VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str. 6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 10 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. str.11 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI.... str.15 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str.15 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr.Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

2 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr.Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing.Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní druţina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd (v kaţdém ročníku jedna). Počet ţáků v uplynulém školním roce činil 196 ţáků, průměrný počet ţáků na jednu třídu tak činil 21,8 ţáků. Do školní druţiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 90 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce je vyuţíváno celkem 12 učeben, z toho 4 odborné: fyzika, jazyková Nj, počítačová 1, počítačová 2. Potřebám ţáků dále slouţí školní dílna, cvičná kuchyňka, druţina I., druţina II., tělocvična, informační centrum školy (druţina III.). Areál školy dále obsahuje skleník, školní pozemek, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Pěkné výukové prostředí je z velké části dáno rekonstrukcí a zateplením celé budovy, při kterém objekt získal kromě jiného novou fasádu a střechu. Vybavení školy zařízením a pomůckami je na průměrné úrovni. Mezi přednosti patří především vybavení PC technikou v rámci dvou počítačových učeben, nedostačující po estetické i praktické stránce je zvláště nábytek ve třídách, chybí téţ výškově nastavitelné lavice a ţidle. Posílení materiálně technického zázemí školy představuje v tomto školním roce nákup nové kopírky stávající dva staré přístroje tak slouţí učitelům 1. a 2.stupně. O velkých prázdninách proběhlo vymalování v prostorách staré budovy a byla zřízena sborovna pro pedagogy 2.stupně (místo kabinetu ČJ, který byl přestěhován do jiného kabinetu). Škola chce být místem aktivního a radostného poznávání, při kterém je respektována individualita a kde je na základě partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem nebo mezi ţáky a učiteli samotnými vytvářen prostor pro seberealizaci a záţitek úspěchu kaţdého účastníka procesu. Důraz je kladen na informační gramotnost, komunikaci a nové metody a formy práce. Ţák by měl přejímat dostatečný díl rozhodování i odpovědnosti za svou práci, měl by se učit hodnotit sebe i druhé. Mezi klíčové oblasti dalšího rozvoje školy patří tvorba školního společenství (budování přátelského klimatu ve škole), zkvalitnění spolupráce s rodiči, veřejností a obcí, dobrá prezentace a propagace školy a co nejefektivnější vyuţívání informačních technologií. Jednotlivé priority spolu vzájemně souvisí a přispívají k uskutečňování základní koncepce rozvoje školy, která by měla být především školou moderní, otevřenou a efektivní

3 2) Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje ţákům základní vzdělání podle učebního programu Základní škola, dále nabízí zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní druţiny, umoţňuje ţákům aktivní trávení volného času prostřednictvím zájmových krouţků (sportovní, umělecké i naukové) a zajišťuje jim stravování ve vlastní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsahuje mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, divadlo apod. Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika, základy administrativy), ovládání praktických dovedností (domácnost, technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný), poznávání historie našeho regionu (společenskovědní seminář) a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboţenství). Obor vzdělání: C/001 Základní škola Učební program: tř. Základní škola - č.j /96-2 Povinně volitelné předměty: Základy administrativy (6.-7.tř.) Technické činnosti (6.-7.tř.) Společenskovědní seminář (6.-7.tř.) Domácnost (7.-9.tř.) Informatika (7.-9.tř.) Německý jazyk (7.-9.tř.) Praktika z přírodovědných předmětů (8.-9.tř.) Nepovinné předměty: Náboţenství pro 1.-9.ročník 3) Přehled pracovníků školy V tomto školním roce byli přijati do pracovního poměru dva pedagogičtí pracovníci Mgr. Lenka Doleţalová na post učitele českého jazyka po odchodu paní učitelky Mrázové a Mgr. Jakub Čejka na malý úvazek výuky anglického jazyka. Pan učitel Čejka odučil ze zdravotních důvodů pouze první pololetí, paní učitelka Doleţalová odešla s koncem školního roku z důvodu dalekého dojíţdění do zaměstnání. Na uvolněný post samostatné kuchařky nastoupila po výběrovém řízení slečna Martina Kůtová. učitelé : 17 osob, z toho 13 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, přepočet 13,134 Kvalifikovaní učitelé s příslušnou aprobací 77% Kvalifikovaní učitelé bez příslušné aprobace. 81% Nekvalifikovaní učitelé v rámci jednotl.stupňů s VŠ 13% Nekvalifikovaní učitelé bez VŠ. 6% - 3 -

