Nová úprava živnostenského zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová úprava živnostenského zákona"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Nová úprava živnostenského zákona Bakalářská práce Autor: Petr Vajner právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. JOSEF SVOBODA Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Karlovy Vary dne

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu JUDr. Josefu Svobodovi za účelné konzultace a trpělivé zodpovídání mých dotazů. Panu Bc. Jiřímu Wimrovi za poskytnutí materiálů a dalších cenných informací týkajících se této problematiky, které byly základem pro vypracování mojí bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji své rodině a nejbliţším za podporu.

4 Anotace Bakalářská práce je nejen ucelený přehled práv a povinností souvisejících s provozováním ţivnosti, ale zároveň poukazuje na současnou změnu ţivnostenského zákona, která v rámci provozování ţivnosti proběhla. Dopodrobna rozebírá některé problematiky, které mohou při provozování ţivnosti nastat. Domnívám se, ţe po přečtení mé bakalářské práce budou všichni obohaceni nejen o znalost ţivnostenského zákona, a s ním souvisejících právních předpisů a úprav, ale zároveň o mé vlastní poznatky a zkušenosti. V bakalářské práci nebude také chybět mé vlastní subjektivní hodnocení, ať uţ ţivnostenského zákona jako celku nebo konkrétní právní úpravy, která v rámci tohoto zákona proběhla. V neposlední řadě bakalářská práce poukazuje na kladné a záporné dopady, týkající se podnikatelů a administrativy, které upravuje novela ţivnostenského zákona. Klíčové pojmy: Podnikatel, ţivnost, delikt, přestupek, koncese, provozovna, ustanovení, novela, odpovědný zástupce, překáţky provozování ţivnosti, zvláštní podmínky, subjekt.

5 Annotation Bachelor thesis isn t only a summary of the rights and responsibilities, which are related to carrying on a trade, but it also adverts to the current amendment of The Trades Licensing Act, which comes into existence. The thesis examines in detail some problems that could appear during a carrying on a trade. I suppose, that everyone will be enriched not only the knowledge of The Trades Licensing Act and related legislation and legal regulations, but at the same time will be enriched my own knowledge and experience after reading my Bachelor thesis. There also will not miss my own subjective evaluation of The Trades Licensing Act as a whole or specific legal regulation, which comes into existence within the frame of this Act. Finally, bachelor thesis attends to the positive and the negative impacts relating to the entrepreneurs and administration, which are regulated by the amendment of The Trades Licensing Act. Key words Entrepreneur, trading, tort, offence, trading licence, business premises, enactment, amendment, responsible representative, impediments to trading, special conditions, subject.

6 OBSAH Úvod Obecná charakteristika ţivnostenského zákona Charakteristika a druhy ţivností Podmínky a místo provozování ţivnosti Překáţky provozování ţivnosti, přestupky a správní delikty Ţivnostenské oprávnění Ohlášení ţivnosti a ţádost o koncesi Ţivnostenský rejstřík Kontrolní činnost ţivnostenských úřadů Důvody a dopady právních úprav ţiv. zákona Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění hlavních principů nové právní úpravy Nezbytnost nové právní úpravy Předpokládaný hospodářský finanční dopad dopad na veřejné rozpočty Dopad na podnikatelské prostředí Sociální dopady a dopady na ţivotní prostředí Nová právní úprava ţivnostenského zákona Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá, šestá, sedmá a osmá Část pátá Část devátá Část desátá Závěr Seznam pouţité literatury Seznam grafů Seznam příloh... 60

