Nová úprava živnostenského zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová úprava živnostenského zákona"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Nová úprava živnostenského zákona Bakalářská práce Autor: Petr Vajner právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. JOSEF SVOBODA Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Karlovy Vary dne

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu JUDr. Josefu Svobodovi za účelné konzultace a trpělivé zodpovídání mých dotazů. Panu Bc. Jiřímu Wimrovi za poskytnutí materiálů a dalších cenných informací týkajících se této problematiky, které byly základem pro vypracování mojí bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji své rodině a nejbliţším za podporu.

4 Anotace Bakalářská práce je nejen ucelený přehled práv a povinností souvisejících s provozováním ţivnosti, ale zároveň poukazuje na současnou změnu ţivnostenského zákona, která v rámci provozování ţivnosti proběhla. Dopodrobna rozebírá některé problematiky, které mohou při provozování ţivnosti nastat. Domnívám se, ţe po přečtení mé bakalářské práce budou všichni obohaceni nejen o znalost ţivnostenského zákona, a s ním souvisejících právních předpisů a úprav, ale zároveň o mé vlastní poznatky a zkušenosti. V bakalářské práci nebude také chybět mé vlastní subjektivní hodnocení, ať uţ ţivnostenského zákona jako celku nebo konkrétní právní úpravy, která v rámci tohoto zákona proběhla. V neposlední řadě bakalářská práce poukazuje na kladné a záporné dopady, týkající se podnikatelů a administrativy, které upravuje novela ţivnostenského zákona. Klíčové pojmy: Podnikatel, ţivnost, delikt, přestupek, koncese, provozovna, ustanovení, novela, odpovědný zástupce, překáţky provozování ţivnosti, zvláštní podmínky, subjekt.

5 Annotation Bachelor thesis isn t only a summary of the rights and responsibilities, which are related to carrying on a trade, but it also adverts to the current amendment of The Trades Licensing Act, which comes into existence. The thesis examines in detail some problems that could appear during a carrying on a trade. I suppose, that everyone will be enriched not only the knowledge of The Trades Licensing Act and related legislation and legal regulations, but at the same time will be enriched my own knowledge and experience after reading my Bachelor thesis. There also will not miss my own subjective evaluation of The Trades Licensing Act as a whole or specific legal regulation, which comes into existence within the frame of this Act. Finally, bachelor thesis attends to the positive and the negative impacts relating to the entrepreneurs and administration, which are regulated by the amendment of The Trades Licensing Act. Key words Entrepreneur, trading, tort, offence, trading licence, business premises, enactment, amendment, responsible representative, impediments to trading, special conditions, subject.

6 OBSAH Úvod Obecná charakteristika ţivnostenského zákona Charakteristika a druhy ţivností Podmínky a místo provozování ţivnosti Překáţky provozování ţivnosti, přestupky a správní delikty Ţivnostenské oprávnění Ohlášení ţivnosti a ţádost o koncesi Ţivnostenský rejstřík Kontrolní činnost ţivnostenských úřadů Důvody a dopady právních úprav ţiv. zákona Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění hlavních principů nové právní úpravy Nezbytnost nové právní úpravy Předpokládaný hospodářský finanční dopad dopad na veřejné rozpočty Dopad na podnikatelské prostředí Sociální dopady a dopady na ţivotní prostředí Nová právní úprava ţivnostenského zákona Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá, šestá, sedmá a osmá Část pátá Část devátá Část desátá Závěr Seznam pouţité literatury Seznam grafů Seznam příloh... 60

