Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

2 Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw Záměr Pomocí teoretických informací obohatit vědomosti pedagoga mateřské školy tak, aby prakticky v oblasti interpersonální kvalitně stimuloval a podporoval utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému, posiloval, obohacoval a kultivoval jejich vzájemnou komunikaci. Nabídka Vývoj emočních projevů a jejich socializace Funkce emocí Zvláštnosti emočních reakcí dítěte v předškolním věku Význam emocionálního a sociálního vývoje u dětí v mateřské škole Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte Rozvoj dětské identity; funkce rodiny; členové rodiny a vztahy mezi nimi Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní; děti se speciálními vzdělávacími potřebami; zvláštnosti chování dětí nadaných; legislativa Dětská hra jako prostředek k vývoji prosociálního chování Pravidla chování ve vztahu k druhému; rozvoj kooperativních dovedností Dítě, pracovníci / zaměstnanci mateřské školy a ostatní děti Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně a bezpečí svého i druhých. Očekávané výstupy Teoretické znalosti o emočním vývoji dítěte v mateřské škole vycházejí z obecných poznatků zákonitostí emočního vývoje dětí předškolního věku. Pedagogičtí pracovníci získají vědomostní základnu k rozvoji základních dovednosti dětí, obecné návody k práci s dětmi, získají praktické návody, ukázky a příklady k aplikaci do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. 2

3 Vývoj emočních projevů Funkce emocí Projevy emocí provází chování člověka. Někdy si je člověk uvědomuje více, někdy méně záleží na intenzitě prožitku v konkrétní situaci. Pro emoce je typická citlivost a proměnlivost. Mohou se samy měnit podle toho, jak my sami situaci hodnotíme. Emoce mají podstatnou roli v sociálních vztazích. Existují mnohé typy emocí lásky, smutků, strachů. Od narození má vyjadřování emocí významnou komunikační funkci. Je to emocionální výraz dítěte, kterým okolí sděluje svoje potřeby. Emoce dětí se od emocí dospělých liší. Zvláštnosti emocí dítěte: jsou krátkodobé, vymizí velice rychle. Jsou kolísavé, mohou rychle přecházet z jedné do druhé (pláč x smích) projevují se velice spontánně děti je projevují velice silně, ale přitom emoce nejsou silné (paradox). Dítě může velmi plakat při neuspokojení drobné potřeby. Dítě je nejdříve závislé na matce, ale jeho sociální vztahy jsou postupně širší. Většinou jde o rodinné vztahy. Dítě si tedy vytváří postupně vztahy rozdílné kvality postupně od matky k otci, sourozencům, babičce, dědovi atd. Emoce u batolete se projevují stupňováním hlasových projevů, projevované emoce jsou pro okolí více pochopitelné. Do dvou let se rozvinou všechny jednoduché emoce, dítě je chápe, dovede rozlišovat, reaguje na emoce ve svém okolí. V tomto období také dochází k projevům odchylného chování, opozici, tzv. dětskému negativismu. Emoce dítěte jsou velmi intenzivní, roste pocit sebeuvědomění nárůst hněvu, opozice, v tomto období dítě nejen začíná chápat samo sebe, ale i druhé lidi. Vnímá reakce okolí i rozhovory dospělých o tom, co je dobré, co zlé, co je správné, co se nedělá. S citovým vývojem souvisí i chápání základní morální kvality. V předškolním věku již má dítě zkušenosti s potrestáním méně vhodného chování doma i v mateřské škole. V tom, aby dítě dobře pochopilo dobro a zlo, pomáhají také pohádkové příběhy, příběhy s výchovným obsahem. V nich se dítě učí chápat, co znamená potrestání zla, odměnění dobrého skutku. Děti se učí rozpoznat a odlišit emocionální projevy své a druhých, roste schopnost pochopit druhého. Děti se začínají chovat podle toho, jak jsou citlivé k normám morálky, sociálním pravidlům. Projevují se jako děti méně bojácné nebo jako spíše bojácné, roste jejich sebehodnocení emocí hrdosti, studu, pýchy. Dítě se učí emoce postupně ovládat, přizpůsobuje se prostředí. S tím, jak se dítě v předškolním věku emočně vyvíjí, roste tzv. prosociální chování. Dítě si vytváří přátelství. Dochází k narůstající regulaci chování, ale i k útlumu okamžitých emočních reakcí, přibližně v pěti letech si dítě uvědomuje význam vlastního nasazení. Postupně ubývají silnější emocionální projevy. V předškolním období vrcholí citové prožitky strachu, nejčastěji se dítě bojí cizích lidí a zvířat. Náhlý hluk, tma, vyvolávají u dětí úzkost. 3

