Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie!"

Transkript

1 Starter B Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter B Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme jejich prvními uiteli. Dokonce i tehdy, když naše dti zahájí výuku v mateské škole a budou v ní dále pokraovat ve škole, naše úloha se nemusí omezovat na zkoušení z v hodinách probírané látky nebo na kontrolu domácích úkol. Jestliže projevíme zájem o to, co se dti uí ve škole a budeme vztahovat jejich nov nabyté znalosti k tomu, co dlají doma, motivujeme je k tomu, aby se lépe uily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn dležité je totiž vypstování v dtech pozitivního postoje k výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. Píruka pro rodie umožuje rodim pomoct dítti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje všechny, kteí o dít peují, aby motivovali dít k další práci. Zábava a hry, které jsou obsaženy v Píruce pro rodie, byly sestaveny tak, aby nezabíraly mnoho asu a aby nevyžadovaly od rodi znalost anglického jazyka ani odborných znalostí. Vtšinu cviení je možno vykonávat nkolikrát, tak aby se prodloužil as kontaktu dítte s anglickým jazykem. Na závr cviení je dobré si s díttem pohovoit o tom, co bylo pro nho zajímavé, co mu dlalo obtíže, co bylo jednoduché nebo co by ješt stálo za to procviit. Nic totiž víc nemotivuje dti k další snaze než pocit ze získaného úspchu, radost z dobe vyešeného úkolu, docenní jejich námahy a zasloužené pochvaly. Doufám, že spolená výuka anglického jazyka s využitím her a zábavy obsažené v Píruce pro rodie poskytne zárove Vám, tak i Vašim dtem mnoho radosti, tak jako mnoho radosti pineslo mn psaní tchto cviení spolen s mým desetiletým synem. Vím, že to bude pro všechny neobyejn cenná zkušenost. Obsah Pozvání ke spolupráci pro rodie Struktura Píruky pro rodie Období bez uebnice a Unit Hello! Unit 1 My face (Mj obliej) Unit 2 Animals (Zvíata) Unit 3 My toys (Moje hraky) Unit 4 Food (Jídlo) Unit 5 My body (Moje tlo) Unit 6 My house (Mj dm) Unit 7 My clothes (Moje obleení) Unit 8 My party (Mj veírek) Halloween (Halloween) Christmas (Vánoce) Easter (Velikonoce) Popis obsahu písniek a íkanek Kde si objednat pro dti CD-ROM, DVD,CD 16 Mariola Bogucka Autorka English Adventure Starter B Pearson Education Limited

2 Píruka pro rodie POZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI PRO RODIE Zveme ke spolupráci rodie malých žák, abychom maximalizovali kontakt dítte s anglickým jazykem vypstovali v dtech návyk systematické výuky doma piblížili rodim zásady moderní výuky anglického jazyka varovali rodie ped kladením pro dti neobyejn frustrujících otázek : Co jsi se dnes nauil/a?, Co bylo v hodin? V dnešní dob už nepochybujeme o nutnosti uení se cizích jazyk. Nikoho nepekvapuje skutenost, že stále více dtí v R zaíná s výukou anglického jazyka ve velmi raném vku. Nestaí však pouze zajistit dtem vasný start, abychom si byli jistí jejich úspchy v budoucnosti. Aby výuka dtí byla efektivní, je teba vyhovt jejich pirozeným potebám vyplývajícím z té etapy intelektuálního, emocionálního a spoleenského rozvoje, ve které se práv nacházejí. Dnes už víme, že malé dti se uí jinak než mládež a dosplí. Abychom piblížili rodim malých žák moderní zásady výuky anglického jazyka, uvedli jsme níže nejdležitjší zásady výuky zamené na dít a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. Výuka pomocí pociování nových znalostí celým JÁ Holistický pístup, tzn. výuka pomocí pociování nových znalostí celým JÁ, vyžaduje zapojení všech smysl: zraku, sluchu, hmatu, ichu a dokonce i chuti. Dít zárove poznává sebe sama i okolní svt, a tedy výukou nového jazyka se všestrann vyvíjí. Speciální techniky práce s dtmi umožují procviování nových dovedností, nap. cviení motorických dovedností zaínáme od psaní íslic po stop, zatímco kreslení obrázk nebo íslic ve vzduchu umožuje procviování pedstavivosti a prostorového myšlení. Mnohonásobnost a rozmanitost opakování V každé kapitole jsou první ti lekce vnovány zavedení nových slov a ti následující aktivnímu procviování a zapamatování nové látky v rzném kontextu a rozmanitých situacích. asté a rznorodé opakování nových slov, rení, písniek a íkanek má dtem pomoct pi zapamatování pomocí aktivního používání nové jazykové látky v rzných situacích. Podstatné je, aby se opakování opíralo o všestranné využití smysl: zraku (obrázky a pedmty, bezhlasé mluvení a odezírání z úst), sluchu (písniky, nahrávky nebo rozhovor s uitelem a ostatními žáky, hra na hluchý telefon ), hmatu (hmatání a odhadování pedmt schovaných v pytli) a na cviení exprese tla (odehrávání scének). ENGLISH ADVENTURE STARTER B Jelikož dti nejsou schopny soustedit se na jednu vc delší dobu, dležité jsou asté zmny typu a charakteru cviení. Výuka s English Adventure probíhá pomocí her a jazykových her, jejichž opodstatnní spoívá nejen v tom, že obsahují zábavný prvek a poskytují pozitivní prožitky, ale mají pedevším edukaní význam. Slovní zásoba a pasivní a aktivní struktury Výbr témat a poet slov a rení prezentovaných a procviovaných bhem hodiny je efektem dlouhotrvajících pozorování chování dtí. Abychom neodradili malé žáky, je teba pizpsobit požadavky možnostem dítte. Poet slov a rení, se kterými se dti seznamují a jejichž význam chápou, nesmírn pevyšují slovní zásobu, kterou jsou dti schopny používat. Tento proces odráží pirozenou tendenci poznávání jazyk, zárove rodného jako i cizích. Období ticha Moderní výuka cizího jazyka u dtí spoívá zprvu ve cviení zejména porozumní mluvenému slovu z poslechu. Když dti nebudeme nutit mluvit, vyjadujeme tímto svj respekt pro období ticha, jehož délka ve velké míe závisí na individuálních predispozicích dítte. Použití eského jazyka v hodinách anglického jazyka Bhem hodiny je velmi dležité vytvoit dtem podmínky obdobné jako pi pirozeném zpsobu výuky jazyka, tzn. vycházet z vytváení kontextu, ze kterého se dít neustále snaží odhadovat významy. Neuíme pekládat a neprovujeme porozumní pomocí eského jazyka. eský jazyk v poátení fázi slouží jen k vyjádení zkušeností dtí a k výmn názor i reflexí týkajících se výuky. Historky Pi vyuování se už odedávna používá metody spojené s vyprávním, ili s tvoením historek a píbh, do kterých jsou vloženy prezentované a následn procviované nové jazykové prvky. ím je píbh kouzelnjší, neobvyklejší nebo legranjší, tím snadnji a na delší dobu se zapamatuje. Scény prezentované v této knize jsou tak sugestivní, že i dti, které nevidly Disneyv film lehce pochopí kontext situace, pestože poslouchají vyprávní v anglitin. 2 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