7 Úvod Cílem mojí bakalářské práce bylo celkové vysvětlení a přiblíţení novely ţivnostenského zákona č. 296/2007 Sb., která přinesla některé zásadní změny v ţivnostenském podnikání. Jedním z důvodů mojí volby daného tématu byla skutečnost, ţe samotný ţivnostenský zákon je, podle mého názoru, pro začínající podnikatele vyloţen aţ příliš sloţitě. Proto není prakticky nikdo schopen po prvním přečtení pochopit všechny důleţité náleţitosti a souvislosti mezi jednotlivými paragrafy. Tato bakalářská práce dále obsahuje mé poznatky a vlastní názory, které jsem získal nejen díky jejímu psaní, ale zároveň jako běţný občan vyřizující si ţivnostenské podnikání na úřadech. Při tvorbě mojí práce jsem se chtěl vyvarovat zbytečně kostrbatým zněním a poučkám. Snaţil jsem se proto laickým způsobem popsat všechny povinnosti podnikatele, jeţ souvisejí se začátkem provozování podnikatelské činnosti. Ovšem úkol to nebyl aţ příliš snadný. Nejprve jsem se snaţil objasnit podstatu a základní rozdělení ţivnostenského zákona. V dalších kapitolách uţ zacházím do detailů týkajících se jak vzniku ţivnostenského oprávnění, tak provozování samotné ţivnosti. Protoţe pokud někdo hodlá provozovat ţivnost, je důleţité, aby si nejprve ujasnil, co a jakým způsobem bude vykonávat za činnost, jaké jsou jeho znalosti a dovednosti. Domnívám se, ţe mi při psaní mé práce pomohly nejen získané materiály, ale ve velikém měřítku i vlastní zkušenosti získané při zakládání ţivnostenského podnikání, kdyţ jsem se i já rozhodl podnikat, a to v oblasti výroby, obchodu a sluţeb neuvedených v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona (příloha č.1 ţivnosti řemeslné, příloha č. 2 ţivnosti vázané, příloha č. 3 ţivnosti koncesované). I přes zjištění, ţe dnes je moţné získat oprávnění k provozování ţivnosti mnohem snáz, jsem byl nemile zaskočen, kdyţ jsem se informoval u jiţ letitých podnikatelů na poměry na příslušných úřadech. Údajně se prý setkám s tzv. byrokratickým jednáním. Chápu, ţe práce úředníků je někdy psychicky náročná, ale jsou to lidé placení z našich daní, 7

8 takţe bychom od nich měli získat fundované a ochotné odpovědi na naše otázky, pomoc při řešení problémů, při vyplňování formulářů apod. Já jsem byl jejich chováním a ochotou pomoci vcelku mile překvapen. Samozřejmě bych lhal, kdybych tvrdil, ţe se mé vyřizování ţivnostenského oprávnění obešlo bez komplikací. Ovšem komplikace, o kterých tu mluvím, nebyly vůbec závaţné. Většinou šlo jen o drobná nedorozumění mezi mnou a zaměstnanci na úřadech nebo o nepochopení příslušných formulářů. Pouze mi vadilo, kolik úřadů jsem musel při vyřizování mého ţivnostenského oprávnění navštívit. Nejdříve ţivnostenský úřad, potom finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a úřad práce, protoţe před zahájením ţivnostenského podnikání jsem byl v jeho evidenci. Zde jsem se také setkal s největší byrokracií a úředním šimlem. Sloţitost formulářů, chození od úředníka k úředníkovi, dlouhé čekací doby, to byl pro mě nepříjemný záţitek. Podobný postup jsem absolvoval později při přerušení mojí ţivnosti s tím rozdílem, ţe úředník ţivnostenského úřadu mi nabídl moţnost, ţe o tomto přerušení obešle příslušné úřady elektronicky. Tuto nabídku jsem sice nevyuţil, ale myslím si, ţe je to velmi dobrá věc. Jako obzvlášť příjemný fakt při vyřizování ţivnostenského oprávnění vítám změnu, která se týká finanční stránky, tedy poplatků. Jistě kaţdý s potěšením uvítá fakt, ţe dnes, a to vidím jako zásadní, se platí pouze jeden ucelený poplatek (Kč 1.000,-) za všechny ţivnosti. Dříve se však jednalo o poplatek mnohem vyšší Kč 1.000,- za kaţdou ţivnost. Samozřejmě, ţe někomu stačila ţivnost pouze jedna, ale např. můj otec, kdyţ začínal s podnikáním, musel na ţivnostenském úřadě zaplatit Kč 3.000,- za tři ţivnostenská oprávnění. Dalším pozitivem je, ţe ţadatel o vydání ţivnostenského listu jiţ nemusí dokládat výpis z rejstříku trestů, úředník si ho obstará sám. Jiţ se nedokládá potvrzení o bezdluţnosti od finančního úřadu potvrzení, ţe fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání, a doklad od okresní správy sociálního zabezpečení o tom, ţe fyzická osoba nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 8

9 Pokud se týká novely ţivnostenského zákona, nezaměřil jsem se pouze na teoretickou část, která obsahuje důvody, proč ke změnám v ţivnostenském zákoně došlo. Ve své práci zmiňuji i praktickou stránku zabývající se nejenom celkovými dopady na hospodářskou, podnikatelskou a sociální sféru, ale i konkrétními dopady na některé z ţivností. 9

