Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Leandra Čecha IZO: IZO ředitelství: Studijní obory: K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, čtyřleté K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, osmileté K/413 Gymnázium tělesná výchova, studium denní, čtyřleté K/420 Gymnázium sportovní příprava, studium denní, čtyřleté Zpracoval: PaedDr. Milan Pavlík říjen 2008

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla projednána s Radou školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami dne 3. listopadu Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007/08 Leandra Čecha IZO: IZO ředitelství: Studijní obory: K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků K/413 Gymnázium tělesná výchova, studium denní, délka studia 4 roky K/420 Gymnázium sportovní příprava, studium denní, délka studia 4 roky Učební plány MŠMT ČR č.j.: /99-22, /99-22 Od 1. září 2007 studovalo v 16 třídách gymnázia celkem 441 studentů, z toho navštěvovalo školu ve čtyřletém studijním cyklu 208 studentů a v osmiletém cyklu 233 studentů. V průběhu školního roku přešel na jinou školu 1 student a odešlo 18 studentů, kteří řešili své další studium na jiné škole z důvodů lepší orientace na budoucí povolání. Do sítě škol byl zapsán v únoru 2002 studijní obor K/413 se zaměřením na tělesnou výchovu a studijní obor K/420 se zaměřením na sportovní přípravu. Tyto nové studijní obory byly zaplněny v roce studenty, v roce studenty, v roce studenty, v roce studenty, z nichţ 31 celkově zdárně vykonalo přijímací řízení do studijního oboru K/420 a jsou kmenově zařazeni do tohoto oboru, kde se jedná o naplnění sportovci se zaměřením na lyţování. Naše škola má od roku 2006 zaměření v tomto studijním programu i na další sporty, jako jsou rychlobruslení, biatlon a severská kombinace. Úpravu studijních plánů gymnázia jsme se snaţili přizpůsobit potřebám praxe, poţadavkům rodičovské veřejnosti a ekonomickým moţnostem. V rámci navýšení týdenní dotace učebního plánu vyššího gymnázia byla posílena výuka hlavního jazyka, chemie, informatiky a zeměpisu. V letošním školním roce se studenti opět zúčastnili vědomostních a sportovních olympiád a soutěţí, ve kterých dosáhli pěkných výsledků. Jejich přehled je přílohou této výroční zprávy. Pro zdokonalení znalosti cizích jazyků a propojení teorie s praxí byl pro zájemce uspořádán zájezd do Anglie. Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili týdenního jazykového kurzu v Rakousku. Rovněţ jako v loňském roce reprezentoval naši školu student 3. ročníku na jazykové olympiádě v Dolním Rakousku. V únoru roku 2008 se studenti kvarty podrobili srovnávacím testům Cermat. Tyto testy porovnávají výsledky patnáctiletých studentů v rámci gymnázií a v rámci základních škol. Podle hodnocení výsledků se ve výrazné většině nelišily výsledky od školní klasifikace studentů. Celkově se třída umístila v horní polovině testovaných škol ve vzorku gymnázií. V českém jazyce, v anglickém jazyce, v matematice se výsledky blíţily většině škol. Výsledky testů jsou evaluačním nástrojem pro práci školy a jednotlivých pedagogů ve smyslu porovnávání a srovnávání. str. 2

