ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům se akce velmi líbila. Společenská zábava se v kulturním domě Echo i v měsíci únoru a březnu ponese ve znamení plesů.

2 STRANA 2 Ztráty a nálezy pohledem nového občanského zákoníku S úderem letošního nového roku nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., ve kterém je, mimo jiné, poněkud odlišně než byla doposud upravena problematika ztrát a nálezů. Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena (např. když je ve ztracené peněžence občanský nebo jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil). Nelze-li nicméně takto ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit (např. ve chvíli, kdy věc je odložená u kontejnerů na odpad), musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovatelům těchto zařízení. Odbor správy majetku Městského úřadu Lipník n. Bečvou upozorňuje všechny majitele provozoven a provozovatele restaurací na území města, kteří užívají veřejné prostranství k umístění: předsunutého prodeje, restauračních stolků a zahrádek, reklamních zařízení typu A, že jsou dle OZV č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, povinni toto oznámit na Odboru správy majetku, a to nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Dle čl. 8 odst. 1. písm. e-g je užívání veřejného prostranství tímto způsobem osvobozeno od poplatku, což ovšem nemá vliv na plnění ohlašovací povinnosti. Bližší informace Vám budou poskytnuty na Odboru správy majetku, budova radnice, kancelář č. 45, tel.: nebo na webových stránkách města, kde najdete úplné znění OZV č. 4/2013 a formulář Plnění oznamovací povinnosti k užívání veřejného prostranství. Hana Roppová, Odbor správy majetku Poté, co je nález tedy odevzdán na obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána. Změna se týká také ztracených zvířat s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také nález a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat. MĚSTSKÝ ÚŘAD Konkrétně pro území města Lipník n. B. je určeným místem pro odevzdávání ztracených věcí podatelna Městského úřadu Lipník nad Bečvou, budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89, a to vždy v úředních hodinách Městského úřadu Lipník n. Bečvou. Nejčastějšími nálezy, které jsou na naší podatelně odevzdávány, jsou různé druhy klíčů, mobilní telefony, hodinky a jízdní kola. S novým občanským zákoníkem již budeme při odevzdávání nálezu také důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů rozhodně tedy nebude možné již odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s plavkami a ručníkem či jízdní kolo, které je od pohledu zcela nepojízdné. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc předal spíše do sběrného dvora či vhodil přímo do kontejneru. Pokud přijdete na podatelnu se ztraceným psem, požádáme o spolupráci strážníky Městské policie Lipník nad Bečvou, kteří jsou schopni po přechodnou dobu se o psa postarat a případně i zjistit jeho majitele. Ing. Kateřina Beránková, Kancelář tajemníka OHLAŠOVACÍ POVINNOST K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Mezi vzorné příklady patří i kavárna Café 49, která má ohlašovací povinnost vždy řádně nahlášenou. Foto z archivu MěÚ Ukázka reklamních zařízeních typu A, foto archiv MěÚ Ukázka předsunutého prodeje, foto archiv MěÚ

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 Domy s pečovatelskou službou v Lipníku n. B. Město Lipník nad Bečvou vlastní dva domy s pečovatelskou službou. V domě s pečovatelskou službou na ul. Souhradní č je 52 bytů o velikosti 1+0 a 9 bytů o velikosti 1+1. Byty jsou o rozměrech od 30,03 m² do 54,03 m². V domě s pečovatelskou službou na ulici Zahradní č je 46 bytů o velikosti 1+0 a 2 byty 2+0, které jsou zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob (bezbariérové byty). Byty jsou o rozměrech od 30,38 m² do 33,10 m², oba bezbariérové byty mají velikost 56,04 m² a 56,99 m². Nájemné je stanoveno rozhodnutím Rady města Lipník nad Bečvou ve výši 36,55 Kč/m². Město Lipník nad Bečvou vyvíjí snahu, aby bydlení v domech s pečovatelskou službou odpovídalo dnešním požadavkům a potřebám seniorů. Do obou objektů vkládá nemalé finanční prostředky za účelem zkvalitnění bydlení seniorů zateplení fasády, výměna oken a dveří. Postupně dochází k renovaci jednotlivých bytů, obměně zařizovacích předmětů v bytech apod. Oba objekty domů s pečovatelskou službou město Lipník nad Bečvou svěřilo do správy Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. Tato organizace v objektech současně provozuje a poskytuje sociální službu pečovatelskou službou (o podrobnostech se dočtete na webových stránkách organizace Senioři z celého města mají možnost setkávat se v domě s pečovatelskou službou č v rámci Lipenského klubu Pohoda, Cílem finančního příspěvku je podpořit regeneraci viditelných částí historických objektů v městské památkové rezervaci. Nejedná se jen o objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, ale o všechny objekty situované v městské památkové rezervaci. Žádosti se přijímají jednou ročně. Výběrové řízení je každoročně vyhlášeno městem Lipník nad Bečvou po schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok. V roce 2014 bude vyhlášení výběrového řízení učiněno 3. února zveřejněním na úřední desce města Lipník nad Bečvou a na internetových stránkách města. Lhůta přijímání žádostí činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení. Výše finančního příspěvku je odvozena z rozpočtu plánované akce. Minimální částka finančního příspěvku činí Kč, maximální částka 50 % nákladů, max. však Kč. Žádost musí být podána dle schválených Zásad pro poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou, které jsou uveřejněny na webových stránkách města (Městský úřad Struktura MěÚ Odbor regionálního rozvoje) nebo je možné informovat se na Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Lipník nad Bečvou (paní Švrčková tel.: ). Hana Švrčková, Odbor regionálního rozvoje ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD Ve dnech od 15. do 17. ledna proběhly v Lipníku nad Bečvou a v místní části Loučka dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zápisy dětí do prvních tříd. K zápisu do lipenských škol zřizovaných městem a soukromé školy Sluníčko se dostavilo celkem 108 dětí. Přesné počty dětí, které zasednou v září poprvé do školních lavic, budeme znát až po vyřízení odkladů. Poté bude upřesněn i počet tříd v jednotlivých školách. Celkový počet dětí koresponduje se Ilustrační foto z archivu Sociálních služeb, p.o. který je zde provozován každý všední den od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Mohou zde trávit svůj čas volně nebo v rámci nabízených aktivit, např. minikavárna, literární klub, rukodělné činnosti, cvičení apod. V domech s pečovatelskou službou je také nabízena možnost kulturního vyžití prostřednictvím různých vystoupení, zájezdů na divadelní představení apod. Pokud si kladete otázku: Jakým způsobem lze získat nájem bytu v domech s pečovatelskou službou? zde naleznete odpověď. Žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou lze podat na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádosti naleznete na webových stránkách města v sekci Městský úřad, Žádosti a formuláře, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dále je možno žádosti získat přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo u Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace (u ředitelky organizace). O přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje Rada města Lipník nad Bečvou. Bližší informace o přijímání žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou a procesu přidělování bytů Vám podá paní Jana Mainušová, DiS., tel.: nebo Bc. Pavla Jemelková, tel.: Bc. Pavla Jemelková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník n. B. statistickými údaji. V roce 2008 se v Lipníku a místních částech narodilo 105 dětí. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2014, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury

4 STRANA 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ V ULICI BRATRSKÁ V měsíci březnu tohoto roku začne rekonstrukce ulice Bratrská a přilehlých prostor. Revitalizace této části našeho města bude probíhat až do září tohoto roku za podpory dotace z Regionálního operačního programu. V rámci této akce projde proměnou ulice Bratrská včetně části ulice Na Zelince, dojde k obnově stávajících zdevastovaných a nevzhledných zpevněných ploch za objektem bývalých Vojenských lesů (čili přilehlého parkoviště) a bude zrekonstruována příjezdová komunikace k zámku. Dále dojde k rekonstrukci komunikací, chodníků, zpevněných ploch a k rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí projektu je také úprava a obnova ploch s veřejnou zelení. Velkým zásahem do vzhledu ulice bude vykácení 64 ks vzrostlých listnatých stromů, převážně se jedná o lípy, z menší části o jasany a javory. Při rekonstrukci bude nově vysázeno 109 stromů a větší množství keřů. V současné době se v Bratrské ulici nachází oboustranná alej lip, která je místy Celkový pohled na oboustrannou lipovou alej se zřetelným ořezem na hlavu na ulici Bratrská U této lípy v hlavní aleji je patrná u kořenových náběhů hniloba kmene Několik dřevin v hlavní aleji má téměř duté kmeny Detail dutiny kmene lípy v aleji Detail na stav původních kosterních větví po opakovaném ořezu na hlavu Lípy v aleji trpí defektem kmene

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 Dřevokazná houba (klanolístka obecná) způsobuje úplné odumření kořenového systému a ztrátu stability dřeviny, která se může bez vnějšího vlivu vyvrátit. Pohled na oboustrannou alej lip v Bratrské ul., v popředí lípa s rozsáhlou dutinou kmene doplněná javory. Lípy byly v minulosti dlouhodobě nepříliš vhodně stříhány do pravidelného tvaru tzv. na hlavu. Stromy jsou nyní zcela neperspektivní, jsou výrazně poškozené a napadené dřevokaznou houbou, jsou proschlé a většina kmenů lip je vyhnilá. Navíc je celé předmětné území zatíženo průběhem tras inženýrských sítí. K takovému radikálnímu kroku, jako je úplné odstranění této letité aleje, bylo přistoupeno až po podrobném zvážení stavu dřevin a posouzení jejich další perspektivy na stávajícím stanovišti. Dále byla hodnocena estetická hodnota takto poškozených dřevin v lokalitě, která projde tak zásadní proměnou. Dalším důvodem vedoucím k rozhodnutí vykácení stávající aleje je také plánovanárekonstrukce plynovodu. RWE jako správce této inženýrské sítě požaduje pro rekonstrukci odstranit všechny dřeviny v ochranném pásmu plynovodu. Cílem celkové obnovy zeleně je vytvoření estetické jednotnosti výsadeb dřevin a keřů, posílení atraktivity lokality ulice Bratrská a přilehlých prostor. Druhové složení navrhovaných dřevin bylo vybráno velmi pečlivě. Významnou roli hrála výsledná velikost dřevin. Výběr byl uskutečněn rovněž s ohledem na světelné nároky jednotlivých dřevin, disponibilní prostor a skutečnost, že se jedná převážně o liniové výsadby. Hlavní alej bude obnovena ze 64 ks barevně velmi zajímavého javoru Acer platanoides Deborah, jehož jarní výhony vybarvují výrazně červeně, později se barva mění na jasně zelenou a na podzim je žlutá až oranžová. Dorůstá cílové výšky cca 15 m a má kompaktní korunu. Tento druh nebude nutné drasticky formovat ořezy. Další dřevinou uplatněnou v liniích v prostorově omezených podmínkách bude habr, celkem 24 ks Carpinus betulus Fastigiata, dále nádherně kvetoucí jírovce. Z malokorunných stromů zde najdou své místo dvakrát ročně kvetoucí třešně Prunus subhirtella Autumnalis Rosea, které známe třeba z prostoru podél hradeb. Jako výraznější solitery byly vybrány lípy, jasan nebo mohutnější platan. Na většině míst budou obnoveny parkové trávníky, které doplní keřové skupiny, jež budou tvořeny z půdokryvných skalníků nebo žlutě kvetoucích keřů mochna. Jsme si vědomi, že běžný život našeho města bude zasažen touto rozsáhlou stavební činností, proto Vás budeme o realizaci a o dalším podrobném postupu prací dále informovat. Věříme, že výsledek a celkový vzhled této lokality nám bude odměnou. Ing. Xenie Pospíšilová, Odbor životního prostředí, foto archiv MěÚ Pozůstatek trhliny kmene ve spodní části stromu Napadený strom dřevokaznou houbou (klanolístkou obecnou)