10 1 Obecná charakteristika živnostenského zákona 1.1 Charakteristika a druhy živností Zákon o ţivnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. upravuje podmínky ţivnostenského podnikání na území ČR a také určuje způsoby kontroly dodrţování těchto podmínek. Zákon také upravuje co je a není ţivností. Definice ţivnosti zní: Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 1 Ţivností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, e) provádění archeologických výzkumů. 2 Za ţivnost tudíţ není povaţována např. činnost bank, auditorů a daňových poradců, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, provozování rozhlasového a televizního vysílání, námořní doprava a rybolov atd. Dále zákon stanovuje druhy ţivností, kterými jsou ţivnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, a ţivnosti ohlašovací, které smějí být provozovány na základě ohlášení. Ţivnosti ohlašovací se dělí na ţivnosti řemeslné, vázané a volné. 1 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

11 Koncesovaná ţivnost je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná poţadovaná odborná způsobilost či jiná zvláštní způsobilost (např. dosaţení věku 21 let) a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje příslušný orgán státní správy. Odborná způsobilost je dosaţena určitým stupněm vzdělání, který je doplněn příslušnou dobou praxe např. při vedení spisovny VŠ 1 rok, VOŠ 2 roky a SŠ 3 roky *, rekvalifikace či odborná kvalifikace doplněná 4 roky praxe a k ţádosti o koncesi se vyjadřuje Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny. Mezi koncesované ţivnosti patří např. sluţby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, provozování doprav (silniční motorová, vnitrozemská vodní), výzkum, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, znehodnocování, ničení, zneškodňování, uchovávání, nákup a prodej výbušnin, zbraní a střeliva atd. (ostatní druhy koncesovaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a další podmínky viz Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované ţivnosti). Řemeslná ţivnost, je taková ţivnost, pro jejíţ provozování je nutná určitá odborná způsobilost, kterou lze dosáhnout řádným ukončením středního vzdělání (výučním listem či maturitní zkouškou), vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání či odbornou kvalifikací vydanou uznávacím orgánem a to vţdy v příslušném oboru. Zákon stanovuje i výjimky, kdy můţe být uvedená odborná způsobilost nahrazena např. dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, šestiletou praxí v oboru či řádné ukončení studia v příbuzném oboru a potvrzení o absolvování jednoroční praxe v příslušném oboru. Za řemeslnou ţivnost se povaţuje např. pivovarnictví a sladovnictví, zlatnictví a hodinářství, holičství a kadeřnictví, mlynářství, kamnářství a kominictví atd. (ostatní druhy řemeslných ţivností viz Příloha č. 1 Ţivnosti řemeslné k zákonu č. 455/1991 Sb.). Podmínkou pro provozování vázané ţivnosti je odborná způsobilost, kterou je dosaţení určitého stupně vzdělání doplněné praxí v příslušném oboru nebo splnění podmínek odborné způsobilosti dle zvláštního právního předpisu. Vysokoškolské vzdělání je obvykle doplněné jednoroční praxí v oboru, vyšší odborné vzdělání či středoškolské vzdělání je doplněné zpravidla 3 roky praxe v oboru, rekvalifikace či odborná kvalifikace je doplněná 4 roky praxe v oboru. Délka jednotlivých praxí se liší dle oboru, např. u projektové činnosti ve výstavbě je délka praxe po absolvování VŠ 3 roky, VOŠ a SŠ 5 let. 11

12 Mezi vázané ţivnosti patří např. výroba a zpracování paliv a maziv, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, oceňování majetku, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská sluţba atd. (ostatní druhy vázaných ţivností s poţadovanou odbornou způsobilostí a zvláštní právní předpisy viz Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti vázané). Provozování volné ţivnosti není podmíněno odbornou ani jinou způsobilostí, stačí splňovat pouze všeobecné podmínky k získání ţivnostenského oprávnění. Volnou ţivností je např. výroba a zpracování skla, poskytování sluţeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, stavba a výroba plavidel, velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení atd. (ostatní druhy volných ţivností viz Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Ţivnosti volné). 12

13 I kdyţ máme na výběr z mnoha podnikatelských oborů spadajících dle svojí charakteristiky do určité skupiny ţivností (ohlašovací nebo koncesované), v podnikatelské sféře převáţně převládají činnosti související s obchodní činností, stavebnictvím a s činnostmi v oblasti nemovitostí. Další nejčastější odvětví můţeme vidět na Grafu. Graf 1 Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona Převažující odvětví soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona O 6,48% N 0,23% M 1,52% L 0,03% K 19,13% 0,63% A 1,78% C 0,01% B 0,01% D 15,37% E 0,02% F 14,30% J 0,17% I 4,25% H 6,39% G 29,67% A Zemědělství, myslivost, lesnictví C Těžba nerostných surovin E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost I Doprava, skladování a spoje K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti M Vzdělávání O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby B Rybolov a chov ryb D Zpracovatelský průmysl F Stavebnictví H Ubytování a stravování J Finanční zprostředkování L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti nezařazeno 13

