P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj"

Transkript

1 P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s přítokem Medlovický potok Správci vodních toků: Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. Správa toků Vsetín Medlovický potok - Povodí Moravy, s.p., Brno Zpracoval: Crisis Consulting s.r.o datum: říjen 2013 Schválil: Zastupitelstvo obce Boršice Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ţivotního prostředí soulad s p.pl. vy.sp.celku č.j. MUUH-OŢP/73361/20cc/S ze dne: x. x Lesy ČR s.p. ST pov. Moravy, Vsetín č.j. LCR957/ ze dne: x. x Povodí Moravy s.p., Brno zn. PMO51790/20cc-219/Pr ze dne: x. x. 2013

2 Záznamy o provedené aktualizaci 1. Věcná část důvod aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 2. Organizační část předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 3. Grafická část předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 4. Přílohy předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum Vyjádření: Tento povodňový plán obce Boršice byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště ve spolupráci s OÚ Boršice podle zákona 254/2001 Sb. o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŢP, a TNV a metodického pokynu odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby MŢP č.9/2011 (věstník MŢP 12/2011 s platností od ) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od ) tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Staré Město a je uloţen na a Crisis Consulting s.r.o 2

3 Obsah Povodňový plán obce Boršice Obsah... 3 A. ÚVODNÍ ČÁST... 5 Preambule... 5 Správci vodních toků a vodoprávní úřad... 5 Příslušné související povodňové komise... 7 B. VĚCNÁ ČÁST Charakteristika zájmového území Hydrologické údaje Odtokové poměry Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dpp obce Boršice Analýza časových možností Historické povodně Popis správního území obce Boršice Charakteristika ohrožených objektů Objekty na tocích: Druh a rozsah ohrožení Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Zvláštní povodeň Místa snižující odtokové poměry Opatření k ochraně před povodněmi Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby Stupně povodňové aktivity Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni Konkretizace činností povodňové komise při vývoji povodňové epizody C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Zabezpečení evakuace

4 Povodňová komise obce Boršice Organizace povodňové služby Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity Činnost PK obce při jednotlivých SPA Hlásná služba Výstražná a varovná oznámení okolním obcím a subjektům Organizace dopravy Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků Způsob vyžádání pomoci při povodni D. GRAFICKÁ ČÁST E. PŘÍLOHY Seznam zkratek Schéma toku informací Varovné signály sirén Povodňová kniha Osnova souhrnné zprávy o povodni

5 A. ÚVODNÍ ČÁST Preambule Povodňový plán obce Boršice (u Buchlovic) je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany obce je podkladem pro rozhodování povodňové komise (PK). Povodňovou komisi určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce Boršice. Jejím základním úkolem je dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření a organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně. Povodní se ve smyslu 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Povodeň můţe být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněţ situace, při níţ nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo sráţka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Nebezpečí povodně jsou situace zejména při: dosaţení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících sráţkách, prognóze intenzivních sráţek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů, vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. Povodňovou ochranou na území Zlínského kraje se zabývá Studie PPO Zlínského kraje Správci vodních toků a vodoprávní úřad Správci vodních toků podle určení tohoto povodňového plánu: Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy detašované pracoviště Luhačovice Medlovický potok Povodí Moravy, s.p. závod Střední Morava, Uherské Hradiště 5

6 Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy Vedoucí Ing. Pavel Pernica U Skláren 78, Vsetín , Tel: , web: Přímá správa vodního toku Dlouhá řeka: detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, Ing. Vlastimil Hudeček - správce toků, tel: , mail: = = = = = Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, Brno Tel.: , Fax: generální ředitel: Ing. Radim Světlík tel.: , technicko-provozní ředitel: Ing. Mojmír Pehal tel.: tel.: , fax: útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: , Nepřetrţitá povodňová a havarijní sluţba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno - tel.: Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, tel.: , , fax: , Příslušné provozní středisko Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, , Uherské Hradiště Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek tel , mob = = = = = Vodoprávní úřad - MěÚ Uherské Hradiště, odb. ţivotního prostředí - oddělení vodního hospodářství Protzkarova 33, Uherské Hradiště, Ing. Květoslav Fryšták, tel Mgr. Eva Schneiderová, tel

