VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str. 6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 10 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. str.11 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI.... str.15 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str.15 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr.Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

2 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr.Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing.Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní druţina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd (v kaţdém ročníku jedna). Počet ţáků v uplynulém školním roce činil 196 ţáků, průměrný počet ţáků na jednu třídu tak činil 21,8 ţáků. Do školní druţiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 90 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce je vyuţíváno celkem 12 učeben, z toho 4 odborné: fyzika, jazyková Nj, počítačová 1, počítačová 2. Potřebám ţáků dále slouţí školní dílna, cvičná kuchyňka, druţina I., druţina II., tělocvična, informační centrum školy (druţina III.). Areál školy dále obsahuje skleník, školní pozemek, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Pěkné výukové prostředí je z velké části dáno rekonstrukcí a zateplením celé budovy, při kterém objekt získal kromě jiného novou fasádu a střechu. Vybavení školy zařízením a pomůckami je na průměrné úrovni. Mezi přednosti patří především vybavení PC technikou v rámci dvou počítačových učeben, nedostačující po estetické i praktické stránce je zvláště nábytek ve třídách, chybí téţ výškově nastavitelné lavice a ţidle. Posílení materiálně technického zázemí školy představuje v tomto školním roce nákup nové kopírky stávající dva staré přístroje tak slouţí učitelům 1. a 2.stupně. O velkých prázdninách proběhlo vymalování v prostorách staré budovy a byla zřízena sborovna pro pedagogy 2.stupně (místo kabinetu ČJ, který byl přestěhován do jiného kabinetu). Škola chce být místem aktivního a radostného poznávání, při kterém je respektována individualita a kde je na základě partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem nebo mezi ţáky a učiteli samotnými vytvářen prostor pro seberealizaci a záţitek úspěchu kaţdého účastníka procesu. Důraz je kladen na informační gramotnost, komunikaci a nové metody a formy práce. Ţák by měl přejímat dostatečný díl rozhodování i odpovědnosti za svou práci, měl by se učit hodnotit sebe i druhé. Mezi klíčové oblasti dalšího rozvoje školy patří tvorba školního společenství (budování přátelského klimatu ve škole), zkvalitnění spolupráce s rodiči, veřejností a obcí, dobrá prezentace a propagace školy a co nejefektivnější vyuţívání informačních technologií. Jednotlivé priority spolu vzájemně souvisí a přispívají k uskutečňování základní koncepce rozvoje školy, která by měla být především školou moderní, otevřenou a efektivní

3 2) Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje ţákům základní vzdělání podle učebního programu Základní škola, dále nabízí zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní druţiny, umoţňuje ţákům aktivní trávení volného času prostřednictvím zájmových krouţků (sportovní, umělecké i naukové) a zajišťuje jim stravování ve vlastní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsahuje mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, divadlo apod. Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika, základy administrativy), ovládání praktických dovedností (domácnost, technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný), poznávání historie našeho regionu (společenskovědní seminář) a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboţenství). Obor vzdělání: C/001 Základní škola Učební program: tř. Základní škola - č.j /96-2 Povinně volitelné předměty: Základy administrativy (6.-7.tř.) Technické činnosti (6.-7.tř.) Společenskovědní seminář (6.-7.tř.) Domácnost (7.-9.tř.) Informatika (7.-9.tř.) Německý jazyk (7.-9.tř.) Praktika z přírodovědných předmětů (8.-9.tř.) Nepovinné předměty: Náboţenství pro 1.-9.ročník 3) Přehled pracovníků školy V tomto školním roce byli přijati do pracovního poměru dva pedagogičtí pracovníci Mgr. Lenka Doleţalová na post učitele českého jazyka po odchodu paní učitelky Mrázové a Mgr. Jakub Čejka na malý úvazek výuky anglického jazyka. Pan učitel Čejka odučil ze zdravotních důvodů pouze první pololetí, paní učitelka Doleţalová odešla s koncem školního roku z důvodu dalekého dojíţdění do zaměstnání. Na uvolněný post samostatné kuchařky nastoupila po výběrovém řízení slečna Martina Kůtová. učitelé : 17 osob, z toho 13 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, přepočet 13,134 Kvalifikovaní učitelé s příslušnou aprobací 77% Kvalifikovaní učitelé bez příslušné aprobace. 81% Nekvalifikovaní učitelé v rámci jednotl.stupňů s VŠ 13% Nekvalifikovaní učitelé bez VŠ. 6% - 3 -

