P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj"

Transkript

1 P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s přítokem Medlovický potok Správci vodních toků: Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. Správa toků Vsetín Medlovický potok - Povodí Moravy, s.p., Brno Zpracoval: Crisis Consulting s.r.o datum: říjen 2013 Schválil: Zastupitelstvo obce Boršice Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ţivotního prostředí soulad s p.pl. vy.sp.celku č.j. MUUH-OŢP/73361/20cc/S ze dne: x. x Lesy ČR s.p. ST pov. Moravy, Vsetín č.j. LCR957/ ze dne: x. x Povodí Moravy s.p., Brno zn. PMO51790/20cc-219/Pr ze dne: x. x. 2013

2 Záznamy o provedené aktualizaci 1. Věcná část důvod aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 2. Organizační část předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 3. Grafická část předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum 4. Přílohy předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum Vyjádření: Tento povodňový plán obce Boršice byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště ve spolupráci s OÚ Boršice podle zákona 254/2001 Sb. o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŢP, a TNV a metodického pokynu odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby MŢP č.9/2011 (věstník MŢP 12/2011 s platností od ) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od ) tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Staré Město a je uloţen na a Crisis Consulting s.r.o 2

3 Obsah Povodňový plán obce Boršice Obsah... 3 A. ÚVODNÍ ČÁST... 5 Preambule... 5 Správci vodních toků a vodoprávní úřad... 5 Příslušné související povodňové komise... 7 B. VĚCNÁ ČÁST Charakteristika zájmového území Hydrologické údaje Odtokové poměry Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dpp obce Boršice Analýza časových možností Historické povodně Popis správního území obce Boršice Charakteristika ohrožených objektů Objekty na tocích: Druh a rozsah ohrožení Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Zvláštní povodeň Místa snižující odtokové poměry Opatření k ochraně před povodněmi Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby Stupně povodňové aktivity Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni Konkretizace činností povodňové komise při vývoji povodňové epizody C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Zabezpečení evakuace

4 Povodňová komise obce Boršice Organizace povodňové služby Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity Činnost PK obce při jednotlivých SPA Hlásná služba Výstražná a varovná oznámení okolním obcím a subjektům Organizace dopravy Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků Způsob vyžádání pomoci při povodni D. GRAFICKÁ ČÁST E. PŘÍLOHY Seznam zkratek Schéma toku informací Varovné signály sirén Povodňová kniha Osnova souhrnné zprávy o povodni

5 A. ÚVODNÍ ČÁST Preambule Povodňový plán obce Boršice (u Buchlovic) je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany obce je podkladem pro rozhodování povodňové komise (PK). Povodňovou komisi určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce Boršice. Jejím základním úkolem je dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření a organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně. Povodní se ve smyslu 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Povodeň můţe být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněţ situace, při níţ nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo sráţka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Nebezpečí povodně jsou situace zejména při: dosaţení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících sráţkách, prognóze intenzivních sráţek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů, vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. Povodňovou ochranou na území Zlínského kraje se zabývá Studie PPO Zlínského kraje Správci vodních toků a vodoprávní úřad Správci vodních toků podle určení tohoto povodňového plánu: Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy detašované pracoviště Luhačovice Medlovický potok Povodí Moravy, s.p. závod Střední Morava, Uherské Hradiště 5

6 Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy Vedoucí Ing. Pavel Pernica U Skláren 78, Vsetín , Tel: , web: Přímá správa vodního toku Dlouhá řeka: detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, Ing. Vlastimil Hudeček - správce toků, tel: , mail: = = = = = Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, Brno Tel.: , Fax: generální ředitel: Ing. Radim Světlík tel.: , technicko-provozní ředitel: Ing. Mojmír Pehal tel.: tel.: , fax: útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: , Nepřetrţitá povodňová a havarijní sluţba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno - tel.: Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, tel.: , , fax: , Příslušné provozní středisko Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, , Uherské Hradiště Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek tel , mob = = = = = Vodoprávní úřad - MěÚ Uherské Hradiště, odb. ţivotního prostředí - oddělení vodního hospodářství Protzkarova 33, Uherské Hradiště, Ing. Květoslav Fryšták, tel Mgr. Eva Schneiderová, tel