7 Příslušné související povodňové komise 1. Povodňová komise OÚ Boršice OÚ Boršice, Na Návsi 7, Boršice telefon: fax: , web: příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště Kontakt Ing. Jílek, Roman předseda OÚ Boršice 7, Ing. Tománek, Alois místopředseda OÚ Boršice 7, Franta, Josef člen OÚ Boršice 7, Mgr. Dostálková, Petra člen OÚ Boršice 7, Havlíček, Kamil člen Povodňová komise ORP Uherské Hradiště MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, , Uherské Hradiště telefon: fax: , web: příjmení, jméno, titul Tichavský, Květoslav Ing. Blaha, Stanislav Ing. Fryšták, Květoslav Mgr. Barouš, Jiří Bazala, Josef Mgr. Bc. Indra, Tomáš Ing. Jahoda, Miroslav Ing. Křeháček, Jaroslav Ing. Lacka, Lumír Mgr. Majíčková, Ivana Mgr. Schneiderová, Eva Ing. Trachtulec, Lubomír Ing. Večeřa, Milan funkce v komisi Předseda Místopředseda adresa na pracoviště Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště Kontakt Tajemník OÚ Uherské Hradiště, Protzkarova Člen Člen Sdružení obcí pro RBK, Palackého nám. 293, Uh. Hradiště Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město Člen ÚO Policie ČR, Velehradská tř Člen Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, U.H Člen HZS ZK,B. Němcové 834, Uherské Hradiště Člen Člen Člen Člen Člen OÚ Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Město Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice OÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Lesy ČR, s.p. správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín

8 3. Povodňová komise Zlínského kraje Třída Tomáše Bati čp. 21, Zlín telefon: , fax: , web: příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště Kontakt MVDr. Mišák, Stanislav Předseda Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Mařák, Ivan RNDr. Urc, Alan Ing. Malinovský, Karel Ing. Kašpárek, Miroslav 1. místopředseda, ved. 1.směny 2. místopředseda, ved. 2. Směny Tajemník zástupce tajemníka Tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Bernard, Martin Člen Zlínská vodárenská, a.s., Tř. T. Bati 383, Zlín Ing. Cenek, Pavel Člen Moravní nábřeží 766, Uherské Hradiště plk.ing. Čičmancová, Jarmila Ph.D. Člen Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Ing. Florián, Zdeněk Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Ing. Hamal, Pavel Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín plk. gšt. Ing. Henner, Radek Člen Armáda ČR, KVV Zlín Ing. Hladík, Tomáš Člen KŹ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Hrabec, Jaroslav Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Janušková, Helena Člen KÚ Zlínského kraje, T5.T. BAti 21, Zlín Ing. Korabík, Michal Člen VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, Vsetín plk. Ing. Koutný, Bedřich Ing. Lejsal, Ladislav MVDr. Mahdalík, František Člen Člen Člen Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637 Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, Zlín Ing. Malý, Bronislav Člen Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, Zlín Mikulička, František Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Mgr. Mráčková, Helena Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Olša, Robert Člen KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati Zlín Ing. Pekaj, Robert Ing. Pernica, Pavel Člen Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, Reková, Martina Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Řezníčková, Jitka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Ing. Sýnková, Dagmar Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Šenkyříková, Zdenka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Šošolík, Jiří Člen KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, Zlín MUDr. Šviráková, Dana Člen Krajská hygienická stanice ZK, Havlíčkovo nábřeží

