VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str. 6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 10 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. str.11 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI.... str.15 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str.15 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr.Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

2 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr.Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing.Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní druţina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd (v kaţdém ročníku jedna). Počet ţáků v uplynulém školním roce činil 196 ţáků, průměrný počet ţáků na jednu třídu tak činil 21,8 ţáků. Do školní druţiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 90 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce je vyuţíváno celkem 12 učeben, z toho 4 odborné: fyzika, jazyková Nj, počítačová 1, počítačová 2. Potřebám ţáků dále slouţí školní dílna, cvičná kuchyňka, druţina I., druţina II., tělocvična, informační centrum školy (druţina III.). Areál školy dále obsahuje skleník, školní pozemek, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Pěkné výukové prostředí je z velké části dáno rekonstrukcí a zateplením celé budovy, při kterém objekt získal kromě jiného novou fasádu a střechu. Vybavení školy zařízením a pomůckami je na průměrné úrovni. Mezi přednosti patří především vybavení PC technikou v rámci dvou počítačových učeben, nedostačující po estetické i praktické stránce je zvláště nábytek ve třídách, chybí téţ výškově nastavitelné lavice a ţidle. Posílení materiálně technického zázemí školy představuje v tomto školním roce nákup nové kopírky stávající dva staré přístroje tak slouţí učitelům 1. a 2.stupně. O velkých prázdninách proběhlo vymalování v prostorách staré budovy a byla zřízena sborovna pro pedagogy 2.stupně (místo kabinetu ČJ, který byl přestěhován do jiného kabinetu). Škola chce být místem aktivního a radostného poznávání, při kterém je respektována individualita a kde je na základě partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem nebo mezi ţáky a učiteli samotnými vytvářen prostor pro seberealizaci a záţitek úspěchu kaţdého účastníka procesu. Důraz je kladen na informační gramotnost, komunikaci a nové metody a formy práce. Ţák by měl přejímat dostatečný díl rozhodování i odpovědnosti za svou práci, měl by se učit hodnotit sebe i druhé. Mezi klíčové oblasti dalšího rozvoje školy patří tvorba školního společenství (budování přátelského klimatu ve škole), zkvalitnění spolupráce s rodiči, veřejností a obcí, dobrá prezentace a propagace školy a co nejefektivnější vyuţívání informačních technologií. Jednotlivé priority spolu vzájemně souvisí a přispívají k uskutečňování základní koncepce rozvoje školy, která by měla být především školou moderní, otevřenou a efektivní

3 2) Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje ţákům základní vzdělání podle učebního programu Základní škola, dále nabízí zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní druţiny, umoţňuje ţákům aktivní trávení volného času prostřednictvím zájmových krouţků (sportovní, umělecké i naukové) a zajišťuje jim stravování ve vlastní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsahuje mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, divadlo apod. Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika, základy administrativy), ovládání praktických dovedností (domácnost, technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný), poznávání historie našeho regionu (společenskovědní seminář) a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboţenství). Obor vzdělání: C/001 Základní škola Učební program: tř. Základní škola - č.j /96-2 Povinně volitelné předměty: Základy administrativy (6.-7.tř.) Technické činnosti (6.-7.tř.) Společenskovědní seminář (6.-7.tř.) Domácnost (7.-9.tř.) Informatika (7.-9.tř.) Německý jazyk (7.-9.tř.) Praktika z přírodovědných předmětů (8.-9.tř.) Nepovinné předměty: Náboţenství pro 1.-9.ročník 3) Přehled pracovníků školy V tomto školním roce byli přijati do pracovního poměru dva pedagogičtí pracovníci Mgr. Lenka Doleţalová na post učitele českého jazyka po odchodu paní učitelky Mrázové a Mgr. Jakub Čejka na malý úvazek výuky anglického jazyka. Pan učitel Čejka odučil ze zdravotních důvodů pouze první pololetí, paní učitelka Doleţalová odešla s koncem školního roku z důvodu dalekého dojíţdění do zaměstnání. Na uvolněný post samostatné kuchařky nastoupila po výběrovém řízení slečna Martina Kůtová. učitelé : 17 osob, z toho 13 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, přepočet 13,134 Kvalifikovaní učitelé s příslušnou aprobací 77% Kvalifikovaní učitelé bez příslušné aprobace. 81% Nekvalifikovaní učitelé v rámci jednotl.stupňů s VŠ 13% Nekvalifikovaní učitelé bez VŠ. 6% - 3 -

