Nová úprava živnostenského zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová úprava živnostenského zákona"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Nová úprava živnostenského zákona Bakalářská práce Autor: Petr Vajner právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. JOSEF SVOBODA Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Karlovy Vary dne

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu JUDr. Josefu Svobodovi za účelné konzultace a trpělivé zodpovídání mých dotazů. Panu Bc. Jiřímu Wimrovi za poskytnutí materiálů a dalších cenných informací týkajících se této problematiky, které byly základem pro vypracování mojí bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji své rodině a nejbliţším za podporu.

4 Anotace Bakalářská práce je nejen ucelený přehled práv a povinností souvisejících s provozováním ţivnosti, ale zároveň poukazuje na současnou změnu ţivnostenského zákona, která v rámci provozování ţivnosti proběhla. Dopodrobna rozebírá některé problematiky, které mohou při provozování ţivnosti nastat. Domnívám se, ţe po přečtení mé bakalářské práce budou všichni obohaceni nejen o znalost ţivnostenského zákona, a s ním souvisejících právních předpisů a úprav, ale zároveň o mé vlastní poznatky a zkušenosti. V bakalářské práci nebude také chybět mé vlastní subjektivní hodnocení, ať uţ ţivnostenského zákona jako celku nebo konkrétní právní úpravy, která v rámci tohoto zákona proběhla. V neposlední řadě bakalářská práce poukazuje na kladné a záporné dopady, týkající se podnikatelů a administrativy, které upravuje novela ţivnostenského zákona. Klíčové pojmy: Podnikatel, ţivnost, delikt, přestupek, koncese, provozovna, ustanovení, novela, odpovědný zástupce, překáţky provozování ţivnosti, zvláštní podmínky, subjekt.

5 Annotation Bachelor thesis isn t only a summary of the rights and responsibilities, which are related to carrying on a trade, but it also adverts to the current amendment of The Trades Licensing Act, which comes into existence. The thesis examines in detail some problems that could appear during a carrying on a trade. I suppose, that everyone will be enriched not only the knowledge of The Trades Licensing Act and related legislation and legal regulations, but at the same time will be enriched my own knowledge and experience after reading my Bachelor thesis. There also will not miss my own subjective evaluation of The Trades Licensing Act as a whole or specific legal regulation, which comes into existence within the frame of this Act. Finally, bachelor thesis attends to the positive and the negative impacts relating to the entrepreneurs and administration, which are regulated by the amendment of The Trades Licensing Act. Key words Entrepreneur, trading, tort, offence, trading licence, business premises, enactment, amendment, responsible representative, impediments to trading, special conditions, subject.

6 OBSAH Úvod Obecná charakteristika ţivnostenského zákona Charakteristika a druhy ţivností Podmínky a místo provozování ţivnosti Překáţky provozování ţivnosti, přestupky a správní delikty Ţivnostenské oprávnění Ohlášení ţivnosti a ţádost o koncesi Ţivnostenský rejstřík Kontrolní činnost ţivnostenských úřadů Důvody a dopady právních úprav ţiv. zákona Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění hlavních principů nové právní úpravy Nezbytnost nové právní úpravy Předpokládaný hospodářský finanční dopad dopad na veřejné rozpočty Dopad na podnikatelské prostředí Sociální dopady a dopady na ţivotní prostředí Nová právní úprava ţivnostenského zákona Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá, šestá, sedmá a osmá Část pátá Část devátá Část desátá Závěr Seznam pouţité literatury Seznam grafů Seznam příloh... 60