9 Ing. Trachtulec, Lubomír Člen 600, Zlín Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Trávníčková, Zdeňka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, Zlín Ing. Vaculík, Zdeněk Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Mgr. Vaculíková, Věra Člen Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Valová, Jana Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Bc. Vandík, Jan Člen KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, Zlín Ing. Zápecová, Dana Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín RNDr. Sýkorová Dvorníková, Gabriela tiskový mluvčí KÚ Zlínského kraje, tř. T.B. 21, Zlín Další související povodňové komise (přímý vliv): 1) PK obce Stříbrnice (Medlovický potok) Stříbrnice 124, Boršice u Buchlovic tel.: , předseda: Matoušek Petr tel.: , mobil: , 2) manipulace na VN Sovín (Dlouhá řeka - proti toku) Osoba zodpovědná za TBD: Ing. Vlastimil Hudeček Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, Luhačovice mob.: , tel.: , Pracovník pověřený obsluhou: Miroslav Hemza Slavomírova 1401, St. Město u Uh. Hradiště mob.: Tel.: ) PK obce Nedakonice (Dlouhá řeka - po toku) OÚ Nedakonice, Nedakonice 33, Nedakonice Tel.: , fax: , web: předseda: Jiří Smělík Tel.: mob.: ) PK obce Tučapy Tučapy 30, Boršice u Buchlovic tel.: předseda: Petr Elis mob.: ) PK městyse Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, Buchlovice tel.: , 9

10 předseda: Ing. Jiří Černý tel.: kl.101 mob.: Související povodňové komise ORP mimo rámec Zlínského kraje PK ORP 146 Kyjov, kraj Jihomoravský adr.:masarykovo nám. 30, Kyjov tel.: , fax: , web: předseda: Mgr. František Lukl, MPA tel.: , 10

11 B. VĚCNÁ ČÁST Charakteristika zájmového území Obec Boršice leţí 12 km západně od okresního města Uherské Hradiště, na úpatí Chřibů. Rozkládá se na obou březích Dlouhé řeky v nadmořské výšce 211 m n.m. na katastrální výměře 979 ha a má 2225 obyvatel. Boršice patří k obcím, ve kterých se lidé věnují podnikání. Na 200 občanů obce má ţivnostenské oprávnění na různé druhy soukromé podnikatelské činnosti. Působí zde osm (8) větších firem, které zaměstnávají převáţně místní občany. V obci je zdravotní středisko, lékárna, pošta, obchody s širokým sortimentem potravin i spotřebního zboţí, základní a mateřská škola a domov pokojného stáří. Obec má vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod a je plynofikovaná. Pod obecní úřad patří i matrika a stavební úřad. Na severu sousedí obec Boršice s městysem Buchlovice a obcí Tupesy, na východě s obcí Zlechov a na jihu s obcí Nedakonice a Tučapy a na západě s obcí Stříbrnice. Boršice mají obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Hydrologické údaje Dlouhá řeka Délka toku Plocha povodí celkem Průměrný průtok Pramen Ústí 25,8 km 58,431 km² 0,15 m³/s 1,5 km jiţně od obce Staré Hutě (435 m n. m.) řeka Morava (Česká republika) ve výšce 175,0 m n.m. u Uherského Ostrohu Hydrologické pořadí Dlouhá řeka od soutoku s Medlovickým potokem po ústí do Moravy (plocha povodí nad Boršicemi 11,813 km 2 ) 11

12 Průběh toku Dlouhá řeka Dlouhá řeka je významný vodní tok. Pramení v Chřibech mezi kopci Vlčák a Holý jiţně od Starých Hutí ve výšce 435 m n. m. a ústí zprava do Moravy za Nedakonicemi u Uherského Ostrohu ve výšce 175 m n. m.. Průměrný sklon toku je 14. V horní části povodí je zastoupena zejména lesní půda, úsek středního toku je charakteristický střídáním orné půdy s loukami a pastvinami, povodí dolního toku tvoří orná půda. V povodí Dlouhé řeky jsou sklony svahů převáţně do 15. Dlouhá řeka teče jihovýchodním směrem kolem Buchlovic přes obce Boršice a Nedakonice. Ústí do ní několik potoků, z větších je to pravostranný Medlovický potok, v obci Boršice, a levostranný Buchlovický potok. Na střední části toku nad obcí Boršice je vybudována vodní nádrţ SOVÍN. V obci protéká obytnými zastavěnými pozemky. V dolní části toku od Nedakonic po ústí do Moravy řeka protéká luţním lesem. Je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu. Charakteristické průtoky Dlouhé řeky a Medlovického potoka Tab. 1 N-leté průtoky [m 3 /s] Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Dlouhá řeka 6, Medlovický potok 0,1 0,12 2,1 3,2 7,1 10 Spád toku a hladina vody je v korytě Dlouhé řeky ovlivňována těmito jezy: jez v říčním km 14,662 na hranici katastru s obcí Boršice/Buchlovice jez v říčním km 12,841 v obci Boršice u č.p. 718 Přítoky 1) Levostranné Buchlovický potok 2) Pravostranné Medlovický potok DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE BORŠICE Medlovický potok Hydrologické pořadí Potok pramení na hranici katastrů obcí Újezdec / Medlovice. Protéká podél komunikace II/422 přes Stříbrnice a v obci Boršice ústí do Dlouhé řeky. 12

