VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Valašské Klobouky Sídlo školy: Valašské Klobouky, Školní 856, Charakteristika školy: Právní forma školy- příspěvková organizace od Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní druţiny. Poskytuje základní vzdělávání, školní stravování a zájmové vzdělávání. Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: , aktualizace IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola 780 ţáků IZO: Školní druţina, školní klub 150 ţáků IZO: Školní klub 100 ţáků IZO: Školní jídelna 700 jídel IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2012/2013: Počet tříd/skupin Počet ţáků ţáků na třídu/skup Přepočtený počet PP Počet ţáků na ped.úvazek ZŠ celkem ,12 37,1 15,50-1. stupeň ,27 17,9 16,98-2. stupeň ,64 19,2 14,11 Školní druţina ,2 40,91 Školní klub ,00 Školní jídelna x x 7,04 x Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole: Sdruţení rodičů při ZŠ Školní sportovní klub Kontakt na zařízení: ředitelna Mgr. Karel Ptáček kancelář školy Zdenka Volná školní jídelna Marie Ovesná Zřizovatel: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám Valašské Klobouky Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Karel Ptáček Statutární zástupce ředitele: RNDr. Ivana Sedláková zástupkyně ředitele 1. stupeň: Mgr. Věra Baloušková vedoucí školní druţiny a klubu: Ladislava Šindlerová vedoucí školní jídelny: Marie Ovesná adresa pro dálkový přístup: web: Rada školy: Školská rada zřízena usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne pod číslem 70/639/2005. Počet členů stanoven na 6 osob. Schválení zastupitelstvem města pod číslem jednacím 28/835/2005 s účinností od Do školní rady byli jmenováni zřizovatelem Ing. Josef Slánský a Ing. Karel Švach, z pedagogických pracovníků byli zvoleni Mgr. Oldřiška Fojtíková a Mgr. František Mikulčík, z řad rodičů Ing. Aleš Fiala a Eva Šerá. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Oldřiška Fojtíková. V roce 2011 byla na další období jmenována a zvolena školská rada ve stejném sloţení jak členů, tak vedení.

3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ: Škola poskytuje základní vzdělávání. vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet ţáků Národní škola Obecná škola Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jiné Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Z důvodu malého počtu ţáků v šestém ročníku nebyla zřízena třída pro ţáky s předpoklady ke studiu na středních a později případně vysokých školách. Škola dále pokračuje v trendu vyuţívání ICT ve výuce, především interaktivních tabulí, elektronických učebnic, pouţíváme ve výuce také materiály vzniklé při realizaci projektu EU peníze do škol. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: Ţákům naší školy je nabízeno kaţdoročně několik volitelných předmětů (informatika, jazyk německý, technické činnosti, domácnost, pěstitelské práce a sportovní hry ve dvou skupinách pro chlapce i dívky). Největší zájem je o informatiku a domácnost. Z nepovinných předmětů vyučujeme náboţenství. Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů: Škola nepořádala ţádné takové kurzy. 3

4 C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 42 40,642 Externí pracovníci 5 0,499 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe 1. ředitel 1,0 VŠ, M - Zt - Inf stat. zást. 2. st. 1,0 VŠ, M- Z zást. řed. 1. st. 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Pv učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitel 1,0 VŠ, D + Tv učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitel 1,0 VŠ, Z-Tv učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ+Tv učitelka 1,0 VŠ, Č-Ov učitelka 1,0 VŠ, ČJ - Hv učitelka 1,0 VŠ, Př-JR-Z učitelka 1,0 VŠ, Č-D učitel 1,0 VŠ, F-Tev učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitel 1,0 VŠ, náb.ř.k.- Č učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ+JN učitelka 1,0 VŠ, C-Ov učitelka 1,0 VŠ, Bi-CH učitelka 1,0 VŠ, JA-D učitel 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, uč. pro ml. vyţ. zvl. péči učitel 1,0 VŠ, M-Tv učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Hv učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitel 1,0 VŠ, M-Z učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, JA učitelka 1,0 VŠ, M F učitelka 0,182 VOŠ, vychovatelství vých. poradkyně 1,0 VŠ, JR-D asistent pedagoga 0,9 SŠ učitelka 1,0 VŠ, M CH vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka 0,732 SŠ, učitelka MŠ vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka 0,464 VOŠ, vychovatství učitel 0,364 VŠ, Př Zzv 41

