných žák do osmiletého gymnázia na polovinu. Za nejdležitjší úkoly v oblasti vzdlávání považujeme promyšlenou organizaci vyuovacích hodin, podporu interaktivity výuky prostednictvím využíváním ICT a podporu týmové práce žák. Proto mi prosím dovolte, abych vám pedstavil nejdležitjší inovace, k nimž bhem sledovaného období na škole došlo. Do oblasti, která se pímo týká výchovy a vzdlávání, patí bezesporu revize školního vzdlávacího programu pro osmileté gymnázium, pokraování výuky podle nového školního vzdlávacího programu v 1. a 2. roníku vyššího gymnázia, pokraování adaptaních kurz pro žáky nastupující do prvního roníku tyletého i osmiletého studia, rozšíení možností kariérového poradenství pro žáky ped volbou jejich budoucí profesní orientace, spolupráce s Gymnáziem Uherské Hradišt na projektech Aktivizace žáka v procesu uení a Rozvoj klíových kompetencí využitím ICT ve výuce všeobecn vzdlávacích pedmt v gymnáziu. V oblasti materiáln technických podmínek pro vzdlávání se nám podailo vybavit další 3 uebny moderní didaktickou a multimediální technikou, dokonit rekonstrukci školních šaten a zejména projekt úspor energie v celkové hodnot 20 milion K v rámci Operaního programu Životní prostedí. Z dalších aktivit uvádím alespo probíhající projekt e-twinning, na nmž spolupracujeme se stední školou z rumunského Sibiu a jenž je zamen mapování stedovké historie region (a který obdržel cenu European Quality Label), organizaci výbrového lyžaského kurzu v rakouských Alpách, rozšíení možností zahraniních poznávacích a výukových pobyt, organizaci výbrového letního kurzu v severní Itálii. Škola se rovnž podílí na organizaci okresních a krajských kol ady olympiád a soutží. Za nejdležitjší akci regionálního rozsahu lze v uplynulém školním roce považovat dubnové krajské kolo Stedoškolské odborné innosti. Za nejvýznamnjší úspchy našich žák pokládáme úast 14 z nich v celostátních kolech soutží a olympiád, vynikající úspchy Stanislava Chvíly v nkolika krajských kolech olympiád a 1. místo Michala Burán v celostátním kole soutže Matematický klokan. Nejen výše uvedené úspchy dokazují, že se na gymnáziu osvduje systematická podpora mimo- ádn nadaných žák a že naše role nositele všeobecného vzdlání je naplována. Michal Gergela editel školy 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odlouená pracovišt Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PS Zizovatel Zlínský kraj, T. T. Bati 21, Zlín editel školy (statutární orgán): Mgr. Michal Gergela Zástupce editele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce editele: Mgr. Radim Kopunec, Mgr. Eva Kopená Adresy a tel. ísla pro dálkový pístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková editel školy - Mgr. Michal Gergela zástupce Mgr. Radim Kopunec fax: , web: Datum zápisu školského rejstíku: Souásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žák Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žák školní jídelna kapacita 600 jídel V íjnu 2010 bylo dokoneno zateplení hlavních budov s výmnou oken. 2

4 2. Školská rada Byla zízena k 1. lednu 2006 a od pracuje v následujícím složení Zástupci nezletilých žák a zletilých žák Zdenk Masaík, jednatel firmy Agrikol, s.r.o. RNDr. Marie Kozáková, farmaceutická pracovnice lékárny Uherský Brod. Zástupci pedagogických pracovník školy Mgr. Lenka Ertlová, stedoškolská profesorka s aprobací eský jazyk, djepis, RNDr. Jaroslav Krpal, stedoškolský profesor s aprobací matematika, biologie. Zástupci zizovatele Ing. Ladislav Kryštof, len Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík. 3

