ŠKOLNÍ DRUŽINA. dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD. Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky Břeclav 6 IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ DRUŽINA. dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD. Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky 7 690 06 Břeclav 6 IČO:63 43 45 04"

Transkript

1 dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky Břeclav 6 IČO: ředitelka : Mgr. Jitka Šaierová telefon : web.stránky : vychovatelky: Blanka Banasiková Soňa Chmelková počet oddělení : 2 (smíšená) telefon ŠD : Platnost dokumentu: od Mgr.Jitka Šaierová ředitelka školy

2 CHARAKTERISTIKA ŠD : Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním,odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit.nabízí různé činnosti,které aktivizují děti,prohlubují jejich školní znalosti,rozvíjí jejich osobnost a zdokonalují jejich sociální kompetence /dovednosti/.má důležitou roli i v prevenci negativních soc. jevů. ŠD není pokračováním vyučovacích hodin,ale zabezpečuje žákům odpočinek,rekreaci a prohlubování jejich zájmů. Pro zabezpečení funkcí družiny jsou děti rozděleny do dvou oddělení max. po 25 dětech.obě oddělení spolu velmi úzce spolupracují. ŠD je určena žákům 1. stupně ZŠ/1. 5. tř./ 1. oddělení je zaměřeno všeobecně,2. oddělení je zaměřeno na výtvarnou výchovu. Vzdělávání probíhá v době školy,ale i v době prázdnin /ředitel může přerušit činnost ŠD v době prázdnin/. ŠVP je tvořen na jeden vzdělávací cyklus tj. na 5 let. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY : V naší ŠD pracují 2 kvalifikované vychovatelky s odborným pedagogickým vzděláním a kladným vztahem k dětem.ve školství obě pracují více než 20 let.své další vzdělání si průběžně rozšiřují na školských seminářích a vzdělávacích kurzech. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY : Naše družina se nachází ve žluté budově 1.stupně v podkroví. Má vlastní prostory,které jsou plně účelově a moderně vybaveny.děti mají k dispozici počítačový koutek,odpočinkový prostor s velkým lehátkem,prostor pro hry a malování.šd je také vybavena vlastním televizorem,videem,dvd a CD přehrávačem.součástí ŠD je velká terasa,kterou využíváme při TV chvilkách.máme možnost využívat sportovní halu a školní dvůr.vlastníme velký bazén,ve kterém se mohou děti v teplých dnech koupat. Hračky,hry a materiální potřeby jsou pravidelně podle potřeby dokupovány a doplňovány,taktéž sportovní potřeby.

3 CÍL VÝCHOVY : Cílem výchovy ŠD je VŠESTRANNĚ HARMONICKY ROZVINUTÝ ČLOVĚK. Klademe důraz na utváření zdravé osobnosti.jsme důležitým partnerem školy a rodiny. Další cíle ŠD : - čelíme sociálně patologickým jevům - vybavujeme děti vědomostmi,dovednostmi - vychováváme ke zdravému životnímu stylu,k odpovědnosti za své zdraví - posilujeme komunikační dovednosti - zvyšujeme sociální kompetence - učíme schopnostem najít své místo ve skupině - formujeme životní postoje - snažíme se pochopit základní lidská práva BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ : Vychovatelky berou na sebe odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v ŠD a plní povinnosti dohledu nad nezletilými.děti jsou pravidelně a průběžně poučovány o bezpečnosti při hrách,sportu,koupání,při pracovních činnostech i před dny volna.záznamy o poučení jsou průběžně zapisovány do třídní knihy ŠD. Vychovatelka odpovídá pouze za úměrný počet dětí,tj.25 dětí při standardních činnostech. Drobné úrazy ošetřuje vychovatelka a úraz zapisuje do knihy úrazů. PITNÝ REŽIM : Žáci mají v ŠD hygienické zázemí pitného režimu.denně je připravována čerstvá multivitaminová šťáva.pít mohou kdykoliv a jakékoliv množství.dětem je pitný režim stále připomínán vychovatelkami. Každé dítě má svůj podepsaný hrníček,který je po každém použití oplachován.v teplých dnech je zajištěn pitný režim i při pobytu na školním dvoře.