4 vychovatelky : 4 osoby, 2 vychovatelky, 2 učitelky, přepočet 0,572 správní zaměstnanci : 5 osob, školník (v zimě téţ topič), 3 uklízečky, 1 hospodářka, přepočet 3,843 zaměstnanci školní jídelny: 4 osoby, vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, přepočet 3,0 (včetně DČ 3,5) Učitelé: jméno aprobace úvazek(h) funkce (třídnictví,...) Mgr.Zdeňka Škochová 1.st třída, vedoucí sekce 1.st. Mgr.Pavla Škochová 1.st., Hv 22 2.třída Mgr.Dana Dvořáková 1.st třída Mgr.Libuše Randová 1.st., Tv 22 4.třída, koordinátor tvorby ŠVP Mgr.Ludmila Škochová 1.st., Vv 22 5.třída Mgr.Jana Vlnová Rj,Aj,Vv 22 6.třída, vedoucí sekce 2.st. Mgr.Marie Vanišová Z,D 22 7.třída, koordinátor EVVO Mgr.Lenka Doleţalová Čj, Nj 19 8.třída Mgr.Jindřiška Týlová M,Tv 22 9.třída Mgr.Libor Mandovec Čj,Ov 5 ředitel, ICT koordinátor Mgr.Stanislava Pincová Nj,Př,Pě 11 zástupkyně ředitele Mgr.Jaroslav Smrčina 1.st. 15 metodik prevence, vých. poradce Mgr.Marcela Timoranská Ch, Př 14 - Marie Vlnová vychov. 7 - Marie Ţáková vychov. 7 - Jana Gillová úřednice 2 - Mgr.Jakub Čejka FFUK 7 1.pololetí Mgr.Libor Mandovec, Mgr.Stanislava Pincová 2.pololetí Vychovatelky: Marie Ţáková vychov ŠD, vedoucí sekce šk.druţin Marie Vlnová vychov ŠD Mgr.Lenka Doleţalová Čj, Nj 4 3.ŠD, knihovnice Mgr.Libuše Randová 1.st. 2 3.ŠD Správní zaměstnanci: Milada Brábníková uklizečka 30 Ilona Brůţková uklizečka 30 Marie Škochová uklizečka 30 Václav Kroupa školník 40 Václav Kroupa topič 15 (říjen-duben) Michaela Maříková hospodářka 15 Zaměstnanci školní jídelny: Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20 Dvořáková Marie ved. kuchařka 40 Fedrová Marie pom.kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka

5 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2007/2008 proběhl ve dnech 19. a 20. ledna Celkem bylo zapsáno 19 dětí. Rodiče dvou z nich poţádali o odklad školní docházky a na základě odborných zpráv bylo jejim ţádostem vyhověno. Do 1.třídy nastoupí 3.září 2007 pravděpodobně 16 ţáků, neboť rodina jednoho z přijatých ţáků se odstěhovala. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 18 ţáků 9.třídy. Všichni ţáci aţ na jednu výjimku byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení, jeden uspěl v kole druhém. Na osmileté gymnázium se letos hlásili dva ţáci z 5.třídy a oba byli vzhledem k úspěšně vykonané přijímací zkoušce přijati. Umístění vycházejících žáků 9.třídy: 1) gymnázia celkem 2 ţáci: Gymnázium Milevsko 2) střední školy (studia) celkem 8 ţáků: SOŠ veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích (veterinární prevence 2x), SPŠ a VOŠ Příbram (uţitá geologie ), SVPŠ Písek (propagační výtvarnictví a grafika), VOŠ a SOŠ zemědělská (péče o krajinu), SŠ obchodu, sluţeb a řemesel Tábor (veřejnoprávní činnost), SOŠ pro tvorbu a ochranu ŢP (analýza potravin) a VOŠ a SOŠ Březnice (sociální péče) 3) učební obory s maturitou celkem 1 ţák: SOŠ elektr. Hluboká nad Vltavou 4) učební obory s výučním listem celkem 7 ţáků: SOŠ a SOU Písek (obor kuchař 4x a obor instalatér 1x), SOU Blatná (elektrikář, automechanik) Rozmístění žáků 9. ročníku učební obory s výučním listem 39% gymnázia 11% učební obory s maturitou 6% střední odborné školy 44% gymnázia učební obory s maturitou střední odborné školy učební obory s výučním listem - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch Zameš. hodiny Chování Prospěch 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V rámci pololetního hodnocení bylo celkově 2.pololetí bohatší na výchovná opatření (důvodem je jejich udělování v rámci bilance celého školního roku). Pokud jde o prospěch, výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. Tři ţáci neprospěli na konci 2.pololetí, na konci prázdnin konali opravné zkoušky. Všech 18 ţáků deváté třídy vypracovávalo a obhajovalo na konci školního roku absolventské práce, na výběr měli celkem osm témat: Švýcarsko, Dřevo jeden z nejdekorativnějších materiálů, Školní parlament, Fylogeneze cévní soustavy, Ţánr dívčí román v současné literatuře, Památky UNESCO v ČR, Doping ve sportu, Zátiší výtvarný projev baroka. Osm prací bylo hodnoceno jako vynikající, pět jako velmi dobré, tři jako dobré a jeden ţák svou práci neobhájil. 1.pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,25 1,95 1,64 pochvala TU/ŘŠ 6/0 9/0 15/0 důtka TU/ŘŠ 0/0 5/1 5/1 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka neomluvené pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,3 2,0 1,7 pochvala TU, ŘŠ 5/0 28/7 33/7 důtka TU, ŘŠ 2/0 13/4 15/4 snížená známka omluvené celkem oml.průměr na žáka 39,5 44,3 41,5 neomluvené

7 Úspěšnost (%) Úspěšnost (%) výše percentilu v % V letošním roce si škola vyuţila naše škola moţnost bezplatného testování v rámci projektu CERMAT v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Vedle toho si škola zaplatila testy soukromé společnosti Scio pro ţáky 9.třídy důvodem jsou navíc testy cizích jazyků a moţnost v základních předmětech srovnávat oba typy testů i případné rozdílné výsledky ţáků. Testování Scio - Průměrné skupinové percentily žáků 9.třídy Studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk 1 jednotlivé předměty Testování CERMAT - Srovnání úspěšnosti žáků 9.třídy ZŠ Kovářov ČR Obecné dovednosti Český jazyk Matematika Testování CERMAT - Srovnání úspěšnosti žáků 5.třídy ZŠ Kovářov ČR Obecné dovednosti Český jazyk Matematika - 7 -

8 V letošním roce se uskutečnily čtyři větší školní soutěţe, do okresních olympiád a soutěţí bylo vysláno celkem třicet jedna ţáků a pět druţstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v olympiádě z biologie (2.místo v kategorii C, 3.místo v kategorii D) a v pěveckých soutěţích Jihočeský zvonek (1., 2. a 3. místo okresní kolo, 1. a 2. místo krajské kolo) a Jihočeský zpěváček (3.místo krajské kolo). Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání D.Kutilová P.Škochová Divadelní scénka 2007 dívky 7.třída ţákyně 9.tř. Matematický Klokan T. Mrzena, P.Wudi, J. Mráz J. Týlová Přírodovědný Klokan J.Šindelář M.Timoranská Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Jan Šindelář Radka Brůţková 24. M.Vanišová Karolína Hubičková 14. Veronika Škochová 17. Olympiáda ze zeměpisu Petr Wudi Jaroslav Hlavín 18. M.Vanišová Jakub Otta Pavla Talaváňová 22. Konverzace v anglickém j. Barbora Reiterová 14. Pavla Talaváňová 17. J. Vlnová Monika Dolistová 3. Kamila Hadrbolcová 9. Biologická olympiáda Lucie Nováková 12. Martin Pitra 2. M. Timoranská Jan Šindelář 13. Jakub Otta 7. Pavel Janeček Pythagoriáda V.třída Martin Švehla L. Škochová Gabriela Zemanová Monika Ledinská Pythagoriáda VI. třída Matěj Koška J. Týlová Martin Pánek Mladý zdravotník ml. druţstvo 5. J.Týlová Dopravní soutěţ cyklistů ml. druţstvo 6. st. druţstvo 5. J.Týlová Pavla Talaváňová 11. Chemická olympiáda Lenka Rozhoňová 12. M. Timoranská Jan Šindelář