6 STRANA 6 MĚSTSKÝ ÚŘAD / ŠKOLY KRÁTCE Z Městské Policie V úterý byli strážníci i policisté PČR přivoláni do vedlejší obce, kde docházelo k napadání v rodině. Nejdříve došlo ke vzájemnému napadání mezi otcem a synem, poté se situaci snažil uklidnit zeť. Z potyčky si útočník odnesl drobná povrchová zranění. Hlavní roli sehrál alkohol a dlouhodobé neshody. Ve čtvrtek v noci byla operátorem městského kamerového systému zaznamenána na ul. Osecká ležící osoba. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 38letého muže, který byl tak ovlivněn alkoholem, že na ulici usnul. S ohledem na jeho bezpečnost byl převezen k vystřízlivění na Protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci. NÁVŠTĚVA NA POLICII Snad každý malý kluk, když se ho zeptáte, čím by chtěl být, až vyroste, vám odpoví, že policistou, hasičem nebo popelářem. Proto jsme se dětem rozhodli jednu z těchto profesí přiblížit. V návaznosti na teoretické besedy dětí s příslušníky policie ve třídách školy, jsme vyrazili v měsíci listopadu s dětmi školní družiny na praktické exkurze na služebnu městské policie a Policie ČR. Děti se zde seznámily s průběhem služby policistů i strážníků městské policie, kteří jim podrobně popsali své úkoly a jejich plnění. Děti nejvíce zaujal kamerový systém, sloužící k zabezpečení ochrany a pořádku v našem městě. Podívaly se i na výstroj a výzbroj a mohly si vyzkoušet i některé pomůcky, které policisté používají ke své práci, např. pouta. Měly možnost nakouknout i do cely předběžného zadržení. Při exkurzi padla spousta otázek, děti všechno zajímalo a policisté odborně a ochotně odpovídali. Tímto jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Lenka Jenišová a Pavla Koláčková, ZŠ OSECKÁ 315 V pondělí zasahovali strážníci s ostatními složkami IZS u dopravní nehody na křižovatce Na Horecku. Došlo zde ke kolizi dvou vozidel. Mimo škody na majetku došlo i ke zranění přepravovaných osob, které byly ošetřeny v nemocnici. Příčinou byla zřejmě nepozornost a nedání přednosti v jízdě. Ve středu v ranních hodinách byli strážníci přivoláni k dopravní nehodě v centru města. Zde řidič dodávkového vozu značky Mercedes nezvládl řízení (vzhledem k technickému stavu) a poničil 2 dopravní značky a fasádu přilehlé nemovitosti. Případ šetří dopravní policie. Následujícího dne byli strážníci přivoláni k poškozenému kamionu, kterému z nádrží uniklo několik desítek litrů nafty. Na místě zasahovali i hasiči HZS Lipník nad Bečvou a speciální vozidlo z Přerova, do kterého byla nafta přečerpána. Díky rychlému zásahu se podařilo předejít větším škodám na životním prostředí. Ve čtvrtek podvečer řešili strážníci neshody v rodině v Loučce. Zde 16letý syn verbálně napadal matku a mladšího bratra. Příčinou jeho chování byly zřejmě psychické problémy hocha. Posléze byl umístěn do specializovaného výchovného zařízení. Na podezřelé chování posádky osobního vozidla byli strážníci upozorněni v sobotu odpoledne. Auto se pohybovalo nedaleko řeky Bečvy a spolujezdec vyhodil do řeky tašku. Po informování PČR a HZS byla taška z řeky vylovena. Nacházely se v ní chemické látky a další zařízení k výrobě psychotropních látek. Případ je v šetření policie. O větší finanční hotovost přišel 55letý muž v noci z 23. na Pod vlivem alkoholu si pozval do bytu neznámou ženu, které slíbil za poskytnutí potěšení tisíc korun. Během přípravy občerstvení ovšem žena z bytu utekla i s jeho několikaletými úsporami. Po pachatelce pátrá kriminálním policie. Děti navštívily služebnu Městské policie Lipník n. B. a nejvíce je zaujal kamerový systém. Foto: archiv školy Společná fotografie u vozidla městské policie

7 ŠKoly STRANA 7 Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku na Gymnázium v Lipníku nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. studijní obor K/81, Gymnázium (osmileté studium) pro školní rok 2014/ kolo termín a Do celkového hodnocení bude započítáno: prospěch z 2. pololetí 4. ročníku základní školy prospěch z 1. pololetí 5. ročníku základní školy Uchazeči s průměrným prospěchem 1,00 až 1,50 budou přijati bez přijímací zkoušky. Uchazeči s průměrným prospěchem 1,51 a vyšším po ověření znalostí z matematiky a českého jazyka na úrovní 5. ročníku základní školy. Ověření znalostí proběhne formou písemného testu a ústního pohovoru: zkouška z českého jazyka (0 30 bodů) z matematiky (0 30 bodů). Do celkového hodnocení bude započítán: prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a prospěch z 1. pololetí 5. ročníku základní školy (0 20 bodů). Na základě přijímacích řízení bude do 1. ročníku osmiletého studia přijato maximálně 30 žáků. Studentem školy se může stát pouze žák, který splnil kritéria přijímacího řízení, a jehož zákonný zástupce do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí, odevzdá v kanceláři školy zápisový lístek. Poznámka: Přihlášku ke studiu na střední škole je nutno doručit řediteli střední školy nejpozději do V Lipníku nad Bečvou dne Mgr. Jiří Farný, ředitel školy Střední škola a Základní škola v Lipníku nad Bečvou, Osecká 301 pořádá ve středu od 13:00 do 16:00 hodin Z Á P I S do 1. třídy ZŠ praktické, ZŠ speciální a přípravné třídy Vážení rodiče, přineste s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz. Zápis do přípravné třídy je možný po dohodě s vedením školy po celý školní rok. Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Týn n. Bečvou ve čtvrtek :00 16:30 hod. v budově ZŠ a MŠ Náves, B. Smetany 195, Týn n. B. Co nabízíme? jsme malotřídní škola rodinného typu s individuálním přístupem ke každému dítěti k výuce používáme nejmodernější technologie, v hodinách pracujeme s interaktivní tabulí nízký počet dětí ve třídě integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením bezbariérový přístup do školy individuální přístup k žákům s poruchami učení počítačovou učebnu s přístupem k internetu víceúčelovou učebnu školní družinu školní dvůr a zahradu k relaxaci o přestávkách a k činnostem po vyučování stravování ve školní jídelně širokou nabídku zájmových kroužků, pobyty v přírodě, plavecký výcvik, výlety za poznáním výborné autobusové spojení a malebnou přírodu pod hradem Helfštýn Další informace: S sebou průkaz totožnosti rodiče a rodný list dítěte.

8 STRANA 8 Je 26. listopadu 2013 a my vyrážíme na exkurzi do Vídně. Vyjíždíme v 7 hodin ráno nóbl autobusem a ještě se zastavujeme v Olomouci pro průvodce. Pan Kryl je super, celou cestu nám vypráví o památkách, kolem kterých právě projíždíme. Jedinou přestávku máme kousek za Mikulovem. Po asi další hodině konečně vjíždíme do Vídně. Vystupujeme z autobusu a všichni se třeseme zimou. Fouká studený, silný vítr a pomalu začíná sněžit. Procházíme se po památkách, ale stejně se asi nejvíce těšíme na vánoční trhy. Po vyčerpávajících kulturních pochůzkách se konečně dočkáme. Už se stmívá a všude začínají svítit okrasná světla, různé balónky a na vánočních stromcích všelijaké serepetičky. Vážně krása. S naším lipenským jarmarkem se to určitě nedá srovnat. Kdo tvrdil, že nejede, protože se mu nechce, udělal velkou chybu. Ve dnech 9. a 10. prosince 2013 jsme se vydali na zájezd do Německa, přesněji do Drážďan a Krausnicku, kde se nachází Tropical Island. Abych začala úplně od začátku. Sraz jsme měli už v 5:15 hodin ráno! Veliká pochvala patří panu zástupci, protože s námi čekal v tak brzkých ranních hodinách ve škole a komentoval to tak, že nám vlastně přišel jen zamávat. Odjezd byl plánovaný na půl šesté, ale ještě jsme čekali na jednoho ospalce. Když jsme vyjeli, pan řidič se nám představil a ukázalo se, že je to docela sympaťák. Skoro celou cestu tam a zpátky jsme se mohli dívat na nějaké filmy. Cestou tam i zpátky jsme museli zastavovat v Brně i v Praze, aby mohli nastoupit nebo vystoupit ještě další účastníci zájezdu. ŠKOLY Gymnazisté navštívili Vídeň, Drážďany a Tropical Island Cesta trvala zhruba 8 hodin. Dojeli jsme do Drážďan a vydali se na trhy. Překvapila nás jejich velikost, bohužel ale musím říct, že se tam pořád opakovalo to samé zboží. Prostě tam nebyl moc velký výběr nějakých suvenýrů nebo dárků domů. Ale určitě to stálo za to. Lidé říkají, že drážďanské trhy jsou v Česku populární, moc jsem tomu nevěřila, ale je to pravda. Polovina lidí, které jsme potkali, mluvila česky. Asi po hodině a půl jsme se konečně vydali na cestu do Tropical Island. Cesta z Drážďaň do Krausnicku trvala asi další hodinu a půl. Tropical Island zvenku je OBROVSKÁ kopule, ale vevnitř to tak nevypadá. Věřte, je to tam velikánské. Takže když jsme vešli, první co nás napadlo, bylo sundat si oblečení. Bylo tam neuvěřitelné dusno a vlhko. Ubytovali jsme se ve stanech, i když ani nevím, jestli se tomu tak dá říkat, ale budiž. Dalším překvapením byly obrovské šatny. Člověk by se tam ztratil. Převlékli jsme se do plavek a už se o nic nestarali. Následující den jsme konečně mohli na tobogány. I když se nás paní učitelka Friedmannová nejdříve bála pustit na ten nejprudší, modrý, nakonec jsme ji přemluvili. Bylo to super! Blížil se konec, museli jsme se jít převléct zpátky do teplého oblečení. Ještě poslední společnou fotku a vyrazit na zpáteční cestu autobusem. Celkový zážitek z výletu je určitě super. Člověk, který tvrdí, že je hloupost tam jezdit, se mýlí! Pavlína Vrbová, kvinta Společná fotografie gymnazistů, foto archiv gymnázia Tropical Island gymnazisty nadchl. Foto: archiv gymnázia Pohybem proti únavě v posilovně SPŠ stavební Lipník n. B. Jste příliš zvyklí na své vlastní pohodlí? Doporučujeme vám změnu. V prostorách bývalého domova mládeže se nachází fitness centrum, které je určeno nejenom pro studenty školy, ale rovněž i pro širokou veřejnost. Zveme všechny příznivce kondičního cvičení i všechny, kteří chtějí pohybem bojovat proti zimní únavě, do posilovny Střední průmyslové školy stavební Lipník nad Bečvou, která se nachází v budově bývalého domova mládeže vedle kulturního domu Echo. Co je pro vás v posilovně připraveno? 1. Řada strojů i dostatek volných činek pro zpevnění celého těla. 2. Aerobní zóna složená ze dvou rotopedů, dvou spinningových kol. Novinkou jsou v naší posilovně dva PROFESIONÁLNÍ STEPPERY. Všechny tyto stroje jsou připraveny pomoci vám od nadbytečných kil. Pomohou vám navodit dobrý pocit nebo zlepší vaši fyzickou kondici. Otevírací doba je v naší posilovně každý pracovní den, tedy pondělí až pátek od 15:30 do 19:30 hodin. V posilovně je rovněž k dispozici trenér, který je vám nápomocen radou, popřípadě vám může sestavit tréninkový plán. K dispozici je i bar s doplňky sportovní výživy a i v této oblasti vám může být poskytnuta dobrá rada. Využijete aktivně svůj volný čas, uděláte něco pro své zdraví a postavu. Budete se cítit lépe po stránce fyzické i psychické. Vaše sebevědomí zaručeně stoupne. A i když začátečníci nemají často dostatek trpělivosti, zkuste to a věřte, že výsledky se určitě brzy dostaví. Mgr. Radek Vaculík SPŠ stavební Lipník n. B. zve k návštěvě posilovny. Foto: archiv školy

