OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava Navrhl Objednatel Město Chrastava Vypracoval kolektiv Zak. číslo 12-LI Zodp. projektant Datum 11/2012 Tech. kontrola ING. J. HEJRAL Stupeň PDPS Akce Paré OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3

2 Akce: Objednatel: Zhotovitel PD: Projektový stupeň: Obnova navazujících komunikací na most M3 "secesní" v Chrastavě, I. etapa Město Chrastava VALBEK, spol.s r.o. projektová dokumentace pro provádění stavby SEZNAM PŘÍLOH A Technická zpráva B.1 Přehledná situace M 1: B.2 Zákres do mapy katastru nemovitostí M 1:1000 C.1 Situace M 1:200 C.2 Informativní zákres inženýrských sítí M 1:200 C.3 Charakteristické příčné řezy M 1:50 D Technologická část (netýká se) E Zásady organizace výstavby (viz přílohou A) F.1 Fotodokumentace F.2 Doklady (bude doloženo v průběhu IČ)

3 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce ING. J. HEJRAL OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS Paré Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA A

4 1. Identifikační údaje 1. STAVBA Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Obnova navazujících komunikací na most M3 Secesní v Chrastavě, I. etapa rekonstrukce kraj Liberecký Chrastava I projektová dokumentace pro provádění stavby 2. OBJEDNATEL Název a adresa: Město Chrastava IČ: Nám. 1. máje 1, Chrastava 3. ZHOTOVITEL (PROJEKTANT) Název a adresa: Valbek spol. s r.o., IČ: Vaňurova 505/17, Liberec 3, Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 1/ 7

5 2. Stručný technický popis Stavba Obnova navazujících komunikací na most M3 Secesní v Chrastavě, I. etap řeší odstranění povodňových škod na místní komunikaci (původně silnici III. třídy) v centru města Chrastava. Jedná se o úsek ulice Spojovací od náměstí 1. máje (od křižovatky se stávající silnicí II/592) po obnovený most Secesní. Navržené řešení navazuje na úpravy realizované v rámci obnovy mostu a zahrnuje úpravu chodníků podél ulice Spojovací, část vozovky ulice Spojovací a zejména prostor v předpolí mostu úpravu plochy křižovatky ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní. Vzhledem k rozsahu úprav není stavba dělena na více stavebních objektů. 3. Použité podklady tachymetrické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic (vyhotovila fa VALBEK spol. s r. o.) projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců průzkum v terénu ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2.2 Odvodnění mapy 1 : informace o parcelách katastru nemovitostí DKM v M 1 : (v digitálním formátu) 4. Popis technického řešení Celková délka předmětného úseku je cca 70 m. V rámci stavby bude provedena obnova konstrukce vozovky v začátku úseku u náměstí 1. máje, a to v délce cca 12m, tak aby byla navázána na připravovanou obnovu silnice II/592 v prostoru náměstí a zároveň na již realizovanou úpravu, spojenou s obnovou mostního objektu. V rámci této obnovy bude provedeno odfrézování části stávajícího krytu v tl. 60mm a následně položení nové vrstvy ve shodné tloušťce. Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 2/ 7

