Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

2 Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw Záměr Pomocí teoretických informací obohatit vědomosti pedagoga mateřské školy tak, aby prakticky v oblasti interpersonální kvalitně stimuloval a podporoval utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému, posiloval, obohacoval a kultivoval jejich vzájemnou komunikaci. Nabídka Vývoj emočních projevů a jejich socializace Funkce emocí Zvláštnosti emočních reakcí dítěte v předškolním věku Význam emocionálního a sociálního vývoje u dětí v mateřské škole Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte Rozvoj dětské identity; funkce rodiny; členové rodiny a vztahy mezi nimi Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní; děti se speciálními vzdělávacími potřebami; zvláštnosti chování dětí nadaných; legislativa Dětská hra jako prostředek k vývoji prosociálního chování Pravidla chování ve vztahu k druhému; rozvoj kooperativních dovedností Dítě, pracovníci / zaměstnanci mateřské školy a ostatní děti Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně a bezpečí svého i druhých. Očekávané výstupy Teoretické znalosti o emočním vývoji dítěte v mateřské škole vycházejí z obecných poznatků zákonitostí emočního vývoje dětí předškolního věku. Pedagogičtí pracovníci získají vědomostní základnu k rozvoji základních dovednosti dětí, obecné návody k práci s dětmi, získají praktické návody, ukázky a příklady k aplikaci do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. 2

3 Vývoj emočních projevů Funkce emocí Projevy emocí provází chování člověka. Někdy si je člověk uvědomuje více, někdy méně záleží na intenzitě prožitku v konkrétní situaci. Pro emoce je typická citlivost a proměnlivost. Mohou se samy měnit podle toho, jak my sami situaci hodnotíme. Emoce mají podstatnou roli v sociálních vztazích. Existují mnohé typy emocí lásky, smutků, strachů. Od narození má vyjadřování emocí významnou komunikační funkci. Je to emocionální výraz dítěte, kterým okolí sděluje svoje potřeby. Emoce dětí se od emocí dospělých liší. Zvláštnosti emocí dítěte: jsou krátkodobé, vymizí velice rychle. Jsou kolísavé, mohou rychle přecházet z jedné do druhé (pláč x smích) projevují se velice spontánně děti je projevují velice silně, ale přitom emoce nejsou silné (paradox). Dítě může velmi plakat při neuspokojení drobné potřeby. Dítě je nejdříve závislé na matce, ale jeho sociální vztahy jsou postupně širší. Většinou jde o rodinné vztahy. Dítě si tedy vytváří postupně vztahy rozdílné kvality postupně od matky k otci, sourozencům, babičce, dědovi atd. Emoce u batolete se projevují stupňováním hlasových projevů, projevované emoce jsou pro okolí více pochopitelné. Do dvou let se rozvinou všechny jednoduché emoce, dítě je chápe, dovede rozlišovat, reaguje na emoce ve svém okolí. V tomto období také dochází k projevům odchylného chování, opozici, tzv. dětskému negativismu. Emoce dítěte jsou velmi intenzivní, roste pocit sebeuvědomění nárůst hněvu, opozice, v tomto období dítě nejen začíná chápat samo sebe, ale i druhé lidi. Vnímá reakce okolí i rozhovory dospělých o tom, co je dobré, co zlé, co je správné, co se nedělá. S citovým vývojem souvisí i chápání základní morální kvality. V předškolním věku již má dítě zkušenosti s potrestáním méně vhodného chování doma i v mateřské škole. V tom, aby dítě dobře pochopilo dobro a zlo, pomáhají také pohádkové příběhy, příběhy s výchovným obsahem. V nich se dítě učí chápat, co znamená potrestání zla, odměnění dobrého skutku. Děti se učí rozpoznat a odlišit emocionální projevy své a druhých, roste schopnost pochopit druhého. Děti se začínají chovat podle toho, jak jsou citlivé k normám morálky, sociálním pravidlům. Projevují se jako děti méně bojácné nebo jako spíše bojácné, roste jejich sebehodnocení emocí hrdosti, studu, pýchy. Dítě se učí emoce postupně ovládat, přizpůsobuje se prostředí. S tím, jak se dítě v předškolním věku emočně vyvíjí, roste tzv. prosociální chování. Dítě si vytváří přátelství. Dochází k narůstající regulaci chování, ale i k útlumu okamžitých emočních reakcí, přibližně v pěti letech si dítě uvědomuje význam vlastního nasazení. Postupně ubývají silnější emocionální projevy. V předškolním období vrcholí citové prožitky strachu, nejčastěji se dítě bojí cizích lidí a zvířat. Náhlý hluk, tma, vyvolávají u dětí úzkost. 3

