MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová"

Transkript

1 MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová

2 Obsah přednášky Základní legislativní rámec a terminologie spojená s podnikáním 1 Občanský zákoník. 2 Typologie podniků. 3 Živnostenský zákon 4 Zákon o obchodních korporacích

3 Podnik a podnikání dle občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále NOZ).

4 Podnikání odv. z 420 odst. (1) NOZ Výdělečná činnost, vykonávaná samostatně živnostenským nebo obdobným způsobem na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. Kdo takovou činnost provozuje, je podnikatelem.

5 Podnikatel NOZ a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která má živnostenské oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštního zákona Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba.

6 Osoby a) Fyzická osoba (FO) právní osobnost a svéprávnost, 15-18, NOZ. b) Právnická osoba (PO) uměle vytvořená osoba, má právní osobnost a je zapsána ve veřejném rejstříku, PO je rovněž stát, 18, NOZ.

7 Právnické osoby Zdroj: ŽIŽKA, M. Úvodní přednáška k předmětu Nauka o podniku.

8 Podnik 502 NOZ Obchodní závod Organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování podnikatelské činnosti. Jmění hmotný a nehmotný majetek. Důležitá je i osobní složka podnikání.

9 Typologie podniků Kritéria členění: a) podle právní formy, b) podle sektorů a hospodářských odvětví, c) podle velikosti.

10 Podniky dle právní formy 1. Fyzická osoba (živnostník, samostatný podnikatel). 2. Obchodní korporace (obchodní společnosti: v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva obecná, bytová a sociální). 3. Státní podnik (s. p.), příp. národní podnik (n. p.). 4. Státní organizace (s. o.). 5. Organizace vzniklá dle zvláštního zákona. 6. Organizační složka státu. 7. Příspěvková organizace. 8. Fundace = nadace a nadační fond. 9. Zapsaný spolek. 10. Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) do Zapsaný ústav. 12. Fond. 13. Zdravotní pojišťovna. 14. Zájmová sdružení právnických osob do Ostatní (v.v.i., školská PO, VNÚZZ, ÚSC )

11 Organizační struktura národního hospodářství k Právní forma Právní subjekty celkem Státní podniky Obchodní společnosti - z toho a.s. Družstva Samostatní podnikatelé - z toho zapsaní v obch. rejs. Počet subjektů % 100,0 0,0 14,0 0,9 0,6 72,3 0,6 Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2013.

12 Podniky dle sektorů 1. Primární sektor (podniky prvovýroby, např. zemědělství, lesnictví, těžební průmysl). 2. Sekundární sektor (podniky druhovýroby, zpracovatelský průmysl, např. strojírenský, potravinářský, textilní). 3. Terciární sektor (nevýrobní podniky, např. obchod, doprava, banky). Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2013.

13 Podniky dle hospodářského odvětví Klasifikace CZ-NACE (Nomenclature générale des activités économiques statistická klasifikace ekonomických činností). 1. úroveň sekce alfabetický kód 2. úroveň oddíl dvojmístný číselný kód 3. úroveň skupina trojmístný číselný kód 4. úroveň třída čtyřmístný číselný kód

14 Ek. subjekty dle převažující činnosti k Odvětví Celkem A Zemědělství, lesnictví a rybářství B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F Stavebnictví G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H Doprava a skladování I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti Absolutně % 100,0 4,0 0,0 11,3 0,3 0,4 12,1 24,3 2,7 5,2 2,0 1,9 5,7 12,3

15 Ek. subjekty dle převažující činnosti k Odvětví Celkem Absolutně % 100,0 N Administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Nezařazeno Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka ,9 0,6 1,6 1,3 2,3 7,1 0,0 0,0 3,2

16 Podniky dle velikosti a) Drobný podnik (mikropodnik): počet zaměstnanců < 10, aktiva < 2 mil. EUR nebo čistý obrat < 2 mil. EUR, nezávislý (25 % kapitálu). b) Malý podnik: počet zaměstnanců < 50, aktiva < 10 mil. EUR nebo čistý obrat < 10 mil. EUR, nezávislý (25 % kapitálu). c) Střední podnik: počet zaměstnanců < 250, aktiva < 43 mil. EUR nebo čistý obrat < 50 mil. EUR, nezávislý (25 % kapitálu). d) Velký podnik Kurz k : 1 EUR = Kč. Zdroj: Doporučení Komise EU 2003/61/ES ze dne 6. května o definici malého a středního podnikání.

