Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veterinární správa informovala o ptačí chřipce"

Transkript

1 IX. ROČNÍK DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne zástupce obcí o problematice aviární influenzy nazývané ptačí chřipka (influenza A, kmen H5N1). Není důvod k panice Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky, převážně vodní, husy, kachny, labutě apod. U lidí dochází k možné nákaze úzkým kontaktem s nakaženými ptáky nebo drůbeží. Lidé by se v případě zaznamenaných případů nákazy v oblasti měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich exkrementy (trus, kontaminovaný vzduch ve stájích apod.). Ptáci infikovaní influenzou hynou v průběhu krátké doby. Je-li příčinou úhynu influenza, lze potvrdit pouze ve specializovaných laboratořích. Pokud jde o obavy spojené s konzumací drůbežího masa, je zaručené, že běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení) je virus spolehlivě ničen při dosažení 70 C v jádře potraviny, a to již za pouhou jednu sekundu. Jak postupovat v případě nálezu uhynulých ptáků V čísle 3/06 z je odkaz na rozdělení finančních prostředků Programu regenerace městských památkových rezervací a zón - Dále je zde informace o zřízení nového Oddělení památek církví a náboženských společností Legislativa probíhá veřejná diskuze o novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; vláda ČR schválila dne návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách Vodní ptactvo (husa, kachna, lyska, volavka, labuť apod.) V žádném případě nebrat uhynulé ptáky do rukou a zavolat na služební mobilní telefony Státní veterinární správy s nepřetržitým příjmem: 1. MVDr. Michal Vodrážka MVDr. František Šejnost MVDr. Ivo Strauss MVDr. Radek Axmann Ostatní ptactvo (převážně pěvci kos, sýkora, vrabec, strnad atd., měkkozobí holubi, hrdličky atd.) A. V ojedinělých případech oznámit nález uhynulého ptáka na veřejném prostranství na služebnu MP Chrudim na linku 156. B. Při hromadném úhynu i jiných ptáků než vodních je nutné volat Státní veterinární správu, viz Ad. 1, případně Policii ČR, linku 158. Další informace ohledně ptačí chřipky jsou dostupné na S použitím materiálu SVSČR. Mgr. Petr Řezníček, místostarosta města Chrudim OŠK informuje o novinkách z Informačního servisu místní a regionální kultury nipos a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Festivaly, soutěže informace o festivalu Setkání 2006 Stretnutie ve Zlíně ( května 2006) informace o VI. celostátní soutěži dětských pěveckých souborů ( listopadu 2006) v Novém Jičíně Nová služba českých knihoven Ptejte se knihovny is Změny v cestovních dokladech Od 1. září 2006 bude Městský úřad Chrudim vydávat, stejně jako ostatní úřady, cestovní doklady s biometrickými prvky. V současné době probíhá příprava prostorů úseku cestovních dokladů pro instalaci potřebné technologie. Na oddělení budou probíhat některé stavební práce a oddělení bude dočasně pracovat v provizorních podmínkách. Je naší snahou, aby přípravy na nový typ dokladů co nejméně narušily chod úseku cestovních dokladů. Protože termín realizace je dán celostátně, není možné jej posunout mimo dobu pasové sezóny, kdy nejvíce občanů před letní dovolenou žádá o vystavení cestovního dokladu. Touto cestou žádáme občany, kteří vědí o tom, že budou potřebovat nový cestovní pas, aby využili možnosti o doklad požádat dříve než na poslední chvíli. S výrobou nových cestovních pasů s biometrickými prvky mají být spojeny i další změny v zákoně o cestovních dokladech. V současné době není k dispozici zatím ani návrh zákona, není proto možné o všech podrobnostech informovat. Platnost v současnosti vydávaných cestovních pasů nemá být měněna!! Několik informací k biometrickým prvkům nových cestovních dokladů: První biometrické prvky v cestovních dokladech budou: digitalizovaná podoba občana (fotografie) a digitalizovaný podpis. Oba biometrické prvky budou snímány přímo na úřadě. Úřednice při příjmu pokračování na str. 3 Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Jednorázové příspěvky pro zdravotně postižené občany 2 Informace pro vojáky v záloze 2 Udělení cen Osobnost města Chrudim za rok Jiří Stehno osobnost Chrudimi 3 Slavíme Den Země! 4 Ekocentrum Paleta 4 Závěrečné vyhodnocení akce Téma pro Chrudim Harmonogram svozu nebezpečného odpadu 5 Athény východních Čech EkoOkénko: ekoznačky (7) 5 Historie chrudimského Slavoje 2. část 6 Z dějin chrudimské fotografie, 4. část 6 Manažer prvence kriminality informuje 6 Výročí měsíce František Nosek 7 Chrudimské pověsti (4) Dům u tuplovaného jelena 7 Výstava Zahradní architekt Josef Vaněk 7 Program CSSP v dubnu 7 Výstava Medaile Chrudimska 7 Výběr do atletické sportovní třídy 8 Akce DDM Chrudim v březnu 8 Soutěž Kraslice S důvěrou do schránky Anabell 8 Sportovní programy 9 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka: Jednání Zastupitelstva města se uskuteční dne 24. dubna 2006 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Trhy na hřišti TJ Sokol Provoz tržnice bude obnoven po dohodě s MěÚ Chrudim od 1. dubna 2006 v areálu TJ Sokol Chrudim (venkovní hřiště). Provozní doba: středa a sobota hod. Bližší informace pro nájemce na tel , (recepce Sporthotelu TJ Sokol Chrudim). Vchod ze Sladkovského ulice. Zápis dětí do chrudimských mateřských škol Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim sděluje, že zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2006/2007 proběhne v termínu od do Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v mateřských školách. Vyplněnou žádost musí rodiče přinést osobně v termínu zápisu do mateřských škol. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili i děti, které budou nastupovat v průběhu školního roku 2006/2007. V případě většího zájmu rodičů o umístění dětí, než bude moci mateřská škola přijmout, bude rozhodováno dle kritérií stanovených v mateřské škole. Rodiče upozorňujeme, že mohou zapsat dítě pouze v jedné mateřské škole. is 1

2 87. řádné jednání dne 22. února 2006 Bod 2) Rada města schválila jako nejvhodnějšího uchazeče na stavbu Rekonstrukce přístupové komunikace ke sportovnímu areálu v Chrudimi firmu COLAS CZ, a. s., P. Jilemnického, Hradec Králové. Zadání této zakázky bylo schváleno Radou města 23. listopadu Město Chrudim požádalo na tuto akci o dotaci z Národního programu PHARE Bod 3) Rada města schválila změnu předmětu plnění a zvýšení ceny díla o Kč u smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Rekonstrukce a nástavba ubytovny, Tovární ul. 1114, Chrudim. Bod 7) Rada města schválila přidělení dotací, které se nedají zařadit mezi sport a kulturu. Celková částka k rozdělení byla 240 tis. Kč, rozděleno bylo 232 tis. Kč. (Např. Konfederace politických vězňů, o. s. Rytmus, ČČK Chrudim, o. s. Altus, Mama klub Chrudim a další.) Bod 8) Rada města schválila přerušení provozu Z jednání Rady města Chrudim letního kina Mír na zkušební dobu jednoho roku - pro letní sezónu 2006 a celoroční provoz v kině Svět Chrudim na rok jednání dne Bod 5) Rada města schválila zadávací řízení na zhotovení projektové dokumentace na Stavební úpravy kostela svatého Josefa v Chrudimi, ustanovila výběrovou komisi pro toto řízení a uložila jí předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na jednání Rady města dne 5. dubna Bod 7) Rada města schválila Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim přenechání pěti místností nebytových prostorů v 1. patře objektu č. p. 828/IV v Městském parku do bezplatného užívání Fondu ohrožených dětí, pobočky v Pardubicích, pro zřízení Klokánka (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Občanské sdružení Fondu ohrožených dětí nebytové prostory na vlastní náklady zrekonstruuje a vytvoří 2 z nich dvě samostatné bytové jednotky s osmi lůžky pro děti v krizových situacích. Centrum sociálních služeb a pomoci dále přenechá nebytové prostory Klubu seniorů v tomtéž objektu do bezplatného užívání o. s. Péče o duševní zdraví, pobočce v Chrudimi, pro setkávání klientů 1 týdně v dopoledních hodinách. Bod 8) Rada města schválila výpůjčku pozemku o výměře m 2 Sdružení Vaňkova na dobu neurčitou na vybudování dětského hřiště v lokalitě Vaňkovy ulice. Hřiště bude veřejně přístupné a bude vybudováno plně na náklady Sdružení. Bod 9) Rada města schválila jako nejvhodnějšího zpracovatele zakázky Zpracování regulačního plánu Pumberka západ firmu Ing. Miloslava Jelínka, Projekce staveb, urbanismus, Za Pivovarem 830, Chrudim ve spolupráci s firmou METALART, spol. s r. o., Ing. arch. Dušan Vršek, V Olšinách, Praha 10. sd Jednorázové příspěvky pro zdravotně postižené občany Občanům těžce zdravotně postiženým, zejména s těžkým postižením pohybového nebo nosného systému, občanům nevidomým a neslyšícím poskytuje v rámci sociální péče sociální odbor Městského úřadu v Chrudimi jednorázové peněžité dávky, které jim mohou pomoci při překonávání obtíží (kompenzační a rehabilitační pomůcky), a k úhradě mimořádných nákladů vyplývajících z jejich postižení (zakoupení motorového vozidla a úprava bytu). Většinu těchto dávek upravuje vyhláška č. 182/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon ani vyhláška nedefinují pojem těžce zdravotně postižený občan. V rámci úpravy konkrétních dávek sociální péče ve vyhlášce č. 182/1991 Sb. je v řadě ustanovení okruh těžce zdravotně postižených osob určen odkazem na přílohu 2 nebo 5 této vyhlášky. V dalších ustanoveních je okruh oprávněných osob určen konkrétní potřebou občana, například potřebou pomůcky. Pojem těžce zdravotně postižený občan nelze spojovat s okruhem zdravotních postižení, pro které se přiznávají mimořádné výhody nebo invalidní důchody. Jednorázové dávky pro těžce zdravotně postižené občany jsou dávky nenárokové, k jejichž přiznání musí občan splnit další podmínky, které se posuzují zcela individuálně. Žádosti o příspěvky se podávají na sociálním odboru MěÚ v Chrudimi, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim informuje: který tyto příspěvky také vyplácí. Při podání žádosti je občan poučen o podmínkách přiznání příspěvku a průběhu řízení. 1. Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle 33 výše citované vyhlášky se poskytuje občanům v případě, že požadovaná pomůcka je uvedena v příloze č. 4 citované vyhlášky nebo se jedná o rehabilitační nebo kompenzační pomůcku srovnatelnou, pokud ji nehradí nebo nepropůjčuje zdravotní pojišťovna a tuto pomůcku doporučí odborný lékař. Nejvyšší možný příspěvek u jednotlivých pomůcek je stanoven v procentech, popřípadě pevným limitem. Dávka se poskytuje na opatření pomůcky v základním provedení, které občanovi plně vyhovuje a je ekonomicky nejméně náročné. 2. Jednorázový příspěvek na úpravu bytu podle 34 se poskytuje občanu s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nebo občanu prakticky či úplně nevidomému na úpravu bytu v rozsahu odpovídajícím závažnosti a druhu zdravotního postižení občana, které posuzuje lékařská posudková komise OSSZ v Chrudimi podle přílohy č. 5 citované vyhlášky.výše příspěvku se určuje se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana, maximálně do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, nejvíce však Kč. 3. Jednorázový příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytuje podle 35 občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který bude motorové vozidlo používat pro svoji dopravu a který je odkázán na individuální dopravu. I zde posuzuje zdravotní stav lékařská posudková komise. Výše příspěvku na zakoupení vozidla činí maximálně Kč, na celkovou opravu ve výši do Kč. V případě, kdy posuzuje zdravotní stav pro přiznání příspěvku lékařská posudková komise podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 182/1992 Sb., je tento posudek pro sociální odbor závazný a příspěvek nelze přiznat, pokud zdravotní stav daným kriteriím neodpovídá. Také výše příspěvku vychází ze sociální a majetkové situace žadatele a společně posuzovaných osob. Pokud má tedy občan pocit, že právě jeho zdravotní postižení odpovídá možnosti získat jeden z výše uvedených příspěvků, doporučujeme obrátit se na sociální odbor Městského úřadu v Chrudimi a svoji žádost předem konzultovat, sociální pracovnice se k požadavku vyjádří a navrhne nejvhodnější řešení. Michaela Lišková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Informace pro vojáky v záloze, vojenské důchodce a zájemce o službu profesionála v Armádě ČR Územní vojenské správy byly zrušeny ke dni Jejich nástupnickými organizacemi, v souvislosti s novou koncepcí obrany státu, jsou krajská vojenská velitelství. Často se na nás obrací občané města a okolí o kontakty na orgány vojenské správy. Při součinnostním jednání dne mezi zástupci Krajského vojenského velitelství Pardubice a orgány Městského úřadu Chrudim bylo kromě jiného ujednáno zveřejnění následujících informací pro občany: Adresa Krajského vojenského velitelství Hůrka 1100, Pardubice Kontakty: Stálá služba: Tel.: Fax: Pracoviště evidence záloh: vedoucí Ing. Josef Horný Marie Ryšavá Personální skupina (voj. důchodci): Naďa Skalická Hodiny pro veřejnost: Pondělí, středa: hodin Úterý, čtvrtek: pouze telefonicky hodin Oddělení náboru: Krajské vojenské velitelství, Oddělení náboru Teplého 1899, Pardubice náčelník - mjr. Ing. Karel Koukal profesní poradci: Hodiny pro veřejnost: Pondělí, středa: hodin Úterý, čtvrtek: hodin Pátek: pouze telefonicky hodin JUDr. Juraj Bialobok, vedoucí oddělení krizového řízení Seriál informací pro Vás pokračuje pečovatelskou službou. Posláním pečovatelské služby je podporovat běžný způsob života. Poskytuje se dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v domácím prostředí. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Cílem Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je, aby pečovatelská služba byla flexibilní, umožňovala co nejdéle pobyt v domácím prostředí, poskytla takovou podporu, která umožní zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, zvyšovala pocit jistoty a bezpečí. Při sjednávání služby postupujeme v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Při zavedení služby je vždy dohodnut plán služby, který vychází z potřeb a osobních cílů uživatele. O službu a další informace můžete požádat na telefonních číslech: , nebo Ivana Bohatá

3 pokračování ze str. 1 žádosti o cestovní doklad občana vyfotografuje a občan se na speciálním zařízení podepíše. Fotografie občana, stejně jako podpis, bude zavedena do informačního systému cestovních dokladů. V roce 2008 k biometrickým prvkům přibude ještě otisk prstu. Otisk bude snímán rovněž při podání žádosti o cestovní pas. Nové cestovní pasy budou doklady typu papírové knížky, jež budou mít umělohmotnou stránku s mikročipem, který bude obsahovat biometrické údaje čitelné speciálním zařízením. Cestovní pasy budou nadále vyráběny Státní tiskárnou cenin. Městský úřad Chrudim bude vybaven zařízením, na kterém budou občané moci ověřit samostatně bez čekání funkčnost mikročipu. Zařízení bude mít podobu informačního kiosku, ke kterému se přiloží biometrický cestovní doklad, a zařízení sdělí, zda mikročip je nebo není funkční. Informační kiosk nebude zobrazovat žádné osobní údaje. Podle doposud známých informací by nemělo dojít ke zvýšení správních poplatků za vydání biometrických cestovních pasů (200 Kč dospělý, 50 Kč dítě do 15 let). Uvažuje se ale až o několikanásobném zvýšení správních poplatků za vydání cestovních dokladů ve zkrácené lhůtě, tzv. blesků, uvažuje se také o zkrácení jejich platnosti na 6 měsíců. S novou právní úpravou budou spojeny také rozdíly v cestování dětí. Do budoucna zřejmě nebudou prováděny zápisy dětí co cestovních pasů. Bohužel v současné době ještě nejsou známy přesné podrobnosti chystané právní úpravy! O změnách budete informováni v dalších číslech Zpravodaje. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne udělení ceny Osobnost města Chrudim panu Zdeňku Brožovi, panu Karlu Fiedlerovi a panu Josefu Hájkovi. Ceny budou slavnostně předány při nedělním koncertu pořádaném pod záštitou starosty města v rámci kulturního festivalu Athény východních Čech dne ve Velkém sálu Muzea v Chrudimi. Koncert začíná v hod. V ceně vstupenky za 60 Kč je zahrnut oběd v Měšťanské restauraci. Srdečně Vás na tuto akci zveme! is Zdeněk Brož (nar. 1955) Cena v oblasti školství Zdeněk Brož je od roku 1991 ředitelem Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka a společně s dalšími členy pedagogického sboru již dlouhodobě pracuje na vnitřní reformě školy. K té přispělo i zapojení školy do mezinárodního projektu WHO Zdravá škola v roce Na základě velmi dobrých výsledků byla škola v roce 2002 zařazena do základního souboru pilotních škol, které se podílely na přípravě a ověření metodiky tvorby školních programů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. O program školy je velký zájem mezi pedagogickou veřejností. Proto se do školy, kterou Zdeněk Brož řídí, jezdí inspirovat a poučit učitelé a ředitelé nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Za poslední 4 roky školu navštívilo a absolvovalo dvoudenní vzdělávací program akreditovaný MŠMT téměř 2000 pedagogů. Ředitel Zdeněk Brož patří mezi uznávané pedagogické odborníky 9. dubna letošního roku vzpomínáme 100 let od narození významné osobnosti divadelního života Chrudimi a loutkářského i výtvarného dění celého regionu Jiřího Stehna. Působit začal jako divadelní mistr v nově postaveném divadle v Chrudimi.V suterénním bytě tohoto kulturního stánku prožil téměř celý život. Práce Jiřího Stehna se dělila na povinnosti spojené se správou