5 3. Pehled obor vzdlání, které škola vyuuje Typ školy Poet tíd Poet žák Poet žák na tídu k Gymnázium osmileté ,3 Gymnázium tyleté ,9 Pepotený poet ped. pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka 51,74 12,97 Typ Poet žák Pepotený poet školského zaízení k pracovník Školní jídelna 671 6,91 Seznam mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole * Pi škole pracuje obanské sdružení s názvem Sdružení rodi a pátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brod, jehož registrace byla provedena MV R dne * Na škole velmi intenzivn pracuje AŠSK. Pehled vzdlávacích obor Vyuované obory ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) Souást školy Denní studium Poet žák Ukonilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium osmileté 7941K801 škola Gymnázium tyleté 7941K41 škola

6 4. Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2010/2011 k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 56 52,43 Externí pracovníci 1 0,10 Uvolnný len zastupitelstva Mateská dovolená Ing. Petr Vrána 7 zamstnanc (z toho 6 pedagogických) Vková struktura pedagogických pracovník Vk (k datu ) Poet let let let a více let 10 5

7 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 po. Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace 6 Rok ped. praxe íslo Funkce Stupe vzdlání, aprobace 1. Mgr. Anincová Yveta Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY PhDr. Bros-Svobodová Jana Uitel 0,8095 vysokoškolské, J-FJ Mgr. Bušíková Ivona Uitel 1,00 vysokoškolské, J-RJ Mgr.Cahlová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Ertlová Lenka Uitel 1,00 vysokoškolské, J-D Mgr. Fornsková Martina Uitel 0,5714 vysokoškolské FJ 8 7. Mgr. Gergela Michal editel školy 1,00 vysokoškolské, FY-CH Mgr. Hauerlandová Zuzana Uitel 1,00 vysokoškolské, J-OV Mgr. Hetmer Patrik Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 1 10 Mgr. Hladiš Jií Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Vlasta Hrdá Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-TV Hromíková Michaela Uitel 1,00 Stedoškolské, AJ-ZSV Mgr. Jahdková Hana Uitel 0,4285 vysokoškolské, RJ-FJ Mgr. Knotková Helena Uitel 0,5714 vysokoškolské, J-NJ PaedDr. Koa Jan Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopená Eva Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, J-D Mgr. Kopunec Radim Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman Uitel 1,00 vysokoškolské, FY-INF Mgr. Králíková Milena Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D RNDr. Krpal Jaroslav Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Lebych Pavel Uitel 1,00 vysokoškolské, VV-ZSV Mgr. Lukáš Vojtch Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Machálek Karel Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Lenka Manová Uitel 1,00 vysokoškolské FJ-D Mgr. Mikesková Monika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Moš ková Andrea Uitel 1,00 vysokoškolské, J-ŠJ Mgr. Ondrušková Alena Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV PhDr. Ortová Jana Uitel 0,7619 vysokoškolské, J-NJ Mgr. Paníková Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-AJ Pomajbík Petr Uitel 1,00 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena Uitel 1,00 vysokoškolské, J-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D Prokopová Miriam Uitel 1,00 stedoškolské, ŠJ Mgr. Pustinová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-TV Rosenfeldová Marie Uitel 0,5238 vysokoškolské, AJ-HV RNDr. Rytíová Božena Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. ehoová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D Mgr. íhová Veronika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav Uitel 1,00 vysokoškolské, J-VV PhDr. Slabáková Vra Uitel 1,00 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Stelcová Monika Uitel 0,2857 vysokoškolské, NJ Mgr. Staš Radislav Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava Uitel 1,00 vysokoškolské, J-OV PhDr. Ševíková Zdeka Uitel 1,00 vysokoškolské, J-RJ RNDr. Škrabal Jaromír Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-NJ Thibedeau Todd Kevin Uitel 0,4762 anglický lektor Mgr. Uhrová Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ 15