4 vychovatelky : 4 osoby, 2 vychovatelky, 2 učitelky, přepočet 0,572 správní zaměstnanci : 5 osob, školník (v zimě téţ topič), 3 uklízečky, 1 hospodářka, přepočet 3,843 zaměstnanci školní jídelny: 4 osoby, vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, přepočet 3,0 (včetně DČ 3,5) Učitelé: jméno aprobace úvazek(h) funkce (třídnictví,...) Mgr.Zdeňka Škochová 1.st třída, vedoucí sekce 1.st. Mgr.Pavla Škochová 1.st., Hv 22 2.třída Mgr.Dana Dvořáková 1.st třída Mgr.Libuše Randová 1.st., Tv 22 4.třída, koordinátor tvorby ŠVP Mgr.Ludmila Škochová 1.st., Vv 22 5.třída Mgr.Jana Vlnová Rj,Aj,Vv 22 6.třída, vedoucí sekce 2.st. Mgr.Marie Vanišová Z,D 22 7.třída, koordinátor EVVO Mgr.Lenka Doleţalová Čj, Nj 19 8.třída Mgr.Jindřiška Týlová M,Tv 22 9.třída Mgr.Libor Mandovec Čj,Ov 5 ředitel, ICT koordinátor Mgr.Stanislava Pincová Nj,Př,Pě 11 zástupkyně ředitele Mgr.Jaroslav Smrčina 1.st. 15 metodik prevence, vých. poradce Mgr.Marcela Timoranská Ch, Př 14 - Marie Vlnová vychov. 7 - Marie Ţáková vychov. 7 - Jana Gillová úřednice 2 - Mgr.Jakub Čejka FFUK 7 1.pololetí Mgr.Libor Mandovec, Mgr.Stanislava Pincová 2.pololetí Vychovatelky: Marie Ţáková vychov ŠD, vedoucí sekce šk.druţin Marie Vlnová vychov ŠD Mgr.Lenka Doleţalová Čj, Nj 4 3.ŠD, knihovnice Mgr.Libuše Randová 1.st. 2 3.ŠD Správní zaměstnanci: Milada Brábníková uklizečka 30 Ilona Brůţková uklizečka 30 Marie Škochová uklizečka 30 Václav Kroupa školník 40 Václav Kroupa topič 15 (říjen-duben) Michaela Maříková hospodářka 15 Zaměstnanci školní jídelny: Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20 Dvořáková Marie ved. kuchařka 40 Fedrová Marie pom.kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka

5 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2007/2008 proběhl ve dnech 19. a 20. ledna Celkem bylo zapsáno 19 dětí. Rodiče dvou z nich poţádali o odklad školní docházky a na základě odborných zpráv bylo jejim ţádostem vyhověno. Do 1.třídy nastoupí 3.září 2007 pravděpodobně 16 ţáků, neboť rodina jednoho z přijatých ţáků se odstěhovala. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 18 ţáků 9.třídy. Všichni ţáci aţ na jednu výjimku byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení, jeden uspěl v kole druhém. Na osmileté gymnázium se letos hlásili dva ţáci z 5.třídy a oba byli vzhledem k úspěšně vykonané přijímací zkoušce přijati. Umístění vycházejících žáků 9.třídy: 1) gymnázia celkem 2 ţáci: Gymnázium Milevsko 2) střední školy (studia) celkem 8 ţáků: SOŠ veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích (veterinární prevence 2x), SPŠ a VOŠ Příbram (uţitá geologie ), SVPŠ Písek (propagační výtvarnictví a grafika), VOŠ a SOŠ zemědělská (péče o krajinu), SŠ obchodu, sluţeb a řemesel Tábor (veřejnoprávní činnost), SOŠ pro tvorbu a ochranu ŢP (analýza potravin) a VOŠ a SOŠ Březnice (sociální péče) 3) učební obory s maturitou celkem 1 ţák: SOŠ elektr. Hluboká nad Vltavou 4) učební obory s výučním listem celkem 7 ţáků: SOŠ a SOU Písek (obor kuchař 4x a obor instalatér 1x), SOU Blatná (elektrikář, automechanik) Rozmístění žáků 9. ročníku učební obory s výučním listem 39% gymnázia 11% učební obory s maturitou 6% střední odborné školy 44% gymnázia učební obory s maturitou střední odborné školy učební obory s výučním listem - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch Zameš. hodiny Chování Prospěch 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V rámci pololetního hodnocení bylo celkově 2.pololetí bohatší na výchovná opatření (důvodem je jejich udělování v rámci bilance celého školního roku). Pokud jde o prospěch, výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. Tři ţáci neprospěli na konci 2.pololetí, na konci prázdnin konali opravné zkoušky. Všech 18 ţáků deváté třídy vypracovávalo a obhajovalo na konci školního roku absolventské práce, na výběr měli celkem osm témat: Švýcarsko, Dřevo jeden z nejdekorativnějších materiálů, Školní parlament, Fylogeneze cévní soustavy, Ţánr dívčí román v současné literatuře, Památky UNESCO v ČR, Doping ve sportu, Zátiší výtvarný projev baroka. Osm prací bylo hodnoceno jako vynikající, pět jako velmi dobré, tři jako dobré a jeden ţák svou práci neobhájil. 1.pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,25 1,95 1,64 pochvala TU/ŘŠ 6/0 9/0 15/0 důtka TU/ŘŠ 0/0 5/1 5/1 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka neomluvené pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,3 2,0 1,7 pochvala TU, ŘŠ 5/0 28/7 33/7 důtka TU, ŘŠ 2/0 13/4 15/4 snížená známka omluvené celkem oml.průměr na žáka 39,5 44,3 41,5 neomluvené

7 Úspěšnost (%) Úspěšnost (%) výše percentilu v % V letošním roce si škola vyuţila naše škola moţnost bezplatného testování v rámci projektu CERMAT v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Vedle toho si škola zaplatila testy soukromé společnosti Scio pro ţáky 9.třídy důvodem jsou navíc testy cizích jazyků a moţnost v základních předmětech srovnávat oba typy testů i případné rozdílné výsledky ţáků. Testování Scio - Průměrné skupinové percentily žáků 9.třídy Studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk 1 jednotlivé předměty Testování CERMAT - Srovnání úspěšnosti žáků 9.třídy ZŠ Kovářov ČR Obecné dovednosti Český jazyk Matematika Testování CERMAT - Srovnání úspěšnosti žáků 5.třídy ZŠ Kovářov ČR Obecné dovednosti Český jazyk Matematika - 7 -

8 V letošním roce se uskutečnily čtyři větší školní soutěţe, do okresních olympiád a soutěţí bylo vysláno celkem třicet jedna ţáků a pět druţstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v olympiádě z biologie (2.místo v kategorii C, 3.místo v kategorii D) a v pěveckých soutěţích Jihočeský zvonek (1., 2. a 3. místo okresní kolo, 1. a 2. místo krajské kolo) a Jihočeský zpěváček (3.místo krajské kolo). Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání D.Kutilová P.Škochová Divadelní scénka 2007 dívky 7.třída ţákyně 9.tř. Matematický Klokan T. Mrzena, P.Wudi, J. Mráz J. Týlová Přírodovědný Klokan J.Šindelář M.Timoranská Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Jan Šindelář Radka Brůţková 24. M.Vanišová Karolína Hubičková 14. Veronika Škochová 17. Olympiáda ze zeměpisu Petr Wudi Jaroslav Hlavín 18. M.Vanišová Jakub Otta Pavla Talaváňová 22. Konverzace v anglickém j. Barbora Reiterová 14. Pavla Talaváňová 17. J. Vlnová Monika Dolistová 3. Kamila Hadrbolcová 9. Biologická olympiáda Lucie Nováková 12. Martin Pitra 2. M. Timoranská Jan Šindelář 13. Jakub Otta 7. Pavel Janeček Pythagoriáda V.třída Martin Švehla L. Škochová Gabriela Zemanová Monika Ledinská Pythagoriáda VI. třída Matěj Koška J. Týlová Martin Pánek Mladý zdravotník ml. druţstvo 5. J.Týlová Dopravní soutěţ cyklistů ml. druţstvo 6. st. druţstvo 5. J.Týlová Pavla Talaváňová 11. Chemická olympiáda Lenka Rozhoňová 12. M. Timoranská Jan Šindelář