9 ŠKOLY STRANA 9 Studenti SPŠ stavební navštívili adventní Vídeň Dne se studenti ročníku Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou vydali na návštěvu předvánoční Vídně. Od budovy školy jsme vyjížděli v brzkých ranních hodinách, takže dojíždějící studenti měli možnost přespat v budově školy. Cesta do hlavního města Rakouska trvala asi čtyři hodiny. Nejprve jsme navštívili císařský zámek Schönbrunn postavený v klasicistním stylu a prohlédli si přilehlý park, který byl vybudován jako francouzská zahrada. Zde jsme měli hodinový rozchod, který studenti využili k prohlídce zahrad a podívali se i na vánoční trh, jenž se konal na nádvoří před zámkem. Měli tak první možnost ochutnat místní vánoční speciality. Další zastávkou pak byl obytný dům, galerie a muzeum, které vytvořil známý malíř a architekt Friedensreich Hundertwasser. Studenty tyto neobvyklé moderní stavby velmi zaujaly. Pak naše kroky směřovaly do centra Vídně, zde jsme si prošli starou část města. Viděli jsme památky románského, gotického i barokního slohu, ale i budovy postavené v neostylech 2. poloviny 19. století. Prohlídka začala na náměstí Marie Terezie, pokračovali jsme kolem paláce Hofburg k budově Vídeňské státní opery, pak jsme prošli okolo Kapucínského kostela, kde se nachází hrobka, v níž je pohřbeno 138 habsburských panovníků, včetně Marie Terezie či Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, zvané Sissi. Nato jsme se vydali k hlavní katedrále Vídně Stephansdom. Tady byl rozchod, který jsme využili k návštěvě chrámu a jeho okolí, např. Bluttgasse, Graben apod. Po asi půlhodině jsme se vydali k Hofburgu, vyfotili si lipicány ve zdejších stájích a došli na náměstí sv. Michala, zde jsme si prohlédli zbytky římského legionářského tábora. Michalskou bránou jsme pak vešli na nádvoří Hofburgu a odtud se zahradami vydali k budově Parlamentu a prohlídku zakončili u neogotické budovy Nové radnice. Budova je součástí tzv. radničního par- Studentům SPŠ stavební se adventní Vídeň velice líbila. Foto: archiv školy ku a právě v něm se koná každým rokem Christlkindlmarkt hlavní vánoční trh ve Vídni. Na trhu jsme se zdrželi hodinu a půl. Opravdu bylo co k vidění, zdejší mohutné stromy byly ozdobeny lampiony, např. ve tvaru srdce, sněhuláků či kytar. Ve stáncích se prodávaly vánoční ozdoby, betlémy a jiné vánoční zboží. Byla zde i spousta obchůdků s občerstvením pečené brambory, pečené kaštany, různé druhy uzenin a pečiva apod. Samozřejmě jsme vše náležitě ochutnali a nepohrdli ani vánočním punčem. V podvečerních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu. Ta proběhla bez problémů a my jsme kolem půl desáté dorazili do Lipníka. Studenti se rozešli či rozjeli do svých domů. A protože se vydařilo i počasí, tak se všichni shodli na tom, že se jim ve Vídni líbilo. Mgr. Gabriela Zemanová Sluníčko se zapojilo do projektu,,stáže ve firmách vzdělávání praxí Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny: absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené), zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Hlavní přínos stáží Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce. Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Co získají účastí na projektu partnerské firmy Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat. Zapojení se do projektu může navíc napomoci zdokonalit interní vzdělávací mechanismy dané společnosti. Náklady na stáž jsou hrazeny z fondů Evropské unie, a to při splnění všech podmínek stáže. Díky stážím, které škola zrealizovala, získala finanční prostředky na dovybavení školy v oblasti IT techniky. V současné době má škola k dispozici 8 interaktivních tabulí v základní škole a rovněž 2 v mateřské škole. Žáci na druhém stupni mohou pracovat s notebooky a ipody individuálně, každý sám, a to nejen v hodi- nách PC výuky. Postupně se musí připravovat na pravidelnou práci s notebooky, brát je jako běžný pracovní nástroj. Tento projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) byl iniciován a podpořen Usneseními vlády ze dne a Věra Pospíšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

10 STRANA 10 Letošní škola v přírodě proběhla ve Velkých Karlovicích na chatě Kyčerka. Děti navštívily dřevěný kostelík, informační centrum, muzeum, galerii v přírodě a prošly velký kus Velkých Karlovic. Druhý stupeň měl připravenu hru o přírodě, a tak žáci poznávali 5 listnatých stromů podle listů, našli skokana hnědého, několik mloků, spodní čelist srnce, kvetoucí ocúny, houby a jiné přírodniny. V rámci týdne mobility se uskutečnil 3. ročník soutěže v jízdě na in-line bruslích. Naši školu za velké podpory spolužáků úspěšně reprezentovali tito žáci: Kategorie 2. a 3. tříd: Lucie Stejskalová (1. místo) Kategorie 4. a 5. tříd: Roman Matyáš (1. místo), Jan Gladiš (2. místo), Jakub Hubík (3. místo), Míša Střelecká (1. místo) Kategorie 8. a 9. tříd: Andrea Macková (3. místo) V rámci projektu Comenius navštívili zástupci našich žáků a pedagogů partnerskou školu v maďarském Szeghalom, nacházející se nedaleko rumunských hranic. Naši přátelé nás přivítali bohatým programem. Zatímco si žáci užívali, pedagogové vyhodnocovali výsledky práce na projektu a zároveň plánovali nové zajímavé činnosti. V současné době jednotlivé třídy naší školy vytvářejí prezentace jednotlivých zemí zapojených do projektu, ty budou prezentovat při březnové návštěvě Finska. Zahradní slavnost představuje tradiční akci školy Sluníčko, na které se setkávají nejen děti a rodiče současných žáků, ale rovněž se vrací naši absolventi, kteří již školu opustili a nyní studují na středních a vysokých školách. Sešlo se nám tolik krásných ozdob a pochoutek, které měly společného jmenovatele podzim. Všem, kteří se podíleli na přípravě Zahradní slavnosti, tímto ještě jednou děkujeme. V rámci týdne knihoven se děti z II. oddělení MŠ vydaly na výpravu za Večerníčkem a jeho kamarády do dětského oddělení Městské knihovny v Lipníku n. B. Paní knihovnice nám přečetla několik příběhů ze známých Večerníčkových pohádek. Děti pozorně a se zájmem naslouchaly, ptaly se a odpovídaly na dotazy, hádaly hádanky. V knihovně se všem dětem moc líbilo. Cesta za Večerníčkem byla pro všechny moc zajímavá, poučná i zábavná. Také v letošním roce se naše škola opět zúčastnila základního (nominačního) kola soutěže Logická olympiáda. Žáci 1. stupně řešili příklady v domácím prostředí, žáci 2. stupně řešili příklady ve škole v počítačové učebně. Jejich výsledky jsou rok od roku lepší. Lze říci, že se naučili řešit logické úlohy v elektronické podobě a orientace v testu je pro ně čím dále snadnější. Do krajského kola postoupili v kategorii A (1. stupeň): Adrian Vašíček a Jan Gladiš (5. třída), Alex Doležal (4. třída), Eliška Štěpánková (3. třída). Do krajského kola postoupili v kategorii B (2. stupeň): Jan Vacula a Vlastimil Šlosar (7. třída), Vojtěch Krampla (6. třída). Gratulujeme a držíme pěsti do krajského kola. ŠKOLY Sluníčko se ohlédlo za minulým pololetím Děti se na škole v přírodě učily i číst z mapy. Foto: archiv školy Co nového ve školním klubu? Už od začátku školního roku 2013/2014 a částečně na konci školního roku 2012/2013 působí v odpoledních hodinách na pavilonu 2. stupně školní klub. Učitelé 2. stupně organizují různé aktivity, aby si žáci zpříjemnili čekání na dopravu anebo odchod do různých kroužků. Kromě psaní domácích úkolů a nejrůznějších her žáci vytvořili například vlajky partnerských států do projektu Comenius, opravili dřevěné poličky, židle a stolky, naučili se zacházet se psím kamarádem a další. Kromě jiného se dívky učí základům pletení, háčkování a vyšívání. V pátek prošel naší školkou a školou Mikuláš se dvěma anděly a třemi čerty. Některé děti se bály a jiné naopak hrdinsky přiznaly své hříchy a slíbily, že se do příštího roku určitě polepší. Ve čtvrtek proběhl zápis do prvních tříd. Předškoláci z II. oddělení MŠ v rámci projektu Stanu se školákem navštívili žáky v 1. třídě ZŠ Sluníčko. Školkaři se učili spolu se svými školními kamarády počítat, psát číslice a vyzkoušeli si i matematiku s bajtíky na interaktivní tabuli. Návštěva prvňáků se všem velmi líbila a už se moc těší, až půjdou v září do školy. Co se nám podařilo ve škole vylepšit? Technické vybavení školy, např. jsme pořídili nové notebooky a nové vybavení pro žáky 2. stupně, nové PC do tříd a sborovny, doplnili jsme třídy a oddělení MŠ o interaktivní tabule, dokoupili jsme pomůcky, atlasy, mapy, knihy a slovníky do výuky jazyků a přírodních věd a spoustu dalších učebních pomůcek, dále se nám podařilo rozšířit knihovny v MŠ a ZŠ a pokrýt obě školní budovy rychlým internetem. Také jsme pořídili novou herní sestavu na zahradu MŠ, novou cvičnou kuchyň pro žáky ZŠ, nové sedací soupravy z rozpočtu KRPS, opravili jsme saunu a suterén, upravili jsme prostor oddělení MŠ, vymalovali prostory MŠ i ZŠ, apod. ZŠ a MŠ Sluníčko Lipník nad Bečvou Žáci navštívili partnerskou školu v maďarském Szeghalom. Malé kuchařky zkoušely na škole v přírodě vařit. Foto: archiv školy