14 1.2 Podmínky a místo provozování živnosti Provozovat ţivnost mohou jak fyzické tak právnické osoby mající trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Ostatní subjekty oprávněné provozovat ţivnost jsou uvedeny v 5 zákona č. 455/1991 Sb. Všeobecnými podmínkami pro provozování ţivnosti rozumíme dosaţení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se nepovaţuje ten, kterého soud pravomocně odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně jednoho roku za úmyslně spáchaný trestný čin. Bezúhonnost fyzických osob se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ţádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to v elektronické podobě. Zvláštními podmínkami provozováni ţivnosti rozumíme odbornou nebo jinou způsobilost, pokud je však zákon nebo zvláštní předpis vyţaduje. Pokud dojde ke změně nebo na doplnění poţadavků na odbornou způsobilost po vzniku ţivnostenského oprávnění, není podnikatel ani osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce povinen prokazovat praxi, pokud stále trvá oprávnění provozovat dotčenou ţivnost. Není-li moţné prokázat odbornou nebo jinou způsobilost dokladem, který se vydává jedné fyzické osobě, je moţné odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem, který v souladu se zvláštními předpisy vydá podnikateli příslušný odborný orgán. Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní 14

15 vztah ). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. 3 U občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie, je moţné prokázat odbornou způsobilost také doklady o odborné kvalifikaci. Příslušné doklady musejí dokazovat, ţe podnikatel vykonával předmětnou činnost v členském státu Evropské unie, a to za těchto podmínek: a) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 6 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Podnikatel můţe být také ve vedoucím postavení, ale nesmí ukončit svoji činnost před více neţ 10 lety před ohlášením ţivnosti nebo podáním ţádosti o koncesi. b) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. c) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 4 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. d) V členském státu Evropské unie, musí být podnikatel po dobu 3 po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou. Za předpokladu, ţe v pracovněprávním vztahu vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. e) Podnikatel musí vykonávat funkci ve vedoucí činnosti po dobu 5 let. Během těchto 5 let musí být nejméně 3 roky v odborné funkci, ve které bude mít zodpovědnost nejméně za jedno oddělení podniku. Podnikatel musí být také drţitelem dokladu 3 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

16 o dosaţené kvalifikaci, který vydává nebo uznává příslušná instituce nebo orgán státu. Dokladem se prokazuje, ţe podnikatel absolvoval nejméně tříleté vzdělání a přípravu, která je nutná pro výkon činnosti v členském státě jeho původu. f) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 5 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. g) Osoba samostatně výdělečné činná po dobu 3 po sobě jdoucích let, nebo osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající předmětnou činnost nejméně 5 let ve vedoucím postavení. Výkon činnosti nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. h) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 5 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. i) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 6 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. j) Podnikatel musí být ve vedoucím postavení nebo jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu 3 po sobě jdoucích let. Podnikatel však musí před podáním ţádosti o koncesi nebo před ohlášením ţivnosti nejméně 10 let provozovat nepřetrţitě svou činnost. k) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. l) Osoba samostatně výdělečné činná nebo osoba ve vedoucím postavení vykonávající činnost po dobu 2 po sobě jdoucích let, musí prokázat, ţe vykonávala v pracovněprávním vztahu předmětnou činnost nejméně 3 roky. Výkon činnosti 16