4 vychovatelky : 4 osoby, 2 vychovatelky, 2 učitelky, přepočet 0,572 správní zaměstnanci : 5 osob, školník (v zimě téţ topič), 3 uklízečky, 1 hospodářka, přepočet 3,843 zaměstnanci školní jídelny: 4 osoby, vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, přepočet 3,0 (včetně DČ 3,5) Učitelé: jméno aprobace úvazek(h) funkce (třídnictví,...) Mgr.Zdeňka Škochová 1.st třída, vedoucí sekce 1.st. Mgr.Pavla Škochová 1.st., Hv 22 2.třída Mgr.Dana Dvořáková 1.st třída Mgr.Libuše Randová 1.st., Tv 22 4.třída, koordinátor tvorby ŠVP Mgr.Ludmila Škochová 1.st., Vv 22 5.třída Mgr.Jana Vlnová Rj,Aj,Vv 22 6.třída, vedoucí sekce 2.st. Mgr.Marie Vanišová Z,D 22 7.třída, koordinátor EVVO Mgr.Lenka Doleţalová Čj, Nj 19 8.třída Mgr.Jindřiška Týlová M,Tv 22 9.třída Mgr.Libor Mandovec Čj,Ov 5 ředitel, ICT koordinátor Mgr.Stanislava Pincová Nj,Př,Pě 11 zástupkyně ředitele Mgr.Jaroslav Smrčina 1.st. 15 metodik prevence, vých. poradce Mgr.Marcela Timoranská Ch, Př 14 - Marie Vlnová vychov. 7 - Marie Ţáková vychov. 7 - Jana Gillová úřednice 2 - Mgr.Jakub Čejka FFUK 7 1.pololetí Mgr.Libor Mandovec, Mgr.Stanislava Pincová 2.pololetí Vychovatelky: Marie Ţáková vychov ŠD, vedoucí sekce šk.druţin Marie Vlnová vychov ŠD Mgr.Lenka Doleţalová Čj, Nj 4 3.ŠD, knihovnice Mgr.Libuše Randová 1.st. 2 3.ŠD Správní zaměstnanci: Milada Brábníková uklizečka 30 Ilona Brůţková uklizečka 30 Marie Škochová uklizečka 30 Václav Kroupa školník 40 Václav Kroupa topič 15 (říjen-duben) Michaela Maříková hospodářka 15 Zaměstnanci školní jídelny: Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20 Dvořáková Marie ved. kuchařka 40 Fedrová Marie pom.kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka

5 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2007/2008 proběhl ve dnech 19. a 20. ledna Celkem bylo zapsáno 19 dětí. Rodiče dvou z nich poţádali o odklad školní docházky a na základě odborných zpráv bylo jejim ţádostem vyhověno. Do 1.třídy nastoupí 3.září 2007 pravděpodobně 16 ţáků, neboť rodina jednoho z přijatých ţáků se odstěhovala. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 18 ţáků 9.třídy. Všichni ţáci aţ na jednu výjimku byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení, jeden uspěl v kole druhém. Na osmileté gymnázium se letos hlásili dva ţáci z 5.třídy a oba byli vzhledem k úspěšně vykonané přijímací zkoušce přijati. Umístění vycházejících žáků 9.třídy: 1) gymnázia celkem 2 ţáci: Gymnázium Milevsko 2) střední školy (studia) celkem 8 ţáků: SOŠ veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích (veterinární prevence 2x), SPŠ a VOŠ Příbram (uţitá geologie ), SVPŠ Písek (propagační výtvarnictví a grafika), VOŠ a SOŠ zemědělská (péče o krajinu), SŠ obchodu, sluţeb a řemesel Tábor (veřejnoprávní činnost), SOŠ pro tvorbu a ochranu ŢP (analýza potravin) a VOŠ a SOŠ Březnice (sociální péče) 3) učební obory s maturitou celkem 1 ţák: SOŠ elektr. Hluboká nad Vltavou 4) učební obory s výučním listem celkem 7 ţáků: SOŠ a SOU Písek (obor kuchař 4x a obor instalatér 1x), SOU Blatná (elektrikář, automechanik) Rozmístění žáků 9. ročníku učební obory s výučním listem 39% gymnázia 11% učební obory s maturitou 6% střední odborné školy 44% gymnázia učební obory s maturitou střední odborné školy učební obory s výučním listem - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch Zameš. hodiny Chování Prospěch 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V rámci pololetního hodnocení bylo celkově 2.pololetí bohatší na výchovná opatření (důvodem je jejich udělování v rámci bilance celého školního roku). Pokud jde o prospěch, výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. Tři ţáci neprospěli na konci 2.pololetí, na konci prázdnin konali opravné zkoušky. Všech 18 ţáků deváté třídy vypracovávalo a obhajovalo na konci školního roku absolventské práce, na výběr měli celkem osm témat: Švýcarsko, Dřevo jeden z nejdekorativnějších materiálů, Školní parlament, Fylogeneze cévní soustavy, Ţánr dívčí román v současné literatuře, Památky UNESCO v ČR, Doping ve sportu, Zátiší výtvarný projev baroka. Osm prací bylo hodnoceno jako vynikající, pět jako velmi dobré, tři jako dobré a jeden ţák svou práci neobhájil. 1.pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,25 1,95 1,64 pochvala TU/ŘŠ 6/0 9/0 15/0 důtka TU/ŘŠ 0/0 5/1 5/1 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka neomluvené pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,3 2,0 1,7 pochvala TU, ŘŠ 5/0 28/7 33/7 důtka TU, ŘŠ 2/0 13/4 15/4 snížená známka omluvené celkem oml.průměr na žáka 39,5 44,3 41,5 neomluvené

7 Úspěšnost (%) Úspěšnost (%) výše percentilu v % V letošním roce si škola vyuţila naše škola moţnost bezplatného testování v rámci projektu CERMAT v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Vedle toho si škola zaplatila testy soukromé společnosti Scio pro ţáky 9.třídy důvodem jsou navíc testy cizích jazyků a moţnost v základních předmětech srovnávat oba typy testů i případné rozdílné výsledky ţáků. Testování Scio - Průměrné skupinové percentily žáků 9.třídy Studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk 1 jednotlivé předměty Testování CERMAT - Srovnání úspěšnosti žáků 9.třídy ZŠ Kovářov ČR Obecné dovednosti Český jazyk Matematika Testování CERMAT - Srovnání úspěšnosti žáků 5.třídy ZŠ Kovářov ČR Obecné dovednosti Český jazyk Matematika - 7 -

8 V letošním roce se uskutečnily čtyři větší školní soutěţe, do okresních olympiád a soutěţí bylo vysláno celkem třicet jedna ţáků a pět druţstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v olympiádě z biologie (2.místo v kategorii C, 3.místo v kategorii D) a v pěveckých soutěţích Jihočeský zvonek (1., 2. a 3. místo okresní kolo, 1. a 2. místo krajské kolo) a Jihočeský zpěváček (3.místo krajské kolo). Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání D.Kutilová P.Škochová Divadelní scénka 2007 dívky 7.třída ţákyně 9.tř. Matematický Klokan T. Mrzena, P.Wudi, J. Mráz J. Týlová Přírodovědný Klokan J.Šindelář M.Timoranská Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Jan Šindelář Radka Brůţková 24. M.Vanišová Karolína Hubičková 14. Veronika Škochová 17. Olympiáda ze zeměpisu Petr Wudi Jaroslav Hlavín 18. M.Vanišová Jakub Otta Pavla Talaváňová 22. Konverzace v anglickém j. Barbora Reiterová 14. Pavla Talaváňová 17. J. Vlnová Monika Dolistová 3. Kamila Hadrbolcová 9. Biologická olympiáda Lucie Nováková 12. Martin Pitra 2. M. Timoranská Jan Šindelář 13. Jakub Otta 7. Pavel Janeček Pythagoriáda V.třída Martin Švehla L. Škochová Gabriela Zemanová Monika Ledinská Pythagoriáda VI. třída Matěj Koška J. Týlová Martin Pánek Mladý zdravotník ml. druţstvo 5. J.Týlová Dopravní soutěţ cyklistů ml. druţstvo 6. st. druţstvo 5. J.Týlová Pavla Talaváňová 11. Chemická olympiáda Lenka Rozhoňová 12. M. Timoranská Jan Šindelář