9 Jihočeský zvonek Český jazyk McDonalds Cup (fotbal) Jana Kolářová 3. Jitka Máchalová ČU Brigita Cmuntová 2. P.Škochová Eva Dvořáková 1. Barbora Reiterová Eva Dvořáková 31. L. Doleţalová kategorie A (4.-5.tř.) 6. L.Škochová kategorie B (1.-3.tř.) L.Škochová Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Jihočeský zpěváček Jana Kolářová 3. P.Škochová Jihočeský zvonek Eva Dvořáková 1. P.Škochová Brigita Cmuntová 2. P.Škochová - 9 -

10 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání hlavními oblastmi pro tento rok bylo vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, cizích jazyků a aktivizačních metod výuky. Většina pedagogů absolvovala vybrané semináře, které pořádal Školský servis Písek, ovšem z přihlašovaných akcí se uskutečnila pouze malá část Beze zbytku byla vyuţita státní dotace v rámci SIPVZ proškoleno bylo šest pedagogů v oblasti P (školení poučených uţivatelů 6x volitelný modul Digitální fotografie: ŠP, Ra, Mc, Ti, Sm, Va; 2x volitelný modul Pokročilá práce s textem: Mc, Va) v počítačové učebně kovářovské školy. Celý pedagogický sbor absolvoval třídenní seminář Individualizace vzdělávacího procesu v rámci Akce na zakázku projektu Koordinátor. Ředitel školy pokračuje v distančním studiu školského managementu s názvem Funkční studium II. Předmět Název semináře Učitelé Ukázková hodina Čj Škochová L., Z. Český jazyk Čeština nás baví Z.Škochová, L.Randová Mediální výchova ve výuce L. Doleţalová Matematika Ukázková hodina M na I. stupni Škochová L., Z. Cizí jazyky Ukázková hodina AJ - English is easy J.Vlnová Fyzika Pokusy a experimenty ve F J.Smrčina Hry etapové v tělesné výchově L.Randová Výchovy Netradiční výtvarné techniky na I. stupni L. Škochová Aranţování Velikonoce Vlnová M., J. Zavádění RVP do praxe L.Randová Projektové vyučování, tvorba projektů Z. Škochová Pedagogika a Abeceda ţádná věda ukázka proj. vyuč. Z. Škochová didaktika Agrese a agresivita u dětí a mládeţe D.Dvořáková Seminář k ŠVP pro ŠD M. Vlnová Prevence sociálně pat. jevů - koordinátoři J.Smrčina Vlastní hodnocení školy L. Mandovec Řízení školy, Os. portfolio a nár hodnotící zkouška S. Pincová BOZP Odměňování ve školství nový zákoník práce L. Mandovec

