Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

2 Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw Záměr Pomocí teoretických informací obohatit vědomosti pedagoga mateřské školy tak, aby prakticky v oblasti interpersonální kvalitně stimuloval a podporoval utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému, posiloval, obohacoval a kultivoval jejich vzájemnou komunikaci. Nabídka Vývoj emočních projevů a jejich socializace Funkce emocí Zvláštnosti emočních reakcí dítěte v předškolním věku Význam emocionálního a sociálního vývoje u dětí v mateřské škole Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte Rozvoj dětské identity; funkce rodiny; členové rodiny a vztahy mezi nimi Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní; děti se speciálními vzdělávacími potřebami; zvláštnosti chování dětí nadaných; legislativa Dětská hra jako prostředek k vývoji prosociálního chování Pravidla chování ve vztahu k druhému; rozvoj kooperativních dovedností Dítě, pracovníci / zaměstnanci mateřské školy a ostatní děti Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně a bezpečí svého i druhých. Očekávané výstupy Teoretické znalosti o emočním vývoji dítěte v mateřské škole vycházejí z obecných poznatků zákonitostí emočního vývoje dětí předškolního věku. Pedagogičtí pracovníci získají vědomostní základnu k rozvoji základních dovednosti dětí, obecné návody k práci s dětmi, získají praktické návody, ukázky a příklady k aplikaci do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. 2

3 Vývoj emočních projevů Funkce emocí Projevy emocí provází chování člověka. Někdy si je člověk uvědomuje více, někdy méně záleží na intenzitě prožitku v konkrétní situaci. Pro emoce je typická citlivost a proměnlivost. Mohou se samy měnit podle toho, jak my sami situaci hodnotíme. Emoce mají podstatnou roli v sociálních vztazích. Existují mnohé typy emocí lásky, smutků, strachů. Od narození má vyjadřování emocí významnou komunikační funkci. Je to emocionální výraz dítěte, kterým okolí sděluje svoje potřeby. Emoce dětí se od emocí dospělých liší. Zvláštnosti emocí dítěte: jsou krátkodobé, vymizí velice rychle. Jsou kolísavé, mohou rychle přecházet z jedné do druhé (pláč x smích) projevují se velice spontánně děti je projevují velice silně, ale přitom emoce nejsou silné (paradox). Dítě může velmi plakat při neuspokojení drobné potřeby. Dítě je nejdříve závislé na matce, ale jeho sociální vztahy jsou postupně širší. Většinou jde o rodinné vztahy. Dítě si tedy vytváří postupně vztahy rozdílné kvality postupně od matky k otci, sourozencům, babičce, dědovi atd. Emoce u batolete se projevují stupňováním hlasových projevů, projevované emoce jsou pro okolí více pochopitelné. Do dvou let se rozvinou všechny jednoduché emoce, dítě je chápe, dovede rozlišovat, reaguje na emoce ve svém okolí. V tomto období také dochází k projevům odchylného chování, opozici, tzv. dětskému negativismu. Emoce dítěte jsou velmi intenzivní, roste pocit sebeuvědomění nárůst hněvu, opozice, v tomto období dítě nejen začíná chápat samo sebe, ale i druhé lidi. Vnímá reakce okolí i rozhovory dospělých o tom, co je dobré, co zlé, co je správné, co se nedělá. S citovým vývojem souvisí i chápání základní morální kvality. V předškolním věku již má dítě zkušenosti s potrestáním méně vhodného chování doma i v mateřské škole. V tom, aby dítě dobře pochopilo dobro a zlo, pomáhají také pohádkové příběhy, příběhy s výchovným obsahem. V nich se dítě učí chápat, co znamená potrestání zla, odměnění dobrého skutku. Děti se učí rozpoznat a odlišit emocionální projevy své a druhých, roste schopnost pochopit druhého. Děti se začínají chovat podle toho, jak jsou citlivé k normám morálky, sociálním pravidlům. Projevují se jako děti méně bojácné nebo jako spíše bojácné, roste jejich sebehodnocení emocí hrdosti, studu, pýchy. Dítě se učí emoce postupně ovládat, přizpůsobuje se prostředí. S tím, jak se dítě v předškolním věku emočně vyvíjí, roste tzv. prosociální chování. Dítě si vytváří přátelství. Dochází k narůstající regulaci chování, ale i k útlumu okamžitých emočních reakcí, přibližně v pěti letech si dítě uvědomuje význam vlastního nasazení. Postupně ubývají silnější emocionální projevy. V předškolním období vrcholí citové prožitky strachu, nejčastěji se dítě bojí cizích lidí a zvířat. Náhlý hluk, tma, vyvolávají u dětí úzkost. 3

