Nová úprava živnostenského zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová úprava živnostenského zákona"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Nová úprava živnostenského zákona Bakalářská práce Autor: Petr Vajner právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. JOSEF SVOBODA Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Karlovy Vary dne

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu JUDr. Josefu Svobodovi za účelné konzultace a trpělivé zodpovídání mých dotazů. Panu Bc. Jiřímu Wimrovi za poskytnutí materiálů a dalších cenných informací týkajících se této problematiky, které byly základem pro vypracování mojí bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji své rodině a nejbliţším za podporu.

4 Anotace Bakalářská práce je nejen ucelený přehled práv a povinností souvisejících s provozováním ţivnosti, ale zároveň poukazuje na současnou změnu ţivnostenského zákona, která v rámci provozování ţivnosti proběhla. Dopodrobna rozebírá některé problematiky, které mohou při provozování ţivnosti nastat. Domnívám se, ţe po přečtení mé bakalářské práce budou všichni obohaceni nejen o znalost ţivnostenského zákona, a s ním souvisejících právních předpisů a úprav, ale zároveň o mé vlastní poznatky a zkušenosti. V bakalářské práci nebude také chybět mé vlastní subjektivní hodnocení, ať uţ ţivnostenského zákona jako celku nebo konkrétní právní úpravy, která v rámci tohoto zákona proběhla. V neposlední řadě bakalářská práce poukazuje na kladné a záporné dopady, týkající se podnikatelů a administrativy, které upravuje novela ţivnostenského zákona. Klíčové pojmy: Podnikatel, ţivnost, delikt, přestupek, koncese, provozovna, ustanovení, novela, odpovědný zástupce, překáţky provozování ţivnosti, zvláštní podmínky, subjekt.

5 Annotation Bachelor thesis isn t only a summary of the rights and responsibilities, which are related to carrying on a trade, but it also adverts to the current amendment of The Trades Licensing Act, which comes into existence. The thesis examines in detail some problems that could appear during a carrying on a trade. I suppose, that everyone will be enriched not only the knowledge of The Trades Licensing Act and related legislation and legal regulations, but at the same time will be enriched my own knowledge and experience after reading my Bachelor thesis. There also will not miss my own subjective evaluation of The Trades Licensing Act as a whole or specific legal regulation, which comes into existence within the frame of this Act. Finally, bachelor thesis attends to the positive and the negative impacts relating to the entrepreneurs and administration, which are regulated by the amendment of The Trades Licensing Act. Key words Entrepreneur, trading, tort, offence, trading licence, business premises, enactment, amendment, responsible representative, impediments to trading, special conditions, subject.

6 OBSAH Úvod Obecná charakteristika ţivnostenského zákona Charakteristika a druhy ţivností Podmínky a místo provozování ţivnosti Překáţky provozování ţivnosti, přestupky a správní delikty Ţivnostenské oprávnění Ohlášení ţivnosti a ţádost o koncesi Ţivnostenský rejstřík Kontrolní činnost ţivnostenských úřadů Důvody a dopady právních úprav ţiv. zákona Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění hlavních principů nové právní úpravy Nezbytnost nové právní úpravy Předpokládaný hospodářský finanční dopad dopad na veřejné rozpočty Dopad na podnikatelské prostředí Sociální dopady a dopady na ţivotní prostředí Nová právní úprava ţivnostenského zákona Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá, šestá, sedmá a osmá Část pátá Část devátá Část desátá Závěr Seznam pouţité literatury Seznam grafů Seznam příloh... 60