4 Předškolní dítě dovede se svými emocemi experimentovat hraje hry na jako, že se něco závažného děje, do silného děje promítá vlastní emoce a potom dokáže z děje vystoupit, že to bylo jenom jako. Význam emocionálního a sociálního vývoje Děti v předškolním věku se učí tzv. prosociálnímu chování, kdy se učí respektovat ostatní, učí se být empatické, učí se odkládat své momentální potřeby, učí se ovládat své agresivnější chování. V rodině i v mateřské škole se staví základy k prosocionálnímu chování. V mateřské škole se dítě seznamuje s různými typy dětí, z různých kulturních i sociálních prostředí. Dítě se tady učí pěstovat důvěru v sebe sama, empatii, přátelství, ochotu vyjít vstříc, velkorysost, sebeovládání, spolupráci, respekt k druhým. Ve vztazích i činnostech se cítí děti dobře, jestliže jsou uspokojeny jejich základní lidské potřeby. Uspokojení základních lidských potřeb je klíčové pro to, jakým člověkem se dítě stane. Teorie základních lidských potřeb může pomoci pedagogům i rodičům uvědomit si, že když je chování dítěte v pořádku, má asi uspokojeny všechny základní potřeby a dítě, které je výchovně problematické, má pravděpodobně nějakou ze základních potřeb ne plně uspokojenou. Když porozumíme příčinám nevhodného chování dětí, tak je to první krok k odstranění potíží. Dlouhodobé neuspokojování základních potřeb v průběhu dětství může velmi výrazně narušit optimální vývoj dítěte. Americký psycholog Abraham Maslow uspořádal základní lidské potřeby a znázornil je ve tvaru pyramidy. V základně pyramidy jsou potřeby nejdůležitější pro fyzické přežití, ty musí být uspokojovány nejdříve, ty, co jsou výše, mohou být uspokojovány později. Pro děti je je zásadní potřeba bezpečí, ve školce potom jako podmínka k dalšímu učení. Kopřiva, Kopřivová, Nováčková, Nevolová (2008, s. 189) Potřeba seberealizace Potřeba uznání, úcty Potřeba sounáležitosti, přijetí Potřeba bezpečí, jistoty Základní tělesné, fyziologické potřeby 4