7 Úvod Cílem mojí bakalářské práce bylo celkové vysvětlení a přiblíţení novely ţivnostenského zákona č. 296/2007 Sb., která přinesla některé zásadní změny v ţivnostenském podnikání. Jedním z důvodů mojí volby daného tématu byla skutečnost, ţe samotný ţivnostenský zákon je, podle mého názoru, pro začínající podnikatele vyloţen aţ příliš sloţitě. Proto není prakticky nikdo schopen po prvním přečtení pochopit všechny důleţité náleţitosti a souvislosti mezi jednotlivými paragrafy. Tato bakalářská práce dále obsahuje mé poznatky a vlastní názory, které jsem získal nejen díky jejímu psaní, ale zároveň jako běţný občan vyřizující si ţivnostenské podnikání na úřadech. Při tvorbě mojí práce jsem se chtěl vyvarovat zbytečně kostrbatým zněním a poučkám. Snaţil jsem se proto laickým způsobem popsat všechny povinnosti podnikatele, jeţ souvisejí se začátkem provozování podnikatelské činnosti. Ovšem úkol to nebyl aţ příliš snadný. Nejprve jsem se snaţil objasnit podstatu a základní rozdělení ţivnostenského zákona. V dalších kapitolách uţ zacházím do detailů týkajících se jak vzniku ţivnostenského oprávnění, tak provozování samotné ţivnosti. Protoţe pokud někdo hodlá provozovat ţivnost, je důleţité, aby si nejprve ujasnil, co a jakým způsobem bude vykonávat za činnost, jaké jsou jeho znalosti a dovednosti. Domnívám se, ţe mi při psaní mé práce pomohly nejen získané materiály, ale ve velikém měřítku i vlastní zkušenosti získané při zakládání ţivnostenského podnikání, kdyţ jsem se i já rozhodl podnikat, a to v oblasti výroby, obchodu a sluţeb neuvedených v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona (příloha č.1 ţivnosti řemeslné, příloha č. 2 ţivnosti vázané, příloha č. 3 ţivnosti koncesované). I přes zjištění, ţe dnes je moţné získat oprávnění k provozování ţivnosti mnohem snáz, jsem byl nemile zaskočen, kdyţ jsem se informoval u jiţ letitých podnikatelů na poměry na příslušných úřadech. Údajně se prý setkám s tzv. byrokratickým jednáním. Chápu, ţe práce úředníků je někdy psychicky náročná, ale jsou to lidé placení z našich daní, 7

8 takţe bychom od nich měli získat fundované a ochotné odpovědi na naše otázky, pomoc při řešení problémů, při vyplňování formulářů apod. Já jsem byl jejich chováním a ochotou pomoci vcelku mile překvapen. Samozřejmě bych lhal, kdybych tvrdil, ţe se mé vyřizování ţivnostenského oprávnění obešlo bez komplikací. Ovšem komplikace, o kterých tu mluvím, nebyly vůbec závaţné. Většinou šlo jen o drobná nedorozumění mezi mnou a zaměstnanci na úřadech nebo o nepochopení příslušných formulářů. Pouze mi vadilo, kolik úřadů jsem musel při vyřizování mého ţivnostenského oprávnění navštívit. Nejdříve ţivnostenský úřad, potom finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a úřad práce, protoţe před zahájením ţivnostenského podnikání jsem byl v jeho evidenci. Zde jsem se také setkal s největší byrokracií a úředním šimlem. Sloţitost formulářů, chození od úředníka k úředníkovi, dlouhé čekací doby, to byl pro mě nepříjemný záţitek. Podobný postup jsem absolvoval později při přerušení mojí ţivnosti s tím rozdílem, ţe úředník ţivnostenského úřadu mi nabídl moţnost, ţe o tomto přerušení obešle příslušné úřady elektronicky. Tuto nabídku jsem sice nevyuţil, ale myslím si, ţe je to velmi dobrá věc. Jako obzvlášť příjemný fakt při vyřizování ţivnostenského oprávnění vítám změnu, která se týká finanční stránky, tedy poplatků. Jistě kaţdý s potěšením uvítá fakt, ţe dnes, a to vidím jako zásadní, se platí pouze jeden ucelený poplatek (Kč 1.000,-) za všechny ţivnosti. Dříve se však jednalo o poplatek mnohem vyšší Kč 1.000,- za kaţdou ţivnost. Samozřejmě, ţe někomu stačila ţivnost pouze jedna, ale např. můj otec, kdyţ začínal s podnikáním, musel na ţivnostenském úřadě zaplatit Kč 3.000,- za tři ţivnostenská oprávnění. Dalším pozitivem je, ţe ţadatel o vydání ţivnostenského listu jiţ nemusí dokládat výpis z rejstříku trestů, úředník si ho obstará sám. Jiţ se nedokládá potvrzení o bezdluţnosti od finančního úřadu potvrzení, ţe fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání, a doklad od okresní správy sociálního zabezpečení o tom, ţe fyzická osoba nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 8