7 Úvod Cílem mojí bakalářské práce bylo celkové vysvětlení a přiblíţení novely ţivnostenského zákona č. 296/2007 Sb., která přinesla některé zásadní změny v ţivnostenském podnikání. Jedním z důvodů mojí volby daného tématu byla skutečnost, ţe samotný ţivnostenský zákon je, podle mého názoru, pro začínající podnikatele vyloţen aţ příliš sloţitě. Proto není prakticky nikdo schopen po prvním přečtení pochopit všechny důleţité náleţitosti a souvislosti mezi jednotlivými paragrafy. Tato bakalářská práce dále obsahuje mé poznatky a vlastní názory, které jsem získal nejen díky jejímu psaní, ale zároveň jako běţný občan vyřizující si ţivnostenské podnikání na úřadech. Při tvorbě mojí práce jsem se chtěl vyvarovat zbytečně kostrbatým zněním a poučkám. Snaţil jsem se proto laickým způsobem popsat všechny povinnosti podnikatele, jeţ souvisejí se začátkem provozování podnikatelské činnosti. Ovšem úkol to nebyl aţ příliš snadný. Nejprve jsem se snaţil objasnit podstatu a základní rozdělení ţivnostenského zákona. V dalších kapitolách uţ zacházím do detailů týkajících se jak vzniku ţivnostenského oprávnění, tak provozování samotné ţivnosti. Protoţe pokud někdo hodlá provozovat ţivnost, je důleţité, aby si nejprve ujasnil, co a jakým způsobem bude vykonávat za činnost, jaké jsou jeho znalosti a dovednosti. Domnívám se, ţe mi při psaní mé práce pomohly nejen získané materiály, ale ve velikém měřítku i vlastní zkušenosti získané při zakládání ţivnostenského podnikání, kdyţ jsem se i já rozhodl podnikat, a to v oblasti výroby, obchodu a sluţeb neuvedených v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona (příloha č.1 ţivnosti řemeslné, příloha č. 2 ţivnosti vázané, příloha č. 3 ţivnosti koncesované). I přes zjištění, ţe dnes je moţné získat oprávnění k provozování ţivnosti mnohem snáz, jsem byl nemile zaskočen, kdyţ jsem se informoval u jiţ letitých podnikatelů na poměry na příslušných úřadech. Údajně se prý setkám s tzv. byrokratickým jednáním. Chápu, ţe práce úředníků je někdy psychicky náročná, ale jsou to lidé placení z našich daní, 7

8 takţe bychom od nich měli získat fundované a ochotné odpovědi na naše otázky, pomoc při řešení problémů, při vyplňování formulářů apod. Já jsem byl jejich chováním a ochotou pomoci vcelku mile překvapen. Samozřejmě bych lhal, kdybych tvrdil, ţe se mé vyřizování ţivnostenského oprávnění obešlo bez komplikací. Ovšem komplikace, o kterých tu mluvím, nebyly vůbec závaţné. Většinou šlo jen o drobná nedorozumění mezi mnou a zaměstnanci na úřadech nebo o nepochopení příslušných formulářů. Pouze mi vadilo, kolik úřadů jsem musel při vyřizování mého ţivnostenského oprávnění navštívit. Nejdříve ţivnostenský úřad, potom finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a úřad práce, protoţe před zahájením ţivnostenského podnikání jsem byl v jeho evidenci. Zde jsem se také setkal s největší byrokracií a úředním šimlem. Sloţitost formulářů, chození od úředníka k úředníkovi, dlouhé čekací doby, to byl pro mě nepříjemný záţitek. Podobný postup jsem absolvoval později při přerušení mojí ţivnosti s tím rozdílem, ţe úředník ţivnostenského úřadu mi nabídl moţnost, ţe o tomto přerušení obešle příslušné úřady elektronicky. Tuto nabídku jsem sice nevyuţil, ale myslím si, ţe je to velmi dobrá věc. Jako obzvlášť příjemný fakt při vyřizování ţivnostenského oprávnění vítám změnu, která se týká finanční stránky, tedy poplatků. Jistě kaţdý s potěšením uvítá fakt, ţe dnes, a to vidím jako zásadní, se platí pouze jeden ucelený poplatek (Kč 1.000,-) za všechny ţivnosti. Dříve se však jednalo o poplatek mnohem vyšší Kč 1.000,- za kaţdou ţivnost. Samozřejmě, ţe někomu stačila ţivnost pouze jedna, ale např. můj otec, kdyţ začínal s podnikáním, musel na ţivnostenském úřadě zaplatit Kč 3.000,- za tři ţivnostenská oprávnění. Dalším pozitivem je, ţe ţadatel o vydání ţivnostenského listu jiţ nemusí dokládat výpis z rejstříku trestů, úředník si ho obstará sám. Jiţ se nedokládá potvrzení o bezdluţnosti od finančního úřadu potvrzení, ţe fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání, a doklad od okresní správy sociálního zabezpečení o tom, ţe fyzická osoba nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 8

