ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům se akce velmi líbila. Společenská zábava se v kulturním domě Echo i v měsíci únoru a březnu ponese ve znamení plesů.

2 STRANA 2 Ztráty a nálezy pohledem nového občanského zákoníku S úderem letošního nového roku nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., ve kterém je, mimo jiné, poněkud odlišně než byla doposud upravena problematika ztrát a nálezů. Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena (např. když je ve ztracené peněžence občanský nebo jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil). Nelze-li nicméně takto ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit (např. ve chvíli, kdy věc je odložená u kontejnerů na odpad), musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovatelům těchto zařízení. Odbor správy majetku Městského úřadu Lipník n. Bečvou upozorňuje všechny majitele provozoven a provozovatele restaurací na území města, kteří užívají veřejné prostranství k umístění: předsunutého prodeje, restauračních stolků a zahrádek, reklamních zařízení typu A, že jsou dle OZV č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, povinni toto oznámit na Odboru správy majetku, a to nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Dle čl. 8 odst. 1. písm. e-g je užívání veřejného prostranství tímto způsobem osvobozeno od poplatku, což ovšem nemá vliv na plnění ohlašovací povinnosti. Bližší informace Vám budou poskytnuty na Odboru správy majetku, budova radnice, kancelář č. 45, tel.: nebo na webových stránkách města, kde najdete úplné znění OZV č. 4/2013 a formulář Plnění oznamovací povinnosti k užívání veřejného prostranství. Hana Roppová, Odbor správy majetku Poté, co je nález tedy odevzdán na obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána. Změna se týká také ztracených zvířat s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také nález a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat. MĚSTSKÝ ÚŘAD Konkrétně pro území města Lipník n. B. je určeným místem pro odevzdávání ztracených věcí podatelna Městského úřadu Lipník nad Bečvou, budova radnice, náměstí T. G. Masaryka 89, a to vždy v úředních hodinách Městského úřadu Lipník n. Bečvou. Nejčastějšími nálezy, které jsou na naší podatelně odevzdávány, jsou různé druhy klíčů, mobilní telefony, hodinky a jízdní kola. S novým občanským zákoníkem již budeme při odevzdávání nálezu také důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů rozhodně tedy nebude možné již odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s plavkami a ručníkem či jízdní kolo, které je od pohledu zcela nepojízdné. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc předal spíše do sběrného dvora či vhodil přímo do kontejneru. Pokud přijdete na podatelnu se ztraceným psem, požádáme o spolupráci strážníky Městské policie Lipník nad Bečvou, kteří jsou schopni po přechodnou dobu se o psa postarat a případně i zjistit jeho majitele. Ing. Kateřina Beránková, Kancelář tajemníka OHLAŠOVACÍ POVINNOST K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Mezi vzorné příklady patří i kavárna Café 49, která má ohlašovací povinnost vždy řádně nahlášenou. Foto z archivu MěÚ Ukázka reklamních zařízeních typu A, foto archiv MěÚ Ukázka předsunutého prodeje, foto archiv MěÚ

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 Domy s pečovatelskou službou v Lipníku n. B. Město Lipník nad Bečvou vlastní dva domy s pečovatelskou službou. V domě s pečovatelskou službou na ul. Souhradní č je 52 bytů o velikosti 1+0 a 9 bytů o velikosti 1+1. Byty jsou o rozměrech od 30,03 m² do 54,03 m². V domě s pečovatelskou službou na ulici Zahradní č je 46 bytů o velikosti 1+0 a 2 byty 2+0, které jsou zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob (bezbariérové byty). Byty jsou o rozměrech od 30,38 m² do 33,10 m², oba bezbariérové byty mají velikost 56,04 m² a 56,99 m². Nájemné je stanoveno rozhodnutím Rady města Lipník nad Bečvou ve výši 36,55 Kč/m². Město Lipník nad Bečvou vyvíjí snahu, aby bydlení v domech s pečovatelskou službou odpovídalo dnešním požadavkům a potřebám seniorů. Do obou objektů vkládá nemalé finanční prostředky za účelem zkvalitnění bydlení seniorů zateplení fasády, výměna oken a dveří. Postupně dochází k renovaci jednotlivých bytů, obměně zařizovacích předmětů v bytech apod. Oba objekty domů s pečovatelskou službou město Lipník nad Bečvou svěřilo do správy Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. Tato organizace v objektech současně provozuje a poskytuje sociální službu pečovatelskou službou (o podrobnostech se dočtete na webových stránkách organizace Senioři z celého města mají možnost setkávat se v domě s pečovatelskou službou č v rámci Lipenského klubu Pohoda, Cílem finančního příspěvku je podpořit regeneraci viditelných částí historických objektů v městské památkové rezervaci. Nejedná se jen o objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, ale o všechny objekty situované v městské památkové rezervaci. Žádosti se přijímají jednou ročně. Výběrové řízení je každoročně vyhlášeno městem Lipník nad Bečvou po schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok. V roce 2014 bude vyhlášení výběrového řízení učiněno 3. února zveřejněním na úřední desce města Lipník nad Bečvou a na internetových stránkách města. Lhůta přijímání žádostí činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení. Výše finančního příspěvku je odvozena z rozpočtu plánované akce. Minimální částka finančního příspěvku činí Kč, maximální částka 50 % nákladů, max. však Kč. Žádost musí být podána dle schválených Zásad pro poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou, které jsou uveřejněny na webových stránkách města (Městský úřad Struktura MěÚ Odbor regionálního rozvoje) nebo je možné informovat se na Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Lipník nad Bečvou (paní Švrčková tel.: ). Hana Švrčková, Odbor regionálního rozvoje ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD Ve dnech od 15. do 17. ledna proběhly v Lipníku nad Bečvou a v místní části Loučka dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zápisy dětí do prvních tříd. K zápisu do lipenských škol zřizovaných městem a soukromé školy Sluníčko se dostavilo celkem 108 dětí. Přesné počty dětí, které zasednou v září poprvé do školních lavic, budeme znát až po vyřízení odkladů. Poté bude upřesněn i počet tříd v jednotlivých školách. Celkový počet dětí koresponduje se Ilustrační foto z archivu Sociálních služeb, p.o. který je zde provozován každý všední den od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Mohou zde trávit svůj čas volně nebo v rámci nabízených aktivit, např. minikavárna, literární klub, rukodělné činnosti, cvičení apod. V domech s pečovatelskou službou je také nabízena možnost kulturního vyžití prostřednictvím různých vystoupení, zájezdů na divadelní představení apod. Pokud si kladete otázku: Jakým způsobem lze získat nájem bytu v domech s pečovatelskou službou? zde naleznete odpověď. Žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou lze podat na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádosti naleznete na webových stránkách města v sekci Městský úřad, Žádosti a formuláře, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dále je možno žádosti získat přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo u Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace (u ředitelky organizace). O přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje Rada města Lipník nad Bečvou. Bližší informace o přijímání žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou a procesu přidělování bytů Vám podá paní Jana Mainušová, DiS., tel.: nebo Bc. Pavla Jemelková, tel.: Bc. Pavla Jemelková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník n. B. statistickými údaji. V roce 2008 se v Lipníku a místních částech narodilo 105 dětí. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2014, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury

4 STRANA 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ V ULICI BRATRSKÁ V měsíci březnu tohoto roku začne rekonstrukce ulice Bratrská a přilehlých prostor. Revitalizace této části našeho města bude probíhat až do září tohoto roku za podpory dotace z Regionálního operačního programu. V rámci této akce projde proměnou ulice Bratrská včetně části ulice Na Zelince, dojde k obnově stávajících zdevastovaných a nevzhledných zpevněných ploch za objektem bývalých Vojenských lesů (čili přilehlého parkoviště) a bude zrekonstruována příjezdová komunikace k zámku. Dále dojde k rekonstrukci komunikací, chodníků, zpevněných ploch a k rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí projektu je také úprava a obnova ploch s veřejnou zelení. Velkým zásahem do vzhledu ulice bude vykácení 64 ks vzrostlých listnatých stromů, převážně se jedná o lípy, z menší části o jasany a javory. Při rekonstrukci bude nově vysázeno 109 stromů a větší množství keřů. V současné době se v Bratrské ulici nachází oboustranná alej lip, která je místy Celkový pohled na oboustrannou lipovou alej se zřetelným ořezem na hlavu na ulici Bratrská U této lípy v hlavní aleji je patrná u kořenových náběhů hniloba kmene Několik dřevin v hlavní aleji má téměř duté kmeny Detail dutiny kmene lípy v aleji Detail na stav původních kosterních větví po opakovaném ořezu na hlavu Lípy v aleji trpí defektem kmene

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 Dřevokazná houba (klanolístka obecná) způsobuje úplné odumření kořenového systému a ztrátu stability dřeviny, která se může bez vnějšího vlivu vyvrátit. Pohled na oboustrannou alej lip v Bratrské ul., v popředí lípa s rozsáhlou dutinou kmene doplněná javory. Lípy byly v minulosti dlouhodobě nepříliš vhodně stříhány do pravidelného tvaru tzv. na hlavu. Stromy jsou nyní zcela neperspektivní, jsou výrazně poškozené a napadené dřevokaznou houbou, jsou proschlé a většina kmenů lip je vyhnilá. Navíc je celé předmětné území zatíženo průběhem tras inženýrských sítí. K takovému radikálnímu kroku, jako je úplné odstranění této letité aleje, bylo přistoupeno až po podrobném zvážení stavu dřevin a posouzení jejich další perspektivy na stávajícím stanovišti. Dále byla hodnocena estetická hodnota takto poškozených dřevin v lokalitě, která projde tak zásadní proměnou. Dalším důvodem vedoucím k rozhodnutí vykácení stávající aleje je také plánovanárekonstrukce plynovodu. RWE jako správce této inženýrské sítě požaduje pro rekonstrukci odstranit všechny dřeviny v ochranném pásmu plynovodu. Cílem celkové obnovy zeleně je vytvoření estetické jednotnosti výsadeb dřevin a keřů, posílení atraktivity lokality ulice Bratrská a přilehlých prostor. Druhové složení navrhovaných dřevin bylo vybráno velmi pečlivě. Významnou roli hrála výsledná velikost dřevin. Výběr byl uskutečněn rovněž s ohledem na světelné nároky jednotlivých dřevin, disponibilní prostor a skutečnost, že se jedná převážně o liniové výsadby. Hlavní alej bude obnovena ze 64 ks barevně velmi zajímavého javoru Acer platanoides Deborah, jehož jarní výhony vybarvují výrazně červeně, později se barva mění na jasně zelenou a na podzim je žlutá až oranžová. Dorůstá cílové výšky cca 15 m a má kompaktní korunu. Tento druh nebude nutné drasticky formovat ořezy. Další dřevinou uplatněnou v liniích v prostorově omezených podmínkách bude habr, celkem 24 ks Carpinus betulus Fastigiata, dále nádherně kvetoucí jírovce. Z malokorunných stromů zde najdou své místo dvakrát ročně kvetoucí třešně Prunus subhirtella Autumnalis Rosea, které známe třeba z prostoru podél hradeb. Jako výraznější solitery byly vybrány lípy, jasan nebo mohutnější platan. Na většině míst budou obnoveny parkové trávníky, které doplní keřové skupiny, jež budou tvořeny z půdokryvných skalníků nebo žlutě kvetoucích keřů mochna. Jsme si vědomi, že běžný život našeho města bude zasažen touto rozsáhlou stavební činností, proto Vás budeme o realizaci a o dalším podrobném postupu prací dále informovat. Věříme, že výsledek a celkový vzhled této lokality nám bude odměnou. Ing. Xenie Pospíšilová, Odbor životního prostředí, foto archiv MěÚ Pozůstatek trhliny kmene ve spodní části stromu Napadený strom dřevokaznou houbou (klanolístkou obecnou)