9 Pokud se týká novely ţivnostenského zákona, nezaměřil jsem se pouze na teoretickou část, která obsahuje důvody, proč ke změnám v ţivnostenském zákoně došlo. Ve své práci zmiňuji i praktickou stránku zabývající se nejenom celkovými dopady na hospodářskou, podnikatelskou a sociální sféru, ale i konkrétními dopady na některé z ţivností. 9

10 1 Obecná charakteristika živnostenského zákona 1.1 Charakteristika a druhy živností Zákon o ţivnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. upravuje podmínky ţivnostenského podnikání na území ČR a také určuje způsoby kontroly dodrţování těchto podmínek. Zákon také upravuje co je a není ţivností. Definice ţivnosti zní: Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 1 Ţivností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, e) provádění archeologických výzkumů. 2 Za ţivnost tudíţ není povaţována např. činnost bank, auditorů a daňových poradců, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, provozování rozhlasového a televizního vysílání, námořní doprava a rybolov atd. Dále zákon stanovuje druhy ţivností, kterými jsou ţivnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, a ţivnosti ohlašovací, které smějí být provozovány na základě ohlášení. Ţivnosti ohlašovací se dělí na ţivnosti řemeslné, vázané a volné. 1 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

11 Koncesovaná ţivnost je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná poţadovaná odborná způsobilost či jiná zvláštní způsobilost (např. dosaţení věku 21 let) a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje příslušný orgán státní správy. Odborná způsobilost je dosaţena určitým stupněm vzdělání, který je doplněn příslušnou dobou praxe např. při vedení spisovny VŠ 1 rok, VOŠ 2 roky a SŠ 3 roky *, rekvalifikace či odborná kvalifikace doplněná 4 roky praxe a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny. Mezi koncesované ţivnosti patří např. sluţby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, provozování doprav (silniční motorová, vnitrozemská vodní), výzkum, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, znehodnocování, ničení, zneškodňování, uchovávání, nákup a prodej výbušnin, zbraní a střeliva atd. (ostatní druhy koncesovaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a další podmínky viz Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované ţivnosti). Řemeslná ţivnost, je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná určitá odborná způsobilost, kterou lze dosáhnout řádným ukončením středního vzdělání (výučním listem či maturitní zkouškou), vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání či odbornou kvalifikací vydanou uznávacím orgánem a to vţdy v příslušném oboru. Zákon stanovuje i výjimky, kdy můţe být uvedená odborná způsobilost nahrazena např. dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, šestiletou praxí v oboru či řádné ukončení studia v příbuzném oboru a potvrzení o absolvování jednoroční praxe v příslušném oboru. Za řemeslnou ţivnost se povaţuje např. pivovarnictví a sladovnictví, zlatnictví a hodinářství, holičství a kadeřnictví, mlynářství, kamnářství a kominictví atd. (ostatní druhy řemeslných ţivností viz Příloha č. 1 Ţivnosti řemeslné k zákonu č. 455/1991 Sb.). Podmínkou pro provozování vázané ţivnosti je odborná způsobilost, kterou je dosaţení určitého stupně vzdělání doplněné praxí v příslušném oboru nebo splnění podmínek odborné způsobilosti dle zvláštního právního předpisu. Vysokoškolské vzdělání je obvykle doplněné jednoroční praxí v oboru, vyšší odborné vzdělání či středoškolské vzdělání je doplněné zpravidla 3 roky praxe v oboru, rekvalifikace či odborná kvalifikace je doplněná 4 roky praxe v oboru. Délka jednotlivých praxí se liší dle oboru, např. u projektové činnosti ve výstavbě je délka praxe po absolvování VŠ 3 roky, VOŠ a SŠ 5 let. 11