3 ENGLISH ADVENTURE STARTER B Vdomí a tolerance Jazyková komunikace ve tíd vyžaduje neustálé utváení schopností spolupráce ve skupin a tedy poznávání sebe samého a vymezování hranic já-ostatní. Dti získávají nové spoleenské zkušenosti, které v 1.etap mžeme nazvat Já a mj svt. Pomalu pipravujeme dti na seznamování se s kulturou anglicky mluvících zemí, nap. pomocí tradiních her, zábav a zvyk v období svátk. Souasn vdomou výukou anglického jazyka dti získávají pocit vlastní totožnosti s domácí kulturou a rodným jazykem. Angažování dtí Dti se podílejí na píprav didaktických materiál, nap. plakát, kterými následn zdobí tídu. Výuka cizího jazyka je velkou výzvou, a ím více se dít angažuje, tím lepších výsledk dosahuje. Tímto zpsobem rozvíjíme tvrí myšlení a víru dtí ve vlastní možnosti a pocit hrdosti z dosažených výsledk. Moje jazykové portfolio a Hodnotící samolepka Dti od zaátku sbírají svoje práce do desek Moje jazykové portfolio. Uitel dti nehodnotí, ale poukazuje na jejich silné stránky a zdrazuje rozsah nabytých znalostí. Odpov mi na otázky uitele: Co se Ti líbilo nejvíc? nebo Jaká je Tvoje oblíbená písnika nebo hra? dít poznává samo sebe a nabírá odvahu k vyjadování svých názor. Díky Hodnotící samolepce (na konci každé kapitoly) a jednoduchým otázkám na to, co už dti dovedou, zavádíme prvek vdomé výuky, umní kritického pohledu na vlastní angažování v hodin a kvalitu vykonávané práce. Dít samo rozhoduje o tom, co si zasluhuje umístní v jazykovém portfoliu. Tématika kapitol Tématický okruh slov prezentovaný dtem je nejastji urován na základ popisu dtského svta, tzn. pedmt nacházejících se bezprostedn kolem nich. Umožuje to uplatnní efektivní metody reagování celým tlem, kdy dti reagují vhodným chováním na pokyny nebo zaslechnutá slova, nap. Najdi knížku Find a book. Dokonalé pozorování dítte umožuje postupné zvyšování obtížnosti pokyn. V poátení fázi dti pouze plní pokyny, aby si asem samy hrály na uitele a pokyny samy vydávaly. Motivování žák Komunikace ve tíd vyžaduje konstruování úkol s tzv. informaním prostorem dti se dovídají nové vci vymováním informací. Práce ve tíd odráží autentickou komunikaci v reálném svt. V každé kapitole dti poznávají britské dti a poslouchají je, jak si vymují informace na témata, které budí zájem jejich eských vrstevník. Motivace dtí k poslechu se provádí pomocí úkol, které vyžadují od nich nejenom pozornost pi poslechu, ale také petváení informací. Tímto zpsobem se procviují: schopnost dávat si vci do souvislosti, vyvozování závr nebo inteligentního hádání. Píruka pro rodie STRUKTURA PÍRUKY PRO RODIE Každá kapitola píruky pro rodie obsahuje následující prvky: Magické slovo Poínaje 1.Unitem magické slovo ve form obrázku nakresleného na kousku puzzle nás seznamuje s tématikou Unitu. Dti hledají a hádají jaké je téma Unitu. Jestliže víte, že dít zahájilo výuku nového Unitu, mžete se ho zeptat esky Jaké je magické slovo? nebo anglicky What s the magic word?. Magické slovo (v 1. Unitu to je eyes oi) má za úkol zavést nové téma píštích Lessons a seznámit dti se složitým a abstrakním pojmem slova. Hrdinové kapitoly Stojí za to seznámit se s hrdiny Unitul a píbhy, ve kterých se nám pedstavili. Cílem využívání tchto píbh je angažování a motivování žák. Píbhy pomáhají zavést novou slovní zásobu v kontextu srozumitelných pro dti. Slovní zásoba V každém Unitu je pedložen soupis nových slov a struktur, se kterými se dti seznamují a procviují v komunikaních situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se kterými se dti seznamují aktivn a nikoliv ta, která vyžadují jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. Pohrajme si spolu Tato ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které nevyžadují použití složitých materiál nebo velmi odborných znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a piblížení dítti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto zpsobem chceme minimalizovat trému, která ve velké míe blokuje pirozenost a spontánnost výpovdi. Spolené poslouchání a zpívání to je nejenom náramná zábava, ale pedevším prodloužení doby kontaktu s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výbr) je souástí kursu a texty písniek a íkanek jsou v poznámkách k jednotlivým kapitolám. Chtli bychom Vám rovnž doporuit prohlédnout si spolen s díttem speciáln pipravené filmy na videokazet nebo na DVD, které jsou souástí kursu. Každý ze ty díl filmu procviuje slova a slovní obraty, které dti znají z hodin a vystupují v nm oblíbené postaviky z Disneyových píbh. To je další ohromná píležitost jak prodloužit dobu kontaktu dítte s anglickým jazykem, a také skvlá zábava, jak pro dít, tak pro rodie. Pozor! Spolené hry nevyžadují pípravu složitých materiál ani odborné znalosti. Hry a zábava nepekraují látku probranou v hodin a nejsou povinné. English Adventure Starter B Pearson Education Limited