11 ŠKoly STRANA 11 Příklad dobré praxe Od roku 2013 spolupracuje naše škola s občanským sdružením Šance pro všechny, o.s. Toto občanské sdružení zajišťuje volnočasové aktivity a doučování převážně pro žáky naší školy a současně se jejich aktivit účastní i naši absolventi. Spolupráci s občanským sdružením hodnotíme velmi kladně a zároveň se nám díky této spolupráci společně podařilo vytvořit lepší materiální a tréninkové podmínky pro žáky, kteří na sportovních soutěžích úspěšně reprezentují naši školu. Přínosem pro naše žáky je i zřízení a provoz klubového zařízení občanského sdružení, kde žáci naší školy mohou využívat volnočasové aktivity trénovat stolní tenis, cvičit v posilovně, využívat PC a zázemí klubovny pro přípravu a doučování do školy a tím efektivně trávit svůj volný čas. Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka SŠ a ZŠ Lipník n. B., Osecká 301 Na gymnáziu se konal tradiční volejbalový turnaj o vánočního kapříka Předvánoční čas sebou přináší mnohá setkání, která jen umocňují přicházející svátky. Na našem gymnáziu k takovému setkání již několik let patří volejbalový turnaj o vánočního kapříka. Turnaj je určen pro studenty vyššího stupně gymnázia, kteří zápolí v rámci svých tříd, a volejbalové měření studentů okořeňuje svou účastí i tým učitelů. K samotnému turnaji patří i ti studenti, kteří se turnaje aktivně neúčastní. Jejich povzbuzování, pomoc při rozcvičování, ale i samotná návštěva turnaje umocňuje atmosféru a souznění všech žáků školy. V samotném turnaji se utká každý tým se všemi zúčastněnými družstvy. Hraje se 15 minut hrubého času a tým, který získá v daném čase více bodů, vítězí. Důležitým pravidlem při našem zápolení je, že na hřišti musí být minimálně vždy jedna dívka. Pochopitelně v průběhu turnaje vidíme lité souboje, kdy si žádný tým nic nedaruje. Není divu, již druhým rokem je totiž následující den, v rámci slavnostního rozloučení se školou před Vánocemi, přímo před zraky žáků a studentů pro vítězný tým usmažen a chutně upraven čerstvý kapr. Letos si kapra před Štědrým dnem v předstihu ochutnal vítězný tým studentů sexty. Vítězům gratulujeme, ostatním družstvům děkujeme za účast a již se těšíme na příští ročník. Marek Mach Vánoční besídka ZŠ speciální, Osecká 301 Poslední školní den v roce 2013 jsme si zpříjemnili vánoční besídkou. Třídu provoněl čerstvě uvařený ovocný čaj a krabičky s vánočním cukrovím, které přinesli rodiče. Každý měl možnost ochutnat něco z tradičních i originálních rodinných specialit. Vyprávěli jsme si o tom, na co se o Vánocích nejvíce těšíme a jaké vánoční zvyky se v rodinách udržují. K příjemné atmosféře přispěly vánoční písně a koledy i spolupráce rodičů. Nakonec jsme si všichni popřáli do nového roku hlavně hodně zdraví, spokojenosti a ať nám děti dělají jen samou radost. Mgr. Jindřiška Gaďourková, tř. uč. ZŠ speciální Na vánoční besídce si děti i rodiče povídali o vánočních zvycích a zazpívali si koledy. Foto: archiv školy VÝSTAVA FIRMY NOE Znáte někoho, kdo nemá rád plyšové hračky? My ne. Proto jsme využili výstavy firmy Noe s.r.o., která letos slaví dvacetileté výročí své existence. Každý kluk nebo holčička v naší družině zná Františka nebo Fanynku z televizní obrazovky či Kukyho, o kterém jsme si v družině přečetli celou knížku. Celý týden si děti s těmito hračkami hrály, vyráběly loutku Františka a Fanynky na špejli a také jsme využili vhodného počasí k návštěvě této výstavy. Ta se nám moc líbila nejvíce velký Kuky. A protože jsme družina zvídavá, chtěli jsme o firmě vědět víc, a tak jsme se s panem ředitelem domluvili na exkurzi přímo do porodnice hraček firmy NOE. Pan ředitel dětem vše podrobně vysvětlil a ukázal. Paní šičky dětem darovaly kousek látky obšitý různými stehy svých šicích strojů. Jak jsme se dozvěděli, každý steh se používá na jiné šití loutek. Výstava i návštěva firmy se nám moc líbila. Panu řediteli děkujeme za poutavé povídání o hračkách. Lenka Jenišová a Pavla Koláčková, ZŠ OSECKÁ 315 Vítězové volejbalového turnaje si pochutnali na čerstvě usmaženém kaprovi. Foto: archiv školy Ředitel firmy Noe s.r.o ukázal dětem plyšové hračky a provedl je po firmě. Foto: archiv školy

12 STRANA 12 ZŠ lipník n. b. ul. osecká 315 Pořádá v době jarních prázdnin pro Vaše děti tento program: Pondělí od 8:00 hod. výroba ozdobných kolíčků (s sebou prádelní kolíčky, barevný papír) ŠD od 8:00 hod. míčové hry v tělocvičně TV I. stupně Úterý od 8:00 hod. práce s keramickou hlínou školní dílny od 9:00 hod. odjezd na bazén do Hranic. Přihlásit se s částkou 100 Kč (v ceně vstupné a doprava) můžete ve školním klubu do u paní Horké. Předpokládaný návrat kolem 11:30 hod. Počet míst je omezen (s sebou plavky, ručník, kapesné, svačina, pití) Středa od 8:00 hod. výtvarné hraní (s sebou barevná plastelína, výkresy) ŠD od 9:00 hod. výlet na Helfštýn (s sebou teplé sportovní oblečení, svačinu, pití) Předpokládaný návrat kolem 12:00 hodiny. Čtvrtek od 8:00 hod. vystřihovánky na okna (s sebou manikúrní nůžky, výkresy) ŠD od 9:30 hod. zájezd do Vlastivědného muzea do Olomouce (pro ty děti co, si rády hrají, zkoumají a objevují). Přihlásit se s částkou 120 Kč (v ceně jízdné a vstupenka) ve ŠK do u paní Horké. Předpokládaný návrat kolem 13:00 hodin. Počet míst je omezen (s sebou svačina, pití, kapesné). Pátek od 8:00 hod. malování na kameny (s sebou temperové barvy, kameny, štětec) ŠD od 8:00 hod. florbal TV I. stupně Bližší informace u paní Horké tel.: Městská knihovna Lipník n. Bečvou zve všechny děti, rodiče i prarodiče PohÁdkovÉ Úterý aneb Společné čtení v dětském oddělení úterý 4. února 2013 od 17:00 do 18:00 Čtení a vyprávění pohádek i příběhů na téma: Za strašidly do knihovny Na závěr: výroba proplétaného srdíčka z papíru k svátku sv. Valentýna Vážení lipenští občané, zveme Vás jménem Základní organizace zahrádkářů v Lipníku nad Bečvou mezi nás. Především Vás, kteří vlastníte zahradu anebo byste chtěli začít. Myslíte si, že už zahradničení vyšlo z módy? Jste na omylu! Ve velkých městech si pořizují zahrádky především mladé rodiny s dětmi. Nejde tolik o výpěstky, ale o rekreaci, o pobyt venku. A nějaké dobré rajče nebo dýně Hokkaido také není k zahození. A možná budeme pěstovat stále víc. Ceny potravin stále stoupají a prognóza jejich růst předvídá. Zaznamenejte tento trend včas. Pokud rodina vlastní zahradu, je to její výhra v loterii. Na zahradě jsou šťastni nejen starší lidé, ale i děti. A co můžeme nabídnout my? V rámci celorepublikové organizace můžeme hájit zájmy členů, vytvářet podmínky pro zahrádkaření a smysluplně využít volný čas. Svaz svým členům zajišťuje poradenský servis, podílí se na vzdělávání, pořádá přednášky, výstavy a mnohé další. ŠKOLY / ZAJÍMAVOSTI Zahrádkáři zvou do svých řad Naše místní organizace se stejně jako jiné složky potýká s problémem stárnoucí členské základny. Přesto se snažíme být aktivní. Celý podzim zajišťujeme moštování a drcení ovoce v moštovně u školky na Zelince. Pravidelně se účastníme farmářského trhu v Lipníku nad Bečvou. Pro své členy a jejich rodinné příslušníky pořádáme zájezdy s odbornou tématikou, a to zdarma. Členové našeho spolku nemusí dokládat původ ovoce při podávání přihlášky na pálení slivovice, je to určitá záruka průkaznosti. Máme více nápadů a své členy si hýčkáme. Přijďte se přesvědčit. Začátkem března chystáme výroční schůzi, na kterou Vás jako hosty srdečně zveme. Dozvíte se naše plány a podíváte se na promítání z činnosti. Zájemci o členství se mohou informovat na tel. č nebo na u: Mějte na paměti slova G. B. Shawa: Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu. Alena Pátková, jednatelka ZO ČZS č.1 Rok 2014 z pohledu numerologie V úterý 11. února pokračuje cyklus Host v knihovně přednáškou Dáši Halotové, která se podívá na události letošního roku z pohledu numerologie. Oblast esoteriky ji zajímala již od 13 let, od roku 1990 se začala intenzivně zabývat astrologií a od roku 2001 se intenzivně věnovala studiu numerologie, kterou propojila postupně s astrologií. Od roku 2008 začala na toto téma přednášet. Jaký bude rok 2014, co nám přinese, jak nás ovlivňují čísla v datu našeho narození či jak posuzuje numerologie význam našeho jména a příjmení, co nám numerologie přináší do života a jak nás ovlivňuje, to vše jsou otázky, na které bude paní Halotová hledat odpovědi. Přednáška začíná v 17:30 hodin ve výstavním sále Domečku v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Projekt Host v knihovně je realizován za finanční podpory města Lipníku nad Bečvou a Ministerstva kultury. Miroslava Střelcová Host v knihovně Městská knihovna Lipník n. Bečvou zve na přednášku Dáši Halotové Rok 2014 z pohledu numerologie co nám přináší do života a jak nás ovlivňuje výstavní sál Domeček úterý 11. února 2014 v 17:30 hod. Vstup zdarma zve na výstavu o životě bobra evropského BOBR. SEZNAMTE SE! 17. února 19. března výstavní sál knihovny Domeček otevřeno pondělí až středa 9:00 12:00 / 15:00 17:00 h sobota 15:00 17:00 h Pro návštěvníky je připravena desková hra a soutěžní kvíz o knižní ceny!