6 V celé délce úpravy bude provedeno vybourání a zpětné osazení kamenných obrub, tak aby byla obnovena jednotná výška nášlapu. Vzhledem k návaznosti na okolní objekty je navržen (mimo snížené úseky) výškový rozdíl od vozovky 10 cm. Plocha chodníku bude dlážděna z betonové dlažby, v místě vjezdů zesílené. Chodníky podél ulice Spojovací budou propojeny s chodníky podél silnice II/592. V prostoru křižovatky ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní budou nově osazeny obruby, které tak budou definovat pojížděnou a nepojížděnou plochu. Mimo vozovku ulice Spojovací (která již byla realizována v rámci obnovy mostu přes Jeřici) bude vozovka provedena v kamenné dlažbě (jedná se tedy o vozovku ulic Víta Nejedlého, Mlýnská a Pobřežní). Dlažba bude realizována v materiálu obdobném, jaký byl použit pro obnovu povrchů v ulicích Mlýnská a Víta Nejedlého. Dle údajů od objednatele byl dodaný materiál označen jako plátek soklový jedná se o nepravidelné odseky, detail viz přílohu Fotodokumentace. Stavba musí být realizována tak, aby po jejím dokončení zůstaly přístupy na přilehlé pozemky ve stejném rozsahu, v jakém jsou v současné době. - směrové poměry: Navržené řešení respektuje stávající stav, směrové poměry se nemění a jsou patrny z grafických příloh. - výškové poměry: Navržené řešení respektuje stávající stav. - šířkové uspořádání: Šířkové uspořádání respektuje stávající stav, v prostoru úpravy křižovatky ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní je poloha obrub navržena s ohledem na uvažovaný charakter dopravy v navazujících ulicích (pouze přímá obsluha přilehlých objektů). Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 3/ 7

7 - konstrukce vozovek a chodníků Vozovka je ulice Spojovací je navrhována jako asfaltová (v rámci stavby je prováděna pouze obnova krytu), plochy v křižovatce ulic Spojovací x Víta Nejedlého x Mlýnská x Pobřežní jako dlážděné z kamenné dlažby, plochy chodníků z betonové dlažby. Obruby jsou navrženy kamenné, předpokládá se využití převážné většiny stávajících obrub, které budou doplněny novými obrubami shodného formátu. Mezi ulicemi Mlýnská a Víta Nejedlého bude realizována obruba z kostek K16 (shodně jako na již realizovaných úsecích). Konstrukce chodníků: Betonová dlažba šedá DL 60 mm Kladecí vrstva ze ŠD fr mm Štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A min. 250 mm Celkem min. 350 mm Konstrukce pojížděných chodníků a parkovacích stání: Betonová dlažba šedá DL 80 mm Kladecí vrstva ze ŠD fr mm Štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A min. 250 mm Celkem min. 370 mm Konstrukce dlážděné vozovky: Dlažba Plátek soklový DL 160 mm Kladecí vrstva ze ŠD fr mm Štěrkodrť frakce 8-32 ŠD A 220 mm Štěrkodrť frakce 0-63 ŠD A min. 220 mm Celkem min. 640 mm Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 4/ 7

8 Konstrukce vozovky pro obnovu po frézování: Asfaltový beton ACO mm Infiltrační postřik asf. emulzí PI,E 1,00 kg/m 2 Celkem 60 mm - úprava pláně Nejmenší přípustná hodnota modulu přetvárnosti z 2 zatěžovacího cyklu je: - pro pláň chodníků E def,2 = min 30MPa - pro pláň vozovky E def,2 = min 45MPa Na pláni doporučujeme dosáhnout vyšší E def,2 než je předepsaná minimální hodnota, tak aby na vrstvě z ŠD bylo možné dosáhnout předepsané hodnoty: - pro vrstvu ŠD u chodníků E def,2 = min 50MPa - pro vrstvu ŠD vozovky E def,2 = min 80MPa Pokud nebude dosažena požadovaná hodnota E def,2, je třeba zřídit aktivní zónu v tloušťce 0,5m z vhodného materiálu o objemové hmotnosti větší než 1600kg/m 2. O rozsahu bude rozhodnuto projektantem ve spolupráci s geotechnickým dozorem stavby v rámci A.D. - odvodnění Povrchová voda z vozovek a chodníků bude příčným sklonem odvedena k obrubníkům. Podélným sklonem bude zachycena do uličních vpustí a z nich odvedena do dešťové kanalizace. Zemní pláň bude odvodněna podélnými trativody, které budou zaústěny do uličních vpustí. V rámci stavby budou stávající uliční vpustě nově osazeny, případně nahrazeny novými. Zvláštním případem je stávající kamenná vpusť v ulici Víta Nejedlého, která bude ponechána mimo pojížděnou část vozovky, nově osazena a doplněna atypickou mříží. Zároveň bude Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 5/ 7

