VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Valašské Klobouky Sídlo školy: Valašské Klobouky, Školní 856, Charakteristika školy: Právní forma školy- příspěvková organizace od Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní druţiny. Poskytuje základní vzdělávání, školní stravování a zájmové vzdělávání. Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: , aktualizace IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola 780 ţáků IZO: Školní druţina, školní klub 150 ţáků IZO: Školní klub 100 ţáků IZO: Školní jídelna 700 jídel IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2012/2013: Počet tříd/skupin Počet ţáků ţáků na třídu/skup Přepočtený počet PP Počet ţáků na ped.úvazek ZŠ celkem ,12 37,1 15,50-1. stupeň ,27 17,9 16,98-2. stupeň ,64 19,2 14,11 Školní druţina ,2 40,91 Školní klub ,00 Školní jídelna x x 7,04 x Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole: Sdruţení rodičů při ZŠ Školní sportovní klub Kontakt na zařízení: ředitelna Mgr. Karel Ptáček kancelář školy Zdenka Volná školní jídelna Marie Ovesná Zřizovatel: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám Valašské Klobouky Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Karel Ptáček Statutární zástupce ředitele: RNDr. Ivana Sedláková zástupkyně ředitele 1. stupeň: Mgr. Věra Baloušková vedoucí školní druţiny a klubu: Ladislava Šindlerová vedoucí školní jídelny: Marie Ovesná adresa pro dálkový přístup: web: Rada školy: Školská rada zřízena usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne pod číslem 70/639/2005. Počet členů stanoven na 6 osob. Schválení zastupitelstvem města pod číslem jednacím 28/835/2005 s účinností od Do školní rady byli jmenováni zřizovatelem Ing. Josef Slánský a Ing. Karel Švach, z pedagogických pracovníků byli zvoleni Mgr. Oldřiška Fojtíková a Mgr. František Mikulčík, z řad rodičů Ing. Aleš Fiala a Eva Šerá. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Oldřiška Fojtíková. V roce 2011 byla na další období jmenována a zvolena školská rada ve stejném sloţení jak členů, tak vedení.

3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ: Škola poskytuje základní vzdělávání. vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet ţáků Národní škola Obecná škola Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jiné Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Z důvodu malého počtu ţáků v šestém ročníku nebyla zřízena třída pro ţáky s předpoklady ke studiu na středních a později případně vysokých školách. Škola dále pokračuje v trendu vyuţívání ICT ve výuce, především interaktivních tabulí, elektronických učebnic, pouţíváme ve výuce také materiály vzniklé při realizaci projektu EU peníze do škol. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: Ţákům naší školy je nabízeno kaţdoročně několik volitelných předmětů (informatika, jazyk německý, technické činnosti, domácnost, pěstitelské práce a sportovní hry ve dvou skupinách pro chlapce i dívky). Největší zájem je o informatiku a domácnost. Z nepovinných předmětů vyučujeme náboţenství. Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů: Škola nepořádala ţádné takové kurzy. 3

4 C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 42 40,642 Externí pracovníci 5 0,499 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe 1. ředitel 1,0 VŠ, M - Zt - Inf stat. zást. 2. st. 1,0 VŠ, M- Z zást. řed. 1. st. 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Pv učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitel 1,0 VŠ, D + Tv učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitel 1,0 VŠ, Z-Tv učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ+Tv učitelka 1,0 VŠ, Č-Ov učitelka 1,0 VŠ, ČJ - Hv učitelka 1,0 VŠ, Př-JR-Z učitelka 1,0 VŠ, Č-D učitel 1,0 VŠ, F-Tev učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitel 1,0 VŠ, náb.ř.k.- Č učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ+JN učitelka 1,0 VŠ, C-Ov učitelka 1,0 VŠ, Bi-CH učitelka 1,0 VŠ, JA-D učitel 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, uč. pro ml. vyţ. zvl. péči učitel 1,0 VŠ, M-Tv učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Hv učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitel 1,0 VŠ, M-Z učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ učitelka 1,0 VŠ, JA učitelka 1,0 VŠ, M F učitelka 0,182 VOŠ, vychovatelství vých. poradkyně 1,0 VŠ, JR-D asistent pedagoga 0,9 SŠ učitelka 1,0 VŠ, M CH vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka 0,732 SŠ, učitelka MŠ vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka 0,464 VOŠ, vychovatství učitel 0,364 VŠ, Př Zzv 41