3 Prevence protispolečenských jevů v této oblasti byly tradičně uspořádány harmonizační dny pro studenty prvních ročníků se zaměřením na prevenci negativních jevů, na podporu vzájemné komunikace, empatie a sebepoznávání s vyuţitím na soudrţnost a stmelení školního kolektivu studentů. Kaţdoročně doplňuje škola výuku osvětovými akcemi formou přednášek, besed či workshopů (např. v rámci nabídky festivalu Modré dny). V rámci předplatného byly zorganizovány zájezdy do městských divadel v Brně a v Praze. Ve škole pracuje jiţ 5 let studentský parlament, který zastupuje všechny studenty naší školy. Na pravidelných setkáních společně s vedením školy se řeší otázky, které tíţí studenty a je ve společných silách najít řešení ku prospěchu obou stran. Pro studenty a pro řešení individuálních problémů a pro případné neveřejné dotazy, mohli studenti adresně či anonymně pouţívat schránky důvěry, které jsou rozmístěny v jednotlivých patrech školní budovy. I v letošním roce několik studentů této moţnosti vyuţilo pro projednání svých potíţí a problémů. Sportovní činnost, zájmové aktivity vhodné k naplnění volného času studentů jsou nedílnou součástí činnosti naší školy. Během školního roku organizujeme velké mnoţství soutěţí a sportovních akcí i společně s organizacemi města. Je zpracován harmonogram pronájmů obou tělocvičen a posilovny. V rámci nepovinných sportovních her jsou tyto prostory plně vyuţity a spíše naráţíme na kapacitní potíţe. Součástí této zprávy je příloha, kde jsou aktivity školy vyčísleny přehledněji. Studenti naší školy mají moţnost po celý školní rok vyuţívat k přípravě studovnu a učebnu výpočetní techniky včetně připojení na internet. Ve škole jsou studentům k dispozici dvě učebny výpočetní techniky, v nichţ neustále zdokonalujeme jejich vybavení. Na škole máme šest odborných učeben vybavených interaktivními tabulemi. Tato technika je průběţně vyuţívána ve výuce i při vzdělávacích akcích, které škola realizuje. Práci s počítači zavádíme do výuky i v tom smyslu, ţe referáty a ostatní údaje si studenti zpracovávají na počítači. Studovna školy plní svou funkci jiţ čtvrtým rokem a setkáváme se ve spolupráci se studentským parlamentem s kladným hodnocením. Dochází rovněţ k budování školní knihovny, archivu školy. DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získávání nových dovedností s aktivními tabulemi, na získávání nových znalostí a dovedností v oboru, předmětech, na spolupráci s pedagogickými centry a tvorbě ŠVP RVPGV. Škola je zapojena do projektu e-learning, kdy spolupracuje společně se studenty a školami v oblasti edukace a komunikace. Nadále pracujeme jako Informační centrum. Pořádali jsme 5. ročník celorepublikové konference Počítač ve škole určený pro učitele základních a středních škol v ČR. Účastníci se zde mohli seznámit se současnou technickou špičkou, pouţívanou ve školství ve výuce. Letošní ročník byl zaměřen na vyuţití multimedií ve výuce, prezentovala se technika v rámci firem a hodnotily se výstupy z jednotlivých krajů v oblasti vzdělávání ICT a tvorby ŠVP. V tomto roce úspěšně pokračujeme v oblasti jazykového vzdělávání jazykovou školou při gymnáziu, kde veřejnost má moţnost jazykově se vzdělávat v několika světových jazycích. V grantové politice byla naše škola letos úspěšná v oblasti projektu zaměřeného na GIS- geografický informační systém. V oblasti údrţby a oprav majetku bylo jako kaţdoročně přistoupeno k výmalbě tříd. V letošním roce jsme přistoupili k výměně oken. Nadále se jedná o moţnosti opravy zadního traktu budovy, zvláště pak oprava parkovacího prostoru. Nadále je v jednání i větší záměr se starou kotelnou, která je v současnosti ve velmi špatném stavu. V neposlední řadě proběhla během prázdnin rekonstrukce topného systému školy a započala 1. fáze výměny oken v budově školy. Během příštího roku bude pokračovat výměna oken v čelní části budovy školy. Jedná se o velikou investici, rozloţenou na dobu 2 let. str. 3