9 Pokud se týká novely ţivnostenského zákona, nezaměřil jsem se pouze na teoretickou část, která obsahuje důvody, proč ke změnám v ţivnostenském zákoně došlo. Ve své práci zmiňuji i praktickou stránku zabývající se nejenom celkovými dopady na hospodářskou, podnikatelskou a sociální sféru, ale i konkrétními dopady na některé z ţivností. 9

10 1 Obecná charakteristika živnostenského zákona 1.1 Charakteristika a druhy živností Zákon o ţivnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. upravuje podmínky ţivnostenského podnikání na území ČR a také určuje způsoby kontroly dodrţování těchto podmínek. Zákon také upravuje co je a není ţivností. Definice ţivnosti zní: Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 1 Ţivností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, e) provádění archeologických výzkumů. 2 Za ţivnost tudíţ není povaţována např. činnost bank, auditorů a daňových poradců, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, provozování rozhlasového a televizního vysílání, námořní doprava a rybolov atd. Dále zákon stanovuje druhy ţivností, kterými jsou ţivnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, a ţivnosti ohlašovací, které smějí být provozovány na základě ohlášení. Ţivnosti ohlašovací se dělí na ţivnosti řemeslné, vázané a volné. 1 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

11 Koncesovaná ţivnost je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná poţadovaná odborná způsobilost či jiná zvláštní způsobilost (např. dosaţení věku 21 let) a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje příslušný orgán státní správy. Odborná způsobilost je dosaţena určitým stupněm vzdělání, který je doplněn příslušnou dobou praxe např. při vedení spisovny VŠ 1 rok, VOŠ 2 roky a SŠ 3 roky *, rekvalifikace či odborná kvalifikace doplněná 4 roky praxe a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny. Mezi koncesované ţivnosti patří např. sluţby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, provozování doprav (silniční motorová, vnitrozemská vodní), výzkum, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, znehodnocování, ničení, zneškodňování, uchovávání, nákup a prodej výbušnin, zbraní a střeliva atd. (ostatní druhy koncesovaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a další podmínky viz Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované ţivnosti). Řemeslná ţivnost, je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná určitá odborná způsobilost, kterou lze dosáhnout řádným ukončením středního vzdělání (výučním listem či maturitní zkouškou), vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání či odbornou kvalifikací vydanou uznávacím orgánem a to vţdy v příslušném oboru. Zákon stanovuje i výjimky, kdy můţe být uvedená odborná způsobilost nahrazena např. dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, šestiletou praxí v oboru či řádné ukončení studia v příbuzném oboru a potvrzení o absolvování jednoroční praxe v příslušném oboru. Za řemeslnou ţivnost se povaţuje např. pivovarnictví a sladovnictví, zlatnictví a hodinářství, holičství a kadeřnictví, mlynářství, kamnářství a kominictví atd. (ostatní druhy řemeslných ţivností viz Příloha č. 1 Ţivnosti řemeslné k zákonu č. 455/1991 Sb.). Podmínkou pro provozování vázané ţivnosti je odborná způsobilost, kterou je dosaţení určitého stupně vzdělání doplněné praxí v příslušném oboru nebo splnění podmínek odborné způsobilosti dle zvláštního právního předpisu. Vysokoškolské vzdělání je obvykle doplněné jednoroční praxí v oboru, vyšší odborné vzdělání či středoškolské vzdělání je doplněné zpravidla 3 roky praxe v oboru, rekvalifikace či odborná kvalifikace je doplněná 4 roky praxe v oboru. Délka jednotlivých praxí se liší dle oboru, např. u projektové činnosti ve výstavbě je délka praxe po absolvování VŠ 3 roky, VOŠ a SŠ 5 let. 11