13 A) Přehled inundačních území: Za inundační - volně k rozlivům určené - lze povaţovat celé nezastavěné území toku Dlouhé řeky údolím Dlouhé řeky v Chřibech nad VN Sovín. Dále pak území za obcí Nedakonice v luţním lese aţ po pravý vtok do řeky Moravy nad Uherským Ostrohem. Stanovená záplavová území: Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje. Dlouhá řeka č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ datum rozhodnutí: vodoprávní úřad: KÚ Zlínského kraje Tok ID kraj: Zlínský správce toku: Povodí Moravy, s.p. 13

14 B) Nádrţe: Vodní nádrţe IV.kategorie v katastru obce Boršice VN Sovín v k.ú. Buchlovice nádrţ IV. kategorie (účel: akumulace vody pro zavlaţování i pro poţární účely, protipovodňová ochrana) ID VN: Retenční prostor Zálohový prostor 8 m 2,1m Zásobní prostor 3,4m Stálé nadržení Parametr MJ Sovín celkový objem ovladatelný po kótu 226,25 m.n.m Retenční objem neovladatelný po kótu 226,25 226,70 m.n.m m m Maximální objem m Prostor stálého nadrţení po kótu 223,40 m.n.m Prostor zásobní 223,40 225,50 m.n.m Retenční objem ovladatelný 225,5 226,25 m.n.m m m m Kóta koruny hráze m.n.m. 227,93 Kapacita bezpečnostního přepadu m 3 /s 16,2 Kapacita spodních výpustí m 3 /s 0,67 Kapacita koryta pod hrází m 3 /s 16,2 Plocha nádrţe Sovín ha 12 14

15 Jako vlastník je zatím na POVIS uveden ZVHS, dnes uţ Lesy ČR s.p. I. SPA-bdělost: nastává při dosaţení hladiny 226,80 m n.m - to je 0,2 m nad korunou přelivu. II.SPA- pohotovost: Nastává při dosaţení hladiny v nádrţi 227,1 m n.m - to je 0,5 m nad korunou přelivu - 13,4 m 3 /s -3 = Q10 III.SPA- OHROŢENÍ: je vyhlášován při stavu hladiny 227,40 m n.m - 0,8 m nad korunou přelivu. Q = 27,32 m 3 s -3 Dosaţení stupně povodňové aktivity oznamuje obsluha vodního díla Sovín povodňovým orgánům obcí Boršice, Buchlovice a Nedakonice. Rybník U Haldy k.ú Boršice (parc.č. 858/80) nádrţ IV. kategorie Parametr MJ U Haldy - Boršice ID VN Dibavod Plocha nádrţe ha 0,785 Účel Způsob napájení účel rybářství, rekreace boční intenzivní chov ryb 15