5 Externí ped. pracovníci: P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe 1. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 7 2. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 3 3. učitelka ext. 0,364 VŠ, křesťanská výchova 7 4. učitelka ext. 0,045 SŠ, učitelka MŠ 20 Externími pedagogickými pracovníky je zajišťována výuka náboţenství, tradiční lidová kultura a částečně občanská výchova. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Poţadovaný stupeň vzdělání: 100 Aprobovanost výuky: 93 Komentář k dané problematice: Pedagogičtí pracovníci ZŠ Valašské Klobouky jsou všichni plně kvalifikovaní, jen pro některé předměty převáţně výchovného charakteru nemají učitelé aprobaci. Částečně neaprobovaně učíme Ov, úplně neaprobovaně rodinnou výchovu, částečně hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Částečně neaprobovaně učíme také JA. Všechny hlavní předměty učíme plně aprobovaně. Do budoucna vyvstává problém s nedostatkem aprobovaných učitelů cizího jazyka, většinu hodin odučí tři učitelé, z nichţ dva mají zhruba do tří let dovršit důchodový věk. Je potřeba přijmout alespoň dva nové pedagogy na výuku angličtiny případně jiného cizího jazyka. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,89 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání 1. uklízečka 0,65 vyučena 2. uklízečka 0,65 SŠ 3. uklízečka 0,65 vyučena 4. údrţbář 1,0 vyučen 5. uklízečka 0,25 základní 6. uklízečka 0,65 vyučena 7. školnice 1,0 SŠ 8. účetní 1,0 SŠ 9. účetní 1,0 SŠ 10. kuchařka 1,0 základní 11. kuchařka 0,5 vyučena 12. kuchařka 1,0 vyučena 13. kuchařka 1,0 vyučena 14. kuchařka 0,54 SŠ 15. vedoucí ŠJ 1,0 SŠ 16. ved. kuchařka 1,0 vyučena 17. kuchařka 1,0 vyučena 5

6 D) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku zapisovaní celkem z toho dívky zapsaní na dané škole celkem z toho dívky s ţádostí o odklad docházky celkem z toho dívky vzdělávaní podle 42 šk. zákona celkem Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném narození a později a dříve z toho dívky

7 E) VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ E1 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY I. POLOLETÍ 2012/2013 Celkem Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŢÁKA TŘÍDĚ Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Třídní učitel p Mgr, Iva Červenková , ,28 19,28 Mgr. Daniela Strnadová , ,21 17,21 Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,11 16,11 Marie Lanková , ,56 21,56 Mgr. Stanislava Křenková , ,19 22,19 Mgr. Dana Fojtíková , ,00 20,00 Mgr. Bronislava Divišová , ,90 24,90 Mgr.Jana Nahodilová , ,10 27,10 Mgr. Jana Staňková , ,62 25,62 Mgr. Radka Dohnalová , ,23 36,23 Mgr. Veronika Doleţalová , ,00 32,00 Mgr. Karel Pozlovský , ,24 27,24 Mgr. IvanaPsotová , ,00 37,00 Mgr. Magda Rozmánková , ,42 18,42 Mgr. Pavlína Graclíková , ,71 25,71 Mgr. Marcela Charvátová , ,00 31,00 Ing. Libuše Šeligová , ,11 41,11 Mgr. Ingrid Olšarová , ,19 56,19 Mgr. Pavla Holubová , ,77 35,77 Mgr. Jiří Dohnal , ,04 28,04 Mgr. Petra Povalačová , ,46 45,46 Mgr. Lenka Tomaštíková , ,72 60,28 0,44 Mgr. Petr Graclík , ,10 48,10 Mgr. Věra Vyoralová , ,96 39,96 Mgr. Tomáš Kratochvíl , ,64 57,64 Mgr. František Mikulčík , ,24 48,20 0,04 PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,98 33,97 0,02 7 Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená

8 E2 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY II. POLOLETÍ 2012/2013 Třída Třídní učitel Celkem Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŢÁKA Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení p I.A Mgr, Iva Červenková , ,89 42,89 I.B Mgr. Daniela Strnadová , ,42 54,42 I.C Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,67 29,67 II.A Marie Lanková , ,67 31,67 II.B Mgr. Stanislava Křenková , ,81 39,81 II.C Mgr. Dana Fojtíková , ,11 48,11 III.A Mgr. Bronislava Divišová , ,62 36,62 III.B Mgr.Jana Nahodilová , ,65 55,65 III.C Mgr. Jana Staňková , ,81 39,81 IV.A Mgr. Radka Dohnalová , ,41 61,41 IV.B Mgr. Veronika Doleţalová , ,55 33,55 IV.C Mgr. Karel Pozlovský , ,33 53,10 0,24 V.A Mgr. IvanaPsotová , ,48 56,48 V.B Mgr. Magda Rozmánková , ,50 34,29 0,21 V.C Mgr. Pavlína Graclíková , ,38 42,38 VI.A Mgr. Marcela Charvátová , ,50 41,50 VI.B Ing. Libuše Šeligová , ,00 51,00 VII.A Mgr. Ingrid Olšarová , ,62 55,62 VII.B Mgr. Pavla Holubová , ,88 31,88 VII.C Mgr. Jiří Dohnal , ,00 49,00 VIII.A Mgr. Petra Povalačová , ,38 64,38 VIII.B Mgr. Lenka Tomaštíková , ,56 72,22 0,33 VIII.C Mgr. Petr Graclík , ,05 49,05 IX.A Mgr. Věra Vyoralová , ,25 49,25 IX.B Mgr. Tomáš Kratochvíl , ,96 78,96 1,00 IX.C Mgr. František Mikulčík , ,00 63,00 CELKEM/POČET ### ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,09 49,01 0,07 Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 8

9 E3 ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VOLBU POVOLÁNÍ Činnost VP postupovala podle harmonogramu vypracovaného na začátku školního roku. 1. Sestavení přehledů o vycházejících ţácích v 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 74 ţáků v 8. ročníku 2 ţáci 1 ţák přestoupil ze 7. ročníku na humanitní gymnázium z 5. ročníku byli přijati na osmileté gymnázium 2 ţáci (G Slavičín ) KAM NASTOUPÍ NAŠI DEVÁŤÁCI V ZÁŘÍ 2013: Dostat se na zvolenou střední školu nebylo ani v letošním roce nic nesnadného, na maturitní obory byli přijati i ţáci se známkami dostatečnými. NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY OBOR ŢÁKŮ M/VL SPŠ stojnická Vsetín strojírenství 3 M Gymnázium Slavičín gymnázium 3 M Gymnázium Val. Klobouky gymnázium, obchodní akademie 12+7 M Gymnázium T.G. Masaryka Zlín gymnázium 1 M SOŠ Slavičín elektrikář, obráběč kovů, automechanik VL SOŠ Slavičín mechatronik 5 M SOU Valašské Klobouky automechanik, kuchař-číšník 3+3 VL Stř. zdravotnická škola Vsetín zdravotnický asistent 4 M Stř. zdravotnická škola Zlín zdravotnický asistent 1 M SŠ oděvní a sluţeb Vizovice kadeřník, fotograf 4+1 VL SŠ Kostka s.r.o. Vsetín informační technologie 1 M SOŠ J. Sousedíka Vsetín gastronomie 2 M1 SOŠ J. Sousedíka Vsetín ekon. a podnikání, mechatronik, kuchař-číšník VL Arcibiskupské Gy Kroměříţ gymnázium 1 M SŠ zemědělská Lanškroun veterinářství 1 M SPŠ Zlín elektrotechnika, strojírenství 1+2 M SOŠ Luhačovice umění reklamy 1 M SPŠ Otrokovice aplikovaná chemie 1 M SPŠ stavební Val. Meziříčí pozemní stavitelství 2 M SŠ inform., elektrotech. Roţnov p. R. informační technologie, programátor 1+1 M SŠ veterinární Kroměříţ veterinářství 1 M Konzervatoř Kroměříţ hra na hudební nástroj 1 A Stř. hotelová škola Zlín hotelnictví 1 M SŠ filmová Zlín multimediální tvorba 1 M Stř. škola pedagogická Odry předškolní a mimošk. pedagogika 1 M SŠ lesnická Hranice n. M. lesnictví 1 M SŠ ochrany osob a majetku Zlín veřejnosprávní činnost 1 M Ţáci vycházející z 8. roč. a ti, co přestupují na jiné typy škol Jméno Třída Škola Obor Urubek Štěpán VIII.B SOU Val. Klobouky opravář zemědělských strojů VL Nález Josef VIII.C SOŠ J. Sousedíka Vsetín automechanik VL Soška Salvátor VII.B SŠ Kostka Vsetín humanitní gymnázium M Maryášová Amálie V.A G Slavičín 8leté gymnázium M Mikulčíková Monika V.B G Slavičín 8leté gymnázium M