9 Jihočeský zvonek Český jazyk McDonalds Cup (fotbal) Jana Kolářová 3. Jitka Máchalová ČU Brigita Cmuntová 2. P.Škochová Eva Dvořáková 1. Barbora Reiterová Eva Dvořáková 31. L. Doleţalová kategorie A (4.-5.tř.) 6. L.Škochová kategorie B (1.-3.tř.) L.Škochová Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Jihočeský zpěváček Jana Kolářová 3. P.Škochová Jihočeský zvonek Eva Dvořáková 1. P.Škochová Brigita Cmuntová 2. P.Škochová - 9 -

10 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání hlavními oblastmi pro tento rok bylo vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, cizích jazyků a aktivizačních metod výuky. Většina pedagogů absolvovala vybrané semináře, které pořádal Školský servis Písek, ovšem z přihlašovaných akcí se uskutečnila pouze malá část Beze zbytku byla vyuţita státní dotace v rámci SIPVZ proškoleno bylo šest pedagogů v oblasti P (školení poučených uţivatelů 6x volitelný modul Digitální fotografie: ŠP, Ra, Mc, Ti, Sm, Va; 2x volitelný modul Pokročilá práce s textem: Mc, Va) v počítačové učebně kovářovské školy. Celý pedagogický sbor absolvoval třídenní seminář Individualizace vzdělávacího procesu v rámci Akce na zakázku projektu Koordinátor. Ředitel školy pokračuje v distančním studiu školského managementu s názvem Funkční studium II. Předmět Název semináře Učitelé Ukázková hodina Čj Škochová L., Z. Český jazyk Čeština nás baví Z.Škochová, L.Randová Mediální výchova ve výuce L. Doleţalová Matematika Ukázková hodina M na I. stupni Škochová L., Z. Cizí jazyky Ukázková hodina AJ - English is easy J.Vlnová Fyzika Pokusy a experimenty ve F J.Smrčina Hry etapové v tělesné výchově L.Randová Výchovy Netradiční výtvarné techniky na I. stupni L. Škochová Aranţování Velikonoce Vlnová M., J. Zavádění RVP do praxe L.Randová Projektové vyučování, tvorba projektů Z. Škochová Pedagogika a Abeceda ţádná věda ukázka proj. vyuč. Z. Škochová didaktika Agrese a agresivita u dětí a mládeţe D.Dvořáková Seminář k ŠVP pro ŠD M. Vlnová Prevence sociálně pat. jevů - koordinátoři J.Smrčina Vlastní hodnocení školy L. Mandovec Řízení školy, Os. portfolio a nár hodnotící zkouška S. Pincová BOZP Odměňování ve školství nový zákoník práce L. Mandovec