4 Přijímací řízení čtyřleté a osmileté studium pro školní rok 2008/09 ( , ) Počty přihlášených přihlášeno/dostavilo se/přijato Odvolání podalo/vyhověno studium 1.termín 2.termín odvolání K/401 36/36/28 0/0/0 2/ K/81 47/46/28 0/0/0 4/4(2 nenastoupili) K/413 11/11/11 9/5/5 0/ K/420 4/4/4 1/1/1 0/0 V roce 2008 na základě materiálů Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu v Jihlavě a nového školského zákona konalo ředitelství školy přijímací řízení v jednom termínu a to dne Na základě nenaplnění čtyřletého studijního oboru K/413 a oboru K/420 v prvním kole, uskutečnilo ředitelství školy další kolo PZK dne Toto přijímací řízení se konalo pro studijní obor K/413 a K/420. Na základě přijímacího řízení ve druhém kole byl studijní obor K/413 doplněn o 5 studentů a studijní obor K/420 o 1 studenta. Studijní obor K/420 byl pro nový školní rok naplněn na základě přijímacího řízení a talentových zkoušek 6 studenty, z nichţ někteří učinili přijímací řízení na jiné škole a na počátku školního roku přestoupili do našeho gymnázia. To znamená, ţe pokračujeme v trendu vzdělávání vrcholových sportovců a jsme jedním z 15 sportovních gymnázií v České republice. V současnosti studuje tento obor 25 lyţařů, biatlonistů a 6 rychlobruslařů. Festival vzdělávání, který je kaţdoročně konán v okresním městě, je místem, kde se naše gymnázium prezentuje svými výsledky a záměry. Zde nacházejí potencionální zájemci o studium na našem gymnáziu veškeré informace. Velká část dětí přihlášených k přijímacímu řízení do osmiletého studia se současně přihlásila k přijímacímu řízení do výpočetní techniky na své mateřské základní škole. Po zváţení výsledků v přijímacím řízení část těchto dětí dala přednost studia na gymnáziu. Stejně jako v loňském roce bylo i letos součástí přijímacího řízení prokázání znalostí v matematice a českém jazyce. V rámci odvolacího řízení se stanovená hranice počtu studentů v prvním a druhém kole, po splnění všech kritérií ve studijním oboru K/801 naplnila na počet 30 studentů v ročníku, ve studijním oboru K/401 na počet 30 studentů, ave studijním oboru K/413 na počet 16 studentů a ve studijním oboru K/420 na počet 6 studentů. Výsledky maturitních zkoušek ( studium K/801 a K/401) ( studium K/413 a K/420 ) V maturitních třídách studovalo celkem 77 studentů. Úspěšně vykonalo tuto zkoušku 76 studentů. Jeden student maturitní zkoušku úspěšně vykonal v zářijovém termínu, kdy opakoval dílčí část. S vyznamenáním prospělo 17 studentů a prospělo 60 studentů. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka napsalo všech 77 studentů. str. 4

5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/08 (aprobace, délka praxe k ) Ředitel školy: PaedDr. Milan Pavlík (Čj, Ov, ZSV, 27) Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Řádková (Čj, Nj, 21) Ing. Marie Ţilková (Fy, Inf, 14) Výchovný poradce: Mgr. Eva Vaňková (M, Fy, 21) Vyučující : Mgr. Libuše Bláhová (Bi, Tv, 33) Mgr. Anna Málková (Frj) Mgr. Miloš Bukáček (Mat, Ze, Ivt, 8) Mgr. Monika Marshallová (Aj, Nj, Tv, 7) Mgr. Miloslava Čechovská (Čj, Lat, Adm, 34) Ba. David Marshall (Aj, 19) Mgr. Jana Černá (Bi, Ze,) Mgr. Petra Mičková (Ze, Bi, 5) Mgr. Dana Denková (Děj, Aj, 18) Mgr. Miloš Okurka (Mat, Tv, 3) Mgr. Lenka Drdlová (Čj, Děj, 17) Bc. Libor Orel (Aj, ) Mgr. František Dvořák (Hv, 22) Mgr. Pavel Peňáz ( Děj, Zsv,1) Mgr. Jana Dvořáková (Mat, Fy, 16) Mgr. Naděţda Petrů (Čj, Vv, 27) Mgr. Tomáš Feltl (Bi, Che, Ivt, 7) Mgr. Jan Rosecký (Mat, Fy, Ivt, 11) Mgr. Bohumil Hloušek (Mat, Che, 34) Mgr. Petra Slámová (Che, Bi, 9) PhDr. Hana Hronová (Bi, zač.) Mgr. Jarmila Sklenářová (Aj, Rj, 22) Mgr. Dagmar Kadlecová (Čj, Nj, 21) Mgr. Marta Straková (Fy, Bi, Zav, 31) Mgr. Ivana Kadlecová (Tv, Rj, 26) Mgr. Emilie Svitanová (Čj, Nj, 35) Mgr. Helena Kotenová (Mat, Fy, 33) PhDr. Ivana Šebková (Špj) Mgr. Karel Kotovic (Mat, Che, 33) Mgr. Helena Šustrová (Frj, Ze, 2) Mgr. Hana Krčilová (Děj, Zsv, 8) Mgr. Renata Uhlířová (Špj, Čj,1.) Mgr. Martina Krejčí (Čj, Děj, Aj, 10) Ing. Irena Vávrová (Aj, 11) Jana Křenková (tvůrčí psaní ) Mgr. František Vojanec (Tv, Bv, 34) Mgr. Pavlína Macová (Mat, Dg, 18) Wingate Janet (Aj) Mgr. Jiří Maděra (Tv, ZSV, 20) Mgr. Anna Zabloudilová (Čj, Děj, 36) Týdně bylo podle úvazků odučeno celkem 748 hodin, z toho 684 aprobovaně. Aprobovanost výuky tedy dosáhla 92 %. Trenéři sportovních tříd : Mgr. Marek Kovačič Petra Letenská Ing. Jiří Ţák Správní zaměstnanci školy : Asistentka ředitele školy: Ludmila Reková Ekonomka školy: Ing.Ilona Kalasová Školník: Metoděj Krčil Uklízečky: Lenka Švandová vedoucí uklizečka Alena Blahová Alena Jašková Ivana Kozáková Jana Šedá str. 5