4 Předškolní dítě dovede se svými emocemi experimentovat hraje hry na jako, že se něco závažného děje, do silného děje promítá vlastní emoce a potom dokáže z děje vystoupit, že to bylo jenom jako. Význam emocionálního a sociálního vývoje Děti v předškolním věku se učí tzv. prosociálnímu chování, kdy se učí respektovat ostatní, učí se být empatické, učí se odkládat své momentální potřeby, učí se ovládat své agresivnější chování. V rodině i v mateřské škole se staví základy k prosocionálnímu chování. V mateřské škole se dítě seznamuje s různými typy dětí, z různých kulturních i sociálních prostředí. Dítě se tady učí pěstovat důvěru v sebe sama, empatii, přátelství, ochotu vyjít vstříc, velkorysost, sebeovládání, spolupráci, respekt k druhým. Ve vztazích i činnostech se cítí děti dobře, jestliže jsou uspokojeny jejich základní lidské potřeby. Uspokojení základních lidských potřeb je klíčové pro to, jakým člověkem se dítě stane. Teorie základních lidských potřeb může pomoci pedagogům i rodičům uvědomit si, že když je chování dítěte v pořádku, má asi uspokojeny všechny základní potřeby a dítě, které je výchovně problematické, má pravděpodobně nějakou ze základních potřeb ne plně uspokojenou. Když porozumíme příčinám nevhodného chování dětí, tak je to první krok k odstranění potíží. Dlouhodobé neuspokojování základních potřeb v průběhu dětství může velmi výrazně narušit optimální vývoj dítěte. Americký psycholog Abraham Maslow uspořádal základní lidské potřeby a znázornil je ve tvaru pyramidy. V základně pyramidy jsou potřeby nejdůležitější pro fyzické přežití, ty musí být uspokojovány nejdříve, ty, co jsou výše, mohou být uspokojovány později. Pro děti je je zásadní potřeba bezpečí, ve školce potom jako podmínka k dalšímu učení. Kopřiva, Kopřivová, Nováčková, Nevolová (2008, s. 189) Potřeba seberealizace Potřeba uznání, úcty Potřeba sounáležitosti, přijetí Potřeba bezpečí, jistoty Základní tělesné, fyziologické potřeby 4

