P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj"

Transkript

1 P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s přítokem Medlovický potok Správci vodních toků: Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. Správa toků Vsetín Medlovický potok - Povodí Moravy, s.p., Brno Zpracoval: Crisis Consulting s.r.o datum: říjen 2013 Schválil: Zastupitelstvo obce Boršice Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ţivotního prostředí soulad s p.pl. vy.sp.celku č.j. MUUH-OŢP/73361/20cc/S ze dne: x. x Lesy ČR s.p. ST pov. Moravy, Vsetín č.j. LCR957/ ze dne: x. x Povodí Moravy s.p., Brno zn. PMO51790/20cc-219/Pr ze dne: x. x. 2013

2 Záznamy o provedené aktualizaci 1. Věcná část důvod aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 2. Organizační část předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 3. Grafická část předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 4. Přílohy předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum Vyjádření: Tento povodňový plán obce Boršice byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště ve spolupráci s OÚ Boršice podle zákona 254/2001 Sb. o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŢP, a TNV a metodického pokynu odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby MŢP č.9/2011 (věstník MŢP 12/2011 s platností od ) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od ) tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Staré Město a je uloţen na a Crisis Consulting s.r.o 2

3 Obsah Povodňový plán obce Boršice Obsah... 3 A. ÚVODNÍ ČÁST... 5 Preambule... 5 Správci vodních toků a vodoprávní úřad... 5 Příslušné související povodňové komise... 7 B. VĚCNÁ ČÁST Charakteristika zájmového území Hydrologické údaje Odtokové poměry Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dpp obce Boršice Analýza časových možností Historické povodně Popis správního území obce Boršice Charakteristika ohrožených objektů Objekty na tocích: Druh a rozsah ohrožení Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Zvláštní povodeň Místa snižující odtokové poměry Opatření k ochraně před povodněmi Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby Stupně povodňové aktivity Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni Konkretizace činností povodňové komise při vývoji povodňové epizody C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Zabezpečení evakuace

4 Povodňová komise obce Boršice Organizace povodňové služby Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity Činnost PK obce při jednotlivých SPA Hlásná služba Výstražná a varovná oznámení okolním obcím a subjektům Organizace dopravy Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků Způsob vyžádání pomoci při povodni D. GRAFICKÁ ČÁST E. PŘÍLOHY Seznam zkratek Schéma toku informací Varovné signály sirén Povodňová kniha Osnova souhrnné zprávy o povodni

5 A. ÚVODNÍ ČÁST Preambule Povodňový plán obce Boršice (u Buchlovic) je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany obce je podkladem pro rozhodování povodňové komise (PK). Povodňovou komisi určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce Boršice. Jejím základním úkolem je dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření a organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně. Povodní se ve smyslu 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Povodeň můţe být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněţ situace, při níţ nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo sráţka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Nebezpečí povodně jsou situace zejména při: dosaţení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících sráţkách, prognóze intenzivních sráţek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů, vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. Povodňovou ochranou na území Zlínského kraje se zabývá Studie PPO Zlínského kraje Správci vodních toků a vodoprávní úřad Správci vodních toků podle určení tohoto povodňového plánu: Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy detašované pracoviště Luhačovice Medlovický potok Povodí Moravy, s.p. závod Střední Morava, Uherské Hradiště 5

6 Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy Vedoucí Ing. Pavel Pernica U Skláren 78, Vsetín , Tel: , web: Přímá správa vodního toku Dlouhá řeka: detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, Ing. Vlastimil Hudeček - správce toků, tel: , mail: = = = = = Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, Brno Tel.: , Fax: generální ředitel: Ing. Radim Světlík tel.: , technicko-provozní ředitel: Ing. Mojmír Pehal tel.: tel.: , fax: útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: , Nepřetrţitá povodňová a havarijní sluţba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno - tel.: Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, tel.: , , fax: , Příslušné provozní středisko Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, , Uherské Hradiště Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek tel , mob = = = = = Vodoprávní úřad - MěÚ Uherské Hradiště, odb. ţivotního prostředí - oddělení vodního hospodářství Protzkarova 33, Uherské Hradiště, Ing. Květoslav Fryšták, tel Mgr. Eva Schneiderová, tel

