Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství"

Transkript

1 Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, a co bychom rádi zmnili, ohlížíme se za prázdninami, shromáždíme pohlednice a obrázky z míst, která jsme navštívili, povídáme si o nich a vytvoíme prázdninový vláek, hrajeme spoleenské hry dle vlastního výbru, kreslíme, sledujeme pohádky a filmy, uíme se s poítaem besedujeme o našem teritoriu: místo po mé pravici je volné, byl bych rád, aby tam sedl(a), protože. každý z nás napíše, co se mu na kamarádech líbí (papír pehneme formou harmoniky a pedáme dál), nakonec vše peteme a povídáme si o tom uíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít nco pkného, za co ho pochválíme( na každém spolužákovi nco oceníme, ním je zajímavý) pi he zjišujeme, jak se známe (poznáme kamaráda po hlase, hmatu, máme-li zavázané oi?) Rekreaní innosti hledáme ve škole nebo v jejím blízkém okolí ukrytý poklad - orientaní soutž, vycházky po okolí, hudebn pohybové hry, které dti znají - literárn dramatická - teme na pokraování, dáváme si hádanky - pracovní- tvoíme papírový (krabicový) model školy a jejího nejbližšího okolí, vyrábíme si dopravní znaky - estetická - malujeme a kreslíme zážitky z prázdnin, kreslíme portréty našich kamarád, z vystíhaných namalovaných podobizen vytváíme skupinový portrét naší družiny, kreslíme k etb - sportovní hrajeme si s míem, házíme a chytáme, hrajeme si se švihadly, peskakujeme Píprava na vyuování povídáme si o cest do školy a dom, ptáme se na bezpenost cesty každého z nás do školy zajímáme se o dopravní znaky v našem okolí- procházíme se, urujeme znaky a jejich význam( o em nás informují, co nám naizují, co nám dovolují ), soutžíme procházíme školou, pátráme, co skrývají odborné pracovny a kabinety naší školy zjišujeme, kdo všechno v naší škole pracuje orientujeme se v map, hledáme v internetové fotomap (najdeme náš dm, školu, cestu do školy, spojení autobusem) pozorujeme hnízdo apí rodiny, sledujeme, kdy odlétají a zjišujeme kam odlétají dodržujeme bžnou denní hygienu (istotu rukou, kapesníky,..),istotu odvu dodržujeme hygienické zásady pi kašli, kýchání, použití WC, stolování,.. íjen Barevná píroda kolem nás Odpoinková innost besedujeme o ase, který lidé promarní, uvádíme píklady, kdy as využíváme špatn, uvádíme možnosti správného využívání asu, besedujeme na téma Jak jsem trávil víkend, malujeme, co jsme zažili a navrhujeme jiný program pro další víkendy prohlížíme a pracujeme s dtskými asopisy, hrajeme si dle vlastního výbru, hrajeme si s poítaem Rekreaní innosti chodíme do volné pírody, hrajeme pohybové hry s pravidly (venku) - literárn- dramatická- posloucháme pohádky, píbhy a básn s podzimní tématikou, reprodukujeme - pracovní z podzimních plod vytváíme dýový panáky, výrábíme draka - estetická malujeme, co jsme zažili o víkendu, využíváme listy a plody ke, strom pro koláže, drobné šperky, výtvarné innosti,.., malujeme na kameny