5 Fyziologické potřeby Mezi fyziologické potřeby patří přijetí potravy, tekutin, teplo, dýchání, vylučování, pohyb, odpočinek, individuální tempo a jiné. Potřeba bezpečí Sem patří potřeba přístřeší, ochrany, stálosti řádu, potřeba vyhýbat se ohrožení, skrýt se před nebezpečím, pocit, že věci se dějí předvídatelným způsobem, že platí určitý řád, pravidelnost, pořádek, že to, co se kolem děje, má nějaký smysl, že se dá lidem věřit. Proto je důležité stanovování hranic, pravidel. Potřeba lásky a sounáležitosti V mateřské škole, kde se pečuje o dobré vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dospělými, je pro děti bezpečné prostředí. Potřeba někam patřit, být druhými přijímán se rozvíjí od vztahu k matce k jiným osobám až k tomu, že dítě má snahu fungovat ve skupině, chce se cítit přijímáno a ceněno. Potřeba uznání a sebeúcty Sebeúcta se také vytváří podle toho, jak se k nám chovají jiní. Je to potřeba být přijímán, respektován, oceňován. V souvislosti s uspokojováním této potřeby se hodně hovoří o vhodnosti soutěží. Když se dětem uznání a sebeúcty nedostává, mají pocity křivdy, nespravedlnosti, zbytečnosti, prožívají mnoho negativních emocí. A reakce na tyto emoce bývají různé mezi základní reakce patří útok, únik, pozice mrtvého brouka. Potřeba seberealizace Patří sem potřeba naplnit své možnosti růstu, pochopit sebe i druhé něco vytvořit, dokázat, schopnost zvládat svůj život, lidskou hodnotu. Čím jsou děti mladší, tím více u nich platí, že potřeby umístěné v pyramidě výše se dostanou ke slovu, až když jsou dostatečně uspokojeny všechny potřeby pod nimi. To, co se děti učí ve škole, patří vysoko do potřeby seberealizace. Děti potřebují být ve škole fyzicky v pohodě, musí se cítit bezpečně, potřebují mít pocit, že jsou hodnotnými členy skupiny, potřebují mít pocit úspěchu. Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte Rozvoj identity, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi Rodina není jedinou institucí, která formuje osobnost dítěte, ale má výsadní postavení v uspokojování základních psychických potřeb dítěte. Rodiče brzy poznají, že dítě má svou vůli, u dítěte se postupně rozvíjí vlastní já. Čím více si dítě uvědomí, že jeho lidé jej přijímají, že se na ně může spolehnout a podle toho, jak se k němu chovají, bude jeho sebedůvěra a sebevědomí pevnější nebo slabší. U dítěte postupně narůstají informace o sobě. Dospělí, okolní svět dávají dítěti zpětnou vazbu, dítě samo má o sobě nějaký úsudek vyplývající z jeho zkušenosti. Předškolní dítě přejímá pohled na sebe zcela od dospělého. Tento názor přejímá tak, jak je mu předkládán. Základy sebehodnocení jsou položeny v dětství, utvářeny rodiči nebo jinými osobami podílejícími se na výchově dítěte. Zásadní je vztah dítěte a matky. Sebehodnocení dítěte v předškolním věku je poměrně široké, ale značně nestabilní, hodně závislé na sociální situaci, na vztazích v rodině. 5

6 Nezralost sebepojetí v předškolním věku se může projevovat: majetnicky (děti nechtějí půjčovat hračky, svoje věci) sklony k vychloubání (sebestřednost dítěte) Charakteristickým rysem rodiny je utváření hlubokých a trvalých citových vztahů. V citových vztazích je uspokojována základní potřeba životní jistoty potřeba bezpečí. I v rodině se ale mohou nacházet problematické výchovné postoje: výchova rozmazlující, kdy rodiče na dítěti nezdravě lpí, odstraňují mu z cesty všechny překážky; brzy ale ztrácí autoritu výchova příliš úzkostná a příliš projektivní; děti jsou neurotizovány omezováním aktivity výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte; dítě se stává nástrojem k uspokojení toho, co se rodičům nepodařilo výchova protekční; rodiče dítěti pomáhají ve všem, chtějí dítě dostat tam, kde je chtějí mít Pro vývoj sebepojetí je základní vztah matky a dítěte, matka je zdrojem jistých informací, posilujících jistotu. Jestliže to tak není, dítě reaguje obrannými mechanismy. Pokud v rodině není jiná osoba, která by potřebu bezpečí a jistoty zasytila, dítě trpí citovou deprivací, respektive subdeprivací. Ta bývá příčinou poruch vztahu k jiným lidem. Základy sebepojetí jsou dány již ve dvou letech dítě již ví, jakého je pohlaví, v předškolním věku popisuje, jak vypadá, co má a nemá rádo. Děti si začínají uvědomovat samy sebe, svou odlišnost od ostatních dětí. Postupně u dítěte narůstají informace o sobě, více si samo sebe uvědomuje. Stále se ještě ale v tomto období projevuje egocentrismus mnohdy zkresluje skutečnost, aby si uchovalo obraz sebe sama. Sebehodnocení je velmi utvářeno rodiči, jejich vliv je velmi důležitý. V pozdějším období vliv na hodnocení začínají mít vrstevníci. Základní rys projevů dítěte předškolního věku je touha po aktivitě, činorodosti a samostatnosti v každé činnosti. Známe jejich já sám, já to umím. Rádi pomáhají. Promešká-li se toto období, budou se sociální návyky obtížněji pěstovat v období dospívání. Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní; děti se speciálními vzdělávacími potřebami; zvlástnosti chování nadaných dětí; legislativa Většina dětí v mateřské škole je dobře naladěna, ale každý pedagog v MŠ se setkává i s dětmi úzkostnými, citlivými, mimořádně vnímavými. Na druhé straně ale i s dětmi agresivními, dětmi, které se obtížněji zařazují do kolektivu mateřské školy. Setkává se i s různými výrazy emocí v chování a prožívání. Kladné emoce je snazší s dětmi sdílet než vztek, vzdor, zlost, úzkost. Ale kladné i záporné emoce jsou pro dítě potřebné. Jde o to, aby děti uměly své emoce projevovat, aby jim rozuměly, aby je uměly přiměřeně projevovat. Úzkostné děti Úzkostí se většinou míní aktuální, nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí. Obsah tohoto pocitu je neurčitý, je vyvolán situací nejistoty či nějakého ohrožení. Pocit úzkosti dítě může mít, aniž ví proč. 6