4 Píruka pro rodie Období bez uebnic Lekce 1-4 a Hello! Lekce 1-2 Pocit bezpeí a vzájemné akceptace ve skupin Pro každé dít je setkání s novým uitelem a neznámými dtmi velkým prožitkem, nejenom nesmlé dti mají problém s navazováním nových známostí a pátelství. Souasná výuka cizích jazyk se opírá o komunikaci a o možnost projevit samého sebe, své pocity a zájmy a podlit se s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin je tedy základem efektivní výuky anglického jazyka. Cílem cyklu prvních ty Lessons je hlavn integrace skupiny vrstevník. V prvních hodinách se zámrn nepoužívají uebnice, aby se dti nerozptylovaly a soustedily svoji pozornost na ostatní úastníky kursu. Poet slov a slovních obrat zavádných v prvních hodinách je velice omezený, aby dti nemly dojem, že cizí jazyk je pro n píliš obtížná výzva. Nejdležitjší je to, aby se dti cítily bezpen, byly ve skupin uznávány a ENGLISH ADVENTURE STARTER B Rodie dít hraky Hádanka Pipravte si krabiku nebo pytlík s díve vybranými školními potebami. Poproste dít, aby identifikovalo pedmt jen pomocí hmatu a následn uvedlo jeho název anglicky, nap. a rubber. Navrhnte dítti, aby se také snažilo uhádnout barvu jednotlivých pedmt, nap. A yellow pen. Balení aktovky V pítomnosti dítte dejte vci do aktovky. Poproste dít, aby si zapamatovalo obsah aktovky. Následn poproste dít, aby vyjmenovalo všechny sbalené vci, nap. a blue book, a red pencil, a white rubber. Vyjte z aktovky tu vc, kterou si dít správn zapamatovalo. Jestliže v aktovce njaké pedmty zstaly, vyjmte je po ad a poproste dít, aby je pojmenovalo. Jazykolamy Poproste dít, aby pipravilo barevné papíry a poteby, které budou ilustrovat íkanku: Red, green, yellow, blue, Pencils, pens, and rubbers, too. výuku anglického jazyka si spojovaly s píjemnými chvilkami. Dít pesunuje odpovídající pedmty a souasn recituje íkanku. Procviování mže být vtší výzvou, jestliže budete mit as odíkávání stopkami. Mly by se poítat jen správn odíkané íkanky. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Hello!, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované hodinách Rení používaná v každodenní komunikaci Hello! Goodbye! I m Ania. Yes. / No. teacher Please. Thank you. Ahoj! Nashledanou! Já jsem Ania. Ano. / Ne. Uitel Prosím. Dkuji. CD: Nahrávka 2 Say hello, hello Say hello, hello Say hello, hello Hello everyone (první sloka je nahrána dvakrát) Hello, hello, hello, hello Hello, hello, hello Say hello, hello Say hello, hello Say hello, hello Hello everyone Hello! Školní poteby Barvy Rubber pen pencil school bag book red blue yellow green guma pero tužka školní taška kniha ervený modrý žlutý zelený CD: Nahrávka 3 Say goodbye, goodbye Say goodbye, goodbye Say goodbye, goodbye Goodbye everyone (první sloka je nahrána dvakrát) Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye Goodbye, goodbye, goodbye Say goodbye, goodbye Say goodbye, goodbye Say goodbye, goodbye Goodbye everyone Goodbye! íslice one jedna CD: Nahrávka 4 two dv Red, green, yellow, blue three ti Red, green, yellow, blue four Pencils, pens and rubbers too. five tyi Pencils, pens and rubbers too. pt (íkanka je nahrána tikrát) 4 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

5 ENGLISH ADVENTURE STARTER B Píruka pro rodie Unit 1 Mj obliej Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je eyes (oi) a prvodním tématem jsou ásti oblieje. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disney/Pixar film Toy Story 2. Hrdiny píbhu jsou Mr Potato Head kovboj Woody a pastýka Bo Peep. PÍBH (uebnice strana 8) Mr.Potato Head, Woody a Bo jsou na procházce na vesnici. Mr.Potato Head je smutný, protože stratil svoje ucho a nos. Woody nalézá ucho a zvedá je. Dále Bo nalézá nos a podává ho Mr.Potato Head. Ten je šastný, že má zpátky všechny ásti svého oblieje. Najednou Mr.Potato Head kýchne a znova ztrácí ásti oblieje. Je smutný, že je bude muset znovu hledat. Hra: Pijmi výzvu Dít bude íkat slova urující jednotlivé ásti oblieje a rodi ukazuje píslušnou ást svého oblieje. Opakujte cviení ve stále vyšším tempu. Obrázkový slovníek (uebnice strana 79) Ukazujte obrázky znázorující jednotlivé ásti oblieje a poproste dít, aby vám jmenovalo v anglitin jim odpovídající slova. Poté si pipravte kousek tvrdého papíru. Pikryjte jim vybraný obrázek a zjistte, jestli si dít zapamatovalo, co se pod nim skrývá. Zárove musí uvést odpovídající anglické slovo. Hraky taky mají oblieje! Poproste dít, aby vybralo pár hraek a popsalo obliej jedné z nich. ektei dítti, aby pedstíralo, že je touto hrakou (nap. medvídkem). (Look at) my brown eyes (my black nose, my small ears). Úkolem rodie je uhádnout, kterou hraku dít popisuje. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My face, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: ásti oblieje íslice Barvy Slova face eyes ears mouth nose hair One two three four five purple pink orange brown sad happy big small yes no obliej oi uši ústa nos vlasy jedna dv ti tyi pt fialový ržový oranžový hndý smutný šastný velký malý ano ne CD: Nahrávka 5 My eyes. My ears. My mouth. My nose. This is my face. This is my face. (nahráno dvakrát) My eyes. My eyes. My ears. My ears. My mouth. My mouth. My nose. My nose. This is my face. This is my face. CD: Nahrávka 6 Everything s great. We re happy today! Happy today! Happy today! Everything s great. We re very happy! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Everything s bad. We re sad today! Sad today! Sad today! Everything s bad. We re very sad! Boo-hoo! Boo-hoo! Boo-hoo! Boo-hoo! Hey, hey, hey, Shake it all away! Count to three, Clap with me. Everything s great. We re happy today! Happy today! Happy today! Everything s great. We re very happy! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! English Adventure Starter B Pearson Education Limited

6 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER B Unit 2 Zvíata Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je zebra (zebra) a prvodním tématem jsou zvíata. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Lion King ( Lví král ). Hrdiny píbhu jsou : Simba (mladý Lví král) a pták Zazu (Simbv spoleník). PÍBH (uebnice strana 14) Simba a Zazu se procházejí, když Simba najednou zahlédne v dáli zvíata ženoucí se jejich smrem. Simba se ptá Zazu, zda-li to jsou nosorožci. Zazu odpoví, že ne. Zvíe se pibližuje a Simba se poád snaží uhádnout, co to je. Zazu se chlubí svými schopnostmi stopování zvíat, piloží ucho k zemi a naslouchá krokm zvíete ženoucího se jejich smrem. Prohlašuje, že to je zebra a v tuto chvíli zvíe do nho vrazí. Ukazuje se, že opravdu je to nosorožec. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: ásti oblieje íslice Barvy Slova face eyes ears mouth nose hair One two three four five purple pink orange brown sad happy big small yes no obliej oi uši ústa nos vlasy jedna dv ti tyi pt fialový ržový oranžový hndý smutný šastný velký malý ano ne Hádanka: Od ásti k celku (uebnice str. 11) Pipravte si velký list papíru (tak, aby pikryl stránku v uebnici) a vystihnte ve stedu nepíliš velký otvor. Zakryjte libovolné zvíe takovým zpsobem, aby dít vidlo jenom ást obrázku a podle toho odhadlo název zvíete, nap. It s a rhino. Slova spolknutá zvíaty Otevete uebnici na stran 13. Zakryjte všechny obrázky a souste te pozornost dítte na slova. (Mžete pipravit pro tento úel papír s otvorem.) Poproste dít, aby peetlo slova, napodobilo hlas zvíete a nartlo jej na jiném papíru. V tuto chvíli pipravte papíry s napsanými slovy, které oznaují díttem nakreslená zvíata. (Samostatné vypsání slov by bylo v této etap pro dít zbytenou výzvou.) Poproste dít, aby nalepilo slova vedle odpovídajících obrázk zvíat. Dále mžete pipravit z tchto kreseb obrázky na zavšení v dtském pokoji anebo je umístit do desek (portfolio). Hádanka: Oblíbená zvíata Rodi si vybere svoje oblíbené zvíe z kapitoly 2. Dít se snaží uhádnout, klade otázky, nap. A lion? A giraffe? Poproste dít, aby si vybralo jedno zvíe ze strany 79 (obrázkový slovníek) a popsalo ho, nap. It s big. It s brown and orange. Úkolem rodie je uhádnout, jaké je to zvíe. Stolní hra (uebnice strana 17) Pipravte figurky a kartonek ke he, napište íslici 1 na jedné stran a íslici 2 na druhé stran. Stídav házejte kartonkem. Posouvejte svoji figurku o jedno nebo dv pole v závislosti od íslice, která padla pi hodu. Jestli figurka stoupne na políko s obrázkem zvíete, íslice nebo barvy, je teba uvést tuto vc v anglitin. V pípad správné odpovdi, figurka zstává na svém míst, v opaném pípad se vrací na start. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Animals, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. CD: Nahrávka 7 (Refrén) Listen to the animals, The animals, the animals! Listen to the animals, The animals, the animals! Listen! (hlas lva) It s a lion. A lion. Listen! (hlas slona) It s an elephant. An elephant. (Refrén se opakuje) Listen! (hlas žirafy) It s a giraffe. A giraffe. Listen! (hlas zebry) It s a zebra. A zebra. (Refrén se opakuje) VIDEO/DVD CD: Nahrávka 8 It isn t purple. It isn t green. It s yellow and brown. What is it? What is it? What is it? It s a giraffe! It isn t pink. It isn t red. It s black and white. What is it? What is it? What is it? It s a zebra! It isn t orange. It isn t blue. It s grey, all grey. What is it? What is it? What is it? It s a rhino! Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter B 1. díl. 6 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