4 Předškolní dítě dovede se svými emocemi experimentovat hraje hry na jako, že se něco závažného děje, do silného děje promítá vlastní emoce a potom dokáže z děje vystoupit, že to bylo jenom jako. Význam emocionálního a sociálního vývoje Děti v předškolním věku se učí tzv. prosociálnímu chování, kdy se učí respektovat ostatní, učí se být empatické, učí se odkládat své momentální potřeby, učí se ovládat své agresivnější chování. V rodině i v mateřské škole se staví základy k prosocionálnímu chování. V mateřské škole se dítě seznamuje s různými typy dětí, z různých kulturních i sociálních prostředí. Dítě se tady učí pěstovat důvěru v sebe sama, empatii, přátelství, ochotu vyjít vstříc, velkorysost, sebeovládání, spolupráci, respekt k druhým. Ve vztazích i činnostech se cítí děti dobře, jestliže jsou uspokojeny jejich základní lidské potřeby. Uspokojení základních lidských potřeb je klíčové pro to, jakým člověkem se dítě stane. Teorie základních lidských potřeb může pomoci pedagogům i rodičům uvědomit si, že když je chování dítěte v pořádku, má asi uspokojeny všechny základní potřeby a dítě, které je výchovně problematické, má pravděpodobně nějakou ze základních potřeb ne plně uspokojenou. Když porozumíme příčinám nevhodného chování dětí, tak je to první krok k odstranění potíží. Dlouhodobé neuspokojování základních potřeb v průběhu dětství může velmi výrazně narušit optimální vývoj dítěte. Americký psycholog Abraham Maslow uspořádal základní lidské potřeby a znázornil je ve tvaru pyramidy. V základně pyramidy jsou potřeby nejdůležitější pro fyzické přežití, ty musí být uspokojovány nejdříve, ty, co jsou výše, mohou být uspokojovány později. Pro děti je je zásadní potřeba bezpečí, ve školce potom jako podmínka k dalšímu učení. Kopřiva, Kopřivová, Nováčková, Nevolová (2008, s. 189) Potřeba seberealizace Potřeba uznání, úcty Potřeba sounáležitosti, přijetí Potřeba bezpečí, jistoty Základní tělesné, fyziologické potřeby 4