4 ČINNOSTI ŠD ODPOČINKOVÁ ČINNOST : Má odstranit únavu.do denního režimu se zařazuje po obědě. Patří sem : relaxace,společná i individuální četba,odpočinek na koberci či lehátku,stolní společenské hry,volné rozhovory s dětmi,omalovánky,poslech relaxační hudby apod. REKREAČNÍ ČINNOST : Slouží k regeneraci sil.hry a činnosti mohou být rušnější.jedná se o tělovýchovné chvilky ve třídě či na terase,volné hry dětí,hudebně pohybové hry,pobyt na školním dvoře,sportovní hry Rekreační činnost by měla být minimálně organizována,spíše vychovatelkou jen usměrňována. ZÁJMOVÁ ČINNOST : Rozvíjejí osobnost žáka,umožňují dětem seberealizaci i další rozvoj dovedností a poznání.mohou být zařazeny jako řízená kolektivní nebo individuální činnost,jako organizovaná nebo spontánní aktivita.jsou zařazovány činnosti výtvarné,pracovně technické,sportovní,přírodovědné a společensko vědní. Do činností nejsou děti vychovatelkou nuceny,činnost je jim nabídnuta. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ : ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování formou učení básniček,výchovných besed, převyprávění přečteného příběhu,didaktických her k procvičování znalostí.využíváme osmisměrky,dětské tajenky,hádanky,encyklopedie,pracovní listy,dětské časopisy S žáky je procvičována jemná motorika. ŠD nelze zaměňovat za doučovací kroužek.vychovatelka nesupluje roli učitelky. Domácí úkoly si děti vypracovávají jen na základě písemné žádosti rodičů.vychovatelka úkol neopravuje. Tato příprava spadá do doby po hodině,kdy mají děti větší klid a odpovídající prostředí.

5 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD Jsou nad rámec jednoho oddělení.zpravidla se každoročně opakují.jsou na ně zváni rodiče,spolužáci,učitelé,vedení školy atd. Příležitostné akce využíváme pro prezentaci družiny.u vchodu školy je přístupná výstavka fotografií z akcí. Fotografie lze shlédnout také na webových stránkách naší školy.tyto akce přispívají k vytváření pocitu sounáležitosti s družinou i se školou. Žáci jsou vždy před každou akcí poučeni o bezpečnosti. AKCE NAŠÍ ŠD : -divadelní představení v Brně - loutkové divadlo v ŠD - mikulášská nadílka - vánoční zpívání u stromečku s nadílkou her a hraček do ŠD - vánoční tvořivá dílna pro děti a rodiče - jarní tvořivá dílna pro děti a rodiče - dětský den skákací hrad,sportovní odpoledne,apod. - sportovní odpoledne - brigáda v okolí školy - výroba výrobků na školní akce a pro budoucí prvňáčky - letní družinový tábor v době prázdnin - účast ve výtvarných a jiných soutěžích - knihovnické lekce v místní knihovně - kouzelnické představení v ŠD - návštěva ZOO - a dále dle nabídek (např.ddm Duhovka) KOMPETENCE : Během činnosti ŠD děti získávají určité kompetence,které se vzájemně prolínají. Jsou to : 1) kompetence k učení 2) kompetence k řešení problémů 3) komunikativní kompetence 4) sociální a interpersonální kompetence 5) činnostní a občanské kompetence 6) kompetence k trávení volného času Čísla 1-6 v tabulkách označují,které kompetence jsou danou aktivitou rozvíjeny nebo posilovány.