16 Odtokové poměry Povodňový plán obce Boršice Obcí Boršice protékají Dlouhá řeka a Medlovický potok. Do těchto potoků jsou zaústěny meliorační odpady a jiné svody. Dlouhá řeka teče od severozápadu k jihovýchodu od hranice katastru Boršic na říčním km 14,774 po hranice katastru na říčním km 10,801 na jihovýchodě. Tedy na celkové délce 3,9 km. Významným je říční kilometr 13,920, kde leţí soutok Dlouhé řeky a Medlovického potoku. Odtokové poměry Dlouhé řeky můţe ovlivnit silniční mostek na komunikaci spojující Boršice s Buchlovicemi v polích mezi hrází VN Sovín a severní hranou zástavby Boršic. Druhými dvěma významnými mosty jsou most na komunikaci II/422 na vstupu Dlouhé řeky do Boršic a centrální most na výpadovce na Nedakonice. Mezi nimi leţí ještě jediný mostek přejezdu k hřišti a škole, kde je umístěn nový hlásný profil HP C9 BO kategorie C. Dvě lávky leţí ještě v jiţní části obce, a to právě nad chovným rybníčkem U Haldy a druhá při vstupu na Boršické letiště na Zelnici. Hlásné profily a sráţkoměrné stanice v dpp obce Boršice Rozhodným hlásným profilem pro účely stanovení výšky hladiny v korytě Dlouhé řeky, varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil kategorie C (HP C9 BO) v Boršicích na mostku u hřiště a ZŠ (ve správě OÚ Boršice). Tento C profil je v horní části obce. Spolu se sráţkoměrnou stanicí v Újezdci poskytuje dostatečnou dobu pro varování obyvatelstvu a aktivaci povodňových komisí obcí (Boršice a Nedakonice) před povodní. Z hlediska modelování dopadu sráţek na povodňovou situaci v obci Boršice, jsou na webovou aplikaci dpp zařazeny a) sráţkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ) b) nově zřízená sráţkoměrná stanice umístěná na OÚ Újezdec c) sráţkoměrná stanice na VD Koryčany (ve správě Povodí Moravy) (http://www.edpp.cz/srazko/) jehoţ automatizované kontinuální měření bylo zařazeno na server Fiedler Magr (http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=69&cs=

17 Analýza časových moţností U menších toků Medlovický potok, Dlouhá řeka Do kategorie ohroţujících povodní se řadí i povodně z přívalových sráţek (bleskové povodně), které vznikají zejména na horním toku od pramenů v Chřibech aţ po středních tok při dlouhotrvajících vydatných deštích, které se drţí na jednom místě. Na území obce se jedná především o Medlovický potok. Na Dlouhé řece je vybudována VN Sovín, které má z hlediska potenciálních přítoků značně velkou retenční schopnost a nástup povodně z ní je tak o něco pomalejší. Na druhé straně není moţné neuvést i ohroţení z povodně zvláštní, které by způsobilo narušení hráze vodního díla při přetoku nebo poruše vodního díla a následné zaplavení obce Boršice povodňovou vlnou. Proti takové situaci bojuje manipulační řád VN Sovín, který je přílohou tohoto povodňového plánu. Vzdálenost hráze VN Sovín od prvních domků v Boršicích je 914 m a vzdálenost po první silniční most je 1,5 km. Tuto vzdálenost urazí povodňová vlna při odhadované maximální rychlosti 7 km/h (25 m/s) za 13 minut (resp. 8 min), při průměrné rychlosti 10 m/s by to bylo za 25 minut (resp. 15 min). Jiným případem můţe být souběh povodně na Dlouhé řece se součtem od Medlovického potoka v případě sráţkové činnosti hluboko v Chřibech i nad Stříbrnicemi, v takovém případě se bude voda sčítat za soutokem přímo v obci Boršice a můţe znovu dojít k zaplavení hřiště a spodních částí základní školy, jako tomu bylo v roce Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci. Kontrolu hospodaření zemědělských subjektů,prohlídkami stavu vodního toku a jeho okolí. Historické povodně rok 1825 Historická povodeň byla zaznamenána v roce 1825, kdy byla zničena místní škola. 17

