ŠKOLNÍ DRUŽINA. dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD. Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky Břeclav 6 IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ DRUŽINA. dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD. Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky 7 690 06 Břeclav 6 IČO:63 43 45 04"

Transkript

1 dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky Břeclav 6 IČO: ředitelka : Mgr. Jitka Šaierová telefon : web.stránky : vychovatelky: Blanka Banasiková Soňa Chmelková počet oddělení : 2 (smíšená) telefon ŠD : Platnost dokumentu: od Mgr.Jitka Šaierová ředitelka školy

2 CHARAKTERISTIKA ŠD : Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním,odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit.nabízí různé činnosti,které aktivizují děti,prohlubují jejich školní znalosti,rozvíjí jejich osobnost a zdokonalují jejich sociální kompetence /dovednosti/.má důležitou roli i v prevenci negativních soc. jevů. ŠD není pokračováním vyučovacích hodin,ale zabezpečuje žákům odpočinek,rekreaci a prohlubování jejich zájmů. Pro zabezpečení funkcí družiny jsou děti rozděleny do dvou oddělení max. po 25 dětech.obě oddělení spolu velmi úzce spolupracují. ŠD je určena žákům 1. stupně ZŠ/1. 5. tř./ 1. oddělení je zaměřeno všeobecně,2. oddělení je zaměřeno na výtvarnou výchovu. Vzdělávání probíhá v době školy,ale i v době prázdnin /ředitel může přerušit činnost ŠD v době prázdnin/. ŠVP je tvořen na jeden vzdělávací cyklus tj. na 5 let. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY : V naší ŠD pracují 2 kvalifikované vychovatelky s odborným pedagogickým vzděláním a kladným vztahem k dětem.ve školství obě pracují více než 20 let.své další vzdělání si průběžně rozšiřují na školských seminářích a vzdělávacích kurzech. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY : Naše družina se nachází ve žluté budově 1.stupně v podkroví. Má vlastní prostory,které jsou plně účelově a moderně vybaveny.děti mají k dispozici počítačový koutek,odpočinkový prostor s velkým lehátkem,prostor pro hry a malování.šd je také vybavena vlastním televizorem,videem,dvd a CD přehrávačem.součástí ŠD je velká terasa,kterou využíváme při TV chvilkách.máme možnost využívat sportovní halu a školní dvůr.vlastníme velký bazén,ve kterém se mohou děti v teplých dnech koupat. Hračky,hry a materiální potřeby jsou pravidelně podle potřeby dokupovány a doplňovány,taktéž sportovní potřeby.

3 CÍL VÝCHOVY : Cílem výchovy ŠD je VŠESTRANNĚ HARMONICKY ROZVINUTÝ ČLOVĚK. Klademe důraz na utváření zdravé osobnosti.jsme důležitým partnerem školy a rodiny. Další cíle ŠD : - čelíme sociálně patologickým jevům - vybavujeme děti vědomostmi,dovednostmi - vychováváme ke zdravému životnímu stylu,k odpovědnosti za své zdraví - posilujeme komunikační dovednosti - zvyšujeme sociální kompetence - učíme schopnostem najít své místo ve skupině - formujeme životní postoje - snažíme se pochopit základní lidská práva BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ : Vychovatelky berou na sebe odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v ŠD a plní povinnosti dohledu nad nezletilými.děti jsou pravidelně a průběžně poučovány o bezpečnosti při hrách,sportu,koupání,při pracovních činnostech i před dny volna.záznamy o poučení jsou průběžně zapisovány do třídní knihy ŠD. Vychovatelka odpovídá pouze za úměrný počet dětí,tj.25 dětí při standardních činnostech. Drobné úrazy ošetřuje vychovatelka a úraz zapisuje do knihy úrazů. PITNÝ REŽIM : Žáci mají v ŠD hygienické zázemí pitného režimu.denně je připravována čerstvá multivitaminová šťáva.pít mohou kdykoliv a jakékoliv množství.dětem je pitný režim stále připomínán vychovatelkami. Každé dítě má svůj podepsaný hrníček,který je po každém použití oplachován.v teplých dnech je zajištěn pitný režim i při pobytu na školním dvoře.