6 STRANA 6 MĚSTSKÝ ÚŘAD / ŠKOLY KRÁTCE Z Městské Policie V úterý byli strážníci i policisté PČR přivoláni do vedlejší obce, kde docházelo k napadání v rodině. Nejdříve došlo ke vzájemnému napadání mezi otcem a synem, poté se situaci snažil uklidnit zeť. Z potyčky si útočník odnesl drobná povrchová zranění. Hlavní roli sehrál alkohol a dlouhodobé neshody. Ve čtvrtek v noci byla operátorem městského kamerového systému zaznamenána na ul. Osecká ležící osoba. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 38letého muže, který byl tak ovlivněn alkoholem, že na ulici usnul. S ohledem na jeho bezpečnost byl převezen k vystřízlivění na Protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci. NÁVŠTĚVA NA POLICII Snad každý malý kluk, když se ho zeptáte, čím by chtěl být, až vyroste, vám odpoví, že policistou, hasičem nebo popelářem. Proto jsme se dětem rozhodli jednu z těchto profesí přiblížit. V návaznosti na teoretické besedy dětí s příslušníky policie ve třídách školy, jsme vyrazili v měsíci listopadu s dětmi školní družiny na praktické exkurze na služebnu městské policie a Policie ČR. Děti se zde seznámily s průběhem služby policistů i strážníků městské policie, kteří jim podrobně popsali své úkoly a jejich plnění. Děti nejvíce zaujal kamerový systém, sloužící k zabezpečení ochrany a pořádku v našem městě. Podívaly se i na výstroj a výzbroj a mohly si vyzkoušet i některé pomůcky, které policisté používají ke své práci, např. pouta. Měly možnost nakouknout i do cely předběžného zadržení. Při exkurzi padla spousta otázek, děti všechno zajímalo a policisté odborně a ochotně odpovídali. Tímto jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Lenka Jenišová a Pavla Koláčková, ZŠ OSECKÁ 315 V pondělí zasahovali strážníci s ostatními složkami IZS u dopravní nehody na křižovatce Na Horecku. Došlo zde ke kolizi dvou vozidel. Mimo škody na majetku došlo i ke zranění přepravovaných osob, které byly ošetřeny v nemocnici. Příčinou byla zřejmě nepozornost a nedání přednosti v jízdě. Ve středu v ranních hodinách byli strážníci přivoláni k dopravní nehodě v centru města. Zde řidič dodávkového vozu značky Mercedes nezvládl řízení (vzhledem k technickému stavu) a poničil 2 dopravní značky a fasádu přilehlé nemovitosti. Případ šetří dopravní policie. Následujícího dne byli strážníci přivoláni k poškozenému kamionu, kterému z nádrží uniklo několik desítek litrů nafty. Na místě zasahovali i hasiči HZS Lipník nad Bečvou a speciální vozidlo z Přerova, do kterého byla nafta přečerpána. Díky rychlému zásahu se podařilo předejít větším škodám na životním prostředí. Ve čtvrtek podvečer řešili strážníci neshody v rodině v Loučce. Zde 16letý syn verbálně napadal matku a mladšího bratra. Příčinou jeho chování byly zřejmě psychické problémy hocha. Posléze byl umístěn do specializovaného výchovného zařízení. Na podezřelé chování posádky osobního vozidla byli strážníci upozorněni v sobotu odpoledne. Auto se pohybovalo nedaleko řeky Bečvy a spolujezdec vyhodil do řeky tašku. Po informování PČR a HZS byla taška z řeky vylovena. Nacházely se v ní chemické látky a další zařízení k výrobě psychotropních látek. Případ je v šetření policie. O větší finanční hotovost přišel 55letý muž v noci z 23. na Pod vlivem alkoholu si pozval do bytu neznámou ženu, které slíbil za poskytnutí potěšení tisíc korun. Během přípravy občerstvení ovšem žena z bytu utekla i s jeho několikaletými úsporami. Po pachatelce pátrá kriminálním policie. Děti navštívily služebnu Městské policie Lipník n. B. a nejvíce je zaujal kamerový systém. Foto: archiv školy Společná fotografie u vozidla městské policie

7 ŠKoly STRANA 7 Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku na Gymnázium v Lipníku nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. studijní obor K/81, Gymnázium (osmileté studium) pro školní rok 2014/ kolo termín a Do celkového hodnocení bude započítáno: prospěch z 2. pololetí 4. ročníku základní školy prospěch z 1. pololetí 5. ročníku základní školy Uchazeči s průměrným prospěchem 1,00 až 1,50 budou přijati bez přijímací zkoušky. Uchazeči s průměrným prospěchem 1,51 a vyšším po ověření znalostí z matematiky a českého jazyka na úrovní 5. ročníku základní školy. Ověření znalostí proběhne formou písemného testu a ústního pohovoru: zkouška z českého jazyka (0 30 bodů) z matematiky (0 30 bodů). Do celkového hodnocení bude započítán: prospěch z 2. pololetí 4. ročníku a prospěch z 1. pololetí 5. ročníku základní školy (0 20 bodů). Na základě přijímacích řízení bude do 1. ročníku osmiletého studia přijato maximálně 30 žáků. Studentem školy se může stát pouze žák, který splnil kritéria přijímacího řízení, a jehož zákonný zástupce do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí, odevzdá v kanceláři školy zápisový lístek. Poznámka: Přihlášku ke studiu na střední škole je nutno doručit řediteli střední školy nejpozději do V Lipníku nad Bečvou dne Mgr. Jiří Farný, ředitel školy Střední škola a Základní škola v Lipníku nad Bečvou, Osecká 301 pořádá ve středu od 13:00 do 16:00 hodin Z Á P I S do 1. třídy ZŠ praktické, ZŠ speciální a přípravné třídy Vážení rodiče, přineste s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz. Zápis do přípravné třídy je možný po dohodě s vedením školy po celý školní rok. Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Týn n. Bečvou ve čtvrtek :00 16:30 hod. v budově ZŠ a MŠ Náves, B. Smetany 195, Týn n. B. Co nabízíme? jsme malotřídní škola rodinného typu s individuálním přístupem ke každému dítěti k výuce používáme nejmodernější technologie, v hodinách pracujeme s interaktivní tabulí nízký počet dětí ve třídě integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením bezbariérový přístup do školy individuální přístup k žákům s poruchami učení počítačovou učebnu s přístupem k internetu víceúčelovou učebnu školní družinu školní dvůr a zahradu k relaxaci o přestávkách a k činnostem po vyučování stravování ve školní jídelně širokou nabídku zájmových kroužků, pobyty v přírodě, plavecký výcvik, výlety za poznáním výborné autobusové spojení a malebnou přírodu pod hradem Helfštýn Další informace: S sebou průkaz totožnosti rodiče a rodný list dítěte.

8 STRANA 8 Je 26. listopadu 2013 a my vyrážíme na exkurzi do Vídně. Vyjíždíme v 7 hodin ráno nóbl autobusem a ještě se zastavujeme v Olomouci pro průvodce. Pan Kryl je super, celou cestu nám vypráví o památkách, kolem kterých právě projíždíme. Jedinou přestávku máme kousek za Mikulovem. Po asi další hodině konečně vjíždíme do Vídně. Vystupujeme z autobusu a všichni se třeseme zimou. Fouká studený, silný vítr a pomalu začíná sněžit. Procházíme se po památkách, ale stejně se asi nejvíce těšíme na vánoční trhy. Po vyčerpávajících kulturních pochůzkách se konečně dočkáme. Už se stmívá a všude začínají svítit okrasná světla, různé balónky a na vánočních stromcích všelijaké serepetičky. Vážně krása. S naším lipenským jarmarkem se to určitě nedá srovnat. Kdo tvrdil, že nejede, protože se mu nechce, udělal velkou chybu. Ve dnech 9. a 10. prosince 2013 jsme se vydali na zájezd do Německa, přesněji do Drážďan a Krausnicku, kde se nachází Tropical Island. Abych začala úplně od začátku. Sraz jsme měli už v 5:15 hodin ráno! Veliká pochvala patří panu zástupci, protože s námi čekal v tak brzkých ranních hodinách ve škole a komentoval to tak, že nám vlastně přišel jen zamávat. Odjezd byl plánovaný na půl šesté, ale ještě jsme čekali na jednoho ospalce. Když jsme vyjeli, pan řidič se nám představil a ukázalo se, že je to docela sympaťák. Skoro celou cestu tam a zpátky jsme se mohli dívat na nějaké filmy. Cestou tam i zpátky jsme museli zastavovat v Brně i v Praze, aby mohli nastoupit nebo vystoupit ještě další účastníci zájezdu. ŠKOLY Gymnazisté navštívili Vídeň, Drážďany a Tropical Island Cesta trvala zhruba 8 hodin. Dojeli jsme do Drážďan a vydali se na trhy. Překvapila nás jejich velikost, bohužel ale musím říct, že se tam pořád opakovalo to samé zboží. Prostě tam nebyl moc velký výběr nějakých suvenýrů nebo dárků domů. Ale určitě to stálo za to. Lidé říkají, že drážďanské trhy jsou v Česku populární, moc jsem tomu nevěřila, ale je to pravda. Polovina lidí, které jsme potkali, mluvila česky. Asi po hodině a půl jsme se konečně vydali na cestu do Tropical Island. Cesta z Drážďaň do Krausnicku trvala asi další hodinu a půl. Tropical Island zvenku je OBROVSKÁ kopule, ale vevnitř to tak nevypadá. Věřte, je to tam velikánské. Takže když jsme vešli, první co nás napadlo, bylo sundat si oblečení. Bylo tam neuvěřitelné dusno a vlhko. Ubytovali jsme se ve stanech, i když ani nevím, jestli se tomu tak dá říkat, ale budiž. Dalším překvapením byly obrovské šatny. Člověk by se tam ztratil. Převlékli jsme se do plavek a už se o nic nestarali. Následující den jsme konečně mohli na tobogány. I když se nás paní učitelka Friedmannová nejdříve bála pustit na ten nejprudší, modrý, nakonec jsme ji přemluvili. Bylo to super! Blížil se konec, museli jsme se jít převléct zpátky do teplého oblečení. Ještě poslední společnou fotku a vyrazit na zpáteční cestu autobusem. Celkový zážitek z výletu je určitě super. Člověk, který tvrdí, že je hloupost tam jezdit, se mýlí! Pavlína Vrbová, kvinta Společná fotografie gymnazistů, foto archiv gymnázia Tropical Island gymnazisty nadchl. Foto: archiv gymnázia Pohybem proti únavě v posilovně SPŠ stavební Lipník n. B. Jste příliš zvyklí na své vlastní pohodlí? Doporučujeme vám změnu. V prostorách bývalého domova mládeže se nachází fitness centrum, které je určeno nejenom pro studenty školy, ale rovněž i pro širokou veřejnost. Zveme všechny příznivce kondičního cvičení i všechny, kteří chtějí pohybem bojovat proti zimní únavě, do posilovny Střední průmyslové školy stavební Lipník nad Bečvou, která se nachází v budově bývalého domova mládeže vedle kulturního domu Echo. Co je pro vás v posilovně připraveno? 1. Řada strojů i dostatek volných činek pro zpevnění celého těla. 2. Aerobní zóna složená ze dvou rotopedů, dvou spinningových kol. Novinkou jsou v naší posilovně dva PROFESIONÁLNÍ STEPPERY. Všechny tyto stroje jsou připraveny pomoci vám od nadbytečných kil. Pomohou vám navodit dobrý pocit nebo zlepší vaši fyzickou kondici. Otevírací doba je v naší posilovně každý pracovní den, tedy pondělí až pátek od 15:30 do 19:30 hodin. V posilovně je rovněž k dispozici trenér, který je vám nápomocen radou, popřípadě vám může sestavit tréninkový plán. K dispozici je i bar s doplňky sportovní výživy a i v této oblasti vám může být poskytnuta dobrá rada. Využijete aktivně svůj volný čas, uděláte něco pro své zdraví a postavu. Budete se cítit lépe po stránce fyzické i psychické. Vaše sebevědomí zaručeně stoupne. A i když začátečníci nemají často dostatek trpělivosti, zkuste to a věřte, že výsledky se určitě brzy dostaví. Mgr. Radek Vaculík SPŠ stavební Lipník n. B. zve k návštěvě posilovny. Foto: archiv školy