5 Externí ped. pracovníci: P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe 1. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 7 2. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 3 3. učitelka ext. 0,364 VŠ, křesťanská výchova 7 4. učitelka ext. 0,045 SŠ, učitelka MŠ 20 Externími pedagogickými pracovníky je zajišťována výuka náboţenství, tradiční lidová kultura a částečně občanská výchova. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Poţadovaný stupeň vzdělání: 100 Aprobovanost výuky: 93 Komentář k dané problematice: Pedagogičtí pracovníci ZŠ Valašské Klobouky jsou všichni plně kvalifikovaní, jen pro některé předměty převáţně výchovného charakteru nemají učitelé aprobaci. Částečně neaprobovaně učíme Ov, úplně neaprobovaně rodinnou výchovu, částečně hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Částečně neaprobovaně učíme také JA. Všechny hlavní předměty učíme plně aprobovaně. Do budoucna vyvstává problém s nedostatkem aprobovaných učitelů cizího jazyka, většinu hodin odučí tři učitelé, z nichţ dva mají zhruba do tří let dovršit důchodový věk. Je potřeba přijmout alespoň dva nové pedagogy na výuku angličtiny případně jiného cizího jazyka. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,89 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání 1. uklízečka 0,65 vyučena 2. uklízečka 0,65 SŠ 3. uklízečka 0,65 vyučena 4. údrţbář 1,0 vyučen 5. uklízečka 0,25 základní 6. uklízečka 0,65 vyučena 7. školnice 1,0 SŠ 8. účetní 1,0 SŠ 9. účetní 1,0 SŠ 10. kuchařka 1,0 základní 11. kuchařka 0,5 vyučena 12. kuchařka 1,0 vyučena 13. kuchařka 1,0 vyučena 14. kuchařka 0,54 SŠ 15. vedoucí ŠJ 1,0 SŠ 16. ved. kuchařka 1,0 vyučena 17. kuchařka 1,0 vyučena 5

6 D) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku zapisovaní celkem z toho dívky zapsaní na dané škole celkem z toho dívky s ţádostí o odklad docházky celkem z toho dívky vzdělávaní podle 42 šk. zákona celkem Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném narození a později a dříve z toho dívky

7 E) VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ E1 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY I. POLOLETÍ 2012/2013 Celkem Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŢÁKA TŘÍDĚ Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Třídní učitel p Mgr, Iva Červenková , ,28 19,28 Mgr. Daniela Strnadová , ,21 17,21 Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,11 16,11 Marie Lanková , ,56 21,56 Mgr. Stanislava Křenková , ,19 22,19 Mgr. Dana Fojtíková , ,00 20,00 Mgr. Bronislava Divišová , ,90 24,90 Mgr.Jana Nahodilová , ,10 27,10 Mgr. Jana Staňková , ,62 25,62 Mgr. Radka Dohnalová , ,23 36,23 Mgr. Veronika Doleţalová , ,00 32,00 Mgr. Karel Pozlovský , ,24 27,24 Mgr. IvanaPsotová , ,00 37,00 Mgr. Magda Rozmánková , ,42 18,42 Mgr. Pavlína Graclíková , ,71 25,71 Mgr. Marcela Charvátová , ,00 31,00 Ing. Libuše Šeligová , ,11 41,11 Mgr. Ingrid Olšarová , ,19 56,19 Mgr. Pavla Holubová , ,77 35,77 Mgr. Jiří Dohnal , ,04 28,04 Mgr. Petra Povalačová , ,46 45,46 Mgr. Lenka Tomaštíková , ,72 60,28 0,44 Mgr. Petr Graclík , ,10 48,10 Mgr. Věra Vyoralová , ,96 39,96 Mgr. Tomáš Kratochvíl , ,64 57,64 Mgr. František Mikulčík , ,24 48,20 0,04 PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,98 33,97 0,02 7 Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená

8 E2 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY II. POLOLETÍ 2012/2013 Třída Třídní učitel Celkem Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŢÁKA Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení p I.A Mgr, Iva Červenková , ,89 42,89 I.B Mgr. Daniela Strnadová , ,42 54,42 I.C Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,67 29,67 II.A Marie Lanková , ,67 31,67 II.B Mgr. Stanislava Křenková , ,81 39,81 II.C Mgr. Dana Fojtíková , ,11 48,11 III.A Mgr. Bronislava Divišová , ,62 36,62 III.B Mgr.Jana Nahodilová , ,65 55,65 III.C Mgr. Jana Staňková , ,81 39,81 IV.A Mgr. Radka Dohnalová , ,41 61,41 IV.B Mgr. Veronika Doleţalová , ,55 33,55 IV.C Mgr. Karel Pozlovský , ,33 53,10 0,24 V.A Mgr. IvanaPsotová , ,48 56,48 V.B Mgr. Magda Rozmánková , ,50 34,29 0,21 V.C Mgr. Pavlína Graclíková , ,38 42,38 VI.A Mgr. Marcela Charvátová , ,50 41,50 VI.B Ing. Libuše Šeligová , ,00 51,00 VII.A Mgr. Ingrid Olšarová , ,62 55,62 VII.B Mgr. Pavla Holubová , ,88 31,88 VII.C Mgr. Jiří Dohnal , ,00 49,00 VIII.A Mgr. Petra Povalačová , ,38 64,38 VIII.B Mgr. Lenka Tomaštíková , ,56 72,22 0,33 VIII.C Mgr. Petr Graclík , ,05 49,05 IX.A Mgr. Věra Vyoralová , ,25 49,25 IX.B Mgr. Tomáš Kratochvíl , ,96 78,96 1,00 IX.C Mgr. František Mikulčík , ,00 63,00 CELKEM/POČET ### ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,09 49,01 0,07 Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 8

9 E3 ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VOLBU POVOLÁNÍ Činnost VP postupovala podle harmonogramu vypracovaného na začátku školního roku. 1. Sestavení přehledů o vycházejících ţácích v 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 74 ţáků v 8. ročníku 2 ţáci 1 ţák přestoupil ze 7. ročníku na humanitní gymnázium z 5. ročníku byli přijati na osmileté gymnázium 2 ţáci (G Slavičín ) KAM NASTOUPÍ NAŠI DEVÁŤÁCI V ZÁŘÍ 2013: Dostat se na zvolenou střední školu nebylo ani v letošním roce nic nesnadného, na maturitní obory byli přijati i ţáci se známkami dostatečnými. NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY OBOR ŢÁKŮ M/VL SPŠ stojnická Vsetín strojírenství 3 M Gymnázium Slavičín gymnázium 3 M Gymnázium Val. Klobouky gymnázium, obchodní akademie 12+7 M Gymnázium T.G. Masaryka Zlín gymnázium 1 M SOŠ Slavičín elektrikář, obráběč kovů, automechanik VL SOŠ Slavičín mechatronik 5 M SOU Valašské Klobouky automechanik, kuchař-číšník 3+3 VL Stř. zdravotnická škola Vsetín zdravotnický asistent 4 M Stř. zdravotnická škola Zlín zdravotnický asistent 1 M SŠ oděvní a sluţeb Vizovice kadeřník, fotograf 4+1 VL SŠ Kostka s.r.o. Vsetín informační technologie 1 M SOŠ J. Sousedíka Vsetín gastronomie 2 M1 SOŠ J. Sousedíka Vsetín ekon. a podnikání, mechatronik, kuchař-číšník VL Arcibiskupské Gy Kroměříţ gymnázium 1 M SŠ zemědělská Lanškroun veterinářství 1 M SPŠ Zlín elektrotechnika, strojírenství 1+2 M SOŠ Luhačovice umění reklamy 1 M SPŠ Otrokovice aplikovaná chemie 1 M SPŠ stavební Val. Meziříčí pozemní stavitelství 2 M SŠ inform., elektrotech. Roţnov p. R. informační technologie, programátor 1+1 M SŠ veterinární Kroměříţ veterinářství 1 M Konzervatoř Kroměříţ hra na hudební nástroj 1 A Stř. hotelová škola Zlín hotelnictví 1 M SŠ filmová Zlín multimediální tvorba 1 M Stř. škola pedagogická Odry předškolní a mimošk. pedagogika 1 M SŠ lesnická Hranice n. M. lesnictví 1 M SŠ ochrany osob a majetku Zlín veřejnosprávní činnost 1 M Ţáci vycházející z 8. roč. a ti, co přestupují na jiné typy škol Jméno Třída Škola Obor Urubek Štěpán VIII.B SOU Val. Klobouky opravář zemědělských strojů VL Nález Josef VIII.C SOŠ J. Sousedíka Vsetín automechanik VL Soška Salvátor VII.B SŠ Kostka Vsetín humanitní gymnázium M Maryášová Amálie V.A G Slavičín 8leté gymnázium M Mikulčíková Monika V.B G Slavičín 8leté gymnázium M

