OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava Navrhl Objednatel Město Chrastava Vypracoval kolektiv Zak. číslo 12-LI Zodp. projektant Datum 11/2012 Tech. kontrola ING. J. HEJRAL Stupeň PDPS Akce Paré OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3

2 Akce: Objednatel: Zhotovitel PD: Projektový stupeň: Obnova navazujících komunikací na most M3 "secesní" v Chrastavě, I. etapa Město Chrastava VALBEK, spol.s r.o. projektová dokumentace pro provádění stavby SEZNAM PŘÍLOH A Technická zpráva B.1 Přehledná situace M 1: B.2 Zákres do mapy katastru nemovitostí M 1:1000 C.1 Situace M 1:200 C.2 Informativní zákres inženýrských sítí M 1:200 C.3 Charakteristické příčné řezy M 1:50 D Technologická část (netýká se) E Zásady organizace výstavby (viz přílohou A) F.1 Fotodokumentace F.2 Doklady (bude doloženo v průběhu IČ)

3 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce ING. J. HEJRAL OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS Paré Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA A

4 1. Identifikační údaje 1. STAVBA Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Obnova navazujících komunikací na most M3 Secesní v Chrastavě, I. etapa rekonstrukce kraj Liberecký Chrastava I projektová dokumentace pro provádění stavby 2. OBJEDNATEL Název a adresa: Město Chrastava IČ: Nám. 1. máje 1, Chrastava 3. ZHOTOVITEL (PROJEKTANT) Název a adresa: Valbek spol. s r.o., IČ: Vaňurova 505/17, Liberec 3, Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 1/ 7

5 2. Stručný technický popis Stavba Obnova navazujících komunikací na most M3 Secesní v Chrastavě, I. etap řeší odstranění povodňových škod na místní komunikaci (původně silnici III. třídy) v centru města Chrastava. Jedná se o úsek ulice Spojovací od náměstí 1. máje (od křižovatky se stávající silnicí II/592) po obnovený most Secesní. Navržené řešení navazuje na úpravy realizované v rámci obnovy mostu a zahrnuje úpravu chodníků podél ulice Spojovací, část vozovky ulice Spojovací a zejména prostor v předpolí mostu úpravu plochy křižovatky ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní. Vzhledem k rozsahu úprav není stavba dělena na více stavebních objektů. 3. Použité podklady tachymetrické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic (vyhotovila fa VALBEK spol. s r. o.) projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců průzkum v terénu ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2.2 Odvodnění mapy 1 : informace o parcelách katastru nemovitostí DKM v M 1 : (v digitálním formátu) 4. Popis technického řešení Celková délka předmětného úseku je cca 70 m. V rámci stavby bude provedena obnova konstrukce vozovky v začátku úseku u náměstí 1. máje, a to v délce cca 12m, tak aby byla navázána na připravovanou obnovu silnice II/592 v prostoru náměstí a zároveň na již realizovanou úpravu, spojenou s obnovou mostního objektu. V rámci této obnovy bude provedeno odfrézování části stávajícího krytu v tl. 60mm a následně položení nové vrstvy ve shodné tloušťce. Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 2/ 7

6 V celé délce úpravy bude provedeno vybourání a zpětné osazení kamenných obrub, tak aby byla obnovena jednotná výška nášlapu. Vzhledem k návaznosti na okolní objekty je navržen (mimo snížené úseky) výškový rozdíl od vozovky 10 cm. Plocha chodníku bude dlážděna z betonové dlažby, v místě vjezdů zesílené. Chodníky podél ulice Spojovací budou propojeny s chodníky podél silnice II/592. V prostoru křižovatky ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní budou nově osazeny obruby, které tak budou definovat pojížděnou a nepojížděnou plochu. Mimo vozovku ulice Spojovací (která již byla realizována v rámci obnovy mostu přes Jeřici) bude vozovka provedena v kamenné dlažbě (jedná se tedy o vozovku ulic Víta Nejedlého, Mlýnská a Pobřežní). Dlažba bude realizována v materiálu obdobném, jaký byl použit pro obnovu povrchů v ulicích Mlýnská a Víta Nejedlého. Dle údajů od objednatele byl dodaný materiál označen jako plátek soklový jedná se o nepravidelné odseky, detail viz přílohu Fotodokumentace. Stavba musí být realizována tak, aby po jejím dokončení zůstaly přístupy na přilehlé pozemky ve stejném rozsahu, v jakém jsou v současné době. - směrové poměry: Navržené řešení respektuje stávající stav, směrové poměry se nemění a jsou patrny z grafických příloh. - výškové poměry: Navržené řešení respektuje stávající stav. - šířkové uspořádání: Šířkové uspořádání respektuje stávající stav, v prostoru úpravy křižovatky ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní je poloha obrub navržena s ohledem na uvažovaný charakter dopravy v navazujících ulicích (pouze přímá obsluha přilehlých objektů). Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 3/ 7