2 - pírodovdná pi pobytu venku pozorujeme stromy, zvíata a odlétajícící ptáky, sbíráme pírodniny, poznáváme houby, které rostou v okolí navštívíme výstavu hub, tídíme jedlé- jedovaté - sportovní- závodivé hry na hišti, hry s míi házení, chytání Píprava na vyuování tvoíme víkendový zápisník, zaznamenáváme si, co jsme prožili v sobotu a v nedli, kde jsme byli apod., zápisy doplujeme nalepenými vstupenkami, prospekty a obrázky z míst, která jsme navštívili hrajeme pírodovdnou soutž - Padesátkrát o pírod soutžíme ve skládání rozstíhaných obrázk zvíat, rostlin svtový Den zvíat státní svátek zmínka, uklízíme u pomníku Listopad Tvoivá dílna Odpoinková innost spolen si povídáme, teme na pokraování, hrajeme stolní spoleenské hry, hrajeme si dle vlastního výbru Rekreaní innosti denn chodíme na školní zahradu, hrajeme hry s pravidly, závodíme - literárn- dramatická- povídáme si o poadech v televizi, v rozhlase,doporuujeme si vhodné poady, argumentujeme, pro se nám líbí - pracovní a estetická výtvarn ztvárujeme poad urený dtem, užíváme rzné výtvarné techniky (pipravujeme výrobky na jarmark), nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná pozorujeme zmny v pírod, všímáme si rozdíl mezi stromy jehlinatými a listnatými, hledáme nejkrásnjší podzimní list, soutžíme v poznávání zvíat, strom, list podle siluet - sportovní zdolávání pekážkové dráhy na hišti, hry s míi s pravidly Píprava na vyuování pipravíme si vdomostní televizní soutž a zahrajeme si ji, luštíme kvízy, spojovaky, udržujeme si poádek ve svých vcech, dodržujeme úklid pomcek pi odchodu Prosinec Kouzelný as Vánoc Odpoinková innost vnímáme zaínající atmosféru Vánoc, povídáme si o zážitcích a páních, hrajeme si se stavebnicemi a hrakami podle vlastního výbru, posloucháme pohádky Rekreaní innost chodíme do pírody podle poasí a snhu, klouzání, stavíme stavby ze snhu, jdeme na ertovskou diskotéku - literárn- dramatická- teme si v knížkách o Vánocích - pracovní zdobíme školu a tídy vánoními motivy, vyrábíme Mikuláše, erty, andly, peeme a zdobíme perníky, vyrábíme ozdobné pedmty, vyrábíme krmítka pro drobné ptáky - pírodovdná vyrábíme krmítka- víme, co ptákm chutná, škodí, pozorujeme poasí (zmny sníh, déš, vítr) - estetická malujeme, kreslíme zimní motivy, stavíme rzné stavby ze snhu - hudební- zpíváme a posloucháme zimní písn a koledy, taníme - sportovní vyprávní a rozhovory o zimních sportech, hry na snhu Píprava na vyuování teme s porozumním a správnou artikulací z knih a asopis pro poslech ostatním, nacviujeme pásmo k vystoupení (spolupráce se ZŠ) Leden Z pohádky do pohádky Odpoinková innost vyprávíme zážitky z vánoních prázdnin, pohádkové hádanky, hrajeme stolní a jiné spoleenské hry, sledujeme hudební pohádky-muzikál

3 Rekreaní innost sákujeme, bobujeme, pi vycházkách si prohlubujeme znalostí o pírod a její ochran - literárn dramatická- hrajeme, vyprávíme, pantomimicky pedvádíme a hádáme pohádky, konkurz do filmu, pohádky - pracovní vyrábíme pohádkovou postavu z látky a perníkovou chaloupku z rzného materiálu, pipravujeme dárky k zápisu do 1.t. - pírodovdná vymýšlíme pohádky se zvíetem v názvu, zvíátka v pohádkách (zvíe + název pohádky) - estetická malujeme zimní pohádku - hudební- posloucháme pohádkové muzikály, zpíváme písniky z pohádek - sportovní rozhovor o významu sportu pro nás všechny, hry na snhu Píprava na vyuování hrátky s pohádkami-soutžíme, zamotané pohádky, rozstíhaná pohádka, peujeme o své pomcky Únor Zimní radovánky a nebezpené situace Odpoinková innost - hrajeme si dle vlastního výbru, omalovánky besedujeme, jak zvládnout nejen první pomoc pi úrazech, ale jak si poradíme v každé situaci, která na nás íhá, uvdomujeme si, v em a jak jsou znevýhodnni nkteí lidé (psychicky i tlesn)- zkoušíme malovat ústy, jak to musí dlat nkteí tlesn postižení lidé, cviíme hmat ( poslepu urujeme pedmty, které jsme pedtím vložili do krabice), chodíme poslepu,. video- zima bez úrazu, Rekreaní innost hrajeme si na zahrad, soutžíme, jdeme na dtský karneval- tanení hry - literárn dramatická- masopust- vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky - pracovní modelujeme zimní pírodu, pracujeme s mozaikou,geometrickými tvary, skládáme puzzle, vyrábíme si masopustní masky a doplky k nim, vyzdobíme družinu nejlepšími maskami - estetická- kreslíme zimní sporty, nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná zima v lese - hudební- poslech písní dle výbru dtí - sportovní pekonávání pírodních pekážek pi vycházce (skok, seskok, pelézání), pohybové hry s pravidly Píprava na vyuování pée o vlastní osobu, úprava odvu, poádek v osobních vcech, pelivost Hrajeme piškvorky, pexeso, zimní doplovaky Bezen Jaro uká na dvee Odpoinková innost hrajeme stolní a spoleenské hry, Rekreaní innost vycházka do jarní pírody (peskoky rznými zpsoby), TV chvilky, delší vycházky podle pání - literárn- dramatická- teme a vyprávíme píbhy s dtským hrdinou a o jaru, tvoíme verše, prohlížíme školní knihovnu, vybíráme knihu na tení - pracovní- vyrábíme první jarní kvtiny, nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná pozorování zmn v pírod, pispívat svou prací k její ochran, vycházka do lesa, pozorování jara,, vyrábíme první jarní kvtiny - estetická kreslíme, malujeme první jarní kvtiny,velikononí výzdoba, koláže s jarní tématikou, kreslení tuží a dívkem