7 ENGLISH ADVENTURE STARTER B Píruka pro rodie Unit 3 Moje hraky Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je kite (papírový drak) a prvodním tématem jsou hraky. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lilo and Stitch ( Lilo a Stitch ). Hrdiny píbhu jsou havajská holika jménem Lilo, její sestra Nani, její domácí zvíátko Stitch, které dorazilo z kosmu a Pleakley (hubená postavika s jedním okem) s Jumbou (mohutná postava), kteí chtjí vzít Stitche zpt. My toys Poproste dít, aby si poskládalo vybrané hraky do skupin, nap. auta, medvídky, panenky, míe. Dít poítá svoje hraky, zapisuje si poet a podává rodii hlášení : How many cars? 2, How many teddy bears? 3 atd. Tleskanky hádanky Spolen s díttem tleskejte a poítejte tlesknutí (jen do 15). Potom poproste dít, aby anglicky eklo íslici a Vaším úkolem bude tolikrát zatleskat. Poté si vymte role. Mžete také tleskat a potichu si poítat tlesknutí máte stejný výsledek? Hra na tídy (uebnice strana 19) Vyberte si jednu z íslic na hrací ploše. Poproste dít, aby skoilo prstem na daný tverec a jmenovalo hraku, která se tam nachází, nap. Eleven. It s a boat. Jestliže se dít nedopustí chyby, íká následující íslici. Jestliže se chyby dopustí, vymujete si role. Vyhrává ten, kdo první dojde na políko s íslem 15. PÍBH (uebnice strana 14) Dj píbhu se odehrává v období Vánoních svátk. Lilo, Nani a Stitch rozbalují dárky. Pleakley je pevleen za Santa Clause a prosí Lilo, aby rozbalila jeho dárek. Lilo se ptá, jak vypadá ten dárek. Nakonec Lilo najde velký tvercový dárek a rozbaluje ho. Je nadšená, když vidí obrovské auto- hraku, v nmž mže uvnit sedt. V tuto chvíli se Stitch ocitá ve svém dárku létající kosmické lodi. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Hraky boat ball kite teddy bear doll yo-yo car train lo ka mí papírový drak medvídek panenka jo-jo auto vlak Geometrické tvary kolem nás! Vezmte dít na procházku po dom, byt, zahrad nebo po parku. Cestou hledejte geometrické tvary, které jsou ukryty v rzných pedmtech a tvarech, nap. dvee od skín jsou obdélníky, zrcadlo v koupeln je kružnice. Popisujte tyto tvary anglicky, nap. It s a rectangle. It s a circle. Z této hry mžete udlat soutž. Ten, kdo najde více pedmt a správn urí tvar, získává více bod a vyhrává. Geometrický svt Spolen s díttem pipravte mnoho papírových geometrických tvar. Postupn vybírejte po jednom útvaru a skládejte obrázky, nap. krajinky, nestvry, roboty atd. Spoítejte kolik a jaké útvary vytvoily Váš obrázek, nap. Three yellow circles, two green squares atd. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My toys, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure Starter B Písniky. CD: Nahrávka 10 (Refrén x2) ísla eleven jedenáct Take a shape and make a picture. twelve dvanáct Make a picture, take a shape. thirteen tináct A square. A big brown square. fourteen trnáct CD: Nahrávka 9 A square. Big and brown. fifteen patnáct Toys, toys, toys. (Refrén x2) Come and look at my toys. Circles. Small pink circles. Geometrické circle kolo A doll and a ball. Circles. Small and pink. tvary square tverec A kite and a boat. (Refrén x2) triangle trojúhelník A car and a train! rectangle obdélník Toys, toys, toys. A rectangle. An orange rectangle. A rectangle. Orange and big. Come and look at my toys. (Refrén x2) A triangle. A yellow triangle. A triangle. Yellow and small. (Refrén x2) Rectangles, squares, circles, triangles. What is it? It s a train! English Adventure Starter B Pearson Education Limited