11 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos se uskutečnilo ve škole i mimo školu mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oţivily nebo doplnily tradiční výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na kaţdoroční výlety, nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Během roku fungovalo celkem jedenáct zájmových krouţků různého zaměření. Na veřejnosti se škola prezentovala několika vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdruţením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školního webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. A) Exkurze muzea, města a slavnosti: Městské muzeum Milevsko (1.,3.,4., 6.-7.tř. p.uč.d.dvořáková, Z.Škochová, L.Randová, M.Vanišová), Hornické muzeum Příbram (březen, 6.-7.tř. p.uč. M.Vanišová), IMAX Praha (p.uč.j.vlnová) výstavy, expozice: Vzdělání a řemeslo České Budějovice (8.,9.tř. p.uč.j.smrčina), Planetárium České Budějovice (p.uč.l.škochová, L.Randová), Terezín (květen, 8.-9.tř. p.uč. M.Vanišová), Plzeň botanická zahrada, ZOO, pivovar (7.-9.tř. p.uč.m.timoranská), Praha (prosinec, 5.-6.tř. p.uč. M.Vanišová) úřady a instituce: Úřad práce Písek (říjen, 8., 9.tř. p.uč.j.smrčina), Obecní úřad Kovářov (6.tř. p.ř. L.Mandovec) B) Školní výlety (květen, červen 2007) 1. třída jednodenní výlet Jindřichův Hradec, Krýzovy jesličky 2.třída jednodenní výlet zámek a ZOO Ohrada 3. třída jednodenní výlet Jindřichův Hradec, Krýzovy jesličky 4. třída jednodenní výlet Praha (Trója, Petřín, Hrad) 5. třída jednodenní výlet Praha (Trója, Petřín, Hrad) 6. třída dvoudenní výlet Třeboň, Opatovický rybník 7. třída - dvoudenní výlet Veselí nad Luţnicí 8. třída dvoudenní výlet Blatná 9.třída - třídenní výlet Běšiny, Klatovsko 1) Filmová představení: C) Kulturní a sportovní akce

12 před podzimními prázdninami Garfield 2 před velikonočními prázdninami Spláchnutej, Eragon před hlavními prázdninami Šarlotina pavučinka, Maharal tajemství talismanu 2) Divadelní představení, koncerty: 2x Divadlo Okýnko 1.stupeň, Drobek výchovný koncert country music (1. 9.), Muzikál Golem a muzikál Excalibur (2.st.), varhanní koncert 3.,4. tř., výchovné představení Zatoulané pohádky (1.st.) a Rande naslepo (2.st.) tanečního souboru Ondráš 3) Besedy: Mentální anorexie, Právo a kriminalita (besedy s policistou kpt.mikulášem - 3. a 9.tř.), Dopravní pravidla (beseda s policistou p.škoch 5.tř.), Zbraně vrcholné gotiky (celá škola, naučný program), Příběhy bezpráví 2. st., Dravci stanice handicapovaných ţivočichů (1. 9.tř.) 4) Vystoupení žáků školy: Besídka ke Dni matek vystoupení ţáků 1.-5.třídy (p.uč.l.randová, TU 1.-5.tř.) Vítání občánků recitace a zpěv ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Rozloučení se ţáky MŠ hudebně-recitační pásmo ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Rozsvěcování vánočního stromu zpěv koled ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Divadelní představení O líném Honzovi (div.krouţek p.řed. L.Mandovec) Dětské folklorní soubory Kovářovánek a Malý Kovářovan (p.uč.p.škochová) 5) Sportovní a zábavné akce: Sportovní den soutěţní klání pro 2.stupeň (p.uč. J.Týlová) Pohádkový les cesta pohádkovým lesem pro 1.stupeň (červen, vyučující 1.stupně) Mikulášská nadílka (p.uč.l.randová, L.Škochová a L.Mandovec) 5.Maškarní rej (p.uč.p.škochová) Masopustní koleda (p.uč.p.škochová) Nocování ve škole (7.třída - p.uč.m.vanišová) Sportovně-turistické odpoledne se spřátelenou školou (4.tř. p.uč. L.Randová) Cyklovíkend (cykl.krouţek, p.uč. L.Randová) D) Kurzy a dlouhodobé programy PEER program (starší ţáci školí mladší v oblasti prevence drog) tř. (p.uč. Smrčina) Program EVVO (témata Voda základ ţivota, Energie) 1.-9.tř. (p.uč.m.vanišová) Adopce na dálku (7.tř., p.uč.m.vanišová) Branný kurz - pochodové cvičení - všechny třídy (p.uč.j.týlová) Dopravní kurz 4.tř. (p.uč.l.škochová) Plavecký kurz - 1., 2.tř. (p.uč.p.škochová, Z.Škochová) Kurz přípravy k přijímacím zkouškám 9.tř. (p.uč.j.týlová, L.Doleţalová)