9 Jihočeský zvonek Český jazyk McDonalds Cup (fotbal) Jana Kolářová 3. Jitka Máchalová ČU Brigita Cmuntová 2. P.Škochová Eva Dvořáková 1. Barbora Reiterová Eva Dvořáková 31. L. Doleţalová kategorie A (4.-5.tř.) 6. L.Škochová kategorie B (1.-3.tř.) L.Škochová Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Jihočeský zpěváček Jana Kolářová 3. P.Škochová Jihočeský zvonek Eva Dvořáková 1. P.Škochová Brigita Cmuntová 2. P.Škochová - 9 -

10 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání hlavními oblastmi pro tento rok bylo vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, cizích jazyků a aktivizačních metod výuky. Většina pedagogů absolvovala vybrané semináře, které pořádal Školský servis Písek, ovšem z přihlašovaných akcí se uskutečnila pouze malá část Beze zbytku byla vyuţita státní dotace v rámci SIPVZ proškoleno bylo šest pedagogů v oblasti P (školení poučených uţivatelů 6x volitelný modul Digitální fotografie: ŠP, Ra, Mc, Ti, Sm, Va; 2x volitelný modul Pokročilá práce s textem: Mc, Va) v počítačové učebně kovářovské školy. Celý pedagogický sbor absolvoval třídenní seminář Individualizace vzdělávacího procesu v rámci Akce na zakázku projektu Koordinátor. Ředitel školy pokračuje v distančním studiu školského managementu s názvem Funkční studium II. Předmět Název semináře Učitelé Ukázková hodina Čj Škochová L., Z. Český jazyk Čeština nás baví Z.Škochová, L.Randová Mediální výchova ve výuce L. Doleţalová Matematika Ukázková hodina M na I. stupni Škochová L., Z. Cizí jazyky Ukázková hodina AJ - English is easy J.Vlnová Fyzika Pokusy a experimenty ve F J.Smrčina Hry etapové v tělesné výchově L.Randová Výchovy Netradiční výtvarné techniky na I. stupni L. Škochová Aranţování Velikonoce Vlnová M., J. Zavádění RVP do praxe L.Randová Projektové vyučování, tvorba projektů Z. Škochová Pedagogika a Abeceda ţádná věda ukázka proj. vyuč. Z. Škochová didaktika Agrese a agresivita u dětí a mládeţe D.Dvořáková Seminář k ŠVP pro ŠD M. Vlnová Prevence sociálně pat. jevů - koordinátoři J.Smrčina Vlastní hodnocení školy L. Mandovec Řízení školy, Os. portfolio a nár hodnotící zkouška S. Pincová BOZP Odměňování ve školství nový zákoník práce L. Mandovec

11 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos se uskutečnilo ve škole i mimo školu mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oţivily nebo doplnily tradiční výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na kaţdoroční výlety, nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Během roku fungovalo celkem jedenáct zájmových krouţků různého zaměření. Na veřejnosti se škola prezentovala několika vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdruţením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školního webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. A) Exkurze muzea, města a slavnosti: Městské muzeum Milevsko (1.,3.,4., 6.-7.tř. p.uč.d.dvořáková, Z.Škochová, L.Randová, M.Vanišová), Hornické muzeum Příbram (březen, 6.-7.tř. p.uč. M.Vanišová), IMAX Praha (p.uč.j.vlnová) výstavy, expozice: Vzdělání a řemeslo České Budějovice (8.,9.tř. p.uč.j.smrčina), Planetárium České Budějovice (p.uč.l.škochová, L.Randová), Terezín (květen, 8.-9.tř. p.uč. M.Vanišová), Plzeň botanická zahrada, ZOO, pivovar (7.-9.tř. p.uč.m.timoranská), Praha (prosinec, 5.-6.tř. p.uč. M.Vanišová) úřady a instituce: Úřad práce Písek (říjen, 8., 9.tř. p.uč.j.smrčina), Obecní úřad Kovářov (6.tř. p.ř. L.Mandovec) B) Školní výlety (květen, červen 2007) 1. třída jednodenní výlet Jindřichův Hradec, Krýzovy jesličky 2.třída jednodenní výlet zámek a ZOO Ohrada 3. třída jednodenní výlet Jindřichův Hradec, Krýzovy jesličky 4. třída jednodenní výlet Praha (Trója, Petřín, Hrad) 5. třída jednodenní výlet Praha (Trója, Petřín, Hrad) 6. třída dvoudenní výlet Třeboň, Opatovický rybník 7. třída - dvoudenní výlet Veselí nad Luţnicí 8. třída dvoudenní výlet Blatná 9.třída - třídenní výlet Běšiny, Klatovsko 1) Filmová představení: C) Kulturní a sportovní akce