5 Fyziologické potřeby Mezi fyziologické potřeby patří přijetí potravy, tekutin, teplo, dýchání, vylučování, pohyb, odpočinek, individuální tempo a jiné. Potřeba bezpečí Sem patří potřeba přístřeší, ochrany, stálosti řádu, potřeba vyhýbat se ohrožení, skrýt se před nebezpečím, pocit, že věci se dějí předvídatelným způsobem, že platí určitý řád, pravidelnost, pořádek, že to, co se kolem děje, má nějaký smysl, že se dá lidem věřit. Proto je důležité stanovování hranic, pravidel. Potřeba lásky a sounáležitosti V mateřské škole, kde se pečuje o dobré vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dospělými, je pro děti bezpečné prostředí. Potřeba někam patřit, být druhými přijímán se rozvíjí od vztahu k matce k jiným osobám až k tomu, že dítě má snahu fungovat ve skupině, chce se cítit přijímáno a ceněno. Potřeba uznání a sebeúcty Sebeúcta se také vytváří podle toho, jak se k nám chovají jiní. Je to potřeba být přijímán, respektován, oceňován. V souvislosti s uspokojováním této potřeby se hodně hovoří o vhodnosti soutěží. Když se dětem uznání a sebeúcty nedostává, mají pocity křivdy, nespravedlnosti, zbytečnosti, prožívají mnoho negativních emocí. A reakce na tyto emoce bývají různé mezi základní reakce patří útok, únik, pozice mrtvého brouka. Potřeba seberealizace Patří sem potřeba naplnit své možnosti růstu, pochopit sebe i druhé něco vytvořit, dokázat, schopnost zvládat svůj život, lidskou hodnotu. Čím jsou děti mladší, tím více u nich platí, že potřeby umístěné v pyramidě výše se dostanou ke slovu, až když jsou dostatečně uspokojeny všechny potřeby pod nimi. To, co se děti učí ve škole, patří vysoko do potřeby seberealizace. Děti potřebují být ve škole fyzicky v pohodě, musí se cítit bezpečně, potřebují mít pocit, že jsou hodnotnými členy skupiny, potřebují mít pocit úspěchu. Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte Rozvoj identity, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi Rodina není jedinou institucí, která formuje osobnost dítěte, ale má výsadní postavení v uspokojování základních psychických potřeb dítěte. Rodiče brzy poznají, že dítě má svou vůli, u dítěte se postupně rozvíjí vlastní já. Čím více si dítě uvědomí, že jeho lidé jej přijímají, že se na ně může spolehnout a podle toho, jak se k němu chovají, bude jeho sebedůvěra a sebevědomí pevnější nebo slabší. U dítěte postupně narůstají informace o sobě. Dospělí, okolní svět dávají dítěti zpětnou vazbu, dítě samo má o sobě nějaký úsudek vyplývající z jeho zkušenosti. Předškolní dítě přejímá pohled na sebe zcela od dospělého. Tento názor přejímá tak, jak je mu předkládán. Základy sebehodnocení jsou položeny v dětství, utvářeny rodiči nebo jinými osobami podílejícími se na výchově dítěte. Zásadní je vztah dítěte a matky. Sebehodnocení dítěte v předškolním věku je poměrně široké, ale značně nestabilní, hodně závislé na sociální situaci, na vztazích v rodině. 5

6 Nezralost sebepojetí v předškolním věku se může projevovat: majetnicky (děti nechtějí půjčovat hračky, svoje věci) sklony k vychloubání (sebestřednost dítěte) Charakteristickým rysem rodiny je utváření hlubokých a trvalých citových vztahů. V citových vztazích je uspokojována základní potřeba životní jistoty potřeba bezpečí. I v rodině se ale mohou nacházet problematické výchovné postoje: výchova rozmazlující, kdy rodiče na dítěti nezdravě lpí, odstraňují mu z cesty všechny překážky; brzy ale ztrácí autoritu výchova příliš úzkostná a příliš projektivní; děti jsou neurotizovány omezováním aktivity výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte; dítě se stává nástrojem k uspokojení toho, co se rodičům nepodařilo výchova protekční; rodiče dítěti pomáhají ve všem, chtějí dítě dostat tam, kde je chtějí mít Pro vývoj sebepojetí je základní vztah matky a dítěte, matka je zdrojem jistých informací, posilujících jistotu. Jestliže to tak není, dítě reaguje obrannými mechanismy. Pokud v rodině není jiná osoba, která by potřebu bezpečí a jistoty zasytila, dítě trpí citovou deprivací, respektive subdeprivací. Ta bývá příčinou poruch vztahu k jiným lidem. Základy sebepojetí jsou dány již ve dvou letech dítě již ví, jakého je pohlaví, v předškolním věku popisuje, jak vypadá, co má a nemá rádo. Děti si začínají uvědomovat samy sebe, svou odlišnost od ostatních dětí. Postupně u dítěte narůstají informace o sobě, více si samo sebe uvědomuje. Stále se ještě ale v tomto období projevuje egocentrismus mnohdy zkresluje skutečnost, aby si uchovalo obraz sebe sama. Sebehodnocení je velmi utvářeno rodiči, jejich vliv je velmi důležitý. V pozdějším období vliv na hodnocení začínají mít vrstevníci. Základní rys projevů dítěte předškolního věku je touha po aktivitě, činorodosti a samostatnosti v každé činnosti. Známe jejich já sám, já to umím. Rádi pomáhají. Promešká-li se toto období, budou se sociální návyky obtížněji pěstovat v období dospívání. Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní; děti se speciálními vzdělávacími potřebami; zvlástnosti chování nadaných dětí; legislativa Většina dětí v mateřské škole je dobře naladěna, ale každý pedagog v MŠ se setkává i s dětmi úzkostnými, citlivými, mimořádně vnímavými. Na druhé straně ale i s dětmi agresivními, dětmi, které se obtížněji zařazují do kolektivu mateřské školy. Setkává se i s různými výrazy emocí v chování a prožívání. Kladné emoce je snazší s dětmi sdílet než vztek, vzdor, zlost, úzkost. Ale kladné i záporné emoce jsou pro dítě potřebné. Jde o to, aby děti uměly své emoce projevovat, aby jim rozuměly, aby je uměly přiměřeně projevovat. Úzkostné děti Úzkostí se většinou míní aktuální, nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí. Obsah tohoto pocitu je neurčitý, je vyvolán situací nejistoty či nějakého ohrožení. Pocit úzkosti dítě může mít, aniž ví proč. 6