17 nesmí být ukončen více neţ 10 let před tím, neţ podnikatel ohlásí ţivnost nebo podá ţádost o koncesi. m) Osoba v pracovněprávním vztahu vykonávající činnost po dobu 3 po sobě jdoucích let, musí mít doklad o dosaţené kvalifikaci, který zároveň potvrzuje vzdělání a přípravu, které jsou nezbytné pro výkon předmětné činnosti. Doklad vydává a uznává příslušný orgán nebo instituce členského státu. Podnikatel je povinen prostřednictvím fyzických osob, které splňují poţadavky odborné způsobilosti, zajistit výkon činnosti, která je obsahem jeho ţivnosti. Ţivnosti, pro které je zapotřebí odborně způsobilých fyzických osob tzn. jsou-li znalí bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdrav; jsou uvedeny v Příloze č. 5 Ţivnostenského zákona, mezi ně např. patří: Průvodcovská činnost horská, Vodní záchranářská sluţba, Provozování solárií nebo Sluţby soukromých detektivů atd. Odborně a hlavně zdravotně způsobilí musejí být zaměstnanci, pokud podnikatel provozuje koncesovanou ţivnost, která spočívá v ostraze majetku a osob nebo sluţby soukromých detektivů. Rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař. O osobách, které splňují podmínky odborné způsobilosti, vede podnikatel evidenci. Podnikatel také uchovává kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost zaměstnanců a to nejméně 3 roky poté, kdy dojde k ukončení pracovního poměru. Při posuzování odborné způsobilosti se pouţívá zákon o uznávání odborné kvalifikace. S podnikatelskou činností nesouvisejí pouze samé povinnosti, ale i mnohá oprávnění, jako např. podnikatel provozující obchodní činnosti, má právo vykonávat následující, pokud povaha této ţivnosti zůstává zachována: a) pronajímat zboží, b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, 17

18 e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. 4 Dále má podnikatel právo provádět servis zboţí, ale musí tak učinit prostřednictvím odborně způsobilých osob. Podnikatel jakoţto osoba nemusí ţivnost provozovat osobně, ale můţe tak činit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si sám ustanoví. Ustanovený zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu a odpovídá za řádný provoz ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti. Právnická osoba nesmí mít za odpovědného zástupce člena dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby a fyzickou osobu, které trvá překáţka v provozování ţivnosti. Pokud podnikatel zemře, můţe aţ do skončení řízení o projednání dědictví pokračovat: a) správce dědictví, b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu; nejdéle však do skončení insolventního řízení, nebo e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud živnosti nepokračují dědicové. 5 Místem k provozování ţivnosti se rozumí provozovna, můţe být i mobilní (je přemístitelná, tzn. na jednom místě není déle neţ 3 měsíce), automat nebo obdobné zařízení slouţící k prodeji zboţí nebo poskytování sluţeb. V údajích o provozovně musí být uveden její název a adresa. Pokud má podnikatel zájem provozovat ţivnost ve více provozovnách, můţe tak činit, ale jen za předpokladu, ţe k objektům nebo místnostem provozovny vlastní uţívací a vlastnické právo, které prokazuje na ţádost 4 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

19 ţivnostenského úřadu. Příslušná povinnost prokazování uţívacího a vlastnického práva se nevztahuje pro provozovny, které jsou mobilní a pro automaty. Podnikatel je povinen u mobilních provozoven prokázat ţivnostenskému úřadu její oprávněné umístění. Podnikatel, který začíná nebo končí v provozování ţivnosti v provozovně, je povinen oznámit to předem ţivnostenskému úřadu. Výše zmíněné však neplatí v případě, ţe podnikatel zahájí provozování ţivnosti bezprostředně po získání ţivnostenského oprávnění s výjimkou mobilních provozoven a automatů. Při oznámení zahájení provozování ţivnosti musí podnikatel uvést: a) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. 6 Je-li provozovna určená k poskytování sluţeb nebo prodeji zboţí, musí na ní být zvenčí viditelně označeno jméno a příjmení odpovědné osoby, pokud se nejedná o automaty, provozní nebo prodejní doba, během které dochází ke styku se spotřebiteli opět se netýká automatů a mobilních provozoven, a nakonec třídou a kategorií, pokud se jedná o zařízení, které poskytuje přechodné ubytování. Jelikoţ v údajích o provozovně musí být uvedena i přesná adresa, je moţné na základě údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem graficky znázornit geografické krajové rozloţení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona. Dle všeobecného předpokladu je největší zastoupení podnikatelů podnikajících dle ţivnostenského zákona ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. 6 Úplné Znění : Živnostenské podnikání a další předpisy regulující podnikání. Ostrava : Sagit, a.s., s. ISBN