8 53. PhDr. Veselková Marie Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Viktorýn Drahoslav Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Vrba Roman Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemík Zdenk Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 28 Externisté 54. Mgr. et ing. Kucha Radim Knz 0,0952 vysokoškolské, NÁB Komentá k tabulkám doplující výše uvedené údaje Až na dv výjimky mli všichni pedagogití pracovníci vyuující v tomto školním roce odbornou a pedagogickou zpsobilost pro výuku na stedních školách. Požadovaná aprobovanost a stupe vzdlání uitel ve školním roce 2010/2011 v % Požadovaný stupe vzdlání 96,5 Aprobovanost výuky 96,5 Nepedagogití pracovníci školy ve školním roce 2010/2011 poet fyzických osob K datu pepotené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Pracovní zaazení Úvazek Stupe vzdlání po. íslo Funkce Obor 1. Mikesková Dana hospodáka 1 úplné stední 2. Špíšková Marcela úetní 1 úplné stední 3. Vrbová Ivana admin. pracovnice 1 úplné stední 4. Ing. Na Igor správce sít 1 vysokoškolské 5. Pindešová Andrea prac.inf.centra 1 stední odborné 6. Kolek Václav školník, topi 1,5 stední 7. Uher Jaroslav údržbá, topi 1,5 stední 8. Sedláková Andrea uklizeka 0,67 základní 9. Horáková Ludmila uklizeka 0,67 základní 10. Kandrnálová Jana uklizeka 0,67 základní 11. Šrámková Vra uklizeka 0,67 základní 12. Tkáová Ludmila uklizeka 0,67 základní 13. Švestková Eva uklizeka 0,67 základní 14. Nevailová Marie uklizeka 0,84 základní 15. Zítková Anežka uklizeka 0,50 základní 16. Straková Dana vedoucí šk. kuchyn 1 úplné stední 17. Plášková Libuše vedoucí kuchaka 1 stední odborné 18. Stojaspalová Jarmila samostatná kuchaka 1 stední odborné 19. Hrubá Andla kuchaka 1 stední odborné 20. Uhrová Vlasta kuchaka 1 stední odborné 21. Bazalová Šárka kuchaka 0,5 stední odborné 22. Duráková Magdaléna kuchaka 1 stední odborné 7

9 5. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník školy V souladu s celoroním plánem školy na vzdlávání pedagogických pracovník byla tento školní rok velice obtížná situace s ohledem na velmi omezené finanní možnosti v oblasti pímých výdaj. Bylo realizováno pouze 7 vzdlávacích akcí pro pedagogy, z toho 3 hromadné. Celkový pehled lze rozdlit do tí základních oblastí: a) pouze 1 vzdlávací akce zamená na rozvoj jazykových dovedností vyuujících cizích jazyk, - motivaní setkání vyuujících anglitiny 1 vyuující. Celkové náklady na kursovné inily 754,- K, úhrada cestovních náklad inila 104,- K, b) pouze 1 vzdlávací akce zamená na vzdlávání dalších pedagogických pracovník v profesním oboru matematika. - praktické úlohy z finanní matematiky pro SŠ 1 vyuující. Celkové náklady na kursovné inily 1279,- K, úhrada cestovních náklad inila 289,- K. c) pouze 1 vzdlávací akce pro výchovnou poradkyni kompetence výchovných poradc v oblasti pée o žáky se zdravotním postižením. Celkové náklady na kursovné inily 2300,- K. d) skupinové vzdlávání pro celý pedagogický sbor Psychologické aspekty pedagogické práce, listopad 2010 a bezen 2011, celkové náklady 0 K. e) jedno školení pro celý pedagogický sbor BOZP Celkové náklady 2400,- K f) výkon pedsedy maturitní komise 1 vyuující Celkové náklady na kursovné inily 537,- K, úhrada cestovních náklad inila 137,- K. Pro nepedagogické pracovníky zabezpeila škola 6 školení, seminá a kurz. - úetní závrky, - zákon o nemocenském pojištní, - roní zútování a dan, - úetnictví v programu Gordic, - kurz svaování 2 úastníci Celková cena kursovného tchto školení, kurz a seminá inila 6142,- K, ástka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla 626,- K. 8