10 2. Z kariérového poradenství pro ţáky: Aktuální informace z některých středních škol byly umísťovány na panelu v prostorách hlavní chodby Ţáci byli prakticky seznámeni s tím, jak se orientovat ve virtuální burze SŠ Zlínského kraje (www.zkola.cz) Zapsali si další pro ně důleţité adresy: Do kaţdé třídy jsme zabezpečili 6 kusů katalogů Atlas školství (v tištěné podobě i CD) Byli seznámeni s přehledem Dny otevřených dveří na SŠ ve Zlínském kraji Ţáci 8. a 9. ročníků absolvovali Den otevřených dveří na SOU ve Valašských Kloboukách Deváťáci besedovali se studenty zdejšího gymnázia o podmínkách studia, aktivitách a vybavení školy Zástupkyně firmy Gross Becker informovala vycházející ţáky o moţnostech zaměstnání v jejich firmě po ukončení studia SŠ 1 ţák absolvoval přijímací řízení na konzervatoř V hodinách Jč, M a Volby povolání ţáci psali procvičovací SCIO testy Zabezpečili jsme testování Scio testů nanečisto na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách pro všechny ţáky, kteří se chtěli hlásit na různé maturitní obory Zajistili jsme instruktáţ pro rodiče vycházejících ţáků k přijímacímu řízení, správnému vyplnění přihlášky a zápisového lístku Ve spolupráci s třídními učiteli jsme všem vycházejícím ţákům vytiskli formuláře přihlášek i se základními údaji ze školní matriky Pro zájemce z 8. tříd jsme zprostředkovali testování v oblasti profesionální orientace. Testování prováděla fa Diagnostik ze Zlína, zúčastnilo se 41 ţáků Individuální konzultace s rodiči ohledně výběru středních škol, odvolání apod. probíhaly na schůzkách SRPŠ nebo v době konzultačních hodin 3. Záškoláctví + pohovory se ţáky a rodiči, výchovné komise Výchovná poradkyně provedla 1 pohovor se ţákem a jeho matkou ohledně chování ve vyučování a ke spoluţákům a zúčastnila se 2 výchovných komisí Spolupracovala se sociálním odborem MěÚ ve Valašských Kloboukách a s terénní sociální pracovnicí, která navštěvovala rodiny našich problémových ţáků Zpracovala: V. Vaňková, vých. poradce E4 ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE ŢÁCI INTEGROVANÍ A ŢÁCI SE SVPU Výchovný poradce postupoval podle harmonogramu činnosti, sestaveném na začátku školního roku. 1. V průběhu celého školního roku probíhala nápravná péče a to takto: 1.stupeň dyslektický krouţek. Nápravu prováděla p. uč. Dana Fojtíková 1 hodina týdně a p. uč. Ivana Psotová 1. hodina týdně. 2. stupeň nápravnou péči prováděli učitelé dle rozpisu. 2. Probíhala úzká spolupráce s PPP Slavičín formou konzultačních hodin, které vyuţívali nejen učitelé naší školy, ale i jejich rodiče. O těchto konzultačních hodinách byli pravidelně informováni na školním webu. S pracovnicemi PPP Slavičín byla uspořádána beseda s názvem Práce se ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Besedu realizovaly PhDr. Eva Došlová a Mgr. Gabriela Vojtěšková a zúčastnili se jí učitelé 1. a 2. stupně. 3. Na pracovních posadách byli učitelé seznamováni s problematikou poruch učení a integrace na naší škole. 4. Výchovná poradkyně spolu se zástupkyní pracovaly rozvojovém programu - Kompenzační a učební pomůcky pro ţáky se zdravotním postiţením S tímto programem naše škola uspěla a získala částku 55000Kč, které budou pouţity na nákup pomůcek pro ţáky se zdravotním postiţením. 10