7 Úvod Cílem mojí bakalářské práce bylo celkové vysvětlení a přiblíţení novely ţivnostenského zákona č. 296/2007 Sb., která přinesla některé zásadní změny v ţivnostenském podnikání. Jedním z důvodů mojí volby daného tématu byla skutečnost, ţe samotný ţivnostenský zákon je, podle mého názoru, pro začínající podnikatele vyloţen aţ příliš sloţitě. Proto není prakticky nikdo schopen po prvním přečtení pochopit všechny důleţité náleţitosti a souvislosti mezi jednotlivými paragrafy. Tato bakalářská práce dále obsahuje mé poznatky a vlastní názory, které jsem získal nejen díky jejímu psaní, ale zároveň jako běţný občan vyřizující si ţivnostenské podnikání na úřadech. Při tvorbě mojí práce jsem se chtěl vyvarovat zbytečně kostrbatým zněním a poučkám. Snaţil jsem se proto laickým způsobem popsat všechny povinnosti podnikatele, jeţ souvisejí se začátkem provozování podnikatelské činnosti. Ovšem úkol to nebyl aţ příliš snadný. Nejprve jsem se snaţil objasnit podstatu a základní rozdělení ţivnostenského zákona. V dalších kapitolách uţ zacházím do detailů týkajících se jak vzniku ţivnostenského oprávnění, tak provozování samotné ţivnosti. Protoţe pokud někdo hodlá provozovat ţivnost, je důleţité, aby si nejprve ujasnil, co a jakým způsobem bude vykonávat za činnost, jaké jsou jeho znalosti a dovednosti. Domnívám se, ţe mi při psaní mé práce pomohly nejen získané materiály, ale ve velikém měřítku i vlastní zkušenosti získané při zakládání ţivnostenského podnikání, kdyţ jsem se i já rozhodl podnikat, a to v oblasti výroby, obchodu a sluţeb neuvedených v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona (příloha č.1 ţivnosti řemeslné, příloha č. 2 ţivnosti vázané, příloha č. 3 ţivnosti koncesované). I přes zjištění, ţe dnes je moţné získat oprávnění k provozování ţivnosti mnohem snáz, jsem byl nemile zaskočen, kdyţ jsem se informoval u jiţ letitých podnikatelů na poměry na příslušných úřadech. Údajně se prý setkám s tzv. byrokratickým jednáním. Chápu, ţe práce úředníků je někdy psychicky náročná, ale jsou to lidé placení z našich daní, 7

8 takţe bychom od nich měli získat fundované a ochotné odpovědi na naše otázky, pomoc při řešení problémů, při vyplňování formulářů apod. Já jsem byl jejich chováním a ochotou pomoci vcelku mile překvapen. Samozřejmě bych lhal, kdybych tvrdil, ţe se mé vyřizování ţivnostenského oprávnění obešlo bez komplikací. Ovšem komplikace, o kterých tu mluvím, nebyly vůbec závaţné. Většinou šlo jen o drobná nedorozumění mezi mnou a zaměstnanci na úřadech nebo o nepochopení příslušných formulářů. Pouze mi vadilo, kolik úřadů jsem musel při vyřizování mého ţivnostenského oprávnění navštívit. Nejdříve ţivnostenský úřad, potom finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a úřad práce, protoţe před zahájením ţivnostenského podnikání jsem byl v jeho evidenci. Zde jsem se také setkal s největší byrokracií a úředním šimlem. Sloţitost formulářů, chození od úředníka k úředníkovi, dlouhé čekací doby, to byl pro mě nepříjemný záţitek. Podobný postup jsem absolvoval později při přerušení mojí ţivnosti s tím rozdílem, ţe úředník ţivnostenského úřadu mi nabídl moţnost, ţe o tomto přerušení obešle příslušné úřady elektronicky. Tuto nabídku jsem sice nevyuţil, ale myslím si, ţe je to velmi dobrá věc. Jako obzvlášť příjemný fakt při vyřizování ţivnostenského oprávnění vítám změnu, která se týká finanční stránky, tedy poplatků. Jistě kaţdý s potěšením uvítá fakt, ţe dnes, a to vidím jako zásadní, se platí pouze jeden ucelený poplatek (Kč 1.000,-) za všechny ţivnosti. Dříve se však jednalo o poplatek mnohem vyšší Kč 1.000,- za kaţdou ţivnost. Samozřejmě, ţe někomu stačila ţivnost pouze jedna, ale např. můj otec, kdyţ začínal s podnikáním, musel na ţivnostenském úřadě zaplatit Kč 3.000,- za tři ţivnostenská oprávnění. Dalším pozitivem je, ţe ţadatel o vydání ţivnostenského listu jiţ nemusí dokládat výpis z rejstříku trestů, úředník si ho obstará sám. Jiţ se nedokládá potvrzení o bezdluţnosti od finančního úřadu potvrzení, ţe fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání, a doklad od okresní správy sociálního zabezpečení o tom, ţe fyzická osoba nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 8