7 Úzkostné dítě může vnímat svět jako nebezpečný, proto se bojí. Často se bojí zvířat, tmy, cizích lidí. Úzkost je spojena s kvalitou nervového systému, jeho odolností, citlivostí. Některé úzkostné děti se projevují jako stydlivé, nejisté, ale někdy se mohou projevovat i agresivně. Jiné děti jsou zase přecitlivělé, snadno se rozpláčí. Osobnost dítěte nelze ale rozhodně změnit. Osobnost dítěte nelze změnit, ale lze ji posilovat a povzbuzovat kladnou motivací, pochvalou, povzbuzením, vhodným pedagogickým taktem. Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci úzkostnému dítěti: nápodobou ukazovat na chování jiného dítěte v situacích, ve kterých úzkostné dítě selhává relaxací zařazovat techniky uvolnění asertivním tréninkem učit dítě jednat prakticky, dávat návody k řešení některých situací, poskytovat mu podporu podchycovat snahu dětí, nečekat na podání samotného výkonu,ale pochválit za snahu, překonání překážky učit spolupracovat s ostatními, dospělý má být dítěti oporou, pomáhat mu ochotně v těžkostech přijmout úzkostné dítě takové, jaké je dodávat jistotu, porozumět těžkostem dítěte Agresivní děti Agresivnější chování dětí, když jsou v období tzv. dětského vzdoru, patří k normálnímu a zdravému vývoji dítěte. Výbuchy vzteku, kousání, plivání, strkání, kopání patří již pod pojem agresivita. Ostatní děti na tyto projevy agresivity reagují strachem i jinými nápadnostmi v chování. Agresivní dítě značně narušuje harmonii v mateřské škole. Důvody, proč se mnohé děti snaží řešit své konflikty násilím, jsou různé. Není snadné je rozpoznat, faktorů je velké množství. Možné faktory: sledování mediálního násilí - nevhodných pořadů, filmů, počítačových her zanedbané, zneužívané děti děti nemající stanovené výchovné meze děti, které tráví málo času venku, pohybem děti nemající uspokojené základní potřeby lásky a bezpečí Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci agresivnímu dítěti: okamžitě zasáhnout, stanovit jasné meze přistupovat k dítěti klidně, bez emocí jakmile se dítě uklidní, vést s ním v klidu rozhovor je potřeba dítěti naslouchat, vnímat jeho city, pocity a také je pojmenovávat je potřeba, aby dítě vycítilo, že se pedagog jednoznačně staví na stranu ubližovanému dítěti reagovat je potřeba přiměřeně, dítě by nemělo být zahnáno do úzkých nejlépe je, když děti samy najdou způsob řešení problému následně je dobré si dítěte všímat a pochválit byť jen drobnou změnu chování, dítěti se tím posiluje sebevědomí, posiluje se sociální jistota Prostor mateřské školy je velice vhodný k odbourávání agresivity, nabídka aktivit je široká. 7