13 ZAJÍMAVOSTI STRANA 13 Skupina Hipnotic vydala své druhé album s názvem PODLE BUZOLY Skupina Hipnotic (Razim, J. D., LaFre) pro většinu obyvatel Lipníka n. B. přestává být neznámým pojmem. Tato hip-hopová skupina se během posledních tří let objevila na prestižních festivalech a koncertech se jmény, jako je např. Majk Spirit nebo Revolta. Ve spolupráci s Michal Novák Photography vydala 5 oficiálních videoklipů, dokument o historii skupiny a nespočet upoutávek a bonusových materiálů k videoklipům. Skupina Hipnotic vydala své v pořadí druhé album, které je k dostání i v lipenském TIC. Letošní novoroční výpravou jsme si připomenuli již třetí výročí založení Lipenské dvojky. Výpravy se zúčastnili zástupci ze všech našich oddílů. Byli zde světlušky, vlčata, skauti a dokonce i old skauti. Celkem nás šlo 30 nadšenců. Počasí nám moc nepřálo, na Helfštýně byla mlha, že by se dala krájet. To nám ale nevadilo a všichni jsme měli dobrou náladu a těšili se na táborák a opékání buřtů. Táborák se nám podařilo rozdělat bez použití papíru jednou zápalkou za pomocí březové kůry, tak jak říká junácká příručka. Buřty byly také dobré. Celková délka trasy byla třináct kilometrů a po vánočních svátcích stál tento pochod hodně sil. Proto musím všechny pochválit, že překonali všechny útrapy a nesnáze téhle výpravy. Jsou to opravdoví skauti. Skupina Hipnotic dospěla a její tvorba se už dávno neozývá pouze z klubů v okolí rodného města, ale stala se součástí bohaté lipenské kultury, kterou prezentuje ve všech koutech ČR a Slovenska. V pátek 20. prosince zpečetila svůj sen a snahu ve 2. studiovém albu. Nové album PODLE BU- ZOLY vzniklo za podpory grantu města Lipník n. Bečvou a přináší nejen to, na co jsme od skupiny Hipnotic zvyklí. Lyricky skvostné texty, inspirativní myšlenkové pochody a hravost novému albu určitě nechybí. Na albu se podílelo celkem 7 producentů a spojovalo se v Ostravském studiu OCE Records. Nabízí celkem 12 skladeb, mezi kterými se objevují i singly jako Fronta nebo Muži v Černém. Celé album je zdarma k poslechu na internetovém portálu YouTube. Pokud byste rádi skupinu Hipnotic podpořili koupí nového alba, můžete si jej pořídit v Turistickém informačním centru Lipník n. B. za pouhých 149 Kč nebo na i-shopu Mafiastore.cz. Usměvaví Hipnotici v nahrávacím studiu Nové album zároveň odstartovalo řadu dalších projektů, například spuštění nového webu distribuci alba na Slovensko, charitativní projekty nebo i práci na novém videoklipu. Hipnotic je kouzelným příkladem toho, že i v životě na rozkaz, kde zlo plodí zlo a muži v černém nám chtějí zatarasit východ, abychom neměli důvod se smát, se vyplatí stát ve frontě na sny s těžkým ruksakem mezi prázdnými regály. Text i foto: Hipnotic Novoroční výprava a založení dalšího skautského oddílu Skauti Lipenské dvojky zakládají další oddíl. Tentokrát půjde o oddíl benjamínků. Členové budou děti předškolního věku od pěti let do nástupu do první třídy základní školy. Skautský oddílový program bude tematicky podobný jako u věkové kategorie vlčat a světlušek (7 až 11 let). Co bude ale jiné, je způsob, jakým se ho děti budou učit. Schůzky budou každé pondělí od 16:30 do 18:00 hodin v klubovně Lipenské dvojky v klášterní zahradě. V případě zájmu nebo nějakých otázek kontaktujte prosím vedoucí oddílu Martinu Machačovou, tel.: Na naši dosavadní činnost dalších oddílů se můžete podívat na našich internetových stránkách Dan Machač Společná fotografie skautů a legionářů. Foto: archiv Lipenské dvojky Na novoroční táborák Lipenské dvojky se všichni těšili. Foto: archiv Lipenské dvojky

14 STRANA 14 V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnil již tradiční dětský karneval, který byl uspořádán v restauraci PIVOVARSKÝ ŠENK v Lipníku nad Bečvou. V tomto krásném odpoledni si děti mohly zasoutěžit, zatančit, zazpívat a vyhrát nějaké sladkosti. Také se vyhodnocovaly tři nejhezčí masky a opravdu bylo z čeho vybírat, protože masek bylo vskutku dost. Rozzářené dětské oči byly pravou odměnou pro pořadatele. Opět zahráli diskžokejové Jára a Pavel. K tomu, aby se akce vydařila, přispěli sponzoři, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Děkujeme firmám Noe s.r.o. výroba českých hraček, ZAJÍMAVOSTI TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL V PIVOVARSKÉM ŠENKU FOTO Pavel Motan, ZEAS INTERNATIONAL prodej sportovního oblečení a vybavení, pan Asem Asslam, Večerka pan Libor Šromota, VTP velkoobchod, s.r.o. pan Stanislav Střílka, SAMP tiskárna Lipník, Tiskárna Sydokon Sypták Stanislav, tiskárna Redo, restaurace PIVOVARSKÝ ŠENK Pivovar Přerov, Městský úřad Lipník n. B., dále děkujeme paní Marii Gaberové z Týna n. B. a panu Jiřímu Šidákovi ze Skoků. Sladkou tečkou za maškarním karnevalem byl opět krásný dort. Akce se zdařila a všichni se již teď těší na příští maškarní karneval v roce Děkuje kolektiv PIVOVARSKÉHO ŠENKU Děti si zatančily a naučily se i vláček. PO JEDENÁCTÉ večerní pochod OKOLO HELFŠTÝNA Páteční podvečer 17. ledna patřil už 11. ročníku večerního pochodu kolem Helfštýna. Tradičně se jej účastní příznivci turistiky různých věkových kategorií, včetně dětí v kočárku. Na trati letošního ročníku byly umístěny otázky z dávné historie i současnosti hradu a jeho podhradí. Na stanovišti u ohniště vládla příjemná atmosféra podpořená vůní opékaných špekáčků. I přes krátkodobý déšť, který v závěru večera přešel v drobné sněžení, se letošního pochodu zúčastnilo více než 150 turistů a rekordní počet psích účastníků (16). K pochodu se letos připojila i silná skupina přímo z Týna, která vyšla na hrad a následně rozmnožila počet posluchačů kapely Gemband. Ta hrála v cílové stanici v restauraci Pod Hradem. Nejskalnější účastníci akce odcházeli až s posledními tóny kapely, která určitě přispěla k dobré náladě všech letošních turistů. Poděkování za poskytnutý azyl patří i jmenované restauraci Pod Hradem. Bc. Draha Řeháková Hromadná fotografie všech masek. Foto: PIVOVARSKÝ ŠENK Večerního pochodu kolem Helfštýna se zúčastnilo více než 150 turistů. Foto: archiv SVČ jak správně nakládat s použitými nápojovými kartony Milí obyvatelé Lipníka nad Bečvou, víte, jak správně nakládat s použitými nápojovými kartony tedy obaly od mléka nebo džusů? Důležité je správné vytřídění obalů přímo v domácnosti. Nápojové kartony mají velkou výhodu v tom, že jsou velmi lehce rozpoznatelné od ostatních materiálů. V Lipníku nad Bečvou se třídí do červených kontejnerů označených speciální oranžovou nálepkou. Vzhledem k tomu, že typickým výrobkem prodávaným v nápojovém kartonu je třeba mléko či smetana, dávejte pozor, ať je doma neskladujete příliš dlouho kvůli potenciálnímu nepříjemnému zápachu. I z těchto důvodů je proto vhodné obaly raději lehce propláchnout, aby v nich nezůstaly zbytky potravin a poté řádně sešlápnout kvůli úspoře místa v kontejneru. Obsah kontejnerů poté svozová auta sváží na dotřiďovací linky, kde pracovníci u pásu nápojové kartony ručně vytřídí ze směsi plastů. Následně se lisují do balíků a odváží se k finálnímu zpracování, například do papíren. Organizovaný sběr nápojových kartonů probíhá v drtivé většině měst a obcí v celé ČR, více než 9,4 milionů obyvatel má možnost tyto obaly třídit. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje vaše město. V případě dotazů se proto můžete informovat u odpovědných pracovníků na městském úřadě. Podstatné informace naleznete rovněž na samotných sběrových nádobách či ve sběrných dvorech. Další podrobnosti o aktivitách na podporu třídění v regionu jsou k dispozici na stránkách informační kampaně Jak se točí odpady V pokračování seriálu v příštím čísle se dozvíte, co se dá s vytříděných nápojových kartonů vyrobit. Miroslav Grass, Eufour PR