12 před podzimními prázdninami Garfield 2 před velikonočními prázdninami Spláchnutej, Eragon před hlavními prázdninami Šarlotina pavučinka, Maharal tajemství talismanu 2) Divadelní představení, koncerty: 2x Divadlo Okýnko 1.stupeň, Drobek výchovný koncert country music (1. 9.), Muzikál Golem a muzikál Excalibur (2.st.), varhanní koncert 3.,4. tř., výchovné představení Zatoulané pohádky (1.st.) a Rande naslepo (2.st.) tanečního souboru Ondráš 3) Besedy: Mentální anorexie, Právo a kriminalita (besedy s policistou kpt.mikulášem - 3. a 9.tř.), Dopravní pravidla (beseda s policistou p.škoch 5.tř.), Zbraně vrcholné gotiky (celá škola, naučný program), Příběhy bezpráví 2. st., Dravci stanice handicapovaných ţivočichů (1. 9.tř.) 4) Vystoupení žáků školy: Besídka ke Dni matek vystoupení ţáků 1.-5.třídy (p.uč.l.randová, TU 1.-5.tř.) Vítání občánků recitace a zpěv ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Rozloučení se ţáky MŠ hudebně-recitační pásmo ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Rozsvěcování vánočního stromu zpěv koled ţákyň z 9.třídy (p.uč.l.randová) Divadelní představení O líném Honzovi (div.krouţek p.řed. L.Mandovec) Dětské folklorní soubory Kovářovánek a Malý Kovářovan (p.uč.p.škochová) 5) Sportovní a zábavné akce: Sportovní den soutěţní klání pro 2.stupeň (p.uč. J.Týlová) Pohádkový les cesta pohádkovým lesem pro 1.stupeň (červen, vyučující 1.stupně) Mikulášská nadílka (p.uč.l.randová, L.Škochová a L.Mandovec) 5.Maškarní rej (p.uč.p.škochová) Masopustní koleda (p.uč.p.škochová) Nocování ve škole (7.třída - p.uč.m.vanišová) Sportovně-turistické odpoledne se spřátelenou školou (4.tř. p.uč. L.Randová) Cyklovíkend (cykl.krouţek, p.uč. L.Randová) D) Kurzy a dlouhodobé programy PEER program (starší ţáci školí mladší v oblasti prevence drog) tř. (p.uč. Smrčina) Program EVVO (témata Voda základ ţivota, Energie) 1.-9.tř. (p.uč.m.vanišová) Adopce na dálku (7.tř., p.uč.m.vanišová) Branný kurz - pochodové cvičení - všechny třídy (p.uč.j.týlová) Dopravní kurz 4.tř. (p.uč.l.škochová) Plavecký kurz - 1., 2.tř. (p.uč.p.škochová, Z.Škochová) Kurz přípravy k přijímacím zkouškám 9.tř. (p.uč.j.týlová, L.Doleţalová)