10 6. Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2010/2011 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení Kritéria pijímacího ízení se zamila na prospch uchaze v posledních dvou pololetích základní školy, na výsledky testu obecných studijních pedpoklad, matematiky a eského jazyka. Ve tyletém gymnáziu rovnž na umístní na prvních tech místech v okresním i krajském kole soutží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Odvolací ízení proti nepijetí ve školním roce 2010/2011 8letý studijní cyklus: Po pijímacích zkouškách bylo pijato 27 uchaze, celkem 6 z nepijatých poslalo odvolání proti nepijetí, jednomu z nich bylo vyhovno. Celkem pijato 28 žák. 4letý studijní cyklus: Po pijímacích zkouškách bylo pijato 60 uchaze. Odvolání proti nepijetí podali celkem 43 zájemc. V první fázi bylo odevzdáno 37 zápisových lístk, dva byly vzaty zpt. Celkem 27 bylo na odvolání vyhovno, tím bylo pijato po prvním kole 62 žák. Druhé kolo nebylo organizováno, protože v prvním kole byly oba vzdlávací obory naplnny. Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2010/2011 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Pijatí celkem

11 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdlání žák Celkový prospch žák ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - tyleté Poet žák k Prosplo Prosplo s vyznamenáním Neprosplo k Neklasifikováno k Neprosplo po opr. zkouškách Neklasifikováno Komentá analyzující prospch žák, vetn problematiky neprospchu Prmrný prospch na konci školního roku se pohyboval v rozmezí 1,37 2,03. Prmry dosažené žáky primy (1,40) svdí o tom, že studijn žáci dobe zvládli pechod z 1.stupn ZŠ, i pi vyšších nárocích a v prostedí silnjší konkurence. Pi porovnání maturitních roník mají výrazn lepší studijní prmr tídy z osmiletého typu studia, což svdí o smyslu tohoto typu studia. Ze 671 žák na konci roku prosplo s vyznamenáním 225 žák, což iní 33,5,3%. V prvním a ve druhém pololetí bylo udleno celkem 44 pochval editele školy a 62 pochval tídního uitele. Celkem 12 žák k datu klasifikaní porady neprosplo, 11 mlo odloženo klasifikaní období. Opravnou zkoušku v ádném srpnovém termínu úspšn složilo 9 student, celkem 3 pestali být žáky školy. Prodlouženou klasifikaci do konce záí všichni úspšn zvládli. MATURITNÍ ZKOUŠKY Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou (ádný termín) Srovnání tíd: Tída Poet Prosplo Prosplo Neprosplo Neklasifikováno Prmrný žák s vyznamenáním prospch 4. A ,74 4.B ,91 OA ,56 OB ,64 Celkem ,71 Poet žák v posledním roníku Prosplo v ádném termínu Prosplo s vyznamenáním Neprosplo Neklasifikováno ze zdrav. dvod Opravné zkoušky a náhradní termín Gymnázium

12 Zhodnocení maturitní zkoušky Tída Oktáva B pi zakonení maturit Letos historicky poprvé konali žáci maturitní zkoušku ve form spolené ásti, organizované celostátn ve dvou úrovních, a ásti profilové, organizované školou. Ve spolené ásti maturovali ze dvou pedmt - všichni z eského jazyka a literatury a bu z cizího jazyka, anebo matematiky. Vyšší úrove si na naší škole zvolilo 7% žák, 93% absolvovalo úrove základní. V profilové ásti si vybírali voliteln 2 pedmty. Maturitní zkoušky probíhaly v dstojné a klidné atmosfée a byly všemi tymi pedsedy maturitních komisí hodnoceny na závrené porad velmi pozitivn. Vyzdvižena byla pipravenost maturujících student, úrove znalostí pi odpovdích u vylosovaných témat a vedení zkoušení pedagogy. V ádném termínu uspli ve spolené ásti všichni žáci gymnázia, v profilové ásti maturity neuspli 3 žáci, jeden žák ze zdravotních dvod konal spolenou ást maturitní zkoušky v náhradním termínu. V záí pak všichni maturitní zkoušku úspšn absolvovali. Celkový prmrný prospch u maturitních zkoušek byl 1,7. 11