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 V Tříkrálové sbírce SE VYBRALO více než loni Vážení přátelé, v uplynulých dnech probíhala v Lipníku nad Bečvou a okolních obcích Tříkrálová sbírka Charity ČR, která je určena na sociální pomoc potřebným lidem. Rádi bychom touto cestou co nejsrdečněji poděkovali všem, kteří nám přispěli jakoukoliv částkou. Víme, že zvláště v tomto čase po Vánocích není lehké najít nějakou tu korunu navíc. O to více si Vašich darů vážíme. Stejně tak patří náš velký dík všem koledníkům, kteří se do sbírky aktivně zapojili a ve svém volném čase obcházeli s koledou domácnosti ve svém okolí. Zejména pro ty školou povinné bylo obtížné při učení na pololetní zkoušky najít čas na koledování. Tento věnovaný čas a vynaložené úsilí pro Tříkrálovou sbírku však přinesly velké plody. Zapečetěno bylo celkem Tři králové ze Žákovic, foto archiv Charity Hranice Vážení občané, čtenáři Lipenských listů. Vykročili jsme společně do nového roku a před námi je čas budoucí. Přejeme Vám, aby byl pro Vás příjemný a plný pěkných zážitků a očekávání. Vánoční čas nám v Domě s pečovatelskou službou velice zpříjemnilo vystoupení dětí, které předaly našim obyvatelům a všem návštěvníkům těchto akcí hodně radosti. Příjemnou náladu si pak všichni odnesli do svých domovů. Děkujeme touto cestou dětem ze Základní školy Osecká 315, Lipník nad Bečvou a ze Základní školy a mateřské školy Loučka a přejeme jim na oplátku hodně štěstí v jejich životě. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli a nadále přispívají při sbírání vršků z PET lahví, které jsou určeny na pomoc nemocným dětem. Kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník nad Bečvou spolu s Lipenským klubem Pohoda děkují za Vaši účast na sbírce. V současné době jsme nasbírali vršků a nadále pokračujeme. Kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, p. o. Přehled částek vybraných v jednotlivých obcích Obec Vybraná částka Soběchleby Horní Nětčice Dolní Nětčice Bezuchov Radotín Oprostovice Žákovice Dolní Újezd Veselíčko + Tupec Osek n. B Oldřichov Lipník n. B Trnávka Podhoří Nové Dvory Loučka Týn n. B Hlinsko Kladníky Jezernice Lhota Bohuslávky Celkem pokladniček a od 2. do 13. ledna, kdy sbírka probíhala, vyšlo do ulic přes 210 koledníků. Naše tři krále jste mohli spatřit např. v den jejich svátku 6. ledna, kdy procházeli středem města. V Lipníku nad Bečvou vč. místních částí se vybralo celkem Kč, v okolních obcích Kč. Celkem jste přispěli částkou Kč, což je o 14 tisíc korun více než v loňském roce. Velmi děkujeme! V Charitě Hranice se pak v rámci Tříkrálové sbírky vykoledovalo celkem Kč. Peníze budou použity na podporu charitního díla nejen v České republice, ale i při humanitární pomoci v zahraničí. Díky Vašim darům budeme moci v Lipníku nad Bečvou např. pořídit nové kompenzační pomůcky (sedačky do vany, polohovací postele, hrazdy k postelím apod.) nebo pomoci lidem v nouzi. Abychom se našim milým koledníkům odvděčili za jejich obětavou pomoc, připravili jsme pro ně během roku několik akcí. Tou nejbližší bude plavání v aquaparku Plovárna Hranice 8. a 22. února. Za Charitu Hranice Mgr. Martin Fujdl, vedoucí Chps Lipník n. Bečvou Sběr vršků od PET lahví POKRAČUJE! Farnost sv. Jakuba sbírá po celý školní rok 2013/14 umělohmotné vršky, tentokrát pro čtyřletého Lukáška. Chlapeček se narodil s dětskou mozkovou obrnou, má kombinovanou oční vadu a trpí epilepsií. Sbírají se umělohmotné vršky z PET láhví od potravin (sirupy, vody, mléko, minerálky). Vršky můžete předat na faře vždy v neděli po mši svaté mezi 10:30 a 11:00 hodinou. Nasbíráte-li vršků větší množství, můžete je i sami odvézt na nejbližší sběrná místa, která jsou v prodejnách JYSK v Přerově a v Hranicích. Co se s vršky děje dále? Poté, co se vytřídí nežádoucí příměsi, jsou vršky odvezeny do firmy, která je vykupuje, a získané peníze pak putují na Lukáškův účet. Výtěžek z prodeje vršků použijí rodiče Lukáška na nezbytnou léčbu specializovaný rehabilitační pobyt Klim-Therapy v lázních Klimkovice, potřebovali by pro něj také zakoupit tablet s výukovými programy a splatit jeho invalidní vozík. Pokud máte chuť zapojit se do dobrého díla, můžete začít ihned. Třeba tím, že příští víčko z PET láhve nevyhodíte, ale schováte do sáčku a až bude plný, odnesete ho v neděli na faru. Věra Saňková LIPENSKÁ SUPERSTAR NOVÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ Středisko volného času Lipník nad Bečvou přichází s novou soutěží určenou pro děti ve věku 6 až 15 let. Jedná se o pěvecké klání s názvem LIPENSKÁ SUPERSTAR, která z dětí udělá pěvecké hvězdy. Aby mělo šanci uspět co nejvíce dětí, bude soutěž rozdělena do čtyř kategorií podle věku. Děti si vyzkouší zpěv na pódiu před porotou, která bude složena z hudebních odborníků. Pokud by se publiku verdikt poroty nelíbil, nevadí. Posluchači budou mít také možnost do soutěže zasáhnout a zvolit nejsympatičtějšího zpěváka nebo zpěvačku. Na LIPENSKOU SUPERSTAR se můžete přihlásit na webových stránkách kde najdete pod záložkou Akce elektronickou přihlášku a také více informací o soutěži. Soutěž proběhne v novém kulturním domě Echo v sobotu 1. března 2014 od 15 hodin. Vstupné pro publikum je 40 korun, děti do 3 let zdarma. Nebojte se zúčastnit a dokažte, že Lipník nad Bečvou je město plné pěveckých hvězd. Zažijete spoustu legrace a vaše odvaha bude korunována obrovskou sladkou odměnou. Více informací na webových stránkách nebo na u Martina Havlasová

16 STRANA 16 Zemřel Pan profesor SVČ LIPNÍK N. B. SVČ LIPNÍK N. B. TERMÍNY LETNÍCH TÁBORŮ PT sportovní PT kreativní PT taneční LT Loštice LT Mraveniště PT kreativní PT kombinovaný ZAJÍMAVOSTI Každá doba i každé společenství na naší planetě, státy, regiony, ale i malá města či obce mají své významné osobnosti. Tito lidé v konkrétním čase a specifických podmínkách ovlivňují život i práci ve svém kolektivu a často jejich vliv daleko hranice vlastního pracoviště přesahuje. A pokud je idea, kterou nesou jako pochodeň, kladná, inspirující, a dokonce má vliv i na další generace i spoluobčany, je jejich práce a působení o to záslužnější. A právě takovým člověkem téměř renesančního formátu byl profesor Věroslav Hudeček. Jako profesor deskriptivy, matematiky a odborného kreslení na Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou byl po celou dobu svého působení i v důchodovém věku uznávanou pedagogickou i lidskou autoritou nejen pro vedení školy a kolegy v pedagogickém sboru, ale zejména pro celé generace studentů a žáků všech typů studia, zvlášť výrazně pro oblast architektury a pozemního stavitelství. Jeho liberální vyučovací metody, důvěra, nadšení a očekávání, se kterými ke svým žákům přistupoval, získávaly pro školu, obor a další studium zejména ty nadané a schopné žáky, kteří pak tuto linii uplatňovali na vysokých školách i v další odborně výtvarné práci inženýrů i architektů. Jako pohlazení od svého profesora dostávali navíc všichni absolventi na cestu životem ideu entuziasmu, uměleckého a výtvarného cítění, ale také niterný a možná až trochu starobylý, ale hluboký vztah k jejich alma mater. Vztah ke své stavební průmyslovce i k městu, které ji do svých hradeb a ulic před šedesáti lety přívětivě přijalo, ale také ke krásné přírodě Moravské brány od údolí Bečvy až po helfštýnské lesy. Profesor Věroslav Hudeček však představoval a zosobňoval jako absolvent a pamětník historické České reálky i spojení současné stavební průmyslovky s více než stoletou historií českého středního odborného školství na celé Moravě. Rozhodně se však neuzavíral do svého proslulého kabinetu ve věži, ani do svého ateliéru v půdních prostorách doplněného nejen harmoniem, ale i malířskými stojany, sochařskými pomůckami a dokonce i malou divadelní scénou. I když budoval tyto netradiční podpůrné pedagogické prostory a doplňky ve skromných podmínkách a doslova holýma rukama, stalo se Hudečkovo půdní království spolehlivou startovací rampou pro četné talenty, které se profesně a umělecky dokázaly výrazně uplatnit a tyto chvíle tvůrčího růstu si připomínají dodnes. Jeho odborný, pedagogický i umělecký vliv přesahoval za jeho žáky i na vysoké školy, zejména v Brně a v Olomouci. Talent, iniciativa a invence profesora Hudečka doslova prokvetla a protlačila se i v našem městě daleko za zdi historické školní budovy a ovlivnila osud i budovy mnohem starší naproti zvonici a mnohých dalších cenných objektů uvnitř historických hradeb města Lipníka i mimo ně, počítaje v to cennou zahradu i vnitřní prostory kláštera, kostelů, kaplí i drobných sakrálních staveb. Jeho život byl plný snů, nápadů a vizí. Mohl být šťasten, že některé se podařilo uskutečnit zcela, jiné alespoň zčásti, další však jsou již v rukou mladších generací. Skupiny žáků, začátečníků i pokročilých, kreslících na náměstí, v historických uličkách města, případně v prostorách kláštera, na Helfštýně či u Bečvy, patří k profesorovu odkazu, stejně jako výstavy, prázdninové umělecké školy a semináře, které bychom v jiných městech marně hledali. K jejich kvalitě přispěla nejednou i účast přátel pana profesora ze světa špičkové architektury, malířství a sochařství. Malířské výtvory jeho nejlepších žáků po léta zdobí a krášlí i školní chodby. Vítají nové žáky i vzpomínající absolventy při jejich srazech a návštěvách. Hudečkův odkaz tak z budovy stavební průmyslovky vůbec nezmizel, naopak je oživován jeho někdejšími žáky a současnými následovníky, kteří jeho pedagogické a lidské poselství předávají jako vyučující úspěšně i v těchto náročných časech. Právě tito pedagogové jsou zárukou kvalitní výuky a zapáleného přístupu k práci, jak je tomu učil profesor Věroslav Hudeček mnozí z pedagogů vyučujících odborné předměty, včetně ředitele školy, byli jeho žáky a později i kolegy. Pan Věroslav Hudeček se narodil 18. dubna 1927 v Brně, žil tehdy s rodiči v Náměšti nad Oslavou. Jeho otec byl krejčí, maminka byla v domácnosti. Aby mohl studovat reálku, přestěhovala se rodina do našeho města. Svoji reálku měl Věroslav rád, celý život vzpomínal na profesory a spolužáky, se kterými se každým rokem setkával, minulé léto naposled. Koncem války došlo k uzavření škol školní rok byl pro tyto studenty poslední, museli školu opustit a byli pracovně nasazeni do Ostravy. Po válce dokončili studium na gymnáziu v Přerově. Po maturitě Věroslav nastoupil na Univerzitu v Brně, kde nejprve studoval architekturu, později přešel na obor výtvarné umění a deskriptivní geometrie. Po ukončení vysoké školy dostal umístěnku na gymnázium v Bruntále. Kromě vyučování tam působil i jako vychovatel v domově mládeže a vedl sportovní kroužek. Získal si tam celoživotní přátele. Po absolvování dvouletého výkonu základní vojenské služby v pohraniční oblasti na Šumavě vyučoval jeden rok na Střední průmyslové škole strojní v Olomouci a následně dva roky na stejné škole v Přerově. V tu dobu byla v Lipníku založena Střední průmyslová škola stavební, v roce 1956 se na ni nechal přeložit. Věroslav Hudeček byl bohémsky založený člověk s velkým nadáním. Miloval výtvarné umění, poezii, krásnou literaturu, hudbu. Ctil dobrou řemeslnou práci a byl i velmi zručný. Byl také sportovně založený mnoho let vedl tréninky boxu. Kromě vyučování na průmyslovce působil externě na Palackého univerzitě v Olomouci a na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1996 odešel do důchodu. Věnoval se pak vedení výtvarnického kroužku v prostorách piaristického kláštera. Město Lipník nad Bečvou si velice vážilo práce pana profesora Věroslava Hudečka, v roce 2005 se mu dostalo ocenění za celoživotní přínos kultuře města Lipník nad Bečvou. Profesor Hudeček byl aktivní do vysokého věku. Poslední dva roky nebyl zcela zdráv. Dne 30. prosince musel být pro nevolnost převezen do nemocnice v Hranicích, kde v noci na 2. ledna bez bolesti ve spánku umírá. Do posledních jeho chvil se mu dostávalo všestranné péče, za což patří jeho nejbližším poděkování. Až umřu, nic na tomto světě se nezmění, napsal před devadesáti lety mladý Jiří Wolker. Nic se sice nezmění, ale přece jen nám tady bude už trvale chybět člověk, kterého jsme měli rádi a vážili jsme si ho. Jako profesora, váženého kolegy a spoluobčana. Bývalí kolegové ze SPŠ stavební sobota KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI Téma: Zvířátka z květináčů. Z docela malých květináčů, trochy barev a zbytku papíru vykouzlíte veselá zvířátka. Budete překvapeni, jak rychle si je vyrobíte a jak si je vaše děti zamilují. Začátek v 9:00 hodin na SVČ, Komenského sady Vstupné 70 Kč. Pořádá SVČ, tel.: ,