9 zachován stávající způsob odvodnění přes nábřežní zeď tato úprava musí být koordinována se stavbou Povodí Labe, s.p.. - další úpravy V rámci stavby bude odstraněno stávající zábradlí podél vozovky. Vzhledem k atypickému způsobu kotvení do obrub budou předmětné obruby zasanovány. - dopravní značení Svislé dopravní značení dopravní značky jsou navrženy a budou umístěny v souladu s platnými Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích (TP 65- II.vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r Dopravní značky budou provedeny z folie třídy 2. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Vodorovné dopravní značení dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích (TP 133) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r Návrh dopravního značení je patrný z příloh Situace dopravního značení. - inženýrské sítě V prostoru stavby se vyskytuje značné množství stávajících inženýrských sítí. Veškerou stavební činnost je proto nutné provádět se zvláštní obezřetností, neboť prostorem prochází řada páteřních rozvodů trasy VN, sdělovací rozvody apod.. Před zahájením stavebních prací musí být vyhledány a vytýčeny stávající inženýrské sítě za účasti správců, trasy se vyznačí na povrchu. Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 6/ 7

10 - omezující předpoklady V rámci staveniště musí být v závislosti na postupu výstavby jednoznačně definovány trasy pro stavební techniku, a dle možností zajištěn přístup pro obyvatele přilehlých nemovitostí. Výkopiště, která budou křižovat trasy pěších, je nutné zřetelně označit, osvětlit a na potřebných místech přemostit provizorními lávkami. Navržené trasy chodců v prostoru stavby musí splňovat podmínky pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. - ochranná pásma - Inženýrské sítě v zájmovém území se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací je třeba dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti práce dle podmínek pro práce v ochranných pásmech. Zákresy inženýrských sítí jsou pouze orientační dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci. Před zahájením prací je nutné provést za účasti správců vytýčení sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. - úprava zelených ploch Stávající zelené plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou následně po provedení hrubých stavebních prací upraveny a nově osety. Chybějící ornice pro ohumusování bude dovezena. Součástí stavby je ohumusování a osetí předmětných ploch. V Liberci, listopad 2012 vypracoval: M. Petrýdes Technická zpráva Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 7/ 7

11 MIMO MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY Vítkovský potok ímsa mostu vá dlažba živice á dlažba DN500 kamenná zeď PRIS jasan-80 jasan-70 konec úpravy SR konec úpravy HUP DÍLNA provizorní lávka zátrž bet.zeď čp.578 živice živice PRIS bet. poškozený povrch sutiny č.p.136 živice PRIS JEŘICE PRIS HUP dlažba živice živice chodník-zámk y chodník-zámk y sutiny sutiny kamenná dlažba provizorní most PRIS beton beton P04 kameny kamenná zeď kamenná zeď panely zásobníky č.p.107 beton 3,5 t kameny rám kameny SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, M 1:500 P02 22 P04 P02 ANDĚLSKÁ HORA 18 IS04c FRÝDLANT 592 MACHNÍN 4 PŘEJDĚTE NA DRUHÝ CHODNÍK VLEV O STOP ZÁSOBOVÁNÍ MAX 15 min.