7 Příslušné související povodňové komise 1. Povodňová komise OÚ Boršice OÚ Boršice, Na Návsi 7, Boršice telefon: fax: , web: příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště Kontakt Ing. Jílek, Roman předseda OÚ Boršice 7, Ing. Tománek, Alois místopředseda OÚ Boršice 7, Franta, Josef člen OÚ Boršice 7, Mgr. Dostálková, Petra člen OÚ Boršice 7, Havlíček, Kamil člen Povodňová komise ORP Uherské Hradiště MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, , Uherské Hradiště telefon: fax: , web: příjmení, jméno, titul Tichavský, Květoslav Ing. Blaha, Stanislav Ing. Fryšták, Květoslav Mgr. Barouš, Jiří Bazala, Josef Mgr. Bc. Indra, Tomáš Ing. Jahoda, Miroslav Ing. Křeháček, Jaroslav Ing. Lacka, Lumír Mgr. Majíčková, Ivana Mgr. Schneiderová, Eva Ing. Trachtulec, Lubomír Ing. Večeřa, Milan funkce v komisi Předseda Místopředseda adresa na pracoviště Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště Kontakt Tajemník OÚ Uherské Hradiště, Protzkarova Člen Člen Sdružení obcí pro RBK, Palackého nám. 293, Uh. Hradiště Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město Člen ÚO Policie ČR, Velehradská tř Člen Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, U.H Člen HZS ZK,B. Němcové 834, Uherské Hradiště Člen Člen Člen Člen Člen OÚ Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Město Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice OÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Lesy ČR, s.p. správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín

8 3. Povodňová komise Zlínského kraje Třída Tomáše Bati čp. 21, Zlín telefon: , fax: , web: příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště Kontakt MVDr. Mišák, Stanislav Předseda Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Mařák, Ivan RNDr. Urc, Alan Ing. Malinovský, Karel Ing. Kašpárek, Miroslav 1. místopředseda, ved. 1.směny 2. místopředseda, ved. 2. Směny Tajemník zástupce tajemníka Tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Bernard, Martin Člen Zlínská vodárenská, a.s., Tř. T. Bati 383, Zlín Ing. Cenek, Pavel Člen Moravní nábřeží 766, Uherské Hradiště plk.ing. Čičmancová, Jarmila Ph.D. Člen Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Ing. Florián, Zdeněk Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Ing. Hamal, Pavel Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín plk. gšt. Ing. Henner, Radek Člen Armáda ČR, KVV Zlín Ing. Hladík, Tomáš Člen KŹ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Hrabec, Jaroslav Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Janušková, Helena Člen KÚ Zlínského kraje, T5.T. BAti 21, Zlín Ing. Korabík, Michal Člen VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, Vsetín plk. Ing. Koutný, Bedřich Ing. Lejsal, Ladislav MVDr. Mahdalík, František Člen Člen Člen Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637 Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, Zlín Ing. Malý, Bronislav Člen Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, Zlín Mikulička, František Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Mgr. Mráčková, Helena Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Olša, Robert Člen KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati Zlín Ing. Pekaj, Robert Ing. Pernica, Pavel Člen Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, Reková, Martina Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Řezníčková, Jitka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Ing. Sýnková, Dagmar Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Šenkyříková, Zdenka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Šošolík, Jiří Člen KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, Zlín MUDr. Šviráková, Dana Člen Krajská hygienická stanice ZK, Havlíčkovo nábřeží

9 Ing. Trachtulec, Lubomír Člen 600, Zlín Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Trávníčková, Zdeňka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, Zlín Ing. Vaculík, Zdeněk Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Mgr. Vaculíková, Věra Člen Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Valová, Jana Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Bc. Vandík, Jan Člen KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, Zlín Ing. Zápecová, Dana Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín RNDr. Sýkorová Dvorníková, Gabriela tiskový mluvčí KÚ Zlínského kraje, tř. T.B. 21, Zlín Další související povodňové komise (přímý vliv): 1) PK obce Stříbrnice (Medlovický potok) Stříbrnice 124, Boršice u Buchlovic tel.: , předseda: Matoušek Petr tel.: , mobil: , 2) manipulace na VN Sovín (Dlouhá řeka - proti toku) Osoba zodpovědná za TBD: Ing. Vlastimil Hudeček Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, Luhačovice mob.: , tel.: , Pracovník pověřený obsluhou: Miroslav Hemza Slavomírova 1401, St. Město u Uh. Hradiště mob.: Tel.: ) PK obce Nedakonice (Dlouhá řeka - po toku) OÚ Nedakonice, Nedakonice 33, Nedakonice Tel.: , fax: , web: předseda: Jiří Smělík Tel.: mob.: ) PK obce Tučapy Tučapy 30, Boršice u Buchlovic tel.: předseda: Petr Elis mob.: ) PK městyse Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, Buchlovice tel.: , 9