4 ČINNOSTI ŠD ODPOČINKOVÁ ČINNOST : Má odstranit únavu.do denního režimu se zařazuje po obědě. Patří sem : relaxace,společná i individuální četba,odpočinek na koberci či lehátku,stolní společenské hry,volné rozhovory s dětmi,omalovánky,poslech relaxační hudby apod. REKREAČNÍ ČINNOST : Slouží k regeneraci sil.hry a činnosti mohou být rušnější.jedná se o tělovýchovné chvilky ve třídě či na terase,volné hry dětí,hudebně pohybové hry,pobyt na školním dvoře,sportovní hry Rekreační činnost by měla být minimálně organizována,spíše vychovatelkou jen usměrňována. ZÁJMOVÁ ČINNOST : Rozvíjejí osobnost žáka,umožňují dětem seberealizaci i další rozvoj dovedností a poznání.mohou být zařazeny jako řízená kolektivní nebo individuální činnost,jako organizovaná nebo spontánní aktivita.jsou zařazovány činnosti výtvarné,pracovně technické,sportovní,přírodovědné a společensko vědní. Do činností nejsou děti vychovatelkou nuceny,činnost je jim nabídnuta. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ : ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování formou učení básniček,výchovných besed, převyprávění přečteného příběhu,didaktických her k procvičování znalostí.využíváme osmisměrky,dětské tajenky,hádanky,encyklopedie,pracovní listy,dětské časopisy S žáky je procvičována jemná motorika. ŠD nelze zaměňovat za doučovací kroužek.vychovatelka nesupluje roli učitelky. Domácí úkoly si děti vypracovávají jen na základě písemné žádosti rodičů.vychovatelka úkol neopravuje. Tato příprava spadá do doby po hodině,kdy mají děti větší klid a odpovídající prostředí.

5 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD Jsou nad rámec jednoho oddělení.zpravidla se každoročně opakují.jsou na ně zváni rodiče,spolužáci,učitelé,vedení školy atd. Příležitostné akce využíváme pro prezentaci družiny.u vchodu školy je přístupná výstavka fotografií z akcí. Fotografie lze shlédnout také na webových stránkách naší školy.tyto akce přispívají k vytváření pocitu sounáležitosti s družinou i se školou. Žáci jsou vždy před každou akcí poučeni o bezpečnosti. AKCE NAŠÍ ŠD : -divadelní představení v Brně - loutkové divadlo v ŠD - mikulášská nadílka - vánoční zpívání u stromečku s nadílkou her a hraček do ŠD - vánoční tvořivá dílna pro děti a rodiče - jarní tvořivá dílna pro děti a rodiče - dětský den skákací hrad,sportovní odpoledne,apod. - sportovní odpoledne - brigáda v okolí školy - výroba výrobků na školní akce a pro budoucí prvňáčky - letní družinový tábor v době prázdnin - účast ve výtvarných a jiných soutěžích - knihovnické lekce v místní knihovně - kouzelnické představení v ŠD - návštěva ZOO - a dále dle nabídek (např.ddm Duhovka) KOMPETENCE : Během činnosti ŠD děti získávají určité kompetence,které se vzájemně prolínají. Jsou to : 1) kompetence k učení 2) kompetence k řešení problémů 3) komunikativní kompetence 4) sociální a interpersonální kompetence 5) činnostní a občanské kompetence 6) kompetence k trávení volného času Čísla 1-6 v tabulkách označují,které kompetence jsou danou aktivitou rozvíjeny nebo posilovány.