7 Úzkostné dítě může vnímat svět jako nebezpečný, proto se bojí. Často se bojí zvířat, tmy, cizích lidí. Úzkost je spojena s kvalitou nervového systému, jeho odolností, citlivostí. Některé úzkostné děti se projevují jako stydlivé, nejisté, ale někdy se mohou projevovat i agresivně. Jiné děti jsou zase přecitlivělé, snadno se rozpláčí. Osobnost dítěte nelze ale rozhodně změnit. Osobnost dítěte nelze změnit, ale lze ji posilovat a povzbuzovat kladnou motivací, pochvalou, povzbuzením, vhodným pedagogickým taktem. Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci úzkostnému dítěti: nápodobou ukazovat na chování jiného dítěte v situacích, ve kterých úzkostné dítě selhává relaxací zařazovat techniky uvolnění asertivním tréninkem učit dítě jednat prakticky, dávat návody k řešení některých situací, poskytovat mu podporu podchycovat snahu dětí, nečekat na podání samotného výkonu,ale pochválit za snahu, překonání překážky učit spolupracovat s ostatními, dospělý má být dítěti oporou, pomáhat mu ochotně v těžkostech přijmout úzkostné dítě takové, jaké je dodávat jistotu, porozumět těžkostem dítěte Agresivní děti Agresivnější chování dětí, když jsou v období tzv. dětského vzdoru, patří k normálnímu a zdravému vývoji dítěte. Výbuchy vzteku, kousání, plivání, strkání, kopání patří již pod pojem agresivita. Ostatní děti na tyto projevy agresivity reagují strachem i jinými nápadnostmi v chování. Agresivní dítě značně narušuje harmonii v mateřské škole. Důvody, proč se mnohé děti snaží řešit své konflikty násilím, jsou různé. Není snadné je rozpoznat, faktorů je velké množství. Možné faktory: sledování mediálního násilí - nevhodných pořadů, filmů, počítačových her zanedbané, zneužívané děti děti nemající stanovené výchovné meze děti, které tráví málo času venku, pohybem děti nemající uspokojené základní potřeby lásky a bezpečí Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci agresivnímu dítěti: okamžitě zasáhnout, stanovit jasné meze přistupovat k dítěti klidně, bez emocí jakmile se dítě uklidní, vést s ním v klidu rozhovor je potřeba dítěti naslouchat, vnímat jeho city, pocity a také je pojmenovávat je potřeba, aby dítě vycítilo, že se pedagog jednoznačně staví na stranu ubližovanému dítěti reagovat je potřeba přiměřeně, dítě by nemělo být zahnáno do úzkých nejlépe je, když děti samy najdou způsob řešení problému následně je dobré si dítěte všímat a pochválit byť jen drobnou změnu chování, dítěti se tím posiluje sebevědomí, posiluje se sociální jistota Prostor mateřské školy je velice vhodný k odbourávání agresivity, nabídka aktivit je široká. 7