8 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER B Unit 4 - Jídlo Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je chicken (kue) a prvodním tématem jsou potraviny. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lady and The Tramp II (Lady a Tramp II). Hrdiny píbhu jsou štn Scamp, jeho pítelkyn Angel a Buster (vdce pouliních ps). PÍBH (uebnice strana 28) Scamp a pouliní psi zahlédli deku na piknik a ležící tam kue. Scamp si bere kuecí stehno. Angel nabízí Busterovi misku vody, ten íká, že mu voda nechutná, ale že mu chutná kue. Buster se zlobí na Scampa, že si vzal stehno a pokouší se mu ho vzít. Nakonec se Busterovi podaí vyrvat stehno, ale ztrácí rovnováhu a padá do eky. Buster je rozmrzelý, protože nemá rád vodu. Hodnocení potravin (uebnice strana 25) Poproste dít, aby pekreslilo potraviny (uebnice strana 25) v poadí od nejmén do nejvíce oblíbeného. Poté dít pojmenovává potraviny a uruje svoje preference, nap. I like pizza. I don t like chicken. Hra: Bingo! Poproste dít, aby nakreslilo pt potravináských výrobk. Poté jmenujte dítti známé anglické názvy výrobk. Když dít zaslechne název výrobku, který se nachází na jeho/jejím listu, škrtne píslušný obrázek. Když dít škrtne všechny obrázky, zavolá: Bingo! Kvli procviení poproste dít, aby vyjmenovalo názvy škrtnutých pedmt. Potom si vymte úlohy. Menu pro celou rodinu Poproste dít, aby zpracovalo menu pro celou rodinu a nakreslilo na hodn velkém listu papíru potraviny pro celou rodinu. Pipravte malé lísteky s napsanými slovy (využijte jen slova prezentována ve 4. kapitole) a poproste dít, aby je pilepilo na odpovídajících místech na obrázku. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Food, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD ROMu English Adventure Starter B. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Potraviny Obraty bread chicken cheese spaghetti pizza water meat sandwiches apple banana pear egg cake milk I like (milk). I don t like (cake). My favourite food is (pizza). chléb kue sýr špagety pizza voda maso sendvie jablko banán hruška vajíko kolá mléko Já mám rád(mléko). Já nemámrád(kolá) Moje oblíbené jídlo je (pizza). CD: Nahrávka 11 Do you like chicken? Do you like cheese? Yes! Yummy! Yummy! Yes! Oh yum! Yes! Yummy! Yummy! Yes! Oh yum! Do you like spaghetti? Do you like pizza? Yes! Yummy! Yummy! Yes! Oh yum! Yes! Yummy! Yummy! Yes! Oh yum! Do you like water? Do you like bread? Yes! Yummy! Yummy! Yes! Oh yum! Yes! Yummy! Yummy! Yes! Oh yum! CD: Nahrávka 12 I like apples I like pears But I don t like bread No I don t like bread. No, no, no, no, no. Whoa... I like milk I like cake But I don t like eggs. No I don t like eggs. No, no, no, no, no. Whoa... I like spaghetti I like meat But I don t like sandwiches No I don t like sandwiches. No, no, no, no, no. Whoa... But chicken is my favourite treat Yes, chicken is my favourite treat Chicken is my favourite treat Yes, chicken is my favourite treat Oh yeah Chicken is my favourite treat Yes, chicken is my favourite treat Oh yeah VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter B 2. díl. 8 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

9 ENGLISH ADVENTURE STARTER B Píruka pro rodie Unit 5 Moje tlo Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je hands (ruce) a prvodním tématem jsou ásti tla. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Aladdin ( Aladdin ). Hrdiny píbhu jsou: Aladdin (Aladdin), princezna Jasmin) a kouzelník Genie (Džin). PÍBH (uebnice strana 36) Džin si v palácové kuchyni chystá velký sendvi. Aladdin a Jasmina jsou pekvapeni, že si Džin piaroval šest rukou, aby si sendvi pipravil rychleji. Sendvi je tak velký, že si Džin musí piarovat další prsty, aby ho mohl udržet. Když Džin dojídá, Aladdin a Jasmina se smjí. Džin má jenom jedno bicho, ale když sndl tak velký sendvi, bicho je obrovské. Nestvry a nestvrky Poproste dít, aby nakreslilo velkou barevnou nestvru. V té dob nakreslete svou nestvru a pipravte listy papíru se slovy ke tení (uebnice strana 33). Spolen pipravte plakát s nestvrami a soupisem slov pilepeným ve sloupci ve stedu plakátu. Potom poproste dít, aby peetlo slova a pospojovalo árou slova a odpovídající ásti tla nestvr. Obrázkový slovníek (uebnice strana 79-80) Poproste dít, aby se podívalo na obrázky, našlo a pojmenovalo všechny obrázky spojené s ástmi tla, nap. It s a head. Poté dít zakryje malým listem papíru obrázky, které si vybralo a zjišuje, jestli si rodi pamatuje, co se skrývá pod papírem. Vymte si úlohy. Slovo pro nestvru Poproste dít, aby nakreslilo nebo nalepilo z novinových ústižk hladovou nestvru s velkým prázdným bichem. Následn dít vybírá slova, která by nestvra s chutí sndla. Napište tato slova na kartikách. Dít nejdíve ilustruje rodiem napsaná slova a poté jimi krmí nestvru, tzn. lepí je do prázdného žaludku. Kvli procviení poproste dít, aby peetlo, ím nakrmilo nestvru. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My body, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROmu English Adventure Starter B. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: ásti tla Obraty body feet head hands arms legs tummy fingers toes What colour is it? I ve got... Tlo chodidlo hlava dlan ramena nohy bíško prsty na rukách prsty u nohou Jakou to má barvu? Já mám... English Adventure Starter B Pearson Education Limited CD: Nahrávka 13 I ve got a head, a big big head I ve got two arms and two hands I ve got two legs and two feet And I ve got a tummy, a big big tummy Arms, legs, head and tummy Arms, legs, head and tummy (íkanka je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 14 (Refrén) Magic carpet, magic carpet High up in the sky Magic carpet, magic carpet High up in the sky Can you see the animals? Elephants and lions Can you see the animals? We re flying so high! (Refrén) Can you see the animals? Rhinos and giraffes Can you see the animals? We re flying so high! (Refrén) Can you see the animals? Hippos and zebras too. Can you see the animals? We re flying so high! (Refrén) 9

10 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER B Unit 6 Mj dm Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je window (okno) a prvodním tématem jsou místnosti a vybavení domu. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Beauty and the Beast (Kráska a Zvíe). Hrdiny tohoto píbhu jsou: Bella (Kráska) a Zvíe. PÍBH (uebnice strana 42) Kráska a Zvíe chtjí jíst obd, ale Kráska zjišuje, že její židle utekla z jídelny. Hledá ji v obývacím pokoji a v kuchyni. Konen ji chytne, když už se židle snaží škrábat nahoru po schodech. Když se Kráska a Zvíe vracejí do jídelny s její židlí, ukazuje se, že židle patící Zvíeti také utekla. Zvíe je rozmrzelý. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Hra: Pantomima Poproste dít, aby Vás nauilo gestikulovat u íkanky: I love my house. Hrajte si spolu, dlejte píslušná gesta a recitujte íkanku. Hra: Výlet po dom/byt Poproste dít, aby spoítalo všechny dvee, okna, stoly a židle v dom/byt: How many doors? (windows, tables, chairs). Hra na schovávanou Schovejte oblíbené hraky v rzných místnostech bytu/domu. Úkolem dítte je najít je, pi tom klást otázky nap. Is in the kitchen? Vytrvalost pi kladení otázek lze podle vlastního uvážení odmnit pamlskem. Hrad pro medvídka/panenku Poproste dít, aby navrhlo a nakreslilo nádherný hrad pro svého oblíbeného tvoreka/plyšáka/panenku. Pipravte listy papíru s názvy místnosti. Poproste dít, aby pilepilo lísteky na správném míst v hradu. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My house, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. Slova spojena s domem house door window garden table chair bathroom bedroom kitchen living room dm dvee okno zahrada stl židle koupelna ložnice kuchy obývací pokoj Obrat It s in the... To je v... CD: Nahrávka 15 I love my house. It s got a big door, And big windows And a big garden With a table and a chair (íkanky jsou nahrány dvakrát) CD: Nahrávka 16 Where s my book? Where s my book? My big blue book? Is it in the living room? No, no, no! Is it in the bedroom? Yes, yes, yes It s in the bedroom Where s my book? Where s my book? My small red book? Is it in the bedroom? No, no, no Is it in the living room? Yes, yes, yes It s in the living room VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter B 3. díl. 10 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