7 Příslušné související povodňové komise 1. Povodňová komise OÚ Boršice OÚ Boršice, Na Návsi 7, Boršice telefon: fax: , web: příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště Kontakt Ing. Jílek, Roman předseda OÚ Boršice 7, Ing. Tománek, Alois místopředseda OÚ Boršice 7, Franta, Josef člen OÚ Boršice 7, Mgr. Dostálková, Petra člen OÚ Boršice 7, Havlíček, Kamil člen Povodňová komise ORP Uherské Hradiště MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, , Uherské Hradiště telefon: fax: , web: příjmení, jméno, titul Tichavský, Květoslav Ing. Blaha, Stanislav Ing. Fryšták, Květoslav Mgr. Barouš, Jiří Bazala, Josef Mgr. Bc. Indra, Tomáš Ing. Jahoda, Miroslav Ing. Křeháček, Jaroslav Ing. Lacka, Lumír Mgr. Majíčková, Ivana Mgr. Schneiderová, Eva Ing. Trachtulec, Lubomír Ing. Večeřa, Milan funkce v komisi Předseda Místopředseda adresa na pracoviště Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště Kontakt Tajemník OÚ Uherské Hradiště, Protzkarova Člen Člen Sdružení obcí pro RBK, Palackého nám. 293, Uh. Hradiště Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město Člen ÚO Policie ČR, Velehradská tř Člen Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, U.H Člen HZS ZK,B. Němcové 834, Uherské Hradiště Člen Člen Člen Člen Člen OÚ Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Město Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice OÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Lesy ČR, s.p. správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín

8 3. Povodňová komise Zlínského kraje Třída Tomáše Bati čp. 21, Zlín telefon: , fax: , web: příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště Kontakt MVDr. Mišák, Stanislav Předseda Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Mařák, Ivan RNDr. Urc, Alan Ing. Malinovský, Karel Ing. Kašpárek, Miroslav 1. místopředseda, ved. 1.směny 2. místopředseda, ved. 2. Směny Tajemník zástupce tajemníka Tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Bernard, Martin Člen Zlínská vodárenská, a.s., Tř. T. Bati 383, Zlín Ing. Cenek, Pavel Člen Moravní nábřeží 766, Uherské Hradiště plk.ing. Čičmancová, Jarmila Ph.D. Člen Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Ing. Florián, Zdeněk Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Ing. Hamal, Pavel Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín plk. gšt. Ing. Henner, Radek Člen Armáda ČR, KVV Zlín Ing. Hladík, Tomáš Člen KŹ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Hrabec, Jaroslav Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Janušková, Helena Člen KÚ Zlínského kraje, T5.T. BAti 21, Zlín Ing. Korabík, Michal Člen VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, Vsetín plk. Ing. Koutný, Bedřich Ing. Lejsal, Ladislav MVDr. Mahdalík, František Člen Člen Člen Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637 Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, Zlín Ing. Malý, Bronislav Člen Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, Zlín Mikulička, František Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Mgr. Mráčková, Helena Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Olša, Robert Člen KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati Zlín Ing. Pekaj, Robert Ing. Pernica, Pavel Člen Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, Reková, Martina Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Řezníčková, Jitka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Ing. Sýnková, Dagmar Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Šenkyříková, Zdenka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín Ing. Šošolík, Jiří Člen KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, Zlín MUDr. Šviráková, Dana Člen Krajská hygienická stanice ZK, Havlíčkovo nábřeží