17 Podíl podniků dle počtu zaměstnanců k Počet zaměstnanců % podniků a více 89,6 7,2 2,0 1,1 0,1 Pouze podniků z registrovaných subjektů mělo více než 250 zaměstnanců.

18 Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel (celkem 137 novel), poslední č. 303/2013. Živnost dle ŽZ 2 : Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

19 Podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let (=plnoletost), způsobilost k právním úkonům (=svéprávnost, právní způsobilost), Bezúhonnost (=beztrestnost). Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje.

20 Překážky provozování živnosti Živnost nemůže provozovat: a) FO nebo PO, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo u které bylo zamítnuto insolvenční řízení nebo konkurz pro nedostatek majetku na jeho krytí, a to po dobu 3 let od ukončení konkursu. (Lze prominout ) b) FO, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz provozování činnosti týkající se oboru živnosti. c) Podnikatel, jemuž bylo zrušeno ŽO pro závažné porušení podmínek udělení koncese, po dobu 3 let od rozhodnutí.

21 Oprávnění k živnostenskému podnikání Podnikatel své oprávnění prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku

22 Založení živnosti Centrální registrační místo na každém živnostenském úřadě. Czech POINT kontaktní místa veřejné správy; žádost na formuláři CRM, doručena zvolenému ŽÚ, vybraná Era finanční centra.

23 CRM formulář Žádost o udělení živnosti. Registrace k finančnímu úřadu. Registrace ke správě sociálního zabezpečení. Registrace ke zdravotní pojišťovně. Přihlášení k nemocenskému pojištění. Oznámení vzniku pracovního místa úřadu práce.

24 Rozdělení živností z hlediska odborné způsobilosti 1) Ohlašovací: a) volné, b) řemeslné, c) vázané. 2) Koncesované

25 Živnosti volné Nutné pouze splnění všeobecných podmínek. V současnosti pouze Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ. V příloze č. 4 ŽZ definováno 80 oborů (např. zprostředkování obchodu a služeb; VO, MO; ubytovací služby; překladatelská a tlumočnická č.; provozování CA a průvodcovství v CR; činnost informačních kanceláří; pořádání kulturních projekcí, veletrhů, výstav; provoz kulturních zařízení ).

26 Živnosti řemeslné Uvedeny v příloze č. 1 ŽZ. Je třeba prokázat odbornou způsobilost: a) vzdělání v daném oboru doklad o ukončení; b) vzdělání v příbuzném oboru (nebo rekvalifikace) doklad o ukončení + 1 rok praxe (praxe neplatí pro VŠ); c) bez požad. vzdělání praxe v délce 6 let. Př.: hostinská činnost, opravy silničních vozidel, řeznictví a uzenářství, pivovarnictví a sladovnictví, zednictví

27 Příklad živnosti řemeslné: hostinská činnost Do živnosti náleží: činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb dle zvláštního právního předpisu (bytových domech, rodinných domech, stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek).

28 Živnosti vázané Podmínky vymezeny v příloze č. 2 ŽZ. Odborná způsobilost upravena zvláštními předpisy specifickými pro obor živnosti. Př.: horská průvodcovská činnost, geologické práce, provozování AŠ, oční optika,

29 Příklad ž. vázané: horská průvodcovská činnost K ohlášení přiloženy doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí SŠ vzdělání s maturitou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru.

30 Živnosti koncesované Uvedeny v příloze č. 3 ŽZ. ŽO prokazováno výpisem ze ŽR. Odborná způsobilost zvláštní předpisy jsou uvedeny u každého oboru zvlášť. Činnosti s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví, majetku, např. provozování CK, směnárenská činnost, silniční motorová doprava osobní i nákladní, provádění trhacích a ohňostrojných prací, atd.

31 Příklad ž. koncesované: provozování CK Nutné získat rozhodnutí o udělení koncese od ŽÚ. O koncesi žádáno písemně. K žádosti se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

32 Příklad ž. koncesované: provozování CK K žádosti přiloženy doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí: 1.VŠ vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na CR, nebo 2.vyšší odborné (VO) vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na CR, nebo 3.SŠ vzdělání s maturitou v oboru vzdělání zaměřeném na CR, nebo

33 Příklad ž. koncesované: provozování CK 4. VŠ vzdělání + 1 rok praxe v oboru, nebo 5. VO vzdělání + 3 roky praxe v oboru, nebo 6. SŠ vzdělání s maturitou + 6 let praxe v oboru, nebo 7. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, + 6 let praxe v oboru, nebo

34 Příklad ž. koncesované: provozování CK 8. doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování CK + 2 roky praxe v oboru 9. doklady podle 7 odst. 5 písm. b), c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona

35 Činnosti, které nejsou živností A) lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, b) veterinární lékaři, c) advokáti, notáři, soudní exekutoři, d) znalci a tlumočníci, e) auditoři a daňoví poradci, f) burzovní dohadci, g) banky, pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, penzijní fondy, h) pořádání loterií a jiných podobných her, i) hornická činnost, j) výroba elektřiny, plynu nebo tepla, k) zemědělství, l) provozování dráhy a drážní dopravy, m) provozování rozhlasového a televizního vysílání, n) provozování letišť, letecké dopravy a leteckých prací, o) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a další činnosti

36 Zákon o obchodních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), dále ZOK

37 Obchodní společnosti a) osobní - vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami, společníci se osobně zúčastňují podnikání, společně ručí za závazky společnosti, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (někdy brána jako smíšená). b) Kapitálové - majetková účast společníků na podnikání, nemusí se osobně účastnit na podnikání, společníci neručí za závazky společnosti, resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.

38 Obch. společnosti dle právních forem k Právní forma Veřejné obchodní společnosti Komanditní společnosti Společnosti s ručením omezeným Akciové společnosti Obchodní společnosti celkem Absolutní počet Podíl v % 1,9 0,5 91,1 6,5 100,0 Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2013.

39 Postup založení obchodní společnosti 1. Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky (notářsky ověřenými) = ZALOŽENÍ společnosti. 2. Složení základního kapitálu na účet u banky. Nepeněžní vklady ocenit znalcem. 3. Podání žádosti CRM formulář. 4. Registrace do Obchodního rejstříku = VZNIK obchodní společnosti (do 6 měsíců od založení).

40 Veřejná obchodní společnost Zkratka Ručení společníků za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu Min. počet zakladatelů Rozdělení zisku/ztráty veř. obch. spol., v. o. s., Novák a spol. společně, nerozdílně celým svým majetkem není stanovena 2 FO nebo PO rovným dílem

41 Komanditní společnost Zkratka kom. spol., k. s. Ručení společníků za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu Komplementáři celým svým majetkem Komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu nebo komanditní sumy Není stanovena, povinný vklad komanditisty Min. počet zakladatelů Rozdělení zisku/ztráty zisk 1 : 1, dále komplementáři rovným dílem a komanditisté podle výše vkladů ztráta komplementáři rovným dílem a kom. sum

42 Společnost s ručením omezeným Zkratka spol. s r. o., s. r. o. Ručení společníků za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů 1 Kč Min. počet zakladatelů min. 1, max. 50 Orgány společnosti Rozdělení zisku valná hromada nejvyšší orgán jednatelé statutární orgán dozorčí rada - nepovinná podle poměru vkladů společníků k ZK

43 Akciová společnost Zkratka akc. spol., a. s. Ručení akcionářů za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu Min. počet zakladatelů Orgány společnosti Rozdělení zisku neručí min Kč nebo EUR pokud vede účetnictví v EUR min. 1 PO nebo FO Dualistický systém: valná hromada nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán, 3 členy dozorčí rada 3 členy Monistický systém: valná hromada správní rada 3 členy, strategie vedení, kontrola statutární ředitel statutární orgán podle poměru jmenovité hodnoty akcií k hodnotě všech akcií

44 Družstvo Zkratka Ručení členů za závazky družstva Min. výše základního kapitálu Min. počet zakladatelů Orgány družstva Rozdělení zisku není musí obsahovat označení družstvo neručí, pokud stanovy neurčí jinak Není stanovena min. 3 členové; do 50 členů malé družstvo členská schůze nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán kontrolní komise min. 3 členy Malé družstvo členská schůze, předseda, pokud určí stanovy. podle výše členského vkladu

45 Bytové a sociální družstvo Bytové družstvo založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů (správa domů a bytů členů a jiných osob), jiná činnost jen doplňkově. Zisk pouze k uspokojování bytových potřeb členů nebo k dalšímu rozvoji bytového družstva. Sociální družstvo vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti. Nesmí změnit předmět činnosti. Členy pouze FO s pracovním poměrem, nebo na bázi dobročinnosti nebo příjemci obecně prospěšné služby.

46 Děkuji Vám za pozornost.

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 %

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Právní formy podnikání Fyzická osoba Právnická osoba na základě živnostenského Typy,

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu Úvod do ekonomie letní semestr 2011-2012 17.2.2012 1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce Konzultační hodiny LS 2011 2012: čtvrtek 13.00

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více