11 ENGLISH ADVENTURE STARTER B Píruka pro rodie Unit 7 Moje obleení Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je hat (klobouk) a prvodním tématem je obleení. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Peter Pan ( Petr Pan ). Hrdiny píbhu jsou: Peter Pan (Petr Pan), Wendy, John a Capitan Hook. PÍBH (uebnice strana 50) Wendy a John jsou doma u Petra Pana v Zemi- Nezemi. Znepokojiv se dívají na blížící se tajemnou postavu, která má na sob velký erný klobouk a dlouhý ervený kabát. Jsou pesvdení, že je to Kapitán Hook a chystají se na útk. Tehdy tajemná osobnost sundává pestrojení a ukazuje se, že to Petr Pan ml na sob šaty Kapitana Hooka. Wendy se zlobí na Petra za ten žert a kapitán Hook je ješt víc rozzlobený, když zjistí, že jeho šaty zmizely. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Obleení hat trousers T-shirt shoes skirt dress coat sweater Obraty He s a pirate. I m wearing (a hat). klobouk kalhoty triko boty sukn šaty kabát svetr On je pirát. Mám na sob (klobouk). Módní pehlídka vysnný klobouk Prohlížejte si spolen s díttem barevné asopisy. Zakroužkujte obleení, které dít dokáže pojmenovat anglicky. Poproste dít, aby navrhlo z vystihnutých ilustrací a zbytk rzných látek vysnný klobouk pro oblíbeného plyšáka nebo pro panenku. Hra: Velké praní Poproste dít, aby nakreslilo a vybarvilo všechny svoje oblíbené šatiky povšené na še na prádlo. Dále poproste dít, aby postupn vyhledávalo v kapitole 7 slova popisující nakreslené obleení. Zapište každé slovo na malou kartiku. Po vyhledání všech slov poproste dít, aby je pilepilo na píslušném míst na še. Hra: Inventura ve skíni Udlejte malou prohlídku obleení ve skíni rodi a dítte. Dít obdrží jeden bod za každé anglicky popsané obleení nap. It s a red dress. It s a black and orange T-shirt. Pochvalte dít za každý správný popis. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My clothes, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. CD: Nahrávka 17 (Refrén) Yo-ho-ho! Join the pirates. Yo-ho-ho! Join the pirates. Put on your hat. Put on your T-shirt. Put on your trousers. Put on your shoes. (refrén je nahrán dvakrát) Put on your hat. Put on your T-shirt. Put on your trousers. Put on your shoes. (refrén je nahrán dvakrát) Put on your hat. Put on your T-shirt. Put on your trousers. Put on your shoes. (Refrén) CD: Nahrávka 18 I m wearing a dress. A blue dress. And I m wearing shoes. Blue shoes. Help! Help! I m Wendy. I m wearing a hat. A big black hat. I m wearing a coat. A red coat. Yo-ho-ho! I m a pirate. I m wearing a dress. A green dress. And I m wearing shoes. Small green shoes. Twinkle-twinkle! I m a fairy. English Adventure Starter B Pearson Education Limited

12 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER B Unit 8 Mj veírek Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je dog (pes) a prvodním tématem je veírek. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Cinderella ( Popelka ). Hrdinkou píbhu je Cinderella (Popelka), její nevlastní sestry a kocour Lucifer (Lucifer). PÍBH (uebnice strana 56) Popelka je v kuchyni a pipravuje velký narozeninový dort pro svoje ošklivé sestry. Nevidí, že za jejími zády Lucifer honí myš. Sestry volají Popelku do jídelny. Jsou nespokojené, protože jim nechutnají chlebíky, které jim Popelka pichystala a chtjí, aby si pospíšila s pípravou dortu. Popelka nese sestrám dort pod poklopem. Na pozadí vidíme, jak Lucifer hledá ztracenou myš. Sestry zvedají poklop a ke svému zdšení shlédnou myš, která se tam již díve schovala a staila už sníst polovinu dortu. Sestry se myši bojí a vyhazují jej nahoru do vzduchu. Dort pistává na hlav macechy. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Zvíata cat dog rabbit horse mouse duck bird fish koka pes králík k myš kachna pták ryba Navrhni kostým na veírek Pipravte legraní pozvánku pro dít na ples ke knížeti. Poproste dít, aby navrhlo pro sebe kostým na ples. Dít pipravuje a vybarvuje obrázek a líí jeho popis anglicky nap. It s a green hat, a white dress atd. Hra: Co chybí? Pipravte skupiny pedmt (obrázk nebo hraek), které pedstavují kategorie prezentované v uebnici, tzn. hraky, zvíata, obleení, potraviny, ásti tla. Poproste dít, aby si prohlédlo a zapamatovalo tyto pedmty. Potom je pikryjte ubrusem a tajn vyjmte jeden pedmt. Odkryjte ubrus a zeptejte se dítte, co chybí: What s missing? Hra: Kategorie Poproste dít, aby nartlo tyi velké pedmty pedstavující kategorie, nap. zvíata velká koka, hraky papírový drak, potraviny jablko, obleení T-shirt. Poté postupn dít a rodi dokreslují jiné malé obrázky, které patí do dané skupiny. Po nakreslení je teba nakreslenou vc pojmenovat anglicky, nap. It s a hippo. Ukrytá slova Pipravte malý list papíru, kterým budete postupn zakrývat slova napsaná na stranách uebnice. Poproste dít, aby pojmenovalo jednotlivé prvky ilustrace. Když dít odkryje slovo, zkontroluje správnost své odpovdi. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My party, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. CD: Nahrávka 19 I ve got a dog. And I ve got a cat. A dog and a cat. A cat and a dog. I ve got a bird. And I ve got a duck. A bird and a duck. A duck and a bird. I ve got a mouse. And I ve got a rabbit. A mouse and a rabbit. A rabbit and a mouse. CD: Nahrávka 20 (Refrén) A party! A party! Hooray! Hooray! A party! A party! There s a party today! (refrén je nahrán dvakrát) There s a mouse in a boat And a mouse with a ball A mouse with a kite And there s lots of fun. (refrén je nahrán dvakrát) There are apples and pears And sandwiches too Some bread and cheese For me and for you. (refrén je nahrán dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter B 4. díl. 12 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