budovy divadla i jeho zázemí a na činnost propagační, výtvarnou a uměleckou. Pro chrudimské ochotníky vytvářel Udělení cen Osobnost města Chrudim za rok 2005 a aktivní členy občanského sdružení Přátelé angažovaného učení. V Chrudimi společně se svými kolegyněmi a kolegy organizoval jednou regionální a dvakrát celostátní setkání PAU, vždy velmi početně navštívená pedagogy z různých stupňů škol i míst České republiky. Karel Fiedler (nar. 1949) Cena v oblasti sportovní a vzdělávací Karel Fiedler je respektován jako atletický trenér, závodník (skok o tyči), rozhodčí a funkcionář atletickou veřejností v celé republice, žáky, učiteli i rodiči sportovních tříd. Stále významně reprezentuje Chrudim a její atletiku ve veteránských mistrovských soutěžích po celém světě. Atletice se věnuje závodně 42 let a jako trenér, rozhodčí a funkcionář 36 let. Od roku 1964 žije v Chrudimi, v první polovině 70. let minulého století absolvoval tříletou trenérskou školu při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a stal se trenérem atletiky I. třídy. Od června 1976 až dosud pracuje ve funkci vedoucího trenéra sportovních tříd v základní škole U Stadionu. Jeho závodnická činnost (skok o tyči) aktivní: 1 mistr republiky, 1 2. místo a 4 3. místo na mistrovství republiky, 23 přeborník kraje (z toho 21 v kategorii dospělých). Veteránská činnost: 2 2. místo a 1 3. místo na MS atletických veteránů (Anglie, Austrálie, Španělsko), 2 mistr Evropy veteránů (Německo, Dánsko), 15 mistr republiky veteránů (z toho 1 ve skoku vysokém). Jeho osobní rekord ve skoku o tyči je 476 cm z roku 1981, od roku 1967 až dodnes každoročně překonává o tyči laťku nejméně ve výšce 400 cm. Jiří Stehno - osobnost Chrudimi Za téměř 30 let trenérské činnosti ve sportovních třídách a v oddíle atletiky prošly jeho výchovou stovky mladých atletů a atletek, vychoval řadu skokanů o tyči. Josef Hájek (nar. 1938) Cena v oblasti vzdělávací Pan Josef Hájek byl dlouholetým ředitelem na zdejší základní umělecké škole. Patří k nejvýznamnějším pedagogům výuky hry na violoncello v naší republice a v Chrudimi jako pedagog působil od roku 1961 až do letošního roku. Za dobu svého působení ve škole vychoval řadu špičkových hráčů na tento hudební nástroj, kteří působí v prestižních orchestrech, nebo se stali pedagogy na základních uměleckých školách a konzervatořích. Byl členem odborných porot při konání celostátních soutěží. Jeho nejúspěšnější žáci, kteří po dalších studiích působí, jsou: Marek Novák (od člen České filharmonie, sólista Pardubické filharmonie), Josef Krečmer (profesor pardubické konzervatoře), Hynek Schütz (člen orchestru opery v Ústí nad Labem), Jaroslav Holub (učitel v ZUŠ Nové Město nad Metují), Matěj Kovář (student Vysoké hudební školy v Kolíně nad Rýnem), Miloslava Vrbová-Pecinová (členka Symfonického orchestru v Hradci Králové a učitelka ZUŠ Jičín), Eva Pilařová (učitelka ZUŠ Chrudim). Pan Josef Hájek sám aktivně hraje v Chrudimské filharmonii, v Komorním orchestru a Kvartetu učitelů LŠU. Vystupuje také jako sólista učitelských koncertů a je rovněž dlouholetým členem Kruhu přátel hudby v Chrudimi. is scénické i kostýmní návrhy. V krátké době si v divadle našel zázemí pro své malování i pro vytvoření amatérské loutkové scény. Loutkářské dílo Jiřího Stehna přesahuje regionální rámec. Jeho typicky řezané a později soustruhované loutky předběhly svým expresivním pojetím svou dobu. Nejhodnotnější období jeho loutkářského díla přišlo po druhé světové válce. Podílel se i na vzniku Loutkářských Chrudimí jako jeden z tvůrců a zakladatelů. Josef Skupa prý měl tehdy dokonce prohlásit, že chrudimským loutkářům i trochu závidí. Byl zde výtvarník nesporných kvalit i spolehlivosti, na němž bylo lze stavět. 50. léta znamenala pro Jiřího Stehna nemalé obtíže a mnohá zklamání osobní i umělecká, dokonce byl rozhodnut Chrudim opustit. V době, kdy se socialistický realismus stal jediným možným uměleckým směrem, se loutkářský soubor rozpadl, citlivý tvůrce až na výjimky své loutky spálil. Poté Jiří Stehno už jen vytvářel oleje, tempery, kvaše, tužkové kresby, akvarely, lavírované perokresby, tvořil linoryty, plakáty i plastiky. Jeho obrazy zdobí mnohá obydlí chrudimských rodin, protože Jiří Stehno, který zemřel , nepochybně patří k malířům své milované Chrudimě, kde měl mnoho přátel a známých. Jeho žijící pamětníci by přivítali výstavu ze sbírek chrudimských muzeí i soukromých majitelů, která by mohla ukázat malíře, loutkáře a divadelníka, jehož by měly znát jako významnou osobnost chrudimských dějin nejen současné, ale i budoucí generace chrudimských obyvatel. Se souhlasem Lumíra Lánského, autora článku Jiří Stehno nedožité devadesátiny v Chrudimských vlastivědných listech, ročník 5, č. 2/1996, zkrátila Jana Rohlíková. 3

4 Působí v Chrudimi třetím rokem. Děti školou povinné dobře znají ekoprogramy plné tvoření a poučných her. V únoru byla slavnostně otevřena v MŠ Strojařů chrudimská pobočka Palety jako vzdělávací ekoporadenské centrum nejen pro děti, ale i dospělé. Nově pořádá PALETA cyklus přednášek Ekologická domácnost? Proč ne!, který se dotýká Slavíme Den Země! V letošním roce si statisíce lidí na celém světě opět připomenou mezinárodní svátek životního prostředí duben, Den Země. Tato událost se stává příležitostí připojit se k mezinárodní kampani vlastní akcí. Zdravé město Chrudim se svými partnery připravilo oslavu Dne Země 2006 na čtvrtek 20. dubna od 9.30 do hodin na Resselově náměstí. A na jaké aktivity se můžete těšit v letošním roce? Budou vyhlášeny výsledky již tradičních akcí : např. Nakrmte Hliníkožrouta, Ukliďme svět, výtvarné soutěže na téma,,třídíš, třídím, třídíme aneb zavalí nás odpady?. Pro předškolní děti bude překvapením setkání s klaunem Gabounem z Mama klubu a přiblížení problematiky handicapovaných zvířat ze záchranné stanice Pasíčka. Pro zájemce budou otevřeny dílny tradičních lidových řemesel výroba svíčky ze včelího vosku, vytlačovaní perníčků do forem, drátování, košíkářství, ukázky kovářské práce, keramika apod. Pro veřejnost budou zveřejněny informace týkající se sítě separačních hnízd (míst, na kterých jsou umístěny separační nádoby na tříděný odpad), výsledky ankety Téma pro Chrudim 2006, Městská turistická trasa apod. Odpoledne se ponese v duchu country hudby. Na pódiu vystoupí dětský pěvecký soubor Klíčenky (od hodin) a kapela Šmehydlo (16.00 hodin). V průběhu dne se přijďte na Resselovo náměstí seznámit s aktivitami Záchranné stanice volně žijících živočichů Pasíčka, Občanského sdružení Altus, Studentského parlamentu, Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Technických služeb, Ekocentra Palety, které připravilo pro děti i dospělé hraní s odpady. Zároveň bude Ekocentrum PALETA spotřebitelských témat běžného života praní, čištění, likvidace obalů a odpadů z domácnosti nebo dostupnosti kvalitních potravin a biopotravin. Cílem přednášek není obsáhlé zpracování problematiky teorie je všude dost. Snažíme se být maximálně konkrétní a zůstáváme tady v Chrudimi, případně v našem kraji. Proto přijďte, abyste se dozvěděli, kde koupit prostředek na praní šetrný k vaší pokožce i životnímu prostředí, kam z Chrudimi putují vámi vytříděné odpady propagovat třídění a využití bioodpadu v informačním stanu sdružení Ekodomov, kde se návštěvníci seznámí s typy kompostování, ukázkami štěpkovačů i kompostéru, pro děti jsou připraveny kvizy a hry k tématu. Pro zájemce bude připravena procházka Městskou turistickou trasou IVV s průvodcem panem Vlastimilem Škvárou (Treking Chrudim odbor KČT) a odborným výkladem Ivana Slejšky. Sraz zájemců bude před Informačním centrem ve čtvrtek 20. dubna v 9.00 hodin. Poděkování za spolupráci na kampani a šíření osvětových myšlenek v souladu s udržitelným rozvojem patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší informace o kampani sledujte na výlepových plochách města a na webových stránkách Zdravého města. št a jak se zpracovávají nebo kde v regionu sehnat za rozumnou cenu biozeleninu. V dubnu Vás čeká Škola třídění odpadů, kde mimo jiné společně zkusíme, zda umíme správně třídit. Zveme Vás v hod. do restaurantu U rozmarného anděla nebo v hod. do Mama klubu. Vstup zdarma, cyklus probíhá v rámci projektu KAPKA 21 podpořeného prostředky z ESF (EU). Lada Pecharová Akce Téma 2006 pro Chrudim proběhla v rámci partnerství města Chrudim v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Jejím cílem bylo v plošné anketě vybrat téma, které obyvatelé města považují v současné době za klíčové pro rozvoj města a kvalitu života v něm. Nabízena byla následující témata: Úroveň sociálních služeb Bezpečnost ve městě Nezaměstnanost Dostupnost veřejných budov pro postižené Doprava ve městě Nabídka kulturních programů ve městě Výstavba nových nájemních bytů