10 předseda: Ing. Jiří Černý tel.: kl.101 mob.: Související povodňové komise ORP mimo rámec Zlínského kraje PK ORP 146 Kyjov, kraj Jihomoravský adr.:masarykovo nám. 30, Kyjov tel.: , fax: , web: předseda: Mgr. František Lukl, MPA tel.: , 10

11 B. VĚCNÁ ČÁST Charakteristika zájmového území Obec Boršice leţí 12 km západně od okresního města Uherské Hradiště, na úpatí Chřibů. Rozkládá se na obou březích Dlouhé řeky v nadmořské výšce 211 m n.m. na katastrální výměře 979 ha a má 2225 obyvatel. Boršice patří k obcím, ve kterých se lidé věnují podnikání. Na 200 občanů obce má ţivnostenské oprávnění na různé druhy soukromé podnikatelské činnosti. Působí zde osm (8) větších firem, které zaměstnávají převáţně místní občany. V obci je zdravotní středisko, lékárna, pošta, obchody s širokým sortimentem potravin i spotřebního zboţí, základní a mateřská škola a domov pokojného stáří. Obec má vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod a je plynofikovaná. Pod obecní úřad patří i matrika a stavební úřad. Na severu sousedí obec Boršice s městysem Buchlovice a obcí Tupesy, na východě s obcí Zlechov a na jihu s obcí Nedakonice a Tučapy a na západě s obcí Stříbrnice. Boršice mají obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Hydrologické údaje Dlouhá řeka Délka toku Plocha povodí celkem Průměrný průtok Pramen Ústí 25,8 km 58,431 km² 0,15 m³/s 1,5 km jiţně od obce Staré Hutě (435 m n. m.) řeka Morava (Česká republika) ve výšce 175,0 m n.m. u Uherského Ostrohu Hydrologické pořadí Dlouhá řeka od soutoku s Medlovickým potokem po ústí do Moravy (plocha povodí nad Boršicemi 11,813 km 2 ) 11

12 Průběh toku Dlouhá řeka Dlouhá řeka je významný vodní tok. Pramení v Chřibech mezi kopci Vlčák a Holý jiţně od Starých Hutí ve výšce 435 m n. m. a ústí zprava do Moravy za Nedakonicemi u Uherského Ostrohu ve výšce 175 m n. m.. Průměrný sklon toku je 14. V horní části povodí je zastoupena zejména lesní půda, úsek středního toku je charakteristický střídáním orné půdy s loukami a pastvinami, povodí dolního toku tvoří orná půda. V povodí Dlouhé řeky jsou sklony svahů převáţně do 15. Dlouhá řeka teče jihovýchodním směrem kolem Buchlovic přes obce Boršice a Nedakonice. Ústí do ní několik potoků, z větších je to pravostranný Medlovický potok, v obci Boršice, a levostranný Buchlovický potok. Na střední části toku nad obcí Boršice je vybudována vodní nádrţ SOVÍN. V obci protéká obytnými zastavěnými pozemky. V dolní části toku od Nedakonic po ústí do Moravy řeka protéká luţním lesem. Je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu. Charakteristické průtoky Dlouhé řeky a Medlovického potoka Tab. 1 N-leté průtoky [m 3 /s] Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Dlouhá řeka 6, Medlovický potok 0,1 0,12 2,1 3,2 7,1 10 Spád toku a hladina vody je v korytě Dlouhé řeky ovlivňována těmito jezy: jez v říčním km 14,662 na hranici katastru s obcí Boršice/Buchlovice jez v říčním km 12,841 v obci Boršice u č.p. 718 Přítoky 1) Levostranné Buchlovický potok 2) Pravostranné Medlovický potok DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE BORŠICE Medlovický potok Hydrologické pořadí Potok pramení na hranici katastrů obcí Újezdec / Medlovice. Protéká podél komunikace II/422 přes Stříbrnice a v obci Boršice ústí do Dlouhé řeky. 12