9 ŠKOLY STRANA 9 Studenti SPŠ stavební navštívili adventní Vídeň Dne se studenti ročníku Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou vydali na návštěvu předvánoční Vídně. Od budovy školy jsme vyjížděli v brzkých ranních hodinách, takže dojíždějící studenti měli možnost přespat v budově školy. Cesta do hlavního města Rakouska trvala asi čtyři hodiny. Nejprve jsme navštívili císařský zámek Schönbrunn postavený v klasicistním stylu a prohlédli si přilehlý park, který byl vybudován jako francouzská zahrada. Zde jsme měli hodinový rozchod, který studenti využili k prohlídce zahrad a podívali se i na vánoční trh, jenž se konal na nádvoří před zámkem. Měli tak první možnost ochutnat místní vánoční speciality. Další zastávkou pak byl obytný dům, galerie a muzeum, které vytvořil známý malíř a architekt Friedensreich Hundertwasser. Studenty tyto neobvyklé moderní stavby velmi zaujaly. Pak naše kroky směřovaly do centra Vídně, zde jsme si prošli starou část města. Viděli jsme památky románského, gotického i barokního slohu, ale i budovy postavené v neostylech 2. poloviny 19. století. Prohlídka začala na náměstí Marie Terezie, pokračovali jsme kolem paláce Hofburg k budově Vídeňské státní opery, pak jsme prošli okolo Kapucínského kostela, kde se nachází hrobka, v níž je pohřbeno 138 habsburských panovníků, včetně Marie Terezie či Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, zvané Sissi. Nato jsme se vydali k hlavní katedrále Vídně Stephansdom. Tady byl rozchod, který jsme využili k návštěvě chrámu a jeho okolí, např. Bluttgasse, Graben apod. Po asi půlhodině jsme se vydali k Hofburgu, vyfotili si lipicány ve zdejších stájích a došli na náměstí sv. Michala, zde jsme si prohlédli zbytky římského legionářského tábora. Michalskou bránou jsme pak vešli na nádvoří Hofburgu a odtud se zahradami vydali k budově Parlamentu a prohlídku zakončili u neogotické budovy Nové radnice. Budova je součástí tzv. radničního par- Studentům SPŠ stavební se adventní Vídeň velice líbila. Foto: archiv školy ku a právě v něm se koná každým rokem Christlkindlmarkt hlavní vánoční trh ve Vídni. Na trhu jsme se zdrželi hodinu a půl. Opravdu bylo co k vidění, zdejší mohutné stromy byly ozdobeny lampiony, např. ve tvaru srdce, sněhuláků či kytar. Ve stáncích se prodávaly vánoční ozdoby, betlémy a jiné vánoční zboží. Byla zde i spousta obchůdků s občerstvením pečené brambory, pečené kaštany, různé druhy uzenin a pečiva apod. Samozřejmě jsme vše náležitě ochutnali a nepohrdli ani vánočním punčem. V podvečerních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu. Ta proběhla bez problémů a my jsme kolem půl desáté dorazili do Lipníka. Studenti se rozešli či rozjeli do svých domů. A protože se vydařilo i počasí, tak se všichni shodli na tom, že se jim ve Vídni líbilo. Mgr. Gabriela Zemanová Sluníčko se zapojilo do projektu,,stáže ve firmách vzdělávání praxí Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny: absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené), zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Hlavní přínos stáží Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce. Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Co získají účastí na projektu partnerské firmy Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat. Zapojení se do projektu může navíc napomoci zdokonalit interní vzdělávací mechanismy dané společnosti. Náklady na stáž jsou hrazeny z fondů Evropské unie, a to při splnění všech podmínek stáže. Díky stážím, které škola zrealizovala, získala finanční prostředky na dovybavení školy v oblasti IT techniky. V současné době má škola k dispozici 8 interaktivních tabulí v základní škole a rovněž 2 v mateřské škole. Žáci na druhém stupni mohou pracovat s notebooky a ipody individuálně, každý sám, a to nejen v hodi- nách PC výuky. Postupně se musí připravovat na pravidelnou práci s notebooky, brát je jako běžný pracovní nástroj. Tento projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) byl iniciován a podpořen Usneseními vlády ze dne a Věra Pospíšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

10 STRANA 10 Letošní škola v přírodě proběhla ve Velkých Karlovicích na chatě Kyčerka. Děti navštívily dřevěný kostelík, informační centrum, muzeum, galerii v přírodě a prošly velký kus Velkých Karlovic. Druhý stupeň měl připravenu hru o přírodě, a tak žáci poznávali 5 listnatých stromů podle listů, našli skokana hnědého, několik mloků, spodní čelist srnce, kvetoucí ocúny, houby a jiné přírodniny. V rámci týdne mobility se uskutečnil 3. ročník soutěže v jízdě na in-line bruslích. Naši školu za velké podpory spolužáků úspěšně reprezentovali tito žáci: Kategorie 2. a 3. tříd: Lucie Stejskalová (1. místo) Kategorie 4. a 5. tříd: Roman Matyáš (1. místo), Jan Gladiš (2. místo), Jakub Hubík (3. místo), Míša Střelecká (1. místo) Kategorie 8. a 9. tříd: Andrea Macková (3. místo) V rámci projektu Comenius navštívili zástupci našich žáků a pedagogů partnerskou školu v maďarském Szeghalom, nacházející se nedaleko rumunských hranic. Naši přátelé nás přivítali bohatým programem. Zatímco si žáci užívali, pedagogové vyhodnocovali výsledky práce na projektu a zároveň plánovali nové zajímavé činnosti. V současné době jednotlivé třídy naší školy vytvářejí prezentace jednotlivých zemí zapojených do projektu, ty budou prezentovat při březnové návštěvě Finska. Zahradní slavnost představuje tradiční akci školy Sluníčko, na které se setkávají nejen děti a rodiče současných žáků, ale rovněž se vrací naši absolventi, kteří již školu opustili a nyní studují na středních a vysokých školách. Sešlo se nám tolik krásných ozdob a pochoutek, které měly společného jmenovatele podzim. Všem, kteří se podíleli na přípravě Zahradní slavnosti, tímto ještě jednou děkujeme. V rámci týdne knihoven se děti z II. oddělení MŠ vydaly na výpravu za Večerníčkem a jeho kamarády do dětského oddělení Městské knihovny v Lipníku n. B. Paní knihovnice nám přečetla několik příběhů ze známých Večerníčkových pohádek. Děti pozorně a se zájmem naslouchaly, ptaly se a odpovídaly na dotazy, hádaly hádanky. V knihovně se všem dětem moc líbilo. Cesta za Večerníčkem byla pro všechny moc zajímavá, poučná i zábavná. Také v letošním roce se naše škola opět zúčastnila základního (nominačního) kola soutěže Logická olympiáda. Žáci 1. stupně řešili příklady v domácím prostředí, žáci 2. stupně řešili příklady ve škole v počítačové učebně. Jejich výsledky jsou rok od roku lepší. Lze říci, že se naučili řešit logické úlohy v elektronické podobě a orientace v testu je pro ně čím dále snadnější. Do krajského kola postoupili v kategorii A (1. stupeň): Adrian Vašíček a Jan Gladiš (5. třída), Alex Doležal (4. třída), Eliška Štěpánková (3. třída). Do krajského kola postoupili v kategorii B (2. stupeň): Jan Vacula a Vlastimil Šlosar (7. třída), Vojtěch Krampla (6. třída). Gratulujeme a držíme pěsti do krajského kola. ŠKOLY Sluníčko se ohlédlo za minulým pololetím Děti se na škole v přírodě učily i číst z mapy. Foto: archiv školy Co nového ve školním klubu? Už od začátku školního roku 2013/2014 a částečně na konci školního roku 2012/2013 působí v odpoledních hodinách na pavilonu 2. stupně školní klub. Učitelé 2. stupně organizují různé aktivity, aby si žáci zpříjemnili čekání na dopravu anebo odchod do různých kroužků. Kromě psaní domácích úkolů a nejrůznějších her žáci vytvořili například vlajky partnerských států do projektu Comenius, opravili dřevěné poličky, židle a stolky, naučili se zacházet se psím kamarádem a další. Kromě jiného se dívky učí základům pletení, háčkování a vyšívání. V pátek prošel naší školkou a školou Mikuláš se dvěma anděly a třemi čerty. Některé děti se bály a jiné naopak hrdinsky přiznaly své hříchy a slíbily, že se do příštího roku určitě polepší. Ve čtvrtek proběhl zápis do prvních tříd. Předškoláci z II. oddělení MŠ v rámci projektu Stanu se školákem navštívili žáky v 1. třídě ZŠ Sluníčko. Školkaři se učili spolu se svými školními kamarády počítat, psát číslice a vyzkoušeli si i matematiku s bajtíky na interaktivní tabuli. Návštěva prvňáků se všem velmi líbila a už se moc těší, až půjdou v září do školy. Co se nám podařilo ve škole vylepšit? Technické vybavení školy, např. jsme pořídili nové notebooky a nové vybavení pro žáky 2. stupně, nové PC do tříd a sborovny, doplnili jsme třídy a oddělení MŠ o interaktivní tabule, dokoupili jsme pomůcky, atlasy, mapy, knihy a slovníky do výuky jazyků a přírodních věd a spoustu dalších učebních pomůcek, dále se nám podařilo rozšířit knihovny v MŠ a ZŠ a pokrýt obě školní budovy rychlým internetem. Také jsme pořídili novou herní sestavu na zahradu MŠ, novou cvičnou kuchyň pro žáky ZŠ, nové sedací soupravy z rozpočtu KRPS, opravili jsme saunu a suterén, upravili jsme prostor oddělení MŠ, vymalovali prostory MŠ i ZŠ, apod. ZŠ a MŠ Sluníčko Lipník nad Bečvou Žáci navštívili partnerskou školu v maďarském Szeghalom. Malé kuchařky zkoušely na škole v přírodě vařit. Foto: archiv školy