11 5. Výchovná poradkyně se účastnila pracovních schůzek v PPP Slavičín, navštěvovala také setkání výchovných poradců, organizovaných KPPP Zlín. 6. Byly aktualizovány seznamy ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odesílána vyšetření ţáků, kterým končí integrace. 7. Učitelé byli seznamováni s výsledky vyšetření PPP ţáků a potvrdili svým podpisem znalost doporučení PPP, jak postupovat s těmito ţáky ve výuce. Výchovná poradkyně poskytovala pomoc při vypracování IVP. 8. Výchovná poradkyně průběţně sledovala práci v dyslektických krouţcích a fungování speciálně - pedagogické nápravné péče. Spolupracovala s třídními učiteli při zprostředkování vyšetření ţáků v PPP a dalšího pedagogického postupu podle výsledků jednotlivých vyšetření. Konzultace psychologických vyšetření ţáků s pracovnicemi PPP a SPC. 8. V letošním školním roce bylo pracováno s 16 integrovanými ţáky s úrovní zdravotního postiţení ( z toho 1 ţák tělesně, 1 sluchově a 1 ţák s AUS, který pracoval s ped. asistentkou). Ţáků s SVPU na úrovni zdravotního znevýhodnění bylo 47. Výchovná poradkyně vedla agendu těchto ţáků. 9. V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zprostředkovávala vyšetření ţáků v PPP, metodicky pomáhala při sestavování IVP pro ţáky se spec. vzděl. potřebami, sledovala činnost dyslektických krouţků a pomáhala rodičům i učitelům ve zcela konkrétních problémových situacích. Integrovaní ţáci ve škol. roce 2012/2013 (ţáci se speciálními potřebami na úrovni zdravotního postiţení ) Stav k 30. červnu 2013 č. tř třídní učitel datum posl. vyš. Platnost integrace do 1. 2.A Sporková A Sporková A Divišová B Doleţalová A Psotová A Psotová B Pášmová C Graclíková C Graclíková B Šeligová B Šeligová A Olšarová A Olšarová B Tomaštíková A Povalačová Ţáci SPU zdravotní znevýhodnění školní rok pol. č. třída učitel datum posl. vyš A Čer C O. Foj B Nah B Nah C Staň A Doh A Doh A Doh C Poz A Psot A Roz A Psot B Roz B Roz B Roz