6 Termíny hlavních akcí gymnázia ve školním roce 2007/ úvodní pedagogická porada začátek školního roku státní svátek Den české státnosti podzimní prázdniny čtvrtletní klasifikační porada turnaj k 17. listopadu rodičovské schůzky stuţkovací ples maturitních ročníků (TU 4. ročníků) pasování 1. ročníků (TU 3. ročníků) vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008) den otevřených dveří pro ZŠ uzavření klasifikace za 1.pololetí klasifikační porada za 1. pololetí LVVZ (1. ročníky) pololetní prázdniny LVVZ (2.A) reprezentační ples gymnázia (TU 2. ročníků) jarní prázdniny ředitelské volno konference Počítač ve škole velikonoční prázdniny maturitní písemné práce z Čj rodičovské schůzky čtvrtletní klasifikační porada první kolo přijímacího řízení, ředitelské volno pro studenty ředitelské volno klasifikační porada pro maturitní ročníky ředitelské volno studijní volno pro maturitní ročníky (8.A, 4.B,4C) maturitní zkoušky (8.A, 4.B,4.C) červen STK uzavření klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada za 2. pololetí závěrečné vysvědčení hlavní prázdniny úvodní pedagogická porada (středa) zahájení výuky str. 6

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2007/2008 Jméno a příjmení Téma Pořadatel Délka trvání Číslo akreditace Výroční konference SGUN Mgr. Eva Řádková Poděbrady 3 dny 3887/ Den učitelů němčiny 1den Mgr. Eva Řádková Olomouc 5970/ Konference ředitelů gymnázií ČR PaedDr. Milan Pavlík Čelákovice 3 dny Mgr. Eva Vaňková Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích Pardubice 1 den Ing. Irena Vávrová Studium prevence sociálně patologických jevů Brno 1x14dní/ semestr str. 7

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI STUDENTŮ ROČNÍKŮ A PO ABSOLVOVÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkoušku vykonalo úspěšně 77 studentů (100% studentů maturitních tříd). Na vysoké školy bylo přijato 66 absolventů (85,71%), ke studiu na vyšší odborné škole 1 absolvent (1,30%), ke studiu na jazykové škole 5 absolventů (6,49%), 3 absolventky pracují (3,90%), 2 absolventky jsou na jazykovém pobytu v Austrálii. POČTY ABSOLVENTŮ V JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH OBORECH: VŠ technická 15 (informatika 6, dopravní 3, architektura 2, chemická 2, strojní 1, bezpečnost 1) ekonomická 14 pedagogická 8 přírodovědecká 7 filozofická 6 sportovní 5 zemědělská 4 lékařská 2 vojenská 2 právnická 1 veterinární 1 sociální 1 VOŠ ekonomická 1 JŠ angličtina 3 němčina 1 francouština 1 Ke dni 30. září 2008 zpracovala Mgr. Eva Vaňková. str. 8

9 Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2007 /v Kč/ Poř. Rozpočet Skutečnost Rozdíl % Skutečnost Index č. Ukazatel na rok za rok "+ -" plnění za rok =2-1 4=2/1* =2/5* Provozní dotace celkem , , ,00 97, ,00 107, z toho: - příspěvek na vlastní činnost , ,00 000,00 88, ,00 108, účelové příspěvky celkem , ,00 0,00 100, ,00 107,73 4. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 108,84 5. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 156,18 6. v tom: státní informační politika UZ , ,00 0,00 100, ,00 3,46 7. v tom: přímé nákl.uz DVPP nová maturita 5 641, ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. v tom: podpora reprezentace kraje UZ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 9. v tom: příspěvky od MěÚ Nové Město n. M. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odvod z provozu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace z rozpočtu kraje 8) (příloha pol.č. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Investiční dotace ze státního rozpočtu 1) (příloha pol.č. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod z investičního fondu rozpočtu kraje , ,00 0,00 100, ,00 100, Odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 x x 0,00 x Usměrňování prostředků na platy a odměny za pr.pohotovost 880,00 880,00 0,00 100, ,00 109, Hospodářský výsledek celkem 2 000, ,30 0,00 184, ,87 161, z toho: z hlavní činnosti 0, , ,90 0, ,63 24, z vedlejší činnosti 2 000, , ,80 771, ,50 86,20