12 Mezi vázané ţivnosti patří např. výroba a zpracování paliv a maziv, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, oceňování majetku, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská sluţba atd. (ostatní druhy vázaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a zvláštní právní předpisy viz Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti vázané). Provozování volné ţivnosti není podmíněno odbornou ani jinou způsobilostí, stačí splňovat pouze všeobecné podmínky k získání ţivnostenského oprávnění. Volnou ţivností je např. výroba a zpracování skla, poskytování sluţeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, stavba a výroba plavidel, velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení atd. (ostatní druhy volných ţivností viz Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti volné). 12

13 I kdyţ máme na výběr z mnoha podnikatelských oborů spadajících dle svojí charakteristiky do určité skupiny ţivností (ohlašovací nebo koncesované), v podnikatelské sféře převáţně převládají činnosti související s obchodní činností, stavebnictvím a s činnostmi v oblasti nemovitostí. Další nejčastější odvětví můţeme vidět na Grafu. Graf 1 Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona O 6,48% N 0,23% M 1,52% L 0,03% K 19,13% 0,63% A 1,78% C 0,01% B 0,01% D 15,37% E 0,02% F 14,30% J 0,17% I 4,25% H 6,39% G 29,67% A Zemědělství, myslivost, lesnictví C Těžba nerostných surovin E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost I Doprava, skladování a spoje K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti M Vzdělávání O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby B Rybolov a chov ryb D Zpracovatelský průmysl F Stavebnictví H Ubytování a stravování J Finanční zprostředkování L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti nezařazeno 13

14 1.2 Podmínky a místo provozování živnosti Provozovat ţivnost mohou jak fyzické tak právnické osoby mající trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Ostatní subjekty oprávněné provozovat ţivnost jsou uvedeny v 5 zákona č. 455/1991 Sb. Všeobecnými podmínkami pro provozování ţivnosti rozumíme dosaţení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se nepovaţuje ten, kterého soud pravomocně odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně jednoho roku za úmyslně spáchaný trestný čin. Bezúhonnost fyzických osob se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ţádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to v elektronické podobě. Zvláštními podmínkami provozováni ţivnosti rozumíme odbornou nebo jinou způsobilost, pokud je však zákon nebo zvláštní předpis vyţaduje. Pokud dojde ke změně nebo na doplnění poţadavků na odbornou způsobilost po vzniku ţivnostenského oprávnění, není podnikatel ani osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce povinen prokazovat praxi, pokud stále trvá oprávnění provozovat dotčenou ţivnost. Není-li moţné prokázat odbornou nebo jinou způsobilost dokladem, který se vydává jedné fyzické osobě, je moţné odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem, který v souladu se zvláštními předpisy vydá podnikateli příslušný odborný orgán. Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní 14

15 vztah ). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. 3 U občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie, je moţné prokázat odbornou způsobilost také doklady o odborné kvalifikaci. Příslušné doklady musejí dokazovat, ţe podnikatel vykonával předmětnou činnost v členském státu Evropské unie, a to za těchto podmínek: a) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 6 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Podnikatel můţe být také ve vedoucím postavení, ale nesmí ukončit svoji činnost před více neţ 10 lety před ohlášením ţivnosti nebo podáním ţádosti o koncesi. b) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. c) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 4 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. d) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 3 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Za předpokladu, ţe v pracovněprávním vztahu vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. e) Podnikatel musí vykonávat funkci ve vedoucí činnosti po dobu 5 let. Během těchto 5 let musí být nejméně 3 roky v odborné funkci, ve které bude mít zodpovědnost nejméně za jedno oddělení podniku. Podnikatel musí být také drţitelem dokladu 3 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