13 A) Přehled inundačních území: Za inundační - volně k rozlivům určené - lze povaţovat celé nezastavěné území toku Dlouhé řeky údolím Dlouhé řeky v Chřibech nad VN Sovín. Dále pak území za obcí Nedakonice v luţním lese aţ po pravý vtok do řeky Moravy nad Uherským Ostrohem. Stanovená záplavová území: Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje. Dlouhá řeka č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ datum rozhodnutí: vodoprávní úřad: KÚ Zlínského kraje Tok ID kraj: Zlínský správce toku: Povodí Moravy, s.p. 13

14 B) Nádrţe: Vodní nádrţe IV.kategorie v katastru obce Boršice VN Sovín v k.ú. Buchlovice nádrţ IV. kategorie (účel: akumulace vody pro zavlaţování i pro poţární účely, protipovodňová ochrana) ID VN: Retenční prostor Zálohový prostor 8 m 2,1m Zásobní prostor 3,4m Stálé nadržení Parametr MJ Sovín celkový objem ovladatelný po kótu 226,25 m.n.m Retenční objem neovladatelný po kótu 226,25 226,70 m.n.m m m Maximální objem m Prostor stálého nadrţení po kótu 223,40 m.n.m Prostor zásobní 223,40 225,50 m.n.m Retenční objem ovladatelný 225,5 226,25 m.n.m m m m Kóta koruny hráze m.n.m. 227,93 Kapacita bezpečnostního přepadu m 3 /s 16,2 Kapacita spodních výpustí m 3 /s 0,67 Kapacita koryta pod hrází m 3 /s 16,2 Plocha nádrţe Sovín ha 12 14

15 Jako vlastník je zatím na POVIS uveden ZVHS, dnes uţ Lesy ČR s.p. I. SPA-bdělost: nastává při dosaţení hladiny 226,80 m n.m - to je 0,2 m nad korunou přelivu. II.SPA- pohotovost: Nastává při dosaţení hladiny v nádrţi 227,1 m n.m - to je 0,5 m nad korunou přelivu - 13,4 m 3 /s -3 = Q10 III.SPA- OHROŢENÍ: je vyhlášován při stavu hladiny 227,40 m n.m - 0,8 m nad korunou přelivu. Q = 27,32 m 3 s -3 Dosaţení stupně povodňové aktivity oznamuje obsluha vodního díla Sovín povodňovým orgánům obcí Boršice, Buchlovice a Nedakonice. Rybník U Haldy k.ú Boršice (parc.č. 858/80) nádrţ IV. kategorie Parametr MJ U Haldy - Boršice ID VN Dibavod Plocha nádrţe ha 0,785 Účel Způsob napájení účel rybářství, rekreace boční intenzivní chov ryb 15