4 - hudební soutžíme (hledáme písn a zpíváme, poznáváme píse dle úryvku, z jaké pohádky je písnika) - jarní zpívání - sportovní závodivé hry s míem na hišti, závody v rzných disciplínách (bh, skok, hod) Píprava na vyuování pracujeme s knihou, asopisem, hledáme v encyklopediích Duben lovk a píroda, msíc se zvíátky Odpoinková innost hrajeme si dle vlastního výbru, hrajeme si s poítaem, vybarvujeme tématické omalovánky, vystihovánky, Rekreaní innost hrajeme si na zahrad, chodíme do jarní pírody -literárn-dramatická- nacviujeme na Den matek (scéná pohádky), teme píbhy se zvíecím hrdinou pracovní z barevných papír skládáme (origami) zvíátka, která známe, napíšeme, jak se jmenují estetická- kreslíme, malujeme své oblíbené zvíe, mazlíka, tvoíme kolektivní dílo exotická zvíata - pírodovdná besedujeme o právech každého živoicha na život, vyprávíme si o útulcích pro zvíata, vyprávíme si o domácích zvíatech a na základ vlastních zkušeností si vysvtlujeme, jakou péi vyžadují, chránná zvíata, zoo - sportovní turistická vycházka (svt sportovc), závodivé soutže a hry Píprava na vyuování získáváme informace z knih o život zvíat v ZOO, poznáváme exotická zvíata, vystihujeme zvíata z asopis- rozdlujeme je na zvíata ze ZOO, lesní, vodní, domácí, soutže a hádanky, hlavolamy, obrázkové tení,etba dtí Kvten Maminkám z lásky Odpoinková innost besedujeme o tom, co oekáváme od rodi- a co oni od nás, besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, ím se doma zabývají, co pro nás dlají, hrajeme stolní spoleenské hry, Rekreaní innosti vycházky do pírody, hry v pírod, hádanky - literárn- dramatická- recitujeme, hrajeme pohádku, pipravujeme besídku pro maminky, pedáváme jim páníka a dáreky (spolupráce se ZŠ) - pracovní pipravujeme výstavku prací, pipravujeme kulisy a rekvizity, vyhledáváme a zkoušíme vhodné obleky na pohádku - pírodovdná láska k pírod, rostlinám, zvíatm - estetická kolorovaná kresba moje maminka, kresba na asfalt - hudební- zpíváme písn na vystoupení, hra na orffovské hudební nástroje - sportovní- sportovní hry na hišti (pomoc slabšímu, kamarádské chování),vybíjená, kopaná, pekonávání pekážkové dráhy, vycházky Píprava na vyuování etba dtí, doplovaky, hádanky erven Pojedeme na výlet Odpoinková innost hrajeme stolní spoleenské hry, vybarvujeme omalovánek s letní tématikou, hrajeme si dle vlastního výbru, sledujeme Rekreaní innost hrajeme si ve volné pírod, opakování hudebn pohybových her, pi vycházce pozorovat zmny v okolí školy

5 - literárn- dramatická- tení píbh s historickou tematikou - pracovní nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období, stavíme krajinu z písku, kamínk, vtviek apod.( nap. hrad. a okolí, msto s dálnicí, vesnici,, - pírodovdná- poznávání zámk a hrad, pozorování zmn v pírod - estetická kreslíme mapové znaky, spolen kreslíme, vystihujeme, sestavujeme a lepíme,nejprve hrady a okolí, pak postavy( rytíe, dámy, kon apod.),postavy vystíháme z papíru a z nalepeného textilu nebo papíru jim vytvoíme šaty - hudební- zpíváme trampské písn - sportovní závody v rzných disciplínách, turistické vycházky s rznými hrami a úkoly Píprava na vyuování - seznamujeme se s mapovými znakami, uíme se je poznávat, soutžíme ve vyhledávání znaek na libovolných mapách, vyhledáváme trasu našeho školního výletu, na internetu se uíme vyhledat spojení soutžíme, kdo zná více slov od uritých písmen ( msto, hrad, jméno, ) na výletech, vycházkách zdokonalujeme a procviujeme chování na chodníku, na silnici, na pechodech, pi nákupech, v dopravních prostedcích dokážeme poskytnout první pomoc na cestách oprava her, tídní stavebnic, úklid školní družiny Sebeobslužná innost - platí pro všechna období Návyky osobní hygieny,základy stolování, zdravení, podkování, oslovení, udržovat estetický vzhled školní družiny, pípravy týdenních plán

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00 Školní vzdělávací program školní družiny OBSAH 1. Charakteristika školní družiny 2. Cíle vzdělávání ve školní družině 3. Metody a formy práce 4.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán ŠD na září: HRAJEME SI S KAMARÁDY ANEB ŘÍŠE PŘÁTELSTVÍ Společenské hry, hry se stavebnicemi

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více