7 - konstrukce vozovek a chodníků Vozovka je ulice Spojovací je navrhována jako asfaltová (v rámci stavby je prováděna pouze obnova krytu), plochy v křižovatce ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní jako dlážděné z kamenné dlažby, plochy chodníků z betonové dlažby. Obruby jsou navrženy kamenné, předpokládá se využití převážné většiny stávajících obrub, které budou doplněny novými obrubami shodného formátu. Mezi ulicemi Mlýnská a Víta Nejedlého bude realizována obruba z kostek K16 (shodně jako na již realizovaných úsecích). Konstrukce chodníků: Betonová dlažba šedá DL 60 mm Kladecí vrstva ze ŠD fr mm Štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A min. 250 mm Celkem min. 350 mm Konstrukce pojížděných chodníků a parkovacích stání: Betonová dlažba šedá DL 80 mm Kladecí vrstva ze ŠD fr mm Štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A min. 250 mm Celkem min. 370 mm Konstrukce dlážděné vozovky: Dlažba Plátek soklový DL 160 mm Kladecí vrstva ze ŠD fr mm Štěrkodrť frakce 8-32 ŠD A 220 mm Štěrkodrť frakce 0-63 ŠD A min. 220 mm Celkem min. 640 mm Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 4/ 7

8 Konstrukce vozovky pro obnovu po frézování: Asfaltový beton ACO mm Infiltrační postřik asf. emulzí PI,E 1,00 kg/m 2 Celkem 60 mm - úprava pláně Nejmenší přípustná hodnota modulu přetvárnosti z 2 zatěžovacího cyklu je: - pro pláň chodníků E def,2 = min 30MPa - pro pláň vozovky E def,2 = min 45MPa Na pláni doporučujeme dosáhnout vyšší E def,2 než je předepsaná minimální hodnota, tak aby na vrstvě z ŠD bylo možné dosáhnout předepsané hodnoty: - pro vrstvu ŠD u chodníků E def,2 = min 50MPa - pro vrstvu ŠD vozovky E def,2 = min 80MPa Pokud nebude dosažena požadovaná hodnota E def,2, je třeba zřídit aktivní zónu v tloušťce 0,5m z vhodného materiálu o objemové hmotnosti větší než 1600kg/m 2. O rozsahu bude rozhodnuto projektantem ve spolupráci s geotechnickým dozorem stavby v rámci A.D. - odvodnění Povrchová voda z vozovek a chodníků bude příčným sklonem odvedena k obrubníkům. Podélným sklonem bude zachycena do uličních vpustí a z nich odvedena do dešťové kanalizace. Zemní pláň bude odvodněna podélnými trativody, které budou zaústěny do uličních vpustí. V rámci stavby budou stávající uliční vpustě nově osazeny, případně nahrazeny novými. Zvláštním případem je stávající kamenná vpusť v ulici Víta Nejedlého, která bude ponechána mimo pojížděnou část vozovky, nově osazena a doplněna atypickou mříží. Zároveň bude Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 5/ 7

9 zachován stávající způsob odvodnění přes nábřežní zeď tato úprava musí být koordinována se stavbou Povodí Labe, s.p.. - další úpravy V rámci stavby bude odstraněno stávající zábradlí podél vozovky. Vzhledem k atypickému způsobu kotvení do obrub budou předmětné obruby zasanovány. - dopravní značení Svislé dopravní značení dopravní značky jsou navrženy a budou umístěny v souladu s platnými Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích (TP 65- II.vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r Dopravní značky budou provedeny z folie třídy 2. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Vodorovné dopravní značení dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích (TP 133) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r Návrh dopravního značení je patrný z příloh Situace dopravního značení. - inženýrské sítě V prostoru stavby se vyskytuje značné množství stávajících inženýrských sítí. Veškerou stavební činnost je proto nutné provádět se zvláštní obezřetností, neboť prostorem prochází řada páteřních rozvodů trasy VN, sdělovací rozvody apod.. Před zahájením stavebních prací musí být vyhledány a vytýčeny stávající inženýrské sítě za účasti správců, trasy se vyznačí na povrchu. Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 6/ 7