13 8. Hodnocení výsledk výchovného psobení Opatení k posílení kázn udlená bhem školního roku 2010/2011 Kázeská opatení dle 10 vyhlášky.13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, udlená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí tídním uitelem: 26 Dtka tídního uitele: 21 Dtka editele školy: 9 Podmínné vylouení ze studia: 2 Vylouení ze studia: 0 Pochvaly udlené bhem školního roku 2010/2011 Pochvala tídního uitele: Pochvala editele školy: 62 žákm 44 žákm Pochvaly tídního uitele a pochvaly editele školy byly udleny žákm za píkladnou a úspšnou reprezentaci školy v soutžích a olympiádách, za nkolikaletou úspšnou práci ve folklorním souboru školy a za vzornou sportovní reprezentaci, za pomoc pi organizaci krajského kola SO. Snížené stupn z chování na konci školního roku Poet % ze všech žák školy 2 uspokojivé 1 0,1% 3 - neuspokojivé - - Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Poet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 113 0,45 (celkem hodin) 2. pololetí 126 0,39 (celkem hodin) za školní rok 239 0,41 (celkem hodin) Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2010/2011 studoval na škole jeden žák s mimoádným nadáním - Barbora Goldmannová. Dále podle individuálního plánu studovala Jolana Foltýnová ze zdravotních dvod. Obma bylo na základ doporuení Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti povoleno vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu. 12

14 9. Poznatky z uplatnní absolvent školy na trhu práce, úspšnost pijetí ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce 2010/2011 maturovalo na našem gymnáziu ve tyech tídách celkem 119 žák. Na vysoké školy si podalo pihlášku všech 119 žák a to v potu 1-6 pihlášek.. Na vysokou školu bylo pijato 112 žák, což iní 94,1 % z potu všech maturujících. Jedna žákyn nastupuje na jazykovou školu v Brn a ti studenti na VOŠ. Poet pihlášených na VŠ a pijatých na VŠ podle tíd (poítána pouze jedna pihláška a jedno pijetí nebo nepijetí) : tída maturovalo pihlášeno na VŠ pijato 4.A B OA OB Poet pijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult: msto vysoká škola fakulta Poet pijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta filozofická 1 Fakulta lékaská Hradec Králové 1 Fakulta lékaská 2 Fakulta pedagogická 2 eské vysoké uení technické Fakulta architektury 2 Fakulta matematicko-fyzikální 1 Fakulta biomedicínského inženýrství 1 Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztah 1 Fakulta financí a úetnictví 3 Vysoká škola mez. a ve. vztah 1 Brno Vysoké uení technické Masarykova univerzita Fakulta informaních technologií 4 Fakulta podnikatelská 3 Fakulta chemická 3 Fakulta architektury 1 Fakulta stavební 6 Fakulta filozofická 12 Fakulta sportovních studií 1 Fakulta lékaská 3 Fakulta sociálních studií 2 Fakulta pedagogická 5 13

15 Fakulta právnická 3 Fakulta pírodovdecká 4 Mendelova zem. a lesnická univerzita Fakulta regionálního rozvoje a teritoriálních studií 1 Provozn ekonomická fakulta 4 Olomouc Zlín Ostrava Opava Rakousko Veterinární a farmaceut. univerzita Univerzita obrany Univerzita Palackého Univerzita Tomáše Bati Ostravská univerzita VŠ báská Tech.univerzita Ostrava Slezská univerzita Universität Wien Fakulta veterinárního lékaství 2 Fakulta ekonomiky a managementu 1 Fakulta filozofická 11 Fakulta lékaská 2 Fakulta pedagogická 3 Fakulta právnická 3 Fakulta pírodovdecká 4 Fakulta tlesné kultury 3 Fakulta humanitních studií 5 Fakulta managmentu a ekonomiky 3 Fakulta technologická 2 Fakulta filozofická 1 Fakulta lékaská 1 Fakulta ekonomická 1 Fakulta filozoficko-pírodovdná 1 Ekonomie 1 Velká Británie Salford Španlština a pekladatelství a výuka AJ 1 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 30. záí Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledk a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základ informací, které zptn shromáždila od svých absolvent. Úspšnost žák pi pijímacím ízení na vysoké školy je již tradin velmi vysoká. 14