12 Mezi vázané ţivnosti patří např. výroba a zpracování paliv a maziv, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, oceňování majetku, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská sluţba atd. (ostatní druhy vázaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a zvláštní právní předpisy viz Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti vázané). Provozování volné ţivnosti není podmíněno odbornou ani jinou způsobilostí, stačí splňovat pouze všeobecné podmínky k získání ţivnostenského oprávnění. Volnou ţivností je např. výroba a zpracování skla, poskytování sluţeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, stavba a výroba plavidel, velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení atd. (ostatní druhy volných ţivností viz Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti volné). 12

13 I kdyţ máme na výběr z mnoha podnikatelských oborů spadajících dle svojí charakteristiky do určité skupiny ţivností (ohlašovací nebo koncesované), v podnikatelské sféře převáţně převládají činnosti související s obchodní činností, stavebnictvím a s činnostmi v oblasti nemovitostí. Další nejčastější odvětví můţeme vidět na Grafu. Graf 1 Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona O 6,48% N 0,23% M 1,52% L 0,03% K 19,13% 0,63% A 1,78% C 0,01% B 0,01% D 15,37% E 0,02% F 14,30% J 0,17% I 4,25% H 6,39% G 29,67% A Zemědělství, myslivost, lesnictví C Těžba nerostných surovin E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost I Doprava, skladování a spoje K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti M Vzdělávání O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby B Rybolov a chov ryb D Zpracovatelský průmysl F Stavebnictví H Ubytování a stravování J Finanční zprostředkování L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti nezařazeno 13

14 1.2 Podmínky a místo provozování živnosti Provozovat ţivnost mohou jak fyzické tak právnické osoby mající trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Ostatní subjekty oprávněné provozovat ţivnost jsou uvedeny v 5 zákona č. 455/1991 Sb. Všeobecnými podmínkami pro provozování ţivnosti rozumíme dosaţení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se nepovaţuje ten, kterého soud pravomocně odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně jednoho roku za úmyslně spáchaný trestný čin. Bezúhonnost fyzických osob se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ţádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to v elektronické podobě. Zvláštními podmínkami provozováni ţivnosti rozumíme odbornou nebo jinou způsobilost, pokud je však zákon nebo zvláštní předpis vyţaduje. Pokud dojde ke změně nebo na doplnění poţadavků na odbornou způsobilost po vzniku ţivnostenského oprávnění, není podnikatel ani osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce povinen prokazovat praxi, pokud stále trvá oprávnění provozovat dotčenou ţivnost. Není-li moţné prokázat odbornou nebo jinou způsobilost dokladem, který se vydává jedné fyzické osobě, je moţné odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem, který v souladu se zvláštními předpisy vydá podnikateli příslušný odborný orgán. Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní 14

15 vztah ). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. 3 U občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie, je moţné prokázat odbornou způsobilost také doklady o odborné kvalifikaci. Příslušné doklady musejí dokazovat, ţe podnikatel vykonával předmětnou činnost v členském státu Evropské unie, a to za těchto podmínek: a) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 6 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Podnikatel můţe být také ve vedoucím postavení, ale nesmí ukončit svoji činnost před více neţ 10 lety před ohlášením ţivnosti nebo podáním ţádosti o koncesi. b) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. c) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 4 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. d) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 3 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Za předpokladu, ţe v pracovněprávním vztahu vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. e) Podnikatel musí vykonávat funkci ve vedoucí činnosti po dobu 5 let. Během těchto 5 let musí být nejméně 3 roky v odborné funkci, ve které bude mít zodpovědnost nejméně za jedno oddělení podniku. Podnikatel musí být také drţitelem dokladu 3 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