12

13 134/4 SITUACE, M 1:200 PODÉLNÝ TRATIVOD DN 150 DÉLKY 15,5 m TRATIVOD BUDE ZAÚSTĚN DO UL. VPUSTI JEŘICE OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,1x0,25 V DÉLCE 6,5 m VYÚSTĚNÍ UV POTRUBÍ PP DN200, dl. 2 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 39,5 m UV OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 17 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 2,6 m STÁVAJÍCÍ ASF. VOZOVKA BUDE ZAŘÍZNUTA NA HL mm (VÝŠKA OBRUBY +LOŽE), SPÁRA BUDE PO OSAZENÍ OBRUBY ZALITA NA HL. 40 mm A NA ŠÍŘKU 12 mm ZÁLIVKOU ZA HORKA TYPU N2 Ř sutiny OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 6 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,1x0,25 V DÉLCE 16 m UV OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY POSUNUTÍ STÁV. UL. VPUSTI, NAPOJENÍ BUDE PŘIZPŮSOBENO NOVÉ POLOZE UL. VPUSTI Ř1 157 č.p.138 VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁV. KCE VOZOVKY A CHODNÍKU VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY V DÉLCE 37 m V MÍSTECH VJEZDŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ BUDE NOVĚ OSAZENÁ OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02 m VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY POSUNUTÍ STÁV. UL. VPUSTI, NAPOJENÍ BUDE PŘIZPŮSOBENO NOVÉ POLOZE UL. VPUSTI 247/1 R = 35.0 OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY 247/2 OSAZENÍ NOVÉ OBRUBY R = 20.0 UV 6.50 UV R = 6.0 R = /6 R = 5.0 R = VYBOURÁNÍ STÁV. BET. OBRUB, dl. 6 m VYBOURÁNÍ STÁV. BET. OBRUB, dl. 10 m 1478 OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 13 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 37 m panely kamenná zeď VYÚSTĚNÍ UV POTRUBÍ PP DN200, dl. 8 m 134/1 č.p.80 OSAZENÍ BET. ZÁHONOVÉ OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 50 m ODSTRANĚNÍ STÁV. ZÁBRADLÍ DÉLKY 8 m OTVORY PO ZÁBRADELNÍCH SLOUPCÍCH BUDOU SANOVÁNY OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,1x0,25 V DÉLCE 18 m 5.50 LEGENDA: PLOCHY ÚPRAV VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY V DÉLCE 41 m V MÍSTECH VJEZDŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ BUDE NOVĚ OSAZENÁ OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 6 m 134/3 VOZOVKA - OBNOVA PO FRÉZOVÁNÍ VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT POSUNUTÍ STÁV. UL. VPUSTI, NAPOJENÍ BUDE PŘIZPŮSOBENO NOVÉ POLOZE UL. VPUSTI OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,05x0,20 V DÉLCE 12,5 m OSAZENÍ KAM. OBRUBY 0,35x0,25 V DÉLCE 29,5 m 5.05 OBRUBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK VELKÝCH (K16), dl. 23 m R = 6.0 PODÉLNÝ TRATIVOD DN 150 DÉLKY 24 m TRATIVOD BUDE ZAÚSTĚN DO STÁV. UL. VPUSTÍ č.p R = 6.0 UV VYBOURÁNÍ STÁV. BET. ŽLABOVEK, dl. 20 m 4.05 STÁV. ODVODNĚNÍ PŘÍČNÝM ŽLÁBKEM BUDE OBNOVENO SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK Objednatel: OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava VOZOVKA - DLAŽBA "SOKLOVÝ PLÁTEK" CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA CHODNÍKY - DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH CHODNÍKY POJÍŽDĚNÉ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ ÚPRAVY 239 CHODNÍKY - SNÍŽENÁ OBRUBA 134/2 č.p.85 PŮVODNÍ KAMENNÁ VPUST BUDE OČIŠTĚNA, NOVĚ USAZENA A DOPLNĚNA ATYPICKOU MŘÍŽÍ (NA MÍRU) Mlýnská Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Příloha ING. J. HEJRAL SITUACE Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy C.1 Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS 1:200 Paré Víta Ne