11 ŠKoly STRANA 11 Příklad dobré praxe Od roku 2013 spolupracuje naše škola s občanským sdružením Šance pro všechny, o.s. Toto občanské sdružení zajišťuje volnočasové aktivity a doučování převážně pro žáky naší školy a současně se jejich aktivit účastní i naši absolventi. Spolupráci s občanským sdružením hodnotíme velmi kladně a zároveň se nám díky této spolupráci společně podařilo vytvořit lepší materiální a tréninkové podmínky pro žáky, kteří na sportovních soutěžích úspěšně reprezentují naši školu. Přínosem pro naše žáky je i zřízení a provoz klubového zařízení občanského sdružení, kde žáci naší školy mohou využívat volnočasové aktivity trénovat stolní tenis, cvičit v posilovně, využívat PC a zázemí klubovny pro přípravu a doučování do školy a tím efektivně trávit svůj volný čas. Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka SŠ a ZŠ Lipník n. B., Osecká 301 Na gymnáziu se konal tradiční volejbalový turnaj o vánočního kapříka Předvánoční čas sebou přináší mnohá setkání, která jen umocňují přicházející svátky. Na našem gymnáziu k takovému setkání již několik let patří volejbalový turnaj o vánočního kapříka. Turnaj je určen pro studenty vyššího stupně gymnázia, kteří zápolí v rámci svých tříd, a volejbalové měření studentů okořeňuje svou účastí i tým učitelů. K samotnému turnaji patří i ti studenti, kteří se turnaje aktivně neúčastní. Jejich povzbuzování, pomoc při rozcvičování, ale i samotná návštěva turnaje umocňuje atmosféru a souznění všech žáků školy. V samotném turnaji se utká každý tým se všemi zúčastněnými družstvy. Hraje se 15 minut hrubého času a tým, který získá v daném čase více bodů, vítězí. Důležitým pravidlem při našem zápolení je, že na hřišti musí být minimálně vždy jedna dívka. Pochopitelně v průběhu turnaje vidíme lité souboje, kdy si žádný tým nic nedaruje. Není divu, již druhým rokem je totiž následující den, v rámci slavnostního rozloučení se školou před Vánocemi, přímo před zraky žáků a studentů pro vítězný tým usmažen a chutně upraven čerstvý kapr. Letos si kapra před Štědrým dnem v předstihu ochutnal vítězný tým studentů sexty. Vítězům gratulujeme, ostatním družstvům děkujeme za účast a již se těšíme na příští ročník. Marek Mach Vánoční besídka ZŠ speciální, Osecká 301 Poslední školní den v roce 2013 jsme si zpříjemnili vánoční besídkou. Třídu provoněl čerstvě uvařený ovocný čaj a krabičky s vánočním cukrovím, které přinesli rodiče. Každý měl možnost ochutnat něco z tradičních i originálních rodinných specialit. Vyprávěli jsme si o tom, na co se o Vánocích nejvíce těšíme a jaké vánoční zvyky se v rodinách udržují. K příjemné atmosféře přispěly vánoční písně a koledy i spolupráce rodičů. Nakonec jsme si všichni popřáli do nového roku hlavně hodně zdraví, spokojenosti a ať nám děti dělají jen samou radost. Mgr. Jindřiška Gaďourková, tř. uč. ZŠ speciální Na vánoční besídce si děti i rodiče povídali o vánočních zvycích a zazpívali si koledy. Foto: archiv školy VÝSTAVA FIRMY NOE Znáte někoho, kdo nemá rád plyšové hračky? My ne. Proto jsme využili výstavy firmy Noe s.r.o., která letos slaví dvacetileté výročí své existence. Každý kluk nebo holčička v naší družině zná Františka nebo Fanynku z televizní obrazovky či Kukyho, o kterém jsme si v družině přečetli celou knížku. Celý týden si děti s těmito hračkami hrály, vyráběly loutku Františka a Fanynky na špejli a také jsme využili vhodného počasí k návštěvě této výstavy. Ta se nám moc líbila nejvíce velký Kuky. A protože jsme družina zvídavá, chtěli jsme o firmě vědět víc, a tak jsme se s panem ředitelem domluvili na exkurzi přímo do porodnice hraček firmy NOE. Pan ředitel dětem vše podrobně vysvětlil a ukázal. Paní šičky dětem darovaly kousek látky obšitý různými stehy svých šicích strojů. Jak jsme se dozvěděli, každý steh se používá na jiné šití loutek. Výstava i návštěva firmy se nám moc líbila. Panu řediteli děkujeme za poutavé povídání o hračkách. Lenka Jenišová a Pavla Koláčková, ZŠ OSECKÁ 315 Vítězové volejbalového turnaje si pochutnali na čerstvě usmaženém kaprovi. Foto: archiv školy Ředitel firmy Noe s.r.o ukázal dětem plyšové hračky a provedl je po firmě. Foto: archiv školy

12 STRANA 12 ZŠ lipník n. b. ul. osecká 315 Pořádá v době jarních prázdnin pro Vaše děti tento program: Pondělí od 8:00 hod. výroba ozdobných kolíčků (s sebou prádelní kolíčky, barevný papír) ŠD od 8:00 hod. míčové hry v tělocvičně TV I. stupně Úterý od 8:00 hod. práce s keramickou hlínou školní dílny od 9:00 hod. odjezd na bazén do Hranic. Přihlásit se s částkou 100 Kč (v ceně vstupné a doprava) můžete ve školním klubu do u paní Horké. Předpokládaný návrat kolem 11:30 hod. Počet míst je omezen (s sebou plavky, ručník, kapesné, svačina, pití) Středa od 8:00 hod. výtvarné hraní (s sebou barevná plastelína, výkresy) ŠD od 9:00 hod. výlet na Helfštýn (s sebou teplé sportovní oblečení, svačinu, pití) Předpokládaný návrat kolem 12:00 hodiny. Čtvrtek od 8:00 hod. vystřihovánky na okna (s sebou manikúrní nůžky, výkresy) ŠD od 9:30 hod. zájezd do Vlastivědného muzea do Olomouce (pro ty děti co, si rády hrají, zkoumají a objevují). Přihlásit se s částkou 120 Kč (v ceně jízdné a vstupenka) ve ŠK do u paní Horké. Předpokládaný návrat kolem 13:00 hodin. Počet míst je omezen (s sebou svačina, pití, kapesné). Pátek od 8:00 hod. malování na kameny (s sebou temperové barvy, kameny, štětec) ŠD od 8:00 hod. florbal TV I. stupně Bližší informace u paní Horké tel.: Městská knihovna Lipník n. Bečvou zve všechny děti, rodiče i prarodiče PohÁdkovÉ Úterý aneb Společné čtení v dětském oddělení úterý 4. února 2013 od 17:00 do 18:00 Čtení a vyprávění pohádek i příběhů na téma: Za strašidly do knihovny Na závěr: výroba proplétaného srdíčka z papíru k svátku sv. Valentýna Vážení lipenští občané, zveme Vás jménem Základní organizace zahrádkářů v Lipníku nad Bečvou mezi nás. Především Vás, kteří vlastníte zahradu anebo byste chtěli začít. Myslíte si, že už zahradničení vyšlo z módy? Jste na omylu! Ve velkých městech si pořizují zahrádky především mladé rodiny s dětmi. Nejde tolik o výpěstky, ale o rekreaci, o pobyt venku. A nějaké dobré rajče nebo dýně Hokkaido také není k zahození. A možná budeme pěstovat stále víc. Ceny potravin stále stoupají a prognóza jejich růst předvídá. Zaznamenejte tento trend včas. Pokud rodina vlastní zahradu, je to její výhra v loterii. Na zahradě jsou šťastni nejen starší lidé, ale i děti. A co můžeme nabídnout my? V rámci celorepublikové organizace můžeme hájit zájmy členů, vytvářet podmínky pro zahrádkaření a smysluplně využít volný čas. Svaz svým členům zajišťuje poradenský servis, podílí se na vzdělávání, pořádá přednášky, výstavy a mnohé další. ŠKOLY / ZAJÍMAVOSTI Zahrádkáři zvou do svých řad Naše místní organizace se stejně jako jiné složky potýká s problémem stárnoucí členské základny. Přesto se snažíme být aktivní. Celý podzim zajišťujeme moštování a drcení ovoce v moštovně u školky na Zelince. Pravidelně se účastníme farmářského trhu v Lipníku nad Bečvou. Pro své členy a jejich rodinné příslušníky pořádáme zájezdy s odbornou tématikou, a to zdarma. Členové našeho spolku nemusí dokládat původ ovoce při podávání přihlášky na pálení slivovice, je to určitá záruka průkaznosti. Máme více nápadů a své členy si hýčkáme. Přijďte se přesvědčit. Začátkem března chystáme výroční schůzi, na kterou Vás jako hosty srdečně zveme. Dozvíte se naše plány a podíváte se na promítání z činnosti. Zájemci o členství se mohou informovat na tel. č nebo na u: Mějte na paměti slova G. B. Shawa: Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu. Alena Pátková, jednatelka ZO ČZS č.1 Rok 2014 z pohledu numerologie V úterý 11. února pokračuje cyklus Host v knihovně přednáškou Dáši Halotové, která se podívá na události letošního roku z pohledu numerologie. Oblast esoteriky ji zajímala již od 13 let, od roku 1990 se začala intenzivně zabývat astrologií a od roku 2001 se intenzivně věnovala studiu numerologie, kterou propojila postupně s astrologií. Od roku 2008 začala na toto téma přednášet. Jaký bude rok 2014, co nám přinese, jak nás ovlivňují čísla v datu našeho narození či jak posuzuje numerologie význam našeho jména a příjmení, co nám numerologie přináší do života a jak nás ovlivňuje, to vše jsou otázky, na které bude paní Halotová hledat odpovědi. Přednáška začíná v 17:30 hodin ve výstavním sále Domečku v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Projekt Host v knihovně je realizován za finanční podpory města Lipníku nad Bečvou a Ministerstva kultury. Miroslava Střelcová Host v knihovně Městská knihovna Lipník n. Bečvou zve na přednášku Dáši Halotové Rok 2014 z pohledu numerologie co nám přináší do života a jak nás ovlivňuje výstavní sál Domeček úterý 11. února 2014 v 17:30 hod. Vstup zdarma zve na výstavu o životě bobra evropského BOBR. SEZNAMTE SE! 17. února 19. března výstavní sál knihovny Domeček otevřeno pondělí až středa 9:00 12:00 / 15:00 17:00 h sobota 15:00 17:00 h Pro návštěvníky je připravena desková hra a soutěžní kvíz o knižní ceny!