10 2. Z kariérového poradenství pro ţáky: Aktuální informace z některých středních škol byly umísťovány na panelu v prostorách hlavní chodby Ţáci byli prakticky seznámeni s tím, jak se orientovat ve virtuální burze SŠ Zlínského kraje (www.zkola.cz) Zapsali si další pro ně důleţité adresy: Do kaţdé třídy jsme zabezpečili 6 kusů katalogů Atlas školství (v tištěné podobě i CD) Byli seznámeni s přehledem Dny otevřených dveří na SŠ ve Zlínském kraji Ţáci 8. a 9. ročníků absolvovali Den otevřených dveří na SOU ve Valašských Kloboukách Deváťáci besedovali se studenty zdejšího gymnázia o podmínkách studia, aktivitách a vybavení školy Zástupkyně firmy Gross Becker informovala vycházející ţáky o moţnostech zaměstnání v jejich firmě po ukončení studia SŠ 1 ţák absolvoval přijímací řízení na konzervatoř V hodinách Jč, M a Volby povolání ţáci psali procvičovací SCIO testy Zabezpečili jsme testování Scio testů nanečisto na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách pro všechny ţáky, kteří se chtěli hlásit na různé maturitní obory Zajistili jsme instruktáţ pro rodiče vycházejících ţáků k přijímacímu řízení, správnému vyplnění přihlášky a zápisového lístku Ve spolupráci s třídními učiteli jsme všem vycházejícím ţákům vytiskli formuláře přihlášek i se základními údaji ze školní matriky Pro zájemce z 8. tříd jsme zprostředkovali testování v oblasti profesionální orientace. Testování prováděla fa Diagnostik ze Zlína, zúčastnilo se 41 ţáků Individuální konzultace s rodiči ohledně výběru středních škol, odvolání apod. probíhaly na schůzkách SRPŠ nebo v době konzultačních hodin 3. Záškoláctví + pohovory se ţáky a rodiči, výchovné komise Výchovná poradkyně provedla 1 pohovor se ţákem a jeho matkou ohledně chování ve vyučování a ke spoluţákům a zúčastnila se 2 výchovných komisí Spolupracovala se sociálním odborem MěÚ ve Valašských Kloboukách a s terénní sociální pracovnicí, která navštěvovala rodiny našich problémových ţáků Zpracovala: V. Vaňková, vých. poradce E4 ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE ŢÁCI INTEGROVANÍ A ŢÁCI SE SVPU Výchovný poradce postupoval podle harmonogramu činnosti, sestaveném na začátku školního roku. 1. V průběhu celého školního roku probíhala nápravná péče a to takto: 1.stupeň dyslektický krouţek. Nápravu prováděla p. uč. Dana Fojtíková 1 hodina týdně a p. uč. Ivana Psotová 1. hodina týdně. 2. stupeň nápravnou péči prováděli učitelé dle rozpisu. 2. Probíhala úzká spolupráce s PPP Slavičín formou konzultačních hodin, které vyuţívali nejen učitelé naší školy, ale i jejich rodiče. O těchto konzultačních hodinách byli pravidelně informováni na školním webu. S pracovnicemi PPP Slavičín byla uspořádána beseda s názvem Práce se ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Besedu realizovaly PhDr. Eva Došlová a Mgr. Gabriela Vojtěšková a zúčastnili se jí učitelé 1. a 2. stupně. 3. Na pracovních posadách byli učitelé seznamováni s problematikou poruch učení a integrace na naší škole. 4. Výchovná poradkyně spolu se zástupkyní pracovaly rozvojovém programu - Kompenzační a učební pomůcky pro ţáky se zdravotním postiţením S tímto programem naše škola uspěla a získala částku 55000Kč, které budou pouţity na nákup pomůcek pro ţáky se zdravotním postiţením. 10