Informování obyvatel o záměrech města Úroveň veřejných služeb Materiálně-technické vybavení školních tříd Akce proběhla v termínu od do Pouliční anketa mezi občany se uskutečnila prostřednictvím tazatelek z chrudimského gymnázia. Komunitní kompostování v sídlišti U Stadionu Závěrečné vyhodnocení akce Téma pro Chrudim 2006 V našem městě je v současnosti poměrně dobře zajištěna možnost separace plastů, skla a papíru prostřednictvím barevných kontejnerů na tříděný odpad. Řadu ostatních odpadů pak lze likvidovat prostřednictvím sběrného dvora. Zatím se zde však neřeší problém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Přitom biologický odpad tvoří až 40 % komunálního odpadu, který se vozí na skládky. Tam při nedokonalém rozkladu vznikají nebezpečné plyny, které nepříjemně páchnou, přispívají ke skleníkovému efektu a tím ke globálnímu oteplování. U našich vyspělejších zahraničních sousedů se bioodpad třídí a dále zpracovává a věříme, že i v Čechách to bude brzy běžné. Ekocentrum Paleta se rozhodlo být první vlaštovkou a přispět k likvidaci bioodpadu v Chrudimi. Připravilo zkušební projekt komunitního kompostování v sídlišti U Stadionu, který byl finančně podpořen grantovým programem Zdravého města Chrudim. Spoléháme na to, že se i v sídlištní zástavbě v našem městě najde zatím necelá dvacítka rodin, která nezapomněla, že kompostování je nejlevnější a nejšetrnější způsob likvidace bioodpadu a úspěšně funguje v celé přírodě. Odměnou za jejich snahu při zapojení do projektu bude kompost, který využijí jako hnojivo pro své pokojové a balkonové rostliny, a možná i vědomí, že pomohli dobré věci. Ve spolupráci s pracovníky Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim již proběhla v sídlišti U Stadionu pro zájemce o kompostování informační schůzka. V současné době bude umístěn do sídliště kompostovací box. Najdete ho na zastíněném místě v sousedství kontejnerů na odpad pro dům č. p poblíž lávky přes Chrudimku. Bude označen informační tabulí, uzamykatelný, aby se zamezilo vniknutí hlodavců a drobných zvířat, a přístupný pouze rodinám zapojeným do projektu. Na průběh kompostování bude dohlížet pověřená osoba. Propagaci kompostování se budeme věnovat i v rámci oslav Dne Země v infostanu občanského sdružení Ekodomov. Kontakty pro zájemce o další informace: tel.: Alena Vařejková, Lada Pecharová Hlasovat ve zmiňovaném týdnu bylo možné prostřednictvím SMS, formuláře na internetu, písemně v pouliční anketě nebo doručením hlasovacího lístku na stanovená místa. Otázka pro občany zněla: Které téma považujete pro Chrudim za nejvíce důležité? Celkem bylo přijato 768 hlasů. Do dalšího zpracování postoupilo 688 platných hlasů (téměř 3 % všech obyvatel města). 82 % platných hlasů představovaly hlasovací lístky odevzdané osobně nebo ve sběrných místech a 8 % elektronické hlasy. Z platných 688 hlasů uvedlo celkem 142 občanů nějakou formu kontaktu (21 %). Z těchto 142 osob byli následně vylosováni výherci. Ti budou v následujícím období kontaktováni a získají tak drobné věcné ceny od pořadatelů kampaně. Celkové výsledky hlasování: Jak je z přehledu patrné, do konečného pořadí se promítlo téma zahrnující jednotlivé vlastní návrhy občanů související s venkovními pohybovými aktivitami dětí (téma 11), zejména vybavení zahrad MŠ a venkovních prostranství. Bylo přijato 141 vlastních návrhů na problémové okruhy. Tento počet je nebývale vysoký ve srovnání s ostatními městy, kde kampaň dosud proběhla. Výsledkem bylo 40 tematických okruhů např. venkovní pohybové aktivity dětí (hřiště, zahrady MŠ), nepořádek (na ulicích, ve městě), problémy související se psy a jejich majiteli, chodníky (zimní i letní údržba a opravy), městská zeleň (stav, nedostatek), stavební činnost na náměstí, slučování středních škol (negativní postoj), cyklostezky, oprava tribuny hokejového stadionu, parkování, stav komunikací, nedostatek odpadkových košů, silniční obchvat, zápach v autobusové čekárně, bezpečné přecházení silnic pro děti, pohotovostní služby lékáren apod. Podrobné výsledky budou umístěny na webových stránkách Zdravého města a na informačních panelech při kampani Dne Země na Resselově náměstí. Všem hlasujícím děkujeme za vyjádření jejich zájmu o město, ve kterém žijí, pracují, tráví svůj volný čas. Získaná data budou předložena Radě města a následně i Zastupitelstvu města. št 4

5 Harmonogram svozu nebezpečného odpadu Athény východních Čech 2006 Svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v dubnu podle níže uvedeného harmonogramu. Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování na sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další tradiční sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Problém PET lahví společně vyřešíme jejich sešlápnutím před vhozením do žlutého kontejneru. Tím se sníží objem lahve na polovinu a současně se tak zvýší kapacita kontejneru až o 50 %. Obsah svozového vozidla o objemu 15 m 3 váží po naplnění cca kg. V případě, že budou všechny lahve sešlápnuty, zvýší se hmotnost odpadu na cca kg, vozidlo bude lépe využito a zároveň se ušetří jedna jízda do Transformu Bohdaneč. Děkujeme za pochopení. HARMONOGRAM svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi - duben 2006: ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Revoluční ul. parkoviště hod. Rozhledna u prodejny POTRAVIN hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadiónu parkoviště u prod. potravin hod. Píšťovy prostor před čp hod. Vlčí Hora - sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma park. před čp hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prod. potravin hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. M. Skokan, ředitel Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r. o. Milí spoluobčané, chtěl bych vás co nejsrdečněji pozvat na již šestý ročník festivalu klasické hudby Athény východních Čech 2006, který proběhne v Chrudimi 7. až 9. dubna. Festival jednak navazuje na tradici Hudební mládeže ČR, v minulosti dlouhá léta vedenou hudebním skladatelem prof. Františkem Kovaříčkem, zároveň se dá říci, že se stává postupně i naším městským festivalem. Do Chrudimi se na tento víkend sjedou zejména mladí lidé z celé České republiky. Hlavní program je však také určen pro nejširší chrudimskou veřejnost a velmi vhodný pro jakoukoli věkovou skupinu. Je pro mne milou povinností nabídnout vám řadu zajímavých akcí z bohatého a kvalitního festivalového programu. Protože jsou letošní Athény také příspěvkem k 250. výročí narození W. A. Mozarta, festival otevře slavnostní představení slavné Mozartovy opery Figarova svatba v Divadle Karla Pippicha v pátek v hod. Snad nejpopulárnější komická opera na celém světě bude tentokrát provedena v Chrudimi v podání špičkového operního souboru pražské AMU za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Leoše Svárovského. V sobotu v hod. pak zazní v chrámu Nanebevzetí Panny Marie jiná neméně světově proslulá skladba oratorium Stabat mater od Antonína Dvořáka. Toto proslulé dílo provedou spojené sbory (Salvátor, Slavoj, Vlastislav, pražský Hlahol), sólisté za doprovodu Pardubického komorního orchestru. Koncert bude zároveň příspěvkem k probíhajícímu postnímu období, což je doba bezprostředně předcházející Velikonoce. Toto období má pro křesťanský svět podobný a ještě poněkud hlubší význam než advent před Vánocemi. V se pak uskuteční v sále muzea pěvecký galakoncert vycházejících hvězd. Písně, operní i muzikálové árie, populární písně i dueta přednesou Jakub Pustina, loňský vítěz mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, host nejprestižnějších scén u nás i v zahraničí, a po jeho boku sopranistka Jana Lesná, která mj. pochází z nedalekých Slatiňan a je absolventkou zdejší ZUŠ ve třídě Mgr. Jany Havlové. Oba tyto sólisty doprovodí na klavír jednak Pavel Čapek, ale také Petra Žďárská, která je rovněž absolventkou chrudimské ZUŠ. Festival bude zakončen v neděli 9. dubna v hod. slavnostním koncertem pod záštitou starosty města, na kterém vystoupí Hudba hradní stráže a Policie ČR s dirigentem Václavem Blahunkem. Toto profesionální dechové těleso, působící při Pražském hradě, přednese skladby klasické i populární. Pro naše město to bude obrovská čest. Koncert bude spojen také s udělením cen Osobnost města. Po koncertu budou všichni pozváni do restaurace Muzeum (oběd bude zahrnut v ceně vstupenky), což je důležitá informace především pro ty, kteří by svou neúčast na tomto koncertu omlouvali tím, že připravují nedělní oběd! Všechny akce festivalu jsou otevřené široké chrudimské veřejnosti a velmi vhodné pro děti a mládež. Dovolte mi, abych vám všem popřál mnoho nevšedních kulturních zážitků. Tomáš Židek, předseda kulturní komise RM VIDA informační centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci v Pardubicích Informační centra VIDA vznikla před třemi lety a v současné době působí v sedmi městech České republiky. Poradenství provádějí vyškolení pracovníci, kteří pomáhají lidem především formou předávaní vlastních zkušeností, které získali a prožili při léčbě duševního onemocnění. Pracovníci VIDA nabízejí informace a pomoc všem těm, kteří mají starost o své duševní zdraví, uživatelům psychiatrických služeb, příbuzným a široké veřejnosti. Především se jedná o následující informace: kde hledat pomoc v krizi o zdravotních a sociálních službách pro duševně nemocné nebo pro jejich okolí kontakty na odborníky a neziskové organizace zabývající se danou problematikou o svépomocných aktivitách o možnostech trávení volného času V rámci své činností pracovníci navštěvují jednou za měsíc pacienty v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě a pravidelně docházejí i do Denního stacionáře psychiatrického oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Služby můžete využít každou středu od do hodin v prostorách Centra zdravotně postižených, Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, nebo na telefonu v pracovních dnech od 9.00 do hodin. Služby jsou bezplatné a anonymní. Podrobnější informace je možno získat na nebo em EkoOKÉNKO: ekoznačky (7) V minulém díle našeho ekookénka jsme Vás informovali o neekologických značkách, které spotřebitele informují, z čeho se obal na výrobku skládá a k čemu slouží. V dnešním díle bychom si pověděli něco o ekoznačkách. Symbol ekologicky šetrný výrobek představuje českou ekoznačku. Jedná se o první českou ochrannou známku tohoto druhu, která se na výrobcích vyskytuje v zeleném nebo černém provedení. Značku uděluje ministr životního prostředí ČR, a to již od roku 1994, kdy byl vyhlášen Národní program označování ekologicky šetrných výrobků. Značka je udělována na dobu určitou a informuje spotřebitele o tom, že výrobek splňuje soubor kritérií stanovených pro ekologické hodnocení v dané výrobkové kategorii. V těchto kategoriích jsou například nátěrové hmoty ředitelné vodou, tekuté čisticí prostředky, papírenské výrobky, plynové kotle aj. Podobné označení se používá i v jiných zemích, známý je například německý Modrý anděl. Druhý český symbol znamená označení produktu ekologického zemědělství. Tato značka na výrobku znamená, že při pěstování plodin nebyla použita umělá hnojiva a pesticidy, u živočišného produktu pak značí mimo jiné, že se zvířaty bylo slušně zacházeno. Značka je udílena pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Existují však také značky, které se jako ekologické pouze tváří, jejich význam je ve skutečnosti trochu jiný. Například značka ekopack, která se týká kvality obalu. Je udělována státní zkušebnou na základě hodnocení všech požadovaných funkčních vlastností obalu (informačních, ochranných, skladovacích, transportních, zdravotních i ekologických ). Jedná se tedy o značku s určitou garancí, ale její udělení nedává jednoznačnou záruku ekologické výhodnosti použití obalu. Zdroj: Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. 5

6 Historie Slavoje 60. léta předminulého století až rok 1900 O této době můžeme směle napsat, že to byla zlatá éra v historii Slavoje. Kromě pořádání domácích koncertů se spolek účastní i mnoha slavností spojených se svěcením praporů zpěváckých spolků v širokém okolí, sjezdů pěveckých spolků v Praze, Brně, na Kunětické hoře atd. V r zpíval sbor pro císaře Františka Josefa I. v chrudimském divadle. V roce 1868 se zúčastnil s praporem slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze. Vlivem rozvoje spolkového života a působením Sokola začíná v 70. letech činnost zpěváckých spolků ochabovat. Tento útlum se nevyhnul ani chrudimskému Slavoji. Avšak v roce 1874 jej vzkřísil Dr. Karel Pippich, který se toho roku trvale usídlil v Chrudimi. Tento syn jednoho ze zakladatelů Slavoje spolu s J. Klimešem a Aloisem Hniličkou vytvořili trojici, která se stala duší hudebního života v Chrudimi. Rozvíjí se komorní hudba, objevuje se dámský sbor. Chrudim navštěvují mistři jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Karel Bendl, francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Ten zde vystoupil v únoru 1886 v bývalém městském divadle spolu s místními hudebníky jako komorní hráč, provedení svého díla pochválil a vyjádřil se, že z Chrudimě nerad odcházel. Zdeněk Fibich vystoupil na veřejnosti v Chrudimi vůbec poprvé, a to 12. dubna Antonín Dvořák se jako skladatel i dirigent zúčastnil zejména provedení svého Stabat mater (1888), při němž altový part zpívala Dvořákova choť Anna, ostatní partie pak místní zpěváci a sbor. V letošním roce mají všichni milovníci krásné hudby možnost vyslechnout si toto úžasné Dvořákovo dílo rovněž v Chrudimi v kostele Nanebevzetí P. Marie, a to 8. dubna v hodin. Zpívat budou sbory Slavoj, Salvátor, pražský Hlahol a sbor z Heřmanova Městce za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice. Slavoj byl v roce 1885 rozšířen o dámskou část a jeho smíšený sbor se objevuje v lednu roku 1886 na pohřbu Emanuela Pippicha. Další oživení spolku nastává v r. 1896, kdy dosavadního sbormistra J. Klimeše vystřídal profesor průmyslové školy Ing. Jindřich Souček a Josef Posselt, ředitel Průmyslového muzea a bývalý člen pražského Hlaholu. Pokračování příště. Zuzana Herbstová Z dějin chrudimské fotografie, část 4. léta Na měsíc březen jsem si pro Vás připravila téma, které je podobně jako násilí na ženách, jež v poslední době mnohokrát skloňuji, neméně závažné, a to je šikana na pracovišti. Absolvovala jsem kurz věnovaný tomuto tématu, a když jsem se vracela, shodou okolností se mi dostaly do ruky noviny METRO s článkem o této problematice. Použiji tedy tento materiál a ve zkrácené verzi Vám přepíšu důležité body: Jak se bránit šikaně na pracovišti (Několik tipů, jak zpracovat šikanujícího šéfa či kolegu a tak si zpříjemnit pracovní prostor.) Není žádné tajemství, že v práci můžete narazit na nadřízeného či kolegu, jehož přístup k lidem Vám může výrazně otrávit život. Ať už jste v palebném poli muže nebo ženy, pomoci Vám mohou následující kroky: 1. Identifikujte škůdce Lze rozlišit několik typů nepříjemných nadřízených (kolegů): Neustálí kritici, kteří Vás urážejí a tykají Vám. Často mohou využívat k ponižování i agresivní oční kontakt. Pak existují typy, které se navenek chovají hezky, ale Dvacátá léta představují v dějinách chrudimského klubu fotografů amatérů (KFA) vrcholné období. Stařičkou temnou komoru na hřišti u Průmyslového muzea nahradila v roce 1921 nová v domě MUDr. Artura Pachnera, o čtyři roky později se podařilo zřídit komoru v Průmyslovém muzeu, s nímž klub navázal užší spolupráci. Podobně rozvíjel KFA kontakty s jinými fotokluby a Svazem československých klubů fotografů amatérů v Praze. Členové zhotovovali propagační fotografie pro místní odbočku klubu turistů, město Chrudim, a jednou dokonce i pro ministerstvo zahraničí. Samozřejmostí se začala stávat účast v různých soutěžích, pořádání přednášek a kurzů (mj. firmy Agfa) a podíl na tzv. mapových okruzích, tj. putovních prezentacích souborů fotografií jednotlivých fotoklubů. Klub uspořádal mj. společnou výstavu s kluby z Kutné Hory, Čáslavi a Vysokého Mýta (1924) a výstavu přední osobnosti české fotografie Ing. Aloise Zycha (1925). V roce 1928 Chrudimští pomohli založit Klub fotografů amatérů pro Skuteč a okolí ve Skutči. Patrná byla snaha propagovat české výrobky, vztahy s místními obchodníky však kupodivu nebyly vždy ideální. V roce 1926 zástupci klubu například deklarovali, že místní obchodníci nevycházejí nám v ničem vstříc a neposkytují nám nejmenších výhod. V červenci roku 1925 navrhl Antonín Slejška uspořádat oslavy 20 let existence fotoklubu. Hlavní akcí oslav se stala I. jubilejní výstava, která se konala ve dnech v tržnici Průmyslového muzea. Vystaveno bylo 90 fotografií od 18 členů, díky řadě peněžních příspěvků se podařilo vydat katalog. Ze sponzorů, jejichž jména nám dnes něco řeknou, jmenujme například firmu Tezner. Oslavy kulatého výročí založení klubu v roce 1926 byly první a do roku 2006 také poslední, neboť později se k tomu nikdy nenaskytly vhodné podmínky. U příležitosti oslav byl dlouholetý předseda Vilém Gallat zvolen prvním čestným členem KFA, v červnu 1927 však rezignoval z důvodu neshod uvnitř klubu, jež nejspíše souvisely s generační výměnou. Ve funkci jej nahradil PhDr. Oldřich Příborský. Pokrok ve fotografické technice a hospodářská konjunktura se ve dvacátých letech projevily také v oblasti fotografických služeb. Nadále se rozvíjel obchod s fotografickými potřebami a k již existujícím fotoateliérům přibyly čtyři další. V roce 1922 založil fotografickou živnost v čp. 46/IV v Husově ulici Václav Morávek. Firma, provozovaná po smrti zakladatele jeho dcerou, měla své poslední sídlo v čp. 17/III v Rooseveltově ulici, definitivně zanikla v roce Významný ateliér a prodejnu fotografických potřeb zřídil v roce 1924 František Ulrych. V čp. 361/IV v Husově ulici firma sídlila až do svého zániku v roce Tento znárodňovací rok nepřežila ani živnost Karla Janyše (někdy též uváděn jako Jányš) založená roku Je spojována s čp. 490/IV v Rooseveltově ulici, resp. 391/II v ulici Švermově. Stejný osud potkal i ateliér Jaroslava Rybáře, zřízený roku 1927 v čp. 541/IV v ulici Čs. armády. V souvislosti s námi sledovaným obdobím je třeba zmínit Odona Keyzlara ( ) pozoruhodnou a zapomenutou postavu dějin české fotografické techniky. Keyzlar takřka na koleně vyráběl levné a velmi kvalitní fotoaparáty zajímavé konstrukce Odon Keyzlar, fotografie z dob, kdy pobýval v Červeném Kostelci. (OKAM a DIOVAL), Manažer prevence kriminality informuje: za zády Vás poškozují. Dalšími nepříjemnými nadřízenými (kolegy) bývají notoričtí kontroloři nebo hysterici, kteří se snadno nechají unést a vyhledávají scény. 