13 E) Školní projekty a projektové dny Zdravé zuby (p.uč.l.škochová) Předvánoční školní den pro 1. a 2.stupeň (p.uč.l.randová, J.Vlnová, J.Smrčina) Absolventské práce ţáků 9.tříd (vyučující 2.stupně) Projektové dny na 1.stupni (vyučující 1.stupně) Ajax policejní pes (2.,3.tř., p.uč.dvořáková a P.Škochová) Já, občan řešení aktuálního veřejného problému (8.tř., p.řed.l.mandovec) F) Zájmové kroužky název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Krouţek anglického jazyka 2. M.Mandovcová 3 Pohybové hry D.Dvořáková 4 Mladí zdravotníci J.Týlová 5 Turistický krouţek Z.Škochová 6 Ochránci přírody J.Smrčina 7 Malý Kovářovan P.Škochová 8 Cykloturistický krouţek L.Randová 9 Tenis L.Škochová 10 Dramatický krouţek L.Mandovec 11 Keramika J.Vlnová G) Sběry Sběr ţaludů a kaštanů (podzim, p.školník V.Kroupa) Sběr starého papíru (podzim, jaro, p.uč.j.týlová, p.školník V.Kroupa) Sběr léčivých bylin (podzim, jaro, p.uč.m.timoranská) H) Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Spolupráce s rodiči a OSR (Občanské sdružení rodičů) dvě rodičovské schůzky ( , ) schůzka OSR informační schůzka pro rodiče budoucích ţáků 1.třídy Školní zpravodaj - čtyřikrát za rok informoval o dění ve škole a o přípravě a výstupech ŠVP organizace 14.školního a zemědělského plesu sdruţování prostředků pro nákup pomůcek pro výuku a vyuţití volného času ţáků Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem (Obec Kovářov) posuzování plánu práce, výroční zprávy, zprávy o hospodaření školy, vyjadřování se k ŠVP ( , )

14 informování zřizovatele o práci školy (Školní zpravodaj, osobně ředitel školy, výroční zpráva) slavnostní zahájení a ukončení školního roku kulturní program pro akce pořádané Obcí Kovářov (vítání občánků, loučení s MŠ, koledování) Noc s Andersenem Spolupráce s Mateřskou školou Kovářov zápis do 1.ročníku návštěva předškoláků ve škole zájezdy do plaveckého bazénu hudebně recitační doprovod při vystoupeních MŠ Další spolupráce Občanské sdruţení Kovářovan (vystoupení zájmových krouţků, programy pro školu) ZD Kovářov (organizace plesu, péče o pozemek) PPP Písek (PEER program) Ch) Činnost folklorních souborů Kovářovánek, Kovářov Povídání o doţínkách Malý Kovářovan, Kovářov VI. Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Malý Kovářovan, Kovářov Folklorní nokturno se souborem z Norska Kovářovánek, Kovářov Videoprojekce JFF Kovářov Malý Kovářovan, Kovářov Nahrávka CD Jihočeský zpěváček 2006, účast zástupců Kovářovánek, Malý Kovářovan, Kovářov Koš plný překvapení, Řemeslení Kovářovánek, Kovářov 6. ročník Vánočního zpívání Malý Kovářovan, Milevsko Vánoční koncert pro seniory, DPS 5. května Malý Kovářovan, Milevsko Vánoční koncert pro seniory, DPS Libušina Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov Masopustní koleda s medvědem Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov V. Školní masopustní rej Kovářovánek, Malý Kovářovan, Kovářov Vynášení Smrtky Kovářovánek, Malý Kovářovan, Zvíkovské Podhradí Jihočeský zpěváček Malý Kovářovan, Nové Hrady Generální shromáţdění Euroregionu Silva Nortica Kovářovánek, Zahořany Vystoupení pro seniory Kovářovánek, Kovářov Dětské jarní hrátky Kovářovánek, Kovářov Besídka základní školy ke Dni matek Kovářovánek, Kovářov Jarní setkání s prezidentem republiky - předpremiéra progr Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov XII. JFF Kovářov Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Milevsko Den s Deníkem