8 Děti s diagnozou ADHD Méně vhodným chováním se projevují i děti s dg. ADHD děti s poruchami soustředění, pozorností, děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti s poruchami motoriky a aktivity bývají zvýšeně aktivní, neklidné, nevydrží sedět, nevydrží dlouho v klidu. Oproti tomu děti hypoaktivní bývají velmi pomalé, těžkopádné až apatické. Jsou nemotorné, neohrabané, nestihnou pracovat dostatečně rychle, bývají emočně labilní s výkyvy nálad. Na druhé straně bývají tyto děti rychle a snadno unavitelné. I krátkodobé soustředění a snaha vyhovět a být v klidu je stojí velké úsilí.u některých se ale únava projeví ještě větší aktivitou, zvýšenou pohyblivostí, vzrušivostí až podrážděností, děti někdy reagují afektivním výbuchem nebo agresí. Mívají obtíže se zklidněním, usínáním, bývají unavené i po ránu. Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci dítěti s poruchou motoriky a aktivity: poskytnutím dostatku možností k pohybovému uvolnění střídáním činností (většinou v intervalu minut) umožnit měnit polohy v průběhu činností činnosti střídat s relaxacemi, nácviky uklidňujících, relaxačních technik dítě vhodně zaměstnávat (zajímavé aktivity) pomoci s usínáním zklidnit, pohladit apod. zamezit prezentaci násilí před dítětem afektivnímu chování dítěte předcházet, odvádět pozornost od záležitostí, které afekt vyvolávají v případě afektu rychle zasáhnout, odvést pozornost dítěte od zdroje afektu trpělivě vysvětlovat, které způsoby chování jsou vhodné, které ne rozvíjet dovednosti dítěte (motoriku, sebeobsluhu, grafomotoriku) nacvičovat pravidla soužití v mateřské škole Nadané děti Nadané děti mohou mít některé projevy, které komplikují dítěti přizpůsobení se kolektivu mateřské školy, mezi které patří např.: silná vnitřní motivace k činnosti, touha po nezávislosti může být problémem v okamžiku, kdy se dítě má zapojovat do kolektivních her; většinou jej hry neuspokojí svou náročností, nejsou přiměřené jeho rozumovému vývoji sklon k perfekcionismu, potíže se srovnat s tím, když se jim něco nepodaří, někdy se nechtějí již pokusit o opravu, mohou mít afektivní záchvaty velká vytrvalost, silná vnitřní motivace; jsou plně ponořeny do svého zájmu, mohou se v tomto okamžiku jevit jako vzdorovité často mívají menší potřeba spánku, odpolední spánek v MŠ jim činí obtíže přecitlivělost na nejrůznější podněty; děti často bývají vystaveny tomu, že nemohou pokračovat dostatečně dlouho v oblíbené činnosti, mají buď nedostatek podnětů nebo jsou přetížené; možné jsou potom různé emoční reakce 8

9 Rodiče nadaných dětí sdělují, že si jejich děti velmi obtížně vybírají kamarády. V mateřské škole je velmi vhodná smíšená třída až do okamžiku, kdy se dítě stane nejstarším. Tady se rodiče mohou rozhodovat o předčasném zaškolení dítěte. Mnohdy ale sociální zralost dítěte odpovídá jeho věku a zařazení do ZŠ není vhodné. V MŠ je velmi vhodné prostředí pro rozvoj kognitivních, ale i sociálních dovedností nadaného dítěte. Je vhodné u dítěte v MŠ rozšiřovat poznatky, podněty, nabízet jim širokou škálu hraček, vytvářet čas pro náročnější činnosti, rozvíjející aktivity, jako je např. fotbalová školička, taneční kroužek, sbor, práce se zobcovými flétnami, angličtina, práce na PC, práce s encyklopediemi, návštěvy planetária, hvězdárny, továren. Důležité je spolupracovat s rodiči, což v mateřské škole je dobře možné, protože pedagogové se s rodiči setkávají každý den. Jestliže jsou ale potíže dítěte výrazné, je vhodnější si s rodiči domluvit setkání v době, kdy děti v mateřské škole nejsou. Je také vhodné, aby u tohoto pohovoru nebyl pedagogický pracovník sám.jestliže by u rozhovoru měly být přítomné další osoby, je potřeba, aby rodiče byli o tomto informováni. Jestliže nám rodiče něco sdělují o chování dítěte doma, pedagogové by jim měli naslouchat velice pozorně, zároveň by se měli vyjádřit zcela věcně o tom, co je v chování dítěte ruší. Legislativa Jestliže se u dítěte objeví výrazné potíže v chování, je vhodné rodiče směrovat k vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně. PPP je školské poradenské zařízení, které využívá možnosti 16 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v případě, kdy jsou zjištěny u dítěte speciální vzdělávací potřeby. 9