6 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL PODZIM (září,říjen,listopad) *Vítání prvňáčků,seznamování dětí *Naše škola,družina,obec Bezpečná cesta do školy,ze školy Dopravní značky Služby v obci 3 1,2,5 (Místo,kde žijeme) beseda obrázkový materiál dopravní značky,jejich výroba pracovní listy soutěžení,hry na chodce,cyklisty -popisujeme cestu do školy -poznáváme základní dopravní značky a řešíme dopravní situace -orientujeme se v okolí *Vztahy mezi dětmi v ŠD,v rodině Mezilidské vztahy,kouzelná slůvka (prosím,děkuji) Zdravení,pomoc slabším Práva a povinnosti dětí Folklórní slavnosti(hody) 2,3,4 Jazyk a jazyková komunikace (Lidé kolem nás) beseda ukázky vhodného a nevhodného chování uplatnění v praxi - osvojujeme si základy společenského chování -upevňujeme vztahy mezi dětmi -vytváříme vztah k tradicím *Chutě a barvy podzimu Ochutnávka ovoce a zeleniny Vitamíny-jejich důležitost Méně známé druhy ovoce Malování ovoce a zeleniny Modelování-výstavka Drak(drakiáda) Hra s barvou 1,3,6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) Umění a kultura obrázkový materiál rozhovor s dětmi využití různých technik -učíme se pochopit důležitost vitamínů -podněcujeme touhu dítěte k vlastní tvůrčí činnosti *Sbírání listů a přírodnin Výrobky z přírodnin Otisky listů-frotáž Podzimní výzdoba třídy a chodby Výtvarná podzimní témata 1,6 vycházka do přírody motivace, vlastní práce dětí výstavka -vytváříme vztah k přírodě -rozšiřujeme dovednosti -využíváme přírodní materiál

7 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL PODZIM (září,říjen,listopad) *Příprava na zimu Práce na zahradě-rytí, hrabání listí,úklid nářadí 1,3,6 beseda pracovní listy omalovánky k tématu hrabání listí u školy -vytváříme vztah k práci -rozšiřujeme vědomosti *Podzimní počasí Pranostiky,hádanky Podzim v básničkách,říkankách a písničkách 3,4 Umění a kultura (Rozmanitosti přírody) předčítání pranostik,vysvětlení využití knih a dětských časopisů zpěv k tématu -radujeme se z poznávání -rozšiřujeme hlasový fond dětí -rozšiřujeme vědomosti *Tematické vycházky do okolí Pozorování přírody, přír.objektů, kamenů,rostlin 3,6 vycházka ekologická beseda -všímáme si změn v přírodě -objevujeme *Dramatizace jednoduché pohádky 3,4 Umění a kultura přečtení pohádky rozdání rolí,kulisy,hra -spolupracujeme -učíme se jednoduchý text *Houby jedlé,nejedlé názvy hub,jejich užití a uchování Chování v lese 1,3,6 obrázkový materiál výstavka prohlížení encyklopedií -poznáváme základní jedlé a jedovaté houby -vytváříme vztah k přírodě *Život v přírodě informace o různých zvířatech,hmyzu jejich potrava,zajímavosti,způsob života obrázky zvířat 1,3,4 beseda encyklopedie výtvarná činnost návštěva ZOO -chráníme přírodu -vzbuzujeme zájem o přírodu -dozvídáme se další informace o světě zvířat

8 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL PODZIM (září,říjen,listopad) *Chovatelství Moje domácí zvířátko-péče,potrava, zvířecí jména,zajímavosti Výtvarné zpracování 1,4,6 volné povídání fotky svých mazlíčků zvířecí kalendáře omalovánky vlastní kresba -pěstujeme vztah ke zvířatům -staráme se o svého mazlíčka -učíme se znát potřeby zvířat *Třídění odpadu-ekologie jak třídit odpad barvy nádob celoroční ukládání papíru do sběrné krabice v ŠD účast a pomoc při školním sběru 1,2,3,4,5 Člověk a svět práce (Člověk a jeho zdraví) motivace beseda roztřídění nachystaných věcí účast při sběru -aktivně chráníme přírodu -volíme vhodné způsoby řešení -rozpoznáváme složení odpadu -poznáváme důvody třídění *Didaktické hry,osmisměrky,tajenky, doplňovačky,pracovní listy,barevná matematika Příprava na vyučování zábavnou formou 1,2 Matematika a její aplikace Jazyk a jazyková komunikace individuálně ve skupinkách -zábavnou formou se připravujeme na vyučování -procvičujeme jemnou motoriku a paměť