13 ZAJÍMAVOSTI STRANA 13 Skupina Hipnotic vydala své druhé album s názvem PODLE BUZOLY Skupina Hipnotic (Razim, J. D., LaFre) pro většinu obyvatel Lipníka n. B. přestává být neznámým pojmem. Tato hip-hopová skupina se během posledních tří let objevila na prestižních festivalech a koncertech se jmény, jako je např. Majk Spirit nebo Revolta. Ve spolupráci s Michal Novák Photography vydala 5 oficiálních videoklipů, dokument o historii skupiny a nespočet upoutávek a bonusových materiálů k videoklipům. Skupina Hipnotic vydala své v pořadí druhé album, které je k dostání i v lipenském TIC. Letošní novoroční výpravou jsme si připomenuli již třetí výročí založení Lipenské dvojky. Výpravy se zúčastnili zástupci ze všech našich oddílů. Byli zde světlušky, vlčata, skauti a dokonce i old skauti. Celkem nás šlo 30 nadšenců. Počasí nám moc nepřálo, na Helfštýně byla mlha, že by se dala krájet. To nám ale nevadilo a všichni jsme měli dobrou náladu a těšili se na táborák a opékání buřtů. Táborák se nám podařilo rozdělat bez použití papíru jednou zápalkou za pomocí březové kůry, tak jak říká junácká příručka. Buřty byly také dobré. Celková délka trasy byla třináct kilometrů a po vánočních svátcích stál tento pochod hodně sil. Proto musím všechny pochválit, že překonali všechny útrapy a nesnáze téhle výpravy. Jsou to opravdoví skauti. Skupina Hipnotic dospěla a její tvorba se už dávno neozývá pouze z klubů v okolí rodného města, ale stala se součástí bohaté lipenské kultury, kterou prezentuje ve všech koutech ČR a Slovenska. V pátek 20. prosince zpečetila svůj sen a snahu ve 2. studiovém albu. Nové album PODLE BU- ZOLY vzniklo za podpory grantu města Lipník n. Bečvou a přináší nejen to, na co jsme od skupiny Hipnotic zvyklí. Lyricky skvostné texty, inspirativní myšlenkové pochody a hravost novému albu určitě nechybí. Na albu se podílelo celkem 7 producentů a spojovalo se v Ostravském studiu OCE Records. Nabízí celkem 12 skladeb, mezi kterými se objevují i singly jako Fronta nebo Muži v Černém. Celé album je zdarma k poslechu na internetovém portálu YouTube. Pokud byste rádi skupinu Hipnotic podpořili koupí nového alba, můžete si jej pořídit v Turistickém informačním centru Lipník n. B. za pouhých 149 Kč nebo na i-shopu Mafiastore.cz. Usměvaví Hipnotici v nahrávacím studiu Nové album zároveň odstartovalo řadu dalších projektů, například spuštění nového webu distribuci alba na Slovensko, charitativní projekty nebo i práci na novém videoklipu. Hipnotic je kouzelným příkladem toho, že i v životě na rozkaz, kde zlo plodí zlo a muži v černém nám chtějí zatarasit východ, abychom neměli důvod se smát, se vyplatí stát ve frontě na sny s těžkým ruksakem mezi prázdnými regály. Text i foto: Hipnotic Novoroční výprava a založení dalšího skautského oddílu Skauti Lipenské dvojky zakládají další oddíl. Tentokrát půjde o oddíl benjamínků. Členové budou děti předškolního věku od pěti let do nástupu do první třídy základní školy. Skautský oddílový program bude tematicky podobný jako u věkové kategorie vlčat a světlušek (7 až 11 let). Co bude ale jiné, je způsob, jakým se ho děti budou učit. Schůzky budou každé pondělí od 16:30 do 18:00 hodin v klubovně Lipenské dvojky v klášterní zahradě. V případě zájmu nebo nějakých otázek kontaktujte prosím vedoucí oddílu Martinu Machačovou, tel.: Na naši dosavadní činnost dalších oddílů se můžete podívat na našich internetových stránkách Dan Machač Společná fotografie skautů a legionářů. Foto: archiv Lipenské dvojky Na novoroční táborák Lipenské dvojky se všichni těšili. Foto: archiv Lipenské dvojky

14 STRANA 14 V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnil již tradiční dětský karneval, který byl uspořádán v restauraci PIVOVARSKÝ ŠENK v Lipníku nad Bečvou. V tomto krásném odpoledni si děti mohly zasoutěžit, zatančit, zazpívat a vyhrát nějaké sladkosti. Také se vyhodnocovaly tři nejhezčí masky a opravdu bylo z čeho vybírat, protože masek bylo vskutku dost. Rozzářené dětské oči byly pravou odměnou pro pořadatele. Opět zahráli diskžokejové Jára a Pavel. K tomu, aby se akce vydařila, přispěli sponzoři, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Děkujeme firmám Noe s.r.o. výroba českých hraček, ZAJÍMAVOSTI TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL V PIVOVARSKÉM ŠENKU FOTO Pavel Motan, ZEAS INTERNATIONAL prodej sportovního oblečení a vybavení, pan Asem Asslam, Večerka pan Libor Šromota, VTP velkoobchod, s.r.o. pan Stanislav Střílka, SAMP tiskárna Lipník, Tiskárna Sydokon Sypták Stanislav, tiskárna Redo, restaurace PIVOVARSKÝ ŠENK Pivovar Přerov, Městský úřad Lipník n. B., dále děkujeme paní Marii Gaberové z Týna n. B. a panu Jiřímu Šidákovi ze Skoků. Sladkou tečkou za maškarním karnevalem byl opět krásný dort. Akce se zdařila a všichni se již teď těší na příští maškarní karneval v roce Děkuje kolektiv PIVOVARSKÉHO ŠENKU Děti si zatančily a naučily se i vláček. PO JEDENÁCTÉ večerní pochod OKOLO HELFŠTÝNA Páteční podvečer 17. ledna patřil už 11. ročníku večerního pochodu kolem Helfštýna. Tradičně se jej účastní příznivci turistiky různých věkových kategorií, včetně dětí v kočárku. Na trati letošního ročníku byly umístěny otázky z dávné historie i současnosti hradu a jeho podhradí. Na stanovišti u ohniště vládla příjemná atmosféra podpořená vůní opékaných špekáčků. I přes krátkodobý déšť, který v závěru večera přešel v drobné sněžení, se letošního pochodu zúčastnilo více než 150 turistů a rekordní počet psích účastníků (16). K pochodu se letos připojila i silná skupina přímo z Týna, která vyšla na hrad a následně rozmnožila počet posluchačů kapely Gemband. Ta hrála v cílové stanici v restauraci Pod Hradem. Nejskalnější účastníci akce odcházeli až s posledními tóny kapely, která určitě přispěla k dobré náladě všech letošních turistů. Poděkování za poskytnutý azyl patří i jmenované restauraci Pod Hradem. Bc. Draha Řeháková Hromadná fotografie všech masek. Foto: PIVOVARSKÝ ŠENK Večerního pochodu kolem Helfštýna se zúčastnilo více než 150 turistů. Foto: archiv SVČ jak správně nakládat s použitými nápojovými kartony Milí obyvatelé Lipníka nad Bečvou, víte, jak správně nakládat s použitými nápojovými kartony tedy obaly od mléka nebo džusů? Důležité je správné vytřídění obalů přímo v domácnosti. Nápojové kartony mají velkou výhodu v tom, že jsou velmi lehce rozpoznatelné od ostatních materiálů. V Lipníku nad Bečvou se třídí do červených kontejnerů označených speciální oranžovou nálepkou. Vzhledem k tomu, že typickým výrobkem prodávaným v nápojovém kartonu je třeba mléko či smetana, dávejte pozor, ať je doma neskladujete příliš dlouho kvůli potenciálnímu nepříjemnému zápachu. I z těchto důvodů je proto vhodné obaly raději lehce propláchnout, aby v nich nezůstaly zbytky potravin a poté řádně sešlápnout kvůli úspoře místa v kontejneru. Obsah kontejnerů poté svozová auta sváží na dotřiďovací linky, kde pracovníci u pásu nápojové kartony ručně vytřídí ze směsi plastů. Následně se lisují do balíků a odváží se k finálnímu zpracování, například do papíren. Organizovaný sběr nápojových kartonů probíhá v drtivé většině měst a obcí v celé ČR, více než 9,4 milionů obyvatel má možnost tyto obaly třídit. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje vaše město. V případě dotazů se proto můžete informovat u odpovědných pracovníků na městském úřadě. Podstatné informace naleznete rovněž na samotných sběrových nádobách či ve sběrných dvorech. Další podrobnosti o aktivitách na podporu třídění v regionu jsou k dispozici na stránkách informační kampaně Jak se točí odpady V pokračování seriálu v příštím čísle se dozvíte, co se dá s vytříděných nápojových kartonů vyrobit. Miroslav Grass, Eufour PR