11 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos se uskutečnilo ve škole i mimo školu mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oţivily nebo doplnily tradiční výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na kaţdoroční výlety, nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Během roku fungovalo celkem jedenáct zájmových krouţků různého zaměření. Na veřejnosti se škola prezentovala několika vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdruţením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školního webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. A) Exkurze muzea, města a slavnosti: Městské muzeum Milevsko (1.,3.,4., 6.-7.tř. p.uč.d.dvořáková, Z.Škochová, L.Randová, M.Vanišová), Hornické muzeum Příbram (březen, 6.-7.tř. p.uč. M.Vanišová), IMAX Praha (p.uč.j.vlnová) výstavy, expozice: Vzdělání a řemeslo České Budějovice (8.,9.tř. p.uč.j.smrčina), Planetárium České Budějovice (p.uč.l.škochová, L.Randová), Terezín (květen, 8.-9.tř. p.uč. M.Vanišová), Plzeň botanická zahrada, ZOO, pivovar (7.-9.tř. p.uč.m.timoranská), Praha (prosinec, 5.-6.tř. p.uč. M.Vanišová) úřady a instituce: Úřad práce Písek (říjen, 8., 9.tř. p.uč.j.smrčina), Obecní úřad Kovářov (6.tř. p.ř. L.Mandovec) B) Školní výlety (květen, červen 2007) 1. třída jednodenní výlet Jindřichův Hradec, Krýzovy jesličky 2.třída jednodenní výlet zámek a ZOO Ohrada 3. třída jednodenní výlet Jindřichův Hradec, Krýzovy jesličky 4. třída jednodenní výlet Praha (Trója, Petřín, Hrad) 5. třída jednodenní výlet Praha (Trója, Petřín, Hrad) 6. třída dvoudenní výlet Třeboň, Opatovický rybník 7. třída - dvoudenní výlet Veselí nad Luţnicí 8. třída dvoudenní výlet Blatná 9.třída - třídenní výlet Běšiny, Klatovsko 1) Filmová představení: C) Kulturní a sportovní akce

12 před podzimními prázdninami Garfield 2 před velikonočními prázdninami Spláchnutej, Eragon před hlavními prázdninami Šarlotina pavučinka, Maharal tajemství talismanu 2) Divadelní představení, koncerty: 2x Divadlo Okýnko 1.stupeň, Drobek výchovný koncert country music (1. 9.), Muzikál Golem a muzikál Excalibur (2.st.), varhanní koncert 3.,4. tř., výchovné představení Zatoulané pohádky (1.st.) a Rande naslepo (2.st.) tanečního souboru Ondráš 3) Besedy: Mentální anorexie, Právo a kriminalita (besedy s policistou kpt.mikulášem - 3. a 9.tř.), Dopravní pravidla (beseda s policistou p.škoch 5.tř.), Zbraně vrcholné gotiky (celá škola, naučný program), Příběhy bezpráví 2. st., Dravci stanice handicapovaných ţivočichů (1. 9.tř.) 4) Vystoupení žáků školy: Besídka ke Dni matek vystoupení ţáků 1.-5.třídy (p.uč.l.randová, TU 1.-5.tř.) Vítání občánků recitace a zpěv ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Rozloučení se ţáky MŠ hudebně-recitační pásmo ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Rozsvěcování vánočního stromu zpěv koled ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Divadelní představení O líném Honzovi (div.krouţek p.řed. L.Mandovec) Dětské folklorní soubory Kovářovánek a Malý Kovářovan (p.uč.p.škochová) 5) Sportovní a zábavné akce: Sportovní den soutěţní klání pro 2.stupeň (p.uč. J.Týlová) Pohádkový les cesta pohádkovým lesem pro 1.stupeň (červen, vyučující 1.stupně) Mikulášská nadílka (p.uč.l.randová, L.Škochová a L.Mandovec) 5.Maškarní rej (p.uč.p.škochová) Masopustní koleda (p.uč.p.škochová) Nocování ve škole (7.třída - p.uč.m.vanišová) Sportovně-turistické odpoledne se spřátelenou školou (4.tř. p.uč. L.Randová) Cyklovíkend (cykl.krouţek, p.uč. L.Randová) D) Kurzy a dlouhodobé programy PEER program (starší ţáci školí mladší v oblasti prevence drog) tř. (p.uč. Smrčina) Program EVVO (témata Voda základ ţivota, Energie) 1.-9.tř. (p.uč.m.vanišová) Adopce na dálku (7.tř., p.uč.m.vanišová) Branný kurz - pochodové cvičení - všechny třídy (p.uč.j.týlová) Dopravní kurz 4.tř. (p.uč.l.škochová) Plavecký kurz - 1., 2.tř. (p.uč.p.škochová, Z.Škochová) Kurz přípravy k přijímacím zkouškám 9.tř. (p.uč.j.týlová, L.Doleţalová)