10 Vysvětlivky: ř. 1 - celkem poloţka č. 57 výkazu zisku a ztráty ř. 2 - příspěvek na provoz od ÚSC (kraje) ř. 3 - celkem účelově určené fin. prostředky včetně prostředků na provoz ze zahraničí, dotací od Úřadu práce, atd. ř. 4 - dle jednotlivých titulů rozepsat řádek 3, v případě potřeby lze přidat řádky ř uvést údaje za hlavní a doplňkovou činnost (bez OPPP), údaje budou shodné s údaji v řádku 1. a 2. tabulky č. 5 Datum: Zpracoval: Ing. Ilona Kalasová Schválil: PaedDr. Milan Pavlík Telefon: Razítko: str. 10

11 Hospodářký výsledek a jeho rozdělení do peněžních fondů za rok 2007 A. Hospodářský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -) Ukazatel na 2 des. místa Náklady celkem na hlavní činnost ,39 Náklady celkem na doplňkovou činnost ,80 Výnosy celkem z hlavní činnosti ,49 Výnosy celkem z doplňkové činnosti ,00 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,90 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,20 HV celkem za rok 2007 před zdaněním ,30 Zdanění 0,00 HV celkem za rok 2007 po zdanění ,30 Odpočet poloţek upravujících hospodářský výsledek 0,00 z toho: uvést jedntlivé tituly (dodatečný odvod daně) 0,00 ostatní (účet 932 k porušení rozp.kázně) 0,00 Poloţky zvyšující hospodářský výsledek 0,00 HV celkem za rok 2007 pro finanční rozdělení ,30 v Kč B. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku /V Kč na 2 des. místa/ Zůstatek Zůstatek Příděl Zůstatek Ukazatel k k ze zisku po přídělu roku 2007 ze zisku =3+4 HV k rozdělení do fondů x x ,30 str. 11

12 Fond odměn , , , ,00 Rezervní fond , , , ,90 Investiční fond , ,46 x ,46 FKSP , ,45 x ,45 Celkem , , , ,81 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 C. Finanční krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel na 2 des. místa Ztráta celkem 0,00 Zdroje krytí ztráty celkem 0,00 - ze zůstatku rezervního fondu 0,00 - z rozpočtu zřizovatele 0,00 - jiným způsobem 0,00 Převod ztráty do dalších období 0,00 Kontrolní součet 0,00 v Kč Datum: Zpracoval: Ing. Ilona Kalasová Schválil: PaedDr. Milan Pavlík Telefon: Razítko: str. 12

13 Výroční zpráva o poskytování informací podle 18 zákona č.106/1999 za rok 2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 a) počet podaných ţádostí o informace - opisy vysvědčení (12) b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - celkem (6) c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudku - nebylo vedeno soudní řízení proti škole d) výsledky řízení o sankcích za nedodrţování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - bez sankcí e) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona - utlumení administrativních úkonů je nanejvýš nezbytné V Novém Městě na Moravě PaedDr. Milan Pavlík, ředitel školy str. 13

14 Úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích ČESKÝ JAZYK ZŠ Kristýna Badalíková 14. okres 4.A SŠ Aneta Dvořáková 6. okres 3.B Anna Strnadová 8. okres 6.A Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 LITERÁRNÍ PRÁCE SŠ Barbora Košábková 3. celostátní 7.A I. B Ondřej Mach 1. okres 2.A ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA II. B Jakub Liška 2. okres 3.A III. Lukáš Mach 2. okres 6.A Kateřina Havlíková 4. okres 3.C III. Kateřina Chrástová 7. okres 2.B Kateřina Kutalová 12. okres 2.B Z6 Adam Novotný 10. okres 1.A Dominik Bača 10. okres 1.A Z9 Jan Dvořák 4. okres 4.A Josef Bača 13. okres 4.A C Radim Cajzl 7. kraj 5.A A Lenka Dvořáková 15. kraj 7.A str. 14