9 Pokud se týká novely ţivnostenského zákona, nezaměřil jsem se pouze na teoretickou část, která obsahuje důvody, proč ke změnám v ţivnostenském zákoně došlo. Ve své práci zmiňuji i praktickou stránku zabývající se nejenom celkovými dopady na hospodářskou, podnikatelskou a sociální sféru, ale i konkrétními dopady na některé z ţivností. 9

10 1 Obecná charakteristika živnostenského zákona 1.1 Charakteristika a druhy živností Zákon o ţivnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. upravuje podmínky ţivnostenského podnikání na území ČR a také určuje způsoby kontroly dodrţování těchto podmínek. Zákon také upravuje co je a není ţivností. Definice ţivnosti zní: Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 1 Ţivností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, e) provádění archeologických výzkumů. 2 Za ţivnost tudíţ není povaţována např. činnost bank, auditorů a daňových poradců, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, provozování rozhlasového a televizního vysílání, námořní doprava a rybolov atd. Dále zákon stanovuje druhy ţivností, kterými jsou ţivnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, a ţivnosti ohlašovací, které smějí být provozovány na základě ohlášení. Ţivnosti ohlašovací se dělí na ţivnosti řemeslné, vázané a volné. 1 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

11 Koncesovaná ţivnost je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná poţadovaná odborná způsobilost či jiná zvláštní způsobilost (např. dosaţení věku 21 let) a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje příslušný orgán státní správy. Odborná způsobilost je dosaţena určitým stupněm vzdělání, který je doplněn příslušnou dobou praxe např. při vedení spisovny VŠ 1 rok, VOŠ 2 roky a SŠ 3 roky *, rekvalifikace či odborná kvalifikace doplněná 4 roky praxe a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny. Mezi koncesované ţivnosti patří např. sluţby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, provozování doprav (silniční motorová, vnitrozemská vodní), výzkum, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, znehodnocování, ničení, zneškodňování, uchovávání, nákup a prodej výbušnin, zbraní a střeliva atd. (ostatní druhy koncesovaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a další podmínky viz Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované ţivnosti). Řemeslná ţivnost, je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná určitá odborná způsobilost, kterou lze dosáhnout řádným ukončením středního vzdělání (výučním listem či maturitní zkouškou), vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání či odbornou kvalifikací vydanou uznávacím orgánem a to vţdy v příslušném oboru. Zákon stanovuje i výjimky, kdy můţe být uvedená odborná způsobilost nahrazena např. dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, šestiletou praxí v oboru či řádné ukončení studia v příbuzném oboru a potvrzení o absolvování jednoroční praxe v příslušném oboru. Za řemeslnou ţivnost se povaţuje např. pivovarnictví a sladovnictví, zlatnictví a hodinářství, holičství a kadeřnictví, mlynářství, kamnářství a kominictví atd. (ostatní druhy řemeslných ţivností viz Příloha č. 1 Ţivnosti řemeslné k zákonu č. 455/1991 Sb.). Podmínkou pro provozování vázané ţivnosti je odborná způsobilost, kterou je dosaţení určitého stupně vzdělání doplněné praxí v příslušném oboru nebo splnění podmínek odborné způsobilosti dle zvláštního právního předpisu. Vysokoškolské vzdělání je obvykle doplněné jednoroční praxí v oboru, vyšší odborné vzdělání či středoškolské vzdělání je doplněné zpravidla 3 roky praxe v oboru, rekvalifikace či odborná kvalifikace je doplněná 4 roky praxe v oboru. Délka jednotlivých praxí se liší dle oboru, např. u projektové činnosti ve výstavbě je délka praxe po absolvování VŠ 3 roky, VOŠ a SŠ 5 let. 11