5 Fyziologické potřeby Mezi fyziologické potřeby patří přijetí potravy, tekutin, teplo, dýchání, vylučování, pohyb, odpočinek, individuální tempo a jiné. Potřeba bezpečí Sem patří potřeba přístřeší, ochrany, stálosti řádu, potřeba vyhýbat se ohrožení, skrýt se před nebezpečím, pocit, že věci se dějí předvídatelným způsobem, že platí určitý řád, pravidelnost, pořádek, že to, co se kolem děje, má nějaký smysl, že se dá lidem věřit. Proto je důležité stanovování hranic, pravidel. Potřeba lásky a sounáležitosti V mateřské škole, kde se pečuje o dobré vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dospělými, je pro děti bezpečné prostředí. Potřeba někam patřit, být druhými přijímán se rozvíjí od vztahu k matce k jiným osobám až k tomu, že dítě má snahu fungovat ve skupině, chce se cítit přijímáno a ceněno. Potřeba uznání a sebeúcty Sebeúcta se také vytváří podle toho, jak se k nám chovají jiní. Je to potřeba být přijímán, respektován, oceňován. V souvislosti s uspokojováním této potřeby se hodně hovoří o vhodnosti soutěží. Když se dětem uznání a sebeúcty nedostává, mají pocity křivdy, nespravedlnosti, zbytečnosti, prožívají mnoho negativních emocí. A reakce na tyto emoce bývají různé mezi základní reakce patří útok, únik, pozice mrtvého brouka. Potřeba seberealizace Patří sem potřeba naplnit své možnosti růstu, pochopit sebe i druhé něco vytvořit, dokázat, schopnost zvládat svůj život, lidskou hodnotu. Čím jsou děti mladší, tím více u nich platí, že potřeby umístěné v pyramidě výše se dostanou ke slovu, až když jsou dostatečně uspokojeny všechny potřeby pod nimi. To, co se děti učí ve škole, patří vysoko do potřeby seberealizace. Děti potřebují být ve škole fyzicky v pohodě, musí se cítit bezpečně, potřebují mít pocit, že jsou hodnotnými členy skupiny, potřebují mít pocit úspěchu. Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte Rozvoj identity, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi Rodina není jedinou institucí, která formuje osobnost dítěte, ale má výsadní postavení v uspokojování základních psychických potřeb dítěte. Rodiče brzy poznají, že dítě má svou vůli, u dítěte se postupně rozvíjí vlastní já. Čím více si dítě uvědomí, že jeho lidé jej přijímají, že se na ně může spolehnout a podle toho, jak se k němu chovají, bude jeho sebedůvěra a sebevědomí pevnější nebo slabší. U dítěte postupně narůstají informace o sobě. Dospělí, okolní svět dávají dítěti zpětnou vazbu, dítě samo má o sobě nějaký úsudek vyplývající z jeho zkušenosti. Předškolní dítě přejímá pohled na sebe zcela od dospělého. Tento názor přejímá tak, jak je mu předkládán. Základy sebehodnocení jsou položeny v dětství, utvářeny rodiči nebo jinými osobami podílejícími se na výchově dítěte. Zásadní je vztah dítěte a matky. Sebehodnocení dítěte v předškolním věku je poměrně široké, ale značně nestabilní, hodně závislé na sociální situaci, na vztazích v rodině. 5

6 Nezralost sebepojetí v předškolním věku se může projevovat: majetnicky (děti nechtějí půjčovat hračky, svoje věci) sklony k vychloubání (sebestřednost dítěte) Charakteristickým rysem rodiny je utváření hlubokých a trvalých citových vztahů. V citových vztazích je uspokojována základní potřeba životní jistoty potřeba bezpečí. I v rodině se ale mohou nacházet problematické výchovné postoje: výchova rozmazlující, kdy rodiče na dítěti nezdravě lpí, odstraňují mu z cesty všechny překážky; brzy ale ztrácí autoritu výchova příliš úzkostná a příliš projektivní; děti jsou neurotizovány omezováním aktivity výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte; dítě se stává nástrojem k uspokojení toho, co se rodičům nepodařilo výchova protekční; rodiče dítěti pomáhají ve všem, chtějí dítě dostat tam, kde je chtějí mít Pro vývoj sebepojetí je základní vztah matky a dítěte, matka je zdrojem jistých informací, posilujících jistotu. Jestliže to tak není, dítě reaguje obrannými mechanismy. Pokud v rodině není jiná osoba, která by potřebu bezpečí a jistoty zasytila, dítě trpí citovou deprivací, respektive subdeprivací. Ta bývá příčinou poruch vztahu k jiným lidem. Základy sebepojetí jsou dány již ve dvou letech dítě již ví, jakého je pohlaví, v předškolním věku popisuje, jak vypadá, co má a nemá rádo. Děti si začínají uvědomovat samy sebe, svou odlišnost od ostatních dětí. Postupně u dítěte narůstají informace o sobě, více si samo sebe uvědomuje. Stále se ještě ale v tomto období projevuje egocentrismus mnohdy zkresluje skutečnost, aby si uchovalo obraz sebe sama. Sebehodnocení je velmi utvářeno rodiči, jejich vliv je velmi důležitý. V pozdějším období vliv na hodnocení začínají mít vrstevníci. Základní rys projevů dítěte předškolního věku je touha po aktivitě, činorodosti a samostatnosti v každé činnosti. Známe jejich já sám, já to umím. Rádi pomáhají. Promešká-li se toto období, budou se sociální návyky obtížněji pěstovat v období dospívání. Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní; děti se speciálními vzdělávacími potřebami; zvlástnosti chování nadaných dětí; legislativa Většina dětí v mateřské škole je dobře naladěna, ale každý pedagog v MŠ se setkává i s dětmi úzkostnými, citlivými, mimořádně vnímavými. Na druhé straně ale i s dětmi agresivními, dětmi, které se obtížněji zařazují do kolektivu mateřské školy. Setkává se i s různými výrazy emocí v chování a prožívání. Kladné emoce je snazší s dětmi sdílet než vztek, vzdor, zlost, úzkost. Ale kladné i záporné emoce jsou pro dítě potřebné. Jde o to, aby děti uměly své emoce projevovat, aby jim rozuměly, aby je uměly přiměřeně projevovat. Úzkostné děti Úzkostí se většinou míní aktuální, nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí. Obsah tohoto pocitu je neurčitý, je vyvolán situací nejistoty či nějakého ohrožení. Pocit úzkosti dítě může mít, aniž ví proč. 6