18 Popis správního území obce Boršice OÚ Boršice Na Návsi 7, Boršice Telefon: Fax: web: Geografické souřadnice katastru: 49 04' 15 '' Sš 49 03' 10 '' Sš 17 19' 16 '' Vd 17 23' 06 '' Vd Střed obce Boršice: 49 03' 41 '' Sš 17 21' 00 " Vd Nadmořská výška: 211 m n. m. Výškový systém výškopisných údajů : Balt po vyrovnání (Balt p.v.). Rozloha katastrálního území obce je 979 ha Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 2,2 tisíc, z toho: děti do 14 - ti let 317 ekonomicky aktivní 1562 ekonomicky neaktivní 323 Zásobování vodou a energiemi: zdroje pitné vody obecní, skupinový vodovod ve správě Slovácké vodárny a kanalizace zemní plyn je dodáván plynovodem z regulační stanice Nedakonice (areál Zeas) el. energie je dodávána VN 22kV Uherské Hradiště - Kyjov el. transformovna Uherské Hradiště Rybárny (110/22kV /UHD 9) 18

19 Charakteristika ohroţených objektů Území obce a katastru obce Boršice jsou ohroţena povodní. Povodeň při opuštění koryta toku Dlouhé řeky a Medlovického potoku zaplavuje komunikaci v obci a přilehlé objekty poblíţ vodního toku (II/422) po celé délce obce. Dlouhá řeka můţe mít aktivní zónu Q 100 širokou v některých místech aţ 170 m. Objekty na tocích: Silniční mostek Medlovický potok 0,066 ř.km Pastvisko Lávka pro pěší Medlovický potok 0,426 ř.km Silniční most Medlovický potok 0,257 ř.km Lávka pro pěší Medlovický potok 0,080 ř.km Jez Dlouhá řeka 14,655 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka 14,014 ř.km Silniční mostek Dlouhá řeka 13,841 ř.km - HP C9 BO Pěší lávka Dlouhá řeka 13,752 ř.km Lávka Dlouhá řeka 13,732 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,700 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,661 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,628 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,615 ř.km Plynovod Dlouhá řeka 13,389 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka - 13,370 ř.km Polní lávka Dlouhá řeka 12,821 ř.km Silniční mostek Dlouhá řeka - 12,601 ř.km jsou ohroţeny při krátkodobých i dlouhodobých deštích, při kterých dojde ke zvýšení hladin toků, coţ můţe zvyšovat riziko povodní. Objekty v inundačním území: V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Dlouhé řeky nebo Medlovického potoka jsou ohroţeny všechny objekty v obci v blízkosti toku. Z hlediska škodlivých účinků se jedná zejména o areály průmyslových firem Cipres Filtr, areál farmy Na Haldě - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit zátarasy níţe na toku. V aktivní zóně se vyskytují i objekty nabízející sluţby obyvatelům, zejména Obecní úřad v centru a školní zařízení v oblasti hřiště, která uţ byla jednou zničena povodní z roku

20 Povodňovými průtoky z Medlovického potoka je ohroţena veškerá průmyslová zástavba části Boršice od Stříbrnic. Průmyslové objekty a fyzické osoby: Styl Desing s.r.o. Autodoprava Ţajdlík Cipres filtr Brno s.r.o. Vodní zdroje. Ohroţena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody. Váţná situace můţe nastat v zastavěné zóně u ústí Medlovického potoka do Dlouhé řeky kde rozliv Q100 zasahuje veškerou zástavbu. Dále u mostu č výpadovka na Nedakonice, kde se v blízkosti nachází plynovod. Druh a rozsah ohroţení Povodně: Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Při povodni v Boršicích dochází k zatopení sklepů a garáţí, poškození uloţeného majetku zvednutí vody v kanalizaci, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uloţených ve sklepech, okolních domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších můţe dojít rovněţ k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy. 20