2. Neberte to na lehkou váhu Má-li Váš nadřízený nevhodný styl řízení a kolega nevhodné chování, měli byste se bránit mějte ale na paměti, že musíte zůstat profesionální. Pokud Vás uráží či ponižuje, přímo jej konfrontujte. Zeptejte se, co jej k podobnému chování vede. Můžete říci například: Slyšel jsem od ostatních, že nejste spokojen s mou prací, a tak si chci s Vámi promluvit. Pokud Vás pomlouvá a uráží, máte právo kontaktovat právníka. Je-li notorický kontrolor a stále Vám dýchá na záda, vyjasněte si to s ním, zeptejte se ho, co zásadního děláte špatně. Pokud na Vás někdo ječí, nebuďte splachovací. Neníli důvod ke křiku, s naprostým klidem se zeptejte, proč je naštvaný. 3. Veďte si dokumentaci Možná se Vám to zdá zbytečné, ale problémy mohou narůstat a jednotlivé izolované situace nepřipadají mnoha obětem tak závažné, jako když se na ně podívají celkově. 6 zvětšovací přístroje apod. Vyvinul též receptury velmi účinných vývojek. Držel nejméně dva československé patenty a jeho konstrukce v detailech napodobovaly Fotoaparát z dílny Odona Keyzlara s německým objektivem Trioplan. i zahraniční firmy. Keyzlar sám se však podnikatelsky neprosadil. V roce 1928 zřídil malou dílnu ve Slatiňanech, později žil v Chrudimi a jeho výroba měla spíše charakter velkorysejší záliby. KFA Chrudim s ním navázal kontakt na konci dvacátých let a Keyzlar byl jeho členem nejméně do roku A na úplný závěr připomeňme, že firma zahradního architekta Josefa Vaňka, existující v první polovině 20. století, měla po řadu let svého firemního fotografa Metoděje Diviše. Zlaté časy chrudimských amatérů a živnostníků ukončila hospodářská krize. O těžkých létech pojednáme zase příště. Ivo Šulc Máte k tématu zajímavé materiály? Pokud ano, obraťte se prosím na Ing. Ladislava Ženku (předseda Fotoklubu Chrudim), Dr. Janského 725 v Chrudimi, nebo na Mgr. Ivo Šulce, Státní okresní archiv v Chrudimi, Filištínská ulice 37 v Chrudimi, tel , Tímto děkujeme Pavlu Kokešovi a Janě Zetkové za podklady k osobnosti Odona Keyzlara. 4. Všechno má své meze Nadřízení i kolegové mohou ke špatnému chování sklouznout často, koneckonců nikdo není perfektní, ale pokud Vás ponižují, je to problém. Pokud se Vám v práci vždycky zvedne tlak, pokud cítíte v noci před začátkem pracovního týden nevolnost atd. a dovolenou používáte k léčení nervového zhroucení, je zjevné, že ponižování na pracovišti má značný dopad na vaše zdraví a je nevyšší čas vše řešit nebo je čas na změnu zaměstnání. 5. Řiďte sami svůj osud Při pohovorech či výběrovém řízení se může stát, že budete muset vysvětlovat důvod svého odchodu. Doporučuje se před potenciálním zaměstnavatelem raději celou situaci nedramatizovat a rozhodně si reference neopatřovat u šikanujících nadřízených či kolegů, ale u někoho, pro koho jste pracovali dříve. Pokud si nebudete jistí, zda se jedná o šikanu na pracovišti, informujte se o problému na webových stránkách nebo na kde Vám poradí, jak celou záležitost řešit. Zdroj: CNN/Metro Radka Pochobradská

7 Výročí měsíce František Nosek Před 120 lety 26. dubna 1886 se v Chrudimi (v čp. 78/IV) narodil významný český politik, právník a ekonom JUDr. František Nosek. V roce 1905 absolvoval chrudimské gymnázium, o pět let později byl povýšen na doktora práv na pražské univerzitě, později se vzdělával i na univerzitách ve Vídni a Würzburgu. Od roku 1910 byl úředníkem (nakonec finančním radou) Zemského finančního ředitelství v Praze, v letech ministrem vnitra a v letech ministrem pošt a telegrafů. V době svých vysokoškolských studií byl funkcionářem České ligy akademické, sdružení českých katolických vysokoškoláků (vydávala i svůj časopis Studentská hlídka). Patřil k významným představitelům meziválečné Čs. strany lidové (byl jejím Chrudimské pověsti (4) Dům u tuplovaného jelena výkonným místopředsedou), od dvacátých let byl terciářem III. řádu sv. Františka.V roce 1918 se stal členem Revolučního národního shromáždění a od roku 1920 poslancem Národního shromáždění. Činnost F. Noska zahrnovala nejen oblast politickou a ekonomickou, ale i sociální a osvětovou. Zasloužil se mj. o založení několika prázdninových kolonií mládeže, jeho přičiněním vznikly Domovy sv. Kláry pro osamělé ženy a opuštěné děti (jeden z nich byl vybudován např. v Nasavrkách). Dr. F. Nosek zemřel v Praze a pohřben byl v Poříčí nad Sázavou. Ke120. výročí jeho narození se ve středu 26. dubna t. r. v 18 hodin uskuteční bohoslužba v chrudimském kostele Nanebevzetí P. Marie. Pavel Kobetič Když v roce 1944 chrudimský rodák, redaktor, novinář a spisovatel Josef Cheth Novotný ( ) píšící pod literárním pseudonymem Kuzma vydal historický román o Chrudimi v polovině čtyřicátých let 19. století Dům u tuplovaného jelena, dalo se předpokládat, že v něm bez komentáře nezůstane zajímavý vzhled fasády tohoto domu. A čtenář je skutečně seznámen s pověstí, podle níž hlava jelena na domě připomíná smrt majitele domu rytíře z Hyršova, jenž byl na lovu ušlapán jeleny. On byl náruživý lovec a vypravil se do lesů na Hůře a na Perným. A přihnalo se veliké stádo jelenů až odněkud od Hlineckýho; rytíře Hyršova udupali a tak zahynul. Zůstala po něm mladá vdova, paní Dorotka se svým synáčkem Jiříkem. Ta ten dům na památku smrti svého manžela ozdobila hlavou jelena. Pro nápis Ty mě soudíš, jinej tebe, dej si pozor sám na sebe!, který se později objevil na domě, uvádí Kuzma (v souladu s tradovanou pověstí) toto vysvětlení: mladá vdova se jím ohrazovala proti osočování z údajného nevázaného života.»nakonec se lidé smáli, že tu hlavu jelena má vdovička na domě jen proto, aby mohla každý čtvrt roku nasazovat svému nebožtíkovi nové parohy. Nevědouc, jak jinak by se zbavila pomluv, chtěla dát tu jelení hlavu z domu sejmout. Tenkrát však za ní chodil mladý malíř a ten paní Dorotku přemluvil, že lidské huby zavrou jinak. Najednou se přes noc objevil nad hlavou jelena pěkný nápis: Ty mě soudíš, jinej tebe, dej si pozor sám na sebe!«tím ovšem vývoj tohoto domovního znamení (podle Kuzmy a pověsti) nekončí: zpodobení dvojího těla jelena a nápis Nesuď nebudeš souzen!, které se na domě objevilo za nových majitelů, bylo projevem smíru mezi dvěma znesvářenými bratry dědici domu. Paní Dorotka z Hyršova dům U jelena prodala jednomu jircháři Bekerus se jmenoval. Ten Bekerus měl dva syny. A když umřel, tu se ti dva hádali, čí z nich ten dům je tak se ti dva soudili a málem by byli všechno prosoudili. Až najednou přiběhli k soudu smířeni. tvrdili, že je smířil jejich otec. Prej se jim několik nocí po sobě ve snách zjevil, a kladl jim na srdce, aby bydlili v domě oba a v tom snu jim ukázal tu jelení hlavu a při tom namaloval na jednu zeď jeden trup a na druhou zeď druhý trup tím jim jako naznačoval, že ač rozděleni, jsou vlastně jedno tělo na památku toho snu dali namalovat k jelení hlavě ten tuplovaný trup. Tenkrát také dali pod jelena ještě jeden nápis: Nesuď nebudeš souzen! Kouzelné romantické pověsti vážící se k domu čp. 148/II v Havlíčkově ulici U tuplovaného jelena (nápisy na něm už delší dobu nenajdete) musíme ovšem uvést na pravou míru: toto domovní znamení souvisí s největší pravděpodobností se zdejším provozováním koželužského řemesla (a jelen na domě je cechovním znakem). Pavel Kobetič Výstava Zahradní architekt Josef Vaněk 6. února by se dožil 120 let zahradní architekt, redaktor, spisovatel, školkař, ovocnář a majitel zahradnického velkozávodu v Chrudimi Ing. Josef Vaněk. Jeho jméno je spjato nejen s Československým zahradnictvím, ale také se zahrádkářstvím, neboť u nás nebylo mnoho lidí, kteří by se tolik zasloužili o rozvoj zahrádkářství jako právě on. Josef Vaněk byl hlavním iniciátorem založení společnosti přátel zahrady. Velmi oblíbeným se stal časopis Zahrada, který vydával 36 let a který vynikal vysokou odbornou úrovní. Ke stěžejním částem jeho pracovního života patřilo zakládání zahrad. Pro tento účel zřídil technickou kancelář, kde bylo vytvořeno přes projektů. Josef Vaněk také vynikl přednáškovou činností, a to po celé republice. Počet jeho přednášek pro zahrádkáře přesáhl tisícovku. Pořádal i praktické kurzy a instruktáže spojené s přednáškami na ovocnářské téma. Bohatá byla i Vaňkova literární a vydavatelská činnost. Po dobu existence jeho chrudimského nakladatelství vyšlo přes 100 publikací s tematikou ovocnářství, pokojových květin, zeleniny, skalek a kaktusů. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani Vaňkovu organizátorskou činnost při pořádání výstav ovoce. Působil zde jako odborník na určování odrůd. Byl rovněž členem a v mnoha případech také zakladatelem různých spolků, a to i dobročinných. Za jeho činnost mu bylo uděleno mnoho různých diplomů a čestných uznání. Dostalo se mu i nejvyššího uznání za zásluhy o zvelebení ovocnářství, zahrádkářství a zahradnictví. Při příležitosti 120. výročí narození J. Vaňka pořádá Regionální muzeum v Chrudimi (od 6. dubna do 31. května) výstavu Zahradní architekt Josef Vaněk, která je věnována celému průřezu Vaňkovým velmi činorodým životem a zvláště pak jeho neuskutečněnému snu zřízení Vaňkova zahradnického a přírodovědného muzea a muzea růžařského. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek t. r. v hod., jejíž součástí bude i promítání diapozitivů. Mgr. Simona Vylíčilová Vítání občánků 6. března 2006 Sylva Medunová, Eliška Čedíková, Matouš Kašpárek, Matyáš Lang, Adéla Šoltysová, Daniel Novák, Marek Pejcha, Dominik Výšek, Bruno Příkaský, Nela Lebedová, Petr Boňatovský, Vítězslav Burkoň, Tereza Zavřelová a Monika Vaňková. 13. března 2006 Eliška Morávková, Robert Lankaš, Adéla Michalčáková, Filip Balog, Matěj Kosina, Andrea Piknová, Barbora Piknová a Pavel Pelikán. Nejstarší chrudimský muž oslavil 99. narozeniny Jan Kantorek se dožil úctyhodných 99 let. Je nejstarším mužem v Chrudimi a spolu s paní Marií Žákovou, která oslavila 99. narozeniny již v lednu, tak drží prvenství dlouhověkosti v našem městě. av Plán CSSP na duben Chrudimská univerzita třetího věku Ve dnech a (úterý od hod., středa od hod.) pokračuje v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi výuka na počítači. Dne a ve hod. bude pokračovat cyklus přednášek z biologie s paní RNDr. Janou Procházkovou v Klubu seniorů v Městském parku. Dne ve hod. se společně připravujeme na velikonoční svátky: Malované kraslice můžete vytvořit různými technikami v Soukenické ulici při pracovní terapii. S sebou si přineste vyfouknutá a omytá vajíčka a vlastní nápady. V týdnu od 10. do proběhne v Soukenické ulici Soutěž o nejkrásnější kraslici. Sami se můžete podílet na výběru vítěze. Dne ve hod. v klubu seniorů v Městském parku pokračuje setkávání spojené s Vařením probíhajícím v rámci Projektu na podporu zdraví Chutný život. Dne v hod. zveme všechny do Měšťanské restaurace na Seznamte se, prosím s hudbou pana Zdeňka Škvařila. Kavárničky v domech s pečovatelskou službou: Dne ve hod. v CSSP v Soukenické ulici a v DPS Komenského. Dne ve hod. v DPS Strojařů a v DPS Obce Ležáků. Výstava Medaile Chrudimska Dne 20. dubna v 17 hodin bude zahájena v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava Medaile Chrudimska. Budou zde představeny medaile z depozitáře Regionálního muzea v Chrudimi a několika dalších muzeí a také soukromých sbírek, které doplní archivní materiál a drobné upomínkové předměty. Návštěvník zde nalezne medaile ražené ve 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století při různých příležitostech, např. slavnostním svěcení spolkového praporu Slavoje v roce 1863, hasičských sjezdech a oslavách výročí spolků. Nebudou zde chybět ani výstavní medaile hospodářských a průmyslových výstav v regionu. Druhá polovina 20. století bude zastoupena medailemi k Výtvarnému Hlinecku, Loutkářské Chrudimi, Chrudimským hudebním pátkům a Ležákům. Z posledních let budou vystaveny především medaile k oslavám 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi. Po zahájení bude následovat přednáška pracovnice muzea Mgr. Veroniky Pleskotové Medaile Chrudimska. Při příležitosti otevření výstavy bude také představena publikace Medaile a odznaky Chrudimska, která je součástí ediční řady Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi. Mgr. Veronika Pleskotová 7

8 Vážený(á) pane(í) řediteli(ko), vážení rodiče, tak jako každoročně, i v letošním roce bude v ZŠ Chrudim, U Stadionu otevřena jedna 6. sportovní třída se zaměřením na královnu sportů atletiku. Do této třídy budou přijati sportovně talentovaní zájemci s dobrým zdravotním stavem a školním prospěchem. Výběru se mohou zúčastnit všichni zájemci z 5. tříd (ale i z 6., 7. na doplnění stávajících tříd). Výběry (obecné sportovní testy) se uskuteční na letním stadionu AFK Chrudim v těchto termínech a časech: Čt.: od 8.00 do 9.30 hod. stadion AFK Chrudim Čt.: od do hod. stadion AFK Chrudim V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje (nemoc, zranění), je možná osobní dohoda s vedoucím trenérem mimo výše uvedené termíny výběru. Upozorňuji na vhodné oblečení a obutí s přihlédnutím k počasí. Výběr do atletické sportovní třídy 2006/2007 Pro úplnost několik základních informací o těchto výběrových sportovních třídách, které mají v Chrudimi již třicetiletou tradici. Dosud největším úspěchem je účast a umístění ve finále dvou absolventů našich sportovek Fickové a Ryby na OH v Sydney v roce 2000 a 6. místo Ryby na MS v kanadském Edmontonu. Sportovní třídy plní výchovné a vzdělávací úkoly příslušných ročníků ZŠ a kromě toho poskytují žákům možnost dalšího rozvoje pohybového nadání ve vybraných sportovních odvětvích. V učebním plánu je zařazeno 5 hodin tělesné výchovy, kde se žáci seznamují se základy všech druhů sportů, a dvakrát týdně po 1,5 hodině sportovního tréninku vedeného atletickými trenéry s kvalifikací I. a II. třídy. V každém ročníku se žák účastní týdenního lyžařského a jarního výchovně výcvikového soustředění. Navíc nejlepší pak týdenního podzimního soustředění u moře v Chorvatsku. Po celou dobu školní docházky jsou žáci pod pravidelnou lékařskou péčí včetně spiroergometrického vyšetření. Předností sportovek je skloubení Sluníčkový den pro opuštěné děti již po šesté V dětských domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem opuštěných dětí. Aby mělo více dětí šanci vyrůstat v rodině, v prostředí obklopeném láskou a porozuměním, připravil Nadační fond Rozum a Cit na již 6. ročník Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Ve více než 50 městech naší republiky v tento den můžete potkávat studenty nabízející keramické sluníčko nebo sluníčko magnetku. Pokud si ho koupíte, Váš příspěvek bude podporou pro další pěstounské rodiny, a tak nadějí pro další děti bez domova. V Chrudimi se zapojí studenti ze střední zdravotnické školy. Nadační fond přispívá na osobní asistenci k handicapovaným dětem, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bezbariérových prostor, přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro děti v náhradní rodině, zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně postižené děti. výuky a sportovní přípravy. Je zde určitý režim, který naučí děti plnit své povinnosti, dodržovat určitá pravidla, překonávat překážky a tím je lépe připravit na vlastní život. Podrobnější informace budou rodičům sděleny na schůzce, která se uskuteční v ZŠ U Stadionu dne od hod. Následnost výběru: 1. po absolvování obecných testů obdrží všichni zájemci přihlášku a dotazník do sportovní třídy 2. v případě zájmu dětí a zákonného zástupce musí být tato vyplněná přihláška a dotazník doručeny do ZŠ U Stadionu K. Fiedlerovi nejpozději do z přihlášených zájemců bude na základě výsledků obecných testů, prospěchu a po doporučení lékaře vybráno cca 26 dětí, které budou zařazeny do nové 6. C sportovní třídy 4. rozhodnutí o zařazení, popř. nezařazení, obdrží rodiče do dopisem ředitele ZŠ Chrudim, U Stadionu. Karel Fiedler, vedoucí trenér atletických ST Je obdivuhodné, že pěstouni berou každé nové dítě do rodiny jako dar. Nacházejí v sobě sílu a schopnost opuštěným a nikým nechtěným dětem pomoct, říká patronka našeho fondu Naďa Konvalinková. Naši činnost můžete podpořit i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ROZUMACIT na číslo Marie Řezníková, Nadační fond Rozum a Cit, Jablonského 639/4, Praha 7, S důvěrou do schránky Anabell Koncem ledna byla instalována Schránka důvěry o. s. Anabell (sdružení pro nemocné anorexií a bulimií) do Chrudimi. Najdete ji na Školním náměstí 11 (v sídle střediska výchovné péče pro děti - Archa). Schránka je zavěšena hned