10 Dětská hra jako prostředek k prosociálnímu chování dítěte Pravidla chování ve vztahu k druhému; rozvoj kooperativních dovedností; dítě, pracovníci / zaměstnanci mateřské školy a ostatní děti Hlavní činností dítěte předškolního věku je hra, pomocí hry se dítě učí celé řadě dovedností. Hra je důležitým a neodmyslitelným činitelem vývoje, napomáhá rozvoji a zdokonalování dítěte, rozvíjí aktivitu, je důležitým vzdělávacím prvkem. Hry v mateřské škole zabírají velkou část dne předškolního dítěte. Různé druhy her kladou požadavky na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Jejich výchovné účinky jsou široké a rozmanité. vnímání a senzomotorická koordinace se vyžadují v pohybových a konstrukčních hrách paměť fantazie se rozvíjí v hrách námětových a tvůrčích myšlení se rozvíjí např. u řešení hádanek a ve stolních hrách vědomosti se výrazně osvojují v námětových hrách soustředěná pozornost volní vlastnosti překonávání překážek při realizaci hry Mnoho her má pravidla a bez jejich dodržování není hra možná, popřípadě vede ke konfliktům, přestává děti uspokojovat. Když je dítě nedodržuje, dostává se do konfliktu s ostatními i sám se sebou. Hry přivedou dítě k dodržování pravidel, k ovládnutí afektu, k překonání únavy, obtíží, k soustředění, pozornosti, tedy mají značné formativní účinky. Velice důležitou úlohou hry u dětí je osvojování si sociálních rolí. Hra dítěti dovoluje hrát si podle svých představ, ve hře si uzpůsobuje realitu. Pomocí hry si dítě rozšiřuje své zkušenosti, zkouší si různé situace, pomáhá si fantazií. Hra může být individuální, ale při hře se děti kontaktují, povídají si, spolupracují, podřizují se, popř. se i navzájem odmítají. Skutečnost, že děti umí sdílet s jinými společný fantazijní svět způsobuje, že se navazují krátkodobá přátelství. V kooperativních hrách mají děti rozdělené role, při hrách společných asociativních si děti sdílejí společnou hru, spolupracují. Prostor mateřské školy je velice vhodný k zařazení her pro odstraňování agresivity, nabídka aktivit je široká. Dítě se učí vnímat své pocity a poradit si s nimi. Nejdříve se je ale musí naučit vnímat, hodnotit. Potřebují k tomu podporu dospělých. Příklady her: 1.) Jak asi zní pocit dítě se uprostřed kruhu vžije do nějakého pocitu a vyjádří jej pantomimicky, ukáže na jiné dítě a to vyjádří pocit zvukem např. radost smíchem... 2.) Co prozradí tamtam dítě chodí kolem dokola a bubnuje, podle toho, jak se cítí, bubnuje tiše nebo hlasitěji - ostatní poznávají, jak mu je. 10