13 E) Školní projekty a projektové dny Zdravé zuby (p.uč.l.škochová) Předvánoční školní den pro 1. a 2.stupeň (p.uč.l.randová, J.Vlnová, J.Smrčina) Absolventské práce ţáků 9.tříd (vyučující 2.stupně) Projektové dny na 1.stupni (vyučující 1.stupně) Ajax policejní pes (2.,3.tř., p.uč.dvořáková a P.Škochová) Já, občan řešení aktuálního veřejného problému (8.tř., p.řed.l.mandovec) F) Zájmové kroužky název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Krouţek anglického jazyka 2. M.Mandovcová 3 Pohybové hry D.Dvořáková 4 Mladí zdravotníci J.Týlová 5 Turistický krouţek Z.Škochová 6 Ochránci přírody J.Smrčina 7 Malý Kovářovan P.Škochová 8 Cykloturistický krouţek L.Randová 9 Tenis L.Škochová 10 Dramatický krouţek L.Mandovec 11 Keramika J.Vlnová G) Sběry Sběr ţaludů a kaštanů (podzim, p.školník V.Kroupa) Sběr starého papíru (podzim, jaro, p.uč.j.týlová, p.školník V.Kroupa) Sběr léčivých bylin (podzim, jaro, p.uč.m.timoranská) H) Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Spolupráce s rodiči a OSR (Občanské sdružení rodičů) dvě rodičovské schůzky ( , ) schůzka OSR informační schůzka pro rodiče budoucích ţáků 1.třídy Školní zpravodaj - čtyřikrát za rok informoval o dění ve škole a o přípravě a výstupech ŠVP organizace 14.školního a zemědělského plesu sdruţování prostředků pro nákup pomůcek pro výuku a vyuţití volného času ţáků Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem (Obec Kovářov) posuzování plánu práce, výroční zprávy, zprávy o hospodaření školy, vyjadřování se k ŠVP ( , )

14 informování zřizovatele o práci školy (Školní zpravodaj, osobně ředitel školy, výroční zpráva) slavnostní zahájení a ukončení školního roku kulturní program pro akce pořádané Obcí Kovářov (vítání občánků, loučení s MŠ, koledování) Noc s Andersenem Spolupráce s Mateřskou školou Kovářov zápis do 1.ročníku návštěva předškoláků ve škole zájezdy do plaveckého bazénu hudebně recitační doprovod při vystoupeních MŠ Další spolupráce Občanské sdruţení Kovářovan (vystoupení zájmových krouţků, programy pro školu) ZD Kovářov (organizace plesu, péče o pozemek) PPP Písek (PEER program) Ch) Činnost folklorních souborů Kovářovánek, Kovářov Povídání o doţínkách Malý Kovářovan, Kovářov VI. Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Malý Kovářovan, Kovářov Folklorní nokturno se souborem z Norska Kovářovánek, Kovářov Videoprojekce JFF Kovářov Malý Kovářovan, Kovářov Nahrávka CD Jihočeský zpěváček 2006, účast zástupců Kovářovánek, Malý Kovářovan, Kovářov Koš plný překvapení, Řemeslení Kovářovánek, Kovářov 6. ročník Vánočního zpívání Malý Kovářovan, Milevsko Vánoční koncert pro seniory, DPS 5. května Malý Kovářovan, Milevsko Vánoční koncert pro seniory, DPS Libušina Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov Masopustní koleda s medvědem Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov V. Školní masopustní rej Kovářovánek, Malý Kovářovan, Kovářov Vynášení Smrtky Kovářovánek, Malý Kovářovan, Zvíkovské Podhradí Jihočeský zpěváček Malý Kovářovan, Nové Hrady Generální shromáţdění Euroregionu Silva Nortica Kovářovánek, Zahořany Vystoupení pro seniory Kovářovánek, Kovářov Dětské jarní hrátky Kovářovánek, Kovářov Besídka základní školy ke Dni matek Kovářovánek, Kovářov Jarní setkání s prezidentem republiky - předpremiéra progr Malý Kovářovan, Kovářovánek, Kovářov XII. JFF Kovářov Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Milevsko Den s Deníkem