za vstupními dveřmi. Cílem jedné z mnoha aktivit sdružení je pomoci těm, kteří nemají odvahu přijít osobně hledat odpovědi na problémy s jídlem. Dalším záměrem je posílit preventivní programy organizace a přiblížit problematiku poruch příjmu potravy široké veřejnosti. Mentální anorexie a mentální bulimie jsou závažné problémy, před nimiž nelze ani uhýbat, ani je odsuzovat, jsou typem onemocnění, kdy je každá nabídnutá pomoc záchranným lanem. Mnohdy mají nemocní problém se ke svému trápení přiznat, obávají se stigmatizace a reakce okolí, zesměšnění od svých blízkých a stydí se za psychické i fyzické potíže s nemocí spojené. Schránku důvěry vybíráme dvakrát měsíčně. Reakce a odpovědi budou zpracovány několika způsoby. Osobním dopisem, pokud bude uvedena kontaktní adresa, v rubrice Schránky důvěry na našich webových stránkách nebo ve Zpravodaji Anabell, který vydáváme každý měsíc. Občanské sdružení Anabell se věnuje primární a sekundární prevenci poruch příjmu potravy již čtvrtým rokem. Další informace Lenka Moravcová Občanské sdružení PALUČINY pro Vás na duben připravilo: Hurá Velikonoce! Ve čtvrtek chystáme velikonoční výlet s překvapením, v pátek pro Vás budou připraveny velikonoční výroby v naší klubovně Čarodějnice. Pálení čarodějnic na našem táborovém place. Bližší informace nejen o dubnových akcích, ale také o již vyhlášeném letním táboře INDIÁNSKÉ LÉTO 2006 získáte na našich internetových stránkách nebo přímo v klubovně v Novoměstské ulici. Jitka Hlaváčová Palackého 418, Chrudim, tel., fax: Akce v dubnu března 1. dubna Noc s Andersenem v DDM, od do 9.00 hod. 5. dubna Matematická olympiáda, Z6, Z7, Z8 6. dubna OK volejbal, ZŠ Slatiňany 6. dubna Keramická dílna pro každého, od do hod. 7. dubna Pečeme velikonoční perníčky, od do hod. 8. dubna III. ročník plavecký maraton 11. dubna OK Bioolympiáda kat. C 12. dubna Keramika nejen na kruhu, od do hod. 13. dubna Velikonoční výlet do Jičína - aquapark 13. dubna Velikonoční voskové kraslice, od 9.00 hod. 14. dubna Velikonoční dekorace velikonoční věnce na dveře, od 9.00 hod dubna OK hokejbal ZŠ, SŠ, Chrudim, Prachovice 19. dubna OK Pythagoriáda, ZŠ U Stadionu, Chrudim 20. dubna Keramická dílna pro každého, od do hod. 21. dubna oblastní kolo soutěže 11/55 ZŠ v Divadle K. Pippicha 26. dubna Keramika nejen na kruhu, V Základní škole Školní náměstí, Chrudim se bude konat 3. ročník velikonoční výtvarné soutěže a výstavy pro žáky a žákyně ZŠ Kraslice Soutěžit budou v těchto kategoriích: Miss vajíčko, vyhraje nejkrásnější a nejoriginálnější kraslice. Hemenex, zvítězí nejzajímavější velikonoční aranžmá. Maxi vajíčko, šance pro XXL kraslice. Dům dětí a mládeže Soutěž Kraslice 2006 od do hod. 29. dubna Keramická dílnička ke Dni matek, od 9.00 hod dubna Jarní pohár, Hradec Králové - plavání Na 16. června 2006 připravujeme rodinné sportovní hry Happy time. Dům dětí a mládeže nabízí nově otevřený internetový klub který je určen pro širokou veřejnost od nejmladších až pro ty nejstarší. V našem klubu si můžete zasurfovat po internetu, zahrát internetové hry, PC hry. Kapacita je 10 PC, z toho 5 PC zcela v novém, moderním provedení. Navštívit nás můžete od pondělí do pátku, od 9.00 do hod. Nabídka letních táborů 2006 Přihlášky si můžete vyzvednout přímo v DDM nebo na webu LT Sportovní léto SUTÉ BŘEHY pro děti a mládež Letní vodní turistika na Vltavě (Lenora - Boršov nad Vltavou) LT Borovnička Dobrodružství na řece Zambezi pro děti a mládež Plavecké soustředění Podmínkou účasti v soutěži je zaslání alespoň jednoho výrobku do 4. dubna 2006 na adresu: ZŠ Školní nám. 6, Chrudim II, Od do proběhne na naší škole výstava všech soutěžních prací. Srdečně zveme každého, kdo má rád svátky jara! Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne Všichni výherci budou odměněni. 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v dubnu 2006 Sobota Tajný výlet Sraz v 6.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.07 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová, L. Najmanová Sobota Nasavrky Peklo Mezisvětí Nasavrky (12 km) Sraz v 6.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.05 hod. (stanoviště č.1) Vedoucí: manželé Böhmovi Středa Nasavrky Peklo České Lhotice Horní Bradlo (12 km) Sraz v 8.35 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 8.52 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi Sobota Všestary Rozběřice Chlum Lípa Hořiněves (12 km) Sraz v 5.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.04 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Chotěboř (Rozsochatec) hrad Ronovec Břevnice Havlíčkův Brod (19 km, nebo 15 km) Sraz v 6.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.53 hod. (Os), 7.21 hod. Vedoucí: J. Klůcová, P. Šídlo Středa Mezisvětí Bojanov Hořeleč Seč (13 km) Sraz v 6.00 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 6.15 hod. (stanoviště č. 8) Vedoucí: J. Slaninová, Ing. S. Kučera Sobota Nasavrky Krkanka České Lhotice Nasavrky (10 km) Sraz v 6.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd BUS v 7.05 hod. (stanoviště č. 1) Vedoucí: manželé Böhmovi Sobota Semily Kozákov Malá Skála (15 km) Sraz v 4.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 5.06 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová, J. Jahnický Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách nebo u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v dubnu Aprílová jízda cykloturistika (40 km), vedoucí Ing. Pavel Marek, tel , Odemykání Chrudimky cykloturistika (50 km), vedoucí Vlastimil Škvára, tel , Český ráj BUS, pěší turistika (15 km a 25 km), vedoucí Ing. Jiří Machek, tel , Sjezd čarodějnic na Stříbrňáku, vedoucí Míla Pondělíčková, tel , Vlastimil Škvára KRB Chrudim pořádá v dubnu 2006 ve středu 19. dubna 2006 od hodin 202. Malou cenu Monaka Místo startu: silnice pod restaurací MONACO u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Další informace najdete na Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. so Spol. 2. ne Spol. 3. po Muži 4. út Ženy 5. st Muži 6. čt Ženy 7. pá Spol. 8. so Spol. 9. ne Spol. 10. po Muži 11. út Ženy 12. st Muži 13. čt Ženy 14. pá Spol. 15. so Spol. 16. ne Spol. 17. po Muži 18. út Ženy 19. st Muži 20. čt Ženy 21. pá Spol. 22. so Spol. 23. ne Spol. 24. po Muži 25. út Ženy 26. st Muži 27. čt Ženy 28. pá Spol. 29. so Spol. 30. ne Spol. Pozn: Změny provozních hodin jsou vyhrazeny. Přesnou provozní dobu najdete na Informace na tel. č Dne pro veřejnost otevřeno od (liga mládeže v ploutvovém plavání). Fotbalová utkání na Letním stadionu AFK Chrudim Den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota ČDSŽ + ČDMŽ A žáci FK Náchod Sobota Divize AFK A FK Kácov Neděle I. A AFK B Letohrad B Neděle ČDSD + ČDMD A dorost Tesla Pardubice Sobota I. A AFK B FC Srch Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Ml. Boleslav B Sobota Divize AFK A FK Kolín Sobota ČDSD + ČDMD A dorost Ml. Boleslav B Neděle ČDSD + ČDMD A dorost Slovan Liberec B Jubilejní Čarodějnický pohárek města Chrudim Vážení příznivci kynologie, dovolujeme si Vás pozvat na 10. jubilejní Čarodějnický pohárek města Chrudim. Čarodějnické klání se čtyřnohými miláčky se koná dne od 8.00 hod. na cvičišti ZKO Chrudim na Obec Nasavrky pořádá 3. turistické putování Keltskou stezkou. Start 8. dubna 2006 od 9.00 do hod. od nasavrckého zámku. 1. turistická trasa: 10 km po stopách Keltů osadou Peklem, údolím Chrudimky, do hradišťského oppida. V Českých Lhoticích vychutnáte výhled z nové rozhledny a dále přes Debrný potok zpět do Nasavrk. Tipy na výlet bývalé Ploché dráze. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prožít prima den plný zábavy a soutěží. Přihlášky na tel. čísle u paní Dagmar Bezdíčkové nebo na 2. dětská trasa: 5 km pekelnou stezkou okolo mlýna. V cíli získáte keltskou minci a občerstvení. Pro dospělé startovné 10 Kč. Po fyzické námaze na turistických trasách se můžete duševně osvěžit prohlídkou výstavy fotografií Aleše Lichtenberga v prostorách zámku v Nasavrkách. Výstava je otevřena denně od 8.30 do hodin (ve všední dny pondělí až pátek) a o sobotách a nedělích od do hodin. 9

10 č. 4/2006 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Pavel Kobetič, Aleš Korejtko, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška, Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s.r.o. Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 15. března

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Informační kampaň BIOODPADY 2009

Informační kampaň BIOODPADY 2009 Závěrečná zpráva k žádosti o grant hl.m. Prahy pro oblast životního prostředí rok 2009-2010 Tématická obast: IV / 1 Informační kampaň BIOODPADY 2009 Ekodomov v rámci pokračování realizace informační kampaně

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více