9 Ing. Trachtulec, Lubomír Člen 600, Zlín Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Trávníčková, Zdeňka Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, Zlín Ing. Vaculík, Zdeněk Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Mgr. Vaculíková, Věra Člen Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Valová, Jana Člen KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, Zlín Bc. Vandík, Jan Člen KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, Zlín Ing. Zápecová, Dana Člen KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín RNDr. Sýkorová Dvorníková, Gabriela tiskový mluvčí KÚ Zlínského kraje, tř. T.B. 21, Zlín Další související povodňové komise (přímý vliv): 1) PK obce Stříbrnice (Medlovický potok) Stříbrnice 124, Boršice u Buchlovic tel.: , předseda: Matoušek Petr tel.: , mobil: , 2) manipulace na VN Sovín (Dlouhá řeka - proti toku) Osoba zodpovědná za TBD: Ing. Vlastimil Hudeček Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, Luhačovice mob.: , tel.: , Pracovník pověřený obsluhou: Miroslav Hemza Slavomírova 1401, St. Město u Uh. Hradiště mob.: Tel.: ) PK obce Nedakonice (Dlouhá řeka - po toku) OÚ Nedakonice, Nedakonice 33, Nedakonice Tel.: , fax: , web: předseda: Jiří Smělík Tel.: mob.: ) PK obce Tučapy Tučapy 30, Boršice u Buchlovic tel.: předseda: Petr Elis mob.: ) PK městyse Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, Buchlovice tel.: , 9

10 předseda: Ing. Jiří Černý tel.: kl.101 mob.: Související povodňové komise ORP mimo rámec Zlínského kraje PK ORP 146 Kyjov, kraj Jihomoravský adr.:masarykovo nám. 30, Kyjov tel.: , fax: , web: předseda: Mgr. František Lukl, MPA tel.: , 10

11 B. VĚCNÁ ČÁST Charakteristika zájmového území Obec Boršice leţí 12 km západně od okresního města Uherské Hradiště, na úpatí Chřibů. Rozkládá se na obou březích Dlouhé řeky v nadmořské výšce 211 m n.m. na katastrální výměře 979 ha a má 2225 obyvatel. Boršice patří k obcím, ve kterých se lidé věnují podnikání. Na 200 občanů obce má ţivnostenské oprávnění na různé druhy soukromé podnikatelské činnosti. Působí zde osm (8) větších firem, které zaměstnávají převáţně místní občany. V obci je zdravotní středisko, lékárna, pošta, obchody s širokým sortimentem potravin i spotřebního zboţí, základní a mateřská škola a domov pokojného stáří. Obec má vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod a je plynofikovaná. Pod obecní úřad patří i matrika a stavební úřad. Na severu sousedí obec Boršice s městysem Buchlovice a obcí Tupesy, na východě s obcí Zlechov a na jihu s obcí Nedakonice a Tučapy a na západě s obcí Stříbrnice. Boršice mají obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Hydrologické údaje Dlouhá řeka Délka toku Plocha povodí celkem Průměrný průtok Pramen Ústí 25,8 km 58,431 km² 0,15 m³/s 1,5 km jiţně od obce Staré Hutě (435 m n. m.) řeka Morava (Česká republika) ve výšce 175,0 m n.m. u Uherského Ostrohu Hydrologické pořadí Dlouhá řeka od soutoku s Medlovickým potokem po ústí do Moravy (plocha povodí nad Boršicemi 11,813 km 2 ) 11

12 Průběh toku Dlouhá řeka Dlouhá řeka je významný vodní tok. Pramení v Chřibech mezi kopci Vlčák a Holý jiţně od Starých Hutí ve výšce 435 m n. m. a ústí zprava do Moravy za Nedakonicemi u Uherského Ostrohu ve výšce 175 m n. m.. Průměrný sklon toku je 14. V horní části povodí je zastoupena zejména lesní půda, úsek středního toku je charakteristický střídáním orné půdy s loukami a pastvinami, povodí dolního toku tvoří orná půda. V povodí Dlouhé řeky jsou sklony svahů převáţně do 15. Dlouhá řeka teče jihovýchodním směrem kolem Buchlovic přes obce Boršice a Nedakonice. Ústí do ní několik potoků, z větších je to pravostranný Medlovický potok, v obci Boršice, a levostranný Buchlovický potok. Na střední části toku nad obcí Boršice je vybudována vodní nádrţ SOVÍN. V obci protéká obytnými zastavěnými pozemky. V dolní části toku od Nedakonic po ústí do Moravy řeka protéká luţním lesem. Je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu. Charakteristické průtoky Dlouhé řeky a Medlovického potoka Tab. 1 N-leté průtoky [m 3 /s] Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Dlouhá řeka 6, Medlovický potok 0,1 0,12 2,1 3,2 7,1 10 Spád toku a hladina vody je v korytě Dlouhé řeky ovlivňována těmito jezy: jez v říčním km 14,662 na hranici katastru s obcí Boršice/Buchlovice jez v říčním km 12,841 v obci Boršice u č.p. 718 Přítoky 1) Levostranné Buchlovický potok 2) Pravostranné Medlovický potok DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE BORŠICE Medlovický potok Hydrologické pořadí Potok pramení na hranici katastrů obcí Újezdec / Medlovice. Protéká podél komunikace II/422 přes Stříbrnice a v obci Boršice ústí do Dlouhé řeky. 12