6 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL PODZIM (září,říjen,listopad) *Vítání prvňáčků,seznamování dětí *Naše škola,družina,obec Bezpečná cesta do školy,ze školy Dopravní značky Služby v obci 3 1,2,5 (Místo,kde žijeme) beseda obrázkový materiál dopravní značky,jejich výroba pracovní listy soutěžení,hry na chodce,cyklisty -popisujeme cestu do školy -poznáváme základní dopravní značky a řešíme dopravní situace -orientujeme se v okolí *Vztahy mezi dětmi v ŠD,v rodině Mezilidské vztahy,kouzelná slůvka (prosím,děkuji) Zdravení,pomoc slabším Práva a povinnosti dětí Folklórní slavnosti(hody) 2,3,4 Jazyk a jazyková komunikace (Lidé kolem nás) beseda ukázky vhodného a nevhodného chování uplatnění v praxi - osvojujeme si základy společenského chování -upevňujeme vztahy mezi dětmi -vytváříme vztah k tradicím *Chutě a barvy podzimu Ochutnávka ovoce a zeleniny Vitamíny-jejich důležitost Méně známé druhy ovoce Malování ovoce a zeleniny Modelování-výstavka Drak(drakiáda) Hra s barvou 1,3,6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) Umění a kultura obrázkový materiál rozhovor s dětmi využití různých technik -učíme se pochopit důležitost vitamínů -podněcujeme touhu dítěte k vlastní tvůrčí činnosti *Sbírání listů a přírodnin Výrobky z přírodnin Otisky listů-frotáž Podzimní výzdoba třídy a chodby Výtvarná podzimní témata 1,6 vycházka do přírody motivace, vlastní práce dětí výstavka -vytváříme vztah k přírodě -rozšiřujeme dovednosti -využíváme přírodní materiál

7 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL PODZIM (září,říjen,listopad) *Příprava na zimu Práce na zahradě-rytí, hrabání listí,úklid nářadí 1,3,6 beseda pracovní listy omalovánky k tématu hrabání listí u školy -vytváříme vztah k práci -rozšiřujeme vědomosti *Podzimní počasí Pranostiky,hádanky Podzim v básničkách,říkankách a písničkách 3,4 Umění a kultura (Rozmanitosti přírody) předčítání pranostik,vysvětlení využití knih a dětských časopisů zpěv k tématu -radujeme se z poznávání -rozšiřujeme hlasový fond dětí -rozšiřujeme vědomosti *Tematické vycházky do okolí Pozorování přírody, přír.objektů, kamenů,rostlin 3,6 vycházka ekologická beseda -všímáme si změn v přírodě -objevujeme *Dramatizace jednoduché pohádky 3,4 Umění a kultura přečtení pohádky rozdání rolí,kulisy,hra -spolupracujeme -učíme se jednoduchý text *Houby jedlé,nejedlé názvy hub,jejich užití a uchování Chování v lese 1,3,6 obrázkový materiál výstavka prohlížení encyklopedií -poznáváme základní jedlé a jedovaté houby -vytváříme vztah k přírodě *Život v přírodě informace o různých zvířatech,hmyzu jejich potrava,zajímavosti,způsob života obrázky zvířat 1,3,4 beseda encyklopedie výtvarná činnost návštěva ZOO -chráníme přírodu -vzbuzujeme zájem o přírodu -dozvídáme se další informace o světě zvířat

8 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL PODZIM (září,říjen,listopad) *Chovatelství Moje domácí zvířátko-péče,potrava, zvířecí jména,zajímavosti Výtvarné zpracování 1,4,6 volné povídání fotky svých mazlíčků zvířecí kalendáře omalovánky vlastní kresba -pěstujeme vztah ke zvířatům -staráme se o svého mazlíčka -učíme se znát potřeby zvířat *Třídění odpadu-ekologie jak třídit odpad barvy nádob celoroční ukládání papíru do sběrné krabice v ŠD účast a pomoc při školním sběru 1,2,3,4,5 Člověk a svět práce (Člověk a jeho zdraví) motivace beseda roztřídění nachystaných věcí účast při sběru -aktivně chráníme přírodu -volíme vhodné způsoby řešení -rozpoznáváme složení odpadu -poznáváme důvody třídění *Didaktické hry,osmisměrky,tajenky, doplňovačky,pracovní listy,barevná matematika Příprava na vyučování zábavnou formou 1,2 Matematika a její aplikace Jazyk a jazyková komunikace individuálně ve skupinkách -zábavnou formou se připravujeme na vyučování -procvičujeme jemnou motoriku a paměť