8 Děti s diagnozou ADHD Méně vhodným chováním se projevují i děti s dg. ADHD děti s poruchami soustředění, pozorností, děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti s poruchami motoriky a aktivity bývají zvýšeně aktivní, neklidné, nevydrží sedět, nevydrží dlouho v klidu. Oproti tomu děti hypoaktivní bývají velmi pomalé, těžkopádné až apatické. Jsou nemotorné, neohrabané, nestihnou pracovat dostatečně rychle, bývají emočně labilní s výkyvy nálad. Na druhé straně bývají tyto děti rychle a snadno unavitelné. I krátkodobé soustředění a snaha vyhovět a být v klidu je stojí velké úsilí.u některých se ale únava projeví ještě větší aktivitou, zvýšenou pohyblivostí, vzrušivostí až podrážděností, děti někdy reagují afektivním výbuchem nebo agresí. Mívají obtíže se zklidněním, usínáním, bývají unavené i po ránu. Pedagogové v mateřských školách mohou pomoci dítěti s poruchou motoriky a aktivity: poskytnutím dostatku možností k pohybovému uvolnění střídáním činností (většinou v intervalu minut) umožnit měnit polohy v průběhu činností činnosti střídat s relaxacemi, nácviky uklidňujících, relaxačních technik dítě vhodně zaměstnávat (zajímavé aktivity) pomoci s usínáním zklidnit, pohladit apod. zamezit prezentaci násilí před dítětem afektivnímu chování dítěte předcházet, odvádět pozornost od záležitostí, které afekt vyvolávají v případě afektu rychle zasáhnout, odvést pozornost dítěte od zdroje afektu trpělivě vysvětlovat, které způsoby chování jsou vhodné, které ne rozvíjet dovednosti dítěte (motoriku, sebeobsluhu, grafomotoriku) nacvičovat pravidla soužití v mateřské škole Nadané děti Nadané děti mohou mít některé projevy, které komplikují dítěti přizpůsobení se kolektivu mateřské školy, mezi které patří např.: silná vnitřní motivace k činnosti, touha po nezávislosti může být problémem v okamžiku, kdy se dítě má zapojovat do kolektivních her; většinou jej hry neuspokojí svou náročností, nejsou přiměřené jeho rozumovému vývoji sklon k perfekcionismu, potíže se srovnat s tím, když se jim něco nepodaří, někdy se nechtějí již pokusit o opravu, mohou mít afektivní záchvaty velká vytrvalost, silná vnitřní motivace; jsou plně ponořeny do svého zájmu, mohou se v tomto okamžiku jevit jako vzdorovité často mívají menší potřeba spánku, odpolední spánek v MŠ jim činí obtíže přecitlivělost na nejrůznější podněty; děti často bývají vystaveny tomu, že nemohou pokračovat dostatečně dlouho v oblíbené činnosti, mají buď nedostatek podnětů nebo jsou přetížené; možné jsou potom různé emoční reakce 8

9 Rodiče nadaných dětí sdělují, že si jejich děti velmi obtížně vybírají kamarády. V mateřské škole je velmi vhodná smíšená třída až do okamžiku, kdy se dítě stane nejstarším. Tady se rodiče mohou rozhodovat o předčasném zaškolení dítěte. Mnohdy ale sociální zralost dítěte odpovídá jeho věku a zařazení do ZŠ není vhodné. V MŠ je velmi vhodné prostředí pro rozvoj kognitivních, ale i sociálních dovedností nadaného dítěte. Je vhodné u dítěte v MŠ rozšiřovat poznatky, podněty, nabízet jim širokou škálu hraček, vytvářet čas pro náročnější činnosti, rozvíjející aktivity, jako je např. fotbalová školička, taneční kroužek, sbor, práce se zobcovými flétnami, angličtina, práce na PC, práce s encyklopediemi, návštěvy planetária, hvězdárny, továren. Důležité je spolupracovat s rodiči, což v mateřské škole je dobře možné, protože pedagogové se s rodiči setkávají každý den. Jestliže jsou ale potíže dítěte výrazné, je vhodnější si s rodiči domluvit setkání v době, kdy děti v mateřské škole nejsou. Je také vhodné, aby u tohoto pohovoru nebyl pedagogický pracovník sám.jestliže by u rozhovoru měly být přítomné další osoby, je potřeba, aby rodiče byli o tomto informováni. Jestliže nám rodiče něco sdělují o chování dítěte doma, pedagogové by jim měli naslouchat velice pozorně, zároveň by se měli vyjádřit zcela věcně o tom, co je v chování dítěte ruší. Legislativa Jestliže se u dítěte objeví výrazné potíže v chování, je vhodné rodiče směrovat k vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně. PPP je školské poradenské zařízení, které využívá možnosti 16 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v případě, kdy jsou zjištěny u dítěte speciální vzdělávací potřeby. 9