21 Přirozená povodeň Povodňový plán obce Boršice Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní z déletrvajících sráţek nad oblastí Chřibů na toku Dlouhé řeky a Medlovického potoka, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní sluţby ČHMÚ konkrétně předpověď sráţek, aktuální radarová data S ohledem na pravděpodobné postupové a doběhové doby - povodeň rychlejším nárůstem výšky hladin i déletrvajících zvýšených průtoků - vývoj povodňové situace nelze předvídat. Proto je potřebné činit potřebná opatření na úrovni obce, v co nejrychlejším čase, zejména varováním obyvatel obce - lidé ať se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování protipovodňovými prostředky - pytli s pískem, zábranami apod. Přírodní jev - povodeň z přívalových sráţek - se můţe objevit zejména v letních měsících - a povaţuje se za výrazné ohroţení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztíţených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohroţujících ţivoty. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout sráţky v řádech desítek mm za krátký čas a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost jiţ od 30 mm za hodinu. Ohroţení obce povodní z toků Medlovický potok - Boršice hydrologické pořadí Při nastoupání Dlouhé řeky - voda se zpětným vzdutím do Medlovického potoka tlačí a zaplavuje komunikaci a postihuje průmyslové objekty. Dlouhá řeka je na katastru obce dobře zmapovaná. Od pramene v Chřibech protéká přes rekreační oblast Buchlovice Smraďavka, kde má spíše pomalejší charakter, a kde je tok většinou neudrţovaný. V obci Boršice přibírá pravostranný Medlovický potok. Rizikem je souběh povodně na Dlouhé řece a na Medlovickém potoce. Dále průsaky do sklepů a garáţí, a protrţení nebo přetečení hráze VN Sovín Pro včasnou informovanost jsou pro obec Boršice je důleţité sledovat: Sráţkoměrná stanice Újezdec Medlovický potok Hlásný profil kat. C - HP C9 BO - Boršice 21

22 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Nebezpečný chod ledů Ledová zácpa nastává při zastavení ledu na dolním toku vlivem oteplení na horní části toku nebo nakupení ledu v daných místech. Ledové kry zaplní koryto a naráţejí nebo se hromadí na pylonech mostů a lávek. Při překročení kapacity koryta způsobené nápěchy ledových ker se voda rychle dostává mimo koryto a mohou vznikat škody. Silniční most II/ Dlouhá řeka - 14,014 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka - 13,370 ř.km - v blízkosti mostu je plynovod. Polní lávka 12,821 ř.km u objektu ev. č. 80 kumulace ledových ker a následné rozlivy ohroţují zástavbu v okolí. Sesuvy půdy hrozí na územní Boršice. Jedná se o příkré svahy nad obytnými místy. Jedná se zejména o oblasti: Šibenice, Nad Cihelnou, Pod Chrastím a Pod Starými Horami a Trávníky. Sesuv půdy způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níţe na toku a následné vybřeţení vody na okolní pozemky nebo ohroţuje přímo pozemky a zahrádky u nemovitostí samotné. Zvláštní povodeň Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená: protrţením přehradní hráze vodní nádrţe, poruchou výpustného zařízení vodní nádrţe, urychleným vypouštěním vody z nádrţe (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla. Příčinou takovéto havárie můţe být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Vodní nádrţ Sovín Na Dlouhé řece nad Boršicemi, je ohroţující vodní dílo Sovín, která by při poruše zcela ohrozilo obytné části obce Boršice. Právě proto je důleţité sledovat odtokové stavy z VN Sovín hlídkovou sluţbou,. 22

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. obce. Babice. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. obce. Babice. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Babice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Morava, s přítoky

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ Zpracoval: Miroslav Válek, starosta obce Ing. Jaromír Štach, člen rady obce Hvozdná, září 2011 Schváleno radou obce, září 2011 Strana 1 (celkem 14) OBSAH 1 STUPNĚ POVODŇOVÉ

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Obsah: Struktura řízení ochrany před povodněmi... 3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek...