16 Odtokové poměry Povodňový plán obce Boršice Obcí Boršice protékají Dlouhá řeka a Medlovický potok. Do těchto potoků jsou zaústěny meliorační odpady a jiné svody. Dlouhá řeka teče od severozápadu k jihovýchodu od hranice katastru Boršic na říčním km 14,774 po hranice katastru na říčním km 10,801 na jihovýchodě. Tedy na celkové délce 3,9 km. Významným je říční kilometr 13,920, kde leţí soutok Dlouhé řeky a Medlovického potoku. Odtokové poměry Dlouhé řeky můţe ovlivnit silniční mostek na komunikaci spojující Boršice s Buchlovicemi v polích mezi hrází VN Sovín a severní hranou zástavby Boršic. Druhými dvěma významnými mosty jsou most na komunikaci II/422 na vstupu Dlouhé řeky do Boršic a centrální most na výpadovce na Nedakonice. Mezi nimi leţí ještě jediný mostek přejezdu k hřišti a škole, kde je umístěn nový hlásný profil HP C9 BO kategorie C. Dvě lávky leţí ještě v jiţní části obce, a to právě nad chovným rybníčkem U Haldy a druhá při vstupu na Boršické letiště na Zelnici. Hlásné profily a sráţkoměrné stanice v dpp obce Boršice Rozhodným hlásným profilem pro účely stanovení výšky hladiny v korytě Dlouhé řeky, varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil kategorie C (HP C9 BO) v Boršicích na mostku u hřiště a ZŠ (ve správě OÚ Boršice). Tento C profil je v horní části obce. Spolu se sráţkoměrnou stanicí v Újezdci poskytuje dostatečnou dobu pro varování obyvatelstvu a aktivaci povodňových komisí obcí (Boršice a Nedakonice) před povodní. Z hlediska modelování dopadu sráţek na povodňovou situaci v obci Boršice, jsou na webovou aplikaci dpp zařazeny a) sráţkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ) b) nově zřízená sráţkoměrná stanice umístěná na OÚ Újezdec c) sráţkoměrná stanice na VD Koryčany (ve správě Povodí Moravy) (http://www.edpp.cz/srazko/) jehoţ automatizované kontinuální měření bylo zařazeno na server Fiedler Magr (http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=69&cs=

17 Analýza časových moţností U menších toků Medlovický potok, Dlouhá řeka Do kategorie ohroţujících povodní se řadí i povodně z přívalových sráţek (bleskové povodně), které vznikají zejména na horním toku od pramenů v Chřibech aţ po středních tok při dlouhotrvajících vydatných deštích, které se drţí na jednom místě. Na území obce se jedná především o Medlovický potok. Na Dlouhé řece je vybudována VN Sovín, které má z hlediska potenciálních přítoků značně velkou retenční schopnost a nástup povodně z ní je tak o něco pomalejší. Na druhé straně není moţné neuvést i ohroţení z povodně zvláštní, které by způsobilo narušení hráze vodního díla při přetoku nebo poruše vodního díla a následné zaplavení obce Boršice povodňovou vlnou. Proti takové situaci bojuje manipulační řád VN Sovín, který je přílohou tohoto povodňového plánu. Vzdálenost hráze VN Sovín od prvních domků v Boršicích je 914 m a vzdálenost po první silniční most je 1,5 km. Tuto vzdálenost urazí povodňová vlna při odhadované maximální rychlosti 7 km/h (25 m/s) za 13 minut (resp. 8 min), při průměrné rychlosti 10 m/s by to bylo za 25 minut (resp. 15 min). Jiným případem můţe být souběh povodně na Dlouhé řece se součtem od Medlovického potoka v případě sráţkové činnosti hluboko v Chřibech i nad Stříbrnicemi, v takovém případě se bude voda sčítat za soutokem přímo v obci Boršice a můţe znovu dojít k zaplavení hřiště a spodních částí základní školy, jako tomu bylo v roce Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci. Kontrolu hospodaření zemědělských subjektů,prohlídkami stavu vodního toku a jeho okolí. Historické povodně rok 1825 Historická povodeň byla zaznamenána v roce 1825, kdy byla zničena místní škola. 17

18 Popis správního území obce Boršice OÚ Boršice Na Návsi 7, Boršice Telefon: Fax: web: Geografické souřadnice katastru: 49 04' 15 '' Sš 49 03' 10 '' Sš 17 19' 16 '' Vd 17 23' 06 '' Vd Střed obce Boršice: 49 03' 41 '' Sš 17 21' 00 " Vd Nadmořská výška: 211 m n. m. Výškový systém výškopisných údajů : Balt po vyrovnání (Balt p.v.). Rozloha katastrálního území obce je 979 ha Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 2,2 tisíc, z toho: děti do 14 - ti let 317 ekonomicky aktivní 1562 ekonomicky neaktivní 323 Zásobování vodou a energiemi: zdroje pitné vody obecní, skupinový vodovod ve správě Slovácké vodárny a kanalizace zemní plyn je dodáván plynovodem z regulační stanice Nedakonice (areál Zeas) el. energie je dodávána VN 22kV Uherské Hradiště - Kyjov el. transformovna Uherské Hradiště Rybárny (110/22kV /UHD 9) 18