11 5. Výchovná poradkyně se účastnila pracovních schůzek v PPP Slavičín, navštěvovala také setkání výchovných poradců, organizovaných KPPP Zlín. 6. Byly aktualizovány seznamy ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odesílána vyšetření ţáků, kterým končí integrace. 7. Učitelé byli seznamováni s výsledky vyšetření PPP ţáků a potvrdili svým podpisem znalost doporučení PPP, jak postupovat s těmito ţáky ve výuce. Výchovná poradkyně poskytovala pomoc při vypracování IVP. 8. Výchovná poradkyně průběţně sledovala práci v dyslektických krouţcích a fungování speciálně - pedagogické nápravné péče. Spolupracovala s třídními učiteli při zprostředkování vyšetření ţáků v PPP a dalšího pedagogického postupu podle výsledků jednotlivých vyšetření. Konzultace psychologických vyšetření ţáků s pracovnicemi PPP a SPC. 8. V letošním školním roce bylo pracováno s 16 integrovanými ţáky s úrovní zdravotního postiţení ( z toho 1 ţák tělesně, 1 sluchově a 1 ţák s AUS, který pracoval s ped. asistentkou). Ţáků s SVPU na úrovni zdravotního znevýhodnění bylo 47. Výchovná poradkyně vedla agendu těchto ţáků. 9. V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zprostředkovávala vyšetření ţáků v PPP, metodicky pomáhala při sestavování IVP pro ţáky se spec. vzděl. potřebami, sledovala činnost dyslektických krouţků a pomáhala rodičům i učitelům ve zcela konkrétních problémových situacích. Integrovaní ţáci ve škol. roce 2012/2013 (ţáci se speciálními potřebami na úrovni zdravotního postiţení ) Stav k 30. červnu 2013 č. tř třídní učitel datum posl. vyš. Platnost integrace do 1. 2.A Sporková A Sporková A Divišová B Doleţalová A Psotová A Psotová B Pášmová C Graclíková C Graclíková B Šeligová B Šeligová A Olšarová A Olšarová B Tomaštíková A Povalačová Ţáci SPU zdravotní znevýhodnění školní rok pol. č. třída učitel datum posl. vyš A Čer C O. Foj B Nah B Nah C Staň A Doh A Doh A Doh C Poz A Psot A Roz A Psot B Roz B Roz B Roz