16 o dosaţené kvalifikaci, který vydává nebo uznává příslušná instituce nebo orgán státu. Dokladem se prokazuje, ţe podnikatel absolvoval nejméně tříleté vzdělání a přípravu, která je nutná pro výkon činnosti v členském státě jeho původu. f) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 5 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. g) Osoba samostatně výdělečné činná po dobu 3 po sobě jdoucích let, nebo osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající předmětnou činnost nejméně 5 let ve vedoucím postavení. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. h) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 5 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. i) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 6 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. j) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 3 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. k) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. l) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let, musí prokázat, ţe vykonávala v pracovněprávním vztahu předmětnou činnost nejméně 3 roky. Výkon činnosti 16

17 nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. m) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. Podnikatel je povinen prostřednictvím fyzických osob, které splňují poţadavky odborné způsobilosti, zajistit výkon činnosti, která je obsahem jeho ţivnosti. Ţivnosti, pro které je zapotřebí odborně způsobilých fyzických osob tzn. jsou-li znalí bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdrav; jsou uvedeny v Příloze č. 5 Ţivnostenského zákona, mezi ně např. patří: Průvodcovská činnost horská, Vodní záchranářská sluţba, Provozování solárií nebo Sluţby soukromých detektivů atd. Odborně a hlavně zdravotně způsobilí musejí být zaměstnanci, pokud podnikatel provozuje koncesovanou ţivnost, která spočívá v ostraze majetku a osob nebo sluţby soukromých detektivů. Rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař. O osobách, které splňují podmínky odborné způsobilosti, vede podnikatel evidenci. Podnikatel také uchovává kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost zaměstnanců a to nejméně 3 roky poté, kdy dojde k ukončení pracovního poměru. Při posuzování odborné způsobilosti se pouţívá zákon o uznávání odborné kvalifikace. S podnikatelskou činností nesouvisejí pouze samé povinnosti, ale i mnohá oprávnění, jako např. podnikatel provozující obchodní činnosti, má právo vykonávat následující, pokud povaha této ţivnosti zůstává zachována: a) pronajímat zboží, b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, 17

18 e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. 4 Dále má podnikatel právo provádět servis zboţí, ale musí tak učinit prostřednictvím odborně způsobilých osob. Podnikatel jakoţto osoba nemusí ţivnost provozovat osobně, ale můţe tak činit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si sám ustanoví. Ustanovený zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu a odpovídá za řádný provoz ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti. Právnická osoba nesmí mít za odpovědného zástupce člena dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby a fyzickou osobu, které trvá překáţka v provozování ţivnosti. Pokud podnikatel zemře, můţe aţ do skončení řízení o projednání dědictví pokračovat: a) správce dědictví, b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu; nejdéle však do skončení insolventního řízení, nebo e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud živnosti nepokračují dědicové. 5 Místem k provozování ţivnosti se rozumí provozovna, můţe být i mobilní (je přemístitelná, tzn. na jednom místě není déle neţ 3 měsíce), automat nebo obdobné zařízení slouţící k prodeji zboţí nebo poskytování sluţeb. V údajích o provozovně musí být uveden její název a adresa. Pokud má podnikatel zájem provozovat ţivnost ve více provozovnách, můţe tak činit, ale jen za předpokladu, ţe k objektům nebo místnostem provozovny vlastní uţívací a vlastnické právo, které prokazuje na ţádost 4 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

19 ţivnostenského úřadu. Příslušná povinnost prokazování uţívacího a vlastnického práva se nevztahuje pro provozovny, které jsou mobilní a pro automaty. Podnikatel je povinen u mobilních provozoven prokázat ţivnostenskému úřadu její oprávněné umístění. Podnikatel, který začíná nebo končí v provozování ţivnosti v provozovně, je povinen oznámit to předem ţivnostenskému úřadu. Výše zmíněné však neplatí v případě, ţe podnikatel zahájí provozování ţivnosti bezprostředně po získání ţivnostenského oprávnění s výjimkou mobilních provozoven a automatů. Při oznámení zahájení provozování ţivnosti musí podnikatel uvést: a) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. 6 Je-li provozovna určená k poskytování sluţeb nebo prodeji zboţí, musí na ní být zvenčí viditelně označeno jméno a příjmení odpovědné osoby, pokud se nejedná o automaty, provozní nebo prodejní doba, během které dochází ke styku se spotřebiteli opět se netýká automatů a mobilních provozoven, a nakonec třídou a kategorií, pokud se jedná o zařízení, které poskytuje přechodné ubytování. Jelikoţ v údajích o provozovně musí být uvedena i přesná adresa, je moţné na základě údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem graficky znázornit geografické krajové rozloţení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona. Dle všeobecného předpokladu je největší zastoupení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. 6 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