16 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Mezinárodní spolupráce a programy etwinning podruhé Ve dnech probhlo v rámci projektu Medieval towns in the mirror (Stedovká msta v zrcadle) již 2. setkání našich a rumunských student. Tentokrát se odehrálo v rumunském Sibiu, více než stotisícovém mst s bohatou historií. Krom návštvy partnerské školy, historických památek a také nejvtšího pírodního skanzenu v Rumunsku jsme mli možnost navštívit také historické msto Brašov a nedaleké Sighisoara rodišt Draculy. Do projektu jsou krom partnerských škol zapojena také píslušná regionální muzea. Pedpokládáme, že v následujícím školním roce rozšííme spolupráci o další partnerskou školu a pokusíme se získat grant z programu Comenius partnerství škol. Naši studenti s rumunskými kamarády v historickém mst Brašov. 15

17 Soutže a olympiády Poty úastník soutží a pehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2010/2011 Soutže a pehlídky Poty úastník název školní okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce Soutž v umleckém pednesu Literární soutže Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradišt 37 Olympiáda ze španlského jazyka Djepisná olympiáda Stopy 6 Zempisná olympiáda Eurorebus 6 3 Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 111 Internetová matematická olympiáda 6 Pisqworky 5 5 Pírodovdný klokan 26 Fyzikální olympiáda Astronomická olympiáda Biologická olympiáda Zelená stezka - zlatý list 12 Chemická olympiáda Soutž v programování Bobík informatiky 180 Celostátní soutž v informatice JuniorInternet 45 Najdi, co neznám 60 Stedoškolská odborná innost Evropské srdce 50 Soutž o logo knihovny 15 Sportovní soutže 22 sportovních akcí, kterých se zúastnilo 295 žák 16

18 Sportovní akce 2010/2011 AKCE KDO KDY KDE SOUTŽ DOPROVOD POET Umístní 1. Pespolní bh H UB UBL Staš Pespolní bh D UB UBL Staš Florbal H-IV UB Okrs.k. Zemík Florbal H UB UBL Hladiš, Zemík Florbal H-III UB Okrs.k. Hetmer, Hladiš Hokej H UB UBL Viktorýn Florbal H-III UB Okres.f. Hetmer, Zemík Stelba H UB UBL Zemík Stelba D UB UBL Zemík Volejbal D UB UBL Staš, Zemík Volejbal H UB UBL Staš, Zemík Florbal H UB Okres.f. Zemík Florbal D UB Okres.f. Hrdá Sálová kopaná H UB UBL Hetmer, Zemík Basketbal H 9.3. UB UBL Zemík Florbal D UB UBL Zemík Velikononí la ka H UB UBL Staš Velikononí la ka D UB UBL Staš Basketbal - Rotary H-st UB Staš Basketbal - Rotary H-ml UB Staš Basketbal - Rotary D-st 4.5. UB Staš Basketbal - Rotary D-ml 4.5. UB Staš Atletika H UB UBL Ondrušková Atletika D UB UBL Ondrušková Orientaní bh UB Hetmer Kopaná H UB UBL Zemík