9 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL ZIMA (prosinec,leden, únor) *Mikuláš,čert,anděl výroba postaviček,masek výtvarné ztvárnění-různé techniky mikulášská nadílka výzdoba třídy ŠD,nástěnky básničky a písničky k tématu 3,6 (Lidé a čas) obrázky,omalovánky,šablony tematická četba video pohádky volné rozhovory výtvarné zpracování recitace,zpěv -udržujeme tradice a zvyky -radujeme se z vlastního výrobku *Vánoce tradice a zvyky,zdobení stromku v ŠD vánoční výzdoba ve škole výroba dárků zpěv koled,poslech z CD četba vánočních pohádek,video výroba přáníček a novoročenek vánoční nadílka her a hraček do ŠD 1,3,4,5 (Lidé kolem nás) Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura (Lidé a čas) beseda volné rozhovory s dětmi odpočinek při četbě zpěv výtvarné zpracování výrobky -navozujeme vánoční atmosféru -udržujeme a posilňujeme tradice a zvyky -děláme radost svým blízkým -radujeme se z nových hraček *Ptáci a zvěř v zimě krmítka a krmení ptáků co patří a nepatří do krmítek krmelce stopy ve sněhu 1,2,5 beseda s obrázkovým materiálem výstavka obrázků výtvarná a pracovní činnost doplňování zobu do krmítka přírodovědná vycházka -prohlubujeme vztah k přírodě -aktivně pomáháme přírodě -rozšiřujeme si vědomosti *Příprava drobných dárků k zápisu 5 Člověk a svět práce (Lidé kolem nás) výroba dárků návštěva dětí z MŠ -udržujeme vazbu MŠ a ŠD -vytváříme dobré vztahy mezi dětmi -děláme radost dětem z MŠ

10

11 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL ZIMA (prosinec,leden, únor) *1/2 Vysvědčení ohodnocení výsledků své práce závazky do 2.pololetí co se podařilo,nepodařilo předměty,které mě baví 2,3 Člověk a svět práce (Lidé a čas) prohlížení vysvědčení formou volného povídání s dětmi pochvala,povzbuzení -učíme se sebehodnocení -uvědomujeme si své silné a slabé stránky *Stolování doma, v restauraci sváteční tabule 1,4 (Lidé kolem nás) formou tematické hry nachystání tabule správné rozložení příborů příprava jednoduchého pohoštění (např.pomazánka) -učíme se znát zásady správného stolování -dodržujeme hygienu -připravujeme malé pohoštění *Hry na sněhu hráz,kopec,školní dvůr 5,6 vyšlapávání obrazců stavění sněhuláků,iglú koulování,klouzání,sáňkování bobování -hrajeme se na vzduchu -otužujeme se -radujeme se z pohybu *Příroda v zimě 1,3 vycházky pozorování změn v přírodě beseda,obrázky výtvarné zpracování -uvědomujeme si změny v přírodě -vyjadřujeme se esteticky *Masopust 1,3,6 Umění a kultura (Lidé a čas) výroba masek volné rozhovory předčítání -udržujeme tradice a zvyky -rozvíjíme tvořivost -radujeme se z vlastního výrobku

12

13 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL JARO (březen,duben, květen) *BŘEZEN-MĚSÍC KNIHY ilustrace,ilustrátoři 1,3,6 Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura (Lidé a čas) beseda v místní knihovně společná četba výstavka knih ilustrace -vytváříme vztah ke knize -rozšiřujeme vědomosti v oblasti literatury -spolupracujeme s knihovnou *Proměny počasí Jarní květiny Jaro v básničkách,říkankách a hádankách *DUBEN-měsíc ptáků 1,3 pozorování proměn povídání obrázky ptactva a jarních květin herbář výstavka -prohlubujeme znalosti a estetické vnímání -vytváříme vztah k přírodě *VV-výtvarné ztvárnění jara květiny,zvěř,příroda PČ-výroba drobných výrobků z různého materiálu 6 užití různých výtvarných a pracovních technik -vytváříme estetické vnímání -rozvíjíme jemnou motoriku *Velikonoce 1,3,6 Umění a kultura (Lidé a čas) povídání-tradice a zvyky malování a zdobení vajíček výroba výrobků výzdoba třídy a chodby koledy -udržujeme tradice -poznáváme různé výtvarné techniky -využíváme netradiční prac. materiál