19 Charakteristika ohroţených objektů Území obce a katastru obce Boršice jsou ohroţena povodní. Povodeň při opuštění koryta toku Dlouhé řeky a Medlovického potoku zaplavuje komunikaci v obci a přilehlé objekty poblíţ vodního toku (II/422) po celé délce obce. Dlouhá řeka můţe mít aktivní zónu Q 100 širokou v některých místech aţ 170 m. Objekty na tocích: Silniční mostek Medlovický potok 0,066 ř.km Pastvisko Lávka pro pěší Medlovický potok 0,426 ř.km Silniční most Medlovický potok 0,257 ř.km Lávka pro pěší Medlovický potok 0,080 ř.km Jez Dlouhá řeka 14,655 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka 14,014 ř.km Silniční mostek Dlouhá řeka 13,841 ř.km - HP C9 BO Pěší lávka Dlouhá řeka 13,752 ř.km Lávka Dlouhá řeka 13,732 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,700 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,661 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,628 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,615 ř.km Plynovod Dlouhá řeka 13,389 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka - 13,370 ř.km Polní lávka Dlouhá řeka 12,821 ř.km Silniční mostek Dlouhá řeka - 12,601 ř.km jsou ohroţeny při krátkodobých i dlouhodobých deštích, při kterých dojde ke zvýšení hladin toků, coţ můţe zvyšovat riziko povodní. Objekty v inundačním území: V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Dlouhé řeky nebo Medlovického potoka jsou ohroţeny všechny objekty v obci v blízkosti toku. Z hlediska škodlivých účinků se jedná zejména o areály průmyslových firem Cipres Filtr, areál farmy Na Haldě - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit zátarasy níţe na toku. V aktivní zóně se vyskytují i objekty nabízející sluţby obyvatelům, zejména Obecní úřad v centru a školní zařízení v oblasti hřiště, která uţ byla jednou zničena povodní z roku

20 Povodňovými průtoky z Medlovického potoka je ohroţena veškerá průmyslová zástavba části Boršice od Stříbrnic. Průmyslové objekty a fyzické osoby: Styl Desing s.r.o. Autodoprava Ţajdlík Cipres filtr Brno s.r.o. Vodní zdroje. Ohroţena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody. Váţná situace můţe nastat v zastavěné zóně u ústí Medlovického potoka do Dlouhé řeky kde rozliv Q100 zasahuje veškerou zástavbu. Dále u mostu č výpadovka na Nedakonice, kde se v blízkosti nachází plynovod. Druh a rozsah ohroţení Povodně: Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Při povodni v Boršicích dochází k zatopení sklepů a garáţí, poškození uloţeného majetku zvednutí vody v kanalizaci, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uloţených ve sklepech, okolních domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších můţe dojít rovněţ k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy. 20

21 Přirozená povodeň Povodňový plán obce Boršice Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní z déletrvajících sráţek nad oblastí Chřibů na toku Dlouhé řeky a Medlovického potoka, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní sluţby ČHMÚ konkrétně předpověď sráţek, aktuální radarová data S ohledem na pravděpodobné postupové a doběhové doby - povodeň rychlejším nárůstem výšky hladin i déletrvajících zvýšených průtoků - vývoj povodňové situace nelze předvídat. Proto je potřebné činit potřebná opatření na úrovni obce, v co nejrychlejším čase, zejména varováním obyvatel obce - lidé ať se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování protipovodňovými prostředky - pytli s pískem, zábranami apod. Přírodní jev - povodeň z přívalových sráţek - se můţe objevit zejména v letních měsících - a povaţuje se za výrazné ohroţení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztíţených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohroţujících ţivoty. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout sráţky v řádech desítek mm za krátký čas a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost jiţ od 30 mm za hodinu. Ohroţení obce povodní z toků Medlovický potok - Boršice hydrologické pořadí Při nastoupání Dlouhé řeky - voda se zpětným vzdutím do Medlovického potoka tlačí a zaplavuje komunikaci a postihuje průmyslové objekty. Dlouhá řeka je na katastru obce dobře zmapovaná. Od pramene v Chřibech protéká přes rekreační oblast Buchlovice Smraďavka, kde má spíše pomalejší charakter, a kde je tok většinou neudrţovaný. V obci Boršice přibírá pravostranný Medlovický potok. Rizikem je souběh povodně na Dlouhé řece a na Medlovickém potoce. Dále průsaky do sklepů a garáţí, a protrţení nebo přetečení hráze VN Sovín Pro včasnou informovanost jsou pro obec Boršice je důleţité sledovat: Sráţkoměrná stanice Újezdec Medlovický potok Hlásný profil kat. C - HP C9 BO - Boršice 21