13 E) Školní projekty a projektové dny Zdravé zuby (p.uč.l.škochová) Předvánoční školní den pro 1. a 2.stupeň (p.uč.l.randová, J.Vlnová, J.Smrčina) Absolventské práce ţáků 9.tříd (vyučující 2.stupně) Projektové dny na 1.stupni (vyučující 1.stupně) Ajax policejní pes (2.,3.tř., p.uč.dvořáková a P.Škochová) Já, občan řešení aktuálního veřejného problému (8.tř., p.řed.l.mandovec) F) Zájmové kroužky název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Krouţek anglického jazyka 2. M.Mandovcová 3 Pohybové hry D.Dvořáková 4 Mladí zdravotníci J.Týlová 5 Turistický krouţek Z.Škochová 6 Ochránci přírody J.Smrčina 7 Malý Kovářovan P.Škochová 8 Cykloturistický krouţek L.Randová 9 Tenis L.Škochová 10 Dramatický krouţek L.Mandovec 11 Keramika J.Vlnová G) Sběry Sběr ţaludů a kaštanů (podzim, p.školník V.Kroupa) Sběr starého papíru (podzim, jaro, p.uč.j.týlová, p.školník V.Kroupa) Sběr léčivých bylin (podzim, jaro, p.uč.m.timoranská) H) Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Spolupráce s rodiči a OSR (Občanské sdružení rodičů) dvě rodičovské schůzky ( , ) schůzka OSR informační schůzka pro rodiče budoucích ţáků 1.třídy Školní zpravodaj - čtyřikrát za rok informoval o dění ve škole a o přípravě a výstupech ŠVP organizace 14.školního a zemědělského plesu sdruţování prostředků pro nákup pomůcek pro výuku a vyuţití volného času ţáků Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem (Obec Kovářov) posuzování plánu práce, výroční zprávy, zprávy o hospodaření školy, vyjadřování se k ŠVP ( , )

14 informování zřizovatele o práci školy (Školní zpravodaj, osobně ředitel školy, výroční zpráva) slavnostní zahájení a ukončení školního roku kulturní program pro akce pořádané Obcí Kovářov (vítání občánků, loučení s MŠ, koledování) Noc s Andersenem Spolupráce s Mateřskou školou Kovářov zápis do 1.ročníku návštěva předškoláků ve škole zájezdy do plaveckého bazénu hudebně recitační doprovod při vystoupeních MŠ Další spolupráce Občanské sdruţení Kovářovan (vystoupení zájmových krouţků, programy pro školu) ZD Kovářov (organizace plesu, péče o pozemek) PPP Písek (PEER program) Ch) Činnost folklorních souborů Kovářovánek, Kovářov Povídání o doţínkách Malý Kovářovan, Kovářov VI. Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Malý Kovářovan, Kovářov Folklorní nokturno se souborem z Norska Kovářovánek, Kovářov Videoprojekce JFF Kovářov Malý Kovářovan, Kovářov Nahrávka CD Jihočeský zpěváček 2006, účast zástupců Kovářovánek, Malý Kovářovan, Kovářov Koš plný překvapení, Řemeslení Kovářovánek, Kovářov 6. ročník Vánočního zpívání Malý Kovářovan, Milevsko Vánoční koncert pro seniory, DPS 5. května Malý Kovářovan, Milevsko Vánoční koncert pro seniory, DPS Libušina Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov Masopustní koleda s medvědem Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov V. Školní masopustní rej Kovářovánek, Malý Kovářovan, Kovářov Vynášení Smrtky Kovářovánek, Malý Kovářovan, Zvíkovské Podhradí Jihočeský zpěváček Malý Kovářovan, Nové Hrady Generální shromáţdění Euroregionu Silva Nortica Kovářovánek, Zahořany Vystoupení pro seniory Kovářovánek, Kovářov Dětské jarní hrátky Kovářovánek, Kovářov Besídka základní školy ke Dni matek Kovářovánek, Kovářov Jarní setkání s prezidentem republiky - předpremiéra progr Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov XII. JFF Kovářov Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Milevsko Den s Deníkem