16 o dosaţené kvalifikaci, který vydává nebo uznává příslušná instituce nebo orgán státu. Dokladem se prokazuje, ţe podnikatel absolvoval nejméně tříleté vzdělání a přípravu, která je nutná pro výkon činnosti v členském státě jeho původu. f) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 5 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. g) Osoba samostatně výdělečné činná po dobu 3 po sobě jdoucích let, nebo osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající předmětnou činnost nejméně 5 let ve vedoucím postavení. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. h) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 5 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. i) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 6 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. j) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 3 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. k) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. l) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let, musí prokázat, ţe vykonávala v pracovněprávním vztahu předmětnou činnost nejméně 3 roky. Výkon činnosti 16

17 nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. m) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. Podnikatel je povinen prostřednictvím fyzických osob, které splňují poţadavky odborné způsobilosti, zajistit výkon činnosti, která je obsahem jeho ţivnosti. Ţivnosti, pro které je zapotřebí odborně způsobilých fyzických osob tzn. jsou-li znalí bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdrav; jsou uvedeny v Příloze č. 5 Ţivnostenského zákona, mezi ně např. patří: Průvodcovská činnost horská, Vodní záchranářská sluţba, Provozování solárií nebo Sluţby soukromých detektivů atd. Odborně a hlavně zdravotně způsobilí musejí být zaměstnanci, pokud podnikatel provozuje koncesovanou ţivnost, která spočívá v ostraze majetku a osob nebo sluţby soukromých detektivů. Rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař. O osobách, které splňují podmínky odborné způsobilosti, vede podnikatel evidenci. Podnikatel také uchovává kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost zaměstnanců a to nejméně 3 roky poté, kdy dojde k ukončení pracovního poměru. Při posuzování odborné způsobilosti se pouţívá zákon o uznávání odborné kvalifikace. S podnikatelskou činností nesouvisejí pouze samé povinnosti, ale i mnohá oprávnění, jako např. podnikatel provozující obchodní činnosti, má právo vykonávat následující, pokud povaha této ţivnosti zůstává zachována: a) pronajímat zboží, b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, 17

18 e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. 4 Dále má podnikatel právo provádět servis zboţí, ale musí tak učinit prostřednictvím odborně způsobilých osob. Podnikatel jakoţto osoba nemusí ţivnost provozovat osobně, ale můţe tak činit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si sám ustanoví. Ustanovený zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu a odpovídá za řádný provoz ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti. Právnická osoba nesmí mít za odpovědného zástupce člena dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby a fyzickou osobu, které trvá překáţka v provozování ţivnosti. Pokud podnikatel zemře, můţe aţ do skončení řízení o projednání dědictví pokračovat: a) správce dědictví, b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu; nejdéle však do skončení insolventního řízení, nebo e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud živnosti nepokračují dědicové. 5 Místem k provozování ţivnosti se rozumí provozovna, můţe být i mobilní (je přemístitelná, tzn. na jednom místě není déle neţ 3 měsíce), automat nebo obdobné zařízení slouţící k prodeji zboţí nebo poskytování sluţeb. V údajích o provozovně musí být uveden její název a adresa. Pokud má podnikatel zájem provozovat ţivnost ve více provozovnách, můţe tak činit, ale jen za předpokladu, ţe k objektům nebo místnostem provozovny vlastní uţívací a vlastnické právo, které prokazuje na ţádost 4 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