Více

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7 5. ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 5.1. Povodňová komise obce Kamberk Telefonní spojení Bydliště 1 předseda (starostka obce) Ing. Alena JENŠÍKOVÁ 606 461 229 317 852 728 OÚ 317 852 745 byt Kamberk 91 2 místopředseda

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1. strana ze 35 stran MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Černohorský potok Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok Obec s rozšířenou působností :

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 1 Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN Správci vodních toků v obci: Povodí Moravy s.p. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 2 OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU Stránka

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Staré Město. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Staré Město. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 P O V O D Ň O V Ý P L Á N města Staré Město Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Morava, s

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností:

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností: OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Malé Labe Pekelský potok Končinský potok Kovářský potok Vápenický potok Příslušný povodňový orgán: Městský úřad, Zámek č. p. 1, Vrchlabí Potvrzení souladu

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Povodňový plán obce Dobřichov. PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj

Povodňový plán obce Dobřichov. PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Povodňový plán obce Dobřichov PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Poslední aktualizace: Únor 2014 1 Obsah Abecední seznam zkratek..3 Vysvětlení pojmu povodně 5 Vysvětlení pojmu Povodňová

Více

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE A. ÚVODNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE A. ÚVODNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE A. ÚVODNÍ ČÁST Strana 2 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE VODNÍ TOK: Litava (km 39,6 km 43,8) a její přítok Hvězdlička (km 0,0 cca km1,3) SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ NA ÚZEMÍ OBCE: Litava:

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Městský úřad Žamberk Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Leden 2003 Městský úřad Žamberk Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk Správci vodních toků: Povodí

Více

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon , Oderská 4, 625 00 Městské části -Starý Lískovec Správci vodních toků: přímý výkon Zpracoval: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz, K Povodí 10, 617 00

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce Student: Vedoucí bakalářské

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní

obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní Název dokumentu: Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní pro obec Třebovice Č.j.:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Povodňový plán Městské části Praha 10

Povodňový plán Městské části Praha 10 POVODŇOVÝ PLÁN Výtisk : schvaluji... Počet listů : 24 starosta MČ Počet příloh: 14/28 Dne: 12.7.2013 Povodňový plán Městské části Praha 10 Zpracovala : Anna Valentová referent bezpečnostního managementu

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí

POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí Správní obvod obce s rozšířenou působností: Vypracoval: Ing. Dančáková Datum (měsíc rok) červen 2011 Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně Schválil... Dne...č.j...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 OBEC BŘEZOLUPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009 obce Březolupy o požárním řádu Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 5. května 2014 Ing. Dana Zápecová KUZL 26330/2014 KUSP

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb. Obecní

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Povodně. Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE

Povodně. Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE Povodně Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE Přirozená povodeň - přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

metodické pokyny a návody

metodické pokyny a návody ROČNÍK xxi prosinec 2011 ČÁSTKA 12 OBSAH Metodické pokyny a návody 9. metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby...1 10. metodický

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Uherské Hradiště. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Uherské Hradiště. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 P O V O D Ň O V Ý P L Á N města Uherské Hradiště Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Morava,

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 Zpracovali

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE DANÍŽ _1 (PM-107) - Ř. KM 20,127 20,944 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

POVODŇOVÝ PLÁN. LIBICE nad CIDLINOU

POVODŇOVÝ PLÁN. LIBICE nad CIDLINOU POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIBICE nad CIDLINOU ADONIX spol. s r.o. Srpen 2004 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIBICE NAD CIDLINOU SCHVÁLENÍ PROVEDL OBECNÍ ÚŘAD LIBICE nad CIDLINOU: Dne: 10.9.2004 Č.j.: Podpis: F. Kubíček

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

Školení ochrany před povodněmi pro obce ORP Sokolov. Městský úřad Sokolov 29.10.2013

Školení ochrany před povodněmi pro obce ORP Sokolov. Městský úřad Sokolov 29.10.2013 Školení ochrany před povodněmi pro obce ORP Sokolov Městský úřad Sokolov 29.10.2013 Ochrana před povodněmi Legislativní úprava zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů hlava IX Definice

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N OBCE VÝRAVY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N OBCE VÝRAVY Zastupitelstvo obce Výravy vydává po schválení na svém zasedání dne 12.9.2011., usnesení č. 10-09/2011, v souladu s ustanovením 71, zákona č. 254/ Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více