7 Úzkostné dítě může vnímat svět jako nebezpečný, proto se bojí. Často se bojí zvířat, tmy, cizích lidí. Úzkost je spojena s kvalitou nervového systému, jeho odolností, citlivostí. Některé úzkostné děti se projevují jako stydlivé, nejisté, ale někdy se mohou projevovat i agresivně. Jiné děti jsou zase přecitlivělé, snadno se rozpláčí. Osobnost dítěte nelze ale rozhodně změnit. Osobnost dítěte nelze změnit, ale lze ji posilovat a povzbuzovat kladnou motivací, pochvalou, povzbuzením, vhodným pedagogickým taktem. Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci úzkostnému dítěti: nápodobou ukazovat na chování jiného dítěte v situacích, ve kterých úzkostné dítě selhává relaxací zařazovat techniky uvolnění asertivním tréninkem učit dítě jednat prakticky, dávat návody k řešení některých situací, poskytovat mu podporu podchycovat snahu dětí, nečekat na podání samotného výkonu,ale pochválit za snahu, překonání překážky učit spolupracovat s ostatními, dospělý má být dítěti oporou, pomáhat mu ochotně v těžkostech přijmout úzkostné dítě takové, jaké je dodávat jistotu, porozumět těžkostem dítěte Agresivní děti Agresivnější chování dětí, když jsou v období tzv. dětského vzdoru, patří k normálnímu a zdravému vývoji dítěte. Výbuchy vzteku, kousání, plivání, strkání, kopání patří již pod pojem agresivita. Ostatní děti na tyto projevy agresivity reagují strachem i jinými nápadnostmi v chování. Agresivní dítě značně narušuje harmonii v mateřské škole. Důvody, proč se mnohé děti snaží řešit své konflikty násilím, jsou různé. Není snadné je rozpoznat, faktorů je velké množství. Možné faktory: sledování mediálního násilí - nevhodných pořadů, filmů, počítačových her zanedbané, zneužívané děti děti nemající stanovené výchovné meze děti, které tráví málo času venku, pohybem děti nemající uspokojené základní potřeby lásky a bezpečí Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci agresivnímu dítěti: okamžitě zasáhnout, stanovit jasné meze přistupovat k dítěti klidně, bez emocí jakmile se dítě uklidní, vést s ním v klidu rozhovor je potřeba dítěti naslouchat, vnímat jeho city, pocity a také je pojmenovávat je potřeba, aby dítě vycítilo, že se pedagog jednoznačně staví na stranu ubližovanému dítěti reagovat je potřeba přiměřeně, dítě by nemělo být zahnáno do úzkých nejlépe je, když děti samy najdou způsob řešení problému následně je dobré si dítěte všímat a pochválit byť jen drobnou změnu chování, dítěti se tím posiluje sebevědomí, posiluje se sociální jistota Prostor mateřské školy je velice vhodný k odbourávání agresivity, nabídka aktivit je široká. 7