10 Dětská hra jako prostředek k prosociálnímu chování dítěte Pravidla chování ve vztahu k druhému; rozvoj kooperativních dovedností; dítě, pracovníci / zaměstnanci mateřské školy a ostatní děti Hlavní činností dítěte předškolního věku je hra, pomocí hry se dítě učí celé řadě dovedností. Hra je důležitým a neodmyslitelným činitelem vývoje, napomáhá rozvoji a zdokonalování dítěte, rozvíjí aktivitu, je důležitým vzdělávacím prvkem. Hry v mateřské škole zabírají velkou část dne předškolního dítěte. Různé druhy her kladou požadavky na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Jejich výchovné účinky jsou široké a rozmanité. vnímání a senzomotorická koordinace se vyžadují v pohybových a konstrukčních hrách paměť fantazie se rozvíjí v hrách námětových a tvůrčích myšlení se rozvíjí např. u řešení hádanek a ve stolních hrách vědomosti se výrazně osvojují v námětových hrách soustředěná pozornost volní vlastnosti překonávání překážek při realizaci hry Mnoho her má pravidla a bez jejich dodržování není hra možná, popřípadě vede ke konfliktům, přestává děti uspokojovat. Když je dítě nedodržuje, dostává se do konfliktu s ostatními i sám se sebou. Hry přivedou dítě k dodržování pravidel, k ovládnutí afektu, k překonání únavy, obtíží, k soustředění, pozornosti, tedy mají značné formativní účinky. Velice důležitou úlohou hry u dětí je osvojování si sociálních rolí. Hra dítěti dovoluje hrát si podle svých představ, ve hře si uzpůsobuje realitu. Pomocí hry si dítě rozšiřuje své zkušenosti, zkouší si různé situace, pomáhá si fantazií. Hra může být individuální, ale při hře se děti kontaktují, povídají si, spolupracují, podřizují se, popř. se i navzájem odmítají. Skutečnost, že děti umí sdílet s jinými společný fantazijní svět způsobuje, že se navazují krátkodobá přátelství. V kooperativních hrách mají děti rozdělené role, při hrách společných asociativních si děti sdílejí společnou hru, spolupracují. Prostor mateřské školy je velice vhodný k zařazení her pro odstraňování agresivity, nabídka aktivit je široká. Dítě se učí vnímat své pocity a poradit si s nimi. Nejdříve se je ale musí naučit vnímat, hodnotit. Potřebují k tomu podporu dospělých. Příklady her: 1.) Jak asi zní pocit dítě se uprostřed kruhu vžije do nějakého pocitu a vyjádří jej pantomimicky, ukáže na jiné dítě a to vyjádří pocit zvukem např. radost smíchem... 2.) Co prozradí tamtam dítě chodí kolem dokola a bubnuje, podle toho, jak se cítí, bubnuje tiše nebo hlasitěji - ostatní poznávají, jak mu je. 10