12 16. 5.B Roz B Roz C Gra C Gra A Char A Char A Char A Char B Še B Še B Še A Ol A Ol B To B To B To C P.Gra C P Gra C P Gra B Krat B Krat B Krat B Krat B Krat B Krat B Krat C Mi C Mi C Mi C Mi C Mi C Mi F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl ve školním roce plněn podle rámcového plánu, který vypracoval metodik prevence. Hlavním cílem programu byla prevence sociálně neţádoucích jevů, výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, v rodině a v celé společnosti. Hlavním garantem plnění MPP byl ředitel školy Mgr. Karel Ptáček. Do programu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní pí uč. Věrou Vaňkovou a metodikem prevence p. uč. Jiřím Dohnalem. Po celý školní rok byly monitorovány všechny sociálně neţádoucí jevy. Ve škole jsme letos řešili několik podezření týkajících se zanedbávání povinné výchovné péče a šikany. Všechny zjišťované podněty byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a rodiči. Všechny ostatní kázeňské přestupky byly ihned řešeny vyučujícími a vţdy byli informováni rodiče. Škola spolupracovala s rodiči na třídních schůzkách nebo formou individuálních pohovorů. Pro uţší spolupráci pedagogických pracovníků a veřejnosti fungovala školská rada sloţená ze zástupců vedení školy, učitelů a rodičů. Moţnost se aktivně zapojit do problematiky prevence rizikového chování měli i ţáci naší školy prostřednictvím zřízeného školského parlamentu. Díky velmi dobré návštěvnosti internetové stránky školy s redakčním systémem, umoţňující zapojení téměř všech učitelů, stoupla dramaticky informovanost veřejnosti o všech (nejen) preventistických projektech, organizovaných naší školou (viz Velký podíl na fungování prevence sociálně-patologických jevů spočívá v práci školní druţiny a školního klubu. Vedoucí školní druţiny pí Ladislava Šindlerová ve spolupráci s rodiči, ţáky druhého stupně, Sdruţením rodičů při ZŠ, přilehlých soukromých firem a mnohých dalších, obohacovala preventistickou náplň zajímavými projekty (např. Noci ve škole, poznávací sportovní klání s jinými základními školami a mnohé další aktivity ve formě výletů a exkurzí.) Problematika prevence neţádoucích jevů byla vhodně zařazena do výuky občanské a rodinné výchovy a vlastivědy. I v tomto školním roce jsme se více zaměřili na boj proti šikaně, především kyberšikaně. Na toto téma bylo zorganizováno pro děti několik přednášek. 12

13 Ţáky jsme vedli k ochraně ţivotního prostředí a k ekologickému myšlení- úklidu odpadků, sběr papíru a třídění odpadu. Téměř všichni ţáci naší školy se aktivně účastnili ekologických soutěţí pořádaných především zřizovatelem ZŠ Městem Valašské Klobouky a úspěšně také nadále funguje recyklování odpadu díky košům na tříděný odpad, umístěných na chodbách a ve všech kmenových třídách. Pracovníci ZŠ Valašské Klobouky spolupracovali s Městským úřadem Valašské Klobouky, Policií ČR Zlín, městskou knihovnou, PPP Valašské Klobouky, Mgr. Tomášem Řehákem, panem Romanem Povalou, sdruţením Kosenka a panem Erikem Fojtíkem. Metodik prevence společně s vedoucí školní druţiny a školního klubu organizovali tzv. Noci ve škole, úzce zaměřených na prevenci soc. patolog. jevů, kterých se zúčastnila převáţná většina ţáků I. i II. stupně. Důleţitou součástí preventistického programu jsou sportovní aktivity organizované naší školou. Slouţí dětem vybíjet agresivitu soutěţivou a zdravou formou, ale také díky nim děti přicházejí na řadu zajímavých moţností, jak lépe trávit svůj volný čas v prostředí svých vrstevníků. Z uvedených aktivit vyzdvihujeme školní lyţařský kurz, volejbalové zápasy učitelů a ţáků, atletické dny a mnohé jiné sportovní soutěţe. Učitelé naší školy se podíleli na obohacování ţivota dětí o různé aktivity. I tento školní rok se podařilo zorganizovat několikadenní adaptační pobytové kurzy pro nově vzniklé třídní kolektivy pro ţáky 6. ročníku. Ţáci po celý rok přispívali svými literárními a výtvarnými pracemi do různých soutěţí a školního almanachu Jak to vidím já. Ţáci celé školy se po celý školní rok účastnili výchovně vzdělávacích exkurzí. Ţáci II. stupně se zúčastnili ekologických vycházek organizovaných sdruţením KOSENKA. Velmi podnětnou akcí se jeví jiţ tradiční kurzy taneční a společenské výchovy pro vycházející ţáky. Ţáci si zde v několika lekcích, pod dohledem tanečních mistrů, osvojili základy společenských tanců a chování a pro nejzdatnější, byla uspořádána taneční soutěţ. Mgr. Jiří Dohnal, metodik prevence G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí podle Plánu DVPP Základní školy Valašské Klobouky. Prioritními oblastmi rozvoje pedagogických pracovníků jsou informační technologie, práce se ţáky s poruchami učení, bezpečnost práce, nové formy a metody výuky, cizí jazyky a prevence sociálně patologických jevů. Nedostatek finančních prostředků však velmi výrazně omezuje vysílání pedagogů na DVPP, jsme nuceni vyhledávat školení v blízkém okolí. Školení, semináře a další akce pořádané ve větší vzdálenosti (Olomouc, Ostrava, Praha, atd) jsou pro nás sice zajímavé, rádi bychom se jich účastnili, ale jsou pro nás finančně nedostupné. Nejvýznamnějším partnerem v oblasti DVPP je pro nás pobočka NIDV ve Zlíně a jím nabízené vzdělávácí akce. Přehled školení pedagogických pracovníků: - v rámci DVPP: téma účastník místo cest., ost. kurz celkem Etická výchova Holubová Pavla Veselí nad Mor Etická výchova Františáková Jana Veselí nad Mor Školení managementu škol Ptáček Karel Velké Karlovice Školení managementu škol Sedláková Ivana Velké Karlovice Školení managementu škol Baloušková Věra Velké Karlovice Školní zralost dítěte Baloušková Věra ZŠ Val. Klobouky Školní zralost dítěte Fojtíková Dana ZŠ Val. Klobouky Školní zralost dítěte Strnadová Daniela ZŠ Val. Klobouky Rozvoj motoriky u dětí Baloušková Věra ZŠ Val. Klobouky Rozvoj motoriky u dětí Fojtíková Dana ZŠ Val. Klobouky Rozvoj motoriky u dětí Strnadová Daniela ZŠ Val. Klobouky CELKEM ostatní školení pedagogických pracovníků: téma účastník místo cest., ost. kurz celkem Novela zákona o ped. prac. Ptáček Karel Val. Klobouky