12 Mezi vázané ţivnosti patří např. výroba a zpracování paliv a maziv, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, oceňování majetku, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská sluţba atd. (ostatní druhy vázaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a zvláštní právní předpisy viz Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti vázané). Provozování volné ţivnosti není podmíněno odbornou ani jinou způsobilostí, stačí splňovat pouze všeobecné podmínky k získání ţivnostenského oprávnění. Volnou ţivností je např. výroba a zpracování skla, poskytování sluţeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, stavba a výroba plavidel, velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení atd. (ostatní druhy volných ţivností viz Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti volné). 12

13 I kdyţ máme na výběr z mnoha podnikatelských oborů spadajících dle svojí charakteristiky do určité skupiny ţivností (ohlašovací nebo koncesované), v podnikatelské sféře převáţně převládají činnosti související s obchodní činností, stavebnictvím a s činnostmi v oblasti nemovitostí. Další nejčastější odvětví můţeme vidět na Grafu. Graf 1 Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona O 6,48% N 0,23% M 1,52% L 0,03% K 19,13% 0,63% A 1,78% C 0,01% B 0,01% D 15,37% E 0,02% F 14,30% J 0,17% I 4,25% H 6,39% G 29,67% A Zemědělství, myslivost, lesnictví C Těžba nerostných surovin E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost I Doprava, skladování a spoje K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti M Vzdělávání O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby B Rybolov a chov ryb D Zpracovatelský průmysl F Stavebnictví H Ubytování a stravování J Finanční zprostředkování L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti nezařazeno 13

14 1.2 Podmínky a místo provozování živnosti Provozovat ţivnost mohou jak fyzické tak právnické osoby mající trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Ostatní subjekty oprávněné provozovat ţivnost jsou uvedeny v 5 zákona č. 455/1991 Sb. Všeobecnými podmínkami pro provozování ţivnosti rozumíme dosaţení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se nepovaţuje ten, kterého soud pravomocně odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně jednoho roku za úmyslně spáchaný trestný čin. Bezúhonnost fyzických osob se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ţádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to v elektronické podobě. Zvláštními podmínkami provozováni ţivnosti rozumíme odbornou nebo jinou způsobilost, pokud je však zákon nebo zvláštní předpis vyţaduje. Pokud dojde ke změně nebo na doplnění poţadavků na odbornou způsobilost po vzniku ţivnostenského oprávnění, není podnikatel ani osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce povinen prokazovat praxi, pokud stále trvá oprávnění provozovat dotčenou ţivnost. Není-li moţné prokázat odbornou nebo jinou způsobilost dokladem, který se vydává jedné fyzické osobě, je moţné odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem, který v souladu se zvláštními předpisy vydá podnikateli příslušný odborný orgán. Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní 14

15 vztah ). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. 3 U občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie, je moţné prokázat odbornou způsobilost také doklady o odborné kvalifikaci. Příslušné doklady musejí dokazovat, ţe podnikatel vykonával předmětnou činnost v členském státu Evropské unie, a to za těchto podmínek: a) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 6 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Podnikatel můţe být také ve vedoucím postavení, ale nesmí ukončit svoji činnost před více neţ 10 lety před ohlášením ţivnosti nebo podáním ţádosti o koncesi. b) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. c) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 4 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. d) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 3 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Za předpokladu, ţe v pracovněprávním vztahu vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. e) Podnikatel musí vykonávat funkci ve vedoucí činnosti po dobu 5 let. Během těchto 5 let musí být nejméně 3 roky v odborné funkci, ve které bude mít zodpovědnost nejméně za jedno oddělení podniku. Podnikatel musí být také drţitelem dokladu 3 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

16 o dosaţené kvalifikaci, který vydává nebo uznává příslušná instituce nebo orgán státu. Dokladem se prokazuje, ţe podnikatel absolvoval nejméně tříleté vzdělání a přípravu, která je nutná pro výkon činnosti v členském státě jeho původu. f) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 5 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. g) Osoba samostatně výdělečné činná po dobu 3 po sobě jdoucích let, nebo osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající předmětnou činnost nejméně 5 let ve vedoucím postavení. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. h) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 5 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. i) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 6 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. j) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 3 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. k) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. l) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let, musí prokázat, ţe vykonávala v pracovněprávním vztahu předmětnou činnost nejméně 3 roky. Výkon činnosti 16