12 16. 5.B Roz B Roz C Gra C Gra A Char A Char A Char A Char B Še B Še B Še A Ol A Ol B To B To B To C P.Gra C P Gra C P Gra B Krat B Krat B Krat B Krat B Krat B Krat B Krat C Mi C Mi C Mi C Mi C Mi C Mi F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl ve školním roce plněn podle rámcového plánu, který vypracoval metodik prevence. Hlavním cílem programu byla prevence sociálně neţádoucích jevů, výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, v rodině a v celé společnosti. Hlavním garantem plnění MPP byl ředitel školy Mgr. Karel Ptáček. Do programu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní pí uč. Věrou Vaňkovou a metodikem prevence p. uč. Jiřím Dohnalem. Po celý školní rok byly monitorovány všechny sociálně neţádoucí jevy. Ve škole jsme letos řešili několik podezření týkajících se zanedbávání povinné výchovné péče a šikany. Všechny zjišťované podněty byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a rodiči. Všechny ostatní kázeňské přestupky byly ihned řešeny vyučujícími a vţdy byli informováni rodiče. Škola spolupracovala s rodiči na třídních schůzkách nebo formou individuálních pohovorů. Pro uţší spolupráci pedagogických pracovníků a veřejnosti fungovala školská rada sloţená ze zástupců vedení školy, učitelů a rodičů. Moţnost se aktivně zapojit do problematiky prevence rizikového chování měli i ţáci naší školy prostřednictvím zřízeného školského parlamentu. Díky velmi dobré návštěvnosti internetové stránky školy s redakčním systémem, umoţňující zapojení téměř všech učitelů, stoupla dramaticky informovanost veřejnosti o všech (nejen) preventistických projektech, organizovaných naší školou (viz Velký podíl na fungování prevence sociálně-patologických jevů spočívá v práci školní druţiny a školního klubu. Vedoucí školní druţiny pí Ladislava Šindlerová ve spolupráci s rodiči, ţáky druhého stupně, Sdruţením rodičů při ZŠ, přilehlých soukromých firem a mnohých dalších, obohacovala preventistickou náplň zajímavými projekty (např. Noci ve škole, poznávací sportovní klání s jinými základními školami a mnohé další aktivity ve formě výletů a exkurzí.) Problematika prevence neţádoucích jevů byla vhodně zařazena do výuky občanské a rodinné výchovy a vlastivědy. I v tomto školním roce jsme se více zaměřili na boj proti šikaně, především kyberšikaně. Na toto téma bylo zorganizováno pro děti několik přednášek. 12

13 Ţáky jsme vedli k ochraně ţivotního prostředí a k ekologickému myšlení- úklidu odpadků, sběr papíru a třídění odpadu. Téměř všichni ţáci naší školy se aktivně účastnili ekologických soutěţí pořádaných především zřizovatelem ZŠ Městem Valašské Klobouky a úspěšně také nadále funguje recyklování odpadu díky košům na tříděný odpad, umístěných na chodbách a ve všech kmenových třídách. Pracovníci ZŠ Valašské Klobouky spolupracovali s Městským úřadem Valašské Klobouky, Policií ČR Zlín, městskou knihovnou, PPP Valašské Klobouky, Mgr. Tomášem Řehákem, panem Romanem Povalou, sdruţením Kosenka a panem Erikem Fojtíkem. Metodik prevence společně s vedoucí školní druţiny a školního klubu organizovali tzv. Noci ve škole, úzce zaměřených na prevenci soc. patolog. jevů, kterých se zúčastnila převáţná většina ţáků I. i II. stupně. Důleţitou součástí preventistického programu jsou sportovní aktivity organizované naší školou. Slouţí dětem vybíjet agresivitu soutěţivou a zdravou formou, ale také díky nim děti přicházejí na řadu zajímavých moţností, jak lépe trávit svůj volný čas v prostředí svých vrstevníků. Z uvedených aktivit vyzdvihujeme školní lyţařský kurz, volejbalové zápasy učitelů a ţáků, atletické dny a mnohé jiné sportovní soutěţe. Učitelé naší školy se podíleli na obohacování ţivota dětí o různé aktivity. I tento školní rok se podařilo zorganizovat několikadenní adaptační pobytové kurzy pro nově vzniklé třídní kolektivy pro ţáky 6. ročníku. Ţáci po celý rok přispívali svými literárními a výtvarnými pracemi do různých soutěţí a školního almanachu Jak to vidím já. Ţáci celé školy se po celý školní rok účastnili výchovně vzdělávacích exkurzí. Ţáci II. stupně se zúčastnili ekologických vycházek organizovaných sdruţením KOSENKA. Velmi podnětnou akcí se jeví jiţ tradiční kurzy taneční a společenské výchovy pro vycházející ţáky. Ţáci si zde v několika lekcích, pod dohledem tanečních mistrů, osvojili základy společenských tanců a chování a pro nejzdatnější, byla uspořádána taneční soutěţ. Mgr. Jiří Dohnal, metodik prevence G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí podle Plánu DVPP Základní školy Valašské Klobouky. Prioritními oblastmi rozvoje pedagogických pracovníků jsou informační technologie, práce se ţáky s poruchami učení, bezpečnost práce, nové formy a metody výuky, cizí jazyky a prevence sociálně patologických jevů. Nedostatek finančních prostředků však velmi výrazně omezuje vysílání pedagogů na DVPP, jsme nuceni vyhledávat školení v blízkém okolí. Školení, semináře a další akce pořádané ve větší vzdálenosti (Olomouc, Ostrava, Praha, atd) jsou pro nás sice zajímavé, rádi bychom se jich účastnili, ale jsou pro nás finančně nedostupné. Nejvýznamnějším partnerem v oblasti DVPP je pro nás pobočka NIDV ve Zlíně a jím nabízené vzdělávácí akce. Přehled školení pedagogických pracovníků: - v rámci DVPP: téma účastník místo cest., ost. kurz celkem Etická výchova Holubová Pavla Veselí nad Mor Etická výchova Františáková Jana Veselí nad Mor Školení managementu škol Ptáček Karel Velké Karlovice Školení managementu škol Sedláková Ivana Velké Karlovice Školení managementu škol Baloušková Věra Velké Karlovice Školní zralost dítěte Baloušková Věra ZŠ Val. Klobouky Školní zralost dítěte Fojtíková Dana ZŠ Val. Klobouky Školní zralost dítěte Strnadová Daniela ZŠ Val. Klobouky Rozvoj motoriky u dětí Baloušková Věra ZŠ Val. Klobouky Rozvoj motoriky u dětí Fojtíková Dana ZŠ Val. Klobouky Rozvoj motoriky u dětí Strnadová Daniela ZŠ Val. Klobouky CELKEM ostatní školení pedagogických pracovníků: téma účastník místo cest., ost. kurz celkem Novela zákona o ped. prac. Ptáček Karel Val. Klobouky