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 V Tříkrálové sbírce SE VYBRALO více než loni Vážení přátelé, v uplynulých dnech probíhala v Lipníku nad Bečvou a okolních obcích Tříkrálová sbírka Charity ČR, která je určena na sociální pomoc potřebným lidem. Rádi bychom touto cestou co nejsrdečněji poděkovali všem, kteří nám přispěli jakoukoliv částkou. Víme, že zvláště v tomto čase po Vánocích není lehké najít nějakou tu korunu navíc. O to více si Vašich darů vážíme. Stejně tak patří náš velký dík všem koledníkům, kteří se do sbírky aktivně zapojili a ve svém volném čase obcházeli s koledou domácnosti ve svém okolí. Zejména pro ty školou povinné bylo obtížné při učení na pololetní zkoušky najít čas na koledování. Tento věnovaný čas a vynaložené úsilí pro Tříkrálovou sbírku však přinesly velké plody. Zapečetěno bylo celkem Tři králové ze Žákovic, foto archiv Charity Hranice Vážení občané, čtenáři Lipenských listů. Vykročili jsme společně do nového roku a před námi je čas budoucí. Přejeme Vám, aby byl pro Vás příjemný a plný pěkných zážitků a očekávání. Vánoční čas nám v Domě s pečovatelskou službou velice zpříjemnilo vystoupení dětí, které předaly našim obyvatelům a všem návštěvníkům těchto akcí hodně radosti. Příjemnou náladu si pak všichni odnesli do svých domovů. Děkujeme touto cestou dětem ze Základní školy Osecká 315, Lipník nad Bečvou a ze Základní školy a mateřské školy Loučka a přejeme jim na oplátku hodně štěstí v jejich životě. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli a nadále přispívají při sbírání vršků z PET lahví, které jsou určeny na pomoc nemocným dětem. Kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník nad Bečvou spolu s Lipenským klubem Pohoda děkují za Vaši účast na sbírce. V současné době jsme nasbírali vršků a nadále pokračujeme. Kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, p. o. Přehled částek vybraných v jednotlivých obcích Obec Vybraná částka Soběchleby Horní Nětčice Dolní Nětčice Bezuchov Radotín Oprostovice Žákovice Dolní Újezd Veselíčko + Tupec Osek n. B Oldřichov Lipník n. B Trnávka Podhoří Nové Dvory Loučka Týn n. B Hlinsko Kladníky Jezernice Lhota Bohuslávky Celkem pokladniček a od 2. do 13. ledna, kdy sbírka probíhala, vyšlo do ulic přes 210 koledníků. Naše tři krále jste mohli spatřit např. v den jejich svátku 6. ledna, kdy procházeli středem města. V Lipníku nad Bečvou vč. místních částí se vybralo celkem Kč, v okolních obcích Kč. Celkem jste přispěli částkou Kč, což je o 14 tisíc korun více než v loňském roce. Velmi děkujeme! V Charitě Hranice se pak v rámci Tříkrálové sbírky vykoledovalo celkem Kč. Peníze budou použity na podporu charitního díla nejen v České republice, ale i při humanitární pomoci v zahraničí. Díky Vašim darům budeme moci v Lipníku nad Bečvou např. pořídit nové kompenzační pomůcky (sedačky do vany, polohovací postele, hrazdy k postelím apod.) nebo pomoci lidem v nouzi. Abychom se našim milým koledníkům odvděčili za jejich obětavou pomoc, připravili jsme pro ně během roku několik akcí. Tou nejbližší bude plavání v aquaparku Plovárna Hranice 8. a 22. února. Za Charitu Hranice Mgr. Martin Fujdl, vedoucí Chps Lipník n. Bečvou Sběr vršků od PET lahví POKRAČUJE! Farnost sv. Jakuba sbírá po celý školní rok 2013/14 umělohmotné vršky, tentokrát pro čtyřletého Lukáška. Chlapeček se narodil s dětskou mozkovou obrnou, má kombinovanou oční vadu a trpí epilepsií. Sbírají se umělohmotné vršky z PET láhví od potravin (sirupy, vody, mléko, minerálky). Vršky můžete předat na faře vždy v neděli po mši svaté mezi 10:30 a 11:00 hodinou. Nasbíráte-li vršků větší množství, můžete je i sami odvézt na nejbližší sběrná místa, která jsou v prodejnách JYSK v Přerově a v Hranicích. Co se s vršky děje dále? Poté, co se vytřídí nežádoucí příměsi, jsou vršky odvezeny do firmy, která je vykupuje, a získané peníze pak putují na Lukáškův účet. Výtěžek z prodeje vršků použijí rodiče Lukáška na nezbytnou léčbu specializovaný rehabilitační pobyt Klim-Therapy v lázních Klimkovice, potřebovali by pro něj také zakoupit tablet s výukovými programy a splatit jeho invalidní vozík. Pokud máte chuť zapojit se do dobrého díla, můžete začít ihned. Třeba tím, že příští víčko z PET láhve nevyhodíte, ale schováte do sáčku a až bude plný, odnesete ho v neděli na faru. Věra Saňková LIPENSKÁ SUPERSTAR NOVÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ Středisko volného času Lipník nad Bečvou přichází s novou soutěží určenou pro děti ve věku 6 až 15 let. Jedná se o pěvecké klání s názvem LIPENSKÁ SUPERSTAR, která z dětí udělá pěvecké hvězdy. Aby mělo šanci uspět co nejvíce dětí, bude soutěž rozdělena do čtyř kategorií podle věku. Děti si vyzkouší zpěv na pódiu před porotou, která bude složena z hudebních odborníků. Pokud by se publiku verdikt poroty nelíbil, nevadí. Posluchači budou mít také možnost do soutěže zasáhnout a zvolit nejsympatičtějšího zpěváka nebo zpěvačku. Na LIPENSKOU SUPERSTAR se můžete přihlásit na webových stránkách kde najdete pod záložkou Akce elektronickou přihlášku a také více informací o soutěži. Soutěž proběhne v novém kulturním domě Echo v sobotu 1. března 2014 od 15 hodin. Vstupné pro publikum je 40 korun, děti do 3 let zdarma. Nebojte se zúčastnit a dokažte, že Lipník nad Bečvou je město plné pěveckých hvězd. Zažijete spoustu legrace a vaše odvaha bude korunována obrovskou sladkou odměnou. Více informací na webových stránkách nebo na u Martina Havlasová

16 STRANA 16 Zemřel Pan profesor SVČ LIPNÍK N. B. SVČ LIPNÍK N. B. TERMÍNY LETNÍCH TÁBORŮ PT sportovní PT kreativní PT taneční LT Loštice LT Mraveniště PT kreativní PT kombinovaný ZAJÍMAVOSTI Každá doba i každé společenství na naší planetě, státy, regiony, ale i malá města či obce mají své významné osobnosti. Tito lidé v konkrétním čase a specifických podmínkách ovlivňují život i práci ve svém kolektivu a často jejich vliv daleko hranice vlastního pracoviště přesahuje. A pokud je idea, kterou nesou jako pochodeň, kladná, inspirující, a dokonce má vliv i na další generace i spoluobčany, je jejich práce a působení o to záslužnější. A právě takovým člověkem téměř renesančního formátu byl profesor Věroslav Hudeček. Jako profesor deskriptivy, matematiky a odborného kreslení na Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou byl po celou dobu svého působení i v důchodovém věku uznávanou pedagogickou i lidskou autoritou nejen pro vedení školy a kolegy v pedagogickém sboru, ale zejména pro celé generace studentů a žáků všech typů studia, zvlášť výrazně pro oblast architektury a pozemního stavitelství. Jeho liberální vyučovací metody, důvěra, nadšení a očekávání, se kterými ke svým žákům přistupoval, získávaly pro školu, obor a další studium zejména ty nadané a schopné žáky, kteří pak tuto linii uplatňovali na vysokých školách i v další odborně výtvarné práci inženýrů i architektů. Jako pohlazení od svého profesora dostávali navíc všichni absolventi na cestu životem ideu entuziasmu, uměleckého a výtvarného cítění, ale také niterný a možná až trochu starobylý, ale hluboký vztah k jejich alma mater. Vztah ke své stavební průmyslovce i k městu, které ji do svých hradeb a ulic před šedesáti lety přívětivě přijalo, ale také ke krásné přírodě Moravské brány od údolí Bečvy až po helfštýnské lesy. Profesor Věroslav Hudeček však představoval a zosobňoval jako absolvent a pamětník historické České reálky i spojení současné stavební průmyslovky s více než stoletou historií českého středního odborného školství na celé Moravě. Rozhodně se však neuzavíral do svého proslulého kabinetu ve věži, ani do svého ateliéru v půdních prostorách doplněného nejen harmoniem, ale i malířskými stojany, sochařskými pomůckami a dokonce i malou divadelní scénou. I když budoval tyto netradiční podpůrné pedagogické prostory a doplňky ve skromných podmínkách a doslova holýma rukama, stalo se Hudečkovo půdní království spolehlivou startovací rampou pro četné talenty, které se profesně a umělecky dokázaly výrazně uplatnit a tyto chvíle tvůrčího růstu si připomínají dodnes. Jeho odborný, pedagogický i umělecký vliv přesahoval za jeho žáky i na vysoké školy, zejména v Brně a v Olomouci. Talent, iniciativa a invence profesora Hudečka doslova prokvetla a protlačila se i v našem městě daleko za zdi historické školní budovy a ovlivnila osud i budovy mnohem starší naproti zvonici a mnohých dalších cenných objektů uvnitř historických hradeb města Lipníka i mimo ně, počítaje v to cennou zahradu i vnitřní prostory kláštera, kostelů, kaplí i drobných sakrálních staveb. Jeho život byl plný snů, nápadů a vizí. Mohl být šťasten, že některé se podařilo uskutečnit zcela, jiné alespoň zčásti, další však jsou již v rukou mladších generací. Skupiny žáků, začátečníků i pokročilých, kreslících na náměstí, v historických uličkách města, případně v prostorách kláštera, na Helfštýně či u Bečvy, patří k profesorovu odkazu, stejně jako výstavy, prázdninové umělecké školy a semináře, které bychom v jiných městech marně hledali. K jejich kvalitě přispěla nejednou i účast přátel pana profesora ze světa špičkové architektury, malířství a sochařství. Malířské výtvory jeho nejlepších žáků po léta zdobí a krášlí i školní chodby. Vítají nové žáky i vzpomínající absolventy při jejich srazech a návštěvách. Hudečkův odkaz tak z budovy stavební průmyslovky vůbec nezmizel, naopak je oživován jeho někdejšími žáky a současnými následovníky, kteří jeho pedagogické a lidské poselství předávají jako vyučující úspěšně i v těchto náročných časech. Právě tito pedagogové jsou zárukou kvalitní výuky a zapáleného přístupu k práci, jak je tomu učil profesor Věroslav Hudeček mnozí z pedagogů vyučujících odborné předměty, včetně ředitele školy, byli jeho žáky a později i kolegy. Pan Věroslav Hudeček se narodil 18. dubna 1927 v Brně, žil tehdy s rodiči v Náměšti nad Oslavou. Jeho otec byl krejčí, maminka byla v domácnosti. Aby mohl studovat reálku, přestěhovala se rodina do našeho města. Svoji reálku měl Věroslav rád, celý život vzpomínal na profesory a spolužáky, se kterými se každým rokem setkával, minulé léto naposled. Koncem války došlo k uzavření škol školní rok byl pro tyto studenty poslední, museli školu opustit a byli pracovně nasazeni do Ostravy. Po válce dokončili studium na gymnáziu v Přerově. Po maturitě Věroslav nastoupil na Univerzitu v Brně, kde nejprve studoval architekturu, později přešel na obor výtvarné umění a deskriptivní geometrie. Po ukončení vysoké školy dostal umístěnku na gymnázium v Bruntále. Kromě vyučování tam působil i jako vychovatel v domově mládeže a vedl sportovní kroužek. Získal si tam celoživotní přátele. Po absolvování dvouletého výkonu základní vojenské služby v pohraniční oblasti na Šumavě vyučoval jeden rok na Střední průmyslové škole strojní v Olomouci a následně dva roky na stejné škole v Přerově. V tu dobu byla v Lipníku založena Střední průmyslová škola stavební, v roce 1956 se na ni nechal přeložit. Věroslav Hudeček byl bohémsky založený člověk s velkým nadáním. Miloval výtvarné umění, poezii, krásnou literaturu, hudbu. Ctil dobrou řemeslnou práci a byl i velmi zručný. Byl také sportovně založený mnoho let vedl tréninky boxu. Kromě vyučování na průmyslovce působil externě na Palackého univerzitě v Olomouci a na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1996 odešel do důchodu. Věnoval se pak vedení výtvarnického kroužku v prostorách piaristického kláštera. Město Lipník nad Bečvou si velice vážilo práce pana profesora Věroslava Hudečka, v roce 2005 se mu dostalo ocenění za celoživotní přínos kultuře města Lipník nad Bečvou. Profesor Hudeček byl aktivní do vysokého věku. Poslední dva roky nebyl zcela zdráv. Dne 30. prosince musel být pro nevolnost převezen do nemocnice v Hranicích, kde v noci na 2. ledna bez bolesti ve spánku umírá. Do posledních jeho chvil se mu dostávalo všestranné péče, za což patří jeho nejbližším poděkování. Až umřu, nic na tomto světě se nezmění, napsal před devadesáti lety mladý Jiří Wolker. Nic se sice nezmění, ale přece jen nám tady bude už trvale chybět člověk, kterého jsme měli rádi a vážili jsme si ho. Jako profesora, váženého kolegy a spoluobčana. Bývalí kolegové ze SPŠ stavební sobota KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI Téma: Zvířátka z květináčů. Z docela malých květináčů, trochy barev a zbytku papíru vykouzlíte veselá zvířátka. Budete překvapeni, jak rychle si je vyrobíte a jak si je vaše děti zamilují. Začátek v 9:00 hodin na SVČ, Komenského sady Vstupné 70 Kč. Pořádá SVČ, tel.: ,