15 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce nekontrolovala práci školy. 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 V kalendářním roce 2006 byly veškeré prostředky zaslané z krajského úřadu zúčtovány, stejně tomu bylo i v případě příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi nezbytnými náklady a příjmy byl vyrovnán příjmy z doplňkové činnosti. Také proto činil celkový hospodářský výsledek za celou organizaci 394,95 Kč. Mezi největší projekty, na něţ se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil pilotní projekt SIPVZ Elektronický atlas organismů (v rámci něho nákup dataprojektoru, digitálního fotoaparátu a notebooku) a projekt Rekonstrukce doskočiště pro skok vysoký (znovuobnovení výškařského náčiní včetně nákupu krycí plachty). I.STÁTNÍ ROZPOČET - KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE Příjmy: celkem ,- z toho platy ,- OON ,- odvody ,- FKSP ,- ONIV ,- Výdaje: celkem ,- z toho platy ,- OON ,- odvody ,- FKSP ,- ONIV ,- Z toho Učitelská knihovna 4.258,- učebnice ,30 Učební pomůcky + integrovaní +1.třída ,70 Ochranné pracovní prostředky 8.400,- DVPP a PPV ,- plavání ,- Pojišťovna Kooperativa ,- Hospodářský výsledek za státní rozpočet: 0,- Kč

16 II. PROVOZNÍ NÁKLADY OBEC KOVÁŘOV Příjmy: celkem ,10 z toho dotace provozní ,- trţby za stravné ,- úroky 7.903,10 nájem za kotelnu 5.100,- rezervní fond 9.878,- druţina ,- Výdaje: celkem ,15 z toho spotřební materiál ,37 papíry,tonery,diskety,cd ,08 kancelářské potřeby 8.704,77 aktualizace programů 5.630,- hygienické potřeby 6.551,82 čisticí prostředky 5.225,18 materiál k výuce 8.907,- předplatné,inzerce ,85 el. energie ,- teplo ,- voda ,- potraviny ,- vedení účetnictví ,- vedení mzdového účetnictví ,50 telefony, internet ,50 poštovné,známky 6.273,70 webové stránky 3.600,- PCO 5.474,- cestovné 5.190,- prádelna 750,- zajištění BOZP, PO 4.879,- plavání ,- ostatní sluţby 2.875,- správa inf.technologií ,60 revize 9.276,- zařízení šj ,- údrţba a opravy ,50 školní zařízení ,- pojištění 9.291,- poplatky z účtů 9.510,- ostatní poplatky 5.575,48 druţina pomůcky+mat ,80 druţina energie ,- Hospodářský výsledek za Obec Kovářov (hlavní činnost) ,05 Kč

17 III. PROJEKTY A GRANTY Příjmy: celkem ZDROJ PŘÍJMŮ ,80 z toho Dopravní hřiště z toho KÚ Čes.Bud ,- OSR při ZŠ Kovářov 2.210,-,- SIPVZ ,80 Z toho KÚ České Budějovice- atlas ,- - PI-III ,- OSR při ZŠ Kovářov - atlas ,80 Doskočiště ,- Z toho KÚ České Budějovice ,- OSR při ZŠ Kovářov 6.040,- Projekt l hodina KÚ Čes.Bud ,- Výdaje: celkem ,80 z toho Dopravní hřiště 4.210,- SIPVZ ,80 Doskočiště ,- Projekt l hodina ,- Hospodářský výsledek za projekty 0,- IV. DOPLŇKOVÁ ČINNOST STRAVOVÁNÍ, PRONÁJMY Příjmy: celkem ,- z toho Stravné ,- nájem tělocvičny ,- pronájem tříd 2.000,- Výdaje: celkem ,- z toho Potraviny ,- Provoz školní jídelna ,- Mzdy,odvody,pojištění školní jídelna ,- Provoz tělocvična ,- Mzdy,odvody,pojištění tělocvična 8.390,- Vedení účetnictví a mzdy 4.800,- Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost ,-Kč

18 Z toho doplňková činnost školní jídelna ,- tělocvična ,- pronájem tříd ,- Hospodářský výsledek celkem za organizaci 394,95 Kč V. ÚČETNÍ ZŮSTATKY NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH K Fond odměn 2.000,- Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,60 Fond rezervní 382,37 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více