14 Novela zákona o ped. prac. Sedláková Ivana Val. Klobouky Novela zákona o ped. prac. Baloušková Věra Val. Klobouky Projekt Comenius koord. Ptáček Karel Brno Seminář NAEP Povalačová Petra Praha Met. školení pracovníky PPP všichni ped. prac. Val. Klobouky CELKEM Všichni pracovníci školy absolvovali povinné školení BOZP pí Libuše Křesálkové. Nepedagogičtí zaměstnanci byli vysíláni na školení především související s výkonem jejich funkcí. Jednalo se o školení mzdové účetní, ekonomky, pracovnic školní kuchyně. Tyto školení a semináře probíhaly převáţně ve Zlíně. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DÍLČÍ ZPRÁVY PŘEDSEDŮ PK A MS H1) Školní druţina a Školní klub Soutěţe : - turnaj ve stolním tenise soutěţ ve zručnosti volba Miss 2012 dne turnaj ve stolním tenise turnaj ve volejbale v ZŠ Brumov Brumovský klíč místo - TOP třída 2013 vítězná třída 7.B - přírodovědná soutěţ Z lavic do přírody v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli Akce : - výlet na Čertovy skály přátelské utkání ve volejbale ve Vlachovicích přátelské utkání ve stolním tenise ZŠ Brumov adaptační kurs pro ţáky 6.ročníku táborák ŠD noc ve škole plavání ZŠ Brumov přátelské utkání ve fotbale ZŠ Slavičín soutěţ v aerobiku ve Zlíně Vánoční zvonek místo (z 80 účastníků) - návštěva aquaparku ve Valašském Meziříčí přátelské utkání ve volejbale ZŠ Újezd noc ve škole karneval Kurs taneční a společenské výchovy zahájen pyţamové odpoledne velikonoční dílna přátelské utkání ve volejbale v ZŠ Štítná noc ve škole florbalové utkání v ZŠ Brumov výlet do Luhačovic ukončení kurzu taneční a společenské výchovy návštěva zábavného centra Galalaxie ve Zlíně vycházka na Paseky s táborákem noc ve škole Projekty : - zapojení do projektu Recyklohraní - Den stromů - Den Země Aktivity prezentace školy na veřejnosti : - soutěţ základních škol v netradičních disciplínách Zlínský Vorvaň 2012 dne místo (ze 33 škol) - vystoupení dramatického krouţku MŠ Poteč, MŠ Valašské Klobouky, rodinné centrum Kaštánek období 4.čtvrtletí školního roku 14 Ladislava Šindlerová

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích 5.. 2 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více