10 - omezující předpoklady V rámci staveniště musí být v závislosti na postupu výstavby jednoznačně definovány trasy pro stavební techniku, a dle možností zajištěn přístup pro obyvatele přilehlých nemovitostí. Výkopiště, která budou křižovat trasy pěších, je nutné zřetelně označit, osvětlit a na potřebných místech přemostit provizorními lávkami. Navržené trasy chodců v prostoru stavby musí splňovat podmínky pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. - ochranná pásma - Inženýrské sítě v zájmovém území se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací je třeba dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti práce dle podmínek pro práce v ochranných pásmech. Zákresy inženýrských sítí jsou pouze orientační dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci. Před zahájením prací je nutné provést za účasti správců vytýčení sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. - úprava zelených ploch Stávající zelené plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou následně po provedení hrubých stavebních prací upraveny a nově osety. Chybějící ornice pro ohumusování bude dovezena. Součástí stavby je ohumusování a osetí předmětných ploch. V Liberci, listopad 2012 vypracoval: M. Petrýdes Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 7/ 7

11 MIMO MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY Vítkovský potok ímsa mostu vá dlažba živice á dlažba DN500 kamenná zeď PRIS jasan-80 jasan-70 konec úpravy SR konec úpravy HUP DÍLNA provizorní lávka zátrž bet.zeď čp.578 živice živice PRIS bet. poškozený povrch sutiny č.p.136 živice PRIS JEŘICE PRIS HUP dlažba živice živice chodník-zámk y chodník-zámk y sutiny sutiny kamenná dlažba provizorní most PRIS beton beton P04 kameny kamenná zeď kamenná zeď panely zásobníky č.p.107 beton 3,5 t kameny rám kameny SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, M 1:500 P02 22 P04 P02 ANDĚLSKÁ HORA 18 IS04c FRÝDLANT 592 MACHNÍN 4 PŘEJDĚTE NA DRUHÝ CHODNÍK VLEV O STOP ZÁSOBOVÁNÍ MAX 15 min.

12

13 134/4 SITUACE, M 1:200 PODÉLNÝ TRATIVOD DN 150 DÉLKY 15,5 m TRATIVOD BUDE ZAÚSTĚN DO UL. VPUSTI JEŘICE OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,1x0,25 V DÉLCE 6,5 m VYÚSTĚNÍ UV POTRUBÍ PP DN200, dl. 2 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 39,5 m UV OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 17 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 2,6 m STÁVAJÍCÍ ASF. VOZOVKA BUDE ZAŘÍZNUTA NA HL mm (VÝŠKA OBRUBY +LOŽE), SPÁRA BUDE PO OSAZENÍ OBRUBY ZALITA NA HL. 40 mm A NA ŠÍŘKU 12 mm ZÁLIVKOU ZA HORKA TYPU N2 Ř sutiny OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 6 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,1x0,25 V DÉLCE 16 m UV OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY POSUNUTÍ STÁV. UL. VPUSTI, NAPOJENÍ BUDE PŘIZPŮSOBENO NOVÉ POLOZE UL. VPUSTI Ř1 157 č.p.138 VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁV. KCE VOZOVKY A CHODNÍKU VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY V DÉLCE 37 m V MÍSTECH VJEZDŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ BUDE NOVĚ OSAZENÁ OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02 m VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY POSUNUTÍ STÁV. UL. VPUSTI, NAPOJENÍ BUDE PŘIZPŮSOBENO NOVÉ POLOZE UL. VPUSTI 247/1 R = 35.0 OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY 247/2 OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY R = 20.0 UV 6.50 UV R = 6.0 R = /6 R = 5.0 R = VYBOURÁNÍ STÁV. BET. OBRUB, dl. 6 m VYBOURÁNÍ STÁV. BET. OBRUB, dl. 10 m 1478 OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 13 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 37 m panely kamenná zeď VYÚSTĚNÍ UV POTRUBÍ PP DN200, dl. 8 m 134/1 č.p.80 OSAZENÍ BET. ZÁHONOVÉ OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 50 m ODSTRANĚNÍ STÁV. ZÁBRADLÍ DÉLKY 8 m OTVORY PO ZÁBRADELNÍCH SLOUPCÍCH BUDOU SANOVÁNY OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,1x0,25 V DÉLCE 18 m 5.50 LEGENDA: PLOCHY ÚPRAV VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY V DÉLCE 41 m V MÍSTECH VJEZDŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ BUDE NOVĚ OSAZENÁ OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 6 m 134/3 VOZOVKA - OBNOVA PO FRÉZOVÁNÍ VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT POSUNUTÍ STÁV. UL. VPUSTI, NAPOJENÍ BUDE PŘIZPŮSOBENO NOVÉ POLOZE UL. VPUSTI OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 12,5 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 29,5 m 5.05 OBRUBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK VELKÝCH (K16), dl. 23 m R = 6.0 PODÉLNÝ TRATIVOD DN 150 DÉLKY 24 m TRATIVOD BUDE ZAÚSTĚN DO STÁV. UL. VPUSTÍ č.p R = 6.0 UV VYBOURÁNÍ STÁV. BET. ŽLABOVEK, dl. 20 m 4.05 STÁV. ODVODNĚNÍ PŘÍČNÝM ŽLÁBKEM BUDE OBNOVENO SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK Objednatel: OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava VOZOVKA - DLAŽBA "SOKLOVÝ PLÁTEK" CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA CHODNÍKY - DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH CHODNÍKY POJÍŽDĚNÉ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ ÚPRAVY 239 CHODNÍKY - SNÍŽENÁ OBRUBA 134/2 č.p.85 PŮVODNÍ KAMENNÁ VPUST BUDE OČIŠTĚNA, NOVĚ USAZENA A DOPLNĚNA ATYPICKOU MŘÍŽÍ (NA MÍRU) Mlýnská Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Příloha ING. J. HEJRAL SITUACE Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy C.1 Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS 1:200 Paré Víta Ne