9 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL ZIMA (prosinec,leden, únor) *Mikuláš,čert,anděl výroba postaviček,masek výtvarné ztvárnění-různé techniky mikulášská nadílka výzdoba třídy ŠD,nástěnky básničky a písničky k tématu 3,6 (Lidé a čas) obrázky,omalovánky,šablony tematická četba video pohádky volné rozhovory výtvarné zpracování recitace,zpěv -udržujeme tradice a zvyky -radujeme se z vlastního výrobku *Vánoce tradice a zvyky,zdobení stromku v ŠD vánoční výzdoba ve škole výroba dárků zpěv koled,poslech z CD četba vánočních pohádek,video výroba přáníček a novoročenek vánoční nadílka her a hraček do ŠD 1,3,4,5 (Lidé kolem nás) Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura (Lidé a čas) beseda volné rozhovory s dětmi odpočinek při četbě zpěv výtvarné zpracování výrobky -navozujeme vánoční atmosféru -udržujeme a posilňujeme tradice a zvyky -děláme radost svým blízkým -radujeme se z nových hraček *Ptáci a zvěř v zimě krmítka a krmení ptáků co patří a nepatří do krmítek krmelce stopy ve sněhu 1,2,5 beseda s obrázkovým materiálem výstavka obrázků výtvarná a pracovní činnost doplňování zobu do krmítka přírodovědná vycházka -prohlubujeme vztah k přírodě -aktivně pomáháme přírodě -rozšiřujeme si vědomosti *Příprava drobných dárků k zápisu 5 Člověk a svět práce (Lidé kolem nás) výroba dárků návštěva dětí z MŠ -udržujeme vazbu MŠ a ŠD -vytváříme dobré vztahy mezi dětmi -děláme radost dětem z MŠ

10

11 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL ZIMA (prosinec,leden, únor) *1/2 Vysvědčení ohodnocení výsledků své práce závazky do 2.pololetí co se podařilo,nepodařilo předměty,které mě baví 2,3 Člověk a svět práce (Lidé a čas) prohlížení vysvědčení formou volného povídání s dětmi pochvala,povzbuzení -učíme se sebehodnocení -uvědomujeme si své silné a slabé stránky *Stolování doma, v restauraci sváteční tabule 1,4 (Lidé kolem nás) formou tematické hry nachystání tabule správné rozložení příborů příprava jednoduchého pohoštění (např.pomazánka) -učíme se znát zásady správného stolování -dodržujeme hygienu -připravujeme malé pohoštění *Hry na sněhu hráz,kopec,školní dvůr 5,6 vyšlapávání obrazců stavění sněhuláků,iglú koulování,klouzání,sáňkování bobování -hrajeme se na vzduchu -otužujeme se -radujeme se z pohybu *Příroda v zimě 1,3 vycházky pozorování změn v přírodě beseda,obrázky výtvarné zpracování -uvědomujeme si změny v přírodě -vyjadřujeme se esteticky *Masopust 1,3,6 Umění a kultura (Lidé a čas) výroba masek volné rozhovory předčítání -udržujeme tradice a zvyky -rozvíjíme tvořivost -radujeme se z vlastního výrobku

12

13 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL JARO (březen,duben, květen) *BŘEZEN-MĚSÍC KNIHY ilustrace,ilustrátoři 1,3,6 Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura (Lidé a čas) beseda v místní knihovně společná četba výstavka knih ilustrace -vytváříme vztah ke knize -rozšiřujeme vědomosti v oblasti literatury -spolupracujeme s knihovnou *Proměny počasí Jarní květiny Jaro v básničkách,říkankách a hádankách *DUBEN-měsíc ptáků 1,3 pozorování proměn povídání obrázky ptactva a jarních květin herbář výstavka -prohlubujeme znalosti a estetické vnímání -vytváříme vztah k přírodě *VV-výtvarné ztvárnění jara květiny,zvěř,příroda PČ-výroba drobných výrobků z různého materiálu 6 užití různých výtvarných a pracovních technik -vytváříme estetické vnímání -rozvíjíme jemnou motoriku *Velikonoce 1,3,6 Umění a kultura (Lidé a čas) povídání-tradice a zvyky malování a zdobení vajíček výroba výrobků výzdoba třídy a chodby koledy -udržujeme tradice -poznáváme různé výtvarné techniky -využíváme netradiční prac. materiál