14

15 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL JARO (březen,duben, květen) *DUBEN-MĚSÍC BEZPEČNOSTI dopravní výchova důležitá telefonní čísla první pomoc úrazy,nemoci lékárnička vybavení kola 1,2,3 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) besedy,obrázkový materiál obsah lékárničky nácvik ošetření jednoduchého poranění správné telefonování -učíme se poskytnout první pomoc -telefonujeme -poznáváme základní značky -dodržujeme osobní hygienu *KVĚTEN-DEN MATEK moje maminka 3,4 Umění a kultura (Lidé kolem nás) recitace,zpívání rozhovory s dětmi o mamince výroba přáníček a dárků malování -upevňujeme mezilidské vztahy -snažíme se druhému udělat radost *Pohybové hry,sportovní hry,hudebně pohybové hry, TV chvilky ve třídě,soutěže 4,5,6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) pobyt na školním dvoře formou her a soutěží -sportujeme -věnujeme pozornost zdravotní prevenci -soutěžíme -učíme se pravidla her *Rodina vztahy v rodině chování,zvyky sourozenci-pojmy starší,mladší příbuzenské vztahy 3,4 (Lidé kolem nás) povídání s dětmi hra Na rodinu -rozdělení rolí výtvarné zpracování představujeme povolání rodičů -učíme se pochopit postavení v rodině -vzájemně si pomáháme -respektujeme rodiče -učíme se úctě k rodičům

16

17 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE - TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚ H ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL JARO (březen,duben, květen) *Péče o prostředí ŠD 2,3,4 Člověk a svět práce (Místo,kde žijeme) skupinová práce třídění her,hraček,stavebnic lepení krabic pořádek v hracích koutech -pečujeme o společný majetek -vytváříme pěkné a příjemné prostředí -upevňujeme pracovní návyky *Práce na počítačích využívání různých programů 1,2,6 Informační a komunikační technologie individuální činnost -učíme se pracovat s počítačem -relaxujeme -formou didaktických her se připravujeme na vyučování *Televize,video,DVD,CD dokumenty,pohádky,naučné pořady 1,6 Informační a komunikační technologie poslech,sledování pořadů vhodných pro děti -odpočíváme,relaxujeme -vnímáme informace i z jiných zdrojů *Pěstitelství péče o pokojové rostliny klíčení semen léčivé byliny 1,5,6 práce ve skupinách zalévání,kypření,otírání prachu vysévání,pozorování klíčení návštěva zahradnictví -osvojujeme si potřeby rostlin -aktivně přistupujeme k péči o rostliny -poznáváme léčivé byliny

18 OBDOBÍ NÁMĚT ČINNOSTI KOMPE- TENCE VZDĚLÁVACÍ OBLAST (OKRUH) METODA,FORMA,PRŮBĚH ČINNOSTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL LÉTO (červen) *Den dětí 3,6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) hravou a zábavnou formou prožít dětský den soutěže,sportování,skákací hrad,stanoviště apod. -prožíváme den plný radosti a pohybu -sportujeme *Prázdniny se blíží těšíme se na prázdniny plány na dny volna úklid třídy ŠD 3,5,6 (Lidé kolem nás) Člověk a svět práce (Místo,kde žijeme) volné rozhovory s dětmi plánování malování úklid her a hraček poučení o bezpečnosti -navozujeme atmosféru blížících se prázdnin -plánujeme -uklízíme třídu ŠD *Koupání v družinovém bazénu 6 Člověk a zdraví (Člověk a jeho zdraví) rozdělení do skupin hry a cvičení ve vodě otužování,přiměřené opalování -otužujeme se -nebojíme se vody -učíme se bezpečně chovat ve vodě *Vysvědčení ukončení družinové činnosti 2,3,6 Člověk a svět práce (Lidé a čas) povídání,pochvala zhodnocení školního roku rozloučení se s dětmi - učíme se sebehodnocení - povzbuzujeme,chválíme

19

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více