14 134/4 159 INFORMATIVNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, M 1: Ř sutiny PVC 160 R = č.p /1 R = /6 AYKY 3x kamenná zeď Ř1 PVC /2 AYKY 3x AYKY 3x panely 1.10 R = LT SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK 1.20 R = 20.0 R = 6.0 R = 5.0 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ LEGENDA: PLOCHY ÚPRAV č.p /1 VOZOVKA - OBNOVA PO FRÉZOVÁNÍ VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT R = R = 6.0 Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava VOZOVKA - DLAŽBA "SOKLOVÝ PLÁTEK" CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA 134/3 CHODNÍKY - DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH CHODNÍKY POJÍŽDĚNÉ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ ÚPRAVY CHODNÍKY - SNÍŽENÁ OBRUBA STÁVAJÍCÍ IS - INFORMATIVNÍ ZÁKRES DKM VODOVOD KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PLYNOVOD - NTL HRANICE PARCEL SLUČKOVÉ ČÁRY 5.05 POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZA ÚČASTI SPRÁVCŮ VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PŘI PRÁCI V JEJICH OCHRANNÉM PÁSMU SE ŘÍDIT POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V SITUACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! 123 č.p Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Příloha ING. J. HEJRAL INFORMATIVNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy C.2 Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS 1:200 Paré 134/2 198

15 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1:50 ŘEZ č.1 CHODNÍK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH CHODNÍK KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY tl. 0,06m KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 2,0% DLE STÁV. DLE STÁV. 2,0% ŘEZ č.2 3,0% E def,2 = 30MPa 0.10 BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA ZE ŠD fr. 4-8 ŠTĚRKODRŤ fr CELKEM JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEŇ STÁV. OPLOCENÍ KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/ NOPOVÁ FÓLIE S HLINÍKOVOU LIŠTOU 2,5% DL ŠD 60mm 40mm min 250mm min 350mm STÁVAJÍCÍ KCE VOZOVKY E def,2 = 30MPa ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU INFILTRAČNÍ POSTŘIK KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 3,0% BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA ZE ŠD fr. 4-8 ŠTĚRKODRŤ fr CELKEM ACO 11+ PI-E STÁV. ZÁBRADLÍ NOPOVÁ FÓLIE S HLINÍKOVOU LIŠTOU 60mm 1,00 kg/m 2 DL ŠD 60mm 40mm min 250mm min 350mm Objednatel: OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava 1:1 1:1 Navrhl Objednatel Město Chrastava 3,0% E def,2 = 45MPa ROZPROSTŘENÍ ORNICE tl. 0,10 m Vypracoval Zodp. projektant Zak. číslo Datum 12-LI /2012 PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ AKTIVNÍ ZÓNY DLAŽBA "SOKLOVÝ PLÁTEK" KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ fr ŠTĚRKODRŤ fr DL ŠD A ŠD A 160mm 40mm 220mm min 220mm DODATEČNÝ NÁSYP PODÉLNÝ TRATIVOD DN150 DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE tl.100mm ZASYPÁN KAMENIVEM FR. 8/16 Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Tech. kontrola Akce Příloha ING. J. HEJRAL OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Stupeň Měřítko Č. přílohy C.3 PDPS 1:50 Paré CELKEM min 640mm