15 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce nekontrolovala práci školy. 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 V kalendářním roce 2006 byly veškeré prostředky zaslané z krajského úřadu zúčtovány, stejně tomu bylo i v případě příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi nezbytnými náklady a příjmy byl vyrovnán příjmy z doplňkové činnosti. Také proto činil celkový hospodářský výsledek za celou organizaci 394,95 Kč. Mezi největší projekty, na něţ se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil pilotní projekt SIPVZ Elektronický atlas organismů (v rámci něho nákup dataprojektoru, digitálního fotoaparátu a notebooku) a projekt Rekonstrukce doskočiště pro skok vysoký (znovuobnovení výškařského náčiní včetně nákupu krycí plachty). I.STÁTNÍ ROZPOČET - KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE Příjmy: celkem ,- z toho platy ,- OON ,- odvody ,- FKSP ,- ONIV ,- Výdaje: celkem ,- z toho platy ,- OON ,- odvody ,- FKSP ,- ONIV ,- Z toho Učitelská knihovna 4.258,- učebnice ,30 Učební pomůcky + integrovaní +1.třída ,70 Ochranné pracovní prostředky 8.400,- DVPP a PPV ,- plavání ,- Pojišťovna Kooperativa ,- Hospodářský výsledek za státní rozpočet: 0,- Kč

16 II. PROVOZNÍ NÁKLADY OBEC KOVÁŘOV Příjmy: celkem ,10 z toho dotace provozní ,- trţby za stravné ,- úroky 7.903,10 nájem za kotelnu 5.100,- rezervní fond 9.878,- druţina ,- Výdaje: celkem ,15 z toho spotřební materiál ,37 papíry,tonery,diskety,cd ,08 kancelářské potřeby 8.704,77 aktualizace programů 5.630,- hygienické potřeby 6.551,82 čisticí prostředky 5.225,18 materiál k výuce 8.907,- předplatné,inzerce ,85 el. energie ,- teplo ,- voda ,- potraviny ,- vedení účetnictví ,- vedení mzdového účetnictví ,50 telefony, internet ,50 poštovné,známky 6.273,70 webové stránky 3.600,- PCO 5.474,- cestovné 5.190,- prádelna 750,- zajištění BOZP, PO 4.879,- plavání ,- ostatní sluţby 2.875,- správa inf.technologií ,60 revize 9.276,- zařízení šj ,- údrţba a opravy ,50 školní zařízení ,- pojištění 9.291,- poplatky z účtů 9.510,- ostatní poplatky 5.575,48 druţina pomůcky+mat ,80 druţina energie ,- Hospodářský výsledek za Obec Kovářov (hlavní činnost) ,05 Kč

17 III. PROJEKTY A GRANTY Příjmy: celkem ZDROJ PŘÍJMŮ ,80 z toho Dopravní hřiště z toho KÚ Čes.Bud ,- OSR při ZŠ Kovářov 2.210,-,- SIPVZ ,80 Z toho KÚ České Budějovice- atlas ,- - PI-III ,- OSR při ZŠ Kovářov - atlas ,80 Doskočiště ,- Z toho KÚ České Budějovice ,- OSR při ZŠ Kovářov 6.040,- Projekt l hodina KÚ Čes.Bud ,- Výdaje: celkem ,80 z toho Dopravní hřiště 4.210,- SIPVZ ,80 Doskočiště ,- Projekt l hodina ,- Hospodářský výsledek za projekty 0,- IV. DOPLŇKOVÁ ČINNOST STRAVOVÁNÍ, PRONÁJMY Příjmy: celkem ,- z toho Stravné ,- nájem tělocvičny ,- pronájem tříd 2.000,- Výdaje: celkem ,- z toho Potraviny ,- Provoz školní jídelna ,- Mzdy,odvody,pojištění školní jídelna ,- Provoz tělocvična ,- Mzdy,odvody,pojištění tělocvična 8.390,- Vedení účetnictví a mzdy 4.800,- Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost ,-Kč

18 Z toho doplňková činnost školní jídelna ,- tělocvična ,- pronájem tříd ,- Hospodářský výsledek celkem za organizaci 394,95 Kč V. ÚČETNÍ ZŮSTATKY NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH K Fond odměn 2.000,- Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,60 Fond rezervní 382,37 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015-2016 Obsah: 1) Základní údaje o škole, vybavení a organizace školy 2) Vzdělávací program 3) Personální zabezpečení 4) Výchovně vzdělávací proces 5) Aktivity školy a

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více