14

15 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL JARO (březen,duben, květen) *DUBEN-MĚSÍC BEZPEČNOSTI dopravní výchova důležitá telefonní čísla první pomoc úrazy,nemoci lékárnička vybavení kola 1,2,3 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) besedy,obrázkový materiál obsah lékárničky nácvik ošetření jednoduchého poranění správné telefonování -učíme se poskytnout první pomoc -telefonujeme -poznáváme základní značky -dodržujeme osobní hygienu *KVĚTEN-DEN MATEK moje maminka 3,4 Umění a kultura (Lidé kolem nás) recitace,zpívání rozhovory s dětmi o mamince výroba přáníček a dárků malování -upevňujeme mezilidské vztahy -snažíme se druhému udělat radost *Pohybové hry,sportovní hry,hudebně pohybové hry, TV chvilky ve třídě,soutěže 4,5,6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) pobyt na školním dvoře formou her a soutěží -sportujeme -věnujeme pozornost zdravotní prevenci -soutěžíme -učíme se pravidla her *Rodina vztahy v rodině chování,zvyky sourozenci-pojmy starší,mladší příbuzenské vztahy 3,4 (Lidé kolem nás) povídání s dětmi hra Na rodinu -rozdělení rolí výtvarné zpracování představujeme povolání rodičů -učíme se pochopit postavení v rodině -vzájemně si pomáháme -respektujeme rodiče -učíme se úctě k rodičům

16

17 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE - TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚ H ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL JARO (březen,duben, květen) *Péče o prostředí ŠD 2,3,4 Člověk a svět práce (Místo,kde žijeme) skupinová práce třídění her,hraček,stavebnic lepení krabic pořádek v hracích koutech -pečujeme o společný majetek -vytváříme pěkné a příjemné prostředí -upevňujeme pracovní návyky *Práce na počítačích využívání různých programů 1,2,6 Informační a komunikační technologie individuální činnost -učíme se pracovat s počítačem -relaxujeme -formou didaktických her se připravujeme na vyučování *Televize,video,DVD,CD dokumenty,pohádky,naučné pořady 1,6 Informační a komunikační technologie poslech,sledování pořadů vhodných pro děti -odpočíváme,relaxujeme -vnímáme informace i z jiných zdrojů *Pěstitelství péče o pokojové rostliny klíčení semen léčivé byliny 1,5,6 práce ve skupinách zalévání,kypření,otírání prachu vysévání,pozorování klíčení návštěva zahradnictví -osvojujeme si potřeby rostlin -aktivně přistupujeme k péči o rostliny -poznáváme léčivé byliny

18 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL LÉTO (červen) *Den dětí 3,6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) hravou a zábavnou formou prožít dětský den soutěže,sportování,skákací hrad,stanoviště apod. -prožíváme den plný radosti a pohybu -sportujeme *Prázdniny se blíží těšíme se na prázdniny plány na dny volna úklid třídy ŠD 3,5,6 (Lidé kolem nás) Člověk a svět práce (Místo,kde žijeme) volné rozhovory s dětmi plánování malování úklid her a hraček poučení o bezpečnosti -navozujeme atmosféru blížících se prázdnin -plánujeme -uklízíme třídu ŠD *Koupání v družinovém bazénu 6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) rozdělení do skupin hry a cvičení ve vodě otužování,přiměřené opalování -otužujeme se -nebojíme se vody -učíme se bezpečně chovat ve vodě *Vysvědčení ukončení družinové činnosti 2,3,6 Člověk a svět práce (Lidé a čas) povídání,pochvala zhodnocení školního roku rozloučení se s dětmi - učíme se sebehodnocení - povzbuzujeme,chválíme

19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Školní družina. Základní charakteristika

Školní družina. Základní charakteristika Školní družina Základní charakteristika Školní družina je důležitý výchovný partner rodin žáků a školy. Zabezpečuje především zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků v době mimo vyučování. Současně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy Obsah ŠVP pro školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Krouna

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Krouna Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Krouna I. Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola Krouna IČO: 70986304 Krouna 303, 539 43 Krouna Ředitel školy: Mgr. Josef

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Spálené Poříčí

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Spálené Poříčí Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika školní družiny 3) Konkrétní cíle vzdělávání 4) Délka vzdělávání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Pro celou školní družinu volíme společné téma Velká družinová plavba. ŠVP je rámcový. Je rozdělen do 4 hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P A10

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P A10 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P-17

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více