11 3.) Jsi mazlivý medvídek? děti sedí na židlích v kruhu, každé si představí zvíře, které může být útočné, unavené, přítulné, smutné. Jedno dítě předvede v kruhu pantomimicky, ostatní hádají. 4.) Krabice příjemných pocitů- materiály jako plst, hedvábí, vata, guma, kožešina, lýko, froté a jiné jsou odlišné na pohmat. Každé je vnímá rozdílně, někomu je materiál na pohmat příjemný, jinému je nepříjemný. Je dobré, aby každé dítě mělo svou krabici. Materiály vyberou podle příjemnosti šest favoritů a vystaví je na krabici. Děti porovnávají. 5.) Zrovna tak se dnes cítím děti mají kartičky, na nichž jsou různé obličeje. Kartičky jsou obrácené zadní stranou nahoru. Jedno dítě obrátí libovolnou kartičku a děti si mezitím musí uvědomit, jak se cítí. Když je na kartičce radostný obličej, zvednou ruku všichni ti, kteří se takto cítí. Mohou o svých pocitech i hovořit. Místo potyček je lepší se odreagovat při hrách, uvolnit napětí a měřit sílu při hře, ne v souboji. Pro předcházení dětským konfliktům a drobným fyzickým šarvátkám je vhodné uvolňovat napětí a měřit sílu při rozličných hrách. Příklady her: 1.) Prstové barvy proti hádce malování prstovými barvami na velkou plochu papíru, vyjadřovat svůj pocit 2.) Srážení plechovek 3.) Vyskočit ze stresu na trampolíně, pohybem se bavit negativních pocitů 4.) Dejme sílu do hnětení hlíny vší silou je možné hníst, bouchat na modelovací podložku 5. ) Kdo spadne do jezera? jde o přetahování lanem, uprostřed je žíněnka jezero Pedagogičtí pracovníci dětem nabízí: Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření, kooperativní činnosti ve dvojici, ve skupinkách, aktivity podporující sbližování dětí, podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.). Činnosti zaměřené na porozumění pravidel vzájemného soužití a chování, hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, vedou ke schopnosti vyřešit vzájemný spor. Čtou a vyprávějí pohádky a příběhy s etickým obsahem a poučením. (RVP PV 2004) 11

12 Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně a bezpečí svého i druhých Prostředí mateřské školy umožňuje dětem kontakt s vrstevníky, sociální interakci. Mateřská škola, která dobře funguje, neomezuje spontánní aktivity dětí a jejich hry, ale podporuje je a zároveň využívá k podpoře rozvoje vnímání, představ, myšlení, řeči, k získávání psychosociálních dovedností i činnosti rozvíjející hudební vnímání, výtvarné dovednosti, tělesné dovednosti. V různých hrách lze rozvíjet sebepoznávání dětí, předpoklady ke kooperativnímu jednání. Úspěch vzdělávacích záměrů může narušit: autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování nedostatečné psychosociálně bezpečné prostředí, s nedostatkem porozumění a tolerance nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění) nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti nejednoznačně formulovaná pravidla ve vztahu k druhému nedostatečná pozornost k tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce malá podpora rozvoje dětských přátelství soustředěná pozornost pouze na verbální formy komunikace (RVP PV 2010/ 2004) Každá mateřská škola, každý jednotlivý pedagog si vytváří svůj vlastní styl přístupu k dítěti, komunikaci s rodiči, okolím, vždy ale v souladu s Rámcovými vzdělávacím programem předškolní výchovy. 12

13 Použitá a doporučená literatura Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál Praha: SPN ISBN Kopřiva, P. Kopřivová, T. Nevolová, D. Nováčková, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN Erkelt, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál ISBN Přikrylová, M. Přikrylová, G. Barevné kamínky, praktické návody pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus s.r.o ISBN Dostálová, M. Jančivá, S. Vlčková, H. Emušáci Ferda a jeho mouchy. Praha: Scio ISBN Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN ISBN Žáčková, H. Jucovičová, D. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD / ADHD / ADD především pro rodiče a vychovatele. Praha: nakladatelství D + H ISBN Vymětal, J. Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál, s.r.o ISBN Čáp, J. Psychologie pro učitele. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ISBN Wedlichová, I. Vývojová psychologie / určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně Rámcový vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický Maslow, Abraham, H. O psychologii bytí. Praha: Portál ISBN Autor - zodpovědná osoba: Mgr. Ivana Dušková Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 13

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více