17 ZAJÍMAVOSTI STRANA 17 Živý betlém v Lipníku nad Bečvou Tradiční sváteční představení o událostech v Betlémě při narození Ježíška znovu přivedlo na náměstí diváky všech generací. Letošní počasí bylo velmi větrné a spíše jarní. Trubači VLS svými fanfárami uvedli hru našich ochotníků a všichni se po jejím skončení vydali za svitem hvězdy ke zvonici. V improvizované stáji jsme nalezli spícího Ježíška a Marii s Josefem, kteří uvítali tři krále s jejich dary. Nechyběly malé hnědé ovečky, koně a dvě velké ovce s bílým ovčáckým pejskem. Mnozí se se svatou rodinou i fotili, ke všemu hráli znovu trubači. Další kroky směřovaly do kostela, kde vánoční atmosféru provázely tóny varhan a cimbálová muzika spolu se sborem farního kostela provedly pod vedením paní učitelky Věry Nosálové Missu pastoralis Moravskou mši vánoční od Josefa Schreiera. Nechyběla ani modlitba. Poděkování opět patří všem dobrovolníkům, kteří vše připravili a zahráli. Děkujeme také městu Lipník nad Bečvou za grant, který poskytlo. OS Lípa, fotografie: Pavel Motan Trubači VLS uvedli svými fanfárami hru ochotníků OSL. Návštěvníci se sešli na lipenském náměstí. Svatá rodina přivítala tři krále i diváky ve stáji. Cimbálová muzika zahrála se sborem farního kostela Moravskou mši vánoční od Josefa Schreiera. Charita Hranice otevřela v Lipníku nové Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix byl otevřen na Zahradní ulici. Foto: Charita Hranice Charita Hranice ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou otevřela po dlouhém očekávání klub Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix v Lipníku nad Bečvou. Tato sociální služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 20 let, kterým poskytuje pomoc a podporu v nepříznivé rodinné, sociální, finanční nebo jiné situaci. U našich uživatelů podporujeme rozvoj schopností a dovedností, které jsou nutné v orientaci pro běžný život. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lipníku nad Bečvou funguje od ledna na Zahradní ulici vedle kulturního domu v blízkosti centra města. Pro zájemce z řad dětí a mládeže máme otevřeno čtyřikrát týdně, a to úterý čtvrtek od 13:15 do 18:00 hodin a v pátek od 13:00 do 14:00 hodin. Návštěva našeho klubu je bezplatná a našim uživatelům je zaručena anonymita. Cílem služby je prevence kriminality a pomoc při řešení různých problémů dětí a mladistvých. Pro naše uživatele organizujeme preventivní besedy, které se dotýkají problematiky závislostí drogy, alkohol, gambling. Dále se zabýváme tématy šikany, kiberšikany, dospíváním mladých, první pomocí apod. Můžeme dětem pomoci s domácími úkoly a s přípravou na školní vyučování. Vedle těchto aktivit nabízí klub také sportovní, kreativní, hudební a společenské vyžití. Během prázdnin pořádáme řadu zajímavých výletů a poznávacích akcí. Pokud Ti už bylo 7 let a současně Ti ještě není 20 let, přijď se podívat do nového nízkoprahového klubu na Zahradní ulici! Těšíme se na každého zájemce! Kolektiv zaměstnanců Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix

18 STRANA 18 Třetí ročník oseckého festivalu ROCK NA JADRANU 2014 bude! Příznivce rockové muziky a rockových legend let minulého století trápí otázka, zda se povede připravit a vůbec uskutečnit hudební agentuře SOFRE Lipník n. B. v pořadí již III. ročník festivalu ROCK NA JADRANU 2014 u oseckého jezu v areálu na Jadranu. Ročník 2013 neskončil debaklem, ale návštěvnost oproti prvnímu ročníku s hostující kapelou CITRON byla poloviční. Návštěvníků 1. ročníku bylo 1650 a návštěvníků druhého ročníku 560. Náklady spojené s reklamou, zapůjčením a stavbou pódia, se zvukaři, s energiemi a honoráři pozvaných kapel jsou nemalé a nebýt sponzora, tak je to v podstatě ztrátová akce. Proto se zástupci pořádající agentury spolu s majitelem objektu panem Gondou dlouho rozhodovali, zda do toho znovu jít nebo to odpískat. Zvítězila srdeční záležitost pořadatelů a záměr postavit další ročník na účasti známých a kvalitních místních kapel tohoto žánru. Letos bude třešničkou na dortu nejvíce uznávaný revival v České republice, který vystupuje i v Německu a Rakousku, kapela ZZ TOP REVIVAL BRNO. ZZ TOP REVIVAL BRNO, foto archiv skupiny Rocková kapela PROJECT F, foto P. Motan KULTURA Proto ROCK NA JADRANU 2014 bude v sobotu od 18:00 hodin v areálu u oseckého jezu v Oseku nad Bečvou. Zahrají zde: velmi známa přerovská formace FORUM Romana Hambálka (www.forumprerov.cz), místní rocková legenda Cimrmanovo TORZO / Jethro Tull revival s Mirkem Válkem (www.cimrmanovotorzo.cz), kapela ZZ TOP REVIVAL BRNO (www.zztop.cz) a kapela pořádající agentury PROJECT F s novým zpěvákem Jiřím Vinklárkem (www.projectf.cz). A proto všichni rockeři, příznivci této muziky a kapel poznačte si toto datum do kalendáře a přijděte. Uslyšíte rockovou klasiku, pochutnáte si na specialitách místní restaurace, můžete si zde zatančit a hlavně si to užít. Pomůžete tak v pokračování tradice pořádání této akce. Jiří Kolář F, Hudební agentura SOFRE, Project F DAN BÁRTA S KAPELOU VYSTOUPÍ V KD ECHO Před dvaceti lety zazářil v muzikálu Jesus Christ Superstar v roli Jidáše... Na Velký pátek 18. dubna 2014 vystoupí DAN BÁRTA s kapelou Illustratosphere v Lipníku nad Bečvou se svým programem v rámci MARATONIKA TOUR V novém kulturním domě ECHO v 19 hodin předvede průřez svou tvorbou, zahraje novinky z aktuálního alba, které patří mezi 10 nejprodávanějších alb v ČR, a přidá i známé starší skladby v novém kabátě. Charismatický umělec Dan Bárta uspokojí nejnáročnější posluchače vynikající technikou zpěvu, jedinečným jazzovým cítě- ním, neotřelým osobitým projevem a originálním repertoárem. Patří k nejváženějším osobnostem české hudební scény se vzácnou značkou nejvyšší kvality. Mimo jiné je devítinásobným držitelem Anděla v kategorii zpěvák, zpíval s Bobby McFerrinem, Glennem Hughesem... Dana Bártu doprovází sestava prvotřídních muzikantů: Filip Jelínek klávesy, trombon, perkuse, Robert Balzar kontrabas a basa, Míra Chyška kytara a Jiří Slavíček bicí. Tato výjimečná hudební konstelace slibuje nevšední zážitek, který by si žádný z vyznavačů dobré muziky neměl nechat ujít. Vstupenky jsou v předprodeji na SVČ za 350 Kč, na místě v den koncertu za 390 Kč. REZERVACE VSTUPENEK JE MOŽ- NÁ JIŽ NYNÍ NA TEL.: bp- Dan Bárta s kapelou Illustratosphere, foto z webu: Středisko volného času Lipník n. B. srdečně zve na společenský večer Lipenský košt který se koná v sobotu v 17:00 hodin v kulturním domě Echo hraje cimbálovka bohatý program degustace vína z Vinotéky u Františka a ochutnávka sýrů a dalších gurmánských specialit z Boutique Gurmán