11 3.) Jsi mazlivý medvídek? děti sedí na židlích v kruhu, každé si představí zvíře, které může být útočné, unavené, přítulné, smutné. Jedno dítě předvede v kruhu pantomimicky, ostatní hádají. 4.) Krabice příjemných pocitů- materiály jako plst, hedvábí, vata, guma, kožešina, lýko, froté a jiné jsou odlišné na pohmat. Každé je vnímá rozdílně, někomu je materiál na pohmat příjemný, jinému je nepříjemný. Je dobré, aby každé dítě mělo svou krabici. Materiály vyberou podle příjemnosti šest favoritů a vystaví je na krabici. Děti porovnávají. 5.) Zrovna tak se dnes cítím děti mají kartičky, na nichž jsou různé obličeje. Kartičky jsou obrácené zadní stranou nahoru. Jedno dítě obrátí libovolnou kartičku a děti si mezitím musí uvědomit, jak se cítí. Když je na kartičce radostný obličej, zvednou ruku všichni ti, kteří se takto cítí. Mohou o svých pocitech i hovořit. Místo potyček je lepší se odreagovat při hrách, uvolnit napětí a měřit sílu při hře, ne v souboji. Pro předcházení dětským konfliktům a drobným fyzickým šarvátkám je vhodné uvolňovat napětí a měřit sílu při rozličných hrách. Příklady her: 1.) Prstové barvy proti hádce malování prstovými barvami na velkou plochu papíru, vyjadřovat svůj pocit 2.) Srážení plechovek 3.) Vyskočit ze stresu na trampolíně, pohybem se bavit negativních pocitů 4.) Dejme sílu do hnětení hlíny vší silou je možné hníst, bouchat na modelovací podložku 5. ) Kdo spadne do jezera? jde o přetahování lanem, uprostřed je žíněnka jezero Pedagogičtí pracovníci dětem nabízí: Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření, kooperativní činnosti ve dvojici, ve skupinkách, aktivity podporující sbližování dětí, podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.). Činnosti zaměřené na porozumění pravidel vzájemného soužití a chování, hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, vedou ke schopnosti vyřešit vzájemný spor. Čtou a vyprávějí pohádky a příběhy s etickým obsahem a poučením. (RVP PV 2004) 11

12 Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně a bezpečí svého i druhých Prostředí mateřské školy umožňuje dětem kontakt s vrstevníky, sociální interakci. Mateřská škola, která dobře funguje, neomezuje spontánní aktivity dětí a jejich hry, ale podporuje je a zároveň využívá k podpoře rozvoje vnímání, představ, myšlení, řeči, k získávání psychosociálních dovedností i činnosti rozvíjející hudební vnímání, výtvarné dovednosti, tělesné dovednosti. V různých hrách lze rozvíjet sebepoznávání dětí, předpoklady ke kooperativnímu jednání. Úspěch vzdělávacích záměrů může narušit: autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování nedostatečné psychosociálně bezpečné prostředí, s nedostatkem porozumění a tolerance nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění) nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti nejednoznačně formulovaná pravidla ve vztahu k druhému nedostatečná pozornost k tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce malá podpora rozvoje dětských přátelství soustředěná pozornost pouze na verbální formy komunikace (RVP PV 2010/ 2004) Každá mateřská škola, každý jednotlivý pedagog si vytváří svůj vlastní styl přístupu k dítěti, komunikaci s rodiči, okolím, vždy ale v souladu s Rámcovými vzdělávacím programem předškolní výchovy. 12

13 Použitá a doporučená literatura Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál Praha: SPN ISBN Kopřiva, P. Kopřivová, T. Nevolová, D. Nováčková, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN Erkelt, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál ISBN Přikrylová, M. Přikrylová, G. Barevné kamínky, praktické návody pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus s.r.o ISBN Dostálová, M. Jančivá, S. Vlčková, H. Emušáci Ferda a jeho mouchy. Praha: Scio ISBN Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN ISBN Žáčková, H. Jucovičová, D. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD / ADHD / ADD především pro rodiče a vychovatele. Praha: nakladatelství D + H ISBN Vymětal, J. Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál, s.r.o ISBN Čáp, J. Psychologie pro učitele. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ISBN Wedlichová, I. Vývojová psychologie / určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně Rámcový vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický Maslow, Abraham, H. O psychologii bytí. Praha: Portál ISBN Autor - zodpovědná osoba: Mgr. Ivana Dušková Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 13

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Charakteristika Obsahové, časové a organizační vymezení V případě zařazení třídnických čtvrthodinek s tématem výchova osobnosti se nejedná o samostatný

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák ETICKÁ VÝCHOVA UČIVO OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY POZNÁMKY ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Komunikace při vytváření výchovného kolektivu -představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví Etická výchova 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák Komunikace - zná a užívá různé druhy a úrovně komunikace,uplatňuje zásady verbální komunikace, vnímá vliv různých způsobů

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

19 ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah

19 ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah 19 ETICKÁ 19.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více