14 Novela zákona o ped. prac. Sedláková Ivana Val. Klobouky Novela zákona o ped. prac. Baloušková Věra Val. Klobouky Projekt Comenius koord. Ptáček Karel Brno Seminář NAEP Povalačová Petra Praha Met. školení pracovníky PPP všichni ped. prac. Val. Klobouky CELKEM Všichni pracovníci školy absolvovali povinné školení BOZP pí Libuše Křesálkové. Nepedagogičtí zaměstnanci byli vysíláni na školení především související s výkonem jejich funkcí. Jednalo se o školení mzdové účetní, ekonomky, pracovnic školní kuchyně. Tyto školení a semináře probíhaly převáţně ve Zlíně. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DÍLČÍ ZPRÁVY PŘEDSEDŮ PK A MS H1) Školní druţina a Školní klub Soutěţe : - turnaj ve stolním tenise soutěţ ve zručnosti volba Miss 2012 dne turnaj ve stolním tenise turnaj ve volejbale v ZŠ Brumov Brumovský klíč místo - TOP třída 2013 vítězná třída 7.B - přírodovědná soutěţ Z lavic do přírody v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli Akce : - výlet na Čertovy skály přátelské utkání ve volejbale ve Vlachovicích přátelské utkání ve stolním tenise ZŠ Brumov adaptační kurs pro ţáky 6.ročníku táborák ŠD noc ve škole plavání ZŠ Brumov přátelské utkání ve fotbale ZŠ Slavičín soutěţ v aerobiku ve Zlíně Vánoční zvonek místo (z 80 účastníků) - návštěva aquaparku ve Valašském Meziříčí přátelské utkání ve volejbale ZŠ Újezd noc ve škole karneval Kurs taneční a společenské výchovy zahájen pyţamové odpoledne velikonoční dílna přátelské utkání ve volejbale v ZŠ Štítná noc ve škole florbalové utkání v ZŠ Brumov výlet do Luhačovic ukončení kurzu taneční a společenské výchovy návštěva zábavného centra Galalaxie ve Zlíně vycházka na Paseky s táborákem noc ve škole Projekty : - zapojení do projektu Recyklohraní - Den stromů - Den Země Aktivity prezentace školy na veřejnosti : - soutěţ základních škol v netradičních disciplínách Zlínský Vorvaň 2012 dne místo (ze 33 škol) - vystoupení dramatického krouţku MŠ Poteč, MŠ Valašské Klobouky, rodinné centrum Kaštánek období 4.čtvrtletí školního roku 14 Ladislava Šindlerová

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2014/2015 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více