8 Děti s diagnozou ADHD Méně vhodným chováním se projevují i děti s dg. ADHD děti s poruchami soustředění, pozorností, děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti s poruchami motoriky a aktivity bývají zvýšeně aktivní, neklidné, nevydrží sedět, nevydrží dlouho v klidu. Oproti tomu děti hypoaktivní bývají velmi pomalé, těžkopádné až apatické. Jsou nemotorné, neohrabané, nestihnou pracovat dostatečně rychle, bývají emočně labilní s výkyvy nálad. Na druhé straně bývají tyto děti rychle a snadno unavitelné. I krátkodobé soustředění a snaha vyhovět a být v klidu je stojí velké úsilí.u některých se ale únava projeví ještě větší aktivitou, zvýšenou pohyblivostí, vzrušivostí až podrážděností, děti někdy reagují afektivním výbuchem nebo agresí. Mívají obtíže se zklidněním, usínáním, bývají unavené i po ránu. Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci dítěti s poruchou motoriky a aktivity: poskytnutím dostatku možností k pohybovému uvolnění střídáním činností (většinou v intervalu minut) umožnit měnit polohy v průběhu činností činnosti střídat s relaxacemi, nácviky uklidňujících, relaxačních technik dítě vhodně zaměstnávat (zajímavé aktivity) pomoci s usínáním zklidnit, pohladit apod. zamezit prezentaci násilí před dítětem afektivnímu chování dítěte předcházet, odvádět pozornost od záležitostí, které afekt vyvolávají v případě afektu rychle zasáhnout, odvést pozornost dítěte od zdroje afektu trpělivě vysvětlovat, které způsoby chování jsou vhodné, které ne rozvíjet dovednosti dítěte (motoriku, sebeobsluhu, grafomotoriku) nacvičovat pravidla soužití v mateřské škole Nadané děti Nadané děti mohou mít některé projevy, které komplikují dítěti přizpůsobení se kolektivu mateřské školy, mezi které patří např.: silná vnitřní motivace k činnosti, touha po nezávislosti může být problémem v okamžiku, kdy se dítě má zapojovat do kolektivních her; většinou jej hry neuspokojí svou náročností, nejsou přiměřené jeho rozumovému vývoji sklon k perfekcionismu, potíže se srovnat s tím, když se jim něco nepodaří, někdy se nechtějí již pokusit o opravu, mohou mít afektivní záchvaty velká vytrvalost, silná vnitřní motivace; jsou plně ponořeny do svého zájmu, mohou se v tomto okamžiku jevit jako vzdorovité často mívají menší potřeba spánku, odpolední spánek v MŠ jim činí obtíže přecitlivělost na nejrůznější podněty; děti často bývají vystaveny tomu, že nemohou pokračovat dostatečně dlouho v oblíbené činnosti, mají buď nedostatek podnětů nebo jsou přetížené; možné jsou potom různé emoční reakce 8

9 Rodiče nadaných dětí sdělují, že si jejich děti velmi obtížně vybírají kamarády. V mateřské škole je velmi vhodná smíšená třída až do okamžiku, kdy se dítě stane nejstarším. Tady se rodiče mohou rozhodovat o předčasném zaškolení dítěte. Mnohdy ale sociální zralost dítěte odpovídá jeho věku a zařazení do ZŠ není vhodné. V MŠ je velmi vhodné prostředí pro rozvoj kognitivních, ale i sociálních dovedností nadaného dítěte. Je vhodné u dítěte v MŠ rozšiřovat poznatky, podněty, nabízet jim širokou škálu hraček, vytvářet čas pro náročnější činnosti, rozvíjející aktivity, jako je např. fotbalová školička, taneční kroužek, sbor, práce se zobcovými flétnami, angličtina, práce na PC, práce s encyklopediemi, návštěvy planetária, hvězdárny, továren. Důležité je spolupracovat s rodiči, což v mateřské škole je dobře možné, protože pedagogové se s rodiči setkávají každý den. Jestliže jsou ale potíže dítěte výrazné, je vhodnější si s rodiči domluvit setkání v době, kdy děti v mateřské škole nejsou. Je také vhodné, aby u tohoto pohovoru nebyl pedagogický pracovník sám.jestliže by u rozhovoru měly být přítomné další osoby, je potřeba, aby rodiče byli o tomto informováni. Jestliže nám rodiče něco sdělují o chování dítěte doma, pedagogové by jim měli naslouchat velice pozorně, zároveň by se měli vyjádřit zcela věcně o tom, co je v chování dítěte ruší. Legislativa Jestliže se u dítěte objeví výrazné potíže v chování, je vhodné rodiče směrovat k vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně. PPP je školské poradenské zařízení, které využívá možnosti 16 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v případě, kdy jsou zjištěny u dítěte speciální vzdělávací potřeby. 9