19 Soutže a pehlídky - významná umístní a úspchy ve školním roce 2010/2011 Soutže a pehlídky Kolo Píjmení a jméno Tída název kategorie okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce I 1. místo 1. místo Chvíla Stanislav KA Olympiáda v eském jazyce II 3. místo 6. místo Pospíšilová Lenka OB Soutž v umleckém pednesu II úast Mikesková Aneta KB Soutž v umleckém pednesu III 1. místo 1. místo úast Trtková Marie 2. B Soutž v umleckém pednesu III úast Dynková Dagmar QB Soutž v umleckém pednesu III úast Klová Frederika XA Soutž v umleckém pednesu IV 3. místo Vanková Kateina YB Soutž v umleckém pednesu IV úast Jana Viktor OA Bible a my II 2. místo úast Sýkora Vojtch SB Bible a my III 1. místo 3. místo Lekešová Alžbta TA Bible a my IV 5. místo Mlúchová Kristýna XA Projekt MF Dnes ocen. práce Bulejková Michaela 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Dvoáková Klára 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Trtková Ivana 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Trtková Marie 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Viktorýnová Michaela 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Koláek Ondej 2. B Projekt MF Dnes ocen. práce Lukášová Silvie XA Projekt MF Dnes ocen. práce Krystková Karolína XA Olympiáda v anglickém jazyce primy + sek. 3. místo Kopená Jana SA olympiáda v anglickém jazyce tercie + kvar. 1. místo 5. místo Chvíla Stanislav KA Olympiáda v anglickém jazyce 3.ro.+septimy 2. místo 1. místo 5. místo Surý Jan YB Olympiáda ze šp. jazyka SŠ I 1. místo 5. místo Cmolová Vendula 2. B Olympiáda ze šp. jazyka SŠ I 2. místo Beríková Renáta 2. B Djepisná olympiáda tercie + kvarty 1. místo Chvíla Stanislav KA Zempisná olympiáda C 1. místo 4. místo Chvíla Stanislav KA Zempisná olympiáda D 3. místo Krejiík Jií QA Eurorebus tídy - SŠ 5. místo 32. místo Rytina Matj QA Eurorebus tídy - SŠ 5. místo 32. místo Krejiík Jií QA Eurorebus tídy - SŠ 5. místo 32. místo Vaculík Ondej QA Eurorebus tídy - SŠ 11. místo Žabka Jan QB Eurorebus tídy - SŠ 11. místo Papírek Jan QB Eurorebus tídy - SŠ 11. místo Remeš Patrik QB Matematická olympiáda A úsp. eš. Maas Martin 3. B Matematická olympiáda B mís. Burá Michal XB Matematická olympiáda B úsp. eš. Hloušek Petr XA Matematická olympiáda Z místo 1. místo Chvíla Stanislav KA Matematická olympiáda Z místo Píška Jakub KB Matematická olympiáda Z místo Frenzl Tomáš TA Matematická olympiáda Z8 úsp. eš. Vozár Jií TA Matematická olympiáda Z8 úsp. eš. Zubík David TB Matematická olympiáda Z7 2. místo Bainka Martin SB Matematická olympiáda Z7 úsp. eš. Dolinská Kamila SB Matematická olympiáda Z7 úsp. eš. Kopená Jana SA Matematická olympiáda Z6 úsp. eš. Pelc Jakub PA Matematická olympiáda Z6 úsp. eš. Bruštík Adam PA 18