16 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola ING. J. HEJRAL Akce OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS Paré Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha FOTODOKUMENTACE F.1

17 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 1/ 6

18 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 2/ 6

19 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 3/ 6

20 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 4/ 6

21 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 5/ 6

22 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 6/ 6

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1 463 31 Chrastava Zhotovitel PDPS: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. J. HEJRAL Středisko realizace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SILNICI III/11112 PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE MĚSTĚ BYSTŘICE OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část: Katastrální situace Situace stávající M 1:500

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Oprava Školní ulice - Chrastava

Oprava Školní ulice - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava Školní ulice - Chrastava A - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 9 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1. Stavba

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1. Stavba TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Název stavby: Kraj: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

C.1.1.1. Technická zpráva

C.1.1.1. Technická zpráva PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM SO101 KOMUNIKACE C.1.1.1. Technická zpráva Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO 270211 Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014

II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014 II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014 Strana 1 Základní údaje o stavbě: Název stavby: II/408 Dyjákovice, průtah Rok výstavby: 2013-2014 Charakter stavby: Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy SO 100 - KOMUNIKACE 1. stránka z 6 01. Technická zpráva Všeobecně Předmětem dopravní části projektu jsou dopravní vztahy při obsluze obytného

Více

Technická zpráva C1.1

Technická zpráva C1.1 Zodpovědný projektant: Hlavní projektant: Stavebník: Ing. Petr Král Ing. Petr Král Obec Sadov, Sadov 34 Projektant: Technická kontrola: 362 61 Sadov Petr Švorba Ing. Ota Řezanka Inplan CZ s.r.o. Zakázka:

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace ARCH.Č.SÚS JMK 07/01 018 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Název stavby III/0435 Skrchov, mosty 0435-2, 3 Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 Obdrží: dle rozdělovníku Č. j.: MUF 2775/2014/OD/Bu/zah.

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Květná zahrada - Kroměříž Stavba: Květnice (A1), Štěpnice (A2) Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební objekt : F2-A/02 - Zpevněné

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8)

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) a) identifikační údaje objektu Název: Chodníkové těleso vč. odvodnění Kateřinice Stavební objekty: SO 01 Chodníkové těleso - délka 102,80

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací OBEC RADIMOVICE vydává na základě usnesení Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 21.2.2011, č. usnesení 7/2011 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací 1 1. ÚVOD Technické

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova - Dubí 1

Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova - Dubí 1 Objednatel: Město Dubí Ruská 264; 417 01 Dubí Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova - Dubí 1 Projekt A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 31/2012 Datum: Prosinec 2012 Ing. Michal Urbanský Dr.Vrbenského

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava

Nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava Investor : Město Chrastava Nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava Zodpovědný projektant : Jan Maděra Vypracoval : Jan Maděra Technická pomoc : ing. Libor Stejskal Kreslil : ing. Vladimir Jareš objednatel : Město

Více

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov nám. Míru 1, 407 77 Šluknov Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov Oprava živičných povrchů místní komunikace Šl- MK- 01 ulice 17.listopadu v k.ú. a

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského. SO 181 Rekonstrukce chodníků. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského. SO 181 Rekonstrukce chodníků. Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, SO 181 Rekonstrukce chodníků Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související.

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související. 1. Předmět projektu Jedná se o rekonstrukci chodníků v části Chomutova - Zadní Vinohrady. Rekonstrukcí projde chodník podél ulice Vítězslava Nezvala a chodník před panelovým domem čp.4664 až čp.4672 v

Více

1. Identifikační údaje. 2. Základní údaje o stavbě

1. Identifikační údaje. 2. Základní údaje o stavbě 1. Identifikační údaje Název stavby: Úprava veřejného prostoru okolí kostela Sv. Vavřince Místo stavby: k.ú. Jilemnice, 659959, č.par. 14, 15, 21 Investor: MÚ JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015)

Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015) Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015) 1. Identifikační údaje a/ označení stavby: Železný Brod Jiráskovo

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více