13 A) Přehled inundačních území: Za inundační - volně k rozlivům určené - lze povaţovat celé nezastavěné území toku Dlouhé řeky údolím Dlouhé řeky v Chřibech nad VN Sovín. Dále pak území za obcí Nedakonice v luţním lese aţ po pravý vtok do řeky Moravy nad Uherským Ostrohem. Stanovená záplavová území: Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje. Dlouhá řeka č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ datum rozhodnutí: vodoprávní úřad: KÚ Zlínského kraje Tok ID kraj: Zlínský správce toku: Povodí Moravy, s.p. 13

14 B) Nádrţe: Vodní nádrţe IV.kategorie v katastru obce Boršice VN Sovín v k.ú. Buchlovice nádrţ IV. kategorie (účel: akumulace vody pro zavlaţování i pro poţární účely, protipovodňová ochrana) ID VN: Retenční prostor Zálohový prostor 8 m 2,1m Zásobní prostor 3,4m Stálé nadržení Parametr MJ Sovín celkový objem ovladatelný po kótu 226,25 m.n.m Retenční objem neovladatelný po kótu 226,25 226,70 m.n.m m m Maximální objem m Prostor stálého nadrţení po kótu 223,40 m.n.m Prostor zásobní 223,40 225,50 m.n.m Retenční objem ovladatelný 225,5 226,25 m.n.m m m m Kóta koruny hráze m.n.m. 227,93 Kapacita bezpečnostního přepadu m 3 /s 16,2 Kapacita spodních výpustí m 3 /s 0,67 Kapacita koryta pod hrází m 3 /s 16,2 Plocha nádrţe Sovín ha 12 14

15 Jako vlastník je zatím na POVIS uveden ZVHS, dnes uţ Lesy ČR s.p. I. SPA-bdělost: nastává při dosaţení hladiny 226,80 m n.m - to je 0,2 m nad korunou přelivu. II.SPA- pohotovost: Nastává při dosaţení hladiny v nádrţi 227,1 m n.m - to je 0,5 m nad korunou přelivu - 13,4 m 3 /s -3 = Q10 III.SPA- OHROŢENÍ: je vyhlášován při stavu hladiny 227,40 m n.m - 0,8 m nad korunou přelivu. Q = 27,32 m 3 s -3 Dosaţení stupně povodňové aktivity oznamuje obsluha vodního díla Sovín povodňovým orgánům obcí Boršice, Buchlovice a Nedakonice. Rybník U Haldy k.ú Boršice (parc.č. 858/80) nádrţ IV. kategorie Parametr MJ U Haldy - Boršice ID VN Dibavod Plocha nádrţe ha 0,785 Účel Způsob napájení účel rybářství, rekreace boční intenzivní chov ryb 15