13 ENGLISH ADVENTURE STARTER B SVÁTKY A JINÉ SLAVNOSTI Rzné zvyky utváení kulturního povdomí dítte Výuka anglického jazyka se postupn stává dobrodružstvím s jinou kulturou. Netýká se to pouze obad a zvyk v dob velikononích nebo vánoních svátk, ale také každodenního chování lidí. V hodinách se dti seznamují se základními slovy a hovoí s uitelem o známých zvycích v anglicky mluvících zemích. Bez ohledu na téma a rozsah zvyk podtrhujeme jejich odlišnost a rznorodost, vdom se vyhýbáme jejich nadhodnocování, jiný neznamená lepší nebo horší. Chceme rozvíjet v našich dtech upímnost a úctu k lidem z jiných zemí a souasn utváet povdomí našich domácích zvyk. Halloween HALLOWEEN Píruka pro rodie Svátek Halloween se slaví poslední den v íjnu (31.X). Pipravují se tehdy dýn zvané Jack O lantern. Jsou uvnit vydlabány a mají vyezané otvory pipomínající obliej. Dovnit se vkládá svíka. Tento den se dti pevlékají za duchy, arodjnice, kostry a jiné stvry a chodí od domu k domu a prosí o sladkosti. Tehdy íkají: Trick or treat. (šprým nebo pochoutka). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Slova a rení spojená s Halloween pumpkin witch ghost bat It s Halloween! Happy Halloween! dýn arodjnice duch netopýr Dnes je Halloween! Veselý Halloween! Hra: Duchové a dýn (verze hry : koleko a kížek) Pipravte vhodné hrací plochy, ale místo koleka a kížku kreslete stídav ducha nebo dýni a íkejte patin: It s a ghost. Nebo It s a pumpkin. Vyhrává ten, kdo nakreslí ti pedem vybrané symboly svisle, vodorovn nebo diagonáln. Hra: Vym body za sladkosti Poproste dít, aby nakreslilo obrázek, kde se bude nacházet co nejvíc prvk spojených s oslavami Halloween, nap. netopýr, arodjnice, duch, dýn. Spolen spoítejte nakreslené prvky. Za každý anglicky správn pojmenovaný prvek dít obdrží jeden bod. Dít mže získat dodatené body za vyhledání odpovídajícího slova v uebnici a napsání jej pod obrázkem. Po takto vykonaném úkolu dít si urit zaslouží odmnu, nap. drobné sladkosti v potu odpovídajícím dosaženým bodm (Spoítejte je anglicky). Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Halloween, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. CD: Nahrávka 21 It s Halloween! (udlej píšerný obliej) It s Halloween! I m a witch (ukaž posunky špiatý klobouk) I m a cat (ukaž posunky koií ocas) I m a ghost (vztáhni ruce jako duch) And I m a bat (napodobuj netopýra) It s Halloween! It s Halloween! I turn around And I see An orange pumpkin (nakresli ve vzduchu tvar dýn) Smiling at me, at me (usmj se) English Adventure Starter B Pearson Education Limited

14 Píruka pro rodie Christmas ENGLISH ADVENTURE STARTER B Easter VÁNOCE Vánoní svátky se ve Velké Británii slaví od 24. do 26. prosince. 24. prosince je Christmas Eve. 25. prosince je Christmas Day první svátení den. 26. prosince je Boxing Day druhý svátení den. 24. prosince dti vší u krbu nebo u svých postelí speciální vánoní punochy stockings. Santa Claus pichází za dtmi v noci a vkládá jim do punoch dárky. Dti rozbalují své dárky v Christmas Day, tzn. 25. prosince. Tento den jí celá rodina svátení obd. K obdu se obvykle podává krocan s peenými brambory a zeleninou a jako dezert svátení pudding Christmas pudding. U sváteního stolu se trhá crackers, tzn. velké pedmty ve tvaru bonbonu. Uvnit jsou malé hraky, kratiké žertíky a papírové epiky. Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Slova a rení spojená s ván. svátky Christmas tree cracker stocking present bell star pudding turkey stromek kraker punocha na dárky dárek zvoneek hvzda pudding krocan Vánoce v anglosaských zemích Po skonené hodin poproste dít, aby Vám na základ ilustrace v uebnici (strana 62) vyprávlo esky o vánoních zvycích v anglosaských zemích. Dále poproste dít, aby Vám ukázalo pedmty spojené se svátky a aby je anglicky pojmenovalo. Úkolem rodie je spoítat, kolik slov si dít zapamatovalo. tení a kreslení Zakryjte proužkem papíru ilustrace v uebnici (strana 63) a poproste o petení slov umístných níže a nakreslení odpovídajících obrázk. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Christmas, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. VELIKONOCE Velikonoce jsou ve Velké Británii státním svátkem. Je to kesanský svátek, který je ovšem spojený se svátkem píchodu jara. Lidé si pi této piležitosti posílají svátení pohlednice a dávají si okoládová velikononí vajíka. Populárním zvykem je také malování vajec. Dti, obzvlášt ve Spojených státech, ví, že velikononí vajíka nosí a schovává velikononí zajíek. Dti se ve škole nebo se svými rodii úastní honu na velikononí vajíka (Easter Egg Hunt). Nová slova a rení prezentována a procviována v hodinách: Slova a rení spojená s velikon. svátky Happy Easter! Easter Egg Easter Bunny basket rabbit horse chick lamb flower Závod: velikononí atributy Veselé Velikonoce! kraslice velikononí zajíek košík králík k kue jehn kvt eknte dítti, aby v ureném ase (nap. 5 min) pohledalo doma ím jak nejvíc vcí spojených s Velikonocemi, nap. plyšový králík. Když dít pinese všechny vci, jeho úkolem je anglicky je pojmenovat. Po dobe splnném úkolu mžete odmnit dít njakým pamlskem, nap. bonbónem. Hádanka: Uhádni, co kreslím Nakreslete malý kousek njaké vci spojené s Velikonocemi. Poproste dít, aby zkusilo uhádnout, co to je a uvedlo odpovídající anglické slovo. Jestliže má dít problémy s uhádnutím, kreslete dál. Vymte si úlohy: te bude kreslit dít a rodi bude hádat. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Easter, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter B. CD: Nahrávka 23 CD: Nahrávka 22 I like stockings (refrén) It s Easter time! It s Easter time! (Refrén) I like crackers, Easter time. Easter time. It s Christmas Day I like Christmas pudding too It s Easter time! It s Easter time! It s Christmas Day (refrén je nahrán dvakrát) ) Happy Easter. Happy Christmas I like presents Rabbits and chicks Hooray! Hooray! Hooray! I like turkey and baby lambs (refrén je nahrán dvakrát) I like Christmas pudding too Rabbits and chicks (refrén je nahrán dvakrát) and yellow flowers (písnika je nahraná dvakrát, na konci se opakuje refrén) 14 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