17 nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. m) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. Podnikatel je povinen prostřednictvím fyzických osob, které splňují poţadavky odborné způsobilosti, zajistit výkon činnosti, která je obsahem jeho ţivnosti. Ţivnosti, pro které je zapotřebí odborně způsobilých fyzických osob tzn. jsou-li znalí bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdrav; jsou uvedeny v Příloze č. 5 Ţivnostenského zákona, mezi ně např. patří: Průvodcovská činnost horská, Vodní záchranářská sluţba, Provozování solárií nebo Sluţby soukromých detektivů atd. Odborně a hlavně zdravotně způsobilí musejí být zaměstnanci, pokud podnikatel provozuje koncesovanou ţivnost, která spočívá v ostraze majetku a osob nebo sluţby soukromých detektivů. Rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař. O osobách, které splňují podmínky odborné způsobilosti, vede podnikatel evidenci. Podnikatel také uchovává kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost zaměstnanců a to nejméně 3 roky poté, kdy dojde k ukončení pracovního poměru. Při posuzování odborné způsobilosti se pouţívá zákon o uznávání odborné kvalifikace. S podnikatelskou činností nesouvisejí pouze samé povinnosti, ale i mnohá oprávnění, jako např. podnikatel provozující obchodní činnosti, má právo vykonávat následující, pokud povaha této ţivnosti zůstává zachována: a) pronajímat zboží, b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, 17

18 e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. 4 Dále má podnikatel právo provádět servis zboţí, ale musí tak učinit prostřednictvím odborně způsobilých osob. Podnikatel jakoţto osoba nemusí ţivnost provozovat osobně, ale můţe tak činit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si sám ustanoví. Ustanovený zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu a odpovídá za řádný provoz ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti. Právnická osoba nesmí mít za odpovědného zástupce člena dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby a fyzickou osobu, které trvá překáţka v provozování ţivnosti. Pokud podnikatel zemře, můţe aţ do skončení řízení o projednání dědictví pokračovat: a) správce dědictví, b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu; nejdéle však do skončení insolventního řízení, nebo e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud živnosti nepokračují dědicové. 5 Místem k provozování ţivnosti se rozumí provozovna, můţe být i mobilní (je přemístitelná, tzn. na jednom místě není déle neţ 3 měsíce), automat nebo obdobné zařízení slouţící k prodeji zboţí nebo poskytování sluţeb. V údajích o provozovně musí být uveden její název a adresa. Pokud má podnikatel zájem provozovat ţivnost ve více provozovnách, můţe tak činit, ale jen za předpokladu, ţe k objektům nebo místnostem provozovny vlastní uţívací a vlastnické právo, které prokazuje na ţádost 4 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

19 ţivnostenského úřadu. Příslušná povinnost prokazování uţívacího a vlastnického práva se nevztahuje pro provozovny, které jsou mobilní a pro automaty. Podnikatel je povinen u mobilních provozoven prokázat ţivnostenskému úřadu její oprávněné umístění. Podnikatel, který začíná nebo končí v provozování ţivnosti v provozovně, je povinen oznámit to předem ţivnostenskému úřadu. Výše zmíněné však neplatí v případě, ţe podnikatel zahájí provozování ţivnosti bezprostředně po získání ţivnostenského oprávnění s výjimkou mobilních provozoven a automatů. Při oznámení zahájení provozování ţivnosti musí podnikatel uvést: a) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. 6 Je-li provozovna určená k poskytování sluţeb nebo prodeji zboţí, musí na ní být zvenčí viditelně označeno jméno a příjmení odpovědné osoby, pokud se nejedná o automaty, provozní nebo prodejní doba, během které dochází ke styku se spotřebiteli opět se netýká automatů a mobilních provozoven, a nakonec třídou a kategorií, pokud se jedná o zařízení, které poskytuje přechodné ubytování. Jelikoţ v údajích o provozovně musí být uvedena i přesná adresa, je moţné na základě údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem graficky znázornit geografické krajové rozloţení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona. Dle všeobecného předpokladu je největší zastoupení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. 6 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