10 Dětská hra jako prostředek k prosociálnímu chování dítěte Pravidla chování ve vztahu k druhému; rozvoj kooperativních dovedností; dítě, pracovníci / zaměstnanci mateřské školy a ostatní děti Hlavní činností dítěte předškolního věku je hra, pomocí hry se dítě učí celé řadě dovedností. Hra je důležitým a neodmyslitelným činitelem vývoje, napomáhá rozvoji a zdokonalování dítěte, rozvíjí aktivitu, je důležitým vzdělávacím prvkem. Hry v mateřské škole zabírají velkou část dne předškolního dítěte. Různé druhy her kladou požadavky na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Jejich výchovné účinky jsou široké a rozmanité. vnímání a senzomotorická koordinace se vyžadují v pohybových a konstrukčních hrách paměť fantazie se rozvíjí v hrách námětových a tvůrčích myšlení se rozvíjí např. u řešení hádanek a ve stolních hrách vědomosti se výrazně osvojují v námětových hrách soustředěná pozornost volní vlastnosti překonávání překážek při realizaci hry Mnoho her má pravidla a bez jejich dodržování není hra možná, popřípadě vede ke konfliktům, přestává děti uspokojovat. Když je dítě nedodržuje, dostává se do konfliktu s ostatními i sám se sebou. Hry přivedou dítě k dodržování pravidel, k ovládnutí afektu, k překonání únavy, obtíží, k soustředění, pozornosti, tedy mají značné formativní účinky. Velice důležitou úlohou hry u dětí je osvojování si sociálních rolí. Hra dítěti dovoluje hrát si podle svých představ, ve hře si uzpůsobuje realitu. Pomocí hry si dítě rozšiřuje své zkušenosti, zkouší si různé situace, pomáhá si fantazií. Hra může být individuální, ale při hře se děti kontaktují, povídají si, spolupracují, podřizují se, popř. se i navzájem odmítají. Skutečnost, že děti umí sdílet s jinými společný fantazijní svět způsobuje, že se navazují krátkodobá přátelství. V kooperativních hrách mají děti rozdělené role, při hrách společných asociativních si děti sdílejí společnou hru, spolupracují. Prostor mateřské školy je velice vhodný k zařazení her pro odstraňování agresivity, nabídka aktivit je široká. Dítě se učí vnímat své pocity a poradit si s nimi. Nejdříve se je ale musí naučit vnímat, hodnotit. Potřebují k tomu podporu dospělých. Příklady her: 1.) Jak asi zní pocit dítě se uprostřed kruhu vžije do nějakého pocitu a vyjádří jej pantomimicky, ukáže na jiné dítě a to vyjádří pocit zvukem např. radost smíchem... 2.) Co prozradí tamtam dítě chodí kolem dokola a bubnuje, podle toho, jak se cítí, bubnuje tiše nebo hlasitěji - ostatní poznávají, jak mu je. 10