20 Graf 2 Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona dle krajů Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikající podle živnostenského zákona dle krajů 10,11% 5,55% 5,64% 10,69% 4,01% 4,43% 4,83% 5,30% 15,76% 12,08% 6,10% 5,31% 3,16% 7,01% Hl. m. Praha (R) Středočeský kraj (R) Jihočeský kraj (R) Plzeňský kraj (R) Karlovarský kraj (R) Ústecký kraj (R) Liberecký kraj (R) Královéhradecký kraj (R) Pardubický kraj (R) Vysočina (R) Jihomoravský kraj (R) Olomoucký kraj (R) Zlínský kraj (R) Moravskoslezský kraj (R) 1.3 Překážky provozování živnosti, přestupky a správní delikty Během provozování ţivnosti se nám mohou vyskytnout mnohé překáţky, v jejichţ důsledku nemůţe být provozována ţivnost. Překáţka vznikne např.: fyzické nebo právnické osobě, která má majetek vyhlášený v konkursu dnem, kdy je podnik jedinou smlouvou prodán v rámci zpeněţení jeho majetkové podstaty nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku. Provozovat ţivnost nemůţe fyzická nebo právnická osoba po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu z toho důvodu, ţe dluţníkův majetek nepokryje náklady na insolvenční řízení. Dále nemůţe fyzická nebo právnická osoba provozovat ţivnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu, protoţe dluţníkův majetek nestačí pro uspokojení všech věřitelů. 20

21 Fyzická nebo právnická osoba v insolvenčním řízení má soudně nařízeno předběţné opatření, tj. omezení v nakládání s majetkovou podstatou. Fyzická nebo právnická osoba můţe poté učinit kroky související se vznikem, změnou nebo zrušením ţivnostenského oprávnění, ale jen s písemným souhlasem předběţného insolvenčního správce. Fyzická osoba, které soud nebo správní orgán uloţil trest nebo sankci zákazu činnosti, která se týká provozování ţivnosti v oboru nebo v příbuzném oboru nemůţe tuto ţivnost po dobu trvání tohoto zákazu provozovat. Pokud ţivnostenský úřad zruší ţivnostenské oprávnění, nemůţe podnikatel ţivnost provozovat. Fyzická osoba se dopustí přestupku hned několika způsoby. Pokud podnikatel zemře, mohou v jeho ţivnosti dále pokračovat, aţ do skončení řízení o projednání dědictví, následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. b) dědicové ze závěti pokud nejsou, následují dědicové ze zákona, c) správce dědictví, d) insolvenční správce, kterého na základě zvláštního právního předpisu ustanoví soud. Insolvenční správce však můţe provozovat ţivnost do doby, neţ skončí insolvenční řízení. Přestupku se všichni výše zmínění dopustí tehdy, kdyţ neoznámí svůj záměr, po zemřelém pokračovat v ţivnosti. Další přestupek spočívá v neustanovení odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce musí ustanovit následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. 21

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro BÝT PRODÁVÁNY PRODEJCI STANOVENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro BÝT PRODÁVÁNY PRODEJCI STANOVENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro NÁKUP, SKLADOVÁNÍ A PRODEJ STANOVENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PRODÁVÁNY PRODEJCI STANOVENÝCH

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 226. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 227. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 523 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 523 ze dne 25.06.2014 č.j.: 519/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 523 ze dne 25.06.2014 Změna zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3 - Odbor dopravy, Odbor živnostenský Rada

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Citace: 426/2005 Sb. Částka: 146/2005 Sb.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více