20 Pythagoriáda 6. ro.+primy místo 2.místo Pelc Jakub PA Pythagoriáda 6. ro.+primy 2. místo úsp. eš. Moštk Daniel PA Pythagoriáda 7.ro.+sekundy místo 3.-6.mís. Sýkora Vojtch SB Pythagoriáda 7.ro.+sekundy úsp. eš. úsp. eš. Dolinská Kamila SB Pythagoriáda 7.ro.+sekundy úsp. eš. Janaík Jakub SB Pythagoriáda 8. ro.+tercie úsp. eš. Zálešák Tomáš TB Pythagoriáda 8. ro.+tercie úsp. eš. Janaík Václav TA Matematický klokan junior 1. místo 1. místo 1. místo Burá Michal XB Matematický klokan junior 2. místo 3.místo Smetana Štpán QB Internetová matematická olympiáda 38. místo Kaisler V. a kolektiv 3.-4.r Pisqworky 3. místo Šurá a kolektiv 3.-4.r Fyzikální olympiáda B úsp. eš. Maas Martin 3. B Fyzikální olympiáda C 3. místo Burá Michal XB Fyzikální olympiáda C 4. místo Hloušek Petr XA Fyzikální olympiáda D úspšný ešitel Berka Miroslav 1. A Fyzikální olympiáda F úsp. eš. Vozár Jií TA Fyzikální olympiáda F úsp. eš. Hollý Jozef TA Fyzikální olympiáda G 4. místo Machala Jan SA Fyzikální olympiáda G 6. místo Bainka Martin SB Astronomická olympiáda C,D 1. místo 12. místo Valeka Vít 1. A Biologická olympiáda A 5. místo Jurásková Veronika YB Biologická olympiáda C 5. místo Jeglová Lucie TB Biologická olympiáda D 5. místo Kopená Jana SA Biologická olympiáda D 6. místo Žabková Svtlana SA Zelená stezka - zlatý list ZŠ 5. místo družstva Chemická olympiáda A 1. místo 12. místo Jurásková Veronika YB Chemická olympiáda A 3. místo Zemánková Anežka YB Chemická olympiáda B 1. místo Jurásková Veronika YB Chemická olympiáda B 4. místo Zemánková Anežka YB Chemická olympiáda C 3. místo Zapletalová Bára 1. B Chemická olympiáda D 1. místo 1. místo Chvíla Stanislav KA Chemická olympiáda D 2. místo 6. místo Píška Jakub KB Chemická olympiáda D 4. místo Juríková Adéla KB Soutž v programování starší žáci 1. místo 1. místo 2. místo Vozár Jií TA Soutž v programování starší žáci 3. místo 2. místo Hollý Jozef TA Soutž v programování - aplikaní software mládež 1. místo 2. místo Velecký Lukáš XB Soutž v programování - aplikaní software starší žáci 1. místo 1. místo 2. místo Plášek Tomáš KB Soutž v programování - aplikaní software starší žáci 2. místo 2. místo Janaík Václav TA Bobík informatiky kadet 1. místo Jakub Píška KB Soutž o logo knihovny ocen. práce Hrochová Karolína TB Stedoškolská odborná innost biologie 2. místo 2. místo Slaníková Michala 4. B Stedoškolská odborná innost historie 2. místo 3. místo Kováová Kateina YA Stedoškolská odborná innost život. prost. 1. místo 2. místo Marková Štpánka 4. A Stedoškolská odborná innost informatika 2. místo 2. místo Šmigura Jií 4. B Ve školním roce 2010/2011 se úastnilo všech olympiád a soutží (vetn sportovních) celkem 1595 žák školy (nkteí vícekrát). Dosahování úspch v krajských a celostátních kolech soutží a olympiád je dsledkem systematické práce, která vede žáky nejen k získávání znalostí v konkrétních oborech, ale i ke schopnosti pracovat v týmu, prezentovat výsledky své práce a obhájit je v konkurenci žák dalších stedních škol. 19

21 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2010/2011 pracovalo na škole 19 zájmových kroužk s pravidelnou týdenní inností se zamením na sport, folklor, informaní technologie, literární innost, jazykové vzdlání, pírodní vdy a zdravý životní styl. Zájmové kroužky chápeme jako smysluplné trávení volného asu a zejména jako možnost, jak zvýraznit a zefektivnit práci s mimoádn nadanými žáky. Ve spolupráci s eskou zemdlskou univerzitou v Praze probíhá na škole Virtuální univerzita tetího vku (VU3V). Tento dlouhodobý projekt je zamen na vzdlávání senior, kteí se z rzných dvod nemohou osobn zúastovat pednášek VU3V v sídlech vysokých škol a univerzit. Folklorním souborem Jakub (se složkou jak tanení, tak i hudební) se škola prezentovala na spole- enských akcích poádaných mstem Uherský Brod (ples Msta Uherský Brod a Domu kultury, studentská akademie pro veejnost, maturitní ples), Ústavem sociální pée v Bojkovicích (benefiní koncert); rovnž pijala úast na folklorních pehlídkách (Otrokovice). Žáci školy se rovnž významnou mrou podílejí na organizaci charitativních akcí a na sociologických przkumech pro msto Uherský Brod a další spolupracující subjekty. Folklórní soubor JAKUB pi vystoupení 11. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena žádná protokolární kontrola. 20

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více