11 3.) Jsi mazlivý medvídek? děti sedí na židlích v kruhu, každé si představí zvíře, které může být útočné, unavené, přítulné, smutné. Jedno dítě předvede v kruhu pantomimicky, ostatní hádají. 4.) Krabice příjemných pocitů- materiály jako plst, hedvábí, vata, guma, kožešina, lýko, froté a jiné jsou odlišné na pohmat. Každé je vnímá rozdílně, někomu je materiál na pohmat příjemný, jinému je nepříjemný. Je dobré, aby každé dítě mělo svou krabici. Materiály vyberou podle příjemnosti šest favoritů a vystaví je na krabici. Děti porovnávají. 5.) Zrovna tak se dnes cítím děti mají kartičky, na nichž jsou různé obličeje. Kartičky jsou obrácené zadní stranou nahoru. Jedno dítě obrátí libovolnou kartičku a děti si mezitím musí uvědomit, jak se cítí. Když je na kartičce radostný obličej, zvednou ruku všichni ti, kteří se takto cítí. Mohou o svých pocitech i hovořit. Místo potyček je lepší se odreagovat při hrách, uvolnit napětí a měřit sílu při hře, ne v souboji. Pro předcházení dětským konfliktům a drobným fyzickým šarvátkám je vhodné uvolňovat napětí a měřit sílu při rozličných hrách. Příklady her: 1.) Prstové barvy proti hádce malování prstovými barvami na velkou plochu papíru, vyjadřovat svůj pocit 2.) Srážení plechovek 3.) Vyskočit ze stresu na trampolíně, pohybem se bavit negativních pocitů 4.) Dejme sílu do hnětení hlíny vší silou je možné hníst, bouchat na modelovací podložku 5. ) Kdo spadne do jezera? jde o přetahování lanem, uprostřed je žíněnka jezero Pedagogičtí pracovníci dětem nabízí: Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření, kooperativní činnosti ve dvojici, ve skupinkách, aktivity podporující sbližování dětí, podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.). Činnosti zaměřené na porozumění pravidel vzájemného soužití a chování, hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, vedou ke schopnosti vyřešit vzájemný spor. Čtou a vyprávějí pohádky a příběhy s etickým obsahem a poučením. (RVP PV 2004) 11

12 Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně a bezpečí svého i druhých Prostředí mateřské školy umožňuje dětem kontakt s vrstevníky, sociální interakci. Mateřská škola, která dobře funguje, neomezuje spontánní aktivity dětí a jejich hry, ale podporuje je a zároveň využívá k podpoře rozvoje vnímání, představ, myšlení, řeči, k získávání psychosociálních dovedností i činnosti rozvíjející hudební vnímání, výtvarné dovednosti, tělesné dovednosti. V různých hrách lze rozvíjet sebepoznávání dětí, předpoklady ke kooperativnímu jednání. Úspěch vzdělávacích záměrů může narušit: autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování nedostatečné psychosociálně bezpečné prostředí, s nedostatkem porozumění a tolerance nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění) nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti nejednoznačně formulovaná pravidla ve vztahu k druhému nedostatečná pozornost k tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce malá podpora rozvoje dětských přátelství soustředěná pozornost pouze na verbální formy komunikace (RVP PV 2010/ 2004) Každá mateřská škola, každý jednotlivý pedagog si vytváří svůj vlastní styl přístupu k dítěti, komunikaci s rodiči, okolím, vždy ale v souladu s Rámcovými vzdělávacím programem předškolní výchovy. 12

13 Použitá a doporučená literatura Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál Praha: SPN ISBN Kopřiva, P. Kopřivová, T. Nevolová, D. Nováčková, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN Erkelt, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál ISBN Přikrylová, M. Přikrylová, G. Barevné kamínky, praktické návody pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus s.r.o ISBN Dostálová, M. Jančivá, S. Vlčková, H. Emušáci Ferda a jeho mouchy. Praha: Scio ISBN Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN ISBN Žáčková, H. Jucovičová, D. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD / ADHD / ADD především pro rodiče a vychovatele. Praha: nakladatelství D + H ISBN Vymětal, J. Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál, s.r.o ISBN Čáp, J. Psychologie pro učitele. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ISBN Wedlichová, I. Vývojová psychologie / určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně Rámcový vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický Maslow, Abraham, H. O psychologii bytí. Praha: Portál ISBN Autor - zodpovědná osoba: Mgr. Ivana Dušková Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 13

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 4. DÍTĚ A společnost Pokud chci s někým žit v jednom světě, nejde to udělat tak, že ten jeho pohltím do toho svého. Musím ten svůj svět rozšířit do toho jeho.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Metodická příručka. Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol

Metodická příručka. Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol Metodická příručka Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracovala: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D Název

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více