20 Graf 2 Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona dle krajů Geografické rozložení v rámci ČR soukromých podnikatelů podnikající podle živnostenského zákona dle krajů 10,11% 5,55% 5,64% 10,69% 4,01% 4,43% 4,83% 5,30% 15,76% 12,08% 6,10% 5,31% 3,16% 7,01% Hl. m. Praha (R) Středočeský kraj (R) Jihočeský kraj (R) Plzeňský kraj (R) Karlovarský kraj (R) Ústecký kraj (R) Liberecký kraj (R) Královéhradecký kraj (R) Pardubický kraj (R) Vysočina (R) Jihomoravský kraj (R) Olomoucký kraj (R) Zlínský kraj (R) Moravskoslezský kraj (R) 1.3 Překážky provozování živnosti, přestupky a správní delikty Během provozování ţivnosti se nám mohou vyskytnout mnohé překáţky, v jejichţ důsledku nemůţe být provozována ţivnost. Překáţka vznikne např.: fyzické nebo právnické osobě, která má majetek vyhlášený v konkursu dnem, kdy je podnik jedinou smlouvou prodán v rámci zpeněţení jeho majetkové podstaty nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku. Provozovat ţivnost nemůţe fyzická nebo právnická osoba po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu z toho důvodu, ţe dluţníkův majetek nepokryje náklady na insolvenční řízení. Dále nemůţe fyzická nebo právnická osoba provozovat ţivnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu, protoţe dluţníkův majetek nestačí pro uspokojení všech věřitelů. 20

21 Fyzická nebo právnická osoba v insolvenčním řízení má soudně nařízeno předběţné opatření, tj. omezení v nakládání s majetkovou podstatou. Fyzická nebo právnická osoba můţe poté učinit kroky související se vznikem, změnou nebo zrušením ţivnostenského oprávnění, ale jen s písemným souhlasem předběţného insolvenčního správce. Fyzická osoba, které soud nebo správní orgán uloţil trest nebo sankci zákazu činnosti, která se týká provozování ţivnosti v oboru nebo v příbuzném oboru nemůţe tuto ţivnost po dobu trvání tohoto zákazu provozovat. Pokud ţivnostenský úřad zruší ţivnostenské oprávnění, nemůţe podnikatel ţivnost provozovat. Fyzická osoba se dopustí přestupku hned několika způsoby. Pokud podnikatel zemře, mohou v jeho ţivnosti dále pokračovat, aţ do skončení řízení o projednání dědictví, následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. b) dědicové ze závěti pokud nejsou, následují dědicové ze zákona, c) správce dědictví, d) insolvenční správce, kterého na základě zvláštního právního předpisu ustanoví soud. Insolvenční správce však můţe provozovat ţivnost do doby, neţ skončí insolvenční řízení. Přestupku se všichni výše zmínění dopustí tehdy, kdyţ neoznámí svůj záměr, po zemřelém pokračovat v ţivnosti. Další přestupek spočívá v neustanovení odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce musí ustanovit následující osoby: a) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner. Manţel nebo partner nemusí být dědicem ze závěti, stačí, kdyţ bude spoluvlastníkem majetku, který se pouţívá k provozování ţivnosti. 21

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 23p ) se označuje jako písmeno af). 23q ),.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 23p ) se označuje jako písmeno af). 23q ),. 130 ZÁKON ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (zákon č. 130/2008 Sb. aţ zákon č.274/2008 Sb. s účinností od 1.1.2009) Pro Hospodářskou komoru ČR,

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKON. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon); ve znění zákona č. 600/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; zákona č. 231/1992 Sb.; zákona č. 273/1993 Sb. ČR; zákona č. 303/1993 Sb.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů

Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů Bankovní institut vysoká škola Praha Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů Bakalářská práce Dana Berková Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kontrolní

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ č. 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Více

Strana 1 / 70. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon)

Strana 1 / 70. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy)

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy) Novela živnostenského zákona Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpis, který

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČK pro ţivnosti VELKOOBCHOD SKLDOVÁNÍ ZBOŢÍ MNIPULCE S NÁKLDEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST

POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST 10ZmenList2_info.pdf POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST 01 Uvede se živnost (živnosti), u které se změna oznamuje. 02 Uvede se údaj, který se mění, např. adresa pro doručování nebo adresa, kde lze vypořádat

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Strana 1 / 72. 455/1991 Sb. ZÁKON. o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon)

Strana 1 / 72. 455/1991 Sb. ZÁKON. o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 38/1994

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 Použité zkratky: ŽÚ živnostenský úřad ŽZ živnostenský zákon OZ odpovědný zástupce ŽR živnostenský rejstřík CP CzechPoint

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb.,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 455/1991 Sb ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (...) Změna: 270/2007 Sb. Změna: 269/2007 Sb., 296/2007 Sb. Změna: 130/2008 Sb., 189/2008 Sb.,

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších. předpisů, a některé další zákony ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších. předpisů, a některé další zákony ČÁST PRVNÍ 85 ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více