15 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce nekontrolovala práci školy. 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 V kalendářním roce 2006 byly veškeré prostředky zaslané z krajského úřadu zúčtovány, stejně tomu bylo i v případě příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi nezbytnými náklady a příjmy byl vyrovnán příjmy z doplňkové činnosti. Také proto činil celkový hospodářský výsledek za celou organizaci 394,95 Kč. Mezi největší projekty, na něţ se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil pilotní projekt SIPVZ Elektronický atlas organismů (v rámci něho nákup dataprojektoru, digitálního fotoaparátu a notebooku) a projekt Rekonstrukce doskočiště pro skok vysoký (znovuobnovení výškařského náčiní včetně nákupu krycí plachty). I.STÁTNÍ ROZPOČET - KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE Příjmy: celkem ,- z toho platy ,- OON ,- odvody ,- FKSP ,- ONIV ,- Výdaje: celkem ,- z toho platy ,- OON ,- odvody ,- FKSP ,- ONIV ,- Z toho Učitelská knihovna 4.258,- učebnice ,30 Učební pomůcky + integrovaní +1.třída ,70 Ochranné pracovní prostředky 8.400,- DVPP a PPV ,- plavání ,- Pojišťovna Kooperativa ,- Hospodářský výsledek za státní rozpočet: 0,- Kč

16 II. PROVOZNÍ NÁKLADY OBEC KOVÁŘOV Příjmy: celkem ,10 z toho dotace provozní ,- trţby za stravné ,- úroky 7.903,10 nájem za kotelnu 5.100,- rezervní fond 9.878,- druţina ,- Výdaje: celkem ,15 z toho spotřební materiál ,37 papíry,tonery,diskety,cd ,08 kancelářské potřeby 8.704,77 aktualizace programů 5.630,- hygienické potřeby 6.551,82 čisticí prostředky 5.225,18 materiál k výuce 8.907,- předplatné,inzerce ,85 el. energie ,- teplo ,- voda ,- potraviny ,- vedení účetnictví ,- vedení mzdového účetnictví ,50 telefony, internet ,50 poštovné,známky 6.273,70 webové stránky 3.600,- PCO 5.474,- cestovné 5.190,- prádelna 750,- zajištění BOZP, PO 4.879,- plavání ,- ostatní sluţby 2.875,- správa inf.technologií ,60 revize 9.276,- zařízení šj ,- údrţba a opravy ,50 školní zařízení ,- pojištění 9.291,- poplatky z účtů 9.510,- ostatní poplatky 5.575,48 druţina pomůcky+mat ,80 druţina energie ,- Hospodářský výsledek za Obec Kovářov (hlavní činnost) ,05 Kč

17 III. PROJEKTY A GRANTY Příjmy: celkem ZDROJ PŘÍJMŮ ,80 z toho Dopravní hřiště z toho KÚ Čes.Bud ,- OSR při ZŠ Kovářov 2.210,-,- SIPVZ ,80 Z toho KÚ České Budějovice- atlas ,- - PI-III ,- OSR při ZŠ Kovářov - atlas ,80 Doskočiště ,- Z toho KÚ České Budějovice ,- OSR při ZŠ Kovářov 6.040,- Projekt l hodina KÚ Čes.Bud ,- Výdaje: celkem ,80 z toho Dopravní hřiště 4.210,- SIPVZ ,80 Doskočiště ,- Projekt l hodina ,- Hospodářský výsledek za projekty 0,- IV. DOPLŇKOVÁ ČINNOST STRAVOVÁNÍ, PRONÁJMY Příjmy: celkem ,- z toho Stravné ,- nájem tělocvičny ,- pronájem tříd 2.000,- Výdaje: celkem ,- z toho Potraviny ,- Provoz školní jídelna ,- Mzdy,odvody,pojištění školní jídelna ,- Provoz tělocvična ,- Mzdy,odvody,pojištění tělocvična 8.390,- Vedení účetnictví a mzdy 4.800,- Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost ,-Kč

18 Z toho doplňková činnost školní jídelna ,- tělocvična ,- pronájem tříd ,- Hospodářský výsledek celkem za organizaci 394,95 Kč V. ÚČETNÍ ZŮSTATKY NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH K Fond odměn 2.000,- Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,60 Fond rezervní 382,37 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více