16 Odtokové poměry Povodňový plán obce Boršice Obcí Boršice protékají Dlouhá řeka a Medlovický potok. Do těchto potoků jsou zaústěny meliorační odpady a jiné svody. Dlouhá řeka teče od severozápadu k jihovýchodu od hranice katastru Boršic na říčním km 14,774 po hranice katastru na říčním km 10,801 na jihovýchodě. Tedy na celkové délce 3,9 km. Významným je říční kilometr 13,920, kde leţí soutok Dlouhé řeky a Medlovického potoku. Odtokové poměry Dlouhé řeky můţe ovlivnit silniční mostek na komunikaci spojující Boršice s Buchlovicemi v polích mezi hrází VN Sovín a severní hranou zástavby Boršic. Druhými dvěma významnými mosty jsou most na komunikaci II/422 na vstupu Dlouhé řeky do Boršic a centrální most na výpadovce na Nedakonice. Mezi nimi leţí ještě jediný mostek přejezdu k hřišti a škole, kde je umístěn nový hlásný profil HP C9 BO kategorie C. Dvě lávky leţí ještě v jiţní části obce, a to právě nad chovným rybníčkem U Haldy a druhá při vstupu na Boršické letiště na Zelnici. Hlásné profily a sráţkoměrné stanice v dpp obce Boršice Rozhodným hlásným profilem pro účely stanovení výšky hladiny v korytě Dlouhé řeky, varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil kategorie C (HP C9 BO) v Boršicích na mostku u hřiště a ZŠ (ve správě OÚ Boršice). Tento C profil je v horní části obce. Spolu se sráţkoměrnou stanicí v Újezdci poskytuje dostatečnou dobu pro varování obyvatelstvu a aktivaci povodňových komisí obcí (Boršice a Nedakonice) před povodní. Z hlediska modelování dopadu sráţek na povodňovou situaci v obci Boršice, jsou na webovou aplikaci dpp zařazeny a) sráţkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ) b) nově zřízená sráţkoměrná stanice umístěná na OÚ Újezdec c) sráţkoměrná stanice na VD Koryčany (ve správě Povodí Moravy) (http://www.edpp.cz/srazko/) jehoţ automatizované kontinuální měření bylo zařazeno na server Fiedler Magr (http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=69&cs=

17 Analýza časových moţností U menších toků Medlovický potok, Dlouhá řeka Do kategorie ohroţujících povodní se řadí i povodně z přívalových sráţek (bleskové povodně), které vznikají zejména na horním toku od pramenů v Chřibech aţ po středních tok při dlouhotrvajících vydatných deštích, které se drţí na jednom místě. Na území obce se jedná především o Medlovický potok. Na Dlouhé řece je vybudována VN Sovín, které má z hlediska potenciálních přítoků značně velkou retenční schopnost a nástup povodně z ní je tak o něco pomalejší. Na druhé straně není moţné neuvést i ohroţení z povodně zvláštní, které by způsobilo narušení hráze vodního díla při přetoku nebo poruše vodního díla a následné zaplavení obce Boršice povodňovou vlnou. Proti takové situaci bojuje manipulační řád VN Sovín, který je přílohou tohoto povodňového plánu. Vzdálenost hráze VN Sovín od prvních domků v Boršicích je 914 m a vzdálenost po první silniční most je 1,5 km. Tuto vzdálenost urazí povodňová vlna při odhadované maximální rychlosti 7 km/h (25 m/s) za 13 minut (resp. 8 min), při průměrné rychlosti 10 m/s by to bylo za 25 minut (resp. 15 min). Jiným případem můţe být souběh povodně na Dlouhé řece se součtem od Medlovického potoka v případě sráţkové činnosti hluboko v Chřibech i nad Stříbrnicemi, v takovém případě se bude voda sčítat za soutokem přímo v obci Boršice a můţe znovu dojít k zaplavení hřiště a spodních částí základní školy, jako tomu bylo v roce Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci. Kontrolu hospodaření zemědělských subjektů,prohlídkami stavu vodního toku a jeho okolí. Historické povodně rok 1825 Historická povodeň byla zaznamenána v roce 1825, kdy byla zničena místní škola. 17