22 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Nebezpečný chod ledů Ledová zácpa nastává při zastavení ledu na dolním toku vlivem oteplení na horní části toku nebo nakupení ledu v daných místech. Ledové kry zaplní koryto a naráţejí nebo se hromadí na pylonech mostů a lávek. Při překročení kapacity koryta způsobené nápěchy ledových ker se voda rychle dostává mimo koryto a mohou vznikat škody. Silniční most II/ Dlouhá řeka - 14,014 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka - 13,370 ř.km - v blízkosti mostu je plynovod. Polní lávka 12,821 ř.km u objektu ev. č. 80 kumulace ledových ker a následné rozlivy ohroţují zástavbu v okolí. Sesuvy půdy hrozí na územní Boršice. Jedná se o příkré svahy nad obytnými místy. Jedná se zejména o oblasti: Šibenice, Nad Cihelnou, Pod Chrastím a Pod Starými Horami a Trávníky. Sesuv půdy způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níţe na toku a následné vybřeţení vody na okolní pozemky nebo ohroţuje přímo pozemky a zahrádky u nemovitostí samotné. Zvláštní povodeň Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená: protrţením přehradní hráze vodní nádrţe, poruchou výpustného zařízení vodní nádrţe, urychleným vypouštěním vody z nádrţe (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla. Příčinou takovéto havárie můţe být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Vodní nádrţ Sovín Na Dlouhé řece nad Boršicemi, je ohroţující vodní dílo Sovín, která by při poruše zcela ohrozilo obytné části obce Boršice. Právě proto je důleţité sledovat odtokové stavy z VN Sovín hlídkovou sluţbou,. 22

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Staré Město. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Staré Město. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 P O V O D Ň O V Ý P L Á N města Staré Město Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Morava, s

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

Prolog. Orientace v příručce

Prolog. Orientace v příručce Prolog Publikace, kterou právě držíte v ruce, navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost Co dělat. aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Zatímco tato příručka byla určena

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE KOŠTICE 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU OBCE KOŠTIC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY OLŠAVA (PM-59) - Ř. KM 16,6 24,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Povodňový plán ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obec: Kunějovice Č. p.: 28 PSČ: 330 35, CZ 00325 Plzeň - sever prosinec 2011 Vodní tok: Nekmířský potok Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Vyšší

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Strana 2 Obsah organizační části C C.1 Povodňová komise... 4 C.1.1 Povodňová komise obce Nesovice... 4 C.1.2 Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Více

Obsah projektového záměru:

Obsah projektového záměru: Operační program životní prostředí - XXXVII. Výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_3 (PM-39) - Ř. KM 94,551 100,064 JIHLAVA 10100008_4 (PM-40) - Ř. KM 109,390 111,068

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Seznam důležitých telefonních čísel

Seznam důležitých telefonních čísel Městská policie Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Vojsko Olomouc 153. ženijní prapor Olomouc stálá služba tísňové volání 585209511,585209540-dispečink,

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 1 Změna č. 6 - Účinnost od 15. 5. 2014 ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str.

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA TÝNEC NAD LABEM PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj Výtisk číslo: 1 Části města: Týnec nad Labem, Lžovice, Vinařice Výtisk

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY VLÁRA 10100138_1 (PM-54) - Ř. KM 17,900 33,595 ŘÍKA 10100555_1 (PM-55) - Ř. KM 0,000

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 POVODŇOVÝ SEMINÁŘ KONANÝ V OLOMOUCI dne 14. února 2011 Objednatel: Projekt: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 VYHODNOCENÍ POVODNÍ

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 nám. Míru 20, Praha 2 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI Č.j.: 2/2-14/13 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 48

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pöyry Environment a.s. květen 2007 STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 3. NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 602

Více