20 Graf 2 Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona dle krajů Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikající podle živnostenského zákona dle krajů 10,11% 5,55% 5,64% 10,69% 4,01% 4,43% 4,83% 5,30% 15,76% 12,08% 6,10% 5,31% 3,16% 7,01% Hl. m. Praha (R) Středočeský kraj (R) Jihočeský kraj (R) Plzeňský kraj (R) Karlovarský kraj (R) Ústecký kraj (R) Liberecký kraj (R) Královéhradecký kraj (R) Pardubický kraj (R) Vysočina (R) Jihomoravský kraj (R) Olomoucký kraj (R) Zlínský kraj (R) Moravskoslezský kraj (R) 1.3 Překážky provozování živnosti, přestupky a správní delikty Během provozování ţivnosti se nám mohou vyskytnout mnohé překáţky, v jejichţ důsledku nemůţe být provozována ţivnost. Překáţka vznikne např.: fyzické nebo právnické osobě, která má majetek vyhlášený v konkursu dnem, kdy je podnik jedinou smlouvou prodán v rámci zpeněţení jeho majetkové podstaty nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku. Provozovat ţivnost nemůţe fyzická nebo právnická osoba po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu z toho důvodu, ţe dluţníkův majetek nepokryje náklady na insolvenční řízení. Dále nemůţe fyzická nebo právnická osoba provozovat ţivnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu, protoţe dluţníkův majetek nestačí pro uspokojení všech věřitelů. 20

21 Fyzická nebo právnická osoba v insolvenčním řízení má soudně nařízeno předběţné opatření, tj. omezení v nakládání s majetkovou podstatou. Fyzická nebo právnická osoba můţe poté učinit kroky související se vznikem, změnou nebo zrušením ţivnostenského oprávnění, ale jen s písemným souhlasem předběţného insolvenčního správce. Fyzická osoba, které soud nebo správní orgán uloţil trest nebo sankci zákazu činnosti, která se týká provozování ţivnosti v oboru nebo v příbuzném oboru nemůţe tuto ţivnost po dobu trvání tohoto zákazu provozovat. Pokud ţivnostenský úřad zruší ţivnostenské oprávnění, nemůţe podnikatel ţivnost provozovat. Fyzická osoba se dopustí přestupku hned několika způsoby. Pokud podnikatel zemře, mohou v jeho ţivnosti dále pokračovat, aţ do skončení řízení o projednání dědictví, následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. b) dědicové ze závěti pokud nejsou, následují dědicové ze zákona, c) správce dědictví, d) insolvenční správce, kterého na základě zvláštního právního předpisu ustanoví soud. Insolvenční správce však můţe provozovat ţivnost do doby, neţ skončí insolvenční řízení. Přestupku se všichni výše zmínění dopustí tehdy, kdyţ neoznámí svůj záměr, po zemřelém pokračovat v ţivnosti. Další přestupek spočívá v neustanovení odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce musí ustanovit následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. 21

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I Strana 2563 169 ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Platné znění dotčené části zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 4. Základní informace k životní situaci Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 23p ) se označuje jako písmeno af). 23q ),.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 23p ) se označuje jako písmeno af). 23q ),. 130 ZÁKON ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011 BPH_EKOR Ekonomika organizací podzim 2011 Živnostenské podnikání» Členění živností (1 příklad)» Podmínky provozování živnosti (1 příklad) Malé a střední podniky» Klasifikace (1 příklad) Zákon č. 455/1991

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích 312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích (platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017) ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Ekonomika organizací Seminář č. 5

Ekonomika organizací Seminář č. 5 Ekonomika organizací Seminář č. 5 Příklad 1 Určete o jakou činnost se jedná z hlediska provozování živnosti (k řešení použijte živnostenský zákon v aktuálním znění): a) hostinská činnost b) výroba a prodej

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (zákon č. 130/2008 Sb. aţ zákon č.274/2008 Sb. s účinností od 1.1.2009) Pro Hospodářskou komoru ČR,

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více