15 FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE DĚJEPIS ZEMĚPIS F Josef Bača 6. okres 4.A 3. kraj Jan Dvořák 8. okres 4.A C Radim Cajzl 8. kraj 5.A B Simona Hradecká 6. kraj 7.A Lukáš Mach 10. kraj 6.A B Markéta Cikrytová 11. kraj 2.B A Aneta Dvořáková 2. kraj 3.B 23. celostátní ZŠ Petra Marshallová 5. okres 4.A Veronika Nováková 22. okres 4.A A Adam Novotný 8. okres 1.A B Jakub Marshall 14. okres 2.A C Jakub Liška 4. okres 3.A D Jaroslav Pazdera 3. okres 5.A str. 15

16 ZEMĚPIS EUROREBUS I Josef Bača Petra Marshallová David Sláma 2. kraj 4.A I Josef Bača Petra Marshallová David Sláma 4. celostátní 4.A II Jaroslav Pazdera 6. kraj 5.A Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/ celostátní PROGRAMOVÁNÍ SŠ Radim Cajzl 2. okres 5.A str. 16

17 Úspěchy studentů ve sportovních soutěžích Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ATLETIKA středoškolský pohár chlapci SŠ DRUŢSTVO 1. okres 2. kraj dívky SŠ DRUŢSTVO 3. okres chlapci SŠ DRUŢSTVO 1. okres PŘESPOLNÍ BĚH 2. kraj 2. celostátní dívky SŠ DRUŢSTVO 1. okres 1. kraj 5. celostátní dívky SŠ DRUŢSTVO 1. okres VOLEJBAL 3. kraj 1. turnaj k chlapci SŠ DRUŢSTVO 2. okres STOLNÍ TENIS chlapci SŠ DRUŢSTVO 1. okres DRUŢSTVO 5. kraj BASKETBAL dívky SŠ DRUŢSTVO 3. okres FOTBAL chlapci SŠ DRUŢSTVO 1. okrsek DRUŢSTVO 4. okres str. 17

18 LYŢOVÁNÍ KLASICKÉ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Karolína Ostrejšová 1. olympiáda 3 km volně 3 km klasicky starší ţákyně 4. mládeţe ČR štafety 3x2km 3. 3 km volně 1. MČR štafety 3x3km 4. MČR skiduatlon starší ţáci Jakub Švanda 1. Hledání nové 3.A bodovací soutěţ 2. K.Neumannové bodovací soutěţ 1. ČP 3 km klasicky 1. MČR 10 km volně st. dorostenci Dušan Augustiňák 1. ČP 3.C 7 km volně juniorky Hana Hančíková 2. ČP 4.C 3.A ORIENTAČNÍ BĚH rádiový 144 MHz juniorky Hana Wurzelová 1. MČR 7.A ORIENTAČNÍ BĚH lyţařský sprint juniorky Hana Hančíková 1. MS 4.C dlouhá trať 4. MS střední trať 8. MS štafety 5. MS sprint seniorky 19. ME dlouhá trať 22. ME štafety 5. ME str. 18

19 5 000 m seniorky Martina Sáblíková 1. MS 4.C RYCHLOBRUSLENÍ m 4. MS dlouhé tratě 1. SP čtyřboj 3. ME m 1. ME m 1. ME čtyřboj 5. ME m 1. ME m 2. ME SPORTOVNÍ STŘELBA VzPu 40 ţeny Petra Kaštánková 2. Český pohár 8.A SM 60 ţeny 4. MČR SM 3x20 ţeny 7. SM 60 ţeny 2. VzPu 40 ţeny 1. VzPu 40 ţeny 1. Pohár prezidenta ČSS Pohár prezidenta Bratislavy Grand Prix Bratislava Grand Prix Ostrava VzPu 40 ţeny 2. VzPu 40 ţeny 3. Grand Prix Praha VzPu 40 ţeny 10. Grand Prix Brno VzPu 41 ţeny 18. IWK Mnichov str. 19

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Leandra Čecha 152 592 31 Nové Město na Moravě IZO: 102 943 494 IZO ředitelství:

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2012/2013 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázia Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Gymnázium Havlíčkův Brod vydalo výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 10. 2013 pod č. j. GHB/448/2013 na základě vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012 1 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy v roce 2011/2012 2.1. Úvod 2.2. Nejdůležitější akce školy ve školním

Více