14 134/4 159 INFORMATIVNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, M 1: Ř sutiny PVC 160 R = č.p /1 R = /6 AYKY 3x kamenná zeď Ř1 PVC /2 AYKY 3x AYKY 3x panely 1.10 R = LT SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK 1.20 R = 20.0 R = 6.0 R = 5.0 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ LEGENDA: PLOCHY ÚPRAV č.p /1 VOZOVKA - OBNOVA PO FRÉZOVÁNÍ VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT R = R = 6.0 Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava VOZOVKA - DLAŽBA "SOKLOVÝ PLÁTEK" CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA 134/3 CHODNÍKY - DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH CHODNÍKY POJÍŽDĚNÉ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ ÚPRAVY CHODNÍKY - SNÍŽENÁ OBRUBA STÁVAJÍCÍ IS - INFORMATIVNÍ ZÁKRES DKM VODOVOD KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PLYNOVOD - NTL HRANICE PARCEL SLUČKOVÉ ČÁRY 5.05 POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZA ÚČASTI SPRÁVCŮ VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PŘI PRÁCI V JEJICH OCHRANNÉM PÁSMU SE ŘÍDIT POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V SITUACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! 123 č.p Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Příloha ING. J. HEJRAL INFORMATIVNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy C.2 Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS 1:200 Paré 134/2 198

15 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1:50 ŘEZ č.1 CHODNÍK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH CHODNÍK KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY tl. 0,06m KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 2,0% DLE STÁV. DLE STÁV. 2,0% ŘEZ č.2 3,0% E def,2 = 30MPa 0.10 BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA ZE ŠD fr. 4-8 ŠTĚRKODRŤ fr CELKEM JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEŇ STÁV. OPLOCENÍ KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/ NOPOVÁ FÓLIE S HLINÍKOVOU LIŠTOU 2,5% DL ŠD 60mm 40mm min 250mm min 350mm STÁVAJÍCÍ KCE VOZOVKY E def,2 = 30MPa ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU INFILTRAČNÍ POSTŘIK KAMENNÝ OBRUBNÍK 0,35x0,25 DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 3,0% BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA ZE ŠD fr. 4-8 ŠTĚRKODRŤ fr CELKEM ACO 11+ PI-E STÁV. ZÁBRADLÍ NOPOVÁ FÓLIE S HLINÍKOVOU LIŠTOU 60mm 1,00 kg/m 2 DL ŠD 60mm 40mm min 250mm min 350mm Objednatel: OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava 1:1 1:1 Navrhl Objednatel Město Chrastava 3,0% E def,2 = 45MPa ROZPROSTŘENÍ ORNICE tl. 0,10 m Vypracoval Zodp. projektant Zak. číslo Datum 12-LI /2012 PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ AKTIVNÍ ZÓNY DLAŽBA "SOKLOVÝ PLÁTEK" KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ fr ŠTĚRKODRŤ fr DL ŠD A ŠD A 160mm 40mm 220mm min 220mm DODATEČNÝ NÁSYP PODÉLNÝ TRATIVOD DN150 DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE tl.100mm ZASYPÁN KAMENIVEM FR. 8/16 Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Tech. kontrola Akce Příloha ING. J. HEJRAL OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Stupeň Měřítko Č. přílohy C.3 PDPS 1:50 Paré CELKEM min 640mm

16 OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, Chrastava Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola ING. J. HEJRAL Akce OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel Zak. číslo Datum Stupeň Měřítko Č. přílohy Město Chrastava 12-LI /2012 PDPS Paré Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha FOTODOKUMENTACE F.1

17 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 1/ 6

18 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 2/ 6

19 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 3/ 6

20 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 4/ 6

21 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 5/ 6

22 Fotodokumentace Valbek, spol. s r.o. Liberec strana 6/ 6

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Stavební povolení veřejnou vyhláškou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI13098/2012 tel/fax:

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/14/2015-Čas V Nepomuku

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

2011-089 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C-SO.101-01 PDPS SO.100 ÚPRAVA ULICE MLADSKÁ ING. M. PŘIBYL ING. JINDŘICH JIRÁK. 1.1 Technická zpráva...

2011-089 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C-SO.101-01 PDPS SO.100 ÚPRAVA ULICE MLADSKÁ ING. M. PŘIBYL ING. JINDŘICH JIRÁK. 1.1 Technická zpráva... 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Investor... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více