18 Popis správního území obce Boršice OÚ Boršice Na Návsi 7, Boršice Telefon: Fax: web: Geografické souřadnice katastru: 49 04' 15 '' Sš 49 03' 10 '' Sš 17 19' 16 '' Vd 17 23' 06 '' Vd Střed obce Boršice: 49 03' 41 '' Sš 17 21' 00 " Vd Nadmořská výška: 211 m n. m. Výškový systém výškopisných údajů : Balt po vyrovnání (Balt p.v.). Rozloha katastrálního území obce je 979 ha Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 2,2 tisíc, z toho: děti do 14 - ti let 317 ekonomicky aktivní 1562 ekonomicky neaktivní 323 Zásobování vodou a energiemi: zdroje pitné vody obecní, skupinový vodovod ve správě Slovácké vodárny a kanalizace zemní plyn je dodáván plynovodem z regulační stanice Nedakonice (areál Zeas) el. energie je dodávána VN 22kV Uherské Hradiště - Kyjov el. transformovna Uherské Hradiště Rybárny (110/22kV /UHD 9) 18

19 Charakteristika ohroţených objektů Území obce a katastru obce Boršice jsou ohroţena povodní. Povodeň při opuštění koryta toku Dlouhé řeky a Medlovického potoku zaplavuje komunikaci v obci a přilehlé objekty poblíţ vodního toku (II/422) po celé délce obce. Dlouhá řeka můţe mít aktivní zónu Q 100 širokou v některých místech aţ 170 m. Objekty na tocích: Silniční mostek Medlovický potok 0,066 ř.km Pastvisko Lávka pro pěší Medlovický potok 0,426 ř.km Silniční most Medlovický potok 0,257 ř.km Lávka pro pěší Medlovický potok 0,080 ř.km Jez Dlouhá řeka 14,655 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka 14,014 ř.km Silniční mostek Dlouhá řeka 13,841 ř.km - HP C9 BO Pěší lávka Dlouhá řeka 13,752 ř.km Lávka Dlouhá řeka 13,732 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,700 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,661 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,628 ř.km Pěší lávka Dlouhá řeka 13,615 ř.km Plynovod Dlouhá řeka 13,389 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka - 13,370 ř.km Polní lávka Dlouhá řeka 12,821 ř.km Silniční mostek Dlouhá řeka - 12,601 ř.km jsou ohroţeny při krátkodobých i dlouhodobých deštích, při kterých dojde ke zvýšení hladin toků, coţ můţe zvyšovat riziko povodní. Objekty v inundačním území: V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Dlouhé řeky nebo Medlovického potoka jsou ohroţeny všechny objekty v obci v blízkosti toku. Z hlediska škodlivých účinků se jedná zejména o areály průmyslových firem Cipres Filtr, areál farmy Na Haldě - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit zátarasy níţe na toku. V aktivní zóně se vyskytují i objekty nabízející sluţby obyvatelům, zejména Obecní úřad v centru a školní zařízení v oblasti hřiště, která uţ byla jednou zničena povodní z roku

20 Povodňovými průtoky z Medlovického potoka je ohroţena veškerá průmyslová zástavba části Boršice od Stříbrnic. Průmyslové objekty a fyzické osoby: Styl Desing s.r.o. Autodoprava Ţajdlík Cipres filtr Brno s.r.o. Vodní zdroje. Ohroţena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody. Váţná situace můţe nastat v zastavěné zóně u ústí Medlovického potoka do Dlouhé řeky kde rozliv Q100 zasahuje veškerou zástavbu. Dále u mostu č výpadovka na Nedakonice, kde se v blízkosti nachází plynovod. Druh a rozsah ohroţení Povodně: Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Při povodni v Boršicích dochází k zatopení sklepů a garáţí, poškození uloţeného majetku zvednutí vody v kanalizaci, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uloţených ve sklepech, okolních domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších můţe dojít rovněţ k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy. 20