17 ZAJÍMAVOSTI STRANA 17 Živý betlém v Lipníku nad Bečvou Tradiční sváteční představení o událostech v Betlémě při narození Ježíška znovu přivedlo na náměstí diváky všech generací. Letošní počasí bylo velmi větrné a spíše jarní. Trubači VLS svými fanfárami uvedli hru našich ochotníků a všichni se po jejím skončení vydali za svitem hvězdy ke zvonici. V improvizované stáji jsme nalezli spícího Ježíška a Marii s Josefem, kteří uvítali tři krále s jejich dary. Nechyběly malé hnědé ovečky, koně a dvě velké ovce s bílým ovčáckým pejskem. Mnozí se se svatou rodinou i fotili, ke všemu hráli znovu trubači. Další kroky směřovaly do kostela, kde vánoční atmosféru provázely tóny varhan a cimbálová muzika spolu se sborem farního kostela provedly pod vedením paní učitelky Věry Nosálové Missu pastoralis Moravskou mši vánoční od Josefa Schreiera. Nechyběla ani modlitba. Poděkování opět patří všem dobrovolníkům, kteří vše připravili a zahráli. Děkujeme také městu Lipník nad Bečvou za grant, který poskytlo. OS Lípa, fotografie: Pavel Motan Trubači VLS uvedli svými fanfárami hru ochotníků OSL. Návštěvníci se sešli na lipenském náměstí. Svatá rodina přivítala tři krále i diváky ve stáji. Cimbálová muzika zahrála se sborem farního kostela Moravskou mši vánoční od Josefa Schreiera. Charita Hranice otevřela v Lipníku nové Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix byl otevřen na Zahradní ulici. Foto: Charita Hranice Charita Hranice ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou otevřela po dlouhém očekávání klub Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix v Lipníku nad Bečvou. Tato sociální služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 20 let, kterým poskytuje pomoc a podporu v nepříznivé rodinné, sociální, finanční nebo jiné situaci. U našich uživatelů podporujeme rozvoj schopností a dovedností, které jsou nutné v orientaci pro běžný život. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lipníku nad Bečvou funguje od ledna na Zahradní ulici vedle kulturního domu v blízkosti centra města. Pro zájemce z řad dětí a mládeže máme otevřeno čtyřikrát týdně, a to úterý čtvrtek od 13:15 do 18:00 hodin a v pátek od 13:00 do 14:00 hodin. Návštěva našeho klubu je bezplatná a našim uživatelům je zaručena anonymita. Cílem služby je prevence kriminality a pomoc při řešení různých problémů dětí a mladistvých. Pro naše uživatele organizujeme preventivní besedy, které se dotýkají problematiky závislostí drogy, alkohol, gambling. Dále se zabýváme tématy šikany, kiberšikany, dospíváním mladých, první pomocí apod. Můžeme dětem pomoci s domácími úkoly a s přípravou na školní vyučování. Vedle těchto aktivit nabízí klub také sportovní, kreativní, hudební a společenské vyžití. Během prázdnin pořádáme řadu zajímavých výletů a poznávacích akcí. Pokud Ti už bylo 7 let a současně Ti ještě není 20 let, přijď se podívat do nového nízkoprahového klubu na Zahradní ulici! Těšíme se na každého zájemce! Kolektiv zaměstnanců Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix

18 STRANA 18 Třetí ročník oseckého festivalu ROCK NA JADRANU 2014 bude! Příznivce rockové muziky a rockových legend let minulého století trápí otázka, zda se povede připravit a vůbec uskutečnit hudební agentuře SOFRE Lipník n. B. v pořadí již III. ročník festivalu ROCK NA JADRANU 2014 u oseckého jezu v areálu na Jadranu. Ročník 2013 neskončil debaklem, ale návštěvnost oproti prvnímu ročníku s hostující kapelou CITRON byla poloviční. Návštěvníků 1. ročníku bylo 1650 a návštěvníků druhého ročníku 560. Náklady spojené s reklamou, zapůjčením a stavbou pódia, se zvukaři, s energiemi a honoráři pozvaných kapel jsou nemalé a nebýt sponzora, tak je to v podstatě ztrátová akce. Proto se zástupci pořádající agentury spolu s majitelem objektu panem Gondou dlouho rozhodovali, zda do toho znovu jít nebo to odpískat. Zvítězila srdeční záležitost pořadatelů a záměr postavit další ročník na účasti známých a kvalitních místních kapel tohoto žánru. Letos bude třešničkou na dortu nejvíce uznávaný revival v České republice, který vystupuje i v Německu a Rakousku, kapela ZZ TOP REVIVAL BRNO. ZZ TOP REVIVAL BRNO, foto archiv skupiny Rocková kapela PROJECT F, foto P. Motan KULTURA Proto ROCK NA JADRANU 2014 bude v sobotu od 18:00 hodin v areálu u oseckého jezu v Oseku nad Bečvou. Zahrají zde: velmi známa přerovská formace FORUM Romana Hambálka (www.forumprerov.cz), místní rocková legenda Cimrmanovo TORZO / Jethro Tull revival s Mirkem Válkem (www.cimrmanovotorzo.cz), kapela ZZ TOP REVIVAL BRNO (www.zztop.cz) a kapela pořádající agentury PROJECT F s novým zpěvákem Jiřím Vinklárkem (www.projectf.cz). A proto všichni rockeři, příznivci této muziky a kapel poznačte si toto datum do kalendáře a přijděte. Uslyšíte rockovou klasiku, pochutnáte si na specialitách místní restaurace, můžete si zde zatančit a hlavně si to užít. Pomůžete tak v pokračování tradice pořádání této akce. Jiří Kolář F, Hudební agentura SOFRE, Project F DAN BÁRTA S KAPELOU VYSTOUPÍ V KD ECHO Před dvaceti lety zazářil v muzikálu Jesus Christ Superstar v roli Jidáše... Na Velký pátek 18. dubna 2014 vystoupí DAN BÁRTA s kapelou Illustratosphere v Lipníku nad Bečvou se svým programem v rámci MARATONIKA TOUR V novém kulturním domě ECHO v 19 hodin předvede průřez svou tvorbou, zahraje novinky z aktuálního alba, které patří mezi 10 nejprodávanějších alb v ČR, a přidá i známé starší skladby v novém kabátě. Charismatický umělec Dan Bárta uspokojí nejnáročnější posluchače vynikající technikou zpěvu, jedinečným jazzovým cítě- ním, neotřelým osobitým projevem a originálním repertoárem. Patří k nejváženějším osobnostem české hudební scény se vzácnou značkou nejvyšší kvality. Mimo jiné je devítinásobným držitelem Anděla v kategorii zpěvák, zpíval s Bobby McFerrinem, Glennem Hughesem... Dana Bártu doprovází sestava prvotřídních muzikantů: Filip Jelínek klávesy, trombon, perkuse, Robert Balzar kontrabas a basa, Míra Chyška kytara a Jiří Slavíček bicí. Tato výjimečná hudební konstelace slibuje nevšední zážitek, který by si žádný z vyznavačů dobré muziky neměl nechat ujít. Vstupenky jsou v předprodeji na SVČ za 350 Kč, na místě v den koncertu za 390 Kč. REZERVACE VSTUPENEK JE MOŽ- NÁ JIŽ NYNÍ NA TEL.: bp- Dan Bárta s kapelou Illustratosphere, foto z webu: Středisko volného času Lipník n. B. srdečně zve na společenský večer Lipenský košt který se koná v sobotu v 17:00 hodin v kulturním domě Echo hraje cimbálovka bohatý program degustace vína z Vinotéky u Františka a ochutnávka sýrů a dalších gurmánských specialit z Boutique Gurmán