19 KULTURNÍ SERVIS STRANA 19 KDY KDE CO v LipnÍku n. B. a okolí ÚNOR 2014 sobota COUNTRY PLES SVČ Lipník n. B. pořádá ve spolupráci s lipenskou kapelou LH Western country ples od 20:00 hodin v KD Echo. Výuka country tanců, tombola. Vstupné 70 Kč. Prodej vstupenek v SVČ Lipník n. B. Pořádá SVČ, tel.: pondělí UČITELKOU V ZAMBII Přednáška s projekcí Mgr. Kateřiny Štěpničkové na téma: Učitelkou v Zambii. Dům s pečovatelskou službou Souhradní ulice v 16:30 hodin. Akademici vstup zdarma, ostatní veřejnost 10 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , úterý POHÁDKOVÉ ÚTERÝ Pokračování pravidelného společného čtení dětí a dospělých v dětském oddělení. Únorové téma: Za strašidly do knihovny. Městská knihovna, dětské oddělení od 17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní v 9:30 hodin. Téma: Ať zešílí láskou. Svátek zamilovaných očima Haliny Pawlowské. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: pátek REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA Stužkovací ples oktávy lipenského gymnázia v KD Echo od 20:00 hodin. Pořádá SRPG a oktáva, tel.: pondělí RODINNÉ CENTRUM STONOŽKA VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Tentokrát Valentýnské tvoření : srdíčkový věnec na dveře, zápichy do květináčů a přání se srdíčkovou tématikou. V sále Stonožky 15:30 17:00 hodin. Vstupné 10 Kč pro veřejnost. Děti ze Stonožky zdarma. Pořádá SVČ, tel.: pondělí PRAHA HISTORICKÁ Přednáška s projekcí Ing. Heleny Patočkové na téma: Praha historická. Jídelna DPS v Souhradní ulici. Začátek v 16:30 hodin. Akademici vstup zdarma, veřejnost 10 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , úterý HOST V KNIHOVNĚ III Cyklus besed se zajímavými lidmi na téma Rok 2014 z pohledu numerologie co nám přináší do života a jak nás ovlivňuje. Přednáší Dáša Halotová. Vstup zdarma. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek KONCERT V ZUŠ Koncert souborů (smyčcový soubor, cimbálové muziky, komorní zpěv, soubor zobcových fléten, pěvecký sbor) a výstava žáků výtvarného oboru v 17:00 hodin v sále ZUŠ A. Dvořáka. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: sobota KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI Téma: Zvířátka z květináčů. Z docela malých květináčů, trochy barev a zbytků papíru vykouzlíte veselá zvířátka. Začátek v 9:00 hodin na SVČ, Komenského sady Vstupné 70 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA LIPNÍK N. B. Obnovená tradice významné společenské události města od 20:00 hodin v KD Echo. Prodej vstupenek za 150 Kč v SVČ Lipník n. B. Pořádá město Lipník n. B. a SVČ, tel.: pondělí čtvrtek BOBR. SEZNAMTE SE! Panelová výstava představí zajímavosti ze života bobra evropského. V rámci výstavy soutěže a kvízy pro děti i dospělé. Výstavní sál Domeček pondělí středa 9:00 12:00, 15:00 17:00, sobota 15:00 17:00. Pořádá MěK, tel.: pondělí RUKODĚLNÁ DÍLNA TISK NA TEXTIL Pod vedením Mgr. Petry Kroutilové v Akademii III. věku. Jídelna DPS v Souhradní ulici v 16:30 hodin. Zájemci z řad veřejnosti se mohou telefonicky nebo em přihlásit do 14. února. Poplatek zahrnující materiál: pro členy 30 Kč, veřejnost 50 Kč. Pořádá SVČ, tel: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Besídka zvláštní školy. Ukázky semaforského humoru. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: čtvrtek SOUTĚŽ V ZUŠ Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír v sále ZUŠ od 9:00 do 18:00 hodin. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: pátek KONCERT V ZUŠ Koncert orchestrů (dechový orchestr, taneční orchestr Leopardi) a výstava žáků výtvarného oboru v hodin v sále ZUŠ A. Dvořáka. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: sobota HIPPIES PÁRTY V kulturním domě Echo od 20:00 hodin disco párty ve stylu květinových dětí. Vstupné 70 Kč, ve stylovém oblečení 50 Kč. Pořádá SVČ, tel.: pondělí ZÁJEZD LORD OF THE DANCE Zájezd na nejlepší taneční světovou show Lord of the Dance v ostravské ČEZ Aréně v 19:00 hodin. Odjezd ze zastávky od gymnázia v 16:45 hodin. Přihlášení zájemci úhrada doplatku do 15. února. Pořádá SVČ, tel.: , pondělí pátek PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JARNÍ PRÁZDNINY Program: hry, soutěže, výtvarné techniky, výlet do svíčkárny Rodas v Olomouci a na bazén v Přerově. Denně 8:00 16:00 hodin. Cena 750 Kč. Přihlášky na SVČ nebo na Pořádá SVČ, tel.: , , pátek ZÁJEZDY NA PLAVÁNÍ Zájezdy do přerovského bazénu pro veřejnost. Připravujeme v termínech , a Odjezd ze zastávky u gymnázia v 13:30 hodin, návrat do 16:30 hodin. Cena za dopravu k bazénu a zpět 50 Kč. Přihlášky telefonicky vždy do středy v týdnu před termínem akce. Pořádá SVČ, tel.: , Připravujeme: sobota LIPENSKÁ SUPERSTAR Soutěž ve zpěvu populární hudby pro děti ve věku od 6 do 15 let v KD Echo od 15:00 hodin. Více informací a přihlášky do soutěže na Vstupné 40 Kč, děti do 3 let zdarma. Připravuje SVČ, tel.: pátek SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ A. DVOŘÁKA KD Echo od 19:00 hodin. Tradiční pasování žáků 1. ročníků za přítomnosti A. Dvořáka, k tanci i poslechu hrají dechový orchestr, cimbálová muzika, taneční orchestr Leopardi. Předprodej vstupenek od 10. února v ZUŠ u p. uč. Petra Slaměníka. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: od druhé poloviny března JIŘÍ VOJZOLA FOTOGRAFIE ZE SVĚTA SPORTU Olympijský rok a výstava fotografií proslulého autora snímků sportovních osobností a událostí v přízemí galerie Konírna. Termín začátku výstavy bude upřesněn v březnových LL. Výstava potrvá do 11. května Otevřeno st pá 13:00 16:00, so+ne 10:00 16:00 hodin, v pondělí a úterý zavřeno. Pořádá SVČ, tel.: pondělí KONCERT KARLA PLÍHALA V KD Echo se v 19:00 hodin uskuteční koncert Karla Plíhala Vzduchoprázdniny. Na místě proběhne i autogramiáda a prodej stejnojmenného CD. Předprodej vstupenek v SVČ za 170 Kč, na místě 200 Kč. Pořádá SVČ, tel.: středa středa PŘEDTANEČNÍ Taneční kurz v KD Echo pro žáky 9. tříd ZŠ. 10 lekcí + závěrečná. Cena 1050 Kč. Lektoři F. Swětík a L. Komínková. Přihlášky s informacemi na Pořádá SVČ, tel.: středa středa TANEČNÍ Taneční kurz v KD Echo pro středoškoláky. 10 lekcí + 2 plesy (prodloužená a závěrečná). Cena 1450 Kč. Lektoři F. Swětík a L. Komínková. Přihlášky s informacemi na Pořádá SVČ, tel.: sobota LIPENSKÝ KOŠT Společenský večer s degustací vína z Vinotéky u Františka a s ochutnávkou sýrů a gurmánských delikates z Boutique Gurmán. KD Echo v 17:00 hodin. Pořádá SVČ, tel.:

20 STRANA 20 KULTURA LIPNÍK NAD BEČVOU 2014 ROK ČASU sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Obnovená tradice společenské události s hudbou, tancem a atraktivním programem v KD Echo. Pořádá SVČ, tel.: , sobota LIPENSKÁ HVĚZDA 14. ročník amatérské otevřené nepostupové taneční soutěže skupin v hale ZŠ Hranická. Pořádá SVČ. sobota OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY BEČVA A DNY MORAVSKÉ BRÁNY Společná akce členů sdružení na propagaci Moravské brány. Pořádá volné sdružení Moravská brána a jeho členové. středa ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2014 Téma: Rok času Zahájení pravidelných komentovaných prohlídek města s průvodcem. Při příležitosti startu turistické sezóny kostýmované prohlídky města a památek. Začátek v 10:00 a 14:00 hodin u TIC, zdarma. Pořádá Turistické informační centrum, tel.: květen září SLUNEČNÍ HODINY Výstava různých typů slunečních hodin v Meditační zahradě sv. Jakuba za farním kostelem. Pořádá OS Lípa, tel.: , pátek sobota AUTHOR ŠELA MARATHON V pátek večer kulturní prolog proslulého cyklomaratonu na lipenském náměstí, v sobotu dopoledne start z náměstí TGM v Lipníku n. B., cíl na hradě Helfštýn. Pořadatel pátek NOC KOSTELŮ Lipenské chrámy zpřístupňují prostory s bohatým doprovodným programem. Celostátní akce. Pořádá Římskokatolická farnost Lipník n. B., tel.: sobota ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI A DĚTSKÝ DEN Akce 2 v 1 jednodenní přehlídka folklórních souborů s řemeslným minijarmarkem + program a atrakce pro děti v areálu SVČ za gymnáziem. Pořádá SVČ. sobota úterý KOV VE MĚSTĚ X. Výstava kovaných skulptur v centru města, v Echu i v Konírně. Vernisáž v pátek 13. června večer. Pořádá město, tel.: , pátek sobota POD NEBESY Druhý ročník festivalu studentských filmů v Meditační zahradě sv. Jakuba. Letní projekce pod širým nebem spojená s kulturním programem. Pořádá Jonáš Vacek a Okrašlovací spolek Lípa, tel.: , pátky , 8. 8., LIPENSKÉ KULTURNÍ LÉTO Hudební večery na lipenském náměstí od 19 do 22 hod. Cimbálovka, folk, jazz... Poř. SVČ, tel.: pátek 25. neděle 27. července SVATOJAKUBSKÉ HODY Třídenní bohatý multižánrový program pro všechny ge- nerace na náměstí TGM, v KD Echo a v meditační zahradě Hlavní host nedělního programu: ANNA K. Pořádá SVČ, tel.: sobota DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Téma: Rok času Od 10:00 do 16:00 otevřené památky, komentované kostýmované prohlídky městské památkové rezervace, noční kulturní program. Pořádá město, tel.: , pondělí ČTVRTSTOLETÍ SAMETU Městské oslavy 25. výročí Sametové revoluce. Pořádá město, tel.: , pátek VÁNOČNÍ JARMARK Tradiční vánoční jarmark na náměstí TGM. Stánkový prodej od 10:00, program na pódiu od 15:00, zvonice otevřená od 16:00, závěrečný ohňostroj v 18:00. Pořádá SVČ, tel.: , v týdnu od ADVENTNÍ KONCERT Tradiční hudební svátek pod patronátem starosty města Ing. Miloslava Přikryla. KD Echo v 18:00 hodin. Pořádá SVČ, tel.: , středa ŽIVÝ BETLÉM Sváteční program od 16 hodin s vánoční hrou, koledami, živými zvířátky a překvapením na závěr v Meditační zahradě sv. Jakuba a ve farním kostele. Pořádá OS Lípa, tel.: , mitranet.cz Změna programu vyhrazena. Český rybářský svaz MO Lipník n. B. Pořádá Společenský večer Kdy: 28. února 2014 ve 20:00 hod. Kde: Kulturní dům Veselíčko-Tupec Hudba: MUSIC ART SERVIS Blazice Doprava zajištěna z Lipníka n. B. a zpět Tombola bohaté občerstvení Předprodej vstupenek v klubovně MO ČRS v ulici J. V. Sládka 1460 každé úterý od 14. ledna Bližší informace p. Hloušek Jan mobil Středisko volného času Lipník n. B. zve na HIPPIES PÁRTY mír, láska a svoboda který se koná v sobotu od 20:00 hodin v kulturním domě Echo Disco hudba a vše ostatní se ponese ve stylu květinových dětí. vstupné 70 Kč ve stylovém oblečení vstup 50 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč V pátek 20. března vstoupily do městské Síně slávy další čtyři vážené osobnosti: pan Josef Suchánek, Mgr. Vladimír Peška, Ing. arch. Ladislav

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více