21 Přirozená povodeň Povodňový plán obce Boršice Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní z déletrvajících sráţek nad oblastí Chřibů na toku Dlouhé řeky a Medlovického potoka, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní sluţby ČHMÚ konkrétně předpověď sráţek, aktuální radarová data S ohledem na pravděpodobné postupové a doběhové doby - povodeň rychlejším nárůstem výšky hladin i déletrvajících zvýšených průtoků - vývoj povodňové situace nelze předvídat. Proto je potřebné činit potřebná opatření na úrovni obce, v co nejrychlejším čase, zejména varováním obyvatel obce - lidé ať se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování protipovodňovými prostředky - pytli s pískem, zábranami apod. Přírodní jev - povodeň z přívalových sráţek - se můţe objevit zejména v letních měsících - a povaţuje se za výrazné ohroţení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztíţených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohroţujících ţivoty. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout sráţky v řádech desítek mm za krátký čas a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost jiţ od 30 mm za hodinu. Ohroţení obce povodní z toků Medlovický potok - Boršice hydrologické pořadí Při nastoupání Dlouhé řeky - voda se zpětným vzdutím do Medlovického potoka tlačí a zaplavuje komunikaci a postihuje průmyslové objekty. Dlouhá řeka je na katastru obce dobře zmapovaná. Od pramene v Chřibech protéká přes rekreační oblast Buchlovice Smraďavka, kde má spíše pomalejší charakter, a kde je tok většinou neudrţovaný. V obci Boršice přibírá pravostranný Medlovický potok. Rizikem je souběh povodně na Dlouhé řece a na Medlovickém potoce. Dále průsaky do sklepů a garáţí, a protrţení nebo přetečení hráze VN Sovín Pro včasnou informovanost jsou pro obec Boršice je důleţité sledovat: Sráţkoměrná stanice Újezdec Medlovický potok Hlásný profil kat. C - HP C9 BO - Boršice 21

22 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Nebezpečný chod ledů Ledová zácpa nastává při zastavení ledu na dolním toku vlivem oteplení na horní části toku nebo nakupení ledu v daných místech. Ledové kry zaplní koryto a naráţejí nebo se hromadí na pylonech mostů a lávek. Při překročení kapacity koryta způsobené nápěchy ledových ker se voda rychle dostává mimo koryto a mohou vznikat škody. Silniční most II/ Dlouhá řeka - 14,014 ř.km Silniční most II/ Dlouhá řeka - 13,370 ř.km - v blízkosti mostu je plynovod. Polní lávka 12,821 ř.km u objektu ev. č. 80 kumulace ledových ker a následné rozlivy ohroţují zástavbu v okolí. Sesuvy půdy hrozí na územní Boršice. Jedná se o příkré svahy nad obytnými místy. Jedná se zejména o oblasti: Šibenice, Nad Cihelnou, Pod Chrastím a Pod Starými Horami a Trávníky. Sesuv půdy způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níţe na toku a následné vybřeţení vody na okolní pozemky nebo ohroţuje přímo pozemky a zahrádky u nemovitostí samotné. Zvláštní povodeň Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená: protrţením přehradní hráze vodní nádrţe, poruchou výpustného zařízení vodní nádrţe, urychleným vypouštěním vody z nádrţe (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla. Příčinou takovéto havárie můţe být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Vodní nádrţ Sovín Na Dlouhé řece nad Boršicemi, je ohroţující vodní dílo Sovín, která by při poruše zcela ohrozilo obytné části obce Boršice. Právě proto je důleţité sledovat odtokové stavy z VN Sovín hlídkovou sluţbou,. 22

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 10 Základní údaje o společnosti 11 Hlavní předmět činnosti 12 Organizační schéma 13 Řídicí orgány

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.pmo.cz 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 výroční zpráva 2014 OBSAH 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 1 Povodí moravy v roce 2014 9 1.1 Základní údaje o podniku 11 1.2 Řídící orgány 12

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. 1 KLASIFIKACE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Rozlišují se dva základní typy mimořádných událostí: 1. Přírodní (živelní pohroma) představuje

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Nouzové přeţití Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva 2007 OBSAH 1 ORGANIZACE NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ... 3 1.1 ÚVOD...

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_3 (PM-39) - Ř. KM 94,551 100,064 JIHLAVA 10100008_4 (PM-40) - Ř. KM 109,390 111,068

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více