19 ţivnostenského úřadu. Příslušná povinnost prokazování uţívacího a vlastnického práva se nevztahuje pro provozovny, které jsou mobilní a pro automaty. Podnikatel je povinen u mobilních provozoven prokázat ţivnostenskému úřadu její oprávněné umístění. Podnikatel, který začíná nebo končí v provozování ţivnosti v provozovně, je povinen oznámit to předem ţivnostenskému úřadu. Výše zmíněné však neplatí v případě, ţe podnikatel zahájí provozování ţivnosti bezprostředně po získání ţivnostenského oprávnění s výjimkou mobilních provozoven a automatů. Při oznámení zahájení provozování ţivnosti musí podnikatel uvést: a) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. 6 Je-li provozovna určená k poskytování sluţeb nebo prodeji zboţí, musí na ní být zvenčí viditelně označeno jméno a příjmení odpovědné osoby, pokud se nejedná o automaty, provozní nebo prodejní doba, během které dochází ke styku se spotřebiteli opět se netýká automatů a mobilních provozoven, a nakonec třídou a kategorií, pokud se jedná o zařízení, které poskytuje přechodné ubytování. Jelikoţ v údajích o provozovně musí být uvedena i přesná adresa, je moţné na základě údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem graficky znázornit geografické krajové rozloţení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona. Dle všeobecného předpokladu je největší zastoupení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. 6 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

20 Graf 2 Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona dle krajů Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikající podle živnostenského zákona dle krajů 10,11% 5,55% 5,64% 10,69% 4,01% 4,43% 4,83% 5,30% 15,76% 12,08% 6,10% 5,31% 3,16% 7,01% Hl. m. Praha (R) Středočeský kraj (R) Jihočeský kraj (R) Plzeňský kraj (R) Karlovarský kraj (R) Ústecký kraj (R) Liberecký kraj (R) Královéhradecký kraj (R) Pardubický kraj (R) Vysočina (R) Jihomoravský kraj (R) Olomoucký kraj (R) Zlínský kraj (R) Moravskoslezský kraj (R) 1.3 Překážky provozování živnosti, přestupky a správní delikty Během provozování ţivnosti se nám mohou vyskytnout mnohé překáţky, v jejichţ důsledku nemůţe být provozována ţivnost. Překáţka vznikne např.: fyzické nebo právnické osobě, která má majetek vyhlášený v konkursu dnem, kdy je podnik jedinou smlouvou prodán v rámci zpeněţení jeho majetkové podstaty nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku. Provozovat ţivnost nemůţe fyzická nebo právnická osoba po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu z toho důvodu, ţe dluţníkův majetek nepokryje náklady na insolvenční řízení. Dále nemůţe fyzická nebo právnická osoba provozovat ţivnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu, protoţe dluţníkův majetek nestačí pro uspokojení všech věřitelů. 20

21 Fyzická nebo právnická osoba v insolvenčním řízení má soudně nařízeno předběţné opatření, tj. omezení v nakládání s majetkovou podstatou. Fyzická nebo právnická osoba můţe poté učinit kroky související se vznikem, změnou nebo zrušením ţivnostenského oprávnění, ale jen s písemným souhlasem předběţného insolvenčního správce. Fyzická osoba, které soud nebo správní orgán uloţil trest nebo sankci zákazu činnosti, která se týká provozování ţivnosti v oboru nebo v příbuzném oboru nemůţe tuto ţivnost po dobu trvání tohoto zákazu provozovat. Pokud ţivnostenský úřad zruší ţivnostenské oprávnění, nemůţe podnikatel ţivnost provozovat. Fyzická osoba se dopustí přestupku hned několika způsoby. Pokud podnikatel zemře, mohou v jeho ţivnosti dále pokračovat, aţ do skončení řízení o projednání dědictví, následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. b) dědicové ze závěti pokud nejsou, následují dědicové ze zákona, c) správce dědictví, d) insolvenční správce, kterého na základě zvláštního právního předpisu ustanoví soud. Insolvenční správce však můţe provozovat ţivnost do doby, neţ skončí insolvenční řízení. Přestupku se všichni výše zmínění dopustí tehdy, kdyţ neoznámí svůj záměr, po zemřelém pokračovat v ţivnosti. Další přestupek spočívá v neustanovení odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce musí ustanovit následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. 21

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 264/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; (zákona č. 600/1992 Sb.); zákona č. 286/1993 Sb. ČR; zákona č. 156/1994 Sb. ČR; zákona č. 84/1995 Sb. ČR; zákona

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více