15 ENGLISH ADVENTURE STARTER B Píruka pro rodie POPISY OBSAHU PÍSNIEK A ÍKANEK nádherné hraky. Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stranách této uebnice a zavádí názvy geometrických tvar: square (tverec), cicrcle (kružnice), rectangle (obdélník) a triangle (trojúhelník). Hrdinové písniky skládají z geometrických tvar podobu hraky a povzbuzují posluchae, aby uhádli, jaká je to hraka (vlak). Písnika popisuje barvu a velikost každého geometrického tvaru. Texty písniek a íkanek jsou na stran 7 Píruky pro rodie. Hello! První písnika v tomu Unitu má název Hello! a je milým uvítáním, které uvádí dti do svta anglického jazyka a seznamuje je s kursem English Adventure. Dti ji mohou zpívat na zaátku každé hodiny. Další písnika nazvaná Goodbye! je milým rozlouením v závru hodiny. Nahrávka 4. na CD Písniky je íkankou spojenou s obrázkem na stran 2 této uebnice. V této íkance se dti seznamují s názvy barev v anglickém jazyce. Texty písniek a íkanek jsou na stran 4 Píruky pro rodie. Unit 4 Jídlo íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 24 této uebnice. Hrdinové íkanky se ptají sebe navzájem, jestli jim chutnají takové potraviny jako kue, sýr, špagety a pizza. Písnika v této kapitole je spojena s obrázkem na stranách této uebnice a vypráví o oblíbených pokrmech a potravinách hrdin písniky. Texty písniek a íkanek jsou na stran 5 Píruky pro rodie. Unit 1 Mj obliej íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 4 této uebnice a zavádí názvy ásti oblieje v anglickém jazyce. Hrdinové íkanek ukazují na rzné ásti svého oblieje: oi, uši, ústa a nos. Písnika v tomto unitu je spojena s obrázkem na stranách 6-7 této uebnice a vypráví o dvou skupinách hrdin, z nichž jedna je veselá a druhá smutná. Dti se uí slova: happy (šastný) a sad (smutný). V první sloce písniky skupina hrdin provolává slávu a zpívá o tom, že všechno jde skvle a oni jsou šastní. Ve druhé sloce písniky jiná skupina hrdin zpívá o tom, že jsou smutní. Na konci písniky všichni spolen provolávají slávu a radostn zpívají. Texty písniek a íkanek jsou na stran 5 Píruky pro rodie. Unit 2 Zvíata íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 10 této uebnice a zavádí názvy zvíat v anglickém jazyce: lion (lev), elephant (slon), giraffe (žirafa), zebra (zebra). íkanka povzbuzuje dti k tomu, aby se zaposlouchaly do hlas, které vydávají zvíata. Písnika v tomto Untiu je spojena s obrázkem na stranách této uebnice, na nmž jsou vyobrazena rzná zvíata. Písnika popisuje trojici zvíat z obrázku a povzbuzuje posluchae, aby hádali odpovídající názvy zvíat (žirafa, zebra a nosorožec). Texty písniek a íkanek jsou na stran 6 Píruky pro rodie. Unit 5 Moje tlo íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 32 této uebnice. Jeden z hrdin íkanky popisuje svj vzhled: íká, že má velkou hlavu, dv ruce, dv nohy a velké bicho. Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stranách této uebnice a vypráví o zvíatech, které hrdinové písniky vidí: o slonu, lvu, nosorožci, žiraf, hrochu a zebe. Texty písniek a íkanek jsou na stran 9 Píruky pro rodie. Unit 6 Mj dm íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 38 této uebnice. Hrdinka íkanky popisuje svj krásný dm, jenž má velké dvee, velká okna a velkou zahradu a v ní stl a židli. Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stranách této uebnice. Hrdinové písniky pemýšlejí, kde mže být jejich knížka možná ve velkém pokoji a možná, že v ložnici. Texty písniek a íkanek jsou na stran 10 Píruky pro rodie. Unit 3 Moje hraky íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 18 této uebnice a procviuje dtem již známé názvy hraek v anglickém jazyce a zavádí nové názvy: car (auto), kite (papírový drak), train (vlak). Hrdinové íkanky povzbuzují všechny, aby se podívali na jejich English Adventure Starter B Pearson Education Limited

16 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER B Halloween Unit 7 Moje obleení íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 46 této uebnice. V íkance je vyjmenováváno obleení, které mají hrdinové na sob nebo které si teprve oblékají: klobouk, triko, kalhoty a boty. Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stranách této uebnice. Hrdinové písniky popisují, co má každý z nich na sob: modré šaty a modré boty, velký erný klobouk a ervený kabát, zelené šaty a malé zelené boty. Texty písniek a íkanek jsou na stran 11 Píruky pro rodie. Unit 8 Mj veírek íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 52 této uebnice. Hrdinka íkanky jmenuje všechna svoje zvíata. Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stranách a vypráví o veírku, který hrdinové zorganizovali. Na veírku se všichni baví dobe: jedna myš plave lodí, jiná si hraje s míem a další pouští papírového draka. V písnice jsou také vyjmenovány potraviny, které mají na pikniku: jablka, hrušky, chléb a sýr. Texty písniek a íkanek jsou na stran 12 Píruky pro rodie. Halloween Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 60 této uebnice. V písnice jsou vyjmenovány prvky, které se pojí se svátkem Halloween: witch (arodjnice), ghost (duch), bat (netopýr), orange pumpkin (oranžová sdýn). Text písniky je na stran 13 Píruky pro rodie. Christmas Vánoce Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 62 této uebnice. V písnice jsou vyjmenovány prvky, které se pojí s vánoními svátky: stockings (speciální vánoní punochy, do nichž Santa Claus vkládá dárky), crackers (vánoní taskavé hraky s pekvapením), Christmas pudding (vánoní pudink), presents (dárky), turkey (krocan). Text písniky je na stran 14 Píruky pro rodie. Easter Velikonoce Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 64 této uebnice. V písnice jsou vyjmenovány prvky, které se pojí s velikononími svátky: chicks (kuata), rabbits (králíci), baby lambs (jehata). Text písniky je na stran 15 Píruky pro rodie. Zpívejte, hrajte si a dívejte se na píbhy spolen se svými dtmi Výhodné objednávky Song CD/kazet, DVD/videa a CD-ROMu se slevou vyizuje výhradní dovozce BOHEMIAN VENTURES s.r.o. tel: Další extra materiály zdarma najdete na Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world. Pearson Education Limited Disney Enterprises, Inc. All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publishers. 16 English Adventure Starter B Pearson Education Limited 2005

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13 Starter A Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter A Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person 3. Describing a person Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Popis osoby", umět popsat vzhled člověka a oblečení, zopakovat si přítomný čas slovesa mít. Učebnice Project 2, Introduction strana 4 1. Presentation

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Projekt LTAP ( Language teaching Across the Primary Curriculum Jazyk napříč primárním vyučováním) je zaměřen na počátky jazykového

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola,

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Obsah Obsah...1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Nákup věcí pro výtvarnou činnost:... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 13. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 2 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 2 A)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

TŘÍDĚNÍ podle druhu IV.

TŘÍDĚNÍ podle druhu IV. TŘÍDĚNÍ podle druhu IV. Mgr. Kamila Červinková Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo šablony: VY_32_INOVACE_Rv.11.06.1 z 1 Ročník:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 20/2014 Třída-ročník 8. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová V kontextu odhaduje význam neznámých slov. 2. V jednoduchých autentických materiálech písemné

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více