19 KULTURNÍ SERVIS STRANA 19 KDY KDE CO v LipnÍku n. B. a okolí ÚNOR 2014 sobota COUNTRY PLES SVČ Lipník n. B. pořádá ve spolupráci s lipenskou kapelou LH Western country ples od 20:00 hodin v KD Echo. Výuka country tanců, tombola. Vstupné 70 Kč. Prodej vstupenek v SVČ Lipník n. B. Pořádá SVČ, tel.: pondělí UČITELKOU V ZAMBII Přednáška s projekcí Mgr. Kateřiny Štěpničkové na téma: Učitelkou v Zambii. Dům s pečovatelskou službou Souhradní ulice v 16:30 hodin. Akademici vstup zdarma, ostatní veřejnost 10 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , úterý POHÁDKOVÉ ÚTERÝ Pokračování pravidelného společného čtení dětí a dospělých v dětském oddělení. Únorové téma: Za strašidly do knihovny. Městská knihovna, dětské oddělení od 17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní v 9:30 hodin. Téma: Ať zešílí láskou. Svátek zamilovaných očima Haliny Pawlowské. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: pátek REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA Stužkovací ples oktávy lipenského gymnázia v KD Echo od 20:00 hodin. Pořádá SRPG a oktáva, tel.: pondělí RODINNÉ CENTRUM STONOŽKA VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Tentokrát Valentýnské tvoření : srdíčkový věnec na dveře, zápichy do květináčů a přání se srdíčkovou tématikou. V sále Stonožky 15:30 17:00 hodin. Vstupné 10 Kč pro veřejnost. Děti ze Stonožky zdarma. Pořádá SVČ, tel.: pondělí PRAHA HISTORICKÁ Přednáška s projekcí Ing. Heleny Patočkové na téma: Praha historická. Jídelna DPS v Souhradní ulici. Začátek v 16:30 hodin. Akademici vstup zdarma, veřejnost 10 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , úterý HOST V KNIHOVNĚ III Cyklus besed se zajímavými lidmi na téma Rok 2014 z pohledu numerologie co nám přináší do života a jak nás ovlivňuje. Přednáší Dáša Halotová. Vstup zdarma. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek KONCERT V ZUŠ Koncert souborů (smyčcový soubor, cimbálové muziky, komorní zpěv, soubor zobcových fléten, pěvecký sbor) a výstava žáků výtvarného oboru v 17:00 hodin v sále ZUŠ A. Dvořáka. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: sobota KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI Téma: Zvířátka z květináčů. Z docela malých květináčů, trochy barev a zbytků papíru vykouzlíte veselá zvířátka. Začátek v 9:00 hodin na SVČ, Komenského sady Vstupné 70 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA LIPNÍK N. B. Obnovená tradice významné společenské události města od 20:00 hodin v KD Echo. Prodej vstupenek za 150 Kč v SVČ Lipník n. B. Pořádá město Lipník n. B. a SVČ, tel.: pondělí čtvrtek BOBR. SEZNAMTE SE! Panelová výstava představí zajímavosti ze života bobra evropského. V rámci výstavy soutěže a kvízy pro děti i dospělé. Výstavní sál Domeček pondělí středa 9:00 12:00, 15:00 17:00, sobota 15:00 17:00. Pořádá MěK, tel.: pondělí RUKODĚLNÁ DÍLNA TISK NA TEXTIL Pod vedením Mgr. Petry Kroutilové v Akademii III. věku. Jídelna DPS v Souhradní ulici v 16:30 hodin. Zájemci z řad veřejnosti se mohou telefonicky nebo em přihlásit do 14. února. Poplatek zahrnující materiál: pro členy 30 Kč, veřejnost 50 Kč. Pořádá SVČ, tel: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Besídka zvláštní školy. Ukázky semaforského humoru. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: čtvrtek SOUTĚŽ V ZUŠ Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír v sále ZUŠ od 9:00 do 18:00 hodin. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: pátek KONCERT V ZUŠ Koncert orchestrů (dechový orchestr, taneční orchestr Leopardi) a výstava žáků výtvarného oboru v hodin v sále ZUŠ A. Dvořáka. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: sobota HIPPIES PÁRTY V kulturním domě Echo od 20:00 hodin disco párty ve stylu květinových dětí. Vstupné 70 Kč, ve stylovém oblečení 50 Kč. Pořádá SVČ, tel.: pondělí ZÁJEZD LORD OF THE DANCE Zájezd na nejlepší taneční světovou show Lord of the Dance v ostravské ČEZ Aréně v 19:00 hodin. Odjezd ze zastávky od gymnázia v 16:45 hodin. Přihlášení zájemci úhrada doplatku do 15. února. Pořádá SVČ, tel.: , pondělí pátek PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JARNÍ PRÁZDNINY Program: hry, soutěže, výtvarné techniky, výlet do svíčkárny Rodas v Olomouci a na bazén v Přerově. Denně 8:00 16:00 hodin. Cena 750 Kč. Přihlášky na SVČ nebo na Pořádá SVČ, tel.: , , pátek ZÁJEZDY NA PLAVÁNÍ Zájezdy do přerovského bazénu pro veřejnost. Připravujeme v termínech , a Odjezd ze zastávky u gymnázia v 13:30 hodin, návrat do 16:30 hodin. Cena za dopravu k bazénu a zpět 50 Kč. Přihlášky telefonicky vždy do středy v týdnu před termínem akce. Pořádá SVČ, tel.: , Připravujeme: sobota LIPENSKÁ SUPERSTAR Soutěž ve zpěvu populární hudby pro děti ve věku od 6 do 15 let v KD Echo od 15:00 hodin. Více informací a přihlášky do soutěže na Vstupné 40 Kč, děti do 3 let zdarma. Připravuje SVČ, tel.: pátek SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ A. DVOŘÁKA KD Echo od 19:00 hodin. Tradiční pasování žáků 1. ročníků za přítomnosti A. Dvořáka, k tanci i poslechu hrají dechový orchestr, cimbálová muzika, taneční orchestr Leopardi. Předprodej vstupenek od 10. února v ZUŠ u p. uč. Petra Slaměníka. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: od druhé poloviny března JIŘÍ VOJZOLA FOTOGRAFIE ZE SVĚTA SPORTU Olympijský rok a výstava fotografií proslulého autora snímků sportovních osobností a událostí v přízemí galerie Konírna. Termín začátku výstavy bude upřesněn v březnových LL. Výstava potrvá do 11. května Otevřeno st pá 13:00 16:00, so+ne 10:00 16:00 hodin, v pondělí a úterý zavřeno. Pořádá SVČ, tel.: pondělí KONCERT KARLA PLÍHALA V KD Echo se v 19:00 hodin uskuteční koncert Karla Plíhala Vzduchoprázdniny. Na místě proběhne i autogramiáda a prodej stejnojmenného CD. Předprodej vstupenek v SVČ za 170 Kč, na místě 200 Kč. Pořádá SVČ, tel.: středa středa PŘEDTANEČNÍ Taneční kurz v KD Echo pro žáky 9. tříd ZŠ. 10 lekcí + závěrečná. Cena 1050 Kč. Lektoři F. Swětík a L. Komínková. Přihlášky s informacemi na Pořádá SVČ, tel.: středa středa TANEČNÍ Taneční kurz v KD Echo pro středoškoláky. 10 lekcí + 2 plesy (prodloužená a závěrečná). Cena 1450 Kč. Lektoři F. Swětík a L. Komínková. Přihlášky s informacemi na Pořádá SVČ, tel.: sobota LIPENSKÝ KOŠT Společenský večer s degustací vína z Vinotéky u Františka a s ochutnávkou sýrů a gurmánských delikates z Boutique Gurmán. KD Echo v 17:00 hodin. Pořádá SVČ, tel.:

20 STRANA 20 KULTURA LIPNÍK NAD BEČVOU 2014 ROK ČASU sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Obnovená tradice společenské události s hudbou, tancem a atraktivním programem v KD Echo. Pořádá SVČ, tel.: , sobota LIPENSKÁ HVĚZDA 14. ročník amatérské otevřené nepostupové taneční soutěže skupin v hale ZŠ Hranická. Pořádá SVČ. sobota OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY BEČVA A DNY MORAVSKÉ BRÁNY Společná akce členů sdružení na propagaci Moravské brány. Pořádá volné sdružení Moravská brána a jeho členové. středa ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2014 Téma: Rok času Zahájení pravidelných komentovaných prohlídek města s průvodcem. Při příležitosti startu turistické sezóny kostýmované prohlídky města a památek. Začátek v 10:00 a 14:00 hodin u TIC, zdarma. Pořádá Turistické informační centrum, tel.: květen září SLUNEČNÍ HODINY Výstava různých typů slunečních hodin v Meditační zahradě sv. Jakuba za farním kostelem. Pořádá OS Lípa, tel.: , pátek sobota AUTHOR ŠELA MARATHON V pátek večer kulturní prolog proslulého cyklomaratonu na lipenském náměstí, v sobotu dopoledne start z náměstí TGM v Lipníku n. B., cíl na hradě Helfštýn. Pořadatel pátek NOC KOSTELŮ Lipenské chrámy zpřístupňují prostory s bohatým doprovodným programem. Celostátní akce. Pořádá Římskokatolická farnost Lipník n. B., tel.: sobota ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI A DĚTSKÝ DEN Akce 2 v 1 jednodenní přehlídka folklórních souborů s řemeslným minijarmarkem + program a atrakce pro děti v areálu SVČ za gymnáziem. Pořádá SVČ. sobota úterý KOV VE MĚSTĚ X. Výstava kovaných skulptur v centru města, v Echu i v Konírně. Vernisáž v pátek 13. června večer. Pořádá město, tel.: , pátek sobota POD NEBESY Druhý ročník festivalu studentských filmů v Meditační zahradě sv. Jakuba. Letní projekce pod širým nebem spojená s kulturním programem. Pořádá Jonáš Vacek a Okrašlovací spolek Lípa, tel.: , pátky , 8. 8., LIPENSKÉ KULTURNÍ LÉTO Hudební večery na lipenském náměstí od 19 do 22 hod. Cimbálovka, folk, jazz... Poř. SVČ, tel.: pátek 25. neděle 27. července SVATOJAKUBSKÉ HODY Třídenní bohatý multižánrový program pro všechny ge- nerace na náměstí TGM, v KD Echo a v meditační zahradě Hlavní host nedělního programu: ANNA K. Pořádá SVČ, tel.: sobota DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Téma: Rok času Od 10:00 do 16:00 otevřené památky, komentované kostýmované prohlídky městské památkové rezervace, noční kulturní program. Pořádá město, tel.: , pondělí ČTVRTSTOLETÍ SAMETU Městské oslavy 25. výročí Sametové revoluce. Pořádá město, tel.: , pátek VÁNOČNÍ JARMARK Tradiční vánoční jarmark na náměstí TGM. Stánkový prodej od 10:00, program na pódiu od 15:00, zvonice otevřená od 16:00, závěrečný ohňostroj v 18:00. Pořádá SVČ, tel.: , v týdnu od ADVENTNÍ KONCERT Tradiční hudební svátek pod patronátem starosty města Ing. Miloslava Přikryla. KD Echo v 18:00 hodin. Pořádá SVČ, tel.: , středa ŽIVÝ BETLÉM Sváteční program od 16 hodin s vánoční hrou, koledami, živými zvířátky a překvapením na závěr v Meditační zahradě sv. Jakuba a ve farním kostele. Pořádá OS Lípa, tel.: , mitranet.cz Změna programu vyhrazena. Český rybářský svaz MO Lipník n. B. Pořádá Společenský večer Kdy: 28. února 2014 ve 20:00 hod. Kde: Kulturní dům Veselíčko-Tupec Hudba: MUSIC ART SERVIS Blazice Doprava zajištěna z Lipníka n. B. a zpět Tombola bohaté občerstvení Předprodej vstupenek v klubovně MO ČRS v ulici J. V. Sládka 1460 každé úterý od 14. ledna Bližší informace p. Hloušek Jan mobil Středisko volného času Lipník n. B. zve na HIPPIES PÁRTY mír, láska a svoboda který se koná v sobotu od 20:00 hodin v kulturním domě Echo Disco hudba a vše ostatní se ponese ve stylu květinových dětí. vstupné 70 Kč ve stylovém oblečení vstup 50 Kč

Newsletter Září až Prosinec 2013

Newsletter Září až Prosinec 2013 Newsletter Září až Prosinec 2013 Stalo se již dobrou tradicí, že září se neslo ve znamení školy v přírodě, nového startu a netradičně i ve znamení návštěvy žáků v zahraničí v rámci projektu. Letošní škola

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 16. 4. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 18.30 hodin Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Co je dobré vědět před zápisem do 1. ročníku

Co je dobré vědět před zápisem do 1. ročníku Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, bupříspěvková organizace sekretariát: +420 352 352 192, ředitelna: +420 352 352 190 potřebné informace najdete na: www.zschodov.cz

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017) Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání zřizovatele mateřské školy (obec) - zákonní zástupci dítěte, mateřská škola, Novelizace

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Zápis 2017 ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Termín zápisu Milé děti, milí rodiče, jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017. Místo zápisu Zápis se uskuteční

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Informační schůzka před zápisem

Informační schůzka před zápisem Informační schůzka před zápisem (pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku) - Co je nutné k zápisu doložit - Co dítě u zápisu čeká - Co by měl budoucí prvňáček zvládnout - Náležitosti odkladu

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více